Sony DSLR-A100 Download Manual

2006 Sony Corporation
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til kundesupport.
DSLR-A100 2-689-106-82 (1)
2-689-106-82 (1)
Før betjeningen
Brug af optagefunktionerne
Brug af visningsfunktionerne
Brug af menuen
Brug af computeren
Udskrivning af billeder
Fejlfnding
Andet
Indeks
100
DSLR-A100
Digitalt spejlrefekskamera med enkeltobjektiv
Brugervejledning/fejlfinding
“Læs dette først” (særskilt dokument)
Forklarer opsætningen og grundlæggende betjening for optagelse/afspilning med dit kamera.
Betjeningsvejledning
Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og “Læs dette først” (særskilt dokument) grundigt og gemme dem til fremtidig brug.2
Bemærkninger om brug af kameraet
Typer "Memory Stick", som kan bruges (medfølger ikke)
Der er to typer "Memory Stick".
"Memory Stick": Du kan ikke bruge en
"Memory Stick" med dette kamera.
"Memory Stick Duo": Isætning af en
"Memory Stick Duo" i en Memory Stick
Duo-adapter til CF-stik (medfølger).
• Når du bruger en "Memory Stick Duo" med knappen til skrivebeskyttelse, skal knappen sættes i optageposition.
For oplysninger om "Memory Stick", se side 134.
Bemærkninger om batterienheden
Oplad batterienheden NP-FM55H (medfølger), før kameraet bruges første gang. (t trin 1 i
"Læs dette først")
Batterienheden kan oplade s, selvom den ikke er fuldstændigt afladet. Selvom batterienheden ikke er fuldstændigt opladet, kan du desuden bruge den delvist opladede kapacitet i batterienheden, som den er.
Hvis du ikke skal bruge batterienheden i længere tid, bør du opbruge den eksisterende ladning, fjerne batteriet fra kameraet og opbevare det et køligt, tørt sted. På den måde bevares batterienhedens funktionsevne bedst
(side 137).
For oplysninger om batte rienheden, se side 137.
Ingen kompensation for optagelsens indhold
Der kan ikke kompenseres for optagelsens indhold, hvis optagelse eller afspilning ikke er mulig pga. en fejl i kameraet eller optagemediet osv.
Anbefalet sikkerhedskopiering
For at undgå eventuel risiko for tab af data skal du altid sikkerhedskopiere dine data til et andet medie.
Bemærkninger om optagelse/afspilning
Kameraet er hverken støvtæt, stænktæt eller vandtæt. Læs "Forsigtig" (side 142), før du betjener kameraet.
Inden du optager begivenheder, som kun forekommer en gang, skal du foretage en prøveoptagelse for at sikre dig, at kameraet fungerer korrekt.
Pas på, at kameraet ikke bliver vådt. Hvis der trænger vand ind i kameraet, kan det medføre funktionsfejl, som i nogle tilfælde ikke kan udbedres.
Undgå at kigge på sole n eller på stærkt lys gennem et objektiv, du har fjernet, eller gennem søgeren. Det kan forårsage permanente skader på dine øjne. Det kan også medføre funktionsfejl i kameraet.
Brug ikke kameraet i nærheden af steder, hvor der genereres stærke radiobølger eller udsendes stråling. Det kan medføre, at kameraet ikke kan optage eller afspille korrekt.
Brug af kameraet i sandede eller støvede omgivelser kan medføre funktionsfejl.
Hvis der opstår fugtdannelse, skal den fjernes, før kameraet bruges (side 142).
Du må ikke ryste kameraet eller slå på det. Ud over at dette kan medføre fejlfunktion og betyde, at kameraet ikke kan optage billeder, kan det gøre optagemediet ubrugeligt eller medføre, at billeddata beskadiges eller mistes.
Rengør blitzens overflade før brug. Varmen under udløsning af blitzen kan medføre, at snavs på blitzens overflade giver misfarvning eller sætter sig fast på blitzens overflade, så der ikke er tilstrækkeligt lys.
Hold kameraet, tilbehør osv. uden for børns rækkevidde. Batterienheden, tilbehørsbeslaget osv. kan sluges. Hvis det sker, skal du
øjeblikkeligt kontakte en læge.3
Bemærkninger om LCD-skærmen og objektivet
LCD-skærmen er fremstillet med ekstremt præcis højteknologi, så mere end 99,99% af alle pixel fungerer. Der kan dog forekomme ganske små sorte punkter og/eller lyse punkter (med hvid, rød, blå eller grøn farve), som konstant vises på LCD-skærmen. Disse punkter er normale i fremstillingsprocessen og påvirker på ingen måde billederne.
Udsæt ikke kameraet for direkte sollys. Hvis sollyset fokuseres på en genstand tæt på, kan der opstå brand. Hvis kameraet placeres i direkte sollys, skal du fastgøre objektivdækslet.
Billeder kan trække et spor hen over LCD-skærmen i kolde omgivelser. Dette er ikke en funktionsfejl. Når du tænder for kameraet i kolde omgivelser, kan LCD-skærmen blive kortvarigt mørk. Når kameraet opvarmes, fungerer skærmen normalt.
Tryk ikke på LCD-skærmen. Skærmen kan blive misfarvet, hvilket kan medføre funktionsfejl.
Om fokuslængde
Billedvinklen for kameraet er smallere end vinklen på et 35 mm kamera. Du kan få det, der svarer til en fokuslængde på et 35 mm kamera, til optagelse med den samme billedvinkel ved at øge fokuslængden på objektivet med en halv.
Hvis du f.eks. bruger et 50 mm-objektiv, kan du få det, der svarer til et 75 mm-objektiv på et 35 mm-kamera.
Om kompatibilitet for billeddata
Dette kamera er kompatibelt med den universelle DCF-standard (Design rule for
Camera File system), der er etableret af JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
Afspilning på andet afspilningsudstyr af billeder, der er optaget med dit kamera, og afspilning på dit kamera af billeder, der er optaget eller redigeret med andet udstyr, kan ikke garanteres.
Advarsel om ophavsret
Tv-programmer, film, videobånd og andet materiale kan være ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af ophavsretligt beskyttet materiale er i strid med bestemmelserne i lovene om ophavsret.
Billeder, der bruges i denne vejledning
De fotografier, der bruges som billedeksempler i denne vejledning, er gengivelser af billeder og er ikke billeder, som rent faktisk er optaget med dette kamera.
Sorte, hvide, røde, blå og grønne punkter4
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet ............ 2
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder............. 8
Fokus – Fokusering på et motiv........... 8
Eksponering – Justering af lysets intensitet ............. 11
Farve – Om lysforholdenes effekt ...... 12
Kvalitet – Om "billedkvalitet" og "billedstørrelse"....... 12
Identifikation af kameraets dele ............ 14
Indikatorer på skærmen............ 17
Skift af visningen af optageoplysninger ........... 21
Antal billeder ........... 22
Det antal billeder, der kan optages ved brug af batterienheden ............. 24
Fremgangsmåde ved betjening ............. 25
Brug af tilstandsvælgeren ......... 26
Valg af motiv ............ 27
Optagelse med automatisk programmering............. 28
Optagelse med foretrukken blænde ............. 29
Optagelse med foretrukken lukkerhastighed ........... 31
Optagelse med manuel eksponering ............ 32
Brug af funktionsvælgeren........ 37
Sådan bruges funktionsvælgeren ..... 38
Angivelse af ISO/Zonematching........ 39
Justering af hvidbalancen ........... 41
D-områdeoptim........ 44
Valg af tilstanden Farve/DEK ............. 44
Fokus-tilstand .......... 46
Blitz............. 49
Lysmålingsmetode ........... 53
Brug af knappen (Fremføring) .......... 55
Sådan bruges (Fremføring)-knappen .......... 55
Kontinuerlig optagelse.......... 56
Brug af selvudløser .......... 57
Optagelse af tre billeder med ændret eksponering – eksponeringsniveau.... 57
Optagelse med hvidbalance-bracketing ............. 59
Justering af eksponeringen ............. 60
Låsning af eksponering (AE-lås) ........... 62
Før betjeningen
Brug af optagefunktionerne5
Brug af blitz med lang lukkerhastighed (optagelse med blitz af den mørke baggrund)..........64
Skarphedsdybdekontrol ............65
Manuel fokusering ........66
Skift af afspilningsskærm ..........67
Visning af histogrammet............69
Rotation af et billede ............71
Forstørrelse af billeder .........72
Visning af billeder på en tv-skærm .........73
Brug af menupunkter ...........75
Liste over menuer.........77
Optagemenu 1 ........78
Bill.størrelse
Kvalitet
Omg.afspilning
Støjreduktion
Øjeaktiv. AF
Optagemenu 2 ........81
Rød-øje
Flashkontrol
Flash-standard
Bracket rkf.
Nulstil
Afspilningsmenu 1 ..........83
Slet
Formater
Beskyt
Indeksformat
Afspilningsmenu 2 ..........86
Diasshow
DPOF-sæt
Brug af visningsfunktionerne
Brug af menuen6
Brugerdefineret menu 1....... 88
Prioritering
Fokuslås-knap
AEL-knap
Kontrolhjul
Eksp.komp.
AF-lampe
Brugerdefineret menu 2....... 91
Udløserlås
Udløserlås
AF-felt indst.
Monitordisp.
Optagedisplay
Afsp.display
Opsætningsmenu 1 ......... 93
LCD-lysstyrke
Overførsel
Videoudgang
Lydsignaler
Sprog
Sæt dato/tid
Opsætningsmenu 2 ......... 95
Huk. filnumre
Mappenavn
Vælg mappe
Opsætningsmenu 3 ......... 97
LCD-belysning
Strømspare
Huk. menuafsn
Bekræft slet
Ryd CCD
Nulstil std.
Brug af en Windows-computer ............ 100
Kopiering af billeder til computeren ........... 102
Visning af billedfiler, der er gemt på en computer, ved hjælp af kameraet..... 108
Installation af softwaren (medfølger) ......... 109
Brug af softwaren (medfølger) ............ 110
Brug af en Macintosh-computer .......... 115
Brug af computeren7
Sådan udskrives billeder .........117
Direkte udskrivning af billeder vha. en PictBridge-kompatibel printer.... 118
Fejlfinding ......122
Advarselsmeddelelser .............132
Om "Memory Stick" ...........134
Om CF-kortet/Microdrive.........136
Om batterienheden ...........137
Om batteriopladeren .........138
Tilbehør, som kan købes separat .........139
Forsigtig.........142
Specifikationer............144
Nulstil standard...........146
Udskrivning af billeder
Fejlfinding
Andet
Indeks 1508
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder
Når du kigger i søgeren eller trykker udløserknappen halvvejs ned, justerer kameraet automatisk fokuseringen (Automatisk fokusering). Gør det til en vane kun at trykke udløserknappen halvvejs ned for at bekræfte, at motivet visuelt er i fokus.
Hvis billedet ser sløret ud selv efter fokusering, kan det skyldes kamerarystelser. t Se "Tip til forebyggelse af sløring" (nedenfor).
Fokus
Fokusering på et motiv
Tryk udløserknappen helt ned lige med det samme.
Tryk udløserknappen halvvejs ned. AE/AF-lås
, z
Tryk derefter udløserknappen helt ned.
Fokus Ekspone-ring
Farve Kvalitet
Dette afsnit beskriver de grundlæggende funktioner ved dit kamera. Du lærer, hvordan du bruger de forskellige kamerafunktioner, f.eks. tilstandsvælgeren (side 26), funktionsvælgeren (side 37), menuerne
(side 75) osv.9
Når motivet er uden for fokuseringsområdet (fokuslås)
I automatisk fokuseringstilstand skal du normalt placere motivet inden for fokuseringsområdet og tage billedet. Hvis motivet ikke er i centrum og er uden for fokuseringsområdet, kommer baggrunden i fokuseringsområdet i fokus, og motivet bliver ude af fokus. Du kan undgå dette, hvis du bruger fokuslåsfunktionen ved at følge trinene nedenfor.
Fokuslåsfunktionen er også nyttig, når du optager motiver, hvor automatisk fokusering er mindre effektiv
(side 10).
1 Placer motivet inden for fokuseringsområdet, og tryk udløserknappen halvvejs ned.
Indikatoren z begynder at lyse i søgeren. Et lokalt fokuseringsområde lyser kortvarigt for at angive fokuspunktet.
Tip til forebyggelse af sløring
Hold kameraet roligt, og hold armene ind til kroppen, mens du støtter objektivet med venstre håndflade. Flyt den ene fod en smule for at stabilisere overkroppen, og læn dig op ad en væg, eller støt albuen på et bord. Det anbefales også at bruge et kamerastativ eller funktionen Super SteadyShot.
Hvis du bruger blitz i mørke omgivelser kan du tage et lyst billede selv af et motiv i svag belysning. Blitzen forhindrer også kamerarystelser.
Hvis du vil have mest muligt ud af det omgivende lys, eller hvis motivet er uden for blitzens rækkevidde, kan du øge lukkerhastigheden for at reducere kamerarystelser uden udløsning af blitzen gennem en forøgelse af ISO-niveauet. (Du risikerer dog, at billedet bliver grynet, eller at der opstår støj.)10
2 Hold udløserknappen halvvejs nede, og placer motivet på den oprindelige placering for at stille skarpt på det igen.
3 Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.
Fokuslåsfunktionen låser også eksponeringen (når multisegment-måling er valgt (side 53)).
Når du slipper udløserknappen, efter billedet er taget, deaktiveres fokuslåsen. Hvis du holder udløserknappen halvt nede efter fotograferingen, kan du fortsætte med at fotografere med det samme fokuspunkt.
Hvis indikatoren z ikke begynder at lyse i søgeren (motivet er i bevægelse), kan du ikke benytte fokuslåsfunktionen ved at trykke udløserknappen halvvejs ned. (Se side 48 og 66.)
Motiver, der kan kræve speciel fokusering:Hvis du bruger autofokus, er det svært at fokusere på følgende motiver. I sådanne tilfælde skal du bruge funktionen til fokuslåsoptagelse eller manuel fokusering (side 66).
– Et motiv med lav kontrast som f.eks. en blå himmel eller en hvid væg.
– To motiver ved forskellig afstand, der overlapper hinanden i fokuseringsområdet.
– Et motiv, der består af gentagne mønstre, f.eks. en facade på en bygning.
– Et motiv, der er meget lyst, eller som skinner som f.eks. solen, karrosseriet på en bil eller en vandoverflade.
Sådan måles den nøjagtige afstand til et motiv
Den vandrette linje på illustrationen viser placeringen af CCD-planen*. Når du måler den nøjagtige afstand mellem kameraet og motivet, skal du have placeringen af den vandrette linje i tankerne.
* CCD'en er den del af kameraet, der fungerer som filmen.11
Du kan skabe forskellige billeder ved at justere lukkerhastigheden og blænden. Eksponering er den mængde lys, som kameraet modtager, når du udløser lukkeren.
Ekspone-ring
Justering af lysets intensitet
Overeksponering
= for meget lys
Hvidligt billede
Eksponeringen indstilles automatisk til den korrekte værdi i indstilling for autojustering. Du kan imidlertid justere den manuelt ved at bruge funktionerne nedenfor.
Manuel eksponering:Gør det muligt at justere lukkerhastigheden og blændeværdien manuelt. t side 32
Lysmålingsmetode:Giver dig mulighed for at ændre den del af motivet, som der måles på for at bestemme eksponeringen. t side 53
Eksponeringskompensation:Giver dig mulighed for at justere den eksponering, som er blevet bestemt af kameraet. t side 60
Korrekt eksponering
Undereksponering
= for lidt lys
Mørkere billede
Lukkerhastighed = Det tidsrum, kameraet modtager lys
Blænde = Størrelsen på den åbning, som lyset passerer igennem
Billedsensor = Den del, der optager billedet
Eksponering:12
Motivets tilsyneladende farve påvirkes af lysforholdene.
Eksempel: Farven på et billede, der påvirkes af lyskilder
Farvenuancerne justeres automatisk i automatisk hvidbalancetilstand.
Du kan imidlertid justere farvenuancerne manuelt med hvidbalancetilstanden (side 41).
Et digitalt billede består af en samling små punkter, som kaldes pixel.
Hvis det indeholder et stort antal pixel, bliver billedet stort; det fylder meget i hukommelsen, og billedet vises med mange detaljer. "Billedstørrelse" vises ud fra antallet af pixel. Selvom du ikke kan se forskellen på kameraets skærm, er der forskel på detaljeringsgraden og databehandlingstiden, når billedet udskrives eller vises på en computerskærm.
Beskrivelse af pixel og billedstørrelse
Farve
Om lysforholdenes effekt
Vejr/belysning Dagslys Overskyet Fluorescerende lys Skarpt lys
Lysets karakteristika
Hvidt (standard) Blåligt Blåt farveskær Rødligt
Kvalitet
Om "billedkvalitet" og "billedstørrelse"
1 Billedstørrelse: L:10M
3.872 pixel × 2.592 pixel = 10.036.224 pixel
2 Billedstørrelse: S:2.5M
1.920 pixel × 1.280 pixel = 2.457.600 pixel
Pixel13
Valg af den billedstørrelse, der skal bruges
Standardindstillingerne er markeret med .
* Billederne, der optages med kameraet, har det samme bredde-højde-forhold på 3:2 som fotopapir eller postkort osv.
** Dette er et format større end A3-format. Du kan udskrive billeder med en margen rundt om billedet i A3-format.
Valg af billedkvalitet (komprimeringsforhold) i kombination (side 78)
Du kan vælge komprimeringsforhold, når digitale billeder gemmes. Når du vælger et højt komprimeringsforhold, bliver billedet ikke så detaljeret, men filstørrelsen bliver mindre.
Pixel
Mange pixel (Fin billedkvalitet og stor filstørrelse)
Eksempel: Udskrivning i op til
A3/A3+**-format
Få pixel (Grovkornet billedkvalitet, men lille filstørrelse)
Eksempel: Til oprettelse af websider
Billedformat* Retningslinjer for brug Antal billeder
Udskriv-ning
L:10M Større
Mindre
Til lagring af vigtige billeder eller udskrivning af billeder i A3/A3+**-format eller skarpe billeder i A4-format.
Færre
Flere
Fin
Grov
M:5.6M Til udskrivning i A4-format eller billeder med høj opløsning i A5-format
S:2.5M Til optagelse af et stort antal billeder
Til oprettelse af websider14
Før betjeningen
Identifikation af kameraets dele
* Undgå at berøre disse dele direkte.
Se flere oplysninger om betjening på siderne, der nævnes i parentes.
A Tilstandsvælger (26)
B (Fremføring)-knap (55)
C Udløserknap (t trin 5 i "Læs dette først")
D Kontrolhjul (28, 89)
E Selvudløserlampe (57)
F Objektivtilslutning*
G Spejl*
H Objektivfatning
I Knap til skarphedsdybdekontrol (65)
J Indbygget blitz* (t trin 5 i "Læs dette først")
K Fn (Funktion)-knap (38)
L Funktionsvælger (37)
M Krog til skulderrem (16)
N Udløserknap til objektivet (t trin 2 i
"Læs dette først")
O Kontakt til fokuseringstilstand (66)
P DC-IN-terminal (139)
A Søger (t trin 5 i "Læs dette først")
B Øjestykkesensorer (92)
C POWER-knap (t trin 3 i "Læs dette først")
D MENU-knap (75)
E (Vis)-knap (21, 67)
F (Slet)-knappen (t trin 6 i "Læs dette først")
G (Afspilning)-knap (t trin 6 i "Læs dette først")
H LCD-skærm (18, 21)
I Kontrolknap (v/V/b/B) (t trin 3 i
"Læs dette først")
Ved visning: v: (Histogram)-knap
(69)
V: (Rotering)-knap
(71)
J Centerknap (t trin 3 i "Læs dette først")/Spot AF-knap (46)
K REMOTE-jackstik (fjernbetjening)
(139)
L Tilbehørsbeslag (140)
M Diopter-justeringsvælger (t trin 5 i
"Læs dette først")15
Før betjeningen
N Ved optagelse: +/– (Eksponering)-knap
(32, 60)
Ved visning: (Formindskelse)-knap
(67, 72)
O Ved optagelse: AEL- (AE-lås) knap (34,
62)
Ved visning: (Forstørrelse)-knap
(72)
P Aktivitetslampe (t trin 4 i "Læs dette først")
Q (Super SteadyShot)-kontakt
(t trin 5 i "Læs dette først")
RDæksel til CF-kort (t trin 4 i "Læs dette først")
S VIDEO/USB-jackstik (73, 103)
T Indføringsrille til CF-kort (t trin 4 i
"Læs dette først")
U Udløsergreb til CF-kort (t trin 4 i "Læs dette først")
A Stik til kamerastativ
Brug et kamerastativ med en skruelængde på under 5,5 mm. Hvis skruerne er længere end 5,5 mm, vil du ikke være i stand til at fastgøre kameraet sikkert til stativet, og du kan beskadige kameraet.
B Åbningsgreb til batteridæksel (t trin 1 i "Læs dette først")
C Låsegreb (t trin 1 i"Læs dette først")
D Åbning til batteriindsættelse (t trin 1 i
"Læs dette først")
E Batteridæksel (t trin 1 i "Læs dette først")16
Fastgørelse af skulderrem
Kameraet har to kroge til fastgørelse af skulderremmen. Fastgør den ene ende af remmen til fjernbetjeningsklemmen på kameraets grebside. Fastgør den anden ende af remmen til den anden side af kameraet.
Når du fører remmen gennem ringen, skal du holde spidsen af remmen med fingrene, som vist nedenfor, og skubbe ringen i stedet for spidsen af remmen på plads for at fastgøre remmen.
Hvis ringen falder af remmen, skal du sætte den på igen fra den takkede side.
Klemme til fjernbetjening
Ring
Den takkede side17
Før betjeningen
Indikatorer på skærmen
Se flere oplysninger om betjening på siderne, der nævnes i parentes.
Søger
A
B
Skærm Beskrivelse
Brede fokuseringsområder
(46)
Lokale fokuseringsområder
(46)
Spot AF-billeder (46)
Punktmålingsområde (46)
Skærm Beskrivelse
Blitzkompensation (52)
Blinker: Blitzen oplades
Lyser: Blitzen er blevet opladet (t trin 5 i "Læs dette først")
WL Trådløs blitz (49)
Synkronisering ved høj hastighed (140)
AEL AE-lås (62)z Fokus (t trin 5 i "Læs dette først")
125 Lukkerhastighed (31)
5.6 Blænde (29)
Ev-skala (33, 59, 63)
9 Tæller af resterende billeder (56)
Advarsel om kamerarystelser (t trin 5 i
"Læs dette først")
Super SteadyShot-skala
(t trin 5 i "Læs dette først")
Skærm Beskrivelse18
LCD-skærm (visning af optageoplysninger)
Illustrationen ovenfor viser hele skærmen i vandret position (side 21).
A
B
C
D
Skærm Beskrivelse
P A S M

Tilstandsvælger (26)
125 Lukkerhastighed (31)
F5.6 Blænde (29)
Skærm Beskrivelse
Blitzindstilling (49)
Eksponeringskompensation
(60)/manuelt målt (33)
Blitzkompensation (52)
Ev-skala (33, 59, 63)
ISO AUTO
ZONE
ISO-følsomhed (39)/
Zonematching (40)
Skærm Beskrivelse

Farvetilstand (44)
+1 Kontrast (45)
+1 Mætning (45)
+1 Skarphed (45)
D-områdeoptim. (44)
Måling (53)
AF-felt (46)
AF-tilstand (48)
RP Udløserprioritet (88)

Fremføringsmetode (55)
Billedformat (78)
FINE STD
RAW RAW+
Billedkvalitet (78)
Skærm Beskrivelse
AE-lås (62)
Resterende batteritid
(t trin 1 i "Læs dette først")
AWB +1
5500K M1
Hvidbalance (Auto hvidbalance, Forindstillet hvidbal., Farvetemperatur,
CC filter, Brugerdef. hvidbalance) (41)
0039 Resterende antal billeder, der kan optages (22)19
Før betjeningen
Handlingsvejledning
Den næste betjening vises muligvis på den nederste del af LCD-skærmen.
LCD-skærm (enkeltbilledafspilning)
Skærm Beskrivelse
Kontrolknap bB
Kontrolknap vV
Kontrolknap vVbBz Kontrolknappens centerknap
Kontrolhjul
Vender tilbage til MENU
Vender tilbage til (72)
Skifter mellem mappe og billede i filbrowseren (67):funk. :vælg :angiv
AF-felt
Valg af fokusfelt
Skærm Beskrivelse
L: 10 M
M: 5.6 M
S: 2.5 M
Billedformat (78)
FINE STD
RAW RAW+
Billedkvalitet (78)
Resterende batteritid
(t trin 1 i "Læs dette først")
10:30
2006.01.01
Optagedato
Beskyt (84)
3 DPOF-angivelse (86)
100-0003 Mappe- og filnummer (107)
[0003/0007] Billednummer/antal billeder i alt20
LCD-skærm (histogramskærm)
Skærm Beskrivelse
Afspilning af billede (69)
Histogram (69)
D-områdeoptim. (44)
L: 10 M
M: 5.6 M
S: 2.5 M
Billedformat (78)
FINE STD
RAW RAW+
Billedkvalitet (78)
35 mm Fokuslængde (3)
1/125 Lukkerhastighed (31)
–0.3 Ev-skala (60)
F3.5 Blænde (29)
Blitzkompensation (52)
P A S M

Tilstandsvælger (26)
Målemetode (53)
AWB +1
5500K M1
Hvidbalance (Auto hvidbalance, Forindstillet hvidbal., Farvetemperatur,
CC filter, Brugerdef. hvidbalance) (41)
ISO100 ISO-følsomhed (ISO) (39)
Super SteadyShot(t trin 5 i "Læs dette først")
100MSDCF-
0002
Mappe- og filnummer (107)
Resterende batteritid
(t trin 1 i "Læs dette først")
2006.01.01 Optagedato
Beskyt (84)
3 DPOF-angivelse (86)
[0002/0009] Filnummer/antal billeder i alt
Skærm Beskrivelse21
Før betjeningen
Skift af visningen af optageoplysninger
Der vises forskellige optageoplysninger på LCD-skærmen bag på kameraet under optagelsen.
Tryk på (Vis)-knappen for at skifte mellem skærmen med detaljerede oplysninger eller et forstørret skærmbillede med færre oplysninger og større bogstaver. Du kan vælge at slukke for skærmen for at minimere batteriforbruget.
Når du drejer kameraet til en lodret position, roteres skærmen automatisk, så den tilpasses kamerapositionen.
Vandret position
Lodret position
Instruktionerne i denne betjenings vejledning er baseret på den detaljerede skærm i vandret position.
(Illustrationen øverst til venstre.)
Du kan vælge, at skærmen ikke roteres i den lodrette position (side 92).
For flere oplysninger om skærmen i afspilningstilstand, se side 67.
(Vis)-knap
Detaljeret skærm Forstørret skærm
Ingen skærm
(Vis)-knap
Detaljeret skærm Forstørret skærm
Ingen skærm22
Antal billeder
Tabellerne viser det omtrentlige antal billeder, der kan optages på et optagemedie, som er formateret med dette kamera. Værdierne kan variere afhængigt af optageforholdene.
Antallet af billeder
"Memory Stick Duo"
Billedstørrelse: L:10M (Enheder: billeder)
Billedstørrelse: M:5.6M (Enheder: billeder)
Billedstørrelse: S:2.5M (Enheder: billeder)
Kapacitet
Størrelse
64MB 128MB 256MB 512MB 1GB 2GB
Standard 22 46 85 174 358 735
F i n 1 42 95 41 1 22 2 94 7 1
RAW og JPEG 2 5 10 23 48 100
RAW 3 7 14 30 62 128
Kapacitet
Størrelse
64MB 128MB 256MB 512MB 1GB 2GB
Standard 39 80 145 296 606 1245
F i n 2 55 29 51 9 43 9 78 1 5
Kapacitet
Størrelse
64MB 128MB 256MB 512MB 1GB 2GB
Standard 78 158 287 586 1196 2454
Fin 53 108 197 402 822 168723
Før betjeningen
CF-kort
Billedstørrelse: L:10M (Enheder: billeder)
Billedstørrelse: M:5.6M (Enheder: billeder)
Billedstørrelse: S:2.5M (Enheder: billeder)
Kapacitet
Størrelse
256MB 512MB 1GB 2GB 4GB
Standard 93 188 377 755 1508
Fin 59 120 242 485 968
RAW og JPEG 12 25 51 103 207
RAW 15 32 65 132 265
Kapacitet
Størrelse
256MB 512MB 1GB 2GB 4GB
Standard 159 319 640 1279 2553
Fin 104 208 419 838 1673
Kapacitet
Størrelse
256MB 512MB 1GB 2GB 4GB
Standard 315 630 1262 2523 5034
Fin 216 433 867 1734 346024
Det antal billeder, der kan optages ved brug af batterienheden
Tabellen viser det omtrentlige antal billeder, der kan optages, når du bruger kameraet med batterienheden (medfølger) ved fuld kapacitet og en omgivende temperatur på
25°C. Det antal billeder, som kan optages, er afhængigt af, at optagemediet udskiftes efter behov.
Bemærk, at det faktiske antal kan være mindre end de viste værdier afhængigt af forholdene under brug.
Optagelse i følgende situationer:– Når [Kvalitet] er indstillet til [Fin].
– Når [AF-metode] er indstillet til [Automatisk
AF].
– Optagelse en gang hvert 30. sekund.
– Blitzen affyres hver anden gang.
– Kameraet tændes og slukkes hver 10. gang.
Målemetoden er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Billedstørrelsen har ingen indflydelse på det antal billeder, der kan optages.
Batterikapaciteten falder, efterhånden som antallet af brug øges, og også med tiden
(side 137).
Det antal billeder, der kan optages, formindskes under følgende forhold:– Når den omgivende temperatur er lav.
– Når blitzen bruges ofte.
– Når kameraet er blevet tændt og slukket mange gange.
– Når [AF-metode] er indstillet til [Kontinuerlig
AF].
– Når batteriniveauet er lavt.
Når du bruger et Microdrive, kan det antal billeder, der kan optages, variere.
Optagemedie Antal billeder
"Memory Stick Duo" Ca. 750
CF-kort Ca. 75025
Før betjeningen
Fremgangsmåde ved betjening
Nedenstående skema viser fremgangsmåden ved betjening – klargøring, optagelse og afspilning. Udfør om nødvendigt følgende bekræftelse og opsætning.
Forberedelse
Gør batterienheden klar (t trin 1 i"Læs dette først")
Montering af et objektiv (t trin 2 i "Læs dette først")
Indstil uret (t trin 3 i "Læs dette først", side 94)
Indsæt et optagemedie (t trin 4 i "Læs dette først")
Bekræftelse før optagelse
Kontroller optagetilstanden (side 26)
Justering af diopteren (t trin 5 i "Læs dette først")
Skift af visningen af optageoplysninger (side 21)
Vælg billedstørrelsen (side 78)
Brug af blitzen (t trin 5 i "Læs dette først")
Opsætning til optagelse
Brug af funktionsvælgeren (side 37)
(ISO/Zonematching, Hvidbalance, D-områdeoptim., Farvetilstand,
Lysmålingsmetode, Fokuseringstilstand, Blitz)
Brug af knappen (Fremføring) (side 55)
(Enkel billedfremføring, kontinuerlig fremføring, selvudløser, bracketing, hvidbalance-bracketing)
Justering af eksponeringen (side 60)
Låsning af eksponeringen (side 62)
Manuel fokusering (side 66)
Optagelse
Sådan holdes kameraet (t trin 5 i "Læs dette først", side 9)
Kig ind i søgeren (t trin 5 i "Læs dette først")
Når du bruger et zoomobjektiv, skal du dreje zoom-ringen (t trin 5 i "Læs dette først")
Kontroller fokus (t trin 5 i "Læs dette først")
Kontroller motivets omtrentlige skarphed (side 65)
Kontroller, at blitzen er ladet op, før du bruger den (t trin 5 i "Læs dette først")
Tryk på udløserknappen for at tage billedet (t trin 5 i "Læs dette først")
Bekræftelse af billedoptagelse
Visning af billeder (t trin 6 i "Læs dette først")
Sletning af billeder (t trin 6 i "Læs dette først")
Skift af afspilningsskærm (side 67)
Visning af histogrammet (side 69)
Rotation af et billede (side 71)
Forstørrelse af billeder (side 72)
Visning af billeder på en tv-skærm (side 73)26
Brug af optagefunktionerne
Brug af tilstandsvælgeren
Indstil tilstandsvælgeren til den ønskede funktion.
Optagemetoder: Indstilling for autojustering
Giver mulighed for nemt at tage billeder med indstillinger, der justeres automatisk, alt afhængigt af kameraet. t trin 5 i "Læs dette først": Indstillinger for valg af motiv
Giver dig mulighed for at optage med forudangivede indstillinger, afhængigt af motivet (side 27).
P: Automatisk programtilstand
Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret automatisk (både lukkerhastigheden og blændeværdien). De andre indstillinger kan justeres, og dine indstillingsværdier kan gemmes (side 28).
A: Foretrukken blænde
Giver dig mulighed for at optage med manuelt justeret blændeværdi (side 29).
S: Foretrukken lukkerhastighed
Giver dig mulighed for at optage med manuelt justeret lukkerhastighed (side 31).
M: Manuel eksponering
Giver dig mulighed for at optage med manuelt justeret eksponering (både lukkerhastigheden og blændeværdien) (side 32).
Tilstandsvælger27
Brug af optagefunktionerne
I denne betjeningsvejledning vises den tilgængelige indstilling for tilstandsvælgeren på følgende måde.
Du kan tage billeder med følgende forudindstillede indstillinger i henhold til motivet.
Du kan ændre alle indstillinger, undtagen [Farve/DEK] (side 44).
Portræt
Landskab
Makro
Sportsaktiviteter
Valg af motiv P A S M
Optager med slørede baggrunde, hvorved motivet bliver skarpt.
Hvis du vil gøre baggrunden endnu mere sløret, er telefotopositionen af objektivet effektiv.
Det anbefales, at du bruger blitzen, nå r motivet er belyst bagfra. Når du ikke bruger blitzen, anbefales det ligeledes, at du bruger modlysblænden for at undgå, at der trænger unødvendigt lys ind til objektivet.
Tager billeder af motiver med levende og skarpe farver.
Det anbefales, at du trykker blitzen ned, så den ikke udløses.
Lukkerhastigheden bliver langsommere, når motivet er mørkt. Hvis vises i søgeren, skal du passe på, at du ikke ryster kameraet, eller bruge et kamerastativ.
Funktionen Super SteadyShot er også effektiv.
Tager billeder af motiver tæt på, f.eks. blomster og insekter.
Du får et skarpt og tydeligt fokus.
Når du tager billeder med den indbyggede blitz inden for en afstand af 1 m, kan der opstå skygger på den nederste del af billedet. Brug ikke den indbyggede blitz.
Den mindste optageafstand ændres ikke, selvom du vælger Makro. Hvis du vil optage et større billede, anbefales det at benytte et makroobjektiv.
Til optagelse af motiver i bevægelse udendørs eller på steder med kraftig belysning.
AF-tilstanden er angivet til (Kontinuerlig AF) (side 48). Kameraet fortsætter med at fokusere, mens udløserknappen trykkes halvvejs ned.
Fremføringsmetoden er angivet til Kont. fremføring (side 56). Kameraet tager billeder kontinuerligt, mens udløserknappen er trykket ned.
Brug ikke blitz, hvis motivet er uden for blitzens rækkevidde (Tryk den indbyggede blitz ned). Blitzens rækkevidde t trin 5 i "Læs dette først"
Ikke tilgængelig Tilgængelig28
Solnedgang
Natfoto/-portræt
Lukkerhastigheden bliver langsommere, så det anbe fales at bruge et kamerastativ. Funktionen Super
SteadyShot er også effektiv. (t trin 5 i "Læs dette først")
I automatisk programmeringstilstand justerer kameraet automatisk lukkerhastigheden og blænden i overensstemmelse med motivets lysforhold, ligesom i indstilling for autojustering
(tilstandsvælger: AUTO).
Programskift
Du kan ændre den kombination af blændeværdi og lukkerhastighed, der blev justeret af kameraet, midlertidigt.
Der er to metoder til programskiftfunktionen.
P
S
-skift: Du kan vælge den ønskede lukkerhastighed. Blændeværdien justeres automatisk.
Denne indstilling er standardindstillingen.
P
A
-skift: Du kan vælge den ønskede blændeværdi. Lukkerhastigheden justeres automatisk.
Du kan skifte P
S
-skiftet og P
A
-skiftet med [Kontrolhjul] i menuen Brugerdefineret (side 89).
Tager et smukt billede af den røde farve i solnedgangen.
Natportræt
Til portrætoptagelser på mørke steder.
Træk blitzen op for at bruge den.
Lukkerhastigheden er op til 2 sekunder.
Sørg for, at motivet ikke bevæger sig for at undgå, at billedet bliver sløret.
Natfoto
Til natoptagelser på afstand, uden at den mørke atmosfære ved omgivelserne går tabt.
Brug ikke blitzen (tryk blitzen ned).
Billedet bliver muligvis ikke taget korrekt, når du tager billede af et mørkt nattemotiv.
Optagelse med automatisk programmering
P A S M29
Brug af optagefunktionerne
1 Indstil tilstandsvælgeren til P.
2 Kig i søgeren, eller tryk udløserknappen halvvejs ned, indtil lukkerhastigheden og blændeværdien vises på LCD-skærmen.
3 Vælg blændeværdien eller lukkerhastigheden med kontrolhjulet, når lukkerhastigheden og blændeværdien vises.
Når lukkerhastigheden og blændeværdien vise s, behøver du ikke længere at trykke på udløserknappen.
Når lukkerhastigheden og blændeværdien forsvinde r et par sekunder senere, forsvinder de justerede værdier også.
Når blitzen er trukket op, kan du ikke vælge program skift (programskiftfunktionen aktiveres heller ikke, selvom du drejer på kontrolhjulet). Når programskiftet er aktiveret, annulleres det, når blitzen trækkes op.
Du kan justere mængden af lys, som passerer gennem objektivet. Hvis du åbner blænden (et mindre F-nummer), øges den mængde lys, der lukkes ind i objektivet, og fokuseringsområdet bliver smallere. Det er derefter kun hovedmotivet, der er i fokus. Hvis du lukker blænden (et større F-nummer), reduceres den tilladte mængde lys, og fokuseringsområdet bliver bredere.
Hele billedet bliver skarpere.
Lukkerhastigheden justeres automatisk for at opnå den korrekte eksponering i overensstemmelse med lysstyrken på motivet.
Optagelse med foretrukken blænde P A S M
Udløserknap
Kontrolhjul
Tilstandsvælger
P
S
-skift (standardindstillingen) P
A
-skift30
1 Indstil tilstandsvælgeren til A.
2 Vælg en blændeværdi ved hjælp af kontrolhjulet.
Blændeværdien afhænger af objektivet.
Blændeværdien justeres i intervaller på 1/3 Ev.
Før du tager billedet, kan du hurtigt kontrollere , om billedet bliver sløret med funktionen til skarphedsdybdekontrol (side 65).
Hvis den korrekte eksponering ikke er opnået, når inds tillingerne er angivet, blinker lukkerhastigheden på
LCD-skærmen og i søgeren, når udløserknappen trykkes halvvejs ned. Du kan godt tage et billede på dette tidspunkt, men det anbefales, at du foretager justeringen igen.
Når blitzen er trukket op, udløses den, uanset mængden af omgivende lys (side 49).
Hvis du lukker blænden (et større F-nummer), når du bruger blitzen, når blitzlyset ikke ud til et fjernt motiv. Det anbefales, at du åbner blænden (et mindre F-nummer).
Hvis du lukker blænden (et større F-nummer), reduce res den mængde lys, der trænger gennem objektivet, og lukkerhastigheden bliver langsommere. Det anbefales, at du bruger et kamerastativ.
Åbn blænden Luk blænden
Tilstandsvælger
Kontrolhjul31
Brug af optagefunktionerne
Du kan justere lukkerhastigheden manuelt. Hvis du optager et motiv i bevægelse ved en højere lukkerhastighed, vises det som et frossent motiv på billedet. Ved en langsommere lukkerhastighed vises motivet mere udflydende.
Blændeværdien justeres automatisk for at opnå den korrekte eksponering i overensstemmelse med lysstyrken på motivet.
1 Indstil tilstandsvælgeren til S.
2 Vælg en lukkerhastighed ved hjælp af kontrolhjulet.z Optagelsesteknikker
Skarphedsdybden er fokuseringsområdet. Ved åbning af blænden bliver skarphedsdybden fladere
(fokuseringsområdet bliver smallere), og ved lukning af blænden bliver skarphedsdybden bredere
(fokuseringsområdet bliver bredere).
Juster blænden, så den passer til formålet, enten at gøre et bestemt område i billedet skarpere eller at fokusere på hele billedet.
Optagelse med foretrukken lukkerhastighed P A S M
Åbn blænden
Motivet bliver skarpere og baggrunden sløret.
Luk blænden
Over et stort område fokuseres der både på nærliggende og fjerne motiver.
Høj lukkerhastighed Langsom lukkerhastighed
Kontrolhjul
Tilstandsvælger32
Du kan justere lukkerhastigheden til mellem 30 sekunder og 1/4000 sekund. Du kan justere den til mellem 30 sekunder og 1/125 sekund (med funktionen Super SteadyShot aktiveret) eller 30 sekunder og 1/160 sekund (med funktionen Super SteadyShot deaktiveret), når du bruger blitzen.
Lukkerhastigheden justeres i intervaller på 1/3 Ev.
Hvis den korrekte eksponering ikke er opnået, når indstillingerne er angivet, blinker blændeværdien på
LCD-skærmen og i søgeren, når udløserknappen trykkes halvvejs ned. Du kan godt tage et billede på dette tidspunkt, men det anbefales, at du foretager justeringen igen.
Når blitzen er trukket op, udløses den, uanset mængden af omgivende lys (side 49).
Hvis du lukker blænden (et større F-nummer), når du bruger blitzen, ved at gøre lukkerhastigheden langsommere, når blitzlyset ikke ud til et fjernt motiv. Hvis du vil bruge den langsommere lukkerhastighed, anbefales optagemetoden med blitz med lang lukkerhastighed (side 64).
Når lukkerhastigheden er et sekund eller længere, foretages støjreduktionen, efter at billedet er taget
(side 80).
Indikatoren (advarsel om kamerarystelse) vises ikke under optagelse med foretrukken lukkerhastighed.
Manuel eksponering
Du kan justere lukkerhastigheden og blændeværdierne manuelt.
Denne tilstand er praktisk, når du bevarer indstillingen for lukkerhastigheden og blændeværdien, eller når du bruger en eksponeringsmåler.
1 Indstil tilstandsvælgeren til M.
2 Vælg en lukkerhastighed ved hjælp af kontrolhjulet.z Optagelsesteknikker
Når du optager en person eller en bil i bevægelse eller et skumsprøjt osv., kan du med brug af en høj lukkerhastighed udtrykke et øjeblik, der ligger ud over, hvad det blotte
øje kan se.
Når du optager et motiv, som f.eks. strømmen i en flod, med en langsom lukkerhastighed, kan du skabe et billede, som fanger motivets flydende bevægelse. I sådanne tilfælde anbefales det at bruge et kamerastativ for at undgå kamerarystelser.
Optagelse med manuel eksponering P A S M
Tilstandsvælger
Kontrolhjul
+/– (Eksponering)-knap33
Brug af optagefunktionerne
"BULB" (Bulb-optagelse) vises efter "30" (side 35).
3 Tryk på og hold +/– (Eksponering)-knappen nede, og drej kontrolhjulet for at vælge blænden.
Ved manuel eksponering er [ISO] (side 39) fastsat til ISO 100, også selvom den er angivet til [AUTO].
Du kan tildele kontrolhjulets funktion med [Kontrolhjul] i menuen Brugerdefineret (side 89).
Indikatoren (advarsel om kamerarystelse) vi ses ikke under optagelse med manuel eksponering.
Når blitzen er trukket op, udløses den hver gang (side 49).z Ev-skala
Ev-skalaen på LCD-skærmen og i søgeren viser forskellen mellem standardeksponeringen (0,0 Ev), der bestemmes af kameramåleren, og den angivne eksponering, der bestemmes af lukkerhastigheden, og den blænde, som fotografen angiver. (Manuelt målt): Står for manuelt målt.
Standardeksponering 1,0 Ev over eksponeringen 2,0 Ev eller mere over eksponeringen
Den eksponering, som fotografen angiver, er den samme som den eksponering, der bestemmes af måleren.
Den eksponering, som fotografen angiver, er 1,0 Ev mere (+) end standardeksponeringen, som bestemmes af måleren.
Pilen b B vises i slutningen af skalaen, hvis den angivne eksponering er over 2,0 Ev mere (+) eller mindre (–) end standardeksponeringen. Pilen begynder at blinke, hvis forskellen bliver større.34z Sådan bruges AEL-knappen i manuel tilstand
Hvis du trykker på AEL- (AE-lås) knappen og holder den nede, låses den eksponering, der er angivet af måleren, som standardeksponeringen (0,0 Ev). Hvis du ændrer kompositionen på LCD-skærmen og i søgeren, mens AEL-knappen holdes nede, ændres eksponeringen i punktmålingscirklen hele tiden, så den passer til bevægelserne, og forskellen mellem standardeksponeringen, der er bestemt af måleren, og eksponeringen i punktmålingscirklen, vises på skærmen.
Følgende illustration viser et tilfælde, hvor den eksponering, der er angivet af fotografen, er 1,0 Ev mere end den låste standardeksponering, der er bestemt af måleren. Når kompositionen ændres i søgeren, er eksponeringen i punktmålingscirklen 0,7 Ev mere end den angivne eksponering og dermed 1,7 Ev mere end standardeksponeringen, som er bestemt af måleren.
Manuelt skift
Du kan ændre kombinationen af lukkerhastigheden og blændeværdien uden at ændre eksponeringen i manuel tilstand.
1 Indstil tilstandsvælgeren til M.
2 Vælg en lukkerhastighed og blændeværdi (side 32).
3 Tryk på AEL- (AE-lås) knappen, og hold den nede, og drej kontrolhjulet for at vælge den
ønskede kombination af lukkerhastighed og blændeværdi.
Den eksponering, der er angivet af fotografen
Eksponeringen inden for punktmålingscirklen, når du stiller ind på motivet igen.
Punktmålingscirkel
Tilstandsvælger
Kontrolhjul
AEL- (AE-lås) knap35
Brug af optagefunktionerne
BULB- (lang eksponering) optagelse
Lukkeren forbliver åben, lige så længe som udløserknappen holdes nede. Du kan optage lysspor fra f.eks. fyrværkeri. Fastgør et kamerastativ til kameraet, når du bruger bulb-optagefunktionen.
1 Indstil tilstandsvælgeren til M.
2 Drej kontrolhjulet til venstre, indtil [BULB] vises.
3 Tryk på og hold +/– (Eksponering)-knappen nede, og drej kontrolhjulet for at vælge blænden.
4 Fastgør dækslet til øjestykket (side 36).
5 Tryk på og hold udløserknappen nede, lige så lang tid som eksponeringen tager.
Du kan optage i bulb-eksponeringstilstanden i op til fire timer med en fuldt opladet batterienhed.
Når du har taget billedet, foretages der støjredukt ion, i lige så lang tid som lukkeren var åben. Når meddelelsen "Behandler..." vises, kan du ikke tage flere billeder. Oplysninger om annullering af denne funktion, se side 80.
Funktionen Super SteadyShot deaktiveres automatisk.
Jo højere ISO-følsomheden eller jo længere eksponeri ngstiden er, desto tydeligere er støjen på skærmen.
Det anbefales, at du tilslutter fjernbetjeningen (medfølger ikke) for at reducere kamerarystelser (side 139).
Tilstandsvælger
Kontrolhjul
+/– (Eksponering)-knap
Udløserknap36
Sådan fastgøres dækslet til øjestykket
Når lukkeren udløses uden brug af søgeren som f.eks. ved bulb-optagelse eller ved brug af selvudløseren, skal du fastgøre dækslet til øjestykket for at undgå, at der kommer lys ind i søgeren, som kan påvirke eksponeringen.
1 Skub forsigtigt skærmen til øjestykket til side ved at trykke på begge sider af skærmen.
2 Skub dækslet til øjestykket hen over søgeren. Dækslet er normalt fastgjort på skulderremmen.
Når dækslet til øjestykket fastgøres, aktiveres den øjesensor, der befinder sig under søgeren, muligvis, afhængigt af situationen. Derudover justeres fokuseringen muligvis, og LCD-skærmen kan begynde at blinke. Hvis du indstiller [Øjeaktiv. AF] til [Fra], undgås dette problem (side 80).37
Brug af optagefunktionerne
Brug af funktionsvælgeren
Indstil funktionsvælgeren til den ønskede funktion. Du kan angive fokuseringsområde, AF-tilstand, målemetode, blitzkompensation, farvetilstand osv.
ISO: Angivelse af ISO/Zonematching (side 39)
WB: Justering af hvidbalancen (side 41)
D-R: D-områdeoptim. (side 44)
DEC: Valg af tilstanden Farve/DEK (side 44): Fokus-tilstand (side 46): Blitz (side 49): Lysmålingsmetode (side 53)
Funktionsvælger38
1 Indstil funktionsvælgeren til den ønskede position.
2 Tryk på Fn-knappen, så funktionsskærmen vises.
3 Vælg den ønskede indstilling eller værdi med v/V/b/B på kontrolknappen.
Du kan bruge kontrolhjulet i stedet for b/B på kontrolknappen.
Du kan få yderligere oplysninger om indstillingsmetoden i den tilhørende forklaring.
4 Tryk midt på kontrolknappen for at fuldføre betjeningen.
De indstillinger, du valgte, er angivet.
Sådan bruges funktionsvælgeren
Funktionsvælger
Kontrolknap
Fn-knap
Centerknap/Spot AF-knap39
Brug af optagefunktionerne
Du kan justere ISO-følsomheden og ændre opsætningen af zonematching.
ISO er en måleenhed (følsomhed), der bruges til lys. Jo større tal, desto højere er lysfølsomheden.
1 Få vist skærmen ISO/Zonematching med funktionsvælgeren og Fn-knappen (side 38).
2 Vælg den ønskede værdi med v/V/b/B på kontrolknappen, og tryk derefter midt på kontrolknappen.
Indstillingerne [Hi200] og [Lo80] br uges til zonematching (side 40).
( : Standardindstillingen)
Når [ISO] er angivet til [AUTO], justeres ISO-følsomheden automatisk mellem ISO 100 og ISO 800. Hvis tilstandsvælgeren er indstillet til M, fastsættes den dog ved ISO 100.
Rækkevidden af den indbyggede blitz (den rækk evidde, inden for hvilken den korrekte eksponering opnås) afhænger af blændeværdien og ISO-følsomheden. Du kan finde oplysninger om optageafstanden i den følgende tabel.
Angivelse af ISO/Zonematching ISO WB D-R DEC
ISO
AUTO Justerer automatisk ISO-følsomheden.
100 Vælg et højt tal ved optagelse i mørke omgivelser eller ved optagelse af et motiv, der bevæger sig med høj hastighed.
Vælg et lavt tal for at opnå en høj billedkvalitet.
200
400
800
1600
Blænde
ISO-indstilling
100 200 400 / AUTO 800 1600
F2,8 1 – 4,3 m 1 – 6 m 1,4 – 8,6 m 2 – 12 m 2,8 – 17 m
F4,0 1 – 3 m 1 – 4,3 m 1 – 6 m 1,4 – 8,6 m 2 – 12 m
F5,6 1 – 2,1 m 1 – 3 m 1 – 4,3 m 1 – 6 m 1,4 – 8,6 m:vælg :angiv
AUTO
400
100
800
200
1600
ISO/Zonematching
Lo80 Hi20040
Du kan forhindre, at billedet bliver overeksponeret eller undereksponeret, når du tager et billede af et motiv, der er meget mørkt eller meget lyst.
1 Få vist skærmen ISO/Zonematching med funktionsvælgeren og Fn-knappen (side 38).
2 Vælg [Lo80] eller [Hi200] med v/V/b/B på kontrolknappen, og tryk derefter midt på kontrolknappen.
Indstillingerne [AUTO], [100], [200], [400], [800] og [1600] bruges til ISO-følsomhed (side 39).
ISO-følsomheden angives til det, der svarer til ISO 80 i [Lo80] og ISO 200 i [Hi200].
Når zonematching anvendes, deaktiveres kontrastindstillingen i farvetilstanden.
Du kan finde oplysninger om blitzens rækkevidde i den følgende tabel.
Zonematching
Lo80 Herved undgår du, at billedet bliver undereksponeret.
Anvendelse ved motiver i dæmpet belysning (hovedsageligt mørke) anbefales, da billedet kan blive hvidligt.
Hi200 Herved undgår du, at billedet bliver overeksponeret.
Anvendelse ved stærkt belyste motiver (hovedsageligt lyse) anbefales, da støjniveauet på billedet kan blive forøget.
Blænde
Zonematching
Lo80 Hi200
F2,8 1 – 3,8 m 1 – 6 m
F4,0 1 – 2,7 m 1 – 4,3 m
F5,6 1 – 1,9 m 1 – 3 m
AUTO
400 800
200 100
1600
ISO/Zonematching:vælg :angiv
Lo80
Hi20041
Brug af optagefunktionerne
Normalt justerer kameraet automatisk farvenuancerne. Du kan dog justere dem i overensstemmelse med lysforholdene.
1 Få vist skærmen Hvidbalancefunkt. med funktionsvælgeren og Fn-knappen (side 38).
2 Vælg den ønskede hvidbalance med v/V på kontrolknappen.
3 Hvis du vil vælge [AWB], skal du trykke midt på kontrolknappen.
Hvis du vil vælge andet end [AWB], skal du gå til den relevante fremgangsmåde.
*
K: Står for "Kelvin" (enhed for farvetemperatur)
Vælg en indstilling, der passer til en bestemt lyskilde. Brug denne funktion, hvis du ikke kan få den ønskede farve i [AWB].
1 Få vist skærmen Hvidbalancefunkt. med funktionsvælgeren og Fn-knappen (side 38).
2 Få vist skærmen Forindstillet hvidbal. med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på B.
3 Vælg den ønskede lyskilde med b/B på kontrolknappen eller med kontrolhjulet, og foretag derefter finjustering med v/V på kontrolknappen, hvis det er nødvendigt.
Du kan justere hvidbalancen mellem +3 og –3 (i fluorescerende mellem +4 og –2).
Hvis du justerer mod +, øges farvetemperaturen, og billedet bliver rødligt. Hvis du justerer mod –, mindskes farvetemperaturen, og billedet bliver blegere.
1 trin svarer cirka til 10 mired*.
* Mired: En enhed, der angiver farvekonverteringskvaliteten i farvetemperaturfiltre.
Justering af hvidbalancen ISO WB D-R DEC
AWB (Auto hvidbalance) Justerer hvidbalancen automatisk.
(Forindstillet hvidbal.) Justerer hvidbalancen til en bestemt lyskilde (side 41).
K
*
(Farvetemperatur) Justerer farvetemperaturen. CC- (Color Compensating – farvekompenserende) filteret justeres også (side 42).
(Brugerdef. hvidbalance) Gemmer den grundlæggende hvide farve (side 43).
Forindstillet hvidbal.:funk. :angiv
Hvidbalancefunkt.
Auto hvidbalance
AWB
AWB
0
5500K:vælg :juster :angiv
Forindstillet hvidbal.
Dagslys
AWB
0
0 WB
5500K42
4 Tryk midt på kontrolknappen.
( : Standardindstillingen)
Flere oplysninger om hvidbalancen t side 12
Hvis det omgivende lys kun består af natriumlamper eller kviksølvdamplamper, kan der ikke opnås en nøjagtig hvidbalance pga. lyskildens egenskaber. Det anbefales, at du bruger blitzen for at overgå det omgivende lys.
Du kan angive hvidbalancen ved hjælp af en farvetemperatur.
Farven kan, hvis den angivne farvetemperatur bruges som standard, kompenseres fra G (Grøn) til M (Magenta), på samme måde som et CC-(farvekompensation) filter bruges til fotografering.
Når den farvetemperatur, der er målt af farvemåleren, angives, anbefales det, at du tager et prøvebillede, før du tager det rigtige foto.
1 Få vist skærmen Hvidbalancefunkt. med funktionsvælgeren og Fn-knappen (side 38).
2 Få vist skærmen Farvetemperatur med V på kontrolknappen, og tryk derefter på B.
3 Angiv farvetemperaturen med v/V/b/B på kontrolknappen.
Vælg cifferet (tusindtalsseparator eller hundredtalsseparator) for farvetemperaturen med b/B, og angiv derefter værdien for det valgte ciffer med v/V.
Du kan vælge en farvetemperatur mellem 2500 K og 9900 K.
4 Vælg opsætningsområdet for CC-filteret med B, angiv derefter CC-filteret med v/V, hvis det er nødvendigt.
(Dagslys) Justerer for udendørs, solbeskinnede motiver.
(Skygge) Justerer for skyggefulde forhold på en klar dag.
(Overskyet) Justerer for en overskyet himmel.
(Kunstlys) Justerer for steder, hvor lysforholdene ændres hurtigt, f.eks. i en festsal, eller under kraftig belysning, f.eks. i et fotostudie.
(Fluoresnde) Justerer for fluorescerende belysning.
(Flash) Justerer for blitzforhold.
Farvetemperatur:vælg :juster :angiv
Farvetemperatur
0
M9
G9
AWB
5 500K
0
5500K
Farvetemperatur
0
M9
G9
AWB
5500K
0:vælg :juster :angiv
5500K43
Brug af optagefunktionerne
Hvis du trykker på v, kompenseres der mod M (Magenta), og hvis du trykker på V mod G (Grøn).
Denne kompensation kan justeres i ni trin i hver retning.
Intervallerne på skalaen svarer cirka til 5 CC.
5 Tryk midt på kontrolknappen.
Hvis du ændrer farvetemperaturen efter justering af CC-filteret, afspejler den faktiske CC-filterværdi den nye farvetemperatur.
Når du tager et billede af et motiv, hvor det omgivende lys består af flere forskellige typer lyskilder, anbefales det, at du bruger brugerdefineret hvidbalance for at få en nøjagtig gengivelse af den hvide farve.
1 Få vist skærmen Hvidbalancefunkt. med funktionsvælgeren og Fn-knappen (side 38).
2 Få vist skærmen Brugerdef. hvidbalance med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på B.
3 Vælg [ SET] med B på kontrolknappen, og tryk derefter midt på kontrolknappen.
Meddelelsen "Brug punktmålingsområde. Kalibrer med udløserknap." vises på LCD-skærmen.
4 Hold kameraet, så det hvide område fuldstændig dækker punktmålingscirklen, og tryk udløserknappen ned. Lukkeren klikker, og de kalibrerede værdier (farvetemperatur og CC) vises.
Fokuseringen skal ikke bekræftes.
5 Tryk midt på kontrolknappen.
Skærmen vender tilbage til skærmbilledet med optageoplysninger, og den gemte brugerdefinerede indstilling for hvidbalancen er bevaret.
Sådan hentes den brugerdefinerede indstilling for hvidbalancen
I trin 2 ovenfor skal du vælge [ ] med b/B og derefter trykke midt på kontrolknappen.
Den brugerdefinerede indstilling for hvidbalancen, der registreres med denne handling, er aktiv, indtil en ny indstilling registreres. (Indstillingen bevares også, selvom strømmes slås fra).
Hvis blitzen benyttes, når udløserknappen trykkes ne d, registreres en brugerdefineret hvidbalance, der tager højde for blitzen. Tag billeder med blitzen ved en senere optagelse.
Meddelelsen "Brugerdef. hvidbalan ce fejl." angiver, at værdien ligger uden for det forventede område.
(Når blitzen benyttes på et motiv, der er tæt på eller på et motiv med en lys farve). Værdien registreres, og indikatoren bliver gul på skærmbilledet med optageoplysninger på LCD-skærmen. Du kan tage billeder på dette tidspunkt, men det anbefales, at du angiver hvidbalancen igen for at få en mere korrekt hvidbalanceværdi.
Brugerdef. hvidbalance:vælg :angiv
Brugerdef. hvidbalance
Indlæs
SET
AWB
0
5500K44
Kameraet analyserer optageforholdene og korrigerer automatisk billedet for at forbedre billedkvaliteten.
1 Få vist skærmen D-områdeoptim. med funktionsvælgeren og Fn-knappen (side 38).
2 Vælg den ønskede tilstand med b/B på kontrolknappen, og tryk derefter midt på kontrolknappen.
( : Standardindstillingen)
Der er ingen effekt i følgende tilfælde.
– Centreret måling
– Punktmåling
– Tilstandsvælgeren er angivet til M.
– [Kvalitet] er indstillet til [RAW] eller [RAW og JPEG].
Når du bruger AE-lås, korrigerer kameraet automatisk det låste billede.
Ved Kontinuerlig fremføring fastsættes korrektionen ved det første billede, og den samme korrektion bruges til de efterfølgende billeder.
Farvetilstanden består af den kombination af farvenuance, hvidbalance, kontrast, mætning og skarphed, der egner sig bedst til de forskellige optageforhold og -formål. Denne funktion er praktisk, hvis du vil bruge effekterne ved valg af motiv, når tilstandsvælgeren er sat til P, A, S eller M. Inden for farvetilstanden kan kontrast, mætning og skarphed tilpasses yderligere, så de passer til dine ønsker.
1 Få vist skærmen Farve/DEK med funktionsvælgeren og Fn-knappen (side 38).
D-områdeoptim. ISO WB D-R DEC
OFF (Fra) Korrigerer ikke lysstyrke eller kontrast.
(Standard) Justerer lysstyrken og kontrasten for hele skærmen.
(Avanceret) Optimerer kontrasten og farvegengivelsen for det optagede billede område for område.
Valg af tilstanden Farve/DEK ISO WB D-R DEC:vælg :angiv
D-områdeoptim.
Standard
D - R D - R OFF
Farve/DEK Standard:funk. :vælg :angiv
0 –1 –2 +1 +2
Standard45
Brug af optagefunktionerne
2 Vælg den ønskede farvetilstand med b/B på kontrolknappen.
3 Når du justerer kontrasten, mætningen eller skarpheden skal du gå til det skærmbillede, der bruges til justeringer med V, vælge det ønskede element med v/V og derefter justere værdien med b/B.
4 Tryk midt på kontrolknappen.
( : Standardindstillingen)
* Bruger sRGB-farverummet (se nedenfor).
Hvis du vælger automatisk hvidbalance (side 41), opnår du en mere effektiv farvenuance. Brug især den automatiske hvidbalance i tilstanden Solnedgang.
(Standard)* Gengiver forskellige motiver med flotte overgange og smukke farver.
(Levende)* Gengiver uforglemmelige motiver som f.eks. blå himmel, solnedgange, forårets farver og efterårsblade med dybe og levende farver.
(Portræt)* Fremhæver motivet og gengiver bløde hudfarvenuancer.
(Landskab)* Gengiver motiverne med levende og skarpe farver.
(Solnedgang)* Gengiver den røde farve i solnedgangen på smuk vis.
(Natfoto)* Giver en levende gengivelse af det lyse område og en tydelig gengivelse af det mørke område.
(Sort-hvid) Til sort/hvide billeder.
(AdobeRGB) Gør brug af Adobe RGB-farverummet. En ICC-profil integreres ikke i billedet.
(Kontrast) Justerer kontrasten i fem trin fra –2 til +2. Jo højere værdien er, desto stærkere er kontrasten, hvilket skaber et velopbygget og tydeligt billede. Jo lavere værdien er, desto svagere bliver kontrasten, og der bliver færre tilfælde af helt hvide eller sorte billeder.
Når du indstiller zonematching, er det kun kontrastindstillingen der midlertidigt nulstilles. Den kan ikke ændres.
(Mætning) Justerer farvemætningen i fem trin fra –2 til +2. Jo højere værdien er, desto stærkere er mætningen, hvilket skaber et levende og tydeligt billede. En lavere værdi forringer billedet.
Hvis farvetilstanden er angivet til (Sort-hvid), kan mætningen ikke justeres.
(Skarphed) Justerer billedets skarphed i fem trin fra –2 til +2. Jo højere værdien er, desto skarpere er konturerne, hvilket skaber et levende og tydeligt billede. Jo lavere værdien er, desto svagere er konturerne.46z Om sRGB-farverum og Adobe RGB-farverumsRGB-farverum
Dette er digitalkameraets standardfarverum, og det er velegnet til næsten alle normale forhold. Eftersom dette farverum tilpasses egenskaberne for en almindelig skærm, er sRGB også velegnet til håndtering af billeder, der skal bruges på websider.
Adobe RGB-farverum
Adobe RGB-farverummet har et bredere farvegengivelsesområde end sRGB. Hvis hovedformålet er udskrivning af billedet, og især hvis store dele af billedet er klar grønt eller rødt, så er Adobe RGB mere effektiv end andre sRGB-farvetilstande.
Billedets filnavn begynder med "_DSC" (side 107).z Om farvetilpasning i Adobe RGB
Hvis du vil have vist eller udskrive billedet, skal du bruge software, der understøtter farvehåndtering som f.eks. "Picture Motion Browser" (medfølger).
Hvis du vil have vist, redigere, ændre eller udskrive et billede, der er taget i Adobe RGB-tilstand, skal du bruge et program som f.eks. "Picture Motion Browser", der understøtter farvehåndtering og DCF2.0-farverum. Software uden funktioner til farvehåndtering kan muligvis ikke vise eller udskrive Adobe RGB-billeder i naturtro farver. Hvis du vil udskrive billedet i naturtro farver, skal printeren være kompatibel med
DCF2.0-farverum.
Du kan angive AF-feltet og AF-tilstanden.
Når du tager billeder i automatisk fokuseringstilstand, skal du sørge for, at fokuseringstilstanden er ændret til AF.
Du kan ændre fokuseringsmetoden. Skift metode, når det er vanskeligt at opnå korrekt fokusering.
1 Få vist skærmen med fokuseringstilstands vha. funktionsvælgeren og Fn-knappen (side 38).
2 Få vist skærmen AF-felt med v på kontrolknappen.
3 Vælg den ønskede tilstand med b/B på kontrolknappen, og tryk derefter midt på kontrolknappen.
Fokus-tilstand ISO WB D-R DEC
AF-felt:funk. :vælg :angiv
AF-felt
Bredt AF-felt47
Brug af optagefunktionerne
( : Standardindstillingen)
(Bredt AF-felt) Kameraet bestemmer, hvilket af de ni lokale fokuseringsområder der skal bruges til fokusering inden for det brede fokuseringsområde.
Når du trykker udløserknappen halvvejs ned, lyser det felt, der bruges til fokusering, kortvarigt.
Du kan skifte til punktfokuseringsområdet, hvis det ønskede område ikke bruges til fokusering. Tryk på Spot AF-knappen midt på kontrolknappen for at fokusere midt på skærmen, og tryk udløserknappen helt ned uden at give slip på Spot AF-knappen på kontrolknappen for at tage billedet.
(Spot AF-felt) Kameraet bruger kun punktfokuseringsområdet.
Når du kigger i søgeren, lyser punktfokuseringsområdet kortvarigt op.
(Valg af fokusfelt) Vælg et lokalt fokuseringsområde blandt ni rammer.
Tryk på det tilsvarende felt på kontrolknappen. Herefter bruges det lokale fokuseringsområde i den angivne retning til fokusering.
(Otte retninger er tilgængelige). Tryk på Spot AF-knappen i midten for at bruge punktfokuseringsområdet til fokusering.
Når du kigger i søgeren, lyser det valgte fokuseringsområde kortvarigt op.
Når billedet er taget, er det stadigvæk muligt at vælge fokuseringsområde. Sørg for, at du ikke trykker på kontrolknappen, medmindre det er nødvendigt.
Bredt fokuseringsområde
Punktfokuseringsområde
Lokalt fokuseringsområde
Punktfokuseringsområde48
Fokuseringen forbliver låst, mens kontrolknappe n eller Spot AF-knappen holdes nede. Hvis kontrolknappen eller Spot AF-knappen holdes nede, når billedet er taget, kan du fortsætte med at tage billeder med den samme fokusering.
Når multisegment-måling anvendes, låses eksponeringen, samtidig med at fokuseringen låses.
I tilstanden Bredt AF-felt kan du trykke på kontrolknappen for at fokusere. Hvis du vil tage billeder med denne fokusering, skal du trykke på udløserknappen uden at give slip på kontrolknappen. Retningen for den kontrolknap, du trykker på, påvirker ikke den ramme, der bruges til fokusering.
I tilstanden Spot AF-felt kan du fokusere ved at trykke på kontrolknappen eller på Spot AF-knappen. Hvis du trykker på en af retningstasterne på kontrolknappen, aktiveres punktfokuseringsområdet altid. Hvis du vil tage billeder med denne fokusering, skal d

TXT / PDF

Available 21 files for DSLR-A100 View all >
HelpDrivers Since March 2000