Sony DSLR-A100 Download Manual

Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede na casté otázky nájdete na našich webových stránkach v sekcii
Služby Zákazníkom.
DSLR-A100 2-689-106-42 (1)
2-689-106-42 (1)
Pred operáciou
Používanie funkcií snímania
Používanie funkcií prezerania
Práca s ponukou
Menu
Práca s pocítacom
Tlac záberov
Riešenie problémov
Iné
Index
2006 Sony Corporation
100
DSLR-A100
Digitálna jednooká zrkadlovka
Prírucka používatela/
Riešenie problémov
„Prvé kroky“ (samostatná knižka)
V tejto knižke nájdete nastavenia fotoaparátu a základné funkcie pri snímaní a prehrávaní záberov .
Návod na použitie
Pred zapnutím fotoaparátu si dôkladne precítajte tento návod a prírucku „Prvé kroky“ (samostatná knižka). Návod a prírucku si schovajte, ešte ich môžete potrebovat.2
Informácie o používaní fotoaparátu
Typy použitelných pamätových kariet „Memory Stick“ (nie je súcastou dodávky)
Existujú dva typy pamätových kariet
„Memory Stick“.
„Memory Stick“: Vo vašom fotoaparáte nemôžete používat pamätovú kartu „Memory
Stick“.
„Memory Stick Duo“: Vloženie karty „Memory Stick Duo“ do adaptéra kariet Memory Stick
Duo pre zásuvku karty CF (je súcastou dodávky).
• Ak používate pamätovú kartu „Memory
Stick Duo“ s prepínacom ochrany proti zápisu, prepnite prepínac do polohy umožnujúcej snímanie.
• Bližšie informácie o karte „Memory Stick“, pozrite str. 135.
Informácie o akumulátore
• Pred prvým použitím fotoaparátu nabite akumulátor NP-FM55H (je súcastou dodávky). (t krok 1 v prírucke „Prvé kroky“)
• Akumulátor je možné dobíjat aj v prípade,
že nie je úplne vybitý . Môžete taktiež využit ciastocne nabitú kapacitu akumulátora, aj ked nie je úplne nabitý .
• Ak viete, že akumulátor nebudete dlhšiu dobu používat, nechajte ho vo fotoaparáte
úplne vybit, vybitý akumulátor potom vyberte z fotoaparátu a uschovajte ho na chladné a suché miesto. T ým uchováte funkcie akumulátora (str. 138).
• Ak chcete získat podrobnosti o akumulátore, pozrite str. 138.
Žiadna kompenzácia obsahu záznamu
Obsah vášho uloženého záznamu, ktorý nie je možné uskutocnit snímaním alebo prehrávaním z dôvodu nefunkcnosti fotoaparátu alebo záznamového média apod., nie je možné nijakým spôsobom kompenzovat.
Odporúcanie k zálohovaniu dát
Aby ste predišli možnému riziku straty dát, pravidelne kopírujte (zálohujte) dáta na iné médium.
Informácie o snímaní ap r e hr á v an í
• T ento fotoaparát nie je odolný voci prachu, voci ošplechnutiu ani voci ponoreniu do vody . Pred zapnutím fotoaparátu si precítajte cast „Preventívne opatrenia“ (str. 143).
• Pred snímaním neopakujúcich sa udalostí vykonajte testovacie snímanie, ktorým si overíte, ci fotoaparát pracuje správne.
• Dávajte pozor, aby ste fotoaparát nenamocili. Natecená voda vo fotoaparáte môže spôsobit jeho poruchu, ktorú v urcitých prípadoch už nemožno opravit.
• Nepozerajte sa do slnka alebo silného svetla cez odstránený objektív alebo hladácik.
Môže vám to spôsobit nevyliecitelné poškodenie zraku. Prípadne môžete spôsobit poruchu fotoaparátu.
• Fotoaparát nepoužívajte na miestach, kde dochádza ku generovaniu silných rádiových vÍn alebo k vyžarovaniu radiácie. Fotoaparát nemusí správne snímat ci prehrávat.
• Používanie fotoaparátu v piesocnatom alebo prašnom prostredí môže spôsobit poruchy .
• Ak si všimnete skondenzované kvapky vody , utrite ich pred použitím fotoaparátu
(str. 144).
• Fotoaparátom netraste ani nenarážajte.
Okrem porúch a neschopnosti nasnímat zábery to môže spôsobit aj znehodnotenie záznamového média a znicenie, poškodenie ci stratu obrazových údajov.3
• Pred použitím vycistite povrch blesku.
T epelná energia uvolnená pri blysnutí blesku môže spôsobit, že roztopené necistoty ciastocne zakryjú povrch blesku alebo sa nan prilepia, cím môže dôjst k nedostatocnému osvetleniu.
• Fotoaparát, dodávané príslušenstvo a podobne uchovávajte mimo dosahu detí.
Akumulátor, kryt sánok na príslušenstvo a podobne je možné prehltnút. Ak sa vyskytne takýto problém, okamžite vyhladajte lekára.
Poznámky k displeju LCD a objektívu
• Displej LCD je vyrobený použitím velmi presnej technológie, vdaka ktorej správne funguje viac ako 99,99 % pixelov . Na displeji
LCD sa však môžu permanentne objavovat malé tmavé a/alebo jasné body (biele, cervené, modré alebo zelené). Tieto bodky vznikajú normálne pri výrobe a nemajú
žiadny vplyv na zábery .
• Fotoaparát nevystavujte priamemu slnecnému žiareniu. Pri zaostrení slnecného svetla na blízky predmet môže vzniknút požiar. Ak musíte umiestnit fotoaparát na priame slnecné svetlo, nasadte kryt objektívu.
• V chladnom prostredí môžu v obraze na displeji LCD vznikat závoje. T oto nie je chybná funkcia. Pri zapnutí fotoaparátu v chladnom prostredí môže displej LCD docasne stmavnút. Po zohriatí fotoaparátu bude displej fungovat normálne.
• Nestlácajte displej LCD príliš silno. Farby na displeji by sa mohli stratit ci vyblednút, co by mohlo spôsobit poruchu.
Ohnisková vzdialenost
Uhol záberu fotoaparátu je užší ako v prípade fotoaparátu na film formátu 35 mm.
Zväcšením ohniskovej vzdialenosti objektívu o polovicu môžete nájst približný ekvivalent ohniskovej vzdialenosti fotoaparátu na film formátu 35 mm a snímat tak s rovnakým uhlom záberu.
Napríklad po nasadení 50 mm objektívu môžete získat približný ekvivalent 75 mm objektívu fotoaparátu na film formátu 35 mm.
Informácie o kompatibilite obrazových údajov
• T ento fotoaparát vyhovuje univerzálnemu
štandardu DCF (Design rule for Camera File system), ktorý zaviedla spolocnost JEITA
(Japan Electronics and Information
T echnology Industries Association).
• Prehrávanie záznamu nasnímaného týmto fotoaparátom v inom zariadení nie je zarucené, a rovnako, prehrávanie záznamov nasnímaných alebo editovaných v inom zariadení nie je v tomto zariadení zarucené.
Upozornenie na ochranu autorských práv
T elevízne programy , filmy , video kazety a dalšie materiály môžu byt chránené autorskými právami. Neautorizovaným snímaním takýchto materiálov sa môžete dopustit viacerých porušení zákonov o autorských právach.
Obrázky použité v tomto návode
Fotografie použité v tomto návode ako príklady obrázkov sú reprodukcie. Nejedná sa o skutocné fotografie nasnímané týmto fotoaparátom.
Cierne, biele, cervené, modré a zelené body4
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu ......... 2
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov ....... 8
Zaostrenie – Úspešné zaostrenie na objekt ........... 8
Expozícia – Úprava intenzity svetla ......... 11
Farba – Informácie o pôsobení osvetlenia ........... 12
Kvalita – Informácie o „kvalite záberu“ a „velkosti záberu“ .......... 12
Popis jednotlivých castí ............ 14
Indikátory na displeji ........... 17
Prepnutie obrazovky s informáciami o snímaní............ 21
Pocet záberov ......... 22
Pocet záberov, ktoré je možné zaznamenat pri používaní akumulátora ........... 24
Popis jednotlivých postupov..... 25
Používanie prepínaca režimu ......... 26
Výber scény ............. 27
Snímanie v režime automatického programu........... 28
Snímanie v režime priority clony........ 29
Snímanie v režime priority rýchlosti uzávierky .......... 31
Snímanie v režime manuálnej expozície ......... 32
Používanie ovládaca funkcií...... 37
Používanie ovládaca funkcií ......... 38
Nastavenie ISO/Zone Matching......... 39
Nastavenie vyváženia bielej farby...... 41
D-Range Optimizer .......... 44
Výber režimu farby/DEC ....... 45
Režim zaostrovania .......... 46
Flash (Blesk) ............ 50
Metering mode......... 54
Používanie tlacidla (Výber funkcií) ........ 55
Ako používat tlacidlo (Výber funkcií) ............ 55
Súvislé snímanie...... 56
Používanie samospúšte........ 57
Snímanie troch záberov s posunutou expozíciou – skupinová expozícia ....... 57
Snímanie s posunom vyváženia bielej farby............. 59
Pred operáciou
Používanie funkcií snímania5
Nastavenie expozície ...........60
Uzamknutie expozície (AE lock) .............62
Pomalá synchronizácia (snímanie tmavého prostredia s bleskom) ...64
Zobrazenie hlbky ostrosti..........65
Rucné zaostrovanie......66
Displej prepínania prehrávania............67
Zobrazenie histogramu .............69
Otocenie záberu...........71
Zväcšenie záberov .......72
Prezeranie záberov na TV obrazovke ..........73
Používanie položiek ponuky Menu .........75
Zoznam ponúk .............77
Ponuka Recording 1 ............78
Image size
Quality
Inst.Playback
Noise reductn
Eye-Start AF
Ponuka Recording 2 ............81
Red eye
Flash control
Flash default
Bracket order
Reset
Ponuka Playback 1 .........83
Delete
Format
Protect
Index format
Ponuka Playback 2 .........86
Slide show
DPOF set
Používanie funkcií prezerania
Práca s ponukou Menu6
Ponuka Custom 1 .......... 88
Priority setup
FocusHoldButt.
AEL button
Ctrl dial set
Exp. comp. set
AF illuminator
Ponuka Custom 2 .......... 91
Shutter lock
Shutter lock
AF area setup
Monitor Disp.
Rec. display
Play. display
Ponuka Setup 1 (Nastavenie 1) ......... 93
LCDbrightness
Transfer mode
Video output
Audio signals
Language
Date/Time set
Ponuka Setup 2 (Nastavenie 2) ......... 95
File # memory
Folder name
Select folder
Ponuka Setup 3 (Nastavenie 3) ......... 97
LCD backlight
Power save
MenuSec.Memory
Delete conf.
Clean CCD
Reset default
Práca s pocítacom vybaveným operacným systémom Windows ........ 100
Kopírovanie záberov do pocítaca ............. 102
Prezeranie obrazových súborov na fotoaparáte, ktoré ste uložili na pocítaci ......... 108
Inštalácia softvéru (je súcastou dodávky) ...... 109
Používanie softvéru (je súcastou dodávky) ............110
Práca s pocítacom Macintosh .............115
Práca s pocítacom7
Ako vytlacit zábery ............ 117
Priama tlac fotografií použitím tlaciarne kompatibilnej s PictBridge..... 118
Riešenie problémov ...........122
Výstražné hlásenia ............133
Informácie o priecinkoch na karte „Memory Stick“ ...........135
Informácie o karte CF/Microdrive .............137
Informácie o akumulátore .......138
Informácie o nabíjacke............139
Volitelné príslušenstvo ............140
Preventívne opatrenia .........143
T echnické údaje..........145
Nastavenie predvolených hodnôt .........147
Tlac záberov
Riešenie problémov
Iné
Index 1518
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Pohladom do hladácika alebo ciastocným stlacením spúšte sa zapína systém automatického zaostrenia (Auto Focus). Je vecou zvyku stlacit spúšt iba ciastocne, aby ste skontrolovali zaostrenie objektu.
Ak je záber rozmazaný alebo roztrasený aj po zaostrení, môže to byt kvôli otrasom fotoaparátu pri fotení. t Pozrite „Co robit, aby zábery neboli rozmazané“ (táto kapitola hned nasleduje).
Zaostrenie
Úspešné zaostrenie na objekt
Nestlácajte spúšt hned úplne nadoraz.
Zatlacte a pridržte spúšt do polovice.
Aretácia AE/AF
, z
Až potom zatlacte spúšt
úplne nadoraz.
Zaostrenie Expozícia Farba Kvalita
Táto kapitola popisuje základné funkcie fotoaparátu. Dozviete sa, akým spôsobom používat rôzne funkcie fotoaparátu, ako je napr. prepínac režimu (str. 26), ovládac funkcií (str. 37), ponuky (str. 75) atd.9
Objekt sa nachádza mimo rámceka zaostrenia (Focus-lock)
V režime automatického zaostrenia normálne umiestnite objekt do rámceka zaostrenia a nasnímajte obraz. Ak sa objekt nachádza mimo stredu a rámceka zaostrenia, zaostrí sa na pozadie v rámceku zaostrenia a objekt bude nezaostrený .
Ak tomu chcete zabránit, použite funkciu uzamknutia zaostrenia podla nasledujúceho postupu.
• Funkcia uzamknutia zaostrenia je užitocná aj pri snímaní objektov , pri ktorom je automatické zaostrenie menej efektívne (str. 10).
1 Umiestnite objekt do rámceka zaostrenia a ciastocne stlacte tlacidlo spúšte.
• V hladáciku sa rozsvieti indikátor z. Lokálny rámcek zaostrenia krátko zasvieti, cím oznací bod zaostrenia.
Co robit, aby zábery neboli rozmazané
Držte fotoaparát pevne zovretý v rukách a objektív podoprite dlanou lavej ruky .
Rozkrocte sa, aby ste stabilizovali vrchnú cast tela. Oporu získate, aj ked sa opriete o stenu alebo položíte laket na stôl. Tiež sa odporúca použitie statívu alebo funkcie Super SteadyShot.
Použitím blesku v tmavom prostredí je možné snímat ostrý obraz aj pri nedostatocnom osvetlení objektu a tiež pomáha zabránit otrasom fotoaparátu.
Ak chcete co najviac využit okolité svetlo alebo ak je objekt mimo dosahu blesku, môžete zvýšit rýchlost uzávierky , aby ste znížili otrasy fotoaparátu bez zapnutia blesku zvýšením citlivosti ISO. (Spôsobí to však zrnitost obrazu alebo vznik
šumu.)10
2 Ciastocne stlacte tlacidlo spúšte a umiestnite objekt spät do pôvodnej polohy , aby ste mohli znovu vytvorit kompozíciu záberu.
3 Úplným stlacením spúšte nasnímajte záber.
• Funkcia uzamknutia zaostrenia uzamkne aj expozíciu (ak je zvolené viacsegmentové meranie
(str. 54)).
• Uvolnením tlacidla spúšte sa vypne uzamknutie zaostrenia. Ak po nasnímaní podržíte ciastocne stlacenú spúšt, môžete pokracovat v snímaní s rovnakým bodom zaostrenia.
• Ak sa indikátor z v hladáciku nerozsvieti (objekt sa pohybuje), nemôžete použit funkciu uzamknutia zaostrenia ciastocným stlacením spúšte. (Pozrite str. 48 a 66.)
Objekty vyžadujúce špeciálne zaostrenie:Pri automatickom zaostrovaní je tažké zaostrit na nasledujúce objekty . V takýchto prípadoch používajte funkciu uzamknutia zaostrenia pri snímaní alebo manuálne zaostrovanie (str. 66).
– Objekt s nízkym kontrastom, napríklad modrá obloha alebo biela stena.
– Dva objekty v rôznych vzdialenostiach presahujúcich rámcek zaostrenia.
– Objekt zložený z opakujúcich sa vzorov , napríklad priecelie budovy .
– Objekt s vysokým jasom alebo žiarením, napríklad slnko, kapota automobilu alebo povrch vody .
Meranie presnej vzdialenosti od objektu
V odorovná ciara na obrázku zobrazuje umiestnenie plochy CCD*. Pri meraní presnej vzdialenosti medzi fotoaparátom a objektom sa riadte umiestnením vodorovnej ciary .
* Prvok CCD je súcastou fotoaparátu, ktorá funguje ako film.11
Môžete vytvorit rôzne zábery úpravou rýchlosti uzávierky a clony . Expozícia je množstvo svetla, ktoré vojde do fotoaparátu pri stlacení spúšte.
Expozícia
Úprava intenzity svetla
Preexponovanie
= príliš vela svetla
Belavá snímka
V režime automatického nastavenia sa expozícia automaticky nastaví na správnu hodnotu. Môžete ju však rucne upravit použitím nižšie uvedených funkcií.
Manuálna expozícia:Umožnuje rucne nastavit rýchlost uzávierky a hodnotu clony . t str. 32
Režim merania:Umožnuje zmenit cast objektu, ktorý sa vymeriava pre urcenie hodnoty expozície. t str. 54
Kompenzácia expozície:Umožnuje nastavit expozíciu, ktorá bola urcená fotoaparátom. t str. 60
Správna expozícia
Podexponovanie
= príliš málo svetla
Tmavšia snímka
Rýchlost uzávierky = Doba, pocas ktorej do fotoaparátu vchádza svetlo
Clona = V elkost otvoru, cez ktorý vchádza svetlo
Obrazový senzor = súcast, ktorá zaznamenáva záber
Expozícia:12
Viditelná farba objektu je ovplyvnená svetelnými podmienkami.
Príklad: Farba na snímke je ovplyvnená zdrojmi svetiel
V režime automatického vyváženia bielej farby sa farebné tóny upravujú automaticky .
T óny farieb však môžete upravit rucne použitím režimu vyváženia bielej farby (str. 41).
Digitálna fotografia je zložená z malinkých bodov , ktoré sa nazývajú pixely .
Ak záber obsahuje velký pocet pixelov , obrázok je tým pádom väcší, zaberie väcšie množstvo pamäti a zobrazuje sa v jemných detailoch. „ V elkost záberu“ sa udáva poctom pixelov . Hoci na displeji fotoaparátu nevidíte žiadne rozdiely , líši sa doba potrebná na spracovanie obrazových údajov kvalitnejšieho záberu pri tlaci alebo zobrazení na obrazovke pocítaca.
Definície pixelov a velkosti záberu
Farba
Informácie o pôsobení osvetlenia
Pocasie/osvetlenie
Daylight
(Denné svetlo)
Cloudy
(Zamracené)
Fluorescent
(Žiarivka)
Incandescent
(Žiarovka)
Charakteristika svetla
Biele (štandard) Modravé Sfarbenie do modra
Scervenanie
Kvalita
Informácie o „kvalite záberu“ a „velkosti záberu“
1 V elkost záberu: L:10M
3 872 pixelov × 2 592 pixelov = 10 036 224 pixelov
2 V elkost záberu: S:2.5M
1 920 pixelov × 1 280 pixelov = 2 457 600 pixelov
Pocet pixelov13
Výber velkosti záberu
Preddefinované nastavenia sú oznacené symbolom .
* Zábery nasnímané fotoaparátom majú rovnaký pomer strán 3:2 ako sa používa na fotografickom tlacovom papieri alebo na pohladnici apod.
** T oto je velkost väcšia ako A3. Zábery môžete tlacit na velkost A3 s okrajom.
Zvolenie kombinovanej kvality záberu (pomer kompresie) (str. 78)
Pri ukladaní digitálnych fotografií môžete zvolit pomer kompresie. Ak zvolíte vysoký pomer kompresie, zo záberu sa vytratí jemnost detailov , ale zmenší sa velkost jeho súboru.
Pixel Vela pixelov
(Vynikajúca kvalita záberu a velká velkost súboru)
Príklad: Tlac až do formátu A3/A3+**
Málo pixelov
(Nižšia kvalita záberu, ale vytvorí menší súbor)
Príklad: Na vytváranie webových stránok
Velkost záberu* Bežné použitie Pocet záberov
Tlac
L:10M Väcšia
Menšia
Na ukladanie dôležitých záberov alebo tlac obrázkov s velkostou A3/A3+** alebo A4 s jemným rozlíšením.
Menej
Viacej
Fine
(Jemná)
Zrnitá
M:5.6M Pre tlac záberov vo formáte A4 alebo vysokom rozlíšení na formát A5
S:2.5M Pre zaznamenávanie velkého poctu záberov
Na vytváranie webových stránok14
Pred operáciou
Popis jednotlivých castí
* Nedotýkajte sa priamo týchto castí.
Podrobnosti o ovládaní pozrite na stránkach, ktorých císla sú uvedené v zátvorkách.
A Prepínac režimu (26)
B Tlacidlo (Výber funkcií) (55)
C Spúšt (t krok 5 v prírucke „Prvé kroky“)
D Ovládací prvok (28, 89)
E Kontrolka samospúšte (57)
F Kontakty objektívu*
G Zrkadlo*
H Montážny otvor objektívu
I Tlacidlo zobrazenia hlbky ostrosti
(65)
J Zabudovaný blesk* (t krok 5 v prírucke „Prvé kroky“)
K Tlacidlo Fn (Funkcia) (38)
L Ovládac funkcií (37)
M Hácik pre popruh na rameno (16)
N Uvolnovacie tlacidlo objektívu
(t krok 2 v prírucke „Prvé kroky“)
O Prepínac režimu zaostrenia (66)
P Konektor DC-IN (140)
A Hladácik (t krok 5 v prírucke „Prvé kroky“)
B Ocnicové senzory (92)
C Prepínac POWER (t krok 3 v prírucke „Prvé kroky“)
D Tlacidlo MENU (75)
E Tlacidlo (Zobrazit) (21, 67)
FTlacidlo (Odstránit) (t krok 6 v prírucke „Prvé kroky“)
G Tlacidlo (Prehrávat) (t krok 6 v prírucke „Prvé kroky“)
H Displej LCD (18, 21)
I Ovládac (v/V/b/B) (t krok 3 v prírucke „Prvé kroky“)
Prezeranie: v: Tlacidlo
(Histogram) (69)
V: Tlacidlo (Otácat)
(71)
J Stredné tlacidlo (t krok 3 v prírucke
„Prvé kroky“)/Tlacidlo Spot AF (47)
K Konektor REMOTE (dialkové ovládanie) (140)
L Sánky na príslušenstvo (141)15
Pred operáciou
M Ovládac nastavenia dioptrickej škály
(t krok 5 v prírucke „Prvé kroky“)
N Snímanie: Tlacidlo +/– (Expozícia)
(32, 60)
Prezeranie: Tlacidlo (Zmenšit)
(67, 72)
O Snímanie: Tlacidlo AEL (AE lock)
(34, 62)
Prezeranie: Tlacidlo (Zväcšit)
(72)
P Kontrolka prístupu (t krok 4 v prírucke „Prvé kroky“)
Q Prepínac (Super SteadyShot)
(t krok 5 v prírucke „Prvé kroky“)
R Kryt zásuvky na kartu CF (t krok 4 v prírucke „Prvé kroky“)
S Konektor VIDEO/USB (73, 103)
T Zásuvka na vloženie karty CF
(t krok 4 v prírucke „Prvé kroky“)
U Pácka vysunutia karty CF (t krok 4 v prírucke „Prvé kroky“)
A Otvor pre statív
• Skrutka na statíve musí byt kratšia než
5,5 mm. S dlhšími skrutkami ako 5,5 mm nebude možné bezpecne pripevnit fotoaparát na statív . Dlhšia skrutka môže poškodit fotoaparát.
B Otváracia pácka krytu akumulátora
(t krok 1 v prírucke „Prvé kroky“)
C Zaistovacia pácka (t krok 1 v prírucke „Prvé kroky“)
D Priestor pre vloženie akumulátora
(t krok 1 v prírucke „Prvé kroky“)
E Kryt batérií (t krok 1 v prírucke
„Prvé kroky“)16
Pripevnenie popruhu na rameno
T ento fotoaparát má dve ocká na pripojenie k popruhu na rameno.
Použitím úchytky dialkového ovládaca pripevnite koniec popruhu na stranu fotoaparátu urcenú na držanie. Druhý koniec popruhu pripevnite na druhú stranu fotoaparátu.
Pri navliekaní popruhu cez pridržiavací krúžok podržte koniec popruhu prstami podla obrázka nižšie a posúvajte pridržiavací krúžok, kým sa koniec popruhu nedostane do zaistenej polohy .
Ak sa pridržiavací krúžok zošmykne z popruhu, vrátte ho spät na popruh z drážkovanej strany.
Úchytka dialkového ovládaca
Pridržiavací krúžok
Drážkovanástrana17
Pred operáciou
Indikátory na displeji
Podrobnosti o ovládaní pozrite na stránkach, ktorých císla sú uvedené v zátvorkách.
Hladácik
A
B
Zobrazenie Význam
Široký rámcek zaostrenia
(47)
Lokálny rámcek zaostrenia (47)
Rámceky Spot AF (47)
Oblast bodového merania (47)
Zobrazenie Význam
Kompenzácia blesku (53)
Blikanie: prebieha nabíjanie blesku.
Svieti: blesk je nabitý
(t krok 5 v prírucke
„Prvé kroky“)
WL Bezdrôtový blesk (50)
Vysokorýchlostná synchronizácia (141)
AEL AE lock (62)z Zaostrenie (t krok 5 v prírucke „Prvé kroky“)
125 Rýchlost uzávierky (31)
5.6 Clona (29)
Rozsah Ev (33, 58, 63)
9 Pocítadlo zostávajúcich snímok (56)
Výstraha – otrasy fotoaparátu (t krok 5 v prírucke „Prvé kroky“)
Stupnica funkcie Super
SteadyShot (t krok 5 v prírucke „Prvé kroky“)
Zobrazenie Význam18
Displej LCD (zobrazenie informácií o zázname)
• Vyššie uvedený obrázok je pre celú plochu displeja vo vodorovnej pozícii (str. 21).
A
B
C
D
Zobrazenie Význam
P A S M

Prepínac režimu (26)
125 Rýchlost uzávierky (31)
F5.6 Clona (29)
Zobrazenie Význam
Režim blesku (50)
Kompenzácia expozície
(60)/Merané manuálne
(33)
Kompenzácia blesku (53)
Rozsah Ev (33, 58, 63)
ISO AUTO
ZONE
Citlivost ISO (39)/
Prispôsobenie zóny (40)
Zobrazenie Význam

Režim farieb (45)
+1 Kontrast (46)
+1 Sýtost (46)
+1 Ostrost (46)
Optimalizácia dynamického rozsahu
(44)
Meranie (54)
Oblast automatického zaostrenia (AF) (47)
Režim AF (48)
RP Priorita uvolnenia (88)

Dynamický režim (55)
Velkost záberu (78)
FINE STD
RAW RAW+
Kvalita záberu (78)
Zobrazenie Význam
AE lock (62)
Stav akumulátora
(t krok 1 v prírucke
„Prvé kroky“)
AWB +1
5500K M1
Vyváženie bielej farby
(Auto, Preset, Color temperature (Farebná teplota), Filter CC,
Custom) (41)
0039 Indikátor dostupného poctu pre snímanie záberov (22)19
Pred operáciou
Prírucka na používanie
Dalšia operácia môže byt oznacená v dolnej casti displeja LCD.
Displej LCD (prehrávanie samostatného záberu)
Zobrazenie Význam
Ovládac bB
Ovládac vV
Ovládac vVbBz Stred ovládaca
Ovládací prvok
Návrat pomocou tlacidla
MENU
Návrat pomocou tlacidla
(72)
Prepína medzi rámcekom priecinkov a záberov v prehladávaci súborov
(67)
Zobrazenie Význam
L:10M
M:5.6M
S:2.5M
Velkost zá ber u (7 8)
FINE STD
RAW RAW+
Kvalita záberu (78)
Stav akumulátora
(t krok 1 v prírucke
„Prvé kroky“)
10:30
2006.01.01
Dátum snímania
Ochrana proti zmazaniu
(84)
3 Súprava DPOF (86)
100-0003 Císlo priecinka –súboru
(107)
[0003/0007] Císlo snímky/celkový pocet záberov20
Displej LCD (Zobrazenie histogramu)
Zobrazenie Význam
Prehrávaný záber (69)
Histogram (69)
Optimalizácia dynamického rozsahu
(44)
L:10M
M:5.6M
S:2.5M
V elkost záberu (78)
FINE STD
RAW RAW+
Kvalita záberu (78)
35mm Ohnisková vzdialenost
(3)
1/125 Rýchlost uzávierky (31)
–0.3 Rozsah Ev (60)
F3.5 Clona (29)
Kompenzácia blesku
(53)
P A S M

Prepínac režimu (26)
Režim merania (54)
AWB +1
5500K M1
Vyváženie bielej farby
(Auto, Preset, Color temperature (Farebná teplota), Filter CC,
Custom) (41)
ISO100 Citlivost ISO (39)
Super SteadyShot
(t krok 5 v prírucke
„Prvé kroky“)
100MSDCF-
0002
Císlo priecinka –súboru
(107)
Stav akumulátora
(t krok 1 v prírucke
„Prvé kroky“)
2006.01.01 Dátum snímania
Ochrana proti zmazaniu
(84)
3 Súprava DPOF (86)
[0002/0009] Císlo súboru/celkový pocet záberov
Zobrazenie Význam21
Pred operáciou
Prepnutie obrazovky s informáciami o snímaní
Pri snímaní sa na displeji LCD na zadnej strane fotoaparátu zobrazujú rôzne informácie o snímaní.
Stlacením tlacidla (Zobrazit) môžete prepínat medzi podrobným zobrazením a zväcšeným zobrazením s menším množstvom informácií a s väcšou velkostou písmen.
Môžete vybrat vypnutie displeja na minimalizovanie spotreby akumulátora.
Ked otocíte fotoaparát do zvislej polohy , displej sa automaticky otocí, aby sa prispôsobil pozícii fotoaparátu.
Horizontálna pozícia
Zvislá pozícia
• Inštrukcie v tomto návode na použitie sú urcené pre podrobné zobrazenie displeja vo vodorovnej pozícii. (Obrázok vlavo hore.)
• Môžete vybrat zrušenie otácania pri prechode do zvislej polohy (str. 92).
• Ak sa chcete dozvediet viac o informáciách zobrazených v režime prehrávania, pozrite str. 67.
Tlacidlo (Zobrazit)
Podrobné zobrazenie displeja
Zväcšené zobrazenie displeja
Žiadny displej
Tlacidlo (Zobrazit)
Podrobné zobrazenie displeja
Zväcšené zobrazenie displeja
Žiadny displej22
Pocet záberov
Tabulky obsahujú približný pocet záberov , ktoré je možné zaznamenat na záznamové médium naformátované použitím tohto fotoaparátu. Hodnoty sa môžu líšit v závislosti od podmienok pri snímaní.
Pocet záberov
„Memory Stick Duo“
Velkost záberu: L:10M (Císla sú: Zábery)
Velkost záberu: M:5.6M (Císla sú: Zábery)
Velkost záberu: S:2.5M (Císla sú: Zábery)
Kapacita
Velkost
64MB 128MB 256MB 512MB 1GB 2GB
Standard 22 46 85 174 358 735
Fine 14 29 54 112 229 471
RAW &
JPEG
2 5 10 23 48 100
RAW 3 7 14 30 62 128
Kapacita
Velkost
64MB 128MB 256MB 512MB 1GB 2GB
Standard 39 80 145 296 606 1245
Fine 25 52 95 194 397 815
Kapacita
Velkost
64MB 128MB 256MB 512MB 1GB 2GB
Standard 78 158 287 586 1196 2454
Fine 53 108 197 402 822 168723
Pred operáciou
Karta CF
Velkost záberu: L:10M (Císla sú: Zábery)
Velkost záberu: M:5.6M (Císla sú: Zábery)
Velkost záberu: S:2.5M (Císla sú: Zábery)
Kapacita
Velkost
256MB 512MB 1GB 2GB 4GB
Standard 93 188 377 755 1508
Fine 59 120 242 485 968
RAW & JPEG 12 25 51 103 207
RAW 15 32 65 132 265
Kapacita
Velkost
256MB 512MB 1GB 2GB 4GB
Standard 159 319 640 1279 2553
Fine 104 208 419 838 1673
Kapacita
Velkost
256MB 512MB 1GB 2GB 4GB
Standard 315 630 1262 2523 5034
Fine 216 433 867 1734 346024
Pocet záberov, ktoré je možné zaznamenat pri používaní akumulátora
Tabulka obsahuje približný pocet snímok, ktoré je možné zaznamenat pri použití fotoaparátu s akumulátorom (je súcastou dodávky) pri úplnej kapacite a teplote okolia 25 °C. Pocet záberov , ktoré je možné zaznamenat, zahrna i výmenu záznamového média v prípade potreby .
V závislosti od podmienok používania sa môžu skutocné hodnoty od uvedených mierne líšit.
• Snímanie v nasledovných podmienkach:– [Quality] je nastavené na [Fine].
– [AF mode] je nastavené na [Automatic
AF].
– Jedno snímanie každých 30 sekúnd.
– Blesk blysne pri každom druhom snímaní.
– Po 10 snímaniach sa vypne a znova zapne napájanie.
• Meracia metóda je založená na štandarde
CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Pocet snímatelných záberov sa nezmení bez ohladu na velkost záberu.
• Kapacita akumulátora sa znižuje tým viac, cím viac sa zvyšuje pocet použití fotoaparátu a tiež ako sa predlžuje ich cas používania
(str. 138).
• Pocet záberov , ktoré je možné zaznamenat, sa zníži v nasledujúcich podmienkach:– Okolitá teplota je nízka.
– Blesk sa používa casto.
– Fotoaparát opakovane zapínate a vypínate.
– [AF mode] je nastavené na [Continuous
AF].
– Kapacita akumulátora je nízka.
• Pri použití karty Microdrive sa môže líšit pocet záberov , ktoré je možné zaznamenat.
Záznamové médium Pocet záberov
„Memory Stick
Duo“
Pribl. 750
Karta CF Pribl. 75025
Pred operáciou
Popis jednotlivých postupov
Nižšie uvedená schéma ukazuje postupy prípravy nasledujúcich operácií – príprava, snímanie a prehrávanie. V prípade potreby vykonajte nasledujúce potvrdenie a nastavenie.
Príprava
• Príprava akumulátora (t krok 1 v prírucke „Prvé kroky“)
• Nasadenie objektívu (t krok 2 v prírucke „Prvé kroky“)
• Nastavenie dátumu a casu (t krok 3 v prírucke „Prvé kroky“, str. 94)
• Vloženie záznamového média (t krok 4 v prírucke „Prvé kroky“)
Potvrdenie pred snímaním
• Kontrola režimu snímania (str. 26)
• Nastavenie dioptrickej škály (t krok 5 v prírucke „Prvé kroky“)
• Prepnutie obrazovky s informáciami o snímaní (str. 21)
• Výber velkosti snímky (str. 78)
• Používanie blesku (t krok 5 v prírucke „Prvé kroky“)
Nastavenie snímania
• Používanie ovládaca funkcií (str. 37)
(ISO/Prispôsobenie zóny , Vyváženie bielej farby , Optimalizácia dynamického rozsahu, Režim farieb, Režim merania, Režim zaostrenia, Blesk)
• Používanie tlacidla (Výber funkcií) (str. 55)
(Posun o jednu snímku, nepretržitý posun, samospúšt, posun vyváženia bielej farby)
• Nastavenie expozície (str. 60)
• Uzamknutie expozície (str. 62)
• Rucné zaostrovanie (str. 66)
Snímanie
• Držanie fotoaparátu(t krok 5 v prírucke „Prvé kroky“, str. 9)
• Sledovanie v hladáciku (t krok 5 v prírucke „Prvé kroky“)
• Ked používate objektív s transfokátorom, otocte krúžkom transfokátora
(t krok 5 v prírucke „Prvé kroky“)
• Skontrolujte zaostrenie (t krok 5 v prírucke „Prvé kroky“)
• Skontrolujte približnú ostrost snímky objektu (str. 65)
• Pred použitím skontrolujte, ci je nabitý blesk (t krok 5 v prírucke „Prvé kroky“)
• Zaznamenajte snímku stlacením spúšte (t krok 5 v prírucke „Prvé kroky“)
Potvrdenie záberu
• Prezeranie záberov (t krok 6 v prírucke „Prvé kroky“)
• Odstranovanie záberov (t krok 6 v prírucke „Prvé kroky“)
• Displej prepínania prehrávania (str. 67)
• Zobrazenie histogramu (str. 69)
• Otocenie záberu (str. 71)
• Zväcšenie záberov (str. 72)
• Prezeranie záberov na TV obrazovke (str. 73)26
Používanie funkcií snímania
Používanie prepínaca režimu
Nastavte prepínac režimu na požadovanú funkciu.
V tomto návode na použitie je dostupné nastavenie prepínaca režimu uvedené nasledovne.
Režimy snímania: Režim automatického nastavenia
Umožnuje jednoduché snímanie s automaticky upravenými nastaveniami
úplne v závislosti od fotoaparátu. t krok 5 v prírucke „Prvé kroky“: Režim výberu scény
Umožnuje snímanie s preddefinovanými nastaveniami podla aktuálnej scény (str. 27).
P: Režim automatického programu
Umožnuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (tak rýchlost uzávierky , ako aj hodnotu clony). Ostatné nastavenia je možné upravit a následne uložit (str. 28).
A: Režim priority clony
Umožnuje snímanie po manuálnom nastavení hodnoty clony (str. 29).
S: Režim priority rýchlosti uzávierky
Umožnuje snímanie po manuálnom nastavení rýchlosti uzávierky (str. 31).
M: Režim manuálnej expozície
Umožnuje snímanie s rucne upravenou expozíciou (tak rýchlost uzávierky , ako aj hodnotu clony) (str. 32).
Prepínac režimu
Nie je k dispozícii Je k dispozícii27
Používanie funkcií snímania
Môžete snímat s nasledujúcimi predvolenými nastaveniami podla scény .
• Môžete zmenit ktorékolvek nastavenie s výnimkou nastavenia [Color/DEC] (str. 45).
Portrét
Krajinka
Macro (blízke objekty)
Športová udalost
Západ slnka
Výber scény P A S M
Sníma tak, že pozadie je v dialke rozmazané a objekt je ostrý .
• Na väcšie rozmazanie pozadia je efektívnejšia telefotografická pozícia objektívu.
• Ak je objekt v protisvetle, odporúca sa používat blesk. Okrem toho, ak nepoužívate blesk, odporúca sa používat tienidlo objektívu, aby ste zabránili prenikaniu nadmerného svetla do objektívu.
Sníma scenériu so živými a ostrými farbami.
• Odporúca sa stlacením blesk zatvorit, aby sa nepoužil.
• Rýchlost uzávierky sa zníži pri slabom osvetlení objektu. Ak sa v hladáciku zobrazí ikona , zabránte otrasom fotoaparátu alebo použite statív . Úcinná je aj funkcia Super SteadyShot.
Sníma blízke objekty , napríklad kvety , hmyz.
Môžete získat cistý a ostrý obraz.
• Pri snímaní so zabudovaným bleskom v dosahu 1 m sa môžu v dolnej casti snímky objavit tiene. Nepoužívajte ho so zabudovaným bleskom.
• Minimálna vzdialenost snímania sa nezmení ani ked nastavíte režim
Macro. Ak chcete nasnímat väcší záber, odporúcame použit makro objektív .
Sníma pohyblivé objekty vo vonkajšom prostredí alebo na jasných miestach.
• Režim AF je nastavený na možnost (Continuous AF) (str. 48).
Automaticky upravuje zaostrenie pri ciastocnom stlacení a pridržaní spúšte.
• Režim výberu funkcií je nastavený na možnost Continuous (str. 56).
Fotoaparát sníma záber nepretržite, kým je stlacená spúšt.
• Nepoužívajte blesk, ak je objekt mimo dosahu blesku (stlacte zabudovaný blesk nadol). Dosah blesku t krok 5 v prírucke „Prvé kroky“
Výborne sníma cervenú žiaru západu slnka.28
Nocný záber/portrét
• Nakolko je rýchlost uzávierky pomalá, odporúcame používat statív . Úcinná je aj funkcia Super
SteadyShot. (t krok 5 v prírucke „Prvé kroky“)
V režime automatického programu fotoaparát automaticky upraví rýchlost uzávierky a clonu podla jasu objektu rovnako ako v režime automatického nastavenia (prepínac režimu: AUTO).
Posun programu
Môžete docasne zmenit kombináciu hodnotu clony a rýchlosti uzávierky , ktorá bola upravená fotoaparátom.
Existujú dve metódy pre funkciu posunu programu.
Posun P
S: Môžete vybrat želanú rýchlost uzávierky . Hodnota clony sa nastavuje automaticky . T oto nastavenie je predvoleným nastavením.
Posun P
A: Môžete vybrat želanú hodnotu clony . Rýchlost uzávierky sa nastavuje automaticky .
• Môžete prepnút posun P
S
a posun P
A
výberom položky [Ctrl dial set] v ponuke Custom
(str. 89).
1 Prepínac režimu nastavte na možnost P .
2 Pozrite sa do hladácika alebo ciastocne stlacte spúšt, kým je na displeji LCD zobrazená rýchlost uzávierky a hodnota clony .
Nocný portrét
Pre fotenie portrétov pri nedostatocnom osvetlení.
Otvorte blesk, aby ste ho mohli použit.
• Rýchlost uzávierky má hodnotu 2 sekundy .
• Dbajte na to, aby sa objekt nehýbal, aby sa zabránilo rozmazaniu záberu.
Nocný záber
Vhodný režim pre fotenie nocných kompozícií bez straty nocnej atmosféry okolitých objektov .
Nepoužívajte blesk (stlacením blesk zatvorte).
• Záber sa nenasníma správne, ked sa sníma úplne tmavá nocná scéna.
Snímanie v režime automatického programu
P A S M
Spúšt
Ovládací prvok
Prepínac režimu29
Používanie funkcií snímania
3 Vyberte hodnotu clony alebo rýchlost uzávierky použitím ovládacieho prvku, ked je zobrazená rýchlost uzávierky a hodnota clony .
• Ked je zobrazená rýchlost uzávierky a hodnota clony , nemusíte dalej držat stlacené tlacidlo spúšte.
• Ked rýchlost uzávierky a hodnota clony o niekolko sekúnd zmiznú, stratia sa aj upravené hodnoty .
• Ked je blesk otvorený , nie je možné vybrat posun programu (aj ked otocíte ovládacím prvkom, posun programu sa nezapne). Ked je posun programu zapnutý , otvorením blesku sa zruší.
K dispozícii je možnost upravit množstvo svetla prechádzajúce objektívom. Ak otvoríte clonu (menšie císlo F), množstvo svetla prechádzajúce objektívom sa zväcší a rozsah zaostrenia sa zúži. Zaostrený je iba hlavný objekt. Ak je clona zatvorená (väcšie císlo
F), množstvo svetla sa zmenší a rozsah zaostrenia sa rozšíri. Zaostrený je celý obraz.
Hodnota rýchlosti uzávierky sa upraví automaticky tak, aby sa v závislosti od osvetlenia objektu dosiahla správna expozícia.
Snímanie v režime priority clony P A S M
Posun P
S
(predvolené nastavenie)
Posun P
A
Otvorená clona Zatvorená clona
Prepínac režimu
Ovládací prvok30
1 Prepínac režimu nastavte na možnost A.
2 Pomocou ovládacieho prvku vyberte hodnotu clony .
• Rozsah clony závisí od objektívu.
• Hodnota clony je upravená v krokoch 1/3 Ev .
• Pred snímaním môžete urobit rýchlu kontrolu rozmazania záberu použitím funkcie zobrazenia hlbky ostrosti (str. 65).
• Ak sa po nastavení nedosiahne správna expozícia, po ciastocnom stlacení spúšte na displeji LCD a v hladáciku zabliká rýchlost uzávierky . Záber môžete nasnímat aj v tejto chvíli, ale odporúca sa zopakovat úpravu.
• Ked je blesk vyklopený , blysne bez ohladu na intenzitu okolitého osvetlenia (str. 50).
• Ked používate blesk, po zavretí clony (väcšie císlo F) svetlo blesku nedosiahne až k vzdialenému objektu. Odporúca sa otvorenie clony (menšie císlo F).
• Ak zavriete clonu (väcšie císlo F), množstvo svetla prechádzajúce objektívom sa zvýši a rýchlost uzávierky sa spomalí. Odporúca sa použit statív .z T echniky fotografovania
Rozsah zaostrenia predstavuje hlbku ostrosti. Otvorenie clony zmenší hlbku ostrosti (rozsah zaostrenia sa zúži) a jej zatvorenie hlbku ostrosti zväcší (rozsah zaostrenia sa rozšíri).
Podla potreby upravte clonu, bud tak, aby bola zaostrená konkrétna cast záberu, alebo aby bol zaostrený celý záber.
Otvorená clona
Objekt je ostrý s rozmazaným pozadím.
Zatvorená clona
Pri širokom rozsahu budú zaostrené blízke aj vzdialené objekty .31
Používanie funkcií snímania
Rýchlost uzávierky je možné upravit rucne. Ak nasnímate pohybujúci sa objekt pri vyššej rýchlosti uzávierky , zobrazí sa na zábere ako „zmrazený“ . Pri nižšej rýchlosti uzávierky sa objekt nasníma so zretelnou stopou pohybu.
Hodnota clony sa upraví automaticky , aby sa v závislosti od osvetlenia objektu dosiahla správna expozícia.
1 Prepínac režimu nastavte na S.
2 Pomocou ovládacieho prvku vyberte rýchlost uzávierky.
• Môžete upravit rýchlost uzávierky medzi 30 a 1/4000 sekundy . Môžete ju upravit medzi 30 a
1/125 sekundy (s aktivovanou funkciou Super SteadyShot) alebo 30 a 1/160 sekundy
(s neaktivovanou funkciou Super SteadyShot) pri používaní blesku.
• Rýchlost uzávierky je upravená v krokoch 1/3 Ev .
• Ak sa po nastavení nedosiahne správna expozícia, po ciastocnom stlacení uzávierky na displeji
LCD a v hladáciku zabliká hodnota clony . Záber môžete nasnímat aj v tejto chvíli, ale odporúca sa zopakovat úpravu.
• Ked je blesk vyklopený , blysne bez ohladu na intenzitu okolitého osvetlenia (str. 50).
• Ked používate blesk, po zavretí clony (väcšie císlo F) spomalením rýchlosti uzávierky svetlo blesku nedosiahne až k vzdialenému objektu. Ak chcete použit pomalšiu rýchlost uzávierky , odporúca sa použit snímanie s pomalou synchronizáciou (str. 64).
• Ak je rýchlost uzávierky jedna sekunda alebo viac, po snímaní sa vykoná zníženie šumu (str. 80).
• Indikátor (výstraha – otrasy fotoaparátu) sa neobjaví v režime priority rýchlosti uzávierky .
Snímanie v režime priority rýchlosti uzávierky
P A S M
Vysoká rýchlost uzávierky
Nízka rýchlost uzávierky
Ovládací prvok
Prepínac režimu32
Manuálna expozícia
Rýchlost uzávierky a velkost clony môžete nastavit rucne.
T ento režim je užitocný , ak udržiavate nastavenie rýchlosti uzávierky a hodnoty clony , alebo ak používate meranie expozície.
1 Prepínac režimu nastavte na M.
2 Pomocou ovládacieho prvku vyberte rýchlost uzávierky .
• „BULB“ (snímanie Bulb) nasleduje za „30“ (str. 35).
3 Stlacte a podržte tlacidlo +/– (Expozícia) a otocte ovládacím prvkom na výber clony .z T echniky fotografovania
Pri snímaní osoby , vozidla, príboja alebo iných objektov v pohybe pri vysokej rýchlosti uzávierky môžete zachytit okamih, ktorý inak ludské oko nie je schopné rozpoznat.
Ak snímate objekt ako napríklad tecúcu rieku pri pomalej rýchlosti uzávierky , môžete na zábere zachytit pohyb objektu. V takom prípade sa odporúca použit statív , aby sa zabránilo otrasom fotoaparátu.
Snímanie v režime manuálnej expozície
P A S M
Prepínac režimu
Ovládací prvok
Tlacidlo +/– (Expozícia)33
Používanie funkcií snímania
• V režime manuálnej expozície, dokonca aj ked je hodnota [ISO] (str. 39) nastavená na hodnotu
[AUTO], je pevná hodnota ISO 100.
• Funkciu ovládacieho prvku môžete priradit výberom položky [Ctrl dial set] v ponuke Custom
(str. 89).
• Indikátor (výstraha – otrasy fotoaparátu) sa neobjaví v režime priority rýchlosti uzávierky .
• Ak je blesk vyklopený , blysne vždy (str. 50).z Rozsah Ev
Rozsah Ev na displeji LCD a v hladáciku oznacuje rozdiel medzi štandardnou expozíciou (0,0 Ev) urcenú meraním fotoaparátu a nastavenou expozíciou urcenou rýchlostou uzávierky a clonou zadanou fotografom. (Merané manuálne): oznacuje manuálne meranie.z Ako používat tlacidlo AEL v manuálnom režime
Ked stlacíte a podržíte tlacidlo AEL (AE lock), expozícia urcená meraním je uzamknutá ako
štandardná expozícia (0,0 Ev). Zmena kompozície na displeji LCD a v hladáciku pri držaní stlaceného tlacidla AEL spôsobí, že hodnota expozície v rámci okruhu bodového merania sa nepretržite posúva podla pohybu, pricom na displeji je uvedený rozdiel medzi štandardnou expozíciou urcenou meraním a expozíciou v rámci okruhu bodového merania.
Na nasledujúcom obrázku je zobrazený prípad, ked nastavená expozícia zadaná fotografom je o
1,0 Ev vyššia ako uzamknutá štandardná expozícia urcená meraním. Ak sa kompozícia zmení v hladáciku, expozícia v rámci okruhu bodového merania je o 0,7 Ev vyššia ako nastavená expozícia, co predstavuje o 1,7 Ev viac ako štandardná expozícia urcená meraním.
Štandardná expozícia 1,0 Ev nad expozíciu 2,0 Ev alebo viac nad expozíciu
Nastavená expozícia zadaná fotografom je rovnaká ako expozícia urcená meraním.
Nastavená expozícia zadaná fotografom je o 1,0 Ev vyššia (+) ako štandardná expozícia urcená meraním.
Šípky b B sa zobrazia na konci rozsahu, ak nastavená expozícia prekracuje hodnotu 2,0 Ev (+) alebo je menšia (–) ako štandardná expozícia. Šípka zacne blikat, ak sa rozdiel zvýši.34
Manuálny posun
Môžete zmenit kombináciu rýchlosti uzávierky a hodnoty clony bez zmeny expozície v manuálnom režime.
1 Prepínac režimu nastavte na M.
2 Vyberte rýchlost uzávierky a hodnotu clony (str. 32).
3 Stlacte a podržte tlacidlo AEL (AE lock) a otocte ovládacím prvkom na výber želanej kombinácie rýchlosti uzávierky a hodnoty clony.
Expozícia urcená fotografom
Expozícia v rámci okruhu bodového merania pri zmene kompozície záberu.
Okruh bodového merania
Prepínac režimu
Ovládací prvok
Tlacidlo AEL (AE lock)35
Používanie funkcií snímania
Snímanie BULB (dlhá expozícia)
Kým je stlacená spúšt, uzávierka zostane otvorená. Môžete snímat pohybové stopy svetiel, ako napríklad ohnostroj. Ked používate funkciu snímania bulb, pripojte k fotoaparátu statív.
1 Prepínac režimu nastavte na M.
2 Otocte ovládacím prvkom dolava, kým je zobrazený indikátor [BULB].
3 Stlacte a podržte tlacidlo +/– (Expozícia) a otocte ovládacím prvkom na výber clony .
4 Pripevnite ocnicový kryt (str. 36).
5 Stlacte a podržte spúšt na dobu snímania.
• V režime expozície bulb môžete snímat až štyri hodiny použitím úplne nabitého akumulátora.
• Po skoncení snímania sa vykoná zníženie šumu pre dobu otvorenia uzávierky . Ked sa zobrazí správa „Processing...“ , nebudete môct dalej snímat. Zrušenie tejto funkcie: pozrite str. 80.
• Funkcia Super SteadyShot sa automaticky vypne.
• Cím je vyššia citlivost ISO alebo dlhší cas expozície, tým výraznejší bude šum na displeji.
• Ak chcete znížit otrasy fotoaparátu, odporúca sa pripojit dialkový ovládac (nie je súcastou dodávky) (str. 140).
Prepínac režimu
Ovládací prvok
Tlacidlo +/– (Expozícia)
Spúšt36
Pripevnenie ocnicového krytu
Ked je spúšt uvolnená bez použitia hladácika, ako napríklad v prípade expozície pri osvetlení
žiarovkou alebo snímania so samospúštou, pripevnite ocnicový kryt, aby ste zabránili prenikaniu svetla cez hladácik a ovplyvneniu expozície.
1 Opatrne stiahnite ocnicový kryt jeho stlacením na bokoch.
2 Posunte ocnicový nad hladácik. Kryt je zvycajne pripojený k popruhu na rameno.
• Pri pripevnovaní ocnicového krytu sa môže v závislosti od konkrétnej situácie aktivovat ocný snímac umiestnený pod hladácikom a môže sa upravit zaostrenie alebo displej LCD môže nadalej blikat. Nastavením položky [Eye-Start AF] na hodnotu [Off] sa zabráni tomuto problému (str. 80).37
Používanie funkcií snímania
Používanie ovládaca funkcií
Nastavte ovládac funkcií na želanú funkciu. Môžete nastavit rámcek zaostrenia, režim
AF , režim merania, kompenzáciu blesku, režim farieb atd.
ISO: Nastavenie ISO/Zone Matching (str. 39)
WB: Nastavenie vyváženia bielej farby (str. 41)
D-R: D-Range Optimizer (str. 44)
DEC: Výber režimu farby/DEC (str. 45): Režim zaostrovania (str. 46): Flash (Blesk) (str. 50): Metering mode (str. 54)
Ovládac funkcií38
1 Nastavte ovládac funkcií na želanú pozíciu.
2 Stlacte tlacidlo Fn, aby sa objavil displej funkcií.
3 Vyberte želané nastavenie alebo hodnotu pomocou tlacidiel v/V/b/B na ovládaci.
•Tlacidlá b/B na ovládaci môžete nahradit ovládacím prvkom.
• Podrobné informácie o metódach nastavenia nájdete v príslušnom vysvetlení.
4 Stlacením stredového tlacidla ovládaca dokoncite operáciu.
Nastavenia, ktoré ste vybrali, sú nastavené.
Používanie ovládaca funkcií
Ovládac funkcií
Ovládac
Tlacidlo Fn
Stredové tlacidlo/
Tlacidlo Spot AF39
Používanie funkcií snímania
Môžete upravit citlivost ISO a prepnút nastavenie Prispôsobenie zóny .
ISO je meracia jednotka citlivosti na svetlo. Cím väcšie císlo, tým väcšia citlivost.
1 Použitím ovládaca funkcií a tlacidla Fn sa zobrazí položka ISO/Zone Matching (str. 38).
2 Vyberte želanú hodnotu pomocou tlacidiel v/V/b/B na ovládaci, potom stlacte stred ovládaca.
• Možnosti [Hi200] a [Lo80] sa používajú pre nastavenie Prispôsobenie zóny (str. 40).
( : preddefinované nastavenie)
• Ked je citlivost [ISO] nastavená na hodnotu [AUTO], citlivost ISO sa automaticky upraví medzi hodnotami ISO 100 a ISO 800, ale ak je prepínac režimu nastavený na hodnotu M, je pevný s hodnotou ISO 100.
• Rozsah zabudovaného blesku (rozsah, v rámci ktorého sa dosiahne správna expozícia) závisí od hodnoty clony a citlivosti ISO. Podla nasledujúcej tabulky urcite vzdialenost snímania.
Nastavenie ISO/Zone Matching ISO WB D-R DEC
ISO
AUTO Citlivost ISO sa nastaví automaticky .
10 0 Nastavte väcšiu hodnotu pri snímaní v nedostatocných svetelných podmienkach ci pri snímaní rýchlo sa pohybujúceho objektu, alebo nižšiu hodnotu, aby sa dosiahol kvalitný záber.
200
400
800
160 0
Clona
Nastavenie ISO
100 200 400 / AUTO 800 1600
F2,8 1 – 4,3 m 1 – 6 m 1,4 – 8,6 m 2 – 12 m 2,8 – 17 m
F4,0 1 – 3 m 1 – 4,3 m 1 – 6 m 1,4 – 8,6 m 2 – 12 m
F5,6 1 – 2,1 m 1 – 3 m 1 – 4,3 m 1 – 6 m 1,4 – 8,6 m40
Môžete zabránit preexponovaniu alebo podexponovaniu záberu pri snímaní statických alebo dynamických objektov .
1 Použitím ovládaca funkcií a tlacidla Fn sa zobrazí položka ISO/Zone Matching (str. 38).
2 Vyberte hodnotu [Lo80] alebo [Hi200] pomocou tlacidiel v/V/b/B na ovládaci, potom stlacte stred ovládaca.
• Na nastavenie citlivosti ISO sa používajú možnosti [AUTO], [100], [200], [400], [800] a [1600]
(str. 39).
• Citlivost ISO je nastavená v polohe [Lo80] na hodnotu ekvivalentnú s citlivostou ISO 80 a s ISO
200 v polohe [Hi200].
• Ak sa používa prispôsobenie zóny , nastavenie kontrastu v režime farieb sa deaktivuje.
• Podla nasledujúcej tabulky urcite dosah blesku.
Zone Matching
Lo80 Zabráni podexponovaniu záberu. Odporúca sa používanie v dynamických (prevažne tmavých) scénach, pretože zábery majú tendenciu zbeliet.
Hi200 Zabráni preexponovaniu záberu. Odporúca sa používanie v statických (prevažne svetlých) scénach, pretože zábery majú tendenciu k zvýšeniu úrovne šumu.
Clona
Zone Matching
Lo80 Hi200
F2,8 1 – 3,8 m 1 – 6 m
F4,0 1 – 2,7 m 1 – 4,3 m
F5,6 1 – 1,9 m 1 – 3 m41
Používanie funkcií snímania
Fotoaparát zvycajne upraví farebné tóny automaticky . Tiež ich je možné upravit podla svetelných podmienok.
1 Použitím ovládaca funkcií a tlacidla Fn sa zobrazí položka White-balance mode (str. 38).
2 Vyberte želaný režim vyváženia bielej farby pomocou tlacidiel v/V na ovládaci.
3 Ak chcete vybrat položku [AWB], stlacte stred ovládaca.
Ak chcete vybrat inú položku ako [AWB], prejdite na príslušný postup.
*
K: oznacuje jednotku „Kelvin“ (jednotka farebnej teploty)
Vyberte možnost vyhovujúcu urcitému svetelnému zdroju. Túto funkciu použite, ak nemôžete dosiahnut želanú farbu v [AWB].
1 Použitím ovládaca funkcií a tlacidla Fn sa zobrazí položka White-balance mode (str. 38).
2 Zobrazte ponuku Preset white balance pomocou tlacidiel v/V na ovládaci a potom stlacte tlacidlo B.
Nastavenie vyváženia bielej farby ISO WB D-R DEC
AWB (Auto white balance) Automatické vyváženie bielej farby .
(Preset white balance) Upravuje vyváženie bielej farby podla urcitého svetelného zdroja (str. 41).
K* (Color temperature) Upravuje farebnú teplotu. Tiež sa upraví filter CC
(Kompenzácia farieb) (str. 42).
(Custom white balance) Zapamätá si základné nastavenie pre bielu farbu (str. 43).
Preset white balance42
3 Vyberte želaný svetelný zdroj pomocou tlacidiel b/B na ovládaci alebo na ovládacom prvku, potom v prípade potreby vykonajte jemné úpravy pomocou tlacidiel v/V na ovládaci.
• Môžete upravit vyváženie bielej farby medzi +3 a –3 (pri žiarivke medzi +4 a –2).
• Úprava smerom k znacke + zvyšuje farebnú teplotu a záber sa sfarbuje docervena. Úprava smerom k znacke – znižuje farebnú teplotu a záber zbledne.
• 1 krok je ekvivalentný hodnote približne 10 mired*.
* Mired: jednotka oznacujúca kvalitu konverzie farieb vo filtroch farebnej teploty .
4 Stlacte stred ovládaca.
( : Preddefinované nastavenie)
• Dalšie informácie o vyvážení bielej farby t str. 12
• Ak okolité svetlo pozostáva iba zo sodíkových alebo ortutových výbojok, z dôvodu vlastností svetelného zdroja nie je možné dosiahnut správne vyváženie bielej farby . Na úpravu okolitého svetla sa odporúca použit blesk.
Vyváženie bielej môžete nastavit pomocou teploty farieb.
Použitím nastavenej farebnej teploty ako štandardu môže byt farba kompenzovaná z G
(Green) na M (Magenta), práve ako použitím filtra CC (Color Compensation) pre fotografiu.
• Pri nastavení farebnej teploty meranej chromometrom sa odporúca pred snímaním fotografie vykonat skúšobné snímanie.
1 Použitím ovládaca funkcií a tlacidla Fn sa zobrazí položka White-balance mode (str. 38).
2 Zobrazte ponuku Color temperature pomocou tlacidla V na ovládaci a potom stlacte tlacidlo B.
(Daylight) Upravuje nastavenie pre fotenie v exteriéri, slnecné objekty .
(Shade) Upravuje nastavenie pre podmienky v tieni za jasného dna.
(Cloudy) Upravuje nastavenie pre zamracenú oblohu.
(Tungsten) Upravuje nastavenie pre také miesta, kde sa rýchlo menia svetelné podmienky , napr. pri vecierku v divoko osvetlenej miestnosti alebo pri ostrom svetle, napr. vo fotoštúdiu.
(Fluorescent) Upravuje nastavenie pre osvetlenie pri žiarivke.
(Flash) Upravuje nastavenie pre fotenie s bleskom.
Color temperature43
Používanie funkcií snímania
3 Nastavte farebnú teplotu pomocou tlacidiel v/V/b/B na ovládaci.
• Vyberte císlo (rádovo tisícky alebo stovky) pre farebnú teplotu pomocou tlacidiel b/B, potom nastavte hodnotu vybratého císla pomocou tlacidiel v/V .
• Farebnú teplotu je možné vybrat v rozsahu od 2 500 K do 9 900 K.
4 Vyberte oblast nastavenia filtra CC pomocou tlacidiel B, potom v prípade potreby nastavte filter CC pomocou tlacidiel v/V .
• Stlacením tlacidla v sa kompenzuje smerom k znacke M (Magenta) a stlacením tlacidla V smerom k znacke G (Green). Táto kompenzácia umožnuje úpravu v rámci deviatich krokov v každom smere.
• Prírastok stupnice je ekvivalentný približne hodnote 5 CC.
5 Stlacte stred ovládaca.
• Ked zmeníte farebnú teplotu po úprave filtra CC, aktuálna hodnota filtra CC odráža novú farebnú teplotu.
V scénach, v ktorých okolité svetlo pozostáva z viacerých typov svetelných zdrojov , odporúca sa použit vlastné vyváženie bielej farby , aby sa správne reprodukovala biela farba.
1 Použitím ovládaca funkcií a tlacidla Fn sa zobrazí položka White-balance mode (str. 38).
2 Zobrazte ponuku Custom white balance pomocou tlacidiel v/V na ovládaci a potom stlacte tlacidlo B.
3 Vyberte položku [ SET] pomocou tlacidla B na ovládaci, potom stlacte stred ovládaca.
Na displeji LCD sa zobrazí hlásenie „Use spot metering area. Press shutter to calibrate.“ .
4 Podržte kameru, aby biela oblast úplne pokryla okruh bodového merania a stlacte spúšt.
Cvakne spúšt a zobrazia sa kalibrované hodnoty (teplota farieb a CC).
• Zaostrovanie nie je potrebné potvrdit.
5 Stlacte stred ovládaca.
Na displeji sa zobrazí obrazovka s informáciami o snímaní s uchovaným nastavením vyváženia bielej farby .
Custom white balance44
Vyvolanie vlastného nastavenia vyváženia bielej farby
V o vyššie uvedenom kroku 2 vyberte položku [ ] pomocou tlacidiel b/B, potom stlacte stred ovládaca.
• Vlastné nastavenie vyváženia bielej farby registrované v tejto operácii je úcinné, pokial je nové nastavenie registrované. (Nastavenie sa uchová aj po vypnutí napájania.)
• Ak sa používa pri stlacení spúšte blesk, zaregistruje sa vlastné vyváženie bielej farby so zohladnením svetla blesku. Neskôr snímajte s použitím blesku.
• Hlásenie „Custom WB error.“ oznacuje, že hodnota prekracuje ocakávaný rozsah. (Ak sa blesk používa pre blízky objekt alebo jasne osvetlený objekt.) Hodnota je registrovaná a farba indikátora sa zmení na žltú na obrazovke s informáciami o snímaní na displeji LCD. V tejto chvíli môžete snímat, ale odporúca sa, aby ste znovu nastavili vyváženie bielej farby na získanie lepšej úrovne vyváženia bielej farby .
Fotoaparát analyzuje podmienky snímania a automaticky opravuje záber, aby sa dosiahla vyššia kvalita záberu.
1 Použitím ovládaca funkcií a tlacidla Fn sa zobrazí položka D-Range Optimizer (str. 38).
2 Vyberte želaný režim pomocou tlacidiel b/B na ovládaci, potom stlacte stred ovládaca.
( : Preddefinované nastavenie)
• V nasledujúcich prípadoch nemá žiadny vplyv .
– Stredové meranie
– Bodové meranie
– Prepínac režimu je nastavený na hodnotu M.
– Režim [Quality] je nastavený na hodnotu [RAW] alebo [RAW & JPEG].
• Ak používate funkciu AE lock, fotoaparát automaticky opraví uzamknutý záber.
• V režime plynulého posunu je oprava fixne nastavená pre prvý záber a rovnaká oprava sa použije pre druhý záber alebo dalšie zábery .
D-Range Optimizer ISO WB D-R DEC
OFF (Off) Neupravuje jas ani kontrast.
(Standard) Upravuje jas a kontrast na celom displeji.
(Advanced) Optimalizuje kontrast a reprodukciu farieb zaznamenaného záberu podla oblasti.45
Používanie funkcií snímania
Režim farby má kombinácie farebných tónov , vyváženia bielej farby , kontrastu, sýtosti a ostrosti, ktoré najlepšie vyhovujú rôznym podmienkam a úcelom snímania. Táto funkcia je užitocná, ak chcete používat efekty výberu scény , ked je prepínac režimu nastavený na hodnoty P , A, S alebo M. V rámci režimu farieb sa môže podla vašich potrieb dalej kalibrovat kontrast, sýtost a ostrost.
1 Použitím ovládaca funkcií a tlacidla Fn sa zobrazí položka Color/DEC (str. 38).
2 Vyberte želaný režim farieb pomocou tlacidiel b/B na ovládaci.
3 Pri úprave kontrastu, sýtosti alebo ostrosti sa presunte na displej pre upravovanie pomocou tlacidla V , vyberte želanú položku pomocou tlacidla v/V , potom upravte hodnotu pomocou tlacidla b/B.
4 Stlacte stred ovládaca.
( : Preddefinované nastavenie)
* Používa priestor farieb sRGB (pozrite nižšie).
Výber režimu farby/DEC ISO WB D-R DEC
(Standard)* Reprodukuje rôzne scény s bohatým stupnovaním a krásnymi farbami.
(Vivid)* Reprodukuje nezabudnutelné scenérie, napríklad modrú oblohu, západ slnka, jarnú vegetáciu a jesenné lístie použitím sýtych a živých farieb.
(Portrait)* Zdôraznuje objekt a jemne reprodukuje farebné tóny pokožky .
(Landscape)* Reprodukuje scenériu so živými a ostrými farbami.
(Sunset)* Nádherné reprodukuje cervenú žiaru pri západe slnka.
(Night view)* Osvetlenú oblast reprodukuje so živými farbami a tmavú oblast s kontrastnými farbami.
(B&W) Pre jednofarebné zábery .
(Adobe RGB) Používa priestor farieb Adobe RGB. Profil ICC sa neuloží do záberu.46
• Výberom automatického vyváženia bielej farby (str. 41) sa dosiahnu efektívnejšie farebné tóny .
Automatické vyváženie bielej farby používajte v režime Západ slnka.z Informácie o priestore farieb sRGB a Adobe RGB
Priestor farieb sRGB
T oto je štandardný priestor farieb digitálneho fotoaparátu a je vhodný pre skoro všetky normálne podmienky . Kedže priestor farieb upravuje vlastnosti displeja, sRGB je tiež vhodný pre spracovanie záberov pre použitie na webových stránkach.
Priestor farieb Adobe RGB
Priestor farieb Adobe RGB poskytuje široký rozsah reprodukcie farieb v porovnaní s priestorom farieb sRGB. Ak je hlavným úcelom vytlacenie záberu, najmä ak je velká cast objektu sfarbená
živou zelenou alebo cervenou farbou, priestor Adobe RGB bude efektívnejší ako iné režimy farieb sRGB.
• Názov súboru so záberom zacína znakmi „_DSC“ (str. 107).z Informácie o prispôsobení farieb v priestore Adobe RGB
Ak chcete záber zobrazit alebo vytlacit, použite softvér, ktorý podporuje spravovanie farieb, napríklad „Picture Motion Browser“ (je súcastou dodávky).
Ak chcete zobrazit, upravit, prispôsobit alebo vytlacit záber nasnímaný v režime Adobe RGB, použite napríklad aplikáciu „Picture Motion Browser“ , ktorá podporuje spravovanie farieb a priestor farieb DCF2.0. Softvér bez funkcií spravovania farieb nezobrazí alebo nevytlací záber
Adobe RGB s vernými farbami. Ak chcete vytlacit záber s vernými farbami, tlaciaren musí byt kompatibilná s priestorom farieb DCF2.0.
Môžete nastavit oblast a režim automatického zaostrenia (AF).
• Ked snímate v režime automatického zaostrenia, nastavte režim zaostrenia na možnost AF .
(Contrast) Upravuje kontrast v piatich krokoch od –2 do +2. Cím je hodnota vyššia, tým je kontrast väcší, pricom výsledkom je vhodne upravený jasný záber. Cím je hodnota nižšia, tým je kontrast slabší, a výsledkom je menej vybielených alebo príliš tmavých oblastí.
• Pri nastavení prispôsobenia zóny sa iba docasne obnoví nastavenie kontrastu na 0 bez možnosti zmeny .
(Saturation) Upravuje sýtost farieb v piatich krokoch od –2 do +2. Cím je hodnota vyššia, tým silnejšia je sýtost, pricom výsledkom je
živý a jasný záber. Výsledkom nižšej hodnoty bude menej výrazný záber.
• Ak je režim farieb nastavený na hodnotu (B&W), sýtost nie je možné upravit.
(Sharpness) Upravuje ostrost záberu v piatich krokoch od –2 do +2. Cím je hodnota vyššia, tým sú kontúry a záber jasnejšie. Cím je hodnota nižšia, tým je záber mäkší.
Režim zaostrovania ISO WB D-R DEC47
Používanie funkcií snímania
Môžete zmenit spôsob zaostrovania. Ak je problematické získat správne zaostrenie, zmente metódu.
1 Použitím ovládaca funkcií a tlacidla Fn zobrazte displej režimu zaostrenia (str. 38).
2 Displej AF area zobrazíte pomocou tlacidiel v na ovládaci.
3 Vyberte želaný režim pomocou tlacidiel b/B na ovládaci, potom stlacte stred ovládaca.
( : Preddefinované nastavenie)
AF area
(Wide AF area) Fotoaparát urcí, ktorý z deviatich lokálnych rámcekov zaostrenia sa použije na zaostrenie v širokom rámceku zaostrenia.
• Ked spúšt stlacíte ciastocne, rámcek použitý na zaostrenie sa krátko rozsvieti.
• Môžete prepnút na rámcek bodového zaostrenia, ak sa
želaný rámcek nepoužije pri zaostrovaní. Stlacte tlacidlo bodového automatického zaostrenia (Spot AF) v strede ovládaca, aby ste zaostrili do stredu displeja, a úplným stlacením spúšte bez uvolnenia tlacidla bodového automatického zaostrenia (Spot AF) na ovládaci nasnímajte záber.
(Spot AF area) Fotoaparát používa rámcek bodového zaostrenia exkluzívne.
• Ked sa pozeráte do hladácika, rámcek bodového zaostrenia sa krátko rozsvieti.
Široký rámcek zaostrenia
Rámcek bodového zaostrenia48
• Ked je stlacený ovládac alebo tlacidlo bodového automatického zaostrenia (Spot AF), zaostrenie zostane uzamknuté. Ak po nasnímaní záberu zostane stlacený ovládac alebo tlacidlo Spot AF , môžete pokracovat v snímaní s rovnakým zaostrením.
• Ak sa používa meranie s viacerými segmentmi, expozícia je uzamknutá v rovnakom case, ako je uzamknuté zaostrenie.
• V režime širokej oblasti AF môžete stlacit ovládac na zaostrenie. Ak chcete snímat s týmto zaostrením, stlacte spúšt bez uvolnenia ovládaca. Smer stlaceného ovládaca neovplyvnuje rámcek použitý na zaostrenie.
• V režime oblasti bodového automatického zaostrenia (Spot AF) môžete zaostrovat stlacením ovládaca alebo tlacidla bodového automatického zaostrenia (Spot AF). Ak stlacíte lubovolné smerové tlacidlo ovládaca, vždy sa aktivuje rámcek bodového zaostrenia. Ak chcete snímat s týmto zaostrením, stlacte spúšt bez uvolnenia ovládaca alebo tlacidla bodového automatického zaostrenia (Spot AF).
• Lokálny rámcek zaostrenia sa nemusí rozsvietit, ked prebieha nepretržité snímanie, alebo ak je
úplne stlacená spúšt bez prestávky .
Zvolí režim automatického zaostrovania.
1 Použitím ovládaca funkcií a tlacidla Fn zobrazte displej režimu zaostrenia (str. 38).
2 Displej AF mode zobrazíte pomocou tlacidiel V na ovládaci.
3 Vyberte želaný režim pomocou tlacidiel b/B na ovládaci, potom stlacte stred ovládaca.
(Focus area selection)
Z deviatich rámcekov vyberte lokálny rámcek zaostrenia.
Stlacte zodpovedajúce tlacidlo na ovládaci a na zaostrenie sa použije lokálny rámcek zaostrenia v urcitom smere. (K dispozícii je osem smerov .) Stlacte tlacidlo bodového automatického zaostrenia (Spot AF) v strede, aby sa na zaostrenie použil rámcek bodového zaostrenia.
• Ked sa pozeráte do hladácika, vybratý rámcek zaostrenia sa krátko rozsvieti.
• Po nasnímaní záberu je výberový rámcek stále k dispozícii.

TXT / PDF

Available 21 files for DSLR-A100 View all >
HelpDrivers Since March 2000