Sony DSC-W1 Download Manual

filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\010cov.fm]masterpage:Right
model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
Digital Still Camera
Betjeningsvejledning
Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du tager digitalkameraet i brug, og gem den til fremtidig brug.
Ejer-registrering
Model- og serienumrene er angivet på undersiden. Noter serienummeret på nedenstående plads. Henvis altid til disse numre, hvis du henvender dig til en Sony forhandler angående dette produkt.
Model nr. DSC-W1/W12
Serienr.
DSC-W1/W12
2004 Sony Corporation
Klargøring_____________________________
Optage stillbilleder _____________________
Se stillbilleder _________________________
Slette stillbilleder ______________________
Inden avancerede funktioner _____________
Optage stillbilleder på avanceret måde ________
Se stillbilleder på avanceret måde _________
Redigere stillbilleder _____________________
Udskrivning af stillbilleder ________________
(PictBridge-printer)
Se film_________________________________
Se billeder på computer___________________
Fejlsøgning ____________________________
Yderligere oplysninger ___________________
Indeks _________________________________
01cov.book Page 1 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
2filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\02war.fm]masterpage:Left3
Undlad at udsætte digitalkameraet for regn eller fugt, så risiko for brand eller elektrisk stød undgås.

ADVARSEL
01cov.book Page 2 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\02war.fm]masterpage:Right3
3
Af hensyn til brugerens sikkerhed og komfort, er udstyret forsynet med et støbt stik, der er i overensstemmelse med BS1363.
Hvis det er nødvendigt at udskifte sikringen i det medfølgende stik, skal der bruges en sikring med det samme amperetal som den medfølgende, og som er godkendt af ASTA eller BSI til BS1362
(dvs. med - eller -mærket).
Hvis det stik, der følger med udstyret, har et aftageligt sikringsdæksel, skal du sørge for at fastgøre det, når du har udskiftet sikringen.
Brug aldrig stikket uden påsat sikringsdæksel.
Kontakt nærmeste Sony reparatør, hvis du mister sikringsdækslet.
Dette produkt er blevet afprøvet, og det overholder grænserne i EMC-direktivet vedrørende brug af tilslutningskabler med en længde på mindre end 3 meter.
Bemærk
De elektromagnetiske felter på de forskellige frekvenser kan påvirke kameraets billede og lyd.
Bemærk
Hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisme bevirker, at datatransmissionen afbrydes midtvejs
(svigter), skal du genstarte programmet eller tage
USB-kablet ud og sætte det i igen.
I nogle lande og områder kan der gælde regler for bortkastelse af det batteri, der bruges til at forsyne produktet med strøm. Henvend dig til de lokale myndigheder.
Bemærkning til kunder i Det
Forenede Kongerige
Bemærk for kunder i Europa
"Memory Stick"
Bemærk
01cov.book Page 3 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
4filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\02war.fm]masterpage:Left
Læs dette først
Prøveoptagelse
Inden du begynder at optage begivenheder, du ikke har mulighed for at optage igen, er det en god ide at lave en prøveoptagelse, så du er sikker på, at kameraet virker korrekt.
Ingen kompensation for optagelsens indhold
Der ydes ikke kompensation for optagelsens indhold, hvis der ikke kan optages eller afspilles pga. en funktionsfejl på kameraet, optagemediet el.lign.
Vedrørende sikkerhedskopiering
For at undgå eventuelt tab af data anbefales det altid at sikkerhedskopiere data på en disk.
Bemærkninger om billeddatakompatibilitet
• Kameraet er i overensstemmelse med designreglerne for kamerafilsystemer ifølge verdensstandarden JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries
Association).
• Der gives ingen garanti for, at billeder, der er optaget med dit kamera, kan afspilles på andet udstyr, og at billeder, der er optaget eller redigeret med andet udstyr, kan afspilles på dit kamera.
Forsigtighed vedrørende ophavsret
Tv-programmer, film, videobånd og andet materiale kan være underkastet bestemmelser om ophavsret. Uautoriseret optagelse af sådant materiale kan være i strid med lovgivningen om ophavsret.
Undgå at ryste eller slå til kameraet
Ud over funktionsfejl og manglende evne til at optage billeder, kan det gøre "Memory Stick"’en ubrugelig, eller der kan opstå billeddata-forstyrrelser, skade eller tab.
LCD-skærm, LCD-søger (kun modeller med LCD-søger) og objektiv
• LCD-skærmen og LCD-søgeren er fremstillet med avanceret teknologi, så mere end 99,99 % af pixels bruges effektivt. Alligevel kan der forekomme nogle små sorte prikker og/eller lysprikker (hvide, røde, blå eller grønne), som konstant kan ses på LCD-skærmen og i LCD-søgeren. Disse prikker er normale, og påvirker ikke optagelsen på nogen måde.
• Vær forsigtig, hvis kameraet anbringes i nærheden af et vindue eller udendørs. Hvis
LCD-skærmen, søgeren eller objektivet udsættes for direkte sollys igennem længere tid, kan der opstå funktionsfejl.
• Tryk ikke for hårdt på LCD-skærmen.
Skærmen kan være ujævn, og det kan forårsage funktionsfejl.
• I kolde omgivelser kan der komme skygger på billeder på LCD-skærmen. Det er ikke en funktionsfejl.
Motorzoom-objektivet
Kameraet er udstyret med et motorzoom-objektiv.
Pas på ikke at udsætte objektivet for stød eller slag.
Rens blitzoverfladen inden brug
Varmen fra blitzudstrålingen kan få snavs på blitzoverfladen til at misfarve blitzoverfladen eller klæbe fast på den, så der ikke udsendes tilstrækkeligt lys.
Undgå at kameraet bliver vådt
Pas på, at kameraet ikke bliver vådt, når du tager billeder udenfor i regnvejr eller under lignende forhold. Hvis der trænger vand ind i kameraets indre, kan der opstå skader, som i visse tilfælde ikke kan repareres. Hvis der dannes kondensvand, skal du se page 116 og følge vejledningen om, hvordan det fjernes, inden du bruger kameraet.
Udsæt ikke kameraet for sand eller støv
Brug af kameraet i sandede eller støvede omgivelser kan forårsage funktionsfejl.
Ret ikke kameraet mod solen eller andet stærkt lys
Dette kan forårsage uoprettelige øjenskader. Det kan også forårsage funktionsfejl på kameraet.
Bemærkninger om omgivelser, hvor du kan bruge kameraet
Brug ikke kameraet nær et sted, der udvikler stærke radiobølger eller udsender stråling.
Kameraet vil ikke kunne optage eller afspille korrekt.
01cov.book Page 4 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\02war.fm]masterpage:Right
5
Billeder brugt i betjeningsvejledningen
De fotografier, der er brugt som eksempler på billeder i betjeningsvejledningen, er reproducerede billeder. Der er ikke tale om billeder, der er optaget med dette kamera.
Varemærker
• er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
• "Memory Stick," , "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
Duo", , "MagicGate" og er varemærker tilhørende Sony Corporation.
• Picture Package er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Media og
DirectX er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i
USA og/eller andre lande.
• Macintosh, Mac OS, QuickTime, iMac, iBook
PowerBook Power Mac og eMac er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Apple Computer, Inc.
• Macromedia og Flash er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende
Macromedia, Inc. i USA og/eller andre lande.
• Intel, MMX og Pentium er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Intel
Corporation.
• Derudover er system- og produktnavne, der bruges i betjeningsvejledningen, generelt varemærker eller registrerede varemærker, som tilhører de respektive udviklere eller producenter. ™ og -mærkerne er ikke brugt i alle tilfælde i betjeningsvejledningen.
Carl Zeiss-objektiv
Kameraet er udstyret med et Carl Zeiss-objektiv, der kan gengive skarpe billeder med fremragende kontrast.
Kameraets objektiv er fremstillet under et kvalitetsgarantisystem certificeret af Carl
Zeiss i overensstemmelse med Carl Zeiss’ kvalitetsstandarder i Tyskland.
01cov.book Page 5 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
6filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\01covTOC.fm]masterpage:Left
Indholdsfortegnelse
Læs dette først........................................... 4
Delenes betegnelser .................................. 8
Funktionsknap .................................... 10
Klargøre batterier....................................11
Oplade batterierne................................... 11
Isætte batterierne..................................... 13
Brug af lysnetadapteren ..........................16
Bruge kameraet i udlandet ...................... 16
Tænde/slukke kameraet ..........................17
Sådan bruges kontrolknappen................. 17
Indstille dato og klokkeslæt .................... 18
Indsætte og udtage "Memory Stick" ....... 20
Indstilling af stillbilledstørrelse .............. 21
Billedstørrelse og kvalitet ....................... 22
Grundliggende stillbilled-optagelse
— Brug af funktionen Automatisk justering.......................................... 24
Kontrol af det sidst optagede billede
— Quick Review............................ 26
Brug af zoomfunktionen..................... 26
Optagelse af nærbilleder — Makro .... 28
Brug af selvudløseren ......................... 29
Valg af blitz-indstilling....................... 30
Optage billeder med søgeren .............. 32
Indføje dato og klokkeslæt på et stillbillede ....................................... 33
Optage afhængigt af sekvensforhold.. 34
Se billeder på kameraets LCD-skærm.... 37
Se billeder på en tv-skærm ..................... 39
Slette billeder.......................................... 41
Formatering af en "Memory Stick" ........ 43
Sådan klargøres og betjenes kameraet.... 45
Ændre menuen ................................... 45
Ændre punkterne på
SET UP-skærmen........................... 46
Bestemme stillbilledkvaliteten ............... 46
Oprette eller vælge en mappe................. 47
Oprette en ny mappe .......................... 47
Skift af optagemappe.......................... 47
Vælge en Auto fokus-metode .................48
Vælge en fokus områdesøger ramme
— AF områdesøger ........................48
Vælge en fokusbetjening
— AF Indstilling.............................49
Indstille afstanden til motivet
— Fokusforvalg..............................50
Optagelse med manuel indstilling af lukkerhastighed og blænderåbningsværdi
— Manuel eksponering ..................51
Justering af eksponeringen
— EV justering...............................54
Vise et histogram ................................55
Valg af måling-indstilling .......................56
Justere farvetoner
— Hvidbalance...............................57
Justere blitzniveauet
— Flash Level ................................58
Kontinuerlig optagelse ............................59
Optagelse i Multi Burst-indstilling
— Multi Burst.................................60
Optagelse med specialeffekter
— Picture Effect .............................60
Klargøring
Optage stillbilleder
Se stillbilleder
Slette stillbilleder
Inden avancerede funktioner
Optage stillbilleder på avanceret måde
01cov.book Page 6 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\01covTOC.fm]masterpage:L1-Right
7
Valg af mappe og afspilning af billeder
— Folder.........................................62
Forstørre en del af et stillbillede .............63
Forstørre et billede
— Afspilningszoom........................63
Optage et forstørret billede
— Trimming ...................................64
Afspille efterfølgende billeder
— Slide Show.................................64
Rotere stillbilleder
— Rotate.........................................65
Afspilning af billeder i Multi Burst-indstilling ........................................65
Afspille uafbrudt .................................66
Afspille delbillede for delbillede ........66
Beskytte billeder
— Protect........................................67
Ændre billedstørrelse
— Resize.........................................68
Vælge billeder til udskrivning
— Print (DPOF) mark ....................69
Tilslutning til en PictBridge-kompatibel printer ............................................. 71
Udskrive billeder .................................... 72
Udskrivning af indeksbilleder................. 74
Optage film ............................................. 77
Se film på LCD-skærmen ....................... 78
Slette film................................................ 79
Klippe film.............................................. 80
Kopiere billeder til din computer
— For Windows-brugere ............... 82
Installere USB-driveren...................... 83
Tilslutning af kameraet til en computer.................................... 84
Kopiere billeder.................................. 85
Se billederne på computer .................. 87
Billedfil-lagerdestinationer og filnavne........................................... 87
Se billedfiler når de er kopieret til en computer med kameraet ................. 89
Installation af "Picture Package" ....... 89
Kopiere billeder ved hjælp af
"Picture Package"........................... 91
Brug af "Picture Package" .................. 92
Kopiere billeder til computeren
— For brugere af Macintosh...........93
Brug af "ImageMixer VCD2" .............94
Fejlsøgning ..............................................96
Advarsler og meddelelser......................106
Selvdiagnosedisplay ..............................108
Antal billeder, som kan gemmes, eller optagetid........................................109
Menupunkter .........................................110
SET UP-punkter ....................................114
Forsigtighedsregler................................116
Om "Memory Stick"..............................117
Om nikkel-metalhydrid-batterier...........118
Om batteriopladeren..............................119
Specifikationer ......................................120
LCD-skærmen .......................................122
Indeks ....................................................126
Se stillbilleder på avanceret måde
Redigere stillbilleder
Stillbilled-udskrivning
(PictBridge-printer)
Se film
Se billeder på computer
Fejlsøgning
Yderligere oplysninger
Indeks
01cov.book Page 7 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
8filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\03bas.fm]masterpage:Left2:1
Delenes betegnelser
Se siderne i parentes for nærmere oplysninger om betjening.qgqhqj
1
2
3
7
4
5qa
6qsqdqfqk
8
9
0
A POWER -knap (17)
B POWER -lampe (17)
C Lukkerknap (25)
D Mikrofon
E Selvudløserlampe (29)/
AF-reflektor (31, 114)
F Objektiv
G RESET -knap (96)
H Højttaler
I Gevind til fastgørelse af stativ
J Batteridæksel (13)
K OPEN -knap (13)
L Blitz (30)
M Søgervindue
N Jackstik/"Memory Stick"-dæksel
O DC IN -jackstik (16)
P A/V OUT (MONO) -jackstik (39)
Q Tilslutningslampe (20)
R DC IN jackstikdæksel (16)
• Brug et stativ med en skruelængde på mindre end 5,5 mm. Du kan ikke fastgøre kameraet forsvarligt på et stativ, der har længere skruer, og kameraet kan blive beskadiget.
01cov.book Page 8 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\03bas.fm]
9masterpage:Right2:1(blank)
A (Display/LCD til/fra) knap
(32)
B Søger (32)
C LCD-skærm
Se side 122 til 125, hvis du ønsker nærmere oplysninger om elementerne på LCD-skærmen.
D MENU knap (45, 110)
E (Billedstørrelse/Slet) -knap (21, 41)
F Kontrolknap
Menu tændt: v/V/b/B/z (17)/
Menu slukket: / /7/ (30/29/
26/28)
17
8
9q;
2
3
4
5
6
Fastgørelse af stroppen
Selvudløser (29)/optagelampe (rød) (25)
AE/AF-låslampe (grøn)
(25)
(Blitzopladning) lampe (orange) (30)
Funktionsknap "M": lukkerhastighed/blænderåbningsværdi (51)
G Til at optage: Zoom (W/T) -knap
(26)
Til at se: /
(Afspilningszoom) -knap (63)/
(Indeks) -knap (38)
H Funktionsknap (10, 110)
I Hægte til strop
J (USB) jackstik (84)
01cov.book Page 9 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
10filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\03bas.fm]masterpage:Left2:1
Funktionsknap
Før du bruger kameraet, skal du indstille det ønskede mærke på funktionsknappen til POWER-lampesiden.
(Funktionen Automatisk justering)
Fokus, eksponering og hvidbalance justeres automatisk, så det bliver let at optage.
Billedkvaliteten indstilles til [Fine]
(side 46).
P (Program-auto-optagelse)
Optagejusteringerne foregår automatisk ligesom ved funktionen automatisk juster-ing, men du kan også ændre fokus eller andre justeringer efter behov. Desuden kan du indstille forskellige optagefunktioner vha. menuer (side 45 og 110).
M (Optagelse med manuel eksponering)
Du kan manuelt indstille blænderåbningen og lukkerhastigheden (side 51). Desuden kan du indstille forskellige optage-funktioner vha. menuer (side 45 og 110).
(Twilight indstilling)
(Twilight portrait indstilling)
(Candle-indstilling)
(Landscape indstilling)
(Beach indstilling)
(Soft Snap-indstilling)
Du kan nemt optage gode billeder afhængig af situationen (side 34). Desuden kan du indstille forskellige optagefunktioner vha. menuer (side 45 og 111).
POWER
SET UP (Opsætning)
Du kan ændre kameraets indstillinger (side
46 og 114).
(Film-optagelse)
Du kan optage film (side 77).
(Afspil/Rediger)
Du kan afspille eller redigere optagede stillbilleder og film (side 37 og 67).
03bas.fm Page 10 Wednesday, April 28, 2004 12:39 PM model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\03bas.fm]
11masterpage:Right2:1
Klargøring
Klargøring
Klargøre batterier
Brug følgende batterier i kameraet. Bemærkninger vedrørende brugen af alkaliske batterier
• Alkaliske batterier har en kortere levetid end de medfølgende nikkel-metalhydrid-batterier. Af denne grund kan strømmen slå fra, selvom indikatoren for resterende batteri angiver en tilstrækkelig resterende batteritid.
• Batteriydelsen varierer meget afhængig af producenten og batteritypen, og i visse tilfælde kan batterilevetiden være ekstrem kort. Dette gør sig især gældende ved lave temperaturer, og du kan muligvis ikke optage ved temperaturer under 5 °C.
• Hold nye og gamle batterier adskilt.
• Indikatoren for resterende batteri angiver ikke korrekte oplysninger, hvis der anvendes alkaliske batterier.
• Som følge af egenskaberne ved alkaliske batterier er der en stor forskel mellem den tilgængelige optagetid og den tilgængelige afspilletid. Af denne grund kan kameraet slukke, mens linsen er ude, når du drejer på funktionsknappen. I så fald skal du udskifte batterierne med nye eller fuldt opladede nikkel-metalhydrid-batterier.
Det anbefales at bruge de medfølgende nikkel-metalhydrid-batterier.
Følgende batterier kan bruges
HR 15/51: HR6 (størrelse AA) nikkel-metalhydrid-batterier (2)
– NH-AA-DA (2) (medfølger)
– NH-AA-2DA dobbeltpakke (medfølger ikke), etc.
R6 (størrelse AA) alkaliske batterier (2)
Batterier der ikke kan bruges
Manganbatterier
Litiumbatterier
Ni-cad-batterier
Hvis du anvender de batterier, som beskrives ovenfor, kan vi ikke garantere fuld funktionsdygtighed for kameraet som følge af batteriernes egenskaber, f.eks. udløb af brun batterivæske.
Oplade batterierne
, Sæt nikkel-metalhydrid-batterier i batteriopladeren
(medfølger) med korrekt polaritet +/–.
• Du kan ikke oplade alkaliske batterier med batteriopladeren.
• Sørg for at oplade de medfølgende nikkel-metalhydrid-batterier, inden du bruger dem.
• Tilslut batteriopladeren til en lettilgængelig lysnetstikkontakt i nærheden.
• Selv om CHARGE-lampen ikke er tændt, er batteriopladeren ikke afbrudt fra lysnetkilden, så længe den er tilsluttet lysnetstikkontakten.
Hvis der opstår problemer, mens du bruger batteriopladeren, skal du straks slå strømmen fra ved at trække stikket ud af lysnetstikkontakten.
01cov.book Page 11 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
12filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\03bas.fm]masterpage:Left
, Tilslut batteriopladeren til en lysnetstikkontakt med strømledningen.
CHARGE-lampen tændes, når opladningen begynder, og går ud, når opladningen er fuldendt.
Se side 119, hvis du ønsker nærmere oplysninger om opladeren (medfølger).
Sådan tages batterierne ud
Tryk – enden af batteriet ned for at kunne hæve + enden, og udtag derefter batteriet.
• Når opladning er afsluttet, skal du afbryde strømledningen fra lysnetstikkontakten og tage nikkel-metalhydrid-batterierne ud af batteriopladeren.
Opladningstid
Den tid, der kræves til at oplade helt afladede nikkel-metalhydrid-batterier med den medfølgende batterioplader i omgivelser, hvor temperaturen er 25 °C.
• Det tager ca. 6 timer at lade batterierne helt op.
CHARGE-lampen kan blive ved med at lyse mere end 6 timer, men dette er ikke en funktionsfejl.
• Hvis du anvender den medfølgende batterioplader sammen med STAMINA "Quick charge" -sættet (medfølger ikke), oplades batterierne hurtigere.
Opladningstid
Ved opladning af 2 nikkel-metalhydrid-batterier: Ca. 2 timer og 30 minutter
Ved opladning af 4 nikkel-metalhydrid-batterier: Ca. 5 timer
Bemærkninger om nikkel-metalhydrid-batterierne
• På købstidspunktet, eller når nikkel-metalhydrid-batterierne ikke har været brugt i lang tid, kan de ikke altid oplades helt. Det er typisk for denne type batteri, og det er ikke en funktionsfejl. Hvis det sker, kan du afhjælpe problemet ved at bruge batteriet helt op nogle gange, og derefter genoplade det.
• Hvis nikkel-metalhydrid-batteriernes poler er beskidte, kan batterierne ikke oplades korrekt.
Rengør af og til batteriernes poler og opladerens tilslutninger ved at tørre dem af med en tør klud.
• Opbevar altid nikkel-metalhydrid-batterierne i det medfølgende batterirum. Ellers kan metalgenstande kortslutte + og – polerne, hvorved der kan udvikles varme og opstå brandfare.
• Selv om nikkel-metalhydrid-batterier ikke bruges, taber de naturligt deres opladning med tiden. Det anbefales at genoplade batterierne, lige inden de bruges.
• Hvis du genoplader nikkel-metalhydrid-batterier, inden du bruger den eksisterende opladning helt op, kan svagt batteri-advarslen blive vist tidligere end forventet. Det kaldes
"hukommelse-effekten"*. Problemet kan løses ved først at oplade batteriet efter at have tømt den eksisterende opladning helt.
* "Hukommelse-effekten": –Når et batteris kapacitet midlertidigt mindskes.
2
CHARGE lampe
Til en lysnet-stikkontakt
Strømledning
Nikkel-metalhydrid-batteri
Opladningstid
NH-AA-DA × 2
(medfølger)
Ca. 6 timer
01cov.book Page 12 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\03bas.fm]masterpage:Right1:2
13
Klargøring
• Hvis du vil aflade batterierne helt, skal du lade kameraet stå i indstillingen til fremvisning af billeder (side 64), indtil batterierne er afladede.
• Undgå at skrælle de eksterne forseglinger af eller at beskadige batterierne. Brug aldrig batterier, hvor forseglingerne helt eller delvist er fjernet, eller batterier der er revnet. De kan forårsage lækage, eksplosion, eller overophedning af batteriet, og der kan opstå forbrænding eller anden personskade. De kan forårsage funktionsfejl på batteriopladeren.
Isætte batterierne
, Åben batteridækslet.
Tryk på V på OPEN-knappen, og skyd den i pilens retning for at åbne dækslet.
, Isæt batterierne.
Match batteriernes +/– poler med +/– mærkerne i batterirummet.
• Anvend undertiden en tør klud til at aftørre eventuel snavs fra batteripolerne og kontakterne på dækslets indvendige side. Overfladeolie og andet snavs på batteripolerne og kontakterne kan nedsætte batteriernes driftstid betydeligt.
1 2
01cov.book Page 13 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
14filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\03bas.fm]masterpage:Left
, Luk batteridækslet.
Tryk batterierne ind med dækslet, og luk låget helt, så det klikker på plads.
Sådan tages batterierne ud
Vend kameraet, så batteridækslet vender opad, tag så batteridækslet af, og udtag batterierne.
• Pas på ikke at tabe batterierne, når du åbner eller lukker batteridækslet.
Indikator for resterende batteri
(Ved brug af nikkel-metalhydrid-batterierne)
Alt efter som batteristrømmen mindskes med brug, viser indikatoren for resterende batteri mængden af resterende strøm med følgende symboler.
• Hvis LCD-skærmen er slukket, skal du trykke på for at tænde den.
• Afhængigt af de forhold, kameraet bruges under og status for opladning, eller af omgivelserne, kan disse data ikke altid angives korrekt.
• Hvis du bruger alkaliske batterier, vises der ikke korrekte oplysninger. Desuden varierer batteriydelsen meget afhængig af producenten og batteritypen, og strømmen kan blive slukket, selvom indikatoren for resterende batteri angiver en tilstrækkelig batteritid. I så fald skal du udskifte batterierne med nye eller anvende de medfølgende nikkel-metalhydrid-batterier.
• Når lysnetadapteren (medfølger ikke) bruges, vises indikatoren for resterende batteri ikke.
3
Indikator for resterende batteri
Retningslinjer for resterende batteri
Tilstrækkelig resterende strøm
Batteri halvt fuld
Batteri svagt, optagelse/afspilning standser snart.
Udskift batterierne med helt opladede batterier, eller oplad batterierne.
(Advarselsindikatoren blinker.)
01cov.book Page 14 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\03bas.fm]masterpage:Right
15
Klargøring
Antal billeder eller batteritid, der kan optages/fremvises
I tabellen vises det omtrentlige antal billeder og den batteritid, der kan optages/fremvises, når du optager billeder i normal indstilling med fuldt opladede batterier (medfølger) ved en temperatur på 25 °C. Ved antallet af billeder, som kan optages eller fremvises, tages der højde for den medfølgende "Memory Stick" efter behov.
Bemærk, at det faktiske antal kan være mindre end angivet, afhængig brugsforholdene.
• Batterikapaciteten falder i takt med stigningen i antal gange kameraet bruges, og over tid
(side 118).
Optage stillbilleder
Ved gennemsnitlige forhold
1)
• Ved brug af Sony alkaliske batterier
1)
Optagelse i følgende tilfælde:– (P. Quality) er indstillet til [Fine]
– Optagelse en gang hvert 30. sekund
– Zoom ændres skiftevis mellem W- og
T-siden
– Blitzen blinker en gang hver anden gang
– Strømmen slås til og fra 1 gang for hver
10 gange.
– [AF Mode] er indstillet på [Single]
Målemetoden er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Se stillbilleder
2)
2)
Se enkeltbilleder i rækkefølge med intervaller på ca. 3 sekunder
Optage film
3)
3)
Optage film uafbrudt med billedstørrelse [160]
• Det antal billeder og den batterilevetid der kan optages/ses mindskes under følgende forhold:– Når temperaturen i omgivelserne er lav
– Når blitzen bruges
– Når kameraet er blevet tændt og slukket mange gange
– Når zoom bruges ofte
– Når [LCD Backlight] er indstillet på [Bright] i SET UP
– Når [AF Mode] er indstillet på [Monitor] i
SET UP
– Når strømmen på batteriet er lav
Billed-størrelse
NH-AA-DA (2) (medfølger)
LCD-skærm
Antal billeder
Batterileve-tid (min.)
5M
On Ca. 340 Ca. 170
Off Ca. 580 Ca. 290
VGA(E-
Mail)
On Ca. 340 Ca. 170
Off Ca. 580 Ca. 290
Billed-størrelse
R6 (størrelse AA) alkalisk batteri
(2) (medfølger ikke)
LCD-skærm
Antal billeder
Batterilevetid (min.)
5M
On Ca. 70 Ca. 35
Off Ca. 150 Ca. 75
VGA(E-
Mail)
On Ca. 70 Ca. 35
Off Ca. 150 Ca. 75
Billed-størrelse
NH-AA-DA (2) (medfølger)
Antal billeder
Batterilevetid (min.)
5M Ca. 6800 Ca. 340
VGA(E-Mail) Ca. 6800 Ca. 340
NH-AA-DA (2) (medfølger)
LCD-skærm til
LCD-skærm fra
Ca.
170 min.
Ca.
240 min.
01cov.book Page 15 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
16filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\03bas.fm]masterpage:Left2:1
Brug af lysnetadapteren
, Åbn DC IN jackstik-dækslet, og tilslut lysnetadapteren
AC-LS5 (medfølger ikke) til DC
IN-stikket på kameraet.
Tilslut jævnstrømsstikket til v-mærket, som vender mod fronten af kameraet.
• Sørg for at bruge AC-LS5 lysnet-adapteren. Andre lysnetadaptere kan ikke bruges med dette kamera.
• Tilslut lysnetadapteren til en lettilgængelig lysnetstikkontakt i nærheden. Hvis noget går galt, mens du bruger adapteren, skal du straks slukke for strømmen ved at trække stikket ud af lysnetstikkontakten.
, Tilslut strømledningen til lysnetadapteren, og derefter til en lysnetstikkontakt.
• Når du har anvendt lysnetadapteren, skal du tage den ud af DC IN-jackstikket i kameraet og ud af stikkontakten (i væggen).
• Kameraet er ikke afbrudt fra lysnetkilden, så længe det er tilsluttet en lysnetstikkontakt, også selv om kameraet er blevet slukket.
1
DC IN -jackstikdæksel
Lysnetadapter
(medfølger ikke)
DC stik
2
2 Til en stikkontakt
(i væggen)
Strømledning
1
Bruge kameraet i udlandet
Strømkilder
Med batteriopladeren (medfølger) eller lys-netadapteren AC-LS5 (medfølger ikke) kan du bruge kameraet i alle lande og områder, der har fra 100 V til 240 V vekselstrøm,
50/60 Hz. Brug om nødvendigt en alminde-lig vekselstrømstikadapter [a], afhængigt af stikkontakternes udformning (i væggen)
[b].
• Brug ikke en elektrisk transformer (rejse-omformer), da det kan forårsage funktionsfejl.
BC-CS2A/CS2B
01cov.book Page 16 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\03bas.fm]
17masterpage:Right2:1
Klargøring
Tænde/slukke kameraet
, Tryk på POWER.
POWER-lampen (grøn) tændes, og strømmen er slået til. Når du tænder kameraet første gang, vises Clock Set-skærmen (side 18).
Slå strømmen fra
Tryk på POWER igen. POWER lampen går ud, og kameraet slukkes.
• Lad ikke kameraet stå med udstående objektiv i længere tid, når batteriet eller lysnetadapteren (medfølger ikke) er udtaget, da dette kan forårsage en funktionsfejl.
• Hvis du tænder for strømmen, mens funktionsknapperne står i en anden stilling end
SET UP eller , eller hvis du trykker på
RESET-knappen, bevæges objektivdelen.
Berør ikke objektivdelen, mens den bevæger sig.
Automatisk slukkefunktion
Hvis du ikke betjener kameraet i ca. tre minutter under optagelse eller afspilning, eller når du foretager SET UP, slukkes der automatisk for kameraet, så batterierne ikke aflades. Den automatiske slukkefunktion betjenes kun, når kameraet betjenes vha. batterier. Den automatiske slukkefunktion virker heller ikke i følgende situationer.
• Når du ser film
• Når der afspilles en billedfremvisning
• Ved tilslutning af (USB)-jackstikket eller A/V OUT (MONO)-jackstikket
POWER
POWER knap
POWER lampe
Sådan bruges kontrolknappen
For at ændre kameraets aktuelle indstillinger, skal du hente menuen eller
SET UP skærmen frem (side 46), og bruge kontrolknappen til at udføre ændringerne.
Hvis du vil indstille et menupunkt, skal du trykke på v/V/b/B på kontrolknappen for at vælge det ønskede element/indstilling og aktivere indstillingen. Hvis du vil aktivere
SET UP-punktet, skal du trykke på v/V/b/
B på kontrolknappen for at vælge det
ønskede element/indstilling og så trykke på z for at aktivere indstillingen.
2
1
Camera
AF Mode: Digital Zoom:Date/Time:Red Eye Reduction:AF Illuminator:Auto Review:Single
Smart
Off
Off
Auto
Off
SELECT
Cancel
OK
Setup 2
File Number:USB Connect:Video Out:Clock Set:1
01cov.book Page 17 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
18filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\03bas.fm]masterpage:Left
Indstille dato og klokkeslæt
, Indstil funktionsknappen på
.
• Du kan også foretage denne indstilling, når knappen er indstillet til P, M, , , , ,
, , eller .
, Tryk på POWER for at slå strømmen til.
POWER -lampen (grøn) tændes, og Clock
Set-skærmen vises på LCD-skærmen.
, Vælg den ønskede visning af dato med v/V på kontrol-knappen, og tryk derefter på z.
Vælg mellem [Y/M/D] (år/måned/dag), [M/
D/Y] (måned/dag/år) eller [D/M/Y] (dag/måned/år).
• Hvis det genopladelige knapbatteri (side 117), som leverer strøm til bevaring af tidsind-stillinger, nogensinde bliver afladet, vises skær-men til indstilling af uret igen. Hvis dette sker, skal du genindstille datoen og klokkeslættet ved at begynde fra trin 3 ovenfor.
• For at ændre dato og klokkeslæt skal du indstille funktionsknappen på SET UP, vælge [Clock Set] i (Setup 2)
(side 46 og 115) og udføre proceduren fra trin 3.
1
Funktionsknap
2
2
2004/: / 1 1 12 00
AM
OK
Cancel
Clock Set
D/M/Y
M/D/Y
Y/M/D
POWER
POWER knap
3
2004/: / 1 1 12 00
AM
2004/: / 1 1 12 00
AM
Clock Set
D/M/Y
M/D/Y
Y/M/D
OK
Cancel
01cov.book Page 18 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\03bas.fm]masterpage:Right
19
Klargøring
, Vælg det år, måned, dag, time eller minut punkt, du vil indstille, med b/B på kontrolknappen.
Det punkt, der skal indstilles, er angivet med v/V.
, Indstil den numeriske værdi med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på z for at indføre den.
Efter indføring af tallet rykker v/V til det næste punkt. Gentag trin 4 og 5, indtil alle punkterne er indstillet.
• Hvis du har valgt [D/M/Y] i trin 3, skal du indstille tiden med et 24-timers ur.
• Midnat vises som 12:00 AM, og middag vises som 12:00 PM.
, Vælg [OK] med B på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Dato og klokkeslæt indføres, og uret går i gang.
• For at annullere indstilling af dato og klokke-slæt skal du vælge [Cancel] med v/V/b/B på kontrolknappen, og derefter trykke på z.
4
2004/: / 1 1 12 00
AM
OK
Cancel
Clock Set
D/M/Y
M/D/Y
Y/M/D
5
2005/: / 1 1 10 00
AM
OK
Cancel
Clock Set
D/M/Y
M/D/Y
Y/M/D
6
2005/: / 1 1 10 30
AM
OK
Cancel
Clock Set
D/M/Y
M/D/Y
Y/M/D
01cov.book Page 19 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
20filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\04bas.fm]masterpage:Left
Indsætte og udtage "Memory Stick"
, Åbn jackstik/"Memory Stick"-dækslet.
• For nærmere oplysninger om "Memory Stick", se side 117.
, Isæt "Memory Stick"’en.
Sæt "Memory Stick"’en helt i, indtil den klikker, som afbildet.
• Skub "Memory Stick"’en helt ind, så den sidder godt fast i tilslutningen. Hvis "Memory
Stick"’en ikke er sat korrekt i, vil du ikke altid kunne optage eller vise billeder med "Memory
Stick"’en.
, Luk jackstik/"Memory Stick"-dækslet, indtil det klikker.
Sådan udtages en "Memory Stick"
Åbn jackstik/"Memory Stick"-dækslet, og tryk derefter på "Memory Stick"’en, så den springer ud.
• Hver gang tilslutningslampen lyser, optager eller udlæser kameraet et billede. Du må ikke udtage "Memory
Stick"’en eller slå strømmen fra på dette tidspunkt. Dataene kan beskadiges.
1 2
Etiketside
Klemme-side
3
Tilslutningslampe
Optage stillbilleder
01cov.book Page 20 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\04bas.fm]masterpage:Right
21
Optage stillbilleder
Indstilling af stillbilledstørrelse
, Indstil funktionsknappen på
, og slå strømmen til.
• Du kan også foretage denne indstilling, når knappen er indstillet til P, M, , , , ,
eller .
, Tryk på (billedstørrelse).
Image Size Setup vises.
• For nærmere oplysninger om billedstørrelse, se side 22.
, Vælg den ønskede billedstørrelse med v/V på kontrolknappen.
Billedstørrelsen er indstillet.
Når indstillingen er udført, skal du trykke på (Image Size), så Image Size
Setup forsvinder fra LCD-skærmen.
• Den valgte billedstørrelse bibeholdes, selv om strømmen slås fra.
1
Funktionsknap
2
VGA (E-Mail)
1M
3M
3:2
5M 5M
Image Size
3
VGA (E-Mail)
1M
3M
3:2
5M
1M
Image Size
01cov.book Page 21 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
22filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\04bas.fm]masterpage:Left1:2
Billedstørrelse og kvalitet
Du kan vælge billedstørrelse (antal pixels) og billedkvalitet (komprimeringsforhold) afhængigt af, hvilken type billeder du vil optage.
Billedstørrelsen vises i antal pixels
(prikker) (vandret × lodret), som danner et billede. Eksempelvis angiver et billede i størrelse 5M (2592×1944), at der er 2592 vandrette pixels og 1944 lodrette pixels. Jo flere pixels, jo større billede.
Du kan vælge mellem Fine (høj kvalitet) eller Standard billedkvalitet. Der anvendes forskellige komprimeringsforhold ved de enkelte kvaliteter.
Hvis du vælger Fine, øges billedkvaliteten, når billedstørrelsen øges, men mængden af optaget data øges også, og antallet af billeder, som kan gemmes på en "Memory
Stick", mindskes. Se tabellen til højre, og vælg den billedstørrelse og den billedkvalitet, som passer til den type billede, du vil optage.
Kort beskrivelse af billedstørrelsen
Følgende illustration viser et lille billede i den maksimale billedstørrelse og den minimale billedstørrelse.
Eksempler baseret på billedstørrelsen
1)
Standardindstillingen er [5M]. Det er den højeste billedkvalitet på dette kamera.
2)
Billeder optages i det samme 3:2-formatforhold som fotoudskriftspapir, postkort osv.
Billedstørrelse Retningslinjer for brug
5M
1)
(2592×1944)
• Til at gemme vigtige billeder, udskrivning af billeder i
A4-størrelse/billeder med stor lagringstæthed i A5-størrelse
3:2
2)
(2592×1728)
3M (2048×1536)
1M (1280×960) • Til udskrivning af billeder i Postcard-størrelse
VGA (E-Mail)
(640×480)
• Til optagelse af et stort antal billeder
• Til at vedhæfte billeder til e-mail eller oprette hjemmesider
2592
1944
480
640
Displaystørrelse: 5M
Billedstørrelse: 5M
2592 pixels × 1944 pixels=5,038,848 pixels
Displaystørrelse: VGA (E-Mail)
Billedstørrelse: VGA
640 pixels × 480 pixels=307,200 pixels
Større
Mindre
01cov.book Page 22 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\04bas.fm]
23masterpage:Right2:1
Optage stillbilleder
Eksempler baseret på billedkvaliteten
Antal billeder der kan gemmes på en "Memory Stick"
3)
Det antal billeder, som kan gemmes i Fine (Standard)
4)
-indstilling, er vist nedenfor.
(Enhed: antal billeder)
3)
Når [REC Mode] er indstillet på [Normal].
Se side 109 vedrørende det antal billeder, som kan gemmes i andre indstillinger.
4)
Se side 46 for flere oplysninger om billedkvalitet (komprimeringsforhold).
Billedkvalitet
(komprimeringsforhold)
Retningslinjer for brug
Fine
• Til optagelse eller udskrivning med bedre billedkvalitet
Standard
• Til optagelse af et stort antal billeder
Ydeevne
16MB 32MB 64MB 128MB
MSX-
256
MSX-
512
MSX-1G
Billedstørrelse
5M
6
(11)
12
(23)
25
(48)
51
(96)
92
(174)
188
(354)
384
(723)
3:2
6
(11)
12
(23)
25
(48)
51
(96)
92
(174)
188
(354)
384
(723)
3M
10
(18)
20
(37)
41
(74)
82
(149)
148
(264)
302
(537)
617
(1097)
1M
24
(46)
50
(93)
101
(187)
202
(376)
357
(649)
726
(1320)
1482
(2694)
VGA (E-Mail)
97
(243)
196
(491)
394
(985)
790
(1975)
1428
(3571)
2904
(7261)
5928
(14821)
Lille komprimering
(ser bedre ud)
Høj komprimering
(normal)
• Når billeder optaget med brug af ældre Sony-modeller afspilles på kameraet, kan også visningen være forskellig fra den faktiske billedstørrelse.
• Når billederne fremvises på kameraets LCD-skærm, ser de alle ud som om, de har den samme størrelse.
• Antal billeder der kan optages kan være forskelligt fra disse værdier i overensstemmelse med optageforhold.
• Når det resterende antal billeder, der kan optages, er større end 9.999, vises ">9999"-indikatoren på LCD-skærmen.
• Du kan ændre billedernes størrelse senere
(Resize funktion, se side 68).
01cov.book Page 23 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
24filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\04bas.fm]masterpage:Left
Grundliggende stillbilled-optagelse — Brug af funktionen
Automatisk justering
Holde kameraet korrekt
Når du tager billeder med kameraet, skal du passe på, at dine fingre ikke blokerer for objektdelen, søgeren, blitzen, mikrofonen eller selvudløserlampen/AF-reflektoren
(side 8).
, Indstil funktionsknappen på
, og slå strømmen til.
• Objektivdækslet åbnes, når strømmen slås til.
• Undgå at berøre objektivdelen, når den er i funktion, f.eks. når du trykker på POWER for at slå strømmen til, eller når zoomfunktionen er aktiveret (side 26).
• Kameraet kan oprette nye mapper og vælge mapper, der skal gemmes på "Memory Stick"
(side 47).
, Hold kameraet godt fast med begge hænder, og indfang motivet i fokus-rammens midte.
• Den korteste fokuseringsafstand til et motiv er ca. 50 cm. Hvis du vil optage motiver på kortere afstand, skal du bruge nærbillede-funktionen (Makro) (side 28).
• Den ramme, der vises på LCD-skærmen. viser fokusjusteringsområdet. (AF områdesøger, side 48.)
1
Funktionsknap
2
04bas.fm Page 24 Wednesday, April 28, 2004 12:43 PM model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\04bas.fm]masterpage:Right
25
Optage stillbilleder
, Tryk og hold lukkerknappen halvt ned.
Der høres bip, men billedet er ikke optaget endnu. Når AE/AF-lås-indikatoren skifter fra at blinke til at være tændt, er kameraet klar til optagelse.
(LCD-skærmbilledet kan fryse fast et kort
øjeblik, afhængigt af motivet.)
• Hvis du slipper lukkerknappen, annulleres optagelse.
• Du kan fortsætte og optage, selvom kameraet ikke bipper, men i så fald er fokuseringen ikke indstillet korrekt.
, Tryk lukkerknappen helt ned.
Lukkeren klikker. Billedet optages på
"Memory Stick"’en. Når optagelampen
(side 9) går ud, kan du optage det næste billede.
• Hvis du ikke betjener kameraet i et stykke tid, mens du optager eller afspiller, og kameraet får strøm fra batterier, slukkes kameraet auto-matisk, så batterierne ikke aflades (side 17).
Auto Focus
Når du forsøger at optage et motiv, som det er svært at fokusere på, begynder AE/AF-lås-indikatoren at blinke langsomt.
Desuden lyder AE-låst-lyden ikke.
Auto Focus funktionen virker ikke altid effektivt i følgende tilfælde. I så fald skal du slippe lukkerknappen, og derefter opbygge optagelsen påny og fokusere igen.
• Motivet er langt væk fra kameraet og mørkt.
• Kontrasten mellem motivet og dets baggrund er dårlig.
• Motivet ses gennem glas, f.eks. et vindue
• Et motiv i hurtig bevægelse.
• Motivet genspejler eller har en skinnende overflade, f.eks. et spejl eller et lysende legeme.
• Et blinkende motiv.
• Et baggrundsbelyst motiv.
Der findes to automatiske fokuserings-funktioner: "AF områdesøgerens ramme", som indstiller fokusstillingen i henhold til motivets stilling og størrelse, og "AF-indstilling", som indstiller start/slut-timing ved fokuseringen. Se side 48, hvis du
ønsker yderligere oplysninger.
3
96
VGA FINE 101
F2.8 30 S AF
AE/AF lås-indikatoren blinker grønt t Lyser
4
95
VGA 101
S AF
01cov.book Page 25 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
26filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\04bas.fm]masterpage:Left1:2
Kontrol af det sidst optagede billede — Quick Review
, Tryk på b (7) på kontrolknappen.
For at vende tilbage til normal optagelse skal du trykke let på lukkerknappen, eller trykke på b (7) igen.
Sådan slettes det billede, der vises på LCD-skærmen
1 Tryk på (Delete).
2 Vælg [Delete] med v på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Billedet slettes.
• Billedet kan se groft ud, lige efter afspilning er begyndt pga. billedbearbejdningen.
10:30PM 2005 1 1 101-0029
Review
8/8 101
VGA
RETURN
Brug af zoomfunktionen
, Tryk på zoomknapperne for at vælge den ønskede zoomposition til optagelse.
Minimal brændvidde til motivet
Ca. 50 cm fra objektivets overflade
• Objektivdelen bevæger sig, når der zoomes.
Undgå at berøre objektivdelen, når den er i funktion.
• Du kan ikke ændre zoomskaleringen ved optagelse af film (side 77).
Zoom
Kameraet er udstyret med zoomfunktioner, der forstørrer billedet med optisk zoom og to typer digital bearbejdning. Digital zoom kan vælges blandt Smart zoom eller
Precision digital zoom. Når digital zoom er indstillet, skifter zoommetoden fra optisk zoom til digital zoom, når zoomskaleringen overstiger 3×.
For kun at bruge optisk zoom skal du indstille [Digital Zoom] på [Off] i SET UP-indstillingerne (side 114). I så fald vises det digitale zoomområde ikke på zoomskalering-displayfeltet på LCD-skærmen, og den maksimale zoom er 3×.
Forstørrelsesmetode og zoomskalering er forskellig i overensstemmelse med billedstørrelse og zoomtype, så vælg den zoom, der passer til optageformålet.
Når du trykker på zoomknappen, vises indikatoren for zoomforstørrelse på LCD-skærmen på følgende måde.
T W T W
101 101
96
VGA
S AF
96
VGA
1.1 5.0
S AF
W (vidvinkel) T (telefoto)
01cov.book Page 26 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\04bas.fm]masterpage:Right
27
Optage stillbilleder
• Indikatoren for zoomforstørrelse varierer afhængig af zoomtypen.
– Optisk zoom: – Smart zoom: – Precision digital zoom: • AF-områdesøgerens ramme vises ikke ved brug af digital zoom. - eller -indikatorerne blinker, og AF virker med forrang på motiver, der befinder sig nær midten.
Smart zoom
Dette billede er forstørret næsten helt uden forvrængning. Hermed kan du bruge smart zoom med samme fornemmelse som det optiske zoom. Hvis du vil aktivere smart zoom, skal du indstille [Digital Zoom] til
[Smart] i SET UP-indstillingerne
(side 114). Når du køber kameraet, er smart zoom aktiveret.
Den maksimale zoomskalering afhænger af den valgte billedstørrelse som følger.
Smart zoom kan ikke anvendes, hvis billedstørrelsen er indstillet til [5M] eller [3:2]. Vælg derfor en anden billedstørrelse. Når du køber kameraet, er billedstørrelsen indstillet til [5M].
• Når du bruger Smart zoom, kan billedet på
LCD-skærmen se groft ud. Det har dog ingen effekt på det optagede billede.
• Du kan ikke bruge Smart zoom i Multi Burst-indstilling.
Precision digital zoom
Alle billedstørrelser forstørres til et maksimum på 6×. Denne funktion udskærer og forstørrer en bestemt del af billedet, så billedkvaliteten falder. Hvis du vil aktivere
Precision digital zoom, skal du indstille
[Digital Zoom] til [Precision] i SET UP-indstillingerne (side 114).
W-siden af denne linje er det optiske zoomområde, og T-siden er det digitale zoomområde
Zoom-forstørrelse indikator
Optisk zoom Smart zoomm
Billed-størrelse
Maksimal zoomskalering
3M 3,8×
1M 6,1×
VGA (E-Mail) 12×
Optisk zoom Precision digital zoomm
01cov.book Page 27 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
28filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\04bas.fm]masterpage:Left
Optagelse af nærbilleder — Makro
Nærbilleder (Makro) optageindstillingen bruges til at zoome ind på motiver, f.eks. blomster eller insekter. Hvis zoom indstilles helt til W-siden, kan du optage motiver på afstande på helt ned til 6 cm. Den minimale fokusafstand varierer dog i overensstem-melse med zoompositionen. Det anbefales derfor at optage med zoom indstillet helt til
W-siden.
Når zoom er indstillet helt til W siden: Ca. 6 cm fra objektivets kant
Når zoom er indstillet helt til T siden: Ca. 30 cm fra objektivets kant
, Indstil funktionsknappen på
, og tryk på B () p å kontrolknappen.
(Makro) indikatoren vises på LCD-skærmen.
• Hvis menuen vises nu, skal du først trykke på
MENU, så menuen forsvinder.
• Du kan også foretage denne indstilling, når knappen er indstillet til P, M, , , eller .
, Centrer motivet i rammen. Tryk lukkerknappen halvt ned, hold den nede for at indstille fokuseringen, og tryk så lukkerknappen helt ned.
Sådan vendes tilbage til normal optageindstilling
Tryk på B () p å kontrolknappen igen.
-indikatoren forsvinder fra LCD-skærmen.
1
96
VGA 101
S AF
2
95
VGA 101
S AF
01cov.book Page 28 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\04bas.fm]masterpage:Right1:2
29
Optage stillbilleder
• Når du optager i nærbillede-indstilling
(Makro), skal du anvende LCD-skærmen. Hvis du optager med søgeren, er det interval, du kan se via søgeren, muligvis forskellig fra det faktiske optageinterval. Dette skyldes parallaxe.
• Når du optager i nærbillede-indstilling
(Makro), bliver "i fokus"-området smalt, og hele motivet er muligvis ikke i fokus.
• Ved optagelse i nærbillede (Macro) -indstilling, falder AF-hastigheden, så der kan fokuseres nøjagtigt på motiver på nært hold.
Brug af selvudløseren
, Indstil funktionsknappen på
, og tryk på V () p å kontrolknappen.
(selvudløser) indikatoren vises på skærmen.
• Hvis menuen vises nu, skal du først trykke på
MENU, så menuen forsvinder.
• Du kan også foretage denne indstilling, når funktionsknappen er indstillet til P , M, , ,
, , , eller .
, Centrer motivet i rammen. Tryk lukkerknappen halvt ned, hold den nede for at indstille fokuseringen, og tryk så lukkerknappen helt ned.
Selvudløserlampen (side 8) blinker, og der høres bip, efter du har trykket på lukkerknappen, indtil lukkeren bevæges
(ca. 10 sekunder senere).
Sådan annulleres selvudløseren midt i betjeningen
Tryk på V () p å kontrolknappen igen.
-indikatoren forsvinder fra LCD-skærmen.
• Hvis du trykker på lukkerknappen, mens du står foran kameraet, indstilles fokus og eksponering ikke altid korrekt.
1
VGA 101
96
S AF
2
VGA FINE 101
96
F2.8 30 S AF
01cov.book Page 29 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
30filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\04bas.fm]masterpage:Left1:2
Valg af blitz-indstilling
, Indstil funktionsknappen på
, og tryk gentagne gange på v () p å kontrolknappen for at vælge en blitzindstilling.
Hver gang du trykker på v ( ), skifter indikatoren som følger.
Ingen indikator (Auto): Blitzen blinker automatisk, når du optager billeder et mørkt sted eller mod en lyskilde.
Fabriksindstillingen er Auto.
(tvungen blitz): Blitzen blinker, uanset hvor lyse omgivelserne er.
(langsom synkronisering): Blitzen blinker, uanset mængden af lys i omgivelserne. Lukkerhastigheden er langsom i mørke omgivelser, så du tydeligt kan optage en baggrund, der er uden for det blitzoplyste område.
(ingen blitz): Blitzen blinker ikke.
VGA 101
96
S AF
SL
• Hvis menuen vises nu, skal du først trykke på
MENU, så menuen forsvinder.
• Du kan også foretage denne indstilling, når knappen er indstillet til P, M, , eller
.
• Den anbefalede afstand ved brug af blitz er ca.
0,2 m til 3,5 m (W)/0,3 m til 2,5 m (T) (når
[ISO] er indstillet til [Auto] i menuen).
• Blitzen blinker 2 gange. Den første gang er forblinket, som bruges til at indstille blitz-lysmængden, og anden gang er den faktiske blitz, når billedet optages.
• Du kan ændre blitzens lysstyrke med (Flash
Level) i menuen (side 58). (Du kan ikke ændre blitzens lysstyrke, mens funktionsknappen er indstillet på .)
• Når du bruger (langsom synkronisering) eller (ingen blitz) indstilling, bliver lukkerhastigheden langsommere i mørke omgivelser, så brug af et stativ anbefales.
• Mens blitzen oplades, blinker
(blitzopladning) lampen. Når opladningen er fuldført, går lampen ud.
• Denne indstilling bibeholdes, selv om strømmen slås fra.
Optage billeder mod en lyskilde
I auto-justering indstilling blinker blitz automatisk ved optagelse mod en lyskilde, selv om der er tilstrækkeligt lys omkring motivet (dagslys synkronisering).
Inden blitzen blinker
Når blitzen har blinket
• Afhængigt af optageforholdene giver dagslys-synkronisering ikke altid de ønskede effekter.
• Når du ikke vil bruge blitzen, skal du indstille blitzindstillingen på (ingen blitz).
SL
01cov.book Page 30 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\04bas.fm]masterpage:Right
31
Optage stillbilleder
Sådan undgår du, at motivers
øjne ser røde ud
Indstil [Red Eye Reduction] til [On] i SET
UP-indstillingerne (side 114). -indikatoren vises på LCD-skærmen, og blitzen for-blinker inden optagelse for at formindske røde øjne.
• Formindskelse af røde øjne giver ikke altid den
ønskede virkning, afhængigt af individuelle forskelle, afstanden til motivet, om motivet ikke registrerer for-blinket eller andre omstændigheder.
• Når [Red Eye Reduction] er indstillet til [On], blinker blitzen to gange eller mere.
Optage billeder med AF reflektoren
AF-reflektoren er ekstra lys til nemmere at fokusere på et motiv i mørke omgivelser.
vises på LCD-skærmen, og AF-reflektoren udsender rødt lys, når lukkerknappen trykkes halvt, indtil fokus er låst.
Når denne funktion ønskes udført, skal du indstille [AF Illuminator] til [Off] i SET
UP-indstillingerne (side 114).
• Hvis AF reflektorlyset ikke belyser motivet tilstrækkeligt, eller hvis motivet ingen kontrast har, kan der ikke fokuseres. (En afstand på op til ca. 3,5 m (W)/2,5 m (T) anbefales.)
• Der opnås fokus, så længe AF reflektorlyset når motivet, selv om lyset rammer lidt ved siden af motivets midte.
• Når fokusforvalgafstand er indstillet (side 50), fungerer AF-reflektoren ikke.
• AF-områdesøgerens ramme vises ikke. eller -indikatorerne blinker, og AF virker med forrang på motiver, der befinder sig nær midten.
• AF-reflektoren virker ikke, når funktions-knappen er indstillet til eller .
• AF-reflektoren udsender meget skarpt lys.
Selvom der ingen problemer er med sikkerheden, anbefales det ikke at kigge på AF-reflektoren på kort afstand.m
ON
VGA 101
96
ON
FINE
F2.8 30 S AF
01cov.book Page 31 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
32filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\04bas.fm]masterpage:Left
Optage billeder med søgeren
Søgeren er praktisk, når du vil spare batteristrøm, eller når det er svært at kontrollere billedet med LCD-skærmen.
Hver gang du trykker på , skifter displayet som følger.
Histogram til
(Billedoplysninger kan også vises under afspilning.)r
Indikatorer til r
LCD-skærm frar
Indikatorer til
• Billedet i søgeren viser ikke det faktiske optageinterval. Dette skyldes parallaxe. Hvis du vil bekræfte optageintervallet, skal du anvende
LCD-skærmen.
• Lige som med AE/AF lås indikatoren på LCD-skærmen kan du begynde optagelse, når søgerdelens AE/AF låslampe holder op med at blinke og lyser uafbrudt (side 25).
• Når LCD-skærmen er slukket: – Den digitale zoom virker ikke (side 27).
– [AF Mode] er indstillet på [Single] (side 49).
– Hvis du trykker på (Blitz-indstilling)/
(Selvudløser)/ (Makro), vises billedet på skærmen i ca. 2 sekunder, så du kan kontrollere eller ændre indstillingen.
• Når du optager eller viser film, skifter LCD-skærmens status som følger: Indikatorer fra t
LCD-skærm fra t Indikatorer til
• For en nærmere beskrivelse af indikatorerne, se side 122.
• For en nærmere beskrivelse af histogrammet, se side 55.
• Denne indstilling bibeholdes, selv om strømmen slås fra.
Søger
VGA 101
96
S AF
S AF
VGA 101
96
S AF
01cov.book Page 32 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\04bas.fm]masterpage:Right
33
Optage stillbilleder
Indføje dato og klokkeslæt på et stillbillede
, Indstil funktionsknappen på
SET UP.
SET UP skærmen vises.
• Dato og klokkeslæt indføjes ikke i Multi Burst-indstilling.
• Når billeder optages med dato og klokkeslæt indføjet, kan dato og klokkeslæt ikke fjernes senere.
• Datoen og klokkeslættet vises ikke på LCD-skærmen under optagelse, i stedet vises -indikatoren på LCD-skærmen. Den faktiske dato og klokkeslæt vises kun med rødt i det nederste højre hjørne under afspilning.
, Vælg (Camera) med v på kontrolknappen, og tryk derefter på B.
Vælg [Date/Time] med v/V, og tryk derefter på B.
, Vælg indstilling af dato og klokkeslæt med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Day&Time: Indføjer dato, time, og minut på billedet.
Date: Indføjer år, måned og dag på billedet.
Off: Indføjer ikke dato og klokkeslæt på billedet.
Når indstillingen er fuldendt, skal du indstille funktionsknappen på og optage billedet.
• Du kan også optage med funktionsknappen indstillet til P, M, , , , , eller
.
• Hvis du vælger [Date], indføjes datoen på billedet i den rækkefølge, der er valgt i
"Indstille dato og klokkeslæt" (side 18).
• Denne indstilling bibeholdes, selv om strømmen slås fra.
1
2
1
SELECT
Camera
AF Mode: Digital Zoom:Date/Time:Red Eye Reduction:AF Illuminator:Auto Review:Single
Smart
Off
Off
Auto
Off
2
Day&Time
Date
Off
2
1
Camera
AF Mode: Digital Zoom:Date/Time: Red Eye Reduction:AF Illuminator: Auto Review:3
2
1
PAGE SELECT
Camera
AF Mode: Digital Zoom:Date/Time:Red Eye Reduction:AF Illuminator:Auto Review:Single
Smart
Day&Time
Off
Auto
Off
01cov.book Page 33 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
34filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\04bas.fm]masterpage:Left
Optage afhængigt af sekvensforhold
Du kan optage mere effektivt ved at vælge den rette funktion og så trykke på lukkerknappen.
Twilight-indstilling
Giver dig mulighed for at optage om natten på lang afstand uden at miste den mørke atmosfære i omgivelserne.
Lukkerhastigheden bliver langsommere, og derfor anbefales det at benytte en trefod.
Twilight portrait-indstilling
Velegnet til optagelse af portrætter på steder, hvor det er mørkt. Giver dig mulighed for at optage skarpe billeder af folk på mørke steder uden at miste omgivelsernes mørke atmosfære.
Lukkerhastigheden bliver langsommere, og derfor anbefales det at benytte en trefod.
Candle-indstilling
Du kan optage fester, stearinlys-gudstjenes-ter og andre stearinlysarrangementer uden at ødelægge stearinlys-atmosfæren. Luk-kerhastigheden bliver langsommere, og derfor anbefales det at anvende en trefod.
Landscape-indstilling
Fokuserer kun på et fjernt motiv for at optage landskaber o.lign.
Beach-indstilling
Ved optagelse ved en kyst eller ved en søbred optages vandets blå farve tydeligt.
01cov.book Page 34 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\04bas.fm]masterpage:Right
35
Optage stillbilleder
Soft snap-indstilling
Med denne indstilling kan du optage hudfarver i lysere og varmere toner, så billederne bliver smukkere. Derudover skaber den bløde fokuseffekt en mild atmosfære til portrætter af mennesker, blomster o. lign.
, Indstil funktionsknappen på
, , , , eller .
, Centrer motivet i rammen. Tryk lukkerknappen halvt ned, hold den nede for at indstille fokuseringen, og tryk så lukkerknappen helt ned.
1
Funktionsknap
2
98
101 VGA FINE
S AF
01cov.book Page 35 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
36filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\04bas.fm]masterpage:Left2:1
Kombinationsmuligheder for hver funktionsknapindstilling
Når du optager med funktionsknappen indstillet til , , , , eller , er kombinationen af funktioner som f.eks. blitz forindstillet til de indstillinger, der passer bedst til situationen. Se tabellen nedenfor.
• a viser, at funktionen kan indstilles efter eget ønske.
Funktion
Makro
Blitz-indstilling
AF område-søgerens ramme
Fokus-forvalg
Hvid-balance
Burst/
Multi Burst
Funktions-knap
— a a —a a a
Auto

— Center AF
0,5m/1,0m/
3,0m/7,0m


/a a aa
/a a a aa a a a a a
SL
NR slow shutter
Ved funktionen NR-lav lukkerhastighed reduceres støj fra optagede billeder, så billederne bliver skarpe. Ved en lukkerhastighed på 1/6 sekund eller langsommere aktiveres funktionen NR-lav lukkerhastighed automatisk, og "NR" vises ved siden af indikatoren for lukkerhastighed.
Tryk lukkerknappen helt ned.r
Derefter bliver skærmen sort.r
Til sidst, når "Processing" forsvinder, er billedet blevet optaget.
• Det anbefales at bruge stativ for at eliminere virkningerne af rystelser.
• Når du indstiller en lav lukkerhastighed, kan bearbejdningen tage lidt tid.
Capturing
Processing
01cov.book Page 36 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\05bas.fm]
37masterpage:Right2:1
Se stillbilleder
Se billeder på kameraets LCD-skærm
Du kan næsten lige med det samme se de billeder, du optager med kameraet, på LCD-skærmen. Du kan vælge følgende tre måder til at se billeder.
Enkelt (enkeltbillede) skærm
Du kan se et billede ad gangen, som udfylder hele skærmen.
Indeksskærm (9 billeder/16 billeder)
9 eller 16 billeder vises samtidigt i adskilte paneler på LCD-skærmen.
• For nærmere oplysninger om at se film, se side 78.
• For en nærmere beskrivelse af indikatorerne, se side 124.
BACK/NEXT VOLUME
VGA
10:30PM 2005 1 1 101-0008
8/9 101
• SINGLE DISPLAY
• SINGLE DISPLAY
Enkeltskærm
(enkeltbillede)
Indeksskærm
(9 billeder)
Indeksskærm
(16 billeder)
Se enkeltbilleder
, Indstil funktionsknappen på
, og slå strømmen til.
Det sidste billede i den valgte optagemappe
(side 62) vises på LCD-skærmen.
• Billedet kan se groft ud, lige efter afspilning er begyndt pga. billedbearbejdningen.
1
BACK/NEXT
10:30PM 2005 1 1 101-0008
VOLUME
VGA
8/9 101
Se stillbilleder
01cov.book Page 37 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
38filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\05bas.fm]masterpage:Left1:2
, Vælg det ønskede stillbillede med b/B på kontrolknappen.b : For at vise det foregående billede.
B : For at vise det næste billede.
2
BACK/NEXT
10:30PM 2005 1 1 101-0003
VOLUME
VGA
3/9 101
Se en indeksskærm (9 billeder/16 billeder)
, Tryk én gang på (Indeks).
Displayet skifter til indeksskærmen
(9 billeder).
Sådan vises den næste (foregående) indeksskærm
Tryk på v/V/b/B på kontrolknappen for at bevæge den gule ramme op/ned/til venstre/til højre.
Sådan vendes tilbage fra 9 billede-skærmen til enkeltbillede-skærmen
Tryk på zoom T-knappen, eller tryk én gang på z på kontrolknappen.
, Tryk to gange på (indeks).
Displayet skifter til indeksskærmen
(16 billeder).
Sådan vises den næste (foregående) indeksskærm
Tryk på v/V/b/B på kontrolknappen for at bevæge den gule ramme op/ned/til venstre/til højre.
Sådan vendes tilbage fra 16 billede-skærmen til enkeltbillede-skærmen
Tryk to gange på zoom T-knappen, eller tryk én gang på z på kontrolknappen.
• SINGLE DISPLAY • SINGLE DISPLAY
01cov.book Page 38 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\05bas.fm]masterpage:Right
39
Se stillbilleder
Se billeder på en tv-skærm
, Tilslut A/V tilslutningskablet
(medfølger) til kameraets A/V
OUT (MONO)-jackstik og til tv’ets audio/video-indgangs-jackstik.
Hvis dit tv har stereo indgangsjackstik, skal du tilslutte A/V tilslutningskablets audiostik (sort) til venstre audio jackstik.
• Sluk både kameraet og tv’et, inden kameraet og tv’et forbindes med A/V tilslutningskablet.
, Tænd tv’et, og indstil TV/Video kontakten på "Video".
• Afhængigt af dit tv, kan betegnelse og placering af denne kontakt variere. Se betjeningsvej-ledningen, der medfølger tv’et for nærmere oplysninger.
, Indstil funktionsknappen på
, og tænd kameraet.
Tryk på b/B på kontrolknappen for at vælge det ønskede billede.
• Når du bruger kameraet i udlandet, kan det være nødvendigt at skifte videoudgangs-signalet, så det passer til dit tv-system
(side 115).
1
Til A/V OUT
(MONO)-jackstikket
A/V tilslutningskabel
2
Tv/video kontakt
BACK/NEXT
10:30PM 2005 1 1 101-0002
VOLUME
3
VGA
2/9 101
01cov.book Page 39 Tuesday, April 27, 2004 2:10 PM model name1[DSC-W1/W12]
[3-091-535-11(1)]
40filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\M616\Layout\Da\05bas.fm]masterpage:Left
Se billeder på en tv-skærm
Hvis du vil se

TXT / PDF

Available 10 files for DSC-W1 View all >
HelpDrivers Since March 2000