Sony DSC-T7 Download Manual

2005 Sony Corporation
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\N156\Layout\Da\000COV.fmmaster:Right
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\N156\Layout\Da\000COV.fmmaster:Right
DSC-T7
2-591-815-11(1)
DSC-T7
2-591-815-11(1) DSC-T7
2-591-815-11(1)
DSC-T7
2-591-815-11(1)
Digitalkamera
Brugervejledning/
Fejlsøgning
Betjeningsvejledning
Læs denne vejledning og "Læs dette først" (særskilt vejledning) grundigt, inden du tager enheden i brug, og gem den til senere brug.
Ejer-registrering
Model- og serienumrene står på undersiden. Noter serienummeret på nedenstående plads. Henvis altid til disse numre, hvis du henvender dig til en Sony-forhandler angående dette produkt.
Model nr. DSC-T7
Serienr. _____________________________
DSC-T7
"Læs dette først" (særskilt vejledning)
Forklarer opsætning og grundlæggende betjening for optagelse/afspilning med kameraet.
Bruge kameraet
Brug af menuen
Brug af Setup-skærmen
Brug af din computer
Udskrivning af stillbilleder
Tilslutte kameraet til dit tv
Fejlfinding
Andet
Indeks
000COV.fm Page 1 Tuesday, March 22, 2005 1:47 PM2
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\N156\Layout\Da\020REG.fmmaster:Right
DSC-T7
2-591-815-11(1)
For at undgå brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn eller fugt.
Hvis du har spørgsmål vedrørende produktet, kan du ringe til: Sony Customer Information Services Center
1-800-222-SONY (7669)
Nummeret nedenfor gælder udelukkende forhold vedrørende FCC.
Lovgivningsmæssige oplysninger
Bemærk:Model DSC-T7 skal bruges med interface-adapteren.
FORSIGTIG
Du advares om, at ændringer eller modifikationer af en hvilken som helst art, der ikke udtrykkeligt er godkendt i denne betjeningsvejledning, kan gøre din godkendelse til at betjene dette udstyr ugyldig.
Bemærk:Dette udstyr er blevet afprøvet, og det er i overensstemmelse med grænserne for en digital enhed af Klasse B, ifølge Del 15 i FCC-reglerne.
Disse grænser skal give en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i forbindelse med installation i private hjem. Dette udstyr udvikler, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overens-stemmelse med vejledningen, forårsage skadelig interferens på radiotrafik. Der er dog ingen garanti for, at der ikke opstår interferens med en given installation. Hvis udstyret forårsager skadelig interferens på radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at rette på interferensen ved en eller flere af følgende forholdsregler:– Drej eller flyt antennemodtageren.
ADVARSEL
Til kunder i USA
Dette symbol skal advare brugeren om, at der er uisoleret "farlig spænding" inden for produktets kabinet, der kan være tilstrækkelig til at udgøre en risiko for elektrisk stød.
Dette symbol skal advare brugeren om vigtig be-tjenings- og vedligeholdelses
(service) -vejledning i den skriftlige dokumentation, der følger med enheden.
Overensstemmelseserklæring
Handelsmærke: SONY
Modelnr.: DSC-T7
Ansvarlig: Sony Electronics Inc.
Adresse: 16450 W. Bernardo Dr,
San Diego, CA 92127, USA
Telefonnr.: 858-942-2230
Denne enhed er i overensstemmelse med Del
15 i FCC-Reglerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere modtaget inter-ferens, herunder interferens, der kan forårsage, at enheden ikke kan betjenes som ønsket.
020REG.fm Page 2 Tuesday, March 29, 2005 8:53 AM3
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\N156\Layout\Da\020REG.fmmaster:Right
DSC-T7
2-591-815-11(1)
– Forøg afstanden mellem udstyret og receiveren.
– Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, receiveren er tilsluttet.
– Henvend dig til forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.
Det medfølgende interfacekabel skal bruges med udstyret, så grænserne for en digital enhed, ifølge
Underdel B i Del 15 i FCC-Reglerne overholdes.
GENBRUG AF LITIUM-ION-BATTERIER
Litium-ion-batterier kan genbruges.
Genopladelige batterier, du ikke længere har brug for, kan af miljømæssige hensyn returneres til nærmeste indsamlings- og genbrugssted.
For flere oplysninger om genbrug af genopladelige batterier kan du ringe gratis på
1-800-822-8837, eller besøge http://www.rbrc.org/
Forsigtig: Rør ikke ved beskadigede eller utætte litium-ion-batterier.
Af hensyn til brugerens sikkerhed og komfort, er udstyret forsynet med et støbt stik, der er i overensstemmelse med BS1363.
Hvis det er nødvendigt at udskifte sikringen i det medfølgende stik, skal der bruges en sikring med det samme amperetal som den medfølgende, og som er godkendt af ASTA eller BSI til BS1362
(dvs. med et - eller -mærke).
Hvis det stik, der følger med udstyret, har et aftageligt sikringsdæksel, skal du sørge for at fastgøre det, når du har skiftet sikringen. Brug aldrig stikket uden påsat sikringsdæksel. Kontakt nærmeste Sony-servicecenter, hvis du mister sikringsdækslet.
Produktet er blevet afprøvet. Det overholder
EMC-direktivets grænser vedrørende brug af tilslutningskabler med en længde på mindre end tre meter.
Bemærk
De elektromagnetiske felter på bestemte frekvenser kan påvirke kameraets billede og lyd.
Bemærk
Hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisme bevirker, at datatransmissionen afbrydes midtvejs
(svigter), skal du genstarte programmet eller tage kommunikationskablet (USB el.lign.) ud og sætte det i igen.
Til kunder i USA og Canada
DENNE ENHED ER I OVERENSSTEMMELSE
MED DEL 15 I FCC-REGLERNE. BETJENING
ER UNDERLAGT FØLGENDE TO
BETINGELSER:(1) DENNE ENHED MÅ IKKE FORÅRSAGE
SKADELIG INTERFERENS, OG
(2) DENNE ENHED SKAL ACCEPTERE
MODTAGET INTERFERENS, HERUNDER
INTERFERENS, DER KAN FORÅRSAGE, AT
ENHEDEN IKKE KAN BETJENES SOM
ØNSKET.
DENNE DIGITALE ENHED AF KLASSE B ER
I OVERENSSTEMMELSE MED DEN
CANADISKE ICES-003.
Til kunder i USA og Canada
Bemærkning til kunder i Det
Forenede Kongerige
Til kunder i Europa
"Memory Stick"
N50
010COV.book Page 3 Wednesday, March 23, 2005 12:14 PM4
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\N156\Layout\Da\030INT.fmmaster:Right
DSC-T7
2-591-815-11(1)
Bemærkninger om brug af kameraet
Typer "Memory Stick", der kan bruges
"Memory Stick Duo" er det integreret kredsløb-optagemedium, som bruges i dette kamera. Der findes to typer "Memory
Stick".
• "Memory Stick Duo": Du kan bruge en
"Memory Stick Duo" med kameraet.
• "Memory Stick"
• For nærmere oplysninger om "Memory Stick
Duo", se på side 90.
Ved brug af en "Memory Stick Duo" med "Memory Stick"-kompatibelt udstyr
Du kan bruge en "Memory Stick Duo" ved at sætte den i Memory Stick Duo-adapteren
(medfølger).
Memory Stick Duo-adapter
Bemærkninger om "InfoLITHIUM"-batteriet
• Oplad det medfølgende NP-FE1-batteri, inden kameraet bruges første gang. (t trin 1 i "Læs dette først")
• Batteriet kan oplades, selv om det ikke er helt afladet. Selv om batteriet ikke er helt opladet, kan du bruge det delvist opladede batteri, som det er.
• Hvis du ikke skal bruge batteriet i lang tid, skal du bruge den eksisterende opladning op, tage det ud af kameraet, og derefter opbevare det på et koldt og tørt sted. Herved vedligeholdes batteriets funktioner (side 92).
• For nærmere oplysninger om brug af batteriet, se på side 92.
Carl Zeiss-objektiv
Kameraet er udstyret med et Carl Zeiss-objektiv, der kan gengive skarpe billeder med fremragende kontrast.
Kameraets objektiv er fremstillet under et kvalitetsgarantisystem certificeret af Carl
Zeiss i overensstemmelse med Carl Zeiss’ kvalitetsstandarder i Tyskland.
Ingen kompensation for optagelsens indhold
• Der ydes ikke kompensation for optagelsens indhold, hvis der ikke kan optages eller afspilles pga. en funktionsfejl på kameraet, optagemediet el.lign.
Vedrørende sikkerhedskopiering
• For at undgå eventuelt tab af data anbefales det altid at sikkerhedskopiere data til et andet medium.
Bemærkninger om optagelse/afspilning
• Kameraet er hverken støvtæt, stænktæt eller vandtæt. Læs "Forsigtighedsregler" (side 94), inden kameraet betjenes.
• Inden en optagelse af engangsbegivenheder er det en god ide at lave en prøveoptagelse, så du er sikker på, at kameraet virker korrekt.
• Pas på, at kameraet ikke bliver vådt. Hvis der kommer vand ind i kameraet, kan der opstå funktionsfejl, som ikke altid kan repareres.
• Ret ikke kameraet mod solen eller andet stærkt lys. Det kan forårsage funktionsfejl på kameraet.
• Brug ikke kameraet nær et sted, der udvikler stærke radiobølger eller udsender stråling.
Kameraet vil ikke kunne optage eller afspille korrekt.
• Brug af kameraet i sandede eller støvede omgivelser kan forårsage funktionsfejl.
• Hvis der opstår kondensvand, skal du fjerne det, inden du bruger kameraet (side 94).
• Undgå at ryste eller slå til kameraet. Foruden funktionsfejl og manglende evne til at optage billeder kan det gøre optagemediet ubrugeligt, eller der kan opstå billeddataforstyrrelser, skade eller tab.
010COV.book Page 4 Wednesday, March 23, 2005 12:14 PM5
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\N156\Layout\Da\030INT.fmmaster:Right
DSC-T7
2-591-815-11(1)
• Rens blitzoverfladen inden brug. Varmen fra blitzudstrålingen kan få snavs på blitzoverfladen til at misfarve blitzoverfladen eller klæbe fast på den, så der ikke udsendes tilstrækkeligt lys.
Bemærkninger om LCD-skærm, LCD-søger (for modeller med LCD-søger) og objektiv
• LCD-skærmen og LCD-søgeren er fremstillet med avanceret teknologi, så mere end 99,99 % af billedpunkterne bruges effektivt. Alligevel kan der forekomme nogle små sorte prikker og/eller lysprikker (hvide, røde, blå eller grønne), som konstant kan ses på LCD-skærmen og i
LCD-søgeren. Disse prikker er normale, og påvirker ikke optagelsen på nogen måde.
• Vær forsigtig, hvis kameraet anbringes i nærheden af et vindue eller udendørs. Hvis
LCD-skærmen, søgeren eller objektivet udsættes for direkte sollys igennem længere tid, kan der opstå funktionsfejl.
• Tryk ikke på LCD-skærmen. Skærmen kan misfarves, og det kan forårsage funktionsfejl.
• I kolde omgivelser kan der komme skygger på billeder på LCD-skærmen. Det er ikke en funktionsfejl.
• Pas på ikke at udsætte objektivet for stød eller tryk.
Om billeddatakompatibilitet
• Kameraet er i overensstemmelse med DCF
(designreglerne for kamerafilsystemer) ifølge verdensstandarden JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries
Association).
• Der gives ingen garanti for, at billeder, der er optaget med dit kamera, kan afspilles på andet udstyr, og at billeder, der er optaget eller redigeret med andet udstyr, kan afspilles på dit kamera.
Advarsel om ophavsret
Tv-programmer, film, videobånd og andet materiale kan være underkastet bestemmelser om ophavsret. Uautoriseret optagelse af sådant materiale kan være i strid med lovgivningen om ophavsret.
Billeder brugt i betjeningsvejledningen
Fotografierne, der i betjeningsvejledningen bruges som eksempler på billeder, er ikke virkelige billeder optaget med dette kamera.
010COV.book Page 5 Wednesday, March 23, 2005 12:14 PM6
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\N156\Layout\Da\030INT.fmmaster:Right
DSC-T7
2-591-815-11(1)
Sådan får du fuld glæde af digitalkameraet
Gør kameraet klar, og optag i auto-justering-indstilling
"Læs dette først" (særskilt vejledning)
1 Klargør batteriet
2 Tænd kameraet/indstil uret
3 Sæt en "Memory Stick Duo"
4 Vælg den billedstørrelse, der skal bruges
5 Optag billeder nemt (Auto-justering-indstilling)
Optag stillbilleder (Scene Selection)
6 Se/Slette billeder
Bliv mere fortrolig med kameraet
Denne vejledning
• Optag med dine foretrukne indstillinger
(Program-auto-optagelse) t side 24
• Brug forskellige optage/afspilningsfunktioner med menuen t side 26
• Skift standardindstillingerne t side 44
Tilslut kameraet til en pc eller en printer
Denne vejledning
• Kopier dine billeder til en computer og rediger dem på forskellige måder t side 54
• Udskriv billeder ved at tilslutte kameraet direkte til en printer
(kun PictBridge-kompatible printere) t side 68
010COV.book Page 6 Wednesday, March 23, 2005 12:14 PM7
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\N156\Layout\Da\010COVTOC.fmmaster:Right
DSC-T7
2-591-815-11(1)
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet ........................................................4
Grundlæggende teknikker til bedre billeder.............................................10
Fokus – Vellykket fokus på et motiv................................................................. 10
Eksponering – Justere lysintensiteten ............................................................. 11
Farve – Om belysningseffekter........................................................................ 12
Kvalitet – Om "billedkvalitet" og "billedstørrelse" ............................................. 13
Oversigt over delene ...............................................................................14
Indikatorer på skærmen ..........................................................................17
Ændre skærmdisplayet ...........................................................................21
Antal stillbilleder og optagetid for film......................................................22
Batterilevetid og antal billeder der kan optages/ses................................23
Brug af funktionskontakten......................................................................24
Brug af menupunkter.........................................................................26
Menupunkter........................................................................................27
Optagemenu............................................................................................29
(Camera)
(EV)
9 (Focus)
(Metering Mode)
WB (White Bal)
ISO
(P.Quality)
Mode (REC Mode)
BRK (Bracket Setup)
(Interval)
(Flash Level)
PFX (P.Effect)
(Saturation)
(Contrast)
(Sharpness)
(Setup)
Bruge kameraet
Brug af menuen
M
010COV.book Page 7 Wednesday, March 23, 2005 12:14 PM8
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\N156\Layout\Da\010COVTOC.fmmaster:Right
DSC-T7
2-591-815-11(1)
Fremvisningsmenu.................................................................................. 37
(Folder)
- (Protect)
DPOF
(Print)
(Slide)
(Resize)
(Rotate)
(Divide)
(Setup)
Trimming
Brug af Setup-punkter ...................................................................... 44
Camera 1........................................................................................... 45
AF Mode
Digital Zoom
Date/Time
Red Eye Reduction
AF Illuminator
Auto Review
Camera 2........................................................................................... 48
Enlarged Icon
Memory Stick Tool............................................................................. 49
Format
Create REC. Folder
Change REC. Folder
Setup 1............................................................................................... 51
LCD Backlight
Beep
Language
Initialize
Setup 2............................................................................................... 52
File Number
USB Connect
Video Out
Clock Set
Brug af Setup-skærmen
1
2
1
2
010COV.book Page 8 Wednesday, March 23, 2005 12:14 PM9
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\N156\Layout\Da\010COVTOC.fmmaster:Right
DSC-T7
2-591-815-11(1)
Brug af din Windows-computer ...............................................................54
Kopiere billeder til din computer ..............................................................56
Se billedfiler gemt på din computer med kameraet.................................63
Brug af den medfølgende software .........................................................64
Brug af Macintosh-computer ...................................................................66
Sådan udskrives stillbilleder....................................................................68
Udskrive billeder direkte med en PictBridge-kompatibel printer..............69
Udskrivning i en forretning.......................................................................73
Se billeder på en tv-skærm .....................................................................75
Fejlfinding ................................................................................................77
Advarselsindikatorer og -meddelelser .....................................................87
Om "Memory Stick" .................................................................................90
Om "InfoLITHIUM"-batteriet ....................................................................92
Om batteriopladeren ...............................................................................93
Forsigtighedsregler..................................................................................94
Specifikationer.........................................................................................96
Brug af din computer
Udskrivning af stillbilleder
Tilslutte kameraet til dit tv
Fejlfinding
Andet
Indeks....................................................................................................98
010COV.book Page 9 Wednesday, March 23, 2005 12:14 PM10
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\N156\Layout\Da\040BAS.fmmaster:Right
DSC-T7
2-591-815-11(1)
Bruge kameraet
Grundlæggende teknikker til bedre billeder
Når du trykker lukkerknappen halvt ned, justerer kameraet automatisk fokus (Auto-fokus).
Husk kun at trykke lukkerknappen halvt ned.
For at optage et stillbillede, det er svært at fokusere på t [Focus] (side 30)
Hvis billedet ser utydeligt ud efter fokusering, kan det skyldes kamerarystelser. t Se "Råd til at undgå utydelighed" (nedenfor).
Fokus
Vellykket fokus på et motiv
Tryk helt ned med det samme
Tryk halvt ned, og derefter
Blinker
,tændt/bipper Tryk helt ned
Råd til at undgå utydelighed
Hold kameraet godt fast, og hold armene mod din side. Du kan også stabilisere kameraet ved at læne dig imod et træ eller en bygning ved siden af dig. Det anbefales at bruge stativ og at bruge blitzen i mørke omgivelser.
Fokus Eksponering Farve Kvalitet
Dette afsnit beskriver de grundlæggende funktioner, så du kan få gælde af kameraet. Du får oplysninger om brug af forskellige kamera-funktioner som f.eks. funktionskontakten
(side 24) og menuerne (side 26).
60min
010COV.book Page 10 Wednesday, March 23, 2005 12:14 PM11
Bruge kameraet
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\N156\Layout\Da\040BAS.fmmaster:Right
DSC-T7
2-591-815-11(1)
Du kan lave forskellige billeder ved at justere eksponeringen og ISO-følsomheden.
Eksponering er den mængde lys, som kameraet modtager, når du udløser lukkeren.
Eksponering
Justere lysintensiteten
Overeksponering
= for meget lys
Hvidt billede
Eksponeringen indstilles automatisk til den korrekte værdi i auto-justering-indstilling.
Du kan dog justere den manuelt vha. funktionerne nedenfor.
[EV]:Du kan justere den eksponering, som kameraet har bestemt.t side 29
[Metering Mode]:Du kan ændre den del af motivet, der skal måles for at bestemme eksponeringen. t side 32
[Bracket Setup]:Optager 3 billeder, hvor eksponeringsværdien er ændret lidt for hvert billede.t side 35
Korrekt eksponering
Undereksponering
= for lidt lys
Mørkere billede
Lukkerhastighed = Tidsrum hvor kameraet modtager lys
Blænderåbning = Størrelse på åbning, hvor lyset kan passere igennem
ISO = Optagefølsomhed
Eksponering:010COV.book Page 11 Wednesday, March 23, 2005 12:14 PM12
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\N156\Layout\Da\040BAS.fmmaster:Right
DSC-T7
2-591-815-11(1)
Justere ISO-følsomheden
ISO er en måleenhed (følsomhed), der vurderer, hvor meget lys en billedoptage-enhed
(svarende til fotofilm) modtager. Selv om eksponeringen er uændret, er billeder forskellige, afhængigt af ISO-følsomheden.
[ISO] justerer følsomheden t side 33
Motivets farvevirkning påvirkes af belysningsforholdene.
Eksempel: Et billedes farve påvirket af lyskilder
Farvetonerne justeres automatisk i auto-justering-indstilling.
Du kan dog justere farvetoner manuelt med [White Bal] (side 32).
Høj ISO-følsomhed
Optager et lyst billede, selv om omgivelserne er mørke.
Der kommer dog ofte forstyrrelser på billedet.
Lav ISO-følsomhed
Optager et mere jævnt billede.
Billedet kan dog bliver mørkere.
Farve
Om belysningseffekter
Vejr/belysning Dagslys Skyet Fluorescerende Meget lys
Egenskaber ved lys Hvidt (standard) Blåligt Blålig Rødligt
010COV.book Page 12 Wednesday, March 23, 2005 12:14 PM13
Bruge kameraet
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\N156\Layout\Da\040BAS.fmmaster:Right
DSC-T7
2-591-815-11(1)
Et digitalt billede er opbygget af en samling små prikker kaldet pixels.
Hvis det indeholder et stort antal pixels, bliver billedet stort, det fylder mere i hukommelsen, og billedet vises med fine detaljer. "Billedstørrelsen" angives af antal pixels. Selv om du ikke kan se forskellene på kameraets skærm, er fine detaljer og databearbejdningstid forskellige, når billedet udskrives eller vises på en computerskærm.
Beskrivelse af pixels og billedstørrelse
Vælge den billedstørrelse, der skal bruges (t trin 4 i "Læs dette først")
Standardindstillingerne er markeret med .
* Billeder optages i det samme 3:2-formatforhold som fotoudskriftspapir, postkort osv.
Valg af billedkvalitet (komprimeringsforhold) i kombination (side 33)
Du kan vælge komprimeringsforholdet, når digitale billeder gemmes. Hvis du vælger et højt komprimeringsforhold, får billedet ikke så fine detaljer, men filstørrelsen bliver mindre.
Kvalitet
Om "billedkvalitet" og "billedstørrelse"
1 Billedstørrelse: 5M
2.592 pixels × 1.944 pixels = 5.038.848 pixels
2 Billedstørrelse: VGA(E-Mail)
640 pixels × 480 pixels = 307.200 pixels
Pixel
Mange (Fin billedkvalitet og stor filstørrelse)
Eksempel: Udskrivning i op til A4-størrelse
Få (Grov billedkvalitet, men lille filstørrelse)
Eksempel: Et vedhæftet billede, der skal sendes med e-mail
Billedstørrelse Retningslinjer for brug
5M (2.592×1.944) Større
Mindre
Til udskrivning af billeder med høj tæthed i størrelse
A4 eller A5
3:2* (2592×1728)
3M (2.048×1.536)
1M (1.280×960) Til udskrivning af billeder i Postcard-størrelse
VGA(E-Mail)
(640×480)
Til optagelse af et stort antal billeder
Til at vedhæfte billeder til e-mail eller oprette hjemmesider
2592
1944
480
640
Pixels
010COV.book Page 13 Wednesday, March 23, 2005 12:14 PM14
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\N156\Layout\Da\040BAS.fmmaster:Right
DSC-T7
2-591-815-11(1)
Oversigt over delene
Se siderne i parentes for nærmere oplysninger om betjening.
Kamera
A Lukkerknap
(t trin 5 i "Læs dette først")
B Strømlampe
(t trin 2 i "Læs dette først")
C Blitz (t trin 5 i "Læs dette først")
D Selvudløserlampe
(t trin 5 i "Læs dette først")/
AF-reflektor (47)
E Til optagelse: Zoom (W/T) -knap
(t trin 5 i "Læs dette først")
Til at se: / (Afspilningszoom) -knap/ (Indeks) -knap
(t trin 6 i "Læs dette først")
F Blitz-opladningslampe (orange)
(t trin 5 i "Læs dette først")
G Mikrofon
H Objektiv
I Objektivdæksel
A Funktionskontakt (24)
B MENU-knap (26)
C Kontrolknap
Menu til: v/V/b/B/z
(t trin 2 i "Læs dette først")
M e n u f r a : // /
(t trin 5 i "Læs dette først")
D LCD-skærm (21)
E (Billedstørrelse/Slet) -knap
(t trin 4 og 6 i "Læs dette først")
F (Display til/fra) -knap (21)
G Højttaler
H Strømknap
(t trin 2 i "Læs dette først")
I Batteriudkastknap
J Øsken til skulderrem
(t "Læs dette først")
K Batteridæksel
(t trin 1 i "Læs dette først")
L Multi-stik
M "Memory Stick Duo"-dæksel
(underside)
(t trin 3 i "Læs dette først")
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9qa
0qsqf qd qgqh
010COV.book Page 14 Wednesday, March 23, 2005 12:14 PM15
Bruge kameraet
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\N156\Layout\Da\040BAS.fmmaster:Right
DSC-T7
2-591-815-11(1)
N "Memory Stick Duo"-slot (underside)
(t trin 3 i "Læs dette først")
O Tilslutningslampe (underside)
(t trin 4 i "Læs dette først")
P Skruegevind (underside)
Interface-adapter
Brug interface-adapteren til en række forskellige tilslutninger.
Sætte interface-adapteren på
Skub interface-adapteren godt ind i kameraet, indtil det klikker på plads.
For at løsne interface-adapteren skal du holde ned på udkastknappen, mens du tager interface-adapteren af.
Q A/V OUT (MONO) -jackstik (75)
R (USB) -jackstik (58, 70)
S DC IN-jackstik
Til tilslutning af en AC-LS5/AC-LS5K-lysnetadapter (medfølger ikke).
Holder
Kameraet står stabilt i holderen. Hvis du bruger stativ, skal det sættes på holderen.
Påsætte et stativ
1 Sæt kameraet i holderen som afbildet.
A Skruegevind
B Låseskrueqjqlqk
Udkastknap
2 Til multi-stikket
1 Til DC IN-jackstik
3 Til lysnet-stikkontaktv-mærke
Interface-adapter
1
2
010COV.book Page 15 Wednesday, March 23, 2005 12:14 PM16
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\N156\Layout\Da\040BAS.fmmaster:Right
DSC-T7
2-591-815-11(1)
2 Sørg for at matche låseskruen med skruegevindet på kameraet, og drej derefter låseskruen for at fastgøre holderen til kameraet.
C Låseskrue
D Skruehul til stativ
Sæt stativet fast her.
• Se betjeningsvejledningen til stativet vedrørende påsætning af stativet.
• Brug et stativ med en skruelængde på mindre end 5,5 mm. Du kan ikke fastgøre holderen forsvarligt til stativer med længere skruer, og det kan beskadige holderen.
• Pas på at spidsen af skruen til stativet ikke ridser holderen.
• Sæt stativet på, så kameraet er stabilt. Hvis du optager med kameraet under ustabile forhold, kan kameraet falde, så det beskadiges eller der opstår funktionsfejl.
4
3
010COV.book Page 16 Wednesday, March 23, 2005 12:14 PM17
Bruge kameraet
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\N156\Layout\Da\040BAS.fmmaster:Right
DSC-T7
2-591-815-11(1)
Indikatorer på skærmen
Se siderne i parentes for nærmere oplysninger om betjening.
Ved optagelse af stillbilleder
Ved optagelse af film
A
B
60min
1
2
3
4
5
C:32:00
101
+
[00:28:25] 00:00:00 STBY
STD
640
+2.0EV
60min
1
2
3
4
5
Display Indikation
Resterende batteri (t trin
1 i "Læs dette først")z AE/AF-lås (t trin 5 i
"Læs dette først")
BRK Optageindstilling (24, 33)
Hvidbalance (32)
STBY
REC
Standby/Optager en film
(t trin 5 i "Læs dette først")
Kamera-indstilling (Scene
Selection) (t trin 5 i "Læs dette først")
Kamera-indstilling
(Program) (24)
Blitzindstilling (t trin 5 i
"Læs dette først")
Zoomforstørrelse (t 45, trin 5 i "Læs dette først")
Mindske røde øjne (46)
Skarphed (36)
5 Farvemætning (36)
6 Kontrast (36)
AF-reflektor (47)
Måling-indstilling (32)
Billedeffekt (35)
Display Indikation
Makro (t trin 5 i "Læs dette først")
AF-indstilling (45)
Indikator for AF-område-søgerens ramme (30)
1,0 m Fokusforvalgafstand (30)
60min
M
WB
SL
1.3
1.3
1.3
ON
S AF M AF
010COV.book Page 17 Wednesday, March 23, 2005 12:14 PM18
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\N156\Layout\Da\040BAS.fmmaster:Right
DSC-T7
2-591-815-11(1)
C
D
E
Display Indikation
Billedstørrelse (t trin 4 i
"Læs dette først")
FINESTD Billedkvalitet (33)
Optagemappe (49)
Resterende "Memory
Stick"-kapacitet (22)
00:00:00
[00:28:05]
Optagetid [maksimal tid der kan optages] (22)
1/30" Multi Burst-interval (35)
400 Resterende antal billeder der kan optages (22)
Selvudløser (t trin 5 i
"Læs dette først")
C:32:00 Selvdiagnose-display (87)
Dato/klokkeslæt (46)
ISO-værdi (33)
Display Indikation
Rystelse-advarsel (10)
• Angiver, at der ikke kan optages skarpe billeder pga. rystelser. Du kan stadig optage billeder, selv om advarslen om rystelser vises. Det anbefales dog at bruge stativ for at opnå bedre billedstabilitet. Det er også praktisk at bruge blitzen til bedre belysning.
E Lavt batteri-advarsel (23)
+ Projektørmålerens trådkors
(32)
AF-områdesøgerens ramme
(30)
3:2
5M
3M 1M VGA
FINE
640
STD
640
160
101
Display Indikation
Histogram (21, 29)
NR-lav lukkerhastighed
• Hvis du vælger lukker-hastigheder på 1/6 sekund eller lavere, aktiveres funktionen NR-lav lukker-hastighed automatisk for at mindske billedforstyrrelser, og "NR" vises.
125 Lukkerhastighed
F3.5 Blænderåbningsværdi
+2.0EV EV -niveauværdi (29)
(vises ikke på skærmen på foregående side)
Menu/vejledningsmenu
(26)
DPOF
010COV.book Page 18 Wednesday, March 23, 2005 12:14 PM19
Bruge kameraet
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\N156\Layout\Da\040BAS.fmmaster:Right
DSC-T7
2-591-815-11(1)
Ved afspilning af stillbilleder
Ved afspilning af film
A
B
C
60min
C:32:00
101 VGA
1.3
M
101 12/12
+2.0EV
F3.5 500
VOLUME BACK/NEXT
1
2
3
4
5
60min
1
2
3
4
5
Display Indikation
Resterende batteri (t trin
1 i "Læs dette først")
Billedstørrelse (t trin 4 i
"Læs dette først")
Optageindstilling (24, 33)
N Afspilning (t trin 6 i "Læs dette først")
Lydstyrke (t trin 6 i "Læs dette først")
- Beskyt (38)
Udskrifts (DPOF) -mærke
(73)
Skift mappe (37)
Zoomforstørrelse (t trin 6 i "Læs dette først")
Step
12/16
Afspilning enkeltbillede for enkeltbillede (33)
Display Indikation
101-0012 Mappe-filnummer (37)
Afspilningslinje (t trin 6 i
"Læs dette først")
Display Indikation
PictBridge tilslutning (70)
Optagemappe (49)
Afspilningsmappe (37)
Resterende "Memory
Stick"-kapacitet (22)
8/8 12/12 Billednummer/Antal billeder optaget i den valgte mappe
C:32:00 Selvdiagnose-display (87)
00:00:12 Tæller (22)
60min
3:2
5M 3M
1M VGA
FINE
640
STD
640
160
M
1.3
101
101
010COV.book Page 19 Wednesday, March 23, 2005 12:14 PM20
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\N156\Layout\Da\040BAS.fmmaster:Right
DSC-T7
2-591-815-11(1)
D
E
Display Indikation
Afbryd ikke USB-kablet
(71)
+2.0EV EV -niveauværdi (29)
ISO-værdi (33)
Måling-indstilling (32)
Blitz
Hvidbalance (32)
500 Lukkerhastighed
F3.5 Blænderåbningsværdi
Afspilningsbillede (t trin
6 i "Læs dette først")
Display Indikation
Histogram (21, 29)
• vises, når histogramdisplayet er desaktiveret.
2005 1 1 Optagedato/klokkeslæt for afspilningsbilledet (46)
Menu/vejledningsmenu
(26)
BACK/
NEXT
Vælg billeder
VOLUME Juster lydstyrke
WB
DPOF
010COV.book Page 20 Wednesday, March 23, 2005 12:14 PM21
Bruge kameraet
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\N156\Layout\Da\040BAS.fmmaster:Right
DSC-T7
2-591-815-11(1)
Ændre skærmdisplayet
Hver gang du trykker på (Display til/fra) -knappen, skifter displayet som følger:• Når du slår histogramdisplayet til, vises billeddata ved afspilning.
• Histogrammet vises ikke:Ved optagelse i følgende tilfælde
– Når menuen vises.
– Ved optagelse af film.
Ved afspilning i følgende tilfælde
– Når menuen vises.
– I indeksindstilling.
– Når du bruger afspilningszoom.
– Når du roterer stillbilleder.
– Når der afspilles film.
• Der kan være en stor forskel i det histogram, der vises henholdsvis ved optagelse og ved afspilning, når:– Når blitzen blinker.
– Når lukkerhastigheden er lav eller høj.
• Histogrammet vises ikke altid for billeder, der er optaget med andre kameraer.
S AF
VGA
96
S AF
VGA
96
S AF
60min
60min
101
101
Histogram til
Indikatorer fra
Indikatorer til
Histogramdisplay
(side 29)
010COV.book Page 21 Wednesday, March 23, 2005 12:14 PM22
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\N156\Layout\Da\040BAS.fmmaster:Right
DSC-T7
2-591-815-11(1)
Antal stillbilleder og optagetid for film
Tabellerne viser det omtrentlige antal stillbilleder og tid for film, der kan optages på en
"Memory Stick Duo", som er formateret med dette kamera. Tallene kan variere afhængigt af optageforholdene.
Antal stillbilleder (Billedkvaliteten er [Fine] på den øvre linje, og [Standard] på den nedre linje.) (Billeder)
• Antal billeder er angivet, når [Mode] er indstillet på [Normal].
• Størrelsen på et enkelt stillbillede er 1M, når [Mode] er indstillet på [Multi Burst].
• Når antal resterende billeder, der kan optages, er større end 9.999, vises indikatoren ">9999".
• Du kan ændre billedernes størrelse senere ([Resize], (side 40)).
Optagetiden for film (time : minut : sekund)
• Film med størrelsen indstillet på [640(Fine)] kan kun optages på en "Memory Stick PRO Duo".
• For billedstørrelse og billedkvalitet, se på side 13.
• Når billeder optaget med brug af ældre Sony-modeller afspilles på kameraet, kan også visningen være forskellig fra den faktiske billedstørrelse.
Ydeevne
Størrelse
32 MB 64 MB 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB
5M 12 25 51 92 188 384
23 48 96 174 354 723
3 : 2 1 22 55 19 21 8 83 8 4
23 48 96 174 354 723
3M 20 41 82 148 302 617
37 74 149 264 537 1.097
1M 50 101 202 357 726 1.482
93 187 376 649 1.320 2.694
VGA(E-Mail) 196 394 790 1428 2904 5.928
491 985 1.975 3.571 7.261 14.821
Ydeevne
Størrelse
32 MB 64 MB 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB
640(Fine) – – – 0:02:57 0:06:02 0:12:20
640(Standard) 0:01:27 0:02:56 0:05:54 0:10:42 0:21:47 0:44:27
160 0:22:42 0:45:39 1:31:33 2:51:21 5:47:05 11:44:22
010COV.book Page 22 Wednesday, March 23, 2005 12:14 PM23
Bruge kameraet
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\N156\Layout\Da\040BAS.fmmaster:Right
DSC-T7
2-591-815-11(1)
Batterilevetid og antal billeder der kan optages/ses
Tabellerne viser det omtrentlige antal billeder, der kan optages/ses og batteri-levetiden, når du optager billeder i
[Normal]-indstilling med et fuldt opladet batteri (medfølger) ved en temperatur på
25 °C. For det antal billeder, der kan optages eller ses, skal "Memory Stick Duo" skiftes som nødvendigt.
Bemærk, at de faktiske tal kan være mindre end de angivne, afhængigt af brugsfor-holdene.
• Batterikapaciteten mindskes, når det bruges flere gange, og med tiden (side 92).
• Det antal billeder og den batterilevetid der kan optages/ses og batterilevetiden mindskes under følgende forhold:– Når temperaturen i omgivelserne er lav
– Når blitzen bruges
– Når kameraet er blevet tændt og slukket mange gange
– Når zoom bruges ofte
– [LCD Backlight] er indstillet på [Bright]
– [AF Mode] er indstillet på [Monitor]
– Når strømmen på batteriet er lav
Ved optagelse af stillbilleder
• Optagelse i følgende tilfælde:– Når (P.Quality) er indstillet på [Fine]
– [AF Mode] er indstillet på [Single]
– Optage en gang hver 30. sekund
– Zoom ændres skiftevis mellem W- og T-siden
– Blitzen blinker en gang hver anden gang
– Strømmen slås til og fra 1 gang for hver
10 gange.
• Målemetoden er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Antal billeder der kan optages, ændres ikke, afhængigt af billedstørrelsen.
Når du ser stillbilleder
• Se enkeltbilleder i rækkefølge med intervaller på ca. 3 sekunder
Ved optagelse af film
• Optage film uafbrudt med billedstørrelse på [160]
Antal billeder
Batterilevetid
(min.)
Ca. 150 Ca. 75
Antal billeder Batterilevetid (min.)
Ca. 2.600 Ca. 130
Batterilevetid (min.)
Ca. 60
010COV.book Page 23 Wednesday, March 23, 2005 12:14 PM24
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\N156\Layout\Da\040BAS.fmmaster:Right
DSC-T7
2-591-815-11(1)
Brug af funktionskontakten
Indstil funktionskontakten på den ønskede funktion.
Optageindstillinger for stillbilleder: Auto: Auto-justering-indstilling
Du kan let optage med indstillinger justeret automatisk. t trin 5 i "Læs dette først"
Program: Program-auto-optagelse-indstilling
Du kan optage med eksponeringen justeret automatisk (både lukkerhastigheden og blænderåbningsværdien). Du kan også vælge forskellige indstillinger vha. menuen.
(For nærmere oplysninger om funktioner til rådighed t side 27): Scene Selection-indstilling
Du kan optage med forvalgte indstillinger i overensstemmelse med sekvensen. t trin 5 i "Læs dette først"
Kontrolknap
Funktionskontakt: Optage filmt trin 5 i "Læs dette først": Afspil/Redigert trin 6 i "Læs dette først"
010COV.book Page 24 Wednesday, March 23, 2005 12:14 PM25
Bruge kameraet
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\N156\Layout\Da\040BAS.fmmaster:Right
DSC-T7
2-591-815-11(1)
Scene Selection
For nærmere oplysninger t trin 5 i "Læs dette først"
For en passende optagelse af et billede i overensstemmelse med sekvensforhold bestemmes en kombination af funktioner af kameraet.
( : du kan vælge den ønskede indstilling)
Makro Blitz
AF-område-søger
Fokusforvalg
Exposure
Bracket
Hvidbalance Blitzniveau
Burst/Multi
Burst
—/ —— —
—— — —
— Auto/ —
—C e n t e r A F
0,5 m/1,0 m/
3,0 m/7,0 m
—— —
—/
/
/
/
—————
SL WB
010COV.book Page 25 Wednesday, March 23, 2005 12:14 PM26
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\N156\Layout\Da\050MENU.fmmaster:Right
DSC-T7
2-591-815-11(1)
Brug af menuen
Brug af menupunkter
1 Slå strømmen til og indstil funktionskontakten.
Forskellige punkter er til rådighed, afhængigt af funktionskontaktens position og (Camera) -menuen.
2 Tryk på MENU for at vise menuen.
3 Vælg det ønskede menupunkt med b/B på kontrolknappen.
• Hvis det ønskede punkt er usynligt, skal du holde b/B trykket ned, indtil det vises på skærmen.
• Tryk på z efter at have valgt et punkt, når funktionskontakten er indstillet på .
4 Vælg indstillingen med v/V.
Den valgte indstilling zoomes og indstilles.
5 Tryk på MENU for at slå menuen fra.
• Hvis et punkt ikke angives, vises et v/V-mærke på kanterne af det sted, hvor menupunkter normalt vises.
For at angive et punkt, der ikke er angivet, skal du vælge mærket med kontrolknappen.
• Du kan ikke vælge punkter vist gråtonede.v/V/b/B-knapz-knap
Funktionskontakt
Kontrolknap
MENU-knap
WB ISO
100
200
400
ISO
Auto
64
010COV.book Page 26 Wednesday, March 23, 2005 12:14 PM27
For nærmere oplysninger om betjening t side 26
Brug af menuen
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\N156\Layout\Da\050MENU.fmmaster:Right
DSC-T7
2-591-815-11(1)
Menupunkter
Menupunkter til rådighed varierer afhængigt af funktionskontaktens position. Kun punkter til rådighed vises på skærmen.
( : til rådighed)
Funktionskontaktens position: Auto Program Sekvens
Menu til optagelse (side 29)
(Camera) — —
(EV) — —
9 (Focus) — —
(Metering Mode) — —
WB (White Bal) — —
ISO — — —
(P.Quality) — — —
Mode (REC Mode) — —
BRK (Bracket Setup) — * ——
(Interval) — * ——
(Flash Level) — * ——
PFX (P .Effect) — —
(Saturation) — — — —
(Contrast) — — — —
(Sharpness) — — — —
(Setup) —
M
010COV.book Page 27 Wednesday, March 23, 2005 12:14 PM28
For nærmere oplysninger om betjening t side 26
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\N156\Layout\Da\050MENU.fmmaster:Right
DSC-T7
2-591-815-11(1)
* Betjeningen er begrænset i overensstemmelse med Scene-indstillingen (side 25).
**Kun til rådighed ved forstørret afspilning.
Menu til at se (side 37)
(Folder) — — — —
- ( P r o t e c t ) ————
D P O F ————
(Print) — — — —
(Slide) — — — —
(Resize) — — — —
(Rotate) — — — —
(Divide) — — — —
( S e t u p ) ——— —
Trimming** — — — —
010COV.book Page 28 Wednesday, March 23, 2005 12:14 PM29
For nærmere oplysninger om betjening t side 26
Brug af menuen
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\N156\Layout\Da\050MENU.fmmaster:Right
DSC-T7
2-591-815-11(1)
Optagemenu
Standardindstillingerne er markeret med .
Vælg stillbillede-kamera-indstilling. t trin 5 i "Læs dette først"
Justerer eksponeringen manuelt.
Mod – Mod +
• For nærmere oplysninger om eksponering t side 11
• Kompensationsværdien kan indstilles i trin på 1/3EV .
• Hvis motivet optages i meget lyse eller mørke omgivelser, eller der bruges blitz, er justeringen af eksponeringen ikke altid effektiv.z Justere [EV] ved at vise et histogram
Et histogram er en graf, der viser et billedes lysstyrke. Indstil funktionskontakten på på forhånd, og tryk derefter gentagne gange på for at vise histogrammet. Graf-displayet viser et lyst billede, når det drejes mod højre side, og et mørkt billede, når det drejes mod venstre side. Et histogram kan buges til at kontrollere eksponeringen og justere [EV].
A Antal pixels
B Lysstyrke
• Histogrammet vises også i følgende tilfælde, men du kan ikke justere eksponeringen.
– Når (Camera) er indstillet på [Auto]
– Ved afspilning af et enkelt billede
– Ved Quick Review
(Camera)
(EV)
M +2.0EV Mod +: Gør et billede lysere.
0EV Eksponeringen bestemmes automatisk af kameraet.m –2.0EV Mod –: Gør et billede mørkere.
60min
Lyst Mørkt
A
B
050MENU.fm Page 29 Tuesday, March 29, 2005 8:54 AM30
For nærmere oplysninger om betjening t side 26
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\N156\Layout\Da\050MENU.fmmaster:Right
DSC-T7
2-591-815-11(1)
Du kan ændre fokusmetode. Brug menuen, når det er svært at opnå passende fokus i auto-fokus-indstilling.
• AF står for auto-fokus.
• Data til afstandsindstilling i [Focus] er omtrentlig. Hvis du retter objektivet op eller ned, forøges fejlmargenen.
• Valg af afstand er begrænset i overensstemmelse med Scene-indstillingen (side 25).
• Når du optager film, anbefales [Multi AF], mens AF er aktiveret, selv om der er en del rystelser.
9 (Focus)
(ubegrænset afstand) Fokuserer på motivet med en tidligere indstillet afstand til motivet. (Fokusforvalg)
• Ved optagelse af et motiv gennem et net eller gennem vinduesglas, er det svært at opnå passende fokus i auto-fokus-indstilling. Her er brug af [Focus] praktisk.
7.0m
3.0m
1.0m
0.5m
Spot AF ( ) Fokuserer automatisk på et meget lille motiv eller et smalt område.
• Det er praktisk ved fokusering på meget små motiver eller et snævert område. Du kan bruge denne funktion sammen med
AF-lås-funktionen til at optage med den ønskede billedopbygning. Hold kameraet godt fast, så motivet ikke kommer uden for områdesøgerens ramme.
Center AF
()
Fokuserer automatisk på et motiv nær midten af rammen.
• Ved at bruge denne funktion sammen med AF-lås-funktionen kan du optage i den ønskede billedopbygning.
Multi AF
(Multipoint AF)
(Stillbillede )
(Film )
Fokuserer automatisk på et motiv i alle søgerrammens områder.
• Denne indstilling er, når motivet ikke er i midten af rammen.
VGAFINE
98 P
S AF
60min 101
AF-områdesøgerens ramme
Indikator for AF-område-søgerens ramme
VGAFINE
98 P
S AF
60min 101
AF-områdesøgerens ramme
Indikator for AF-område-søgerens ramme
010COV.book Page 30 Wednesday, March 23, 2005 12:14 PM31
Brug af menuen
For nærmere oplysninger om betjening t side 26
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\N156\Layout\Da\050MENU.fmmaster:Right
DSC-T7
2-591-815-11(1)
• Når du bruger [Digital Zoom] eller [AF Illuminator] får motiver i eller nær midten af rammen forrang for
AF-bevægelse. I så fald blinker -, - eller -indikatoren, og AF-områdesøgerens ramme vises ikke.
• Fokus-indstilling er ikke til rådighed afhængigt af Scene-indstillingen (side 25).z Hvis motivet ikke er i fokus.
Ved optagelse med motivet på rammens kant (eller på skærmen), eller ved brug af [Center AF] eller [Spot
AF], kan kameraet ikke altid fokusere på rammens kant. I så fald skal du gøre som følger.
1 Opbyg optagelsen påny, så motivet er centreret i AF-områdesøgeren, og tryk lukkerknappen halvt ned for at fokusere på motivet (AF-lås).
Så længe du ikke trykker lukkerknappen helt ned, kan du prøve igen, så mange gange du vil.
2 Når AE/AF-lås-indikatoren holder op med at blinke og forbliver tændt, skal du vende tilbage til den helt opbyggede optagelse og trykke lukkerknappen helt ned.
F2.8 30
VGA FINE
98 P
S AF
60min 101
AE/AF-lås-indikator
AF-områdesøgerens ramme
VGA FINE
98
S AF
P
F2.8 30
60min 101
010COV.book Page 31 Wednesday, March 23, 2005 12:14 PM32
For nærmere oplysninger om betjening t side 26
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\N156\Layout\Da\050MENU.fmmaster:Right
DSC-T7
2-591-815-11(1)
Vælger en måling-indstilling, der indstiller hvilken del af motivet, der skal måles for at bestemme eksponeringen.
• For nærmere oplysninger om eksponering t side 11
• Når du bruger punktmåling eller midter-rettet måling, anbefales det at indstille [9] (Focus) på [Center
AF] for at fokusere på måling-positionen (side 30).
Justerer farvetonerne i overensstemmelse med lysforholdene, f.eks. når et billedes farver ser mærkelige ud.
• For nærmere oplysninger om [White Bal] t side 12
• I fluorescerende lys som flimrer, virker hvidbalance-funktionen ikke altid, selv om du vælger
(Fluorescerende).
• Undtagen i [ ]-indstilling, indstilles [WB] på [Auto], når blitzen blinker.
• Nogle valgmuligheder er ikke til rådighed, afhængigt af Scene-indstillingen (side 25).
(Metering Mode)
Spot (Punkt-måling)
()
Måler kun en del af motivet.
• Denne funktion er praktisk, når motivet er i modlys, eller når der er stærk kontrast mellem motivet og baggrunden.
Center (Midter-rettet måling)( )
Måler midten af billedet, og bestemmer eksponeringen baseret på motivets lysstyrke der.
Multi (Opdelt måling) Opdeler i flere områder, og måler hvert område. Kameraet bestemmer en velafbalanceret eksponering.
WB (White Bal)
(Blitz) Justerer for blitzforholdene
• Du kan ikke vælge dette punkt ved optagelse af film.n (Meget lys) Justerer for steder, hvor lysforholdene ændres hurtigt, såsom en festsal eller i stærkt lys, f.eks. i et fotoatelier.
(Fluorescerende) Justerer for fluorescerende belysning.
(Skyet) Justerer for en skyet himmel.
(Dagslys) Justerer for udendørs optagelse, optagelse af natsekvenser, neonskilte, fyrværkeri, solopgange og optagelse før og efter solnedgang.
Auto Justerer hvidbalancen automatisk.
VGA
F2.8 250
98
FINE
SAF
P
60min 101
Punkt-målerens trådkors
Anbringes på motivet.
WB
WB
050MENU.fm Page 32 Tuesday, March 29, 2005 8:55 AM33
Brug af menuen
For nærmere oplysninger om betjening t side 26
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\N156\Layout\Da\050MENU.fmmaster:Right
DSC-T7
2-591-815-11(1)
Vælger en lysfølsomhed med enheder af ISO. Desto større værdi, desto højere følsomhed.
• For nærmere oplysninger om [ISO]-følsomheden t side 12
• Bemærk, at der kommer flere forstyrrelser på billedet, når ISO-følsomhed-værdien forøges.
• [ISO] er indstillet på [Auto] i Scene-indstilling.
Vælger stillbilledkvaliteten.
• For nærmere oplysninger om billedkvaliteten t side 13
Vælger, om kameraet udfører uafbrudt optagelse eller ej, når du trykker på lukkerknappen.
ISO
400 Vælg en stor værdi ved optagelse i mørke omgivelser eller ved optagelse af et motiv i hurtig bevægelse. Vælg en lav værdi for at opnå en høj billedkvalitet.
200
100
64
Auto
(P .Quality)
Fine (FINE) Optager med høj kvalitet (lav komprimering)
Standard (STD) Optager med standardkvalitet (høj komprimering)
Mode (REC Mode)
Multi Burst ( ) Optager 16 delbilleder efter hinanden som en stillbilledfil, når du trykker på lukkerknappen.
• Det er praktisk, hvis du for eksempel vil kontrollere din form i sport.
• Du kan vælge Multi Burst-lukkerintervallet i [Interval]-indstilling (side 35).
Exp Brktg (BRK) Optager en serie på 3 billeder, hvor eksponeringsværdien automatisk ændres.
• Du kan vælge billedet med den passende eksponering efter optagelse, når det ikke er muligt at optage gode billeder, afhængigt af motivets lysstyrke.
Burst ( ) Optager det maksimale antal billeder efter hinanden (se følgende tabel), når du trykker på og holder lukkerknappen.
• Når "Recording" forsvinder, kan du optage det næste billede.
Normal Optager ikke uafbrudt.
M
010COV.book Page 33 Wednesday, March 23, 2005 12:14 PM34
For nærmere oplysninger om betjening t side 26
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\N156\Layout\Da\050MENU.fmmaster:Right
DSC-T7
2-591-815-11(1)
Om [Multi Burst]
• Du kan afspille billeder optaget med [Multi Burst] ved at gå frem som følger.
– For at holde pause/fortsætte: Tryk på z på kontrolknappen.
– For at afspille enkeltbillede for enkeltbillede: Tryk på b/B i pause-indstilling. Tryk på z for at fortsætte afspilning i serie.
• Du kan ikke bruge følgende funktioner i [Multi Burst]-indstilling:– Smart zoom
– Blitz
– Indføje dato og klokkeslæt
– Dele en serie billeder optaget med [Multi Burst]
– Slette et enkeltbillede i en serie billeder optaget med [Multi Burst]
– Indstille enkeltbilledintervallet på en anden indstilling end [1/30], når (Camera) er indstillet på
[Auto]
• Ved afspilning af en serie billeder optaget med [Multi Burst] vha. en computer eller et kamera, der ikke er udstyret med Multi Burst-funktionen, vises billedet som et enkelt billede med 16 enkeltbilleder.
• Billedstørrelsen for billeder optaget i [Multi Burst]-indstilling er 1M.
• Du kan ikke altid optage billeder i [Multi Burst]-indstilling, afhængigt af Scene-indstillingen (side 25).
Om [Exp Brktg]
• Blitzen er indstillet på (Ingen blitz).
• Fokus og hvidbalance justeres for det første billede, og disse indstillinger bruges også for de andre billeder.
• Når eksponeringen justeres manuelt (side 29), ændres eksponeringen baseret på den justerede lysstyrke.
• Optageintervallet er ca. 0,7 sekund.
• Hvis motivet er for lyst eller for mørkt, vil du ikke altid kunne optage korrekt med den valgte Bracket-justeringsværdi.
• Du kan ikke altid optage billeder i [Exp Brktg]-indstilling, afhængigt af Scene-indstillingen (side 25).
Om [Burst]
• Blitzen er indstillet på (Ingen blitz).
• Ved optagelse med selvudløseren, optages en serie på maksimalt fem billeder.
• Når batteriniveauet er lavt, eller når "Memory Stick Duo"’en er fyldt, standser [Burst].
• Du kan ikke altid optage billeder i [Burst]-indstilling, afhængigt af Scene-indstillingen (side 25).
Det maksimale antal uafbrudte optagelser
(Enhed: billeder)
Kvalitet
Størrelse
Fin Standard
5M 9 15
3:2 9 15
3M 13 24
1M 32 59
VGA(E-Mail) 100 100
010COV.book Page 34 Wednesday, March 23, 2005 12:14 PM35
Brug af menuen
For nærmere oplysninger om betjening t side 26
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\N156\Layout\Da\050MENU.fmmaster:Right
DSC-T7
2-591-815-11(1)
• BRK (Bracket Setup) vises ikke i alle Scene-indstillinger.
Vælger enkeltbilledintervallet i [Multi Burst]-indstilling (side 33).
• (Interval) vises ikke i alle Scene-indstillinger.
Justerer mængden af blitzlys.
• For at ændre blitzindstilling t trin 5 i "Læs dette først"
• (Flash Level) vises ikke i alle Scene-indstillinger.
Du kan optage et billede med specialeffekter.
• Denne indstilling bibeholdes ikke, når strømmen slås fra.
BRK (Bracket Setup)
±1.0EV Ændrer eksponeringsværdien med plus eller minus 1,0 EV .
±0.7EV Ændrer eksponeringsværdien med plus eller minus 0,7 EV .
±0.3EV Ændrer eksponeringsværdien med plus eller minus 0,3 EV .
(Interval)
1/7.5 (1/7,5 sekund) • Denne indstilling kan ikke foretages, når [Mode] (REC Mode) i menuen er indstillet på andet end [Multi Burst] (side 33).
1/15 (1/15 sekund)
1/30 (1/30 sekund)
(Flash Level)
+ ( +) Mod +: Gør blitzniveauet højere.
Normal
– ( –) Mod –: Gør blitzniveauet lavere.
PFX (P.Effect)
B & W ( ) Optager billedet monokromt (i sort-hvid).
Sepia ( ) Optager billedet sepiafarvet (som et gammelt fotografi).
Off Ingen effekt.
M
M
010COV.book Page 35 Wednesday, March 23, 2005 12:14 PM36
For nærmere oplysninger om betjening t side 26
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\N156\Layout\Da\050MENU.fmmaster:Right
DSC-T7
2-591-815-11(1)
Justerer billedets farvemætning.
Justerer billedets kontrast.
Justerer billedets skarphed.
Se side 44.
(Saturation)
+ ( ) Mod +: Gør farven lysere.
Normal
– ( ) Mod –: Gør farven mørkere.
(Contrast)
+ ( ) Mod +: Forstærker kontrasten.
Normal
– ( ) Mod –: Formindsker kontrasten.
(Sharpness)
+ ( ) Mod +: Gør billedet skarpere.
Normal
– ( ) Mod –: Gør billedet mindre skarpt.
(Setup)
010COV.book Page 36 Wednesday, March 23, 2005 12:14 PM37
For nærmere oplysninger om betjening t side 26
Brug af menuen
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\N156\Layout\Da\050MENU.fmmaster:Right
DSC-T7
2-591-815-11(1)
Fremvisningsmenu
Standardindstillingerne er markeret med .
Vælger mappen med det billede, du vil afspille.
1 Vælg den ønskede mappe med b/B på kontrolknappen.
2 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.z Om [Folder]
Kameraet gemmer billeder i en angiven mappe i en "Memory Stick Duo" (side 49). Du kan skifte mappe eller oprette en ny.
• For at oprette en ny mappe t [Create REC. Folder] (page 49)
• For at skifte mappe til optagelse af billeder t [Change REC. Folder] (page 50)
• Når der er oprettet flere mapper på "Memory Stick Duo"’en, og det første eller sidste billede i mappen vises, vises følgende indikatorer.: Flytter til den foregående mappe.: Flytter til den næste mappe.: Flytter til den foregående eller den næste mappe.
(Folder)
OK Se følgende fremgangsmåde.
Cancel Annullerer valget.
BACK/NEXT
Select Folder
Cancel
OK
Folder Name:102 2/2
Created:No. Of Files:2005
102MSDCF
9
111 : :05:34AM
010COV.book Page 37 Wednesday, March 23, 2005 12:14 PM38
For nærmere oplysninger om betjening t side 26
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\N156\Layout\Da\050MENU.fmmaster:Right
DSC-T7
2-591-815-11(1)
Beskytter billeder mod utilsigtet sletning.
Sådan beskyttes billeder i enkeltbillede-indstilling
1 Vis det billede, du vil beskytte.
2 Tryk på MENU for at vise menuen.
3 Vælg [-] (Protect) med b/B på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Billedet er beskyttet, og - (beskyt) -indikatoren vises på billedet.
4 For at beskytte andre billeder skal du vælge det ønskede billede med b/B, og derefter trykke på z.
Sådan beskyttes i billeder indeksindstilling
1 Tryk på (Indeks) for at vise indeksskærmen.
2 Tryk på MENU for at vise menuen.
3 Vælg [-] (Protect) med b/B på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
4 Vælg [Select] med v/V , og tryk derefter på z.
5 Vælg det billede, du vil beskytte, med v/V/b/B, og tryk derefter på z.
En grøn - -indikator vises på det valgte billede.
6 Gentag trin 5 for at beskytte andre billeder.
7 Tryk på MENU.
8 Vælg [OK] med B, og tryk derefter på z.
- indikatoren bliver hvid. De valgte billeder er beskyttet.
• For at beskytte alle billeder i mappen skal du vælge [All In This Folder] i trin 4, og trykke på z. Vælg
[On] med B, og tryk derefter på z.
- (Protect)
Protect (-) Se følgende fremgangsmåde.
Exit Afslutter beskytte-funktionen.
VGA
2/9
Protect
Exit
BACK/NEXT
60min 101
-
TO NEXT MENU
• SELECT
- (grøn)
050MENU.fm Page 38 Tuesday, March 29, 2005 8:56 AM39
Brug af menuen
For nærmere oplysninger om betjening t side 26
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\N156\Layout\Da\050MENU.fmmaster:Right
DSC-T7
2-591-815-11(1)
Sådan annulleres beskyttelsen
Med enkeltbilledindstilling
Tryk på z i trin 3 eller 4 i "Sådan beskyttes billeder i enkeltbillede-indstilling".
I indeksindstilling
1 Vælg det billede, hvis beskyttelse du vil ophæve, i trin 5 i "Sådan beskyttes i billeder indeksindstilling".
2 Tryk på z, så - -indikatoren bliver grå.
3 Gentag ovenstående betjening for alle billeder, hvis beskyttelse skal ophæves.
4 Tryk på MENU, vælg [OK] med B, og tryk derefter på z.
Sådan annulleres beskyttelse af alle billeder i mappen
Vælg [All In This Folder] i trin 4 i "Sådan beskyttes i billeder indeksindstilling", og tryk på z.
Vælg [Off] med B, og tryk derefter på z.
• Bemærk, at formatering af "Memory Stick Duo"’en sletter alle dataene gemt på den, selv om billeder er beskyttet, og disse billeder kan ikke gendannes.
• Det kan tage nogen tid at beskytte et billede.
Tilføjer et (Udskrifts) -mærke til billeder, du vil udskrive (side 73).
Se side 69.
Afspiller optagede billeder i rækkefølge (billedfremvisning).
Interval
DPOF
(Print)
(Slide)
3 sec Indstiller billedfremvisningsintervallet.
5 sec
10 sec
30 sec
1 min
010COV.book Page 39 Wednesday, March 23, 2005 12:14 PM40
For nærmere oplysninger om betjening t side 26
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\N156\Layout\Da\050MENU.fmmaster:Right
DSC-T7
2-591-815-11(1)
Image
Repeat
1 Vælg [Interval], [Image] og [Repeat] med v/V/b/B på kontrolknappen.
2 Vælg [Start] med V/B, og tryk derefter på z.
Billedfremvisningen begynder.
For at slutte billedfremvisningen skal du trykke på z, vælge [Exit] med B, og derefter trykke på z.
• Ved en billedfremvisning kan du vise det foregående/næste billede med b/B.
• [Interval]-tiden er kun en retningslinje. Den kan variere afhængigt af billedstørrelse osv.
Du kan ændre billedstørrelsen for et optaget billede (Ændre størrelse), og gemme det som en ny fil. Det oprindelige billede bevares, selv efter ændring af størrelsen.
1 Vis det billede, hvis størrelse du vil ændre.
2 Tryk på MENU for at vise menuen.
3 Vælg (Resize) med b/B, og tryk derefter på z.
4 Vælg den ønskede størrelse med v/V , og tryk derefter på z.
Det ændrede billede optages i optagemappen som den nyeste fil.
• For nærmere oplysninger om [Image Size] t trin 4 i "Læs dette først"
• Du kan ikke ændre størrelsen på film eller [Multi Burst]-billeder.
• Når du ændrer fra en lille størrelse til en stor størrelse, forringes billedkvaliteten.
• Du kan ikke ændre til en billedstørrelse på 3:2.
• Når du ændrer størrelse på et 3:2-billede, vises de øvre og nedre sorte dele på billedet.
Folder Afspiller alle billeder i den valgte mappe.
All Afspiller alle billeder gemt i "Memory Stick Duo"’en.
On Afspiller billeder efter hinanden.
Off Efter alle billederne er blevet afspillet, slutter billedfremvisningen.
Start Se følgende fremgangsmåde.
Cancel Annullerer billedfremvisningen.
(Resize)
5M
3M Indstillingsstørrelsen er kun en retningslinje.t trin 4 i "Læs dette først"
1M
VGA
Cancel Annullerer ændring af størrelse.
010COV.book Page 40 Wednesday, March 23, 2005 12:14 PM41
Brug af menuen
For nærmere oplysninger om betjening t side 26
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\N156\Layout\Da\050MENU.fmmaster:Right
DSC-T7
2-591-815-11(1)
Roterer et stillbillede.
1 Vis det billede, der skal roteres.
2 Tryk på MENU for at vise menuen.
3 Vælg [ ] (Rotate) med b/B på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
4 Vælg [ ] med v, og roter derefter billedet med b/B.
5 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
• Du kan ikke rotere beskyttede billeder og film eller [Multi Burst]-billeder.
• Du vil ikke altid kunne rotere billeder optaget med andre kameraer.
• Når du ser billeder på en computer, gengives billedroteringsdataene heller ikke altid, afhængigt af softwaren.
Klipper film eller sletter unødvendige dele af film. Det er den anbefalede funktion at bruge, når "Memory Stick Duo"’ens kapacitet er utilstrækkelig, eller når du vedhæfter film til dine e-mail-meddelelser.
• Bemærk, at den originale film slettes, og at nummeret springes over. Bemærk også, at du ikke kan gendanne filer, når du først har klippet dem.
(Rotate)
Roterer et billede. Se følgende fremgangsmåde.
OK Bestemmer roteringen. Se følgende fremgangsmåde.
Cancel Annullerer roteringen.
(Divide)
OK Se følgende fremgangsmåde.
Cancel Annullerer deling.
010COV.book Page 41 Wednesday, March 23, 2005 12:14 PM42
For nærmere oplysninger om betjening t side 26
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\N156\Layout\Da\050MENU.fmmaster:Right
DSC-T7
2-591-815-11(1)
Eksempel: Klippe en film med nummeret 101_0002
Dette afsnit beskriver et eksempel på deling af en film med nummeret 101_0002 og sletning af den i den følgende filkonfiguration.
1 Klippe sekvens A.
Dele
101_0002 deles i 101_0004 og 101_0005.
2 Klippe sekvens B.
Dele
101_0005 deles i 101_0006 og 101_0007.
3 Slette sekvens A og B, hvis de er unødvendige.
Slette Slette
4 Kun de ønskede sekvenser bibeholdes.
Fremgangsmåde
1 Vis den film, der skal deles.
2 Tryk på MENU for at vise menuen.
3 Vælg [ ] (Divide) med b/B på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
4 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Afspilning af filmen begynder.
1 2
101_0002
101_0003
3
101_0001
1 2 3 AB
101_0002
101_0004
12 3 B A
101_0005
13
101_0004 101_0007
101_0006
AB 2
13 2
101_0006
010COV.book Page 42 Wednesday, March 23, 2005 12:14 PM43
Brug af menuen
For nærmere oplysninger om betjening t side 26
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\N156\Layout\Da\050MENU.fmmaster:Right
DSC-T7
2-591-815-11(1)
5 Tryk på z ved det ønskede klippepunkt.
• Når du vil justere klippepunktet, skal du vælge [c/C] (enkeltbillede forlæns/baglæns), og justere klippepunktet med b/B.
• Hvis du vil ændre klippepunktet, skal du vælge [Cancel]. Afspilningen af filmen begynder igen.
6 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
7 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
Filmen er klippet.
• De klippede film tildeles nye numre og optages som de nyeste filer i den valgte optagemappe.
• Du kan ikke klippe følgende billedtyper.
– Stillbillede
– Film der ikke er lange nok til at klippe (længere end ca. 2 sekunder)
– Beskyttede film (side 38)
Se side 44.
Optager som forstørret billede (t trin 6 i "Læs dette først") som en ny fil.
1 Tryk på MENU ved afspilningszoom for at vise menuen.
2 Vælg [Trimming] med B på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
3 Vælg billedstørrelsen med v/V , og tryk derefter på z.
Billedet optages, og det originale billede vises igen.
• Det tilklippede billede optages som den nyeste fil i den valgte optagemappe, og det originale billede bibeholdes.
• Kvaliteten af tilklippede billeder kan forringes.
• Du kan ikke tilklippe til en billedstørrelse på 3:2.
• Du kan ikke tilklippe billeder, der vises med Quick Review.
(Setup)
Trimming
Trimming Se følgende fremgangsmåde.
Return Annullerer trimning.
00:00:02
STD
640
Divide
Dividing
Point
O K
Cancel
Exit
60min
101
010COV.book Page 43 Wednesday, March 23, 2005 12:14 PM44
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\N156\Layout\Da\060SET.fmmaster:Right
DSC-T7
2-591-815-11(1)
Brug af Setup-skærmen
Brug af Setup-punkter
Du kan ændre standardindstillingerne med Setup-skærmen
1 Slå strømmen til.
2 Tryk på MENU for at vise menuen.
3 Tryk på B på kontrolknappen for at vælge (Setup).
4 Tryk på v/V/b/B på kontrolknappen for at vælge det punkt, du vil indstille.
Rammen omkring det valgte punkt bliver gul.
5 Tryk på z for at indføre indstillingen.
For at slukke (Setup) -skærmen, skal du trykke på MENU.
For at vende tilbage til menuen fra (Setup) -skærmen skal du trykke gentagne gange på b på kontrolknappen.
Sådan annulleres (Setup) -indstillingen
Vælg [Cancel], hvis den vises, og tryk derefter på z på kontrolknappen. Hvis den ikke vises, skal du vælge den foregående indstilling igen.
• Denne indstilling bibeholdes, selv om strømmen slås fra.v/V/b/B-knapz-knap
Funktionskontakt
Kontrolknap
MENU-knap
060SET.fm Page 44 Tuesday, March 29, 2005 8:58 AM45
Brug af Setup-skærmen
For nærmere oplysninger om betjening t side 44
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\N156\Layout\Da\060SET.fmmaster:Right
DSC-T7
2-591-815-11(1)
Camera 1
1
Standardindstillingerne er markeret med .
Vælger auto-fokusbetjening-indstillingen.
Vælger digital zoom-indstilling. Kameraet forstørrer billedet vha. optisk zoom (op til 3×). Når zoomskaleringen overstiger 3×, bruger kameraet enten Smart eller Precision digital zoom.
Billedstørrelse og maksimal zoomskalering med brug af Smart zoom
• Når du trykker på zoomknappen, vises zoomforstørrelse-indikatoren som følger.
AF Mode
Single (S AF) Justerer automatisk fokus, når lukkerknappen trykkes og holdes halvt ned. Denne indstilling er praktisk til optagelse af ubevægelige motiver.
Monitor (M AF) Justerer automatisk fokus, når lukkerknappen trykkes og holdes halvt ned. Denne indstilling forkorter den tid, der er nødvendig for at fokusere.
• Batteriforbrug er hurtigere end i [Single]-indstilling.
Digital Zoom
Smart
(Smart zoom)
()
Billedet forstørres næsten uden forvrængning. Denne funktion er ikke til rådighed, når billedstørrelsen er indstillet på [5M] eller [3:2].
• Den maksimale zoomskalering for Smart zoom vises i følgende tabel.
Precision
(Precision digital zoom)
()
Forstørrer alle billedstørrelser op til maksimalt 6×, men billedkvaliteten forringes.
Off ( ) Bruger ikke digital zoom.
Størrelse Maksimal zoomskalering
5M —
3M Ca. 3,8×
1M Ca. 6,1×
VGA(E-Mail) Ca. 12×
W-siden af denne linje er det optiske zoomområde, og T-siden er det digitale zoomområde
Zoomforstørrelse-indikator
010COV.book Page 45 Wednesday, March 23, 2005 12:14 PM46
For nærmere oplysninger om betjening t side 44
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pv\N156\Layout\Da\060SET.fmmaster:Right
DSC-T7
2-591-815-11(1)
• Den maksimale zoomskalering for Smart zoom/Precision zoom inkluderer optisk zoomskalering.
• AF-områdesøgerens ramme vises ikke ved brug af digital zoom. -, - eller -indikatoren blinker, og
AF virker med forrang på motiver, der befinder sig nær midten af rammen.
• Når du bruger Smart zoom, kan billedet på skærmen se groft ud. Dette fænomen har ingen effekt på det optagede billede.
Vælger hvordan dato og klokkeslæt skal indføjes på billedet. Vælg denne indstilling inden optagelse.
• Dato og klokkeslæt vises ikke ved optagelse; i stedet vises -indikatoren. Dato og klokkeslæt vises kun ved afspilning i rød på skærmens nedre højre hjørne.
• Du kan ikke indføje dato og klokkeslæt på film eller billeder i [Multi Burst]-indstilling.
• Indføjet dato og klokkeslæt kan ikke fjernes senere.
Mindsker røde øjne, når du bruger blitz. Vælg denne indstilling inden optagelse.
• Det tager ca. et sekund før lukkeren klikker. Derfor skal kameraet holdes godt fast for at undgå virkningerne af rystelser. Motivet må ikke bevæge sig.
• Formindskelse af røde øjne giver ikke altid den ønskede virkning, afhængigt af individuelle forske

TXT / PDF

Available 16 files for DSC-T7 View all >
HelpDrivers Since March 2000