Sony DSC-T1 Download Manual

Utsrkift av stillbilder på en
PictBridge-skrivare
Det går lätt att skriva ut bilder du tagit med kameran på en skrivare som följer PictBridge-standarden utan att det behövs någon dator.
På en PictBridge-kompatibel skrivare går det lätt att skriva ut en indexkopia*.
* Det kan hända att skrivaren saknar indexkopiefunktion.
Anslutning till en
PictBridge-skrivare ...................... 2
Utskrift av bilder........................... 3
Utskrift av indexbilder.................. 5
Felsökning .................................... 9
Varningar och andra meddelanden .............................. 102
Anslutning till en
PictBridge-skrivare
Lägesomkopplare: / /
När USB-anslutningen är inställd på Setup-skärmen går det att ansluta kameran som är monterad i USB-vaggan direkt till en skrivare med hjälp av USB-kabeln.
• Vi rekommenderar att du använder nätadaptern för att förhindra att kameran stängs av mitt under utskriften.
Förberedelser på kameran
Ställ in USB-läget på kameran för att ansluta kameran till en skrivare.
Innan du börjar
Ställ in menyn på Setup-skärmen (sidan 44 i bruksanvisningen).a Välj (Setup 2) med V, och välj sedan [USB Connect] med
B/v/V.b Välj [PictBridge] med B/v, och tryck sedan på z.
Därmed är USB-läget inställt.
Anslutning av kameran till skrivaren
Sätt i kameran i USB-vaggan. Koppla sedan ihop (USB)-uttaget på USB-vaggan med
USB-uttaget på skrivaren med hjälp av den medföljande USB-kabeln. Slå på kameran och skrivaren.
Kameran går över till uppspelningsläget oavsett vad lägesomkopplaren är inställd på, och en bild i vald uppspelningsmapp tänds på LCD-skärmen.
MENU
Styrknapp
Lägesomkopplare
2
2
1
Setup 2
Video Out:Clock Set:NTSC
File Number:USB Connect: PictBridge
Normal
PTP
2/9 101
5M
BACK/NEXT VOLUME
10:30AM 2004 1 1 101-0002
När anslutningen är klar tänds -indikatorn på LCD-skärmen.
Skrivare3
Om punkten [USB Connect] inte
är inställd på [PictBridge] på
Setup-skärmen
PictBridge-funktionen fungerar inte, även om man slår på kameran.
Ställ in [USB Connect] på [PictBridge].
1 Tryck på MENU och välj [USB
Connect], och tryck sedan på z.
2 Välj [PictBridge] med v, och tryck sedan på z.
Utskrift av bilder
Lägesomkopplare: / /
Det går att välja en bild och skriva ut den.
Ställ in kameran enligt proceduren på sidan
2, och anslut den till skrivaren.
• Det går inte att skriva ut rörliga bilder.
• När man skriver ut en bild i E-mailformat är det bara JPEG-bilden som lagrades samtidigt som skrivs ut.
• Om det kommer ett felmeddelande från den anslutna skrivaren blinkar -indikatorn i ca.
5 sekunder. Kontrollera den anslutna skrivaren.
I enbildslägeta Tänd bilden som ska skrivas ut med b/B.b Tryck på MENU.
Menyn tänds.cVälj (Print) med b/B, och tryck sedan på z.d Välj [This image] med v/V, och tryck sedan på z.
Utskriftsinställningsskärmen tänds.
• Punkter som skrivaren saknar stöd för visas inte.e Välj [Quantity] med v/V, och välj sedan antal kopior med b/B.
Det går att ställa in upp till 20 exemplar.
PTP
Normal
PictBridge
USB Connect
Läges-omkopplare
MENU
Styrknapp
101 2/9
5M
Exit OK
1
Off
Off Index
Date
Quantity
Print4f Välj [OK] med V/B, och tryck sedan på z.
Bilden skrivs ut.
Koppla inte loss USB-kabeln medan
-indikatorn (förbjudet att koppla ur USB-kabeln) visas på LCD-skärmen.
För att avbryta utskriften
Välj [Cancel] i steg 4 eller välj [Exit] i steg 6.
För att skriva ut ytterligare bilder
Välj bild efter steg 6, och välj sedan
[Print] med v.
För att skriva ut alla bilder med utskriftsmarkeringar (DPOF)
Välj [DPOF image] i steg 4. Alla bilder som är märkta med skrivs ut i angivet antal oavsett vilken bild som visas.
För att lägga på datum och klockslag på bilderna
Välj [Date] i steg 5, och välj sedan datumformat med b/B. Det går att välja
[Day&Time] eller [Date]. När man väljer
[Date] läggs datumet på i den ordning som
är inställd i avsnittet ”Inställning av datumet och klockan” (på sidan 17 i bruksanvisningen).
Det kan hända att detta inte fungerar beroende på skrivaren.
I indexläget (med nio/sexton bilder) a Tryck på (Index) för att tända en indexskärm (med nio bilder).
Tryck två gånger på (Index) för att tända en indexskärm med sexton bilder.b Tryck på MENU.
Menyn tänds.cVälj (Print) med B, och tryck sedan på z.d Välj [Select] med b/B, och tryck sedan på z.e Välj den bild du vill skriva ut med v/V/b/B, och tryck sedan på z.
-markeringen tänds för valda bilder.f Upprepa steg 5 för att skriva ut ytterligare bilder.
101 2/9
5M
Exit
Printing
2/3
TO NEXT MENU SELECT5g Tryck på MENU.
Utskriftsinställningsskärmen tänds.
• Punkter som skrivaren saknar stöd för visas inte.h Välj [Quantity] med v/V, och välj sedan antal kopior med b/B.
Det går att ställa in upp till 20 exemplar. Alla valda bilder skrivs ut i angivet antal kopior.i Välj [OK] med V/B, och tryck sedan på z.
Bilderna skrivs ut.
Koppla inte loss USB-kabeln medan
-indikatorn visas på LCD-skärmen.
För att avbryta utskriften
Välj [Cancel] i steg 4 eller välj [Exit] i steg 9.
För att skriva ut alla bilder med utskriftsmarkeringar (DPOF)
Välj [DPOF image] i steg 4. Alla bilder som är märkta med skrivs ut i angivet antal oavsett vilken bild som visas.
För att skriva ut alla bilderna i mappen
Välj [All In This Folder] i steg 4, och tryck sedan på z.
För att lägga på datum och klockslag på bilderna
Välj [Date] i steg 8, och välj sedan datumformat med b/B. Det går att välja
[Day&Time] eller [Date]. När man väljer
[Date] läggs datumet på i den ordning som
är inställd i avsnittet ”Inställning av datumet och klockan” (på sidan 17 i bruksanvisningen).
Det kan hända att detta inte fungerar beroende på skrivaren.
Utskrift av indexbilder
Lägesomkopplare: / /
Vissa bilder går att skriva ut bredvid varandra. Här kallar vi denna funktion för indexutskrift*. Det går även att arrangera ett visst antal av samma bild bredvid varandra och skriva ut dem som en indexbild (se ”I enbildsläget”), eller att arrangera en uppsättning olika bilder bredvid varandra som en indexbild och skriva ut ett visst antal kopior (se ”I indexläget”).
Ställ in kameran enligt proceduren på sidan
2, och anslut den till skrivaren.
* Det kan hända att skrivaren saknar indexkopiefunktion.
Exit OK
1
Off
Off Index
Date
Quantity
Print
Exit
Printing
2/3
Styrknapp
MENU6
• Det går inte att skriva ut rörliga bilder.
• När man skriver ut en bild i E-mailformat är det bara JPEG-bilden som lagrades samtidigt som skrivs ut.
• Om det kommer ett felmeddelande från den anslutna skrivaren blinkar -indikatorn i ca.
5 sekunder. Kontrollera den anslutna skrivaren.
I enbildslägeta Tänd bilden som ska skrivas ut med b/B.b Tryck på MENU.
Menyn tänds.cVälj (Print) med b/B, och tryck sedan på z.d Välj [This image] med v/V, och tryck sedan på z.
Utskriftsinställningsskärmen tänds.
• Punkter som skrivaren saknar stöd för visas inte.e Välj [Index] med v, och välj sedan [On] med b/B.f Välj [Quantity] med v/V, och välj sedan antal exemplar av bilden med b/B.
Det går att ställa in upp till 20 exemplar. Det går att arrangera det angivna antalet av bilden bredvid varandra.g Välj [OK] med V/B, och tryck sedan på z.
Bilden skrivs ut.
Koppla inte loss USB-kabeln medan
-indikatorn (urkoppling av USB-kabeln förbjuden) visas på LCD-skärmen.
För att avbryta utskriften
Välj [Cancel] i steg 4 eller välj [Exit] i steg 7.
För att skriva ut ytterligare bilder
Välj bilden efter steg 7. Välj [Print] med v, sedan uprepa från steg 4.
För att skriva ut alla bilder med utskriftsmarkeringar (DPOF)
Välj [DPOF image] i steg 4. Alla bilder som är märkta med skrivs ut i angivet antal oavsett vilken bild som visas.
101 2/9
5M
Exit OK
1
Off
Off Index
Date
Quantity
Print
Exit
Printing Index
1/17
För att lägga på datum och klockslag på bilderna
Välj [Date] i steg 6, och välj sedan datumformat med b/B. Det går att välja
[Day&Time] eller [Date]. När man väljer
[Date] läggs datumet på i den ordning som
är inställd i avsnittet ”Inställning av datumet och klockan” (på sidan 17 i bruksanvisningen).
Det kan hända att detta inte fungerar beroende på skrivaren.
• Det kan hända att det angivna antalet bilder inte får plats på ett ark.
I indexläget (med nio/sexton bilder) a Tryck på (Index) för att tända en indexskärm (med nio bilder).
Tryck två gånger på (Index) för att tända en indexskärm med sexton bilder.b Tryck på MENU.
Menyn tänds.cVälj (Print) med B, och tryck sedan på z.d Välj [Select] med b/B, och tryck sedan på z.e Välj önskad bild med v/V/b/B, och tryck sedan på z.
-markeringen tänds för valda bilder.f Upprepa steg 5 för att skriva ut ytterligare bilder.g Tryck på MENU.h Välj [Index] med v, och välj sedan [On] med b/B.i Välj [Quantity] med v/V, och välj sedan antalet kopior du vill skriva ut med b/B.
Det går att ställa in upp till 20 exemplar. j Välj [OK] med V/B, och tryck sedan på z.
Bilden skrivs ut.
Koppla inte loss USB-kabeln medan
-indikatorn visas på LCD-skärmen.
För att avbryta utskriften
Välj [Cancel] i steg 4 eller välj [Exit] i steg 0.
För att skriva ut alla bilder med utskriftsmarkeringar (DPOF)
Välj [DPOF image] i steg 4. Alla bilder som är märkta med skrivs ut i angivet antal oavsett vilken bild som visas.
MENU
• TO NEXT SELECT
Exit
Printing Index
1/18
För att skriva ut alla bilderna i mappen
Välj [All In This Folder] i steg 4, och tryck sedan på z.
För att lägga på datum och klockslag på bilderna
Välj [Date] i steg 9, och välj sedan datumformat med b/B. Det går att välja
[Day&Time] eller [Date]. När man väljer
[Date] läggs datumet på i den ordning som
är inställd i avsnittet ”Inställning av datumet och klockan” (på sidan 17 i bruksanvisningen).
Det kan hända att detta inte fungerar beroende på skrivaren.9
Felsökning
Symptom Orsak Åtgärd
Det går inte att ansluta kameran till skrivaren.
• Skrivaren följer inte PictBridge-standarden.
• Skrivarens skick tillåter inte anslutning.
• Punkten [USB Connect] är inte inställd på
[PictBridge] på Setup-skärmen.
• Beroende på olika förhållanden kan det hända att anslutningen inte fungerar.p Kontakta tillverkaren om huruvida skrivaren följer PictBridge-standarden.p Slå på skrivaren och kontrollera att dess skick tillåter anslutning.p Ställ in den på [PictBridge].p Koppla loss USB-kabeln och sätt i den igen. Om det visas ett felmeddelande på skrivaren så se bruksanvisningen som följde med skrivaren.
Det går inte att skriva ut. • Skrivaren är inte ansluten.
• Skrivaren är inte påslagen.
• Om man väljer [Exit] under pågående utskrift kan det hända att det inte går att fortsätta att skriva ut beroende på skrivaren.
• Det går inte att skriva ut rörliga bilder.
• Det kan hända att det inte går att skriva ut vissa stillbilder som är tagna med någon annan kameramodell eller som har bearbetats på en dator.p Kontrollera att kameran och skrivaren är ordentligt anslutna via en USB-kabel. p Slå på skrivaren. Se skrivarens bruksanvisning för närmare detaljer.p Koppla loss USB-kabeln och sätt i den igen. Om det fortfarande inte går att skriva ut så koppla loss USB-kabeln, stäng av skrivaren och slå på den igen, och koppla sedan in USB-kabeln igen.


Utskriften avbryts mitt i. • USB-kabeln har kopplats loss innan -indikatorn släcktes.

Det går inte att lägga på datum/klockslag eller att skriva ut indexbilder.
• Skrivaren saknar stöd för pålägg av datum/klockslag och för utskrift av indexkopior.
• Vissa skrivare kan inte lägga på datum/klockslag på indexkopior.p Kontakta tillverkaren om huruvida skrivaren har stöd för pålägg av datum/klockslag och utskrift av indexkopior.p Kontakta skrivarens tillverkaren.
”---- -- --” skrivs ut på platsen för datumet/klockslget.
• Bildfilen saknar utskrivbara datum/klockdata. p Det går inte att skriva ut datumet/klockslaget för bildfiler som saknar utskrivbara datum/klockdata. Ställ in [Date] på [Off] och skriv sedan ut bilden.10 Varningar och andra meddelanden Det kan hända att följande meddelanden tänds på LCD-skärmen. Meddelande Betydelse/motåtgärd Connect to device • Du har försökt starta en utskrift utan att någon skrivare är ansluten. Anslut en PictBridge-kompatibel skrivare. Enable printer to connect • Kameran är inställd på [PictBridge], men den är ansluten till en enhet som saknar stöd för PictBridge. Kontrollera den anslutna enheten. • Beroende på olika förhållanden kan det hända att anslutningen inte fungerar. Koppla loss USB-kabeln och sätt i den igen. Om det visas ett felmeddelande på skrivaren så se bruksanvisningen som följde med skrivaren. Printer busy • Den anslutna skrivaren håller på att skriva ut eller är upptagen på annat sätt. Kontrollera den anslutna skrivaren. Paper error • Papperet är slut i den anslutna skrivaren, eller papperet har fastnat, eller det har uppstått något annat pappersfel. Kontrollera den anslutna skrivaren. Ink error • Det har uppstått något tryckfärgsfel på den anslutna skrivaren. Kontrollera den anslutna skrivaren. Printer error • Kameran har tagit emot ett felmeddelande från skrivaren. Kontrollera den anslutna skrivaren, eller om bilderna som ska skrivas ut har blivit skadade. No printable image • Du har försökt utföra ett [DPOF image]-kommando utan att några bilder var markerade för utskrift. • Du har försökt utföra ett [All In This Folder]-kommando för en mapp som bara innehåller rörliga bilder. Det går inte att skriva ut rörliga bilder. • Det kan hända att dataöverföringen till skrivaren inte är färdig ännu. Koppla inte loss USB-kabeln.

TXT / PDF

Available 16 files for DSC-T1 View all >
HelpDrivers Since March 2000