Sony DSC-W30 Download Manual

DSC-W30/W40/W50/W70
2-673-238-22(1)
2-673-238-22 (1) 2006 Sony Corporation Printed in Japan
Tryckt på 100% återvunnet papper med vegetabilisk olje-baserad färg utan lättflyktiga organiska föreningar.fortsätter på baksidan
Gör klart batteripaketet
• Anslut batteriladdaren till ett lättåtkomligt vägguttag i närheten.
• Även om CHARGE-lampan inte lyser är batteriladdaren strömförande så länge den är ansluten till vägguttaget. Om det skulle uppstå något problem medan batteriladdaren används, så stäng genast av den genom att dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
• Dra ut stickkontakten ur vägguttaget när uppladdningen är klar, och ta av batteripaketet från batteriladdaren.
• Tiden det tar att ladda upp det medföljande batteripaketet helt från helt urladdat tillstånd vid en temperatur på
25°C är ca. 330 min. och den praktiska uppladdningstiden är ca. 270 min. Uppladdningen kan ta längre tid under somliga förhållanden.
1
1
Batteriladdare
2 Sätt i nätkabeln.
3 Till ett vägguttag
Nätkabel
1 Sätt i batteripaketet.
Tryck försiktigt på batteripaketet tills det klickar till på plats.
C H A R G E - l a m p a
Tänd: Uppladdning
Släckt: Färdig (Praktiskt användbar uppladdning)
Om man fortsätter att ladda upp batteripaketet i ytterligare en timme (tills det är fullt uppladdat) varar laddningen något längre.
4 Sätt i det uppladdade batteripaketet.
Öppna locket till batteri/”Memory Stick
Duo”-facket.
Håll batteriutmatningsknappenintryckt med kanten på batteripaketet medan du sätter i det.
Stäng locket till batteri/
”Memory Stick Duo”-facket.
Batteriutmatningsknapp
Användning av nätadaptern
Det går att ansluta kameran till ett vägguttag med hjälp av nätadaptern AC-LS5K (medföljer ej). t ”Bruksanvisning/Felsökning” (sidan 14).
För att kontrollera den återstående batteritiden
Tryck på POWER-knappen för att slå på kameran och kontrollera den återstående batterikapaciteten på LCD-skärmen.
• Det tar ungefär en minut innan rätt återstående batterikapacitet visas.
• Det kan hända att indikatorn för återstående batterikapacitet visar fel under vissa förhållanden.
För att ta ut batteripaketet
Skjut batteriutmatningsknappen i pilens riktning och dra ut batteripaketet. Var försiktig så att du inte tappar batteripaketet när du drar ut det.
För att använda kameran utomlands — Strömkällor
Det går att använda kameran, batteriladdaren och nätadaptern AC-LS5K (medföljer ej) i alla länder och områden med en nätspänning på 100 till 240 V växelström, 50/60 Hz.
• Använd ingen eltransformator (resetransformator) eftersom det kan leda till fel på kameran.
Indikator för
återstående batteriström
Riktlinjer för
återstående batteriström
Tillräckligt mycket ström kvar.
Batteriet halvfullt.
Svagt batteri.
Inspelningen/ uppspelningen kommer snart att avbrytas.
Byt ut batteriet mot ett fullt uppladdat batteri, eller ladda upp batteriet.
(Varningsindikatorn blinkar.)
Batteriutmatningsknapp
Slå på kameran/ställ klockan
2
2
1 Välj . 2 Tryck på POWER-knappen.
Tänds
3 Ställ klockan med hjälp av styrknappen.
1 Välj datumvisningsformat med v/V, och tryck sedan på z.
2 Välj respektive punkt med b/B och ställ in siffervärdet med v/V, och tryck sedan på z.
3 Välj [OK] med B, och tryck sedan på z.
• Om du vill avbryta proceduren så välj [Ångra] och tryck på z.
2006 / : / 1 1 12 00
AM
OK
Ångra
Klockinställning
D/M/Å
M/D/Å
Å/M/D
2006 / : / 1 1 12 00
AM
OK
Ångra
Klockinställning
D/M/Å
M/D/Å
Å/M/D
2006 / : / 1 1 10 30
AM
OK
Ångra
Klockinställning
D/M/Å
M/D/Å
Å/M/D
För att ändra datum- och klockinställningen
Välj [Klockinställning] på (Inst.)-skärmen och utför sedan proceduren i steg 3 ovan. t ”Bruksanvisning/Felsökning” (sidan 42 och 51)
Hur klockan visas
• Klockan 12 på natten visas som 12:00 AM, och klockan 12 på dagen som 12:00 PM.
• Om du valde [D/M/Å] i steg 3-1 så ställ in klockan enligt 24-timmarssystemet.
När kameran slås på
• Om klockan inte är inställd tänds klockinställningskärmen varje gång kameran slås på.
• Rör inte vid objektivet när locket öppnas och objektivet matas ut. Låt heller inte kameran ligga med objektivet i utskjutet läge under längre tid med strömmen avstängd, eftersom det kan leda till fel på kameran.
• Följande skärm visas den andra gången kameran slås på och därefter.
För att stänga av kameran
Tryck en gång till på POWER-knappen.
• Om kameran drivs på batteri och man inte använder den på ca. 3 minuter stängs den automatiskt av för att undvika slöseri med batteriströmmen (automatisk avstängning).
Ändring av språkinställningen
Det går att ändra vilket språk som ska användas för meddelanden som visas på skärmen. Om du vill ändra språkinställningen så tryck på MENU för att tända menyskärmen. Välj (Inst.) med styrknappen, välj [ Språk] på (Inställningar 1)-skärmen, och välj därefter önskat språk. t ”Bruksanvisning/Felsökning” (sidan 49)
A
1
Sätt i ett ”Memory Stick Duo”-minneskort (medföljer ej)
Välj vilken bildstorlek du vill använda
När det inte sitter i något ”Memory Stick Duo”-minneskort
Kameran lagrar bilder i och spelar upp bilder från internminnet. t ”Bruksanvisning/
Felsökning” (sidan 22)
3
3
Skjut in ”Memory Stick Duo”-minneskortet så långt det går tills det klickar till.
Kontaktsida
Etikettsida
4
4
-knapp
1 Välj läge.
Ställ in .
Ställ in .
Stillbilder:Filmer:2 Tryck på (Bildstorlek).
3 Välj storlek med v / V.
• Ovanstående skärm visas för stillbilder.
• För filmer går det att välja [640(Fin)] (endast på
”Memory Stick PRO Duo”-minneskort),
[640(Standard)] eller [160].
4 Tryck på (Bildstorlek) för att göra klart inställningen.
Bildstorlek
Utskrift på upp till 10x15 cm
Ung. kapacitet 33Bild
Angående stillbildsstorlekar
För närmare detaljer om bildstorlekar t ”Bruksanvisning/Felsökning” (sidan 11)
1)
Bilderna lagras med samma förhållande på 3:2 som används på fotopapper, vykort, osv.
2)
Det kan hända att bilden skärs av i kanterna vid utskriften t ”Bruksanvisning/Felsökning” (sidan 85)
3)
Det går att se bilderna med högre kvalitet om TV:n har ett Memory Stick-fack eller om den är ansluten via
USB.
Angående antalet stillbilder som går att lagra och hur långa filmer som går att spela in
Antalet stillbilder som går att lagra och den inspelningsbara tiden för filmer varierar beroende på vilken bildstorlek som är inställd.
För närmare detaljer om antalet bilder som går att lagra respektive inspelningstiden t ”Bruksanvisning/Felsökning” (sidan 20)
• Antalet bilder som går att lagra och inspelningstiden kan variera beroende på tagningsförhållandena.
För att ta ut ”Memory Stick Duo”-minneskortet
Bildstorlek Användningsområde Antal bilder Utskrift
7M (standardinställning för
DSC-W70)
Utskrift i upp till A3-format
Färre
Fler
Fin
(Högupplösning)
Grov
6M (standardinställning för
DSC-W30/W40/W50)
Utskrift i upp till A4-format
3:2
1)
3:2-aspekt
5M (DSC-W70) Utskrift i upp till A4-format
3M Utskrift i upp till 13×18 cm
2M Utskrift i upp till 10×15 cm
VGA För email
16:9
2)
Visning på 16:9 HDTV
3)
Stillbilder Filmer
Läsnings/skrivningslampa Öppna locket till batteri/”Memory Stick Duo”-facket och tryck in ”Memory Stick Duo”-minneskortet en gång.
När läsnings/skrivningslampan lyser
Ta aldrig ut batteriet eller ”Memory Stick Duo”-minneskortet och stäng inte av kameran. Då kan data bli förstörda.
Maximalt antal lagringsbara bilder
Maximalt inspelningsbar tidhttp://www.sony.net/
Kontroll av medföljande tillbehör Inget ”Memory Stick Duo”-minneskort medföljer.
Den här kameran kar visserligen ett internminne på 58 MB (DSC-
W70) eller 32 MB (DSC-W30/
W40/W50), men vi rekommenderar att du köper ett
”Memory Stick Duo”-minneskort för att kunna ta fler bilder.
”Memory Stick Duo”: ”Memory Stick Duo”-minneskort går att använda i den här kameran.
”Memory Stick”: Det går inte att använda vanliga ”Memory
Stick”-minneskort i den här kameran.
Andra sorters minneskort går inte att använda.
• För närmare detaljer om
”Memory Stick Duo” t
”Bruksanvisning/Felsökning”
(sidan 91)
• Batteriladdare BC-CSG/
BC-CSGB (1)
• Nätkabel (1)
• Återuppladdningsbart batteripaket NP-BG1 (1)/
Batterihållare (1)
• USB-A/V-multikabel (1)
(DSC-W50/W70)
• USB-kabel (1) (DSC-W30/W40)
• A/V-kabel (1) (DSC-W30/W40)
• Axelrem (1) (DSC-W30/W50/
W70)
• Halsrem (1) (DSC-W40)
• Mjuk bärväska (1) (DSC-W40)
• CD-ROM-skiva (med Cyber-shot-mjukvara) (1)
• Bruksanvisning: ”Läs det här först” (det här häftet) (1)
• Bruksanvisning: ”Bruksanvisning/Felsökning”
(1)
Observera
• Ladda upp det medföljande batteripaketet innan du använder kameran för första gången.
• LCD-skärmen är tillverkad med extrem högprecisionsteknik vilket gör att minst 99,99% av bildpunkterna är praktiskt användbara. Det kan dock förekomma små punkter som alltid är svarta eller alltid lyser vitt, rött, blått eller grönt på LCD-skärmen. Detta är dock normalt och beror på tillverkningsmetoden, och påverkar inte de bilder som lagras på något sätt.
• Kameran är ett precisionsinstrument. Var försiktig så att du inte stöter till objektivet eller LCD-skärmen, och undvik att trycka onödigt hårt på kameran. Sätt fast den medföljande handlovsremmen för att undvika att kameran blir skadad om du skulle råka tappa den, osv.
• Avsedd att användas tillsammans med kompatibla Sony-batterier.
Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts webbplats.
Ögla
Digital Still Camera
Läs det här först SE
Lue tämä ensin FI
D S C -W 3 0 / W 4 0 / W 5 0 / W 7 0
Bruksanvisningar
Läs noggrant igenom det här häftet och det separata häftet ”Bruksanvisning/Felsökning” innan du börjar använda kameran, och ta sedan vara på bruksanvisningarna för att kunna slå upp saker i framtiden.
Käyttöohjeet
Lue tämä opas ja ”Käyttö- ja vianmääritysopas” (erillinen ohje) huolellisesti ennen kameran käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.
2006 Sony Corporation Printed in Japan
Painettu 100% kierrätetylle paperille käyttäen haihtuvista orgaanisista yhdisteistä vapaata kasvisöljypohjaista mustetta.jatkuu kääntöpuolella
Alusta akku
• Liitä akkulaturi helposti käytettävissä olevaan seinäpistorasiaan.
• Vaikka CHARGE-valo ei palaisikaan, akkulaturiin tulee verkkovirta niin kauan kuin se on kytkettynä pistorasiaan. Jos akkulaturin käytön yhteydessä ilmenee ongelmia, katkaise virta välittömästi irrottamalla pistoke pistorasiasta.
• Kun lataus on suoritettu, irrota verkkojohto pistorasiasta ja poista akku akkulaturista.
• Akun (mukana) täydelliseen lataamiseen 25 °C:ssa kuluu noin 330 minuuttia ja käytännölliseen lataamiseen noin 270 minuuttia akun ollessa aivan tyhjä. Lataukseen voi kulua kauemmin tietyissä tilanteissa ja olosuhteissa.
1
1
Akkulaturi
2 Kytkeverkkovirtajohto.
3 Pistorasiaan
Verkkovirtajohto
1 Työnnä akku sisään.
Paina akkua varovasti, kunnes se napsahtaa paikalleen.
C H A R G E - v a l o
Valo palaa: Lataus käynnissä
Valo pois: Lataus suoritettu (käytännöllinen lataus)
Jos akun lataamista jatketaan noin tunti kauemmin (kunnes se on täysin ladattu), akussa oleva lataus kestää hieman kauemmin.
4 Asenna ladattu akku.
Avaa akku- ja
”Memory Stick Duo”
-lokeron kansi.
Työnnä akku paikalleen painamalla samalla akun poistovipua akun kärjellä.
Sulje akku- ja ”Memory
Stick Duo” -lokeron kansi.
Akun poistovipu
Verkkolaitteen käyttäminen
Voit kytkeä kameran pistorasiaan AC-LS5K-verkkolaitteen avulla (ei mukana). t ”Käyttö- ja vianmääritysopas” (sivu 14).
Akussa jäljellä olevan latauksen tarkastaminen
Kytke virta painamalla POWER-painiketta, ja tarkasta akun jäljellä oleva lataus nestekidenäytöltä.
• Akussa jäljellä oleva tarkka lataus tulee näyttöön noin minuutin kuluttua.
• Näkyvä lataus ei välttämättä ole oikea kaikissa olosuhteissa.
Akun poistaminen
Työnnä akun poistovipua ja vedä akku ulos. Varo, ettei akku putoa, kun vedät sen ulos.
Kameran käyttö ulkomailla — virtalähteet
Voit käyttää kameraa, akkulaturia ja AC-LS5K-verkkolaitetta (ei mukana) missä tahansa maassa tai alueella, jossa verkkovirta on 100–240 V AC, 50/60 Hz.
• Älä käytä muuntajaa, sillä se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Akussa jäljellä olevan latauksen ilmaisin
Ohjeita akussa jäljellä olevasta latauksesta
Riittävästi tehoa jäljellä
Akku puoliksi täynnä
Akun lataus alhainen, tallennus/toisto loppuu pian.
Vaihda akut täyteen ladattuihin tai lataa akut.
(Varoitusilmaisin vilkkuu.)
Akun poistovipu
Kytke kamera päälle ja aseta kello
2
2
1 Valitse . 2 Paina POWER-painiketta.
Valo
3 Aseta kello ohjauspainikkeella.
1 Valitse näyttötapa painikkeilla v/V ja paina sitten z.
2 Valitse kukin kohta painikkeilla b/B ja aseta numeroarvo painikkeilla v/V ja paina sitten z.
3 Valitse [OK] painikkeella B ja paina sitten z.
• Peruuta valitsemalla [Peruuta] ja painamalla sitten z.
2006 / : / 1 1 12 00
AM
OK
Peruuta
Kellonajan asetus
P/KK/V
KK/P/V
V/KK/P
2006 / : / 1 1 12 00
AM
OK
Peruuta
Kellonajan asetus
P/KK/V
KK/P/V
V/KK/P
2006 / : / 1 1 10 30
AM
OK
Peruuta
Kellonajan asetus
P/KK/V
KK/P/V
V/KK/P
Päivämäärän ja kellonajan muuttaminen
Valitse [Kellon asetus] (Asetus) -näytössä ja suorita edellä kuvattu vaihe 3. t ”Käyttö- ja vianmääritysopas” (sivut 42 ja 51)
Kellonäyttö
• Keskiyö on 12:00 AM ja keskipäivä on 12:00 PM.
• Jos valitsit [P/KK/V] vaiheessa 3-1, aseta aika 24 tunnin kellon mukaisesti.
Virran kytkeminen
• Jos et aseta kelloa, kellonajan asetusnäyttö tulee esiin aina, kun kamera kytketään päälle.
• Älä kosketa linssiä suojuksen auetessa ja objektiivin tullessa ulos. Älä myöskään jätä kameran objektiivia ulos työnnettyyn asentoon pitkäksi aikaa virran ollessa pois päältä, sillä tämä voi aiheuttaa toimintahäiriön.
• Seuraava näyttö tulee esiin, kun kamera kytketään päälle toisen kerran ja aina sen jälkeen.
Virran kytkeminen pois
Paina POWER-painiketta uudelleen.
• Jos kamera toimii akkuvirralla etkä käytä kameraa noin 3 minuuttiin, kamera kytkeytyy pois päältä automaattisesti estääkseen akun tyhjenemisen (virran automaattikatkaisu).
Kieliasetuksen muuttaminen
Voit muuttaa näytön tekstien kieltä. Jos haluat muuttaa kieltä, tuo valikkonäyttö näkyviin painamalla MENU. Valitse (Asetus) ohjauspainikkeella, valitse sitten [ Valitse kieli] kohdassa (Asetus1) ja valitse sitten haluamasi kieli. t ”Käyttö- ja vianmääritysopas”
(sivu 49)
A
1
Asenna ”Memory Stick Duo” (ei mukana)
Valitse käytettävä kuvakoko
Kun ”Memory Stick Duo” ei ole asennettuna
Kamera tallentaa ja näyttää kuvia sisäistä muistiaan käyttäen. t ”Käyttö- ja vianmääritysopas”
(sivu 22)
3
3
Työnnä ”Memory Stick Duo” perille asti, niin että se naksahtaa.
Liitinpuoli
Merkitty puoli
4
4
-painike
1 Valitse tila.
Valitse .
Valitse .
Valokuva:Video:2 Paina (Kuvakoko).
3 Valitse koko painikkeilla v / V.
• Yllä oleva näyttö on valokuvia varten.
• Valitse videon kuvaamista varten [640(hieno)] (vain
”Memory Stick PRO Duo”), [640(vakio)] tai [160].
4 Vahvista asetus painamalla
(Kuvakoko).
Kuvakoko
Tulostus enint. 10x15 cm/4x6"
Arvioitu kuvamäärä 33kuv.
Valokuvien koko
Kuvakokoa koskevia tarkempia tietoja t ”Käyttö- ja vianmääritysopas” (sivu 11)
1)
Kuvat tallennetaan käyttäen samaa 3:2-sivusuhdetta, joka on mm. valokuvapapereissa ja postikorteissa.
2)
Kuvan kumpikin reuna voi leikkautua pois tulostettaessa t ”Käyttö- ja vianmääritysopas” (sivu 86)
3)
Kuvien laatu on parempi, jos käytät Memory Stick -paikkaa tai USB-liitäntää.
Tallennettavien kuvien määrä ja tallennettavan videon aika
Tallennettavien kuvien määrä ja tallennettavien videoiden aika vaihtelee valitun kuvakoon mukaan.
Tarkempia tietoja kuvien määrästä ja ajasta t ”Käyttö- ja vianmääritysopas” (sivu 20)
• Tallennettavissa olevien kuvien määrä ja aika voivat vaihdella kuvausolosuhteista riippuen.
”Memory Stick Duo” -kortin poistaminen
Kuvakoko Ohjeita Kuvien määrä Tulostus
7M (mallin DSC-W70 oletusasetus)
Tulostus enint. A3/11×17"
Vähemmän
Enemmän
Hieno
Karkea
6M (mallin DSC-W30/W40/
W50 oletusasetus)
Tulostus enint. A4/8×10"
3:2
1)
Vastaa 3:2-sivusuhdetta
5M (DSC-W70) Tulostus enint. A4/8×10"
3M Tulostus enint. 13×18 cm/5×7"
2M Tulostus enint. 10×15 cm/4×6"
VGA Sähköpostia varten
16:9
2)
Näyttö 16:9 HDTV:ssä
3)
Valokuvat Videot
Käytön merkkivalo Avaa akku- ja ”Memory Stick Duo” -lokeron kansi ja paina sitten ”Memory Stick Duo” -korttia kerran.
Kun käytön merkkivalo palaa
Älä koskaan poista akkua tai ”Memory Stick Duo” -korttia tai katkaise virtaa. Tiedot saattavat vahingoittua.
Tallennettavissa olevien kuvien enimmäismäärä
Tallennettavissa oleva enimmäisaikahttp://www.sony.net/
Mukana tulleiden varusteiden tarkastaminen Mukana ei ole ”Memory Stick
Duo” -muistikorttia.
Kamerassa on 58 Mt:n (DSC-
W70) tai 32 Mt:n (DSC-W30/
W40/W50) sisäinen muisti, mutta ”Memory Stick Duo” –muistikortin ostaminen on suositeltavaa, koska sen avulla voidaan ottaa useampia kuvia.
”Memory Stick Duo”: voit käyttää kamerassasi
”Memory Stick Duo”
-muistikorttia.
”Memory Stick”: et voi käyttää kamerassasi
”Memory Stick”
-muistikorttia.
Muita muistikortteja ei voi käyttää.
• ”Memory Stick Duo”
-muistikorttia koskevia tarkempia tietoja t ”Käyttö- ja vianmääritysopas” (sivu 92)
• Akkulaturi BC-CSG/
BC-CSGB (1)
• Verkkovirtajohto (1)
• Ladattava akku NP-BG1 (1)/akkukotelo (1)
• USB- ja A/V-monikäyttöliitäntäkaapeli (1)
(DSC-W50/W70)
• USB-kaapeli (1) (DSC-W30/
W40)
• A/V-kaapeli (1) (DSC-W30/
W40)
• Rannehihna (1) (DSC-W30/
W50/W70)
• Kaulahihna (1) (DSC-W40)
• Pehmeä kantolaukku (1)
(DSC-W40)
• CD-ROM-levy (Cyber-shot-sovellusohjelmisto) (1)
• Käyttöohjeet: ”Lue tämä ensin”
(tämä opas) (1)
• Käyttöohjeet: ”Käyttö- ja vianmääritysopas” (1)
Huomautuksia
• Lataa akku (mukana) ennen kameran ensimmäistä käyttökertaa.
• Nestekidenäyttö on valmistettu erittäin hienoa tarkkuustekniikkaa käyttäen, niin että yli 99,99 % kuvapisteistä on toimivia. Nestekidenäytössä voi kuitenkin näkyä jatkuvasti joitakin hyvin pieniä mustia tai kirkkaita pisteitä (valkoisia, punaisia, sinisiä tai vihreitä). Nämä valmistuksessa syntyneet pisteet ovat normaaleja eivätkä vaikuta kuvaamiseen millään tavalla.
• Kamera on tarkkuusväline. Varo, että et kolauta objektiiviä tai nestekidenäyttöä mihinkään. Älä myöskään käsittele kameraa kovakouraisesti. Kiinnitä hihna, jotta kamera ei putoa ja vioitu.
• Tarkoitettu käytettäväksi yhteensopivien Sony-akkujen kanssa.
Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla.
Koukku
Digital Still Camera
Lue tämä ensin FI
D S C -W 3 0 / W 4 0 / W 5 0 / W 7 0
Käyttöohjeet
Lue tämä opas ja ”Käyttö- ja vianmääritysopas” (erillinen ohje) huolellisesti ennen kameran käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.DSC-W30/W40/W50/W70 2-673-238-21(1) Hur man använder zoomen • När zoomförstoringsgraden överskrider 3× använder kameran digital zoom. För närmare detaljer om [Digital zoom]-inställningarna och bildkvaliteten t ”Bruksanvisning/Felsökning” (sidan 43) • Det går inte att ändra zoomförstoringsgraden när man spelar in filmer. 2 Ta bilden genom att trycka på avtryckaren. Stillbilder: Tryck ner avtryckaren halvvägs och håll den där för att ställa in skärpan. AE/AF-låsindikatorn Blinkar t tänds/piper. Tryck ner avtryckaren helt. Slutaren klickar till. Filmer: Tryck ner avtryckaren helt. För att avsluta inspelningen trycker man ner avtryckaren helt igen. Autofokusram INSP Zoomknapp Zoomknapp Ta bilder så enkelt som möjligt (i det helautomatiska läget) 5 5 Ändring av bildens ljusstyrka (justering av exponeringen) Tryck på b ( ) på styrknappen före steg 2. Justera bildens ljusstyrka med v (Ljusare) / V (Mörkare). För att släcka skalan trycker man en gång till på b. • Kompensationsvärdet går att ställa in i steg om 1/3 EV. • Om man tar bilder på motiv under väldigt ljusa eller mörka förhållanden, eller om man använder blixten, kan det hända att exponeringsjusteringen inte har någon effekt. • För närmare detaljer om exponering t ”Bruksanvisning/Felsökning” (sidan 10) Hur man väljer blixtläge för stillbilder Tryck upprepade gånger på v ( ) på styrknappen tills önskat läge är inställt innan du utför steg 2. • Tagningsavstånd (när punkten [ISO] är inställd på [Auto]) DSC-W70 W-sidan: Ca. 0,2 till 3,7 m T-sidan: Ca. 0,3 till 2,1 m DSC-W30/W40/W50 W-sidan: Ca. 0,2 till 4,2 m T-sidan: Ca. 0,3 till 2,2 m • Blixten utlöses två gånger. Den första gången är för att justera mängden ljus. Närbildstagning (makro) Tryck på B ( ) på styrknappen före steg 2. Tryck en gång till på B när du vill lämna makroläget. • Vi rekommenderar att du zoomar ut så långt det går mot W-sidan. • Skärpedjupet blir grunt, vilket kan göra att inte hela motivet blir skarpt. • Autofokushastigheten sjunker. Närmaste tagningsavstånd från linsytan När objektivet är helt utzoomat till W-sidan: Ca. 2 cm När objektivet är helt inzoomat till T-sidan: Ca. 30 cm Ingen indikator Autoblixt Blixten utlöses när belysningen är för svag och vid tagning i motljus (standardinställning) Blixten utlöses alltid Långsam synkronisering (blixten utlöses alltid) Kameran ställs in på en långsam slutartid på ett mörkt ställe så att även bakgrunden som inte lyses upp av blixten blir tydlig. Blixten avstängd Bildljusstyrka (EV) Ljusare Mörkare Bildljusstyrka (EV) Ljusare Mörkare Bildljusstyrka (EV) Ljusare Mörkare Mot – Mot + SL Hur man använder självutlösaren Tryck upprepade gånger på V ( ) på styrknappen tills önskat läge är inställt innan du utför steg 2. När du vill ta en stillbild på ett motiv som det är svårt att ställa in skärpan för • Näravståndet är 50 cm. Om motivet är ännu närmare än näravståndet så använd makroläget (se kolumnen till vänster). • Om kameran inte kan ställa in skärpan på motivet automatiskt går AE/AF-låsindikatorn över till att blinka långsamt och det hörs inget pip. Komponera om bilden och ställ in skärpan igen. Motiv som det är svårt att ställa in skärpan för är t.ex.: För att göra skärmen tillfälligt ljusare (gäller endast DSC-W50/W70) När man tittar på bilder i starkt solsken utomhus går det att höja ljusstyrkan för LCD-skärmens bakgrundsbelysning. Observera dock att batteriströmmen förbrukas snabbare i det läget. Om man håller -knappen (omkopplaren för visningssättet, se ovanstående figur) intryckt längre ökar bakgrundsbelysningen. När man trycker en gång till på knappen stängs bakgrundsbelysningen av. För att identifiera objekten på skärmen t ”Bruksanvisning/Felsökning” (sidan 15) För att stänga av LCD-skärmen Tryck upprepade gånger på -knappen (omkopplaren för visningssättet, se ovanstående figur). Använd sökaren (se ovanstående figur) för att spara batteriström, eller för att fotografera när det är svårt att se bilden på LCD-skärmen. Tryck ner avtryckaren. Självutlösarlampan börjar blinka och det piper ända tills slutaren utlöses. Tryck en gång till på V när du vill lämna självutlösarläget. • Genom att använda 2-sekundersutlösaren går det att förhindra att bilden blir suddig. Ingen indikator Självutlösaren används ej Självutlösaren utlöses efter 10 sekunder Självutlösaren utlöses efter 2 sekunder Självutlösarlampa –Avlägsna, mörka motiv –Motiv med dålig kontrast mot bakgrunden –Motiv bakom glas –Motiv som rör sig snabbt –Motiv som reflekterar ljus eller blänker –Motiv med blinkande ljus –Motiv i motljus Ta stillbilder (scenval) Angående Funktionsguiden Anvisningarna som visas i Funktionsguiden släcks automatiskt igen efter ett par sekunder. Om du vill stänga av Funktionsguiden så tryck ner avtryckaren halvvägs. Det går att ställa in så att Funktionsguiden inte visas på (Inst.)-skärmen. t ”Bruksanvisning/Felsökning” (sidan 44) För att stänga av scenvalsfunktionen Ställ in lägesomkopplaren på något annat läge än scenvalsläget. 1 Välj önskat scenläge ( , , , , , , ). • Se nedan för närmare detaljer om de olika lägena. 2 Ta bilden genom att trycka på avtryckaren. Hög känslighet Ta skarpa bilder utan blixt i svag belysning Funktionsguide Scenlägen Följande lägen finns förinställda för olika typiska scener. *Slutartiden blir långsammare så vi rekommenderar att du använder stativ. För att ställa in olika funktioner med styrknappen när ett scenläge används Gör inställningarna med styrknappen innan du tar bilden i steg 2. Det kan hända att vissa funktioner inte går att välja, beroende på vilket scenläge som är inställt. Om man trycker på knappen för att välja en funktion som inte går att använda tillsammans med valt scenläge hörs det ett pip. t ”Bruksanvisning/Felsökning” (sidan 25) Hög känslighet Ta skarpa bilder utan blixt i svag belysning Skymning* Tagning utan blixt i svag belysning Skymningsporträtt* Porträtt med blixt i svag belysning Snöläge Ta ljusa bilder på vita landskap Strand Tagning vid vatten med en djup blå färg Landskap Tagning med oändligt avstånd Soft Snap Tagning med softad bakgrund Titta på/radera bilder För att radera bilder 1 Tänd den bild som du vill radera och tryck på (Radera). 2 Välj [Radera] med v, och tryck sedan på z. För att avbryta raderingen Välj [Avsl.], och tryck sedan på z. 6 6 1 Tryck på (uppspelning). • Om man trycker på - knappen när kameran är avstängd slås kameran på i uppspelningsläge. 2 Välj en bild med b/ B. Stillbilder: Bildstorleken visas Filmer: visas Tryck på z för att spela upp en film. • Filmer i bildstorleken [160] visas en storlek mindre. Filmer: 10:30PM 2006 1 1 101-0003 VGA 3/9 TILLBAKA/NÄSTA VOLYM 00:00:03 10:30PM 2006 1 1 101 _ 0010 10/10 STD 6 4 0 STOPP BAK/FRAM VOLYM Uppspelnings- mätare Snabbspolning framåt/bakåt: b/ B (Återgå till normal uppspelning: z) Volym: v/ V Stoppa uppspelningen: z B Styrknapp -knapp / -knapp För att återgå till tagningsläget • Tryck en gång till på (uppspelning). • Tryck ner avtryckaren halvvägs och håll den här. • Vrid lägesomkopplaren till något annat läge. -knapp Radera Avsl. TILLBAKA/NÄSTA För att förstora bilden vid uppspelning (uppspelningszoom) Tryck zoomknappen mot medan en stillbild visas. Tryck på -knappen för att upphäva zoomningen. För att justera vilken del som visas: v/ V/ b/ B För att stänga av uppspelningszoomen: z För att lagra förstorade bilder: [Trimma] t ”Bruksanvisning/Felsökning” (sidan 41) För att se en indexskärm Skjut zoomknappen mot (index) och välj en bild med v/ V/ b/ B. För att återgå till enbildsskärmen trycker man på z. För att gå vidare till nästa (föregående) indexskärm trycker man på b/ B. För att radera bilder i indexläget 1 Tryck på (Radera) medan en indexskärm visas, välj [Välj] med v/ V på styrknappen, och tryck sedan på z. 2 Välj den bild som du vill radera med v/ V/ b/ B, och tryck sedan på z så att raderingsindikatorn (Radera) tänds för vald bild. 3 Tryck på (Radera). 4 Välj [OK] med B, och tryck sedan på z. • Om du vill radera alla bilderna i mappen så välj [Alla i mappen] med v/ V i steg 1 i stället för [Välj], och tryck sedan på z. Grön valram För att välja bort en bild Välj en bild som du har markerat för radering och tryck sedan på z för att ta bort -indikatorn för den bilden. BACK/NEXT 10:30PM 2005 1 1 101-0003 VOLUME VGA 3/9 • ENBILDSVISN. • ENBILDSVISN. TILLBAKA/NÄSTA 10:30PM 2006 1 1 101-0003 VOLYM VGA NÄSTA VÄLJ 1 Välj läge. Ställ in . Ställ in . Stillbilder (med helautomatiska inställningar): Filmer: Hur man använder styrknappen Hur man håller kameran Rikta kameran så att motivet hamnar mitt i skärpeinställningsramen. VGA 96 S AF 96 VGA S AF VGA 96 S AF Bildljusstyrka (EV) Ljusare Mörkare Stillbildstagning med blixt Närbildstagning (makro) Ändring av bildens ljusstyrka (justering av exponeringen) Tagning med självutlösaren Styrknapp -knapp (omkopplare för visningssättet) Sökare Zoomin vipu Ota kuvia helposti (Automaattisäätö-tila) 5 5 Kuvan kirkkauden muuttaminen (EV) (valotuksen säätäminen) Paina ennen vaihetta 2 ohjauspainikkeessa olevaa b ( ) -painiketta. Voit säätää kuvan kirkkautta painamalla painiketta v (Vaaleampi) / V (Tummempi). Näkyvissä olevan asteikkopylvään voi poistaa painamalla uudestaan b. • Kompensaatioarvo voidaan asettaa 1/3 EV:n lisäyksin. • Jos kohdetta kuvataan erittäin kirkkaissa tai pimeissä olosuhteissa tai käytetään salamaa, valotuksen säätö ei ehkä ole tehokas. • Valotusta koskevia lisätietoja t ”Käyttö- ja vianmääritysopas” (sivu 10) Salamavalotilan valinta valokuvausta varten Painele ennen vaihetta 2 ohjauspainikkeen painiketta v ( ), kunnes haluttu tila on valittuna. • Kuvausetäisyys (kun [ISO]-asetuksena on [Autom.]) DSC-W70 W-asetus: Noin 0,2–3,7 m T-asetus: Noin 0,3–2,1 m DSC-W30/W40/W50 W-asetus: Noin 0,2–4,2 m T-asetus: Noin 0,3–2,2 m • Salama välähtää kaksi kertaa. Ensimmäinen kerta säätää valon määrää. Lähikuvien ottaminen (Makro) Paina ennen vaihetta 2 ohjauspainikkeessa olevaa B ( ) -painiketta. Peruuta painamalla B uudestaan. • Zoomin asettaminen W-ääriasentoon on suositeltavaa. • Tarkasta alueesta tulee kapea eikä kohde ole ehkä kokonaisuudessaan tarkka. • Automaattitarkennuksen nopeus pienenee. Lyhyin kuvausetäisyys linssin pinnasta Asetus W-ääriasentoon: Noin 2 cm Asetus T-ääriasentoon: Noin 30 cm Ei ilmaisinta Automaattisalama Salama välähtää, jos valoa ei ole riittävästi tai kuvataan vastavaloon (oletusasetus) Pakotettu salama päällä Hidas tahdistus (pakotettu salama päällä) Sulkimen nopeus on hidas pimeässä, jotta salaman ulottumattomissa oleva tausta tulisi selvästi näkyviin. Pakotettu salama pois Kuvan kirkkaus(EV) Vaaleampi Tummempi Kuvan kirkkaus(EV) Vaaleampi Tummempi Kuvan kirkkaus(EV) Vaaleampi Tummempi Kohti – Kohti + SL Itselaukaisimen käyttö Painele ennen vaihetta 2 ohjauspainikkeen painiketta V ( ), kunnes haluttu tila on valittuna. Jos otat kuvaa kohteesta, johon on vaikea tarkentaa • Lyhyin kuvausetäisyys on 50 cm. Käytä lähikuvatilaa (makroa) (vasemmalla), kun kuvaat kohdetta, joka on lyhintä kuvausetäisyyttä lähempänä. • Kun kamera ei pysty tarkentamaan kohteeseen automaattisesti, AE/AF-lukon ilmaisin alkaa vilkkua hitaasti eikä kuulu piippausta. Luo kuva uudelleen ja tarkenna uudelleen. Kohteeseen tarkentamista vaikeuttavia tekijöitä ovat: Näytön kirkastaminen (vain DSC-W50/W70) Jos katsot kuvia ulkona kirkkaassa valossa, säädä nestekidenäytön taustavaloa kirkkaammaksi. Tämä voi kuitenkin kuluttaa akun varauksen nopeammin. Jos painat (Näyttökytkin) -painiketta pidempään (edellä), taustavalo kirkastuu. Jos painat uudestaan, taustavalo sammuu. Näytössä olevien ilmaisimien tunnistaminen t ”Käyttö- ja vianmääritysopas” (sivu 15) Nestekidenäytön virran kytkeminen pois Painele (Näyttökytkin) -painiketta (edellä). Käytä etsintä (edellä) paristojen säästämiseksi tai kun kuvien varmistaminen nestekidenäytön avulla on vaikeaa kuvauksen aikana. Paina suljinpainiketta. Itselaukaisimen valo vilkkuu ja kuuluu piippaus, kunnes suljin toimii. Peruuta painamalla V uudestaan. • Käyttämällä itselaukaisimen 2 sekunnin viivettä saatat saada terävämmän kuvan. Ei ilmaisinta Itselaukaisin ei käytössä Itselaukaisimen 10 sekunnin viiveen asettaminen Itselaukaisimen 2 sekunnin viiveen asettaminen Itselaukaisimen valo –tumma ja kaukana kamerasta oleva kohde –heikko kohteen ja taustan välinen kontrasti. –kohde näkyy lasin läpi –nopeasti liikkuva kohde –heijastuva valo tai kiiltävä pinta –vilkkuva kohde –taustavalaistu kohde. Ota valokuvia (Valotusohjelma) Toimintaopas Toimintaoppaan näyttämät käyttöohjeet poistuvat näytöstä automaattisesti muutamassa sekunnissa. V oit sulkea toimintaoppaan painamalla suljinpainikkeen puoliväliin. V oit asettaa toimintaoppaan niin, ettei se näy (Asetus) -näytössä. t ”Käyttö- ja vianmääritysopas” (sivu 44) Valotusohjelman peruuttaminen Aseta toimintatilakytkin johonkin muuhun asentoon kuin valotusohjelmaan. 1 Valitse haluamasi valotusohjelma ( , , , , , , ). • Tiloja koskevia tarkempia tietoja on jäljempänä. 2 Ota kuva suljinpainikkeella. Suuri herkkyys Kuvaus ilman salamaa vähässä valossa epä- terävyyttä vähentäen Toimintaop Valotusohjelman tilat Seuraavat tilat on sovitettu ennalta vastaamaan näkymien olosuhteita. *Sulkimen nopeus hidastuu, joten on suositeltavaa käyttää jalustaa. Ohjauspainikkeella asetettujen asetusten käyttö yhdessä Valotusohjelman kanssa Valitse asetukset ohjauspainikkeella ennen kuvaamista vaiheessa 2. Jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä kaikkien Valotusohjelman tilojen kanssa. Jos valitset painikkeella toimintoja, joita ei voi käyttää Valotusohjelman kanssa, kuuluu piippaus. t ”Käyttö- ja vianmääritysopas” (sivu 25) Suuri herkkyys Kuvaus ilman salamaa vähässä valossa epä- terävyyttä vähentäen Hämärä* Kuvaus vähässä va- lossa ilman salamaa Hämärä muotokuva* Muotok. kuvaus vah. valossa salamalla Lumi Vaalean näkymän kuvaus kirkkaasti Hiekkaranta Kuvaus rannoilla sy- vä sininen tallent. Maisema Maisemien kuvaus kauaksi tarkentaen Pehmeä kuva Pehmeällä taustalla olev. kohteen kuvaus Katsele ja poista kuvia Kuvien poistaminen 1 Napsauta kuvaa, jonka haluat poistaa, ja paina sitten (Poista). 2 Valitse [Poista] painikkeella v ja paina sitten z. Poiston peruuttaminen Valitse [Poistu] ja paina sitten z. 6 6 1 Paina (Toisto). • Jos painat -painiketta kameran ollessa pois päältä, kamera kytkeytyy päälle ja on toistotilassa. 2 Valitse kuva painikkeella b/B. Valokuva: näytössä on kuvan koko. Video: näytössä on . Voit toistaa videon painamalla z. • [160]-kokoiset videot näytetään yhtä kuvakokoa pienempänä. Video: TAAKSE/SEUR. 10:30PM 2006 1 1 101-0003 ÄÄNITASO VGA 3/9 00:00:03 10:30PM 2006 1 1 101 _ 0010 10/10 STD 6 4 0 SEIS TAAKSE/ETEEN ÄÄNITASO Toistopalkki Pikakelaus taakse-/eteenpäin: b/B (Paluu normaaliin toistoon: z) Äänitaso: v/V Toiston pysäytys: z B Ohjauspainike -painike / -vipu Kuvaustilaan palaaminen • Paina painiketta (Toisto) uudelleen. • Pidä suljinpainike painettuna puoliväliin asti. • Vaihda tilapyörän asentoa. -vipu Poista Poistu TAAKSE/SEUR. Suurennetun kuvan katselu (toistozoomaus) Työnnä -vipua valokuvan ollessa näkyvissä. Poista zoom painamalla -vipua. Suhteen säätö: v/V/b/B Toistozoomauksen peruutus: z Suurennettujen kuvien tallennus: [Rajaus] t ”Käyttö- ja vianmääritysopas” (sivu 41) Hakemistonäytön katselu Työnnä (Hakemisto) -vipua ja valitse kuva painikkeilla v/V/b/B. Palaa yhden kuvan näyttöön painamalla z. Saat seuraavan (edellisen) hakemistonäytön esiin painamalla b/B. Kuvien poistaminen hakemistotilassa 1 Paina hakemistonäytön ollessa esillä (Poista) ja valitse [Valitse] ohjauspainikkeen painikkeilla v/V ja paina sitten z. 2 Valitse kuva, jonka haluat poistaa, painikkeilla v/V/b/B ja paina sitten z, jolloin valitun kuvan kohdalle tulee (Poista) -ilmaisin. 3 Paina (Poista). 4 Valitse [OK] painikkeella B ja paina sitten z. • Voit poistaa kaikki kansiossa olevat kuvat valitsemalla vaiheessa 1 [Koko tämä kansio] painikkeilla v/V valinnan [Valitse] sijasta ja painamalla sitten z. Vihreä valintaruutu Valinnan peruuttaminen Valitse kuva, jonka valitsit aiemmin poistettavaksi, ja poista sitten z -ilmaisin kuvan kohdalta painamalla . BACK/NEXT 10:30PM 2005 1 1 101-0003 VOLUME VGA 3/9 • YKSITTÄISNÄYTTÖ • YKSITTÄISNÄYTTÖ TAAKSE/SEUR. 10:30PM 2006 1 1 101-0003 ÄÄNITASO VGA SEURAAVAAN VALITSE 1 Valitse tila. Valitse . Valitse . Valokuva (Automaattisäätö-tila): Video: Ohjauspainikkeen käyttö Kameran pitäminen Aseta kohde etsimen kuva-alueen keskelle. VGA 96 S AF 96 VGA S AF VGA 96 S AF Kuvan kirkkaus(EV) Vaaleampi Tummempi Salamavalon käyttö valokuvauksessa Lähikuvien ottaminen (Makro) Kuvan kirkkauden muuttaminen (EV) (valotuksen säätäminen) Itselaukaisimen käyttö Ohjauspainike (näyttökytkin) -painike Etsin Zoomin käyttö • Kun zoomin voimakkuus on yli 3×, kamera käyttää Digitaalizoom-toimintoa. [Digitaalizoomaus]-asetuksia ja kuvan laatua koskevia lisätietoja t ”Käyttö- ja vianmääritysopas” (sivu 43) • Zoomin voimakkuutta ei voi muuttaa videokuvauksen aikana. 2 Ota kuva suljinpainikkeella. Valokuva: Suorita kohdistus painamalla suljinpainike puoliväliin ja pitämällä sitä tässä asennossa. AE/AF-lukko ilmaisin Vilkkuva t syttyy/piippaa Paina suljinpainike pohjaan asti. Kuuluu sulkimen ääni. Video: Paina suljinpainike pohjaan asti. Lopeta kuvaaminen painamalla suljinpainike uudelleen pohjaan asti. AF-etäisyysmittarin ruutu KUVAA Zoomin vipu

TXT / PDF

Available 37 files for DSC-W30 View all >
HelpDrivers Since March 2000