Canon PIXMA MG3250 Download Manual

Prírucka online
Prírucka aplikace Quick Menuceština (Czech)Obsah
Duležité informace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Jak používat Prírucku online. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ochranné známky a licence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Tipy pro hledání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Obecné poznámky (Quick Menu). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Informace o aplikaci Quick Menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Možnosti použití aplikace Quick Menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Spouštení aplikací z nabídky Quick Menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Jaké operace lze provádet v Nabídce zástupce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Obrazovky aplikace Quick Menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Nabídka zástupce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Hlavní nabídka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Image Display. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Seznam doporucených položek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Ikona v oznamovací oblasti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Dialogové okno Predvolby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Rešení potíží. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Kontrola verze aplikace – Quick Menu –. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Duležité informace
Poznámky k používání Prírucky online
Jak tisknout
Poznámky k používání Prírucky online
• Reprodukce, zneužití nebo kopírování textu, fotografií nebo obrázku publikovaných v dokumentu
Prírucka online (dále v textu oznacované jako „tato prírucka“), v celku nebo z cásti, je zakázáno.
• Spolecnost Canon muže obsah této prírucky zmenit nebo odstranit bez predchozího upozornenízákazníku. Spolecnost Canon navíc muže zverejnení této prírucky z nevyhnutelných duvodupozastavit nebo ukoncit. Spolecnost Canon neodpovídá za jakékoli škody vzniklé zákazníkum vdusledku zmeny nebo odstranení údaju v této prírucce nebo pozastavení ci ukoncení zverejnení tétoprírucky.
• I když byl obsah této prírucky pripraven s nejvetší pécí, pokud zjistíte jakékoli nesprávné nebochybející informace, obratte se na servisní stredisko.
• Popisy v této prírucce jsou v zásade založeny na výrobku v dobe jeho uvedení na trh.
• Tato prírucka nezverejnuje dokumentaci všech výrobku prodávaných spolecností Canon. Pri použitíproduktu, který není popsán v této prírucce, použijte prírucku dodanou s produktem.
Jak tisknout
K vytištení této prírucky použijte funkci tisku webového prohlížece.
Pri tisku barev a obrázku na pozadí postupujte podle následujících pokynu.
Poznámka
• V systému Windows 8 používejte pro tisk verzi pro stolní pocítace.
• V prohlížeci Internet Explorer 9 nebo 10
1. Vyberte položku (Nástroje) > Tisk (Print) > Vzhled stránky... (Page setup...).
2. Oznacte pole Tisknout barvu pozadí a obrázky (Print Background Colors and Images).
• V prohlížeci Internet Explorer 8
1. Zobrazte nabídky stisknutím tlacítka ALT.
Prípadne mužete nabídky zobrazit klepnutím na možnost Panely nástroju (Toolbars) > Panelnabídek (Menu Bar) v nabídce Nástroje (Tools).
2. V nabídce Soubor (File) vyberte možnost Vzhled stránky... (Page Setup...).
3. Oznacte pole Tisknout barvu pozadí a obrázky (Print Background Colors and Images).
• V prohlížeci Mozilla Firefox
1. Zobrazte nabídky stisknutím tlacítka ALT.
Prípadne mužete nabídky zobrazit klepnutím na nabídku Firefox a výberem možnosti Panelnabídek (Menu Bar) u pravé šipky Možnosti (Options).
2. V nabídce Soubor (File) vyberte možnost Vzhled stránky... (Page Setup...).
3. Oznacte pole Tisknout pozadí (barvy a obrázky) (Print Background (colors & images))v nabídce Formát a možnosti (Format & Options).
3Jak používat Prírucku online
Symboly použité v tomto dokumentu
Varování
Pri nedodržení pokynu hrozí nebezpecí smrti nebo vážného zranení zpusobené nesprávnýmpoužíváním zarízení. Tyto pokyny je treba dodržovat pro zajištení bezpecného provozu.
Upozornení
Pri nedodržení techto pokynu hrozí nebezpecí zranení osob nebo poškození majetku zpusobenénesprávným používáním zarízení. Tyto pokyny je treba dodržovat pro zajištení bezpecného provozu.
Duležité
Pokyny obsahují duležité informace. Abyste predešli poškození, zranení nebo nesprávnému použitívýrobku, prectete si níže uvedené informace.
Poznámka
Pokyny obsahují poznámky týkající se provozu a doplnková vysvetlení.
Základní
Pokyny vysvetlující základní použití produktu.
Poznámka
• Ikony se mohou lišit v závislosti na príslušném produktu.
Uživatelé dotykových zarízení
Pri použití dotykové obrazovky si jednoduše nahradte výraz „klepnutí pravým tlacítkem“ v tomtodokumentu za akci nastavenou v operacním systému. Pokud tedy napríklad je odpovídající akcí ve vašemoperacním systému „pridržení“, nahradte výraz „klepnutí pravým tlacítkem“ pokynem „pridržet“.
4Ochranné známky a licence
• Microsoft je registrovaná ochranná známka spolecnosti Microsoft Corporation.
• Windows je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka spolecnosti Microsoft Corporation v
USA a dalších zemích.
• Windows Vista je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka spolecnosti Microsoft
Corporation v USA a dalších zemích.
• Internet Explorer je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka spolecnosti Microsoft
Corporation v USA a dalších zemích.
• Mac, Mac OS, AirPort, Safari, Bonjour, iPad, iPhone a iPod touch jsou ochranné známky spolecnosti
Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známkyspolecnosti Apple Inc.
• IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka spolecnosti Cisco, registrovaná v USA av dalších zemích a je použita v rámci licence.
• Google Cloud Print, Google Chrome, Android, Google Play a Picasa jsou registrované ochrannéznámky nebo ochranné známky spolecnosti Google Inc.
• Adobe, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB a Adobe RGB (1998) jsou budregistrované ochranné známky nebo ochranné známky spolecnosti Adobe Systems Incorporated v USAa dalších zemích.
• Photo Rag je ochranná známka spolecnosti Hahnemühle FineArt GmbH.
• Bluetooth je ochranná známka spolecnosti Bluetooth SIG, Inc., USA licencovaná spolecností Canon Inc.
Poznámka
• Formální název systému Windows Vista je operacní systém Microsoft Windows Vista.
5Do okna pro hledání zadejte klícová slova a klepnete na tlacítko (Hledat).
V této prírucce mužete vyhledat cílové stránky.
Zadejte napr. „(název modelu produktu) vložit papír“, „(název modelu produktu) 1000“
Tipy pro hledání
Cílové stránky mužete vyhledat zadáním klícových slov do okna pro hledání.
Poznámka
• Vzhled zobrazené obrazovky se muže lišit.
• Vyhledání funkcí
Zadejte název modelu produktu a klícové slovo funkce, o které se chcete dozvedet více.
Príklad: Pokud chcete zjistit, jak vložit papír
Do okna pro hledání zadejte „(název modelu produktu) vložit papír“ a spustte hledání
• Rešení chyb
Zadejte název modelu produktu a kód podpory.
Príklad: Pokud se zobrazí následující obrazovka s chybou
Do okna pro hledání zadejte „(název modelu produktu) 1000“ a spustte hledání
6Poznámka
• Vzhled zobrazené obrazovky se liší v závislosti na produktu.
• Vyhledání funkcí aplikace
Zadejte název aplikace a klícové slovo funkce, o které se chcete dozvedet více.
Príklad: Chcete zjistit, jak pomocí aplikace My Image Garden tisknout koláže
Do okna pro hledání zadejte „My Image Garden koláž“ a spustte hledání
• Vyhledání referencních stránek
Zadejte název vašeho modelu a referencní stránky*
* Referencní stránky naleznete snadneji zadáním názvu funkce.
Príklad: Chcete-li prejít na stránku, na kterou odkazuje následující veta na stránce postupu skenování
Další informace naleznete na karte Nastavení barev svého modelu, která je prístupná z nabídky Domuprírucky Prírucka online.
Do okna pro hledání zadejte „(název modelu produktu) skenování karta Nastavení barev“ a spusttehledání
7Obecné poznámky (Quick Menu)
Aplikace Quick Menu má následující omezení. Mejte na pameti následující body.
• Seznam produktu podporujících aplikaci Quick Menu naleznete na stránkách spolecnosti Canon.
• Dostupné funkce a nastavení se liší v závislosti na tiskárne nebo skeneru. Podle toho, kterou funkcichcete použít, je zapotrebí pripojení k Internetu. Budou úctovány poplatky za pripojení k Internetu.
• Popisy v této prírucce jsou z vetší cásti uvedeny na príkladu operacního systému Windows 8 (dále jensystém „Windows 8“).
Používáte-li funkci Image Display
• Pri prvním použití funkce Image Display musíte souhlasit s licencní smlouvou. Až potvrdíte souhlas slicencní smlouvou dle níže uvedeného postupu, zobrazí se v okne Image Display obrázky uložené vesložkách, v nichž provede aplikace My Image Garden analýzu obrázku.
1. Klepnete na obrázek zobrazený v okne Image Display.
2. Prectete si zobrazenou licencní smlouvu a poté klepnete na možnost Souhlasím (I Agree).
3. Zobrazí se obrazovka pro výber složek, v nichž má aplikace My Image Garden provést analýzuobrázku. Klepnete na možnost OK.
• Pokud se okno Image Display nezobrazí, klepnete v Nabídce zástupce na ikonu (Spustit Image
Display).
O stahování aplikace My Image Garden
• Chcete-li zobrazit doporucené položky v okne Image Display nebo upravit ci vytisknout vybranépoložky, musíte si stáhnout aplikaci My Image Garden. Aplikaci My Image Garden lze stáhnout zwebových stránek spolecnosti Canon.
Ke stažení budete potrebovat pripojení k internetu. Budou úctovány poplatky za pripojení k Internetu.
8Informace o aplikaci Quick Menu
Možnosti použití aplikace Quick Menu
Spouštení aplikací z nabídky Quick Menu
Jaké operace lze provádet v Nabídce zástupce
9Možnosti použití aplikace Quick Menu
Aplikace Quick Menu sestává z Nabídky zástupce, která umožnuje spuštení požadovaných funkcí jednímklepnutím, a z aplikace Image Display, která prehrává doporucené a jiné položky v prezentacích.
Obrazovky aplikace Quick Menu
(1) Nabídka zástupce
(2) Image Display
(1) Nabídka zástupce
Nabídka, kterou používáte nejvíce. Mužete do ní pridat napr. casto používané aplikace, které pak spustítejedním klepnutím.
Klepnutím na ikonu (Otevrení hlavní nabídky) zobrazíte Hlavní nabídku, v níž jsou zobrazenyvšechny funkce.
(2) Image Display
Obrazovka, na níž se zobrazují prezentace. Je k dispozici, pokud je nainstalována aplikace My Image
Garden, obohacená o užitecné funkce jako tisk a skenování fotografií.
V prezentaci mužete prohlížet následující položky a obrázky.
• Koláže, kalendáre atd. automaticky vytvorené funkcí doporucení položek v aplikaci My Image Garden
• Obrázky uložené v pocítaci
Je-li nalezena položka nebo obrázek, které se vám líbí, mužete je vytisknout nebo upravit pomocíaplikace My Image Garden.
10Poznámka
• Informace o funkci doporucení položek v aplikaci My Image Garden naleznete v cásti „Používánífunkce doporucení položek“ pro váš model, uvedené na domovské stránce dokumentu Príruckaonline.
Príbuzné téma
Nabídka zástupce
Hlavní nabídka
Image Display
11Spouštení aplikací z nabídky Quick Menu
V aplikaci Quick Menu mužete z Nabídky zástupce nebo Hlavní nabídky spouštet aplikace, otevírat príruckya precházet na webové stránky spolecnosti Canon.
Spouštení z Nabídky zástupce
Spouštení z Hlavní nabídky
Spouštení z Nabídky zástupce
Klepnutím na ikonu funkce uloženou na Lište ikon mužete spustit aplikaci atd.
Poznámka
• Není-li funkce, kterou chcete použít, uložena v Nabídce zástupce, dostanete se k ní z Hlavnínabídky.
• Informace o tom, jak uložit ikonu funkce do Nabídky zástupce, naleznete v tématu „Hlavní nabídka“.
1. Na Lište ikon v Nabídce zástupce klepnete na ikonu funkce, kterou chcete použít.
Spustí se aplikace nebo se otevre prírucka. K pripojení k webovým stránkám spolecnosti Canon dojdepodle toho, na kterou ikonu funkce klepnete.
Poznámka
• Nezobrazuje-li se Lišta ikon, klepnete na šipku u ikony (Otevrení hlavní nabídky).
Spouštení z Hlavní nabídky
Všechny funkce, které lze spustit z aplikace Quick Menu, jsou zobrazeny v Hlavní nabídce. Klepnutím naikonu funkce mužete spustit aplikaci atd.
121. V Nabídce zástupce klepnete na ikonu (Otevrení hlavní nabídky).
Zobrazí se Hlavní nabídka.
2. Vyberte ikonu funkce, kterou chcete použít.
Spustí se aplikace nebo se otevre prírucka. K pripojení k webovým stránkám spolecnosti Canon dojdepodle toho, na kterou ikonu funkce klepnete.
13Poznámka
• Není-li zobrazena funkce, kterou chcete použít, klepnete na šipku (Zpet/Další) a zobrazteskryté ikony.
Príbuzné téma
Jaké operace lze provádet v Nabídce zástupce
14Jaké operace lze provádet v Nabídce zástupce
Ikony užitecných a casto používaných funkcí z Hlavní nabídky mužete pridat do Nabídky zástupce aspouštet tyto funkce jedním klepnutím. Ikony funkcí mužete podle potreby odstranovat a menit jejichusporádání.
Pridání ikon funkcí do Nabídky zástupce
Odstranení ikon funkcí z Nabídky zástupce
Zmena usporádání ikon funkcí
Pridání ikon funkcí do Nabídky zástupce
1. V Nabídce zástupce klepnete na ikonu (Otevrení hlavní nabídky).
Zobrazí se Hlavní nabídka.
2. Príslušnou ikonu funkce pretáhnete na Lištu ikon v Nabídce zástupce.
15Vybraná ikona funkce bude pridána do Nabídky zástupce.
Poznámka
• Na každou stranu Nabídky zástupce mužete uložit až osm ikon funkcí.
• Mužete také prejít do Hlavní nabídky, pravým tlacítkem klepnout na ikonu funkce, kterou chcetepridat, a v zobrazené nabídce klepnout na možnost Pridat do nabídky zástupcu (Add to
Shortcut Menu).
Odstranení ikon funkcí z Nabídky zástupce
1. Ikonu funkce, kterou chcete odstranit, pretáhnete mimo oblast Nabídky zástupce.
16Ikona funkce bude z Nabídky zástupce odstranena.
Poznámka
• Ikonu funkce odstraníte také tak, že na ni klepnete pravým tlacítkem a ze zobrazené nabídkyvyberete možnost Odstranit z nabídky zástupcu (Delete from Shortcut Menu).
• Ikonu (Otevrení hlavní nabídky) odstranit nelze.
Zmena usporádání ikon funkcí
1. Ikonu funkce, kterou chcete v Nabídce zástupce presunout, pretáhnete na príslušnoupozici.
Ikona funkce bude na danou pozici presunuta.
Príbuzné téma
Nabídka zástupce
Hlavní nabídka
17Obrazovky aplikace Quick Menu
Nabídka zástupce
Hlavní nabídka
Image Display
Seznam doporucených položek
Ikona v oznamovací oblasti
Dialogové okno Predvolby
18Nabídka zástupce
Mužete spouštet aplikace, otevírat prírucky nebo Hlavní nabídku a precházet na webové stránky spolecnosti
Canon.
(1) Lišta ikon
(2) Ikona Otevrení hlavní nabídky
(1) Lišta ikon
Zde se zobrazují ikony uložených funkcí.
Umístením kurzoru na ikonu funkce zobrazíte popis dané funkce.
Klepnutím na ikonu funkce spustíte danou aplikaci nebo otevrete prírucku. Mužete také prejít na webovéstránky spolecnosti Canon.
(2) Ikona Otevrení hlavní nabídky
Klepnutím otevrete Hlavní nabídku.
Klepnutím na šipku u ikony zobrazíte nebo skryjete Lištu ikon vedle dané šipky.
Také mužete klepnout pravým tlacítkem na ikonu (Otevrení hlavní nabídky) a zobrazit nabídkus následujícími príkazy.
Otevrení hlavní nabídky (Open Main Menu)
Otevre Hlavní nabídku. Zobrazuje se v popredí, je-li Hlavní nabídka již otevrená.
Pridat ikonu Spustit My Image Garden (Add Start My Image Garden Icon)
Zaškrtnutím se v Nabídce zástupce zobrazí ikona (Spustit My Image Garden).
19Pridat ikonu Spustit Image Display (Add Start Image Display Icon)
Pokud zaškrtnete, zobrazí se ikona (Spustit Image Display) v Nabídce zástupce.
Nápoveda (Help)
Otevre tuto prírucku.
Predvolba... (Preference...)
Zobrazí dialogové okno Predvolby (Preferences).
Ukoncit Quick Menu (Quit Quick Menu)
Ukoncí aplikaci Quick Menu.
Poznámka
• Pokud se v systému Windows Vista zobrazuje postranní panel Windows, muže být Nabídka zástupceskrytá za postranním panelem Windows, a tudíž ji nelze ovládat myší. V tom prípade klepnetev oznamovací oblasti na ploše na ikonu (Quick Menu). Nabídku zástupce tak presunete dopopredí.
Po presunutí Nabídky zástupce do popredí ji doporucujeme premístit nekam, kde se neprekrývá spostranním panelem Windows.
Príbuzné téma
Jaké operace lze provádet v Nabídce zástupce
20Hlavní nabídka
Všechny funkce, které lze spustit z aplikace Quick Menu, jsou zobrazeny na této obrazovce. Klepnutím naikonu funkce spustíte danou aplikaci nebo otevrete prírucku. Mužete také prejít na webové stránkyspolecnosti Canon.
Chcete-li zobrazit Hlavní nabídku, klepnete v Nabídce zástupce na ikonu (Otevrení hlavní nabídky).
(1) Oblast nabídky kategorií
(2) Oblast ikon funkcí
(3) Oblast názvu modelu
(4) Oblast tlacítek
(1) Oblast nabídky kategorií
Zobrazuje seznam funkcí dostupných v aplikaci Quick Menu.
(2) Oblast ikon funkcí
Zobrazuje ikony a názvy funkcí, které lze spustit z aplikace Quick Menu, usporádané podle kategorií.
Z každé kategorie je zobrazeno až pet ikon funkcí. Je-li ikon funkcí šest nebo více, zobrazíte skryté ikonyklepnutím na šipky (Zpet/Další).
Umístením kurzoru na ikonu funkce zobrazíte popis dané funkce.
Jsou-li k dispozici nové informace, zobrazí se znacka NEW.
A klepnete-li pravým tlacítkem na ikonu funkce, zobrazíte nabídku s následujícími príkazy.
Spustit (Start)
Spustí vybranou aplikaci nebo otevre vybranou prírucku ci webové stránky spolecnosti Canon.
21Pridat do nabídky zástupcu (Add to Shortcut Menu)
Pridá vybranou funkci do Nabídky zástupce.
(3) Oblast názvu modelu
Zobrazuje název modelu tiskárny/skeneru zaregistrovaného v dialogovém okne Predvolby
(Preferences).
Formát zobrazení názvu modelu se liší podle zaregistrované tiskárny/skeneru.
Klepnutím zobrazíte dialogové okno Predvolby (Preferences).
(4) Oblast tlacítek
(Dialogové okno Predvolby)
Zobrazí dialogové okno Predvolby (Preferences).
(Nápoveda)
Otevre tuto prírucku.
(Zavrít)
Zavre Hlavní nabídku.
22Image Display
Položky vytvorené automaticky pomocí funkce doporucení položek v aplikaci My Image Garden a obrázkyuložené v pocítaci se zobrazují v prezentaci.
(1) Oblast prezentace
(2) Oblast tlacítek
(1) Oblast prezentace
Klepnutím na oblast prezentace spustíte aplikaci My Image Garden.
(2) Oblast tlacítek
(Seznam doporucených položek)
Zobrazí seznam položek doposud vytvorených pomocí funkce doporucení položek.
Poznámka
• (Seznam doporucených položek) – na tuto ikonu nelze klepnout behem vytvárení položkya také v nekolika dalších prípadech.
(Zpet/Další)
Klepnete, chcete-li zobrazit predchozí nebo následující položku ci obrázek.
(Prehrát/Pozastavit)
Spustí nebo pozastaví prezentaci.
(Predvolby)
Zobrazí následující dialogové okno.
Mužete nastavit podrobnosti u prezentace, možnost po spuštení, propojení s aplikací My Image
Garden atd.
23Efekt prechodu (Transition Effect)
Zde nastavíte efekt prechodu mezi položkami ci obrázky v prezentacích.
Prolnutí (Fade)
Položky a obrázky se zobrazují pozvolna.
Prisunutí (Slide in)
Položky a obrázky se prisouvají z jedné strany.
Lupa (Zoom)
Položky a obrázky se pri zobrazení postupne približují.
Posunutí (Move)
Položky a obrázky se pri zobrazení pohybují náhodne.
Zobrazení obrazu (Image View)
Zde nastavíte zobrazení položek/obrázku v prezentacích.
Mužete zvolit možnost Zobrazit celý obraz (Display entire image) nebo Zobrazit podle kratšístrany obrazu (Display based on short side of image).
Poznámka
• Toto nastavení není k dispozici, je-li vybrána možnost Lupa (Zoom) nebo Posunutí (Move).
Rychlost zobrazení (Display Speed)
Zde nastavíte rychlost prechodu mezi položkami ci obrázky v prezentacích.
Precházení muže být Rychlé (Fast), Strední (Medium) nebo Pomalé (Slow).
Zobrazit Image Display po spuštení (Display Image Display at startup)
Toto polícko vyberte, pokud chcete, aby se po spuštení aplikace Quick Menu zobrazilo okno
Image Display.
Nastavení funkce doporucení položek... (Item Recommendation Function Setup...)
Zobrazí následující dialogové okno.
24Zaškrtnete polícko Vytvorit doporucení (Create recommendations), chcete-li automatickyvytváret napríklad koláže nebo kalendáre z informací a obrázku registrovaných v aplikaci My
Image Garden.
Poznámka
• Je-li vypnuta funkce Zobrazit Image Display po spuštení (Display Image Display atstartup) a zapnuta funkce Vytvorit doporucení (Create recommendations), spustí seaplikace Image Display vždy jednou za sedm dní.
Odstranit vše (Delete All)
Odstraní všechny položky doposud vytvorené pomocí funkce doporucení položek.
Po klepnutí na možnost Odstranit vše (Delete All) se zobrazí potvrzovací obrazovka. Klepnetena možnost Ano (Yes).
Poznámka
• Chcete-li doporucené položky odstranovat po jedné, klepnete v Seznamu doporucenýchpoložek na ikonu (Režim mazání). Na zobrazené obrazovce pak u položky, kterouchcete odstranit, klepnete na tlacítko (Odstranit).
Pri odstranení položky však není odstranen obrázek použitý k jejímu vytvorení.
(Zavrít)
Zavre okno Image Display.
25Seznam doporucených položek
Zobrazí seznam položek doposud vytvorených pomocí funkce doporucení položek. Položky jsou serazenypodle roku a datum posledního obrázku v položce je považováno za datum události.
Seznam doporucených položek zobrazíte klepnutím na ikonu (Seznam doporucených položek) aplikace
Image Display. Klepnutím na nekterou z položek spustíte aplikaci My Image Garden.
Poznámka
• Na ikonu (Seznam doporucených položek) nelze klepnout, není-li k dispozici žádná položka.
(1) Oblast roku události
(2) Oblast zobrazení obrázku
(3) Oblast tlacítek
(1) Oblast roku události
Zobrazí se roky daných událostí. Klepnutím na ikonu (Šipka dolu) zobrazíte následující rok. Klepnutímna ikonu (Šipka nahoru) zobrazíte predchozí rok.
(2) Oblast zobrazení obrázku
Zobrazí se položky setrídené podle roku události. Jsou serazeny zleva doprava, v chronologickém poradí.
Klepnutím na šipky (Zpet/Další) zobrazíte skryté položky.
Poznámka
• Presunutím kurzoru na položku zobrazíte danou položku ve vetším zobrazení.
26(3) Oblast tlacítek
(Zpet do aplikace Image Display)
Vrátí vás na obrazovku Image Display.
(Režim mazání)
Prepne na obrazovku pro odstranení položek.
Chcete-li nekterou z položek odstranit, klepnete u ní na tlacítko (Odstranit).
Poznámka
• Do Seznamu doporucených položek se vrátíte jedním z následujících zpusobu.
• Klepnete na tlacítko (Režim mazání) v pravé spodní cásti obrazovky pro odstranovánípoložek.
• Klepnete nekam mimo položku.
• Pri odstranení položky však není odstranen obrázek použitý k jejímu vytvorení.
• Odstranit mužete i všechny položky, a to pomocí dialogového okna, které zobrazíte klepnutím natlacítko (Predvolby) v okne Image Display.
27Ikona v oznamovací oblasti
Chcete-li využít všech funkcí aplikace Quick Menu, použijte ikonu (Quick Menu) v oznamovací oblasti.
Klepnete-li na ni pravým tlacítkem, zobrazíte nabídku s následujícími príkazy.
Spustit My Image Garden (Start My Image Garden)
Spustí aplikaci My Image Garden, je-li nainstalovaná.
Spustit Image Display (Start Image Display)
Spustí aplikaci Image Display, je-li nainstalovaná aplikace My Image Garden.
Predvolba... (Preference...)
Zobrazí dialogové okno Predvolby (Preferences).
O aplikaci (About)
Zobrazí dialogové okno O aplikaci Canon Quick Menu (About Canon Quick Menu).
Ukoncit Quick Menu (Quit Quick Menu)
Ukoncí aplikaci Quick Menu.
Poznámka
• Poklepáním na ikonu (Quick Menu) zobrazíte Nabídku zástupce.
28Dialogové okno Predvolby
Mužete zaregistrovat model tiskárny/skeneru, oblast, jazyk atd.
Dialogové okno Predvolby (Preferences) zobrazíte jedním z následujících zpusobu.
• Pravým tlacítkem klepnete v nabídce zástupcu na tlacítko (Otevrení hlavní nabídky)a v zobrazené nabídce poté klepnete na možnost Predvolba... (Preference...).
• Klepnete na tlacítko (dialogové okno Predvolby) zobrazené ve spodní cásti hlavní nabídky.
• Klepnete na název modelu tiskárny/skeneru uvedený v oblasti názvu zaregistrovaného modelu v hlavnínabídce.
• Pravým tlacítkem klepnete na ikonu (Quick Menu) v oznamovací oblasti na ploše a v zobrazenénabídce poté klepnete na možnost Predvolba... (Preference...).
Poznámka
• Informace nastavené v dialogovém okne Predvolby (Preferences) lze zaslat spolecnosti Canon priotevírání webových stránek atd. pomocí aplikace Quick Menu.
Vybrat model (Select Model)
Tiskárna (Printer)
Zobrazí název modelu tiskárny. Vyberte tiskárnu, kterou chcete použít.
Chcete-li zobrazit seznam tiskáren nainstalovaných v pocítaci kompatibilních s aplikací Quick
Menu, klepnete na tlacítko .
Skener (Scanner)
Zobrazí název modelu skeneru. Vyberte skener, který chcete použít.
Chcete-li zobrazit seznam skeneru nainstalovaných v pocítaci kompatibilních s aplikací Quick
Menu, klepnete na tlacítko .
29Poznámka
• Je-li jako Tiskárna (Printer) vybrána multifunkcní inkoustová tiskárna, bude stejná tiskárnaautomaticky zvolena i jako Skener (Scanner).
Výber místa bydlište (Select Your Place of Residence)
Nastavení oblasti nebo zeme (Region or Country Settings)
Zobrazí dialogové okno Nastavení oblasti nebo zeme (Region or Country Settings), v nemžmužete nastavit možnosti Oblast (Region) a Zeme nebo oblast (Country or Region).
Poznámka
• V operacních systémech Windows 8, Windows 7 a Windows Vista se muže zobrazit dialogovéokno s potvrzením nebo varováním.
Toto dialogové okno se zobrazí, pokud jsou k provedení príslušného úkolu požadována oprávnenísprávce. Pokud jste prihlášeni k úctu správce, postupujte podle pokynu na obrazovce.
• Zmeny se provedou po klepnutí na možnost OK v dialogovém okne Nastavení oblasti nebo zeme
(Region or Country Settings).
Nastavení jazyka (Language Settings)
Jazyk (Language)
Zobrazí aktuálne nastavený jazyk. Vyberte jazyk, který chcete používat.
Prihlašovací informace (Login Information)
Nastavení prihlášení (Login Settings)
Zobrazí dialogové okno Nastavení prihlášení (Login Settings). Údaje E-mailová adresa (Emailaddress) a Heslo (Password) zaregistrované na webu CANON iMAGE GATEWAY mužete uložit.
Až budou údaje E-mailová adresa (Email address) a Heslo (Password) uloženy, vašeprihlašovací informace budou od príští návštevy webu CANON iMAGE GATEWAY již odesílányautomaticky, budete-li chtít službu použít nebo zaregistrovat produkt.
Poznámka
• Tato funkce je k dispozici pouze v prípade, že jste již provedli registraci uživatele na webu CANONiMAGE GATEWAY.
Spustit program Quick Menu pri spuštení systému Windows (Start Quick Menu when Windowsstarts)
Toto polícko zaškrtnete, chcete-li, aby se aplikace Quick Menu spustila automaticky pri spuštenísystému Windows.
Používat funkci Oznámení a aktualizace (Use the Notices/Updates function)
Toto polícko zaškrtnete, chcete-li aplikaci Quick Menu povolit, aby se pravidelne pripojovala k webovýmstránkám spolecnosti Canon a automaticky hledala informace o aktualizacích. Pokud jsou nejakéinformace o aktualizacích k dispozici, zobrazí se u ikony (Oznámení) nebo u ikony
(Aktualizace) v Hlavní nabídce znacka NEW. Klepnutím na ikonu zobrazíte obrazovku oznámení, kde simužete projít nebo stáhnout informace o aktualizacích.
Duležité
• Abyste mohli tuto funkci použít, budou spolecnosti Canon zaslány tyto údaje: název produktu,informace o operacním systému, informace o národním prostredí a jazyce a údaj o tom, že jstesouhlasili s pravidelným zasíláním informací.
Zaškrtnete-li toto polícko, mužete se zobrazit potvrzovací obrazovka. Prectete si obsah a pokud
30souhlasíte, klepnete na možnost Souhlasím (I Agree). Pokud nesouhlasíte, nemužete tuto funkcipoužívat.
OK
Nastavení se použijí a dialogové okno Predvolby (Preferences) se zavre.
Storno (Cancel)
Dialogové okno Predvolby (Preferences) se zavre a nastavení se neuloží.
O aplikaci (About)
Zobrazí dialogové okno O aplikaci Canon Quick Menu (About Canon Quick Menu).
31Rešení potíží
Tiskárna/skener se nezobrazují v seznamu
Tiskárny a skenery se v seznamu Vybrat model (Select Model) v dialogovém okne Predvolby
(Preferences) nezobrazí v následujících prípadech.
• V pocítaci není nainstalován ovladac tiskárny/skeneru kompatibilní s aplikací Quick Menu.
• Instalace ovladace tiskárny/skeneru není dokoncena.
Zkontrolujte, zda se nejedná o výše uvedené možnosti, a pak znovu zobrazte dialogové okno Predvolby
(Preferences).
Poznámka
• Podrobné informace o tom, jak nainstalovat ovladac tiskárny/skeneru naleznete v prírucce k danétiskárne/skeneru.
• Kdy se muže stát, že instalace ovladace tiskárny/skeneru není dokoncena:• Behem instalace ovladace nebyla tiskárna/skener pripojena k pocítaci.
• Behem instalace ovladace byla tiskárna/skener vypnuta.
Nabídka zástupce je skryta
Pokud se v systému Windows Vista zobrazuje postranní panel Windows, muže být Nabídka zástupceskrytá za postranním panelem Windows, a tudíž ji nelze ovládat myší. V tom prípade klepnetev oznamovací oblasti na ploše na ikonu (Quick Menu). Nabídku zástupce tak presunete do popredí.
Po presunutí Nabídky zástupce do popredí ji doporucujeme premístit nekam, kde se neprekrývá spostranním panelem Windows.
32Kontrola verze aplikace – Quick Menu – Verzi aplikace Quick Menu mužete zkontrolovat pomocí níže uvedeného postupu. 1. Spustte aplikaci Quick Menu. 2. Pravým tlacítkem klepnete v nabídce zástupcu na tlacítko (Otevrení hlavní nabídky) a v zobrazené nabídce poté klepnete na možno

TXT / PDF

Available 18 files for PIXMA MG3250 View all >
HelpDrivers Since March 2000