Sony DSC-T1 Download Manual

Stilstaande beelden afdrukken met een
PictBridge-printer
U kunt de beelden die u met uw camera hebt opgenomen gemakkelijk afdrukken zonder gebruik te maken van een computer, op een PictBridge-compatibele printer.
Door een PictBridge-compatibele printer te gebruiken, kunt u gemakkelijk het index-blad* afdrukken.
* Afhankelijk van de printer is het mogelijk dat de index-blad-afdrukfunctie niet beschikbaar is.
Een PictBridge printer aansluiten...................................... 2
Beelden afdrukken ....................... 3
Index-beelden afdrukken............. 5
Verhelpen van storingen ............. 9
Waarschuwingen en meldingen ................................... 102
Een PictBridge printer aansluiten
Modusschakelaar: / /
Als de USB-verbinding is ingesteld op het
Setup-scherm, kunt u de camera die in de
USB-aansluitpunt is geplaatst rechtstreeks aansluiten op een printer met behulp van een USB-kabel.
Wij adviseren u de netspanningsadapter te gebruiken om te voorkomen dat tijdens het afdrukken de stroomvoorziening wegvalt.
De camera voorbereiden
Stel de USB-functie in op de camera om de camera op de printer te kunnen aansluiten.
Alvorens over te gaan tot bediening
Stel het menu in op het Setup-scherm (zie
Gebruiksaanwijzing, blz. 44).a Kies (Setup 2) met V en kies daarna [USB Connect] met B/v/V.b Kies [PictBridge] met B/v en druk daarna op z.
De USB-functie is nu ingesteld.
De camera aansluiten op de printer
Sluit de camera aan op het USB-aansluitpunt. Sluit daarna de (USB) aansluiting van het USB-aansluitpunt aan op de printer met behulp van de USB-kabel
(bijgeleverd). Schakel de camera en de printer in.
De camera schakelt over naar de weergavefunctie, ongeacht de stand van de modusschakelaar, en geeft een beeld in de gekozen weergavemap weer op het LCD-scherm.
MENU
Regelknop
Modusschakelaar
2
2
1
Setup 2
Video Out:Clock Set:NTSC
File Number:USB Connect: PictBridge
Normal
PTP
2/9 101
5M
BACK/NEXT VOLUME
10:30AM 2004 1 1 101-0002
Nadat de verbinding tot stand is gekomen, verschijnt de indicatie op het LCD-scherm.
Printer3
Als [USB Connect] niet is ingesteld op [PictBridge] op het
Setup-scherm
Zelfs als u de camera inschakelt, kunt u de
PictBridge-functie niet gebruiken.
Stel [USB Connect] in op [PictBridge].
1 Druk op MENU en kies [USB Connect], en druk daarna op z.
2 Kies [PictBridge] met v, en druk daarna op z.
Beelden afdrukken
Modusschakelaar: / /
U kunt het beeld kiezen en afdrukken. Stel de camera in volgens de procedure beschreven op bladzijde 2 en sluit de printer aan.
U kunt bewegende beelden niet afdrukken.
Wanneer u een e-mailbeeld afdrukt, wordt alleen het JPEG-beeld afgedrukt dat tegelijkertijd werd opgenomen.
Als een foutmelding wordt ontvangen van de aangesloten printer, knippert de indicatie gedurende ongeveer 5 seconden. Controleer de aangesloten printer.
In de enkelbeeld-modusa Laat met b/B het beeld verschijnen dat u wilt afdrukken.b Druk op MENU.
Het menu verschijnt.c Kies (Print) met b/B en druk daarna op z.d Kies [This image] met v/V en druk daarna op z.
Het afdruk-instelscherm verschijnt.
De items die niet door de printer worden ondersteund, worden niet afgebeeld.e Kies [Quantity] met v/V en kies het aantal kopien met b/
B.
U kunt maximaal 20 kopien kiezen.
PTP
Normal
PictBridge
USB Connect
Modusschakelaar
MENU
Regelknop
101 2/9
5M
Exit OK
1
Off
Off Index
Date
Quantity
Print4f Kies [OK] met V/B en druk daarna op z.
Het beeld wordt afgedrukt.
Koppel de USB-kabel niet los terwijl de indicatie (verboden de USB-kabel los te koppelen) op het LCD-scherm wordt afgebeeld.
Het afdrukken annuleren
Kies bij stap 4 [Cancel] of kies bij stap 6
[Exit].
Andere beelden afdrukken
Kies het beeld na stap 6, en kies daarna
[Print] met v.
Alle beelden met een afdrukmarkering (DPOF) afdrukken
Kies bij stap 4 [DPOF image]. Van alle beelden met de afdrukmarkering wordt het ingestelde aantal kopien afgedrukt, ongeacht welk beeld wordt weergegeven.
De datum en tijd op beelden projecteren
Kies [Date] in stap 5, en kies daarna de datumvorm met b/B. U kunt kiezen uit
[Day&Time] of [Date]. Als u [Date] kiest, wordt de datum ingevoegd in het kader dat ingesteld is in "De datum en tijd instellen"
(zie Gebruiksaanwijzing, blz. 17).
Afhankelijk van de printer is het mogelijk dat deze functie niet beschikbaar is.
In de index-modus (met negen/zestien beelden)a Druk op (Index) om het index-scherm (met negen beelden) weer te geven.
Druk tweemaal op (Index) om het index-scherm met zestien beelden weer te geven.b Druk op MENU.
Het menu verschijnt.c Kies (Print) met B en druk daarna op z.d Kies [Select] met b/B en druk daarna op z.e Kies met v/V/b/B het beeld dat u wilt afdrukken en druk daarna op z.
Op het gekozen beeld verschijnt de indicatie .f Herhaal stap 5 om andere beelden af te drukken.
101 2/9
5M
Exit
Printing
2/3
TO NEXT MENU SELECT5g Druk op MENU.
Het afdruk-instelscherm verschijnt.
De items die niet door de printer worden ondersteund, worden niet afgebeeld.h Kies [Quantity] met v/V en kies het aantal kopien met b/
B.
U kunt maximaal 20 kopien kiezen.
Van alle gekozen beelden wordt het ingestelde aantal afgedrukt.i Kies [OK] met V/B en druk daarna op z.
De beelden worden afgedrukt.
Koppel de USB-kabel niet los terwijl de indicatie op het LCD-scherm wordt afgebeeld.
Het afdrukken annuleren
Kies bij stap 4 [Cancel] of kies bij stap 9
[Exit].
Alle beelden met een afdrukmarkering (DPOF) afdrukken
Kies bij stap 4 [DPOF image]. Van alle beelden met de afdrukmarkering wordt het ingestelde aantal kopien afgedrukt, ongeacht welk beeld wordt weergegeven.
Alle beelden in de map afdrukken
Kies bij stap 4 [All In This Folder] en druk daarna op z.
De datum en tijd op beelden projecteren
Kies [Date] in stap 8, en kies daarna de datumvorm met b/B. U kunt kiezen uit
[Day&Time] of [Date]. Als u [Date] kiest, wordt de datum ingevoegd in het kader dat ingesteld is in "De datum en tijd instellen"
(zie Gebruiksaanwijzing, blz. 17).
Afhankelijk van de printer is het mogelijk dat deze functie niet beschikbaar is.
Index-beelden afdrukken
Modusschakelaar: / /
U kunt meerdere beelden naast elkaar afdrukken. Deze functie wordt de index-blad-afdrukfunctie genoemd*. U kunt ook het ingestelde aantal van hetzelfde beeld naast elkaar als een index-blad afdrukken
(zie "In de enkelbeeld-modus"), of u kunt een groep beelden kiezen om naast elkaar af te drukken als een index-blad en het ingestelde aantal kopien afdrukken (zie "In de index-modus").
Stel de camera in volgens de procedure beschreven op bladzijde 2 en sluit de printer aan.
* Afhankelijk van de printer is het mogelijk dat de index-blad-afdrukfunctie niet beschikbaar is.
Exit OK
1
Off
Off Index
Date
Quantity
Print
Exit
Printing
2/3
Regelknop
MENU6
U kunt niet bewegende beelden afdrukken.
Wanneer u een e-mailbeeld afdrukt, wordt alleen het JPEG-beeld afgedrukt dat tegelijkertijd werd opgenomen.
Als een foutmelding wordt ontvangen van de aangesloten printer, knippert de indicatie gedurende ongeveer 5 seconden. Controleer de aangesloten printer.
In de enkelbeeld-modusa Laat met b/B het beeld verschijnen dat u wilt afdrukken.b Druk op MENU.
Het menu verschijnt.cKies (Print) met b/B en druk daarna op z.d Kies [This image] met v/V en druk daarna op z.
Het afdruk-instelscherm verschijnt.
De items die niet door de printer worden ondersteund, worden niet afgebeeld.e Kies [Index] met v en kies daarna [On] met b/B.f Kies [Quantity] met v/V, en kies daarna het aantal kopien van het beeld dat op het index-blad moet worden afgedrukt met b/B.
U kunt maximaal 20 kopien kiezen. U kunt de indeling van het gekozen aantal index-bladen kiezen.g Kies [OK] met V/B en druk daarna op z.
Het beeld wordt afgedrukt.
Koppel de USB-kabel niet los terwijl de indicatie (verboden de USB-kabel los te koppelen) op het LCD-scherm wordt afgebeeld.
Het afdrukken annuleren
Kies bij stap 4 [Cancel] of kies bij stap 7
[Exit].
Andere beelden afdrukken
Kies het beeld na stap 7. Kies [Print] met v, en herhaal daarna de procedure vanaf stap 4.
101 2/9
5M
Exit OK
1
Off
Off Index
Date
Quantity
Print
Exit
Printing Index
1/17
Alle beelden met een afdrukmarkering (DPOF) afdrukken
Kies bij stap 4 [DPOF image]. Van alle beelden met de afdrukmarkering wordt het ingestelde aantal kopien afgedrukt, ongeacht welk beeld wordt weergegeven.
De datum en tijd op beelden projecteren
Kies [Date] in stap 6, en kies daarna de datumvorm met b/B. U kunt kiezen uit
[Day&Time] of [Date]. Als u [Date] kiest, wordt de datum ingevoegd in het kader dat ingesteld is in "De datum en tijd instellen"
(zie Gebruiksaanwijzing, blz. 17).
Afhankelijk van de printer is het mogelijk dat deze functie niet beschikbaar is.
Het is mogelijk dat niet alle beelden op n blad passen, afhankelijk van het aantal beelden.
In de index-modus (met negen/zestien beelden)a Druk op (Index) om het index-scherm (met negen beelden) weer te geven.
Druk tweemaal op (Index) om het index-scherm met zestien beelden weer te geven.b Druk op MENU.
Het menu verschijnt.cKies (Print) met B en druk daarna op z.d Kies [Select] met b/B en druk daarna op z.e Kies het gewenste beeld met v/V/b/B en druk daarna op z.
Op het gekozen beeld verschijnt de indicatie .f Herhaal stap 5 om andere beelden af te drukken.g Druk op MENU.h Kies [Index] met v en kies daarna [On] met b/B.i Kies [Quantity] met v/V en kies het aantal kopien dat u wilt afdrukken met b/B.
U kunt maximaal 20 kopien kiezen.j Kies [OK] met V/B en druk daarna op z.
Het beeld wordt afgedrukt.
Koppel de USB-kabel niet los terwijl de indicatie op het LCD-scherm wordt afgebeeld.
Het afdrukken annuleren
Kies bij stap 4 [Cancel] of kies bij stap 0
[Exit].
Alle beelden met een afdrukmarkering (DPOF) afdrukken
Kies bij stap 4 [DPOF image]. Van alle beelden met de afdrukmarkering wordt het ingestelde aantal kopien afgedrukt, ongeacht welk beeld wordt weergegeven.
MENU
TO NEXT SELECT
Exit
Printing Index
1/18
Alle beelden in de map afdrukken
Kies bij stap 4 [All In This Folder] en druk daarna op z.
De datum en tijd op beelden projecteren
Kies [Date] in stap 9, en kies daarna de datumvorm met b/B. U kunt kiezen uit
[Day&Time] of [Date]. Als u [Date] kiest, wordt de datum ingevoegd in het kader dat ingesteld is in "De datum en tijd instellen"
(zie Gebruiksaanwijzing, blz. 17).
Afhankelijk van de printer is het mogelijk dat deze functie niet beschikbaar is.9
Verhelpen van storingen
Symptoom Oorzaak Oplossing
U kunt geen verbinding maken met de printer.
De printer is niet compatibel met de PictBridge-normen.
De toestand van de printer maakt het niet mogelijk verbinding te maken.
[USB Connect] is niet ingesteld op [PictBridge] op het Setup-scherm.
Afhankelijk van de omstandigheden, wordt de verbinding niet gemaakt.p Neem contact op met de fabrikant om te controleren of de printer compatibel is met de PictBridge-normen.p Schakel de printer in en controleer dat deze zich in een toestand bevindt waarin het maken van een verbinding mogelijk is.p Zet deze op [PictBridge].p Maak de USB-kabel los en sluit deze weer aan. Als op de printer een foutmelding wordt afgebeeld, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die bij de printer werd geleverd.
U kunt niet afdrukken. De printer is niet aangesloten.
De printer is niet ingeschakeld.
Als u tijdens het afdrukken [Exit] kiest, kunt u, afhankelijk van de printer, niet verder afdrukken.
U kunt niet bewegende beelden afdrukken.
Het is mogelijk dat u bepaalde stilstaande beelden niet kunt afdrukken die zijn opgenomen met een camera van een ander model dan deze, of die zijn bewerkt op een computer.p Controleer dat de camera en de printer op de juiste wijze op elkaar zijn aangesloten met de USB-kabel. p Schakel de printer in. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de printer voor verdere informatie.p Maak de USB-kabel los en sluit deze weer aan. Als u nog steeds niet kunt afdrukken, schakelt u de printer uit en weer aan, en sluit u vervolgens de USB-kabel weer aan.


Het afdrukken stopt tussentijds.
U hebt de USB-kabel losgekoppeld voordat de
indicatie verdween.

Het is niet mogelijk de datum/tijd te projecteren en index-bladen af te drukken.
De printer ondersteunt het projecteren van de datum/tijd en indexafdrukken niet.
Bepaalde printers kunnen de datum/tijd niet projecteren op indexafdrukken.p Neem contact op met de fabrikant of de printer het projecteren van de datum/tijd en indexafdrukken ondersteunt.p Neem contact op met de fabrikant van de printer.
"---- -- --" wordt afgedrukt in plaats van de datum/tijd.
Het beeldbestand bevat geen opgenomen datum/tijd-gegevens die kunnen worden afgedrukt.p U kunt de datum/tijd niet afdrukken op beeldbestanden waarop geen datum/tijd-gegevens zijn opgenomen die kunnen worden afgedrukt. Stel [Date] in op [Off] en druk daarna het beeld af.10 Waarschuwingen en meldingen Op het LCD-scherm kunnen de volgende meldingen verschijnen. Melding Betekenis/Oplossing Connect to device U hebt geprobeerd af te drukken voordat een printer werd aangesloten. Sluit een PictBridge-compatibele printer aan. Enable printer to connect De camera is ingesteld op [PictBridge], maar is ingesteld op een apparaat dat niet compatibel is met PictBridge. Controleer het aangesloten apparaat. Afhankelijk van de omstandigheden, wordt de verbinding niet gemaakt. Maak de USB-kabel los en sluit deze weer aan. Als op de printer een foutmelding wordt afgebeeld, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die bij de printer werd geleverd. Printer busy De aangesloten printer is bezig met afdrukken of kan om een andere reden geen afdrukopdrachten aannemen. Controleer de aangesloten printer. Paper error Het papier is op, het papier is vastgelopen, of een andere papierstoring is opgetreden in de aangesloten printer. Controleer de aangesloten printer. Ink error Er is een inktstoring opgetreden in de aangesloten printer. Controleer de aangesloten printer. Printer error De camera heeft een foutmelding van de printer ontvangen. Controleer de aangesloten printer of controleer of de beelden die moeten worden afgedrukt beschadigd zijn. No printable image U hebt geprobeerd [DPOF image] uit te voeren zonder dat afdrukmarkeringen zijn aangebracht. U hebt geprobeerd [All In This Folder] uit te voeren voor een map waarin alleen bewegende beelden zitten. U kunt bewegende beelden niet afdrukken. De gegevensoverdracht naar de printer is misschien nog niet klaar. Koppel de USB-kabel niet los.

TXT / PDF

Available 16 files for DSC-T1 View all >
HelpDrivers Since March 2000