Sony DSC-T9 Download Manual

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservice-sidene våre på Internett (Customer Support Website).
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til kundesupport.
Printed in Japan
Trykt på 100% resirkulert papir med VOC (= flyktig organisk forbindelse)-fri vegetabilsk oljebasert trykkfarge.
Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret tryksværte uden VOC (flygtige organiske forbindelser).
2-656-817-32(1) 2005 Sony Corporation
Digital Still Camera
Brukerhåndbok/feilsøking
Brugervejledning/fejlfinding
Digital Still Camera
Brukerhåndbok/feilsøking
Brugervejledning/fejlfinding
NO
DK
DSC-T9
"Les dette først" (egen bok)
Forklarer oppsett og grunnleggende operasjoner ved opptak/avspilling med kameraet.
"Læs dette først" (særskilt dokument)
Forklarer opsætningen og grundlæggende betjening for optagelse/afspilning med dit kamera.
Bruksanvisning
Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Les dette først"
(egen bok), og oppbevare dem for fremtidig bruk.
Betjeningsvejledning
Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og "Læs dette først" (særskilt dokument) grundigt og gemme dem til senere reference.NO
2
For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk støt, må du ikke utsette denne enheten for regn eller fuktighet.
Dette produktet er testet og funnet å være kompatibelt med grenseverdiene i EMC-direktivet for bruk av tilkoblingskabler som er kortere enn 3 meter.
NB!
De elektromagnetiske feltene ved spesifikke frekvenser kan påvirke bilde og lyd i dette kameraet.
Merk
Hvis statisk elektrisitet eller elektromagnetisme forårsaker brudd på dataoverføringen, må du starte programmet om igjen eller koble fra og koble til igjen kommunikasjonskabelen (USB e.l.).
Avhenting av gamle elektriske og elektroniske apparater (gjelder i den
Europeiske Unionen og andre europeiske land med separat innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet eller innpakningen indikerer at dette produktet ikke må håndteres som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres inn til spesielt innsamlingspunkt for gjenvinning av det elektriske og elektroniske utstyret. Ved å sørge for at dette produktet avhentes på korrekt måte, vil du hjelpe til med å forhindre potensielle negative påvirkninger på miljøet og helse, som ellers kan være resultatet av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning av disse materialene vil hjelpe til med å ta vare på våre naturressurser. For mer informasjon om gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter.
Norsk
ADVARSEL!
For kunder i EuropaNO
3
Kort-informasjon om bruk av kameraet
"Memory Stick"-typer som kan brukes
(ikke inkludert)
Det IC-opptaksmediet som brukes av dette kameraet er en "Memory Stick Duo". Det finnes to typer "Memory Stick".
"Memory Stick Duo": Du kan bruke en
"Memory Stick Duo" med kameraet ditt.
"Memory Stick": Du kan ikke bruke en
"Memory Stick" med kameraet ditt.
Andre minnekort kan ikke brukes.
• Nærmere informasjon om "Memory Stick Duo", se side 97.
Når du bruker en "Memory Stick Duo" med "Memory Stick"-kompatibelt utstyr
Du kan bruke "Memory Stick Duo" ved å sette den inn i en Memory Stick Duo-adapter (ikke inkludert).
Memory Stick Duo-adapter
Om "InfoLITHIUM"-batteripakken
• Lad opp den medfølgende batteripakken NP-
FT1 før du bruker kameraet for første gang.
(t trinn 1 i "Les dette først")
• Batteripakken kan lades selv om den ikke er helt utladet. Selv om batteripakken ikke er helt oppladet, kan du bruke den i delvis oppladet tilstand.
• Hvis du ikke har tenkt å bruke batteripakken igjen på en stund, kan du bruke opp den eksisterende ladningen og ta batteripakken ut av kameraet, og så legge den på et kjølig, tørt sted.
Dette vil opprettholde batteripakkens funksjoner
(side 99).
• Nærmere informasjon om batteripakken, se side 99.
Carl Zeiss-linse
Dette kameraet er utstyrt med en Carl
Zeiss-linse som er i stand til å reprodusere skarpe bilder med glimrende kontrast.
Linsen til dette kameraet er produsert med et kvalitetssikringssystem sertifisert av Carl
Zeiss i samsvar med kvalitetsstandardene til
Carl Zeiss i Tyskland.
Ingen erstatning for innhold av opptak
• Det kan ikke gis erstatning for innholdet av et opptak hvis en teknisk feil på kameraet, opptaksmediet e.l. skulle gjøre opptak eller avspilling umulig.
Internminne og "Memory Stick Duo"-backup
• Ikke slå av kameraet eller ta ut batteripakken eller "Memory Stick Duo" mens tilgangslampen er tent, da dette kan føre til at interne minnedata eller "Memory Stick Duo"-data blir ødelagt.
Beskytt alltid dataene dine ved å lage en sikkerhetskopi. På side 22 finner du mer informasjon om metoden for sikkerhetskopiering.
Om opptak/avspilling
• Dette kameraet er verken støvtett, sprutbestandig eller vanntett. Les
"Forholdsregler" (side 102) før du begynner å bruke dette kameraet.
• Før du tar opp engangshendelser, bør du gjøre et prøveopptak for å forvisse deg om at kameraet virker som det skal.
• Vær forsiktig så kameraet ikke blir vått. Hvis det kommer vann i kameraet, kan det forårsake feil som kanskje ikke kan repareres.
• Ikke rett kameraet mot solen eller andre sterke lyskilder. Det kan få kameraet til å slutte å virke som det skal.
NONO
4
• Ikke bruk kameraet i nærheten av kilder til radioaktivitet eller sterke radiobølger. Kameraet vil kanskje ikke kunne ta opp eller spille av på riktig måte.
• Hvis du bruker kameraet på steder med mye sand eller støv, kan det oppstå feil.
• Hvis det skulle oppstå kondens på kameraet, må denne fjernes før du bruker kameraet (side 102).
• Ikke rist eller slå på kameraet. I tillegg til at det kan oppstå feil og at kameraet kan bli ute av stand til å ta opp bilder, kan opptaksmediet gå i stykker, eller bildedata kan bli skadet, ødelagt eller gå tapt.
• Rengjør blitsoverflaten før bruk. Varmen fra blitslyset kan misfarge eller brenne fast urenheter på overflaten av blitsen, noe som vil gi dårligere blitsstyrke.
Om LCD-skjermen, LCD-søkeren (for modeller med LCD-søker) og linsen
• LCD-skjermen og LCD-søkeren produseres ved hjelp av ekstremt nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer enn 99,99% av bildeelementene (pikslene) er reelt operative.
Det kan imidlertid forekomme at små svarte og/eller lyse punkter (med hvit, rød, blå eller grønn farge) vises kontinuerlig på LCD-skjermen og
LCD-søkeren. Disse punktene er en normal følge av produksjonsprosessen og påvirker ikke opptaket på noen måte.
• Hvis LCD-skjermen, søkeren eller linsen utsettes for direkte sollys i lengre perioder, kan det oppstå feil. Vær forsiktig med å legge kameraet i nærheten av vinduer eller utendørs.
• Ikke trykk mot LCD-skjermen. Skjermen kan bli misfarget, noe som kan forårsake feil.
• I kalde omgivelser kan det hende at bildene
"henger igjen" når de beveger seg på LCD-skjermen. Dette er ikke feil.
• Ikke slå borti noe med linsen, og ikke bruk makt på den.
Om kompatibilitet av bildedata
• Dette kameraet oppfyller kravene til DCF
(Design rule for Camera File system), en universell standard etablert av JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Det kan ikke gis noen garanti for at bilder som er tatt opp med kameraet ditt kan spilles av på annet utstyr, eller at bilder som er tatt opp eller redigert med annet utstyr kan spilles av med kameraet ditt.
Advarsel om opphavsrettigheter
TV-programmer, filmer, videobånd og annet materiale kan være opphavsrettslig beskyttet.
Uautoriserte opptak av slikt materiale kan stride mot bestemmelsene i Åndsverkloven.
Bildene som brukes i denne håndboken
De fotografiene som brukes som eksempler i denne håndboken er reproduserte bilder, og ikke bilder som er tatt med dette kameraet.
Svarte (hvite/røde/blå/grønne) punkterNO
5
For å få full glede av det digitale stillbildekameraet
Gjør klart kameraet og ta bilder på en enkel måte
"Les dette først" (egen bok)
1 Klargjøre batteripakken
2 Slå på kameraet/stille klokken
3 Sette inn en "Memory Stick Duo" (ikke inkludert)
4 Velge den bildestørrelsen som skal brukes
5 Ta bilder på en enkel måte (autojusteringsmodus)
Ta stillbilder (scenevalg)
6 Vise/slette bilder
Bli mer fortrolig med kameraet ditt
Denne håndboken
• Gjør opptak med yndlingsinnstillingene dine
(programopptak) t side 24
• Få enda større glede av bildene dine med lysbildevisningen t side 26
• Bruk forskjellige varianter av opptak/avspilling ved hjelp av menyen t side 29
• Endre standardinnstillingene t side 46
Koble kameraet ditt til en PC eller en skriver
Denne håndboken
• Kopier bildene dine til en datamaskin og rediger dem på ulike måter t side 57
• Skriv ut bilder ved å koble kameraet ditt direkte til en skriver
(kun PictBridge-kompatible skrivere) t side 74NO
6
Innhold
Kort-informasjon om bruk av kameraet ......... 3
Grunnleggende teknikker for bedre bilder.......... 9
Fokus – Fokusere på et motiv ......... 9
Eksponering – Justere lysintensiteten ........... 10
Farge – Om belysningseffekter ......... 11
Kvalitet – Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse" ........ 11
Identifisere deler .......... 13
Indikatorer på skjermen ............ 15
Endre skjermbildet ....... 19
Antall stillbilder og opptakstid for film .......... 20
Når du ikke har en "Memory Stick Duo" (Opptak med internminnet)...... 21
Batteriets levetid og antall bilder som kan tas opp/vises ........... 23
Bruke modusbryteren ......... 24
Bruke lysbildevisning .......... 26
Bruke menyelementer......... 29
Menyelementer........ 30
Opptaksmeny .......... 32
(Kamera)
(EV)
9 (Fokus)
(Målemodus)
WB (Hvitbalanse)
ISO
(Bildekval.)
Mode (REC-modus)
BRK (Nivåtrinn)
(Intervall)
(Blitsnivå)
PFX (Bildeeffekt)
(Metning)
(Kontrast)
(Skarphet)
(Oppsett)
Bruke kameraet
Bruke menyen
MNO
7
Visningsmeny ..........40
(Mappe)
- (Beskytt)
DPOF
(Skriv ut)
(Lysbilde)
(Endre str.)
(Rotere)
(Dele)
(Oppsett)
Trimme
Bruke oppsettelementer .....46
Kamera1 ...........47
AF-modus
Digital zoom
Dato/tid
Rødøyered.
AF-lys
Autovisning
Kamera2 ...........50
Forstørr ikon
STEADY SHOT
Internt minneverktøy.............51
Format
Memory Stick-verktøy ..........52
Format
Ny REC-mappe
Endre REC-mappe
Kopier
Oppsett1 ............54
Last ned musikk
Formater musikk
Pip
Språk
Initialiser
Oppsett2 ............55
Filnummer
USB-tilkobl.
Video ut
Stille klokke
Bruke oppsett-skjermbildet
1
2
1
2NO
8
Få glede av Windows-datamaskinen din ......... 57
Kopiere bilder til datamaskinen din ............. 59
Vise bildefiler som er lagret på en datamaskin med kameraet ditt (med en
"Memory Stick Duo") ........... 66
Bruke den medfølgende programvaren............ 67
Bruke Macintosh-datamaskinen din ............ 70
Hvordan skrive ut stillbilder ....... 73
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver .......... 74
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter ............. 78
Vise bilder på en TV-skjerm...... 80
Feilsøking........ 82
Varselindikatorer og meldinger ............. 94
Om "Memory Stick"...... 97
Om batteripakken "InfoLITHIUM" .......... 99
Om batteriladeren ...... 100
Om Cyber-shot Station ........... 101
Forholdsregler............ 102
Spesifikasjoner........... 104
Bruke datamaskinen din
Skrive ut stillbilder
Koble kameraet til TV-en din
Feilsøking
Annet
Indeks.......... 106Bruke kameraet
NO
9
Bruke kameraet
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Når du trykker lukkerknappen halvveis ned, justerer kameraet fokuset automatisk (autofokus).
Husk å trykke lukkerknappen bare halvveis ned.
Ta et stillbilde av et motiv det er vanskelig å fokusere på t [Fokus] (side 33)
Hvis bildet ser uskarpt ut, selv etter fokusering, kan det skyldes at kameraet ikke ble holdt støtt. t Se "Tips for å unngå uskarpe bilder" (nedenfor).
Fokus
Fokusere på et motiv
Trykk lukkerknappen helt ned med én gang.
Trykk lukkerknappen halvveis ned.
Indikator for AE/AF-lås
Blinkende indikator
, Indikator tent/piper
Trykk så lukkerknappen helt ned.
Tips for å unngå uskarpe bilder
Hold kameraet støtt, med armene dine langs siden. Du kan også stabilisere kameraet ved
å lene deg mot et tre eller en bygning e.l. Det anbefales også å bruke stativ, å bruke blitsen på mørke steder og å slå på bildestabiliseringsfunksjonen.
Fokus Eksponering Farge Kvalitet
Dette kapitlet beskriver det grunnleggende, så du kan begynne å bruke kameraet. Her får du vite hvordan du kan bruke de ulike kamerafunksjonene, som f.eks. modusbryteren (side 24), menyene (side 29) og så videre.
60minNO
10
Du kan variere bildene ved å justere eksponeringen og ISO-følsomheten. Eksponeringen er den lysmengden som slipper inn i kameraet når du aktiverer lukkeren.
Justere ISO-følsomheten
ISO er en måleenhet (for følsomhet) og et estimat for hvor mye lys et lysfølsomt bildemedium
(tilsvarer fotografisk film) mottar. Selv når eksponeringen er den samme, vil bildene variere med ISO-følsomheten.
Justere ISO-følsomheten t side 36
Ekspon-ering
Justere lysintensiteten
Overeksponering
= for mye lys
Hvitaktig bilde
Eksponeringen stilles automatisk inn på riktig verdi i autojusteringsmodus. Du kan imidlertid justere den manuelt ved hjelp av nedenstående funksjoner.
EV:Gir deg muligheten til å justere den eksponeringen som er bestemt av kameraet. t side 32
Målemodus:Gir deg muligheten til å endre den delen av motivet som skal måles når eksponeringen skal bestemmes. t side 35
Korrekt eksponering
Undereksponering
= for lite lys
Mørkere bilde
Høy ISO-følsomhet
Tar lyse bilder, selv om du fotograferer på et mørkt sted.
Bildet har imidlertid en tendens til å bli kornete.
Lav ISO-følsomhet
Tar mer finkornede bilder.
Når eksponeringen er utilstrekkelig kan imidlertid bildet bli mørkere.
Lukkerhastighet = Lengden på det tidsintervallet lyset slipper inn i kameraet
Blender = Størrelsen på den åpningen lyset slipper inn gjennom
ISO = Opptaksfølsomhet
Eksponering:Bruke kameraet
NO
11
Den tilsynelatende fargen til et motiv påvirkes av lysforholdene.
Eksempel: Fargen i bildet påvirkes av lyskildene
Fargetonene justeres automatisk i autojusteringsmodus.
Du kan imidlertid justere fargetonene manuelt med [Hvitbalanse] (side 35).
Et digitalt bilde er sammensatt av en mengde små punkter som kalles bildeelementer eller piksler.
Hvis det inneholder et stort antall piksler, blir bildet stort, det legger beslag på mye minne, og bildet vises med stor detaljrikdom. "Bildestørrelse" vises med antall piksler. Selv om du ikke kan se forskjellene på kameraets skjerm, vil detaljrikdommen og databehandlingstiden være forskjellig når bildet skrives ut eller vises på en dataskjerm.
Beskrivelse av pikslene og bildestørrelsen
Farge
Om belysningseffekter
Vær/belysning Dagslys Overskyet Fluorescerende Strålende
Belysningskarakter-istika
Hvitt (standard) Blåaktig Blåtone Rødaktig
Kvalitet
Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse"
1 Bildestørrelse: 6M
2816 piksler × 2112 piksler = 5 947 392 piksler
2 Bildestørrelse: VGA (E-post)
640 piksler × 480 piksler = 307 200 piksler
2816
2112
480
640
PikslerNO
12
Velge den bildestørrelsen som skal brukes (t trinn 4 i "Les dette først")
Standardinnstillingene er markert med .
* Bildene tas opp i samme bildeforhold (3:2) som fotopapir eller postkort e.l.
** Ved utskrift kan det hende at begge sidene av bildet vil bli beskåret (side 91).
*** Hvis du bruker et "Memory Stick"-spor eller en USB-tilkobling, kan du nyte godt av bilder med bedre kvalitet.
Velge bildekvalitet (kompresjonsforhold) i kombinasjon (side 36)
Du kan velge kompresjonforhold når du lagrer digitale bilder. Når du velger et høyt kompresjonsforhold, blir bildet mindre detaljert, men filstørrelsen blir mindre.
Piksel
Mange piksler (Fin bildekvalitet og stor filstørrelse)
Eksempel: Utskrift med opptil A4-format
Få piksler
(Grovkornet bildekvalitet, men liten filstørrelse)
Eksempel: Et bilde som skal legges ved en e-post
Bildestørrelse Retningslinjer for bruk
6M (2816×2112) Større
Mindre
Brukes til utskrift av bilder i A4-format eller bilder med høy oppløsning i A5-format
3:2* (2816×1872)
3M (2048×1536)
1M (1280×960) Brukes til utskrift i postkortstørrelse
VGA (E-post)
(640×480)
Brukes til opptak av et stort antall bilder
Brukes når bilder legges ved e-post, eller ved opprettelse av hjemmesider
16:9(HDTV)**
(1920×1080)
Brukes til å vise bilder på en widescreen-TV eller en
High-vision-kompatibel TV***Bruke kameraet
NO
13
Identifisere deler
Nærmere informasjon om bruken finner du på sidene som er nevnt i parentes.
A -knapp (STEADY SHOT) (t trinn 5 i "Les dette først")
B Lukkerknapp (t trinn 5 i "Les dette først")
C Blits (t trinn 5 i "Les dette først")
D Selvutløserlampe (t trinn 5 i "Les dette først")/AF-lys (49)
E Strømlampe (POWER) (t trinn 2 i
"Les dette først")
F Strømbryter (POWER) (t trinn 2 i "Les dette først")
G Mikrofon
H Linse
I Linsedeksel (t trinn 2 i "Les dette først")
A Modusbryter (24)
B Høyttaler
C LCD-skjerm (19)
D (skjermbryter) (19)
E MENU-knapp (29)
F (Bildestørrelse/slett)-knapp
(t trinn 4 og 6 i "Les dette først")
G For opptak: Zoomeknapp (W/T)
(t trinn 5 i "Les dette først")
For visning: / (Avspillingszoom)-knapp/ (indeks)-knapp (t trinn 6 i
"Les dette først")
H Batterideksel/"Memory Stick Duo"-deksel (t trinn 1 og 3 i "Les dette først")
I Krok for håndleddsrem (t "Les dette først")
J Kontrollknapp
Meny på: v/V/b/B/z (t trinn 2 i "Les dette først")
M e n y a v : // / ( t trinn 5 i "Les dette først")
K -knapp (lysbildevisning) (26)
5
6
7
8
9
1
2
3
4
3
1
4
5
6
7
8
9
0qaqsqdqf qh qg qj
2NO
14
L Tilgangslampe (t trinn 4 i "Les dette først")
M "Memory Stick Duo"-spor
(t trinn 3 i "Les dette først")
N Spor for innsetting av batteri
(t trinn 1 i "Les dette først")
O Batteriutkaster (t trinn 1 i "Les dette først")
P Multikontakt (på undersiden)
Når du bruker en AC-LS5K-strømadapter (ikke inkludert)
Q Skruehull for stativ (på undersiden)
• Bruk et stativ med en skruelengde på mindre enn 5,5 mm. Lengre skruer enn 5,5 mm vil gjøre det vanskelig å feste kameraet skikkelig, og kameraet kan bli ødelagt.
2 Til multikontakten
1 Til DC IN-kontakten
3 Til stikkontaktv-merke
Kabel for flerbrukster-minal
(inkludert)Bruke kameraet
NO
15
Indikatorer på skjermen
Nærmere informasjon om bruken finner du på sidene som er nevnt i parentes.
Når du tar stillbilder
Når du tar opp film
A
B
C
Indikator Betydning
Gjenværende batteritid
(t trinn 1 i "Les dette først")z AE/AF-lås (t trinn 5 i
"Les dette først")
BRK Opptaksmodus (24, 36)
Hvitbalanse (35)
STBY
REC
Standby/filmopptak
(t trinn 5 i "Les dette først")
60min
1
2
3
4
5
C:32:00
101
+
[00:28:25] 00:00:00 STBY
STD
640
+2.0EV
60min
1
2
3
4
5
60min
M
WB
Kameramodus (scenevalg)
(t trinn 5 i "Les dette først")
Kameramodus (Program)
(24)
Blitsmodus (t trinn 5 i
"Les dette først")
Blits lader
Zooming (t 47, trinn 5 i
"Les dette først")
Rødøyereduksjon (48)
Skarphet (39)
Metning (39)
Kontrast (39)
AF-lys (49)
Målemodus (35)
Bildeeffekt (38)
Indikator Betydning
Makro (t trinn 5 i "Les dette først")
AF-modus (47)
Indikator for AF-avstandsmålerramme (33)
1.0 m Forhåndsinnstilt fokus (33)
STEADY SHOT OFF (t trinn 5 i "Les dette først")
Indikator Betydning
Bildestørrelse (t trinn 4 i
"Les dette først")
FINE STD Bildekvalitet (36)
Indikator Betydning
SL
1.3
ON
S AF M AF
3:2 6M 3M
1M VGA 16:9
FINE
640
STD
640
160NO
16
D
E
REC-mappe (52)
• Dette vises ikke når du bruker internminnet.
Gjenværende kapasitet i internminnet (21)
Gjenværende kapasitet i
"Memory Stick" (20)
00:00:00
[00:28:05]
Opptakstid [maksimal opptakstid] (20)
1/30" Multiserie-intervall (38)
400 Gjenværende antall bilder som kan tas opp (20)
Selvutløser (t trinn 5 i
"Les dette først")
C:32:00 Egendiagnose-display (94)
Dato/tid (48)
ISO-tall (36)
±0.7EV Nivåtrinnverdi (38)
Indikator Betydning
Vibrasjonsvarsel (9)
• Angir at vibrasjoner kan gjøre det umulig å ta skarpe bilder, pga. utilstrekkelig belysning. Selv om vibrasjonsvarselet vises, kan du fortsatt ta bilder. Vi anbefaler imidlertid at du slår på bildestabiliserings-funksjonen, bruker blits for
å få bedre lys, eller at du stabiliserer kameraet med et stativ eller på en annen måte.
E Advarsel om lite batteristrøm (23, 94)
+ Trådkors for punktmåling
(35)
Indikator Betydning
101
AF-avstandsmålerramme
(33)
Indikator Betydning
Histogram (19, 32)
Støyreduksjon NR med sakte lukker
• Ved bruk av visse lukkerhastigheter* aktiveres funksjonen Støyreduksjon
NR med sakte lukker automatisk, for å redusere støy i bildet.
* Når lukkerhastigheten er lik eller lavere enn 1/6 sekund (når [ISO] er stilt inn på [Auto], [80], [100] eller [200]).
Når lukkerhastigheten er lik eller lavere enn 1/25 sekund (når [ISO] er stilt inn på [400] eller [640]).
125 Lukkerhastighet
F3.5 Blenderverdi
+2.0EV Eksponeringsverdi (32)
(ikke vist på skjermen på forrige side)
Meny/veiledningsmeny
(29)
Indikator Betydning
DPOFBruke kameraet
NO
17
Spille av stillbilder
Spille av film
A
B
60min
C:32:00
101 VGA
1.3
M
101 12/12
+2.0EV
F3.5 500
VOLUM TILB./NESTE
1
2
3
4
5
60min
1
2
3
4
5
Indikator Betydning
Gjenværende batteritid
(t trinn 1 i "Les dette først")
Opptaksmodus (24, 36)
Bildestørrelse (t trinn 4 i
"Les dette først")
- Beskytt (40)
Merke for utskriftsrekkefølge
(DPOF)-merke (78)
Bytt mappe (40)
• Dette vises ikke når du bruker internminnet.
Zooming (t trinn 6 i "Les dette først")
Tr i n n
12/16
Bildevis avspilling (36)
N Avspilling (t trinn 6 i "Les dette først")
Vo l u m ( t trinn 6 i "Les dette først")
Indikator Betydning
101-0012 Mappe-fil-nummer (40)
Avspillingsindikator
(t trinn 6 i "Les dette først")
60min
M
3:2 6M 3M
1M VGA 16:9
FINE
640
STD
640
160
1.3NO
18
C
D
E
Indikator Betydning
PictBridge kobler til (75)
REC-mappe (52)
• Dette vises ikke når du bruker internminnet.
Avspillingsmappe (40)
• Dette vises ikke når du bruker internminnet.
Gjenværende kapasitet i internminnet (21)
Gjenværende kapasitet i
"Memory Stick" (20)
8/8 12/12 Bildenummer/Antall bilder tatt opp i valgt mappe
C:32:00 Egendiagnose-display (94)
00:00:12 Teller (t trinn 6 i "Les dette først")
Indikator Betydning
Ikke koble fra kabelen for flerbruksterminalen (76)
+2.0EV Eksponeringsverdi (32)
ISO-tall (36)
Målemodus (35)
Blits
Hvitbalanse (35)
500 Lukkerhastighet
F3.5 Blenderverdi
Avspillingsbilde (t trinn 6 i "Les dette først")
101
101
WB
Indikator Betydning
Histogram (19, 32)
• vises når histogram-displayet deaktiveres.
2005 1 1
9:30 AM
Dato/tid for opptak av det avspilte bildet (48)
Meny/veiledningsmeny
(29)z PAUSEz SPILL
Spille av multiserie-bilder i serier (36)
TILB./
NESTE
Velge bilder
VOLUM Justere volumet
DPOFBruke kameraet
NO
19
Endre skjermbildet
Hver gang du trykker på
(skjermbryter)-knappen, endres bildet som følger.
• Hvis du ser på bildene dine i skarpt utelys, må du justere styrken på LCD-baklyset. Under slike forhold kan imidlertid batteristrømmen reduseres fortere.
• I nedenstående tilfelle viser skjermen Histogram på t Indikatorer av t Indikatorer på.
– Når enheten er koblet til en TV (side 80)
– Ved bruk av strømadapteren (AC)
• Når du stiller inn histogram-displayet på PÅ, vises bildeinformasjon under avspilling.
• Histogrammet vises ikke i følgende situasjoner:Under opptak
–N å r m e n y e n v i s e s .
– Når du tar opp film
Under avspilling
–N å r m e n y e n v i s e s .
– I indeksmodus
– Når du bruker avspillingszoom.
– Når du roterer stillbilder.
– Under avspilling av filmer
• Det kan være stor forskjell mellom det histogrammet som vises under opptak og det som vises under avspilling når:– Blitsen blinker.
– Lukkerhastigheten er lav eller høy.
• Histogrammet vises kanskje ikke for bilder som er tatt med andre kameraer.
S AF
VGA
96
S AF
VGA
96
S AF
60min
60min
60min
Histogram på
Indikatorer av
Indikatorer på
Histogram-display
(side 32)
Forsterke LCD-baklysetNO
20
Antall stillbilder og opptakstid for film
Tabellene viser omtrentlig hvor mange stillbilder som kan tas og mulig opptakstid for film med en "Memory Stick Duo" som er formatert med dette kameraet. Verdiene kan variere med opptaksforholdene.
Antallet stillbilder (bildekvaliteten er [Fin] på den øverste linjen og [Standard] på den nederste linjen.) (Enheter: Bilder)
• Det oppførte antallet bilder gjelder når [Mode] er stilt inn på [Normal].
• Størrelsen på et enkelt stillbilde er 1M når [Mode] er stilt inn på [Multiserie].
• Når det gjenværende antallet bilder er større enn 9999, vises indikatoren ">9999".
• Du kan endre bildestørrelsen senere ([Endre str.], side 42).
Opptakstiden for film (Enheter: time : minutt : sekund)
• Film med en størrelse som er stilt inn på [640 (fin)] kan bare tas opp med en "Memory Stick PRO Duo".
• Hvis du vil ha mer informasjon om bildestørrelse og bildekvalitet, se side 11.
• Når bilder som er tatt opp med Sony-kameraer av tidligere årsmodeller spilles av med dette kameraet, kan visningen avvike fra den faktiske bildestørrelsen.
Kapasitet
Størrelse
32MB 64MB 128MB 256MB 512MB 1GB 2GB
6M 10 21 42 77 157 322 660
19 39 79 142 290 592 1215
3:2 10 21 42 77 157 322 660
19 39 79 142 290 592 1215
3M 20 41 82 148 302 617 1266
37 74 149 264 537 1097 2250
1M 50 101 202 357 726 1482 3038
93 187 376 649 1320 2694 5524
VGA (E-post) 196 394 790 1428 2904 5928 12154
491 985 1975 3571 7261 14821 30385
16:9(HDTV) 33 66 133 238 484 988 2025
61 123 246 446 907 1852 3798
Kapasitet
Størrelse
32MB 64MB 128MB 256MB 512MB 1GB 2GB
640 (fin) – – – 0:02:57 0:06:02 0:12:20 0:25:18
640 (std.) 0:01:27 0:02:56 0:05:54 0:10:42 0:21:47 0:44:27 1:31:09
160 0:22:42 0:45:39 1:31:33 2:51:21 5:47:05 11:44:22 24:18:25Bruke kameraet
NO
21
Når du ikke har en "Memory Stick Duo" (Opptak med internminnet)
Kameraet har 58 MB internminne. Dette minnet kan ikke fjernes. Selv når det ikke er satt inn en "Memory Stick Duo" i kameraet, kan du ta bilder med dette internminnet.
• Filmer der bildestørrelsen er stilt inn på [640 (fin)] kan ikke tas opp med internminnet.
Antall stillbilder som kan tas opp og mulig opptakstid for film i internminnet er som følger.
Antallet stillbilder (bildekvaliteten er [Fin] på den øverste linjen og [Standard] på den nederste linjen.)
(Enheter: Bilder)
Opptakstiden for film
(Enheter: time : minutt : sekund)
Når det er satt inn en "Memory Stick Duo"
(ikke inkludert)
[Opptak]: Bilder tas opp på "Memory Stick Duo".
[Avspilling]: Bilder på "Memory Stick Duo" spilles av.
[Meny, Oppsett, osv.]: Du kan utføre flere operasjoner på bildene på "Memory Stick Duo".
Når "Memory Stick Duo" ikke er satt inn
[Opptak]: Bildene tas opp med internminnet.
[Avspilling]: Bilder lagret i internminnet spilles av.
[Meny, Oppsett, osv.]: Du kan utføre flere operasjoner på bildene i internminnet.
Størrelse
Kapasitet
6M 3:2 3M 1M VGA 16:9
58MB 19 19 37 91 357 60
35 35 67 170 892 111
Størrelse
Kapasitet
640 (Standard) 160
58MB 0:02:40 0:42:47
Internminne
B
BNO
22
Vi anbefaler at du lager en sikkerhetskopi av data på en av følgende måter.
Ta sikkerhetskopi av data på en "Memory Stick Duo"
Klargjør en "Memory Stick Duo" med en kapasitet på 64 MB eller mer, og utfør så den prosedyren som er beskrevet under [Kopier] (side 53).
Ta sikkerhetskopi av data på en harddisk på en datamaskin
Utfør den prosedyren som er beskrevet på side 59 til 64 uten at det er satt inn en "Memory
Stick Duo" i kameraet.
• Du kan ikke flytte bildedata fra en "Memory Stick Duo" til internminnet.
• Ved å koble sammen kameraet og en datamaskin ved hjelp av en kabel som passer i flerbruksterminalen, kan du kopiere data fra internminnet til en datamaskin, men du kan ikke kopiere data fra datamaskinen til internminnet.
Om bildedata som er lagret i internminnetBruke kameraet
NO
23
Batteriets levetid og antall bilder som kan tas opp/vises
Tabellene viser det omtrentlige antallet bilder som kan tas opp/vises, og batteriets levetid når du tar bilder i [Normal] modus når batteripakken (inkludert) har full kapasitet og omgivelsestemperaturen er
25 °C. Antallet bilder som kan tas opp eller vises forutsetter at "Memory Stick Duo" byttes ved behov.
Merk at det faktiske antallet kan være mindre enn det som er angitt, avhengig av bruksforholdene.
• Batterikapasiteten reduseres for hver gang kameraet brukes og med tiden (side 99).
• Antallet bilder som kan tas opp/vises, og batteritiden reduseres under følgende betingelser:– Lav omgivelsestemperatur.
– Blitsen brukes ofte.
– Kameraet er slått på og av mange ganger.
– Zoomen brukes ofte.
– Lysheten til LCD-baklyset er stilt inn på sterkere lys.
– [AF-modus] er satt til [Skjerm].
– [STEADY SHOT] er satt til [Fortsett].
– Det er lite strøm på batteriet.
Når du tar stillbilder
• Opptak i følgende situasjoner:– (Bildekval.) er satt til [Fin].
– [AF-modus] er satt til [Enkel].
– [STEADY SHOT] er stilt inn på [Opptak].
– Ett opptak hvert 30 sekund.
– Zoomen reguleres vekselvis fra W til T.
– Blitsen blinker én gang for annethvert bilde.
– Strømmen slås på og av én gang for hvert tiende bilde.
• Målemetoden er basert på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Antallet innspilte bilder/batteriets levetid endres ikke med bildestørrelsen.
Når du viser stillbilder
• Vise enkeltbilder i rekkefølge med ca. tre sekunders intervaller
Når du tar opp film
• Ta opp film kontinuerlig med en bildestørrelse på [160]
Antall bilder Batteriets levetid (min.)
Ca. 240 Ca. 120
Antall bilder Batteriets levetid (min.)
Ca. 3800 Ca. 190
Batteriets levetid (min.)
Ca. 100NO
24
Bruke modusbryteren
Still inn modusbryteren på den ønskede funksjonen.
Opptaksmodi for stillbilder: Auto: Autojusteringsmodus
Gjør det enkelt å ta opp, da innstillingene justeres automatisk. t trinn 5 i "Les dette først"
Program: Programopptaksmodus
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning). Du kan også velge ulike innstillinger ved hjelp av menyen.
(Nærmere informasjon om tilgjengelige funksjoner t side 30): Scenevalgmodus
Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger, i samsvar med den aktuelle scenen. t trinn 5 i "Les dette først"
Kontrollknapp
Modusbryter: Spill av/redigert trinn 6 i "Les dette først": Ta opp filmt trinn 5 i "Les dette først"Bruke kameraet
NO
25
Scenevalg
Nærmere informasjon t trinn 5 i "Les dette først"
For at et bilde skal tas opp på riktig måte ut fra forholdene i scenen, bestemmer kameraet en kombinasjon av funksjoner.
( : du kan velge den ønskede innstillingen)
Makro Blits
AF-avstands-måler
Forhåndsinn-stilt fokus
Nivåtrinn Hvitbalanse Blitsnivå
Serie/
Ekspone-ringsgruppe/multiserie
— / — — —
—— — —
—Auto/ —
—S e n t e r - A F
0.5m/1.0m/
3.0m/7.0m
—— —
— /
/
/
/
———— —
SL WBNO
26
Bruke lysbildevisning
Ved å trykke på -knappen kan du enkelt og greit starte kontinuerlig avspilling av bilder, akkompagnert av effekter og musikk (lysbildevisning).
Justere musikkvolumet
Trykk på v/V for å justere volumet.
Stoppe lysbildevisningen midlertidig
Trykk på z på kontrollknappen.
For å foreta en omstart må du velge [Fortsett] og trykke på z.
• Lysbildevisningen fortsetter fra det bildet som ble vist da visningen ble stoppet, men musikken begynner igjen fra begynnelsen.
Vise forrige/neste bilde
Trykk på b/B i pausemodus.
Avslutte lysbildevisningen
Trykk på eller velg [Avslutt] med V i pausemodus, og trykk deretter på z.
• Du kan ikke spille av en lysbildevisning mens du er koblet til via PictBridge.
Endre innstillingen
Du kan velge den ønskede innstillingen for lysbildevisningen. Du kan også starte lysbildevisningen igjen.
1 Trykk på MENU-knappen for å vise menyen.
1 Still inn modusbryterenpå .
2 Trykk på . 3 Lysbildevisningen starter.cc
VGA
2/9
TILB./NESTE
Avslutt
Fortsettmin
Lysbildevisn.
PauseBruke kameraet
NO
27
2 Ve l g (Lysbilde) med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
3 Velg det elementet du ønsker å stille inn, med v/V , og velg deretter det ønskede elementet med b/B.
4 Velg [Start] med V/B, og trykk deretter på z.
Lysbildevisningen vil da starte.
Hvis du ikke ønsker å starte lysbildevisningen med én gang, kan du trykke på [Avbryt].
• Den valgte innstillingen opprettholdes til du foretar neste innstilling.
Følgende innstillinger er tilgjengelige.
Standardinnstillingen er markert med .
• Når [Enkelt], [Nostalgisk], [Stilfullt] eller [Aktivt] er valgt:– Vises bare stillbilder.
– Når bildene tas med multiseriefunksjonen, vises den første rammen av de sammenhengende bildene.
• Musikk spilles ikke (stilt inn på [Av]) under en lysbildevisning av typen [Normal]. Filmlyd vil høres.
Den forhåndsvalgte musikken varierer med den effekten du velger.
Effekter
Enkelt En enkel lysbildevisning som passer til en lang rekke scener.
Nostalgisk En stemningsfull lysbildevisning som reproduserer en atmosfære som i en filmscene.
Stilfullt En elegant lysbildevisning som foregår i middels tempo.
Aktivt En lysbildevisning i høy hastighet for aktive scener.
Normal En grunnleggende lysbildevisning som veksler fra ett bilde til et annet i forhåndsinnstilte intervaller.
Musikk
Music1 Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen [Enkelt].
Music2 Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen
[Nostalgisk].
Music3 Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen [Stilfullt].
Music4 Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen [Aktivt].
Av Innstilling for en lysbildevisning av typen [Normal]. Ingen musikk tilgjengelig.
VGA
2/9
Lysbildevisn.
Effekter
Intervall
Musikk Music3
Bilde
Start
Gjenta
Avbryt
Stilfullt
Mappe

AutominNO
28z Legge til/stifte ut musikkfiler
Du kan overføre den musikken du ønsker fra CD-ene eller MP3-filene dine til kameraet, så musikken kan spilles av til en lysbildevisning. Du kan overføre musikken med [Last ned musikk] i (Oppsett) ved hjelp av den medfølgende "Music Transfer"-programvaren installert på en datamaskin. For nærmere detaljer, se side 68.
• Du kan ta opp opptil fire musikkstykker på kameraet (de fire forhåndsinnstilte stykkene (Music 1-4) kan byttes ut med de ønskede stykkene).
• Den maksimale lengden av en musikkfil som kan spilles av med kameraet er 180 sekunder.
• Hvis du ikke kan spille av en musikkfil fordi filen er ødelagt eller på grunn av en annen defekt, må du utføre [Formater musikk] (side 54) og overføre musikken igjen.
Bilde
Mappe Spiller av alle bildene i den valgte mappen.
Alle Spiller av alle bildene på en "Memory Stick Duo" i rekkefølge.
Gjenta
På Spiller av bildene i en kontinuerlig sløyfe.
Av Etter at alle bildene er avspilt, avsluttes lysbildevisningen.
Intervall
3 sek. Stiller inn visningsintervallet for en lysbildevisning av typen
[Normal].
5 sek.
10 sek.
30 sek.
1 min.
Start Starter lysbildevisningen.
Avbryt Avbryter lysbildevisningen.Bruke menyen
NO
29
Bruke menyen
Bruke menyelementer
1 Slå på strømmen og still inn modusbryteren.
Ulike elementer er tilgjengelige, avhengig av stillingen til modusbryteren og (Kamera)-menyinnstillingene.
2 Trykk på MENU for å vise menyen.
3 Velg det ønskede menyelementet med b/B på kontrollknappen.
• Hvis det ønskede elementet er usynlig, må du fortsette å trykke på b/B, inntil elementet vises på skjermen.
• Trykk på z etter at du har valgt et element, når modusbryteren er stilt inn på .
4 Velg innstillingen med v/V.
Den innstillingen du velger zoomes inn og stilles inn.
5 Trykk på MENU for å slå av menyen.
• Hvis det er et element som ikke vises, vises et v/V-merke på kantene av det stedet hvor menyelementer vanligvis dukker opp. For å vise et element som ikke er synlig, må du velge merket med kontrollknappen.
• Du kan ikke velge elementer som er nedtonet (grå).v/V/b/B-knappz-knapp
Modusbryter
Kontrollknapp
MENU-knapp
WB ISO
100
200
400
ISO
Auto
80Nærmere informasjon om operasjonent side 29
NO
30
Menyelementer
Hvilke menyelementer som er tilgjengelige, avhenger av stillingen til modusbryteren. Bare de tilgjengelige elementene vises på skjermen.
( : Tilgjengelig)
Modusbryterens stilling:Auto Program Scene
Opptaksmeny (side 32)
(Kamera) — —
(EV) — —
9 (Fokus) — —
(Målemodus) — —
WB (Hvitbalanse) — —
ISO — — —
(Bildekval.) — — —
Mode (REC-modus) — —
BRK (Nivåtrinn) — * ——
(Intervall) — * ——
(Blitsnivå) — * ——
PFX (Bildeeffekt) — —
(Metning) — — — —
(Kontrast) — — — —
(Skarphet) — — — —
(Oppsett) —
MBruke menyen
Nærmere informasjon om operasjonent side 29
NO
31
* Bruken er begrenset i samsvar med scenemodus (side 25).
**Kun tilgjengelig ved bruk av avspillingszoom.
Visningsmeny (side 40)
(Mappe) — — — —
- (Beskytt) — — — —
DPOF — — — —
(Skriv ut) — — — —
(Lysbilde) — — — —
(Endre str.) — — — —
(Rotere) — — — —
(Dele) — — — —
(Oppsett) — — — —
Trim me** ————Nærmere informasjon om operasjonent side 29
NO
32
Opptaksmeny
Standardinnstillingene er markert med .
Velg stillbilde-kameramodus. t trinn 5 i "Les dette først"
Justerer eksponeringen manuelt.
Mot – Mot +
• Nærmere informasjon om eksponeringen t side 10
• Kompenseringsverdien kan stilles inn i steg på 1/3 EV.
• Hvis et motiv fotograferes under ekstremt lyse eller mørke forhold, eller blitsen brukes, vil eksponeringskontrollen kanskje ikke være særlig virkningsfull.z Justere EV (eksponeringsverdien) ved å vise et histogram
Et histogram er en graf som viser hvor lyst et bilde er. Trykk gjentatte ganger på
(skjermbryter) for å vise histogrammet på skjermen. Grafen indikerer et lyst bilde når den er forskjøvet til høyre, og et mørkt bilde når den er forskjøvet til venstre. Still inn modusbryteren på
og juster EV mens du kontrollerer eksponeringen med histogrammet.
A Antall piksler
B Lyshet
• Histogrammet vises også i følgende tilfeller, men du kan ikke justere eksponeringen.
– Når (Kamera) settes til [Auto]
– Når du spiller av ett enkelt bilde
– Under hurtivisning
(Kamera)
(EV)
M +2.0EV Mot +: Gjør bildet lysere.
0EV Eksponeringen bestemmes automatisk av kameraet.m –2.0EV Mot –: Gjør bildet mørkere.
60min
Lyst Mørkt
A
BBruke menyen
Nærmere informasjon om operasjonent side 29
NO
33
Du kan endre fokuseringsmetoden. Bruk menyen når det er vanskelig å stille inn riktig fokus i autofokusmodus.
9 (Fokus)
(ubegrenset avstand) Fokuserer på motivet med en forhåndsinnstilt avstand til motivet. (Forhåndsinnstilt fokus)
• Når du tar opp et motiv gjennom et nett eller gjennom vindusglass, er det vanskelig å få riktig fokus i autofokusmodus.
I slike tilfeller kan det være praktisk å bruke [Fokus].
7.0m
3.0m
1.0m
0.5m
Punkt-AF ( ) Fokuserer automatisk på et ekstremt lite motiv eller et smalt område.
• Dette er nyttig når du fokuserer på et ekstremt lite motiv eller et smalt område. Når denne brukes sammen med AF-låsefunksjonen, kan du ta opp med den ønskede bildekomposisjonen. Pass på å holde kameraet støtt, så motivet ikke beveger seg ut av rammen til avstandssøkeren.
Senter-AF
()
Fokuserer automatisk på et motiv i midten av søkerrammen.
• Når denne brukes sammen med AF-låsefunksjonen, kan du ta opp med den ønskede bildekomposisjonen.
Multi-AF
(Multipunkt-AF)
(Stillbilde )
(Film )
Fokuserer automatisk på et motiv i alle deler av søkerrammen.
• Denne modusen er nyttig når motivet ikke befinner seg i midten av rammen.
60min
AF-avstandssøkerramme
Indikator for AF-avstandssøkerramme
60min
AF-avstandssøkerramme
Indikator for AF-avstandssøkerramme
60min
AF-avstandssøkerramme
Indikator for AF-avstandssøkerramme Nærmere informasjon om operasjonent side 29
NO
34
• AF står for autofokus.
• Avstandsinnstillingsinformasjonen i [Fokus] er omtrentlig. Hvis du peker oppover eller nedover med objektivet, vil unøyaktigheten bli større.
• Når du tar opp film, anbefales det å bruke [Multi-AF], da autofokus også fungerer med et visst vibrasjonsnivå.
• Når du bruker Digital zoom eller AF-lys, vil AF-funksjonen prioritere bevegelse som foregår i sentrum eller nær sentrum av rammen. I dette tilfelle vil indikatoren for , eller begynne å blinke, og
AF-avstandssøkerrammen vises ikke.
• Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige, avhengig av scenemodusen (side 25).z Hvis motivet ikke er i fokus
Når du tar opp med motivet i kanten av rammen (eller skjermen), eller når du bruker [Senter-AF] eller
[Punkt-AF], kan det hende at kameraet ikke fokuserer på et motiv på kanten av rammen. Skulle dette skje, må du gjøre følgende:1 Komponer bildet om igjen, slik at motivet befinner seg i midten av AF-avstandssøkeren, og trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere på motivet (AF-lås).
Så lenge du ikke trykker lukkerknappen helt ned, kan du gjenta prosedyren så ofte du vil.
2 Når AE/AF-låsindikatoren slutter å blinke og forblir tent, kan du gå tilbake til det fullstendig komponerte bildet, og trykke lukkerknappen helt ned.
60min
Indikator for AE/AF-lås
AF-avstandssøkerramme
VGA
98
S AF
P
F2.8 30
60minBruke menyen
Nærmere informasjon om operasjonent side 29
NO
35
Velger målemetode, dvs. stiller inn hvilken del av motivet som skal måles for å bestemme riktig eksponering.
• Nærmere informasjon om eksponeringen t side 10
• Når du bruker punktmåling eller sentervektet måling, anbefales det å stille inn [9] (Fokus) på [Senter-
AF] for å fokusere på måleposisjonen (side 33).
Justerer fargetonene i samsvar med lysforholdene, for eksempel når fargene i et bilde ser merkelige ut.
• Nærmere informasjon om hvitbalansen t side 11
• Under fluorescerende lys som blinker vil hvitbalansefunksjonen kanskje ikke virke ordentlig, selv om du velger [ ] (fluorescerende).
• Bortsett fra i [ ] (blits)-modi, er [WB] stilt inn på [Auto] når blitsen blinker.
• Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige, avhengig av scenemodusen (side 25).
(Målemodus)
Punkt (Punktmåling)
()
Måler bare på en del av motivet.
• Denne funksjonen er nyttig når motivet er bakgrunnsbelyst eller når det er sterk kontrast mellom motivet og bakgrunnen.
Senter (Sentervektet måling)
()
Måler sentrum av motivet og bestemmer eksponeringen basert på lysheten av motivet der.
Multi (Flermønstermåling) Deler motivet inn i flere områder og måler i hvert område.
Kameraet fastsetter så en velbalansert eksponering.
WB (Hvitbalanse)
(Blits) Justerer for blitsforhold.
• Du kan ikke velge dette elementet når du tar opp film.n (Strålende) Justerer for steder hvor lysforholdene endres raskt, som i et festlokale, eller hvor lyset er sterkt, som for eksempel i fotostudioer.
(Fluorescerende) Justerer for fluorescerende lys.
(Overskyet) Justerer for overskyet vær.
(Dagslys) Justerer for utendørs, nattscener, neonskilt, fyrverkeri eller soloppgang, eller lysforholdene før og etter solnedgang.
Auto Justerer hvitbalansen automatisk.
60min
Trådkors for punktmåling
Posisjonerer seg på motivet.
WB
WBNærmere informasjon om operasjonent side 29
NO
36
Velger en lysfølsomhet med enheter på ISO. Jo høyere tallet er, jo større er følsomheten.
• Nærmere informasjon om ISO-følsomhet t side 10
• Merk at bildet har en tendens til å bli mer kornete med økende ISO-følsomhetstall.
• [ISO] er satt til [Auto] i scenemodus.
Velger stillbildekvalitet.
• Nærmere informasjon om bildekvalitet t side 11
Velger om kameraet skal ta opp kontinuerlig eller ikke når du trykker på lukkerknappen.
ISO
640 Velg et stort tall når du tar opp på mørke steder eller fotograferer et motiv som beveger seg i høy hastighet, eller velg et lavt tall for å få høy bildekvalitet.
400
200
100
80
Auto
(Bildekval.)
Fin (FINE) Tar opp med høy kvalitet (lav kompresjon).
Standard (STD) Tar opp med standardkvalitet (høy kompresjon).
Mode (REC-modus)
Multiserie ( ) Tar opp 16 bilder etter hverandre som en stillbildefil når du trykker på lukkerknappen.
• Dette er praktisk hvis du for eksempel vil sjekke idrettsformen din.
• Du kan velge lukkerintervallet for multiserie i [Intervall]-modus
(side 38).
Eksp-gruppe (BRK) Tar opp en serie på tre bilder med automatisk varierte eksponeringsverdier.
• Du kan velge det bildet som er riktig eksponert etter opptaket når motivets lyshet gjør det vanskelig å ta gode bilder.
Serie ( ) Tar opp det maksimale antallet bilder i serie (se nedenstående tabell) når du trykker på lukkerknappen og holder den nede.
• Når "Spiller inn" forsvinner, kan du ta neste bilde.
Normal Ikke kontinuerlig opptak.
MBruke menyen
Nærmere informasjon om operasjonent side 29
NO
37
Om [Multiserie]
• Med følgende metoder kan du spille av i rekkefølge de bildene som ble tatt i multiserie-modus:– Pause/fortsett: Trykk på z på kontrollknappen.
– Bildevis avspilling: Trykk på b/B i pausemodus. Trykk på z for å fortsette avspilling i serier.
• Du kan ikke bruke følgende funksjoner i multiserie-modus:– Smart zoom
– Blits
– Sett inn dato og tid
– Dele en bildeserie som er tatt i multiserie-modus
– Slette et bilde i en bildeserie som er tatt i multiserie-modus
– Stille inn bildeintervallet på en annen modus enn [1/30] når (Kamera) er stilt inn på [Auto]
• Når du spiller av en bildeserie som er tatt i multiserie-modus med en datamaskin eller et kamera som ikke er utstyrt med multiserie-funksjonen, vil bildet vises som ett enkelt bilde med 16 rammer.
• Størrelsen på bilder som er tatt i multiserie-modus er 1M.
• Du vil kanskje ikke kunne ta bilder i multiserie-modus, avhengig av scenemodus (side 25).
Om [Eksp-gruppe]
• Blitsen er stilt inn på (Ingen blits).
• Fokus og hvitbalanse er justert for det første bildet, og disse innstillingene brukes også for de andre bildene.
• Når eksponeringen justeres manuelt (side 32), forandrer eksponeringen seg basert på den justerte lysheten.
• Opptaksintervallet er på ca. 0,8 sekunder.
• Hvis motivet er for lyst eller for mørkt, vil du kanskje ikke kunne ta gode bilder med den valgte trinnverdien.
• Du vil kanskje ikke kunne ta bilder i eksponeringsgruppemodus, avhengig av scenemodus (side 25).
Om [Serie]
• Blitsen er stilt inn på (Ingen blits).
• Når du tar opp med selvutløser, tas det en serie på maksimalt fem bilder.
• Når det er lite strøm igjen på batteriet, eller når internminnet eller "Memory Stick Duo" er full, stopper serien.
• Du vil kanskje ikke kunne ta bilder i seriemodus, avhengig av scenemodus (side 25).
Maksimalt antall kontinuerlige bildeopptak
(Enheter: Bilder)
Kvalitet
Størrelse
Fin Standard
6M 7 12
3:2 7 12
3M 12 21
1M 29 53
VGA (E-post) 100 100
16:9(HDTV) 19 35Nærmere informasjon om operasjonent side 29
NO
38
Tar opp en serie på tre bilder med automatisk varierte eksponeringsverdier.
• I enkelte scenemodi vises BRK (Nivåtrinn) ikke.
Velger rammeintervall i [Multiserie]-modus (side 36).
• (Intervall) vises ikke i enkelte scenemodi.
Justerer mengden blitslys.
• Endre blitsmodus t trinn 5 i "Les dette først"
• Du vil kanskje ikke kunne stille inn blitsnivået, avhengig av scenemodus (side 25).
Lar deg ta et bilde med spesialeffekter.
• Denne innstillingen opprettholdes ikke når strømmen blir slått av.
BRK (Nivåtrinn)
±1.0EV Endrer eksponeringsverdi med pluss eller minus 1,0 EV .
±0.7EV Endrer eksponeringsverdi med pluss eller minus 0,7 EV .
±0.3EV Endrer eksponeringsverdi med pluss eller minus 0,3 EV .
(Intervall)
1/7.5 (1/7.5") • Denne innstillingen kan ikke foretas når [Mode] (REC-modus) i menyen er stilt inn på noe annet enn [Multiserie] (side 36).
1/15 (1/15")
1/30 (1/30")
(Blitsnivå)
+ ( +) Mot +: Øker blitsnivået.
Normal
– ( –) Mot –: Reduserer blitsnivået.
PFX (Bildeeffekt)
S/HV ( ) Tar opp bildet i sort/hvitt.
Bruntone ( ) Tar opp bildet i sepiabrunt (som på et gammelt fotografi).
Av Ingen effekt.
M
MBruke menyen
Nærmere informasjon om operasjonent side 29
NO
39
Justerer bildets metningsgrad.
Justerer kontrasten i bildet.
Justerer skarpheten i bildet.
Se side 46.
(Metning)
+ ( ) Mot +: Gjør fargen lysere.
Normal
– ( ) Mot –: Gjør fargen mørkere.
(Kontrast)
+ ( ) Mot +: Øker kontrasten.
Normal
– ( ) Mot –: Reduserer kontrasten.
(Skarphet)
+ ( ) Mot +: Gjør bildet skarpere.
Normal
– ( ) Mot –: Gjør bildet mer diffust.
(Oppsett)Nærmere informasjon om operasjonent side 29
NO
40
Visningsmeny
Standardinnstillingene er markert med .
Velger den mappen som inneholder det bildet du vil spille av når du bruker kameraet med
"Memory Stick Duo".
1 Velg den ønskede mappen med b/B på kontrollknappen.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.z På mappen
Kameraet lagrer bilder i en nærmere bestemt mappe i en "Memory Stick Duo" (side 52). Du kan bytte mappe eller opprette en ny.
• Opprette en ny mappe t [Ny REC-mappe] (side 52)
• Bytte REC-mappe t [Endre REC-mappe] (side 53)
• Når flere mapper opprettes i "Memory Stick Duo" og det første eller det siste bildet i mappen blir vist, dukker følgende indikatorer opp.: Gå til forrige mappe.: Gå til neste mappe.: Gå til forrige eller neste mappe.
Beskytter bilder mot utilsiktet sletting.
Beskytte bilder i enkeltbilde-modus
1 Vis det bildet du vil beskytte.
2 Trykk på MENU for å vise menyen.
3 Velg [-] (Beskytt) med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Bildet beskyttes og indikatoren - (beskytt) vises på bildet.
(Mappe)
OK Se nedenstående prosedyre.
Avbryt Opphever utvalget.
- (Beskytt)
Beskytt (-) Se nedenstående prosedyre.
Avslutt Forlater Beskytt-funksjonen.
TILB./NESTE
Velg mappe
Avbryt
OK
Mappenavn:102 2/2
Opprettet:Ant. filer:2005
102MSDCF
9
111 : :05:34AMBruke menyen
Nærmere informasjon om operasjonent side 29
NO
41
4 For å beskytte andre bilder, må du velge det ønskede bildet med b/B, og deretter trykke på z.
Beskytte bilder i indeksmodus
1 Trykk på (Indeks) for å vise indeksskjermen.
2 Trykk på MENU for å vise menyen.
3 Velg [-] (Beskytt) med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
4 Velg [Velg] med v/V, og trykk deretter på z.
5 Velg det bildet du vil beskytte med v/V/b/B, og trykk deretter på z.
En grønn --indikator vises på det valgte bildet.
6 Gjenta trinn 5 for å beskytte andre bilder.
7 Trykk på MENU.
8 Velg [OK] med B, og trykk deretter på z.
--indikatoren blir hvit. De valgte bildene er beskyttet.
• For å beskytte alle bildene i en mappe, må du velge [Alt i denne mappen] i trinn 4, og trykke på z. Velg
[På] med B, og trykk deretter på z.
Oppheve beskyttelsen
I enkeltbildemodus
Trykk på z i trinn 3 eller 4 av "Beskytte bilder i enkeltbilde-modus".
I indeksmodus
1 Velg det bildet du vil oppheve beskyttelsen for i trinn 5 av "Beskytte bilder i indeksmodus".
2 Trykk på z for å gjøre --indikatoren grå.
3 Gjenta ovenstående operasjon for alle bilder du vil oppheve beskyttelsen av.
4 Trykk på MENU, velg [OK] med B, og trykk deretter på z.
VGA
2/9
Avslutt
TILB./NESTE
60min
Beskytt
-
NESTE MENU
• VELG
- (grønn)Nærmere informasjon om operasjonent side 29
NO
42
Oppheve beskyttelsen av alle bilder i mappen
Velg [Alt i denne mappen] i trinn 4 av "Beskytte bilder i indeksmodus", og trykk på z. Velg
[Av] med B, og trykk deretter på z.
• Merk at formatering av internminnet eller "Memory Stick Duo" sletter alle data som er lagret på opptaksmediet, selv om bildene er beskyttet. Bilder som er slettet på denne måten, kan ikke gjenopprettes.
• Det kan ta litt tid å beskytte et bilde.
Tilføyer et -merke (utskriftsrekkefølge) til bilder du vil skrive ut (side 78).
Se side 74.
Se side 26.
Du kan endre størrelsen av et bilde (Endre str.) og lagre det endrede bildet som en ny fil. Det opprinnelige bildet bevares som det var, også etter størrelsesendringen.
1 Vis det bildet du vil endre størrelsen av.
2 Trykk på MENU for å vise menyen.
3 Velg [ ] (Endre str.) med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
4 Velg ønsket størrelse med v/V, og trykk deretter på z.
Bildet med den nye størrelsen lagres som nyeste fil i REC-mappen.
• Nærmere informasjon om [Bildestørr.] t trinn 4 i "Les dette først"
• Du kan ikke endre størrelsen på filmer eller multiseriebilder.
• Når du endrer fra en liten til en stor størrelse, forringes bildekvaliteten.
• Du kan ikke endre bildestørrelse til 3:2 eller 16:9.
• Når du endrer størrelsen til et 3:2- eller 16:9-bilde, vises de svarte feltene øverst og nederst på bildet.
DPOF
(Skriv ut)
(Lysbilde)
(Endre str.)
6M
3M Innstillingsstørrelsen er bare en retningslinje.t trinn 4 i "Les dette først"
1M
VGA
Avbryt Avbryter størrelsesendringen.Bruke menyen
Nærmere informasjon om operasjonent side 29
NO
43
Roterer et stillbilde.
1 Vis det bildet som skal roteres.
2 Trykk på MENU for å vise menyen.
3 Velg [ ] (Rotere) med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
4 Velg [ ] med v, og roter deretter bildet med b/B.
5 Velg [OK] med v/V, og trykk deretter på z.
• Du kan ikke rotere beskyttede bilder, filmer eller multiseriebilder.
• Du vil kanskje ikke kunne rotere bilder som er tatt med andre kameraer.
• Når du viser bilder på en datamaskin, vil du kanskje ikke kunne se bilderotasjonen. Dette avhenger av programvaren du bruker.
Klipper filmer, eller sletter unødvendige deler av filmer. Dette er den funksjonen vi anbefaler deg å bruke når det er for liten kapasitet i internminnet eller "Memory Stick Duo", eller når du legger filmer ved e-post.
• Merk at originalfilmen slettes, og at nummeret ikke blir brukt igjen. Merk også at du ikke kan gjenopprette filmer etter at du har klippet dem.
(Rotere)
Roterer et bilde. Se nedenstående prosedyre.
OK Bestemmer rotasjonen. Se nedenstående prosedyre.
Avbryt Avbryter rotasjonen.
(Dele)
OK Se nedenstående prosedyre.
Avbryt Avbryter deling.Nærmere informasjon om operasjonent side 29
NO
44
Eksempel: Klippe en film med nummeret 101_0002
Dette avsnittet beskriver hvordan en film med nummeret 101_0002 deles og så slettes i den følgende filkonfigurasjonen.
1 Klippe scene A.
Dele
101_0002 deles i 101_0004 og 101_0005.
2 Klippe scene B.
Dele
101_0005 deles i 101_0006 og 101_0007.
3 Slette scene A og scene B hvis de er unødvendige.
Slett Slett
4 Bare de ønskede scenene bevares.
Prosedyre
1 Vis den filmen som skal deles.
2 Trykk på MENU for å vise menyen.
3 Velg [ ] (Dele) med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
4 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Avspilling av filmen starter.
1 2
101_0002
101_0003
3
101_0001
1 2 3 AB
101_0002
101_0004
12 3 B A
101_0005
13
101_0004 101_0007
101_0006
AB 2
13 2
101_0006Bruke menyen
Nærmere informasjon om operasjonent side 29
NO
45
5 Trykk på z på det stedet du vil klippe.
• Når du vil justere klippestedet, må du velge [c/C] (ramme bakover/forover) og justere klippestedet med b/B.
• Hvis du vil endre klippestedet, må du velge [Avbryt]. Avspilling av filmen starter igjen.
6 Velg [OK] med v/V, og trykk på z.
7 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Filmen klippes.
• De klippede filmene får nye numre og lagres som de nyeste filene i den valgte REC-mappen.
• Du kan ikke klippe følgende bildetyper.
– Stillbilde
– Filmer som ikke er lange nok til å kunne klippes (kortere enn ca. to sekunder)
– Beskyttede filmer (side 40)
Se side 46.
Lagrer et forstørret bilde (t trinn 6 i "Les dette først") som en ny fil.
1 Trykk på MENU under avspillingszooming for å vise menyen.
2 Velg [Trimme] med B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
3 Velg bildestørrelsen med v/V, og trykk deretter på z.
Bildet lagres, og det opprinnelige bildet vises igjen.
• Det trimmede bildet lagres som den nyeste filen i den valgte REC-mappen, og originalbildet er beholdt.
• Kvaliteten av trimmede bilder kan være dårligere enn kvaliteten av det opprinnelige bildet.
• Du kan ikke trimme bildestørrelsen til 3:2 eller 16:9.
• Du kan ikke trimme bilder som vises med hurtigvisning.
(Oppsett)
Trimme
Tr i mm e Se nedenstående prosedyre.
Tilbake Avbryter trimming.
00:00:02
10/10
STD
640
Dele
Dele-punkt
OK
Avbryt
Avslutt
60minNO
46
Bruke oppsett-skjermbildet
Bruke oppsettelementer
Du kan endre standardinnstillingene i oppsettskjermbildet.
1 Slå på strømmen.
2 Trykk på MENU for å vise menyen.
3 Etter at du har trykket på B på kontrollknappen, må du gå til -innstillingen
(Oppsett), og deretter trykke på B igjen.
4 Trykk på v/V/b/B på kontrollknappen for å velge det elementet du vil stille inn.
Rammen til det valgte elementet blir gul.
5 Trykk på z for å legge inn innstillingen.
For å slå av (Oppsett)-skjermbildet må du trykke på MENU.
For å gå tilbake til menyen fra (Oppsett)-skjermbildet, må du trykke flere ganger på b på kontrollknappen.
Avbryte (Oppsett) innstillingen
Velg [Avbryt] hvis denne vises, og trykk deretter på z på kontrollknappen. Hvis den ikke vises, må du velge den forrige innstillingen igjen.
• Innstillingen opprettholdes selv om strømmen blir slått av.v/V/b/B-knappz-knapp
Modusbryter
Kontrollknapp
MENU-knapp
Filnummer:USB-tilkobl.:Video ut:Stille klokke:OK
Avbryt
Oppsett 2
Filnummer:USB-tilkobl.:Video ut:Stille klokke:OK
Avbryt
Oppsett 2Bruke oppsett-skjermbildet
Nærmere informasjon om operasjonent side 46
NO
47
Kamera1
1
Standardinnstillingene er markert med .
Velger driftsmodusen for autofokus.
Velger modusen digital zoom. Kameraet forstørrer bildet ved hjelp av den optiske zoomen
(opptil 3×). Når forstørrelsen overstiger 3×, bruker kameraet enten smart zoom eller nøyaktig digital zoom.
Bildestørrelse og maksimal zoomeforstørrelse med smart zoom
• Når du trykker på zoomeknappen, vises indikatoren for zoomeforstørrelse som følger.
AF-modus
Enkel (S AF) Justerer fokuset automatisk når lukkerknappen trykkes halvveis ned og holdes. Denne modusen er nyttig ved fotografering av gjenstander i ro.
Skjerm (M AF) Justerer fokuset automatisk før lukkerknappen trykkes halvveis ned og holdes. Denne modusen forkorter fokuseringstiden.
• Batteriet brukes imidlertid raskere enn i [Enkel]-modus.
Digital zoom
Smart
(smart zoom)
()
Forstørrer bildet digitalt, nesten uten forvrengning. Ikke tilgjengelig når bildestørrelsen er stilt inn på [6M] eller [3:2].
• Maksimal forstørrelse med smart zoom vises i følgende tabell.
Nøyaktig
(Nøyaktig digital zoom)
()
Forstørrer alle bildestørrelser opp til maksimalt 6×, men bildekvaliteten forringes.
Av ( ) Ikke bruk digital zoom.
Størrelse Maksimal zoomeforstørrelse
3M Ca. 4,1×
1M Ca. 6,6×
VGA (E-post) Ca. 13×
16:9(HDTV) Ca. 4,4×
W-siden av denne linjen er området for den optiske zoomen, og T-siden er området for den digitale zoomen
Indikator for zoomeforstørrelseNærmere informasjon om operasjonent side 46
NO
48
• Maksimal zoom for smart zoom/nøyaktig zoom omfatter også den optiske zoomen.
• AF-avstandssøkerrammen vises ikke når den digitale zoomen er i bruk. Indikatoren , eller blinker, og autofokus prioriterer gjenstander nær midten av rammen.
• Når du bruker smart zoom, kan bildet se grovt ut på skjermen. Dette påvirker imidlertid ikke det bildet som blir tatt.
Brukes til å plassere dato og tid på bildet. Velg dette før du begynner å ta opp.
• Dato og tid vises ikke under opptak, men indikatoren er synlig. Datoen og klokkeslettet vises i rødt i nedre høyre hjørne av skjermen, men bare under avspilling.
• Du kan ikke legge inn dato og tid på filmer eller bilder i multiseriemodus.
• Når dato og tid er lagt inn på et bilde, kan de ikke fjernes igjen.
Reduserer problemet med røde øyne ved bruk av blits. Velg dette før du begynner å ta opp.
• Fordi det tar omtrent ett sekund før lukkeren klikker, må du holde kameraet støtt for å unngå vibrering. Du må heller ikke la motivet røre seg.
• Det kan hende at rødøyereduksjon ikke gir den ønskede effekten. Dette avhenger av individuelle forskjeller, avstanden til motivet, om den personen du fotograferer ser forhåndsblinket og av andre forhold.
Dato/tid
Dag og tid Legger inn dato, time og minutt på bildet.
Dato Legger inn år, måned og dag på bildet.
• Datoen legges inn i den rekkefølgen du velger. (t trinn 2 i "Les dette først")
Av Verken dato eller klokkeslett legges inn på bildet.
Rødøyered.
På ( ) Reduserer problemet med røde øyne.
• Blitsen gjør to eller flere forhåndsblink før bildet tas.
Av Gir ingen reduksjon av problemet med røde øyne.Bruke oppsett-skjermbildet
Nærmere informasjon om operasjonent side 46
NO
49
AF-lyset gir utfyllende belysning for å forenkle fokusering på et motiv i mørke omgivelser.
AF-lyset sender ut rødt lys, slik at kameraet lett kan fokusere når lukkerknappen trykkes halvveis ned, inntil fokuset er låst. Indikatoren vil nå vises.
• Hvis AF-lyset ikke i tilstrekkelig grad lyser opp motivet, eller hvis det ikke er noen kontraster i motivet, vil motivet allikevel ikke komme i fokus. (Det anbefales å bruke en avstand på opptil ca. 2,4 m (zoom: W)/
2,3 m (zoom: T).)
• Det kan fokuseres på motivet så lenge AF-lyset når frem til motivet, selv om lyset treffer litt på siden av midten av motivet.
• Når forhåndsinnstilt fokus er på (side 33), fungerer ikke AF-lyset.
• AF-avstandssøkerrammen vises ikke. Indikatoren , eller blinker, og autofokus prioriterer gjenstander nær midten av rammen.
• AF-lyset virker ikke når (halvlysmodus), (landskapsmodus), (høyhastighetslukkermodus) eller (fyrverkerimodus) er valgt i scenemodus.
• AF-lyset sender ut meget sterkt lys. Selv om dette ikke er farlig, bør du ikke se direkte inn i AF-lyset på kort hold.
Viser bildet på skjermen i ca. to sekunder umiddelbart etter at det er tatt.
• Hvis du trykker lukkerknappen halvveis ned i denne perioden, forsvinner visningen av det siste bildet som ble tatt, og du kan umiddelbart ta neste bilde.
AF-lys
Auto AF-lyset er aktivert.
Av AF-lyset er ikke aktivert.
Autovisning
På Autovisning er i bruk.
Av Autovisning ikke i bruk.
ONNærmere informasjon om operasjonent side 46
NO
50
Kamera2
2
Standardinnstillingene er markert med .
Forstørrer innstillingsindikatoren midlertidig når du trykker på (blitsmodus),
(selvutløser), eller (makro).
Velger bildestabiliseringsmodus.
• Når du tar opp film, er [Fortsett] aktivert selv om du velger [Opptak].
• Du kan slå av bildestabiliseringsfunksjonen med -knappen (STEADY SHOT) når (Kamera) ikke er stilt inn på [Auto]. (t tri

TXT / PDF

Available 19 files for DSC-T9 View all >
HelpDrivers Since March 2000