Sony DSLR-A100 Download Manual

DSLR-A100 2-689-106-52 (1)
2-689-106-52 (1)
Innan du börjar använda kameran
Hur man använder tagningsfunktionerna
Hur man använder uppspelningsfunktionerna
Hur man använder menyerna
Hur man använder kameran tillsammans med en dator
Utskrift av bilder
Felsökning
Övrigt
Register
Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor
återfinns på vår kundtjänsts webbplats.
2006 Sony Corporation
100
DSLR-A100
Digital systemkamera
Bruksanvisning/
Felsökning
”Läs det här först” (separat häfte)
Beskriver hur man ställer in kameran och använder dess grundfunktioner för tagning/uppspelning.
Bruksanvisningar
Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen och det separata häftet
”Läs det här först” innan du börjar använda kameran, och ta sedan vara på bruksanvisningarna för att kunna slå upp saker i framtiden.2
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\030INT.fmmaster:Left
Att observera när kameran används
Vilka sorters ”Memory Stick”-minneskort som går att använda
(medföljer ej)
Det finns två olika sorters ”Memory Stick”-minneskort.
”Memory Stick”: Det går inte att använda vanliga ”Memory Stick”-minneskort i den här kameran.
”Memory Stick Duo”: Hur man sätter i ett ”Memory Stick Duo”-minneskort i en Memory Stick Duo-adapter för CF-fack (medföljer).
Om du använder ett ”Memory Stick Duo”-minneskort som är försett med en skrivskyddsomkopplare, så ställ in den på lagringsläget.
Se sidan 133 för närmare detaljer om ”Memory
Stick”-minneskort.
Att observera angående batteripaketet
Ladda upp batteripa ketet NP-FM55H
(medföljer) innan du använder kameran för allra första gången. (t steg 1 i ”Läs det här först”)
Batteripaketet går att la dda upp även om det inte
är helt urladdat. Det går även att använda batteripaketet som det är, även om det bara är delvis uppladdat.
Om du inte tänker använda batteripaketet på länge så använd upp den återstående laddningen, ta ut batteripaketet ur kameran, och förvara det sedan på ett torrt och svalt ställe. Detta är viktigt för att batteripaketet ska fortsätta att fungera
(sidan 136).
Se sidan 136 för närmare detaljer om batteripaketet.
Ingen kompensation för förlorat inspelningsinnehåll
Vi kan inte kompensera för om det inte går att ta bilder eller visa bilder på grund av fel på kameran, lagringsmediet eller liknande.
Backup-rekommendation
Ta alltid en säkerhetskopia av viktiga data på något annat medium för att undvika risken för dataförluster.
Angående inspelning/uppspelning
Den här kameran är varken dammsäker, stänksäker eller vattentät. Läs igenom avsnittet
”Försiktighetsåtgärder” (sidan 141) innan du börjar använda kameran.
Innan du börjar spela in sådant som bara händer en enda gång är det bäst att göra en provinspelning för att kontrollera att kameran fungerar som den ska.
Var försiktig så att inte kameran blir våt. Om det kommer in vatten i kameran finns det risk för fel som i vissa fall inte går att reparera.
Titta aldrig mot solen eller en stark lampa genom ett avtaget objektiv eller genom sökaren.
Det kan orsaka allvarliga ögonskador. Det kan
även orsaka fel på kameran.
Använd inte kameran i närheten av källor till starka radiovågor eller radioaktiv strålning. Då kan det hända att kameran inte kan spela in eller spela upp bilder ordentligt.
Om kameran används på sandiga eller dammiga ställen finns det risk att det blir fel på den.
Om det bildas kondens (imma) i kameran så vänta tills den avdunstat innan du använder kameran (sidan 141).
Undvik att skaka eller stöta till kameran.
Förutom att det kan bli fel på kameran så att det inte går att lagra några bilder, kan även lagringsmediet bli oanvändbart, eller bilddata kan bli skadade eller gå förlorade.
Rengör blixtens yta fö re användningen. Hettan när blixten utlöses kan göra att smuts på blixtens yta orsakar fläckar eller fastnar på blixtens yta, så att inte tillräckligt mycket ljus strålar ut.
Håll kameran, medföljande tillbehör osv. utom räckhåll för barn. Barn kan råka svälja batteripaketet, locket till tillbehörsskon, osv. Om det skulle inträffa så kontakta genast läkare.3
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\030INT.fmmaster:Right
Att observera angående LCD-skärmen och objektivet
LCD-skärmen är tillverkad med teknik med extremt hög precision så att minst 99,99% av bildpunkterna är praktiskt användbara. Det kan dock förekomma små punkter som alltid förblir svarta eller alltid lyser vitt, rött, blått eller grönt på LCD-skärmen. Dessa punkter är normala för tillverkningsprocessen och påverkar inte bilderna som tas på något sätt.
Utsätt inte kameran för direkt solljus. Om solljuset koncentreras på ett närbeläget föremål finns det risk att det börjar brinna. Om det är nödvändigt att lägga kameran i solen så sätt på linsskyddet.
På kalla ställen kan det hända att det uppstår en svans efter bilden på LCD-skärmen. Detta är inget fel. När kameran slås på på ett kallt ställe kan det hända att LCD-skärmen tillfälligt blir mörk. Efterhand som kameran värms upp fungerar skärmen på normalt sätt igen.
Tryck inte på LCD-skärmen. Det kan uppstå färgfläckar och andra fel på skärmen.
Angående brännvidd
Bildvinkeln för den här kameran är smalare än för en småbildskamera i 35 mm-format. Det går att beräkna den motsvarande brännvidden för en kamera i 35 mm-format och ta bilden med samma bildvinkel genom att multiplicera brännvidden för objektivet till den här kameran med 1,5.
Exempelvis motsvarar ett objektiv med en brännvidd på 50 mm på den här kameran ett objektiv på 75 mm på en kamera i 35 mm-format.
Angående bilddatakompatibilitet
Den här kameran följer de universella DCF-normerna (Design rule for Camera File system) som fastställts av JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
Vi kan inte garantera att det går att visa bilder som är tagna med den här kameran på annan utrustning, eller att visa bilder som är tagna eller redigerade med annan utrustning på den här kameran.
Att observera angående upphovsrätt
TV-program, filmer, videokassetter och annat material kan vara upphovsrättsskyddat. Kopiering av sådant material utan särskilt tillstånd kan strida mot upphovsrättslagen.
Bilderna som förekommer i bruksanvisningen
Fotoexemplen som förekommer i denna bruksanvisning är reproduktioner, och inte verkliga bilder som tagits med den här kameran.
Svarta, vita, röda, blå och gröna prickar4
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\010COVTOC.fmmaster:Left
Innehållsförteckning
Att observera när kameran används ............. 2
Grundteknik för bättre bilder ....... 8
Skärpa – Hur man ställer in skärpan för ett motiv....... 8
Exponering – Justering av ljusstyrkan ........... 11
Färg – Angående belysningens inverkan ............ 12
Kvalitet – Angående ”bildkvalitet” och ”bildstorlek” ......... 12
Delarnas namn ............ 14
Skärmindikatorer.......... 17
Välj visningssätt för tagningsinformationen...... 21
Antal bilder...... 22
Antalet bilder som går att lagra när batteripaketet används ...... 24
Manöverflöde ..........25
Hur man använder lägesomkopplaren.............26
Scenval....... 27
Tagning i programläget ........ 28
Tagning med bländarprioritet ............ 29
Tagning med slutartidsprioritet.......... 30
Tagning med manuell exponeringsinställning.......... 32
Hur man använder funktionsratten ......... 36
Hur man använder funktionsratten ......... 37
Inställning av ISO / zonmatchning..... 38
Justering av vitbalansen....... 40
Opt. av dyn.omr. ...... 43
Val av färgläge/DEC-läge ............ 44
Skärpeinställningsläge ......... 45
Blixt............. 49
Mätmetod ............ 53
Hur man använder -knappen (matningssätt) ......54
Hur man använder matningsknappen ......... 54
Tagning av flera bilder i följd ............. 55
Hur man använder självutlösaren...... 56
Tagning av tre bilder i följd med olika exponering – Exponeringsgaffling....... 56
Vitbalansgaffling ...... 58
Innan du börjar använda kameran
Hur man använder tagningsfunktionerna5
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\010COVTOC.fmmaster:Right
Justera av exponeringen......59
Låsning av exponeringen (AE-lås) .........61
Långsam synk (tagning mot en mörk bakgrund med blixt) ..........63
Förgranskning av skärpedjupet .............64
Manuell skärpeinställning..........65
Byt uppspelningsskärm .............66
Se histogram ...........68
Vrid runt bilder .........70
Förstora bilder .........71
Titta på bilder på en TV-skärm ............72
Hur man använder menypunkterna .............74
Menylista .........76
Tagningsmeny 1......77
Upplösning
Kvalitet
Direktuppspeln
Brusreducer
Ögonstart-AF
Tagningsmeny 2......80
Rödögereduc.
Blixtstyrning
Standardblixt
Gafflingsordn.
Återställ
Uppspelningsmeny 1............82
Radera
Formatera
Skydda
Indexformat
Uppspelningsmeny 2............85
Bildspel
DPOF-inst
Hur man använder uppspelningsfunktionerna
Hur man använder menyerna6
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\010COVTOC.fmmaster:Left
Anpassningsmeny 1 ............ 87
Prioritet
Skärpelåsknapp
Exponeringslås
Väljarinst.
Exp.komp.inst.
AF-belysning
Anpassningsmeny 2 ............ 90
Avtryckarspärr
Avtryckarspärr
Fokusindikator
Autom. skärm
Tagningsvisn.
Uppsp.visning
Inställningsmeny 1 ......... 92
LCD-ljusstyrka
Överföring
Videoutgång
Ljudsignaler
Språk
Datum & klocka
Inställningsmeny 2 ......... 94
Bildnr.minne
Mappnamn
Välj mapp
Inställningsmeny 3 ......... 96
LCD-belysning
Energisparläge
Menyfliksminne
Bekr radering
Rengör CCD
Återställ inst
Hur man använder kameran tillsammans med en Windows-dator .........99
Kopiering av bilder till datorn............. 101
Uppspelning av bildfiler som är lagrade på en dator på kameran......... 107
Installation den medföljande mjukvaran......... 108
Hur man använder den medföljande mjukvaran ......... 109
Hur man använder kameran tillsammans med en Macintosh-dator ..... 114
Hur man använder kameran tillsammans med en dator7
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\010COVTOC.fmmaster:Right
Hur man skriver ut bilder .........116
Direkt utskrift på en PictBridge-kompatibel skrivare ...........117
Felsökning ............121
Varningsmeddelanden ............131
Angående ”Memory Stick”.......133
Angående CF-kort/Microdrive .............135
Angående batteripaketet .........136
Angående batteriladdaren.......137
Extra tillbehör .............138
Försiktighetsåtgärder .........141
Tekniska data .............143
Återställning till fabriksinställningarna ............145
Utskrift av bilder
Felsökning
Övrigt
Register 1498
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\040BAS.fmmaster:Left
Grundteknik för bättre bilder
När man tittar i sökaren eller trycker ner avtryckaren halvvägs ställer kameran automatiskt in skärpan (autofokus). Gör det till en vana att bara trycka ner avtryckaren halvvägs först för att se efter att skärpan är inställd på motivet.
Om bilden ser suddig ut trots att skärpan är inställd kan det bero på att kameran skakar. t Se
”Tips för att förhindra suddiga bilder” (på nästa sida).
Skärpa
Hur man ställer in skärpan för ett motiv
Tryck ner avtryckaren helt.
Tryck ner avtryckaren halvvägs.
AE/AF-lås
, z
Tryck sedan ner avtryckaren helt.
Skärpa Exponering Färg Kvalitet
I det här kapitlet beskrivs grunderna för att använda kameran. Här beskrivs hur man använder olika funktioner på kameran som lägesratten (sidan 26), funktionsratten
(sidan 36), menyerna (sidan 74), osv.9
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\040BAS.fmmaster:Right
När motivet är utanför skärperamen (skärpelås)
När man tar bilder i autofokusläget riktar man normalt kameran så att motivet hamnar innanför skärperamen och tar bilden. Om motivet inte är i mitten utan utanför skärperamen, ställs skärpan in för bakgrunden innanför skärperamen medan motivet blir oskarpt.
För att undvika detta kan man använda skärpelåsfunktionen på nedanstående sätt.
Skärpelåsfunktionen är även praktisk att använda när man tar bilder på motiv som det är svårt att ställa in skärpan för automatiskt (sidan 10).
1 Rikta kameran så att motivet hamnar innanför skärperamen och tryck ner avtryckaren halvvägs.
z-indikatorn tänds i sökaren. En av de lokala skärperamarna tänds tillfälligt för att markera vilken punkt som skärpan ställs in på.
Tips för att förhindra suddiga bilder
Håll kameran stadigt med armarna längs sidorna och stöd objektivet med vänster handflata. Det är även bra att ta ett steg framåt med ena foten för att stabilisera
överkroppen, att luta sig mot en vägg eller luta armbågarna mot ett bord för extra stöd.
Vi rekommenderar även att du använder stativ eller Super SteadyShot-funktionen.
Blixten gör det möjligt att ta ljusa bilder även på mörka ställen, och hjälper även till att förhindra skakningsoskärpa.
Om du vill utnyttja den befintliga belysningen på bästa sätt, eller om motivet är utanför blixtens räckvidd, går det att öka kamerans ISO-inställning och använda en snabbare slutartid för att minska risken för skakningsoskärpa även utan att använda blixt.
(Samtidigt tenderar dock bilden att bli kornigare och risken för störningar ökar.)10
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\040BAS.fmmaster:Left
2 Håll avtryckaren halvvägs nedtryckt, och komponera om bilden så att motivet hamnar i sitt ursprungliga läge igen.
3 Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.
När skärpelåsfunktionen används låses även exponeri ngen (när flersegmentmätning är valt (sidan 53)).
Skärpelåset frigörs när man släppe r avtryckaren efter tagningen. Om man fortsätter att hålla avtryckaren halvvägs nedtryckt efter tagningen går det att ta fler bilder med samma skärpeinställning.
O m z-indikatorn inte tänds i sökaren (t.ex. när motivet rör sig) går det inte att använda skärpelåsfunktionen genom att trycka ner avtryckaren halvvägs. (Se sidan 47 och 65.)
Motiv som det kan vara svårt att ställa in skärpan för automatiskt:När autofokusen används är det svårt att ställa in skärpan för följande sorters motiv. Använd i så fall skärpelåsfunktionen eller ställ in skärpan för hand (sidan 65).
– Motiv med dålig kontrast, t.ex. en blå himmel eller en vit vägg.
– Två olika motiv på olika avstånd som överlappar varandra i skärperamen.
– Ett motiv som består av upprepade mönster, t.ex. fasaden på en byggnad.
– Väldigt ljusa eller glittrade motiv, som solen, en blankpolerad bil eller en vattenyta.
För att mäta det exakta avståndet till motivet
Den vågräta linjen i figuren markerar CCD*-planets position. Använd den vågräta linjen som riktmärke för att mäta upp det exakta avståndet mellan kameran och motivet.
* CCD-cellen är den del i kameran som fungerar som film.11
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\040BAS.fmmaster:Right
Det går att skapa olika bilder genom att justera slutartiden och bländaren. Exponeringen är den mängd ljus som släpps in i kameran när man trycker ner avtryckaren.
Exponering
Justering av ljusstyrkan
Överexponering
= för mycket ljus
Bilden blir vitaktig.
I det helautomatiska läget ställs exponeringen automatiskt in på ett lämpligt värde. Du kan även själv ställa in exponeringen för hand med hjälp av nedanstående funktioner.
Manuell exponering:Gör det möjligt att ställa in slutartiden och bländaren för hand. t sidan 32
Mätmetod:Gör det möjligt att ändra vilken del av motivet som ska mätas för att ställa in exponeringen. t sidan 53
Exponeringskompensation:Gör det möjligt att justera den exponering som kameran har ställt in. t sidan 59
Korrekt exponering
Underexponering
= för lite ljus
Bilden blir mörk.
Slutartid = Den tidsperiod under vilken kameran släpper in ljus
Bländare = Storleken på den öppning som ljuset släpps in igenom
Bildsensor = Den del som fångar upp bilden
Exponering:12
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\040BAS.fmmaster:Left
Motivets skenbara färg påverkas av belysningsförhållandena.
Exempel: Färgerna i en bild påverkas av belysningsförhållandena
I det automatiska vitbalansläget justeras färgtonerna automatiskt.
Det går dock att justera färgtonerna för hand med hjälp av vitbalanslägena (sidan 40).
En digital bild består av ett antal små punkter som kallas för bildpunkter eller pixlar.
Ju fler bildpunkter, desto större blir bilden och desto mer minne tar den upp, men samtidigt blir bilden mer detaljerad. ”Bildstorleken” är ett mått på antalet bildpunkter. Även om det inte går att se skillnaden på skärmen på kameran blir såväl detaljerna som databearbetningstiden annorlunda när bilden skrivs ut eller visas på en datorskärm.
Beskrivning av förhållandet mellan bildpunkterna och bildstorleken
Färg
Angående belysningens inverkan
Väder/belysning Dagsljus Molnigt Lysrör Glödlampsbelysning
Ljusets egenskaper Vitt (standard) Blåaktigt Blåtonat Rödaktigt
Kvalitet
Angående ”bildkvalitet” och ”bildstorlek”
1 Bildstorlek: L:10M
3 872 bildpunkter × 2 592 bildpunkter =
10 036 224 bildpunkter
2 Bildstorlek: S:2.5M
1 920 bildpunkter × 1 280 bildpunkter =
2 457 600 bildpunkter
Bildpunkter13
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\040BAS.fmmaster:Right
Val av bildstorlek
Standardinställningarna är markerade med .
* Bilderna som tas med kameran lagras med samma 3:2-förhållande som används på fotopapper, vykort, osv.
** Denna storlek är större än A3. Det går att skriva ut bilder med en marginal runt själva bilden i A3-format.
Inställning av bildkvaliteten i kombination med kompressionsgraden (sidan 77)
Det går att ställa in kompressionsgraden för lagring av digitala bilder. När man väljer en hög kompressionsgrad försvinner en del av de fina detaljerna, men filerna blir mindre.
Bildpunkt
Många bildpunkter
(Hög bildupplösning men stora filer)
Exempel: För utskrift i upp till A3/A3+**-format
Få bildpunkter
(Grövre bildkvalitet men mindre filer)
Exempel: För bilder som ska användas på en webbsida
Bildstorlek* Användningsriktlinjer Antal bilder Utskrift
L:10M Större
Mindre
För lagring av viktiga bilder eller utskrift i A3/A3+**-format eller A4-format med hög upplösning.
Färre
Fler
Fin
(Högupp-lösning)
Grov
M:5.6M För utskrift i A4-format eller bilder med hög densitet i A5-format
S:2.5M För att göra det möjligt att lagra fler bilder
För bilder som ska användas på en webbsida14
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\050BAS.fmmaster:Left
Innan du börjar använda kameran
Delarnas namn
* Rör inte direkt vid dessa delar.
Se sidorna inom parentes för närmare detaljer om hur de olika funktionerna används.
A Lägesomkopplare (26)
B -knapp (matningssätt) (54)
C Avtryckare (t steg 5 i ”Läs det här först”)
D Styrratt (28, 88)
E Självutlösarlampa (56)
F Objektivkontakter*
G Spegel*
H Objektivfattning
I Knapp för förgranskning av skärpedjupet (64)
J Inbyggd blixt* (t steg 5 i ”Läs det här först”)
K Fn-knapp (funktion) (37)
L Funktionsratt (36)
M Axelremsögla (16)
N Objektivfrigöringsknapp (t steg 2 i
”Läs det här först”)
O Omkopplare för skärpeinställningsmetoden (65)
P DC-IN-ingång (138)
A Sökare (t steg 5 i ”Läs det här först”)
B Okularsensorer (91)
C POWER-knapp (t steg 3 i ”Läs det här först”)
D MENU-knapp (74)
E -knapp (visningssätt) (21, 66)
F -knapp (radering) (t steg 6 i ”Läs det här först”)
G (uppspelning)-knapp (t steg 6 i
”Läs det här först”)
H LCD-skärm (18, 21)
I Styrknapp (v/V/b/B) (t steg 3 i ”Läs det här först”)
För visning: v: -knapp (histogram)
(68)
V: -knapp (rotera) (70)
J Mittknapp (t steg 3 i ”Läs det här först”)/Spot-AF-knapp (46)
K REMOTE-uttag (för fjärrkontroll) (138)
L Tillbehörssko (139)
M Dioptrijusterratt (t steg 5 i ”Läs det här först”)15
Innan du börjar använda kameran
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\050BAS.fmmaster:Right
N För tagning: +/–-knapp (exponering)
(32, 59)
För visning: -knapp (förminskning)
(66, 71)
O För tagning: AEL-knapp (AE-lås) (34,
61)
För visning: -knapp (förstoring) (71)
P Läsnings/skrivningslampa (t steg 4 i
”Läs det här först”)
Q (Super SteadyShot)-skala (t steg
5 i ”Läs det här först”)
R CF-kortfack (t steg 4 i ”Läs det här först”)
S VIDEO/USB-uttag (72, 101)
T CF-kortfack (t steg 4 i ”Läs det här först”)
U Utmatningsknapp för CF-kortet (t steg
4 i ”Läs det här först”)
A Stativfäste
Använd ett stativ med en skruvlängd på högst 5,5 mm. Det går inte att fästa kameran ordentligt på stativ med längre skruv än
5,5 mm, och det finns även risk för skador på kameran.
B Öppningsknapp för batterifacket
(t steg 1 i ”Läs det här först”)
C Spärr (t steg 1 i ”Läs det här först”)
D Batterifack (t steg 1 i ”Läs det här först”)
E Lock till batterifacket (t steg 1 i ”Läs det här först”)16
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\050BAS.fmmaster:Left
Fastsättning av axelremmen
Den här kameran har två hakar för fastsättning av axelremmen. Sätt fast änden med fjärrkontrollklipset på kamerans greppsida. Sätt fast remmens andra ände på den andra sidan av kameran.
Håll remänden med fingrarna när du trär remmen genom hållbandet på det sätt som visas i nedanstående figur, och skjut på hållbandet till rätt läge i stället för att sticka in remänden för att säkra remmen.
Om hållbandet lossnar från remmen så skjut på det på remmen igen med den spårade sidan först.
Fjärrkontrollklips
Hållband
Spårad sida17
Innan du börjar använda kameran
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\050BAS.fmmaster:Right
Skärmindikatorer
Se sidorna inom parentes för närmare detaljer om hur de olika funktionerna används.
Sökaren
A
B
Indikator Betydelse
Bred skärperam (46)
Lokala skärperamar (46)
Spotautofokusram (46)
Spotmätningsområde (46)
Indikator Betydelse
Blixtkompensation (52)
Blinkar: Blixten håller på att laddas upp
Tänd: Blixten är uppladdad
(t steg 5 i ”Läs det här först”)
WL Trådlös blixt (49)
Höghastighets-synkronisering (139)
AEL AE-lås (61)z Skärpa (t steg 5 i ”Läs det här först”)
125 Slutartid (30)
5.6 Bländare (29)
Ev-skala (33, 57, 62)
9 Räkneverk för antal
återstående bilder (55)
Varning för skakningsoskärpa (t steg 5 i ”Läs det här först”)
Super SteadyShot-skala (t steg 5 i ”Läs det här först”)
Indikator Betydelse18
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\050BAS.fmmaster:Left
LCD-skärmen (med tagningsinformation)
I ovanstående figur visas alla indikatorerna i horisontellt läge (sidan 21).
A
B
C
D
Indikator Betydelse
P A S M

Lägesomkopplare (26)
125 Slutartid (30)
F5.6 Bländare (29)
Indikator Betydelse
Blixtläge (49)
Exponeringskompensation
(59)/Uppmätt manuellt läge
(33)
Blixtkompensation (52)
Ev-skala (33, 57, 62)
ISO AUTO
ZONE
ISO-känslighet (38)/zonmatchning (39)
Indikator Betydelse

Färgläge (44)
+1 Kontrast (44)
+1 Mättnad (45)
+1 Bildskärpa (45)
Optimering av dynamikomfånget (43)
Mätmetod (53)
Autofokusområde (46)
Autofokusmetod (47)
RP Slutarprioritet (87)

Matningssätt (54)
Bildstorlek (77)
FINE STD
RAW RAW+
Bildkvalitet (77)
Indikator Betydelse
AE-lås (61)
Återstående batteritid
(t steg 1 i ”Läs det här först”)
AWB +1
5500K M1
Vitbalans (automatisk, förinställd, färgtemperatur,
CC-filter, specialinställd)
(40)
0039 Återstående antal lagringsbara bilder (22)19
Innan du börjar använda kameran
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\050BAS.fmmaster:Right
Vägledning
Nästa manöver visas eventuellt nedtill på
LCD-skärmen.
LCD-skärmen (vid enbildsvisning)
Indikator Betydelse
Styrknapp bB
Styrknapp vV
Styrknapp vVbBz Mitten på styrknappen
Styrratt
Återgång med MENU-knappen
Återgång med -knappen (71)
Växling mellan mappfältet och bildfältet i filläsaren
(66):Funktion :Välj :Bekr
AF-område
Fokusområde
Indikator Betydelse
L:10M
M:5.6M
S:2.5M
Bildstorlek (77)
FINE STD
RAW RAW+
Bildkvalitet (77)
Återstående batteritid
(t steg 1 i ”Läs det här först”)
10:30
2006.01.01
Tagningssdatum
Skydd (83)
3 DPOF-markering (85)
100-0003 Mapp/filnummer (106)
[0003/0007] Bildnummer/totalt antal bilder20
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\050BAS.fmmaster:Left
LCD-skärmen (histogramvisning)
Indikator Betydelse
Uppspelningsbild (68)
Histogram (68)
Optimering av dynamikomfånget (43)
L:10M
M:5.6M
S:2.5M
Bildstorlek (77)
FINE STD
RAW RAW+
Bildkvalitet (77)
35 mm Brännvidd (3)
1/125 Slutartid (30)
–0.3 Ev-skala (59)
F3.5 Bländare (29)
Blixtkompensation (52)
P A S M

Lägesomkopplare (26)
Mätmetod (53)
AWB +1
5500K M1
Vitbalans (automatisk, förinställd, färgtemperatur,
CC-filter, specialinställd)
(40)
ISO100 ISO-känslighet (ISO) (38)
Super SteadyShot (t steg 5 i ”Läs det här först”)
100MSDCF-
0002
Mapp/filnummer (106)
Återstående batteritid
(t steg 1 i ”Läs det här först”)
2006.01.01 Tagningssdatum
Skydd (83)
3 DPOF-markering (85)
[0002/0009] Filnummer/totalt antal bilder
Indikator Betydelse21
Innan du börjar använda kameran
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\050BAS.fmmaster:Right
Välj visningssätt för tagningsinformationen
Vid tagning visas olika sorters information på LCD-skärmen på baksidan av kameran.
Tryck på omkopplaren för visningssättet för att välja mellan detaljerad visning och förstorad visning, som innehåller mindre information men med större bokstäver. Det går även att släcka skärmen för att minska batteriförbrukningen.
När man vrider kameran till vertikalt läge vrids även informationen på skärmen i förhållande till kamerans läge.
Horisontellt läge
Vertikalt läge
Instruktionerna i den här bruksanvisningen är baserade på den detaljerade skärmen i horisontellt läge.
(Den övre vänstra figuren.)
Det går att förhindra att informationen vrids runt i det vertikala läget (sidan 91).
Se sidan 66 angående skärmen som visas i uppspelningsläget.
-knapp (visningssätt)
Detaljerad skärm Förstorad skärm
Skärmen släckt
-knapp (visningssätt)
Detaljerad skärm Förstorad skärm
Skärmen släckt22
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\050BAS.fmmaster:Left
Antal bilder
I tabellerna anges ungefär hur många bilder som går att lagra på ett lagringsmedium som formaterats i den här kameran. Dessa värden kan variera beroende på tagningsförhållandena.
Antal bilder
”Memory Stick Duo”
Bildstorlek: L:10M (Enhet: Bilder)
Bildstorlek: M:5.6M (Enhet: Bilder)
Bildstorlek: S:2.5M (Enhet: Bilder)
Kapacitet
Storlek
64MB 128MB 256MB 512MB 1GB 2GB
Standard 22 46 85 174 358 735
F i n 1 42 95 41 1 22 2 94 7 1
RAW & JPEG 2 5 10 23 48 100
RAW 3 7 14 30 62 128
Kapacitet
Storlek
64MB 128MB 256MB 512MB 1GB 2GB
Standard 39 80 145 296 606 1245
F i n 2 55 29 51 9 43 9 78 1 5
Kapacitet
Storlek
64MB 128MB 256MB 512MB 1GB 2GB
Standard 78 158 287 586 1196 2454
Fin 53 108 197 402 822 168723
Innan du börjar använda kameran
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\050BAS.fmmaster:Right
CF-kort
Bildstorlek: L:10M (Enhet: Bilder)
Bildstorlek: M:5.6M (Enhet: Bilder)
Bildstorlek: S:2.5M (Enhet: Bilder)
Kapacitet
Storlek
256MB 512MB 1GB 2GB 4GB
Standard 93 188 377 755 1508
Fin 59 120 242 485 968
RAW & JPEG 12 25 51 103 207
RAW 15 32 65 132 265
Kapacitet
Storlek
256MB 512MB 1GB 2GB 4GB
Standard 159 319 640 1279 2553
Fin 104 208 419 838 1673
Kapacitet
Storlek
256MB 512MB 1GB 2GB 4GB
Standard 315 630 1262 2523 5034
Fin 216 433 867 1734 346024
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\050BAS.fmmaster:Left
Antalet bilder som går att lagra när batteripaketet används
I tabellen visas ungefär hur många bilder som går att lagra när kameran används med det medföljande batteripaketet fullt uppladdat vid en omgivningstemperatur på
25°C. I antalet bilder ingår eventuellt byte av lagringsmedium om det behövs.
Observera att det faktiska antalet bilder kan bli lägre än vad som anges i tabellerna beroende på användningsförhållandena.
Vid tagning under följande förhållanden:– När punkten [Kvalitet] är inställd på [Fin].
– När punkten [AF-metod] är inställd på
[Automatisk AF].
– Tagning av en bild var 30:e sekund.
– Blixten utlöses för varannan bild.
– Kameran slås på och stängs av en gång per tio bilder.
Mätmetoden är baserad på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Antalet bilder som går att ta påverkas inte av bildstorleken.
Batterikapaciteten sj unker både med antalet användningsomgångar och med tiden
(sidan 136).
Antalet bilder som går att lagra sjunker under följande förhållanden:– Vid låg temperatur.
– När blixten används ofta.
– Om kameran slås på och stängs av upprepade gånger.
– När punkten [AF-metod] är inställd på
[Kontinuerlig AF].
– När batteriet är svagt.
När en Microdrive används kan antalet bilder bli annorlunda.
Lagringsmedium Antal bilder
”Memory Stick Duo” Ca. 750
CF-kort Ca. 75025
Innan du börjar använda kameran
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\050BAS.fmmaster:Right
Manöverflöde
I nedanstående flödesschema visas arbetsflödet för följande manövrer - förberedelser, tagning och uppspelning. Utför följande kontroll- och inställningsprocedur om det behövs.
Förberedelser
Gör klart batteripaketet (t steg 1 i ”Läs det här först”)
Montera ett objektiv (t steg 2 i ”Läs det här först”)
Ställ klockan (t steg 3 i ”Läs det här först”, sidan 93)
Sätt i ett lagringsmedium (t steg 4 i ”Läs det här först”)
Kontroller före tagningen
Kontrollera tagningsläget (sidan 26)
Justera dioptriinställningen (t steg 5 i ”Läs det här först”)
Välj visningssätt för tagningsinformationen (sidan 21)
Välj bildstorlek (sidan 77)
Kontrollera blixten (t steg 5 i ”Läs det här först”)
Inställningar för tagning
Hur man använder funktionsratten (sidan 36)
(ISO/zonmatchning, vitbalans, optimering av dynamikomfånget, färgläge, mätmetod, skärpeinställningsmetod, blixt)
Ställ in -knappen (matningssätt) (sidan 54)
(Enbildsframmatning, kontinuerlig frammatning, självutlösare, gaffling, vitbalansgaffling)
Justera av exponeringen (sidan 59)
Lås exponeringen (sidan 61)
Ställ in skärpan för hand (sidan 65)
Tagning
Håll kameran på rätt sätt (t steg 5 i ”Läs det här först”, sidan 9)
Titta i sökaren (t steg 5 i ”Läs det här först”)
Om du använder ett zoomobjektiv så vrid på zoomringen (tsteg 5 i ”Läs det här först”)
Kontrollera skärpan (t steg 5 i ”Läs det här först”)
Kontrollera att motivet är skarpt i bilden (sidan 64)
Kontrollera att blixten är uppladdad om den ska användas (tsteg 5 i ”Läs det här först”)
Tryck ner avtryckaren för att ta bilden (tsteg 5 i ”Läs det här först”)
Kontroll av den tagna bilden
Spela upp bilder (t steg 6 i ”Läs det här först”)
Radera bilder (t steg 6 i ”Läs det här först”)
Byt uppspelningsskärm (sidan 66)
Se histogram (sidan 68)
Vrid runt bilder (sidan 70)
Förstora bilder (sidan 71)
Titta på bilder på en TV-skärm (sidan 72)26
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fmmaster:Left
Hur man använder tagningsfunktionerna
Hur man använder lägesomkopplaren
Ställ in lägesomkopplaren på önskad funktion.
I bruksanvisningen visas de möjliga lägena på lägesomkopplaren på följande sätt.
Tagningslägen: Automatiska inställningar
Gör det möjligt att ta bilder på enklaste sätt genom att låta kameran göra alla inställningar automatiskt. t steg 5 i ”Läs det här först”: Scenlägen
Gör det möjligt att ta bilder med olika förinställningar för olika sorters scener
(sidan 27).
P: Autoprogramläget
Gör det möjligt att ta bilder med exponeringen (såväl slutartiden som bländaren) automatiskt inställd. De övriga inställningarna går att justera och inställningarna går att lagra i minnet (sidan 28).
A: Bländarprioritetsläget
Gör det möjligt att ta bilder med bländaren inställd för hand (sidan 29).
S: Slutartidsprioritetsläget
Gör det möjligt att ta bilder med slutartiden inställd för hand (sidan 30).
M: Det manuella exponeringsläget
Gör det möjligt att ta bilder med exponeringen (såväl slutartiden som bländaren) inställd för hand (sidan 32).
Lägesomkopplare
Går ej att välja Går att välja27
Hur man använder tagningsfunktionerna
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fmmaster:Right
Följande förinställningar går att använda för olika sorters scener.
Alla inställningarna går att ändra utom [Färgläge] (sidan 44).
Porträttläget
Landskapsläget
Makro
Sport & action
Solnedgång
Scenval P A S M
Används för att ta porträtt där motivet blir skarpt mot en suddig bakgrund.
För att göra bakgrunden ännu suddigare är det effektivast att använda objektivets teleläge.
Vi rekommenderar att du använder blixt för motiv i motljus. När blixten inte används rekommenderar vi att du använder objektivkåpan för att förhindra att onödigt ljus kommer in i objektivet.
Används för att ta landskapsbilder med levande och skarpa färger.
Vi rekommenderar att du trycker ner blixten så att den inte avfyras.
Slutartiden blir långsammare när motivet är mörkt. Om tänds i sökaren så var försiktig med skakningsoskärpa eller använd ett stativ. Super SteadyShot-funktionen är också effektiv.
Används för att ta närbilder på motiv som blommor eller insekter.
Det går att ta tydliga, knivskarpa bilder.
Om den inbyggda blixten används inom ett avstånd på 1 m kan det uppstå skuggor i den nedre delen av bilden. Undvik därför att använda den inbyggda blixten.
Näravståndet ändras inte även om man använder Makroläget. Om du vill förstora motivet ytterligare rekommenderar vi att du använder ett makroobjektiv.
Används för att fotografera rörliga motiv utomhus eller på andra ljusa ställen.
AF-metoden ställs in på (Kontinuerlig AF) (sidan 47). Kameran fortsätter att ställa in skärpan så länge man håller avtryckaren halvvägs nedtryckt.
Matningsläget ställs in på Konti nuerlig frammatning (sidan 55). Kameran fortsätter att ta bilder kontinuerligt så länge man håller avtryckaren nedtryckt.
Använd inte blixten om motivet är utanför blixtområdet. (Tryck ner den inbyggda blixten.) Blixtområde t steg 5 i ”Läs det här först”
Används för att fånga de röda tonerna i en solnedgång på ett vackert sätt.28
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fmmaster:Left
Nattscen/nattporträtt
Slutartiden blir lång, så vi rekommenderar att du använder stativ. Super SteadyShot-funktionen är också effektiv. (t steg 5 i ”Läs det här först”)
I programläget ställer kameran automatiskt in slutartiden och bländaren i förhållande till motivets ljusstyrka, precis som i det helautomatiska läget (lägesomkopplaren: AUTO).
Programflyttning
Det går att tillfälligt ändra den bländar- och slutartidskombination som ställts in av kameran.
Det finns två olika programflyttningsfunktioner.
P
S
-flyttning: Du kan välja önskad slutartid. Bländaren ställs in automatiskt. Detta läge är standardinställningen.
P
A
-flyttning: Du kan välja önskad bländare. Slutartiden ställs in automatiskt.
Det går att växla mellan P
S
-flyttning och P
A
-flyttning med hjälp av punkten [Väljarinst.] på
Anpassningsmenyn (sidan 88).
1 Ställ in lägesratten på P.
2 Titta i sökaren eller tryck ner avtryckaren halvvägs tills slutartiden och bländarvärdet visas på
LCD-skärmen.
Nattporträtt
Används för att ta porträtt på mörka ställen.
Fäll upp blixten för att använda den.
Slutartiden blir upp till 2 sekunder.
Se till att motivet inte rör sig för att förhindra att bilden blir suddig.
Nattscen
Används för att ta nattscener på avstånd utan att den mörka omgivningsatmosfären går förlorad.
Använd inte blixten. (Tryck ner blixten igen.)
Det kan hända att bilden inte tas på rä tt sätt vid tagning av helt mörka nattscener.
Tagning i programläget P A S M
Avtryckare
Styrratt
Lägesomkopplare29
Hur man använder tagningsfunktionerna
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fmmaster:Right
3 Välj bländare eller slutartid med hjälp av styrratten medan slutartiden och bländaren visas.
När slutartiden och bländaren visas behöver man inte längre hålla avtryckaren nedtryckt.
När slutartiden och bländaren släcks efter e tt par sekunder, släcks även de justerade värdena.
När blixten är utfälld går det inte att välja program flyttning (även om man vrider på styrratten slås programflyttningen inte på). När programflyttningen är påslagen stängs den av om man fäller upp blixten.
Det går att ändra mängden ljus som släpps in genom objektivet. När man öppnar bländaren (ett lägre F-tal) släpps det in mer ljus genom objektivet men skärpedjupet minskar. Det gör att bara huvudmotivet blir skarpt. När man stänger bländaren (ett högre F-tal) minskar mängden ljus och skärpedjupet ökar. Hela bilden blir skarpare.
Slutartiden justeras automatiskt för att få rätt exponering i förhållande till motivets ljusstyrka.
Tagning med bländarprioritet P A S M
P
S
-flyttning (standardinställning) P
A
-flyttning
Bländaren stängd Bländaren öppen
Lägesomkopplare
Styrratt30
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fmmaster:Left
1 Ställ in lägesratten på A.
2 Välj bländare med styrratten.
Bländarområdet beror på objektivet.
Bländaren ställs in i steg om 1/3 Ev.
Före tagningen kan du snabbkolla om bilden kommer att bli suddig med hjälp av förgranskningsfunktionen för skärpedjupet (sidan 64).
Om det inte går att få rätt expon ering med de nuvarande inställningarna blinkar slutartiden på LCD-skärmen och i sökaren när man trycker ner avtryckaren halvvägs. Det går visserligen att ta bilden i det läget, men vi rekommenderar att du justerar om inställningarna.
När blixten är utfälld avfyras den oavsett hur stark den befintliga belysningen är (sidan 49).
När blixten används och man stänge r bländaren (använder ett högre bländarvärde) når blixtljuset inte fram till avlägsna motiv. Vi rekommenderar att du öppnar bländaren (använder ett lägre bländarvärde).
Om man stänger bländaren (använder ett högre bländarvärde) minskar mängden ljus som kommer in genom objektivet vilket gör att slutartiden blir längre. Vi rekommenderar att du använder stativ.
Det går att justera slutartiden för hand. När man tar en bild på ett motiv som rör sig med en snabb slutartid, verkar det som om motivet frysts mitt i rörelsen. Med en långsammare slutartid verkar det som om motivet flyter fram.
Bländaren ställs in automatiskt för att få rätt exponering i förhållande till motivets ljusstyrka.z Tagningsteknik
Skärpedjupet är det område i bilden som blir skarpt. När man öppnar bländaren minskar skärpedjupet, och när man stänger den ökar det.
Justera bländaren efter tagningsändamålet, antingen för att framhäva en viss del av bilden eller för att göra hela bilden så skarp som möjligt.
Tagning med slutartidsprioritet P A S M
Bländaren stängd
Motivet blir skarpt mot en suddig bakgrund.
Bländaren öppen
Såväl närbelägna som avlägsna motiv blir skarpa inom ett brett område.
Snabb slutartid Långsam slutartid31
Hur man använder tagningsfunktionerna
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fmmaster:Right
1 Ställ in lägesomkopplaren på S.
2 Välj slutartid med styrratten.
Slutartiden går att ställa in mellan 30 sekunder och 1/4000 sekund. När blixten används går slutartiden att ställa in mellan 30 sekunder och 1/125 sekund (när Super SteadyShot-funktionen är aktiverad) respektive mellan 30 sekunder och 1/160 sekund (när Super SteadyShot-funktionen är avstängd).
Slutartiden ställs in i steg om 1/3 Ev.
Om det inte går att få rätt exponering med de nuvara nde inställningarna blinkar bländarvärdet på LCD-skärmen och i sökaren när man trycker ner avtryckaren halvvägs. Det går visserligen att ta bilden i det läget, men vi rekommenderar att du justerar om inställningarna.
När blixten är utfälld avfyras den oavsett hur stark den befintliga belysningen är (sidan 49).
När blixten används och man stä nger bländaren (använder ett högre bländarvärde) genom att välja en längre slutartid, når blixtljuset inte fram till avlägsna motiv. Om du vill använda den längre slutartiden rekommenderar vi att du använder funktionen för långsam synkronisering (sidan 63).
Om slutartiden är 1 sekund eller däröver utfö rs brusreducering efter tagningen (sidan 79).
Indikatorn (varning för skakningsoskärpa) tänds inte i slutartidsprioritetsläget.z Tagningsteknik
När man tar bilder på en person eller en bil i rörelse, eller vågstänk och liknande med en snabb slutartid går det att fånga upp sådant som de mänskliga ögat inte kan uppfatta.
När man tar bilder på t.ex. en flod med en långsam slutartid går det att skapa bilder som fångar själva flödet hos motivet. I sådana fall rekommenderar vi att du använder stativ för att undvika att bilden blir skakig.
Styrratt
Lägesomkopplare32
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fmmaster:Left
Manuell exponering
Det går att justera både slutartiden och bländaren för hand.
Detta läge är praktiskt när man vill bibehålla inställningarna för slutartiden och bländaren eller när man använder en exponeringsmätare.
1 Ställ in lägesratten på M.
2 Välj slutartid med styrratten.
”BULB” (lång exponering) visas bredvid ”30” (sidan 34).
3 Tryck in exponeringsknappen +/– och håll den intryckt, och vrid på styrratten för att välja bländare.
I det manuella exponeringsläget är ISO-känslighete n fast inställd på 100, även om punkten [ISO]
(sidan 38) är inställd på [AUTO].
Det går att ställa in styrrattens funktion med p unkten [Väljarinst.] på Anpassningsmenyn (sidan 88).
Indikatorn (varning för skakningsoskärpa) tänds inte i det manuella exponeringsläget.
När blixten är utfälld avfyras den alltid (sidan 49).
Tagning med manuell exponeringsinställning
P A S M
Lägesomkopplare
Styrratt
+/–-knapp (exponering)33
Hur man använder tagningsfunktionerna
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fmmaster:Rightz Ev-skalan
Ev-skalan på LCD-skärmen och i sökaren anger skilladen mellan standardexponeringen som kameran mätt upp (0,0 Ev) och den exponering som fotografen har ställt in med hjälp av slutartiden och bländaren.
(Metered Manual): står för Metered Manual.z Hur man använder AEL-knappen i det manuella läget
När man håller AEL-knappen (AE-låsknappen) intryckt ställs den exponering som bestäms av kamerans mätare in som standardexponering (0,0 Ev). När man ändrar bildkompositionen på LCD-skärmen och i sökaren medan man håller AEL-knappen intryckt, flyttas exponeringen hela tiden inom spotmätningscirkeln för att matcha rörelserna, och mätaren visar skillnaden mellan standardexponeringen som uppmätts med kamerans mätare och exponeringen inom spotmätningscirkeln.
I följande figurer visas ett fall där fotografen har ställt in en exponering på 1,0 Ev över den låsta standardexponeringen som uppmätts med kamerans mätare. När kompositionen ändras i sökaren blir exponeringen inom spotmätningscirkeln 0,7 Ev över den inställda exponeringen, vilket betyder att den blir
1,7 Ev över standardexponeringen som uppmätts med mätaren.
Standardexponering 1,0 Ev överexponering 2,0 Ev eller högre över/underexponering
Exponeringen som fotografen har ställt in är samma som den exponering som kameran har mätt upp.
Exponeringen som fotografen har ställt in är 1,0 Ev över (+) den standardexponering som kameran har mätt upp.
Pilarna b B tänds i respektive
ände av skalan om den inställda exponeringen är mer
än 2,0 Ev över (+) eller under
(–) standardexponeringen.
Pilen börjar blinka om skillnaden blir större.
Exponeringen som ställts in av fotografen
Exponeringen innanför spotmätningscirkeln när du komponerar om bilden
Spotmätningscirkel34
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fmmaster:Left
Manuell flyttning
I det manuella läget går det att ändra slutartids- och bländarkombinationen utan att exponeringen ändras.
1 Ställ in lägesratten på M.
2 Välj slutartid och bländare (sidan 32).
3 Tryck in AEL-knappen (AE-låsknappen) och vrid på styrratten för att välja önskad slutartids- och bländarkombination.
BULB-tagning (lång exponeringstid)
Slutaren förblir öppen så länge man håller avtryckaren nedtryckt. I detta läge går det att ta bilder på ljusspår, som t.ex fyrverkerier. Montera kameran på stativ när du använder funktionen för tagning med lång exponeringstid.
Lägesomkopplare
Styrratt
AEL-knapp (AE-lås)
Lägesomkopplare
Styrratt
+/–-knapp (exponering)
Avtryckare35
Hur man använder tagningsfunktionerna
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fmmaster:Right
1 Ställ in lägesratten på M.
2 Vrid styrratten åt vänster tills [BULB] visas på skärmen.
3 Tryck in exponeringsknappen +/– och håll den intryckt, och vrid på styrratten för att välja bländare.
4 Sätt på okularlocket (sidan 35).
5 Tryck ner avtryckaren och håll den nedtryckt under hela tagningen.
I läget för tagning med lång exponeringstid går det att ta bilder i upp till fyra timmar med ett fullt uppladdat batteripaket.
Efter tagningen utförs brusreducering under lika lång tid som slutaren var öppen. Medan meddelandet
”Bearbetar...” visas går det inte att ta fler bilder. Se sidan 79 angående hur man stänger av den här funktionen.
Super SteadyShot-funktionen stängs automatiskt av.
Ju högre ISO-känslighet och ju längre exponeringstid, desto mer framträdande blir störningarna på bildskärmen.
För att minska risken för skakningsoskärpa rekommenderar vi att du använder en fjärrkontroll (medföljer ej) (sidan 138).
För att sätta på okularlocket
Sätt på okularlocket för att förhindra att det kommer in ljus genom sökaren och påverkar exponeringen när slutaren utlöses utan att sökaren används, t.ex. vid tagning med lång exponeringstid eller när självutlösaren används.
1 Skjut försiktigt av ögonmusslan genom att trycka på båda sidorna av den.
2 Skjut på okularlocket över sökaren. Locket sitter normalt på axelremmen.
När okularlocket sätts på kan det under somliga förhållanden hända att ögonsensorn som sitter under sökaren aktiveras så att skärpeinställningen ändras eller LCD-skärmen fortsätter att blinka. Genom att ställa in punkten [Ögonstart-AF] på [Av] går det att undvika detta problem (sidan 79).36
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fmmaster:Left
Hur man använder funktionsratten
Ställ in funktionsratten på önskad funktion. Det går att ställa in skärperam, AF-metod, mätsätt, blixtkompensation, färgläge, mm.
ISO: Inställning av ISO / zonmatchning (sidan 38)
WB: Justering av vitbalansen (sidan 40)
D-R: Opt. av dyn.omr. (sidan 43)
DEC: Val av färgläge/DEC-läge (sidan 44): Skärpeinställningsläge (sidan 45): Blixt (sidan 49): Mätmetod (sidan 53)
Funktionsratt37
Hur man använder tagningsfunktionerna
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fmmaster:Right
1 Ställ in funktionsratten på önskat läge.
2 Tryck på Fn-knappen så att önskad funktionsskärm visas.
3 Välj önskad inställning eller önskat värde med v/V/b/B på styrknappen.
Det går att använda styrratten i stället för b/B på styrknappen.
Se motsvarande beskrivning angående respektive inställningsmetod.
4 Tryck mitt på styrknappen för att avsluta manövern.
De inställningar du har valt ställs in.
Hur man använder funktionsratten
Funktionsratt
Styrknapp
Fn-knapp
Mittknapp/Spot-AF-knapp38
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fmmaster:Left
Det går att justera ISO-känsligheten och byta zonmatchningsinställning.
ISO är en måttenhet för ljuskänslighet. Ju högre värde, desto högre känslighet.
1 Tänd ISO / zonmatchning-skärmen med funktionsratten och Fn-knappen (sidan 37).
2 Välj önskat värde med v/V/b/B på styrknappen, och tryck sedan mitt på styrknappen.
Alternativen [Hi200] och [Lo80] används för zonmatchning (sidan 39).
( : Standardinställning)
När punkten [ISO] är inställd på [AUTO] ställs ISO-känsligheten automatiskt in mellan ISO 100 och ISO
800. Om lägesratten är inställd på M är dock ISO-känsligheten fast inställd på ISO 100.
Den inbyggda blixtens räckvidd (det område inom vilk et det går att få rätt exponering) beror på bländaren och ISO-känsligheten. Se följande tabell för att avgöra tagningsavståndet.
Inställning av ISO / zonmatchning ISO WB D-R DEC
ISO
AUTO ISO-känsligheten ställs in automatiskt.
100 Välj ett högt värde vid tagning på mörka ställen eller vid tagning av motiv som rör sig snabbt, eller välj ett lågt värde för att få bättre bildkvalitet.
200
400
800
1600
Bländare
ISO-inställning
100 200 400 / AUTO 800 1600
F2,8 1,0 – 4,3 m 1,0 – 6,0 m 1,4 – 8,6 m 2,0 – 12 m 2,8 – 17 m
F4,0 1,0 – 3,0 m 1,0 – 4,3 m 1,0 – 6,0 m 1,4 – 8,6 m 2,0 – 12 m
F5,6 1,0 – 2,1 m 1,0 – 3,0 m 1,0 – 4,3 m 1,0 – 6,0 m 1,4 – 8,6 m:Välj :Bekräfta
AUTO
400
100
800
200
1600
ISO/zonmatchning
Lo80 Hi20039
Hur man använder tagningsfunktionerna
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fmmaster:Right
Det går att undvika att bilden blir överexponerad eller underexponerad för väldigt ljusa eller mörka motiv.
1 Tänd ISO / zonmatchning-skärmen med funktionsratten och Fn-knappen (sidan 37).
2 Välj [Lo80] eller [Hi200] med v/V/b/B på styrknappen, och tryck sedan mitt på styrknappen.
Alternativen [AUTO], [100], [200], [400], [800] och [1600] används för ISO-känsligheten (sidan 38).
ISO-känsligheten ställs in på motsvarande ISO 80 i läget [Lo80], och motsvarande ISO 200 i läget
[Hi200].
När zonmatchning används stängs färglägets kontrastinställning av.
Se följande tabell för att avgöra blixtens räckvidd.
Zonmatchning
Lo80 Detta läge förhindrar att bilden blir underexponerad. Vi rekommenderar att du använder detta läge för scener med huvudsakligen mörka toner, eftersom bilden tenderar att bli vitaktig.
Hi200 Detta läge förhindrar att bilden blir överexponerad. Vi rekommenderar att du använder detta läge för scener med huvudsakligen ljusa toner, eftersom störningarna i bilden tenderar att öka.
Bländare
Zonmatchning
Lo80 Hi200
F2,8 1 – 3,8 m 1 – 6 m
F4,0 1 – 2,7 m 1 – 4,3 m
F5,6 1 – 1,9 m 1 – 3 m
AUTO
400 800
200 100
1600
ISO/zonmatchning:Välj :Bekräfta
Lo80
Hi20040
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fmmaster:Left
I normala fall justerar kameran färgtonerna automatiskt. Det går dock även att justera dem för hand efter belysningsförhållandena.
1 Tänd Vitbalansläge-skärmen med funktionsratten och Fn-knappen (sidan 37).
2 Välj önskat vitbalansläge med v/V på styrknappen.
3 För att välja [AWB] trycker man mitt på styrknappen.
För att välja något annat än [AWB] utför man respektive procedur.
* K: står för ”Kelvin” (enhet för färgtemperatur)
Välj ett alternativ som passar för en bestämd ljuskälla. Använd den här funktionen om det inte går att få önskade färger i [AWB]-läget.
1 Tänd Vitbalansläge-skärmen med funktionsratten och Fn-knappen (sidan 37).
2 Tänd skärmen Förinställd vitbalans med v/V på styrknappen, och tryck sedan på B.
3 Välj önskad ljuskälla med b/B på styrknappen eller styrratten, och fininställ sedan med v/V på styrknappen om det behövs.
Vitbalansen går att justera mellan +3 oc h –3 (mellan +4 och –2 i lysrörsläget).
Justering i riktning mot + gör att färgtemperaturen ökar och bilden blir rödaktig. Justering i riktning mot – gör att färgtemperaturen minskar och bilden blir blekare.
1 steg motsvarar ungefär 10 mired*.
* Mired: en enhet för färgomvandlingskvaliteten för färgtemperaturfilter.
Justering av vitbalansen ISO WB D-R DEC
AWB (Automatisk vitbalans) Vitbalansen ställs in automatiskt.
(Förinställd vitbalans) Används för att justera vitbalansen i förhållande till en bestämd ljuskälla (sidan 40).
K
*
(Färgtemperatur) Används för att justera färgtemperaturen. CC-filtret
(färgkompensationsfiltret) justeras också (sidan 41).
(Anpassad vitbalans) Används för att lagra grundinställningen för vitt i minnet
(sidan 42).
Förinställd vitbalans:Funkt. :Bekr
Vitbalansläge
Automatisk vitbalans
AWB
AWB
0
5500K:Välj :Just. :Bekr
Förinställd vitbalans
Dagsljus
AWB
0
0 WB
5500K41
Hur man använder tagningsfunktionerna
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fmmaster:Right
4 Tryck mitt på styrknappen.
( : Standardinställning)
För närmare detaljer om vitbalans t sidan 12
Om den befintliga belysningen enbart består av natriumlampor eller kvicksilverlampor går det inte att få rätt vitbalans, beroende på ljuskällans egenskaper. I så fall rekommenderar vi att du använder blixt för att
överträffa den befintliga belysningen.
Det går att ställa in vitbalansen med hjälp av färgtemperaturen.
Färgen går att kompensera från G (grönt) till M (magenta) med utgångspunkt från den inställda färgtemperaturen, precis som när man fotograferar med ett CC-filter
(färgkompensationsfilter).
Om du ställer in en färgtemperatur som är uppmätt med en färgmätare rekommenderar vi att du tar ett par provbilder innan den riktiga bilden.
1 Tänd Vitbalansläge-skärmen med funktionsratten och Fn-knappen (sidan 37).
2 Tänd skärmen Färgtemperatur med V på styrknappen, och tryck sedan på B.
3 Ställ in färgtemperaturen med v/V/b/B på styrknappen.
Välj siffra (tusental eller hundr atal) i färgtemperaturen med b/B, och ställ sedan in värdet för vald sifferposition med v/V.
Färgtemperaturen går att st älla in mellan 2500 K och 9900 K.
(Dagsljus) Används för att justera vitbalansen för motiv utomhus i solsken.
(Skugga) Används för att justera vitbalansen för förhållanden i skuggan en solig dag.
(Molnigt) Används för att ställa in vitbalansen för en molnig himmel.
(Glödlampsljus) Används för att ställa in vitbalansen på ställen där belysningsförhållandena ändras snabbt som t.ex. på ett party, eller i stark belysning som t.ex. i en fotoateljé.
(Lysrör) Används för att ställa in vitbalansen för lysrörsbelysning.
(Blixt) Används för att justera vitbalansen för tagning med blixt.
Färgtemperatur:Välj :Just. :Bekr
Färgtemperatur
0
M9
G9
AWB
5 500K
0
5500K42
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fmmaster:Left
4 Välj inställningsområde för CC-filtret med B, och ställ sedan in CC-filtret med v/V om det behövs.
När man trycker på v kompenseras färgen i riktning mot M (magenta), och när man trycker på V kompenseras den i riktning mot G (grönt). Kompensationen går att ställa in i nio steg i respektive riktning.
Varje steg på skalan motsvarar ungefär 5 CC.
5 Tryck mitt på styrknappen.
Om man ändrar färgtemperaturen efter att ha justerat CC-filtret avspeglar det faktiska CC-filtervärdet den nya färgtemperaturen.
För scener där den omgivande belysningen består av flera olika sorters ljuskällor rekommenderar vi att du använder specialinställd vitbalans för att återge vitt på rätt sätt.
1 Tänd Vitbalansläge-skärmen med funktionsratten och Fn-knappen (sidan 37).
2 Tänd skärmen Anpassad vitbalans med v/V på styrknappen, och tryck sedan på B.
3 Välj [ SET] med B på styrknappen, och tryck sedan mitt på styrknappen.
Meddelandet ”Använd spotmätningsområde Kalibrera med avtryckaren” tänds på LCD-skärmen.
4 Håll kameran så att det vita området täcker hela spotmätningscirkeln och tryck ner avtryckaren.
Slutaren klickar till och de kalibrerade värdena (färgtemperaturen och färgkompensationen) visas på skärmen.
Skärpan behöver inte ställas in.
5 Tryck mitt på styrknappen.
Skärmen återgår till att visa tagningsinformation med den specialinställda vitbalansinställningen lagrad i minnet.
Anpassad vitbalans
Färgtemperatur
0
M9
G9
AWB
5500K
0:Välj :Just. :Bekr
5500K:Välj :Bekräfta
Anpassad vitbalans
Ladda minnesinst.
SET
AWB
0
5500K43
Hur man använder tagningsfunktionerna
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fmmaster:Right
För att använda den specialinställda vitbalansinställningen
Välj [ ] med b/B i steg 2 ovan, och tryck sedan mitt på styrknappen.
Den specialinställda vitbalans som ställs in med den här proceduren fortsätter att gälla ända tills man ställer in en ny inställning. (Inställningen hålls kvar i minnet även när kameran stängs av.)
Om blixten används när man trycker ner avtryckaren, lagras en specialinställd vitbalansinställning med blixten inräknad. Använd i så fall blixten för att ta bilder även i fortsättningen.
Meddelandet ”Fel vid anpassad vitbal .” betyder att värdet är utanför det förväntade området. (När blixten används för ett närbeläget motiv eller när ett motiv med ljus färg är med i ramen.) Värdet lagras och -indikatorn blir gul på tagningsinformationsskärmen på LCD-skärmen. Det går att ta bilden i det läget, men vi rekommenderar att du ställer in vitbalansen igen för att få ett mer korrekt vitbalansvärde.
Kameran analyserar tagningsförhållandena och korrigerar automatiskt bilden för att förbättra bildkvaliteten.
1 Tänd Opt. av dyn.omr.-skärmen med funktionsratten och Fn-knappen (sidan 37).
2 Välj önskat läge med b/B på styrknappen, och tryck sedan mitt på styrknappen.
( : Standardinställning)
Denna funktion har ingen effekt i följande fall:– När centrumvägd mätning används
– När spotmätning används
– När lägesratten är inställd på M.
– När punkten [Kvalitet] är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG].
När AE-låset används korrigerar ka meran automatiskt den låsta bilden.
I läget för kontinuerlig frammatning ställs korrige ringen in för den första bilden, och sedan används samma korrigering även för den andra och efterföljande bilder.
Opt. av dyn.omr. ISO WB D-R DEC
OFF (Av) Ljusstyrkan och kontrasten ändras inte.
(Standard) Ljusstyrkan och kontrasten justeras för hela skärmen.
(Avancerat) Kontrasten och färgåtergivningen för den tagna bilden optimeras område för område.:Välj :Bekräfta
Opt. av dyn.omr.
Standard
D - R D - R OFF44
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fmmaster:Left
Färglägena är olika kombinationer av färgton, vitbalans, kontrast, mättnad och bildskärpa som lämpar sig för olika tagningsförhållanden och ändamål. Denna funktion är praktisk när man vill använda samma effekt som i scenlägena medan lägesratten är inställd på P, A, S eller M.
Inom respektive färgläge går det att fininställa kontrasten, mättnaden och bildskärpan ytterligare efter tycke och smak.
1 Tänd Färgläge-skärmen med funktionsratten och Fn-knappen (sidan 37).
2 Välj önskat färgläge med b/B på styrknappen.
3 Om du vill justera kontrasten, mättnaden eller bildskärpan så gå över till justeringsskärmen med
V, välj önskad inställningspunkt med v/V, och justera värdet med b/B.
4 Tryck mitt på styrknappen.
( : Standardinställning)
* Kulörrymden sRGB används (se nedan).
Val av färgläge/DEC-läge ISO WB D-R DEC
(Standard)* Olika sorters scener återges med en rik tonskala och vackra färger.
(Levande)* Landskap och naturscener som en blå himmel, solnedgångar, vårgrönska och höstlöv återges med djupa, levande färger.
(Porträtt)* Motivet framhävs och hudfärger blir mjukare.
(Landskap)* Landskap återges med levande och skarpa färger.
(Solnedgång)* Det röda i en solnedgång återges på ett vackert sätt.
(Nattvy)* Det ljusa området återges i levande färger mot en skarp, mörk bakgrund.
(Svartvitt) Bilden blir svartvit.
(AdobeRGB) Kulörrymden Adobe RGB används. Ingen ICC-profil lagras för bilden.
(Kontrast) Används för att ställa in kontrasten i fem steg, från –2 till +2. Ju högre värde, desto starkare kontrast, vilket ger välmodulerade och tydliga bilder. Ju lägre värde, desto svagare kontrast, vilket minskar risken för att områden blir helt vita eller helt svarta i bilden.
När zonmatchning används återställs kontrastinställningen tillfälligt till 0 och går inte att ändra.
Färgläge Standard:Funktion :Välj :Bekr
0 –1 –2 +1 +2
Standard45
Hur man använder tagningsfunktionerna
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fmmaster:Right
När man väljer automatisk vitbalans (sidan 40) b lir färgtonerna mer effektiva. Använd automatisk vitbalans i synnerhet i solnedgångsläget.z Angående kulörrymderna sRGB och Adobe RGB
Kulörrymden sRGB
Detta är digitalkamerans standardkulörrymd som passar till så gott som alla normala tagningsförhållanden.
Eftersom denna kulörrymd är anpassad för en genomsnittlig datorbildskärm är sRGB även lämpligt för hantering av bilder som ska användas på webbsidor.
Kulörrymden Adobe RGB
Kulörrymden Adobe RGB har ett större kulöromfång än sRGB. Om huvudändamålet är att skriva ut bilden, och i synnerhet om en stor del av motivet är starkt rött eller grönt, är Adobe RGB mer effektivt än sRGB.
Bildens filnamn börjar med ”_DSC” (sidan 106).z Angående kulörmatchning i Adobe RGB
För att visa eller skriva ut bilden krävs mjukvara med stöd för färghantering som t.ex. ”Picture Motion
Browser” (medföljer).
För att visa, regigera eller skriva ut bilder som är tagna i Adobe RGB-läget behövs ett program som ”Picture
Motion Browser” med stöd för färghantering och den extra kulörrymden DCF2.0. Det kan hända att mjukvara som saknar färghanteringsfunktioner inte kan visa eller skriva ut Adobe RGB-bilder med rätt färger. För att det ska gå att skriva ut bilden med naturtrogrna färger måste även skrivaren vara kompatibel med den extra kulörrymden DCF2.0.
Det går att välja autofokusområde och AF-metod.
Glöm inte att ställa in omkopplaren för skärpeinstä llningssättet på AF för att ta bilder med autofokus.
(Mättnad) Används för att justera färgmättnaden i fem steg, från –2 till +2.
Ju högre värde, desto sta

TXT / PDF

Available 21 files for DSLR-A100 View all >
HelpDrivers Since March 2000