Best Data 2400 bps Modem Best Data 28.8 External Modem Best Data 28.8 Internal Modem Best Data 336F Data-Fax Modem Best Data 336FLX Data-Fax Modem Best Data 336FQ-NP Data-Fax Modem Best Data 336LXSP Data-Fax-Speakerphone Modem Best Data 336SP Data-Fax-Speakerphone Modem Best Data 56F Data-Fax Modem Best Data 56FW-92 Best Data 56FW92-A Best Data 56FW92-D Best Data 56FW-ISA Data-Fax Modem Best Data 56HP-92 Best Data 56HP92-PCT Best Data 56HP92-SL Best Data 56PC PCMCIA Data-Fax Modem Best Data 56SF rev1 Best Data 56SF-92 Best Data 56SP Data-Fax-Speakerphone Modem Best Data 56SPCi Best Data 56SPS Data-Fax-Speakerphone Modem Best Data 56SPSX Data-Fax-Speakerphone Modem Best Data 56SPX Data-Fax-Speakerphone Modem Best Data 56SX Data-Fax Modem Best Data 56SX-92 Best Data 56USB Data-Fax Modem Best Data 56USBCXT Best Data 56USBP Best Data 56USBSL Best Data 56X Data-Fax Modem Best Data A56FW-PCI Best Data BT100 Best Data CMX110 Cable Modem Best Data CMX300 Cable Modem Best Data CMX300V2 Best Data CMX300V2 Cable Modem Best Data DSL500E Best Data DSL500EU Best Data DSL502E Best Data DSL502EU Best Data DSL542EU Best Data DSL582E Best Data DSL642WLG Best Data DSL700P Best Data DSL700P 1483 Best Data DSL700P 1577 Best Data DSL700P 2364 Best Data DSL800EU Best Data DSL800U Best Data home PC Link Best Data Smart One 1442F FT- RPI Best Data Smart One 1442F Modem Best Data Smart One 1442FX FTX- RPI Best Data Smart One 1442FX Modem Best Data Smart One 2400B Modem Best Data Smart One 2400X Modem Best Data Smart One 2834F Modem Best Data Smart One 2834FX Modem Best Data Smart One 9624FQ Modem Best Data Smart One 9648FX Modem Best Data Zoom Internal 56K LT Voice FaxModem