Sony DSC-W30 Download Manual

2-667-837-25(1) 2006 Sony Corporation
Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts webbplats.
Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla.
Printed in China
Tryckt på 100% återvunnet papper med vegetabilisk olje-baserad färg utan lättflyktiga organiska föreningar.
Painettu 100% kierrätetylle paperille käyttäen haihtuvista orgaanisista yhdisteistä vapaata kasvisöljypohjaista mustetta.
Bruksanvisning/Felsökning
Käyttö- ja vianmääritysopas
Bruksanvisning/Felsökning
Käyttö- ja vianmääritysopas
Digital Still Camera Digital Still Camera
DSC-W30/W40/W50
”Läs det här först” (separat häfte)
Beskriver hur man ställer in kameran och använder dess grundfunktioner för tagning/uppspelning.
”Lue tämä ensin” (erillinen ohje)
Neuvoo kameran käyttökuntoon asetuksen ja antaa perusohjeet kuvaamista ja kuvien toistoa varten.
Bruksanvisningar
Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen och det separata häftet ”Läs det här först” innan du börjar använda kameran, och ta sedan vara på bruksanvisningarna för att kunna slå upp saker i framtiden.
Käyttöohjeet
Lue tämä opas ja ”Lue tämä ensin” (erillinen ohje) huolellisesti ennen kameran käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.
SE
FISE
2
Utsätt inte kameran för regn eller fukt eftersom det kan medföra risk för brand eller elstötar.
Byt bara ut batteriet mot ett batteri av den angivna typen. Annars finns det risk för brand eller personskador.
Denna produkt har testats och befunnits uppfylla kraven i EMC-direktivet angående användning av anslutningskablar på under 3 meter.
Observera
Elektromagnetiska fält med vissa frekvenser kan påverka bilden och ljudet på den här kameran.
Anmärkning
Om statisk elektricitet eller elektromagnetism orsakar att en dataöverföring avbryts mitt i
(misslyckas), så starta om programmet eller koppla loss anslutningskabeln (USB-kabeln osv.) och sätt i den igen.
Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter
(Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall.
Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall.
Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Svenska
VARNING
VARNING!
För kunder i EuropaSE
3
Att observera när kameran används
Vilka sorters ”Memory Stick”-minneskort som går att använda
(medföljer ej)
Det IC-lagringsmedium som används i den här kameran är ”Memory Stick Duo”- minneskort. Det finns två olika sorters
”Memory Stick”-minneskort.
”Memory Stick Duo”: ”Memory Stick
Duo”-minneskort går att använda i den här kameran.
”Memory Stick”: Det går inte att använda vanliga ”Memory Stick”-minneskort i den här kameran.
Andra sorters minneskort går inte att använda.
Se sidan 91 för närmare detaljer om ”Memory
Stick Duo”-minneskort.
När man använder ett ”Memory Stick
Duo”-minneskort i ”Memory Stick”-kompatibel utrustning
Det går att använda ett ”Memory Stick
Duo”-minneskort genom att sätta i det i en
Memory Stick Duo-adapter (medföljer ej).
Memory Stick Duo-adapter
Att observera angående batteripaketet
Ladda upp det medföljande batteripaketet innan du använder kameran för första gången.
(t steg 1 i ”Läs det här först”)
Batteripaketet gå r att ladda upp även om det inte
är helt urladdat. Det går även att använda batteripaketet som det är, även om det bara är delvis uppladdat.
Om du inte tänker anvä nda batteripaketet på länge så använd upp den återstående laddningen, ta ut batteripaketet ur kameran, och förvara det sedan på ett torrt och svalt ställe. Detta är viktigt för att batteripaketet ska fortsätta att fungera
(sidan 93).
För närmare detaljer om vilka sorters batteripaket som går att använda, se sidan 93.
Carl Zeiss-objektiv
Denna kamera är utrustad med ett Carl
Zeiss-objektiv som ger skarpa bilder med utmärkt kontrast.
Objektivet till denna kamera är tillverkat under ett kvalitetsgarantisystem som godkänts av Carl Zeiss i enlighet med kvalitetsstandarden hos Carl Zeiss i
Tyskland.
Ingen kompensation för förlorat inspelningsinnehåll
Vi kan inte kompensera för om det inte går att ta bilder eller visa bilder på grund av fel på kameran, inspelningsmediet eller liknande.
Backup av internminnet och ”Memory
Stick Duo”-minneskortet
Stäng inte av kameran och ta inte ut batteripaket eller ”Memory Stick Duo”-minneskortet medan läsnings/skrivningslampan lyser, eftersom det då finns risk att data i internminnet eller på
”Memory Stick Duo”-minneskortet blir förstörda. Skydda alltid dina data genom att ta en kopia på dem för säkerhets skull. Se sidan 22 om hur man gör för att ta en backup-kopia.
SESE
4
Angående inspelning/uppspelning
Den här kameran är varken dammsäker, stänksäker eller vattentät. Läs igenom avsnittet
”Försiktighetsåtgärder” (sidan 95) innan du börjar använda kameran.
Innan du börjar spela in sådant som bara händer en enda gång är det bäst att göra en provinspelning för att kontrollera att kameran fungerar som den ska.
V ar försiktig så att inte kameran blir våt. Om det kommer in vatten i kameran finns det risk för fel som i vissa fall inte går att reparera.
Rikta aldrig kameran mot solen eller andra starka ljuskällor. Det kan orsaka allvarliga
ögonskador. Det kan även orsaka fel på kameran.
Använd inte kameran i närheten av källor till starka radiovågor eller radioaktiv strålning. Då kan det hända att kameran inte kan spela in eller spela upp bilder ordentligt.
Om kameran används på sandiga eller dammiga ställen finns det risk att det blir fel på den.
Om det bildas kondens (imma) i kameran så vänta tills den avdunstat innan du använder kameran (sidan 95).
Undvik att skaka eller stöta till kameran.
Förutom att det kan bli fel på kameran så att det inte går att lagra några bilder, kan även inspelningsmediumet bli oanvändbart, eller bilddata kan bli skadade eller gå förlorade.
Rengör blixtens yta före användningen. Hettan när blixten utlöses kan göra att smuts på blixtens yta orsakar fläckar eller fastnar på blixtens yta, så att inte tillräckligt mycket ljus strålar ut.
Att observera angående LCD-skärmen och objektivet
LCD-skärmen är tillverkad med extrem högprecisionsteknik vilket gör att minst 99,99% av bildpunkterna är praktiskt användbara. Det kan dock förekomma små punkter som alltid är svarta eller alltid lyser vitt, rött, blått eller grönt på LCD-skärmen. Detta är dock normalt och beror på tillverkningsmetoden, och påverkar inte de bilder som lagras på något sätt.
Om LCD-skärmen eller objektivet utsätts för direkt solljus under längre tid finns det risk att det blir fel på kameran. Var försiktig när du lägger kameran nära ett fönster eller utomhus.
Tryck inte på LCD-skärmen. Skärmen kan bli missfärgad vilket i sin tur kan leda till fel på den.
På kalla ställen kan det hända att det uppstår en svans efter bilden på LCD-skärmen. Detta är inget fel.
Denna kamera är utrustad med ett motorzoomobjektiv. Var försiktig så att du inte råkar stöta till objektivet och tryck inte på det.
Angående bilddatakompatibilitet
Den här kameran följer de universella DCF-normerna (Design rule for Camera File system) som fastställts av JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
Vi kan inte garantera att det går att visa bilder som är tagna med den här kameran på annan utrustning, eller att visa bilder som är tagna eller redigerade med annan utrustning på den här kameran.
Att observera angående upphovsrätt
TV-program, filmer, videokassetter och annat material kan vara upphovsrättsskyddat. Kopiering av sådant material utan särskilt tillstånd kan strida mot upphovsrättslagen.
Bilderna som förekommer i bruksanvisningen
Fotoexemplen som förekommer i denna bruksanvisning är reproduktioner, och inte verkliga bilder som tagits med den här kameran.
Angående figurerna
I figurerna i den här bruksanvisningen visas modellen DSC-W50 om inget annat anges.
Svarta, vita, röda, blå och gröna prickarSE
5
För att få fullt utbyte av den digitala stillbildskameran
Gör klart kameran och ta bilder på enklaste sätt
”Läs det här först” (separat häfte)
1 Gör klart batteripaketet
2 Slå på kameran/ställ klockan
3 Sätt i ett ”Memory Stick Duo”-minneskort (medföljer ej)
4 Välj vilken bildstorlek du vill använda
5 Ta bilder så enkelt som möjligt (i det helautomatiska läget)
Ta stillbilder (scenval)
6 Titta på/radera bilder
Bekanta dig med kameran
Den här bruks-anvisningen
Ta bilder med dina favoritinställningar (Programmerad tagning) t sidan 24
Använd olika tagnings/uppspelningsfunktioner med hjälp av menyn t sidan 26
Ändra standardinställningarna t sidan 42
Anslut kameran till en dator eller skrivare
Den här bruks-anvisningen
Kopiera dina bilder till en dator och redigera dem på olika sätt t sidan 52
Skriv ut bilder genom att ansluta kameran direkt till en skrivare (gäller endast PictBridge-kompatibla skrivare) t sidan 69SE
6
Innehållsförteckning
Att observera när kameran används ............. 3
Grundteknik för bättre bilder ....... 9
Skärpa – Hur man ställer in skärpan för ett motiv....... 9
Exponering – Justering av ljusstyrkan ........... 10
Färg – Angående belysningens inverkan ............ 11
Kvalitet – Angående ”bildkvalitet” och ”bildstorlek” ......... 11
Delarnas namn ............ 13
Indikatorer på skärmen ............. 15
Ändring av vad som visas på skärmen ............ 19
Antal stillbilder som går att lagra och inspelningstiden för filmer ............ 20
Om du inte har något ”Memory Stick Duo”-minneskort (lagring i internminnet) ........... 22
Batteritiden och antalet bilder som går att lagra/visa ........... 23
Hur man använder lägesomkopplaren.............24
Hur man använder menypunkterna........ 26
Menypunkter............. 27
Tagningsmenyn............ 28
COLOR (Färgläge)
9 (Skärpa)
(Mätmetod)
WB (Vitbalans)
ISO
(Bildkvalitet)
Mode (Insp.sätt)
(Intervall)
(Blixtnivå)
(Kontrast)
(Skärpa)
(Inst.)
Ha kul med kameran
Hur man använder menyerna
MSE
7
Visningsmenyn.............35
(Mapp)
- (Skydda)
DPOF
(Skriv ut)
(Diabild)
(Ändra storl.)
(Rotera)
(Dela)
(Inst.)
Trimma
Hur man använder punkterna på inställningsskärmarna .........42
Kamera ......43
AF-metod
Digital zoom
Funktionsguide
Rögödereduc.
AF-lampa
Autom. granskn.
Internminnesverktyg.............46
Format
Memory Stick-verktyg ..........47
Format
Skapa lagr.mapp
Byt lagr.mapp
Kopiera
Inställningar 1 ..........49
LCD-bakgr.bel. (gäller endast DSC-W50)
Pip
Språk
Initialisera
Inställningar 2 ..........50
Filnummer
USB-ansl.
Video ut
Klockinställning
Hur man använder inställningsskärmarna
1
2SE
8
Hur man använder kameran tillsammans med en Windows-dator .........52
Installation av den medföljande mjukvaran ...... 54
Kopiering av bilder till datorn..... 55
Visning av bildfiler som är lagrade på en dator på kameran (med hjälp av ett ”Memory Stick Duo”-minneskort) ........... 61
Hur man använder ”Cyber-shot Viewer” (medföljer) ............ 62
Hur man använder kameran tillsammans med en Macintosh-dator ....... 66
Hur man skriver ut stillbilder...... 68
Direkt utskrift på en PictBridge-kompatibel skrivare ............ 69
Utskrift i en affär........... 72
Bildvisning på en TV-skärm ...... 74
Felsökning....... 76
Varningsindikatorer och meddelanden ............88
Angående ”Memory Stick” ........ 91
Angående batteripaketet........... 93
Angående batteriladdaren ........ 94
Försiktighetsåtgärder .......... 95
Tekniska data .......... 97
Hur man använder kameran tillsammans med en dator
Utskrift av stillbilder
Hur man ansluter kameran till en TV
Felsökning
Övrigt
Register........ 99Ha kul med kameran
SE
9
Ha kul med kameran
Grundteknik för bättre bilder
När man trycker ner avtryckaren halvvägs ställer kameran automatiskt in skärpan (autofokus).
Kom ihåg att bara trycka ner avtryckaren halvvägs.
För att ta stillbilder när det är svårt att ställa in skärpan t [Skärpa] (sidan 29)
Om bilden ser suddig ut trots att skärpan är inställd kan det bero på att kameran skakar. t Se
”Tips för att förhindra suddiga bilder” (nedan).
Skärpa
Hur man ställer in skärpan för ett motiv
Tryck ner avtryckaren helt.
Tryck ner avtryckaren halvvägs.
AE/AF-låsindikatorn
Blinkar , täns/piper.
Tryck sedan ner avtryckaren helt.
Tips för att förhindra suddiga bilder
Håll kameran stadigt med armarna intill kroppen. Du kan även stabilisera kameran genom att luta dig mot ett träd eller en byggnad bakom dig. Det kan också vara praktiskt att använda 2-sekunderssjälvutlösaren eller ett stativ. Vi rekommenderar även att du använder blixt på mörka ställen.
Skärpa Exponering Färg Kvalitet
I det här kapitlet beskrivs grunderna för att använda kameran. Här beskrivs hur man använder olika funktioner på kameran som t.ex. lägesomkopplaren (sidan 24), menyerna
(sidan 26), osv.SE
10
Det går att skapa olika bilder genom att variera exponeringen och ISO-känsligheten.
Exponeringen är den mängd ljus som släpps in i kameran när man trycker ner avtryckaren.
Justering av ISO-känsligheten
ISO-värdet är ett mått på känsligheten och ger en uppskattning av hur mycket ljus en ljuskänslig anordning (eller en fotografisk film) uppfattar. Även om exponeringen är densamma blir bilderna olika med olika ISO-känslighet.
För att justera ISO-känsligheten t sidan 31
Exponering
Justering av ljusstyrkan
Överexponering
= för mycket ljus
Bilden blir vitaktig.
I det helautomatiska läget ställs exponeringen automatiskt in på ett lämpligt värde. Du kan även själv ställa in exponeringen för hand med hjälp av nedanstående funktioner.
Justering av exponeringsvärdet:Gör det möjligt att justera den exponering som kameran har ställt in. t steg 5 i ”Läs det här först”
Mätmetod:Gör det möjligt att ändra vilken del av motivet som ska mätas för att ställa in exponeringen. t sidan 30
Korrekt exponering
Underexponering
= för lite ljus
Bilden blir mörk.
Hög ISO-känslighet
Används för att ta ljusa bilder även på mörka ställen.
Samtidigt ökar dock störningarna i bilden.
Låg ISO-känslighet
Används för att ta mjukare bilder.
Om exponeringen är otillräcklig kan det hända att bilden blir mörk.
Slutartid = Den tidsperiod under vilken kameran släpper in ljus
Bländare = Storleken på den öppning som ljuset släpps in igenom
ISO = Inspelningskänslighet
Exponering:Ha kul med kameran
SE
11
Motivets skenbara färg påverkas av belysningsförhållandena.
Exempel: Färgerna i en bild påverkas av belysningsförhållandena
I det helautomatiska läget ställs färgtonerna in automatiskt.
Du kan även själv justera färgtonerna för hand med hjälp av punkten [Vitbalans] (sidan 31).
En digital bild består av ett antal små punkter som kallas för bildpunkter eller pixlar.
Ju fler bildpunkter, desto större blir bilden och desto mer minne tar den upp, men samtidigt blir bilden mer detaljerad. ”Bildstorleken” är ett mått på antalet bildpunkter. Även om det inte går att se skillnaden på skärmen på kameran blir såväl detaljerna som databearbetningstiden annorlunda när bilden skrivs ut eller visas på en datorskärm.
Beskrivning av förhållandet mellan bildpunkterna och bildstorleken
Färg
Angående belysningens inverkan
Väder/belysning Dagsljus Molnigt Lysrör Glödlampsbelysning
Ljusets egenskaper Vitt (standard) Blåaktigt Blåtonat Rödaktigt
Kvalitet
Angående ”bildkvalitet” och ”bildstorlek”
1 Bildstorlek: 6M
2816 bildpunkter × 2112 bildpunkter = 5 947 392 bildpunkter
2 Bildstorlek: VGA
640 bildpunkter × 480 bildpunkter = 307 200 bildpunkter
2816
2112
480
640
BildpunkterSE
12
Hur man ställer in bildstorleken (t steg 4 i ”Läs det här först”)
Standardinställningarna är markerade med .
1)
Bilderna lagras med samma förhållande på 3:2 som används på fotopapper, vykort, osv.
2)
Det kan hända att bilden skärs av i kanterna vid utskriften (sidan 85).
3)
Det går att se bilderna med högre kvalitet om TV:n har ett Memory Stick-fack eller om den är ansluten via USB.
Ju större bildstorlek, desto högre kvalitet.
Ju fler bildrutor per sekund, desto mjukare blir uppspelningen.
Inställning av bildkvaliteten i kombination med kompressionsgraden (sidan 32)
Det går att ställa in kompressionsgraden för lagring av digitala bilder. När man väljer en hög kompressionsgrad försvinner en del av de fina detaljerna, men filerna blir mindre.
Bildpunkt
Många bildpunkter
(Hög bildupplösning men stora filer)
Exempel: För utskrift i upp till A4-format
Få bildpunkter
(Grövre bildkvalitet men mindre filer)
Exempel: Bilder som ska skickas som e-post
Bildstorlek Användningsriktlinjer
6M (2816×2112) Större
Mindre
Utskrift i upp till A4-format
3:2
1)
(2816×1872) 3:2-aspekt
3M (2048×1536) Utskrift i upp till 13×18 cm
2M (1632×1224) Utskrift i upp till 10×15 cm
VGA (640×480) För email
16:9
2)
(1920×1080) Visning på 16:9 HDTV
3)
Bildstorlek för filmer Bildrutor/sekund Användningsriktlinjer
640(Fin) (640×480) Ca. 30 Visning på en TV (hög kval.)
640(Standard) (640×480) Ca. 17 Visning på en TV (normalkval.)
160 (160×112) Ca. 8 För emailHa kul med kameran
SE
13
Delarnas namn
Se sidorna inom parentes för närmare detaljer om hur de olika funktionerna används.
A Avtryckare (t steg 5 i ”Läs det här först”)
B För tagning: Zoomknapp (W/T)
(t steg 5 i ”Läs det här först”)
För visning: / (uppspelningszoom)-knapp/ (index)-knapp (t steg 6 i
”Läs det här först”)
C Sökarfönster
D Objektiv
E POWER-knapp/POWER-lampa (t steg
2 i ”Läs det här först”)
F Mikrofon
G Blixt (t steg 5 i ”Läs det här först”)
H Självutlösarlampa (t steg 5 i ”Läs det här först”)/AF-lampa (45)
A AE/AF-låslampa/självutlösarlampa
(grön) (t steg 5 i ”Läs det här först”)
B Blixtladdningslampa/inspelninglampa
(orange) (t steg 5 i ”Läs det här först”)
C Högtalare
D Sökare (t steg 5 i ”Läs det här först”)
E LCD-skärm (19)
F -knapp(omkopplare för visningssättet) (19)
G MENU-knapp (26)
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
OPQ R STU
DSC-W30/W40
VX
I
J
W
DSC-W50SE
14
H (uppspelning)-knapp (t steg 6 i
”Läs det här först”)
I DC IN-uttag
När nätadaptern AC-LS5K används
(medföljer ej)
Se bruksanvisningen som medföljer nätadaptern för närmare detaljer.
När nätadaptern AC-LS5K är ansluten går det inte att ladda upp batteripaketet. Använd batteriladdaren för att ladda upp batteripaketet. t steg 1 i ”Läs det här först”
J Lock över DC IN-uttaget
K Lägesomkopplare (24)
L Ögla för handlovsrem (halsrem)
(t ”Läs det här först”)
M Styrknapp
Menyn tänd: v/V/b/B/z (t steg 2 i
”Läs det här först”)
Menyn släckt: / / / (t steg 5 i
”Läs det här först”)
N -knapp (bildstorlek/radering)
(t steg 4 och 6 i ”Läs det här först”)
O Stativfäste (på undersidan)
Använd ett stativ med en skruvlängd på högst 5,5 mm. Det går inte att fästa kameran ordentligt på stativ med längre skruv än
5,5 mm, och det finns även risk för skador på kameran.
Ta av kameran från stativet efter användningen.
P Lock till batteri/”Memory Stick Duo”-facket (t steg 1 och 3 i ”Läs det här först”)
Q Läsnings/skrivningslampa
(t steg 4 i ”Läs det här först”)
R ”Memory Stick Duo”-fack
(t steg 3 i ”Läs det här först”)
S Batterifack
(t steg 1 i ”Läs det här först”)
T Batteriutmatningsknapp
(t steg 1 i ”Läs det här först”)
U Multi-uttag (på undersidan) (DSC-W50)
V A/V OUT-uttag (DSC-W30/W40)
W Uttagslock (DSC-W30/W40)
X (USB)-uttag (DSC-W30/W40)
1
2 Till DC IN-uttaget
3 Till ett vägguttagv-märke
2 Till DC IN-uttaget
1v-märke
DSC-W50
DSC-W30/W40Ha kul med kameran
SE
15
Indikatorer på skärmen
Se sidorna inom parentes för närmare detaljer om hur de olika funktionerna används.
Vid tagning av stillbilder
Vid inspelning av filmer
A
B
Indikator Betydelse
Återstående batteritid
(t steg 1 i ”Läs det här först”)z AE/AF-lås (t steg 5 i ”Läs det här först”)
Inspelningssätt (24, 32)
Vitbalans (31)
STBY
INSP
Standby/filminspelning
(t steg 5 i ”Läs det här först”)
Lägesomkopplare (scenval)
(t steg 5 i ”Läs det här först”)
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
M
WB
Lägesomkopplare
(Programmerad tagning)
(24)
Kameraläge (t steg 5 i
”Läs det här först”)
Blixtläge (t steg 5 i ”Läs det här först”)
Blixtladdning
Zoomförstoringsgrad
(t 43, steg 5 i ”Läs det här först”)
Rödögereducering (44)
Bildskärpa (34)
Kontrast (34)
Autofokuslampa (45)
Mätmetod (30)
RICH
NATURAL
SEPIA B&W
Färgläge (28)
Indikator Betydelse
Makro (t steg 5 i ”Läs det här först”)
Autofokusmetod (43)
Autofokusramindikator
(29)
1.0m Förinställt avstånd (29)
Exponeringsvärdesskala
(t steg 5 i ”Läs det här först”)
Vad som visas beror på vad lägesomkopplaren är inställd på (se till vänster).
VMörkare vLjusare
Guide till exponeringsvärdet (t steg
5 i ”Läs det här först”)
Indikator Betydelse
SL
1.3
ON
S AF M AF
Bildljusstyrka (EV) EVSE
16
C
D
E
Indikator Betydelse
Bildstorlek (t steg 4 i
”Läs det här först”)
visas bara när Multi
Burst-läget används.
FINE STD Bildkvalitet (32)
Lagringsmapp (47)
Den här punkten visas inte när internminnet används.
Återstående internminneskapacitet (20)
Återstående ”Memory
Stick”-kapacitet (20)
00:00:00
[00:28:05]
Inspelningstid [maximal inspelningstid] (21)
1/30" Multi Burst-intervall (34)
400 Återstående antal lagringsbara bilder (20)
Självutlösaren (t steg 5 i
”Läs det här först”)
C:32:00 Självdiagnosfunktionen
(88)
ISO-tal (31)
Indikator Betydelse
Vibrationsvarning (9)
Anger att bilden kan komma att bli suddig på grund av att kameran skakar och belysningen är för svag.
Det går fortfarande att ta bilder även om vibrationsvarningen visas.
Vi rekommender dock att du använder blixten för att få bättre belysning, eller monterar kameran på stativ eller stabiliserar den på annat sätt.
E Varning för svagt batteri
(23, 88)
+ Spotmätningshårkors (30)
3:2 6M 3M
1M VGA
16:9
FINE
640
STD
640
160
1M
101
Autofokusram (29)
Indikator Betydelse
Histogram (19)
Slutarbrusreducering
Vid vissa slutartider* aktieras automatiskt slutarusreducerings-funktionen för att minska störningarna i bilden.
* När punkten [ISO] är inställd på [Auto] eller på
[80] till [200]: slutartiden ställs in på 1/6 sekund eller långsammare.
När punkten [ISO] är inställd på [400] till
[1000] eller lägesomkopplaren är inställd på
(Högkänslighetsläget): slutartiden ställs in på
1/25 sekund eller långsammare.
125 Slutartid
F3.5 Bländarvärde
+2.0EV Exponeringsvärde (t steg
5 i ”Läs det här först”)
(visas inte på skärmen på föreående sida)
Meny (26)
Indikator BetydelseHa kul med kameran
SE
17
Vid visning av stillbilder
Vid uppspelning av filmer
A
B
VOLYM TILLBAKA/NÄSTA
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Indikator Betydelse
Återstående batteritid
(t steg 1 i ”Läs det här först”)
Inspelningssätt (24, 32)
Bildstorlek (t steg 4 i
”Läs det här först”)
Uppspelningsläge (t steg
6 i ”Läs det här först”)
- Skydd (36)
Utskriftmarkering (DPOF)
(72)
Mappbyte (35)
Den här punkten visas inte när internminnet används.
Zoomförstoringsgrad
(t steg 6 i ”Läs det här först”)
Steg
12/16
Uppspelning ruta för ruta
(32)
N Uppspelning (t steg 6 i
”Läs det här först”)
Vo l y m (t steg 6 i ”Läs det här först”)
Indikator Betydelse
101-0012 Mapp/filnummer (35)
Uppspelningsmätare
(t steg 6 i ”Läs det här först”)
M
3:2 6M 3M
1M VGA
16:9
FINE
640
STD
640
160
1.3SE
18
C
D
E
Indikator Betydelse
PictBridge-anslutning (70)
Lagringsmapp (47)
Den här punkten visas inte när internminnet används.
Uppspelningsmapp (35)
Den här punkten visas inte när internminnet används.
Återstående internminneskapacitet (20)
Återstående ”Memory
Stick”-kapacitet (20)
8/8 12/12 Bildnummer/antal lagrade bilder i vald mapp
C:32:00 Självdiagnosfunktionen
(88)
00:00:12 Räkneverk (t steg 6 i ”Läs det här först”)
Indikator Betydelse
PictBridge-anslutning (71)
Koppla inte ur multikabeln (DSC-W50)/
USB-kabeln (DSC-W30/
W40) medan denna ikon visas.
+2.0EV Exponeringsvärde (t steg
5 i ”Läs det här först”)
ISO-tal (31)
Mätmetod (30)
Blixt
Vitbalans (31)
500 Slutartid
F3.5 Bländarvärde
Uppspelningsbild (t steg 6 i ”Läs det här först”)
101
101
WB
Indikator Betydelse
Histogram (19)
tänds när histogramvisningen är avstängd.
2006 1 1
9:30 AM
Inspelningsdatum/tidpunkt för bilden
Meny (26)z PAUSz SPELA
Uppspelning av Multi
Burst-bilder i tur och ordning (32)

TILLBAKA/
NÄSTA
Bildval
VOLYM Volymjustering
DPOFHa kul med kameran
SE
19
Ändring av vad som visas på skärmen
Varje gång man trycker på -knappen
(omkopplaren för visningssättet) ändras det som visas på skärmen i följande ordning.
Genom att hålla -knappen (omkopplaren för visningssättet) intryckt längre går det att öka ljusstyrkan för LCD-skärmens bakgrundsbelysning. (gäller endast DSC-W50) t steg 5 i ”Läs det här först”
När histogramvisningen är påslagen visas bildinformation under uppspelning.
Histogrammet visas inte i följande situationer:Under tagning
– När menyn visas
– Under inspelning av filmer
Under uppspelning
– När menyn visas
– I indexläget
– När uppspelningszoomen används
– Under rotering av stillbilder
– Under uppspelning av filmer
Det går inte att släcka LCD-skärmen under uppspelning av bilder.
Det kan uppstå stora skillnader i histogrammen som visas vid tagning och uppspelning när:– Blixten utlöses
– En väldigt långsam eller väldigt snabb slutartid är inställd
Det kan hända att inget histogram tänds för bilder som är tagna med andra kameror.
Histogramvisning
LCD-skärmen släckt
Histogram tänt
Indikatorerna släckta
Indikatorerna tändaz Hur man använder histogrammet
Histogram är en sorts diagram som visar bildens ljusstyrka. Ställ in lägesomkopplaren på , eller ett scenläge, och tryck sedan upprepade gånger på -knappen (omkopplaren för visningssättet) tills histogrammet tänds på skärmen. Om diagrammet är skevt åt höger betyder det att bilden är ljus, och om det är skevt
åt vänster betyder det att bilden är mörk. Justera exponeringen medan du håller ett öga på histogrammet (t steg 5 i ”Läs det här först”).
A Antal bildpunkter
B Ljusstyrka
Histogrammet visas även vid uppspelning i enbildsl äget, men då går det inte att justera exponeringen.
Ljus Mörk
A
BSE
20
Antal stillbilder som går att lagra och inspelningstiden för filmer
I nedanstående tabeller visas ungefär hur många stillbilder som går att lagra respektive hur länge det går att spela in filmer på ett ”Memory Stick Duo”-minneskort som är formaterat i den här kameran. Dessa värden kan variera beroende på tagningsförhållandena.
Antal stillbilder (Det övre värdet är med bildkvaliteten inställd på [Fin] och det undre värdet med bildkvaliteten inställd på [Standard].)
(Enhet: Bilder)
Antalet bilder är angivet för när punkten [Mode] är inställd på [Normal].
Om det går att lagra fler än 9 999 bilder visas indikatorn ”>9999”.
Det går att ändra storleken på bilderna efteråt (se [Ändra storl.], sidan 38).
Kapacitet
Storlek
32MB/
Internminnet
64MB 128MB 256MB 512MB 1GB 2GB
6M 10 21 42 77 157 322 660
19 39 79 142 290 592 1215
3:2 10 21 42 77 157 322 660
19 39 79 142 290 592 1215
3M 20 41 82 148 302 617 1266
37 74 149 264 537 1097 2250
2M 33 66 133 238 484 988 2025
61 123 246 446 907 1852 3798
VGA 196 394 790 1428 2904 5928 12154
491 985 1975 3571 7261 14821 30385
16:9 33 66 133 238 484 988 2025
61 123 246 446 907 1852 3798Ha kul med kameran
SE
21
Inspelningstid för filmer (Enhet: timmar : minuter : sekunder)
Filmer i storleken [640(Fin)] går bara att sp ela in på ”Memory Stick PRO Duo”-minneskort.
Se sidan 11 angående bildst orlekar och bildkvaliteter.
När bilder som är tagna med en äldre Sony-modell spelas upp på den här kameran kan det hända att de inte visas i sin verkliga storlek.
Kapacitet
Storlek
32MB/
Internminnet
64MB 128MB 256MB 512MB 1GB 2GB
640(Fin) – – – 0:02:57 0:06:02 0:12:20 0:25:18
640(Standard) 0:01:27 0:02:56 0:05:54 0:10:42 0:21:47 0:44:27 1:31:09
160 0:22:42 0:45:39 1:31:33 2:51:21 5:47:05 11:44:22 24:18:25SE
22
Om du inte har något ”Memory Stick Duo”-minneskort (lagring i internminnet)
Kameran har ett interminne på 32 MB. Detta minne går inte att ta ut. Även om det inte sitter något ”Memory Stick Duo”-minneskort i kameran går det att ta bilder med hjälp av det här internminnet.
Filmer med bildstorleken inställd på [ 640(Fin)] går inte att lagra i internminnet.
Vi rekommenderar att du alltid säkerhetskopierar (gör en backup-kopia av) dina data på något av följande sätt.
För att kopiera data till ett ”Memory Stick Duo”-minneskort
Gör klart ett ”Memory Stick Duo”-minneskort med en kapacitet på minst 32 MB, och utför sedan proceduren som beskrivs i avsnittet [Kopiera] (sidan 48).
För att kopiera data till hårddisken i en dator
Utför proceduren på sidan 55 till 58 utan något ”Memory Stick Duo”-minneskort isatt i kameran.
Det går inte att flytta bilddata från ett ”Memory Stick Duo”-minneskort till internminnet.
Det går att kopiera data som är lagrade i kamerans interminne till en dator genom att ansluta kameran till datorn via USB, men det går inte att kopiera data från en dator till internminnet.
När ett ”Memory Stick Duo”-minneskort är isatt
[Inspelning]: Bilderna lagras på ”Memory Stick Duo”-minneskortet.
[Uppspelning]: Bilderna på ”Memory Stick Duo”-minneskortet spelas upp.
[Menyer, Inställningar, osv.]: Det går att utföra olika funktioner för bilderna på ”Memory Stick Duo”-minneskortet.
När det inte sitter i något ”Memory Stick
Duo”-minneskort
[Inspelning]: Bilderna lagras i internminnet.
[Uppspelning]: Bilderna som är lagrade i internminnet spelas upp.
[Menyer, Inställningar, osv.]: Det går att utföra olika funktioner för bilderna i internminnet.
Angående bilddata som är lagrade i internminnet
Intern-minnet
B
BHa kul med kameran
SE
23
Batteritiden och antalet bilder som går att lagra/visa
I nedanstående tabeller visas ungefär hur många bilder som går att lagra/visa upp och hur länge batteriet varar vid tagning i
[Normal]-läget med fullt uppladdat batteripaketet (medföljer) vid en temperatur på 25°C. Antalet bilder som går att lagra eller visa medger även byte av ”Memory
Stick Duo”-minneskortet vid behov.
Observera att det faktiska antalet bilder kan bli lägre än vad som anges i tabellerna beroende på användningsförhållandena.
Batterikapaciteten sjunk er både med antalet användningsomgångar och med tiden
(sidan 93).
Antalet bilder som går att lagra/visa och batteritiden sjunker under följande förhållanden:– Vid låg temperatur.
– När blixten används ofta.
– Om kameran slås på och stängs av upprepade gånger.
– Om zoomen används ofta.
– När ljusstyrkan för LCD-skärmens bakgrundsbelysning är höjd (DSC-W50).
– Når punkten [AF-metod] är inställd på
[Monitor].
– När batterierna är svaga.
Vid tagning av stillbilder
Vid tagning under följande förhållanden:– Punkten (Bildkvalitet) är inställd på
[Fin].
– Punkten [AF-metod] är inställd på [Singel].
– Tagning av en bild var 30:e sekund.
– Zoomen växlar mellan vidvinkel och tele.
– Blixten utlöses för varannan bild.
– Kameran slås på och stängs av en gång per tio bilder.
Mätmetoden är baserad på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Antalet bilder som går att lagra och batteritiden beror inte på bildstorleken.
Vid visning av stillbilder
Visning av enstaka bilder i tur och ordning med ca. tre sekunders mellanrum
Vid inspelning av filmer
Vid kontinuerlig inspelning av filmer med en bildstorlek på [160]
LCD-skärm
Antal bilder Batteritid (min.)
DSC-W50
På Ca. 390 Ca. 195
Av Ca. 500 Ca. 250
DSC-W30/W40
På Ca. 400 Ca. 200
Av Ca. 510 Ca. 255
Antal bilder Batteritid (min.)
DSC-W50
Ca. 8000 Ca. 400
DSC-W30/W40
Ca. 8000 Ca. 400
LCD-skärmen tänd LCD-skärmen släckt
DSC-W50
Ca. 190 Ca. 240
DSC-W30/W40
Ca. 190 Ca. 240SE
24
Hur man använder lägesomkopplaren
Ställ in lägesomkopplaren på önskad funktion.
I bruksanvisningen visas de möjliga lägena på lägesomkopplaren på följande sätt.
Lägen för stillbildstagning: Autom. inställningar
Används för att ta bilder på enklaste sätt med helautomatiska inställningar. t steg 5 i ”Läs det här först”: Autoprogram
Gör det möjligt att ta bilder med exponeringen (såväl slutartiden som bländaren) automatiskt inställd. Det går även att välja olika inställningar på menyn.
(För närmare detaljer om vilka funktioner det går att välja mellan t sidan 27): Scenlägen
Gör det möjligt att ta bilder med olika förinställningar för olika sorters scener. t steg 5 i ”Läs det här först”
Lägesomkopplare
Styrknapp: Inspelning av filmert steg 5 i ”Läs det här först”
Går ej att välja Går att väljaHa kul med kameran
SE
25
Scenval
För närmare detaljer t steg 5 i ”Läs det här först”
Kameran ställer in en lämplig kombination för olika funktioner för att göra det möjligt att ta bilder på bästa sätt för en viss sorts scen.
( : det går att välja önskad inställning)
Makro Blixt Autofokusram
Förinställda avstånd
Vitbalans Blixtnivå
Burst/
Multi Burst

—— —
Auto/ —
/
/
— /
SL WBSE
26
Hur man använder menyerna
Hur man använder menypunkterna
1 Inspelning: Slå på kameran och ställ in lägesomkopplaren.
Uppspelning: Tryck på .
Vilka punkter som går att välja beror på vad lägesomkopplaren är inställd på och inspelnings/uppspelningsläget.
2 Tryck på MENU för att tända menyn.
3 Välj önskad menypunkt med b/B på styrknappen.
Om önskad punkt inte visas så fortsätt att trycka på b/B tills den punkten visas på skärmen.
Tryck på z efter att du har valt en punkt i uppspelningsläget.
4 Välj inställning med v/V.
Vald inställning zoomas in och ställs in.
5 Tryck på MENU för att släcka menyn igen.
Om det finns menypunkter som inte får plats på skärmen visas ett v/V-märke i kanten på det ställe där menypunkter brukar visas. Välj det märket med styrknappen för att se de menypunkter som inte visas.
Det går inte att ställa in punkter som inte går att välja.v/V/b/B-knappz-knapp
Lägesomkopplare
Styrknapp
MENU-knapp
-knapp
100
200
400
ISO
Auto
80Hur man använder menyerna
SE
27
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 26
Menypunkter
Tagningsmenyn (sidan 28)
Vilka menypunkter som går att ställa in beror på vad lägesomkopplaren är inställd på. Endast punkter som går att ställa in visas på skärmen.
Uppspelningsmenyn (sidan 35)
(Mapp) - (Skydda)
DPOF (Skriv ut)
(Diabild) (Ändra storl.)
(Rotera) (Dela)
(Inst.) Trimma**
* Vilka inställningar som går att välja beror på scenläget (sidan 25).
** Visas bara under uppspelningszoom.
( : går att ställa in)
Lägesomkopplarens position: Scen
COLOR (Färgläge) — —
9 (Skärpa) —
(Mätmetod) —
WB (Vitbalans) —
ISO — —
(Bildkvalitet) — —
Mode (Insp.sätt) —
(Intervall) — * —
(Blixtnivå) — * —
(Kontrast) — — —
(Skärpa) — — —
(Inst.)
MSE
28
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 26
Tagningsmenyn
Standardinställningarna är markerade med .
Används för att ändra bildens ljusstyrka tillsammans med olika effekter.
Under filminspelning går det bara at t välja [Svartvit] och [Brunton].
När [Multi burst] är inställt ställs färgläget in på [Normal].
COLOR (Färgläge)
Svartvit (B&W) Används för att ställa in bilden på svartvitt.
Brunton (SEPIA) Används för att ställa in bilden på brunton.
Naturligt (NATURAL) Används för att ställa in bilden på lugna färger.
Levande (RICH) Används för att ställa in bilden på starka färger.
NormalHur man använder menyerna
SE
29
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 26
Det går att ändra hur skärpan ska ställas in. Använd den här menyn när det är svårt att ställa in skärpan ordentligt i autofokusläget.
AF är en förkortning av autofokus.
Avståndsinformationen för de förinställda avstånden är bara ungefärlig. Om man riktar objektivet uppåt eller nedåt ökar felet.
För att spela in filmer rekommende rar vi läget [Multi-AF] eftersom autofokusen då fungerar även om kameran skakar en aning.
När den digitala zoomen eller autofokuslampen används ställs skärpan in med prioritet på motiv i mitten eller nära mitten av ramen. I det fallet blinkar - eller -indikatorn och autofokusramen visas inte.
Det kan hända att vissa alternativ in te går att välja, beroende på vilket scenläge som är inställt (sidan 25).
9 (Skärpa)
(oändligt avstånd) Skärpan ställs in på ett motiv på ett förinställt avstånd.
När man tar bilder på motiv bakom ett nät eller en glasruta är det svårt att ställa in skärpan på rätt sätt i autofokusläget. I sådana fall är det praktiskt att använda de förinställda avstånden.
7.0m
3.0m
1.0m
0.5m
Centrumv. AF
(Centrumvägd autofokus)
()
Skärpan ställs automatiskt in på motivet mitt i sökarramen.
Genom att använda det här läget tillsammans med AF-låsfunktionen går det att ta bilden med önskad bildkomposition.
Multi-AF
(Flerpunktsautofokus)
(Stillbilder )
(Filmer )
Skärpan ställs automatiskt in på ett motiv i valfri del av sökarramen.
Det här läget är praktiskt när motivet inte befinner sig mitt i bilden.
Autofokusram
Autofokusramindikator
Autofokusram
AutofokusramindikatorSE
30
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 26z Om motivet inte är skarpt
Om motivet befinner sig nära kanten av ramen (eller skärmen) eller när [Centrumv. AF] används, kan det hända att kameran inte ställer in skärpan på rätt motiv. Gör i så fall så här.
1 Komponera om bilden så att motivet hamnar mitt i autofokusramen, och tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan på motivet (AF-lås).
Så länge du inte trycker ner avtryckaren helt kan du göra om den här proceduren hur många gånger som helst.
2 När AE/AF-låsindikatorn slutar blinka och tänds helt så återgå till den ursprungliga bildkompositionen och tryck ner avtryckaren helt.
Används för att välja vilken metod som ska användas för att välja vilken del av motivet som ska mätas för att ställa in exponeringen.
För närmare detaljer om exponering t sidan 10
När du använder spotmätning eller centrumvägd mä tning rekommenderar vi att du ställer in punkten [9]
(Skärpa) på [Centrumv. AF] för att ställa in skärpan på samma position som används för exponeringsmätningen (sidan 29).
(Mätmetod)
Spot (Spotmätning)
()
Endast en viss del av motivet mäts.
Den här funktionen är praktisk när motivet är i motljus eller när det är stark kontrast mellan motivet och bakgrunden.
Centrumv. (Centrumvägd mätning) ( )
Mitten av bilden mäts upp, och exponeringen ställs in i förhållande till ljusstyrkan på motivet där.
Multi (Multi-patternmätning) Bilden delas upp i flera områden som mäts upp var för sig.
Därefter ställer kameran in en välbalanserad exponering.
AE/AF-låsindikatorn
Autofokusram
Spotmätningshårkors
Rikta in hårkorset över motivetHur man använder menyerna
SE
31
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 26
Används för att justera färgtonerna efter belysningsförhållandena t.ex. när färgerna i bilden ser konstiga ut.
För närmare detaljer om vitbalans t sidan 11
Under flimrande lysrör kan det hända att det inte går att ställa in vitbalansen ordentligt, även om man väljer [Lysrör] ( ).
Utom i läget [Blixt] ( ) ställs punkten [WB] in på [Auto] när blixten utlöses.
Det kan hända att vissa alternativ in te går att välja, beroende på vilket scenläge som är inställt (sidan 25).
Används för att ställa in ljuskänsligheten som ett ISO-värde. Ju högre värde, desto högre känslighet.
För närmare detaljer om ISO-känslighetet t sidan 10
Observera att störningarna i bilden te nderar att öka när ISO-känsligheten ökar.
För scenlägena ställs [ISO] in på [Auto].
WB (Vitbalans)
Blixt ( ) Används för att ställa in vitbalansen för blixttagning.
Den här punkten går inte att välja under inspelning av filmer.
Glödlampa (n) Används för att ställa in vitbalansen på ställen där belysningsförhållandena ändras snabbt som t.ex. på ett party, eller i stark belysning som t.ex. i en fotoateljé.
Lysrör ( ) Används för att ställa in vitbalansen för lysrörsbelysning.
Molnigt ( ) Används för att ställa in vitbalansen för en molnig himmel.
Dagsljus ( ) Används för att ställa in vitbalansen för utomhustagningar, nattscener, neonljus, fyrverkerier, soluppgångar, eller förhållandena precis före eller efter en solnedgång.
Auto Används för att ställa in vitbalansen automatiskt.
ISO
1000 Välj ett högt värde vid tagning på mörka ställen eller vid tagning av motiv som rör sig snabbt, eller välj ett lågt värde för att få bättre bildkvalitet.
800
400
200
100
80
Auto
WB
WBSE
32
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 26
Används för att ställa in stillbildskvaliteten.
För närmare detaljer om bildkvaliteten t sidan 11
Används för att ställa in om kameran ska ta flera bilder i följd när man trycker på avtryckaren.
Angående [Multi burst]
För att spela upp bilder som är tagna i Mul ti Burst-läget i tur och ordning gör man så här:– För att pausa/återuppta uppspelningen: Tryck på z på styrknappen.
– För att spela upp bilden ruta för ruta: Tryck på b/B i pausläge. Tryck på z för att fortsätta spela upp bilderna i tur och ordning.
Följande funktioner går inte att använda i Multi Burst-läget:–S m a r t z o o m
– Blixt
– Uppdelning av en bildserie som är tagen i Multi Burst-läget
– Radering av en enstaka bildruta i en bildserie som är tagen i Multi Burst-läget
– Inställning av bildruteintervallet på något annat läge än [1/30] när lägesomkopplaren är inställd på
När man spelar upp en bildserie som är tagen i Multi Burst-läget på en dator eller en annan kamera som saknar Multi Burst-funktion, visas alla bilderna som en enda bild indelad i 16 bildrutor.
Bildstorleken för bilder som tas i Multi Burst-läget är 1M.
Det kan hända att det inte går att ta bilder i Multi Burst-läget beroende på vilket scenläge som är inställt
(sidan 25).
(Bildkvalitet)
Fin (FINE) Används för att ta bilder med hög upplösning (låg kompression).
Standard (STD) Används för att ta bilder med normal upplösning (hög kompression).
Mode (Insp.sätt)
Multi burst ( ) Kameran tar 16 bildrutor i följd som en enda stillbildsfil när man trycker på avtryckaren.
Detta är praktiskt t.ex. när man vill kontrollera sin form i olika sorters sport.
Det går att ställa in intervallet mellan Multi Burst-bilderna med hjälp av punkten [Intervall] (sidan 34).
Burst ( ) Kameran tar maximalt antal bilder i en följd (se följande tabell) när man trycker ner avtryckaren och håller den nedtryckt.
När ”Inspelning pågår” släcks går det att ta nästa bild.
Normal Kameran tar bara en bild i taget.
MHur man använder menyerna
SE
33
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 26
Angående [Burst]
Blixten stängs in på (blixten avstängd).
När självutlösaren används tar kameran högst fem bilder i följd.
När batterierna blir för svaga, eller när internminnet eller ”Memory Stick Duo”-minneskortet blir fullt, avbryts Burst-tagningen.
Det kan hända att det in te går att ta bilder i Burst-läget beroende på scenläget (sidan 25).
Tagningsintervallet är ungefär 0,7 sekunder.
Maximalt antal bilder som går att ta i en följd
(Enhet: bilder)
Kvalitet
Storlek
Fin
(Högupplösning)
Standard
6M 3 4
3:2 3 4
3M 5 8
2M 7 13
VGA 40 98
16:9 7 13SE
34
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 26
Används för att ställa in bildruteintervallet för [Multi burst]-läget (sidan 32).
Används för att justera mängden blixtljus.
För att byta blixtläge t steg 5 i ”Läs det här först”
Används för att justera bildens kontrast.
Används för att ställa in skärpan för bilden.
Se sidan 42.
(Intervall)
1/7.5 (1/7.5") Välj först [Multi burst] med hjäl p av [Mode], och ställ sedan in
önskad [Intervall]-inställning. Den här funktionen går inte att använda när någon annan funktion än [Multi burst] är inställd.
1/15 (1/15")
1/30 (1/30")
(Blixtnivå)
+ ( +) Mot +: Gör blixtljuset starkare.
Normal
– ( –) Mot –: Gör blixtljuset svagare.
(Kontrast)
+ ( ) Mot +: Ökar kontrasten.
Normal
– ( ) Mot –: Minskar kontrasten.
(Skärpa)
+ ( ) Mot +: Gör bilden skarpare.
Normal
– ( ) Mot –: Gör bilden mjukare.
(Inst.)
MHur man använder menyerna
SE
35
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 26
Visningsmenyn
Standardinställningarna är markerade med .
Används för att välja mappen som innehåller den bild som du vill spela upp när kameran används med ett ”Memory Stick Duo”-minneskort.
1 Välj önskad mapp med b/B på styrknappen.
2 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.z Angående mappar
Kameran lagrar bilder i en bestämd mapp på ”Memory Stick Duo”-minneskortet (sidan 47). Det går att byta mapp och att skapa nya mappar.
För att skapa en ny mapp t [Skapa lagr.mapp] (sidan 47)
För att byta lagringsmapp för bilderna t [Byt lagr.mapp] (sidan 48)
När det finns flera mappar på ”Memory Stick Duo”- minneskortet och den första eller sista bilden i en mapp visas, tänds följande indikatorer.: Hoppa till föregående mapp.: Hoppa till nästa mapp.: Hoppa till antingen föregående eller nästa mapp.
(Mapp)
OK Se följande procedur.
Ångra Används för att ångra ett val.
102 2/2
2006
9
111 : :05:34AM
OKSE
36
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 26
Används för att skydda bilder från att bli raderade av misstag.
För att skydda bilder i enbildsläget
1 Tänd den bild som du vill skydda.
2 Tryck på MENU för att tända menyn.
3 Välj [-] (Skydda) med b/B på styrknappen, och tryck sedan på z.
Bilden är nu skyddad och skyddsindikatorn - tänds för den bilden.
4 Om du vill skydda ännu fler bilder så välj önskad bild med b/B, och tryck sedan på z.
För att skydda bilder i indexläget
1 Skjut zoomknappen mot (index) för att tända indexskärmen.
2 Tryck på MENU för att tända menyn.
3 Välj [-] (Skydda) med b/B på styrknappen, och tryck sedan på z.
4 Välj [Välj] med v/V, och tryck sedan på z.
5 Välj den bild som du vill skydda med v/V/b/B, och tryck sedan på z.
En grön --indikator tänds för vald bild.
6 Upprepa steg 5 för att skydda ytterligare bilder.
7 Tryck på MENU.
8 Välj [OK] med B, och tryck sedan på z.
--indikatorn blir vit. Valda bilder skyddas.
Om du vill skydda alla bilderna i mappen så välj [Alla i mappen] i steg 4, och tryck på z. Välj [På] med
B, och tryck sedan på z.
- (Skydda)
Skydda (-) Se följande procedur.
Avsl. Används för att lämna skyddsfunktionen.
VGA
2/9
Skydda
Avsl.
TILLBAKA/NÄSTA
-
MENU NÄST A VÄLJ
- (grön)Hur man använder menyerna
SE
37
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 26
För att ta bort skyddet
I enbildsläget
Tryck på z i steg 3 eller 4 i ”För att skydda bilder i enbildsläget”.
I indexläget
1 Välj den bild som du vill ta bort skyddet för i steg 5 i ”För att skydda bilder i indexläget”.
2 Tryck på z så att --indikatorn blir grå.
3 Upprepa ovanstående manöver för alla bilder som du vill ta bort skyddet för.
4 Tryck på MENU, välj [OK] med B, och tryck sedan på z.
För att ta bort skyddet för alla bilder i mappen
Välj [Alla i mappen] i steg 4 i ”För att skydda bilder i indexläget”, och tryck på z. Välj [Av] med B, och tryck sedan på z.
Observera att när man formaterar internminnet eller ”Memory Stick Duo”-minneskortet raderas alla data i minnet respektive på kortet, inklusive skyddade bilder, och de bilderna går sedan inte att återställa.
Det kan ta en liten stund att skydda en bild.
Används för att lägga till en -markering (utskriftsmarkering) för bilder som du vill skriva ut (sidan 72).
Se sidan 69.
Används för att spela upp de inspelade bilderna i tur och ordning (bildspel).
Intervall
DPOF
(Skriv ut)
(Diabild)
3 s Används för att ställa in intervallet vid bildspel.
5 s
10 s
30 s
1 minSE
38
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 26
Upprepa
Bild
1 Välj [Intervall], [Upprepa] och [Bild] med v/V/b/B på styrknappen.
2 Välj [Start] med V/B, och tryck sedan på z.
Bildspelet startar.
För att avsluta bildspelet: tryck på z för att pausa bildspelet. Välj [Avsl.] med V, och tryck sedan på z.
När bildspelet är pausat går det att hoppa till föregående/nästa bild med b/B.
Intervallinställningen är bara ett riktmärke och det faktiska intervallet kan variera beroende på bildstorleken mm.
Det går att ändra storleken på en lagrad bild och spara den som en ny fil. Originalbilden finns kvar även efter storleksändringen.
1 Tänd den bild som du vill ändra storleken på.
2 Tryck på MENU för att tända menyn.
3 Välj [ ] (Ändra storl.) med b/B på styrknappen, och tryck sedan på z.
4 Välj önskad storlek med v/V, och tryck sedan på z.
Bilden lagras i den nya storleken som den nyaste filen i lagringsmappen.
På Bilderna visas i en kontinuerlig loop.
Av När alla bilder har visats avbryts bildspelet.
Mapp Bilderna i vald mapp spelas upp.
Alla Alla bilder på ”Memory Stick Duo”-minneskortet spelas upp.
Start Se följande procedur.
Ångra Används för att avbryta bildspelet.
(Ändra storl.)
6M
Dessa storleksangivelser är bara ett riktmärke.t steg 4 i ”Läs det här först”
3M
2M
VGA
Ångra Används för att avbryta storleksändringen.Hur man använder menyerna
SE
39
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 26
För närmare detaljer om Bildstorlek t steg 4 i ”Läs det här först”
Det går inte att ändra storleken på filmer eller Multi Burst-bilder.
När storleken ändras från en liten storlek till en stor storlek sjunker bildkvaliteten.
Det går inte att ändra bildstorleken till [3:2] eller [16:9].
När man ändrar storleken på en bild med aspekten [3:2] eller [16:9] uppstår det svarta band längst upp och längst ned i bilden.
Används för att rotera en stillbild.
1 Tänd den bild som du vill vrida.
2 Tryck på MENU för att tända menyn.
3 Välj [ ] (Rotera) med b/B på styrknappen, och tryck sedan på z.
4 Välj [ ] med v, och vrid sedan bilden med b/B.
5 Välj [OK] med v/V, och tryck sedan på z.
Det går inte att vrida skydda bilder, filmer eller Multi Burst-bilder.
Det kan hända att det inte går att vrida bilder som är tagna med andra kameror.
När bilder visas på en dator kan det hända att bildvridningsinformationen inte reflekteras beroende på mjukvaran.
Används för att klippa filmer, eller ta bort onödiga delar av filmer. Detta är den funktion vi rekommenderar att du använder när det är dåligt med utrymme i interminnet eller på ”Memory
Stick Duo”-minneskortet, eller för att bifoga filmer till e-postmeddelanden.
Observera att originalfilmen raderas och det numret hoppas över. Observera även att det inte går att
återställa en fil när den väl har klippts.
(Rotera)
Används för att rotera en bild. Se följande procedur.
OK Används för att utföra roteringen. Se följande procedur.
Ångra Används för att avbryta roteringen.
(Dela)
OK Se följande procedur.
Ångra Används för att avbryta uppdelningen.SE
40
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 26
Exempel: För att klippa en film som är numrerad 101_0002
I det här avsnittet beskrivs hur man delar upp en film som är numrerad 101_0002 och raderar vissa delar i följande filkonfiguration.
1 Klipp scen A.
Dela
101_0002 delas upp i 101_0004 och 101_0005.
2 Klipp scen B.
Dela
101_0005 delas upp i 101_0006 och 101_0007.
3 Radera scen A och B om de inte behövs längre.
Radera Radera
4 Bara önskade scener blir kvar.
Procedur
1 Välj den film som ska delas upp.
2 Tryck på MENU för att tända menyn.
3 Välj [ ] (Dela) med b/B på styrknappen, och tryck sedan på z.
4 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
Filmen börjar spelas upp.
1 2
101_0002
101_0003
3
101_0001
1 2 3 AB
101_0002
101_0004
12 3 B A
101_0005
13
101_0004 101_0007
101_0006
AB 2
13 2
101_0006Hur man använder menyerna
SE
41
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 26
5 Tryck på z vid önskad delningspunkt.
Om du vill justera delningspunkten så välj [ c/C] (bildrutematning baklänges/framlänges) och justera delningspunkten med hjälp av b/B.
Om du vill byta klippställe helt så välj [Ångra]. Filmen börjar spelas upp igen.
6 Välj [OK] med v/V, och tryck sedan på z.
7 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
Filmen klipps på det stället.
De klippta filmerna får nya nummer och lagras som de nyaste filerna i vald lagringsmapp.
Följande sorters filmer och bilder går inte att klippa.
– Stillbilder
– Filmer som är för korta för att gå att klippa (under ca. två sekunder)
– Skyddade filmer (sidan 36)
Se sidan 42.
Används för att lagra en förstorad/förminskad bild (t steg 6 i ”Läs det här först”) som en ny fil.
1 Tryck på MENU under uppspelningszoom för att tända menyn.
2 Välj [Trimma] med B på styrknappen, och tryck sedan på z.
3 Välj bildstorlek med v/V, och tryck sedan på z.
Bilden lagras och sedan visas originalbilden igen.
Den trimmade bilden lagras som den nyaste filen i vald lagringsmapp, och även originalbilden blir kvar.
Det kan hända att bildkvaliteten sjunker för trimmade bilder.
Det går inte att trimma bilder till storleken [3:2] eller [16:9].
(Inst.)
Trimma
Tr i mm a Se följande procedur.
Åter Används för att avbryta trimningen.
00:00:02
10/10
STD
640
O K
Delning- spunkt
Dela
Ångra
Avsl.SE
42
Hur man använder inställningsskärmarna
Hur man använder punkterna på inställningsskärmarna
Det går att ändra standardinställningarna via inställningsskärmarna.
1 Slå på kameran.
2 Tryck på MENU för att tända menyn.
3 Tryck först på B på styrknappen, gå till inställningen (Inst.), och tryck sedan en gång till på B.
4 Tryck på v/V/b/B på styrknappen för att välja den punkt du vill ställa in.
Ramen runt vald punkt blir gul.
5 Tryck på z för att mata in inställningen.
För att släcka skärmen (Inst.) trycker man på MENU.
För att återvända till menyn från (Inst.)-skärmen trycker man upprepade gånger på b på styrknappen.
När menyn inte visas
Om man håller MENU-knappen intryckt längre tänds (Inst.)-skärmen.
För att avbyta inställningarna på skärmen (Inst.)
Välj [Ångra] om det alternativet visas, och tryck sedan på z på styrknappen. Om det alternativet inte visas så välj om föregående inställning igen.
Denna inställning hålls kvar i mi nnet även när kameran stängs av.v/V/b/B-knappz-knapp
Lägesomkopplare
Styrknapp
MENU-knapp
Ångra
Inställningar 2
Filnummer:USB-ansl.:Video ut:Klockinställning:Hur man använder inställningsskärmarna
SE
43
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 42
Kamera
Standardinställningarna är markerade med .
Används för att välja autofokusmetod.
Används för att välja digitalt zoomläge. Kameran förstorar bilden med hjälp av optisk zoom
(upp till 3×). När zoomförstoringsgraden överskrider 3× använder kameran antingen smart zoom eller digital precisionszoom.
Bildstorlek och maximal zoomförstoringsgrad när smart zoom används
AF-metod
Singel (S AF) Skärpan ställs automatiskt in när man trycker ner avtryckaren halvvägs och håller den där. Detta läge är praktiskt för att fotografera stillastående motiv.
Monitor (M AF) Skärpan ställs in redan innan man trycker ner avtryckaren halvvägs. I detta läge går skärpeinställningen snabbare.
Batteriförbrukningen ökar jämför t med engångsautofokusläget.
Digital zoom
Smart
(Smart zoom)
()
Bilden förstoras digitalt, praktiskt taget utan förvrängning.
Detta läge går inte att använda när bildstorleken är inställd på
[6M] eller [3:2].
Den maximala zoomförstoringsgraden för smart zoom visas i följande tabell.
Precision
(Digital precisionszoom)
()
Alla bildstorlekar förstoras upp till maximalt 6×, men bildkvaliteten sjunker.
Av Den digitala zoomen används ej.
Storlek Maximal zoomförstoringsgrad
3M Ca. 4,1×
2M Ca. 5,2×
VGA Ca. 13×
16:9 Ca. 4,4×SE
44
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 42
När man skjuter på zoom knappen tänds zoomskalan.
Det optiska zoomområdet ingår i den maximala zoomförstoringsgraden för smart zoom/precisionszoom.
Autofokusramen visas inte när den di gitala zoomen används. - eller -indikatorn blinkar, och skärpan ställs automatiskt in med företräde för motiv i närheten av mitten av ramen.
När den smarta zoomen används kan det hända att b ilden på skärmen ser grovkornig ut. Detta fenomen har dock ingen inverkan på själva bilden som lagras.
När man använder kameran visas instruktioner för olika funktioner på skärmen.
Används för att minska risken för röda ögon i bilden vid blixttagning. Gör denna inställning före tagningen.
Det tar ungefär en sekund innan slutaren utlöses, så håll kameran stadigt för att undvika att bilden blir suddig på grund av att kameran skakar. Se även till att inte motivet rör sig.
Det kan hända att rödögereduceringen inte ger önskad effekt beroende på individuella skillnader, avståndet till motivet, att motivet inte ser förblixten, eller andra faktorer.
Funktionsguide
På Funktionsguiden visas.
Av Funktionsguiden visas inte.
Rögödereduc.
På ( ) Minskar risken för röda ögon.
Blixten utlöses två eller fler a gånger innan själva tagningen.
Av Rödögereduceringen avstängd.
W-sidan om den här linjen är det optiska zoomområdet, och T-sidan det digitala zoomområdet.
ZoomförstoringsgradHur man använder inställningsskärmarna
SE
45
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 42
Autofokuslampan är en fyllnadsbelysning som gör det lättare att ställa in skärpan på ett motiv när det är mörkt runtomkring.
Autofokuslampan utstrålar rött ljus som gör det lättare för kameran att ställa in skärpan från det att man trycker ner avtryckaren halvvägs ända tills skärpan är inställd. Under tiden visas indikatorn .
Om inte tillräckligt mycket ljus från autofokuslampan når fram till motivet eller om motivet saknar kontrast, går det inte att ställa in skärpan. (Vi rekommenderar ett avstånd på upp till ca. 3,2 m (zoom: W)/
2,3 m (zoom: T).)
Skärpan ställs in så länge ljus från autofokuslampan träffar motivet, även om ljuset inte lyser precis mitt på motivet.
Autofokuslampan fungerar inte när ett förinställt avstånd är inställt (sidan 29).
Autofokusramen visas inte. - eller -indikatorn b linkar, och skärpan ställs automatiskt in med företräde för motiv i närheten av mitten av ramen.
Autofokuslampan fungerar inte när (skymningslä get) eller (landskapsläget) är valt bland scenlägena.
Autofokuslampan utstrålar väldigt skarpt ljus. Det är visserligen inte farligt, men vi avråder ändå från att titta rakt in i autofokuslampan på nära håll.
Används för att se den inspelade bilden i ca. två sekunder direkt efter tagningen av en stillbild.
Om man trycker ner avtryckaren halvvä gs i det läget släcks den tagna bilden på skärmen och det går att ta nästa bild med en gång.
AF-lampa
Auto Autofokuslampan används.
Av Autofokuslampan används inte.
Autom. granskn.
På Automatisk granskning används.
Av Automatisk granskning används inte.
ONSE
46
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 42
Internminnesverktyg
Den här punkten visas inte när ett ”Memory Stick Duo”-minneskort är isatt i kameran.
Standardinställningarna är markerade med .
Används för att formatera internminnet.
Observera att när man formaterar internminnet radera s alla data i det för gott, även inklusive skyddade bilder.
1 Välj [OK] med v på styrknappen, och tryck sedan på z.
Meddelandet ”Alla data i internminne kommer att raderas Klar?” tänds.
2 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
Formateringen är klar.
Format
OK Se följande procedur.
Ångra Används för att avbryta formateringen.Hur man använder inställningsskärmarna
SE
47
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 42
Memory Stick-verktyg
Den här punkten visas bara när ett ”Memory Stick Duo”-minneskort är isatt i kameran.
Standardinställningarna är markerade med .
Används för att formatera ”Memory Stick Duo”-minneskortet. Sådana ”Memory Stick Duo”-minneskort som säljs i handeln är redan formaterade och går att använda med en gång.
Observera att alla data på ”Mem ory Stick Duo”-minneskortet raderas vid formatering, inklusive skyddade bilder.
1 Välj [OK] med v på styrknappen, och tryck sedan på z.
Meddelandet ”Alla data på Memory Stick kommer att raderas Klar?” tänds.
2 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
Formateringen är klar.
Används för att skapa en mapp på ett ”Memory Stick Duo”-minneskort för att lagra bilder.
1 Välj [OK] med v på styrknappen, och tryck sedan på z.
Skärmen för att skapa mappar tänds.
2 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
En ny mapp skapas vars nummer blir ett steg högre än det tidigare högsta numret, och den nya mappen blir till lagringsmapp.
För närmare detaljer om mappar, se sidan 35.
Om du inte skapar någon ny mapp vä ljs mappen ”101MSDCF” som lagringsmapp.
Det går att skapa mappar med nummer upp till ”999MSDCF”.
Bilderna lagras i den nyskapade mappen ända tills man skapar eller väljer en ny mapp.
Det går inte att radera en mapp me d den här kameran. Använd en dator e.d. om du vill radera en mapp.
Det går att lagra upp till 4 000 bilder per mapp. När mappen blir full skapas automatiskt en ny mapp.
Se ”Lagringsdestinationer och filnamn för bildfiler” (sidan 60) för närmare detaljer.
Format
OK Se följande procedur.
Ångra Används för att avbryta formateringen.
Skapa lagr.mapp
OK Se följande procedur.
Ångra Används för att avbryta skapandet av en mapp.
Skapa lagr.mapp
Skapar lagringsmapp
102MSDCF
Klar?
OK
ÅngraSE
48
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 42
Används för att byta lagringsmapp.
1 Välj [OK] med v på styrknappen, och tryck sedan på z.
Skärmen för att välja mappar tänds.
2 Välj önskad mapp med b/B, och [OK] med v, och tryck sedan på z.
Det går inte att välja mappe n ”100MSDCF” som lagringsmapp.
Det går inte att flytta inspelade bilder till en annan mapp.
Används för att kopiera alla bilder i internminnet till ett ”Memory Stick Duo”-minneskort.
1 Sätt i ett ”Memory Stick Duo”-minneskort med en kapacitet på minst 32 MB.
2 Välj [OK] med v på styrknappen, och tryck sedan på z.
Meddelandet ”Alla data i internminne kommer att kopieras Klar?” tänds.
3 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
Kopieringen startar.
Använd ett fullt uppladdat ba tteripaket eller nätadaptern (medföljer ej). Om man försöker kopiera bildfiler med ett alltför svagt batteripaket kan det hända att batteripaketet tar slut mitt under kopieringen så att den misslyckas, och det finns till och med risk att data blir förstörda.
Det går inte att kopiera bara vissa bilder.
Originalbilderna i internminnet blir kvar även efter kopieringen. Om du vill radera innehållet i internminnet, så ta ut ”Memory Stick Duo”-minneskortet efter kopieringen och utför kommandot
[Format] som beskrivs under (Internminnesverktyg) (sidan 46).
Det går in

TXT / PDF

Available 37 files for DSC-W30 View all >
HelpDrivers Since March 2000