Canon i-SENSYS LBP6200d Download Manual

Úvodná prír ucka
DÔLEŽITÉ:Skôr ako zacnete zariadenie používat, si precítajte túto prírucku.
Po precítaní skladujte prírucku na bezpecnom mieste, aby ste ju mohli použit aj v budúcnosti.
SLK
Obsah
Kapitola 1 Dôležité bezpecnostné pokyny ..........................................1
Kapitola 2 Inštalácia tlaciarne/inštalácia ovládaca tlaciarne.............4
Krok1 Príprava inštalácie ...........................................................................4
Krok2 Odstránenie baliaceho materiálu a prenesenie tlaciarne na miesto inštalácie ..............................................................................4
Krok3 Pripojenie napájacieho kábla...........................................................6
Krok4 Vkladanie papiera do viacúcelovej priehradky ................................6
Krok5 Inštalácia ovládaca tlaciarne ...........................................................7
Krok6 Kontrola prevádzky tlaciarne ...........................................................8
Kapitola 3 Každodenná prevádzka ......................................................9
Okno so stavom tlaciarne ...........................................................................9
Výmena kazety s tonerom ..........................................................................9
Zaseknutie papiera ...................................................................................11Kapitola 1
1
Pred zacatím používania tlaciarne si dôkladne precítajte cast
„Dôležité bezpecnostné pokyny“.
Cielom týchto pokynov je predíst poraneniu používatela a iných osôb a zniceniu majetku, a preto im vždy venujte dostatocnú pozornost.
Taktiež nevykonávajte žiadne úkony, ktoré nie sú uvedené v tejto prírucke, pretože by mohli viest k necakaným nehodám alebo poraneniam. Nesprávna prevádzka alebo používanie zariadenia môže viest k poraneniu osôb alebo poškodeniu zariadenia, ktoré si môže vyžiadat rozsiahle opravy, na ktoré sa nevztahuje
Obmedzená záruka.
Inštalácia
VAROVANIE
Tlaciaren neinštalujte na miestach, v blízkosti ktorých sa nachádza alkohol, riedidlo alebo iné horlavé látky. Ak prídu horlavé látky do styku s elektrickými castami vnútri tlaciarne, môže dôjst k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Na tlaciaren nekladte nasledujúce predmety:Náhrdelníky a iné kovové predmety,
šálky, vázy, kvetináce a iné nádoby naplnené vodou alebo inými tekutinami.
Ak tieto predmety prídu do styku s castou pod vysokým napätím vnútri tlaciarne, môže dôjst k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Ak tieto predmety spadnú do tlaciarne alebo sa do nej vyleje ich obsah, pomocou vypínaca (1) ju okamžite vypnite a odpojte káble rozhraní, ak sú pripojené (2). Potom z elektrickej zásuvky vytiahnite zástrcku napájacieho kábla (3) a obrátte sa na miestneho autorizovaného zástupcu spolocnosti Canon.
VYPNUTÉ VYPNUTÉ
(1)
(1)
(2)
(3)


-
-
UPOZORNENIE
Tlaciaren neinštalujte na nestabilných miestach, akými sú vratké podstavce alebo šikmé podlahy, alebo na miestach vystavených nadmerným vibráciám, pretože na nich môže dôjst k pádu alebo prevráteniu tlaciarne a následnému poraneniu osôb.
Vetracie otvory slúžia na správne vetranie funkcných castí vnútri tlaciarne. Tlaciaren nikdy neumiestnujte na mäkký povrch, napríklad na postel, pohovku alebo deku. Blokovanie otvorov môže viest k prehriatiu tlaciarne a následnému požiaru.
Tlaciaren neinštalujte na nasledujúcich miestach, pretože môže dôjst k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom:vlhkom alebo prašnom mieste,mieste vystavenom dymu alebo pare, napríklad v blízkosti kuchynských zariadení alebo zvlhcovacov,mieste vystavenom daždu alebo snehu,mieste v blízkosti vodovodných kohútikov alebo vody,mieste vystavenom priamemu slnecnému svetlu,mieste vystavenom pôsobeniu vysokých teplôt,mieste v blízkosti otvoreného ohna.
Tlaciaren pri inštalácii mierne naklonte k miestu inštalácie, aby ste si medzi tlaciaren a podlahu alebo tlaciaren a iné zariadenie nepricvikli ruky. Mohli by ste sa poranit.
Podla pokynov v tejto elektronickej prírucke (e-Manual) správne pripojte prepojovací kábel. Ak nebude správne pripojený, môže dôjst k poruche alebo úrazu elektrickým prúdom. (Pozrite „ CD-ROM E-Manual“
(Elektronická prírucka).)
Tlaciaren pri premiestnovaní správne uchopte podla pokynov v prírucke e-Manual (Elektronická prírucka). V opacnom prípade môže tlaciaren spadnút a spôsobit poranenie osôb. (Pozrite „ CD-ROM
E-Manual“ (Elektronická prírucka).)-
-
-
-
-
-
-Dôležité bezpecnostné pokyny
Symboly
VAROVANIE
UPOZORNENIE
Oznacuje varovanie týkajúce sa postupov, ktoré by v prípade nesprávneho vykonania mohli spôsobit smrt alebo poranenie osôb.
Ak chcete zariadenie používat bezpecne, vždy venujte pozornost týmto varovaniam.
Oznacuje upozornenie týkajúce sa postupov, ktoré by v prípade nesprávneho vykonania mohli spôsobit poranenie osôb. Ak chcete zariadenie používat bezpecne, vždy venujte pozornost týmto upozorneniam.
Zdroj napájania
VAROVANIE
Nepoškodzujte ani neupravujte napájací kábel. Na napájací kábel taktiež nekladte tažké predmety, netahajte zan ani ho nadmerne neohýnajte, pretože sa tým môže poškodit elektrickou energiou a spôsobit požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
Udržujte napájací kábel mimo všetkých zdrojov tepla. Ak tak neurobíte, môžete spôsobit roztavenie izolácie napájacieho kábla, co môže spôsobit požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
Napájací kábel by nemal byt napnutý, pretože by to mohlo viest k uvolneniu pripojenia a spôsobit prehriatie, a to by mohlo viest k požiaru.
Napájací kábel by sa mohol poškodit, ak sa nan bude stúpat, bude upevnený pomocou spiniek alebo ak nan budú umiestnené tažké predmety. Dalšie používanie poškodeného napájacieho kábla môže viest k nehode, napríklad k požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom.
Zástrcku napájacieho kábla nepripájajte ani neodpájajte mokrými rukami, pretože môže dôjst k úrazu elektrickým prúdom.
Napájací kábel nepripájajte k napájaciemu zdroju s viacerými zásuvkami, pretože to môže viest k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Napájací kábel nestácajte ani nezväzujte do uzla, pretože to môže spôsobit požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
Zástrcku napájacieho kábla úplne zasunte do elektrickej zásuvky.
Ak tak neurobíte, môže dôjst k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Ak bude pripojovacia cast napájacieho kábla vystavená nadmernému namáhaniu, môže dôjst k poškodeniu napájacieho kábla alebo sa môžu odpojit vodice vnútri zariadenia. Môže to viest k požiaru.
Vyhnite sa nasledujúcim situáciám:castému pripájaniu a odpájaniu napájacieho kábla,zakopávaniu o napájací kábel,zohnutiu napájacieho kábla pri pripojovacej casti a trvalému namáhaniu, ktoré preto pôsobí na elektrickú zásuvku alebo pripojovaciu cast,vystavovaniu konektora napájania nárazom.
Nepoužívajte iný než dodaný napájací kábel, pretože môže dôjst k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Vo všeobecnosti nepoužívajte predlžovacie káble. Použitie predlžovacieho kábla môže spôsobit požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE
Nepoužívajte zdroje napájania s iným než tu uvedeným napätím, pretože môže dôjst k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Pri odpájaní napájacieho kábla od zásuvky ho vždy uchopte za zástrcku. Netahajte za napájací kábel, pretože by to mohlo viest k obnaženiu vodicov alebo poškodeniu izolácie kábla, prípadne k zvodu prúdu a v dôsledku toho k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Okolo zástrcky napájacieho kábla nechajte dostatocný priestor, aby sa dala lahko vytahovat. Ak sa okolo zástrcky napájacieho kábla budú nachádzat predmety, v prípade nebezpecenstva ju nebudete môct vytiahnut.

-
-
-
-
•2
Manipulácia
VAROVANIE
Tlaciaren nerozoberajte ani neupravujte. Vnútri tlaciarne sa nachádzajú casti s vysokou teplotou a vysokým napätím, ktoré môžu spôsobit požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
Ak sa elektrické príslušenstvo nepoužíva správne, môže byt nebezpecné. Zabránte detom v dotýkaní sa napájacieho kábla, vodicov, vnútorného súkolesia alebo elektrických súcastí.
Ak tlaciaren vydáva nezvycajný zvuk, sála z nej teplo, vychádza dym alebo nezvycajný zápach, pomocou vypínaca ju okamžite vypnite a odpojte káble rozhraní, ak sú pripojené. Potom z elektrickej zásuvky vytiahnite zástrcku napájacieho kábla a obrátte sa na miestneho autorizovaného zástupcu spolocnosti Canon. Dalšie používanie môže spôsobit požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
V blízkosti tlaciarne nepoužívajte horlavé spreje. Ak prídu horlavé látky do styku s elektrickými castami vnútri tlaciarne, môže dôjst k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Pred premiestnovaním tlaciarne vždy vypnite napájací vypínac a odpojte napájaciu zástrcku a káble rozhrania. Ak tak neurobíte, môžete poškodit káble alebo vodice, co môže spôsobit požiar alebo
úraz elektrickým prúdom.
Skontrolujte, ci zástrcka napájacieho kábla alebo konektor napájania je po premiestnení tlaciarne celkom zasunutý. Ak tak neurobíte, môže to viest k prehriatiu a požiaru.
Dajte pozor, aby do tlaciarne nespadli spinky, svorky ani iné kovové predmety. Dajte tiež pozor, aby sa do vnútra tlaciarne nevyliala voda, iné tekutiny alebo horlavé látky (alkohol, benzén, riedidlo a pod.).
Ak tieto predmety prídu do styku s castou pod vysokým napätím vnútri tlaciarne, môže dôjst k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Ak tieto predmety spadnú do tlaciarne alebo sa do nej vyleje ich obsah, pomocou vypínaca ju okamžite vypnite a odpojte káble rozhraní, ak sú pripojené. Potom z elektrickej zásuvky vytiahnite zástrcku napájacieho kábla a obrátte sa na miestneho autorizovaného zástupcu spolocnosti Canon.
Pri pripájaní alebo odpájaní kábla USB sa nedotýkajte kovovej casti konektora, kým je zástrcka napájacieho kábla zasunutá do elektrickej zásuvky. Môže dôjst k úrazu elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE
Nekladte na tlaciaren žiadne tažké predmety. Predmet alebo tlaciaren by mohli spadnút a spôsobit zranenie osôb.
Ak sa tlaciaren nebude urcitý cas používat, napríklad cez noc, pomocou vypínaca ju vypnite. Vypnite tlaciaren a odpojte zástrcku napájacieho kábla, ak tlaciaren nebudete dlhšie používat, napríklad niekolko dní.
Kryty otvárajte a zatvárajte zlahka a opatrne. Dajte pozor, aby ste si neporanili prsty.Dajte pozor, aby sa ruky a odev nenachádzali blízko valca výstupnej oblasti. Aj ked tlaciaren netlací, valec sa môže náhle otocit, zachytit vaše ruky alebo odev a spôsobit poranenie.
Výstupná štrbina je pocas tlace a bezprostredne po nej horúca.
Nedotýkajte sa priestoru okolo výstupnej štrbiny, pretože by mohlo dôjst k popáleniu.
Potlacený papier môže byt ihned po tlaci horúci. Budte pri vyberaní papiera a zarovnávaní vybratého papiera opatrní, obzvlášt po dlhodobej tlaci. Ak tak urobíte, môže dôjst k vzniku popálenín.
Laserový lúc používaný vnútri tlaciarne môže byt škodlivý pre ludské telo. Laserový lúc je v jednotke skenera odtienený krytom, takže nehrozí nebezpecenstvo, že by pocas normálneho používania laserový lúc prenikal von. Z bezpecnostných dôvodov si precítajte nasledujúce poznámky a pokyny.
Nikdy neotvárajte iné kryty než tie, ktoré sú uvedené v pokynoch v tejto prírucke.
Z krytu laserovej skenovacej jednotky neodstranujte štítok upozornujúci na nebezpecenstvo.
Ak by došlo k unikaniu laserového lúca a zasiahol by vaše oci, mohlo by dôjst k poškodeniu zraku.
-
-
-
Údržba a kontrola
VAROVANIE
Pri cistení tlaciarne vypnite tlaciaren aj pocítac, odpojte káble rozhraní a vytiahnite zástrcku napájacieho kábla. Ak tak neurobíte, môže dôjst k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Zástrcku napájacieho kábla pravidelne vytahujte z elektrickej zásuvky a suchou handrickou cistite oblast okolo kovových kolíkov na jej spodnej casti a tiež elektrickú zásuvku, aby ste odstránili všetok prach a necistoty. Vo vlhkom, prašnom alebo zadymenom prostredí sa môže okolo zástrcky napájacieho kábla usadzovat prach a absorbovat vlhkost, co môže spôsobit skrat a v dôsledku toho požiar.
Vycistite tlaciaren dobre vyžmýkanou handrou namocenou vo vode alebo slabom roztoku saponátu s vodou. Nepoužívajte alkohol, benzén, riedidlo ani iné horlavé látky. Ak prídu horlavé látky do styku s elektrickými castami vnútri tlaciarne, môže dôjst k požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom.
Niektoré miesta vnútri tlaciarne sú pod vysokým napätím.
Pri odstranovaní zaseknutého papiera alebo pri kontrole vnútorných castí tlaciarne dávajte pozor, aby sa náhrdelníky, náramky ani iné kovové predmety nedotýkali vnútorných castí tlaciarne. Mohlo by dôjst k popáleniu alebo úrazu elektrickým prúdom.
Nelikvidujte použité kazety s tonerom v otvorenom ohni. Mohlo by to spôsobit vzplanutie zvyšku tonera vnútri kaziet a v dôsledku toho popáleniny alebo požiar.

Skontrolujte, ci zástrcka napájacieho kábla alebo konektor napájania je po cistení tlaciarne celkom zasunutý. Ak tak neurobíte, môže to viest k prehriatiu a požiaru.
Pravidelne kontrolujte napájací kábel a zástrcku. Nasledujúce prípady môžu viest k požiaru, preto sa obrátte na miestneho autorizovaného zástupcu spolocnosti Canon alebo zavolajte na linku pomoci spolocnosti Canon.
Na zástrcke napájacieho kábla sú známky spálenia.
Konektor zástrcky napájacieho kábla je deformovaný alebo poškodený.
Pri zohnutí napájacieho kábla dôjde k vypnutiu alebo zapnutiu zariadenia.
Izolácia napájacieho kábla je poškodená, prasknutá alebo preliacená.
Cast napájacieho kábla sa zahrieva.
Pravidelne kontrolujte, ci sa s napájacím káblom a zástrckou nemanipuluje nasledujúcim spôsobom. Ak tak neurobíte, môže dôjst k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Konektor napájania je uvolnený.
Napájací kábel je namáhaný tažkým predmetom alebo tým, že je pripevnený pomocou spiniek.
Zástrcka napájacieho kábla je uvolnená.
Napájací kábel je zviazaný do uzla.
Cast napájacieho kábla je umiestnená v ulicke.
Napájací kábel je umiestnený pred výhrevným telesom.


-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-3
Spotrebný materiál
VAROVANIE
Nelikvidujte použité kazety s tonerom v otvorenom ohni. Mohlo by to spôsobit vzplanutie tonera a v dôsledku toho popáleniny alebo požiar.
Neskladujte kazety s tonerom ani papier na miestach, ktoré sú vystavené pôsobeniu otvoreného ohna. Mohlo by to spôsobit vzplanutie tonera alebo papiera a v dôsledku toho popáleniny alebo požiar.
Pri likvidácii kazety s tonerom ju vložte do obalu, aby sa toner nerozsypal, potom zlikvidujte kazetu s tonerom podla miestnych predpisov.UPOZORNENIE
Kazety s tonerom a iný spotrebný materiál skladujte mimo dosahu malých detí. Ak dôjde k požitiu tonera alebo iných súcastí, ihned vyhladajte lekára.
Nerozoberajte kazetu s tonerom. Toner by sa mohol rozsypat a dostat sa vám do ocí alebo úst. Ak sa toner dostane do ocí alebo úst, ihned ich vypláchnite studenou vodou a vyhladajte lekára.
Ak toner unikne z kazety s tonerom, budte opatrní, aby ste toner nevdýchli, a zabránte, aby sa dostal do priameho styku s pokožkou.
Ak sa toner dostane do kontaktu s pokožkou, umyte ju mydlom.
Ak by došlo k podráždeniu pokožky alebo vdýchnutiu tonera, ihned vyhladajte lekára.
Ak by ste za tesniacu pásku tahali prílišnou silou alebo zastali v strede, mohlo by dôjst k úniku tonera. Ak sa vám toner dostane do ocí alebo do úst, ihned ich vypláchnite studenou vodou a vyhladajte lekársku pomoc.
Údržba a kontrola
Ostatné
VAROVANIE
Tlaciaren vytvára slabé magnetické pole. Ak používate kardiostimulátor a pocitujete anomálie, vzdialte sa od tlaciarne a ihned vyhladajte lekára.
UPOZORNENIE
Okrem prípadov vysvetlených v tejto prírucke sa nikdy nepokúšajte o opravu tlaciarne vlastnými silami. Vnútri tlaciarne sa nenachádzajú
žiadne súcasti, ktoré by mohol opravit používatel. Upravujte len tie ovládacie prvky, ktoré sú uvedené v prevádzkových pokynoch.
Nesprávna úprava môže viest k poraneniu osôb alebo poškodeniu zariadenia, ktoré si môže vyžiadat rozsiahle opravy, na ktoré sa nevztahuje Obmedzená záruka.
Pocas používania sa fxacná jednotka a okolité casti vnútri tlaciarne stanú horúcimi. Pri odstranovaní zaseknutého papiera alebo kontrole vnútorných castí tlaciarne dbajte na to, aby ste sa nedotkli fxacnej jednotky a okolitých castí. Mohlo by dôjst k popáleniu.
Pri odstranovaní zaseknutého papiera alebo kontrole vnútorných castí zariadenia sa na dlhší cas nevystavujte horúcave sálajúcej z fxacnej jednotky a okolitých castí. Môže to viest k vzniku popálenín z vystavenia pôsobeniu nižších teplôt, a to aj v prípade, ak sa fxacnej jednotky a jej okolitých castí nedotknete priamo, pretože to môže viest k popáleniu.Ak dôjde k zaseknutiu papiera, podla zobrazenej správy ho odstránte, aby v tlaciarni nezostali žiadne kúsky. Nevkladajte nasilu ruky do iných castí než sú tie, oznacené na obrazovke. Ak tak urobíte, môže dôjst k vzniku popálenín alebo zranení.
Ked vyberáte zaseknutý papier alebo meníte kazetu s tonerom, budte opatrní, aby sa toner nedostal na vaše ruky alebo odev, pretože by ich znecistil. Ak sa toner dostane na ruky alebo odev, zasiahnuté miesto hned umyte studenou vodou. Teplá voda spôsobí prilepenie tonera, a tak znemožní odstránenie tonerových škvrn.
Pri odstranovaní zaseknutého papiera budte opatrní, aby sa toner na papieri nerozsypal. Toner by sa vám mohol dostat do ocí alebo úst.
Ak sa toner dostane do ocí alebo úst, ihned ich vypláchnite studenou vodou a vyhladajte lekára.
Pri vkladaní papiera alebo odstranovaní zaseknutého papiera dávajte pozor, aby ste si na jeho hranách neporezali ruky.
Pri vyberaní kazety s tonerom ju vytahujte opatrne, aby ste zabránili rozsypaniu tonera a zasiahnutiu ocí alebo úst. Ak sa toner dostane do ocí alebo úst, ihned ich vypláchnite studenou vodou a vyhladajte lekára.
Nerozoberajte kazetu s tonerom. Toner by sa mohol rozsypat a dostat sa vám do ocí alebo úst. Ak sa toner dostane do ocí alebo úst, ihned ich vypláchnite studenou vodou a vyhladajte lekára.
Ak toner unikne z kazety s tonerom, budte opatrní, aby ste toner nevdýchli, a zabránte, aby sa dostal do priameho styku s pokožkou.
Ak sa toner dostane do kontaktu s pokožkou, umyte ju mydlom.
Ak by došlo k podráždeniu pokožky alebo vdýchnutiu tonera, ihned vyhladajte lekára.


•Teplota a vlhkost
Požiadavky na zdroj napájania
Požiadavky na inštaláciu
Kapitola 2
 Krok
1 Príprava inštalácie
Kontrola toho, ci sa všetko dodávané príslušenstvo nachádza v škatuli
Ak niektorá položka chýba alebo je poškodená, obrátte sa na miestneho zástupcu spolocnosti Canon.
Tlaciaren
(Kazeta s tonerom je už inštalovaná.)
Napájací kábel
Disk CD-ROM „User Software“
(Používatelský softvér)
Dodávané sú nasledujúce súcasti.
Ovládac tlaciarnee-Manual
(Elektronická prírucka)
Úvodná príruckaStrucná inštalacná prírucka
Kábel USB sa nedodáva.
Používajte káble USB s nasledujúcim symbolom.
Urcenie miesta inštalácie
Rozsah teploty: 10 až 30 °C
Rozsah vlhkosti: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti
(bez kondenzácie)


120 až 127 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
220 až 240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)


Miesto s dostatocným priestorom,miesto s dobrou ventiláciou,miesto s plochým a rovným povrchom,miesto, ktoré je schopné niest celú hmotnost tlaciarne.
Odstránenie baliaceho materiálu
* Odstránený obalový materiál uchovajte. (Odstránený obalový materiál je potrebný pri presune tlaciarne do nového umiestnenia alebo na údržbu.)
* Podoba alebo umiestnenie baliaceho materiálu sa môže zmenit. Môže byt tiež pridaný alebo odobratý bez predchádzajúceho upozornenia. Odstránte všetok oranžový obalový materiál, napr. lepiacu pásku.
Podržte otvor na lavej strane tlaciarne a otvorte horný kryt.
Pri inštalácii tlaciarne si precítajte aj prírucku e-Manual (Elektronická prírucka).
Pozrite si nasledujúce rozmery každej casti a zabezpecte inštalacný priestor.
(Na pravej strane ponechajte viac než 100 mm volného miesta.)
Inštalácia tlaciarne/inštalácia ovládaca tlaciarne
Krok
2 Odstránenie baliaceho materiálu a prenesenie tlaciarne na miesto inštalácie
Pripevnite papier k hornému krytu.
Pokracovanie na strane 5
(Tvar dodaného napájacieho kábla sa môže líšit od tvaru na obrázku.)
Odstránte baliaci materiál.
(arabcina, bulharcina, chorvátcina, ceština, estóncina, gréctina, madarcina, lotyština, litovcina, perzština, portugalcina, rumuncina, slovencina, slovincina, turectina, ukrajincina)
Vyberte kazetu s tonerom.
Pohlad spredu (mm)
Viacúcelový
priehradka
Horný kryt Zadný kryt
Doplnkovýzásobník
Predlženiepriehradky
139 293 578
161
379
243
440Kontrola!
5
Prenesenie tlaciarne na miesto inštalácie
Zatvorte viacúcelovú priehradku. Tlaciaren preneste na miesto inštalácie.
Tlaciaren prenášajte držaním na oboch stranách spredu.
Pribl. 50 cm
Zatraste pät alebo šestkrát. Odstránte úchytku.
Vytiahnite ochrannú pásku.
Odstránte obalový materiál s papierom.
Vložte kazetu s tonerom.
Zatlacte ju do tlaciarne pevne, pokým sa nedotýka zadnej strany tlaciarne.
Zatvorte horný kryt.
Odstránili ste všetok baliaci materiál?
Páska x4 Obalový materiál x 1
Obalový materiál s papierom x 1
Ochranná páska x 1
Odstránte pásky. Otvorte viacúcelovú priehradku.
Ochrannú pásku nevytahujte uhlopriecne, smerom nahor ani nadol.
Položte ju na rovný povrch a potom odstránte baliaci materiál.
Obalový materiál x 1
Pohlad z lavej strany
Pohlad z pravej stranyKontrola!
 Pripojte napájací kábel. Zasunte zástrcku napájacieho kábla do elektrickej zásuvky.
Potom vložte papier.
Použite papier velkosti A4.
Vytlacte konfguracnú stránku, aby ste skontrolovali operácie v kroku 6.
Konfguracná stránka je urcená na tlac na papier velkosti A4, preto vložte papier velkosti A4.
Otvorte viacúcelovú priehradku.
Presunte vodidlá papiera. Opatrne vložte papier, až sa dotkne zadnej strany priehradky.
Presunte ich na širší a dlhší rozmer, než je skutocná velkost papiera.
Zarovnajte vodidlá papiera s vloženým papierom.
Uistite sa, ci je papier vložený pod obmedzovacie vodidlá a hácik. Nezabudnite zarovnat vodidlá papiera.
Potom nainštalujte ovládac tlaciarne.
Akým spôsobom pripojíte tlaciaren k pocítacu?
Pripojenie cez rozhranie USB Pripojenie cez tlacový server.
Krok
5 s. 7
Informácie o inštalácii ovládaca tlaciarne nájdete v prírucke e-Manual (Elektronická prírucka) (prírucka HTML), ktorá sa nachádza na dodanom disku CD-ROM.
Vložte ho nahor stranou urcenou na tlac.
User Software
(Používatelský softvér)
Krok
3 Pripojenie napájacieho kábla
Krok
4 Vkladanie papiera do viacúcelovej priehradky
USB kábel
Klientsky pocítac
USB kábel
Tlacový server
Kábel siete LAN
Hácik
Obmedzovacie vodidlá
Nasadte kryt priehradky.7
Zapnite pocítac a prihláste sa do systému Windows ako používatel s oprávneniami správcu.
Pripojenie tlaciarne k pocítacu
Skontrolujte, ci sú tlaciaren a pocítac vypnuté. Pripojte štvorcový koniec (typ B) k tlaciarni. Pripojte plochý koniec
(typ A) k pocítacu.
Nezapínajte ešte tlaciaren.
Inštalácia ovládaca tlaciarne
Vložte dodávaný disk
CD-ROM „User Software“
(Používatelský softvér).
Kliknite.
Ak sa okno na lavej strane nezobrazí,zobrazte ho podla nasledujúceho postupu.
(Názov jednotky CD-ROM je v tejto prírucke oznacený ako „D:“ . Názov jednotky
CD-ROM sa môže líšit podla pocítaca, ktorý používate.)
Windows 2000, XP a Server 2003
Otvorte ponuku [Start] (Štart) a vyberte možnost [Run] (Spustit).
Zadajte príkaz „D:\English\MInst.exe“ a kliknite na tlacidlo [OK].
Windows Vista, 7 a Server 2008
V ponuke [Start] (Štart) zadajte v položke [Search programs and fles] (Prehladat programy a súbory) alebo [Start Search] (Spustit vyhladávanie) príkaz „D:\English\MInst.exe“
Stlacte kláves [ENTER] na klávesnici.
Ak sa zobrazí dialógové okno [AutoPlay] (Automatické prehrávanie),kliknite na možnost [Run AUTORUN.EXE].
Ak sa zobrazí dialógové okno [User Account Control] (Kontrola používatelských kont),kliknite na položku [Yes] (Áno) alebo [Continue] (Pokracovat).

1.
2.

1.
2.
Kliknite. Precítajte si obsah Licencnej zmluvy.
Kliknite.
Kliknite.
VYPNUTÉ
Krok
5 Inštalácia ovládaca tlaciarne
VYPNUTÉ
Vyberte. Kliknite. Po zobrazení nasledujúcej obrazovky zapnite tlaciaren.
Ak sa zobrazí hlásenie s výzvou na reštartovanie pocítaca,reštartujte pocítac a nainštaluje ovládac znova.
Kliknite.
Spustí sa inštalácia. Kontrola výsledkov inštalácie
Skontrolujte, ci je zobrazené [ ].
Kliknite. Zaciarknite polícko. Kliknite.
Po ukoncení inštalácie
Na pracovnej ploche sa vytvorí ikona
[LBP6200 e-Manual] a umožní vám kedykolvek zobrazit prírucku e-Manual
(Prírucka HTML). Podrobné informácie o používaní tlaciarne alebo riešení problémov nájdete v prírucke e-Manual (Elektronická prírucka).
Ak sa zobrazí [ ]
Pozrite si cast „Troubleshooting“ v prírucke e-Manual (Elektronická prírucka) (prírucka HTML), ktorá sa nachádza na dodanom disku CD-ROM.
Skontrolujte prevádzku vytlacením konfguracnej stránky.
Skontrolujte, ci je v tlaciarni vložený papier velkosti A4.
Vyberte. Kliknite.
Ak nemôžete vybrat možnost
[Confguration Page Print] (Tlac konfguracnej stránky),skontrolujte znova od zaciatku postup inštalácie.
Ak sa konfguracná stránka nevytlací,pozrite si cast „Troubleshooting“ v prírucke e-Manual (Elektronická prírucka) (prírucka HTML).
Vytlací sa konfiguracná stránka.
Konfgurácia tlaciarne je dokoncená.
Ked dokoncíte postup do tohto bodu, môžete používat tlaciaren.
Krok
6 Kontrola prevádzky tlaciarne
Kliknite. Kliknite.
Kontrola!
Pred spustením tlace vytiahnite pomocnú priehradku a predlženie priehradky.Kapitola 3
9
Výmena kazety s tonerom
O výmene kaziet s tonerom
Ked budete menit kazetu s tonerom, na dosiahnutie optimálnej kvality tlace sa odporúca použit originálne kazety s tonerom
Canon.
Názov modelu Originálna kazeta s tonerom od spolocnosti Canon
LBP6200d Kazeta Canon 726
Každodenná prevádzka
Kazety s tonerom sú spotrebný tovar. Ked sa kazeta s tonerom blíži ku koncu svojej životnosti, môžu sa na výtlackoch objavit biele pruhy
(linky), nerovnomernost alebo vyblednutá tlac.
Ak sa objavia tieto typy symptómov
Pred výmenou kazety s tonerom vykonajte postup z nasledujúcej casti. Pred úplným spotrebovaním tonera môžete ešte chvílu tlacit.
Pred výmenou kazety s tonerom str. 10
Okno so stavom tlaciarne
Môžete skontrolovat stav tlaciarne alebo vykonat nastavenia na monitore pocítaca.
Ako zobrazit
† Výstražná správa sa v pocítaci nezobrazí, ani ked sa kazeta s tonerom blíži ku koncu svojej životnosti. Prípady výskytu bielych pruhov (liniek), nerovnomernej tlace alebo vyblednutej tlace je možné použit na odhad nutnosti výmeny kazety s tonerom.
Kliknite. Kliknite.10
Pred výmenou kazety s tonerom
Uzatvorte pomocnú priehradku. Vyberte kazetu s tonerom.
Zatraste pät alebo šestkrát. Vložte kazetu s tonerom.
Zatlacte ju do tlaciarne pevne, pokým sa nedotýka zadnej strany tlaciarne.
Ak sa výsledok tlace nezlepšil
Ak sa biele pásy (linky), nerovnost alebo vyblednutá tlac objavujú na výtlackoch aj po vykonaní vyššie uvedeného postupu, vymente kazetu s tonerom za novú.
Výmena kazety s tonerom
Pribl. 50 cm
Zatraste pät alebo šestkrát.
Položte ju na rovný povrch a potom odstránte úchytku.
Vytiahnite ochrannú pásku.
Zatvorte horný kryt.
Ochrannú pásku nevytahujte uhlopriecne, smerom nahor ani nadol.
Vložte kazetu s tonerom.
Zatlacte ju do tlaciarne pevne, pokým sa nedotýka zadnej strany tlaciarne.
Vyberte kazetu s tonerom.
Ochranný obal si uschovajte.
Nevyhadzujte ho.
Vyberte novú kazetu s tonerom z ochranného obalu.
Zatvorte horný kryt.
Podržte otvor na lavej strane tlaciarne a otvorte horný kryt.
Uzatvorte pomocnú priehradku. Podržte otvor na lavej strane tlaciarne a otvorte horný kryt.Pokracovanie na strane 12
11
Zaseknutie papiera
Ked dôjde k uviaznutiu papiera, zobrazí sa v okne stavu tlaciarne správa.
Uviaznutý papier odstránte podla nasledujúceho postupu.
Zobrazenie okna so stavom tlaciarne str. 9
Vyberte kazetu s tonerom. Uzatvorte pomocnú priehradku. Podržte otvor na lavej strane tlaciarne a otvorte horný kryt.
Otvorte vodidlo výstupného papiera.
Odstránte zaseknutý papier. Zdvihnite vodidlo výstupného papiera. Pevne uzatvorte vodidlo výstupného papiera.
Stlacte zelené tlacidlo a vytiahnite vodidlo výstupného papiera smerom k sebe.
TlacidloSpráva signalizujúca uviaznutie papiera zmizne a tlaciaren je pripravená tlacit.
12
Odstránte zaseknutý papier.
Zatlacte ju do tlaciarne pevne, pokým sa nedotýka zadnej strany tlaciarne.
Podržte oba konce papiera a potom ho pomaly vytiahnite smerom von.
Vyberte papier jemným potiahnutím.
Zatvorte horný kryt.
Vložte kazetu s tonerom.
Ak sa papier zasekne vnútri tlaciarne Ak sa papier zasekne v priehradke na rucné podávanie
Vyberte papier jemným potiahnutím.
Zložte kryt priehradky.
Vyberte papier jemným potiahnutím.
Ak sa papier zasekne ve viacúcelovej priehradke
Nasadte kryt priehradky.
Otvorte zadný kryt.
Vyberte papier jemným potiahnutím.
Ak sa papier zasekne pocas obojstrannej tlace
Zatvorte zadný kryt.CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan CANON MARKETING JAPAN INC. 16-6, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8011, Japan CANON U.S.A., INC. One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042, U.S.A. CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg, 59-61, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands CANON CHINA CO. LTD. 15F Jinbao Building No.89, Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing 100005, PRC CANON SINGAPORE PTE LTD 1 HarbourFront Avenue, #04-01 Keppel Bay Tower, Singapore 098632 CANON AUSTRALIA PTY LTD 1 Thomas Holt Drive, North Ryde, Sydney NSW 2113, Australia CANON GLOBAL WORLDWIDE SITES http://www.canon.com/ USRM1-7570 (00) © CANON INC. 2010 Ochranné známky Canon, logo Canon a LBP sú ochranné známky spolocnosti Canon Inc. Microsoft, Windows a Windows Vista sú bud ochranné známky, alebo registrované ochranné známky spolocnosti Microsoft Corporation v USA alebo dalších krajinách. Dalšie názvy produktov a spolocností uve

TXT / PDF

Available 18 files for i-SENSYS LBP6200d View all >
HelpDrivers Since March 2000