Sony DSC-W30 Download Manual

2-673-259-33(1) 2006 Sony Corporation
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservice-sidene våre på Internett (Customer Support
Web site).
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til kundesupport.
Printed in Japan
Trykt på 100% resirkulert papir med VOC (= flyktig organisk forbindelse)-fri vegetabilsk oljebasert trykkfarge.
Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret tryksværte uden VOC (flygtige organiske forbindelser).
Brukerhåndbok/feilsøking
Brugervejledning/fejlfinding
Brukerhåndbok/feilsøking
Brugervejledning/fejlfinding
Digital Still Camera Digital Still Camera
DSC-W30/W40/W50/W70
"Les dette først" (egen bok)
Forklarer oppsett og grunnleggende operasjoner ved opptak/avspilling med kameraet.
"Læs dette først" (særskilt dokument)
Forklarer opsætningen og grundlæggende betjening for optagelse/afspilning med dit kamera.
Bruksanvisning
Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Les dette først" (egen bok), og oppbevare dem for fremtidig bruk.
Betjeningsvejledning
Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og "Læs dette først" (særskilt dokument) grundigt og gemme dem til fremtidig brug.
NO
DKNO
2
For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk støt, må du ikke utsette denne enheten for regn eller fuktighet.
Bytt batteri kun med et batteri av den angitte typen. Bruk av andre batterityper kan medføre brann eller helseskader.
Dette produktet er testet og funnet å være kompatibelt med grenseverdiene i EMC-direktivet for bruk av tilkoblingskabler som er kortere enn
3 meter.
NB!
De elektromagnetiske feltene ved spesifikke frekvenser kan påvirke bilde og lyd i dette kameraet.
Merk
Hvis statisk elektrisitet eller elektromagnetisme forårsaker brudd på dataoverføringen, må du starte programmet om igjen eller koble fra og koble til igjen kommunikasjonskabelen (USB e.l.).
Avhenting av gamle elektriske og elektroniske apparater (gjelder i den
Europeiske Unionen og andre europeiske land med separat innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet eller innpakningen indikerer at dette produktet ikke må håndteres som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres inn til spesielt innsamlingspunkt for gjenvinning av det elektriske og elektroniske utstyret. Ved å sørge for at dette produktet avhentes på korrekt måte, vil du hjelpe til med å forhindre potensielle negative påvirkninger på miljøet og helse, som ellers kan være resultatet av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning av disse materialene vil hjelpe til med å ta vare på våre naturressurser. For mer informasjon om gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter.
Norsk
ADVARSEL!
Forsiktig
For kunder i EuropaNO
3
Kort-informasjon om bruk av kameraet
"Memory Stick"-typer som kan brukes
(ikke inkludert)
Det IC-opptaksmediet som brukes av dette kameraet er en "Memory Stick Duo". Det finnes to typer "Memory Stick".
"Memory Stick Duo": Du kan bruke en
"Memory Stick Duo" med kameraet ditt.
"Memory Stick": Du kan ikke bruke en
"Memory Stick" med kameraet ditt.
Andre minnekort kan ikke brukes.
Nærmere informasjon om "Memory Stick Duo", se side 91.
Når du bruker en "Memory Stick Duo" med "Memory Stick"-kompatibelt utstyr
Du kan bruke "Memory Stick Duo" ved å sette den inn i en Memory Stick Duo-adapter (ikke inkludert).
Memory Stick Duo-adapter
Om batteripakken
Lad opp batteriet (inkludert) før du bruker kameraet for første gang. (t trinn 1 i "Les dette først")
Batteripakken kan lades selv om den ikke er helt utladet. Selv om batteripakken ikke er helt oppladet, kan du bruke den i delvis oppladet tilstand.
Hvis du ikke har tenkt å bruke batteripakken igjen på en stund, kan du bruke opp den eksisterende ladningen og ta batteripakken ut av kameraet, og så legge den på et kjølig, tørt sted.
Dette vil opprettholde batteripakkens funksjoner
(side 93).
Nærmere informasjon om batteripakken, se side 93.
Carl Zeiss-linse
Dette kameraet er utstyrt med en Carl
Zeiss-linse som er i stand til å reprodusere skarpe bilder med glimrende kontrast.
Linsen til dette kameraet er produsert med et kvalitetssikringssystem sertifisert av Carl
Zeiss i samsvar med kvalitetsstandardene til
Carl Zeiss i Tyskland.
Ingen erstatning for innhold av opptak
Det kan ikke gis erstatning for innholdet av et opptak hvis en teknisk feil på kameraet, opptaksmediet e.l. skulle gjøre opptak eller avspilling umulig.
Internminne og "Memory Stick Duo"-backup
Ikke slå av kameraet eller ta ut batteripakken eller "Memory Stick Duo" mens tilgangslampen er tent, da dette kan føre til at interne minnedata eller "Memory Stick Duo"-data blir ødelagt.
Beskytt alltid dataene dine ved å lage en sikkerhetskopi. På side 22 finner du mer informasjon om metoden for sikkerhetskopiering.
Om opptak/avspilling
Dette kameraet er verken støvtett, sprutbestandig eller vanntett. Les
"Forholdsregler" (side 95) før du begynner å bruke dette kameraet.
Før du tar opp engangshendelser, bør du gjøre et prøveopptak for å forvisse deg om at kameraet virker som det skal.
Vær forsiktig så kameraet ikke blir vått. Hvis det kommer vann i kameraet, kan det forårsake feil som kanskje ikke kan repareres.
Ikke rett kameraet mot solen eller andre sterke lyskilder. Dette kan forårsake irreversible skader på øynene dine. Eller det kan få kameraet til å slutte å virke som det skal.
NONO
4
Ikke bruk kameraet i nærheten av kilder til radioaktivitet eller sterke radiobølger. Kameraet vil kanskje ikke kunne ta opp eller spille av på riktig måte.
Hvis du bruker kameraet på steder med mye sand eller støv, kan det oppstå feil.
Hvis det skulle oppstå k ondens på kameraet, må denne fjernes før du bruker kameraet (side 95).
Ikke rist eller slå på kameraet. I tillegg til at det kan oppstå feil og at kameraet kan bli ute av stand til å ta opp bilder, kan opptaksmediet gå i stykker, eller bildedata kan bli skadet, ødelagt eller gå tapt.
Rengjør blitsoverflaten før bruk. Varmen fra blitslyset kan misfarge eller brenne fast urenheter på overflaten av blitsen, noe som vil gi dårligere blitsstyrke.
Om LCD-skjermen og linsen
LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer enn 99,99% av bildeelementene (pikslene) er reelt operative. Det kan imidlertid forekomme at små svarte og/eller lyse punkter (med hvit, rød, blå eller grønn farge) vises kontinuerlig på
LCD-skjermen. Disse punktene er en normal følge av produksjonsprosessen og påvirker ikke opptaket på noen måte.
Hvis LCD-skjermen eller linsen utsettes for direkte sollys i lengre perioder, kan det oppstå feil. Vær forsiktig med å legge kameraet i nærheten av vinduer eller utendørs.
Ikke trykk mot LCD-skjermen. Skjermen kan bli misfarget, noe som kan forårsake feil.
I kalde omgivelser kan det hende at bildene
"henger igjen" når de beveger seg på LCD-skjermen. Dette er ikke feil.
Dette kameraet er utstyrt med et elektrisk drevet zoomobjektiv. Ikke slå borti noe med linsen, og ikke bruk makt på den.
Om kompatibilitet av bildedata
Dette kameraet oppfyller kravene til DCF
(Design rule for Camera File system), en universell standard etablert av JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
Det kan ikke gis noen garanti for at bilder som er tatt opp med kameraet ditt kan spilles av på annet utstyr, eller at bilder som er tatt opp eller redigert med annet utstyr kan spilles av med kameraet ditt.
Advarsel om opphavsrettigheter
TV-programmer, filmer, videobånd og annet materiale kan være opphavsrettslig beskyttet.
Uautoriserte opptak av slikt materiale kan stride mot bestemmelsene i Åndsverkloven.
Bildene som brukes i denne håndboken
De fotografiene som brukes som eksempler i denne håndboken er reproduserte bilder, og ikke bilder som er tatt med dette kameraet.
Om illustrasjonene
Illustrasjonene som brukes i denne håndboken er av DSC-W70 hvis ikke annet er angitt.
Svarte, hvite, røde, blå og grønne punkterNO
5
For å få full glede av det digitale stillbildekameraet
Gjør klart kameraet og ta bilder på en enkel måte
"Les dette først" (egen bok)
1 Klargjøre batteripakken
2 Slå på kameraet/stille inn klokken
3 Sette inn en "Memory Stick Duo" (ikke inkludert)
4 Velge den bildestørrelsen som skal brukes
5 Ta bilder på en enkel måte (autojustering-modus)
Ta stillbilder (scenevalg)
6 Vise/slette bilder
Bli mer fortrolig med kameraet ditt
Denne håndboken
Gjør opptak med yndlingsinnstillingene dine
(programopptak) t side 24
Bruk forskjellige varianter av opptak/avspilling ved hjelp av menyen t side 26
Endre standardinnstillingene t side 42
Koble kameraet ditt til en PC eller en skriver
Denne håndboken
Kopier bildene dine til en datamaskin og rediger dem på ulike måter t side 52
Skriv ut bilder ved å koble kameraet ditt direkte til en skriver
(kun PictBridge-kompatible skrivere) t side 69NO
6
Innhold
Kort-informasjon om bruk av kameraet .........3
Grunnleggende teknikker for bedre bilder.......... 9
Fokus – Fokusere på et motiv ......... 9
Eksponering – Justere lysintensiteten ........... 10
Farge – Om belysningseffekter ......... 11
Kvalitet – Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse" ........ 11
Identifisere deler .......... 13
Indikatorer på skjermen ............ 15
Endre skjermbildet ....... 19
Antall stillbilder og opptakstid for film .......... 20
Når du ikke har en "Memory Stick Duo" (Opptak med internminnet)...... 22
Batteritiden og antall bilder som kan tas opp/vises....... 23
Bruke modusvelgeren ......... 24
Bruke menyelementer......... 26
Menyelementer........ 27
Opptaksmeny .......... 28
COLOR (Fargemodus)
9 (Fokus)
(Målemodus)
WB (Hvitbalanse)
ISO
(Bildekval.)
Mode (REC-modus)
(Intervall)
(Blitsnivå)
(Kontrast)
(Skarphet)
(Oppsett)
Bruke kameraet
Bruke menyen
MNO
7
Visningsmeny ..........35
(Mappe)
- (Beskytt)
DPOF
(Skriv ut)
(Lysbilde)
(Endre str.)
(Rotere)
(Dele)
(Oppsett)
Trimme
Bruke oppsettelementer .....42
Kamera ......43
AF-modus
Digital zoom
Funksj.veiv.
Rødøyered.
AF-lys
Autovisning
Internt minneverktøy.............46
Format
Memory Stick-verktøy ..........47
Format
Ny REC-mappe
Endre REC-mappe
Kopier
Oppsett 1 ...........49
LCD-baklys (kun DSC-W50/W70)
Pip
Språk
Initialiser
Oppsett 2 ...........50
Filnummer
USB-tilkobl.
Video ut
Stille klokke
Bruke oppsett-skjermbildet
1
2NO
8
Få glede av Windows-datamaskinen din ......... 52
Installere programvaren (inkludert) ............. 54
Kopiere bilder til datamaskinen din ............. 55
Vise bildefiler som er lagret på en datamaskin med kameraet ditt (med en "Memory Stick Duo") ......... 61
Bruke "Cyber-shot Viewer" (inkludert) ............. 62
Bruke Macintosh-datamaskinen din ............ 66
Hvordan skrive ut stillbilder ....... 68
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver .......... 69
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter ............. 72
Vise bilder på en TV-skjerm...... 74
Feilsøking........ 76
Varselindikatorer og meldinger ............. 88
Om "Memory Stick"...... 91
Om batteripakken......... 93
Om batteriladeren ........ 94
Forholdsregler ......... 95
Spesifikasjoner............. 97
Bruke datamaskinen din
Skrive ut stillbilder
Koble kameraet til TV-en din
Feilsøking
Annet
Indeks............ 99Bruke kameraet
NO
9
Bruke kameraet
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Når du trykker lukkerknappen halvveis ned, justerer kameraet fokuset automatisk (autofokus).
Husk å trykke lukkerknappen bare halvveis ned.
Ta et stillbilde av et motiv det er vanskelig å fokusere på t [Fokus] (side 29)
Hvis bildet ser uskarpt ut, selv etter fokusering, kan det skyldes at kameraet ikke ble holdt støtt. t Se "Tips for å unngå uskarpe bilder" (nedenfor).
Fokus
Fokusere på et motiv
Trykk lukkerknappen helt ned med én gang.
Trykk lukkerknappen halvveis ned.
Indikator for AE/AF-lås
Blinker , tent/piper
Trykk så lukkerknappen helt ned.
Tips for å unngå uskarpe bilder
Hold kameraet støtt, med armene dine langs siden. Du kan også stabilisere kameraet ved
å lene deg mot et tre eller en bygning e.l. Det kan være nyttig å bruke selvutløseren med
2 sekunders forsinkelse, eller et stativ. Det anbefales også å bruke blits ved fotografering på mørke steder.
Fokus Ekspo-nering
Farge Kvalitet
Dette kapitlet beskriver det grunnleggende, så du kan begynne å bruke kameraet. Her får du vite hvordan du kan bruke de ulike kamerafunksjonene, som f.eks. modusvelgeren (side 24), menyene (side 26) og så videre.NO
10
Du kan variere bildene ved å justere eksponeringen og ISO-følsomheten. Eksponeringen er den lysmengden som slipper inn i kameraet når du aktiverer lukkeren.
Justere ISO-følsomheten
ISO er en måleenhet (for følsomhet) og et estimat for hvor mye lys et lysfølsomt bildemedium
(tilsvarer fotografisk film) mottar. Selv når eksponeringen er den samme, vil bildene variere med ISO-følsomheten.
Justere ISO-følsomheten t side 31
Ekspone-ring
Justere lysintensiteten
Overeksponering
= for mye lys
Hvitaktig bilde
Eksponeringen stilles automatisk inn på riktig verdi i autojustering-modus. Du kan imidlertid justere den manuelt ved hjelp av nedenstående funksjoner.
Justere EV:Gir deg muligheten til å justere den eksponeringen som er bestemt av kameraet. t trinn 5 i "Les dette først"
Målemodus:Gir deg muligheten til å endre den delen av motivet som skal måles når eksponeringen skal bestemmes. t side 30
Korrekt eksponering
Undereksponering
= for lite lys
Mørkere bilde
Høy ISO-følsomhet
Gir lyse bilder, selv om du fotograferer på et mørkt sted.
Bildet har imidlertid en tendens til å bli kornete.
Lav ISO-følsomhet
Gir mer finkornede bilder.
Når eksponeringen er utilstrekkelig kan imidlertid bildet bli mørkere.
Lukkerhastighet = Lengden på det tidsintervallet lyset slipper inn i kameraet
Blender = Størrelsen på den åpningen lyset slipper inn gjennom
ISO = Opptaksfølsomhet
Eksponering:Bruke kameraet
NO
11
Den tilsynelatende fargen til et motiv påvirkes av lysforholdene.
Eksempel: Fargen i bildet påvirkes av lyskildene
Fargetonene justeres automatisk i autojustering-modus.
Du kan imidlertid justere fargetonene manuelt med [Hvitbalanse] (side 31).
Et digitalt bilde er sammensatt av en mengde små punkter som kalles bildeelementer eller piksler.
Hvis det inneholder et stort antall piksler, blir bildet stort, det legger beslag på mye minne, og bildet vises med stor detaljrikdom. "Bildestørrelse" vises med antall piksler. Selv om du ikke kan se forskjellene på kameraets skjerm, vil detaljrikdommen og databehandlingstiden være forskjellig når bildet skrives ut eller vises på en dataskjerm.
Beskrivelse av pikslene og bildestørrelsen
Farge
Om belysningseffekter
Vær/belysning Dagslys Overskyet Fluorescerende Hvitglødende
Belysningskarakteristika Hvitt (standard) Blåaktig Blåtone Rødaktig
Kvalitet
Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse"
1 Bildestørrelse: 7M (DSC-W70)
3072 piksler × 2304 piksler = 7 077 888 piksler
2 Bildestørrelse: 6M (DSC-W30/W40/W50)
2816 piksler × 2112 piksler = 5 947 392 piksler
3 Bildestørrelse: VGA
640 piksler × 480 piksler = 307 200 piksler
2816
2112
480
640
2304
3072
PikslerNO
12
Velge den bildestørrelsen som skal brukes (t trinn 4 i "Les dette først")
1)
Bildene tas opp i samme bildeforhold (3:2) som fotopapir eller postkort e.l.
2)
Ved utskrift kan det hende at begge sidene av bildet vil bli beskåret (side 85).
3)
Hvis du bruker et Memory Stick-spor eller en USB-tilkobling, kan du nyte godt av bilder med bedre kvalitet.
Standardinnstillingene er markert med .
Jo større bilde, jo bedre er kvaliteten.
Jo flere bilder som spilles av per sekund, jo jevnere blir avspillingen.
Velge bildekvalitet (kompresjonsforhold) i kombinasjon (side 32)
Du kan velge kompresjonforhold når du lagrer digitale bilder. Når du velger et høyt kompresjonsforhold, blir bildet mindre detaljert, men filstørrelsen blir mindre.
Piksel
Mange piksler (Fin bildekvalitet og stor filstørrelse)
Eksempel: Utskrift med opptil A3-format
Få piksler
(Grovkornet bildekvalitet, men liten filstørrelse)
Eksempel: Et bilde som skal legges ved en e-post
Bildestørrelse Retningslinjer for bruk
7M (3072×2304) (standardinnstillingen for
DSC-W70)
Større
Mindre
Utskrift på opptil A3/11×17"
3:2
1)
(3072×2048) (DSC-W70) Tilpass bildeforhold 3:2
6M (2816×2112) (standardinnstillingen for
DSC-W30/W40/W50)
Utskrift på opptil A4/8×10"
3:2
1)
(2816×1872) (DSC-W30/W40/W50) Tilpass bildeforhold 3:2
5M (2592×1944) (DSC-W70) Utskrift på opptil A4/8×10"
3M (2048×1536) Utskrift på opptil 13×18cm/5×7"
2M (1632×1224) Utskrift på opptil 10×15cm/4×6"
VGA (640×480) For e-post
16:9
2)
(1920×1080) Vis på 16:9 HDTV
3)

Filmbildestørrelse Bilder/sekund Retningslinjer for bruk
640 (fin) (640×480) Ca. 30 Vise på TV (høy kvalitet)
640 (std.) (640×480) Ca. 17 Vise på TV (standard)
160 (160×112) Ca. 8 For e-postBruke kameraet
NO
13
Identifisere deler
Nærmere informasjon om bruken finner du på sidene som er nevnt i parentes.
A Lukkerknapp (t trinn 5 i "Les dette først")
B For opptak: Zoomespak (W/T)
(t trinn 5 i "Les dette først")
For visning: / -spak
(avspillingszoom)/ -spak (indeks)
(t trinn 6 i "Les dette først")
C Søkervindu
D Linse
E Strømbryter (POWER) /strømlampe
(POWER) (t trinn 2 i "Les dette først")
F Mikrofon
G Blits (t trinn 5 i "Les dette først")
H Selvutløserlampe (t trinn 5 i "Les dette først")/AF-lys (45)
A AE/AF-lås-lampe/selvutløserlampe
(grønn) (t trinn 5 i "Les dette først")
B Blitsladelampe/opptakslampe (oransje)
(t trinn 5 i "Les dette først")
C Høyttaler
D Søker (t trinn 5 i "Les dette først")
E LCD-skjerm (19)
F -knapp (skjermbryter) (19)
G MENU-knapp (26)
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
OPQ R STU
DSC-W30/W40
VX
I
J
W
DSC-W50/W70NO
14
H -knapp (avspilling) (t trinn 6 i "Les dette først")
I DC IN-kontakt
Når du bruker en AC-LS5K-strømadapter (ikke inkludert)
Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med vekselstrømadapteren.
Hvis du kobler til vekselstrømadapteren AC-
LS5K, kan du ikke lade batteripakken. Bruk batteriladeren til å lade batteriet. t trinn 1 i "Les dette først"
J Kontaktdeksel for DC IN
K Modusvelger (24)
L Krok for håndleddsrem (nakkerem)
(t "Les dette først")
M Kontrollknapp
Meny på: v/V/b/B/z (t trinn 2 i "Les dette først")
M e n y a v : /// ( t trinn 5 i "Les dette først")
N (Bildestørrelse/slett)-knapp
(t trinn 4 og 6 i "Les dette først")
O Skruehull for stativ (på undersiden)
Bruk et stativ med en skruelengde på mindre enn 5,5 mm. Lengre skruer enn 5,5 mm vil gjøre det vanskelig å feste kameraet skikkelig, og kameraet kan bli ødelagt.
Etter bruk må du ta kameraet av stativet.
P Batterideksel/"Memory Stick Duo"-deksel (t trinn 1 og 3 i "Les dette først")
Q Tilgangslampe (t trinn 4 i "Les dette først")
R "Memory Stick Duo"-spor
(t trinn 3 i "Les dette først")
S Spor for innsetting av batteri
(t trinn 1 i "Les dette først")
T Batteriutkaster
(t trinn 1 i "Les dette først")
U Multikontakt (på undersiden) (DSC-
W50/W70)
V A/V-OUT-kontakt (DSC-W30/W40)
W Kontaktdeksel (DSC-W30/W40)
X -kontakt (USB) (DSC-W30/W40)
1
2 Til DC IN-kontakten
3 Til stikkontaktv-merke
2 Til DC IN-kontakten
1v-merke
DSC-W50/W70
DSC-W30/W40Bruke kameraet
NO
15
Indikatorer på skjermen
Nærmere informasjon om bruken finner du på sidene som er nevnt i parentes.
Når du tar stillbilder
Når du tar opp film
A
B
Indikator Betydning
Gjenværende batteritid
(t trinn 1 i "Les dette først")z AE/AF-lås (t trinn 5 i
"Les dette først")
Opptaksmodus (24, 32)
Hvitbalanse (31)
STBY
REC
Standby/filmopptak
(t trinn 5 i "Les dette først")
Modusvelger (scenevalg)
(t trinn 5 i "Les dette først")
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
M
WB
Modusvelger
(Programopptak) (24)
Kameramodus (t trinn 5 i
"Les dette først")
Blitsmodus (t trinn 5 i
"Les dette først")
Blits lader
Zooming (t 43, trinn 5 i
"Les dette først")
Rødøyereduksjon (44)
Skarphet (34)
Kontrast (34)
AF-lys (45)
Målemodus (30)
RICH
NATURAL
SEPIA B&W
Fargemodus (28)
Indikator Betydning
Makro (t trinn 5 i "Les dette først")
AF-modus (43)
Indikator for AF-avstandsmålerramme (29)
1.0 m Fokus på forhåndsinnstilt avstand (29)
Indikator for eksponeringsverdi (t trinn
5 i "Les dette først")
Skjermbildet endres, avhengig av stillingen til modusvelgeren (vist til venstre).
VMørkere vLysere
Eksponeringsverdiveileder
(t trinn 5 i "Les dette først")
Indikator Betydning
SL
1.3
ON
S AF M AF
Bildelyshet (EV) EVNO
16
C
D
E
Indikator Betydning
Bildestørrelse (t trinn 4 i
"Les dette først")
og vises bare på
DSC-W70.
vises bare på DSC-
W30/W40/W50.
vises bare når
Multiserie er aktivert.
FINE STD Bildekvalitet (32)
REC-mappe (47)
Dette vises ikke når du bruker internminnet.
Gjenværende kapasitet i internminnet (20)
Gjenværende kapasitet i
“Memory Stick” (20)
00:00:00
[00:28:05]
Opptakstid [maksimal opptakstid] (21)
1/30" Multiserie-intervall (34)
400 Gjenværende antall bilder som kan tas opp (20)
Selvutløser (t trinn 5 i
"Les dette først")
C:32:00 Egendiagnose-display (88)
ISO-tall (31)
Indikator Betydning
Vibrasjonsvarsel (9)
Angir at vibrasjoner kan gjøre det umulig å ta skarpe bilder, pga. utilstrekkelig belysning. Selv om vibrasjonsvarselet vises, kan du fortsatt ta bilder. Vi anbefaler imidlertid at du bruker blits for å få bedre lys, eller et stativ, eller at du stabiliserer kameraet på en annen måte.
E Advarsel om lite batteristrøm (23, 88)
3:2 6M
3M
16:9 VGA 1M
160
STD
640
FINE
640
6M
1M
101
+ Trådkors for punktmåling
(30)
AF-avstandsmålerramme
(29)
Indikator Betydning
Histogram (19)
Støyreduksjon NR med sakte lukker
Ved bruk av visse lukkerhastigheter* aktiveres funksjonen Støyreduksjon
NR med sakte lukker automatisk, for å redusere støy i bildet.
* Når [ISO] er stilt inn på
[Auto] eller mindre enn
[200]: Lukkerhastigheten er lik eller lavere enn 1/6 sekund.
Når [ISO] er stilt inn på mer enn [400], eller modusvelgeren står på
(modus for høy følsomhet): Lukkerhastigheten er lik eller lavere enn 1/25 sekund.
125 Lukkerhastighet
F3.5 Blenderverdi
+2.0EV Eksponeringsverdi (t trinn
5 i "Les dette først")
(ikke vist på skjermen på forrige side)
Meny (26)
Indikator BetydningBruke kameraet
NO
17
Spille av stillbilder
Spille av film
A
B
TILB./NESTE VOLUM
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Indikator Betydning
Gjenværende batteritid
(t trinn 1 i "Les dette først")
Opptaksmodus (24, 32)
Bildestørrelse (t trinn 4 i
"Les dette først")
Avspillingsmodus (t trinn 6 i "Les dette først")
- Beskytt (36)
Merke for utskriftsbestilling (DPOF-merke) (72)
Bytt mappe (35)
Dette vises ikke når du bruker internminnet.
Zooming (t trinn 6 i "Les dette først")
Tr i n n
12/16
Bildevis avspilling (32)
N Avspilling (t trinn 6 i "Les dette først")
Vol um ( t trinn 6 i "Les dette først")
Indikator Betydning
101-0012 Mappefilnummer (35)
Avspillingsindikator
(t trinn 6 i "Les dette først")
M
3:2 6M
3M
16:9 VGA 1M
160
STD
640
FINE
640
1.3NO
18
C
D
E
Indikator Betydning
PictBridge kobler til (70)
REC-mappe (47)
Dette vises ikke når du bruker internminnet.
Avspillingsmappe (35)
Dette vises ikke når du bruker internminnet.
Gjenværende kapasitet i internminnet (20)
Gjenværende kapasitet i
“Memory Stick” (20)
8/8 12/12 Bildenummer/Antall bilder tatt opp i valgt mappe
C:32:00 Egendiagnose-display (88)
00:00:12 Teller (t trinn 6 i "Les dette først")
Indikator Betydning
PictBridge kobler til (71)
Ikke koble fra kabelen for flerbruksterminalen
(DSC-W50/W70)/USB-kabelen (DSC-W30/W40) mens ikonet vises.
+2.0EV Eksponeringsverdi (t trinn
5 i "Les dette først")
ISO-tall (31)
Målemodus (30)
Blits
Hvitbalanse (31)
500 Lukkerhastighet
F3.5 Blenderverdi
Avspillingsbilde (t trinn 6 i "Les dette først")
101
101
WB
Indikator Betydning
Histogram (19)
vises når histogram-displayet deaktiveres.
2006 1 1
9:30 AM
Dato/tid for opptak av det avspilte bildet
Meny (26)z PAUSEz SPILL
Spille av multiserie-bilder i serier (32)
TILB./
NESTE
Velge bilder
VOLUM Justere volumet
DPOFBruke kameraet
NO
19
Endre skjermbildet
Hver gang du trykker på -knappen
(skjermbryter), endres bildet som følger.
Ved å trykke på og holde -knappen
(skjermbryteren), kan du øke lysstyrken til
LCD-bakgrunnslyset. (kun DSC-W50/W70) t trinn 5 i "Les dette først"
Når du stiller inn histogram-displayet på PÅ, vises bildeinformasjon under avspilling.
Histogrammet vises ikke i følgende situasjoner:Under opptak
–N å r m e n y e n v i s e s .
– Når du tar opp film
Under avspilling
–N å r m e n y e n v i s e s .
– I indeksmodus
– Når du bruker avspillingszoom.
– Når du roterer stillbilder.
– Under avspilling av filmer
Under avspilling av bilder kan du ikke slå av
LCD-skjermen.
Det kan være stor forskjell mellom det histogrammet som vises under opptak og det som vises under avspilling når:– Blitsen blinker.
– Lukkerhastigheten er lav eller høy.
Histogrammet vises kanskje ikke for bilder som er tatt med andre kameraer.
Når du stiller inn LCD-skjermen på Off (Av), fungerer ikke den digitale zoomen, og [AF-modus] stilles inn på [Enkel] (side 43). Når du velger (blitsmodus)/ (selvutløser)/
(makro), vises bildet i omtrent to sekunder.
Histogram-display
LCD-skjerm av
Histogram på
Indikatorer av
Indikatorer påz Bruke et histogram
Et histogram er en graf som viser hvor lyst et bilde er. Still inn modusvelgeren på , eller
Scenevalg, og trykk deretter gjentatte ganger på
(skjermbryter) for å vise histogrammet på skjermen. Grafen indikerer et lyst bilde når den er forskjøvet til høyre, og et mørkt bilde når den er forskjøvet til venstre. Juster eksponeringen mens du kontrollerer den med histogrammet (t trinn 5 i "Les dette først").
AAntall piksler
B Lyshet
Histogrammet vises også når du spiller av ett enke lt bilde, men da kan du ikke justere eksponeringen.
Lyst Mørkt
A
BNO
20
Antall stillbilder og opptakstid for film
Tabellene viser ca. hvor mange stillbilder som kan tas og mulig opptakstid for film med en
"Memory Stick Duo" som er formatert med dette kameraet eller med internminnet. Verdiene kan variere med opptaksforholdene. For bildestørrelse og bildekvalitet kan du se side 11 og trinn 4 i "Les dette først".
Antallet stillbilder (Bildekvaliteten er [Fin] på den øverste linjen og [Standard] på den nederste linjen.) (Enheter: Bilder)
Det oppførte antallet bilder gjelder når [Mode] er stilt inn på [Normal].
Når det gjenværende antallet bilder er større enn 9 999, vises indikatoren ">9999".
Du kan endre bildestørrelsen senere ([Endre str.], side 38).
Kapasitet
Størrelse
32MB/
Internminne
(DSC-W30/
W40/W50)
58MB/
Internminne
(DSC-W70)
64MB 128MB 256MB 512MB 1GB 2GB
7M (DSC-W70) 9 16 18 37 67 137 279 573
18 33 36 73 132 268 548 1125
3:2 (DSC-W70) 9 16 18 37 67 137 279 573
18 33 36 73 132 268 548 1125
6M (DSC-W30/
W40/W50)
10 – 21 42 77 157 322 660
19 – 39 79 142 290 592 1215
3:2 (DSC-W30/
W40/W50)
10 – 21 42 77 157 322 660
19 – 39 79 142 290 592 1215
5M (DSC-W70) 12 23 25 51 92 188 384 789
23 43 48 96 174 354 723 1482
3M 20 37 41 82 148 302 617 1266
37 67 74 149 264 537 1097 2250
2M 33 60 66 133 238 484 988 2025
61 111 123 246 446 907 1852 3798
VGA 196 357 394 790 1428 2904 5928 12154
491 892 985 1975 3571 7261 14821 30385
16:9 33 60 66 133 238 484 988 2025
61 111 123 246 446 907 1852 3798Bruke kameraet
NO
21
Opptakstiden for film (Enheter: time : minutt : sekund)
Film med en størrelse som er stilt inn på [640 (fin)] kan bare tas opp med en "Memory Stick PRO Duo".
Når bilder som er tatt opp med Sony-kameraer av tid ligere årsmodeller spilles av med dette kameraet, kan visningen avvike fra den faktiske bildestørrelsen.
Kapasitet
Størrelse
32MB/
Internminne
(DSC-W30/
W40/W50)
58MB/
Internminne
(DSC-W70)
64MB 128MB 256MB 512MB 1GB 2GB
640 (fin) – – – – 0:02:50 0:06:00 0:12:20 0:25:10
640 (std.) 0:01:20 0:02:30 0:02:50 0:05:50 0:10:40 0:21:40 0:44:20 1:31:00
160 0:22:40 0:42:40 0:45:30 1:31:30 2:51:20 5:47:00 11:44:20 24:18:20NO
22
Når du ikke har en "Memory Stick Duo" (Opptak med internminnet)
Kameraet har 58 MB eller 32 MB internminne. Dette minnet kan ikke fjernes. Selv når det ikke er satt inn en "Memory Stick Duo" i kameraet, kan du ta bilder med dette internminnet.
Filmer der bildestørrelsen er stilt inn på [640 (fin)] kan ikke tas opp med internminnet.
Vi anbefaler at du lager en sikkerhetskopi av data på en av følgende måter.
Ta sikkerhetskopi av data på en "Memory Stick Duo"
Gjør klar en "Memory Stick Duo" med en kapasitet på 64 MB eller mer (DSC-W70) / 32 MB eller mer (DSC-W30/W40/W50), og følg så fremgangsmåten som er forklart i [Kopier]
(side 48).
Ta sikkerhetskopi av data på en harddisk på en datamaskin
Utfør den prosedyren som er beskrevet på side 55 til 58 uten at det er satt inn en "Memory
Stick Duo" i kameraet.
Du kan ikke flytte bildedata fra en "Memory Stick Duo" til internminnet.
Du kan kopiere data som er lagret i internminnet til en datamaskin via en USB-tilkobling mellom datamaskinen og kameraet, men du kan ikke kopiere data fra en datamaskin til internminnet.
Når det settes inn en "Memory Stick Duo"
[Opptak]: Bilder tas opp på "Memory Stick Duo".
[Avspilling]: Bilder på "Memory Stick Duo" spilles av.
[Meny, Oppsett, osv.]: Du kan utføre flere operasjoner på bildene på "Memory Stick Duo".
Når "Memory Stick Duo" ikke er satt inn
[Opptak]: Bildene tas opp med internminnet.
[Avspilling]: Bilder lagret i internminnet spilles av.
[Meny, Oppsett, osv.]: Du kan utføre flere operasjoner på bildene i internminnet.
Om bildedata som er lagret i internminnet
Intern-minne
B
BBruke kameraet
NO
23
Batteritiden og antall bilder som kan tas opp/vises
Tabellene viser det omtrentlige antallet bilder som kan tas opp/vises og batteritiden når du tar bilder i [Normal] modus når batteripakken (inkludert) har full kapasitet og omgivelsestemperaturen er 25 °C.
Antallet bilder som kan tas opp eller vises forutsetter at "Memory Stick Duo" byttes ved behov.
Merk at det faktiske antallet kan være mindre enn det som er angitt, avhengig av bruksforholdene.
Batterikapasiteten reduseres for hver gang kameraet brukes og med tiden (side 93).
Antallet bilder som kan tas opp/vises, og batteritiden reduseres under følgende betingelser:– Lav omgivelsestemperatur.
– Blitsen brukes ofte.
– Kameraet er slått på og av mange ganger.
– Zoomen brukes ofte.
– Lysheten til LCD-baklyset er stilt inn på sterkere lys (DSC-W50/W70).
– [AF-modus] er satt til [Skjerm].
– Det er lite strøm på batteriet.
Når du tar stillbilder
Opptak i følgende situasjoner:– (Bildekval.) er satt til [Fin].
– [AF-modus] er satt til [Enkel].
– Ett opptak hvert 30. sekund.
– Zoomen reguleres vekselvis fra W til T.
– Blitsen blinker én gang for annethvert bilde.
– Strømmen slås på og av én gang for hvert tiende bilde.
Målemetoden er basert på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Antallet innspilte bilder/batteritiden endres ikke med bildestørrelsen.
Når du viser stillbilder
Vise enkeltbilder i rekkefølge med ca. tre sekunders intervaller
Når du tar opp film
Ta opp film kontinuerlig med en bildestørrelse på [160]
LCD-skjerm
Antall bilder Batteritid (min.)
DSC-W70
På Ca. 360 Ca. 180
Av Ca. 470 Ca. 235
DSC-W50
På Ca. 390 Ca. 195
Av Ca. 500 Ca. 250
DSC-W30/W40
På Ca. 400 Ca. 200
Av Ca. 510 Ca. 255
Antall bilder Batteritid (min.)
DSC-W70
Ca. 7800 Ca. 390
DSC-W30/W40/W50
Ca. 8000 Ca. 400
LCD-skjerm på (min.) LCD-skjerm av (min.)
DSC-W70
Ca. 180 Ca. 230
DSC-W30/W40/W50
Ca. 190 Ca. 240NO
24
Bruke modusvelgeren
Still inn modusvelgeren på den ønskede funksjonen.
I denne bruksanvisningen vises modusvelgerens mulige innstillinger som følger.
Opptaksmodi for stillbilder: Autojustering-modus
Gjør det enkelt å ta opp, da innstillingene justeres automatisk. t trinn 5 i "Les dette først": Program Auto-modus
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning). Du kan også velge ulike innstillinger ved hjelp av menyen.
(Nærmere informasjon om tilgjengelige funksjoner t side 27): Scenevalgmodus
Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger, i samsvar med den aktuelle scenen. t trinn 5 i "Les dette først"
Modusvelger
Kontrollknapp: Ta opp filmt trinn 5 i "Les dette først"
Utilgjengelig TilgjengeligBruke kameraet
NO
25
Scenevalg
Nærmere informasjon t trinn 5 i "Les dette først"
For at et bilde skal tas opp på riktig måte ut fra forholdene i scenen, bestemmer kameraet en kombinasjon av funksjoner.
( : du kan velge den ønskede innstillingen)
Makro Blits
AF-avstandsmåler
Forhåndsinnstilt fokus
Hvitbalanse Blitsnivå
Serie/
Multiserie

—— —
Auto/ —
/
/
— /
SL WBNO
26
Bruke menyen
Bruke menyelementer
1 Opptak: Slå på kameraet og still inn modusvelgeren.
Avspilling: Trykk på .
Ulike elementer er tilgjengelige, avhengig av stillingen til modusvelgeren og opptaks-/avspillingsmodus.
2 Trykk på MENU for å vise menyen.
3 Velg det ønskede menyelementet med b/B på kontrollknappen.
Hvis det ønskede elementet er usynlig, må du fortsette å trykke på b/B inntil elementet vises på skjermen.
Trykk på z etter at du har valgt et element i avspillingsmodus.
4 Velg innstillingen med v/V.
Den innstillingen du velger zoomes inn og stilles inn.
5 Trykk på MENU for å slå av menyen.
Hvis det er et element som ikke vises, vises et v/V-merke på kantene av det stedet hvor menyelementer vanligvis dukker opp. For å vise et element som ikke er synlig, må du velge merket med kontrollknappen.
Du kan ikke stille inn elementer som ikke kan velges.v/V/b/B-knappz-knapp
Modusvelger
Kontrollknapp
MENU-knapp
-knapp
Bildekval.
Standard
FinNærmere informasjon om operasjonen
1 side 26
Bruke menyen
NO
27
Menyelementer
Opptaksmeny (side 28)
Hvilke menyelementer som er tilgjengelige, avhenger av stillingen til modusvelgeren. Bare de tilgjengelige elementene vises på skjermen.
Visningsmeny (side 35)
(Mappe) - (Beskytt)
DPOF (Skriv ut)
(Lysbilde) (Endre str.)
(Rotere) (Dele)
(Oppsett) Trimme**
* Bruken er begrenset i samsvar med scenemodus (side 25).
** Kun tilgjengelig ved bruk av avspillingszoom.
( : Tilgjengelig)
Modusvelgerens stilling: Scene
COLOR (Fargemodus) — —
9 (Fokus) —
(Målemodus) —
WB (Hvitbalanse) —
ISO — —
(Bildekval.) — —
Mode (REC-modus) —
(Intervall) — * —
(Blitsnivå) — * —
(Kontrast) — — —
(Skarphet) — — —
(Oppsett)
MNærmere informasjon om operasjonen
1 side 26
NO
28
Opptaksmeny
Standardinnstillingene er markert med .
Du kan endre lysstyrken i bildet, ledsaget av effekter.
Når du tar opp film, kan du bare velge [S/HV] og [Bruntone].
Når [Multiserie] er valgt, er fargemodusen stilt inn på [Normal].
COLOR (Fargemodus)
S/HV (B&W) Gjør bildet svart/hvitt
Bruntone (SEPIA) Gjør bildet sepia-farget
Naturlig (NATURAL) Gir bildet rolig farge
Varm (RICH) Gir bildet sterk farge
NormalNærmere informasjon om operasjonen
1 side 26
Bruke menyen
NO
29
Du kan endre fokuseringsmetoden. Bruk menyen når det er vanskelig å stille inn riktig fokus i autofokusmodus.
AF står for autofokus.
Avstandsinnstillingsinformasjonen i "Forhåndsinnstilt fokus" er omtrentlig. Hvis du peker oppover eller nedover med objektivet, vil unøyaktigheten bli større.
Når du tar opp film, anbefales det å bruke [Mu lti-AF], da autofokus også fungerer med et visst vibrasjonsnivå.
Når du bruker Digital zoom eller AF-lys, vil AF-f unksjonen prioritere bevegelse som foregår i sentrum eller nær sentrum av rammen. I dette tilfelle vil indikatoren for eller begynne å blinke, og AF-avstandssøkerrammen vises ikke.
Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige, avhengig av scenemodusen (side 25).
9 (Fokus)
(ubegrenset avstand) Fokuserer på motivet med en forhåndsinnstilt avstand til motivet. (Forhåndsinnstilt fokus)
Når du tar opp et motiv gj ennom et nett eller gjennom vindusglass, er det vanskelig å få riktig fokus i autofokusmodus.
I slike tilfeller kan det være praktisk å bruke [Fokus].
7.0m
3.0m
1.0m
0.5m
Senter-AF
()
Fokuserer automatisk på et motiv i midten av søkerrammen.
Når denne brukes sammen med AF-låsefunksjonen, kan du ta opp med den ønskede bildekomposisjonen.
Multi-AF
(Multipunkt-AF)
(Stillbilde )
(Film )
Fokuserer automatisk på et motiv i alle deler av søkerrammen.
Denne modusen er nyttig når motivet ikke befinner seg i midten av rammen.
AF-avstandssøkerramme
Indikator for AF-avstandssøkerramme
AF-avstandssøkerramme
Indikator for AF-avstandssøkerrammeNærmere informasjon om operasjonen
1 side 26
NO
30z Hvis motivet ikke er i fokus
Når du tar opp med motivet i kanten av rammen (eller skjermen), eller når du bruker [Senter-AF], kan det hende at kameraet ikke fokuserer på et motiv i kanten av rammen. Skulle dette skje, må du gjøre følgende:1 Komponer bildet om igjen, slik at motivet befinner seg i midten av AF-avstandssøkeren, og trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere på motivet (AF-lås).
Så lenge du ikke trykker lukkerknappen helt ned, kan du gjenta prosedyren så ofte du vil.
2 Når AE/AF-låsindikatoren slutter å blinke og forblir tent, kan du gå tilbake til det fullstendig komponerte bildet, og trykke lukkerknappen helt ned.
Velger målemetode, dvs. stiller inn hvilken del av motivet som skal måles for å bestemme riktig eksponering.
Nærmere informasjon om eksponeringen t side 10
Når du bruker punktmåling eller sentervektet måling, anbefales det å stille inn [ 9] (Fokus) på [Senter-
AF] for å fokusere på måleposisjonen (side 29).
(Målemodus)
Punkt (Punktmåling)
()
Måler bare på en del av motivet.
Denne funksjonen er nyttig når motivet er bakgrunnsbelyst eller når det er sterk kontrast mellom motivet og bakgrunnen.
Senter (Sentervektet måling)
()
Måler sentrum av motivet og bestemmer eksponeringen basert på lysheten av motivet der.
Multi (Flermønstermåling) Deler motivet inn i flere områder og måler i hvert område.
Kameraet fastsetter så en velbalansert eksponering.
Indikator for AE/AF-lås
AF-avstandssøkerramme
Trådkors for punktmåling
Posisjonerer seg på motivetNærmere informasjon om operasjonen
1 side 26
Bruke menyen
NO
31
Justerer fargetonene i samsvar med lysforholdene, for eksempel når fargene i et bilde ser merkelige ut.
Nærmere informasjon om hvitbalansen t side 11
I fluorescerende lys som blinker vil hvitbalansefunksjonen kanskje ikke virke ordentlig, selv om du velger
[Fluorescer.] ( ).
Bortsett fra ved bruk av [Blits] ( ) er [WB] stilt inn på [Auto] når blitsen blinker.
Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige, avhengig av scenemodusen (side 25).
Velger en lysfølsomhet med enheter på ISO-skalaen. Jo høyere tallet er, jo større er følsomheten.
Nærmere informasjon om ISO-følsomhet t side 10
Merk at bildet har en tendens til å bli mer kornete med økende ISO-følsomhetstall.
[ISO] er satt til [Auto] i scenemodus.
WB (Hvitbalanse)
Blits ( ) Justerer for blitsforhold.
Du kan ikke velge dette elementet når du tar opp film.
Hvitglødende (n) Justerer for steder hvor lysforholdene endres raskt, som i et festlokale, eller hvor lyset er sterkt, som for eksempel i fotostudioer.
Fluorescer. ( ) Justerer for fluorescerende lys.
Overskyet ( ) Justerer for overskyet vær.
Dagslys ( ) Justerer for utendørs, nattscener, neonskilt, fyrverkeri eller soloppgang, eller lysforholdene før og etter solnedgang.
Auto Justerer hvitbalansen automatisk.
ISO
1000 Velg et stort tall når du tar opp på mørke steder eller fotograferer et motiv som beveger seg i høy hastighet, eller velg et lavt tall for å få høy bildekvalitet.
800
400
200
100
80 (DSC-W30/W40/W50)
Auto
WB
WBNærmere informasjon om operasjonen
1 side 26
NO
32
Velger stillbildekvalitet.
Nærmere informasjon om bildekvalitet t side 11
Velger om kameraet skal ta opp kontinuerlig eller ikke når du trykker på lukkerknappen.
Om [Multiserie]
Med følgende metoder kan du spille av i rekkef ølge de bildene som ble tatt i multiserie-modus:– Pause/fortsett: Trykk på z på kontrollknappen.
– Bildevis avspilling: Trykk på b/B i pausemodus. Trykk på z for å fortsette avspilling i serier.
Du kan ikke bruke følgende funksjoner i multiserie-modus:–S m a r t z o o m
– Blits
– Dele en bildeserie som er tatt i multiserie-modus
– Slette eller eksportere et bilde i en bildeserie som er tatt i multiserie-modus
– Stille inn bildeintervallet på en annen modus enn [1/30] når modusvelgeren er stilt inn på
Når du spiller av en bildeserie som er tatt i multiser ie-modus med en datamaskin eller et kamera som ikke er utstyrt med multiserie-funksjonen, vil bildet vises som ett enkelt bilde med 16 rammer.
Størrelsen på bilder som er tatt i multiserie-modus er 1M.
Du vil kanskje ikke kunne ta bilder i mul tiserie-modus, avhengig av scenemodus (side 25).
(Bildekval.)
Fin (FINE) Tar opp med høy kvalitet (lav kompresjon).
Standard (STD) Tar opp med standardkvalitet (høy kompresjon).
Mode (REC-modus)
Multiserie ( ) Tar opp 16 bilder etter hverandre som en stillbildefil når du trykker på lukkerknappen.
Dette er praktisk hvis du for eksempel vil sjekke idrettsformen din.
Du kan velge lukkerintervallet for multiserie i [Intervall]-modus
(side 34).
Serie ( ) Tar opp det maksimale antallet bilder i serie (se nedenstående tabell) når du trykker på lukkerknappen og holder den nede.
Når "Spiller inn" forsvinner, kan du ta neste bilde.
Normal Ikke kontinuerlig opptak.
MNærmere informasjon om operasjonen
1 side 26
Bruke menyen
NO
33
Om [Serie]
Blitsen er stilt inn på (Tvungen blits av).
Når du tar opp med selvutløser, tas det en serie på maksimalt fem bilder.
Når det er lite strøm igjen på batteriet, eller når internminnet eller "Memory Stick Duo" er full, stopper serien.
Du vil kanskje ikke kunne ta bilder i seriemodus, avhengig av scenemodus (side 25).
Opptaksintervallet er ca. 0,9 sekunder (DSC -W70) eller 0,7 sekunder (DSC-W30/W40/W50).
Maksimalt antall kontinuerlige bildeopptak
(Enheter: Bilder)
Kvalitet
Størrelse
DSC-W70 DSC-W30/W40/W50
Fin Standard Fin Standard
7 M 46––
6 M ––34
3:2 4 6 3 4
5 M 58––
3 M 71 358
2M 11 20 7 13
VGA 64 100 40 98
16:9 11 20 7 13Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 26
NO
34
Velger rammeintervall i [Multiserie]-modus (side 32).
Justerer mengden blitslys.
Endre blitsmodus t trinn 5 i "Les dette først"
Justerer kontrasten i bildet.
Justerer skarpheten i bildet.
Se side 42.
(Intervall)
1/7.5 (1/7.5") Velg [Multiserie] med [Mode] fø rst, og still inn den ønskede verdien for [Intervall]. Når du velger en annen funksjon enn
[Multiserie], blir denne funksjonen utilgjengelig.
1/15 (1/15")
1/30 (1/30")
(Blitsnivå)
+ ( +) Mot +: Øker blitsnivået.
Normal
– ( –) Mot –: Reduserer blitsnivået.
(Kontrast)
+ ( ) Mot +: Øker kontrasten.
Normal
– ( ) Mot –: Reduserer kontrasten.
(Skarphet)
+ ( ) Mot +: Gjør bildet skarpere.
Normal
– ( ) Mot –: Gjør bildet mer diffust.
(Oppsett)
MNærmere informasjon om operasjonen
1 side 26
Bruke menyen
NO
35
Visningsmeny
Standardinnstillingene er markert med .
Velger den mappen som inneholder det bildet du vil spille av når du bruker kameraet med
"Memory Stick Duo".
1 Velg den ønskede mappen med b/B på kontrollknappen.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.z Om mappen
Kameraet lagrer bilder i en nærmere bestemt mappe i en "Memory Stick Duo" (side 47). Du kan bytte mappe eller opprette en ny.
Opprette en ny mappe t [Ny REC-mappe] (side 47)
Bytte REC-mappe t [Endre REC-mappe] (side 48)
Når flere mapper opprettes i "Memory Stick Duo" og de t første eller det siste bildet i mappen blir vist, dukker følgende indikatorer opp.: Gå til forrige mappe.: Gå til neste mappe.: Gå til forrige eller neste mappe.
(Mappe)
OK Se nedenstående prosedyre.
Avbryt Opphever utvalget.
TILB./NESTE
Velg mappe
Avbryt
OK
Mappenavn:102 2/2
Opprettet:Ant. filer:2006
102MSDCF
9
111 : :05:34AMNærmere informasjon om operasjonen
1 side 26
NO
36
Beskytter bilder mot utilsiktet sletting.
Beskytte bilder i enkeltbildemodus
1 Vis det bildet du vil beskytte.
2 Trykk på MENU for å vise menyen.
3 Velg [-] (Beskytt) med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Bildet beskyttes og indikatoren - (beskytt) vises på bildet.
4 For å beskytte andre bilder, må du velge det ønskede bildet med b/B, og deretter trykke på z.
Beskytte bilder i indeksmodus
1 Skyv på -spaken (indeks) for å vise indeksskjermen.
2 Trykk på MENU for å vise menyen.
3 Velg [-] (Beskytt) med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
4 Velg [Velg] med v/V, og trykk deretter på z.
5 Velg det bildet du vil beskytte med v/V/b/B, og trykk deretter på z.
En grønn --indikator vises på det valgte bildet.
6 Gjenta trinn 5 for å beskytte andre bilder.
7 Trykk på MENU.
8 Velg [OK] med B, og trykk deretter på z.
--indikatoren blir hvit. De valgte bildene er beskyttet.
For å beskytte alle bildene i en mappe, må du velge [Alt i denne mappen] i trinn 4, og trykke på z. V elg
[På] med B, og trykk deretter på z.
- (Beskytt)
Beskytt (-) Se nedenstående prosedyre.
Avslutt Forlater Beskytt-funksjonen.
VGA
2/9
Avslutt
TILB./NESTE
Beskytt
-
NESTE MENU
VELG
- (grønn)Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 26
Bruke menyen
NO
37
Oppheve beskyttelsen
I enkeltbildemodus
Trykk på z i trinn 3 eller 4 av "Beskytte bilder i enkeltbildemodus".
I indeksmodus
1 Velg det bildet du vil oppheve beskyttelsen for i trinn 5 av "Beskytte bilder i indeksmodus".
2 Trykk på z for å gjøre --indikatoren grå.
3 Gjenta ovenstående operasjon for alle bilder du vil oppheve beskyttelsen av.
4 Trykk på MENU, velg [OK] med B, og trykk deretter på z.
Oppheve beskyttelsen av alle bilder i mappen
Velg [Alt i denne mappen] i trinn 4 av "Beskytte bilder i indeksmodus", og trykk på z. Velg
[Av] med B, og trykk deretter på z.
Merk at formatering av internminnet eller "Memory Stick Duo" sletter alle data som er lagret på opptaksmediet, selv om bildene er beskyttet. Bilder som er slettet på denne måten kan ikke gjenopprettes.
Det kan ta litt tid å beskytte et bilde.
Tilføyer et -merke (utskriftsbestilling) til bilder du vil skrive ut (side 72).
Se side 69.
Spiller av bilder i rekkefølge (lysbildevisning).
Intervall
DPOF
(Skriv ut)
(Lysbilde)
3 sek. Stiller inn intervallet mellom lysbildene.
5 sek.
10 sek.
30 sek.
1 min.Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 26
NO
38
Gjenta
Bilde
1 Velg [Intervall], [Gjenta] og [Bilde] med v/V/b/B på kontrollknappen.
2 Velg [Start] med V/B, og trykk deretter på z.
Lysbildevisningen vil da starte.
For å avslutte lysbildevisningen, må du trykke på z for å sette den på pause. Velg [Avslutt] med V , og trykk deretter på z.
Mens lysbildevisningen står på pause, kan du vise forrige/neste bilde med b/B.
Intervalltiden er bare en retningslinje, så den kan variere med bildestørrelsen og andre faktorer.
Du kan endre størrelsen av et bilde (Endre str.) og lagre det endrede bildet som en ny fil. Det opprinnelige bildet bevares som det var, også etter størrelsesendringen.
1 Vis det bildet du vil endre størrelsen av.
2 Trykk på MENU for å vise menyen.
3 Velg [ ] (Endre str.) med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
4 Velg ønsket størrelse med v/V, og trykk deretter på z.
Bildet med den nye størrelsen lagres som nyeste fil i REC-mappen.
På Spiller av bildene i en kontinuerlig sløyfe.
Av Etter at alle bildene er avspilt, avsluttes lysbildevisningen.
Mappe Spiller av alle bildene i den valgte mappen.
Alle Spiller av alle bildene som er lagret på "Memory Stick Duo".
Start Se nedenstående prosedyre.
Avbryt Avbryter lysbildevisningen.
(Endre str.)
7M (DSC-W70)
Innstillingsstørrelsen er bare en retningslinje.t trinn 4 i "Les dette først"
6M (DSC-W30/W40/W50)
5M (DSC-W70)
3M
2M
VGA
Avbryt Avbryter størrelsesendringen.Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 26
Bruke menyen
NO
39
Nærmere informasjon om [Bildestørr.] t trinn 4 i "Les dette først"
Du kan ikke endre størrelsen på filmer eller multiseriebilder.
Når du endrer fra en liten til en stor størrelse, forringes bildekvaliteten.
Du kan ikke endre bildestørrelsen til [3:2] eller [16:9].
Når du endrer størrelsen til et [3:2]- eller [16:9]-bil de, vises de svarte feltene øverst og nederst på bildet.
Roterer et stillbilde.
1 Vis det bildet som skal roteres.
2 Trykk på MENU for å vise menyen.
3 Velg [ ] (Rotere) med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
4 Velg [ ] med v, og roter deretter bildet med b/B.
5 Velg [OK] med v/V, og trykk deretter på z.
Du kan ikke rotere beskyttede bilder, filmer eller multiseriebilder.
Du vil kanskje ikke kunne rotere bilder som er tatt med andre kameraer.
Når du viser bilder på en datamaskin, vil du kanskj e ikke kunne se bilderotasjonen. Dette avhenger av programvaren du bruker.
Klipper filmer, eller sletter unødvendige deler av filmer. Dette er den funksjonen vi anbefaler deg å bruke når det er for liten kapasitet i internminnet eller "Memory Stick Duo", eller når du legger filmer ved e-post.
Merk at originalfilmen slettes, og at nummeret ikke blir brukt igjen. Merk også at du ikke kan gjenopprette filmer etter at du har klippet dem.
(Rotere)
Roterer et bilde. Se nedenstående prosedyre.
OK Bestemmer rotasjonen. Se nedenstående prosedyre.
Avbryt Avbryter rotasjonen.
(Dele)
OK Se nedenstående prosedyre.
Avbryt Avbryter deling.Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 26
NO
40
Eksempel: Klippe en film med nummeret 101_0002
Dette avsnittet beskriver hvordan en film med nummeret 101_0002 deles og så slettes i den følgende filkonfigurasjonen.
1 Klippe scene A.
Dele
101_0002 deles i 101_0004 og 101_0005.
2 Klippe scene B.
Dele
101_0005 deles i 101_0006 og 101_0007.
3 Slette scene A og scene B hvis de er unødvendige.
Slett Slett
4 Bare de ønskede scenene bevares.
Prosedyre
1 Vis den filmen som skal deles.
2 Trykk på MENU for å vise menyen.
3 Velg [ ] (Dele) med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
4 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Avspilling av filmen starter.
1 2
101_0002
101_0003
3
101_0001
1 2 3 AB
101_0002
101_0004
12 3 B A
101_0005
13
101_0004 101_0007
101_0006
AB 2
13 2
101_0006Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 26
Bruke menyen
NO
41
5 Trykk på z på det stedet du vil klippe.
Når du vil justere klippestedet, må du velge [ c/C] (ramme bakover/forover) og justere klippestedet med b/B.
Hvis du vil endre klippestedet, må du velge [Avbryt]. Avspilling av filmen starter igjen.
6 Velg [OK] med v/V, og trykk på z.
7 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Filmen klippes.
De klippede filmene får nye numre og lagres som de nyeste filene i den valgte REC-mappen.
Du kan ikke klippe følgende bildetyper.
– Stillbilde
– Filmer som ikke er lange nok til å kunne klippes (kortere enn ca. to sekunder)
– Beskyttede filmer (side 36)
Se side 42.
Lagrer et forstørret bilde (t trinn 6 i "Les dette først") som en ny fil.
1 Trykk på MENU under avspillingszooming for å vise menyen.
2 Velg [Trimme] med B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
3 Velg bildestørrelsen med v/V, og trykk deretter på z.
Bildet lagres, og det opprinnelige bildet vises igjen.
Det trimmede bildet lagres som den nyeste filen i den valgte REC-mappen, og originalbildet er beholdt.
Kvaliteten av trimmede bilder kan være dårligere enn kvaliteten av det opprinnelige bildet.
Du kan ikke trimme bildestørrelsen til [3:2] eller [16:9].
(Oppsett)
Trimme
Tr i mm e Se nedenstående prosedyre.
Tilbake Avbryter trimming.
00:00:02
10/10
STD
640
Dele
Dele-punkt
OK
Avbryt
AvsluttNO
42
Bruke oppsett-skjermbildet
Bruke oppsettelementer
Du kan endre standardinnstillingene i oppsettskjermbildet.
1 Slå på kameraet.
2 Trykk på MENU for å vise menyen.
3 Etter at du har trykket på B på kontrollknappen, må du gå til -innstillingen
(Oppsett), og deretter trykke på B igjen.
4 Trykk på v/V/b/B på kontrollknappen for å velge det elementet du vil stille inn.
Rammen til det valgte elementet blir gul.
5 Trykk på z for å legge inn innstillingen.
For å slå av -skjermbildet (Oppsett) må du trykke på MENU.
For å gå tilbake til menyen fra -skjermbildet (Oppsett), må du trykke flere ganger på b på kontrollknappen.
Når menyen ikke vises
Hvis du trykker på og holder MENU, vises (Oppsett).
Avbryte -innstillingen (Oppsett)
Velg [Avbryt] hvis dette vises, og trykk deretter på z på kontrollknappen. Hvis det ikke vises, må du velge den forrige innstillingen igjen.
Innstillingen opprettholdes selv om strømmen blir slått av.v/V/b/B-knappz-knapp
Modusvelger
Kontrollknapp
MENU-knapp
Filnummer:USB-tilkobl.:Video ut:Stille klokke:OK
Avbryt
Oppsett 2Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 42
Bruke oppsett-skjermbildet
NO
43
Kamera
Standardinnstillingene er markert med .
Velger driftsmodusen for autofokus.
Velger modusen digital zoom. Kameraet forstørrer bildet ved hjelp av den optiske zoomen
(opptil 3×). Når forstørrelsen overstiger 3×, bruker kameraet enten smart zoom eller nøyaktig digital zoom.
Bildestørrelse og maksimal zoomeforstørrelse med smart zoom
AF-modus
Enkel (S AF) Justerer fokuset automatisk når lukkerknappen trykkes halvveis ned og holdes. Denne modusen er nyttig ved fotografering av gjenstander i ro.
Skjerm (M AF) Justerer fokuset automatisk før lukkerknappen trykkes halvveis ned og holdes. Denne modusen forkorter fokuseringstiden.
Batteriet brukes imidlertid raskere enn i [Enkel]-modus.
Digital zoom
Smart
(Smart zoom)
()
Forstørrer bildet digitalt, nesten uten forvrengning. Ikke tilgjengelig når bildestørrelsen er stilt inn på [7M] (DSC-
W70), [6M] (DSC-W30/W40/W50) eller [3:2].
Maksimal forstørrelse med smart zoom vises i følgende tabell.
Nøyaktig
(Nøyaktig digital zoom)
()
Forstørrer alle bildestørrelser opp til maksimalt 6×, men bildekvaliteten forringes.
Av Ikke bruk digital zoom.
Størrelse
DSC-W70 DSC-W30/W40/W50
Maksimal zoomeforstørrelse Maksimal zoomeforstørrelse
5M Ca. 3,6× –
3M Ca. 4,5× Ca. 4,1×
2M Ca. 5,6× Ca. 5,2×
VGA Ca. 14× Ca. 13×
16:9 Ca. 4,8× Ca. 4,4×Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 42
NO
44
Hvis du skyver på zoomespaken, vises zoomeforstørrelsen.
Maksimal zoom for smart zoom/nøyaktig zoom omfatter også den optiske zoomen.
AF-avstandssøkerrammen vises ikke når den digitale zoomen er i bruk. Indikatoren eller blinker, og autofokus prioriterer gjenstander nær midten av rammen.
Når du bruker smart zoom, kan bildet se grovt ut på skjermen. Dette påvirker imidlertid ikke det bildet som blir tatt.
Når du bruker kameraet, vises anvisninger for ulike funksjoner.
Reduserer problemet med røde øyne ved bruk av blits. Velg dette før du begynner å ta opp.
Fordi det tar omtrent ett sekund før l ukkeren klikker, må du holde kameraet støtt for å unngå vibrering. Du må heller ikke la motivet røre seg.
Det kan hende at rødøyereduksjon ikke gir den øn skede effekten. Dette avhenger av individuelle forskjeller, avstanden til motivet, om den personen du fotograferer ser forhåndsblinket og av andre forhold.
Funksj.veiv.
På Viser funksjonsveiviseren.
Av Viser ikke funksjonsveiviseren.
Rødøyered.
På ( ) Reduserer problemet med røde øyne.
Blitsen gjør to eller flere forhåndsblink før bildet tas.
Av Gir ingen reduksjon av problemet med røde øyne.
W-siden av denne linjen er området for den optiske zoomen, og T-siden er området for den digitale zoomen.
Indikator for zoomeforstørrelseNærmere informasjon om operasjonen
1 side 42
Bruke oppsett-skjermbildet
NO
45
AF-lyset gir utfyllende belysning for å forenkle fokusering på et motiv i mørke omgivelser.
AF-lyset sender ut rødt lys, slik at kameraet lett kan fokusere når lukkerknappen trykkes halvveis ned, inntil fokuset er låst. Indikatoren vil nå vises.
Hvis AF-lyset ikke i tilstrekkelig grad lyser opp motivet, eller hvis det ikke er noen kontraster i motivet, vil motivet allikevel ikke komme i fokus. (Anbefalt avstand for DSC-W70: Opptil ca. 3,0 m (zoom: W) /
2,0 m (zoom: T)) (Anbefalt avstand for DSC-W30/W40/W50: Opptil ca. 3,2 m (zoom: W) / 2,3 m
(zoom: T))
Det kan fokuseres på motivet så lenge AF-lyset når frem til motivet, selv om lyset treffer litt på siden av midten av motivet.
Når forhåndsinnstilt fokus er på (side 29), fungerer ikke AF-lyset.
AF-avstandssøkerrammen vises ikke. Indikatore n eller blinker, og autofokus prioriterer gjenstander nær midten av rammen.
AF-lyset fungerer ikke når (halvlysmodus) eller (landskapsmodus) er valgt i scenemodus.
AF-lyset sender ut meget sterkt lys. Selv om dette ikke er farlig, bør du ikke se direkte inn i AF-lyset på kort hold.
Viser bildet på skjermen i ca. to sekunder umiddelbart etter at det er tatt.
Hvis du trykker lukkerknappen halvveis ned i denne perioden, forsvinner visningen av det siste bildet som ble tatt, og du kan umiddelbart ta neste bilde.
AF-lys
Auto AF-lyset er aktivert.
Av AF-lyset er ikke aktivert.
Autovisning
På Autovisning er i bruk.
Av Autovisning er ikke i bruk.
ONNærmere informasjon om operasjonen
1 side 42
NO
46
Internt minneverktøy
Dette elementet vises ikke når en "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet.
Standardinnstillingene er markert med .
Formaterer internminnet.
Merk at formatering fører til ugjenkallelig sletting av alle data i internminnet, inklusive beskyttede bilder.
1 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Meldingen "Alle data i internminnet vil bli slettet Klar?" vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Formateringen er fullført.
Format
OK Se nedenstående prosedyre.
Avbryt Avbryter formateringen.Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 42
Bruke oppsett-skjermbildet
NO
47
Memory Stick-verktøy
Dette elementet vises bare når en "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet.
Standardinnstillingene er markert med .
Formaterer "Memory Stick Duo". En "Memory Stick Duo" som kjøpes av forhandler er allerede formatert, og kan brukes med én gang.
Merk at formatering fører til ugjenkallelig sletting av alle data på en "Memory Stick Duo", inklusive beskyttede bilder.
1 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Meldingen "Alle data i Memory Stick vil bli slettet Klar?" vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Formateringen er fullført.
Oppretter en mappe i en "Memory Stick Duo" for opptak av bilder.
1 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Skjermbildet for oppretting av mappe vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
En ny mappe vises med et nummer som ligger 1 høyere enn det største nummeret, og mappen blir den aktuelle opptaksmappen (REC-mappen).
Nærmere informasjon om mappen, se side 35.
Når du ikke oppretter en ny mappe, er mappen "101MSDCF" valgt som REC-mappe.
Du kan opprette mapper med navn som går til "999MSDCF".
Bilder tas opp i den nyopprettede mappen innt il en annen mappe opprettes eller velges.
Du kan ikke slette en mappe me d kameraet. For å slette en mappe må du bruke en datamaskin e.l.
Opptil 4 000 bilder kan lagres i én mappe. Når mappekapasiteten er oppbrukt, opprettes det automatisk en ny mappe.
For nærmere detaljer, se "Lagringsmål og filnavn for bildefiler" (side 60).
Format
OK Se nedenstående prosedyre.
Avbryt Avbryter formateringen.
Ny REC-mappe
OK Se nedenstående prosedyre.
Avbryt Avbryter mappeoppretting.
Klar?
Ny REC-mappe
Oppretter REC-mappe
102MSDCF
Avbryt
OKNærmere informasjon om operasjonen
1 side 42
NO
48
Bytter mappe for lagring av innspilte bilder.
1 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Skjermbildet for valg av mappe vises.
2 Velg ønsket mappe med b/B, og [OK] med v, og trykk deretter på z.
Du kan ikke velge mappen "100MSD CF" som opptaksmappe (REC-mappe).
Du kan ikke flytte innspilte bilder til en annen mappe.
Kopierer alle bilder i internminnet til en "Memory Stick Duo".
1 Sett inn en "Memory Stick Duo" med en kapasitet på 64 MB eller mer (DSC-W70) / 32 MB eller mer (DSC-W30/W40/W50).
2 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Meldingen "Alle data i internminnet vil bli kopiert Klar?" vises.
3 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Kopieringen begynner.
Bruk en helt oppladet batteripakke eller AC-adapteren (ikke inkludert). Hvis du forsøker å kopiere bildefiler med en batteripakke som nesten er oppbrukt, kan det hende batteripakken vil gå tom for strøm.
Dermed kan kopieringen mislykkes og dataene bli skadet.
Du kan ikke kopiere enkeltbilder.
De opprinnelige bildene i internminnet opprettholde s også etter kopiering. For å slette innholdet i internminnet må du fjerne "Memory Stick Duo" etter kopiering, og deretter utføre [Format]-kommandoen i (Internt minneverktøy) (side 46).
Du kan ikke velge en mappe som er kopiert til en "Memory Stick Duo".
Selv om du kopierer data, kopieres ikke -merker (utskriftsbestilling).
Endre REC-mappe
OK Se nedenstående prosedyre.
Avbryt Avbryter bytting av REC-mappen.
Kopier
OK Se nedenstående prosedyre.
Avbryt Avbryter kopieringen.
TILB./NESTE
Velge REC- mappe
Avbryt
OK
Mappenavn:102 2/2
Opprettet:Ant. filer:2006
102MSDCF
0
111 : :05:34AM
Kopierer
102_COPYNærmere informasjon om operasjonen
1 side 42
Bruke oppsett-skjermbildet
NO
49
Oppsett 1
1
Standardinnstillingene er markert med .
Brukes til å velge styrken av LCD-bakgrunnslyset når du bruker kameraet med batteripakke.
Du kan forandre innstillingen med -knappen (skjermbryteren) ( t trinn 5 i "Les dette først").
Hvis du velger [Lyst], brukes strømmen i batteripakken opp raskere.
Brukes til å velge den lyden du hører når du bruker kameraet.
Brukes til å velge det språket som skal brukes til menyelementer, advarsler og meldinger.
Tilbakestiller innstillingen til standardinnstillingen.
1 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Meldingen "Initialisere alle innst. Klar?" vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Innstillingen tilbakestilles til standardinnstillingen.
Pass på at strømmen ikke slås av under tilbakestillingen.
LCD-baklys (kun DSC-W50/W70)
Lyst Sterkere lys.
Normal
Pip
Lukker Lyden av lukkeren høres når du

TXT / PDF

Available 37 files for DSC-W30 View all >
HelpDrivers Since March 2000