Sony DSLR-A100 Download Manual

DSLR-A100 2-689-106-22 (1)
2-689-106-22 (1)
Pred zapnutím
Používání funkcí fotografování
Používání funkcí prohlížení
Používání menu
Používání pocítace
Tisk snímku
Odstranení problému
Ostatní
Rejstrík
2006 Sony Corporation
100
DSLR-A100
Jednooká digitální zrcadlovka
Uživatelská prírucka/
Odstranování problému
Další informace o produktu a odpovedi na casto kladené dotazy naleznete na našich internetových stránkách zákaznické podpory .
„Nejdríve si prectete“ (samostatná publikace)
Vysvetluje nastavení a základní cinnosti fotografování / prehrávání s vaším fotoaparátem.
Návod k obsluze
Pred uvedením tohoto prístroje do provozu si laskave dukladne prostudujte tuto prírucku a prírucku „Nejdríve si prectete“
(samostatná publikace) a uložte si je k pozdejšímu použití.2
Poznámky k používání fotoaparátu
Typy použitelných karet
„Memory Stick“ (nepriložena)
K dispozici jsou dva typy karet
„Memory Stick“.
„Memory Stick“: s fotoaparátem nelze používat karty „Memory
Stick“.
„Memory Stick Duo“: Vložení karty „Memory Stick Duo“ do adaptéru Memory Stick Duo do slotu CF (priložen).
• Používáte-li kartu „Memory Stick Duo“ s prepínacem ochrany proti zápisu, prepnete prepínac do polohy pri záznamu.
• Podrobnosti o kartách „Memory Stick“ viz str. 135.
Poznámky k bloku akumulátoru
• Pred prvním použití fotoaparátu blok akumulátoru NP-FM55H (priložen) vybijte.
(t krok 1 v prírucce „Nejdríve si prectete“)
• Blok akumulátoru lze dobíjet i v prípade, že nebyl zcela vybitý . I v prípade, že blok akumulátoru není zcela nabitý , mužete používat kapacitu cástecne nabitých akumulátoru tak, jak je.
• Jestliže nepredpokládáte, že budete blok akumulátoru používat delší dobu, vybijte akumulátory a vyjmete je z fotoaparátu, poté je uložte na chladném a suchém míste.
Úcelem je zachování funkce bloku akumulátoru (str. 138).
• Podrobnosti k použitelným blokum akumulátoru viz str. 138.
Za obsah nahrávek se neposkytuje žádná kompenzace
Pokud není možno nahrávat nebo prehrávat v dusledku poruchy fotoaparátu, nahrávacího média atd., nelze nijak kompenzovat obsah nahrávky .
Doporucení k zálohování
Abyste predešli potenciálnímu riziku ztráty dat, vždy si data zkopírujte (zálohujte) na jiné médium.
Poznámky k nahrávání/prehrávání
• T ento fotoaparát není prachotesný , není odolný proti stríkancum ani vodotesný . Pred použitím fotoaparátu si prectete
„Upozornení“ (str.143).
• Než se rozhodnete nahrát neopakovatelné události, vyzkoušejte si nahrávání a overte si,
že fotoaparát pracuje správne.
• Dávejte pozor, aby fotoaparát nenavlhnul.
Pokud se dovnitr fotoaparátu dostane voda, muže zpusobit poškození, v nekterých prípadech neopravitelné.
• Nedívejte se pres sundaný objektiv nebo hledácek do slunce nebo do silného svetla.
Muže dojít k nevratnému poškození zraku.
Také to muže zpusobit poškození fotoaparátu.
• Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti zdroju silných radiových vln nebo zárení. Je možné,
že fotoaparát pak nebude nahrávat nebo prehrávat správne.
• Používání fotoaparátu v prašném nebo písecném prostredí muže zpusobit poškození.
• Jestliže dochází ke kondenzaci par, pred použitím fotoaparátu ji odstrante (str. 143).
• Nevystavujte fotoaparát otresum a úderum.
Krome poruch funkce fotoaparátu to muže znemožnit nahrávání snímku, výsledkem muže být nepoužitelné nahrávací médium, nebo muže dojít ke ztráte integrity dat snímku, jejich poškození nebo ztráte.
• Pred použitím ocistete blesk. Teplo vznikající pri cinnosti blesku muže zpusobit zbarvení necistot na povrchu okénka blesku nebo jejich prilepení na povrch, címž dojde k omezení propustnosti svetla.3
• Fotoaparát, priložené príslušenství apod. ukládejte z dosahu detí. Mohlo by dojít k polknutí bloku akumulátoru, patice príslušenství apod. Pokud k takovému problému dojde, vyhledejte okamžite lékare.
Poznámky k LCD monitoru a objektivu
• LCD monitor je vyroben za použití extrémne presné technologie, takže více než
99,99% pixelu je funkcních k efektivnímu použití. Presto se na LCD monitoru mohou trvale objevovat ojedinelé cerné anebo jasné svetelné body (bílé, cervené, modré nebo zelené). T yto body jsou normální jev výrobního procesu a nijak neovlivnují snímky .
• Nevystavujte fotoaparát prímému slunci.
Pokud by se svetlo ze slunce koncentrovalo do blízkého bodu, mohlo by dojít ke vznícení. V prípade, že musíte uložit fotoaparát na prímé slunce, nasadte kryt objektivu.
• V e studeném prostredí se mohou obrázky na
LCD displeji ztrácet. Nejedná se o závadu.
Jestliže fotoaparát zapnete ve studeném prostredí, LCD monitor muže být prechodne tmavý . Když se fotoaparát zahreje, monitor funguje normálne.
• Na LCD monitor nepusobte žádným tlakem.
Mohlo by dojít k nesprávnému zobrazení barev na monitoru a jeho poruše.
Ohnisková vzdálenost
Úhel záberu tohoto fotoaparátu je užší než fotoaparátu na 35 mm film. Zvetšením ohniskové vzdálenosti objektivu o polovinu lze dosáhnout približného ekvivalentu ohniskové vzdálenosti fotoaparátu na 35 mm film a fotografovat se stejným úhlem záberu.
Napríklad nasazením objektivu s ohniskovou vzdáleností 50 mm lze získat približný ekvivalent 75 mm objektivu fotoaparátu na film 35 mm.
Kompatibilita dat snímku
• T ento fotoaparát splnuje univerzální zásady standardu DCF (Design rule for Camera File system) zavedené spolecností JEITA (Japan
Electronics and Information T echnology
Industries Association).
• Není zaruceno prehrávání snímku porízených tímto fotoaparátem na jiném vybavení ani prehrávání snímku nahraných nebo upravovaných jiným vybavením na tomto fotoaparátu.
Varování k autorským právum
T elevizní programy , filmy , videokazety a další materiály mohou být chráneny autorskými právy . Neautorizované nahrávání takových materiálu muže být v rozporu s ustanoveními zákonu na ochranu autorských práv .
Fotografie použité v tomto návodu
Fotografie použité jako príklady snímku v tomto návodu jsou reprodukované obrázky , nikoli skutecné snímky porízené tímto fotoaparátem.
Cerné, bílé, cervené, modré a zelené body4
Obsah
Poznámky k používání fotoaparátu ......... 2
Základní techniky k získání lepších snímku ....... 8
Ostrení – Úspešné zaostrování na objekt ......... 8
Expozice – Nastavení intenzity svetla ............ 11
Barva – Vliv osvetlení............ 12
Kvalita – „Kvalita snímku“ a „velikost snímku“ ......... 12
Popis soucástí ............. 14
Indikátory na monitoru ......... 17
Prepínání zobrazení informací záznamu .......... 21
Pocet snímku .......... 22
Pocet snímku, které lze nahrát pri použití bloku akumulátoru .......... 24
Prubeh cinnosti............ 25
Použití ovladace režimu ............ 26
Výber scény ............. 27
Porizování snímku v automatickém režimu fotografování s programem ......... 28
Porizování snímku v režimu priority clony ............ 29
Porizování snímku v režimu priority rychlosti záverky............ 31
Porizování snímku s rucním nastavením expozice ........... 32
Použití volice funkcí ............ 37
Jak používat volic funkcí ...... 38
Nastavení ISO / srovnání zón............. 39
Úprava vyvážení bílé ............. 41
Optim.dyn.rozs. ....... 44
Volba režimu barev/DEC....... 45
Režim zaostrení ....... 46
Blesk........... 50
Režim merení expozice......... 54
Použití tlacítka (pohon) ............56
Zpusob použití tlacítka (pohon) ......... 56
Prubežné fotografování......... 57
Použití samospoušte ............ 58
Porizování 3 snímku s posunutou hodnotou expozice – ruzná expozice........ 58
Porizování snímku s intervalem vyvážení bílé ........... 60
Pred zapnutím
Používání funkcí fotografování5
Nastavení expozice .........61
Uzamcení expozice (uzamcení AE).............63
Slow Sync (porizování snímku s tmavým pozadím pomocí blesku)...65
Náhled hloubky pole ...........66
Rucní zaostrování.........67
Zapnutí obrazovky prehrávání.............68
Zobrazení histogramu .........70
Otocení snímku ............72
Zvetšování snímku .......73
Prohlížení snímku na televizoru .............74
Použití položek menu ..........76
Prehled menu ..........78
Menu záznamu 1 ............79
Velikost obr.
Kvalita
Prehráv .uk.
Snížení šumu
Start okem AF
Menu záznamu 2 ............82
Cervené oci
Rízení blesku
Blesk výchozí
Por. expozice
Reset
Menu prehrávání 1 .........84
Smazat
Formátovat
Chránit
Form.Prehledu
Menu prehrávání 2 .........87
Prezentace
Nastav DPOF
Používání funkcí prohlížení
Používání menu6
Vlastní menu 1........ 89
Nast. priority
TlacFixZaost
Tlacítko AEL
Nast.vol.ovl.
Nast.komp.exp.
Iluminátor AF
Vlastní menu 2........ 92
Blok. záverky
Blok. záverky
Nast. obl. AF
Zobr. monitoru
Zobr. nahr.
Zobr. prehr.
Nabídka nastavení 1............. 94
LCD jas
Režim prenosu
Video výstup
Audio signály
Jazyk
Nast.datum/cas
Nabídka nastavení 2............. 96
Soub.c.pam.
Název složky
V olba složky
Nabídka nastavení 3............. 98
Podsvíc. LCD
Úsporný režim
Cást menu pam.
Potvrdit smaz.
Cištení CCD
Výchozí vynul.
Využití pocítace se systémem Windows........ 101
Kopírování snímku do pocítace .......... 103
Zobrazení souboru snímku uložených v pocítaci fotoaparátem........... 109
Instalace softwaru (priložen) .........110
Používání softwaru (priložen) .............111
Používání pocítace Macintosh .............116
Používání pocítace7
Jak vytisknout snímky............. 118
T isk snímku prímo na tiskárne odpovídající standardu PictBridge........ 119
Odstranení problému .........123
Varovná hlášení ..........133
Karta „Memory Stick“ .............135
Karta CF/Microdrive ..........137
Blok akumulátoru .......138
Nabíjecka akumulátoru ...........139
Dokoupitelné príslušenství ......140
Upozornení ...........143
Specifikace ...........145
Resetování na výchozí nastavení .........147
Tisk snímku
Odstranení problému
Ostatní
Rejstrík 1518
Základní techniky k získání lepších snímku
Nahlédnete-li do hledácku nebo stisknete-li zpola tlacítko spoušte, fotoaparát automaticky upraví zaostrení (automatické zaostrení). Zvyknete si nejdríve stisknout tlacítko spoušte pouze zpola, abyste si overili, že fotografovaný predmet je vizuálne zaostren.
Jestliže obraz vypadá rozostrený i po zaostrení, muže to být v dusledku chvení fotoaparátu. t Viz „Rady na ochranu pred rozmazáním“ (v dalším textu).
Ostrení
Úspešné zaostrování na objekt
Rovnou zcela stisknete tlacítko spoušte.
Zpola stisknete tlacítko spoušte.
Uzamcení AE/AF
, z
Poté zcela stisknete tlacítko spoušte.
Ostrení Expozice Barva Kvalita
Tato cást popisuje základy , abyste mohli využívat svuj fotoaparát. Seznámí vás se zpusobem použití nejruznejších funkcí fotoaparátu – napríklad s ovladacem režimu (str. 26), volicem funkcí (str. 37), soustavou menu (str. 76) a podobne.9
Když je objekt mimo rámec zaostrení (Zámek zaostrení)
Za bežných okolností umístete v režimu automatického zaostrení fotografovaný predmet do rámecku zaostrení a poridte snímek. Je-li predmet mimo stred a vne rámecku zaostrení, fotoaparát zaostrí na pozadí v rámecku zaostrení a fotografovaný predmet bude rozostren. Abyste tomu predešli, doporucujeme použít funkci zámku zaostrení postupem popsaným dále.
• Funkce zámku zaostrení je úcinná také pri porizování snímku predmetu, u kterých je automatické zaostrení méne úcinné (str. 10).
1 Predmet umístete do rámecku zaostrení a stisknete zpola tlacítko spoušte.
• V e hledácku se zobrazí indikace z. Místní rámecek zaostrení se krátce osvetlí, aby se indikoval bod zaostrení.
Rady na ochranu pred rozmazáním
Fotoaparát držte pevne, lokty nechte svešené pri bocích, a objektiv podeprete dlaní levé ruky . Jednou nohou nakrocte, abyste stabilizovali trup, a mužete se také oprít o stenu nebo se mužete lokty oprít o stul. Doporucuje se také používat stativ nebo používat funkci Super SteadyShot.
Používání blesku na tmavých místech umožnuje porizovat jasné snímky i v prípade, že predmet je v tlumeném svetle. Použití blesku také brání rozmazání snímku v dusledku chvení fotoaparátu.
Chcete-li dosáhnout optimálních výsledku s okolním svetlem nebo jestliže fotografovaný predmet je mimo dosah blesku, mužete zvýšit rychlost záverky , aby bez použití blesku nedocházelo k silnému chvení fotoaparátu, pokud zvýšíte citlivost ISO. (Výsledek se však bude jevit zrnitý v dusledku šumu.)10
2 Tlacítko spoušte pridržte zpola stisknuté a znovu upravte kompozici snímku.
3 Chcete-li porídit snímek, tlacítko spoušte stisknete zcela.
• Funkce zámku zaostrení zamkne také expozici (je-li zvoleno vícebodové merení (str. 54)).
• Uvolnení spoušte po porízení snímku odemkne zámek zaostrení. Ponecháte-li po porízení snímku tlacítko spoušte zpola stisknuté, mužete pokracovat s porizováním snímku se stejným zaostrením.
• Jestliže se indikátor z v hledácku nerozsvítí (predmet se pohybuje), nelze použít funkci zámku zaostrení stisknutím spoušte zpola. (Viz str. 48 a 67.)
Predmety, které mohou vyžadovat zvláštní zaostrení:Pri používání automatického zaostrování je težké zaostrit na následující objekty . V takových prípadech využijte rys uzamknutí zaostrení nebo rucní ostrení (str. 67).
– Predmet s nízkým kontrastem (napríklad modré nebe nebo bílá zed).
– Dva predmety v ruzné vzdálenost, pokud oba zasahují do rámecku zaostrení.
– Predmet skládající se z opakovaných vzoru (napríklad fasáda budovy).
– V elmi jasný nebo lesknoucí se predmet (napríklad slunce, karosérie automobilu nebo vodní hladina).
Merení presné vzdálenosti k predmetu
Vodorovná cára na obrázku zobrazuje umístení roviny CCD*. Budete-li merit presnou vzdálenost mezi fotoaparátem a predmetem, ridte se podle polohy vodorovné prímky .
* CCD je soucástí fotoaparátu, která se chová jako film.11
Nastavením rychlosti záverky a clony lze vytváret ruzné snímky . Expozice je množství svetla, které pronikne do fotoaparátu, když spustíte záverku.
Expozice
Nastavení intenzity svetla
Preexponováno
= príliš mnoho svetla
Belavé snímky
V režimu automatického nastavení se expozice automaticky nastavuje na správnou hodnotu. Pomocí funkcí uvedených dále ji však mužete nastavovat také rucne.
Rucní expozice:Umožnuje nastavit rychlost záverky a hodnotu clony rucne. t str. 32
Režim merení:Umožnuje zmenit cást objektu, který se bude vyhodnocovat ke stanovení expozice. t str. 54
Kompenzace expozice:Umožnuje upravit dobu expozice zjištenou fotoaparátem. t str. 61
Správná expozice
Podexponováno
= príliš málo svetla
Tmavší snímek
Rychlost záverky = délka casového úseku, po který do fotoaparátu proniká svetlo
Clona = velikost otvoru, který umožnuje svetlu procházet do fotoaparátu
Snímac obrázku = Cást, která nahrává snímek
Expozice:12
Zjevná barva objektu je ovlivnena svetelnými podmínkami.
Príklad: Barva snímku je ovlivnena zdroji svetla
Barevné tóny se v režimu automatického vyvážení bílé upravují automaticky .
Barevné tóny lze však nastavovat i rucne pomocí režimu vyvážení bílé (str. 41).
Digitální obraz je tvoren sadou malých bodu, kterým se ríká pixely .
Pokud obraz obsahuje velký pocet pixelu, je velký , zabírá více pameti a zobrazuje i jemné detaily . „ V elikost snímku“ se uvádí v poctu pixelu. Trebaže na displeji fotoaparátu nepozorujete žádný rozdíl, jemné detaily a doba zpracování dat se liší pri tisku snímku nebo jeho zobrazení na obrazovce pocítace.
Popis pixelu a velikosti snímku
Barva
Vliv osvetlení
Pocasí/osvetlení Denní svetlo Oblacno Zárivky Žárovky
Charakteristiky svetla
Bílé (standardní) Namodralé S nádechem do modra
Nacervenalé
Kvalita
„Kvalita snímku“ a „velikost snímku“
1 V elikost snímku: L:10M
3 872 pixelu × 2 592 pixelu = 10 036 224 pixelu
2 V elikost snímku: S:2.5M
1 920 pixelu × 1 280 pixelu = 2 457 600 pixelu
Pixely13
Výber velikosti snímku k použití
Výchozí nastavení je oznaceno .
* Snímky se ve fotoaparátu zaznamenávají ve stejném pomeru stran 3:2, jako je fotografický papír nebo pohlednice apod.
** T oto je velikost presahující formát A3. Snímky lze vytisknout s okrajem kolem snímku o velikosti
A3.
Výber kvality snímku (kompresní pomer) v kombinaci (str. 79)
Pri ukládání digitálních obrázku lze volit kompresní pomer snímku. Vyberete-li vysoký kompresní pomer, bude snímek postrádat jemnost detailu, ale velikost souboru bude menší.
Pixel Vysoký pocet pixelu
(jemná kvalita snímku a znacná velikost souboru)
Príklad: Tisk až do velikosti A3/A3+**
Nízký pocet pixelu
(hrubá kvalita snímku, ale malá velikost souboru)
Príklad: K vytvárení webových stránek
Velikost snímku* Pokyny pro použití Pocet snímku
Ti s k
L:10M Vetší
Menší
K ukládání duležitých snímku nebo tisku ve velikosti A3/A3+** nebo jemných snímku velikosti A4.
Méne
Více
Jemný
Hrubý
M:5.6M K tisku snímku o velikosti A4 nebo snímku o vysoké hustote o velikosti A5
S:2.5M K záznamu velkého poctu snímku
K vytvárení webových stránek14
Pred zapnutím
Popis soucástí
* Nedotýkejte se techto dílu prímo.
Podrobnosti k ovládání naleznete na stránkách, jejichž císla jsou uvedena vzá vor c e .
A Ovladac režimu (26)
BTlacítko (pohon) (56)
C Tlacítko spoušte (t krok 5 v prírucce
„Nejdríve si prectete“)
D Otocný ovladac (28, 90)
E Kontrolka samospoušte (58)
F Kontakty objektivu*
G Zrcadlo*
H Upevnení objektivu
I Tlacítko náhledu na hloubku pole
(66)
J V estavený blesk* (t krok 5 v prírucce „Nejdríve si prectete“)
K Tlacítko funkce Fn (38)
L Vo li c f u n k c í ( 3 7 )
M Úchyt na ramenní popruh (16)
N Tlacítko k uvolnení objektivu
(t krok 2 v prírucce „Nejdríve si prectete“)
O Prepínac režimu zaostrení (67)
P Konektor DC IN (140)
A Hledácek (t krok 5 v prírucce
„Nejdríve si prectete“)
B Snímace oka (93)
C Prepínac POWER (t krok 3 v prírucce „Nejdríve si prectete“)
D Tlacítko MENU (76)
E Tlacítko (zobrazení) (21, 68)
FTlacítko (vymazat)(t krok 6 v prírucce „Nejdríve si prectete“)
GTlacítko (prehrávání) (t krok 6 v prírucce „Nejdríve si prectete“)
H LCD monitor (18, 21)
I Ovladac (v/V/b/B) (t krok 3 v prírucce „Nejdríve si prectete“)
Pro prohlížení: v: Tlacítko
(histogram) (70)
V : Tlacítko (pootocit)
(72)
J Tlacítko stred
(t krok 3 v prírucce „Nejdríve si prectete“)/tlacítko bodového automatického zaostrení (48)
K Konektor REMOTE (dálkové ovládání) (140)
L Patice na príslušenství (141)15
Pred zapnutím
M Volic nastavení dioptrií (t krok 5 v prírucce „Nejdríve si prectete“)
N Porizování snímku: Tlacítko +/–
(expozice) (32, 61)
Pro prohlížení: Tlacítko (zmenšit)
(68, 73)
O Porizování snímku: Tlacítko AEL
(uzamcení AE) (34, 63)
Pro prohlížení: Tlacítko (Zvetšit)
(73)
P Kontrolka prístupu (t krok 4 v prírucce „Nejdríve si prectete“)
Q Prepínac (Super SteadyShot)
(t krok 5 v prírucce „Nejdríve si prectete“)
R Kryt karty CF (t krok 4 v prírucce
„Nejdríve si prectete“)
S Konektor VIDEO/USB (74, 104)
T Slot ke vložení karty CF (t krok 4 v prírucce „Nejdríve si prectete“)
U Pácka k vysunutí CF karty (t krok 4 v prírucce „Nejdríve si prectete“)
A Závit pro stativ
• Používejte stativ se šroubem o max. délce 5,5 mm. Pomocí šroubu delších než
5,5 mm nelze fotoaparát bezpecne upevnit ke stativu a muže dojít k poškození fotoaparátu.
B Pácka k otevrení krytu akumulátoru
(t krok 1 v prírucce „Nejdríve si prectete“)
C Blokovací pácka (t krok 1 v prírucce
„Nejdríve si prectete“)
D Slot ke vložení akumulátoru (t krok
1 v prírucce „Nejdríve si prectete“)
E Kryt akumulátoru (t krok 1 v prírucce „Nejdríve si prectete“)16
Pripojení ramenního popruhu
T ento fotoaparát je vybaven dvema hácky k upevnení popruhu na rameno.
Konec popruhu se sponou na dálkové ovládání upevnete ke strane fotoaparátu s úchopem. Druhý konec popruhu upevnete ke druhé strane fotoaparátu.
Pri protahování popruhu pridržovacím kroužkem pridržte konec popruhu prsty podle obrázku dole a nasunte pridržovací kroužek, aby byl popruh bezpecne pripevnen. Místo prostrkování popruhu kroužkem, posunujte kroužek do potrebné polohy po popruhu.
Jestliže pridržovací kroužek z popruhu sklouzne, pretáhnete ho na popruh z vroubkované strany.
Spona na dálkový ovladac
Pridržovací kroužek
Vroubkovanástrana17
Pred zapnutím
Indikátory na monitoru
Podrobnosti k ovládání naleznete na stránkách, jejichž císla jsou uvedena vzá vor ce .
Hledácek
A
B
Displej Indikace
Široké rámecky zaostrení
(47)
Místní rámecky zaostrení
(47)
Bodové rámecky zaostrení AF (47)
Oblast bodového merení
(47)
Displej Indikace
Kompenzace blesku (53)
Bliká: Blesk se nabíjí
Svítí: Blesk je nabitý
(t krok 5 v prírucce
„Nejdríve si prectete“)
WL Bezdrátový blesk (50)
Vysokorychlostní synchronizace (141)
AEL Zámek AE (63)z Zaostrování (t krok 5 v prírucce „Nejdríve si prectete“)
125 Rychlost záverky (31)
5.6 Clona (29)
Stupnice Ev (33, 60, 64)
9 Pocitadlo zbývajících snímku (57)
Výstraha pred chvením fotoaparátu (t krok 5 v prírucce „Nejdríve si prectete“)
Stupnice Super
SteadyShot (t krok 5 v prírucce „Nejdríve si prectete“)18
LCD monitor (displej s informacemi o záznamu)
• Horní ilustrace zobrazuje celý displej ve vodorovné poloze (str. 21).
A
B
C
D
Displej Indikace
P A S M

Ovladac režimu (26)
125 Rychlost záverky (31)
F5.6 Clona (29)
Displej Indikace
Režim blesku (50)
Kompenzace expozice
(61)/rucní merení (33)
Kompenzace blesku (53)
Stupnice Ev (33, 60, 64)
ISO AUTO
ZONE
Citlivost ISO (39)/srovnání zón (40)
Displej Indikace

Barevný režim (45)
+1 Kontrast (46)
+1 Sytost (46)
+1 Ostrost (46)
Optimalizace dyn. rozsahu (44)
Merení (54)
Oblast AF (47)
Režim AF (48)
RP Priorita uvolnení (89)

Režim pohonu (56)
Velikost snímku (79)
FINE STD
RAW RAW+
Kvalita snímku (79)
Displej Indikace
Zámek AE (63)
Zbývající kapacita akumulátoru (t krok 1 v prírucce „Nejdríve si prectete“)
AWB +1
5 500K M1
Vyvážení bílé
(automatické, prednastavené, teplota barev, filtr CC, vlastní)
(41)
0039 Zbývající pocet snímku, jež je možné uložit (22)19
Pred zapnutím
Pruvodce obsluhou
Další operace muže být indikována v dolní cásti LCD monitoru.
LCD monitor (prehrávání jednotlivých snímku)
Displej Indikace
Ovladac bB
Ovladac vV
Ovladac vVbBz Stred ovladace
Otocný ovladac
Návrat s MENU
Návrat s (73)
Prepne rámec složky a rámec snímku v prohlížeci souboru (68)
Displej Indikace
L:10M
M:5.6M
S:2.5M
Velikost snímku (79)
FINE STD
RAW RAW+
Kvalita snímku (79)
Zbývající kapacita akumulátoru (t krok 1 v prírucce „Nejdríve si prectete“)
10:30
2006.01.01
Datum záznamu
Ochrana (85)
3 Nastavení DPOF (87)
100-0003 Císlo složky-souboru
(108)
[0003/0007] Císlo rámce/celkový pocet snímku20
LCD monitor (histogram)
Displej Indikace
Prehrávání snímku (70)
Histogram (70)
Optimalizace dyn. rozsahu (44)
L:10M
M:5.6M
S:2.5M
V elikost snímku (79)
FINE STD
RAW RAW+
Kvalita snímku (79)
35mm Ohnisková vzdálenost (3)
1/125 Rychlost záverky (31)
–0.3 Stupnice Ev (61)
F3.5 Clona (29)
Kompenzace blesku (53)
P A S M

Ovladac režimu (26)
Režim merení (54)
AWB +1
5500K M1
Vyvážení bílé
(automatické, prednastavené, teplota barev , filtr CC, vlastní)
(41)
ISO100 Citlivost ISO (ISO) (39)
Super SteadyShot
(t krok 5 v prírucce
„Nejdríve si prectete“)
100MSDCF-
0002
Císlo složky-souboru
(108)
Zbývající kapacita akumulátoru (t krok 1 v prírucce „Nejdríve si prectete“)
2006.01.01 Datum záznamu
Ochrana (85)
3 Nastavení DPOF (87)
[0002/0009] Pocet souboru/celkový pocet snímku
Displej Indikace21
Pred zapnutím
Prepínání zobrazení informací záznamu
Pri nahrávání zobrazuje LCD monitor na zadní strane fotoaparátu ruzné informace on a h r á v á n í.
Stisknutím tlacítka (zobrazení) lze prepínat mezi podrobným zobrazením a zvetšeným zobrazením, které obsahuje méne informací vetším písmem. Displej lze vypnout a minimalizovat tak spotrebu energie z baterie.
Pokud otocíte fotoaparátem do svislé polohy , obsah displeje se automaticky pootocí, aby odpovídal poloze fotoaparátu.
Vodorovná poloha
Svislá poloha
• Pokyny v tomto návodu k použití jsou založeny na podrobném zobrazení na displeji ve vodorovné poloze. (Ilustrace nahore vlevo.)
• Mužete se rozhodnout nedovolit otácení obsahu displeje do svislé polohy (str. 93).
• Obrazovka zobrazená v režimu prehrávání viz str. 68.
Tlacítko (zobrazení)
Podrobné zobrazení Zvetšené zobrazení
Bez zobrazení
Tlacítko (zobrazení)
Podrobné zobrazení Zvetšené zobrazení
Bez zobrazení22
Pocet snímku
Tabulka zobrazuje približný pocet snímku, které lze uložit na záznamové médium naformátované v tomto fotoaparátu. T yto hodnoty se mohou lišit podle podmínek fotografování a nahrávání.
Pocet snímku
„Memory Stick Duo“
Velikost snímku: L:10M (Jednotky: Snímky)
Velikost snímku: M:5.6M (Jednotky: Snímky)
Velikost snímku: S:2.5M (Jednotky: Snímky)
Kapacita
Velikost
64MB 128MB 256MB 512MB 1GB 2GB
Standard 22 46 85 174 358 735
Jemné 14 29 54 112 229 471
RAW & JPEG 2 5 10 23 48 100
RAW 3 7 14 30 62 128
Kapacita
Velikost
64MB 128MB 256MB 512MB 1GB 2GB
Standard 39 80 145 296 606 1245
Jemné 25 52 95 194 397 815
Kapacita
Velikost
64MB 128MB 256MB 512MB 1GB 2GB
Standard 78 158 287 586 1196 2454
Jemné 53 108 197 402 822 168723
Pred zapnutím
CF karta
Velikost snímku: L:10M (Jednotky: Snímky)
Velikost snímku: M:5.6M (Jednotky: Snímky)
Velikost snímku: S:2.5M (Jednotky: Snímky)
Kapacita
Velikost
256MB 512MB 1GB 2GB 4GB
Standard 93 188 377 755 1508
Jemné 59 120 242 485 968
RAW & JPEG 12 25 51 103 207
RAW 15 32 65 132 265
Kapacita
Velikost
256MB 512MB 1GB 2GB 4GB
Standard 159 319 640 1279 2553
Jemné 104 208 419 838 1673
Kapacita
Velikost
256MB 512MB 1GB 2GB 4GB
Standard 315 630 1262 2523 5034
Jemné 216 433 867 1734 346024
Pocet snímku, které lze nahrát pri použití bloku akumulátoru
Tabulka zobrazuje približný pocet snímku, které lze nahrát pri použití fotoaparátu s blokem akumulátoru
(priložen) pri plném nabití a v prostredí s teplotou 25°C. Pocet snímku, které lze nahrát, predpokládá prípadnou výmenu záznamového média.
V ezmete prosím na vedomí, že podle podmínek použití muže být skutecný pocet nižší než zde uvedený .
• Fotografování za následujících podmínek:– [Kvalita] je nastavena na [Jemné].
– [Režim AF] je nastaven na [Automatické
AF].
– Fotografování jednou každých 30 sekund.
– Použití blesku pro každý druhý snímek.
– Vypnutí a zapnutí po každých deseti snímcích.
• Zpusob merení je založen na standardu
CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Pocet porízených snímku je nezávislý na velikosti snímku.
• Kapacita akumulátoru klesá s poctem použití a také s postupem casu (str. 138).
• Pocet snímku, které lze nahrát, se snižuje v následujících podmínkách:– Nízká okolní teplota.
– Blesk se používá casto.
– Casté vypínání a zapínání fotoaparátu.
– [Režim AF] je nastaven na [Prubežné AF].
– Nízké napetí akumulátoru.
• Pri používání karty Microdrive se muže lišit pocet snímku, které lze nahrát.
Záznamové médium Pocet snímku
„Memory Stick Duo“ Zhruba 750
CF karta Zhruba 75025
Pred zapnutím
Prubeh cinnosti
Následující graf zobrazuje prubeh následujících cinností – príprava, porízení snímku a prehrávání. V prípade potreby provedte následující overovací a nastavovací kroky .
Príprava
• Pripravte blok akumulátoru (t krok 1 v prírucce „Nejdríve si prectete“)
• Nasazení objektivu (t krok 2 v prírucce „Nejdríve si prectete“)
• Nastavení hodin (t krok 3 v prírucce „Nejdríve si prectete“, str. 95)
• Vložení záznamového média (t krok 4 v prírucce „Nejdríve si prectete“)
Kontrola pred porízením snímku
• Zkontrolujte režim záznamu (str. 26)
• Nastavení dioptrií (t krok 5 v prírucce „Nejdríve si prectete“)
• Prepínání zobrazení informací záznamu (str. 21).
• Zvolte velikost snímku (str. 79)
• Použití blesku (t krok 5 v prírucce „Nejdríve si prectete“)
Nastavení fotografování
• Použití volice funkcí (str. 37).
(ISO/srovnání zón, vyvážení bílé, optimalizace dyn. rozsahu, barevný režim, režim merení, režim zaostrování, blesk)
• Použití tlacítka (pohon) (str. 56)
(Vyhledávání dopredu po jednom rámecku, plynulé pokracování, samospoušt, interval, interval vyvážení bílé)
• Nastavení expozice (str. 61).
• Uzamcení expozice (str. 63)
• Rucní zaostrování (str. 67)
Snímání
• Držení fotoaparátu (t krok 5 v prírucce „Nejdríve si prectete“, str. 9)
• Nahlédnete do hledácku (t krok 5 v prírucce „Nejdríve si prectete“)
• Pri používání objektivu se zoomem otácejte kroužkem zoomu (t krok 5 v prírucce „Nejdríve si prectete“)
• Zkontrolujte zaostrení (t krok 5 v prírucce „Nejdríve si prectete“)
• Zkontrolujte približné zaostrení snímku predmetu (str. 66)
• Než blesk použijete, zkontrolujte, zda je nabitý (t krok 5 v prírucce
„Nejdríve si prectete“)
• Chcete-li porídit snímek, stisknete tlacítko spoušte (t krok 5 v prírucce
„Nejdríve si prectete“)
Kontrola porízeného snímku
• Prohlížení snímku (t krok 6 v prírucce „Nejdríve si prectete“)
• Mazání snímku (t krok 6 v prírucce „Nejdríve si prectete“)
• Zapnutí obrazovky prehrávání (str. 68).
• Zobrazení histogramu (str. 70).
• Otocení snímku (str. 72).
• Zvetšování snímku (str. 73).
• Prohlížení snímku na televizoru (str. 74).26
Používání funkcí fotografování
Použití ovladace režimu
Nastavení ovladace režimu na požadovanou funkci.
V tomto návodu k obsluze jsou dostupné možnosti ovladac režimu zobrazeny následovne.
Režimy záznamu: Režim automatického nastavení
Umožnuje snadné porizování snímku s automaticky upraveným nastavením, zcela se spoléhá na fotoaparát. t krok 5 v prírucce „Nejdríve si prectete“: Režim výberu scény
Umožnuje fotografovat s predem nastaveným nastavením podle scény
(str. 27).
P: Automatický režim programu
Umožnuje fotografovat s expozicí nastavenou automaticky (rychlost záverky a hodnota clony). Ostatní nastavení lze upravit a vaše hodnoty nastavení lze uložit (str. 28).
A: Režim priority clony
Umožnuje porizovat snímky po rucním nastavení clony (str. 29).
S: Režim priority rychlosti záverky
Umožnuje porizovat snímky po rucním nastavení rychlosti záverky (str. 31).
M: Režim rucního nastavení expozice
Umožnuje fotografovat po nastavení expozice rucne (rychlost záverky a hodnota clony) (str. 32).
Ovladac režimu
Nedostupné Dostupné27
Používání funkcí fotografování
Umožnuje fotografovat s predem nastaveným nastavením podle scény .
• Zmenit lze kterékoliv nastavení s výjimkou [Barva / DEC] (str. 45).
Portrét
Krajina
Makro
Sporty
Západ slunce
Výber scény P A S M
Na snímku se pozadí potlací a objekt je zaostren.
• K vetšímu rozostrení pozadí je vhodnejší použít polohu teleobjektivu.
• Je-li fotografovaný predmet v protisvetle, doporucujeme používat blesk.
Pokud nepoužijete blesk, doporucujeme použít ochranný kryt objektivu, aby do objektivu nepronikalo nežádoucí svetlo.
Fotografuje krajinu s živými a ostrými barvami.
• Doporucujeme blesk zasunout a nepoužít ho.
• Je-li predmet tmavý , rychlost záverky se zpomaluje. Jestliže se v hledácku zobrazí , snažte se zamezit chvení fotoaparátu nebo použijte stativ .
Funkce Super SteadyShot je také zapnutá.
Fotografuje blízké predmety – napríklad kvetiny , hmyz.
Mužete dosáhnout jasného a ostrého zaostrení.
• Pri porizování snímku s vestaveným bleskem v dosahu 1 m se mohou v dolní cásti snímku objevit stíny . Nepoužívejte s vestaveným bleskem.
• Minimální nahrávací vzdálenost se nezmení, ani když zvolíte Makro. Pro snímek vetšího objektu se doporucuje objektiv pro makro.
Fotografování pohybujících se objektu venku nebo na jiných jasných místech.
• Režim AF je nastaven na (Prubežné AF) (str. 48). Fotoaparát pokracuje v zaostrování i v okamžiku, kdy spoušt je zpola stisknutá.
• Režim pohonu je nastaven na plynulý (str. 57). Fotoaparát porizuje snímky plynule po celou dobu, kdy je spoušt stisknutá.
• Nepoužívejte blesk, je-li predmet z jeho dosahu (vestavený blesk zatlacte dolu). Dosah blesku t krok 5 v prírucce „Nejdríve si prectete“
Porídí snímek s krásnou cervenou barvou západu slunce.28
Nocní pohled/portrét
• Rychlost záverky se zpomaluje, a proto se doporucuje používat stativ . Funkce Super SteadyShot je také zapnutá. (t krok 5 v prírucce „Nejdríve si prectete“)
V automatickém režimu fotografování s programem nastavuje fotoaparát automaticky rychlost záverky a clonu podle jasu predmetu stejne jako v režimu automatického nastavení (ovladac režimu: AUTO).
Program Shift
Mužete docasne zmenit kombinaci hodnoty clony a rychlosti záverky odlišne od nastavení provedeného fotoaparátem.
Existují dva zpusoby využití funkce programu Shift.
P
S
shift: Mužete zvolit požadovanou rychlost záverky . Hodnota clony se upravuje automaticky . T oto nastavení je výchozí.
P
A
shift: Mužete volit požadovanou hodnotu clony . Rychlost záverky se nastavuje automaticky .
• V nabídce Vlastní (str. 90) lze prepínat mezi programem P
S
shift a P
A
shift pomocí [Nast. vol. ovl.].
Nocní portrét
Porizování portrétu na tmavých místech.
Vytáhnete blesk, abyste ho mohli použít.
• Rychlost záverky vzroste až na 2 sekundy .
• Zajistete, aby se predmet nepohyboval, aby snímek nebyl rozmazaný .
Nocní pohled
Nocní scény na vetší vzdálenost, aniž by ztrácely tmavou atmosféru prostredí.
Nepoužívejte blesk (blesk zatlacte dolu).
• Pri fotografování zcela tmavé scény nebude snímek porízen správne.
Porizování snímku v automatickém režimu fotografování s programem
P A S M
Tlacítko spoušte
Otocný ovladac
Ovladac režimu29
Používání funkcí fotografování
1 Nastavte ovladac režimu na P .
2 Nahlédnete do hledácku nebo stisknete tlacítko spoušte zpola a pockejte, až se na LCD monitoru zobrazí rychlost záverky a hodnota clony .
3 Po zobrazení rychlosti záverky a hodnoty clony zvolte pomocí volice hodnotu clony nebo rychlost záverky .
• Jakmile se zobrazí hodnota clony a rychlost záverky , není treba držet tlacítko spoušte stisknuté.
• Jakmile o nekolik sekund pozdeji zmizí hodnota clony a rychlost záverky , zmizí také nastavené hodnoty .
• Jestliže vytáhnete blesk, nemužete vybrat program Shift (i když otocíte ovladacem, program Shift se nezapne). Po zapnutí programu Shift se tento program zruší vytažením blesku.
Mužete nastavit množství svetla, které prochází objektivem. Otevrete-li clonu (nižší císlo F), množství svetla, které prochází objektivem, roste a hloubka ostrosti klesá.
Zaostren je pak jen hlavní predmet. Uzavrete-li clonu (vyšší císlo F), množství svetla, které prochází objektivem, klesá a hloubka ostrosti roste. Celý snímek se zaostrí.
Rychlost záverky se automaticky nastaví tak, aby expozice snímku byla správná v souladu s jasem predmetu.
Porizování snímku v režimu priority clony
P A S M
P
S
shift (výchozí nastavení) P
A
shift
Otevrete clonu Uzavrete clonu
Ovladac režimu
Otocný ovladac30
1 Nastavte ovladac režimu na A.
2 Zvolte hodnotu clony pomocí otocného ovladace.
• Rozsah clony závisí na objektivu.
• Hodnota clony se upravuje v krocích po 1/3 Ev .
• Pred porízením snímku lze provést rychlou kontrolu rozostrení snímku funkcí náhledu hloubky pole zaostrení (str. 66).
• Jestliže po nastavení nelze docílit odpovídající expozice, pri polovicním stisknutí tlacítka spoušte bliká indikátor hodnoty nastavení rychlosti záverky na LCD monitoru a v hledácku. V tomto okamžiku mužete fotografovat, ale doporucujeme zopakovat nastavení.
• Když je blesk vysunut, bleskne bez ohledu na množství okolního svetla (str. 50).
• Jestliže pri používání blesku uzavrete clonu (vyšší císlo F), svetlo blesku nedosáhne ke vzdáleným predmetum. Doporucuje se otevrít clonu (nižší císlo F).
• Uzavrete-li clonu (vyšší císlo F), množství svetla, které prochází objektivem, klesá a rychlost záverky se zpomaluje. Doporucuje se používat stativ .z T echniky fotografování
Hloubka pole je v rozsahu zaostrení. Otevrení clony zpusobuje melcí pole zaostrení (hloubka ostrosti je menší) a uzavrení clony prohlubuje pole zaostrení (hloubka ostrosti je vetší).
Clonu nastavte tak, aby odpovídala vašim potrebám – zaostríte na urcitou cást snímku nebo zaostríte celý snímek.
Otevrete clonu
Predmet je zaostren a jeho pozadí je rozostrené.
Uzavrete clonu
Blízké i vzdálené predmety ve velkém rozsahu jsou zaostreny.31
Používání funkcí fotografování
Mužete nastavit rychlost záverky rucne. Pri porizování snímku pohybujícího se predmetu s vyšší rychlostí záverky se pohyb zdá, jako by na snímku zamrznul. S nižší rychlostí záverky budí predmet dojem plynulého pohybu.
Hodnota clony se automaticky nastaví tak, aby expozice snímku byla správná v souladu s jasem predmetu.
1 Nastavte ovladac režimu na S.
2 Zvolte rychlost záverky pomocí otocného ovladace.
• Rychlost záverky lze nastavit od 30 do 1/4000 sekund. Rychlost záverky lze pri používání blesku nastavit na hodnoty mezi 30 a 1/125 sekundy (s aktivní funkcí Super SteadyShot) nebo mezi 30 a 1/160 sekund (s funkcí Super SteadyShot vypnutou).
• Rychlost záverky se upravuje v krocích po 1/3 Ev .
• Jestliže po nastavení nelze docílit odpovídající expozice, pri polovicním stisknutí tlacítka spoušte bliká indikátor nastavení hodnoty clony na LCD monitoru a v hledácku. V tomto okamžiku mužete fotografovat, ale doporucujeme zopakovat nastavení.
• Když je blesk vysunut, bleskne bez ohledu na množství okolního svetla (str. 50).
• Jestliže pri používání blesku uzavrete clonu (vyšší císlo F) zpomalením rychlosti záverky , svetlo blesku nedosáhne ke vzdáleným predmetum. Chcete-li využít pomalejší záverky , doporucuje se režim Slow Sync (str. 65).
• Je-li rychlost záverky jedna sekunda nebo delší, po porízení snímku bude provedena redukce
šumu (str. 81).
• Indikátor (výstraha pred chvením fotoaparátu) se v režimu priority záverky nezobrazí.
Porizování snímku v režimu priority rychlosti záverky
P A S M
Vyšší rychlost záverky Nižší rychlost záverky
Otocný ovladac
Ovladac režimu32
Rucní expozice
Rucne mužete nastavit rychlost záverky a velikost clony .
T ento režim je užitecný , pokud chcete zachovat nastavenou rychlost záverky a hodnotu clony nebo pokud používáte expozimetr.
1 Nastavte ovladac režimu na M.
2 Zvolte rychlost záverky pomocí otocného ovladace.
• „BULB“ (fotografování pri žárovce) je indikováno na „30“ (str. 35).
3 Stisknete a pridržte tlacítko +/– (expozice) a otácením otocným ovladacem zvolte clonu.z T echniky fotografování
Pri porizování snímku pohybující se osoby , automobilu, vodní tríšte apod. s vyšší rychlostí záverky lze vyjádrit okamžik, který lidské oko nedokáže zachytit.
Pri porizování snímku predmetu, jako je tok reky , pomalou rychlostí záverky lze vytvorit snímek, který zachycuje plynulý pohyb predmetu. V takových prípadech se doporucuje používat stativ , aby se fotoaparát pri porizování snímku nezachvel.
Porizování snímku s rucním nastavením expozice
P A S M
Ovladac režimu
Otocný ovladac
Tlacítko +/– (expozice)33
Používání funkcí fotografování
• V rucním režimu provozu i v prípadech, kdy [ISO] (str. 39) je nastaveno na [AUTO], se pevne nastaví citlivost ISO 100.
• Funkci otocného ovladace lze priradit postupem [Nast. vol. ovl.] v nabídce Vlastní (str. 90).
• Indikátor (výstraha pred chvením fotoaparátu) se v režimu rucního nastavení expozice nezobrazí.
• Když je blesk vysunutý , bleskne pokaždé (str. 50).z Stupnice Ev
Stupnice Ev na monitoru LCD a ve hledácku indikuje rozdíl mezi standardní expozicí (0,0Ev) urcenou fotoaparátem a expozicí nastavenou pomocí rychlosti záverky a velikosti clony podle prání fotografa. (Rucní merení): znamená rucní merení.z Zpusob použití tlacítka AEL v rucním režimu
Pokud stisknete a pridržíte tlacítko AEL (uzamcení AE), expozice stanovená mericem se uzamkne jako standardní expozice (0,0Ev). Zmena kompozice v LCD monitoru a hledácku v dobe, kdy je stisknuté tlacítko AEL, zpusobí, že expozice v rámci bodového mericího kroužku se bude plynule posouvat tak, aby odpovídala pohybu, a displej zobrazuje rozdíl mezi standardní expozicí stanovenou mericem a expozicí uvnitr kroužku bodového merení.
Následující ilustrace zobrazuje prípad, kdy je nastavená hodnota expozice specifikovaná fotografem o 1,0Ev vyšší než uzamcená standardní expozice stanovená mericem. Pri zmene kompozice v hledácku je expozice v rámci kroužku bodového merení o 0,7Ev vyšší než nastavená expozice, což ve svém dusledku znamená o 1,7Ev více, než je standardní expozice stanovená mericem.
Standardní expozice 1,0Ev preexponováno 2,0Ev nebo více preexponováno
Nastavená hodnota expozice specifikovaná fotografem odpovídá expozici stanovené mericem.
Nastavená hodnota expozice specifikovaná fotografem je o 1,0Ev vyšší
(+) než standardní expozice stanovená mericem.
Šipka b B se zobrazí na konci stupnice, je-li nastavená expozice odlišná o více než 2,0Ev více (+) nebo méne (–) od standardní expozice. S rostoucím rozdílem šipka zacne blikat.34
Rucní posun
Kombinaci hodnoty clony a rychlosti záverky lze menit, aniž by bylo treba menit expozici v rucním režimu provozu.
1 Nastavte ovladac režimu na M.
2 Zvolte rychlost záverky a velikost clony (str. 32).
3 Stisknete a pridržte tlacítko AEL (uzamcení AE) a otácením otocným ovladacem zvolte požadovanou kombinaci rychlosti záverky a hodnoty clony .
Expozice specifikovaná fotografem
Expozice v kroužku bodového merení pri zmene kompozice snímku.
Kroužek bodového merení
Ovladac režimu
Otocný ovladac
Tlacítko AEL (uzamcení AE) 35
Používání funkcí fotografování
Fotografování BULB (dlouhá expozice)
Záverka zustane otevrená po celou dobu, kdy je spoušt stisknutá. Mužete fotografovat svetelné záblesky , napr. ohnostroje. Pri použití funkce fotografování pri žárovce prišroubujte pod fotoaparát stativ .
1 Nastavte ovladac režimu na M.
2 Otocným ovladacem otácejte doleva, dokud se nezobrazí [BULB].
3 Stisknete a pridržte tlacítko +/– (expozice) a otácením otocným ovladacem zvolte clonu.
4 Nasunte krytku hledácku (str. 36).
5 Tlacítko spoušte držte stisknuté po celou dobu snímání.
• V režimu fotografování se žárovkou lze s plne nabitým blokem akumulátoru fotoaparátu fotografovat až ctyri hodiny .
• Po porízení snímku se provede redukce šumu, trvá zhruba stejnou dobu, po jakou byla otevrena záverka. Jestliže se zobrazí zpráva „Zpracování...“ , nelze fotografovat. Stornování této funkce viz str. 81.
• Funkce Super SteadyShot se automaticky vypne.
• Cím vyšší je citlivost ISO nebo cím delší je doba expozice, tím více je patrný šum na monitoru.
• Ke snížení chvení fotoaparátu se doporucuje pripojit dálkový ovladac (nepriložen) (str. 140).
Ovladac režimu
Otocný ovladac
Tlacítko +/– (expozice)
Tlacítko spoušte36
Nasazení krytky hledácku
Když se spoušt uvolnuje bez použití hledácku, jako napríklad pri fotografování pri žárovce nebo pri fotografování se samospouští, nasunte krytku hledácku, abyste zabránili pronikání svetla hledáckem a tím ovlivnení expozice.
1 Opatrne sejmete ocnici tak, že zatlacíte na oba konce.
2 Nasunte krytku pres hledácek. Krytka je obvykle upevnena na ramenním popruhu.
• Pri nasazování krytky hledácku je možné, že podle situace dojde k aktivaci snímace oka umísteného pod hledáckem a dojde k upravení zaostrení nebo bude LCD monitor dále blikat.
Nastavení [Start okem AF] na [Vypnout] tomuto problému zabrání (str. 81).37
Používání funkcí fotografování
Použití volice funkcí
V olic funkcí nastavte na požadovanou funkci. Mužete nastavit rámecek zaostrení, režim
AF , režim merení, kompenzaci blesku, barevný režim atd.
ISO: Nastavení ISO / srovnání zón (str. 39)
WB: Úprava vyvážení bílé (str. 41)
D-R: Optim.dyn.rozs. (str. 44)
DEC: Volba režimu barev/DEC (str. 45): Režim zaostrení (str. 46): Blesk (str. 50): Režim merení expozice (str. 54)
Volic funkcí38
1 Volic funkcí nastavte do požadované polohy.
2 Stisknete tlacítko Fn tak, aby se zobrazila obrazovka funkcí.
3 Vyberte požadované nastavení nebo hodnotu pomocí v/V/b/B ovladace.
• Otocný ovladac lze nahradit použitím b/B ovladace.
• Detaily o zpusobu nastavení viz príslušný výklad.
4 Stisknete stred ovladace pro dokoncení cinnosti.
Zvolená nastavení se nastaví.
Jak používat volic funkcí
Volic funkcí
Ovladac
Tlacítko Fn
Tlacítko stred/tlacítko bodového automatického zaostrení 39
Používání funkcí fotografování
Mužete nastavovat citlivost ISO a zapnout nastavení srovnání zón.
ISO je jednotka merení citlivosti na svetlo. Cím vyšší je toto císlo, tím vyšší je citlivost.
1 Pomocí volice funkcí a tlacítka Fn zobrazte obrazovku ISO / srovnání zón (str. 38).
2 Vyberte požadovanou hodnotu pomocí v/V/b/B ovladace a poté stisknete stred ovladace.
• Možnosti [Hi200] a [Lo80] se používají ke srovnání zón (str. 40).
( : Výchozí nastavení)
• Je-li možnost [ISO] nastavena na [AUTO], citlivost ISO se automaticky nastaví na hodnotu z rozsahu ISO 100 až ISO 800; pokud je ovladac režimu nastaven na M, citlivost se pevne nastaví na ISO 100.
• Dosah vestaveného blesku (rozsah, v rámci nehož je zarucena správná expozice) závisí na velikosti clony a citlivosti ISO. Následující tabulka uvádí vzdálenosti fotografování.
Nastavení ISO / srovnání zón ISO WB D-R DEC
ISO
AUTO Automaticky nastavuje citlivost ISO.
10 0 Pri fotografování za špatných svetelných podmínek nebo u rychle se pohybujících objektu volte vyšší císlo, pro kvalitní zábery volte císlo nižší.
200
400
800
160 0
Clona
Nastavení ISO
100 200 400 / AUTO 800 1600
F2,8 1 – 4,3 m 1 – 6 m 1,4 – 8,6 m 2 – 12 m 2,8 – 17 m
F4,0 1 – 3 m 1 – 4,3 m 1 – 6 m 1,4 – 8,6 m 2 – 12 m
F5,6 1 – 2,1 m 1 – 3 m 1 – 4,3 m 1 – 6 m 1,4 – 8,6 m40
Snímek lze pri fotografování velmi svetlých nebo tmavých predmetu uchránit pred preexponováním nebo podexponováním.
1 Pomocí volice funkcí a tlacítka Fn zobrazte obrazovku ISO / srovnání zón (str. 38).
2 Zvolte [Lo80] nebo [Hi200] pomocí v/V/b/B ovladace a poté stisknete stred ovladace.
• [AUTO], [100], [200], [400], [800] a [1600] jsou volby používané pro citlivost ISO (str. 39).
• Citlivost ISO je nastavena na ekvivalent 80 ISO pri [Lo80] a 200 ISO pri [Hi200].
• Používá-li se srovnání zón, deaktivuje se nastavení kontrastu v barevném režimu.
• Následující tabulka uvádí dosah blesku.srovnání zón
Lo80 Díky tomu je snímek uchránen pred podexponováním.
Používejte pri fotografování scén s nízkou intenzitou svetla (prevážne tmavé scény), protože jinak bude mít snímek sklony k belavosti.
Hi200 Díky tomu je snímek uchránen pred preexponováním.
Používejte pri fotografování scén s vysokou intenzitou svetla (prevážne svetlé scény), protože jinak bude mít snímek zvýšenou úroven šumu.
Clonasrovnání zón
Lo80 Hi200
F2,8 1 – 3,8 m 1 – 6 m
F4,0 1 – 2,7 m 1 – 4,3 m
F5,6 1 – 1,9 m 1 – 3 m41
Používání funkcí fotografování
Za normálních okolností fotoaparát automaticky upravuje barevné tóny . Presto je mužete upravit podle svetelných podmínek.
1 Pomocí volice funkcí a tlacítka Fn zobrazte obrazovku Režim vyvážení bílé (str. 38).
2 Zvolte požadovaný režim vyvážení bílé pomocí v/V ovladace.
3 Chcete-li zvolit [AWB], stisknete stred ovladace.
Chcete-li zvolit cokoliv jiného než [AWB], prejdete k príslušné cinnosti.
*
K: Znamená „Kelvin“ (jednotka teploty barev)
Zvolte možnost odpovídající urcitému svetelnému zdroji. Tuto funkci použijte, jestliže nemužete získat požadovanou barvu pomocí [AWB].
1 Pomocí volice funkcí a tlacítka Fn zobrazte obrazovku Režim vyvážení bílé (str. 38).
2 Zobrazte obrazovku Prednastav . vyvážení bílé pomocí v/V ovladace a pak stisknete B.
Úprava vyvážení bílé ISO WB D-R DEC
AWB (Autom. vyvážení bílé) Nastavuje vyvážení bílé automaticky .
(Prednastav. vyvážení bílé)
Nastaví vyvážení bílé podle urcitého zdroje svetla
(str. 41).
K* (T eplota barev) Nastaví teplotu barevných tónu. Nastaví se také filtr CC
(Color Compensating – kompenzace barev) (str. 42).
(Vlastní vyvážení bílé) Uloží do pameti základní bílou barvu (str. 43).
Prednastav. vyvážení bílé42
3 Vyberte požadovaný zdroj svetla pomocí b/B ovladace nebo otocného ovladace a poté v prípade potreby provedte jemné doladení pomocí v/V ovladace.
• Vyvážení bílé lze nastavit mezi hodnotami +3 a –3 (u zárivek mezi hodnotami +4 a –2).
• Nastavení smerem k + zvyšuje teplotu barev a odstíny snímku se mení na nacervenalé.
Nastavení smerem k – snižuje teplotu barev a odstíny snímku blednou.
• 1 krok odpovídá zhruba 10 mired*.
* Mired: jednotka, která udává kvalitu konverze barev ve filtrech barevné teploty .
4 Stisknete stred ovladace.
( : Výchozí nastavení)
• Podrobnosti o vyvážení bílé t str. 12
• Jestliže se v okolí nacházejí lampy s obsahem sodných par nebo rtutnatých par, nelze dosáhnout presného vyvárení bílé z duvodu vlastností uvedených svetelných zdroju. Doporucuje se použít blesk, aby prekryl svetlo prostredí.
Vyvážení bílé mužete nastavit pomocí teploty barev .
Na základe barevné teploty nastavené jako standard lze barvu kompenzovat od G
(Green) až po M (Magenta) podobne jako u CC (Color Compensation) filtru pri fotografování.
• Pri nastavení barevné teploty merené kolorimetrem se doporucuje pred skutecným fotografováním porídit kontrolní snímek.
1 Pomocí volice funkcí a tlacítka Fn zobrazte obrazovku Režim vyvážení bílé (str. 38).
2 Zobrazte obrazovku T eplota barev pomocí V ovladace a pak stisknete B.
(Denní svetlo) Nastavuje hodnoty na venkovní predmety ozárené sluncem.
(Stín) Nastavuje hodnoty pro stinné podmínky jasného dne.
(Oblacno ) Nastaví fotoaparát na zamracenou oblohu.
(Žárovka) Nastaví fotoaparát na místa, kde se rychle mení svetelné podmínky – napríklad spolecenské místnosti nebo jasné osvetlení ve fotografických studiích.
(Záivka) Nastaví fotoaparát na zárivkové osvetlení.
(Blesk) Nastaví fotoaparát na fotografování s bleskem.
Te p l o t a b a re v43
Používání funkcí fotografování
3 Nastavte barevnou teplotu pomocí v/V/b/B ovladace.
• Zvolte císlo (v rádech tisícu nebo set) odpovídající barevné teplote; nastavení provedte pomocí b/B. Poté nastavte hodnotu vybraného císla pomocí v/V .
• T eplotu barev lze volit v rozsahu 2 500K a 9 900K.
4 Pomocí B zvolte oblast nastavení CC filtru, poté (je-li to treba) nastavte CC filtr pomocí v/V .
• Stisknutím v se provádí kompenzace vzhledem k M (Magenta) a stisknutím V vzhledem ke G
(Green). Tuto kompenzaci lze nastavit v rozmezí devíti kroku v obou smerech.
• Prírustek na stupnici odpovídá približne 5CC.
5 Stisknete stred ovladace.
• Jestliže zmeníte teplotu barev po nastavení CC filtru, skutecná hodnota CC filtru bude odrážet novou teplotu barev .
V e scéne, ve které se svetlo prostredí skládá z více druhu svetla, se doporucuje používat vlastní vyvážení bílé, aby byla bílá reprodukována co nejpresneji.
1 Pomocí volice funkcí a tlacítka Fn zobrazte obrazovku Režim vyvážení bílé (str. 38).
2 Zobrazte obrazovku Vlastní vyvážení bílé pomocí v/V ovladace a pak stisknete B.
3 Zvolte [ SET] pomocí B ovladace a pak, stisknete stred ovladace.
Na LCD monitoru se objeví zpráva „Použijte obl.bod.merení. Kalibrujte stisk.spoušte.“ .
4 Pridržte fotoaparát tak, aby bílá oblast zcela pokrývala kroužek bodového merení a stisknete tlacítko spoušte. Spoušt cvakne a zobrazí se kalibrované hodnoty (teplota barvy a CC).
• Zde není treba overovat si zaostrení.
5 Stisknete stred ovladace.
Monitor se vrátí na obrazovku informací pri záznamu a vlastní vyvážení bílé zustává zachováno.
Vlastní vyvážení bílé44
Vyvolání nastavení vlastního vyvážení bílé
V kroku 2 výše zvolte [ ] pomocí b/B, poté stisknete stred ovladace.
• Nastavení vlastního vyvážení bílé zaregistrovaného v této operaci platí do dalšího nového nastavení. (T oto nastavení zustane zachováno i pri vypnutí napájení.)
• Pri použití blesku zároven se stiskem tlacítka spoušte se registruje vlastní vyvážení bílé a v úvahu je bráno i svetlo blesku. Porizuje snímky s bleskem i dále.
• Zpráva „Uživatelská chyba WB“ indikuje, že hodnota je mimo ocekávaný rozsah. (Používá-li se blesk u predmetu v bezprostrední blízkosti nebo predmetu s jasnou barvou v rámecku.) Hodnota se zaregistruje a indikátor se rozsvítí žlute na LCD monitoru se zobrazenými informacemi o nahrávání. V tomto okamžiku lze porídit snímek, ale doporucuje se znovu nastavit vyvážení bílé a získat tak správnejší vyvážení bílé.
Fotoaparát analyzuje podmínky fotografování a automaticky upravuje snímek tak, aby jeho kvalita byla co nejvyšší.
1 Pomocí volice funkcí a tlacítka Fn zobrazte obrazovku Optim.dyn.rozs. (str. 38).
2 Vyberte požadovaný režim pomocí b/B ovladace a poté stisknete stred ovladace.
( : Výchozí nastavení)
• V následujících prípadech to nemá žádný vliv .
– Merení expozice podle stredu
– Bodové merení
– Ovladac režimu je nastaven na M.
– [Kvalita] je nastavena na [RAW] nebo [RAW & JPEG].
• Pri použití AE zámku fotoaparát automaticky upraví uzamcený snímek.
• V režimu plynulého pokracování se upravení zamerí na první snímek a ta stejná úprava je pak aplikována i na druhý nebo další snímek.
Optim.dyn.rozs. ISO WB D-R DEC
OFF (Vypnout) Neupravuje kontrast ani jas.
(Standard) Nastavuje jas a kontrast celé obrazovky.
(Zdokonalená) Optimalizuje kontrast a reprodukci barev nahrávaného snímku podle oblastí.45
Používání funkcí fotografování
Barevný režim má kombinace barevného odstínu, vyvážení bílé, kontrastu, sytosti a ostrosti, které jsou nejvhodnejší pro urcité podmínky a úcely . Tato funkce je užitecná, pokud chcete používat efekty výberu scény s ovladacem režimu nastaveným na P , A, S nebo M. V rámci barevného režimu lze dále kalibrovat kontrast, sytost a ostrost podle libosti.
1 Pomocí volice funkcí a tlacítka Fn zobrazte obrazovku Barva / DEC (str. 38).
2 Zvolte požadovaný režim barev pomocí b/B ovladace.
3 Pri nastavení kontrastu, sytosti nebo ostrosti prejdete pomocí V na obrazovku používanou k nastavování, zvolte požadovanou položku pomocí v/V, poté nastavte hodnotu pomocí b/B.
4 Stisknete stred ovladace.
( : Výchozí nastavení)
* Používá barevný prostor sRGB (viz dále).
Volba režimu barev/DEC ISO WB D-R DEC
(Standard)* Reprodukuje ruzné scény barevne bohaté a s krásnými barvami.
(Živé)* Reprodukuje pozoruhodnou krajinu, jako napríklad modré nebe, západ slunce, cerstvé zelené lístky a barevné podzimní listí v bohatých a živých barvách.
(Portrét)* Zduraznuje predmet a mekce reprodukuje odstíny pleti.
(Krajina)* Reprodukuje krajinu s živými a ostrými barvami.
(Západ slunce )* Krásne reprodukuje cervenou barvu západu slunce.
(Nocní pohled)* Reprodukuje osvetlené oblasti v živých barvách a tmavé oblasti ostre.
(CB) Monochromatické snímky .
(AdobeRGB) Používá barevný prostor Adobe RGB. Do snímku se nevloží ICC profil.46
• V olba automatického vyvážení bílé (str. 41) prináší vyšší vernost barev . Automatické vyvážení bílé používejte zvlášte v režimu Západ slunce.z Barevný prostor sRGB a Adobe RGB
Barevný prostor sRGB
Je standardní barevný prostor digitálního fotoaparátu a je vhodný do vetšiny bežných podmínek.
Protože vlastnosti prumerného monitoru odpovídají tomuto barevnému prostoru, sRGB je také vhodný režim ke zpracování snímku k použití na Internetu.
Barevný prostor Adobe RGB
Barevný prostor RGB má ve srovnání s prostorem sRGB široký rozsah reprodukce barev . Je-li hlavním úcelem vytisknout snímek (zejména v prípadech, kdy velké plochy predmetu jsou jasne zelené nebo cervené), je režim Adobe RGB efektivnejší než ostatní barevné režimy sRGB.
• Název souboru snímku zacíná na „_DSC“ (str. 108).z Automatické vyrovnání barev v Adobe RGB
K zobrazení nebo tisku snímku použijte software, který podporuje správu barev – napríklad
„Picture Motion Browser“ (priložen).
K zobrazení, editování, úpravám nebo tisku snímku porízeného v barevném režimu Adobe RGB použijte aplikaci jako napríklad „Picture Motion Browser“ , která podporuje správu barev a možnosti barevného prostoru DCF2.0. Software bez funkcí správy barev nemusí zobrazit nebo vytisknout snímky Adobe RGB s vernými barvami. Chcete-li snímek vytisknout ve verných barvách, tiskárna musí být ve shode s barevným prostorem DCF2.0.
Fotoaparát umožnuje nastavit oblast AF a režim AF .
• Pri porizování snímku v režimu automatického ostrení nastavte prepínac zaostrení do polohy AF .
(Kontrast) Upravuje kontrast v peti krocích: od –2 do +2. Cím vyšší je hodnota, tím výraznejší je kontrast, což prináší dobre modulované, jasné snímky . Cím nižší je hodnota, tím menší je kontrast, což prináší méne oblastí zcela bílých nebo zcela cerných ploch.
• Pri nastavení srovnání zón se pouze nastavení kontrastu docasne vynuluje a nelze ho menit.
(Sytost) Upravuje sytost barev v peti krocích: od –2 do +2. Cím vyšší je hodnota, tím výraznejší sytost barev , což prináší živé, jasné snímky . Nižší hodnota prináší jemnejší obraz.
• Je-li barevný režim nastaven na (CB), nelze upravovat nasycení.
(Ostrost) Upravuje ostrost snímku v peti krocích: od –2 do +2. Cím vyšší je hodnota, tím ostrejší jsou okraje, což prináší dobre
živé, jasné snímky . Cím nižší je vybraná hodnota, tím jemnejší jsou okraje predmetu.
Režim zaostrení ISO WB D-R DEC47
Používání funkcí fotografování
Lze zmenit zpusob zaostrení. Je-li obtížné zaostrit správne v režimu automatického zaostrení, zmente zpusob.
1 Pomocí volice funkcí a tlacítka Fn zobrazte obrazovku (str. 38).
2 Zobrazte obrazovku Oblast AF pomocí v ovladace.
3 Vyberte požadovaný režim pomocí b/B ovladace a poté stisknete stred ovladace.
( : Výchozí nastavení)
Oblast AF
(Široká obl. AF) Fotoaparát stanoví, který z devíti lokálních rámecku zaostrení se použije pri zaostrování v rámci širokého rozsahu zaostrení.
• Stisknete-li zpola tlacítko spoušte, krátce se osvetlí rámecek použitý k zaostrování.
• Jestliže se urcený rámec nepoužívá k zaostrování, mužete prepnout na rámecek bodového zaostrení. Stisknete tlacítko bodového AF ve stredu ovladace a zaostrete na stred obrazovky . Zcela stisknete tlacítko spoušte a soucasne pridržujte tlacítko bodového AF zaostrení na ovladaci, abyste mohli porídit snímek.
(Bodové AF) Fotoaparát používá výhradne rámecek bodového zaostrení.
• Jestliže nahlédnete do hledácku, krátce se osvítí rámecek bodového zaostrení.
Široký rámecek zaostrení
Bodový rámecek zaostrení 48
• Dokud je stisknuté tlacítko ovladace bodového AF , zaostrení zustává zajišteno. Je-li ovladac nebo tlacítko bodového AF po fotografování stisknuto, mužete fotografovat se stejným zaostrením.
• Používá-li se vícebodové merení, expozice se uzamkne soucasne se zaostrením.
• V režimu širokého AF lze k zaostrení stisknout ovladac. K porízení snímku s daným zaostrením stisknete tlacítko spoušte, aniž byste pustili ovladac. Smer stisknutí ovladace neovlivnuje rámecek použitý pri zaostrování.
• V režimu bodového AF lze zaostrit stisknutím ovladace nebo tlacítka bodového režimu AF . Pri stisknutí kterékoli šipky ovladace bude bodový rámecek ostrení vždy aktivován. K porízení snímku s daným zaostrením stisknete tlacítko spoušte, aniž byste pustili ovladac bodového zaostrení AF .
• Místní rámecek zaostrení se neosvetlí, je-li provádeno prubežné snímání nebo pokud je tlacítko spoušte trvale stisknuté.
Vybere provozní režim automatického zaostrování.
1 Pomocí volice funkcí a tlacítka Fn zobrazte obrazovku (str. 38).
2 Zobrazte obrazovku Režim AF pomocí V ovladace.
3 Vyberte požadovaný režim pomocí b/B ovladace a poté stisknete stred ovladace.
(Volba obl. zaostrení) Z devíti rámcu zvolte místní rámec zaostrení.
Stisknete odpovídající ovladac a k zaostrení se použije místní rámecek zaostrení smerující odpovídajícího smeru.
(K dispozici je 8 smeru.) Chcete-li k zaostrování použít rámecek bodového zaostrení, stisknete uprostred tlacítko AF .
• Jestliže nahlédnete do hledácku, krátce se osvítí vybraný rámecek zaostrení.
• Po fotografování je stále k dispozici volba rámecku.
Ovladac netisknete, není-li to treba.
Režim AF
Místní rámecek zaostrení
Bodový rámecek zaostrení 49
Používání funkcí fotografování
( : Výchozí nastavení)
Jemné nastavení v (Prímé rucní zaostr.)
1 Zvolte (Prímé rucní zaostr.) v režimu AF .
2 Zpola stisknete tlacítko spoušte a uzamknete zaostrení.
3 K jemnému zaostrení držte stisknuté tlacítko spoušte zpola a otácejte kroužkem zaostrování.
4 Zcela stisknete tlacítko spoušte.
• Jakmile uvolníte tlacítko spoušte, proces zaostrování zacne znovu od pocátku a uzamkne se opet po stisknutí tlacítka spoušte zpola.
(AF na jeden snímek) V tomto režimu AF je zaostrení uzamceno, jestliže stisknete zpola tlacítko spoušte. Tento režim se používá pri fotografování nehybných predmetu.
(Prímé rucní zaostr.) V tomto zaostrení AF lze po použití funkce automatického zaostrení rucne doladit zaostrení. Tento režim se používá, pokud se behem nahrávání v režimu makro dostane nežádoucí predmet do ohniska snímku apod.
(Automatické AF) T ento režim AF podle pohybu predmetu automaticky prepíná mezi AF na jeden snímek a s prubežným AF . Je-li predmet v pohybu, fotoaparát pokracuje v zaostrování i v okamžiku, kdy spoušt je zpola stisknutá. Je-li predmet nehybný , zaostrení se uzamkne stisknutím tlacítka spoušte zpola a jeho pridržením. T oto

TXT / PDF

Available 21 files for DSLR-A100 View all >
HelpDrivers Since March 2000