Sony DSLR-A100 Download Manual

DSLR-A100 2-689-106-72 (1)
2-689-106-72 (1)
Før du tar kameraet i bruk
Bruke opptaksfunksjonene
Bruke visningsfunksjonene
Bruke menyen
Bruke datamaskinen din
Skrive ut bilder
Feilsøking
Annet
Indeks
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservice-sidene våre på Internett
(Customer Support Website).
2006 Sony Corporation
100
DSLR-A100
Digitalt speilrefekskamera med ett objektiv
Brukerhåndbok/ feilsøking
"Les dette først" (egen bok)
Forklarer oppsett og grunnleggende operasjoner ved opptak/avspilling med kameraet.
Bruksanvisning
Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og ..es dette først? (egen bok)• Og oppbevare dem for ..es dette først? (egen bok)• Og oppbevare dem for ?es dette først? (egen bok)• Og oppbevare dem for ? (egen bok)• Og oppbevare dem for (egen bok)• Og oppbevare dem for fremtidig bruk.2
Kort-informasjon om bruk av kameraet
"Memory Stick"-typer som kan brukes
(ikke inkludert)
Det finnes to typer "Memory Stick".
"Memory Stick": Du kan ikke bruke en
"Memory Stick" med kameraet ditt.
"Memory Stick Duo": Sette inn en
"Memory Stick Duo" i en Memory Stick
Duo-adapter for CF-spor (inkludert).
• Når du bruker "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelsesbryter, må du sette bryteren i opptaksstilling.
Nærmere informasjon om "Memory Stick", se side 134.
Om batteripakken
Lad opp NP-FM55H-batteriet (inkludert) før du bruker kameraet for første gang. (t trinn 1 i
"Les dette først")
Batteripakken kan lades se lv om den ikke er helt utladet. Selv om batteripakken ikke er helt oppladet, kan du bruke den i delvis oppladet tilstand.
Hvis du ikke har tenkt å bruke batteripakken igjen på en stund, kan du bruke opp den eksisterende ladningen og ta batteripakken ut av kameraet, og så legge den på et kjølig, tørt sted.
Dette vil opprettholde batteripakkens funksjoner
(side 137).
Nærmere informasjon om batteriet, se side 137.
Ingen erstatning for innhold av opptak
Det kan ikke gis erstatning for innholdet av et opptak hvis en teknisk feil på kameraet, opptaksmediet e.l. skulle gjøre opptak eller avspilling umulig.
Sikkerhetskopiering anbefales
For å unngå mulige tap av data må du alltid ta sikkerhetskopier (backup) av data på andre medier.
Om opptak/avspilling
Dette kameraet er verken støvtett, sprutbestandig eller vanntett. Les
"Forholdsregler" (side 142) før du begynner å bruke dette kameraet.
Før du tar opp engangshendelser, bør du gjøre et prøveopptak for å forvisse deg om at kameraet virker som det skal.
Vær forsiktig så kameraet ikke blir vått. Hvis det kommer vann i kameraet, kan det forårsake feil som kanskje ikke kan repareres.
Ikke se på solen eller en annen kraftig lyskilde gjennom et løst objektiv eller søkeren. Dette kan forårsake irreversible skader på øynene dine.
Eller det kan få kameraet til å slutte å virke som det skal.
Ikke bruk kameraet i nærheten av kilder til radioaktivitet eller sterke radiobølger. Kameraet vil kanskje ikke kunne ta opp eller spille av på riktig måte.
Hvis du bruker kameraet på steder med mye sand eller støv, kan det oppstå feil.
Hvis det skulle oppstå kondens på kameraet, må denne fjernes før du bruker kameraet (side 142).
Ikke rist eller slå på kameraet. I tillegg til at det kan oppstå feil og at kameraet kan bli ute av stand til å ta opp bilder, kan opptaksmediet gå i stykker, eller bildedata kan bli skadet, ødelagt eller gå tapt.
Rengjør blitsoverflaten før bruk. Varmen fra blitslyset kan misfarge eller brenne fast urenheter på overflaten av blitsen, noe som vil gi dårligere blitsstyrke.
Oppbevar kameraet, medfølgende tilbehør osv. utilgjengelig for barn. Batteriet, dekselet til tilbehørsskoen osv. kan svelges. Hvis dette skulle skje, må lege oppsøkes omgående.3
Om LCD-skjermen og linsen
LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer enn 99,99% av bildeelementene (pikslene) er reelt operative. Det kan imidlertid forekomme at små svarte og/eller lyse punkter (med hvit, rød, blå eller grønn farge) vises kontinuerlig på
LCD-skjermen. Disse punktene er en normal følge av produksjonsprosessen og påvirker ikke bildene på noen måte.
Ikke utsett kameraet for direkte sollys. Hvis sollyset fokuseres på en gjenstand i nærheten, kan denne ta fyr. Når du må utsette kameraet for direkte sollys, må du sette på objektivdekselet.
I kalde omgivelser kan det hende at bildene
"henger igjen" når de beveger seg på LCD-skjermen. Dette er ikke feil. Når du slår på kameraet i kalde omgivelser, kan LCD-skjermen bli forbigående svart. Når kameraet er varmet opp, vil skjermen fungere normalt.
Ikke trykk mot LCD-skjermen. Skjermen kan bli misfarget, noe som kan forårsake feil.
Om brennvidde
Bildevinkelen til dette kameraet er spissere enn vinkelen til et 35 mm filmkamera. Kameraet ditt har samme bildevinkel som et 35 mm filmkamera med en brennvidde som er en og en halv gang større enn brennvidden til kameraet ditt.
Hvis du setter på et 50 mm objektiv, får du ca. den samme bildevinkelen som på et 35 mm filmkamera med et 75 mm objektiv.
Om kompatibilitet av bildedata
Dette kameraet oppfyller kravene til DCF
(Design rule for Camera File system), en universell standard etablert av JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
Det kan ikke gis noen garanti for at bilder som er tatt opp med kameraet ditt kan spilles av på annet utstyr, eller at bilder som er tatt opp eller redigert med annet utstyr kan spilles av med kameraet ditt.
Advarsel om opphavsrettigheter
TV-programmer, filmer, videobånd og annet materiale kan være opphavsrettslig beskyttet.
Uautoriserte opptak av slikt materiale kan stride mot bestemmelsene i Åndsverkloven.
Bildene som brukes i denne håndboken
De fotografiene som brukes som eksempler i denne håndboken er reproduserte bilder, og ikke bilder som er tatt med dette kameraet.
Svarte, hvite, røde, blå og grønne punkter4
Innhold
Kort-informasjon om bruk av kameraet .........2
Grunnleggende teknikker for bedre bilder.......... 8
Fokus – Fokusere på et motiv ......... 8
Eksponering – Justere lysintensiteten ........... 11
Farge – Om belysningseffekter ......... 12
Kvalitet – Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse" ........ 12
Identifisere deler .......... 14
Indikatorer på skjermen ............ 17
Bytte opptaksskjerm ........... 21
Antall bilder ............ 22
Antall bilder som kan tas med batteriet............ 24
Flytskjema for bruk av kameraet ...........25
Bruke modusvelgeren ......... 26
Scenevalg ........... 27
Programopptak........ 28
Fotografere med blenderprioritet ...... 29
Fotografere med lukkerprioritet ......... 31
Fotografere med manuell eksponeringsmodus........ 32
Bruke funksjonsvelgeren........... 37
Bruke funksjonsvelgeren ...... 38
Stille inn ISO-/sone-samsvar ......... 39
Justere hvitbalansen............. 41
Dyn.omr.-optimal...... 44
Velge farge/DEC-modus....... 44
Fokusmodus ............ 46
Blits............. 49
Målemodus ......... 53
Bruke (bruksmodusknappen) ...........55
Bruke (bruksmodusknappen) ............55
Kontinuerlig opptak ......... 56
Bruke selvutløseren ......... 57
Ta tre bilder med skiftende eksponering - eksponeringsgruppe ....... 57
Nivåtrinnfotografering med hvitbalanse ......... 59
Før du tar kameraet i bruk
Bruke opptaksfunksjonene5
Justere eksponeringen.........60
Låse eksponeringen (AE-lås) ...........62
Langsom synkronisering (fotografering av mørk bakgrunn med blits)... 64
Forhåndsvisning av feltdybden............65
Fokusere manuelt.........66
Skifte skjermbilde ved avspilling ............67
Vise histogrammet........69
Rotere et bilde .........71
Forstørre bilder .............72
Vise bilder på en TV-skjerm ......73
Bruke menyelementer .........75
Menyliste .........77
Opptaksmeny 1.......78
Bildestr.
Kvalitet
Momentan visn.
Støyreduksj.
Øyestart AF
Opptaksmeny 2.......81
Rødøye
Blitskontroll
Blitsstandard
Nivåtr.rekkef.
Tilbakest.
Avspillingsmeny 1 ..........83
Slette
Format
Beskytte
Indeksformat
Avspillingsmeny 2 ..........86
Lysbildevisn.
DPOF-innst.
Bruke visningsfunksjonene
Bruke menyen6
Tilpasningsmeny 1 ......... 88
Priorit.innst.
HoldFokusKnapp
AEL-knapp
Ktr.hjulinnst.
EkspKompInnst.
AF-lys
Tilpasningsmeny 2 ......... 91
Lukkerlås
Lukkerlås
AF-omr.oppsett
Skjermvisning
Opptakskjerm
Avspill.skjerm
Oppsettmeny 1........ 93
LCD-lysstyrke
Overfør.modus
Videoutgang
Lydsignaler
Språk
Dto/tid innst.
Oppsettmeny 2........ 95
Filnr.-minne
Mappenavn
Velge mappe
Oppsettmeny 3........ 97
LCD-bakgr.lys
Strømsparing
Menydel-minne
Bekr. sletting
Rengjøre CCD
Tilb.st. std.
Få glede av Windows-datamaskinen din ....... 100
Kopiere bilder til datamaskinen din ........... 102
Vise bildefiler som er lagret på en datamaskin med kameraet ditt ....... 108
Installere programvaren (inkludert) ........... 109
Bruke programvaren (inkludert) .......... 110
Bruke Macintosh-datamaskinen din .......... 115
Bruke datamaskinen din7
Skrive ut bilder............117
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver .........118
Feilsøking ......122
Advarsel ........132
Om "Memory Stick" ...........134
Om CF-kortet/Microdrive.........136
Om batteripakken.......137
Om batteriladeren ......138
Tilleggsutstyr .........139
Forholdsregler ............142
Spesifikasjoner...........144
Tilbakestill til standard.............146
Skrive ut bilder
Feilsøking
Annet
Indeks 1508
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Når du ser inn i søkeren eller trykker lukkerknappen halvveis ned, justerer kameraet fokuset automatisk (autofokus). Gjør det til en vane å trykke lukkerknappen halvveis ned for å bekrefte at motivet er i fokus.
Hvis bildet ser uskarpt ut, selv etter fokusering, kan det skyldes at kameraet ikke ble holdt støtt. t Se "Tips for å unngå uskarpe bilder" (nedenfor).
Fokus
Fokusere på et motiv
Trykk lukkerknappen helt ned med én gang.
Trykk lukkerknappen halvveis ned.
AE/AF-lås
, z
Trykk så lukkerknappen helt ned.
Fokus Eksponering Farge Kvalitet
Dette kapitlet beskriver det grunnleggende, så du kan begynne å bruke kameraet. Her får du vite hvordan du kan bruke de ulike kamerafunksjonene, som f.eks. modusvelgeren (side 26), funksjonsvelgeren
(side 37), menyene (side 75) og så videre.9
Når motivet befinner seg utenfor fokusrammen (Fokuslås)
I autofokusmodus skal du vanligvis plassere motivet innenfor fokusrammen og ta bildet. Hvis motivet befinner seg til side for midten og utenfor fokusrammen, vil bakgrunnen (som vises i fokusrammen) komme i fokus, mens motivet ikke vil være i fokus.
For å unngå dette, må du bruke fokuslåsfunksjonen ved å følge trinnene nedenfor.
Fokuslåsfunksjonen er også effektiv i situasjoner hvor autofokus ikke strekker til (side 10).
1 Plasser motivet innenfor fokusrammen og trykk lukkerknappen halvveis ned.
Indikatoren z lyser opp i søkeren. En lokal fokusramme lyser opp en liten stund for å vise hvilket punkt som er i fokus.
Tips for å unngå uskarpe bilder
Hold kameraet støtt, med armene dine langs siden, og støtt objektivet med håndflaten på venstre hånd. Stå litt bredbent for å stabilisere overkroppen. Ved å lene deg mot en vegg eller plassere albuene på bordet kan du også gjøre det lettere å holde kameraet støtt. Det anbefales også å bruke stativ, eller å bruke Super SteadyShot-funksjonen.
På mørke steder kan du bruke blitsen for å ta klare bilder med nok lys, selv om motivet er dårlig belyst. Bruk av blits bidrar også til å forhindre kamerarystelser.
Hvis du ikke vil bruke blits, enten fordi du vil gjøre så mye som mulig ut av det lokale lyset, eller fordi motivet befinner seg utenfor blitsens rekkevidde, kan du øke lukkerhastigheten for å redusere faren for uskarphet som følge av rystelser, og samtidig
øke ISO-innstillingen. (Dette fører ofte til at bildet blir kornete eller uklart.)10
2 Hold lukkerknappen halvveis nede, og plasser motivet tilbake i den opprinnelige posisjonen for å komponere bildet.
3 Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.
Fokuslåsfunksjonen låser eksponeringen også (når multi-segmentmåling er valgt (side 53)).
Hvis du slipper opp lukkerknappe n etter at bildet er tatt, deaktiveres fokuslåsen. Hvis du fortsetter å holde lukkerknappen halvveis nede etter at du har tatt bildet, kan du fortsette å ta bilder med samme brennpunkt.
Hvis indikatoren z ikke lyser opp i søkeren (motivet er i bevegelse), kan du ikke bruke fokuslåsfunksjonen ved å trykke lukkerknappen halvveis ned. (Se side 48 og 66.)
Motiver som kan kreve spesielle måter å fokusere på:Ved bruk av autofokus er det vanskelig å fokusere på følgende motiver. I slike tilfeller må du bruke fokuslåsfunksjonen eller manuelt fokus (side 66).
– Et motiv med lav kontrast, som f.eks. blå himmel eller en hvit vegg.
– To motiver på ulik avstand, som overlapper hverandre i fokusrammen.
– Et motiv som er sammensatt av gjentakende mønstre, som f.eks. en bygningsfasade.
– Et motiv som er meget lyst eller glitrende, som f.eks. solen, et bilkarosseri eller en vannoverflate.
Måle nøyaktig avstand til motivet
Den horisontale linjen på illustrasjonen viser plasseringen av CCD*-planet.
Når du måler den nøyaktige avstanden mellom kameraet og motivet, må du ta hensyn til plasseringen av den horisontale linjen.
* CCD-enheten er den delen av kameraet som fungerer som "film".11
Du kan variere bildene ved å justere lukkerhastigheten og blenderåpningen. Eksponeringen er den lysmengden som slipper inn i kameraet når du aktiverer lukkeren.
Ekspone-ring
Justere lysintensiteten
Overeksponering
= for mye lys
Hvitaktig bilde
Eksponeringen stilles automatisk inn på riktig verdi i autojusteringsmodus. Du kan imidlertid justere den manuelt ved hjelp av nedenstående funksjoner.
Manuell eksponering:Gir deg muligheten til å justere lukkerhastigheten og blenderåpningen manuelt. t side 32
Målemodus:Gir deg muligheten til å endre den delen av motivet som skal måles når eksponeringen skal bestemmes. t side 53
Eksponeringskompensering:Gir deg muligheten til å justere den eksponeringen som er bestemt av kameraet. t side 60
Korrekt eksponering
Undereksponering
= for lite lys
Mørkere bilde
Lukkerhastighet = Lengden på det tidsintervallet lyset slipper inn i kameraet
Blender = Størrelsen på den åpningen lyset slipper inn gjennom
Bildesensor = Del som tar opp bildet
Eksponering:12
Den tilsynelatende fargen til et motiv påvirkes av lysforholdene.
Eksempel: Fargen i bildet påvirkes av lyskildene
Fargetonene justeres automatisk i automatisk hvitbalansemodus.
Du kan imidlertid justere fargetonene manuelt med hvitbalansemodusen (side 41).
Et digitalt bilde er sammensatt av en mengde små punkter som kalles bildeelementer eller piksler.
Hvis det inneholder et stort antall piksler, blir bildet stort, det legger beslag på mye minne, og bildet vises med stor detaljrikdom. "Bildestørrelse" vises med antall piksler. Selv om du ikke kan se forskjellene på kameraets skjerm, vil detaljrikdommen og databehandlingstiden være forskjellig når bildet skrives ut eller vises på en dataskjerm.
Beskrivelse av pikslene og bildestørrelsen
Farge
Om belysningseffekter
Vær/belysning Dagslys Overskyet Fluorescerende Strålende
Belysnings-karakteristika
Hvitt (standard) Blåaktig Blåtone Rødaktig
Kvalitet
Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse"
1 Bildestørrelse: L:10M
3872 piksler × 2592 piksler = 10 036 224 piksler
2 Bildestørrelse: S:2.5M
1920 piksler × 1280 piksler = 2 457 600 piksler
Piksler13
Velge den bildestørrelsen som skal brukes
Standardinnstillingene er markert med .
* De bildene som tas opp med dette kameraet har samme bildeforhold (3:2) som et fotografi som er skrevet ut på fotopapir eller på et postkort el.l.
** Dette kalles råformat A3 og er større enn A3. Du kan skrive ut bilder med en marg rundt bildet i A3-format.
Velge bildekvalitet (kompresjonsforhold) i kombinasjon (side 78)
Du kan velge kompresjonforhold når du lagrer digitale bilder. Når du velger et høyt kompresjonsforhold, blir bildet mindre detaljert, men filstørrelsen blir mindre.
Piksel
Mange piksler (Fin bildekvalitet og stor filstørrelse)
Eksempel: Utskrift med opptil A3/A3+**-format
Få piksler
(Grovkornet bildekvalitet, men liten filstørrelse)
Eksempel: Opprette nettsider
Bildestørrelse* Retningslinjer for bruk Antall bilder
Skrive ut
L:10M Større
Mindre
Til lagring av viktige bilder eller utskrift av bilder i format A3/A3+** eller fine bilder i
A4.
Færre
Flere
Fin
Grov
M:5.6M Brukes til utskrift av bilder i A4-format eller bilder med høy oppløsning i A5-format
S:2.5M Brukes til opptak av et stort antall bilder
Opprette nettsider14
Før du tar kameraet i bruk
Identifisere deler
* Ikke ta rett på disse delene.
Nærmere informasjon om bruken finner du på sidene som er nevnt i parentes.
A Modusvelger (26)
B (Bruksmodusknapp) (55)
C Lukkerknapp (t trinn 5 i "Les dette først")
D Kontrollhjul (28, 89)
E Selvutløserlampe (57)
F Objektivkontakter*
G Speil*
H Objektivfeste
I Knapp for forhåndsvisning av feltdybden (65)
J Innebygget blits* (t trinn 5 i "Les dette først")
K Fn (Funksjonsknapp) (38)
L Funksjonsvelger (37)
M Krok for skulderrem (16)
N Utløserknapp for objektivet (t trinn 2 i
"Les dette først")
O Fokusmodusbryter (66)
P DC-IN-kontakt (139)
A Søker (t trinn 5 i "Les dette først")
B Okularsensorer (92)
C Strømbryter (POWER) (t trinn 3 i "Les dette først")
D MENU-knapp (75)
E (Skjermknapp) (21, 67)
F (Sletteknapp) (t trinn 6 i "Les dette først").
G (Avspillingsknapp) (t trinn 6 i
"Les dette først")
H LCD-skjerm (17, 21)
I Kontrollenhet (v/V/b/B) (t trinn 3 i
"Les dette først")
For visning: v: (Histogramknapp)
(69)
V: (Roter-knapp) (71)
J Senterknapp (t trinn 3 i "Les dette først")/Punkt-AF-knapp (46)
K REMOTE (Fjernstyringskontakt) (139)
L Tilbehørssko (140)
M Justeringshjul for diopteret (t trinn 5 i
"Les dette først")15
Før du tar kameraet i bruk
N For opptak: +/– (Eksponeringsknapp)
(32, 60)
For visning: (Forminskningsknapp)
(67, 72)
O For opptak: AEL (AE-låseknapp) (34,
62)
For visning: (Forstørringsknapp)
(72)
P Tilgangslampe (t trinn 4 i "Les dette først")
Q (Super SteadyShot)-bryter (t trinn 5 i "Les dette først")
R CF-kortdeksel (t trinn 4 i "Les dette først")
S VIDEO/USB-kontakt (73, 103)
T Spor for innsetting av CF-kort (t trinn
4 i "Les dette først")
U CF-kortutkaster (t trinn 4 i "Les dette først")
A Stativfeste
Bruk et stativ med en skruelengde på mindre enn 5,5 mm. Lengre skruer enn 5,5 mm vil gjøre det vanskelig å feste kameraet skikkelig, og kameraet kan bli ødelagt.
B Skyvebryter på batteridekselet (t trinn
1 i "Les dette først")
C Låsehendel (t trinn 1 i "Les dette først")
D Spor for innsetting av batteri (t trinn 1 i "Les dette først")
E Batterideksel (t trinn 1 i "Les dette først")16
Feste skulderremmen
Dette kameraet er utstyrt med to kroker for feste av skulderremmen. Fest enden av remmen med fjernkontrollklemmen på den siden av kameraet som du holder det på.
Fest den andre enden av remmen på den andre siden av kameraet.
Når du trær remmen gjennom holderringen, må du holde enden av remmen med fingrene dine, som vist nedenfor, og skyve holderringen, ikke remmen, på plass for å feste remmen.
Hvis holderringen glir av remmen, må du sette den tilbake på remmen fra den siden med hakket.
Fjernkontrollklemme
Holderring
Side med hakk17
Før du tar kameraet i bruk
Indikatorer på skjermen
Nærmere informasjon om bruken finner du på sidene som er nevnt i parentes.
Søker
A
B
LCD-skjerm (visning av opptaksinformasjon)
Illustrasjonen ovenfor viser hele skjermen i horisontal stilling (side 21).
A
B
Indikator Betydning
Vide fokusrammer (46)
Lokale fokusrammer (46)
Punkt-AF-rammer (46)
Punktmålingsområde (46)
Indikator Betydning
Blitskompensering (52)
Blinkende motiv: Blitsen lades
Tent: Blitsen er ladet (t trinn 5 i "Les dette først")
WL Trådløs blits (49)
Høyhastighets-synkronisering (140)
AEL AE-lås (62)z Fokus (t trinn 5 i "Les dette først")
125 Lukkerhastighet (31)
5.6 Blender (29)
Ev-skala (33, 58, 63)
9 Teller for gjenværende rammer (56)
Indikatoren for kamerarystelser (t trinn 5 i "Les dette først")
Super SteadyShot-skala (t trinn 5 i "Les dette først")
Indikator Betydning
P A S M

Modusvelger (26)
125 Lukkerhastighet (31)
F5.6 Blender (29)
Indikator Betydning
Blitsmodus (49)
Eksponeringskompensering
(60)/Målt manuell (33)
Blitskompensering (52)
Ev-skala (33, 58, 63)
ISO AUTO
ZONE
ISO-følsomhet (39)/sonesamsvar (40)18
C
D
Bruksveiledning
Neste operasjon kan vises på nedre del av
LCD-skjermen.
Indikator Betydning

Fargemodus (44)
+1 Kontrast (45)
+1 Metning (45)
+1 Skarphet (46)
Dyn.omr.-optimal. (44)
Måling (53)
AF-området (46)
AF-modus (48)
RP Utløserprioritet (88)

Bruksmodus (55)
Bildestørrelse (78)
FINE STD
RAW RAW+
Bildekvalitet (78)
Indikator Betydning
AE-lås (62)
Gjenværende batteritid (t trinn 1 i "Les dette først")
AWB +1
5500K M1
Hvitbalanse (Auto,
Forhåndsinnstilt,
Fargetemperatur, CC-filter,
Tilpasset) (41)
0039 Gjenværende antall bilder som kan tas opp (22)
Indikator Betydning
Kontrollenhet bB
Kontrollenhet vV
Kontrollenhet vVbBz Midten av kontrollenheten
Kontrollhjul
Tilbake med MENU
Tilbake med (72)
Bytter om mapperamme og bilderamme i filutforskeren
(67):funk. :velg :enter
AF-område
Valg av fokusområde19
Før du tar kameraet i bruk
LCD-skjerm (avspilling av enkeltbilde)
LCD-skjerm (histogrambilde)
Indikator Betydning
L: 10M
M: 5.6M
S: 2.5M
Bildestørrelse (78)
FINE STD
RAW RAW+
Bildekvalitet (78)
Gjenværende batteritid (t trinn 1 i "Les dette først")
10:30
2006.01.01
Opptaksdato
Beskytt (84)
3 DPOF-innstilling (86)
100-0003 Mappefilnummer (107)
[0003/0007] Rammenummer / totalt antall bilder
Indikator Betydning
Avspillingsbilde (69)
Histogram (69)
Dyn.omr.-optimal. (44)
L: 10M
M: 5.6M
S: 2.5M
Bildestørrelse (78)
FINE STD
RAW RAW+
Bildekvalitet (78)
35 mm Brennvidde (3)
1/125 Lukkerhastighet (31)
–0.3 Ev-skala (60)
F3.5 Blender (29)
Blitskompensering (52)
P A S M

Modusvelger (26)
Målemodus (53)
AWB +1
5500K M1
Hvitbalanse (Auto,
Forhåndsinnstilt,
Fargetemperatur, CC-filter,
Tilpasset) (41)
ISO100 ISO-følsomhet (ISO) (39)
Super SteadyShot (t trinn
5 i "Les dette først")
100MSDCF-
0002
Mappefilnummer (107)
Gjenværende batteritid (t trinn 1 i "Les dette først")
2006.01.01 Opptaksdato20
Beskytt (84)
3 DPOF-innstilling (86)
[0002/0009] Filnummer / totalt antall bilder
Indikator Betydning21
Før du tar kameraet i bruk
Bytte opptaksskjerm
Når du tar opp, viser LCD-skjermen på baksiden av kameraet ulike typer opptaksinformasjon.
Hvis du trykker på (skjermknappen), kan du skifte mellom detaljert visning og forstørret visning (mindre informasjon, men større bokstaver). Du kan også slå av skjermen for å redusere strømforbruket mest mulig.
Når du roterer kameraet til en vertikal stilling, roterer skjermbildet automatisk for å tilpasse seg kamerastillingen.
Horisontal posisjon
Vertikal posisjon
Anvisningene i denne bruksanvisningen er basert på den detaljerte visningen i horisontal stilling.
(Illustrasjonen øverst til venstre.)
Du kan forhindre at skjermbildet roterer når kameraet holdes i vertikal stilling (side 92).
Når det gjelder det skjermbildet som vises i avspillingsmodus, se side 67.
(Skjermknapp)
Detaljert visning Forstørret visning
Skjerm av
(Skjermknapp)
Detaljert visning Forstørret visning
Skjerm av22
Antall bilder
Tabellene viser ca. hvor mange bilder som kan tas med et opptaksmedium som er formatert med dette kameraet. Verdiene kan variere med opptaksforholdene.
Antall bilder
"Memory Stick Duo"
Bildestørrelse: L:10M (Enheter: Bilder)
Bildestørrelse: M:5,6M (Enheter: Bilder)
Bildestørrelse: S:2,5M (Enheter: Bilder)
Kapasitet
Størrelse
64MB 128MB 256MB 512MB 1GB 2GB
Standard 22 46 85 174 358 735
F i n 1 42 95 41 1 22 2 94 7 1
RAW og JPEG 2 5 10 23 48 100
RAW 3 7 14 30 62 128
Kapasitet
Størrelse
64MB 128MB 256MB 512MB 1GB 2GB
Standard 39 80 145 296 606 1245
F i n 2 55 29 51 9 43 9 78 1 5
Kapasitet
Størrelse
64MB 128MB 256MB 512MB 1GB 2GB
Standard 78 158 287 586 1196 2454
Fin 53 108 197 402 822 168723
Før du tar kameraet i bruk
CF-kort
Bildestørrelse: L:10M (Enheter: Bilder)
Bildestørrelse: M:5,6M (Enheter: Bilder)
Bildestørrelse: S:2,5M (Enheter: Bilder)
Kapasitet
Størrelse
256MB 512MB 1GB 2GB 4GB
Standard 93 188 377 755 1508
Fin 59 120 242 485 968
RAW og JPEG 12 25 51 103 207
RAW 15 32 65 132 265
Kapasitet
Størrelse
256MB 512MB 1GB 2GB 4GB
Standard 159 319 640 1279 2553
Fin 104 208 419 838 1673
Kapasitet
Størrelse
256MB 512MB 1GB 2GB 4GB
Standard 315 630 1262 2523 5034
Fin 216 433 867 1734 346024
Antall bilder som kan tas med batteriet
Tabellen viser det omtrentlige antallet bilder som kan tas opp når du bruker kameraet med fullt batteri (inkludert) og ved en omgivelsestemperatur på 25 °C.
Antallet bilder som kan tas opp forutsetter at opptaksmediet byttes ved behov.
Merk at det faktiske antallet kan være mindre enn det som er angitt, avhengig av bruksforholdene.
Opptak i følgende situasjoner:– [Kvalitet] er satt til [Fin].
– [AF-modus] er satt til [Automatisk AF].
– Ett opptak hvert 30 sekund.
– Blitsen blinker én gang for annethvert bilde.
– Strømmen slås på og av én gang for hvert tiende bilde.
Målemetoden er basert på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Antallet innspilte bilder endres ikke med bildestørrelsen.
Batterikapasiteten reduseres for hver gang kameraet brukes og med tiden (side 137).
Antallet bilder som ka n tas opp, blir lavere under følgende forhold:– Lav omgivelsestemperatur.
– Blitsen brukes ofte.
– Kameraet er slått på og av mange ganger.
– [AF-modus] er satt til [Kontinuerlig AF].
– Det er lite strøm på batteriet.
Når du bruker en Microdrive, kan antallet bilder som kan tas opp, variere.
Opptaksmedium Antall bilder
"Memory Stick Duo" Ca. 750
CF-kort Ca. 75025
Før du tar kameraet i bruk
Flytskjema for bruk av kameraet
Nedenstående diagram er et flytskjema for følgende operasjoner - klargjøring/forberedelse, opptak og avspilling. Utfør følgende bekreftelses- og oppsettprosess, om nødvendig.
Klargjøring
Klargjøre batteriet (t trinn 1 i "Les dette først")
Sette på et objektiv (t trinn 2 i "Les dette først")
Stille klokken (t trinn 3 i "Les dette først", side 94)
Sett inn et opptaksmedium (t trinn 4 i "Les dette først")
Bekreftelse før opptak
Kontrollere opptaksmodus (side 26)
Justere diopteret (t trinn 5 i "Les dette først")
Bytte opptaksskjerm (side 21)
Velge bildestørrelse (side 78)
Bruke blitsen (t trinn 5 i "Les dette først")
Klargjøring for opptak
Bruke funksjonsvelgeren (side 37)
(ISO/sonesamsvar, Hvitbalanse, Dynamisk områdeoptimalisering, Fargemodus,
Målemodus, Fokusmodus, Blits)
Bruke (bruksmodusknappen) (side55)
(Enkeltvis fremtrekk, kontinuerlig fremtrekk, selvutløser, nivåtrinn, hvitbalanse-nivåtrinn)
Justere eksponeringen (side 60)
Låse eksponeringen (side 62)
Fokusere manuelt (side 66)
Opptak
Holde kameraet (t trinn 5 i "Les dette først", side 9)
Se inn i søkeren. (t trinn 5 i "Les dette først")
Når du bruker et zoomobjektiv, må du dreie på zoomeringen (t trinn 5 i "Les dette først")
Kontroller fokus (t trinn 5 i "Les dette først")
Kontroller at motivet er ganske skarpt (side 65)
Kontroller at blitsen er ladet før du bruker den (t trinn 5 i "Les dette først")
Trykk på lukkerknappen for å ta et bilde (t trinn 5 i "Les dette først")
Bekreftelse av bildet som er tatt
Vise bilder (t trinn 6 i "Les dette først")
Slette bilder (t trinn 6 i "Les dette først")
Skifte skjermbilde ved avspilling (side 67)
Vise histogrammet (side 69)
Rotere et bilde (side 71)
Forstørre bilder (side 72)
Vise bilder på en TV-skjerm (side 73)26
Bruke opptaksfunksjonene
Bruke modusvelgeren
Still inn modusvelgeren på den ønskede funksjonen.
I denne bruksanvisningen vises modusvelgerens mulige innstillinger som følger.
Opptaksmodi: Autojustering-modus
Gjør det enkelt å fotografere med automatisk justerte innstillinger, og overlater alt til kameraet. t trinn 5 i "Les dette først": Scenevalgmodus
Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger, i samsvar med den aktuelle scenen (side 27).
P: Programopptaksmodus
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning). De andre innstillingene kan justeres, og dine innstilte verdier kan lagres (side 28).
A: Blenderprioritet
Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert blenderåpningen manuelt
(side 29).
S: Lukkerprioritet
Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert lukkerhastigheten manuelt
(side 31).
M: Manuell eksponeringsmodus
Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert eksponeringen manuelt
(både lukkerhastighet og blenderåpning) (side 32).
Modusvelger
Utilgjengelig Tilgjengelig27
Bruke opptaksfunksjonene
Du kan fotografere med følgende forhåndsinnstillinger, avhengig av scenen.
Du kan endre alle innstillingene, unntatt [Farge/DEC] (side 44).
Portrett
Landskap
Makro
Sportsbilder
Solnedgang
Scenevalg P A S M
Gir uklar bakgrunn og skarpere motiv.
Hvis du vil gjøre bakgrunnen mer uskarp, lønner det seg å bruke objektivets telelinseposisjon.
Det anbefales at du bruker blitsen når moti vet er belyst fra baksiden. Når du ikke bruker blits, anbefales det at du bruker linseskjermen for å unngå at uønsket lys treffer linsen.
Brukes til å ta naturbilder med livlige og skarpe farger.
Det anbefales at du skyver ned blitsen for ikke å bruke den.
Lukkerhastigheten blir redusert når motivet er mørkt. Hvis vises i søkeren, må du være forsiktig så du ikke holder kameraet for urolig, eller du må bruke stativ. Super SteadyShot-funksjonen er også effektiv.
Brukes til næropptak av motiver som f.eks. blomster eller insekter.
Du oppnår klart og skarpt fokus.
Når du fotograferer med den innebygde blitsen på mindre enn 1 m avstand, kan det vises skygger på nederste del av bildet. Må ikke brukes med den innebygde blitsen.
Den minste opptaksavstanden endres ikke selv om du velger Makro. Hvis du vil ta et større bilde, anbefales det å bruke et makroobjektiv.
Brukes til å fotografere motiv i bevegelse utendørs eller på godt opplyste steder.
AF-modus er stilt inn på (Kontinuerlig AF) (side 48). Kameraet fortsetter å fokusere mens lukkerknappen er trykket halvveis ned og holdes.
Bruksmodus er stilt inn på Kontinuerlig (side 56). Kameraet tar bilder kontinuerlig mens lukkerknappen trykkes.
Ikke bruk blitsen hvis motivet befinner seg utenfor blitsens rekkevidde (Skyv den innebygde blitsen ned igjen). Blitsavstand t trinn 5 i "Les dette først"
Tar vakre bilder av det røde i solnedgangen.28
Nattsyn/portrett
Lukkerhastigheten er lavere, så det anbefales å bruke stativ. Super SteadyShot-funksjonen er også effektiv.
(t trinn 5 i "Les dette først")
Ved programopptak justerer kameraet automatisk lukkerhastigheten og blenderen i henhold til motivets lysstyrke, akkurat som i autojusteringsmodus (modusvelger: AUTO).
Programskift
Du kan foreta en midlertidig endring av den kombinasjonen av blenderåpning og lukkerhastighet som ble valgt av kameraet.
Det finnes to måter å bruke den såkalte programskiftfunksjonen på.
P
S
skift: Du kan velge den ønskede lukkerhastigheten. Blenderåpningen stilles inn automatisk.
Denne innstillingen er standardinnstillingen.
P
A
skift: Du kan velge den ønskede blenderåpningen. Lukkerhastigheten justeres automatisk.
Du kan veksle mellom P
S
skift og P
A
skift med [Ktr.hjulinnst.] i Tilpasningsmenyen (side 89).
1 Still inn modusvelgeren på P.
2 Se inn i søkeren eller trykk lukkerknappen halvveis ned, inntil lukkerhastigheten og blenderåpningen vises på LCD-skjermen.
Nattportrett
Tar portrettbilder på mørke steder.
Trekk opp blitsen for å bruke den.
Lukkerhastigheten er opptil 2 sekunder.
Pass på at motivet ikke beveger seg, så ikke bildet blir uskarpt.
Nattsyn
Tar opp nattlige scener på avstand, uten at omgivelsene mister den mørke atmosfæren.
Ikke bruk blitsen (Skyv blitsen ned igjen).
Bildet vil kanskje ikke bli tatt som det skal når du fotograferer en helt mørk, nattlig scene.
Programopptak P A S M
Lukkerknapp
Kontrollhjul
Modusvelger29
Bruke opptaksfunksjonene
3 Velg blenderåpning eller lukkerhastighet ved hjelp av kontrollhjulet når lukkerhastigheten og blenderåpningen vises.
Når lukkerhastigheten og blenderåpningen vises, tr enger du ikke fortsette å trykke på lukkerknappen.
Når lukkerhastigheten og blenderåpningen forsvinne r igjen noen sekunder senere, forsvinner også de justerte verdiene.
Når blitsen er trukket opp, kan du ikke velge Programskift (Selv om du dreier på kontrollhjulet, slås
Programskift ikke på). Når Programskift er på, blir funksjonen slått av hvis du trekker opp blitsen.
Du kan justere den lysmengden som passerer gjennom linsen. Hvis du gjør blenderåpningen større (lavere F-tall), øker den lysmengden som kommer inn i linsen, og fokuseringsområdet blir mindre. Da er bare hovedmotivet i fokus. Når blenderåpningen gjøres mindre (høyere F-tall), reduseres lysmengden, og fokuseringsområdet blir større. Hele bildet blir skarpere.
Lukkerhastigheten justeres automatisk for å gi korrekt eksponering, avhengig av motivets lysstyrke.
Fotografere med blenderprioritet P A S M
P
S
skift (standardinnstillingen) P
A
skift
Mindre blenderåpning Større blenderåpning
Modusvelger
Kontrollhjul30
1 Still inn modusvelgeren på A.
2 Velg en blenderverdi ved hjelp av kontrollhjulet.
De mulige blenderåpningene avhenger av objektivet.
Blenderåpningen justeres i trinn på 1/3 Ev.
Før fotografering kan du foreta en rask sjekk av graden av uskarphet i bildet ved hjelp av forhåndsvisningsfunksjonen Feltdybde (side 65).
Hvis innstillingene dine ikke vil gi korrekt eksponering, blinker lukkerhastigheten på LCD-skjermen og i søkeren når lukkerknappen trykkes halvveis ned. Du kan ta bildet nå, men det anbefales å justere innstillingene på nytt.
Når blitsen er trukket opp, utløses den uansett hvor sterkt det lokale lyset er (side 49).
Når du bruker blitsen og gjør blenderåpningen mindre (større F-tall), vil blitslyset ikke nå frem til et motiv langt borte. Det anbefales å gjøre blenderåpningen større (mindre F-tall).
Hvis du gjør blenderåpningen mindre (større F-tall), reduseres den lysmengden som passerer gjennom linsen, og lukkerhastigheten blir lavere. Det anbefales å bruke stativ.z Fotograferingsteknikker
Feltdybden er fokuseringsområdet. Hvis blenderåpningen gjøres større, får feltet mindre dybde
(fokuseringsområdet blir mindre), og hvis blenderåpningen gjøres mindre, får feltet større dybde
(fokuseringsområdet blir større).
Juster blenderåpningen for ditt formål, enten for å gjøre et bestemt område av bildet skarpere eller for å fokusere på hele bildet.
Mindre blenderåpning
Motivet fremstår som skarpere, med uklar bakgrunn.
Større blenderåpning
Både nære og fjerne gjenstander settes i fokus.31
Bruke opptaksfunksjonene
Du kan justere lukkerhastigheten manuelt. Hvis du fotograferer et motiv i bevegelse ved en høyere lukkerhastighet, ser det ut som om det er "frosset" på bildet. Ved en lavere lukkerhastighet ser motivet ut som om det "strømmer".
Blenderåpningen justeres automatisk for å gi korrekt eksponering, avhengig av motivets lysstyrke.
1 Still inn modusvelgeren på S.
2 Velg en lukkerhastighet ved hjelp av kontrollhjulet.
Du kan justere lukkerhastigheten i et område fr a 30 sekunder til 1/4000 sekund. Når du bruker blitsen, kan du justere den mellom 30 sekunder og 1/125 sekund (med Super SteadyShot-funksjonen aktivert) eller mellom 30 sekunder og 1/160 sekund (med Super SteadyShot-funksjonen deaktivert).
Lukkerhastigheten justeres i trinn på 1/3 Ev.
Hvis innstillingene dine ikke vil gi korrekt ekspone ring, blinker blenderverdien på LCD-skjermen og i søkeren når lukkerknappen trykkes halvveis ned. Du kan ta bildet nå, men det anbefales å justere innstillingene på nytt.
Når blitsen er trukket opp, utløses den uansett hvor sterkt det lokale lyset er (side 49).
Når du bruker blitsen og gjør blenderåpningen mindre (større F-tall) ved å redusere lukkerhastigheten, vil blitslyset ikke nå frem til et motiv langt borte. Hvis du vil bruke den lavere lukkerhastigheten, anbefales det å fotografere med langsom synkronisering (side 64).
Når lukkerhastigheten er på ett sekund eller mer, vil støyreduksjonen foretas etter at opptaket er gjort
(side 80).
(Indikatoren for kamerarystelser) vises ikke ved fotografering med lukkerprioritet.
Fotografere med lukkerprioritet P A S M
Høy lukkerhastighet Lav lukkerhastighet
Kontrollhjul
Modusvelger32
Manuell eksponering
Du kan justere lukkerhastigheten og blenderåpningen manuelt.
Denne modusen er nyttig når du opprettholder innstillingen av lukkerhastighet og blenderåpning, eller når du bruker en eksponeringsmåler.
1 Still inn modusvelgeren på M.
2 Velg en lukkerhastighet ved hjelp av kontrollhjulet.
"BULB" (langtidseksponering) vises etter "30" (side 35).z Fotograferingsteknikker
Når du fotograferer en person, en bil eller f.eks. skumsprøyt med høy lukkerhastighet, kan du fange inn et øyeblikk som intet menneskelig øye kan se.
Når du fotograferer et motiv som f.eks. en elv som flyter, med lav lukkerhastighet, kan du skape et bilde som fanger inn motivets flytende bevegelse. I slike tilfeller anbefales det å bruke stativ for å hindre at kameraet rister.
Fotografere med manuell eksponeringsmodus
P A S M
Modusvelger
Kontrollhjul
+/– (Eksponeringsknapp)33
Bruke opptaksfunksjonene
3 Trykk ned og hold +/– (eksponeringsknappen), og drei på kontrollhjulet for å velge blenderåpningen.
I manuell eksponeringsmodus ligger den fast på ISO 100, selv når [ISO] (side 39) er stilt inn på [AUTO].
Du kan tilordne funksjonen til kontrollhjulet med [Ktr.hjulinnst.] i Tilpasningsmenyen (side 89).
(Indikatoren for kamerarystelser) vi ses ikke i manuell eksponeringsmodus.
Når blitsen er trukket opp, utløses den hver gang (side 49).z Ev-skala
Ev-skalaen på LCD-skjermen og i søkeren indikerer forskjellen mellom standardeksponeringen (0,0 Ev) fastlagt av kameraets lysmåler og den innstilte eksponeringen som er bestemt av lukkerhastigheten og blenderåpningen som er fastlagt av fotografen. (Målt manuell): Står for Målt manuell (eksponering)
Standardeksponering 1,0 Ev overeksponering 2,0 Ev eller mer overeksponering
Den innstilte eksponeringen spesifisert av fotografen er den samme som eksponeringen fastlagt av måleren.
Den innstilte eksponeringen spesifisert av fotografen er
1,0 Ev mer (+) enn standardeksponeringen fastlagt av måleren.b B -pilen vises i utkanten av skalaen hvis den innstilte eksponeringen er mer enn
2,0 Ev høyere (+) eller lavere
(-) enn standardeksponeringen. Pilen begynner å blinke hvis forskjellen blir større.34z Bruke AEL-knappen i manuell modus
Mens du trykker ned og holder AEL (AE-låseknappen), låses eksponeringen slik den er bestemt av måleren, som standardeksponering (0,0 Ev). Hvis du endrer bildekomposisjonen på LCD-skjermen og i søkeren mens du holder AEL-knappen nede, forandres eksponeringen i punktmålingssirkelen slik at den kontinuerlig reflekterer bevegelsene, og skjermen viser forskjellen mellom standardeksponeringen bestemt av måleren, og eksponeringen innenfor punktmålingssirkelen.
Nedenstående illustrasjoner viser et tilfelle der den innstilte eksponeringen spesifisert av fotografen er
1,0 Ev høyere enn den låste standardeksponeringen fastlagt av måleren. Når bildekomposisjonen endres i søkeren, er eksponeringsverdien innenfor punktmålingssirkelen 0,7 Ev høyere enn den innstilte eksponeringen, slik at differansen til standardeksponeringen, slik denne er definert av måleren, blir på
1,7 Ev.
Manuell blender/lukker-justering
Du kan endre kombinasjonen av lukkerhastighet og blenderåpning uten å endre eksponeringen i manuell modus.
1 Still inn modusvelgeren på M.
2 Velg en lukkerhastighet og en blenderåpning (side 32).
3 Trykk ned og hold AEL-knappen (AE-låseknappen) og drei på kontrollhjulet for å velge den
ønskede kombinasjonen av lukkerhastighet og blenderåpning.
Eksponering spesifisert av fotografen
Eksponeringen innenfor punktmålingssirkelen når du komponerer bildet ditt igjen.
Punktmålingssirkel
Modusvelger
Kontrollhjul
AEL (AE-låseknapp)35
Bruke opptaksfunksjonene
Fotografering med langtidseksponering (BULB)
Så lenge lukkerknappen er trykket, holdes lukkeren åpen. Du kan fotografere lysspor, som f.eks. fyrverkeri. Fest et stativ til kameraet når du skal bruke langtidseksponering.
1 Still inn modusvelgeren på M.
2 Drei kontrollhjulet til venstre, inntil [BULB] vises.
3 Trykk ned og hold +/– (eksponeringsknappen), og drei på kontrollhjulet for å velge blenderåpningen.
4 Sett på okulardekselet (side 36).
5 Trykk ned lukkerknappen og hold den nede så lenge opptaket varer.
Du kan fotografere med langtidseksponering i opptil fire timer, hvis du bruker et fulladet batteri.
Etter fotograferingen fjernes støy fra bildene. Dette varer like lenge som lukkeren var åpen. Når meldingen "Behandler..." vises, kan du ikke ta flere bilder. Du kan kansellere denne funksjonen, se side
80.
Super SteadyShot-funksjonen slås automatisk av.
Jo høyere ISO-følsomheten, eller jo lenger eksponeringstiden er, jo tydeligere vises støy på skjermen.
For å redusere problemet med kamerarystelser, anbefales det at du kobler til fjernkontrollen (ikke inkludert) (side 139).
Modusvelger
Kontrollhjul
+/– (Eksponeringsknapp)
Lukkerknapp36
Feste okulardekselet
Når lukkeren skal utløses uten bruk av søkeren, som ved langtidseksponering eller fotografering med selvutløser, bør du sette på okulardekselet, så det ikke kommer inn lys gjennom søkeren, som kan påvirke eksponeringen.
1 Skyv okularputen forsiktig av ved å skyve på begge sider av puten.
2 Skyv okulardekselet over søkeren. Dekselet er vanligvis festet til skulderremmen.
Når du setter på okulardekselet, kan øyesensoren so m befinner seg nedenfor søkeren, bli aktivert. Dette avhenger av situasjonen, men fokuset kan bli justert, eller det kan hende at LCD-skjermen fortsetter å blinke. Hvis du stiller inn [Øyestart AF] på [Av], motvirker du dette problemet (side 80).37
Bruke opptaksfunksjonene
Bruke funksjonsvelgeren
Still inn funksjonsvelgeren på den ønskede funksjonen. Du kan stille inn fokusrammen, AF-modus, målemodus, blitskompensering, fargemodus osv.
ISO: Stille inn ISO-/sone-samsvar (side 39)
WB: Justere hvitbalansen (side 41)
D-R: Dyn.omr.-optimal. (side 44)
DEC: Velge farge/DEC-modus (side 44): Fokusmodus (side 46): Blits (side 49): Målemodus (side 53)
Funksjonsvelger38
1 Still inn funksjonsvelgeren på den ønskede funksjonen.
2 Trykk på Fn-knappen, slik at funksjonsskjermen vises.
3 Velg den ønskede innstillingen eller verdien med v/V/b/B på kontrollenheten.
Du kan bruke kontrollhjulet i stedet for b/B på kontrollenheten.
Du finner nærmere informasjon om innstillingsmetoden i den tilhørende forklaringen.
4 Trykk på senterknappen på kontrollenheten for å fullføre operasjonen.
De innstillingene du valgte, er nå gyldige.
Bruke funksjonsvelgeren
Funksjonsvelger
Kontrollenhet
Fn-knapp
Senterknapp/Punkt-AF-knapp39
Bruke opptaksfunksjonene
Du kan justere ISO-følsomheten og skifte oppsett for sonesamsvar.
ISO er en måleenhet for lysfølsomhet. Jo høyere tallet er, jo større er følsomheten.
1 Vis skjermbildet ISO-/sone-samsvar med funksjonsvelgeren og Fn-knappen (side 38).
2 Velg den ønskede verdien med v/V/b/B på kontrollenheten, og trykk deretter på midten av kontrollenheten.
Alternativene [Hi200] og [Lo80] brukes i forbindelse med sonesamsvar (side 40).: (Standardinnstillingen)
Når [ISO] er stilt inn på [AUTO], justeres ISO-følsomheten automatisk mellom ISO 100 og ISO 800, men hvis modusvelgeren er stilt inn på M, ligger den fast på ISO 100.
Rekkevidden av den innebygde blitsen (det området der blitsen gir nok lys til at eksponeringen blir korrekt), avhenger av blenderåpningen og ISO-følsomheten. Se nedenstående tabell for å bestemme fotograferingsavstanden.
Stille inn ISO-/sone-samsvar ISO WB D-R DEC
ISO
AUTO Justerer ISO-følsomheten automatisk.
100 Velg et stort tall når du tar opp på mørke steder eller fotograferer et motiv som beveger seg i høy hastighet, eller velg et lavt tall for å få høy bildekvalitet.
200
400
800
1600
Blender
ISO-innstilling
100 200 400 / AUTO 800 1600
F2.8 1 – 4,3 m 1 – 6 m 1,4 – 8,6 m 2 – 12 m 2,8 – 17 m
F4.0 1 – 3 m 1 – 4,3 m 1 – 6 m 1,4 – 8,6 m 2 – 12 m
F5.6 1 – 2,1 m 1 – 3 m 1 – 4,3 m 1 – 6 m 1,4 – 8,6 m:velg :enter
AUTO
400
100
800
200
1600
ISO-/sone-samsvar
Lo80 Hi20040
Du kan forhindre at bildet blir overeksponert eller undereksponert når du fotograferer et overveiende lyst eller overveiende mørkt motiv.
1 Vis skjermbildet ISO-/sone-samsvar med funksjonsvelgeren og Fn-knappen (side 38).
2 Velg [Lo80] eller [Hi200] med v/V/b/B på kontrollenheten, og trykk deretter på midten av kontrollenheten.
Alternativene [AUTO], [100], [200], [400], [800] og [1600] brukes i forbindelse med ISO-følsomhet
(side 39).
ISO-følsomheten stilles inn på den ekvivalente verdien av ISO 80 i [Lo80], og ISO 200 i [Hi200].
Når du bruker sonesamsvar, er kontrastinnstillingen i fargemodus deaktivert.
Se nedenstående tabell for å be stemme rekkevidden av blitsen.sone-samsvar
Lo80 Dette forhindrer at bildet blir undereksponert. Anbefales til overveiende mørke scener, da bildet har en tendens til å bli hvitaktig.
Hi200 Dette forhindrer at bildet blir overeksponert. Anbefales til overveiende lyse scener, da bildet har en tendens til å inneholde mer støy.
Blendersone-samsvar
Lo80 Hi200
F2.8 1 – 3,8 m 1 – 6 m
F4.0 1 – 2,7 m 1 – 4,3 m
F5.6 1 – 1,9 m 1 – 3 m
AUTO
400 800
200 100
1600
ISO-/sone-samsvar:velg :enter
Lo80
Hi20041
Bruke opptaksfunksjonene
Vanligvis justerer kameraet fargetonene automatisk. Du kan imidlertid også justere dem i henhold til lysforholdene.
1 Vis skjermbildet Hvitbalansemodus med funksjonsvelgeren og Fn-knappen (side 38).
2 Velg den ønskede hvitbalansemodusen med v/V på kontrollenheten.
3 For å velge [AWB], må du trykke midt på kontrollenheten.
For å velge hva som helst annet enn [AWB], må du gå til den aktuelle fremgangsmåten.
* K: Står for "Kelvin" (enhet for fargetemperatur)
Velg et alternativ som passer til en konkret lyskilde. Bruk denne funksjonen hvis du ikke oppnår den ønskede fargen med [AWB].
1 Vis skjermbildet Hvitbalansemodus med funksjonsvelgeren og Fn-knappen (side 38).
2 Vis skjermbildet Forhåndsinnst. hvitbal. med v/V på kontrollenheten, og trykk deretter på B.
3 Velg den ønskede lyskilden med b/B på kontrollenheten eller kontrollhjulet, og foreta deretter finjusteringer med v/V på kontrollenheten, om nødvendig.
Du kan justere hvitbalansen mellom +3 og -3 (i Fluorescerende, mellom +4 og -2).
Justering i retning av + øker fargetemperaturen, og bildet blir mer rødlig. Justering i retning av - senker fargetemperaturen, og bildet blir blekere.
1 trinn er jevngodt med ca. 10 mired*.
* Mired: En enhet som angir fargekonverteringskvaliteten i fargetemperaturfiltre.
Justere hvitbalansen ISO WB D-R DEC
AWB (Auto-hvitbalanse) Justerer hvitbalansen automatisk.
(Forhåndsinnst. hvitbal.) Justerer hvitbalansen i henhold til en konkret lyskilde
(side 41).
K* (Fargetemperatur) Justerer fargetemperaturen. Fargekompenseringsfilteret (CC-filteret) justeres også (side 42).
(Tilpasset hvitbalanse) Lagrer den grunnleggende hvitfargen i minnet (side 43).
Forhåndsinnst. hvitbal.:funk. :enter
Hvitbalansemodus
Auto-hvitbalanse
AWB
AWB
0
5500K:velg :juster :enter
Forhåndsinnst. hvitbal.
Dagslys
AWB
0
0 WB
5500K42
4 Trykk midt på kontrollenheten.
( : Standardinnstillingen)
Nærmere informasjon om hvitbalansen t side 12
Hvis det lokale lyset bare stammer fra natriumdam plamper eller kvikksølvdamplamper, er det umulig å oppnå en nøyaktig hvitbalanse, hvilket har sammenheng med egenskapene til lyskilden. Det anbefales å bruke blits for å "overdøve" det lokale lyset.
Du kan stille inn hvitbalansen ved hjelp av fargetemperaturen.
Med utgangspunkt i den innstilte fargetemperaturen som standard, kan fargen kompenseres fra
G (Green (grønn)) til M (Magenta), akkurat som ved bruk av et CC-filter (Color
Compensation) for fotografering.
Når du stiller inn fargetemperaturen som er målt med fargemåleren, anbefales det å prøvefotografere før du tar det faktiske bildet.
1 Vis skjermbildet Hvitbalansemodus med funksjonsvelgeren og Fn-knappen (side 38).
2 Vis skjermbildet Fargetemperatur med V på kontrollenheten, og trykk deretter på B.
3 Still inn fargetemperaturen med v/V/b/B på kontrollenheten.
Velg sifferet (tusener- eller hundreplassen) for fargetemperaturen med b/B, og still deretter inn verdien for det valgte sifferet med v/V .
Fargetemperaturen kan velges mellom 2500 K og 9900 K.
(Dagslys) Justerer for solbelyste utendørsmotiver.
(Skygge) Justerer for skygge på en klar dag.
(Skyet) Justerer for overskyet vær.
(Wolfram) Justerer for steder hvor lysforholdene endres raskt, som i et festlokale, eller hvor lyset er sterkt, som for eksempel i fotostudioer.
(Fluorescer.) Justerer for fluorescerende lys.
(Blits) Justerer for blitsforhold.
Fargetemperatur:velg :juster :enter
Fargetemperatur
0
M9
G9
AWB
5 500K
0
5500K43
Bruke opptaksfunksjonene
4 Velg oppsettområdet for fargekompenseringsfilteret (CC-filteret) med B, og still deretter inn
CC-filteret med v/V, om nødvendig.
Hvis du trykker på v foretar du en kompensering i retning av M (Magenta), og ved å trykke på V, kompenserer du i retning av G (Green (grønn)). Denne kompenseringen kan utføres i ni trinn i hver retning.
Trinnlengden på skalaen tilsvarer ca. 5 CC.
5 Trykk midt på kontrollenheten.
Hvis du endrer fargetemperaturen etter at du har justert CC-filteret, vil den faktiske CC-filterverdien gjenspeile den nye fargetemperaturen.
I en scene der det lokale lyset kommer fra flere typer lyskilder, anbefales det å bruke tilpasset hvitbalanse for nøyaktig gjengivelse av hvitheten.
1 Vis skjermbildet Hvitbalansemodus med funksjonsvelgeren og Fn-knappen (side 38).
2 Vis skjermbildet Tilpasset hvitbalanse med v/V på kontrollenheten, og trykk deretter på B.
3 Velg [ SET] med B på kontrollenheten, og trykk deretter på midten av kontrollenheten.
Meldingen "Bruk punktmåleområde. Kalibrer: Trykk lukker" vises på LCD-skjermen.
4 Hold kameraet slik at det hvite området dekker hele punktmålingssirkelen, og trykk ned lukkerknappen. Lukkeren klikker, og de kalibrerte verdiene (fargetemperatur og CC) vises.
Det er ikke nødvendig å bekrefte fokus.
5 Trykk midt på kontrollenheten.
Skjermen går tilbake til skjermbildet med opptaksinformasjon med den lagrede, tilpassede hvitbalanseinnstillingen.
Hente fram den tilpassede hvitbalanseinnstillingen
I trinn 2 ovenfor må du velge [ ] med b/B, og deretter trykke på midten av kontrollenheten.
Den tilpassede hvitbalanseinnstillingen som ble registrert i denne operasjonen, gjelder inntil en ny innstilling blir registrert. (Innstillingen opprettholdes selv om strømmen blir slått av.)
Hvis blitsen brukes mens lukkerknappen er trykket, re gistreres en tilpasset hvitbalanse der det tas hensyn til blitslyset. Ta bilder med blits ved senere opptak.
Tilpasset hvitbalanse
Fargetemperatur
0
M9
G9
AWB
5500K
0:velg :juster :enter
5500K:velg :enter
Tilpasset hvitbalanse
Hent innstilling
SET
AWB
0
5500K44
Meldingen "Feil ved tilpasset hvitbalanse." viser at verdien ligger utenfor det forventede området. (Når du bruker blits på et motiv like i nærheten, eller det er et motiv med sterk farge i rammen.) Verdien registreres, og indikatoren blir gul på skjermbildet med opptaksinformasjon på LCD-skjermen. Du kan fotografere nå, men det anbefales at du stiller inn hvitbalansen igjen for å få en mer korrekt verdi for hvitbalansen.
Kameraet analyserer opptaksforholdene og korrigerer automatisk bildet for å forbedre bildekvaliteten.
1 Vis skjermbildet Dyn.omr.-optimal. med funksjonsvelgeren og Fn-knappen (side 38).
2 Velg den ønskede modusen med b/B på kontrollenheten, og trykk deretter på midten av kontrollenheten.
( : Standardinnstillingen)
I følgende tilfeller har denne innstillingen ingen virkning.
– Sentervektet måling
– Punktmåling
– Modusvelgeren står på M.
– [Kvalitet] er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG].
Når du bruker AE-låsen, korrigerer kameraet automatisk det låste bildet.
I kontinuerlig fremtrekksmodus er korreksjonen låst til det første bildet, så den samme korreksjonen foretas for bilde nummer to og de påfølgende bildene.
Fargemodusen består av kombinasjoner av fargetone, hvitbalanse, kontrast, metning og skarphet som passer best for ulike opptaksforhold og formål. Denne funksjonen er nyttig hvis du vil bruke virkningen av scenevalget når modusvelgeren er stilt inn på P, A, S eller M.
Innenfor en fargemodus kan kontrasten, metningen og skarpheten kalibreres ytterligere slik du vil ha dem.
Dyn.omr.-optimal. ISO WB D-R DEC
OFF (Av) Korrigerer ikke lysstyrke eller kontrast.
(Standard) Justerer lysstyrken og kontrasten til hele skjermen.
(Avansert) Optimaliserer kontrasten og fargegjengivelsen på det bildet som er tatt, etter område.
Velge farge/DEC-modus ISO WB D-R DEC:velg :enter
Dyn.omr.-optimal.
Standard
D - R D - R OFF45
Bruke opptaksfunksjonene
1 Vis skjermbildet Farge/DEC med funksjonsvelgeren og Fn-knappen (side 38).
2 Velg den ønskede fargemodusen med b/B på kontrollenheten.
3 Når du justerer kontrasten, metningen eller skarpheten, må du gå til det skjermbildet som brukes til justeringer med V, velge det ønskede elementet med v/V, og deretter justere verdien med b/B.
4 Trykk midt på kontrollenheten.
( : Standardinnstillingen)
* Bruker fargerommet sRGB (se nedenfor).
(Standard)* Gjengir ulike scener med mengder av fargeoverganger og vakre farger.
(Livlig)* Gjengir minneverdige naturscener som f.eks. blå himmel, solnedganger, vårlige grønntoner og høstlig løv med dype og levende farger.
(Portrett)* Understreker motivet og gjengir myke hudtoner.
(Landskap)* Gjengir naturscener med livlige og skarpe farger.
(Solnedgang)* Nydelig gjengivelse av det røde i solnedgangen.
(Nattsyn)* Livlig i det lyse området og skarpskårent i det mørke området.
(S./hv.) For svart/hvitt-bilder.
(AdobeRGB) Bruker fargerommet til Adobe RGB. En ICC-profil vil ikke bli innebygd i bildet.
(Kontrast) Justerer kontrasten i fem trinn, fra -2 til +2. Jo høyere verdien er, jo sterkere er kontrasten, hvilket resulterer i et godt avpasset, klart bilde. Jo lavere verdien er, jo svakere blir kontrasten, noe som resulterer i færre tilfeller av "helt hvitt" eller "helt svart".
Når du stiller inn sonesamsvaret, tilbakestilles bare kontrastinnstillingen midlertidig til 0. Den kan ikke endres.
(Metning) Justerer fargemetningen i fem trinn, fra -2 til +2. Jo høyere verdien er, jo sterkere er metningen, hvilket resulterer i et levende, klart bilde. En lavere verdi resulterer i et roligere og mer avklaret bilde.
Hvis fargemodusen er stilt inn på (S./hv.), kan metningen ikke justeres.
Farge/DEC Standard:funk. :velg :enter
0 –1 –2 +1 +2
Standard46
Hvis du velger automatisk hvitbalanse (side 41), blir fargetonen mer virkningsfull. Du bør bruke automatisk hvitbalanse, spesielt i forbindelse med solnedgangsmodus.z Om fargerommet sRGB og fargerommet Adobe RGB
Fargerommet sRGB
Dette er standard-fargerommet til digitalkameraet. Det egner seg for nesten alle normale forhold. Siden det er det fargerommet som omfatter egenskapene til gjennomsnittsskjermen, passer sRGB også for håndtering av bilder som skal brukes på hjemmesider.
Fargerommet Adobe RGB
Fargerommet Adobe RGB muliggjør en omfattende fargereproduksjon, sammenliknet med sRGB. Hvis hovedformålet er å skrive ut bildet, særlig hvis store deler av motivet består av levende grønt eller rødt, er
Adobe RGB mer virkningsfullt enn andre sRGB-fargemodi.
Filnavnet til bildet begynner med "_DSC" (side 107).z Om fargesamsvar i Adobe RGB
Hvis du skal vise eller skrive ut bildet, bør du bruke programvare som støtter fargebehandling, som f.eks.
"Picture Motion Browser" (inkludert).
For å vise, redigere, endre eller skrive ut et bilde som foreligger i Adobe RGB-modus, bør du bruke et program som f.eks. "Picture Motion Browser", som støtter fargebehandling og fargeromalternativet
DCF2.0. Programvare uten fargebehandlingsfunksjoner kan ikke vise eller skrive ut Adobe RGB-bilder med korrekte farger. For å skrive ut bildet med korrekt fargegjengivelse, må skriveren være kompatibel med fargeromalternativet DCF2.0.
Du kan stille inn AF-området og AF-modus.
Når du skal ta bilder i autofokusmodus, må du passe på å stille inn fokusmodusbryteren på AF.
Du kan endre fokuseringsmetoden. Endre metoden hvis det er vanskelig å få motivet i fokus.
1 Vis skjermbildet for fokusmodus med funksjonsvelgeren og Fn-knappen (side 38).
2 Vis skjermbildet AF-område med v på kontrollenheten.
3 Velg den ønskede modusen med b/B på kontrollenheten, og trykk deretter på midten av kontrollenheten.
(Skarphet) Justerer bildets skarphet i fem trinn, fra -2 til +2. Jo høyere verdien er, jo sterkere er konturen, hvilket resulterer i et levende, klart bilde. Jo lavere verdien er, jo mykere blir konturen.
Fokusmodus ISO WB D-R DEC
AF-område:funk. :velg :enter
AF-område
Vidt AF-område47
Bruke opptaksfunksjonene
( : Standardinnstillingen)
(Vidt AF-område) Kameraet bestemmer hvilken av de ni lokale fokusrammene som skal brukes ved fokusering innenfor den vide fokusrammen.
Når du trykker lukkerknappen halvveis ned, lyser den rammen som brukes til fokuseringen en liten stund.
Du kan skifte til punktfokusrammen hvis den ønskede rammen ikke brukes til fokusering. Trykk på punkt-AF-knappen i midten av kontrollenheten for å fokusere på midten av skjermen, og trykk lukkerknappen helt ned uten å slippe punkt-AF-knappen på kontrollenheten, for å ta bildet.
(Punkt-AF-område) Kameraet bruker utelukkende punktfokusrammen.
Når du ser inn i søkeren, lyser punktfokusrammen opp et lite
øyeblikk.
(Valg av fokusområde) Velg en lokal fokusramme blant de ni rammene.
Bruk kontrollenheten til å velge den som passer best, og den lokale fokusrammen som ligger i den aktuelle retningen, vil bli brukt til fokusering. (Åtte retninger er tilgjengelige.) Trykk på punkt-AF-knappen på midten av kontrollenheten for å bruke punktfokusrammen til å fokusere.
Når du ser inn i søkeren, lyser den valgte fokusrammen opp et lite øyeblikk.
Etter fotografering er rammevalg fortsatt tilgjengelig. Pass på at du ikke trykker på kontrollenheten, med mindre det er nødvendig.
Vid fokusramme
Punktfokusrammen
Lokal fokusramme
Punktfokusrammen48
Når kontrollenheten eller punkt-AF- knappen holdes nede, forblir fokuset låst. Hvis kontrollenheten eller
Punkt-AF-knappen holdes nede etter at bildet er tatt, kan du fortsette å fotografere med samme fokus.
Når du bruker multi-segmentmåling, låses eksponeringen samtidig som fokuset låses.
I modus for vidt AF-område kan du trykke på kontrollenheten for å fokusere. For å fotografere med det fokuset, må du trykke på lukkerknappen uten å slippe kontrollenheten. Retningen du trykker kontrollenheten i, påvirker ikke hvilken ramme som vil bli brukt til fokusering.
I modus for punkt-AF-område kan du fokusere ved å tr ykke enten på kontrollenheten eller på punkt-AF-knappen. Hvis du trykker på en av retningsknappene på kontrollenheten, vil alltid punkt-fokusrammen bli aktivert. For å fotografere med det fokuset, må du trykke på lukkerknappen uten å slippe kontrollenheten eller punkt-AF-knappen.
Den lokale fokusrammen vil kanskje ikke lyse opp når du fotograferer med kontinuerlig fremtrekk, eller når lukkerknappen holdes helt nede uten pause.
Velger driftsmodusen for autofokus.
1 Vis skjermbildet for fokusmodus med funksjonsvelgeren og Fn-knappen (side 38).
2 Vis skjermbildet AF-modus med V på kontrollenheten.
3 Velg den ønskede modusen med b/B på kontrollenheten, og trykk deretter på midten av kontrollenheten.
( : Standardinnstillingen)
AF-modus
(Enkeltbilde-AF) I denne AF-mod

TXT / PDF

Available 21 files for DSLR-A100 View all >
HelpDrivers Since March 2000