Canon PIXMA MG2240 Download Manual

Prírucka online
Prírucka aplikácie Quick Menuslovencina (Slovak)Obsah
Skôr ako zacnete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ako používat prírucku online. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ochranné známky a licencie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Tipy na vyhladávanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Všeobecné poznámky (Quick Menu). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Co je aplikácia Quick Menu?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Funkcie aplikácie Quick Menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Spúštanie aplikácií z aplikácie Quick Menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Úkony v kontextovej ponuke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Obrazovky aplikácie Quick Menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Kontextová ponuka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Hlavná ponuka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Image Display. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Zoznam odporúcaní pre položky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Ikona v oblasti oznámení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Dialógové okno Predvolby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Riešenie problémov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Kontrola verzie – Quick Menu –. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Skôr ako zacnete
Poznámky o používaní prírucky online
Ako tlacit
Poznámky o používaní prírucky online
• Reprodukovanie, pozmenovanie alebo kopírovanie akéhokolvek textu, fotografie alebo obrázkazverejneného v prírucke Prírucka online (dalej oznacované ako „táto prírucka“), ci už vcelku, aleboktorejkolvek casti, je zakázané.
• Spolocnost Canon má právo zmenit alebo odstránit obsah tejto prírucky bez predchádzajúcehoupozornenia zákazníkov. Okrem toho môže spolocnost Canon pozastavit alebo zastavit poskytovanietejto prírucky z nevyhnutných dôvodov. Spolocnost Canon nenesie zodpovednost za žiadnepoškodenie zákazníkov, ktoré vznikne v dôsledku zmien alebo odstránenia informácií v tejto prírucke,prípadne v dôsledku pozastavenia alebo zastavenia poskytovania tejto prírucky.
• Hoci sa obsah tejto prírucky pripravil s maximálnou možnou starostlivostou, v prípade, ked nájdeteakékolvek nesprávne alebo chýbajúce informácie, obrátte sa na servisné stredisko.
• Popisy v tejto prírucke sú v zásade založené na produkte v case zacínajúceho predaja.
• Táto prírucka neobsahuje prírucky všetkých produktov predávaných spolocnostou Canon. Pripoužívaní produktu, ktorý nie je popísaný v tejto prírucke, sa riadte príruckou dodanou s príslušnýmproduktom.
Ako tlacit
Na vytlacenie tejto prírucky použite funkciu tlace webového prehladávaca.
Ak chcete nastavit tlac farby pozadia a obrázkov, postupujte podla krokov nižšie.
Poznámka
• V systéme Windows 8 tlacte vo verzii pre pracovnú plochu.
• V programe Internet Explorer 9 alebo 10
1. Vyberte ikonu (Nástroje) > Tlacit (Print) > Nastavenie strany... (Page setup...).
2. Zaciarknite polícko Tlacit farby pozadia a obrázky (Print Background Colors and Images).
• V programe Internet Explorer 8
1. Ak chcete zobrazit ponuky, stlacte kláves Alt.
Ponuky zobrazíte aj tak, že v ponuke Nástroje (Tools) vyberiete položky Panely s nástrojmi
(Toolbars) > Panel ponúk (Menu Bar).
2. V ponuke Súbor (File) vyberte položku Nastavenie strany... (Page Setup...).
3. Zaciarknite polícko Tlacit farby pozadia a obrázky (Print Background Colors and Images).
• V programe Mozilla Firefox
1. Ak chcete zobrazit ponuky, stlacte kláves Alt.
Ponuky zobrazíte aj tak, že kliknete na položku Firefox, potom na položku Možnosti (Options)a po kliknutí na šípku doprava vyberiete položku Panel ponúk (Menu Bar).
2. V ponuke Súbor (File) vyberte položku Nastavenie strany... (Page Setup...).
3. V casti Formát a možnosti (Format & Options) zaciarknite polícko Tlacit pozadie (farbya obrázky) (Print Background (colors & images)).
3Ako používat prírucku online
Symboly použité v tomto dokumente
Varovanie
Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobit smrt alebo vážne poranenie spôsobené nesprávnouprevádzkou zariadenia. Tieto pokyny musíte dodržiavat kvôli bezpecnej prevádzke.
Upozornenie
Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobit poranenie alebo materiálne škody spôsobenénesprávnou prevádzkou zariadenia. Tieto pokyny musíte dodržiavat kvôli bezpecnej prevádzke.
Dôležité
Pokyny obsahujúce dôležité informácie. Tieto informácie si precítajte, aby ste sa vyhli poškodeniualebo nesprávnemu používaniu produktu a poraneniu osôb.
Poznámka
Pokyny obsahujúce poznámky k obsluhe a dodatocné vysvetlenia.
Základné
Pokyny vysvetlujúce základné úkony produktu.
Poznámka
• Ikony sa môžu líšit v závislosti od produktu.
Používatelia dotykového zariadenia
Ak používate dotykové úkony, musíte „kliknutie pravým tlacidlom myši“ uvádzané v tomto dokumentenahradit úkonom, ktorý je nastavený v operacnom systéme. Ak je napríklad v operacnom systémenastavený úkon „stlacenie a podržanie“, nahradte „kliknutie pravým tlacidlom myši“ úkonom „stlaceniaa podržania“.
4Ochranné známky a licencie
• Microsoft je registrovaná ochranná známka spolocnosti Microsoft Corporation.
• Windows je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spolocnosti Microsoft Corporationv USA alebo iných krajinách.
• Windows Vista je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spolocnosti Microsoft
Corporation v USA alebo iných krajinách.
• Internet Explorer je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spolocnosti Microsoft
Corporation v USA alebo iných krajinách.
• Mac, Mac OS, AirPort, Safari, Bonjour, iPad, iPhone a iPod touch sú ochranné známky spolocnosti
Apple Inc. registrované v USA a iných krajinách. AirPrint a logo AirPrint sú ochranné známkyspolocnosti Apple Inc.
• IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spolocnosti Cisco v USA a inýchkrajinách a používa sa na základe licencie.
• Google Cloud Print, Google Chrome, Android, Google Play a Picasa sú registrované ochranné známkyalebo ochranné známky spolocnosti Google Inc.
• Adobe, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB a Adobe RGB (1998) sú registrovanéochranné známky alebo ochranné známky spolocnosti Adobe Systems Incorporated v USA alebo inýchkrajinách.
• Photo Rag je ochranná známka spolocnosti Hahnemühle FineArt GmbH.
• Bluetooth je ochranná známka spolocnosti Bluetooth SIG, Inc., USA, na ktorú má spolocnost Canon
Inc. licenciu.
Poznámka
• Oficiálny názov systému Windows Vista je operacný systém Microsoft Windows Vista.
5Do okna vyhladávania zadajte klúcové slová a kliknite na ikonu (Vyhladat).
V tejto prírucke môžete vyhladat cielové stránky.
Príklad zadaných klúcových slov: „(názov modelu zariadenia) vložit papier“, „(názov modelu zariadenia) 1000“
Tipy na vyhladávanie
Cielové stránky môžete vyhladat zadaním klúcových slov do okna vyhladávania.
Poznámka
• Zobrazená obrazovka sa môže líšit.
• Vyhladávanie funkcií
Zadajte názov modelu produktu a klúcové slovo funkcie, o ktorej chcete získat dalšie informácie.
Príklad: ak chcete získat informácie o vkladaní papiera
Do okna vyhladávania zadajte text „(názov modelu zariadenia) vložit papier“ a spustite vyhladávanie
• Chyby pri riešení problémov
Zadajte názov modelu produktu a kód podpory.
Príklad: ak sa zobrazí nasledujúca obrazovka s chybou
Do okna vyhladávania zadajte text „(názov modelu zariadenia) 1 000“ a spustite vyhladávanie.
6Poznámka
• Zobrazená obrazovka sa líši v závislosti od produktu.
• Vyhladávanie funkcií aplikácií
Zadajte názov aplikácie a klúcové slovo funkcie, o ktorej chcete získat dalšie informácie.
Príklad: ak chcete získat informácie o tlaci koláží pomocou aplikácie My Image Garden
Do okna vyhladávania zadajte text „My Image Garden koláž“ a spustite vyhladávanie
• Vyhladávanie referencných stránok
Zadajte názov modelu a názov referencnej strany*
* Referencné stránky nájdete jednoduchšie, ak zadáte aj názov funkcie.
Príklad: ak chcete prehladávat stránku, na ktorú odkazuje nasledujúca veta na stránke skenovania
Podrobné informácie nájdete v casti „Karta Nastavenia farieb“ pre váš model, na ktorú sa dostanetez obrazovky Domov dokumentu Prírucka online.
Do okna vyhladávania zadajte text „(názov modelu zariadenia) skenovat Karta Nastavenia farieb“a spustite vyhladávanie
7Všeobecné poznámky (Quick Menu)
Na aplikáciu Quick Menu sa vztahujú nasledujúce obmedzenia. Pamätajte na ne.
• Zoznam produktov, ktoré podporujú aplikáciu Quick Menu, nájdete na webovej lokalite spolocnosti
Canon.
• Dostupné funkcie a nastavenia sa líšia v závislosti od skenera alebo tlaciarne. V závislosti od funkcie,ktorú chcete použit, sa môže vyžadovat pripojenie na internet. Pripojenie na internet môže bytspoplatnené.
• V tejto prírucke sú popisy založené najmä na obrazovkách zobrazovaných pri používaní operacnéhosystému Windows 8 (v dalšom texte oznacovaného ako systém „Windows 8“).
Používanie obrazovky Image Display
• Pri prvom použití obrazovky Image Display musíte súhlasit s licencnou zmluvou. Ked vyjadríte svojsúhlas s licencnou zmluvou vykonaním nasledujúcich krokov, snímky uložené v priecinkoch urcenýchna analýzu snímok v aplikácii My Image Garden sa zobrazia na obrazovke Image Display.
1. Kliknite na snímku zobrazenú na obrazovke Image Display.
2. Precítajte si zobrazenú licencnú zmluvu a potom kliknite na tlacidlo Súhlasím (I Agree).
3. Zobrazí sa obrazovka na výber priecinkov urcených na analýzu snímok v aplikácii My Image
Garden. Kliknite na tlacidlo OK.
• Ak obrazovka Image Display nie je zobrazená, v kontextovej ponuke kliknite na položku
(Spustit aplikáciu Image Display).
Prevzatie aplikácie My Image Garden
• Ak chcete zobrazit odporúcané položky na obrazovke Image Display alebo chcete upravit ci vytlacitvybraté položky, musíte prevziat aplikáciu My Image Garden. Aplikáciu My Image Garden môžeteprevziat z webovej lokality spolocnosti Canon.
Na prevzatie sa vyžaduje pripojenie na internet. Pripojenie na internet môže byt spoplatnené.
8Co je aplikácia Quick Menu?
Funkcie aplikácie Quick Menu
Spúštanie aplikácií z aplikácie Quick Menu
Úkony v kontextovej ponuke
9Funkcie aplikácie Quick Menu
Aplikácia Quick Menu sa skladá z kontextovej ponuky, ktorá umožnuje spúštat požadované funkcie jednýmkliknutím, a z obrazovky Image Display, ktorá slúži na prehrávanie odporúcaných položiek a ostatnýchpoložiek v prezentáciách.
Obrazovky aplikácie Quick Menu
(1) Kontextová ponuka
(2) Obrazovka Image Display
(1) Kontextová ponuka
Ponuka, ktorú prevažne používate. Pridajte do nej casto používané aplikácie a pod., aby ste ich mohlispúštat jedným kliknutím.
Kliknutím na položku (Otvorit hlavnú ponuku) zobrazíte hlavnú ponuku, v ktorej sú zobrazenévšetky funkcie.
(2) Obrazovka Image Display
Obrazovka, na ktorej sa zobrazujú prezentácie. Je dostupná vtedy, ak je nainštalovaná aplikácia My
Image Garden, ktorá je obohatená užitocnými funkciami, ako sú napríklad tlac a skenovanie fotografií.
Vo forme prezentácie môžete zobrazit nasledujúce položky a snímky.
• Koláže, kalendáre a pod. vytvorené automaticky pomocou funkcie odporúcania položiek aplikácie My
Image Garden
• Snímky uložené v pocítaci
Po vyhladaní položky alebo snímky, ktorá sa vám páci, ju môžete vytlacit alebo upravit pomocouaplikácie My Image Garden.
10Poznámka
• Informácie o funkcii odporúcaní pre položky aplikácie My Image Garden nájdete v casti „Využívaniefunkcie odporúcaní pre položky“ pre váš model dostupnej z obrazovky Domov dokumentu Príruckaonline.
Súvisiaca téma
Kontextová ponuka
Hlavná ponuka
Image Display
11Spúštanie aplikácií z aplikácie Quick Menu
V aplikácii Quick Menu môžete spúštat aplikácie, otvárat prírucky alebo prejst na webovú lokalituspolocnosti Canon z kontextovej ponuky alebo hlavnej ponuky.
Spúštanie z kontextovej ponuky
Spúštanie z hlavnej ponuky
Spúštanie z kontextovej ponuky
Kliknutím na ikonu funkcie uloženú na ikonovom paneli spustíte aplikáciu a pod.
Poznámka
• Ak funkcia, ktorú chcete použit, nie je uložená v kontextovej ponuke, je dostupná z hlavnej ponuky.
• Informácie o spôsobe uloženia ikon funkcií do kontextovej ponuky nájdete v casti „Hlavná ponuka“.
1. Na ikonovom paneli v kontextovej ponuke kliknite na ikonu funkcie, ktorú chcete použit.
Spustí sa aplikácia alebo sa otvorí prírucka. V závislosti od ikony funkcie, na ktorú ste klikli, sa môžezobrazit webová lokalita spolocnosti Canon.
Poznámka
• Ak ikonový panel nie je zobrazený, kliknite na šípku zobrazenú pri ikone (Otvorit hlavnúponuku).
Spúštanie z hlavnej ponuky
V hlavnej ponuke sú zobrazené všetky funkcie, ktoré možno spustit z aplikácie Quick Menu. Kliknutím naikonu funkcie spustíte aplikáciu a pod.
121. V kontextovej ponuke kliknite na položku (Otvorit hlavnú ponuku).
Zobrazí sa hlavná ponuka.
2. Kliknite na ikonu funkcie, ktorú chcete použit.
Spustí sa aplikácia alebo sa otvorí prírucka. V závislosti od ikony funkcie, na ktorú ste klikli, sa môžezobrazit webová lokalita spolocnosti Canon.
13Poznámka
• Ak funkcia, ktorú chcete použit, nie je zobrazená, kliknutím na položku (Naspät/Dalej)zobrazte skryté ikony.
Súvisiaca téma
Úkony v kontextovej ponuke
14Úkony v kontextovej ponuke
Casto používané ikony funkcií a ikony užitocných funkcií z hlavnej ponuky pridajte do kontextovej ponuky,aby ste funkcie mohli spúštat jedným kliknutím. Ikony funkcií môžete podla potreby odstranovat a tiežmôžete menit ich poradie.
Pridanie ikon funkcií do kontextovej ponuky
Odstránenie ikon funkcií z kontextovej ponuky
Zmena poradia ikon funkcií
Pridanie ikon funkcií do kontextovej ponuky
1. V kontextovej ponuke kliknite na položku (Otvorit hlavnú ponuku).
Zobrazí sa hlavná ponuka.
2. Ikonu funkcie, ktorú chcete pridat, presunte myšou na ikonový panel v kontextovejponuke.
15Ikona funkcie sa pridá do kontextovej ponuky.
Poznámka
• Na každej strane kontextovej ponuky môžete uložit až osem ikon funkcií.
• Prípadne v hlavnej ponuke kliknite pravým tlacidlom myši na ikonu funkcie, ktorú chcete pridat,a v zobrazenej ponuke potom kliknite na položku Pridat do kontextovej ponuky (Add to
Shortcut Menu), aby ste ju pridali.
Odstránenie ikon funkcií z kontextovej ponuky
1. Ikonu funkcie, ktorú chcete odstránit, presunte myšou mimo oblasti kontextovej ponuky.
16Ikona funkcie sa odstráni z kontextovej ponuky.
Poznámka
• Prípadne kliknite pravým tlacidlom myši na ikonu funkcie, ktorú chcete odstránit, a v zobrazenejponuke potom vyberte položku Odstránit z kontextovej ponuky (Delete from Shortcut
Menu), aby ste ju odstránili.
• Položku (Otvorit hlavnú ponuku) nemožno odstránit.
Zmena poradia ikon funkcií
1. Ikonu funkcie presunte myšou v kontextovej ponuke na cielové miesto.
Ikona funkcie sa premiestni na cielové miesto.
Súvisiaca téma
Kontextová ponuka
Hlavná ponuka
17Obrazovky aplikácie Quick Menu
Kontextová ponuka
Hlavná ponuka
Image Display
Zoznam odporúcaní pre položky
Ikona v oblasti oznámení
Dialógové okno Predvolby
18Kontextová ponuka
Môžete spúštat aplikácie, otvorit prírucky alebo hlavnú ponuku, alebo prejst na webovú lokalitu spolocnosti
Canon.
(1) Ikonový panel
(2) Ikona Otvorit hlavnú ponuku
(1) Ikonový panel
Sú tu zobrazené ikony uložených funkcií.
Ak ukážete na ikonu funkcie, zobrazí sa opis funkcie.
Kliknutím na ikonu funkcie spustíte aplikáciu, otvoríte prírucku alebo prejdete na webovú lokalituspolocnosti Canon.
(2) Ikona Otvorit hlavnú ponuku
Kliknutím zobrazíte hlavnú ponuku.
Kliknutím na šípku zobrazenú pri ikone zobrazíte alebo skryjete ikonový panel vedla šípky.
Kliknutím pravým tlacidlom myši na ikonu (Otvorit hlavnú ponuku) zobrazíte ponuku obsahujúcunasledujúce príkazy.
Otvorit hlavnú ponuku (Open Main Menu)
Otvorí sa hlavná ponuka. Ak už je otvorená, zobrazí sa v popredí.
Pridat ikonu Spustit aplikáciu My Image Garden (Add Start My Image Garden Icon)
Zaciarknutím zobrazíte v kontextovej ponuke položku (Spustit aplikáciu My Image Garden).
19Pridat ikonu Spustit aplikáciu Image Display (Add Start Image Display Icon)
Zaciarknutím zobrazíte v kontextovej ponuke položku (Spustit aplikáciu Image Display).
Pomocník (Help)
Otvorí túto prírucku.
Predvolba... (Preference...)
Zobrazí sa dialógové okno Predvolby (Preferences).
Ukoncit aplikáciu Quick Menu (Quit Quick Menu)
Aplikácia Quick Menu sa ukoncí.
Poznámka
• Ak je v systéme Windows Vista zobrazený bocný panel systému Windows, kontextová ponuka môžebyt skrytá za bocným panelom systému Windows a preto ju nemusí byt možné ovládat myšou. Vtom prípade dvakrát kliknite na ikonu (Quick Menu) v oblasti oznámení na pracovnej ploche, abysa kontextová ponuka zobrazila v popredí.
Po prenesení kontextovej ponuky do popredia sa odporúca premiestnit ju na miesto, kde sa nebudeprekrývat s bocným panelom systému Windows.
Súvisiaca téma
Úkony v kontextovej ponuke
20Hlavná ponuka
Na tejto obrazovke sú zobrazené všetky funkcie, ktoré možno spustit z aplikácie Quick Menu. Kliknutím naikonu funkcie spustíte aplikáciu, otvoríte prírucku alebo prejdete na webovú lokalitu spolocnosti Canon.
Ak chcete zobrazit hlavnú ponuku, v kontextovej ponuke kliknite na položku (Otvorit hlavnú ponuku).
(1) Oblast s ponukou kategórií
(2) Oblast s ikonami funkcií
(3) Oblast s názvom modelu
(4) Oblast s tlacidlami
(1) Oblast s ponukou kategórií
Je tu zobrazený zoznam funkcií dostupných v aplikácii Quick Menu.
(2) Oblast s ikonami funkcií
Sú tu zobrazené ikony a názvy funkcií, ktoré možno spustit z aplikácie Quick Menu, zoradené podlakategórie.
Z každej kategórie je zobrazených až pät ikon funkcií. Ak existuje šest alebo viac ikon funkcií, kliknutímna položku (Naspät/Dalej) zobrazíte skryté ikony funkcií.
Ak ukážete na ikonu funkcie, zobrazí sa opis funkcie.
Ak sú k dispozícii nové informácie, zobrazí sa ikona NEW.
Kliknutím pravým tlacidlom myši na ikonu funkcie zobrazíte ponuku obsahujúcu nasledujúce príkazy.
Spustit (Start)
Spustí sa vybratá aplikácia, otvorí sa vybratá prírucka alebo sa zobrazí webová lokalita spolocnosti
Canon.
21Pridat do kontextovej ponuky (Add to Shortcut Menu)
Vybratá funkcia sa pridá do kontextovej ponuky.
(3) Oblast s názvom modelu
Je tu zobrazený názov modelu tlaciarne/skenera zaregistrovaný v dialógovom okne Predvolby
(Preferences).
Formát zobrazenia názvu modelu sa líši v závislosti od zaregistrovanej tlaciarne/skenera.
Kliknutím zobrazíte dialógové okno Predvolby (Preferences).
(4) Oblast s tlacidlami
(Dialógové okno Predvolby)
Zobrazí sa dialógové okno Predvolby (Preferences).
(Pomocník)
Otvorí túto prírucku.
(Zatvorit)
Zatvorí sa hlavná ponuka.
22Image Display
Vo forme prezentácie sú zobrazené položky vytvorené automaticky pomocou funkcie odporúcania položiekaplikácie My Image Garden alebo snímky uložené v pocítaci.
(1) Oblast prezentácie
(2) Oblast s tlacidlami
(1) Oblast prezentácie
Kliknutím na oblast prezentácie spustíte aplikáciu My Image Garden.
(2) Oblast s tlacidlami
(Zoznam odporúcaní pre položky)
Zobrazí sa zoznam položiek, ktoré boli doteraz vytvorené pomocou funkcie odporúcania položiek.
Poznámka
• Na položku (Zoznam odporúcaní pre položky) nemožno kliknút pocas vytvárania položkyalebo v niektorých iných prípadoch.
(Naspät/Dalej)
Kliknutím zobrazíte predchádzajúcu alebo nasledujúcu položku alebo snímku.
(Prehrat/Pozastavit)
Prehrá alebo pozastaví prezentáciu.
(Predvolby)
Zobrazí sa nasledujúce dialógové okno.
Môžete nastavit podrobnosti prezentácie, možnost spustenia, prepojenie s aplikáciou My Image
Garden atd.
23Prechodový efekt (Transition Effect)
Nastavenie prechodového efektu použitého pri prepínaní medzi položkami alebo snímkami vprezentácii.
Miznutie (Fade)
Položky a snímky sa postupne objavujú.
Posunutie (Slide in)
Položky a snímky sa posúvajú z jednej strany.
Lupa (Zoom)
Zobrazené položky a snímky sú priblížené.
Premiestnenie (Move)
Zobrazené položky a snímky sa náhodne premiestnujú.
Zobrazenie snímky (Image View)
Nastavenie zobrazenia položiek/snímok v prezentáciách.
Môžete vybrat možnost Zobrazit celú snímku (Display entire image) alebo Zobrazit nazáklade kratšej strany snímky (Display based on short side of image).
Poznámka
• Toto nastavenie nie je dostupné, ak je vybratá možnost Lupa (Zoom) alebo Premiestnenie
(Move).
Rýchlost zobrazovania (Display Speed)
Nastavenie rýchlosti (trvania) prepínania medzi položkami alebo snímkami v prezentácii.
Môžete vybrat možnost Rýchla (Fast), Stredná (Medium) alebo Pomalá (Slow).
Zobrazit aplikáciu Image Display pri spustení (Display Image Display at startup)
Toto polícko zaciarknite, ak chcete pri spustení aplikácie Quick Menu zobrazit obrazovku Image
Display.
Nastavenie funkcie odporúcaní pre položky... (Item Recommendation Function Setup...)
Zobrazí sa nasledujúce dialógové okno.
24Zaciarknite polícko Vytvárat odporúcania (Create recommendations), ak chcete automatickyvytvárat položky, ako sú napríklad koláže a kalendáre, pomocou informácií a snímokzaregistrovaných v aplikácii My Image Garden.
Poznámka
• Ak polícko Zobrazit aplikáciu Image Display pri spustení (Display Image Display atstartup) nie je zaciarknuté a polícko Vytvárat odporúcania (Create recommendations) jezaciarknuté, aplikácia Image Display sa spustí raz za sedem dní.
Vymazat všetko (Delete All)
Odstránia sa všetky položky, ktoré boli doteraz vytvorené pomocou funkcie odporúcaniapoložiek.
Po kliknutí na položku Vymazat všetko (Delete All) sa zobrazí obrazovka s potvrdením. Kliknitena tlacidlo Áno (Yes).
Poznámka
• Ak chcete odporúcané položky odstranovat po jednej, v Zozname odporúcaní pre položkykliknite na položku (Režim odstranovania) a na zobrazenej obrazovke potom pripoložke, ktorú chcete odstránit, kliknite na položku (Odstránit).
Aj ked položku odstránite, snímka použitá pre danú položku sa neodstráni.
(Zatvorit)
Obrazovka Image Display sa zatvorí.
25Zoznam odporúcaní pre položky
Zobrazí sa zoznam položiek, ktoré boli doteraz vytvorené pomocou funkcie odporúcania položiek. Položkysú zoradené podla roka, pricom za dátum udalosti sa považuje dátum poslednej snímky alebo položky.
Ak chcete zobrazit Zoznam odporúcaní pre položky, kliknite na položku (Zoznam odporúcaní prepoložky) na obrazovke Image Display. Kliknutím na položku spustite aplikáciu My Image Garden.
Poznámka
• Na položku (Zoznam odporúcaní pre položky) nemožno kliknút, ak neexistuje žiadna položka.
(1) Oblast roku udalostí
(2) Oblast zobrazenia snímok
(3) Oblast s tlacidlami
(1) Oblast roku udalostí
Sú tu zobrazené roky udalostí. Kliknutím na položku (šípka nadol) zobrazíte nasledujúci rok. Kliknutímna položku (šípka nahor) zobrazíte predchádzajúci rok.
(2) Oblast zobrazenia snímok
Sú tu zobrazené snímky zoradené podla roka udalosti. Položky sú zobrazené zlava doprava vchronologickom poradí.
Kliknutím na položku (Naspät/Dalej) zobrazíte skryté položky.
Poznámka
• Ak chcete položku zobrazit vo väcšom zobrazení, ukážte na nu.
26(3) Oblast s tlacidlami
(Naspät na obrazovku Image Display)
Slúži na návrat na obrazovku Image Display.
(Režim odstranovania)
Zobrazí sa obrazovka na odstranovanie položiek.
Ak chcete odstránit položku, kliknite na nej na položku (Odstránit).
Poznámka
• Do Zoznamu odporúcaní pre položky sa môžete vrátit vykonaním jedného z nasledujúcichkrokov.
• Kliknite na položku (Režim odstranovania) v pravej dolnej casti obrazovky naodstranovanie položiek.
• Kliknite mimo položky.
• Aj ked položku odstránite, snímka použitá pre danú položku sa neodstráni.
• Prípadne môžete odstránit všetky položky prostredníctvom dialógového okna zobrazeného pokliknutí na položku (Predvolby) na obrazovke Image Display.
27Ikona v oblasti oznámení
Pomocou ikony (Quick Menu) v oblasti oznámení na pracovnej ploche môžete naplno využívat aplikáciu
Quick Menu.
Kliknutím pravým tlacidlom myši na túto ikonu zobrazíte ponuku obsahujúcu nasledujúce príkazy.
Spustit aplikáciu My Image Garden (Start My Image Garden)
Spustí sa aplikácia My Image Garden, ak je nainštalovaná.
Spustit aplikáciu Image Display (Start Image Display)
Zobrazí sa obrazovka Image Display, ak je nainštalovaná aplikácia My Image Garden.
Predvolba... (Preference...)
Zobrazí sa dialógové okno Predvolby (Preferences).
Informácie (About)
Zobrazí sa dialógové okno Informácie o aplikácii Canon Quick Menu (About Canon Quick Menu).
Ukoncit aplikáciu Quick Menu (Quit Quick Menu)
Aplikácia Quick Menu sa ukoncí.
Poznámka
• Dvojitým kliknutím na položku (Quick Menu) zobrazíte kontextovú ponuku.
28Dialógové okno Predvolby
Môžete zaregistrovat model tlaciarne/skenera, oblast, jazyk atd.
Dialógové okno Predvolby (Preferences) zobrazíte vykonaním jedného z nasledujúcich krokov.
• V kontextovej ponuke kliknite pravým tlacidlom myši na ikonu (Otvorit hlavnú ponuku)a v zobrazenej ponuke kliknite na položku Predvolba... (Preference...).
• Kliknite na ikonu (Dialógové okno Predvolby) zobrazenú v dolnej casti hlavnej ponuky.
• Kliknite na názov modelu tlaciarne alebo skenera zobrazený v oblasti s názvom registrovaného modeluv hlavnej ponuke.
• Kliknite pravým tlacidlom myši na ikonu (Quick Menu) v oblasti oznámení na pracovnej ploche a vzobrazenej ponuke potom kliknite na položku Predvolba... (Preference...).
Poznámka
• Informácie z dialógového okna Predvolby (Preferences) sa môžu odoslat spolocnosti Canon prizobrazení webovej lokality a pod. prostredníctvom aplikácie Quick Menu.
Výber modelu (Select Model)
Tlaciaren (Printer)
Je tu zobrazený názov modelu tlaciarne. Vyberte tlaciaren, ktorú chcete používat.
Kliknutím na položku zobrazíte zoznam tlaciarní kompatibilných s aplikáciou Quick Menunainštalovaných v pocítaci.
Skener (Scanner)
Je tu zobrazený názov modelu skenera. Vyberte skener, ktorý chcete používat.
Kliknutím na položku zobrazíte zoznam skenerov kompatibilných s aplikáciou Quick Menunainštalovaných v pocítaci.
29Poznámka
• Ak je v položke Tlaciaren (Printer) vybratá multifunkcná atramentová tlaciaren, tá istá tlaciaren saautomaticky vyberie aj v položke Skener (Scanner).
Výber oblasti, v ktorej sa nachádzate (Select Your Place of Residence)
Nastavenia oblasti alebo krajiny (Region or Country Settings)
Zobrazí sa dialógové okno Nastavenia oblasti alebo krajiny (Region or Country Settings), vktorom môžete nastavit položky Oblast (Region) a Krajina alebo oblast (Country or Region).
Poznámka
• V systémoch Windows 8, Windows 7 a Windows Vista sa môže zobrazit dialógové okno spotvrdením alebo varovaním.
Takéto dialógové okno sa zobrazí v prípade, ak sa na vykonanie úlohy vyžadujú správcovskéoprávnenia. Ak ste prihlásení ako správca, postupujte podla pokynov na obrazovke.
• Zmeny sa použijú, ked kliknete na položku OK v dialógovom okne Nastavenia oblasti alebokrajiny (Region or Country Settings).
Nastavenia jazyka (Language Settings)
Jazyk (Language)
Je tu zobrazený aktuálny jazyk. Vyberte jazyk, ktorý chcete použit.
Prihlasovacie informácie (Login Information)
Nastavenia prihlásenia (Login Settings)
Zobrazí sa dialógové okno Nastavenia prihlásenia (Login Settings). Môžete uložit položky E-mailová adresa (Email address) a Heslo (Password) zaregistrované v službe CANON iMAGE
GATEWAY.
Ked uložíte položky E-mailová adresa (Email address) a Heslo (Password), vaše prihlasovacieinformácie sa budú odosielat automaticky od nasledujúcej návštevy lokality CANON iMAGE
GATEWAY za úcelom používania služby alebo registrácie produktu.
Poznámka
• Táto funkcia je dostupná iba vtedy, ak ste už vykonali registráciu používatela služby CANONiMAGE GATEWAY.
Spustit aplikáciu Quick Menu pri spustení systému Windows (Start Quick Menu when Windowsstarts)
Toto polícko zaciarknite, ak chcete pri spustení systému Windows automaticky spustit aplikáciu Quick
Menu.
Použit funkciu Oznámenia/Aktualizácie (Use the Notices/Updates function)
Toto polícko zaciarknite, ak chcete aplikácii Quick Menu povolit, aby pravidelne automatickykontrolovala informácie o aktualizáciách na webovej lokalite spolocnosti Canon. Ak existujú informácieo aktualizácii, pri položke (Oznámenia) alebo (Aktualizácie) v hlavnej ponuke sa zobrazíikona NEW. Kliknutím na ikonu zobrazíte obrazovku s oznámením, na ktorej si môžete pozrietinformácie o aktualizácii a prevziat aktualizáciu.
Dôležité
• Ak chcete používat túto funkciu, spolocnosti Canon sa odošlú nasledujúce informácie: názovproduktu, informácie o operacnom systéme, informácie o miestnych nastaveniach, informácie ojazyku a informácia o vašom súhlase s tým, že bude pravidelne dostávat informácie.
Po zaciarknutí tohto polícka sa môže zobrazit obrazovka s potvrdením. Precítajte si jej obsah a ak
30s ním súhlasíte, kliknite na tlacidlo Súhlasím (I Agree). Ak nesúhlasíte, túto funkciu nemôžetepoužívat.
OK
Nastavenia sa použijú a dialógové okno Predvolby (Preferences) sa zatvorí.
Zrušit (Cancel)
Dialógové okno Predvolby (Preferences) sa zatvorí bez uloženia nastavení.
Informácie (About)
Zobrazí sa dialógové okno Informácie o aplikácii Canon Quick Menu (About Canon Quick Menu).
31Riešenie problémov
Tlaciaren/skener sa nezobrazil v zozname
Tlaciarne a skenery sa v zoz

TXT / PDF

Available 18 files for PIXMA MG2240 View all >
HelpDrivers Since March 2000