Sony DSC-T33 Download Manual

DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Digitalkamera
Betjeningsvejledning
Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du tager digitalkameraet i brug, og gem den til fremtidig brug.
Ejer-registrering
Model- og serienumrene står på undersiden. Noter serienummeret på nedenstående plads. Henvis altid til disse numre, hvis du henvender dig til en
Sony-forhandler angående dette produkt.
Model nr. DSC-T3/T33
Serienr. ___________________
2004 Sony Corporation
DSC-T3/T33
Klargøring _________________________
Optage stillbilleder __________________
Se stillbilleder ______________________
Slette stillbilleder ____________________
Inden avancerede funktioner ____________
Optage stillbilleder på avanceret måde __________
Se stillbilleder på avanceret måde ________
Stillbilled-udskrivning __________________
Se ?lm _____________________________
Se billeder på computer ________________
Fejl?nding __________________________
Yderligere oplysninger _________________
Indeks _____________________________ 2
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
ADVARSEL
For at undgå brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn eller fugt.
Til kunder i USA
Dette symbol skal advare brugeren om, at der er uisoleret
"farlig spænding" inden for produktets kabinet, der kan være tilstrækkelig til at udgøre en risiko for elektrisk stød.
Dette symbol skal advare brugeren om vigtig betjenings- og vedligeholdelses (service)
-vejledning i den skriftlige dokumentation, der følger med enheden.
Hvis du har spørgsmål vedrørende produktet, kan du ringe til: Sony Customer Information Services Center
1-800-222-SONY (7669)
Nummeret nedenfor gælder udelukkende forhold vedrørende FCC.
Lovgivningsmæssige oplysninger
Overensstemmelseserklæring
Handelsmærke: SONY
Model nr.: DSC-T3
Ansvarlig: Sony Electronics Inc.
Adresse: 16450 W. Bernardo Dr,
San Diego, CA 92127
USA
Telefonnr.: 858-942-2230
Denne enhed er i overensstemmelse med Del
15 i FCC-Reglerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
(2) denne enhed skal acceptere modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage, at enheden ikke kan betjenes som
ønsket.
Overensstemmelseserklæring
Handelsmærke: SONY
Model nr.: DSC-T33
Ansvarlig: Sony Electronics Inc.
Adresse: 16450 W. Bernardo Dr,
San Diego, CA 92127
USA
Telefonnr.: 858-942-2230
Denne enhed er i overensstemmelse med Del
15 i FCC-Reglerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
(2) denne enhed skal acceptere modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage, at enheden ikke kan betjenes som
ønsket.
Bemærk:Model DSC-T3 skal bruges med
Cyber-shot Station model UC-TC og lysnetadapter model AC-LM5/AC-LM5A.
Model DSC-T33 skal bruges med
Cyber-shot Station model UC-TD og lysnetadapter model AC-LM5/AC-LM5A.
FORSIGTIG
Du advares om, at ændringer eller modi?kationer af en hvilken som helst art, der ikke udtrykkeligt er godkendt i denne betjeningsvejledning, kan gøre din godkendelse til at betjene dette udstyr ugyldig.
Bemærk: Dette udstyr er blevet afprøvet, og det er i overensstemmelse med grænseværdierne for en digital enhed af Klasse B ifølge Del 15 i
FCC-reglerne. Disse grænseværdier skal yde brugeren rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i forbindelse med installation i private hjem. Udstyret udvikler, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med vejledningen, forårsage skadelig interferens på radiotra?k. Der er dog ingen garanti for, at der ikke opstår interferens i en bestemt installation.
Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at fjerne interferensen ved at tage en eller ?ere af følgende forholdsregler: — Drej eller ?yt antennemodtageren.
— Forøg afstanden mellem udstyret og receiveren. 3
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
— Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, receiveren er tilsluttet.
— Henvend dig til forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.
Det medfølgende interfacekabel skal bruges med udstyret, så grænserne for en digital enhed, ifølge
Underdel B i Del 15 i FCC-Reglerne overholdes.
Til kunder i USA og Canada
GENBRUG AF LITIUM-ION-
BATTERIER
Litium-ion-batterier kan genbruges.
Genopladelige batterier, du ikke længere har brug for, kan af miljømæssige hensyn returneres til nærmeste indsamlings- og genbrugssted.
For ?ere oplysninger om genbrug af genopladelige batterier kan du ringe gratis på
1-800-822-8837 eller gå ind på http://www.rbrc.org/
Forsigtig: Rør ikke ved beskadigede eller utætte litium-ion-batterier.
Til kunder i Storbritannien
Af hensyn til brugerens sikkerhed og komfort, er udstyret forsynet med et støbt stik, der er i overensstemmelse med BS1363.
Hvis det er nødvendigt at udskifte sikringen i det medfølgende stik, skal der bruges en sikring med det samme amperetal som den medfølgende, og som er godkendt af ASTA eller BSI til BS1362
(dvs. med - eller -mærket).
Hvis det stik, der følger med udstyret, har et aftageligt sikringsdæksel, skal du sørge for at fastgøre det, når du har skiftet sikringen. Brug aldrig stikket uden påsat sikringsdæksel. Kontakt nærmeste Sony-servicecenter, hvis du mister sikringsdækslet.
Til kunder i Europa
Produktet er blevet afprøvet. Det overholder
EMC-direktivets grænser vedrørende brug af tilslutningskabler med en længde på mindre end tre meter.
Bemærk
De elektromagnetiske felter på bestemte frekvenser kan påvirke kameraets billede og lyd.
Bemærk
Hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisme bevirker, at datatransmissionen afbrydes midtvejs
(svigter), skal du genstarte programmet eller tage
USB-kablet ud og sætte det i igen.
"Memory Stick"

Til kunder i USA og Canada
DENNE ENHED ER I
OVERENSSTEMMELSE MED DEL
15 I FCC-REGLERNE. BETJENING
ER UNDERLAGT FØLGENDE TO
BETINGELSER:(1) DENNE ENHED MÅ IKKE
FORÅRSAGE SKADELIG INTERFERENS,
OG
(2) DENNE ENHED SKAL ACCEPTERE
MODTAGET INTERFERENS, HERUNDER
INTERFERENS, DER KAN FORÅRSAGE,
AT ENHEDEN IKKE KAN BETJENES
SOM ØNSKET.
DENNE DIGITALE ENHED AF KLASSE B
ER I OVERENSSTEMMELSE MED DEN
CANADISKE ICES-003.4
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Læs dette først
Prøveoptagelse
Inden du begynder at optage begivenheder, du ikke har mulighed for at optage igen, er det en god ide at lave en prøveoptagelse, så du er sikker på, at kameraet virker korrekt.
Ingen kompensation for optagelsens indhold
Der ydes ikke kompensation for optagelsens indhold, hvis der ikke kan optages eller afspilles pga. en funktionsfejl på kameraet, optagemediet el.lign.
Vedrørende sikkerhedskopiering
For at undgå eventuelt tab af data anbefales det altid at sikkerhedskopiere data på en disk.
Bemærkninger om billeddatakompatibilitet
• Kameraet er i overensstemmelse med designreglerne for kamera?lsystemer ifølge verdensstandarden JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries
Association).
• Der gives ingen garanti for, at billeder, der er optaget med dit kamera, kan afspilles på andet udstyr, og at billeder, der er optaget eller redigeret med andet udstyr, kan afspilles på dit kamera.
Forsigtighed vedrørende ophavsret
Tv-programmer, ?lm, videobånd og andet materiale kan være underkastet bestemmelser om ophavsret. Uautoriseret optagelse af sådant materiale kan være i strid med lovgivningen om ophavsret.
Undgå at ryste eller slå til kameraet
Foruden funktionsfejl og manglende evne til at optage billeder kan det gøre "Memory
Stick Duoen" ubrugelig, eller der kan opstå billeddataforstyrrelser, skade eller tab.
LCD-skærm, LCD-søger (kun modeller med LCD-søger) og objektiv
• LCD-skærmen og LCD-søgeren er fremstillet med avanceret teknologi, så mere end 99,99 % af billedpunkterne bruges effektivt. Alligevel kan der forekomme nogle små sorte prikker og/eller lysprikker (hvide, røde, blå eller grønne), som konstant kan ses på LCD-skærmen og i
LCD-søgeren. Disse prikker er normale, og påvirker ikke optagelsen på nogen måde.
• Vær forsigtig hvis kameraet anbringes i nærheden af et vindue eller udendørs. Hvis
LCD-skærmen, søgeren eller objektivet udsættes for direkte sollys igennem længere tid, kan der opstå funktionsfejl.
• Tryk ikke for hårdt på LCD-skærmen.
Skærmen kan være ujævn, og det kan forårsage funktionsfejl.
• I kolde omgivelser kan der komme skygger på billeder på LCD-skærmen. Det er ikke en funktionsfejl.
Rens blitzover?aden inden brug
Varmen fra blitzudstrålingen kan få snavs på blitzover?aden til at misfarve blitzover?aden eller klæbe fast på den, så der ikke udsendes tilstrækkeligt lys.
Undgå at kameraet bliver vådt
Når du tager billeder udendørs i regnvejr eller under lignende forhold, skal du passe på, at kameraet ikke bliver vådt. Hvis der kommer vand ind i kameraet, kan der opstå funktionsfejl, som ikke altid kan repareres. Hvis der opstår kondensvand, skal du se side 128 og følge vejledningen i, hvordan du fjerner det, inden du bruger kameraet.
Udsæt ikke kameraet for sand eller støv
Brug af kameraet i sandede eller støvede omgivelser kan forårsage funktionsfejl.
Ret ikke kameraet mod solen eller andet stærkt lys
Dette kan forårsage uoprettelige øjenskader. Det kan også forårsage funktionsfejl på kameraet.
Bemærkninger om omgivelser, hvor du kan bruge kameraet
Brug ikke kameraet nær et sted, der udvikler stærke radiobølger eller udsender stråling.
Kameraet vil ikke kunne optage eller afspille korrekt.5
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Carl Zeiss-objektiv
Kameraet er udstyret med et Carl Zeiss-objektiv, der kan gengive skarpe billeder med fremragende kontrast.
Kameraets objektiv er fremstillet under et kvalitetsgarantisystem certi?ceret af Carl
Zeiss i overensstemmelse med Carl Zeiss’ kvalitetsstandarder i Tyskland.
Om afbildninger
Afbildningerne der bruges i denne betjeningsvejledning gælder for DSC-T3 med mindre andet er nævnt.
Billeder brugt i betjeningsvejledningen
Fotogra?erne, der i betjeningsvejledningen bruges som eksempler på billeder, er ikke virkelige billeder optaget med dette kamera.6
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Inden kameraet tages i brug
"Memory Stick" kompatibel med dette kamera
"Memory Stick Duo" er det integreret kredsløb-optagemedium, som bruges i dette kamera.
Der ?ndes "Memory Stick" i to størrelser.
Vælg den størrelse "Memory Stick", der passer til kameraet.
"Memory Stick Duo" (størrelse som bruges i dette kamera)
"Memory Stick"
• Se side 128 for nærmere oplysninger om
"Memory Stick Duo".
• "Memory Stick PRO" og "Memory Stick PRO
Duo" kan kun bruges med "Memory Stick
PRO"-kompatibelt udstyr.
• For det antal billeder, som kan gemmes med dette kamera, se side 28 eller 119.
Ved brug af "Memory Stick Duo" med "Memory Stick"-kompatibelt udstyr
Sørg for at sætte "Memory Stick Duoen" i den medfølgende Memory Stick Duo-adapter.
Memory Stick Duo-adapter
Om "InfoLITHIUM"-batteriet
Når du bruger batteriet for første gang
Sørg for at oplade det medfølgende
NP-FT1-batteri (side 14).
Genopladning
Batteriet kan oplades selv om det ikke er helt a?adet. Batteriet kan også bruges, selv om det kun er delvist opladet.
Forlænge batteriets levetid
Når du ikke skal bruge kameraet i lang tid, skal du slukke kameraet, tage batteriet ud og opbevare det tørt og køligt.
Så opretholdes batteriets funktioner
(side 130).
• Se side 130 for nærmere oplysninger om
"InfoLITHIUM"-batteriet.7
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Varemærker
• er et varemærke, som tilhører
Sony Corporation.
• "Memory Stick", , "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
Duo", , "MagicGate" og er varemærker, som tilhører Sony Corporation.
• "InfoLITHIUM" er et varemærke, som tilhører
Sony Corporation.
• Picture Package er et varemærke, som tilhører
Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, WindowsMedia og
DirectX er enten registrerede varemærker eller varemærker, som tilhører Microsoft
Corporation i USA og/eller andre lande.
• Macintosh, Mac OS, QuickTime, iMac, iBook, PowerBook, Power Mac og eMac er varemærker eller registrerede varemærker, som tilhører Apple Computer, Inc.
• Macromedia og Flash er varemærker eller registrerede varemærker, som tilhører
Macromedia, Inc. i USA og/eller andre lande.
• Intel, MMX og Pentium er varemærker eller registrerede varemærker, som tilhører Intel
Corporation.
• Derudover er system- og produktnavne, der bruges i betjeningsvejledningen, generelt varemærker eller registrerede varemærker, som tilhører de respektive udviklere eller producenter. ™ og -mærkerne er ikke brugt i alle tilfælde i betjeningsvejledningen.8
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Indholdsfortegnelse
Læs dette først ...........................................4
Inden kameraet tages i brug ......................6
Kamera ................................................10
Delenes betegnelser ................................10
Cyber-shot Station ..............................12
Klargøring
Opladning af batteriet .............................14
Brug af lysnetadapteren ..........................19
Bruge kameraet i udlandet ......................19
Tænde/slukke kameraet ..........................20
Sådan bruges kontrolknappen .................20
Indstille dato og klokkeslæt ....................21
Ændring af sprogindstillingen .................23
Optage stillbilleder
Isætte og udtage en
"Memory Stick Duo" ......................24
Indstille stillbilledstørrelsen ....................25
Billedstørrelse og kvalitet .......................26
Antal stillbilleder der kan optages ..........28
Grundlæggende stillbilledoptagelse
— Brug af auto-justering-indstilling ................29
Kontrol af det sidst optagede billede
— Quick Review ............................32
Indikatorer på LCD-skærmen ved optagelse .........................................32
Bruge zoomfunktionen .......................33
Optage nærbilleder — Macro .............35
Bruge selvudløseren ...........................36
Vælge en blitzindstilling .....................37
Indføje dato og klokkeslæt på et stillbillede .......................................38
Optage i overensstemmelse med sekvensforhold
— Scene Selection ..........................40
Se stillbilleder
Se billeder på kameraets LCD-skærm ....44
Se billeder på en tv-skærm ......................46
Slette stillbilleder
Slette billeder ..........................................49
Formatere en "Memory Stick Duo" ........51
Inden avancerede funktioner
Sådan klargøres og betjenes kameraet ....53
Ændre menuen ....................................53
Ændre punkterne på Setup-skærmen ..54
Bestemme stillbilledkvaliteten ................54
Oprette eller vælge en mappe .................55
Oprette en ny mappe ...........................55
Skift af optagemappe ..........................56
Optage stillbilleder på avanceret måde
Vælge en auto-fokus-metode ..................57
Vælge en fokus-områdesøger-ramme
— AF-områdesøger ........................57
Vælge en fokusbetjening
— AF Mode ....................................58
Indstille afstanden til motivet
— Fokusforvalg ..............................59
Justering af eksponeringen
— EV-justering ...............................60
Vise et histogram ................................61
Valg af måling-metoden ..........................62
Optage 3 billeder med forskellig eksponering
— Exposure Bracket ......................63
Justere farvetoner
— Hvidbalance ...............................65
Justere blitzniveauet
— Flash Level ................................66
Uafbrudt optagelse ..................................66
Optage 16 enkeltbillede efter hinanden
— Multi Burst ...............................67
Optage med specialeffekter
— Picture Effect .............................689
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Se stillbilleder på avanceret måde
Vælge mappe og afspille billeder ...........69
Forstørre en del af et stillbillede .............70
Forstørre et billede
— Afspilningszoom ........................70
Optage et forstørret billede
— Trimming ...................................71
Afspille efterfølgende billeder
— Slide Show .................................71
Rotere stillbilleder ...................................72
Afspilning af billeder i Multi Burst-indstilling ........................................72
Afspille uafbrudt .................................73
Afspille delbillede for delbillede ........73
Beskytte billeder
— Protect ........................................74
Ændre billedstørrelse
— Resize ........................................75
Stillbilled-udskrivning
Udskrivning af stillbilleder .....................76
Direkte udskrivning ................................77
Få billeder udskrevet i en forretning .......81
Se ?lm
Optage ?lm ..............................................84
Se ?lm på LCD-skærmen ........................85
Slette ?lm ................................................86
Klippe ?lm ..............................................87
Se billeder på computer
Kopiere billeder til din computer
— Til Windows-brugere .................89
Installation af USB-driveren ...............90
Tilslutte kameraet til din computer ....91
Kopiere billeder ..................................92
Se billederne på din computer ............94
Image ?le storage destinations and ?le names ..............................................95
Se billed?ler når de er kopieret til en computer med kameraet .................97
Installere "Picture Package" og
"ImageMixer VCD2" ......................97
Kopiere billeder med brug af "Picture
Package" .........................................99
Brug af "Picture Package" ..................99
Udskrive billeder ...............................101
Kopiere billeder til din computer
— Til Macintosh-brugere .............102
Brug af "ImageMixer VCD2" ...........103
Fejl?nding
Fejl?nding .............................................105
Advarsler og meddelelser ......................115
Selvdiagnosedisplay .............................118
Yderligere oplysninger
Antal billeder der kan gemmes eller optagetid .......................................119
Menupunkter .........................................120
Opsætningspunkter ...............................124
Forsigtighedsregler ................................127
Om "Memory Stick" .............................128
Om "InfoLITHIUM"-batteriet ..............130
Om Marine Pack ...................................131
Tekniske data ........................................131
LCD-skærmen .......................................133
Indeks
Indeks ....................................................13810
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Delenes betegnelser
Se siderne i parentes for nærmere oplysninger om betjening.
Kamera
4
5
6
7
8
3
1
2
9qa
0qsqd
• POWER-knap (20)
• POWER-lampe (20)
• Batteri-isætningsslot (14)
? "Memory Stick Duo"-isætningsslot (24)
• Batteri/"Memory Stick Duo"-dæksel
• Batteriholder-knap (14)
• Multi-stik (16, 19)
• Batteriudkastknap (14)
• Lukkerknap (29)
• Mikrofon (84)
• Blitz (37)
• Objektiv
• Selvudløserlampe (36)/
AF-re?ektor (38, 124)11
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
8
9
0qsqa
1
2
3
4
5
6
7
? /CHG-lampe (orange) (15)
? (Display/LCD-baggrundsbelysning til/fra)
-knap (32)
• LCD-skærm
For nærmere oplysninger om punkterne på
LCD-skærmen, se side 133 til 137.
• MENU-knap (53, 120)
? (Billedstørrelse/Slet)
-knap (25, 49)
• Kontrolknap
Menu til: ?/?/?/?/? (20)/
Menu fra: / /?/ (37/36/32/35)
• RESET-knap (105)
• Til optagelse: Zoom (W/T) -knap
(33)
Til at se: / (Afspilningszoom)
-knap (70)/
(Indeks) -knap (45)
• Højttaler
• Funktionskontakt (21, 120): Til at optage ?lm: Til at optage stillbilleder: Til at se eller redigere billeder
• Hægte til strop
Fastgøre stroppen
Det anbefales at fastgøre stroppen, så du ikke kommer til at tabe kameraet.
• Tilslutningslampe (24)12
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Cyber-shot Station
Den bruges ved opladning af batteriet eller til at tilslutte kameraet til et tv, en computer el.lign.
1
3
4
5
2
• Kamera-stik
? (USB) -jackstik (91)
• DC IN-jackstik (15)
• A/V OUT (MONO) -jackstik (46)
• Gevind til fastgørelse af stativ
(på undersiden)
Sådan tilsluttes
Tilslut kameraet som afbildet.
• Sørg for at kameraet er sluttet godt til Cyber-shot Station.
Sådan afbrydes
Hold om kamera og Cyber-shot Station
(medfølger) som afbildet, og afbryd kameraet.
Påsætte et stativ
Fastgør kameraet til Cyber-shot Station på forhånd vha. det medfølgende kamerastativ.
• Se betjeningsvejledningen til stativet vedrørende påsætning af stativet.
Sådan påsættes kamerastativet
Tilslut kameraet til Cyber-shot Station, og isæt derefter kamerastativet i pilens retning, indtil det klikker på plads.13
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Sådan aftages kamerastativet
Tryk på tapperne, og træk kamerastativet af som afbildet, og afbryd derefter kameraet fra Cyber-shot Station.
2
• Brug et stativ med en skruelængde på under
5,5 mm. Du kan ikke fastgøre Cyber-shot
Station forsvarligt på et stativ, der har længere skruer, og Cyber-shot Station kan blive beskadiget.
• Sæt stativet på, så kameraet er stabilt. Hvis du optager med kameraet under ustabile forhold, kan kameraet falde, så det beskadiges eller der opstår funktionsfejl.
• Sørg for at slukke kameraet, inden du tilslutter kameraet til Cyber-shot Station eller afbryder kameraet fra Cyber-shot Station.
• Afbryd ikke kameraet fra Cyber-shot
Station ved USB-tilslutning, da det kan beskadige dataene.
Se • På side 92 (Windows) eller • På side 103 (Macintosh) vedrørende annullering af USB-tilslutning.14
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
2
Batteriholder-knap
Batteri- udkastknap
• Tryk batteriudkastknappen i pilens retning.
Batteriholder-knap åbnes ud mod dig.
Opladning af batteriet
1
? Åben batteri/"Memory Stick
Duo"-dækslet.
Skyd dækslet i pilens retning.
• Sørg for at slukke kameraet, når batteriet oplades (side 20).
• Kameraet virker med "InfoLITHIUM" NP-FT1 batteri (type T) (medfølger). Du kan kun bruge type T batteriet (side 130).
3
• Isæt batteriet, og luk derefter batteri/"Memory Stick Duo"-dækslet.
Sørg for, at batteriet er sat helt ind, og luk derefter dækslet.
Batteri-isætningsslot
Isæt batteriet, så spidsen af ?-mærkerne på siden af batteriet vender mod spidsen af ?-mærket på batteri-isætningsslotten.15
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Klargøring
4
DC IN-jackstik
Cyber-shot
Station
Lysnet- adapter-
DC-stik
• Tilslut lysnetadapteren
(medfølger) til DC IN-jackstikket på Cyber-shot
Station (medfølger).
Tilslut DC-stikket med ?-mærket opad.
• Kortslut ikke lysnetadapterens DC-stik med en metalgenstand, da det kan forårsage funktionsfejl.
• Rens lysnetadapterens DC-stik med en tør vatpind. Brug ikke et beskidt stik, da batteriet i så fald ikke kan oplades korrekt.
5
Til en lysnetstikkontakt

Strømledning
• Tilslut strømledningen til lysnetadapteren og til en lysnetstikkontakt.
6
• Tilslut kameraet til Cyber-shot
Station.
Tilslut kameraet som afbildet. Sørg for, at kameraet er sluttet godt fast til Cyber-shot
Station.
/CHG-lampen tændes, når opladning begynder.16
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Afbryde lysnetadapteren fra
Cyber-shot Station
Hold om selve DC-stikket og Cyber-shot
Station som afbildet, og afbryd kablet.
DC-stik
/CHG-lampe
/CHG-lampen går ud, når opladning er fuldendt.
• Når opladning er fuldendt, skal kameraet tages af Cyber-shot Station.
Sådan oplades batteriet kun med brug af lysnetadapteren
Du kan oplade batteriet uden Cyber-shot
Station, f.eks. når du er på rejse. Tilslut lysnetadapterens DC-stik til kameraet med
?-mærket vendt som afbildet.
Lysnetadapter
Multi-stik
Til en lysnet- stikkontakt

Strømledning
DC-stik
• Sørg for at slukke kameraet, når batteriet oplades (side 20).
• Når du placerer kameraet, skal du sørge for, at
LCD-skærmen vender opad.
• Efter opladning af batteriet skal du afbryde lysnetadapteren både fra kameraets multi-stik og fra lysnetstikkontakten.17
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Klargøring
Indikator for resterende batteri
Indikatoren for resterende batteri på LCD-skærmen viser den resterende tid til at optage eller se.
Resterende
6 0m in
Resterende tid
• Den resterende tid angives under bestemte omstændigheder eller forhold ikke altid korrekt.
Opladningstid
Omtrentlig tid til opladning af et helt a?adet batteri med brug af lysnetadapteren ved en temperatur på 25 °C.
Batteri Opladningstid (min.)
NP-FT1
(medfølger)
Ca. 150
• Opladningstiden kan blive længere under bestemte omstændigheder eller forhold.
Sådan demonteres batteriet
Åbn batteri/"Memory Stick Duo"-dækslet og batteriholder-knappen. Hold derefter kameraet, så det vender nedad, og tag batteriet ud.
• Vær forsigtig: Undgå at tabe batteriet, når du fjerner det.18
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Antal billeder og batterilevetid der kan optages/ses
Tabellerne viser det omtrentlige antal billeder og den batterilevetid, der kan optages/ses, når du optager billeder i normal indstilling med et fuldt opladet batteri (medfølger) ved en temperatur på 25 °C. Det antal billeder, der kan optages eller ses, tager hensyn til at skifte "Memory Stick Duoen" som nødvendigt. Bemærk, at de faktiske tal kan være mindre end angivet, afhængigt af brugsforholdene.
• Batterikapaciteten mindskes, når det bruges
?ere gange, og med tiden (side 131).
Optage stillbilleder
Ved gennemsnitlige forhold
1)
Billed- størrelse
NP-FT1 (medfølger)
LCD-bag-grunds-belysning
Antal billeder
Batteri- levetid
(min.)
5M Til Ca. 180 Ca. 90
Fra Ca. 210 Ca. 105
VGA
(E-Mail)
Til Ca. 180 Ca. 90
Fra Ca. 210 Ca. 105
1)
Optagelse i følgende tilfælde:– (Billedkvalitet) er indstillet på [Fine]
– Optagelse en gang hvert 30. sekund
– Zoom ændres skiftevis mellem W- og T-siden
– Blitzen blinker en gang hver anden gang
– Strømmen slås til og fra 1 gang for hver
10 gange.
– [AF Mode] er indstillet på [Single] på Setup-skærmen
Målemetoden er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Se stillbilleder
2)
Billed- størrelse
NP-FT1 (medfølger)
Antal billeder
Batterilevetid
(min.)
5M Ca. 3.800 Ca. 180
VGA
(E-Mail)
Ca. 3.800 Ca. 180
2)
Se enkeltbilleder i rækkefølge med intervaller på ca. 3 sekunder
Optage ?lm
3)
NP-FT1 (medfølger)
LCD-baggrunds-belysning
Til
LCD-baggrunds- belysning
Fra
Ca. 80 min. Ca. 100 min.
3)
Optage ?lm uafbrudt med billedstørrelse [160]
• Det antal billeder og den batterilevetid der kan optages/ses mindskes under følgende forhold:– Når temperaturen i omgivelserne er lav
– Når blitzen bruges
– Når kameraet er blevet tændt og slukket mange gange
– Når zoom bruges ofte
– [LCD Backlight] er indstillet på [Bright] på
Setup-skærmen
– [AF Mode] er indstillet på [Monitor] på
Setup-skærmen
– Når strømmen på batteriet er lav19
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Klargøring
Brug af lysnetadapteren
1
Lysnetadapter
Multi-stik
DC-stik
• Tilslut lysnetadapteren
(medfølger) til kameraets multi-stik.
Når du placerer kameraet, skal du sørge for, at LCD-skærmen vender opad.
Tilslut DC-stikket med ?-mærket opad.
• Tilslut lysnetadapteren til en lettilgængelig lysnetstikkontakt i nærheden. Hvis noget går galt, mens du bruger adapteren, skal du straks slå strømmen fra ved at trække stikket ud af lysnetstikkontakten.
2
Til en lysnetstikkontakt

Strømledning
• Tilslut strømledningen til lysnetadapteren, og derefter til en lysnetstikkontakt.
• Brug ikke lysnetadapteren, hvis den er placeret et indelukket, f.eks. mellem en væg og møbler.
• Efter brug af lysnetadapteren skal du afbryde den både fra kameraets multi-stik og fra lysnetstikkontakten.
• Kameraet er ikke afbrudt fra lysnetkilden, så længe det er tilsluttet en lysnetstikkontakt, også selvom kameraet er blevet slukket.
Bruge kameraet i udlandet
Strømkilder
Med lysnetadapteren/strømledningen
(medfølger) kan du bruge kameraet i alle lande og områder, der har fra 100 V til
240 V vekselstrøm, 50/60 Hz. Brug om nødvendigt en almindelig lysnetstikadapter
[a], afhængigt af lysnetstikkontaktens udformning [b].
A C- LM5/LM5A
• Brug ikke en elektrisk transformer (rejse-omformer), da det kan forårsage funktionsfejl.20
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Tænde/slukke kameraet
POWER-lampe
POWER-knap
• Tryk på POWER.
POWER-lampen (grøn) tændes, og strømmen er slået til. Når du tænder kameraet første gang, vises Clock Set-skærmen (side 21).
Slå strømmen fra
Tryk på POWER igen. POWER-lampen går ud, og kameraet slukkes.

Automatisk slukkefunktion
Hvis du ikke betjener kameraet i ca. tre minutter, mens du optager eller ser billeder, eller udfører opsætning, slukkes kameraet automatisk, så batteriet ikke bruges op.
Den automatiske slukkefunktion virker kun, når kameraet bruges med et batteri.
Den automatiske slukkefunktion virker ikke under følgende omstændigheder.
• Når du ser ?lm
• Når der afspilles en billedfremvisning
• Når der er sat et stik i (USB)
-jackstikket eller A/V OUT (MONO)
-jackstikket, og kameraet er tilsluttet
Cyber-Shot Station
Sådan bruges kontrolknappen
2
1
2
1
2
1
2
1
Camera 1
AF Mode:Digital Zoom:Date/Time:Red Eye Reduction:AF Illuminator:Auto Review:Single
Smart
Off
Off
Auto
Off
SELECT MENU
Cancel
OK
Setup 2
File Number:USB Connect:Video Out:Clock Set:For at ændre kameraets aktuelle indstillinger, skal du hente menuen eller
Setup-skærmen-skærmen frem (side 54), og bruge kontrolknappen til at udføre
ændringerne.
For at indstille et menupunkt skal du trykke på ?/?/?/• På kontrolknappen for at vælge det ønskede punkt og indstilling, og lave indstillingen. For at indstille et
Setup-punkt skal du trykke på ?/?/?/• På kontrolknappen for at vælge det ønskede punkt og indstilling, og tryk derefter på • For at lave indstillingen.21
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Klargøring
Indstille dato og klokkeslæt
1
Funktionskontakt
• Indstil funktionskontakten på
.
• For at annullere indstilling af dato og klokkeslæt på Setup-skærmen, skal du vælge [Clock Set] i
2

(Opsætning 2) (side 54 og 126), og gå frem fra punkt ?.
• Du kan også udføre denne betjening, når funktionskontakten er indstillet på eller
.
2
2004 / : / 1 1 12 00
AM
OK
Cancel
Clock Set
D/M/Y
M/D/Y
Y/M/D
POWER-knap
• Tryk på POWER for at slå strømmen til.
POWER-lampen (grøn) tændes, og Clock
Set-skærmen vises på LCD-skærmen.
3
2004 / : / 1 1 12 00
AM
OK
Cancel
Clock Set
D/M/Y
M/D/Y
Y/M/D
• Vælg den ønskede visning af dato med ?/• På kontrolknappen, og tryk derefter på ?.
Vælg mellem [Y/M/D] (år/måned/dag),
[M/D/Y] (måned/dag/år) eller [D/M/Y]
(dag/måned/år).
• Hvis det genopladelige batteri (side 128), som forsyner kameraet med strøm til lagring af klokkeslætdata, nogensinde bliver svagt, vises
Clock Set-skærmen igen. Hvis det sker, skal du indstille dato og klokkeslæt fra og med trin • Ovenfor.22
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
4
2004 / : / 1 1 12 00
AM
OK
Cancel
Clock Set
D/M/Y
M/D/Y
Y/M/D
• Vælg år, måned, dag, time eller minut med ?/• På kontrolknappen.
Den punkt, der skal indstilles, er angivet med ?/?.
5
2005 / : / 1 1 10 00
AM
OK
Cancel
Clock Set
D/M/Y
M/D/Y
Y/M/D
• Indstil den numeriske værdi med ?/• På kontrolknappen, og tryk derefter på • For at indføre den.
Efter indføring af tallet rykker ?/• Til det næste punkt. Gentag trin • Og ?, indtil alle punkterne er indstillet.
• Hvis du har valgt [D/M/Y] i trin ?, skal du indstille tiden med et 24-timers ur.
• Midnat vises som 12:00 AM, og middag vises som 12:00 PM.
6
2005 / : / 1 1 10 30
AM
OK
Cancel
Clock Set
D/M/Y
M/D/Y
Y/M/D
• Vælg [OK] med • På kontrolknappen, og tryk derefter på ?.
Dato og klokkeslæt indføres, og uret går i gang.
• For at annullere indstilling af dato og klokkeslæt skal du vælge [Cancel] med
?/?/?/• På kontrolknappen, og derefter trykke på ?.23
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Klargøring
Ændring af sprogindstillingen
Du kan efter eget ønske ændre skærmdisplayet, f.eks. menupunkter, advarsler og meddelelser, til et andet sprog.
For at ændre sprogindstillingen skal du vælge (Sprog) i
1
(Opsætning 1) på
Setup-skærmen (side 54 og 125) og vælge det ønskede sprog.24
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Isætte og udtage en "Memory Stick Duo"
1
? Åben batteri/"Memory Stick
Duo"-dækslet.
Skyd dækslet i pilens retning.
• Når du bruger kameraet, er Memory
Stick Duo-adapteren (medfølger) ikke nødvendig.
• Se side 128 for nærmere oplysninger om
"Memory Stick Duo".
2
Klemme-side
• Isæt "Memory Stick Duoen".
Sæt "Memory Stick Duoen" helt i, indtil den klikker, som afbildet.
• Når du isætter "Memory Stick Duoen", skal du sørge for, at den vender korrekt, og skubbe den helt ind i stikket. Hvis "Memory Stick Duoen" ikke er sat korrekt i, vil du ikke altid kunne optage eller vise billeder med "Memory Stick
Duoen". Det kan også forårsage funktionsfejl på kameraet og "Memory Stick Duoen".
3
Tilslutningslampe
• Luk batteri/"Memory Stick
Duo"-dækslet.
Sådan udtages en "Memory Stick
Duo"
Åben batteri/"Memory Stick Duo"-dækslet, og tryk derefter på "Memory Stick
Duoen", så den springer ud.
• Når tilslutningslampen er tændt, læser eller optager kameraet et billede. Undgå at udtage "Memory Stick Duoen" eller slå strømmen fra på dette tidspunkt, da dataene kan beskadiges.25
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Optage stillbilleder
Indstille stillbilledstørrelsen
1
Funktionskontakt
• Indstil funktionskontakten på
, og slå strømmen til.
2
VGA(E-Mail)
1M
3M
3:2
5M 5M
Image Size
• Tryk på (billedstørrelse).
Image Size Setup vises.
• Se side 26 for nærmere oplysninger om billedstørrelse.
3
VGA(E-Mail)
1M
3M
3:2
5M
VGA
Image Size
• Vælg den ønskede billedstørrelse med ?/• På kontrolknappen.
Billedstørrelsen er indstillet.
Når indstillingen er udført, skal du trykke på (billedstørrelse), så Image Size-opsætning forsvinder fra LCD-skærmen.
• Den valgte billedstørrelse bibeholdes, selv om strømmen slås fra.26
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Billedstørrelse og kvalitet
Du kan vælge billedstørrelse (antal pixels) og billedkvalitet (komprimeringsforhold) baseret på den type billeder, du vil optage.
Billedstørrelsen vises af det antal pixels
(punkter) (vandret × lodret), som et billede er opbygget af. F.eks. angiver et billede i størrelse 5M (2.592 × 1.944), at der er 2.592 pixels vandret og 1.944 lodret.
Desto større antal pixels, desto større billedstørrelse.
Du kan vælge blandt billedkvalitet Fine
(høj kvalitet) eller Standard. Hver enkelt har et forskelligt komprimeringsforhold.
Når du vælger Fine, forbedres billedkvaliteten, når billedstørrelsen forøges, men mængden af optagede data forøges også, og det antal billeder, der kan optages på en "Memory Stick Duo" mindskes. Se tabellen til højre, og vælg billedstørrelse og billedkvalitet der er passende for den type billeder, du vil optage.
Kort beskrivelse af billedstørrelsen
Følgende afbildning viser et kortvarigt billede med brug af henholdsvis maksimal og minimal billedstørrelse.
2592
19 44
48 0
640
Billedstørrelse
5M
5M
2592 pixels × 1944 pixels = 5,038,848 pixels
Billedstørrelse
VGA (E-Mail)
V GA
640 pixels × 480 pixels = 307,200 pixels
Eksempler baseret på billedstørrelse
Billedstørrelse Retningslinjer for brug
5M
1)

(2.592 × 1.944)
Større
Mindre
• Til at gemme vigtige billeder, udskrivning af billeder i A4-størrelse/billeder med stor lagringstæthed i A5-størrelse
3:2
2)

(2.592 × 1.728)
3M (2.048×1.536)
1M (1.280×960) • Til udskrivning af billeder i Postcard-størrelse
VGA (E-Mail)
(640×480)
• Til optagelse af et stort antal billeder
• Til at vedhæfte billeder til e-mail eller oprette hjemmesider
1)
Standardindstillingen er [5M]. Det er den højeste billedkvalitet på dette kamera.
2)
Billeder optages i det samme 3:2-formatforhold som fotoudskriftspapir, postkort osv.27
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Optage stillbilleder
Eksempler baseret på billedkvalitet
Billedkvalitet
(komprimeringsforhold)
Retningslinje for brug
Fin
Lav komprimering (ser bedre ud)
?
Høj komprimering
(normal)
• For at optage eller udskrive med bedre billedkvalitet.
Standard • For at optage et stort antal billeder.28
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Antal stillbilleder der kan optages
Det antal billeder, som kan lagres på en "Memory Stick Duo"
1)
Det antal billeder, som kan gemmes, når [P.Quality] er indstillet på [Fine] ([Standard])
2)
, er vist nedenfor.
• Tabellen nedenfor viser det omtrentlige antal billeder, der kan optages på en "Memory Stick Duo", som er formateret med dette kamera.
(Enhed: antal billeder)
Ydeevne
Billed- størrelse
16 MB 32 MB 64 MB 128 MB 256 MB 512 MB
5M
6
(11)
12
(23)
25
(48)
51
(96)
92
(174)
188
(354)
3:2
6
(11)
12
(23)
25
(48)
51
(96)
92
(174)
188
(354)
3M
10
(18)
20
(37)
41
(74)
82
(149)
148
(264)
302
(537)
1M
24
(46)
50
(93)
101
(187)
202
(376)
357
(649)
726
(1320)
VGA (E-Mail)
97
(243)
196
(491)
394
(985)
790
(1975)
1428
(3571)
2904
(7261)
1)
Når [REC Mode] er indstillet på [Normal].
For det antal billeder, som kan gemmes i andre indstillinger, se side 119.
2)
For ?ere oplysninger om billedkvalitet (komprimeringsforhold), se side 54.
• Når billeder optaget med brug af ældre Sony-modeller afspilles på kameraet, kan også visningen være forskellig fra den faktiske billedstørrelse.
• Når billederne fremvises på kameraets LCD-skærm, har de alle den samme størrelse.
• Antal billeder der kan optages kan være forskelligt fra disse værdier i overensstemmelse med optageindstilling, optageforhold og motivet.
• Når det resterende antal billeder, der kan optages, er mere end 9.999, vises ">9999"-indikatoren på LCD-skærmen.
• Du kan ændre billedernes størrelse senere
(Resize-funktion, se side 75).29
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Optage stillbilleder
Grundlæggende stillbilledoptagelse
— Brug af auto-justering-indstilling
Holde kameraet korrekt
Ved optagelse af billeder med kameraet skal du passe på, at dine ?ngre ikke blokerer objektivdelen, blitzen eller mikrofonen. (side 10)
1
Funktionskontakt
• Indstil funktionskontakten på
, og slå strømmen til.
2
• Hold kameraet godt fast med begge hænder og indfang motivet i fokus-rammens midte.
• Den minimale fokusafstand til et motiv er ca.
50 cm. For at optage motiver på tættere hold end dette skal du bruge nærbillede (Makro)
-indstilling (side 35).
• Den ramme, der vises på LCD-skærmen, viser fokusjusteringsområdet. (AF-områdesøger, side 57).30
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
3
9 6
60 m in
V GA F IN E 1 0 1
F 3 .5 3 0 S AF
AE/AF-lås-indikator
Blinker grøn ?
Lyser
• Tryk og hold lukkerknappen halvt ned.
Biplyden høres, men billedet er ikke optaget endnu. Når AE/AF-lås-indikatoren skifter fra at blinke til at være tændt, er kameraet klar til optagelse.
(LCD-skærmbilledet kan fryse fast et kort
øjeblik, afhængigt af motivet.)
• Hvis du slipper lukkerknappen, annulleres optagelse.
• Du kan fortsætte optagelse, selv om kameraet ikke bipper, men i så fald er fokus ikke indstillet korrekt.
• Der høres ingen biplyd, når [Beep] er indstillet på [Off] på Setup-skærmen (side 125).
4
95
60 m in
V GA 1 0 1
S AF
• Tryk lukkerknappen helt ned.
Lukkeren klikker. Billedet optages på
"Memory Stick Duoen". Det optagede billede vises i ca. to sekunder (Auto
Review, side 124).
• Når kameraet bruges med batteri, slukkes det automatisk, hvis du ved optagelse eller afspilning ikke betjener kameraet i et stykke tid, så batteriet ikke bruges op (side 20).31
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Optage stillbilleder
Funktionskontakt
Når du indstiller funktionskontakten på
, ændres de funktioner, der kan bruges, som følger i overensstemmelse med
(Kamera) i menuen.
M o d e
A u t o
C a m e r a
P r o g r a m
Stillbillede-auto-optagelse [Auto]
Fokus, eksponering og hvidbalance justeres automatisk som nødvendigt, så der nemt kan optages. Derudover indstilles billedkvaliteten på [Fine] (side 54),
AF-områdesøgerens ramme indstilles på
[Multi AF], og måling-indstilling indstilles på [Multi] (side 57 og 62).
Kun (Kamera), [Mode] (Optage-indstilling) og (Opsætning) vises i menuen.
Stillbilled-program-optagelse
[Program]
De nødvendige justeringer foretages automatisk lige som stillbillede-auto-optagelse, men du kan også ændre fokus og andre justeringer som ønsket.
Derudover kan du også indstille de
ønskede optagefunktioner med menuer
(side 53 og 120).
(Magnifying Glass-indstilling)
(side 40)
(Twilight-indstilling) (side 40)
(Twilight portrait-indstilling)
(side 40)
(Landscape-indstilling) (side 40)
(Snow-indstilling) (side 41)
(Beach-indstilling) (side 41)
(High-Speed Shutter-indstilling)
(side 41)
(Fireworks-indstilling) (side 41)
(Candle-indstilling) (side 41)
Sådan skiftes optagemetode
1 Indstil funktionskontakten på .
2 Tryk på MENU.
3 Vælg (Kamera) med • På kontrolknappen.
4 Vælg den ønskede optageindstilling med
?/• På kontrolknappen.32
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Auto-fokus
Når du forsøger at optage et motiv, som det er svært at fokusere på, begynder AE/AF-lås-indikatoren at blinke langsomt, og
AE-lås-bippet høres ikke.
Auto Focus-funktionen virker ikke altid effektivt i følgende tilfælde. I så fald skal du slippe lukkerknappen, og derefter opbygge optagelsen påny og fokusere igen.
• Motivet er langt væk fra kameraet og mørkt.
• Kontrasten mellem motivet og dets baggrund er dårlig.
• Motivet ses gennem glas, f.eks. et vindue
• Et motiv i hurtig bevægelse.
• Motivet genspejler eller har en skinnende over?ade, f.eks. et spejl eller et lysende legeme.
• Et blinkende motiv.
• Et baggrundsbelyst motiv.
Der er to Auto Focus-funktioner: "AF-områdesøgerens ramme", som indstiller fokusposition i overensstemmelse med motivposition og størrelse, og "AF-indstilling" som indstiller, hvornår kameraet begynder/standser fokusering. Se side 57 for nærmere oplysninger.
Kontrol af det sidst optagede billede
— Quick Review
10:30PM 2005 1 1 101-0029
Review
60min
8/8 101
VGA
RETURN
• Tryk på ? (?) på kontrolknappen.
For at vende tilbage til normal optage-indstilling skal du trykke let på lukker-knappen, eller trykke på ? (?) igen.
Sådan slettes det billede, der vises på LCD-skærmen
1 Tryk på (Slet).
2 Vælg [Delete] med • På kontrolknappen, og tryk derefter på ?.
Billedet slettes.
• Billedet kan se groft ud, lige efter afspilning er begyndt pga. billedbearbejdningen.
Indikatorer på LCD-skærmen ved optagelse
Hver gang du trykker på , skifter displayet som følger.
• For en nærmere beskrivelse af indikatorerne, se side 133.
• For en nærmere beskrivelse af histogrammet, se side 61.
• Du kan forlænge den resterende batteritid ved at slå LCD-baggrundsbelysningen fra.
• Når du optager/ser ?lm, ændres LCD-skærmens status som følger: Indikatorer fra ?
LCD-baggrundsbelysning fra • Indikatorer til
• Denne indstilling bibeholdes, selv om strømmen slås fra.33
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Optage stillbilleder
Histogram til (Billeddata kan også vises ved afspilning.)
V G A 1 0 1
9 6
S AF
60m i n
?
Indikatorer fra
S AF
?
LCD-baggrundsbelysning fra
?
Indikatorer til
V GA 1 0 1
96
S AF
6 0 m in
Bruge zoomfunktionen
T W T W
60min 60min 101 101
96
VGA
S AF
96
VGA
1.1 5.0
S AF
W (vidvinkel) T (telefoto)
• Tryk på zoomknapperne for at vælge den ønskede zoomposition til optagelse.
Minimal brændvidde til motivet
Ca. 50 cm fra objektivets over?ade for både W- og T-siden
• Du kan ikke ændre zoomskaleringen ved optagelse af ?lm (side 84).
Zoom
Kameraet er udstyret med følgende zoomfunktioner.
Forstørrelsesmetode og zoomskalering er forskellig i overensstemmelse med billedstørrelse og zoomtype, så vælg den zoom der passer til optageformålet.
Optisk zoom
Justering af telefoto og vidvinkel foretages af objektivet på same måde som et traditionelt ?lmkamera.
Maksimal optisk zoom er 3×.
Digital zoom
Kameraet har følgende to typer digital zoom.
Smart zoom
Billedet forstørres næsten uden forvrængning. Herved kan du bruge Smart zoom med den samme fornemmelse som optisk zoom.
Den maksimale smart zoomskalering afhænger af den valgte billedstørrelse som vist i følgende tabel.34
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Precision digital zoom
Alle billedstørrelser forstørres op til maksimalt 6×. Precision digital zoom-funktionen afskærer og forstørrer en bestemt del af billedet, så billedkvaliteten forringes.
Optisk zoom Precision digital zoom
Billed- størrelse
Maksimal smart zoom-skalering
Maksimal precision digital zoom-skalering
5M —* 6×
3:2 —* 6×
3M ca. 3,8× 6×
1M ca. 6,1× 6×
VGA
(E-Mail)ca. 12× 6×
* Maksimal optisk zoomskalering er 3×.
• Den maksimale smart og precision digital zoomskalering inkluderer optisk zoomskalering.
• Når du bruger Smart zoom, kan billedet på
LCD-skærmen se groft ud. Dette fænomen har ingen effekt på det optagede billede.
• Du kan ikke bruge Smart zoom i Multi Burst-indstilling.
Sådan indstilles digital zoom
Indstil [Digital Zoom] på [Smart] eller
[Precision] på Setup-skærmen (side 124).
(Når du køber kameraet, er [Digital Zoom] indstillet på [Smart].)
Når du trykker på zoomknappen, vises zoomforstørrelse-indikatoren på LCD-skærmen som følger.
W-siden af denne linje er optisk zoom, og
T-siden er digital zoom
Zoomforstørrelse-indikator
• Zoomforstørrelse-indikatoren er forskellig alt efter zoomtypen.
– Optisk zoom: – Smart zoom: – Precision digital zoom: • AF-områdesøgerens ramme vises ikke ved brug af digital zoom. , eller
-indikatorerne blinker, og AF virker med forrang på motiver, der be?nder sig nær midten.35
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Optage stillbilleder
Optage nærbilleder — Macro
Nærbillede (Makro) optage-indstilling bruges til at zoome ind på motiver som f.eks. blomster eller insekter. Hvis zoom indstilles helt til W-siden, kan du optage motiver på afstande på helt ned til 8 cm.
Den minimale fokusafstand varierer dog i overensstemmelse med zoompositionen.
Det anbefales derfor at optage med zoom indstillet helt til W-siden.
Når zoom er indstillet helt til W-siden: Ca. 8 cm fra objektivets over?ade
Når zoom er indstillet helt til T-siden: Ca. 25 cm fra objektivets over?ade
• Det anbefales at bruge Spot AF (side 57).
• For at optage på endnu tættere afstande end nærbillede (Makro) -optagelse skal du bruge
(Magnifying Glass-indstilling) (side 40).
1
60 mi n
96
V GA 1 0 1
S AF
• Indstil funktionskontakten på , og tryk på ? ( ) på kontrolknappen.
(Makro) -indikatoren vises forstørret på
LCD-skærmen (side 124).
• Hvis menuen vises nu, skal du først trykke på
MENU, så menuen forsvinder.
• Du kan også udføre denne betjening, når funktionskontakten er indstillet på .
• Du kan ikke bruge denne funktion, når
(Kamera) i menuen er indstillet på
(Magnifying Glass-indstilling), (Twilight-indstilling), (Landscape-indstilling),
(Fireworks-indstilling) og (Candle-indstilling).36
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
2
60 m in
9 5
V GA 1 0 1
S AF
• Centrer motivet i rammen. Tryk og hold lukkerknappen halvt ned for at fokusere, og tryk derefter lukkerknappen helt ned.
Sådan vendes tilbage til normal optageindstilling
Tryk på ? ( ) på kontrolknappen igen.
-indikatoren forsvinder fra LCD-skærmen.
• Ved optagelse i nærbillede (Makro) -indstilling bliver området i fokus meget snævert, og hele motivet er ikke altid i fokus.
• Ved optagelse i nærbillede (Makro) -indstilling, falder AF-hastigheden, så der kan fokuseres nøjagtigt på motiver på nært hold.
Bruge selvudløseren
1
6 0 m in V GA 1 0 1
96
S AF
• Indstil funktionskontakten på , og tryk på ? ( ) på kontrolknappen.
(selvudløser) -indikatoren vises forstørret på LCD-skærmen (side 124).
• Det anbefales at bruge stativ ved optagelse med selvudløseren. Hvis du placerer kameraet direkte på et ustabilt sted for at optage, kan kameraet falde, så det beskadiges eller der opstår funktionsfejl.
• Hvis menuen vises nu, skal du først trykke på
MENU, så menuen forsvinder.
• Du kan også udføre denne betjening, når funktionskontakten er indstillet på .
2
6 0 m i n V GA FI N E 1 0 1
96
F3 .5 3 0 S AF
• Centrer motivet i rammen. Tryk og hold lukkerknappen halvt ned for at fokusere, og tryk derefter lukkerknappen helt ned.
Selvudløserlampen (side 10) blinker, og der høres bip, efter du har trykket på lukkerknappen, indtil lukkeren bevæges
(ca. 10 sekunder senere).
Sådan annulleres selvudløseren midt i betjeningen
Tryk på ? ( ) på kontrolknappen igen.
-indikatoren forsvinder fra LCD-skærmen.
• Hvis du trykker på lukkerknappen, mens du står foran kameraet, indstilles fokus og eksponering ikke altid korrekt.37
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Optage stillbilleder
Vælge en blitzindstilling
60m i n V G A 1 0 1
9 6
S AF
• Indstil funktionskontakten på
, og tryk gentagne gange på
? ( ) på kontrolknappen for at vælge en blitzindstilling.
Den valgte blitzindstillingsindikator vises forstørret på LCD-skærmen (side 124).
Hver gang du trykker på ? ( ), skifter indikatoren som følger.
Ingen indikator (Auto): Blitzen blinker automatisk ved optagelse af billeder i mørke omgivelser. Standardindstillingen er Auto.
(Tvungen blitz): Blitzen blinker, uanset hvor lyse omgivelserne er.
S L (Langsom synkronisering): Blitzen blinker, uanset mængden af lys i omgivelserne. Lukkerhastigheden er langsommere i mørke omgivelser, så du tydeligt kan optage en baggrund, der er uden for det blitzoplyste område.
(Ingen blitz): Blitzen blinker ikke.
• Hvis menuen vises nu, skal du først trykke på
MENU, så menuen forsvinder.
• Den anbefalede optageafstand med brug af blitz er ca. 0,1 m til 1,7 m (W)/0,5 m til 1,6 m
(T) (DSC-T3), ca. 0,1 m til 1,6 m (W)/0,5 m til
1,5 m (T) (DSC-T33) (Når [ISO] er indstillet på [Auto] i menuen).
• Blitzen blinker to gange. Den første gang er for-blinket, der bruges til at justere mængden af blitzlys, og den anden gang er den faktiske blitz, hvor billedet optages.
• Du kan ændre blitzens lysstyrke med
(Blitzniveau) i menuen (side 66). (Du kan ikke
ændre blitzens lysstyrke, mens (Kamera) i menuen er indstillet på [Auto] i menuen.)
• Når du bruger
S L
(Langsom synkronisering) eller (Ingen blitz) indstilling, bliver lukkerhastigheden lavere i mørke omgivelser, så brug af stativ anbefales.
• Mens blitzen oplades, blinker /CHG-lampen.
Efter opladningen er udført, går lampen ud, og blitzindstilling er klar.
• Indstilling af blitzen bibeholdes, selv om strømmen slås fra.
Sådan undgår du, at motivers
øjne ser røde ud
Blitzen for-blinker to eller ?ere gange inden optagelse for at formindske røde
øjne.
Indstil [Red Eye Reduction] på [On] på Setup-skærmen (side 124). -indikatoren vises på LCD-skærmen.

?

Mindske røde øjne tager ca. et sekund, inden billedet faktisk optages, så hold kameraet godt fast for at undgå rystelse.
Bed også motivet om at stå stille.
• Mindske røde øjne giver ikke altid de
ønskede effekter, afhængigt af individuelle forskelle, afstanden til motivet, om motivet ikke registrerer for-blinket eller andre omstændigheder. Desuden er mindske røde
øjne mere effektiv under stærkt lys, og når du er tættere på motivet.38
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Optage billeder med AF-re?ektoren
AF-re?ektoren er ekstra lys til nemmere at fokusere på et motiv i mørke omgivelser.
O N
vises på LCD-skærmen, og
AF-re?ektoren udsender rødt lys, når lukkerknappen trykkes halvt, indtil fokus er låst.
V G A 60 m i n 1 0 1
9 6
ON
F I N E
F 3 .5 3 0 S AF
Når denne funktion ikke er nødvendig, skal du indstille [AF Illuminator] på [Off] på Setup-skærmen (side 124).
• Hvis AF-re?ektorlyset ikke belyser motivet tilstrækkeligt, eller hvis motivet ikke har nogen kontrast, kan der ikke fokuseres. (En afstand på op til ca. 2,4 m (W)/3,7 m (T) anbefales.)
• Der opnås fokus, så længe AF-re?ektorlyset når motivet, selv om lyset rammer lidt ved siden af motivets midte.
• Når fokusforvalgafstand er indstillet (side 59), fungerer AF-re?ektoren ikke.
• AF-områdesøgerens ramme vises ikke. ,
eller -indikatoren blinker, og AF virker med forrang på motiver, der be?nder sig nær midten.
• AF-re?ektoren virker kun, når (Kamera) er indstillet på [Auto], [Program],
(Magnifying Glass-indstilling), (Twilight
Portrait-indstilling), (Snow-indstilling),
(Beach-indstilling) eller (Candle-indstilling) i menuen.
• AF-re?ektoren udsender meget stærkt lys. Selv om det ikke er forbundet med fare, frarådes det at se direkte ind i AF-re?ektoren på tæt hold.
Indføje dato og klokkeslæt på et stillbillede
1
M o de
Pr o gram
A u to
Ca m e r a
MENU
• Indstil funktionskontakten på
, og tryk derefter på MENU.
Menuen vises.
• Når billeder optages med dato og klokkeslæt indføjet, kan dato og klokkeslæt ikke fjernes senere.
• Dato og klokkeslæt indføjes ikke i Multi Burst-indstilling.
• Dato og klokkeslæt vises ikke på LCD-skærmen ved optagelse; i stedet vises
-indikatoren på LCD-skærmen. Den faktiske dato og klokkeslæt vises kun ved afspilning i rød på det nedre højre hjørne.
• Du kan også udføre denne betjening med funktionskontakten indstillet på eller .39
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Optage stillbilleder
2
Setup t
Mode
• Tryk på • På kontrolknappen for at gå frem til , og tryk derefter på • Igen.
Setup-skærmen vises.
3
Day&Time
Date
Off
Camera 1
AF Mode:Digital Zoom:Date/Time:Red Eye Reduction:AF Illuminator:Auto Review:2
1
2
1
• Vælg
1
(Kamera 1) med • På kontrolknappen, og tryk derefter på ?.
Vælg [Date/Time] med ?/?, og tryk derefter på ?.
4
2
1
2
1
PAGE SELECT
Camera 1
AF Mode:Digital Zoom:Date/Time:Red Eye Reduction:AF Illuminator:Auto Review:Single
Smart
Day&Time
Off
Auto
Off
• Vælg indstilling af dato og klokkeslæt med ?/• På kontrolknappen, og tryk derefter på ?.
Day&Time: Indføjer dato, time, og minut på billedet.
Date: Indføjer år, måned og dag på billedet.
Off: Indføjer ikke dato og klokkeslæt på billedet.
Efter indstillingen er fuldendt, skal du først trykke på MENU, så menuen forsvinder, og optage billedet.
• Hvis du vælger [Date], indføjes datoen på billedet i den rækkefølge, der er valgt i
"Indstille dato og klokkeslæt" (side 21).
• Indstilling af dato og klokkeslæt bibeholdes, selvom strømmen slås fra.40
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Optage i overensstemmelse med sekvensforhold — Scene Selection
Du kan optage mere effektivt ved at vælge den passende indstilling, og derefter trykke på lukkerknappen.
Magnifying Glass-indstilling
Motivet vises på LCD-skærmen forstørret med op til 3,3×. Dette gør det muligt at se detaljer, der ellers ville være vanskelige at observere med det blotte øje.
Afstand til motivet Forstørrelse-skalering
1 cm 3,3×
2 cm 2,1×
5 cm 1,0×
10 cm 0,5×
20 cm 0,3×
• Brændvidden til motivet er ca. 1 cm til 20 cm.
• Den optiske zoom er låst til W-siden, og kan ikke bruges.
• Når du trykker på zoomknappen, forstørres billedet med digital zoom.
1. 1
Twilight-indstilling
Med denne indstilling kan du optage natsekvenser på lang afstand, uden at den mørke atmosfære i omgivelserne går tabt.
• Lukkerhastigheden bliver lavere, så brug af stativ anbefales.
Twilight Portrait-indstilling
Passende til at optage portrætter i mørke omgivelser. Gør det muligt for dig at optage skarpe billeder af mennesker i mørke omgivelser uden at den mørke atmosfære i omgivelserne går tabt.
• Lukkerhastigheden bliver lavere, så brug af stativ anbefales.
Landscape-indstilling
Fokuserer kun på et fjernt motiv for at optage landskaber o.lign.41
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Optage stillbilleder
Snow-indstilling
Ved optagelse af snesekvenser eller andre omgivelser, hvor hele skærmen fremstår hvid, kan du bruge denne indstilling til at undgå udvandede farver og optage tydelige billeder.
Beach-indstilling
Ved optagelse ved en kyst eller ved en søbred optages vandets blå farve tydeligt.
High-Speed Shutter-indstilling
Brug denne indstilling til at optage motiver i bevægelse udendørs eller i andre lyse omgivelser.
• Lukkerhastigheden bliver hurtigere, så billeder optaget i mørke omgivelser bliver mørkere.
Fireworks-indstilling
Du kan lave smukke optagelser af fyrværkeri. Fokusafstanden indstilles på uendelig.
• Du kan ændre lukkerhastigheden ved at indstille en EV-justeringsværdi (side 60).
• Lukkerhastigheden bliver lavere, så brug af stativ anbefales.
Candle-indstilling
Du kan optage fester, optog og andre sekvenser med levende lys uden at
ødelægge den stemning, de levende lys giver.
• Lukkerhastigheden bliver lavere, så brug af stativ anbefales.42
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
1
M o d e
P r o g r am
A u t o
Cam e r a
MENU
• Indstil funktionskontakten på
, og tryk derefter på MENU.
Menuen vises.
2
WB IS O
P r o g r am
A u t o
Cam er a
• Vælg (Kamera) med
• På kontrolknappen, og vælg derefter den ønskede indstilling med ?/?.
Sådan vendes tilbage til normal indstilling
Vælg [Auto] eller [Program] med ?/• På kontrolknappen.
• Scene Selection-indstillingen bibeholdes, selv om strømmen slås fra.43
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Optage stillbilleder
Optage med Scene Selection
Ved optagelse med Scene Selection-funktionen, er kombinationen af funktioner som f.eks. blitz-indstillingen fastlagt på forhånd, så indstillingerne bliver bedst mulige i forhold til sekvensen. Se tabellen nedenfor vedrørende funktionsindstilling for hver optageindstilling.
Funktion

Optage- indstilling
Makro
Blitz-ind-stilling
AF-område-søgerens ramme
Fokus- forvalg
Exposure
Bracket
Hvid- balance
Blitz- niveau
Burst/
Speed
Burst/
Multi
Burst
— / ? — — ? ? —
— ? — ? — —
?
S L
? ? —
Auto/
WB
? —
— / ? ? ? ? ?
? / ? ? ? ? ? ?
? / ? ? ? ? ? ?
? / ? ? ? ? ? ?
— — — — —

Center
AF
0,5m/1,0m/
3,0m/7,0m
— — —
• • Angiver, at funktionen kan indstilles, som du ønsker.
NR-lav lukkerhastighed
Funktionen NR lav lukkerhastighed mindsker forstyrrelser fra optagede billeder, så billeder bliver skarpe.
Når lukkerhastigheden er indstillet på 1/6 sekund eller lavere, aktiverer kameraet automatisk funktionen NR lav lukkerhastighed, og "NR" angives ved siden af indikatoren for lukkerhastighed.

Tryk lukkerknappen helt ned.
?
Captur ing

Derefter bliver skærmen sort.
?
P r o cessing

Til sidst, når
"Processing" forsvinder, er billedet blevet optaget.
• Undgå at bevæge kameraet, mens "Capturing" vises. Det anbefales at bruge stativ for at eliminere virkningerne af rystelser.
• Når du indstiller en lav lukkerhastighed, kan bearbejdning tage nogen tid.44
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Se billeder på kameraets LCD-skærm
BACK/NEXT VOLUME
VGA 60min
10:30PM 2005 1 1 101-0008
8/9 101

• SINGLE DISPLAY

• SINGLE DISPLAY
Enkeltskærm
(enkeltbillede)

Indeksskærm
(9 billeder)

Indeksskærm
(16 billeder)
Du kan næsten lige med det samme se de billeder, du optager med kameraet, på
LCD-skærmen. Du kan vælge følgende tre måder til at se billeder.
Enkeltskærm (enkeltbillede)
Du kan se et billede ad gangen, som udfylder hele skærmen.
Indeksskærm (9/16 billeder)
9 eller 16 billeder vises samtidigt i adskilte paneler på LCD-skærmen.
• For nærmere oplysninger om ?lm, se side 85.
• For en nærmere beskrivelse af indikatorerne, se side 136.
Se enkeltbilleder
1
BACK/NEXT VOLUME
VGA 60min
10:30PM 2005 1 1 101-0008
8/9 101
• Indstil funktionskontakten på
, og slå strømmen til.
Det sidste billede i den valgte optagemappe
(side 69) vises på LCD-skærmen.
• Billedet kan se groft ud, lige efter afspilning er begyndt pga. billedbearbejdningen.45
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Se stillbilleder
2
BACK/NEXT
10:30PM 2005 1 1 101-0003
VOLUME
VGA 60min
3/9 101
• Vælg det ønskede stillbillede med ?/• På kontrolknappen.
? : For at vise det foregående billede
? : For at vise det næste billede
Se en indeks (9 billeder eller 16 billeder) skærm
1
• SINGLE DISPLAY
• Tryk en gang på (indeks).
Displayet skifter til indeksskærmen
(9 billeder).
Sådan vises den næste (foregående) indeksskærm
Tryk på ?/?/?/• På kontrolknappen for at bevæge den gule ramme op/ned/til venstre/til højre.
2
• SINGLE DISPLAY
• Tryk på (indeks) en gang til.
Displayet skifter til indeksskærmen
(16 billeder).
Sådan vises den næste (foregående) indeksskærm
Tryk på ?/?/?/• På kontrolknappen for at bevæge den gule ramme op/ned/til venstre/til højre.46
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
3
• SINGLE DISPLAY
• Vælg det ønskede stillbillede med ?/?/?/• På kontrolknappen.
Billedet i den gule ramme vælges.
Sådan vendes tilbage til enkeltbillede-skærmen
Tryk på zoom T, eller tryk på • På kontrolknappen.
Se billeder på en tv-skærm
1
A/V-tilslutningskabel
A/V OUT
(MONO) -jackstik
• Forbind A/V-tilslutningskablet
(medfølger) til A/V OUT
(MONO) -jackstikket på Cyber-shot Station (medfølger) og audio/videoindgangsjackstikkene på tv'et.
Hvis dit tv har stereo indgangsjackstik, skal du tilslutte A/V tilslutningskablets audiostik (sort) til venstre audio jackstik.
• Når USB-kablet er tilsluttet Cyber-shot Station, skal USB-kablet fjernes fra Cyber-shot Station.
• Sluk både kameraet og tv'et, inden kameraet og tv'et forbindes med A/V tilslutningskablet.
2
• Tilslut kameraet til Cyber-shot
Station.
Tilslut kameraet som afbildet.
• Sørg for at kameraet er sluttet godt til Cyber-shot Station.47
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Se stillbilleder
3
Tv/video-kontakt
• Tænd tv'et, og indstil tv/video-kontakten på "Video".
• Afhængigt af dit tv, kan betegnelse og placering af denne kontakt variere. Se betjeningsvejledningen, der medfølger tv'et for nærmere oplysninger.
10:30PM 2005 1 1 101-0002
VGA
2/9 101
BACK/NEXT VOLUME
4
POWER
• Indstil funktionskontakten på
, og tænd kameraet.
Tryk på ?/• På kontrolknappen for at vælge det ønskede billede.
• Når du bruger kameraet i udlandet, kan det være nødvendigt at skifte videoudgangs-signalet, så det passer til dit tv-system
(side 126).48
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Se billeder på en tv-skærm
Hvis du vil se billeder på en tv-skærm, skal du have et tv med video-indgangsjackstik og A/V-tilslutningskabel (medfølger).
Tv'ets farvesystem skal passe til dit digitalkameras farvesystem. Se den følgende oversigt:NTSC-system
Bahama-øerne, Bolivia, Canada, Chile,
Colombia, Ecuador, Filippinerne, Jamaica,
Japan, Korea, Mellemamerika, Mexico,
Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela m. ?.
PAL-system
Australien, Belgien, Danmark, Finland,
Holland, Hong Kong, Italien, Kina,
Kuwait, Malaysia, New Zealand, Norge,
Polen, Portugal, Schweiz, Singapore,
Slovakiet, Spanien, Storbritannien,
Sverige, Thailand, Tjekkiet, Tyskland,
Ungarn, Østrig m.?.
PAL-M-system
Brasilien
PAL-N-system
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-system
Bulgarien, Frankrig, Guyana, Iran, Irak,
Monaco, Rusland, Ukraine m.?.49
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Slette stillbilleder
Slette billeder
1
10:30PM 2005 1 1 101-0002
2/9
VGA
101
BACK/NEXT VOLUME
60min
• Indstil funktionskontakten på
, og tænd kameraet.
Tryk på ?/• På kontrol-knappen for at vælge det billede, du vil slette.
• Bemærk, at du ikke kan gendanne slettede billeder.
2
V GA
2 / 9 1 0 1
D e let e
E x it
6 0 m in
B A C K/NE X T
• Tryk på (Slet).
Billedet er endnu ikke blevet slettet på dette tidspunkt.
• Du kan ikke slette det beskyttede billede
(side 74).
3
V GA
2 / 9 1 0 1
60m in
Delet e
E x it
B A CK / NE X T
• Vælg [Delete] med • På kontrolknappen, og tryk derefter på ?.
Meddelelsen "Access" vises, og billedet er slettet.
Sådan fortsættes med sletning af andre billeder
Vis det billede, der skal slettes, med ?/• På kontrolknappen. Vælg derefter [Delete] med ?, og tryk på ?.
Sådan annulleres sletning
Vælg [Exit] med • På kontrolknappen, og tryk derefter på ?.50
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]

TXT / PDF

Available 7 files for DSC-T33 View all >
HelpDrivers Since March 2000