Sony DSC-P32 Download Manual

2-689-528-21(1) 2006 Sony Corporation
Digital Still Camera
Brukerhåndbok for
Cyber-shot
Digital Still Camera
Brukerhåndbok for
Cyber-shot
DSC-S500
"Bruksanvisning" (egen bok)
Forklarer oppsett og grunnleggende operasjoner ved opptak/avspilling med kameraet.
Digital Still Camera
Brukerhåndbok
Før du bruker enheten, må du lese denne håndboken og
"Bruksanvisning" (egen bok) nøye. Ta så vare på den for fremtidig bruk.
Bruke kameraet
Bruke menyen
Bruke Oppsett-skjermbildet
Bruke datamaskinen
Skrive ut stillbilder
Koble kameraet til TV-en
Feilsøking
Annet
Indeks2
For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk støt, må du ikke utsette denne enheten for regn eller fuktighet.
Dette produktet er testet og funnet å være kompatibelt med grenseverdiene i EMC-direktivet for bruk av tilkoblingskabler som er kortere enn
3 meter.
NB!
De elektromagnetiske feltene ved spesifikke frekvenser kan påvirke bilde og lyd i dette kameraet.
Merk
Hvis statisk elektrisitet eller elektromagnetisme forårsaker brudd på dataoverføringen, må du starte programmet om igjen eller koble fra og koble til igjen kommunikasjonskabelen (USB e.l.).
Avhenting av gamle elektriske og elektroniske apparater (gjelder i den
Europeiske Unionen og andre europeiske land med separat innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet eller innpakningen indikerer at dette produktet ikke må håndteres som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres inn til spesielt innsamlingspunkt for gjenvinning av det elektriske og elektroniske utstyret. Ved å sørge for at dette produktet avhentes på korrekt måte, vil du hjelpe til med å forhindre potensielle negative påvirkninger på miljøet og helse, som ellers kan være resultatet av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning av disse materialene vil hjelpe til med å ta vare på våre naturressurser. For mer informasjon om gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter.
ADVARSEL!
For kunder i Europa3
Kortinformasjon om bruk av kameraet
"Memory Stick"-typer som kan brukes
(ikke inkludert)
Det IC-opptaksmediet som brukes av dette kameraet er en "Memory Stick Duo". Det finnes to typer "Memory Stick".
"Memory Stick Duo": Du kan bruke en
"Memory Stick Duo" med kameraet.
"Memory Stick": Du kan ikke bruke en
"Memory Stick" med kameraet.
Andre minnekort kan ikke brukes.
• Nærmere informasjon om "Memory Stick Duo", se side 83.
Når du bruker en "Memory Stick Duo" med "Memory Stick"-kompatibelt utstyr
Du kan bruke "Memory Stick Duo" ved å sette den inn i en Memory Stick Duo-adapter (ikke inkludert).
Memory Stick Duo-adapter
Ingen erstatning for innhold av opptak
• Det kan ikke gis erstatning for innholdet av et opptak hvis en teknisk feil på kameraet, opptaksmediet e.l. skulle gjøre opptak eller avspilling umulig.
Internminne og "Memory Stick Duo"-backup
• Ikke slå av kameraet eller ta ut batteriene eller
"Memory Stick Duo" når tilgangslampen lyser.
Hvis du gjør det, kan dataene i internminnet eller i "Memory Stick Duo" bli ødelagt. Beskytt alltid dataene ved å ta en sikkerhetskopi. Se side
21 for informasjon om hvordan du lager en sikkerhetskopi.
Om opptak/avspilling
• Dette kameraet er verken støvtett, sprutbestandig eller vanntett. Les
"Forholdsregler" (side 87) før du begynner å bruke dette kameraet.
• Før du tar opp engangshendelser, bør du gjøre et prøveopptak for å forvisse deg om at kameraet virker som det skal.
• Vær forsiktig så kameraet ikke blir vått. Hvis det kommer vann i kameraet, kan det forårsake feil som kanskje ikke kan repareres.
• Ikke hold kameraet mot solen eller andre sterke lyskilder. Det kan føre til feil på kameraet.
• Ikke bruk kameraet i nærheten av kilder til radioaktivitet eller sterke radiobølger. Kameraet vil kanskje ikke kunne ta opp eller spille av på riktig måte.
• Hvis du bruker kameraet på steder med mye sand eller støv, kan det oppstå feil.
• Hvis det skulle oppstå kondens på kameraet, må denne fjernes før du bruker kameraet (side 87).
• Ikke rist eller slå på kameraet. I tillegg til at det kan oppstå feil og at kameraet kan bli ute av stand til å ta opp bilder, kan opptaksmediet gå i stykker, eller bildedata kan bli skadet, ødelagt eller gå tapt.
• Rengjør blitsoverflaten før bruk. Varmen fra blitslyset kan misfarge eller brenne fast urenheter på overflaten av blitsen, noe som vil gi dårligere blitsstyrke.4
Om LCD-skjermen og linsen
• LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer enn 99,4% av bildeelementene (pikslene) er reelt operative. Det kan imidlertid forekomme at små svarte og/eller lyse punkter (med hvit, rød, blå eller grønn farge) vises kontinuerlig på
LCD-skjermen. Disse punktene er en normal følge av produksjonsprosessen og påvirker ikke opptaket på noen måte.
• Hvis LCD-skjermen eller linsen utsettes for direkte sollys i lengre perioder, kan det oppstå feil. Vær forsiktig med å legge kameraet i nærheten av vinduer eller utendørs.
• Ikke trykk mot LCD-skjermen. Skjermen kan bli misfarget, noe som kan forårsake feil.
• I kalde omgivelser kan det hende at bildene
"henger igjen" når de beveger seg på LCD-skjermen. Dette er ikke feil.
• Dette kameraet er utstyrt med et elektrisk drevet zoomobjektiv. Ikke slå borti noe med linsen, og ikke bruk makt på den.
Om kompatibilitet av bildedata
• Dette kameraet oppfyller kravene til DCF
(Design rule for Camera File system), en universell standard etablert av JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Det kan ikke gis noen garanti for at bilder som er tatt opp med kameraet ditt kan spilles av på annet utstyr, eller at bilder som er tatt opp eller redigert med annet utstyr kan spilles av med kameraet ditt.
Advarsel om opphavsrettigheter
TV-programmer, filmer, videobånd og annet materiale kan være opphavsrettslig beskyttet.
Uautoriserte opptak av slikt materiale kan stride mot bestemmelsene i Åndsverkloven.
Bildene som brukes i denne håndboken
De fotografiene som brukes som eksempler i denne håndboken er reproduserte bilder, og ikke bilder som er tatt med dette kameraet.
Svarte, hvite, røde, blå og grønne punkter5
For å få full glede av det digitale stillbildekameraet
Gjør klart kameraet og ta bilder på en enkel måte
"Bruksanvisning" (egen bok)
Klargjøring
Ta bilder enkelt
Vise/slette bilder
Skrive ut bilder
Feilsøking
Annet
Bli mer fortrolig med kameraet
Denne håndboken
• Gjør opptak med yndlingsinnstillingene dine
(Programopptak) t side 23
• Bruk forskjellige varianter av opptak/avspilling ved hjelp av menyen t side 25
• Endre standardinnstillingene t side 36
Koble kameraet til en PC eller en skriver
Denne håndboken
• Kopier bildene til en datamaskin og rediger dem på ulike måter t side 45
• Skriv ut bilder ved å koble kameraet direkte til en skriver
(kun PictBridge-kompatible skrivere) t side 63
Digital Still Camera
2
16
Innhold
Kortinformasjon om bruk av kameraet ............... 3
Grunnleggende teknikker for bedre bilder.......... 9
Fokus – Fokusere på et motiv.............. 9
Eksponering – Justere lysintensiteten ......... 10
Farge – Om belysningseffekter ......... 11
Kvalitet – Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse" ........ 12
Identifisere deler .......... 13
Indikatorer på skjermen ............ 15
Endre skjermbildet ....... 19
Antall stillbilder og opptakstid for film............... 20
Når du ikke har en "Memory Stick Duo" (Opptak med internminnet)...... 21
Batteritiden og antall bilder som kan tas opp/vises....... 22
Bruke modusvelgeren .............. 23
Bruke menyelementer......... 25
Menyelementer........ 26
Opptaksmeny............... 27
(EV)
(Målemodus)
WB (Hvitbalanse)
ISO
(Bildekval.)
Mode (REC-modus)
PFX (Bildeeffekt)
(Metning)
(Skarphet)
(Oppsett)
Bruke kameraet
Bruke menyen
7
Visningsmeny...............31
(Mappe)
- (Beskytt)
DPOF
(Skriv ut)
(Lysbilde)
(Endre str.)
(Rotere)
(Oppsett)
Bruke oppsettselementer .............36
Kamera ......37
Digital zoom
Rødøyered.
Autovisning
Internt minneverktøy.............39
Format
Memory Stick-verktøy ..........40
Format
Ny REC-mappe
Endre REC-mappe
Kopier
Oppsett 1................42
LCD-baklys
Pip
Språk
Initialiser
Oppsett 2................43
Filnummer
USB-tilkobl.
Video ut
Stille klokke
Bruke Oppsett-skjermbildet
1
28
Få glede av Windows-datamaskinen ............... 45
Installere programvaren (inkludert)...... 47
Kopiere bilder til datamaskinen........... 48
Vise bildefiler som er lagret på en datamaskin, med kameraet (med en "Memory Stick Duo") ........... 54
Bruke "Cyber-shot Viewer" (inkludert) ............. 55
Bruke Macintosh-datamaskinen.......... 60
Slik skriver du ut stillbilder......... 62
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver............... 63
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter...... 66
Vise bilder på en TV-skjerm...... 68
Feilsøking........ 70
Advarselsmeldinger ................. 81
Om "Memory Stick"...... 83
Om batteriene .............. 85
Forholdsregler.............. 87
Bruke datamaskinen
Skrive ut stillbilder
Koble kameraet til TV-en
Feilsøking
Annet
Indeks............ 89Bruke kameraet
9
Bruke kameraet
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Når du trykker lukkerknappen halvveis ned, justerer kameraet fokuset automatisk (autofokus).
Husk å trykke lukkerknappen bare halvveis ned.
Hvis bildet ser uskarpt ut, selv etter fokusering, kan det skyldes at kameraet ikke ble holdt støtt. t Se "Tips for å unngå uskarpe bilder" (nedenfor).
Fokus
Fokusere på et motiv
Trykk lukkerknappen helt ned med én gang.
Trykk lukkerknappen halvveis ned.
Indikator for AE/AF-lås
Blinker , tent/piper
Trykk så lukkerknappen helt ned.
Tips for å unngå uskarpe bilder
Hold kameraet støtt, med armene dine langs siden. Du kan også stabilisere kameraet ved
å lene deg mot et tre eller en bygning. Bruk av stativ kan være til hjelp. Det anbefales også at du bruker blits på mørke steder.
Fokus Ekspon-ering
Farge Kvalitet
Dette kapitlet beskriver det grunnleggende, så du kan begynne å bruke kameraet. Her får du vite hvordan du kan bruke de ulike kamerafunksjonene, som f.eks. modusvelgeren (side 23), menyene (side 25) og så videre.
30
VGAFINE
F2.8 3310
Du kan variere bildene ved å justere eksponeringen og ISO-følsomheten. Eksponeringen er den lysmengden som slipper inn i kameraet når du aktiverer lukkeren.
Ekspon-ering
Justere lysintensiteten
Overeksponering
= for mye lys
Hvitaktig bilde
Eksponeringen stilles automatisk inn på riktig verdi i autojusteringsmodus. Du kan imidlertid justere den manuelt ved hjelp av nedenstående funksjoner.
Justere EV:Gir deg muligheten til å justere den eksponeringen som er bestemt av kameraet. t side 27
Målemodus:Gir deg muligheten til å endre den delen av motivet som skal måles når eksponeringen skal bestemmes. t side 27
Korrekt eksponering
Undereksponering
= for lite lys
Mørkere bilde
Lukkerhastighet = Lengden på det tidsintervallet lyset slipper inn i kameraet
Blender = Størrelsen på den åpningen lyset slipper inn gjennom
ISO = Opptaksfølsomhet
Eksponering:Bruke kameraet
11
Justere ISO-følsomheten
ISO er en måleenhet (for følsomhet) og et estimat for hvor mye lys et lysfølsomt bildemedium
(tilsvarer fotografisk film) mottar. Selv når eksponeringen er den samme, vil bildene variere med ISO-følsomheten.
Justere ISO-følsomheten t side 28
Den tilsynelatende fargen til et motiv påvirkes av lysforholdene.
Eksempel: Fargen i bildet påvirkes av lyskildene
Fargetonene justeres automatisk i autojusteringsmodus.
Du kan imidlertid justere fargetonene manuelt med [Hvitbalanse] (side 28).
Høy ISO-følsomhet
Gir lyse bilder, selv om du fotograferer på et mørkt sted.
Bildet har imidlertid en tendens til å bli kornete.
Lav ISO-følsomhet
Gir mer finkornede bilder.
Bilder kan imidlertid bli mørkere.
Farge
Om belysningseffekter
Vær/belysning Dagslys Overskyet Fluorescerende Hvitglødende
Belysningskarakteristika Hvitt (standard) Blåaktig Blåtone Rødaktig12
Et digitalt bilde er sammensatt av en mengde små punkter som kalles bildeelementer eller piksler.
Hvis det inneholder et stort antall piksler, blir bildet stort, det legger beslag på mye minne, og bildet vises med stor detaljrikdom. "Bildestørrelse" vises med antall piksler. Selv om du ikke kan se forskjellene på kameraets skjerm, vil detaljrikdommen og databehandlingstiden være forskjellig når bildet skrives ut eller vises på en dataskjerm.
Beskrivelse av pikslene og bildestørrelsen
Velge den bildestørrelsen som skal brukes
Standardinnstillingene er markert med .
* Bildene tas opp i samme bildeforhold (3:2) som fotopapir eller postkort e.l.
Velge bildekvalitet (kompresjonsforhold) i kombinasjon (side 29)
Du kan velge kompresjonsforhold når du lagrer digitale bilder. Når du velger et høyt kompresjonsforhold, blir bildet mindre detaljert, men filstørrelsen blir mindre.
Kvalitet
Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse"
1 Bildestørrelse: 6M
2 816 piksler × 2 112 piksler = 5 947 392 piksler
2 Bildestørrelse: VGA (E-post)
640 piksler × 480 piksler = 307 200 piksler
Piksel
Mange piksler (Fin bildekvalitet og stor filstørrelse)
Eksempel: Utskrift med opptil A4-format
Få piksler
(Grovkornet bildekvalitet, men liten filstørrelse)
Eksempel: Et bilde som skal legges ved en e-post
Bildestørrelse Retningslinjer for bruk
6M (2816×2112) Større
Mindre
For utskrift i A4-format eller bilder med høy tetthet i
A5-format
For utskrift i postkortformat
For opptak av et stort antall bilder
For sending av e-post med vedlegg eller oppretting av websider
3:2 (2816×1872)*
3M (2048×1536)
2M (1632×1224)
VGA (E-post)
(640×480)
2816
2112
480
640
PikslerBruke kameraet
13
Nærmere informasjon om bruken finner du på sidene som er nevnt i parentes.
A Lukkerknapp
B Modusvelger (23)
C Blits
D Mikrofon
E Linse
F Strømbryter (POWER)
G Strømlampe (POWER)
H Selvutløserlampe
I Alarm
J (USB)-kontakt
K A/V OUT-kontakt
L Skruehull for stativ
• Bruk et stativ med en skruelengde på mindre enn 5,5 mm. Lengre skruer enn 5,5 mm vil gjøre det vanskelig å feste kameraet skikkelig, og kameraet kan bli ødelagt.
M Batterideksel/"Memory Stick Duo"-deksel
N Deksel for vekselstrømadapterledning
For bruk av vekselstrømadapteren
AC-LS5K (ikke inkludert)
16
2
7
3
4
5
9
8q;qaqsqdqf
4
5
1
2
3
Ikke la ledningen komme i klemme når du lukker dekselet.
Identifisere deler14
O For opptak: Zoomeknapp (W/T)
For visning: / -knapp
(avspillingszoom) / -knapp (indeks)
P LCD-skjerm (19)
Q (Bildestørrelse/slett)-knapp
R -knapp (skjermstatus) (19)
S Krok for håndleddsrem
T MENU-knapp (25)
U Kontrollknapp
Meny på: v/V/b/B/z
Meny av: / / /
V Tilgangslampeqhqjqgqlqkw;wawsBruke kameraet
15
Indikatorer på skjermen
Nærmere informasjon om bruken finner du på sidene som er nevnt i parentes.
Når du tar stillbilder
Når du tar opp film
A
B
+2.0EV F2.8 33
101 VGA
30 30
101
+
[00:00:30] 00:00:00 STBY
+2.0EV
Indikator Betydning
Gjenværende batteritidz AE/AF-lås
Opptaksmodus (23, 29)
Hvitbalanse (28)
STBY
REC
Standby/filmopptak
Modusvelger (scenevalg)
Modusvelger (23)
Blitsmodus
Blits lader
Rødøyereduksjon (38)
Skarphet (30)
Metning (30)
Målemodus (27)
Bildeeffekt (30)
Indikator Betydning
Makro
SL16
CD
E
Indikator Betydning

Bildestørrelse (12)
FINE STD Bildekvalitet (29)
REC-mappe (40)
• Dette vises ikke når du bruker internminnet.
Gjenværende kapasitet i internminnet (20)
Gjenværende kapasitet i
"Memory Stick" (20)
00:00:00
[00:00:30]
Opptakstid [maksimal opptakstid] (20)
30 Gjenværende antall bilder som kan tas opp (20)
Selvutløser
ISO-tall (28)
6M 3:2 3M
2M VGA 320
101
Indikator Betydning
E Advarsel om lite batteristrøm (22, 81)
+ Trådkors for punktmåling
(28)
AF-avstandsmålerramme
Indikator Betydning
33 Lukkerhastighet
F2.8 Blenderverdi
+2.0EV EV-nivåverdi (27)
(ikke vist på skjermen på forrige side)
Meny (25)Bruke kameraet
17
Spille av stillbilder
Spille av film
A
B
C
101 VGA
1.3
101 12/12
+2.0EV
F2.8 33
TILB./NESTE
Indikator Betydning
Gjenværende batteritid

Bildestørrelse (12)
Opptaksmodus (23)
N Avspilling
- Beskytt (32)
Merke for utskriftsbestilling (DPOF-merke) (66)
Bytt mappe (31)
• Dette vises ikke når du bruker internminnet.
Zooming (37)
Indikator Betydning
101-0012 Mappefilnummer (31)
Avspillingsindikator
Indikator Betydning
PictBridge kobler til (64)
REC-mappe (40)
• Dette vises ikke når du bruker internminnet.
Avspillingsmappe (31)
• Dette vises ikke når du bruker internminnet.
Gjenværende kapasitet i internminnet (20)
Gjenværende kapasitet i
"Memory Stick" (20)
8/8 12/12 Bildenummer/Antall bilder tatt opp i valgt mappe
00:00:12 Teller
6M 3:2 3M
2M VGA 320
1.3
101
10118
D
E
Indikator Betydning
PictBridge kobler til (65)
• Ikke koble fra USB-kabelen når ikonet vises.
+2.0EV EV-nivåverdi (27)
ISO-tall (28)
Målemodus (27)
Blits
Hvitbalanse (28)
33 Lukkerhastighet
F2.8 Blenderverdi
Avspillingsbilde
Indikator Betydning
2006 1 1
9:30 AM
Dato/tid for opptak av det avspilte bildet
Meny (25)
• Under avspilling av film fører ikke trykk på MENU til at menylinjen blir vist.
TILB./
NESTE
Velge bilder
DPOFBruke kameraet
19
Hver gang du trykker -knappen
(skjermstatus), endres visningen som følger:30
VGA
Indikatorer av
Indikatorer på
Endre skjermbildet20
Tabellene viser det omtrentlige antallet stillbilder du kan ta og hvor mye film du kan ta opp på en "Memory Stick Duo" og det interne minnet (ca. 25 MB) som er formatert med dette kameraet. Verdiene kan variere avhengig av opptaksforholdene. Se side 12 hvis du vil ha informasjon om bildestørrelse og -kvalitet.
Antallet stillbilder (Bildekvaliteten er [Fin] på den øverste linjen og [Standard] på den nederste linjen.) (Enheter: Bilder)
• Det oppførte antallet bilder gjelder når [Mode] er stilt inn på [Normal].
• Når det gjenværende antallet bilder er større enn 9 999, vises indikatoren ">9999".
• Du kan endre bildestørrelsen senere ([Endre str.], side 34).
Opptakstiden for film (Enheter: time : minutt : sekund)
• Når bilder som er tatt opp med Sony-kameraer av tidligere årsmodeller spilles av med dette kameraet, kan visningen avvike fra den faktiske bildestørrelsen.
Kapasitet
Størrelse
Intern-minne
32MB 64MB 128MB 256MB 512MB 1GB 2GB
6M 7 10 21 42 77 157 322 660
14 19 39 79 142 290 592 1215
3:2 7 10 21 42 77 157 322 660
14 19 39 79 142 290 592 1215
3M 15 20 41 82 148 302 617 1266
28 37 74 149 264 537 1097 2250
2M 25 33 66 133 238 484 988 2025
47 61 123 246 446 907 1852 3798
VGA (E-post) 152 196 394 790 1428 2904 5928 12154
258 318 637 1276 2400 4802 9762 19961
Kapasitet
Størrelse
Intern-minne
32MB 64MB 128MB 256MB 512MB 1GB 2GB
320×240 0:01:20 0:01:40 0:03:20 0:06:40 0:12:50 0:25:20 0:51:30 1:44:10
Antall stillbilder og opptakstid for filmBruke kameraet
21
Når du ikke har en "Memory Stick Duo" (Opptak med internminnet)
Kameraet har omtrent 25 MB internt minne. Dette minnet kan ikke fjernes. Selv når det ikke er satt inn en "Memory Stick Duo" i kameraet, kan du ta bilder med dette internminnet.
Vi anbefaler at du lager en sikkerhetskopi av data på en av følgende måter.
Ta sikkerhetskopi av data på en "Memory Stick Duo"
Klargjør en "Memory Stick Duo" med en kapasitet på 32 MB eller mer, og utfør så den prosedyren som er beskrevet under [Kopier] (side 41).
Ta sikkerhetskopi av data på en harddisk på en datamaskin
Utfør den prosedyren som er beskrevet på side 48 til 51 uten at det er satt inn en "Memory
Stick Duo" i kameraet.
• Du kan ikke flytte bildedata fra en "Memory Stick Duo" til internminnet.
• Du kan kopiere data som er lagret i internminnet til en datamaskin via en USB-tilkobling mellom datamaskinen og kameraet, men du kan ikke kopiere data fra en datamaskin til internminnet.
Når det settes inn en "Memory Stick Duo"
[Opptak]: Bilder tas opp på "Memory Stick Duo".
[Avspilling]: Bilder på "Memory Stick Duo" spilles av.
[Meny, Oppsett, osv.]: Du kan utføre flere operasjoner på bildene på "Memory Stick Duo".
Når "Memory Stick Duo" ikke er satt inn
[Opptak]: Bildene tas opp med internminnet.
[Avspilling]: Bilder lagret i internminnet spilles av.
[Meny, Oppsett, osv.]: Du kan utføre flere operasjoner på bildene i internminnet.
Om bildedata som er lagret i internminnet
Intern-minne
B
B22
Batteritiden og antall bilder som kan tas opp/vises
Tabellene viser omtrentlig hvor mange bilder som kan tas/vises samt batteriets levetid når du tar bilder i [Normal]-modus med fulladete batterier og når temperaturen er 25°C.
Antallet bilder som kan tas opp eller vises, forutsetter at "Memory Stick Duo" byttes ved behov.
Merk at det faktiske antallet kan være mindre enn det som er angitt, avhengig av bruksforholdene.
• Batterikapasiteten reduseres for hver gang kameraet brukes, og over tid (side 85).
• Antallet bilder som kan tas opp/vises, og batteritiden reduseres under følgende betingelser:– Lav omgivelsestemperatur.
– Blitsen brukes ofte.
– Kameraet er slått på og av mange ganger.
– Zoomen brukes ofte.
– [LCD-baklys] er satt til [Lyst].
– Det er lite strøm på batteriet.
• V erdiene som vises for alkaliske batterier er basert på bransjenormer, og gjelder ikke for alle alkaliske batterier under alle forhold. Verdiene kan variere avhengig av batteriprodusent og
-type, miljøforhold, produktinnstilling og liknende.
• Det alkaliske batteriet (inkludert) er kun for prøvebruk. Det kan hende du må kjøpe et ekstra batteri for vanlig kamerabruk.
Når du tar stillbilder
Se "Batterilevetid og antall bilder som kan lagres" i "Bruksanvisning".
• Opptak i følgende situasjoner:– (Bildekval.) er satt til [Fin].
– Ett opptak hvert 30. sekund.
– Zoomen reguleres vekselvis fra W til T.
– Blitsen blinker én gang for annethvert bilde.
– Strømmen slås på og av én gang for hvert tiende bilde.
• Målemetoden er basert på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Antallet innspilte bilder/batteritiden endres ikke med bildestørrelsen.
Når du viser stillbilder
• Vise enkeltbilder i rekkefølge med ca. tre sekunders intervaller
Når du tar opp film
Batteri Antall bilder Batteritid (min.)
Alkalisk Ca. 1800 Ca. 90
NH-AA-DB
(Ni-MH)
Ca. 4800 Ca. 240
Batteri Batteritid (min.)
Alkalisk Ca. 40
NH-AA-DB
(Ni-MH)
Ca. 120Bruke kameraet
23
Bruke modusvelgeren
Still inn modusvelgeren på den ønskede funksjonen.
Opptaksmodi for stillbilder
I denne "Brukerhåndbok for Cyber-shot" vises tilgjengelig modusvelgerinnstilling på følgende måte:: Autojustering-modus
Gjør det enkelt å ta opp, da innstillingene justeres automatisk.: Scenevalgmodus
Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger, i samsvar med den aktuelle scenen.: Programopptaksmodus
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning). Du kan også velge ulike innstillinger ved hjelp av menyen.
(Nærmere informasjon om tilgjengelige funksjoner t side 26)
Modusvelger
Kontrollknapp: Spille av/redigere: Ta opp film
Utilgjengelig Tilgjengelig24
Scenevalg
For at et bilde skal tas opp på riktig måte ut fra forholdene i scenen, bestemmer kameraet en kombinasjon av funksjoner.
( : du kan velge den ønskede innstillingen)
Makro Blits Hvitbalanse Serie
——
Auto —
——
/
— /
SLBruke menyen
25
Bruke menyen
Bruke menyelementer
1 Slå på kameraet og still inn modusvelgeren.
Forskjellige elementer er tilgjengelige avhengig av plasseringen til modusvelgeren.
2 Trykk på MENU for å vise menyen.
3 Velg det ønskede menyelementet med b/B på kontrollknappen.
• Hvis det ønskede elementet er usynlig, må du fortsette å trykke på b/B inntil elementet vises på skjermen.
• Trykk z etter at du har valgt et element når modusvelgeren er satt til .
4 Velg innstillingen med v/V.
Den innstillingen du velger zoomes inn og stilles inn.
5 Trykk på MENU for å slå av menyen.
• Hvis det er et element som ikke vises, vises et v/V-merke på kantene av det stedet hvor menyelementer vanligvis dukker opp. For å vise et element som ikke er synlig, må du velge merket med kontrollknappen.
• Du kan ikke stille inn elementer som ikke kan velges.v/V/b/B-knappz-knapp
Modusvelger
Kontrollknapp
MENU-knapp
80
100
400
200
Auto
ISO
WB ISONærmere informasjon om operasjonen
1 side 25
26
Menyelementer
Hvilke menyelementer som er tilgjengelige, avhenger av stillingen til modusvelgeren. Bare de tilgjengelige elementene vises på skjermen.
( : Tilgjengelig)
Modusvelgerens stilling: Scene
Opptaksmeny (side 27)
(EV) — —
(Målemodus) — —
WB (Hvitbalanse) — —
ISO — — —
(Bildekval.) — — —
Mode (REC-modus) — —
PFX (Bildeeffekt) — —
(Metning) — — — —
(Skarphet) — — — —
(Oppsett) —
Visningsmeny (side 31)
(Mappe) — — — —
- (Beskytt) — — — —
DPOF — — — —
(Skriv ut) — — — —
(Lysbilde) — — — —
(Endre str.) — — — —
(Rotere) — — — —
(Oppsett) — — — —Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 25
Bruke menyen

27
Opptaksmeny
Standardinnstillingene er markert med .
• Nærmere informasjon om eksponeringen t side 10.
• Kompenseringsverdien kan stilles inn i steg på 1/3 EV .
• Hvis du tar bilde av et motiv i ekstremt mørke eller lyse omgivelser, eller hvis du bruker blits, kan det være at eksponeringsjusteringen ikke fungerer.
Velger målemetode, dvs. stiller inn hvilken del av motivet som skal måles for å bestemme riktig eksponering.
• Nærmere informasjon om eksponeringen t side 10
(EV)
M +2.0EV Mot +: Gjør bildet lysere.
0EV Eksponeringen bestemmes automatisk av kameraet.m –2.0EV Mot –: Gjør bildet mørkere.
(Målemodus)
Punkt (Punktmåling)
()
Måler bare på en del av motivet.
• Denne funksjonen er nyttig når motivet er bakgrunnsbelyst eller når det er sterk kontrast mellom motivet og bakgrunnen.
Multi (Flermønstermåling) Deler motivet inn i flere områder og måler i hvert område.
Kameraet fastsetter så en velbalansert eksponering.
Justerer eksponeringen manuelt.
Mot – Mot +
30
33
Trådkors for punktmåling
Posisjonerer seg på motivetNærmere informasjon om operasjonen
1 side 25
28
Justerer fargetonene i samsvar med lysforholdene, for eksempel når fargene i et bilde ser merkelige ut.
• Nærmere informasjon om hvitbalansen t side 11
• I fluorescerende lys som blinker vil hvitbalansefunksjonen kanskje ikke virke ordentlig, selv om du velger
(Fluorescer.).
• Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige, avhengig av scenemodusen (side 24).
Velger en lysfølsomhet med enheter på ISO-skalaen. Jo høyere tallet er, jo større er følsomheten.
• Nærmere informasjon om ISO-følsomhet t side 11
• Merk at bildet har en tendens til å bli mer kornete med økende ISO-følsomhetstall.
• [ISO] er satt til [Auto] i scenemodus.
WB (Hvitbalanse)n (Hvitglødende) Justerer for steder hvor lysforholdene endres raskt, som i et festlokale, eller hvor lyset er sterkt, som for eksempel i fotostudioer.
(Fluorescer.) Justerer for fluorescerende lys.
(Overskyet) Justerer for overskyet vær.
(Dagslys) Justerer for utendørs, nattscener, neonskilt, fyrverkeri eller soloppgang, eller lysforholdene før og etter solnedgang.
Auto Justerer hvitbalansen automatisk.
ISO
400 Velg et stort tall når du tar opp på mørke steder eller fotograferer et motiv som beveger seg i høy hastighet, eller velg et lavt tall for å få høy bildekvalitet.
200
100
80
AutoNærmere informasjon om operasjonen
1 side 25
Bruke menyen

29
Velger stillbildekvalitet.
• Nærmere informasjon om bildekvalitet t side 12
Velger om kameraet skal ta opp kontinuerlig eller ikke når du trykker på lukkerknappen.
Om [Serie]
• Blitsen er stilt inn på (Blits tvunget av).
• Når du tar bilder med selvutløseren, kan du ta en serie med maksimalt tre bilder.
• Når det er lite strøm igjen på batteriet, eller når internminnet eller "Memory Stick Duo" er full, stopper serien.
• Du vil kanskje ikke kunne ta bilder i seriemodus, avhengig av scenemodus (side 24).
• Opptaksintervallet er på ca. 2 sekunder.
Maksimalt antall kontinuerlige bildeopptak
(Enheter: Bilder)
(Bildekval.)
Fin (FINE) Tar opp med høy kvalitet (lav kompresjon).
Standard (STD) Tar opp med standardkvalitet (høy kompresjon).
Mode (REC-modus)
Serie ( ) Tar opp det maksimale antallet bilder i serie (se nedenstående tabell) når du trykker på lukkerknappen og holder den nede.
• Når "Spiller inn" forsvinner, kan du ta neste bilde.
Normal Ikke kontinuerlig opptak.
Kvalitet
Størrelse
Fin Standard
6M 3 3
3:2 3 3
3M 3 3
2M 3 3
VGA (E-post) 3 3Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 25
30
Du kan ta et bilde med spesialeffekter.
Justerer bildets metning.
Justerer skarpheten i bildet.
Se side 36.
PFX (Bildeeffekt)
S/HV ( ) Bildet blir monokromt (svart-hvitt).
Bruntone ( ) Bildet blir sepiafarget (likner et gammelt fotografi).
Av Ingen effekter.
(Metning)
+ (5) Mot +: Fargene blir lysere.
Normal
– (5) Mot –: Fargene blir mørkere.
(Skarphet)
+ ( ) Mot +: Gjør bildet skarpere.
Normal
– ( ) Mot –: Gjør bildet mer diffust.
(Oppsett)Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 25
Bruke menyen

31
Visningsmeny
Standardinnstillingene er markert med .
Velger den mappen som inneholder det bildet du vil spille av når du bruker kameraet med
"Memory Stick Duo".
1 Velg den ønskede mappen med b/B på kontrollknappen.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.z Om mappen
Kameraet lagrer bilder i en nærmere bestemt mappe i en "Memory Stick Duo" (side 40). Du kan bytte mappe eller opprette en ny.
• Opprette en ny mappe t [Ny REC-mappe] (side 40)
• Bytte REC-mappe t [Endre REC-mappe] (side 41)
• Når flere mapper opprettes i "Memory Stick Duo" og det første eller det siste bildet i mappen blir vist, dukker følgende indikatorer opp.: Gå til forrige mappe.: Gå til neste mappe.: Gå til forrige eller neste mappe.
(Mappe)
OK Se nedenstående prosedyre.
Avbryt Opphever utvalget.
TILB./NESTE
Velg mappe
Avbryt
OK
Mappenavn:102 2/2
Opprettet:Ant. filer:2006
102MSDCF
9
111 : :05:34AMNærmere informasjon om operasjonen
1 side 25
32
Beskytter bilder mot utilsiktet sletting.
Beskytte bilder i enkeltbildemodus
1 Vis det bildet du vil beskytte.
2 Trykk på MENU for å vise menyen.
3 Velg [-] (Beskytt) med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Bildet beskyttes og indikatoren - (beskytt) vises på bildet.
4 For å beskytte andre bilder, må du velge det ønskede bildet med b/B, og deretter trykke på z.
Beskytte bilder i indeksmodus
1 Trykk (indeks) for å vise indeksskjermen.
2 Trykk på MENU for å vise menyen.
3 Velg [-] (Beskytt) med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
4 Velg [Velg] med v/V, og trykk deretter på z.
5 Velg det bildet du vil beskytte med v/V/b/B, og trykk deretter på z.
En grønn --indikator vises på det valgte bildet.
6 Gjenta trinn 5 for å beskytte andre bilder.
7 Trykk på MENU.
8 Velg [OK] med B, og trykk deretter på z.
--indikatoren blir hvit. De valgte bildene er beskyttet.
• For å beskytte alle bildene i en mappe, må du velge [Alt i denne mappen] i trinn 4, og trykke på z. V elg
[På] med B, og trykk deretter på z.
- (Beskytt)
Beskytt (-) Se nedenstående prosedyre.
Avslutt Forlater Beskytt-funksjonen.
VGA
2/9
Avslutt
TILB./NESTE
Beskytt
-
NESTE MENU
• VELG
- (grønn)Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 25
Bruke menyen

33
Oppheve beskyttelsen
I enkeltbildemodus
Trykk på z i trinn 3 eller 4 av "Beskytte bilder i enkeltbildemodus".
I indeksmodus
1 Velg det bildet du vil oppheve beskyttelsen for i trinn 5 av "Beskytte bilder i indeksmodus".
2 Trykk på z for å gjøre --indikatoren grå.
3 Gjenta ovenstående operasjon for alle bilder du vil oppheve beskyttelsen av.
4 Trykk på MENU, velg [OK] med B, og trykk deretter på z.
Oppheve beskyttelsen av alle bilder i mappen
Velg [Alt i denne mappen] i trinn 4 av "Beskytte bilder i indeksmodus", og trykk på z. Velg
[Av] med B, og trykk deretter på z.
• Merk at formatering av internminnet eller "Memory Stick Duo" sletter alle data som er lagret på opptaksmediet, selv om bildene er beskyttet. Bilder som er slettet på denne måten kan ikke gjenopprettes.
• Det kan ta litt tid å beskytte et bilde.
Tilføyer et -merke (utskriftsbestilling) til bilder du vil skrive ut (side 66).
Se side 63.
Spiller av bilder i rekkefølge (lysbildevisning).
Intervall
DPOF
(Skriv ut)
(Lysbilde)
3 sek. Stiller inn intervallet mellom lysbildene.
5 sek.
10 sek.
30 sek.
1 min.Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 25
34
Bilde
Gjenta
1 Velg [Intervall], [Bilde] og [Gjenta] med v/V/b/B på kontrollknappen.
2 Velg [Start] med V/B, og trykk deretter på z.
Lysbildevisningen vil da starte.
Du avslutter lysbildevisningen ved å trykke z, velge [Avslutt] med B og trykke z.
• Under en lysbildevisning kan du vise forrige/neste bilde med b/B.
• Intervalltiden er bare en retningslinje, så den kan variere med bildestørrelsen og andre faktorer.
Du kan endre størrelsen av et bilde (Endre str.) og lagre det endrede bildet som en ny fil. Det opprinnelige bildet bevares som det var, også etter størrelsesendringen.
1 Vis det bildet du vil endre størrelsen av.
2 Trykk på MENU for å vise menyen.
3 Velg [ ] (Endre str.) med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
4 Velg ønsket størrelse med v/V, og trykk deretter på z.
Bildet med den nye størrelsen lagres som nyeste fil i REC-mappen.
• Se side 12 hvis du vil ha informasjon om [Bildestørr.].
• Når du endrer fra liten til stor størrelse, forringes bildekvaliteten.
• Du kan ikke endre bildestørrelsen til [3:2].
• Når du endrer størrelsen på et [3:2]-bilde, vil de svarte feltene oppe og nede vises på bildet.
Mappe Spiller av alle bildene i den valgte mappen.
Alle Spiller av alle bildene som er lagret på "Memory Stick Duo".
På Spiller av bildene i en kontinuerlig sløyfe.
Av Etter at alle bildene er avspilt, avsluttes lysbildevisningen.
Start Se nedenstående prosedyre.
Avbryt Avbryter lysbildevisningen.
(Endre str.)
6M Innstillingsstørrelsen er bare en retningslinje (side 12).
3M
2M
VGA
Avbryt Avbryter størrelsesendringen.Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 25
Bruke menyen

35
Roterer et stillbilde.
1 Vis det bildet som skal roteres.
2 Trykk på MENU for å vise menyen.
3 Velg [ ] (Rotere) med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
4 Velg [ ] med v, og roter deretter bildet med b/B.
5 Velg [OK] med v/V, og trykk deretter på z.
• Du kan ikke rotere beskyttede bilder eller filmer.
• Du vil kanskje ikke kunne rotere bilder som er tatt med andre kameraer.
• Når du viser bilder på en datamaskin, vil du kanskje ikke kunne se bilderotasjonen. Dette avhenger av programvaren du bruker.
Se side 36.
(Rotere)
Roterer et bilde. Se nedenstående prosedyre.
OK Bestemmer rotasjonen. Se nedenstående prosedyre.
Avbryt Avbryter rotasjonen.
(Oppsett)36
Bruke Oppsett-skjermbildet
Bruke oppsettselementer
Du kan endre standardinnstillingene i oppsettskjermbildet.
1 Slå på kameraet.
2 Trykk på MENU for å vise menyen.
3 Etter at du har trykket på B på kontrollknappen, må du gå til -innstillingen
(Oppsett), og deretter trykke på B igjen.
4 Trykk på v/V/b/B på kontrollknappen for å velge det elementet du vil stille inn.
Rammen til det valgte elementet blir gul.
5 Trykk på z for å legge inn innstillingen.
For å slå av -skjermbildet (Oppsett) må du trykke på MENU.
For å gå tilbake til menyen fra -skjermbildet (Oppsett), må du trykke flere ganger på b på kontrollknappen.
Avbryte -innstillingen (Oppsett)
Velg [Avbryt] hvis dette vises, og trykk deretter på z på kontrollknappen. Hvis det ikke vises, må du velge den forrige innstillingen igjen.
• Innstillingen opprettholdes selv om strømmen blir slått av.v/V/b/B-knappz-knapp
Modusvelger
Kontrollknapp
MENU-knapp
Filnummer:USB-tilkobl.:Video ut:Stille klokke:OK
Avbryt
Oppsett 2Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 36
Bruke Oppsett-skjermbildet
37
Kamera
Standardinnstillingene er markert med .
Velger modusen digital zoom. Kameraet forstørrer bildet ved hjelp av den optiske zoomen
(opptil 3×). Når forstørrelsen overstiger 3×, bruker kameraet enten smart zoom eller nøyaktig digital zoom.
Bildestørrelse og maksimal zoomeforstørrelse med smart zoom
• Hvis du trykker zoomeknappen, vises zoomeskalaen.
• Maksimal zoom for smart zoom/nøyaktig zoom omfatter også den optiske zoomen.
• Når du bruker smart zoom, kan bildet se grovt ut på skjermen. Dette påvirker imidlertid ikke det bildet som blir tatt.
Digital zoom
Smart
(Smart zoom)
()
Forstørrer bildet digitalt, nesten uten forvrengning. Ikke tilgjengelig når bildestørrelsen er stilt inn på [6M] eller [3:2].
• Maksimal forstørrelse med smart zoom vises i følgende tabell.
Nøyaktig
(Nøyaktig digital zoom)
()
Forstørrer alle bildestørrelser opp til maksimalt 6×, men bildekvaliteten forringes.
Av Ikke bruk digital zoom.
Størrelse Maksimal zoomeforstørrelse
3M Ca. 4,1×
2M Ca. 5,1×
VGA (E-post) Ca. 13×
W-siden av denne linjen er området for den optiske zoomen, og T-siden er området for den digitale zoomen.
Indikator for zoomeforstørrelseNærmere informasjon om operasjonen
1 side 36
38
Reduserer problemet med røde øyne ved bruk av blits. Velg dette før du begynner å ta opp.
• Fordi det tar omtrent ett sekund før lukkeren klikker, må du holde kameraet støtt for å unngå vibrering. Du må heller ikke la motivet røre seg.
• Det kan hende at rødøyereduksjon ikke gir den ønskede effekten. Dette avhenger av individuelle forskjeller, avstanden til motivet, om den personen du fotograferer ser forhåndsblinket og av andre forhold.
Viser bildet på skjermen i ca. to sekunder umiddelbart etter at det er tatt.
• Du kan ikke ta neste bilde under Autovisning. Hvis du trykker lukkerknappen halvveis ned i denne perioden, forsvinner visningen av det siste bildet som ble tatt, og du kan umiddelbart ta neste bilde.
Rødøyered.
På ( ) Reduserer problemet med røde øyne.
• Blitsen gjør to eller flere forhåndsblink før bildet tas.
Av Gir ingen reduksjon av problemet med røde øyne.
Autovisning
På Autovisning er i bruk.
Av Autovisning er ikke i bruk.Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 36
Bruke Oppsett-skjermbildet
39
Internt minneverktøy
Dette elementet vises ikke når en "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet.
Standardinnstillingene er markert med .
Formaterer internminnet.
• Merk at formatering fører til ugjenkallelig sletting av alle data i internminnet, inklusive beskyttede bilder.
1 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Meldingen "Alle data i internminnet vil bli slettet Klar?" vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Formateringen er fullført.
Format
OK Se nedenstående prosedyre.
Avbryt Avbryter formateringen.Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 36
40
Memory Stick-verktøy
Dette elementet vises bare når en "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet.
Standardinnstillingene er markert med .
Formaterer "Memory Stick Duo". En "Memory Stick Duo" som kjøpes av forhandler er allerede formatert, og kan brukes med én gang.
• Merk at formatering fører til ugjenkallelig sletting av alle data på en "Memory Stick Duo", inklusive beskyttede bilder.
1 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Meldingen "Alle data i Memory Stick vil bli slettet Klar?" vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Formateringen er fullført.
Oppretter en mappe i en "Memory Stick Duo" for opptak av bilder.
1 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Skjermbildet for oppretting av mappe vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
En ny mappe vises med et nummer som ligger 1 høyere enn det største nummeret, og mappen blir den aktuelle opptaksmappen (REC-mappen).
• Nærmere informasjon om mappen, se side 31.
• Når du ikke oppretter en ny mappe, er mappen "101MSDCF" valgt som REC-mappe.
• Du kan opprette mapper med navn som går til "999MSDCF".
• Bilder tas opp i den nyopprettede mappen inntil en annen mappe opprettes eller velges.
• Du kan ikke slette en mappe med kameraet. For å slette en mappe må du bruke en datamaskin e.l.
• Opptil 4000 bilder kan lagres i én mappe. Når mappekapasiteten er oppbrukt, opprettes det automatisk en ny mappe.
• For nærmere detaljer, se "Lagringsmål og filnavn for bildefiler" (side 53).
Format
OK Se nedenstående prosedyre.
Avbryt Avbryter formateringen.
Ny REC-mappe
OK Se nedenstående prosedyre.
Avbryt Avbryter mappeoppretting.
Klar?
Ny REC-mappe
Oppretter REC-mappe
102MSDCF
Avbryt
OKNærmere informasjon om operasjonen
1 side 36
Bruke Oppsett-skjermbildet
41
Bytter mappe for lagring av innspilte bilder.
1 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Skjermbildet for valg av mappe vises.
2 Velg ønsket mappe med b/B, og [OK] med v, og trykk deretter på z.
• Du kan ikke velge mappen "100MSDCF" som opptaksmappe (REC-mappe).
• Du kan ikke flytte innspilte bilder til en annen mappe.
Kopierer alle bilder i internminnet til en "Memory Stick Duo".
1 Sett inn en "Memory Stick Duo" med kapasitet på 32 MB eller mer.
2 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Meldingen "Alle data i internminnet vil bli kopiert Klar?" vises.
3 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Kopieringen begynner.
• Bruk batterier med tilstrekkelig kapasitet eller vekselstrømadapteren (ikke inkludert). Hvis du forsøker å kopiere bildefiler med batterier med lite strøm, kan det hende batteriene blir oppbrukt. Dermed kan kopieringen mislykkes og dataene bli skadet.
• Du kan ikke kopiere enkeltbilder.
• De opprinnelige bildene i internminnet opprettholdes også etter kopiering. For å slette innholdet i internminnet må du fjerne "Memory Stick Duo" etter kopiering, og deretter utføre [Format]-kommandoen i (Internt minneverktøy) (side 39).
• Du kan ikke velge en mappe som er kopiert til en "Memory Stick Duo".
• Selv om du kopierer data, kopieres ikke -merker (utskriftsbestilling).
Endre REC-mappe
OK Se nedenstående prosedyre.
Avbryt Avbryter bytting av REC-mappen.
Kopier
OK Se nedenstående prosedyre.
Avbryt Avbryter kopieringen.
TILB./NESTE
Velge REC- mappe
Avbryt
OK
Mappenavn:102 2/2
Opprettet:Ant. filer:2006
102MSDCF
0
111 : :05:34AM
Kopierer
102_COPYNærmere informasjon om operasjonen
1 side 36
42
Oppsett 1
1
Standardinnstillingene er markert med .
Brukes til å velge styrken på LCD-bakgrunnslyset når du bruker kameraet med batterier.
• Hvis du velger [Lyst], brukes strømmen i batteriene opp raskere.
Brukes til å velge den lyden du hører når du bruker kameraet.
Brukes til å velge det språket som skal brukes til menyelementer, advarsler og meldinger.
Tilbakestiller innstillingen til standardinnstillingen.
1 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Meldingen "Initialisere alle innst. Klar?" vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Innstillingen tilbakestilles til standardinnstillingen.
• Pass på at strømmen ikke slås av under tilbakestillingen.
LCD-baklys
Lyst Sterkere lys.
Normal
Pip
Lukker Lyden av lukkeren høres når du trykker på lukkerknappen.
På Et pip/lukkerlyden høres når du trykker på kontrollknappen/lukkerknappen.
Av Pipe-/lukkerlyden er slått av.
Språk
Initialiser
OK Se nedenstående prosedyre.
Avbryt Avbryter tilbakestillingen.Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 36
Bruke Oppsett-skjermbildet
43
Oppsett 2
2
Standardinnstillingene er markert med .
Brukes til å velge hvordan bildene skal tildeles filnumre.
Velger USB-modus som skal brukes ved tilkobling av kameraet til en datamaskin eller en
PictBridge-kompatibel skriver ved hjelp av USB-kabelen.
Filnummer
Serie Filene får numre i rekkefølge, selv om opptaksmappen (REC-mappen) eller "Memory Stick Duo" byttes. (Når den nye
"Memory Stick Duo" inneholder en fil med et nummer som er høyere enn det sist tildelte nummeret, tildeles et nummer som er 1 høyere enn det største nummeret.)
Tilbakest Nummereringen begynner på 0001 hver gang mappen byttes.
(Når REC-mappen inneholder en fil, tildeles et nummer som er 1 høyere enn det høyeste nummeret.)
USB-tilkobl.
PictBridge Kameraet kobles til en PictBridge-kompatibel skriver
(side 63).
PTP Når [PTP] (Picture Transfer Protocol) er på og kameraet er koblet til en datamaskin, kopieres bildene i kameraets opptaksmappe (REC-mappe) til datamaskinen. (Kompatibel med Windows XP og Mac OS X.)
Masselager Oppretter en masselagertilkobling mellom kameraet og datamaskinen eller en annen USB-enhet (side 49).Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 36
44
Stiller inn videoutgangssignalet i samsvar med TV-fargesystemet til det tilkoblede videoutstyret. Forskjellige land og regioner bruker ulike TV-fargesystemer. Hvis du vil se på bildene på en TV-skjerm, bør du se etter på side 69 for å finne TV-fargesystemet i det landet eller den regionen hvor kameraet brukes.
Brukes til å stille inn dato og tid.
Video ut
NTSC Stiller inn videoutgangssignalet til NTSC-modus (dvs. for
USA og Japan).
PAL Stiller inn videoutgangssignalet til PAL-modus (dvs. for
Europa).
Stille klokke
OK Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk på z. Utfør så den prosedyren som er forklart i "Stille inn klokken".
Avbryt Avbryter stilling av klokken.Bruke datamaskinen

45
Bruke datamaskinen
Få glede av Windows-datamaskinen
Nærmere informasjon om bruk av
Macintosh-datamaskiner finner du under
"Bruke Macintosh-datamaskinen"
(side 60).
Dette avsnittet beskriver skjermbildet i den engelske versjonen.
Installere programvaren (inkludert) først (side 47)
Kopiere bilder til datamaskinen (side 48)
Vise bilder på datamaskinen
Gled deg over bildene med "Cyber-shot Viewer" (side 55)
• Se på bilder som er lagret på datamaskinen
• Se på fotografier sortert etter dato
• Redigere bilder
Skrive ut bilder46
Følgende maskin- og programvaremiljø anbefales for en datamaskin som skal kobles til kameraet.
Anbefalt miljø for kopiering av bilder
Operativsystem (forhåndsinstallert): Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition, Windows
XP Home Edition eller Windows XP
Professional
• Driften kan ikke garanteres i et miljø som er basert på oppdateringer av ovenstående operativsystemer eller i et multiboot-miljø
(flere operativsystemer på samme PC).
USB-tilkobling: Inkludert (standard)
Anbefalt miljø for bruk av "Cyber-shot
Viewer"
Operativsystem (forhåndsinstallert): Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition, Windows
XP Home Edition eller Windows XP
Professional
Lydkort: 16 bits stereo-lydkort med høyttalere
Prosessor/minne: Pentium III 500 MHz eller raskere, 128 MB RAM eller mer
(anbefalt: Pentium III 800 MHz eller raskere, 256 MB RAM eller mer)
Programvare: DirectX 9.0c eller senere
Harddisk: Nødvendig diskplass for installering—200 MB eller mer
Skjerm: Skjermoppløsning; 800 × 600 punkter eller mer
Farger: tusener av farger (16-bits farge) eller mer
• Denne programvaren er kompatibel med
DirectX-teknologi. "DirectX" må installeres for bruk.
Om å koble kameraet til en datamaskin
• Driften kan ikke garanteres for alle de anbefalte datamaskinmiljøene som er nevnt ovenfor.
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter samtidig til én enkelt datamaskin, kan det hende at enkelte enheter, herunder kameraet ditt, ikke vil fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du bruker.
• Driften kan ikke garanteres hvis du bruker en
USB-hub.
• Det finnes to modi for en USB-tilkobling når du kobler til en datamaskin: [Masselager]
(standardinnstilling) og [PTP]. Denne delen beskriver [Masselager] som et eksempel. Hvis du ønsker informasjon om [PTP], kan du se side 43.
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller dvalemodus, kan det hende at kommunikasjonen mellom kameraet og datamaskinen ikke vil gjenopprettes samtidig.
Anbefalt datamaskinmiljøBruke datamaskinen
47
Installere programvaren (inkludert)
Du kan installere programvaren (inkludert) med følgende prosedyre.
• Når du bruker Windows 2000/Me, må du ikke koble kameraet til datamaskinen før installering.
• I Windows 2000/XP må du logge deg på som
Administrator.
1 Slå på datamaskinen og legg CD-
ROM-en (inkludert) inn i CD-ROM-stasjonen.
Vinduet med installeringsmenyen vises.
• Hvis den ikke vises, må du dobbeltklikke på
(My Computer – Min datamaskin) t (CYBERSHOTSOFT).
2 Klikk på [Install] (Installer).
Skjermbildet "Choose Setup Language"
(Velg konfigureringsspråk) vises.
3 Velg ønsket språk, og klikk så på
[Next] (Neste).
Skjermbildet "License Agreement"
(Lisensavtale) vises.
Les avtalen nøye. Hvis du godtar vilkårene i avtalen, må du klikke på boksen ved siden av [I accept the terms of the license agreement] (Jeg aksepterer vilkårene i lisensavtalen) og deretter klikke på [Next] (Neste).
4 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.
• Når du får se en melding som ber deg svare på om du vil foreta en omstart, kan du starte datamaskinen på nytt i samsvar med instruksjonene på skjermen.
• "DirectX" vil bli installert hvis det ikke allerede er installert.
5 Ta ut CD-ROM-en etter at installeringen er fullført.48
Kopiere bilder til datamaskinen
Dette kapitlet beskriver prosessen med en
Windows-datamaskin som eksempel.
Du kan kopiere bilder fra kameraet til datamaskinen på følgende måte.
For en datamaskin med et Memory
Stick-spor
Ta ut "Memory Stick Duo" av kameraet og sett den inn i Memory Stick Duo-adapteren.
Sett Memory Stick Duo-adapteren inn i datamaskinen og kopier bildene.
Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke gjenkjennes, se side 77.
For en datamaskin uten Memory
Stick-spor
Følg trinn 1 til 4 på side 48 til 52 for å kopiere bilder.
• Når du bruker Windows 2000/Me, må du installere den medfølgende programvaren før du fortsetter. Hvis du bruker Windows XP, er installering ikke påkrevet.
• Skjermbildene som vises i dette avsnittet er eksempler på det man får se når man kopierer bilder fra "Memory Stick Duo".
1 Sett inn en "Memory Stick Duo" med innspilte bilder i kameraet.
• Når du kopierer bilder i internminnet, er dette trinnet unødvendig.
2 Sett inn tilstrekkelig oppladede batterier i kameraet, eller koble kameraet til et vegguttak (støpsel) med vekselstrømadapteren (ikke inkludert).
• Når du kopierer bilder til datamaskinen ved hjelp av batterier med lite strøm, kan kopieringen mislykkes, eller bildedata kan bli ødelagt hvis batteriene går tom for strøm for tidlig.
3 Sett modusvelgeren til , og trykk så på POWER-knappen for å slå på kameraet og datamaskinen.
Trinn 1: Klargjøre kameraet og datamaskinen
2
1
1
2
POWERBruke datamaskinen
49
• Hvis du bruker Windows XP, vises den automatiske avspillingsveiviseren på skrivebordet.
"USB-modus Masselager" vises på skjermen på kameraet.
Når en USB-tilkobling opprettes for første gang, vil datamaskinen din automatisk sette igang et program for å kunne gjenkjenne kameraet. Vent en stund.
* Når enhetene kommuniserer, er tilgangsindikatorene røde. Ikke bruk datamaskinen før indikatorene blir hvite.
• Hvis "USB-modus Masselager" ikke vises, må du stille inn [USB-tilkobl.] på [Masselager] (side 43).
• Hvis du bruker Windows 2000/Me, må du følge den prosedyren som er forklart i "Trinn 3-B: Kopiere bilder til en datamaskin" på side 51.
• Hvis du bruker Windows XP og veiviser-skjermbildet ikke vises automatisk, må du følge den prosedyren som er forklart under "Trinn 3-
B: Kopiere bilder til en datamaskin" på side 51.
Dette avsnittet beskriver et eksempel på kopiering av bilder til en "My Documents"
(Mine dokumenter)-mappe.
1 Etter at du har opprettet en USB-tilkobling i trinn 2, må du klikke på
[Copy pictures to a folder on my computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard]
(Kopier bilder til en mappe på datamaskinen, ved hjelp av
Microsofts veiviser for skanner og kamera) t [OK] når veiviser-vinduet vises automatisk på skrivebordet.
Skjermbildet "Scanner and Camera
Wizard" (Veiviser for skanner og kamera) vises.
Trinn 2: Koble sammen kameraet og datamaskinen
1Til (USB)-kontakten
2 Til USB-kontakten
USB-kabel
USB-modus
MENU Slå på
Masselager
Memory Stick
Tilgangsin-dikatorer*
Trinn 3-A: Kopiere bilder til en datamaskin
1
250
2 Klikk på [Next] (Neste).
Bildene som er lagret på kameraets
"Memory Stick Duo" vises.
• Hvis det ikke er satt inn noen "Memory
Stick Duo", vises bilder fra internminnet.
3 Klikk på avkrysningsboksen ved uønskede bilder for å oppheve merkingen av disse, så de ikke blir kopiert. Klikk deretter på
[Next] (Neste).
Skjermbildet "Picture Name and
Destination" (Bildenavn og mål) vises.
4 Velg et navn og et mål for bildene, og klikk på [Next] (Neste).
Bildekopieringen starter. Når kopieringen er fullført, vises skjermbildet "Other Options" (Andre alternativer).
• Dette avsnittet beskriver et eksempel på kopiering av bilder til "My Documents"
(Mine dokumenter)-mappen.
5 Klikk på knappen ved siden av
[Nothing. I'm finished working with these pictures] (Ingenting, jeg er ferdig med å jobbe med disse bildene) for å velge dette alternativet, og klikk så på [Next]
(Neste).
Skjermbildet "Completing the Scanner and Camera Wizard" (Fullføre Veiviser for skanner og kamera) vises.
6 Klikk på [Finish] (Fullfør).
Veiviservinduet lukkes.
• Hvis du vil fortsette å kopiere andre bilder, kobler du fra USB-kabelen. Følg deretter den prosedyren som er forklart i "Trinn 2: Koble sammen kameraet og datamaskinen" på side 49.
1
2
1
2
1
2Bruke datamaskinen
51
• Hvis du bruker Windows XP, må du følge den prosedyren som er forklart i "Trinn 3-A: Kopiere bilder til en datamaskin" på side 49.
Dette avsnittet beskriver et eksempel på kopiering av bilder til "My Documents"
(Mine dokumenter)-mappen.
1 Dobbeltklikk på [My Computer]
(Min datamaskin) t [Removable
Disk] (Flyttbar disk) t [DCIM].
2 Dobbeltklikk på mappen hvor de bildefilene du vil kopiere, er lagret.
Høyreklikk deretter på en bildefil for å vise menyen, og klikk på
[Copy] (Kopier).
• Hvis du vil ha informasjon om lagringsmål for bildefiler, se side 53.
3 Dobbeltklikk på mappen [My
Documents] (Mine dokumenter).
Høyreklikk deretter på vinduet
"My Documents" (Mine dokumenter) for å vise menyen, og klikk på [Paste] (Lim inn).
Bildefilene kopieres til mappen "My
Documents" (Mine dokumenter).
• Når målmappen for kopieringen allerede inneholder et bilde med det samme filnavnet, vises en melding som ber deg bekrefte overskriving av den eksisterende filen. Når du overskriver et eksisterende bilde med et nytt, slettes dataene fra den opprinnelige filen. For å kopiere en bildefil til datamaskinen uten overskriving, må du endre filnavnet og deretter kopiere bildefilen. Du bør imidlertid merke deg at det å endre filnavnet (side 54) kan innebære at du senere ikke vil kunne spille av det bildet med kameraet ditt.
Trinn 3-B: Kopiere bilder til en datamaskin
2
1
1
252
Dette avsnittet beskriver prosedyren for å se på kopierte bilder i mappen "My
Documents" (Mine dokumenter).
1 Klikk på [Start] t [My
Documents] (Mine dokumenter).
Innholdet i mappen "My Documents"
(Mine dokumenter) vises.
• Hvis du ikke bruker Windows XP, må du dobbeltklikke på [My Documents] (Mine dokumenter) på skrivebordet.
2 Dobbeltklikk på den ønskede bildefilen.
Bildet vises.
Utfør nedenstående prosedyrer på forhånd når du vil:• koble fra USB-kabelen
• ta ut en "Memory Stick Duo"
• sette inn en "Memory Stick Duo" i kameraet etter at du har kopiert bilder fra internminnet
• slå av kameraetx For Windows 2000/Me/XP
1 Dobbeltklikk på på oppgavelinjen.
2Klikk (USB-masselagringsenhet) t
[Stop] (Stopp).
3 Bekreft enheten i bekreftelsesvinduet, og klikk på [OK].
4 Klikk på [OK].
Enheten kobles fra.
• Trinn 4 er unødvendig for Windows XP.
Trinn 4: Vise bilder på datamaskinen
1
2
Slette USB-tilkoblingen
Dobbeltklikk herBruke datamaskinen
53
Bildefilene som er spilt inn med kameraet ditt, er gruppert som mapper på "Memory
Stick Duo".
Eksempel: Se på mapper i Windows XP
A Mappe som inneholder bildedata som er tatt opp med et kamera som ikke er utstyrt med en funksjon for opprettelse av mapper
B Mappe som inneholder bildedata som er tatt opp med dette kameraet
Når det ikke er opprettet noen nye mapper, finnes følgende mapper:– "Memory Stick Duo"; kun "101MSDCF"
– Internt minne; kun "101_SONY"
• Du kan ikke spille inn bilder i mappen
"100MSDCF". Bildene i disse mappene er bare tilgjengelige for visning.
• Du kan ikke spille inn bilder i eller spille av bilder fra mappen "MISC".
• Bildefiler navngis som følger. ssss står for et hvilket som helst nummer mellom 0001 og
9999. De numeriske delene av navnet på en filmfil som er tatt opp i filmmodus og dens tilhørende indeksfil er de samme.
– Stillbildefiler: DSC0ssss.JPG
– Filmfiler: MOV0ssss.A VI
– Indeksbildefiler som tas opp når du spiller inn film: MOV0ssss.THM
• Hvis du vil ha nærmere informasjon om mapper, kan du slå opp på side 31 og 40.
Lagringsmål og filnavn for bildefiler
A
B54
Vise bildefiler som er lagret på en datamaskin, med kameraet (med en "Memory Stick Duo")
Dette kapitlet beskriver prosessen med en
Windows-datamaskin som eksempel.
Når en bildefil som er kopiert til en datamaskin ikke lenger finnes på en
"Memory Stick Duo", kan du vise det bildet igjen på kameraet ved å kopiere bildefilen fra datamaskinen og over på en "Memory
Stick Duo".
• Trinn 1 er ikke påkrevet hvis navnet filen fikk i kameraet ikke er endret.
• Enkelte bilder vil kanskje ikke kunne spilles av, avhengig av bildestørrelsen.
• Når en bildefil er blitt behandlet av en datamaskin, eller når bildefilen er tatt opp av et kamera av en annen modell enn ditt, kan det ikke garanteres at du vil kunne spille av filen med kameraet ditt.
• Når det ikke finnes noen mappe, må du først opprette en med kameraet (side 40) og så kopiere bildefilen.
1 Høyreklikk på bildefilen, og klikk så på [Rename] (Gi nytt navn).
Endre filnavnet til "DSC0ssss".
Skriv inn et nummer mellom 0001 og
9999 for ssss.
• Hvis meldingen om bekreftelse av overskriving vises, må du skrive inn et annet nummer.
• Det kan hende det vil vises et filetternavn, avhengig av datamaskinens innstillinger.
Filetternavnet for stillbilder er JPG, og filetternavnet for filmer er A VI. Ikke endre filetternavnet.
2 Kopier bildefilen til "Memory Stick
Duo"-mappen i følgende rekkefølge.
1Høyreklikk på bildefilen, og klikk så på
[Copy] (Kopier).
2Dobbeltklikk på [Removable Disk]
(Utskiftbar disk) eller [Sony
MemoryStick] i [My Computer] (Min datamaskin).
3Høyreklikk på [sssMSDCF]-mappen i [DCIM]-mappen, og klikk på
[Paste] (Lim inn).
• sss står for et hvilket som helst tall fra 100 til 999.
1
2Bruke datamaskinen
55
Bruke "Cyber-shot Viewer" (inkludert)
Hvis du nyttiggjør deg programvaren, kan du bruke stillbilder og film fra kameraet på flere måter enn noen gang.
Dette avsnittet oppsummerer funksjonene i
"Cyber-shot Viewer" og inneholder grunnleggende instruksjoner.
Med "Cyber-shot Viewer" kan du:• Importere bilder tatt med kameraet og vise dem på skjermen.
• Organisere bilder så de kan vises på datamaskinen i en kalender, sortert etter opptaksdato.
• Retusjere, skrive ut og sende stillbilder som vedlegg til e-post, endre opptaksdato m.m.
• Hvis du vil ha nærmere informasjon om "Cyber-shot Viewer", kan du slå opp i Help.
For å gå til Help, må du klikke på [Start] t
[Programs] (Programmer) ([All Programs]
(Alle programmer) i Windows XP) t
[Sony Picture Utility] t [Help] t
[Cyber-shot Viewer].
Starte "Cyber-shot Viewer"
Dobbeltklikk på ikonet for (Cyber-shot
Viewer) på skrivebordet.
Eller gå via Start-menyen: Klikk på [Start] t [Programs] (Programmer) ([All
Programs] (Alle programmer) i Windows
XP) t [Sony Picture Utility] t [Cyber-shot Viewer].
Avslutte "Cyber-shot Viewer"
Klikk på -knappen i øvre høyre hjørne av skjermen.
Følg disse trinnene for å importere og vise bilder fra kameraet.
Importere bilder
1 Forviss deg om at "Media Check
Tool"* kjører.
* "Media Check Tool" er et program som automatisk registrerer og importerer bilder når en Memory Stick er satt inn eller kameraet er tilkoblet.
Se etter et ikon for (Media Check
Tool) på oppgavelinjen.
• Hvis intet ikon vises: Klikk på [Start] t [Programs] (Programmer) ([All
Programs] (Alle programmer) i Windows
XP) t [Sony Picture Utility] t [Cyber-shot Viewer] t [Tools] t [Media Check
To o l ] .
2 Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen.
Etter at kameraet automatisk er blitt registrert, vises skjermbildet [Import
Images].
• Hvis du vil bruke Memory Stick-sporet må du først slå opp på side 48.
• Hvis du bruker Windows XP og den automatiske avspillingsveiviseren dukker opp, må du lukke den.
Oversikt over "Cyber-shot
Viewer"
Starte og avslutte "Cyber-shot
Viewer"
Grunnleggende instruksjoner56
3 Importer bildene.
Klikk på [Import]-knappen for å begynne å importere bildene.
Standardinnstillingen gjør at bildene importeres til en mappe som opprettes i
"My Pictures" (Mine bilder), som navngis med importdatoen.
• Hvis du vil vite mer om å endre "Folder to be imported", se side 58.
Vise bilder
1 Kontrollere importerte bilder
Når importeringen er avsluttet, startes
"Cyber-shot Viewer". Miniatyrbilder av de importerte bildene vises.
• Mappen "My Pictures" (Mine bilder) er stilt inn som standardmappe i "Viewed folders".
• Du kan dobbeltklikke på et miniatyrbilde for
å vise det aktuelle bildet alene.
2 Vise bilder i "Viewed folders" sortert etter opptaksdato i en kalender
1Klikk på fanen [Calendar].
De årene bildene ble tatt, listes opp.
2Klikk på året.
Bilder som ble tatt det året vises, sortert i en kalender etter opptaksdato.
3Hvis du vil vise bildene månedsvis, må du klikke på den ønskede måneden.
Det vises miniatyrbilder av bilder som ble tatt den måneden.
4Hvis du vil vise bildene sortert etter klokkeslett, må du klikke på den
ønskede datoen.
Miniatyrer av bilder som ble tatt på den aktuelle dagen vises, sortert etter time.
Skjermbilde for årsvisning
Skjermbilde for månedsvisning
1
2
3
4Bruke datamaskinen
57
Skjermbilde for timesvisning
• For å liste opp bilder fra et bestemt år eller en bestemt måned, må du klikke på den aktuelle perioden til venstre på skjermen.
3 Vise individuelle bilder
Dobbeltklikk på et miniatyrbilde på skjermbildet for timesvisning for å vise bildet alene i et eget vindu.
• Du kan redigere viste bilder ved å klikke på verktøylinjeknappen .
Vise bilder i fullskjermmodus
For å starte lysbildevisning av aktuelle bilder i fullskjermmodus,

TXT / PDF

Available 11 files for DSC-P32 View all >
HelpDrivers Since March 2000