Sony DSC-T50 Download Manual

2006 Sony Corporation 2-887-212-31(1)
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
DSC-T50
Digitalt stillkamera/Digitalt stillbilledkamera
Bruksanvisning
Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og oppbevare den for fremtidig bruk.
Betjeningsvejledning
Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne betjeningsvejledning grundigt og gemme den til fremtidig brug.
For detaljert beskrivelse av avansert bruk, se i
"Brukerhåndbok for Cyber-shot" (PDF).
Yderligere oplysninger om avanceret betjening finder du
"Cyber-shot Håndbog" (PDF).
CD-ROM
(inkludert/medfølger)
NO
DK2
For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk støt, må du ikke utsette denne enheten for regn eller fuktighet.
Bytt batteri kun med et batteri av den angitte typen. Bruk av andre batterityper kan medføre brann eller helseskader.
Dette produktet er testet og funnet å være kompatibelt med grenseverdiene i EMC-direktivet for bruk av tilkoblingskabler som er kortere enn 3 meter.
[ NB!
De elektromagnetiske feltene ved spesifikke frekvenser kan påvirke bilde og lyd i denne enheten.
[ Merk
Hvis statisk elektrisitet eller elektromagnetisme forårsaker brudd på dataoverføringen, må du starte programmet om igjen eller koble fra og koble til igjen kommunikasjonskabelen (USB e.l.).
[ Avhenting av gamle elektriske og elektroniske apparater (gjelder i den Europeiske Unionen og andre europeiske land med separat innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet eller innpakningen indikerer at dette produktet ikke må håndteres som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres inn til spesielt innsamlingspunkt for gjenvinning av det elektriske og elektroniske utstyret. Ved å sørge for at dette produktet avhentes på korrekt måte, vil du hjelpe til med å forhindre potensielle negative påvirkninger på miljøet og helse, som ellers kan være resultatet av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning av disse materialene vil hjelpe til med å ta vare på våre naturressurser. For mer informasjon om gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter.
Norsk
ADVARSEL!
Forsiktig
For kunder i Europa3
NO
Merknader om bruk av kameraet
[ Sikkerhetskopiering av internminne og "Memory Stick
Duo"
Du må ikke slå av kameraet eller ta ut batteripakken eller "Memory Stick Duo" når tilgangslampen lyser. Dette kan føre til at dataene i internminnet eller i "Memory Stick Duo" blir
ødelagt. Beskytt alltid dataene ved å ta en sikkerhetskopi.
[ Om opptak/avspilling
Dette kameraet er verken støvtett, sprutbestandig eller vanntett. Les
"Forholdsregler" (side 27) før du begynner å bruke kameraet.
Før du tar opp engangshendelser, bør du gjøre et prøveopptak for å forvisse deg om at kameraet virker som det skal.
Vær forsiktig så kameraet ikke blir vått. Hvis det kommer vann i kameraet, kan det forårsake feil som kanskje ikke kan repareres.
Ikke rett kameraet mot solen eller andre sterke lyskilder. Det kan få kameraet til å slutte å virke som det skal.
Ikke bruk kameraet i nærheten av kilder til radioaktivitet eller sterke radiobølger. Kameraet vil kanskje ikke kunne ta opp eller spille av på riktig måte.
Hvis du bruker kameraet på steder med mye sand eller støv, kan det oppstå feil.
Hvis det skulle oppstå kondens på kameraet, må denne fjernes før du bruker kameraet (side 27).
Ikke rist eller slå på kameraet. I tillegg til at det kan oppstå feil og at kameraet kan bli ute av stand til å ta opp bilder, kan opptaksmediet gå i stykker, eller bildedata kan bli skadet, ødelagt eller gå tapt.
Rengjør blitsoverflaten før bruk. Varmen fra blitslyset kan misfarge eller brenne fast urenheter på overflaten av blitsen, noe som vil gi dårligere blitsstyrke.
[ Merknader om LCD-skjermen
LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer enn 99,99 % av bildeelementene (pikslene) er reelt operative. Det kan imidlertid forekomme at små svarte og/eller lyse punkter (med hvit, rød, blå eller grønn farge) vises kontinuerlig på
LCD-skjermen. Disse punktene er en normal følge av produksjonsprosessen og påvirker ikke opptaket på noen måte.
[ Om kompatibilitet av bildedata
Dette kameraet oppfyller kravene til DCF
(Design rule for Camera File system), en universell standard etablert av JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
Det kan ikke gis noen garanti for at bilder som er tatt opp med kameraet, kan spilles av på annet utstyr, eller at bilder som er tatt opp eller redigert med annet utstyr, kan spilles av med kameraet.
[ Advarsel om opphavsrettigheter
TV-programmer, filmer, videobånd og annet materiale kan være opphavsrettslig beskyttet.
Uautoriserte opptak av slikt materiale kan stride mot bestemmelsene i Åndsverkloven.
[ Ingen erstatning for innhold av opptak
Det kan ikke gis erstatning for innholdet av et opptak hvis en teknisk feil på kameraet, opptaksmediet e.l. gjør opptak eller avspilling umulig.4
Innhold
Merknader om bruk av kameraet ............3
Komme i gang ....... 5
Kontrollere tilbehøret som følger med ...........5
1 Gjøre klar batteripakken ..........6
2 Sette inn batteripakken/"Memory Stick Duo" (ikke inkludert) ...........7
3 Bruke berøringspanelet ........... 8
4 Slå på kameraet/still inn klokken .......... 9
Ta bilder enkelt (Autojustering-modus) ............ 10
Vise/slette bilder ......... 13
Indikatorer på skjermen ............ 15
Endre innstillingene – Meny/Oppsett ........... 17
Menyelementer ............18
Oppsettselementer ......19
Bruke datamaskinen ....... 21
Operativsystemer som støttes for USB-tilkobling og programvare
(inkludert) ........21
Vise "Brukerhåndbok for Cyber-shot" ..........21
Batteritid og minnekapasitet ............ 22
Batteritiden og antall bilder som kan tas opp/vises ......22
Antall stillbilder og innspillingstid for filmer ......23
Feilsøking ...........25
Batteripakke og strøm .........25
Ta stillbilder/filme .........26
Vise bilder .......26
Forholdsregler ........... 27
Spesifikasjoner .......... 285
NO
Komme i gang
Kontrollere tilbehøret som følger med
Batterilader BC-CS3 (1)
Strømkabel (nettledning) (1)
(medfølger ikke i USA og Canada)
Oppladbar batteripakke NP-FR1 (1)/
Batteriholder (1)
Pekepenn (1)
USB, A/V , DC IN-kabel for flerbruksterminal
(1)
Håndleddsrem (1)
CD-ROM (Cyber-shot-programvare/
Brukerhåndbok for Cyber-shot) (1)
Bruksanvisning (denne håndboken) (1)
Om pekepennen
Du kan male eller sette stempel på stillbilder med pekepennen.
Fest pekepennen til håndleddsremmen (vist til høyre).
Ikke bær kameraet etter pekepennen.
Kameraet kan da falle av.
Fest remmen for å hindre at kameraet blir skadet ved å falle ned eller liknende.
Krok6
1 Gjøre klar batteripakken
1Sett batteripakken inn i batteriladeren.
2Koble batteripakken til strømuttak på veggen.
CHARGE-lampen tennes og ladingen starter.
Når CHARGE-lampen slukkes, er ladingen ferdig (praktisk lading).
Hvis du fortsetter med å lade batteripakken i omtrent en time til (til den er fullstendig oppladet), vil ladingen vare litt lengre.
[ Ladetid
Tiden som kreves for å lade opp he lt utladet batteripakke ved temperatur på 25 °C. Ladingen kan ta mer tid under visse forhold og i visse omgivelser.
Koble batteripakken til et lett tilgjengelig strømuttak på veggen like ved.
Selv om ladelampen (CHARGE) ikke lyser, er ikke batteriladeren koblet fra strømmen så lenge den er tilkoblet stikkontakten. Hvis det skulle oppstå problemer under bruk av batteriladeren, må du omgående bryte strømmen ved å trekke støpselet ut av stikkontakten.
Når ladingen er ferdig, må du koble strømledningen fr a strømuttaket på veggen og ta ut batteripakken av batteriladeren.
CHARGE-lampe
Plugg
CHARGE-lampe
Strømkabel (nettledning)
For kunder i USA og Canada For kunder andre steder enn USA og Canada
Tid for full lading Tid for praktisk lading
Omtrent 350 min. Omtrent 290 min.7
NO
2 Sette inn batteripakken/"Memory Stick Duo" (ikke inkludert)
1Åpne batteri-/"Memory Stick Duo"-dekselet.
2Sett "Memory Stick Duo" (ikke inkludert) helt inn til det kommer et klikk.
3Kontroller riktig retning og sett deretter inn batteripakken.
4Lukk batteri-/"Memory Stick Duo"-dekselet.
[ Når det ikke er satt inn en "Memory Stick Duo"
Kameraet tar opp/spiller av bilder ved hjelp av internminnet (omtrent 56 MB).
[ Kontrollere gjenværende batteritid
Åpne linsedekselet eller trykk POWER-knappen for å slå på og kontrollere tidsangivelsen på
LCD-skjermen.
Sett inn "Memory Stick
Duo" med terminalsiden vendt mot LCD-skjermen.
Batteriutløserhendel
Batteri/"Memory Stick
Duo"-deksel
Sikt inn v-merket på batterisporet etter v-merkene på siden av batteripakken.
Trykk og hold inne batteriutløserhendelen og sett inn batteripakken.
Det tar omtrent et minutt før riktig gjenværende batteritid vises.
Vist verdi for gjenværende tid er ikke korrekt under alle forhold.
Når du slår på strømmen for første gang, kommer skjermbildet Clock Set frem (side 9).
Gjenværende-indikator
Gjenværende ttid
LCD-skjerm8
[ Ta ut batteripakken/"Memory Stick Duo"
Åpne batteri-/"Memory Stick Duo"-dekselet.
3 Bruke berøringspanelet
1Trykk (skjermtast) for å vise knappene på berøringspanelet.
2Trykk lett med fingeren på knappene på skjermen.
Skyv batteriutløsningshendelen.
Pass på å ikke slippe batteripakken.
Ta aldri ut batteripakken mens tilgangslampen lyser.
Kontroller at tilgangslampen ikke lyser, og skyv så "Memory Stick Duo" inn én gang.
Batteripakke "Memory Stick Duo"
Berøringspanel
-knapp (skjermtast)
Modusvelger
Hopp over dette steget når modusvelgeren er satt til .
2M MENU
OFF
AUTO AUTO
OFF
Hvis du vil slå av knappene på berøringspanelet, trykker du
(skjermtast).
Når elementet du ønsker å bruke, ikke er på skjermen, trykker du v/V for å skifte side.
Du kan gå til forrige skjermbilde ved å trykke .
2M MENU
OFF
AUTO AUTO
OFF9
NO
4 Slå på kameraet/still inn klokken
1Velg med modusvelgeren, og trykk deretter på POWER-knappen eller skyv linsedekselet ned.
2Still inn klokken ved å trykke på knappene på skjermen.
1 Trykk ønsket format for datovisning og deretter t. Skjermbildet Clock Set 2/2 kommer frem.
2 Trykk på elementet som skal angis, og sett deretter numerisk verdi med v/V.
3 Trykk [OK].
[ Stille inn dato og tid
Velg [Stille klokke] i skjermbildet (Oppsett) (side 17).
[ Når du slår på strømmen
Hvis du ikke har stilt inn klokken, kommer skjermbildet Clock Set frem hver gang kameraet blir slått på.
Hvis kameraet går på batteristrøm og du ikke bruker kameraet i omtrent tre minutter, blir kameraet automatisk slått av for å forhindre at batteripakken brukes opp (Automatisk strøm av-funksjon).
POWER-knapp
Modusvelger
Linsedeksel
Berøringspanel
1/2
CANCEL BY SHUTTER BUTTON
12:00AM 1 1 2006
2/2
AM
OK
2006 1 // 1
12 : 00
2/2
AM
OK
2006 1 // 1
10 : 30
1 2310
Ta bilder enkelt (Autojustering-modus)
1Velg modus med modusvelgeren.
Stillbilde: Velg .
Film: Velg .
2Hold kameraet støtt, med armen langs siden.
3Ta bilde med lukkerknappen.
Film:Trykk lukkerknappen helt ned.
Trykk lukkerknappen helt ned en gang til for å stoppe opptaket.
Mikrofon
Modusvelger
Skruehull for stativ
(på undersiden)
Lukkerknapp (STEADY SHOT)-knapp
Zoom-knapp (W/T)
-knapp
(Skjermbildebryter)
Berøringspanel
-knapp (skjermtast)
Plasser motivet midt i fokuseringsrammen.
Stillbilde:1 Trykk og hold lukkerknappen halvveis nede.
En z-indikator (AE/AF-lås) (grønn) blinker, det kommer et lydsignal, indikatoren slutter å blinke og lyser jevnt.
2 Trykk lukkerknappen helt ned.
Indikator for AE/AF-lås11
NO
[ W/T Bruke zoomen
Trykk på zoomknappen.
Når zoomforstørrelsen overstiger 3×, bruker kameraet Digital zoom-funksjonen.
Kameraet zoomer sakte mens du tar opp en film.
[ Funksjon for fjerning av uskarphet
Funksjonen for fjerning av uskarphet blir alltid aktivert når (Kamera) settes til
[Auto].
Du kan kontrollere at funksjonen for fjerning av uskarphet er aktivert, ved å trykke lukkerknappen halvveis ned og se etter et -ikon (STEADY SHOT) på skjermen.
Annen modus enn autojusteringsmodus:Trykk -knappen (STEADY SHOT) for
å slå av funksjonen for fjerning av uskarphet. Hvis du vil aktivere funksjonen for fjerning av uskarphet, trykker du en gang til.
Still inn følgende ved å trykke
(skjermtast) og vise elementene.
[ Blits (Velge en blitsmodus for stillbilder)
Trykk på skjermen Trykk ønsket element og deretter .
Auto: Blinker når det er for lite lys eller baklys
(standardinnstilling)
Tv. blits ( )
Sakte synk (Blits tvunget på) ( ): Lukkerhastigheten er lav på mørke steder, slik at bakgrunnen, som ikke lyses opp av blitsen, skal vises klart.
Ing. blits ( )
[ Bruke selvutløser
Trykk på skjermen Trykk ønsket element og deretter .
10 sek. () : Angi 10 sekunders forsinkelse for selvutløser
2 sek. () : Angi 2 sekunders forsinkelse for selvutløser
Av: Bruker ikke selvutløser
Trykk på lukkerknappen.
Selvutløserlampen blinker og du hører en pipelyd til lukkeren aktiveres.
[ Makro/Lupe (ta bilder på nært hold)
Trykk på skjermen Trykk ønsket element og deretter .
Makro () : W-side: Ca. 8 cm eller mer,
T-side: Ca. 25 cm eller mer
Lupe () : Låst til W-siden: Ca. 1 til 20 cm
Av: Makro av
[ Endre bildestørrelsen
Trykk på skjermen Trykk ønsket element og deretter .
Stillbilder
Filmer
SL
Bildestørrelse Retningslinjer: 7M Utskrift på opptil A3/
11×17": 3:2 Tilpass bildeforhold 3:2: 5M Utskrift på opptil A4/8×10": 3M Utskrift på opptil 13×18cm/
5×7": 2M Utskrift på opptil 10×15cm/
4×6": VGA
(E-post)
For e-post: 16:9
(HDTV)
Vis på 16:9 HDTV
Bildestørrelse Retningslinjer: 640
(fin)
Vise på TV (høy kvalitet): 640
(std.)
Vise på TV (standard): 160 For e-post
7M
3:2
5M
3M
2M
VGA
16:9
FINE
640
STD
640
16012
[ Velge opptaksmodus for stillbilde
Trykk på skjermen Trykk ønsket element og deretter .
Auto: Gjør det enkelt å fotografere, med innstillinger som justeres automatisk.
Program (P): Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning). Du kan også bruke menyen til å velge forskjellige innstillinger.
Scenevalg: Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger, i samsvar med den aktuelle scenen.
Scenevalg
Høy følsomhet () : Ta bilder uten blits selv med lite lys.
Halvlys () : Ta nattscener uten å miste nattatmosfæren.
Halvlysportrett () : Ta skarpe bilder av personer på mørke steder uten å miste nattatmosfæren.
Mykt snapshot () : Ta bilde av personens hud med varmere utseende.
Landskap () : Ta bilde med fokus på fjerntliggende objekt.
Høyhast.-lukker ( ): Ta bilde av motiver i bevegelse på sted med sterkt lys.
Strand ( ): Når du tar bilder ved kysten eller ved vann, fanges blåfargen i vannet klart opp.
Snø ( ): Ta bilder av snøscener med klarere hvitfarge.
Fyrverkeri ( ): Ta bilde av fyrverkeri i mer livlige farger.
[ Justere eksponeringen manuelt
Sett (Kamera) til en annen innstilling enn [Auto]. Trykk på skjermen. Velg en verdi ved å trykke v/V.
Mot +: Gjør bildet lysere.
0EV: Eksponeringen bestemmes automatisk av kameraet.
Mot –: Gjør bildet mørkere.
[9 Endre fokusmetode
Sett (Kamera) til en annen innstilling enn [Auto]. Trykk 9 på skjermen Trykk
ønsket element og deretter .
Multi-AF: Fokuserer automatisk på et motiv i alle deler av søkerrammen.
Senter-AF: Fokuserer automatisk på et motiv nær midten av søkerrammen.
Punkt-AF (AF m/fleksibelt pkt.): Ved å flytte
AF-avstandssøkerens ramme til der du selv
ønsker på skjermen, kan du fokusere på svært små gjenstander eller begrensede områder.
[ Om antall stillbilder du kan ta og hvor mye film du kan ta opp
Antallet stillbilder du kan ta og hvor mye film du kan ta opp varierer avhengig av hvilken bildestørrelse du velger.
Stillbilder
Filmer
Antallet bilder du kan ta og opptakstiden, kan variere avhengig av opptaksforholdene.
Maksimalt antall bilder som kan tas
Maksimal opptakstid13
NO
Vise/slette bilder
1Velg med modusvelgeren.
2Velg et bilde med / .
Film:Trykk B.
Spol bakover/fremover: / (Tilbake til normal avspilling: B)
Volum: Trykk [MENU] t [V olum] t +/– for å justere t [Avslutt].
Stopp avspilling: x
[ Slette bilder
Vis bildet du vil slette, og trykk [MENU] t [Slett] t [Slett] t [OK].
[ Vise et forstørret bilde (avspillingszoom)
Trykk mens du viser et stillbilde.
Trykk for å angre zoomen.
Modusvelger
-knapp (Avspillingszoom)
-knapp (Indeks) / -knapp
(Avspillingszoom)
Multikontakt
(bunn)
Berøringspanel
MENU x1.0
1.3
Juster delen: v/V/b/B
Opphev avspillingszoom14
[ Vise en indeksskjerm
Trykk (Indeks). Trykk på bildet du vil vise på enkeltbildeskjermen.
Hvis du vil vise forrige/neste skjerm, trykker du b/B.
Hvis du trykker (Indeks) på nytt, vises indeksskjermbildet med 12 bilder.
[ Slette bilder i indeksmodus
1 Når en indeksskjerm vises, trykker du [MENU] t [Slett] t [Velg].
2 Trykk på bildet du vil slette, for å vise indikatoren (Slett).
3 Trykk [OK] t [OK].
[ Spille av en serie bilder (Lysbildevisning)
1 Sett modusvelgeren til .
2 Trykk [MENU] t [Lysbildevisn.] t [Start].
Når du vil avbryte lysbildevisningen, trykker du på skjermen og deretter [Avslutt].
[ Male på stillbilder
1 Sett modusvelgeren til .
2 Trykk [MENU] t [Male].
3 Maler tegn eller grafikk på stillbildene ved hjelp av pekepennen.
[ Vise bilder på en TV-skjerm
1 Koble kameraet til TVen med kabelen for flerbruksterminal (inkludert).
2 Sett bryteren på kabelen for flerbruksterminal til "TV".
Til multikontakten Til lyd-/videoinngangskontakter
Kabel for flerbruksterminal15
NO
Indikatorer på skjermen
Hver gang du trykker på -knappen (Skjermbildebryter), endres visningsdataene og indikatoren blir slått på og av.
[ Når du tar stillbilder
[ Når du filmer
[ Når du spiller av stillbilder
[ Når du spiller av filmer
A
1
2
3
4
5
B & W
1
2
3
4
5
M
1
2
3
4
VOL.
1
2
3
4
60min Gjenværende batteriz AE/AF-lås
BRK Opptaksmodus
Hvitbalanse
STBY
REC
Standby / Spiller inn film
Kameramodus (program)
Kameramodus (scenevalg)
Blitsmodus
Blitsen lades
Zooming
Rødøyereduksjon
Skarphet
Kontrast
AF-lys
Målemodus
VIVID
NATURAL
SEPIA B&W
Fargemodus
- Beskytt
Merke for utskriftsrekkefølge (DPOF)
Zooming
Trinn
12/16
Bilde for bilde-avspilling
N Avspilling
Endre mappe
M
WB
SL
1.3
ON
1.316
B
C
D
E
Histogram
vises mens histogram-displayet er deaktivert under avspilling.
+2.0 EV Eksponeringsverdi
F 3.5 Blenderverdi
Støyreduksjon NR med sakte lukker
125 Lukkerhastighet
Avspillingsindikator
Kontrollanvisning
PictBridge kobler til
Bildestørrelse
FINE STD Bildekvalitet
Opptaksmappe
Avspillingsmappe
Gjenværende intern minnekapasitet
Gjenværende "Memory
Stick"-kapasitet
00:00:00
[00:28:05]
Innspillingstid [maksimal innspillingstid]
1/30" Multiserie-intervall
400 Gjenværende antall bilder som kan tas opp
Selvutløser
C:32:00 Egendiagnose-display
ISO-tall
±0.7EV Verdi for nivåtrinn
12/12 Bildenummer / Antall bilder tatt opp i valgt mappe
00:00:12 Teller
3:2 7M 5M
1M 3M 2M
16:9 VGA
FINE
640
STD
640 160
101
101
Vibrasjonsvarsel
E Advarsel om lite batteristrøm
+ Trådkors for punktmåling
AF-avstandssøkerramme
PictBridge kobler til
2006 1 1
9:30 AM
Dato/tid for opptak av det avspilte bildet
+2.0 EV Eksponeringsverdi
ISO-tall
Målemodus
Blits
Hvitbalanse
500 Lukkerhastighet
F 3.5 Blenderverdi
Avspilt bilde
Justere volumet
STEADY SHOT
Indikator for AF-avstandssøkerramme
AF-modus
Makro/Lupe (xx)
1.0 m Forhåndsinnstilt fokusavstand
WB
S AF M AF17
NO
Endre innstillingene – Meny/Oppsett
1Still inn modusvelgeren.
Hvilke elementer som er tilgjengelige, avhenger av stillingen til modusvelgeren og menyinnstillingene for (Kamera).
2Trykk (skjermtast) for å vise knappene på berøringspanelet.
Når modusvelgeren er satt til , kan du hoppe over dette.
3Trykk [MENU] for å vise menyen.
4Trykk menyvalget du vil angi.
Hvis det ønskede elementet ikke vises, må du fortsette å trykke v/V til elementet vises på skjermen.
5Trykk innstillingen.
6Trykk (skjermtast) for å slå av menyen.
Modusvelger
Berøringspanel
-knapp
(skjermtast)
[ Velge et oppsettelement
Trykk (skjermtast) lenger eller vis (Oppsett) i trinn 4, og trykk på det.
Trykk v/V for å vise elementet du vil stille inn, og trykk på det.
Filnummer
Serie
USB-tilkobl.
Auto
Video ut
NTSC
Stille klokke
Oppsett3
2006 1 1 10:35:25 AM18
Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 17
Menyelementer
Hvilke menyelementer som er tilgjengelige, varierer avhengig av innstillingen på modusvelgeren og innstillingene i menyen (Kamera). Bare de tilgjengelige elementene vises på skjermen.
Opptaksmeny
COLOR (Fargemodus) Endrer livaktigheten til bildet eller legger til spesialeffekter.
(Målemodus) Velger målemodus.
WB (Hvitbalanse) Justerer fargetonene.
ISO Velger lysfølsomhet.
(Bildekval.) Velger stillbildekvalitet.
Mode (REC-modus) Velger modus for kontinuerlig opptak.
BRK (Nivåtrinn) Endrer EV når REC-modus er satt til [Eksp-gruppe].
(Intervall) Velger rammeintervall når REC-modus er satt til [Multiserie].
(Blitsnivå) Justerer mengden blitslys.
(Kontrast) Justerer kontrasten i bildet.
(Skarphet) Justerer skarpheten i bildet.
(Oppsett) Endrer oppsettselementer.
M19
Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 17
NO
Oppsettselementer
Meny for visning
(Lysbildevisn.) Spiller av en serie bilder.
(Male) Maler på stillbilder.
(Slett) Sletter bilder.
(Volum) Justerer volumet
(Mappe) Velger mappe for å vise bilder.
- (Beskytt) Hindrer utilsiktet sletting.
DPOF Legger til et merke for utskriftsrekkefølge.
(Skriv ut) Skriver ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver.
(Endre str.) Endrer bildestørrelsen for et bilde.
(Rotere) Roterer et stillbilde.
(Dele) Klipper filmer.
(Oppsett) Endrer oppsettselementer.
(Trimme) Tar opp et forstørret bilde. (Tilgjengelig bare for avspillingszoom.)
Kamera1
AF-modus Velger driftsmodusen for autofokus.
Digital zoom Velger modus for digital zoom.
Rødøyered. Reduserer problemet med røde øyne ved bruk av blits.
AF-lys Gir utfyllende belysning for å forenkle fokusering på et motiv i mørke omgivelser.
Kamera2
Autovisning Viser bildet på skjermen i ca. to sekunder umiddelbart etter at det er tatt.
STEADY SHOT Velger modus for fjerning av uskarphet.
Internminne
Format Formaterer internminnet.20
Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 17
Memory Stick
Format Formaterer "Memory Stick Duo".
Ny REC-mappe Oppretter en mappe i en "Memory Stick Duo" for opptak av bilder.
Endre REC-mappe Endre mappe for lagring av innspilte bilder.
Kopier Alle bildene i internminnet kopieres til "Memory Stick Duo".
Oppsett1
Last ned musikk Laster ned musikken som skal spilles av for lysbildevisningen.
Formater musikk Sletter alle musikkfilene.
Oppsett2
LCD-baklys Velger lysstyrken på LCD-bakgrunnslyset når du bruker kameraet med batteripakken.
Pip Brukes til å velge lyden du hører når du bruker kameraet.
Språk Brukes til å velge språket som skal brukes til menyelementer, advarsler og meldinger.
Initialiser Setter innstillingen tilbake til standardinnstillingen.
Oppsett3
Filnummer Brukes til å velge hvordan bildene skal tildeles filnumre.
USB-tilkobl. Brukes til å velge USB-modus ved tilkobling av kameraet til en datamaskin eller en PictBridge-kompatibel skriver ved hjelp av kabelen for flerbruksterminal.
Video ut Stiller inn videoutgangssignalet i samsvar med TV-fargesystemet til det tilkoblede videoutstyret.
Stille klokke Brukes til å stille inn dato og tid.
Oppsett4
Kalibrering Gir deg mulighet til å utføre kalibrering når knappene på berøringspanelet ikke reagerer på riktige steder der du trykker.21
NO
Bruke datamaskinen
Du kan vise bilder som er tatt med kameraet på datamaskinen. Ved hjelp av programvaren kan du også bruke stillbildene og filmene fra kameraet mer enn noen gang. Du finner mer informasjon om dette i "Brukerhåndbok for Cyber-shot".
Operativsystemer som støttes for USB-tilkobling og programvare
(inkludert)
Må installeres med ovennevnte operativsystem ved levering.
Hvis operativsystemet ikke har støtte for USB-tilkob ling, kan du bruke en Memory Stick Reader/Writer
(ikke inkludert).
Du finner mer informasjon om driftsmiljøet for Cyber-shot-programvare "Picture Motion Browser" i
"Brukerhåndbok for Cyber-shot".
Vise "Brukerhåndbok for Cyber-shot"
[ For Windows-brukere
1 Slå på datamaskinen, og sett inn CD-
ROM-en (inkludert) i CD-ROM-stasjonen.
Skjermbildet nedenfor vises.
Når du klikker knappen [Cyber-shot
Handbook], kommer skjermbildet for kopiering av "Brukerhåndbok for Cyber-shot" frem. Følg anvisningene på skjermen for å kopiere.
2 Når installeringen er ferdig, dobbeltklikker du snarveien som er laget på skrivebordet.
[ For Macintosh-brukere
1 Slå på datamaskinen, og sett inn CD-
ROM-en (inkludert) i CD-ROM-stasjonen.
Velg mappen "Handbook" og kopier
"Handbook.pdf" som er lagret i mappen "NO" til datamaskinen.
2 Når kopieringen er ferdig, dobbeltklikker du "Handbook.pdf".
For Windows-brukere For Macintosh-brukere
USB-tilkobling Windows Millennium Edition,
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition eller
Windows XP Professional
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 til v10.4)
Programvaren "Picture
Motion Browser"
Windows Millennium Edition,
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition eller
Windows XP Professional
Ikke kompatibel22
Batteritid og minnekapasitet
Batteritiden og antall bilder som kan tas opp/vises
Tabellene viser det omtrentlige antallet bilder som kan tas opp/vises, og batteritiden når du tar bilder i [Normal] modus når batteriene (inkludert) har full kapasitet og omgivelsestemperaturen er 25 °C. Antallet bilder som kan tas opp eller vises, forutsetter at "Memory Stick Duo" byttes ved behov.
Merk at det faktiske antallet kan være mindre enn det som er angitt i tabellen, avhengig av bruksforholdene.
Batterikapasiteten reduseres etter hvert som du bruker det mer og tiden går.
Antallet bilder som kan tas opp/vises, og batteritiden reduseres under følgende betingelser:– Lav omgivelsestemperatur.
– Blitsen brukes ofte.
– Kameraet er slått på og av mange ganger.
– Zoomen brukes ofte.
– Lysstyrken er øket for LCD-baklyset.
– [AF-modus] er satt til [Skjerm].
– [STEADY SHOT] er satt til [Fortsett].
– Det er lite strøm på batteriet.
[ Når du tar stillbilder
Opptak i følgende situasjoner:– (Bildekval.) er satt til [Fin].
– [AF-modus] er satt til [Enkel].
– [STEADY SHOT] er satt til [Opptak].
– Ett opptak hvert 30. sekund.
– Zoomen reguleres vekselvis fra W til T.
– Blitsen blinker én gang for annethvert bilde.
– Strømmen slås på og av én gang for hvert tiende bilde.
Målemetoden er basert på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Antallet bilder/batteritiden endres ikke med bildestørrelsen.
[ Når du viser stillbilder
Vise enkeltbilder i rekkefølge med ca. tre sekunders intervaller
[ Når du filmer
Kontinuerlig opptak med en bildestørrelse på
[160]
Antall bilder Batteritid (min.)
Omtrent 400 Omtrent 200
Antall bilder Batteritid (min.)
Omtrent 7000 Omtrent 350
Batteritid (min.)
Omtrent 18023
NO
Antall stillbilder og innspillingstid for filmer
Antall stillbilder og innspillingstid for filmer kan variere etter opptaksforholdene.
Hvis du vil ha mer informasjon om bildestørrelse, se side 11.
[ Antallet stillbilder (bildekvaliteten er [Fin] på den øverste linjen og
[Standard] på den nederste linjen)
(Enheter: bilder)
Bildeantallet som står oppført, gjelde r når [Modus] er satt til [Normal].
Når det gjenværende antallet bilder er større enn 9999, vises indikatoren ">9999".
Du kan endre bildestørrelsen senere ([Endre str.], side 19).
Kapasitet
Størrelse
Internminne "Memory Stick Duo" formatert med dette kameraet
Omtrent
56 MB
64 MB 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB
7M 16 18 37 67 137 279 573
33 36 73 132 268 548 1125
3:2 16 18 37 67 137 279 573
33 36 73 132 268 548 1125
5M 23 25 51 92 188 384 789
43 48 96 174 354 723 1482
3M 37 41 82 148 302 617 1266
67 74 149 264 537 1097 2250
2M 60 66 133 238 484 988 2025
111 123 246 446 907 1852 3798
VGA (E-post) 357 394 790 1428 2904 5928 12154
892 985 1975 3571 7261 14821 30385
16:9(HDTV) 60 66 133 238 484 988 2025
111 123 246 446 907 1852 379824
[ Omtrentlig innspillingstid for filmer
(Enheter: time : minutt : sekund)
Filmer med størrelsen [640 (fin)] kan bare spilles inn på en "Memory Stick PRO Duo".
Når bilder som er tatt opp med Sony-kameraer av tid ligere årsmodeller, spilles av med dette kameraet, kan visningen avvike fra den faktiske bildestørrelsen.
Kapasitet
Størrelse
Internminne "Memory Stick Duo" formatert med dette kameraet
Omtrent
56 MB
64 MB 128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB
640 (fin) – – – 0:02:50 0:06:00 0:12:20 0:25:10
640 (std.) 0:02:30 0:02:50 0:05:50 0:10:40 0:21:40 0:44:20 1:31:00
160 0:42:40 0:45:30 1:31:30 2:51:20 5:47:00 11:44:20 24:18:2025
NO
Feilsøking
Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende måter:Du bør være oppmerksom på at du gir tillatelse til at innholdet i internminnet, musikkfilene, kan bli kontrollert når du sender kameraet inn til reparasjon.
Batteripakken kan ikke settes inn.
Sett inn batteripakken på korrekt måte ved å bruke tuppen på batteripakken til å skyve batteriutløseren (side 7).
Batteridekselet lar seg ikke lukke.
Hvis batteripakken ikke er satt inn i riktig retning, lar batteridekselet seg ikke lukke. Trykk ned på batteridekselet, trekk det mot deg og åpne for å se om batteripakken er satt inn i riktig retning.
Kan ikke slå på kameraet.
Sett inn batteripakken riktig (side 7).
Det er lite strøm i batteripakken. Sett inn en oppladet batteripakke (side 6).
Batteripakken er tom for strøm. Bytt den ut med en ny.
Bruk en anbefalt batteripakke (side 5).
Strømmen slås plutselig av.
Hvis du ikke bruker kameraet på omtrent tre minutter når det er slått på, slås kameraet av automatisk for å forhindre at batteripakken brukes opp. Slå på kameraet igjen (side 9).
Batteripakken er tom for strøm. Bytt den ut med en ny.
1 Kontroller punktene nedenfor og se i "Brukerhåndbok for Cyber-shot" (PDF).
Hvis det vises en kode, for eksempel "C/E:ss:ss", på skjermen, kan du se i
Brukerhåndbok for Cyber-shot.
2 Ta ut batteripakken og sett den inn igjen etter omtrent ett minutt, og slå på strømmen.
3 Start innstillingene (side 20).
4 Konsulter Sony-forhandleren eller det lokale, autoriserte Sony-servicesenteret.
Batteripakke og strøm26
Indikatoren for gjenstående batteritid er ikke korrekt.
Dette skjer når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder.
Den gjenstående batteritiden som vises, stemmer ikke med gjeldende batteripakke. Lad batteripakken først helt ut og deretter opp igjen for å få korrekt visning.
Det er lite strøm i batteripakken. Sett inn en oppladet batteripakke (side 6).
Batteripakken er tom for strøm. Bytt den ut med en ny.
Kameraet kan ikke ta bilder.
Kontroller den ledige kapasiteten i internminnet eller på "Memory Stick Duo" (side 23, 24).
Hvis det er fullt, må du gjøre ett av følgende:– Slett unødvendige bilder (side 13).
– Skift "Memory Stick Duo".
Du bruker "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på LOCK.
Still inn bryteren på opptak.
Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.
Still inn modusvelgeren på når du tar stillbilder.
Still inn modusvelgeren på når du filmer.
Bildestørrelsen er stilt inn på [640 (fin)] når du filmer. Gjør ett av følgende:– Sett bildestørrelsen til noe annet enn [640 (fin)].
– Sett inn en "Memory Stick PRO Duo".
Opptaksdatoen legges ikke på et bilde.
Dette kameraet har ikke noen funksjon for å legge datoer på bilder. Du kan likevel skrive ut bilder med dato satt inn.
Kameraet kan ikke spille av bilder.
Mappe-/filnavnet er blitt endret på datamaskinen.
Når en bildefil er blitt behandlet av en datamaskin, eller når bildefilen er tatt opp av et kamera av en annen modell enn ditt, kan det ikke garanteres at du vil kunne spille av filen med kameraet.
Kameraet er i USB-modus. Fjern USB-tilkoblingen.
Ta stillbilder/filme
Vise bilder27
NO
Forholdsregler
[ Ikke bruk/oppbevar kameraet på følgende steder
På svært varme, kalde eller fuktige steder
I en bil som er parkert i solen kan kamerahuset bli deformert, noe som kan føre til at kameraet slutter å virke som det skal. Dette kan også skje på liknende steder.
I direkte sollys eller nær en ovn
Kamerahuset kan bli misfarget eller deformert, noe som kan føre til at kameraet slutter å virke som det skal.
På et sted som er utsatt for vuggende bevegelser
I nærheten av sterke magnetfelt
På sandete eller støvete steder
Vær forsiktig så det ikke kommer sand eller støv inn i kameraet. Dette kan få kameraet til å slutte
å virke som det skal, og i enkelte tilfeller vil det kunne oppstå feil som ikke kan repareres.
[ Om bæring
Ikke sett deg ned i en stol eller andre steder når du har kameraet i baklommen, da dette kan føre til funksjonsfeil eller skade på kameraet.
[ Om rengjøring
Rengjøre LCD-skjermen
Tørk overflaten av skjermen med et LCD-rensesett (ikke inkludert) for å fjerne fingeravtrykk, støv osv.
Rengjøre linsen
Tørk av linsen med en myk klut for å fjerne fingeravtrykk, støv osv.
Rengjøre overflaten av kameraet
Rengjør kameraoverflaten med en myk klut som er lett fuktet med vann, og tørk deretter av overflaten med en tørr klut. Ikke bruk følgende, da det kan ødelegge overflaten eller huset:Kjemiske produkter som tynner, bensin, alkohol, engangskluter, insektmiddel, solkrem, insektgift e.l.
Ikke ta på kameraet med noen av ovennevnte stoffer på hånden.
Ikke la kameraet være i langvarig kontakt med gummi eller vinyl.
[ Om driftstemperaturer
Kameraet er konstruert for bruk ved temperaturer mellom 0 og 40 °C. Fotografering på svært kalde eller varme steder som overskrider dette temperaturintervallet, er ikke å anbefale.
[ Om kondens
Hvis kameraet bringes direkte fra et kaldt til et varmt sted, kan fuktighet kondensere inne i og utenpå kameraet. Denne kondensen kan få kameraet til å slutte å virke som det skal.
Hvis det oppstår kondens
Slå av kameraet og vent ca. en time til kondensen har fordampet. Merk at om du forsøker å fotografere med kondens i linsen, vil du ikke få klare bilder.
[ Om det interne, oppladbare batteriet
Dette kameraet er utstyrt med et internt, oppladbart batteri som styrer datoen og klokken og andre innstillinger, uansett om strømmen er på eller av.
Dette oppladbare batteriet lades kontinuerlig når du bruker kameraet. Hvis du imidlertid bare bruker kameraet i korte perioder, vil det gradvis bli utladet, og hvis du ikke bruker det i det hele tatt i løpet av en måned, vil det bli helt utladet. I så fall må du passe på å lade opp dette oppladbare batteriet før du bruker kameraet.
Selv om dette oppladbare batteriet ikke er ladet, kan du likevel bruke kameraet, så lenge du ikke trenger å registrere dato og tid.
Lademetode for internt, oppladbart reservebatteri
Sett inn en ladet batteripakke i kameraet, eller koble kameraet til en stikkontakt ved hjelp av vekselstrømadapteren (ikke inkludert), og la kameraet ligge i 24 timer eller mer med strømmen slått av.28
Spesifikasjoner
Kamera
[System]
Bildeenhet: 7,20 mm (1/2,5 type) farge-CCD, primærfargefilter
Kameraets totale pikselantall: Omtrent 7 410 000 piksler
Kameraets effektive pikselantall: Omtrent 7 201 000 piksler
Linse: Carl Zeiss Vario-Tessar 3× zoom-linse f =
6,33 – 19,0 mm (38–114 mm ved konvertering til 35 mm stillbildekamera) F3,5 – 4,3
Eksponeringskontroll: Automatisk eksponering,
Scenevalg (9 modi)
Hvitbalanse: Automatisk, dagslys, overskyet, fluorescerende, hvitglødende, blits
Filformat (DCF-kompatibelt):Stillbilder: Exif Ver. 2.21 JPEG-standard,
DPOF-kompatibelt
Filmer: MPEG1-standard (Mono)
Opptaksmedier Internminne (omtrent 56 MB)
"Memory Stick Duo"
Blits: Anbefalt avstand (ISO satt til Auto): omtrent 0,1 til 3,4 m (W)/omtrent 0,25 til
2,7 m (T)
[Inngangs- og utgangskontakter]
Multikontakt
USB-kommunikasjon: Hi-Speed USB
(USB 2.0-kompatibelt)
[LCD-skjerm]
LCD-panel: 7,5 cm (3,0 type) TFT drive
Totalt antall punkter: 230 400 (960 × 240) punkter
[Strøm, generelt]
Strøm: Oppladbar batteripakke NP-FR1, 3,6 V
AC-LS5K vekselstrømadapter (ikke inkludert) 4,2 V
Strømforbruk (under opptak): 1,2 W
Driftstemperatur: 0 til +40 °C
Lagringstemperatur: –20 til +60 °C
Mål: 95,0 × 56,5 × 23,4 mm (B/H/D, utenom utstikkende deler)
Vekt: Omtrent 170 g (inkludert NP-FR1-batteripakke og håndleddsrem med mer)
Mikrofon: Mono
Høyttaler: Mono
Exif Print: Kompatibelt
PRINT Image Matching III: Kompatibelt
PictBridge: Kompatibelt
BC-CS3 batterilader
Strømkrav: Vekselstrøm 100 til 240V, 50/60 Hz,
3,2 W
Utgangsspenning: likestrøm 4,2 V, 500 mA
Driftstemperatur: 0 til +40 °C
Lagringstemperatur: –20 til +60°C
Mål: Omtrent 66 × 23 × 91 mm (B/H/D)
Vekt: Omtrent 70 g
Oppladbar batteripakke NP-FR1
Brukt batteri: litium-ion-batteri
Maksimal spenning: Likestrøm 4,2 V
Nominell spenning: Likestrøm 3,6 V
Kapasitet: 4,4 Wh (1 220 mAh)
Forbehold om endringer i design og spesifikasjoner uten nærmere varsel.
Varemerker
er et varemerke for Sony
Corporation.
"Memory Stick", , "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
Duo", , "MagicGate" og er varemerker for Sony
Corporation.
InfoLITHIUM er et varemerke for Sony
Corporation.
Microsoft, Windows og DirectX er enten registrerte varemerker eller varemerker for
Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac og eMac er varemerker eller registrerte varemerker for Apple Computer, Inc.
Intel, MMX og Pentium er varemerker eller registrerte varemerker for Intel Corporation.
I tillegg er system- og produktnavn som brukes i denne håndboken, som regel varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive utviklere eller produsenter. Merkene ™ eller brukes imidlertid ikke i alle tilfeller i denne håndboken.2
Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød.
Udskift kun batteriet med den angivne type.
I modsat fald kan der opstå brand eller ske personskade.
Dette produkt er blevet testet og fundet i overensstemmelse med de grænser, som er afstukket i EMC-direktivet for anvendelse af kabler, som er kortere end 3 meter.
[ OBS!
De elektromagnetiske felter ved de specifikke frekvenser kan påvirke apparatets lyd og billede.
[ Bemærk!
Genstart programmet, eller afbryd forbindelsen, og tilslut kommunikationskablet igen (USB osv.), hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisk interferens bevirker, at datoaverførslen afbrydes midtvejs (fejl).
[ Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter
(Gælder for den Europæiske
Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.
Dansk
ADVARSEL
FORSIGTIG
Til kunder i Europa3
DK
Bemærkninger om brug af kameraet
[ Intern hukommelse og "Memory
Stick Duo"-sikkerhedskopiering
Sluk ikke kameraet, og fjern ikke batteriet eller
"Memory Stick Duo", mens adgangsindikatoren er tændt, da data i den interne hukommelse eller
"Memory Stick Duo" kan blive ødelagt. Beskyt altid dine data ved at tage en sikkerhedskopi.
[ Bemærkninger om optagelse/afspilning
Kameraet er hverken støvtæt, stænktæt eller vandtæt. Læs "Forsigtig" (side 27), før du betjener kameraet.
Inden du optager begivenheder, som kun forekommer en gang, skal du foretage en prøveoptagelse for at sikre dig, at kameraet fungerer korrekt.
Pas på, at kameraet ikke bliver vådt. Hvis der trænger vand ind i kameraet, kan det medføre funktionsfejl, som i nogle tilfælde ikke kan udbedres.
Ret ikke kameraet mod solen eller andre kraftigt lysende genstande. Det kan medføre funktionsfejl i kameraet.
Brug ikke kameraet i nærheden af steder, hvor der genereres stærke radiobølger eller udsendes stråling. Det kan medføre, at kameraet ikke kan optage eller afspille korrekt.
Brug af kameraet i sandede eller støvede omgivelser kan medføre funktionsfejl.
Hvis der opstår fugtdannelse, skal den fjernes, før kameraet bruges (side 27).
Du må ikke ryste kameraet eller slå på det. Ud over at dette kan medføre fejlfunktion og betyde, at kameraet ikke kan optage billeder, kan det gøre optagemediet ubrugeligt eller medføre, at billeddata beskadiges eller mistes.
Rengør blitzens overflade før brug. Varmen under udløsning af blitzen kan medføre, at snavs på blitzens overflade giver misfarvning eller sætter sig fast på blitzens overflade, så der ikke er tilstrækkeligt lys.
[ Bemærkninger vedrørende LCD-skærmen
LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af en teknologi, der er kendetegnet ved ekstrem høj præcision, således at andelen af effektive pixler udgør 99,99%. Der kan dog forekomme små sorte og/eller lyse prikker (hvide, røde, blå eller grønne), som konstant vises på LCD-skærmen.
Disse punkter er normale i fremstillingsprocessen og påvirker på ingen måde optagelserne.
[ Om kompatibilitet for billeddata
Dette kamera er kompatibelt med den universelle DCF-standard (Design rule for
Camera File system), der er etableret af JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
Afspilning på andet afspilningsudstyr af billeder, der er optaget med dit kamera, og afspilning på dit kamera af billeder, der er optaget eller redigeret med andet udstyr, kan ikke garanteres.
[ Advarsel om ophavsret
Tv-programmer, film, videobånd og andet materiale kan være ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af ophavsretligt beskyttet materiale er i strid med bestemmelserne i lovene om ophavsret.
[ Ingen kompensation for optagelsens indhold
Der kan ikke kompenseres for optagelsens indhold, hvis optagelse eller afspilning ikke er mulig pga. en fejl i kameraet eller optagemediet osv.4
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet ............3
Introduktion ..........5
Gennemgang af det medfølgende tilbehør .......5
1 Klargøring af batteriet .........6
2 Indsæt batteriet/en "Memory Stick Duo" (medfølger ikke) ........7
3 Betjen berøringspanelet .......... 8
4 Tænding af kameraet/indstilling af uret ..........9
Nem optagelse af billeder (automatisk justeringsindstilling) ... 10
Vis/slet billeder .......... 13
Indikatorer på skærmen ............. 15
Ændring af indstillingerne – Menu/Opsætning ............. 17
Menupunkter ...........18
Opsætningsindstillinger ............19
Brug af din computer ...... 21
Understøttede operativsystemer for USB-tilslutning og programmer
(medfølger) ............21
Visning af "Cyber-shot Håndbog" ..........21
Batterilevetid og hukommelseskapacitet .......... 22
Batteriets levetid og antal billeder, der kan optages/vises ........22
Antal stillbilleder og optagetid for film .............23
Fejlfinding ........... 25
Batterienhed og strøm .........25
Optagelse af stillbilleder/film .........26
Visning af billeder ........26
Forsigtig ......... 27
Specifikationer ..........285
DK
Introduktion
Gennemgang af det medfølgende tilbehør
Batterioplader BC-CS3 (1)
Netledning (1)
(medfølger ikke i USA og Canada)
Genopladeligt batteri NP-FR1 (1)/
Batteriholder (1)
Malepen (1)
USB, A/V , DC IN-kabel til flerfunktionsterminal (1)
Håndledsrem (1)
Cd-rom (Cyber-shot-programsoftware/"Cyber-shot Håndbog") (1)
Betjeningsvejledning (denne vejledning) (1)
Om malepennen
Du kan male eller sætte stempler på stilbilleder med malepennen.
Monter malepennen på håndledsremmen (vist til højre).
Bær ikke kameraet ved at holde i malepennen. Kameraet kan falde af.
Montér remmen, hvilket forhindrer, at kameraet bliver beskadiget, hvis det tabes osv.
Krog6
1 Klargøring af batteriet
1Sæt batteriet i batteriopladeren.
2Tilslut batteriet til stikkontakten i væggen.
CHARGE-indikatoren lyser, og opladning begynder.
Når CHARGE-indikatoren slukkes, er opladninngen afsluttet (praktisk opladning).
Hvis du fortsætter opladningen af batteriet i ca. en time (indtil det er helt opladet), vil opladningen vare lidt længere.
[ Opladningstid
Den nødvendige tid til opladning af et fuldt afladet batteri ved en temperatur på 25°C. Opladningen kan tage længere tid under visse omstændigheder eller forhold.
Tilslut batteriadapteren til en let tilgængelig stikkontakt i væggen tæt ved.
Selvom CHARGE-indikatoren ikke lyser, er ba tteriopladeren ikke koblet fra strømforsyningen
(stikkontakten), så længe den er tilsluttet en stikkontakt på væggen. Hvis der opstår problemer under brug af batteriopladeren, skal du straks afbryde strømmen ved at trække stikket ud af kontakten.
Når opladningen er afsluttet, sk al netledningen tages ud af stikket i væggen og batteriet fjernes fra batteriopladeren.
CHARGE-indikator
Stik
CHARGE-indikator
Netledning
Til kunder i USA og Canada For andre kunder end dem i USA og Canada
Fuld opladningstid Opladningstid i praksis
Ca. 350 min. Ca. 290 min.7
DK
2 Indsæt batteriet/en "Memory Stick Duo" (medfølger ikke)
1Åbn batteri-/"Memory Stick Duo" dækslet.
2Sæt "Memory Stick Duo" (medfølger ikke) helt ind, indtil den klikker på plads.
3Kontroller den korrekte retning, og indsæt batteriet.
4Luk batteri-/"Memory Stick Duo" dækslet.
[ Når der ikke er isat en "Memory Stick Duo"
Kameraet optager/afspiller billeder ved hjælp af den interne hukommelse (ca. 56 MB).
[ Sådan kontrollerer du den resterende batteritid
Åbn dækslet til objektivet, eller tryk på POWER-knappen for at tænde, og kontroller tiden på
LCD-skærmen.
Indsæt "Memory Stick
Duo" med terminalsiden vendende mod LCD-skærmen.
Udløsergreb tilbatteri
Batteri/"Memory Stick
Duo"-dæksel
Ret mærket v på batteriåbningen ind efter v-mærkerne på siden af batteriet. Tryk på udløsergrebet til batteriet, og indsæt batteriet.
Det varer ca. et minut, før den korrekte resterende batteritid vises.
Den viste resterende tid er muligvis ikke korrekt under visse omstændigheder.
Skærmbilledet Clock Set vises, når du tænder for strømmen første gang (side 9).
Indikator for resterende plads
Resterende tid
LCD-skærm8
[ Fjernelse af batteriet/"Memory Stick Duo"
Åbn batteri-/"Memory Stick Duo" dækslet.
3 Betjen berøringspanelet
1Tryk på (skærmtast) for at få vist knapperne på berøringspanelet.
2Tryk let med fingeren på knapperne på skærmen.
Skub udløsergrebet til batteriet.
Pas på ikke at tabe batteriet.
Fjern aldrig batteriet, når adgangsindikatoren er tændt.
Kontroller, at adgangsindikatoren ikke er tændt, og tryk derefter
"Memory Stick Duo" ind én gang.
Batterienhed "Memory Stick Duo"
Berøringspanel
(skærmtast)-knap
Funktionsvælger
Spring dette trin over, når funktionsvælgeren er indstillet til .
2M MENU
OFF
AUTO AUTO
OFF
Tryk på (skærmtast) for at slå berøringspanelets knapper fra.
Når det punkt, du ønsker at indstille, ikke vises på skærmen, skal du trykke på v/V for at skifte side.
Du kan vende tilbage til det forrige skærmbillede ved at trykke på .
2M MENU
OFF
AUTO AUTO
OFF9
DK
4 Tænding af kameraet/indstilling af uret
1Vælg med funktionsvælgeren, og tryk derefter på POWER-knappen, eller skub dækslet til objektivet nedad.
2Indstil uret ved at trykke på knapperne på skærmen.
1 Tryk på det ønskede datovisningsformat, og tryk derefter på t. Skærmbilledet
Urindstilling 2/2 vises.
2 Tryk på det, der skal indstilles, og indstil derefter den numeriske værdi med v/V.
3 Tryk på [OK].
[ Sådan ændrer du dato og klokkeslæt
Vælg [Urindstilling] i (Opsætning)-skærmbilledet (side 17).
[ Når du tænder for strømmen
Medmindre du indstillede uret, vises skærmbilledet Urindstilling, hver gang kameraet tændes.
Hvis kameraet kører på batterier, og du ikke betjener det i ca. 3 minutter, slukkes kameraet automatisk for at forhindre afladning af batterierne (automatisk slukningsfunktion).
POWER-knap
Funktionsvælger
Objektivdæksel
Berøringspanel
1/2
12:00AM 1 1 2006
2/2
AM
OK
2006 1 // 1
12 : 00
2/2
AM
OK
2006 1 // 1
10 : 30
1 2310
Nem optagelse af billeder
(automatisk justeringsindstilling)
1Vælg en tilstand med funktionsvælgeren.
Stillbillede: Vælg .
Film:Vælg .
2Hold kameraet roligt, og hold armen ind til kroppen.
3Optag med udløserknappen.
Film:Tryk udløserknappen helt ned.
Tryk udløserknappen helt ned igen for at stoppe optagelse.
Mikrofon
Funktionsvælger
Stik til kamerastativ
(bund)
Udløserknap (STEADY SHOT)-knap
Zoom-knap (W/T)
(Skærmvisning)-knap
Berøringspanel
(skærmtast)-knap
Anbring motivet i midten af fokuseringsområdet.
Stillbillede:1 Tryk på udløserknappen, og hold den halvvejs nede for at fokusere på motivet.z (AE/AF-lås)-indikatoren (grøn) blinker, der høres bip-lyde, indikatoren holder op med at blinke og forbliver tændt.
2 Tryk udløserknappen helt ned.
AE/AF-låsindikator11
DK
[ W/T Brug af zoom
Tryk på zoomknappen.
Når zoomskalaen overstiger 3×, bruger kameraet funktionen Digital zoom.
Kameraet zoomer langsomt under optagelse af en film.
[ Anti-slørfunktion
Anti-slørfunktionen aktiveres altid, når
(Kamera) indstilles til [Auto].
Tryk udløserknappen halvejs ned for at bekræfte, at anti-slørfunktionen aktiveres, og se efter et (STEADY SHOT)-ikon på skærmen.
Bortset fra den automatiske [Auto] justeringsindstilling:Tryk på knappen (STEADY SHOT) for at annullere anti-slørfunktionen. Tryk på
-knappen igen for at aktivere for anti-slørfunktionen.
Tryk på (skærmtast) og få vist elementerne for at indstille følgende elementer.
[ Blitz (Valg af en blitz-indstilling til stillbilleder)
Tryk på -skærmen. Tryk på det ønskede punkt og derefter på .
Auto: Udløser blitz, når der ikke er tilstrækkelig lys eller baggrundsbelysning
(standardindstilling)
Tvung. blitz ( )
Langsom synkro (Tvungen blitz) ( ): Lukkerhastigheden er langsom i mørke omgivelser, så der optages et klart billede af baggrunden, som ligger uden for blitzlyset.
Ingen blitz ( )
[ Brug af selvudløseren
Tryk på -skærmen. Tryk på det ønskede punkt og derefter på .
10 sek () : Indstilling af selvudløseren med
10-sekunders forsinkelse
2 sek () : Indstilling af selvudløseren med
2-sekunders forsinkelse
Fra: Ikke brug af selvudløseren
Tryk på udløserknappen, selvudløserlampen blinker, og biplyden høres, indtil lukkeren betjenes.
[ Makro/Forstørrelsesglas
(fotografere nærbillede)
Tryk på -skærmen. Tryk på det ønskede punkt og derefter på .
Makro ( ): W-siden: Ca. 8 cm eller længere,
T-siden: Ca. 25 cm eller længere
Forstørr.glas () : Låst til W-siden: Ca. 1 cm til 20 cm
Fra: Makro fra
[ Ændring af billedformat
Tryk på -skærmen. Tryk på det ønskede punkt og derefter på .
Stillbilleder
Film
SL
Billedformat Retningslinjer: 7M Op til A3/11×17" udskrift: 3:2 Bredde-højde-forholdet 3:2: 5M Op til A4/8×10" udskrift: 3M Op til 13×18cm/
5×7"udskrift: 2M Op til 10×15cm/4×6" udskrift: VGA
(E-mail)
Til e-mail: 16:9
(HDTV)
Til visning på 16:9 HDTV
Billedformat Retningslinjer: 640
(Fin)
Vis på tv (høj kvalitet): 640
(Standard)
Vis på tv (standard): 160 Til e-mail
7M
3:2
5M
3M
2M
VGA
16:9
FINE
640
STD
640
16012
[ Valg af tilstande til stillbilledoptagelse
Tryk på -skærmen. Tryk på det ønskede punkt og derefter på .
Auto: Giver dig mulighed for let optagelse, hvor indstillingerne justeres automatisk.
Program (P): Giver mulighed for at optage med eksponeringen justeret automatisk
(både lukkerhastigheden og blændeværdien). Du kan også vælge forskellige indstillinger ved hjælp af menuen.
Valg af motiv: Giver dig mulighed for at optage med forvalgte indstillinger afhængigt af motivet.
Valg af motiv
Høj følsomhed () : Optag billeder uden blitz selv ved lav belysning.
Tusmørke () : Optag natsekvenser uden at miste den natlige atmosfære.
Tusm. portræt () : Optag skarpe billeder af personer på et mørkt sted uden at miste den natlige atmosfære.
Blødt snap () : Optag en persons hud med et varmere udseende.
Panorama () : Optag med fokus på et fjernt motiv.
Højhast.-lukker ( ): Optag genstande i bevægelse på steder med kraftigt lys.
Strand ( ): Optag sekvenser ved havet eller søer, og bevar vandets blå farve mere livagtigt.
Sne ( ): Optag sekvenser i hvidt mere tydeligt.
Fyrværkeri ( ): Optag fyrværkeri i mere levende farver.
[ Manuel justering af eksponeringen
Sæt (Kamera) til en anden indstilling end [Auto]. Tryk på -skærmen. Vælg en værdi ved at trykke på v/V.
Mod +: Gør et billede lysere.
0EV: Eksponeringen bestemmes automatisk af kameraet.
Mod –: Gør et billede mørkere.
[9 Ændring af fokuseringsmetoden
Sæt (Kamera) til en anden indstilling end [Auto]. Tryk på 9 på skærmen. Tryk på det ønskede punkt og derefter på .
Multi-AF: Fokuserer automatisk på et motiv i hele afstandsmålerens ramme.
Center-AF: Fokuserer automatisk på et motiv i centrum af områdesøgerens ramme.
Spot-AF (Fleksibel Spot-AF) Ved at flytte AF-afstandsmålerens ramme til det ønskede sted på skærmen kan du fokusere på et meget lille motiv eller et smalt område.
[ Antal stillbilleder, der kan optages og optagetid for film
Antal stillbilleder, der kan optages og optagetid for film varierer afhængigt af det valgte billedformat.
Stillbilleder
Film
Antallet at billeder, der kan optages, og tiden kan variere afhængigt af optageforholdene.
Maksimalt antal billeder, der kan optages
Maksimal optagetid13
DK
Vis/slet billeder
1Vælg med funktionsvælgeren.
2Vælg et billede med / .
Film:Tryk på B.
Tilbagespoling/Hurtig fremspoling: / (Tilbage til normal afspilning: B)
Lydstyrke: Tryk på [MENU] t [Lydstyrke] t +/– for at justere t [Afslut].
Stop afspilning: x
[ Sådan sletter du billeder
Få vist det billede, du ønsker at slette, og tryk derefter på [MENU] t [Slet] t [Slet] t
[OK].
[ Sådan vises et forstørret billede (afspilningszoom)
Tryk på , mens der vises et stillbillede.
Tryk på for at fortryde zoom.
Funktionsvælger
(afspilningszoom)-knap
(Indeks)/
(afspilningszoom)-knap
Multistik (bund)
Berøringspanel
MENU x1.0
1.3
Justér sekvensen: v/V/b/B
Annullér afspilningszoom14
[ Visning af et indeksskærmbillede
Tryk på (Indeks). Tryk på det billede, du ønsker at få vist, på enkeltskærmbilledet.
Tryk på b/B for at få vist det forrige/næste indeksskærmbillede.
Hvis du trykker på (Indeks) igen, vises 12-billede indeksskærmbilledet.
[ Sådan slettes billeder i indekstilstand
1 Tryk på [MENU] t [Slet] t [Vælg], når indeksskærmbilledet vises.
2 Tryk på det billede, du ønsker at slette, for at få vist (Slet)-indikatoren.
3 Tryk på [OK] t [OK].
[ Sådan afspiller du en serie billeder (diasshow)
1 Sæt funktionsvælgeren på .
2 Tryk på [MENU] t [Diasshow] t [Start].
Tryk på skærmen og derefter på [Afslut] for at annullere diasshowet.
[ Maling på stillbilleder
1 Sæt funktionsvælgeren på .
2 Tryk på [MENU] t [Male].
3 Maler tegn eller grafik på stillbilleder ved hjælp af malepennen.
[ Visning af billeder på en tv-skærm
1 Tilslut kameraet til tv'et med kablet til flerfunktionsterminal (medfølger).
2 Sæt kontakten på kablet til flerfunktionsterminalen til "TV".
Til multistikket Til lyd/video-indgangsstik
Kabel til flerfunktionsterminal15
DK
Indikatorer på skærmen
Hver gang du trykker på knappen (Skærmvisningsknap), slås displaydata og indikatorer til og fra.
[ Ved optagelse af stillbilleder
[ Ved optagelse af film
[ Ved afspilning af stillbilleder
[ Ved afspilning af film
A
1
2
3
4
5
60 min
B & W
1
2
3
4
5
60min
STBY
B & W
M
1
2
3
4
VOL.
1
2
3
4
60min Resterende batteri z AE/AF-lås
BRK Optage-tilstand
Hvidbalance
STBY
OPT
Standby/Optagelse af en film
Kameratilstand (Program)
Kameratilstand (Valg af motiv)
Blitzindstilling
Blitzen oplades
Zoomskalering
Rødøjereduktion
Skarphed
Kontrast
AF-lampe
Målemetode
VIVID
NATURAL
SEPIA B&W
Farvetilstand
- Beskyt
Udskriftsbestillingsmærke
(DPOF)
Zoomskalering
Trin
12/16
Afspilning billede for billede
N Afspille
Skift mappe
M
WB
SL
1.3
ON
1.316
B
C
D
E
Histogram
vises, mens histogramvisningen er deaktiveret under afspilning.
+2.0EV Eksponeringsværdi
F3.5 Aperturværdi
NR langsom lukker
125 Lukkerhastighed
Afspilningsbjælke
Styringsguide
PictBridge-tilslutning
Billedformat
FINE STD Billedkvalitet
Optagemappe
Afspilningsmappe
Resterende intern hukommelseskapacitet
Resterende "Memory
Stick"-kapacitet
00:00:00
[00:28:05]
Optagetid [maksimal optagetid]
1/30" Multi Burst-interval
400 Resterende antal billeder, der kan optages
Selvudløser
C:32:00 Selvdiagnosticeringsdisplay
ISO-tal
±0.7EV Værdi for niveautrin
12/12 Billednummer/antal billeder, der er optaget i den valgte mappe
00:00:12 Tæller
3:2 7M 5M
1M 3M 2M
16:9 VGA
FINE
640
STD
640 160
101
101
Advarsel om vibration
E Advarsel om lavt batteriniveau
+ Kryds til punktmåling
Ramme for AF-områdesøger
PictBridge-tilslutning
2006 1 1
9:30 AM
Optaget dato/klokkeslæt for billedet, der afspilles
+2.0EV Eksponeringsværdi
ISO-tal
Målemetode
Blitz
Hvidbalance
500 Lukkerhastighed
F3.5 Aperturværdi
Afspilning af billede
Juster lydstyrke
STEADY SHOT
Indikator for AF-afstandsmålerramme
AF-tilstand
Makro/Forstørrelsesglas
1.0 m Forudindstillet fokuseringsafstand
WB
S AF M AF17
DK
Ændring af indstillingerne – Menu/Opsætning
1Indstil funktionsvælgeren.
Forskellige punkter er tilgængelige, afhængigt af funktionsvælgerens indstilling og (Kamera) menuindstillingerne.
2Tryk på (skærmtast) for at få vist knapperne på berøringspanelet.
Når funktionsvælgeren er indstillet til , skal du springe denne handling over.
3Tryk på [MENU] for at få vist menuen.
4Tryk på det punkt, du vil indstille.
Hvis det ønskede punkt ikke er synligt, skal du blive ved at trykke på v/V, indtil punktet vises på skærmen.
5Tryk på indstillingen.
6Tryk på (skærmtast) for at slå menuen fra.
Funktionsvælger
Berøringspanel
(skærmtast)-knap
WB
ISO
COLOR
Farvetilstand
Normal
Målemetode
Multi
Hvidbalance
ISO
Auto
Auto
[ Sådan vælges et punkt i Opsætning
Tryk på (skærmtast) i længere tid, eller få vist (Opsætning) i trin 4, og tryk derefter på den.
Tryk på v/V for at få vist det punkt, du ønsker at indstille, og tryk derefter på det.
Filnummer
Serie
USB-tilslut
Auto
Video ud
NTSC
Urindstilling
Opsætning3
2006 1 1 10:35:25 AM18
Flere oplysninger om betjening 1 side 17
Menupunkter
De tilgængelige menupunkter varierer afhængigt af funktionsvælgerens position og
(Kamera) menuindstillingerne. Kun de tilgængelige menupunkter vises på skærmen.
Menu til optagelse
COLOR (Farvetilstand) Ændrer billedets livagtighed eller tilføjer specielle effekter.
(Målemetode) Valg af målemetode.
WB (Hvidbalance) Justering af farvetoner.
ISO Vælger en lysfølsomhed.
(B.kvalitet) Vælger stillbilledets kvalitet.
Mode (Opt.funktion) Vælger metoden til kontinuert optagelse.
BRK (Niveautrin) Skifter EV, når Opt.funktion er indstillet til [Eksp.niv].
(Interval) Vælger billedintervallet, når Opt.funktion er indstillet til [Multi
Burst].
(Blitzniveau) Justerer mængden af blitzlys.
(Kontrast) Justerer billedets kontrast.
(Skarphed) Justerer billedets skarphed.
(Opsætning) Ændring af opsætningspunkter.
M19
Flere oplysninger om betjening 1 side 17
DK
Opsætningsindstillinger
Menu for visning
(Diasshow) Afspilning af en serie billeder.
(Male) Maler på stillbilleder.
(Slet) Sletter billeder.
(Lydstyrke) Justerer lydstyrken.
(Mappe) Vælger mappen til visning af billeder.
- (Beskyt) Forhindring af sletning ved et uheld.
DPOF Tilføjelse af et udskriftsbestillingsmærke.
(Udskriv) Direkte udskrivning af billeder vha. en PictBridge-kompatibel printer.
(Tilpas) Ændring af billedformatet for et optaget billede.
(Roter) Roterer et stillbillede.
(Del) Klipning af film.
(Opsætning) Ændring af opsætningspunkter.
(Beskær) Rotering af et forstørret billede. (Kun tilgængelig til zoom under afspilning.)
Kamera1
AF-funktion Vælger betjeningsindstillingen for automatisk fokusering.
Digital zoom Valg af digital zoom.
Rødøjereduk. Reduktion af rødøjeeffekten ved brug af blitz.
AF-lampe Sørger for ekstra belysning, så det bliver lettere at fokusere på et motiv i mørke omgivelser.
Kamera2
Autom. visn. Viser det optagede billede på skærmen i ca. to sekunder, umiddelbart efter at et stillbillede er optaget.
STEADY SHOT Vælger anti-slørfunktionen.
Intern hukommelse
Format Formaterer den interne hukommelse.20
Flere oplysninger om betjening 1 side 17
Memory Stick
Format Formaterer "Memory Stick Duo".
Opret lagr.mappe Opretter en mappe på en "Memory Stick Duo" til optagelse af billeder.
Skift lagr.mappe Ændrer den mappe, der aktuelt bruges til optagelse af billeder.
Kopier Kopierer alle billederne i den interne hukommelse til en
"Memory Stick Duo".
Opsætning1
Hent musik Indlæser musik, der skal afspilles til et diasshow.
Format musik Sletter alle musikfiler.
Opsætning2
LCD-baggr.lys Vælger lysstyrken for LCD-baggrundslyset, når kameraet bruges med en batterienhed.
Bip Vælger den lyd, der udsendes, når du betjener kameraet.
Sprog Vælger det sprog, der bruges til visning af menupunkter, advarsler og meddelelser.
Initialiser Initialiserer indstillingen tilbage til standardindstillingen.
Opsætning3
Filnummer Vælger den metode, der bruges til at tildele filnumre til billeder.
USB-tilslut Vælger den USB-tilstand, der skal bruges ved tilslutning af kameraet til en computer eller en PictBridge-kompatibel printer med kablet til flerfunktionsterminal.
Video ud Indstiller videoudgangssignalet i ov

TXT / PDF

Available 26 files for DSC-T50 View all >
HelpDrivers Since March 2000