Sony DSC-P32 Download Manual

2-689-527-91(1) 2006 Sony Corporation
Digital Still Camera
Bruksanvisning till
Cyber-shot
Digital Still Camera
Bruksanvisning till
Cyber-shot
DSC-S500
”Handledning” (separat häfte)
Beskriver hur man ställer in kameran och använder dess grundfunktioner för tagning/uppspelning.
Digital Still Camera
Bruksanvisning
Innan du börjar använda enheten bör du läsa igenom den här bruksanvisningen och ”Handledning” (separat häfte) noga och sedan spara den som referens för framtiden.
Ha kul med kameran
Hur man använder menyerna
Hur man använder inställningsskärmarna
Hur man använder kameran tillsammans med en dator
Utskrift av stillbilder
Hur man ansluter kameran till en TV
Felsökning
Övrigt
Register2
Utsätt inte kameran för regn eller fukt eftersom det kan medföra risk för brand eller elstötar.
Denna produkt har testats och befunnits uppfylla kraven i EMC-direktivet angående användning av anslutningskablar på under 3 meter.
Observera
Elektromagnetiska fält med vissa frekvenser kan påverka bilden och ljudet på den här kameran.
Anmärkning
Om statisk elektricitet eller elektromagnetism orsakar att en dataöverföring avbryts mitt i
(misslyckas), så starta om programmet eller koppla loss anslutningskabeln (USB-kabeln osv.) och sätt i den igen.
Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter
(Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall.
Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall.
Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
VARNING
För kunder i Europa3
Att observera när kameran används
Vilka sorters ”Memory Stick”-minneskort som går att använda
(medföljer ej)
Det IC-lagringsmedium som används i den här kameran är ”Memory Stick Duo”- minneskort. Det finns två olika sorters
”Memory Stick”-minneskort.
”Memory Stick Duo”: ”Memory Stick
Duo”-minneskort går att använda i den här kameran.
”Memory Stick”: Det går inte att använda vanliga ”Memory Stick”-minneskort i den här kameran.
Andra sorters minneskort går inte att använda.
• Se sidan 82 för närmare detaljer om ”Memory
Stick Duo”-minneskort.
När man använder ett ”Memory Stick
Duo”-minneskort i ”Memory Stick”-kompatibel utrustning
Det går att använda ett ”Memory Stick
Duo”-minneskort genom att sätta i det i en
Memory Stick Duo-adapter (medföljer ej).
Memory Stick Duo-adapter
Ingen kompensation för förlorat inspelningsinnehåll
• Vi kan inte kompensera för om det inte går att ta bilder eller visa bilder på grund av fel på kameran, inspelningsmediet eller liknande.
Backup av internminnet och ”Memory
Stick Duo”-minneskortet
• Stäng inte av kameran eller ta bort batteriet eller
”Memory Stick Duo” när läsnings/skrivningslampan lyser eftersom det då finns risk för att data i internminnet eller på ”Memory
Stick Duo”-minneskortet blir förstörda. Skydda alltid dina data genom att ta en kopia av dem för säkerhets skull. Se sidan 21 om hur man gör för att ta en backup-kopia.
Angående inspelning/uppspelning
• Den här kameran är varken dammsäker, stänksäker eller vattentät. Läs igenom avsnittet
”Försiktighetsåtgärder” (sidan 86) innan du börjar använda kameran.
• Innan du börjar spela in sådant som bara händer en enda gång är det bäst att göra en provinspelning för att kontrollera att kameran fungerar som den ska.
• Var försiktig så att inte kameran blir våt. Om det kommer in vatten i kameran finns det risk för fel som i vissa fall inte går att reparera.
• Rikta inte kameran mot solen eller andra starka ljuskällor. Det kan orsaka fel på kameran.
• Använd inte kameran i närheten av källor till starka radiovågor eller radioaktiv strålning. Då kan det hända att kameran inte kan spela in eller spela upp bilder ordentligt.
• Om kameran används på sandiga eller dammiga ställen finns det risk att det blir fel på den.
• Om det bildas kondens (imma) i kameran så vänta tills den avdunstat innan du använder kameran (sidan 86).
• Undvik att skaka eller stöta till kameran.
Förutom att det kan bli fel på kameran så att det inte går att lagra några bilder, kan även inspelningsmediumet bli oanvändbart, eller bilddata kan bli skadade eller gå förlorade.
• Rengör blixtens yta före användningen. Hettan när blixten utlöses kan göra att smuts på blixtens yta orsakar fläckar eller fastnar på blixtens yta, så att inte tillräckligt mycket ljus strålar ut.4
Att observera angående LCD-skärmen och objektivet
• LCD-skärmen är tillverkad med extrem högprecisionsteknik vilket gör att minst 99,4% av bildpunkterna är praktiskt användbara. Det kan dock förekomma små punkter som alltid är svarta eller alltid lyser vitt, rött, blått eller grönt på LCD-skärmen. Detta är dock normalt och beror på tillverkningsmetoden, och påverkar inte de bilder som lagras på något sätt.
• Om LCD-skärmen eller objektivet utsätts för direkt solljus under längre tid finns det risk att det blir fel på kameran. Var försiktig när du lägger kameran nära ett fönster eller utomhus.
• Tryck inte på LCD-skärmen. Skärmen kan bli missfärgad vilket i sin tur kan leda till fel på den.
• På kalla ställen kan det hända att det uppstår en svans efter bilden på LCD-skärmen. Detta är inget fel.
• Denna kamera är utrustad med ett motorzoomobjektiv. Var försiktig så att du inte råkar stöta till objektivet och tryck inte på det.
Angående bilddatakompatibilitet
• Den här kameran följer de universella DCF-normerna (Design rule for Camera File system) som fastställts av JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Vi kan inte garantera att det går att visa bilder som är tagna med den här kameran på annan utrustning, eller att visa bilder som är tagna eller redigerade med annan utrustning på den här kameran.
Att observera angående upphovsrätt
TV-program, filmer, videokassetter och annat material kan vara upphovsrättsskyddat. Kopiering av sådant material utan särskilt tillstånd kan strida mot upphovsrättslagen.
Bilderna som förekommer i bruksanvisningen
Fotoexemplen som förekommer i denna bruksanvisning är reproduktioner, och inte verkliga bilder som tagits med den här kameran.
Svarta, vita, röda, blå och gröna prickar5
För att få fullt utbyte av den digitala stillbildskameran
Gör klart kameran och ta bilder på enklaste sätt
”Handledning” (separat häfte)
Förberedelser
Ta bilder på ett enkelt sätt
Visa/radera bilder
Skriva ut bilder
Felsökning
Övrigt
Bekanta dig med kameran
Den här bruks-anvisningen
• Ta bilder med dina favoritinställningar (Programmerad tagning) t sidan 23
• Använd olika tagnings/uppspelningsfunktioner med hjälp av menyn t sidan 25
• Ändra standardinställningarna t sidan 36
Anslut kameran till en dator eller skrivare
Den här bruks-anvisningen
• Kopiera dina bilder till en dator och redigera dem på olika sätt t sidan 45
• Skriv ut bilder genom att ansluta kameran direkt till en skrivare (gäller endast PictBridge-kompatibla skrivare) t sidan 62
Digital Still Camera
2
16
Innehållsförteckning
Att observera när kameran används...... 3
Grundteknik för bättre bilder ....... 9
Skärpa – Hur man ställer in skärpan för ett motiv....... 9
Exponering – Justering av ljusstyrkan ......... 10
Färg – Angående belysningens inverkan................. 11
Kvalitet – Angående ”bildkvalitet” och ”bildstorlek” .............. 12
Delarnas namn ............ 13
Indikatorer på skärmen ............. 15
Ändring av vad som visas på skärmen ............ 19
Antal stillbilder som går att lagra och inspelningstiden för filmer ............ 20
Om du inte har något ”Memory Stick Duo”-minneskort (lagring i internminnet)................ 21
Batteritiden och antalet bilder som går att lagra/visa................ 22
Hur man använder lägesomkopplaren.............23
Hur man använder menypunkterna........ 25
Menypunkter............. 26
Tagningsmenyn............ 27
(EV)
(Mätmetod)
WB (Vitbalans)
ISO
(Bildkvalitet)
Mode (Insp.sätt)
PFX (Bildeffekt)
(Mättnad)
(Skärpa)
(Inst.)
Ha kul med kameran
Hur man använder menyerna7
Visningsmenyn.............31
(Mapp)
- (Skydda)
DPOF
(Skriv ut)
(Diabild)
(Ändra storl.)
(Rotera)
(Inst.)
Hur man använder punkterna på inställningsskärmarna .........36
Kamera ......37
Digital zoom
Rögödereduc.
Autom. granskn.
Internminnesverktyg.............39
Format
Memory Stick-verktyg ..........40
Format
Skapa lagr.mapp
Byt lagr.mapp
Kopiera
Inställningar 1 ..........42
LCD-bakgr.bel.
Pip
Språk
Initialisera
Inställningar 2 ..........43
Filnummer
USB-ansl.
Video ut
Klockinställning
Hur man använder inställningsskärmarna
1
28
Hur man använder kameran tillsammans med en Windows-dator .........45
Installation av den medföljande mjukvaran ...... 47
Kopiering av bilder till datorn..... 48
Visning av bildfiler som är lagrade på en dator på kameran (med hjälp av ett ”Memory Stick Duo”-minneskort) ................ 54
Hur man använder ”Cyber-shot Viewer” (medföljer) ................. 55
Hur man använder kameran tillsammans med en Macintosh-dator ....... 59
Hur man skriver ut stillbilder...... 61
Direkt utskrift på en PictBridge-kompatibel skrivare ................. 62
Utskrift i en affär........... 65
Bildvisning på en TV-skärm ...... 67
Felsökning....... 69
Varningsmeddelanden .............. 80
Angående ”Memory Stick” ........ 82
Angående batterier ...... 84
Försiktighetsåtgärder ............... 86
Hur man använder kameran tillsammans med en dator
Utskrift av stillbilder
Hur man ansluter kameran till en TV
Felsökning
Övrigt
Register........ 88Ha kul med kameran
9
Ha kul med kameran
Grundteknik för bättre bilder
När man trycker ner avtryckaren halvvägs ställer kameran automatiskt in skärpan (autofokus).
Kom ihåg att bara trycka ner avtryckaren halvvägs.
Om bilden ser suddig ut trots att skärpan är inställd kan det bero på att kameran skakar. t Se
”Tips för att förhindra suddiga bilder” (nedan).
Skärpa
Hur man ställer in skärpan för ett motiv
Tryck ner avtryckaren helt.
Tryck ner avtryckaren halvvägs.
AE/AF-låsindikatorn
Blinkar , tänds/piper.
Tryck sedan ner avtryckaren helt.
Tips för att förhindra suddiga bilder
Håll kameran stadigt; låt armarna ta stöd mot kroppen. Du kan även stabilisera kameran genom att luta dig mot ett träd eller en byggnad bredvid dig. Ofta ger ett stativ ett bra resultat. Du bör använda blixt på mörka ställen.
Skärpa Exponering Färg Kvalitet
I det här kapitlet beskrivs grunderna för att använda kameran. Här beskrivs hur man använder olika funktioner på kameran som t.ex. lägesomkopplaren (sidan 23), menyerna
(sidan 25), osv.
30
VGAFINE
F2.8 3310
Det går att skapa olika bilder genom att variera exponeringen och ISO-känsligheten.
Exponeringen är den mängd ljus som släpps in i kameran när man trycker ner avtryckaren.
Justering av ISO-känsligheten
ISO-värdet är ett mått på känsligheten och ger en uppskattning av hur mycket ljus en ljuskänslig anordning (eller en fotografisk film) uppfattar. Även om exponeringen är densamma blir bilderna olika med olika ISO-känslighet.
För att justera ISO-känsligheten t sidan 28
Exponering
Justering av ljusstyrkan
Överexponering
= för mycket ljus
Bilden blir vitaktig.
I det helautomatiska läget ställs exponeringen automatiskt in på ett lämpligt värde. Du kan även själv ställa in exponeringen för hand med hjälp av nedanstående funktioner.
Justering av exponeringsvärdet:Gör det möjligt att justera den exponering som kameran har ställt in. t sidan 27
Mätmetod:Gör det möjligt att ändra vilken del av motivet som ska mätas för att ställa in exponeringen. t sidan 27
Korrekt exponering
Underexponering
= för lite ljus
Bilden blir mörk.
Hög ISO-känslighet
Används för att ta ljusa bilder även på mörka ställen.
Samtidigt ökar dock störningarna i bilden.
Låg ISO-känslighet
Används för att ta mjukare bilder.
Bilden kan å andra sidan bli mörkare.
Slutartid = Den tidsperiod under vilken kameran släpper in ljus
Bländare = Storleken på den öppning som ljuset släpps in igenom
ISO = Inspelningskänslighet
Exponering:Ha kul med kameran
11
Motivets skenbara färg påverkas av belysningsförhållandena.
Exempel: Färgerna i en bild påverkas av belysningsförhållandena
I det helautomatiska läget ställs färgtonerna in automatiskt.
Du kan även själv justera färgtonerna för hand med hjälp av punkten [Vitbalans] (sidan 28).
Färg
Angående belysningens inverkan
Väder/belysning Dagsljus Molnigt Lysrör Glödlampsbelysning
Ljusets egenskaper Vitt (standard) Blåaktigt Blåtonat Rödaktigt12
En digital bild består av ett antal små punkter som kallas för bildpunkter eller pixlar.
Ju fler bildpunkter, desto större blir bilden och desto mer minne tar den upp, men samtidigt blir bilden mer detaljerad. ”Bildstorleken” är ett mått på antalet bildpunkter. Även om det inte går att se skillnaden på skärmen på kameran blir såväl detaljerna som databearbetningstiden annorlunda när bilden skrivs ut eller visas på en datorskärm.
Beskrivning av förhållandet mellan bildpunkterna och bildstorleken
Hur man ställer in bildstorleken
Standardinställningarna är markerade med .
* Bilderna lagras med samma förhållande på 3:2 som används på fotopapper, vykort, osv.
Inställning av bildkvaliteten i kombination med kompressionsgraden (sidan 29)
Det går att ställa in kompressionsgraden för lagring av digitala bilder. När man väljer en hög kompressionsgrad försvinner en del av de fina detaljerna, men filerna blir mindre.
Kvalitet
Angående ”bildkvalitet” och ”bildstorlek”
1 Bildstorlek: 6M
2 816 bildpunkter × 2 112 bildpunkter = 5 947 392 bildpunkter
2 Bildstorlek: VGA(E-Mail)
640 bildpunkter × 480 bildpunkter = 307 200 bildpunkter
Bildpunkt
Många bildpunkter
(Hög bildupplösning men stora filer)
Exempel: För utskrift i upp till A4-format
Få bildpunkter
(Grövre bildkvalitet men mindre filer)
Exempel: Bilder som ska skickas som e-post
Bildstorlek Användningsriktlinjer
6M (2816×2112) Större
Mindre
Utskrift i A4-format eller högdensitetsbilder i A5-format
3:2 (2816×1872)*
3M (2048×1536)
2M (1632×1224) Utskrift i vykortsformat
Inspelning av ett stort antal bilder
För att skicka bilder med e-mail eller för webbsidor
VGA (E-Mail)
(640×480)
2816
2112
480
640
BildpunkterHa kul med kameran
13
Delarnas namn
Se sidorna inom parentes för närmare detaljer om hur de olika funktionerna används.
A Avtryckare
B Lägesomkopplare (23)
C Blixt
D Mikrofon
E Objektiv
F POWER-knapp
G POWER-lampa
H Självutlösarlampa
I Summer
J (USB)-kontakt
K A/V OUT-kontakt
L Stativfäste
• Använd ett stativ med en skruvlängd på högst 5,5 mm. Det går inte att fästa kameran ordentligt på stativ med längre skruv än
5,5 mm, och det finns även risk för skador på kameran.
M Lock till batteri/”Memory Stick Duo”-facket
N Skydd för nätadaptersladd
När du använder nätadaptern AC-LS5K
(medföljer ej)
16
2
7
3
4
5
9
8q;qaqsqdqf
1
2
3
4
5
Se till att inte sladden kommer i kläm när du stänger locket.14
O Vid tagning: Zoomknapp (W/T, vidvinkel/tele)
Vid visning: /
(uppspelningszoom)-knapp/
(index)-knapp
P LCD-skärm (19)
Q -knapp (bildstorlek/radering)
R (skärmstatus)-knapp (19)
S Ögla för handlovsrem
T MENU-knapp (26)
U Styrknapp
Menyn tänd: v/V/b/B/z
Menyn släckt: / / /
V Läsnings/skrivningslampa qhqjqgqlqkw;wawsHa kul med kameran
15
Indikatorer på skärmen
Se sidorna inom parentes för närmare detaljer om hur de olika funktionerna används.
Vid tagning av stillbilder
Vid inspelning av filmer
A
B
+2.0EV F2.8 33
101 VGA
30 30
101
+
[00:00:30] 00:00:00 STBY
+2.0EV
Indikator Betydelse
Återstående batteritid z AE/AF-lås
Inspelningssätt (23, 29)
Vitbalans (28)
STBY
INSP
Standby/filminspelning
Lägesomkopplare (scenval)
Lägesomkopplare (23)
Blixtläge
Blixtladdning
Rödögereducering (38)
Skärpa (30)
Mättnad (30)
Mätmetod (27)
Bildeffekter (30)
Indikator Betydelse
Makro
SL16
CD
E
Indikator Betydelse
Bildstorlek (12)
FINE STD Bildkvalitet (29)
Lagringsmapp (40)
• Den här punkten visas inte när internminnet används.
Återstående internminneskapacitet (20)
Återstående ”Memory
Stick”-kapacitet (20)
00:00:00
[00:00:30]
Inspelningstid [maximal inspelningstid] (20)
30 Återstående antal lagringsbara bilder (20)
Självutlösaren
ISO-tal (28)
6M
3:2
3M
2M VGA 320
101
Indikator Betydelse
E Varning för svagt batteri
(22, 80)
+ Spotmätningshårkors (27)
Autofokusram
Indikator Betydelse
33 Slutartid
F2.8 Bländarvärde
+2.0EV Exponeringsvärde (27)
(visas inte på skärmen på föreående sida)
Meny (25)Ha kul med kameran
17
Vid visning av stillbilder
Vid uppspelning av filmer
A
B
C
101 VGA
1.3
101 12/12
+2.0EV
F2.8 33
TILLBAKA/NÄSTA
Indikator Betydelse
Återstående batteritid
Bildstorlek (12)
Inspelningssätt (23)
N Uppspelning
- Skydd (32)
Utskriftmarkering (DPOF)
(65)
Mappbyte (31)
• Den här punkten visas inte när internminnet används.
Zoomförstoringsgrad (37)
Indikator Betydelse
101-0012 Mapp/filnummer (31)
Uppspelningsmätare
Indikator Betydelse
PictBridge-anslutning (63)
Lagringsmapp (40)
• Den här punkten visas inte när internminnet används.
Uppspelningsmapp (31)
• Den här punkten visas inte när internminnet används.
Återstående internminneskapacitet (20)
Återstående ”Memory
Stick”-kapacitet (20)
8/8 12/12 Bildnummer/antal lagrade bilder i vald mapp
00:00:12 Räkneverk
6M
3:2
3M
2M VGA 320
1.3
101
10118
D
E
Indikator Betydelse
PictBridge-anslutning (64)
• Koppla inte bort USB-kabeln när ikonen visas.
+2.0EV Exponeringsvärde (27)
ISO-tal (28)
Mätmetod (27)
Blixt
Vitbalans (28)
33 Slutartid
F2.8 Bländarvärde
Uppspelningsbild
Indikator Betydelse
2006 1 1
9:30 AM
Inspelningsdatum/tidpunkt för bilden
Meny (25)
• Vid uppspelning av film visas inte menyraden när du trycker på MENU.

TILLBAKA/
NÄSTA
Bildval
DPOFHa kul med kameran
19
Ändring av vad som visas på skärmen
Varje gång du trycker på (skärmstatus)-knappen ändras visningen enligt följande.
30
VGA
Indikatorerna släckta
Indikatorerna tända20
Antal stillbilder som går att lagra och inspelningstiden för filmer
Tabellerna visar det ungefärliga antalet stillbilder och inspelningstiden för rörliga bilder när du använder ett ”Memory Stick Duo”-minneskort och ett internminne (ca 25 MB) som har formaterats med kameran. Dessa värden kan variera beroende på tagningsförhållandena. För bildstorlek och bildkvalitet, se sidan 12.
Antal stillbilder (Det övre värdet är med bildkvaliteten inställd på [Fin] och det undre värdet med bildkvaliteten inställd på [Standard].) (Enhet: Bilder)
• Antalet bilder är angivet för när punkten [Mode] är inställd på [Normal].
• Om det går att lagra fler än 9 999 bilder visas indikatorn ”>9999”.
• Det går att ändra storleken på bilderna efteråt (se [Ändra storl.], sidan 34).
Inspelningstid för filmer (Enheter: timmar: minuter: sekunder)
• När bilder som är tagna med en äldre Sony-modell spelas upp på den här kameran kan det hända att de inte visas i sin verkliga storlek.
Kapacitet
Storlek
Internminnet 32MB 64MB 128MB 256MB 512MB 1GB 2GB
6M 7 10 21 42 77 157 322 660
14 19 39 79 142 290 592 1215
3:2 7 10 21 42 77 157 322 660
14 19 39 79 142 290 592 1215
3M 15 20 41 82 148 302 617 1266
28 37 74 149 264 537 1097 2250
2M 25 33 66 133 238 484 988 2025
47 61 123 246 446 907 1852 3798
VGA
(E-Mail)
152 196 394 790 1428 2904 5928 12154
258 318 637 1276 2400 4802 9762 19961
Kapacitet
Storlek
Internminnet 32MB 64MB 128MB 256MB 512MB 1GB 2GB
320×240 0:01:20 0:01:40 0:03:20 0:06:40 0:12:50 0:25:20 0:51:30 1:44:10Ha kul med kameran
21
Om du inte har något ”Memory Stick Duo”-minneskort (lagring i internminnet)
Kameran har ett internminne på ungefär 25 MB. Detta minne går inte att ta ut. Även om det inte sitter något ”Memory Stick Duo”-minneskort i kameran går det att ta bilder med hjälp av det här internminnet.
Vi rekommenderar att du alltid säkerhetskopierar (gör en backup-kopia av) dina data på något av följande sätt.
För att kopiera data till ett ”Memory Stick Duo”-minneskort
Gör klart ett ”Memory Stick Duo”-minneskort med en kapacitet på minst 32 MB, och utför sedan proceduren som beskrivs i avsnittet [Kopiera] (sidan 41).
För att kopiera data till hårddisken i en dator
Utför proceduren på sidan 48 till 51 utan något ”Memory Stick Duo”-minneskort isatt i kameran.
• Det går inte att flytta bilddata från ett ”Memory Stick Duo”-minneskort till internminnet.
• Det går att kopiera data som är lagrade i kamerans interminne till en dator genom att ansluta kameran till datorn via USB, men det går inte att kopiera data från en dator till internminnet.
När ett ”Memory Stick Duo”-minneskort är isatt
[Inspelning]: Bilderna lagras på ”Memory Stick Duo”-minneskortet.
[Uppspelning]: Bilderna på ”Memory Stick Duo”-minneskortet spelas upp.
[Menyer, Inställningar, osv.]: Det går att utföra olika funktioner för bilderna på ”Memory Stick Duo”-minneskortet.
När det inte sitter i något ”Memory Stick
Duo”-minneskort
[Inspelning]: Bilderna lagras i internminnet.
[Uppspelning]: Bilderna som är lagrade i internminnet spelas upp.
[Menyer, Inställningar, osv.]: Det går att utföra olika funktioner för bilderna i internminnet.
Angående bilddata som är lagrade i internminnet
Intern-minnet
B
B22
Batteritiden och antalet bilder som går att lagra/visa
Tabellerna visar ungefär hur många bilder som går att ta/visa upp och hur länge batteriet varar vid tagning i [Normal]-läget med fulladdade batterier och vid en temperatur på 25°C. Antalet bilder som går att lagra eller visa medger även byte av
”Memory Stick Duo”-minneskortet vid behov.
Observera att det faktiska antalet bilder kan bli lägre än vad som anges i tabellerna beroende på användningsförhållandena.
• Batterikapaciteten sjunker både med antalet användningsomgångar och med tiden
(sidan 84).
• Antalet bilder som går att lagra/visa och batteritiden sjunker under följande förhållanden:– Vid låg temperatur.
– När blixten används ofta.
– Om kameran slås på och stängs av upprepade gånger.
– Om zoomen används ofta.
– Med [LCD-bakgr.bel.] ställt på [Ljus]
– När batterierna är svaga.
• Värdena som visas för alkaliska batterier är baserade på kommersiella normer och gäller därför inte för alla alkaliska batterier under alla förhållanden. De verkliga värdena kan variera beroende på batteritillverkare och batterityp, förhållanden i omgivningen, vilka inställningar du gjort på produkten o.s.v.
• Det alkaliska batteriet (medföljer) är endast avsett för provanvändning. Det är möjligt att du behöver köpa ytterligare ett batteri när du använder kameran under normala förhållanden.
Vid tagning av stillbilder
Mer information finns under ”Batteritid och antal bilder som kan tas” i ”Handledning”.
• Vid tagning under följande förhållanden:– Punkten (Bildkvalitet) är inställd på
[Fin].
– Tagning av en bild var 30:e sekund.
– Zoomen växlar mellan vidvinkel och tele.
– Blixten utlöses för varannan bild.
– Kameran slås på och stängs av en gång per tio bilder.
• Mätmetoden är baserad på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Antalet bilder som går att lagra och batteritiden
ändras inte, oavsett bildstorlek.
Vid visning av stillbilder
• Visning av enstaka bilder i tur och ordning med ca. tre sekunders mellanrum
Vid inspelning av filmer
Batteri Antal bilder
Batteritid
(min.)
Alkaliskt Ca. 1800 Ca. 90
NH-AA-DB
(Ni-MH)
Ca. 4800 Ca. 240
Batteri Batteritid (min.)
Alkaliskt Ca. 40
NH-AA-DB
(Ni-MH)
Ca. 120Ha kul med kameran
23
Hur man använder lägesomkopplaren
Ställ in lägesomkopplaren på önskad funktion.
Lägen för stillbildstagning
I den här ”Bruksanvisning till Cyber-shot” visas de möjliga lägena för lägesomkopplaren på följande sätt.
Lägesomkopplare
Styrknapp : Inspelning av filmer: Uppspelning/redigering: Autom. inställningar
Används för att ta bilder på enklaste sätt med helautomatiska inställningar.: Scenlägen
Gör det möjligt att ta bilder med olika förinställningar för olika sorters scener.: Autoprogramläge
Gör det möjligt att ta bilder med exponeringen (såväl slutartiden som bländaren) automatiskt inställd. Det går även att välja olika inställningar på menyn.
(För närmare detaljer om vilka funktioner det går att välja mellan t sidan 26)
Går ej att välja Går att välja24
Scenval
Kameran ställer in en lämplig kombination för olika funktioner för att göra det möjligt att ta bilder på bästa sätt för en viss sorts scen.
( : det går att välja önskad inställning)
Makro Blixt Vitbalans Burst
——
Auto —
——
/
— /
SLHur man använder menyerna
25
Hur man använder menyerna
Hur man använder menypunkterna
1 Slå på strömmen och ställ in lägesomkopplaren.
Vilka menypunkter som går att välja beror vad lägesomkopplaren är ställd på.
2 Tryck på MENU för att tända menyn.
3 Välj önskad menypunkt med b/B på styrknappen.
• Om önskad punkt inte visas så fortsätt att trycka på b/B tills den punkten visas på skärmen.
• T r y c k p å z efter att du har valt en punkt när lägesomkopplaren är ställd på .
4 Välj inställning med v/V.
Vald inställning zoomas in och ställs in.
5 Tryck på MENU för att släcka menyn igen.
• Om det finns menypunkter som inte får plats på skärmen visas ett v/V-märke i kanten på det ställe där menypunkter brukar visas. Välj det märket med styrknappen för att se de menypunkter som inte visas.
• Det går inte att ställa in punkter som inte går att välja.v/V/b/B-knappz-knapp
Lägesomkopplare
Styrknapp
MENU-knapp
80
100
400
200
Auto
ISO
WB ISO26
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 25
Menypunkter
Vilka menypunkter som går att ställa in beror på vad lägesomkopplaren är inställd på. Endast punkter som går att ställa in visas på skärmen.
Tagningsmenyn (sidan 27)
Uppspelningsmenyn (sidan 31)
( : går att ställa in)
Lägesomkopplarens position: Scen
(EV) — —
(Mätmetod) — —
WB (Vitbalans) — —
ISO — — —
(Bildkvalitet) — — —
Mode (Insp.sätt) — —
PFX (Bildeffekt) — —
(Mättnad) — — — —
( S k ä r p a ) — ———
(Inst.) —
( M a p p ) ————
- ( S k y d d a ) ————
D P O F ————
( S k r i v u t ) ————
( D i a b i l d ) ————
( Ä n d r a s t o r l . ) ————
( R o t e r a ) ————
( I n s t . ) ————Hur man använder menyerna
27
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 25
Tagningsmenyn
Standardinställningarna är markerade med .
• För närmare detaljer om exponering t sidan 10
• Kompensationsvärdet kan ställas in i steg om 1/3EV .
• Om man tar ett motiv där det är mycket ljust eller mycket mörkt eller när man använder blixt, kan det hända att exponeringsjusteringen inte får så stor effekt.
Används för att välja vilken metod som ska användas för att välja vilken del av motivet som ska mätas för att ställa in exponeringen.
• För närmare detaljer om exponering t sidan 10
(EV)
M +2.0EV Mot +: Gör bilden ljusare.
0EV Exponeringen ställs in automatiskt av kameran.m –2.0EV Mot –: Gör bilden mörkare.
(Mätmetod)
Spot (Spotmätning)
()
Endast en viss del av motivet mäts.
• Den här funktionen är praktisk när motivet är i motljus eller när det är stark kontrast mellan motivet och bakgrunden.
Multi (Multi-patternmätning) Bilden delas upp i flera områden som mäts upp var för sig.
Därefter ställer kameran in en välbalanserad exponering.
För att justera exponeringen manuellt.
Mot – Mot +
30
33
Spotmätningshårkors
Rikta in hårkorset över motivet28
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 25
Används för att justera färgtonerna efter belysningsförhållandena t.ex. när färgerna i bilden ser konstiga ut.
• För närmare detaljer om vitbalans t sidan 11
• Under flimrande lysrör kan det hända att det inte går att ställa in vitbalansen ordentligt, även om man väljer (Lysrör).
• Det kan hända att vissa alternativ inte går att välja, beroende på vilket scenläge som är inställt (sidan 24).
Används för att ställa in ljuskänsligheten som ett ISO-värde. Ju högre värde, desto högre känslighet.
• För närmare detaljer om ISO-känslighetet t sidan 10
• Observera att störningarna i bilden tenderar att öka när ISO-känsligheten ökar.
• För scenlägena ställs [ISO] in på [Auto].
WB (Vitbalans)n (Glödlampa ) Används för att ställa in vitbalansen på ställen där belysningsförhållandena ändras snabbt som t.ex. på ett party, eller i stark belysning som t.ex. i en fotoateljé.
(Lysrör) Används för att ställa in vitbalansen för lysrörsbelysning.
(Molnigt) Används för att ställa in vitbalansen för en molnig himmel.
(Dagsljus) Används för att ställa in vitbalansen för utomhustagningar, nattscener, neonljus, fyrverkerier, soluppgångar, eller förhållandena precis före eller efter en solnedgång.
Auto Används för att ställa in vitbalansen automatiskt.
ISO
400 Välj ett högt värde vid tagning på mörka ställen eller vid tagning av motiv som rör sig snabbt, eller välj ett lågt värde för att få bättre bildkvalitet.
200
100
80
AutoHur man använder menyerna
29
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 25
Används för att ställa in stillbildskvaliteten.
• För närmare detaljer om bildkvaliteten t sidan 12
Används för att ställa in om kameran ska ta flera bilder i följd när man trycker på avtryckaren.
Angående [Burst]
• Blixten ställs in på (blixten avstängd).
• När man spelar in med självutlösaren tas högst tre bilder i serie.
• När batterierna blir för svaga, eller när internminnet eller ”Memory Stick Duo”-minneskortet blir fullt, avbryts Burst-tagningen.
• Det kan hända att det inte går att ta bilder i Burst-läget beroende på scenläget (sidan 24).
• Tagningsintervallet är ungefär 2 sekunder.
Maximalt antal bilder som går att ta i en följd
(Enhet: bilder)
(Bildkvalitet)
Fin (FINE) Används för att ta bilder med hög upplösning (låg kompression).
Standard (STD) Används för att ta bilder med normal upplösning (hög kompression).
Mode (Insp.sätt)
Burst ( ) Kameran tar maximalt antal bilder i en följd (se följande tabell) när man trycker ner avtryckaren och håller den nedtryckt.
• När ”Inspelning pågår” släcks går det att ta nästa bild.
Normal Kameran tar bara en bild i taget.
Kvalitet
Storlek
Fin
(Högupplösning)
Standard
6M 3 3
3:2 3 3
3M 3 3
2M 3 3
VGA (E-Mail) 3 330
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 25
Gör att du kan ta bilder med specialeffekter.
Ställer in mättnaden i bilden.
Används för att ställa in skärpan för bilden.
Se sidan 36.
PFX (Bildeffekt)
Svartvit ( ) Bilden spelas in i svartvitt (monokrom).
Brunton ( ) Spelar in bilderna bruntonade (som på gamla fotografier).
Av Ingen effekt.
(Mättnad)
+ (5) Mot +: Gör färgerna ljusare.
Normal
– (5) Mot –: Gör färgerna mörkare.
(Skärpa)
+ ( ) Mot +: Gör bilden skarpare.
Normal
– ( ) Mot –: Gör bilden mjukare.
(Inst.)Hur man använder menyerna
31
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 25
Visningsmenyn
Standardinställningarna är markerade med .
Används för att välja mappen som innehåller den bild som du vill spela upp när kameran används med ett ”Memory Stick Duo”-minneskort.
1 Välj önskad mapp med b/B på styrknappen.
2 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.z Angående mappar
Kameran lagrar bilder i en bestämd mapp på ”Memory Stick Duo”-minneskortet (sidan 40). Det går att byta mapp och att skapa nya mappar.
• För att skapa en ny mapp t [Skapa lagr.mapp] (sidan 40)
• För att byta lagringsmapp för bilderna t [Byt lagr.mapp] (sidan 41)
• När det finns flera mappar på ”Memory Stick Duo”-minneskortet och den första eller sista bilden i en mapp visas, tänds följande indikatorer.: Hoppa till föregående mapp.: Hoppa till nästa mapp.: Hoppa till antingen föregående eller nästa mapp.
(Mapp)
OK Se följande procedur.
Ångra Används för att ångra ett val.
102 2/2
2006
9
111 : :05:34AM
OK32
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 25
Används för att skydda bilder från att bli raderade av misstag.
För att skydda bilder i enbildsläget
1 Tänd den bild som du vill skydda.
2 Tryck på MENU för att tända menyn.
3 Välj [-] (Skydda) med b/B på styrknappen, och tryck sedan på z.
Bilden är nu skyddad och skyddsindikatorn - tänds för den bilden.
4 Om du vill skydda ännu fler bilder så välj önskad bild med b/B, och tryck sedan på z.
För att skydda bilder i indexläget
1 Visa indexskärmen genom att trycka på (Index).
2 Tryck på MENU för att tända menyn.
3 Välj [-] (Skydda) med b/B på styrknappen, och tryck sedan på z.
4 Välj [Välj] med v/V, och tryck sedan på z.
5 Välj den bild som du vill skydda med v/V/b/B, och tryck sedan på z.
En grön --indikator tänds för vald bild.
6 Upprepa steg 5 för att skydda ytterligare bilder.
7 Tryck på MENU.
8 Välj [OK] med B, och tryck sedan på z.
--indikatorn blir vit. Valda bilder skyddas.
• Om du vill skydda alla bilderna i mappen så välj [Alla i mappen] i steg 4, och tryck på z. Välj [På] med
B, och tryck sedan på z.
- (Skydda)
Skydda (-) Se följande procedur.
Avsl. Används för att lämna skyddsfunktionen.
VGA
2/9
Skydda
Avsl.
TILLBAKA/NÄSTA
-
MENU NÄST A • VÄLJ
- (grön)Hur man använder menyerna
33
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 25
För att ta bort skyddet
I enbildsläget
Tryck på z i steg 3 eller 4 i ”För att skydda bilder i enbildsläget”.
I indexläget
1 Välj den bild som du vill ta bort skyddet för i steg 5 i ”För att skydda bilder i indexläget”.
2 Tryck på z så att --indikatorn blir grå.
3 Upprepa ovanstående manöver för alla bilder som du vill ta bort skyddet för.
4 Tryck på MENU, välj [OK] med B, och tryck sedan på z.
För att ta bort skyddet för alla bilder i mappen
Välj [Alla i mappen] i steg 4 i ”För att skydda bilder i indexläget”, och tryck på z. Välj [Av] med B, och tryck sedan på z.
• Observera att när man formaterar internminnet eller ”Memory Stick Duo”-minneskortet raderas alla data i minnet respektive på kortet, inklusive skyddade bilder, och de bilderna går sedan inte att återställa.
• Det kan ta en liten stund att skydda en bild.
Används för att lägga till en -markering (utskriftsmarkering) för bilder som du vill skriva ut (sidan 65).
Se sidan 62.
Används för att spela upp de inspelade bilderna i tur och ordning (bildspel).
Intervall
DPOF
(Skriv ut)
(Diabild)
3 s Används för att ställa in intervallet vid bildspel.
5 s
10 s
30 s
1 minFör närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 25
34
Bild
Upprepa
1 Välj [Intervall], [Bild] och [Upprepa] med v/V/b/B på styrknappen.
2 Välj [Start] med V/B, och tryck sedan på z.
Bildspelet startar.
Man avslutar diabildsvisningen genom att trycka på z och välja [Avsl.] med B och sedan trycka på z.
• Under ett bildspel kan du visa föregående/nästa bild med b/B.
• Intervallinställningen är bara ett riktmärke och det faktiska intervallet kan variera beroende på bildstorleken mm.
Det går att ändra storleken på en lagrad bild (Ändra storl.) och spara den som en ny fil.
Originalbilden finns kvar även efter storleksändringen.
1 Tänd den bild som du vill ändra storleken på.
2 Tryck på MENU för att tända menyn.
3 Välj [ ] (Ändra storl.) med b/B på styrknappen, och tryck sedan på z.
4 Välj önskad storlek med v/V, och tryck sedan på z.
Bilden lagras i den nya storleken som den nyaste filen i lagringsmappen.
Mapp Bilderna i vald mapp spelas upp.
Alla Alla bilder på ”Memory Stick Duo”-minneskortet spelas upp.
På Bilderna visas i en kontinuerlig loop.
Av När alla bilder har visats avbryts bildspelet.
Start Se följande procedur.
Ångra Används för att avbryta bildspelet.
(Ändra storl.)
6M Dessa storleksangivelser är bara ett riktmärke (sidan 12).
3M
2M
VGA
Ångra Används för att avbryta storleksändringen.Hur man använder menyerna
35
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 25
• Mer information om [Bildstorlek] finns på sidan 12.
• När du ändrar från en liten storlek till en större, försämras bildkvaliteten.
• Du kan inte ändra bildstorleken till [3:2].
• Om du ändrar storlek på en [3:2]-bild visas svarta band upptill och nedtill på bilden.
Används för att rotera en stillbild.
1 Tänd den bild som du vill vrida.
2 Tryck på MENU för att tända menyn.
3 Välj [ ] (Rotera) med b/B på styrknappen, och tryck sedan på z.
4 Välj [ ] med v, och vrid sedan bilden med b/B.
5 Välj [OK] med v/V, och tryck sedan på z.
• Du kan inte rotera skyddade bilder eller filmer.
• Det kan hända att det inte går att vrida bilder som är tagna med andra kameror.
• När bilder visas på en dator kan det hända att bildvridningsinformationen inte reflekteras beroende på mjukvaran.
Se sidan 36.
(Rotera)
Används för att rotera en bild. Se följande procedur.
OK Används för att utföra roteringen. Se följande procedur.
Ångra Används för att avbryta roteringen.
(Inst.)36
Hur man använder inställningsskärmarna
Hur man använder punkterna på inställningsskärmarna
Det går att ändra standardinställningarna via inställningsskärmarna.
1 Slå på strömmen.
2 Tryck på MENU för att tända menyn.
3 Tryck först på B på styrknappen, gå till inställningen (Inst.), och tryck sedan en gång till på B.
4 Tryck på v/V/b/B på styrknappen för att välja den punkt du vill ställa in.
Ramen runt vald punkt blir gul.
5 Tryck på z för att mata in inställningen.
För att släcka skärmen (Inst.) trycker man på MENU.
För att återvända till menyn från (Inst.)-skärmen trycker man upprepade gånger på b på styrknappen.
För att avbyta inställningarna på skärmen (Inst.)
Välj [Ångra] om det alternativet visas, och tryck sedan på z på styrknappen. Om det alternativet inte visas så välj om föregående inställning igen.
• Denna inställning hålls kvar i minnet även när kameran stängs av.v/V/b/B-knappz-knapp
Lägesomkopplare
Styrknapp
MENU-knapp
Ångra
Inställningar 2
Filnummer:USB-ansl.:Video ut:Klockinställning:Hur man använder inställningsskärmarna
37
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 36
Kamera
Standardinställningarna är markerade med .
Används för att välja digitalt zoomläge. Kameran förstorar bilden med hjälp av optisk zoom
(upp till 3×). När zoomförstoringsgraden överskrider 3× använder kameran antingen smart zoom eller digital precisionszoom.
Bildstorlek och maximal zoomförstoringsgrad när smart zoom används
• När du trycker på zoomknappen visas zoomskalan.
• Det optiska zoomområdet ingår i den maximala zoomförstoringsgraden för smart zoom/precisionszoom.
• När den smarta zoomen används kan det hända att bilden på skärmen ser grovkornig ut. Detta fenomen har dock ingen inverkan på själva bilden som lagras.
Digital zoom
Smart
(Smart zoom)
()
Bilden förstoras digitalt, praktiskt taget utan förvrängning.
Detta läge går inte att använda när bildstorleken är inställd på
[6M] eller [3:2].
• Den maximala zoomförstoringsgraden för smart zoom visas i följande tabell.
Precision
(Digital precisionszoom)
()
Alla bildstorlekar förstoras upp till maximalt 6×, men bildkvaliteten sjunker.
Av Den digitala zoomen används ej.
Storlek Maximal zoomförstoringsgrad
3M Ca. 4,1×
2M Ca. 5,1×
VGA (E-Mail) Ca. 13×
W-sidan om den här linjen är det optiska zoomområdet, och T-sidan det digitala zoomområdet.
Zoomförstoringsgrad38
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 36
Används för att minska risken för röda ögon i bilden vid blixttagning. Gör denna inställning före tagningen.
• Det tar ungefär en sekund innan slutaren utlöses, så håll kameran stadigt för att undvika att bilden blir suddig på grund av att kameran skakar. Se även till att inte motivet rör sig.
• Det kan hända att rödögereduceringen inte ger önskad effekt beroende på individuella skillnader, avståndet till motivet, att motivet inte ser förblixten, eller andra faktorer.
Används för att se den inspelade bilden i ca. två sekunder direkt efter tagningen av en stillbild.
• Du kan inte ta nästa bild när automatisk granskning visas. Om man trycker ner avtryckaren halvvägs i det läget släcks den tagna bilden på skärmen och det går att ta nästa bild med en gång.
Rögödereduc.
På ( ) Minskar risken för röda ögon.
• Blixten utlöses två eller flera gånger innan själva tagningen.
Av Rödögereduceringen avstängd.
Autom. granskn.
På Automatisk granskning används.
Av Automatisk granskning används inte.Hur man använder inställningsskärmarna
39
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 36
Internminnesverktyg
Den här punkten visas inte när ett ”Memory Stick Duo”-minneskort är isatt i kameran.
Standardinställningarna är markerade med .
Används för att formatera internminnet.
• Observera att när man formaterar internminnet raderas alla data i det för gott, även inklusive skyddade bilder.
1 Välj [OK] med v på styrknappen, och tryck sedan på z.
Meddelandet ”Alla data i internminne kommer att raderas Klar?” tänds.
2 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
Formateringen är klar.
Format
OK Se följande procedur.
Ångra Används för att avbryta formateringen.40
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 36
Memory Stick-verktyg
Den här punkten visas bara när ett ”Memory Stick Duo”-minneskort är isatt i kameran.
Standardinställningarna är markerade med .
Används för att formatera ”Memory Stick Duo”-minneskortet. Sådana ”Memory Stick Duo”-minneskort som säljs i handeln är redan formaterade och går att använda med en gång.
• Observera att alla data på ”Memory Stick Duo”-minneskortet raderas vid formatering, inklusive skyddade bilder.
1 Välj [OK] med v på styrknappen, och tryck sedan på z.
Meddelandet ”Alla data på Memory Stick kommer att raderas Klar?” tänds.
2 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
Formateringen är klar.
Används för att skapa en mapp på ett ”Memory Stick Duo”-minneskort för att lagra bilder.
1 Välj [OK] med v på styrknappen, och tryck sedan på z.
Skärmen för att skapa mappar tänds.
2 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
En ny mapp skapas vars nummer blir ett steg högre än det tidigare högsta numret, och den nya mappen blir till lagringsmapp.
• För närmare detaljer om mappar, se sidan 31.
• Om du inte skapar någon ny mapp väljs mappen ”101MSDCF” som lagringsmapp.
• Det går att skapa mappar med nummer upp till ”999MSDCF”.
• Bilderna lagras i den nyskapade mappen ända tills man skapar eller väljer en ny mapp.
• Det går inte att radera en mapp med den här kameran. Använd en dator e.d. om du vill radera en mapp.
• Det går att lagra upp till 4 000 bilder per mapp. När mappen blir full skapas automatiskt en ny mapp.
• Se ”Lagringsdestinationer och filnamn för bildfiler” (sidan 53) för närmare detaljer.
Format
OK Se följande procedur.
Ångra Används för att avbryta formateringen.
Skapa lagr.mapp
OK Se följande procedur.
Ångra Används för att avbryta skapandet av en mapp.
Skapa lagr.mapp
Skapar lagringsmapp
102MSDCF
Klar?
OK
ÅngraHur man använder inställningsskärmarna
41
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 36
Används för att byta lagringsmapp.
1 Välj [OK] med v på styrknappen, och tryck sedan på z.
Skärmen för att välja mappar tänds.
2 Välj önskad mapp med b/B, och [OK] med v, och tryck sedan på z.
• Det går inte att välja mappen ”100MSDCF” som lagringsmapp.
• Det går inte att flytta inspelade bilder till en annan mapp.
Används för att kopiera alla bilder i internminnet till ett ”Memory Stick Duo”-minneskort.
1 Sätt i ett ”Memory Stick Duo”-minneskort med en kapacitet på minst 32 MB.
2 Välj [OK] med v på styrknappen, och tryck sedan på z.
Meddelandet ”Alla data i internminne kommer att kopieras Klar?” tänds.
3 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
Kopieringen startar.
• Använd batterier med tillräcklig kapacitet eller en nätadapter (medföljer ej). Om du försöker kopiera filer och batterierna inte har tillräcklig laddning kan de ta slut under kopieringen så att kopieringen misslyckas eller, i värsta fall, leda till förstörda data.
• Det går inte att kopiera bara vissa bilder.
• Originalbilderna i internminnet blir kvar även efter kopieringen. Om du vill radera innehållet i internminnet, så ta ut ”Memory Stick Duo”-minneskortet efter kopieringen och utför kommandot
[Format] som beskrivs under (Internminnesverktyg) (sidan 39).
• Det går inte att välja en mapp som kopierats till ett ”Memory Stick Duo”-minneskort.
• Utskiftsmarkeringar ( ) kopieras inte när man kopierar bilder.
Byt lagr.mapp
OK Se följande procedur.
Ångra Används för att avbryta ändringen av lagringsmapp.
Kopiera
OK Se följande procedur.
Ångra Används för att avbryta kopieringen.
102 2/2
2006
102MSDCF
0
111 : :05:34AM
OK
Kopiering pågår
102_COPY42
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 36
Inställningar 1
1
Standardinställningarna är markerade med .
Ställer in ljusstyrkan för LCD-skärmens bakgrundsbelysning när kameran drivs med batterier.
• Om du väjer inställningen [Ljus] tar batterierna slut fortare.
Används för att välja vilka ljud som ska höras när man använder kameran.
Används för att välja språk för menypunkter, varningar och meddelanden på skärmen.
Används för att återställa alla inställningar till standardinställningarna.
1 Välj [OK] med v på styrknappen, och tryck sedan på z.
Meddelandet ”Initialisera alla inst. Klar?” tänds.
2 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
Inställningarna återställs till standardinställningarna.
• Se till att strömtillförseln inte avbryts under återställningen.
LCD-bakgr.bel.
Ljus Skärmen blir ljusare.
Normal
Pip
Slutare Används för att slå på slutarklicken när man trycker ner avtryckaren.
På Används för att slå på pipljuden/slutarklicken när man trycker på styrknappen/ trycker ner avtryckaren.
Av Används för att stänga av pipljuden/slutarklicken helt.
Språk
Initialisera
OK Se följande procedur.
Ångra Avbryter återställningen.Hur man använder inställningsskärmarna
43
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 36
Inställningar 2
2
Standardinställningarna är markerade med .
Används för att ställa in hur bildfilerna ska numreras.
Väljer USB-läget när kameran är ansluten till en dator eller en PictBridge-kompatibel skrivare med en USB-kabel.
Filnummer
Serie Filerna numreras i tur och ordning även om man byter lagringsmapp eller ”Memory Stick Duo”-minneskort. (Om det nya ”Memory Stick Duo”-minneskortet redan innehåller en fil med ett högre nummer än det senaste numret, får den nya filen ett nummer ett steg högre än det högsta numret.)
Återställn. Numreringen börjar om från 0001 varje gång man byter mapp. (Om lagringsmappen redan innehåller filer får den nya filen ett filnummer ett steg högre än det högsta filnumret.)
USB-ansl.
PictBridge Används för att ansluta kameran till en PictBridge-kompatibel skrivare (sidan 62).
PTP När [PTP] (Picture Transfer Protocol) är inställt och kameran ansluts till en dator kopieras alla bilderna i lagringsmappen på kameran till datorn. (Kompatibelt med Windows XP och Mac
OS X.)
Lagringsenh. Används för att upprätta en Mass Storage-förbindelse mellan kameran och en dator eller en annan USB-enhet (sidan 49).För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 36
44
Används för att ställa in videoutsignalen i förhållande till färg-tv-systemet för ansluten videoutrustning. Olika länder och områden använder olika färg-tv-system. Om du vill kunna titta på bilder på en TV-skärm så se sidan 68 angående vilket färg-tv-system som används i det land eller område där kameran används.
Används för att ställa in datumet och klockan.
Video ut
NTSC Används för att ställa in videoutsignalen på NTSC-format
(för t.ex. USA, Japan).
PAL Används för att ställa in videoutsignalen på PAL-format (för t.ex. Europa).
Klockinställning
OK Välj [OK] med v på styrknappen, och tryck sedan på z.
Utför sedan proceduren som beskrivs i avsnittet ”Ställ klockan”.
Ångra Används för att avbryta klockinställningen.Hur man använder kameran tillsammans med en dator
45
Hur man använder kameran tillsammans med en dator
Hur man använder kameran tillsammans med en Windows-dator
För närmare detaljer om hur man använder kameran tillsammans med en Macintosh-dator, se ”Hur man använder kameran tillsammans med en Macintosh-dator”
(sidan 59).
I det här avsnittet beskrivs det som visas på de engelskspråkiga skärmarna.
Installera först den medföljande mjukvaran (sidan 47)
Kopiera bilder till datorn (sidan 48)
Titta på bilder på datorn
Titta på bilder med hjälp av ”Cyber-shot Viewer” (sidan 55)
• Titta på bilder som sparats på datorn
• Organisera bilder efter datum
• Redigera bilder
Skriv ut bilder46
Vi rekommenderar följande miljö för den dator som kameran ska anslutas till.
Rekommenderad miljö för att kopiera bilder
Operativsystem (förinstallerat): Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition, Windows
XP Home Edition eller Windows XP
Professional
• Vi kan inte garantera att allt fungerar i en miljö där operativsystemet uppgraderats till något av ovanstående operativsystem eller i multi-boot-miljöer.
USB-uttag: Ingår som standard
Rekommenderad systemmiljö för användning av ”Cyber-shot
Viewer”
Operativsystem (förinstallerat): Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition, Windows
XP Home Edition eller Windows XP
Professional
Ljudkort: 16 bitars stereoljudkort med högtalare
Processor/minne: Pentium III 500 MHz eller snabbare, minst 128 MB RAM
(Pentium III 800 MHz eller snabbare och minst 256 MB RAM rekommenderas.)
Mjukvara: DirectX 9.0c eller senare
Hårddisk: Ledigt skivutrymme för installationen: minst 200 MB
Bildskärm: Skärmupplösning: minst
800 × 600 bildpunkter
Färger; High Color (16-bitars färg) eller mer
• Den här mjukvaran är kompatibel med
DirectX-tekniken. ”DirectX” måste vara installerad för att den ska kunna användas.
Att observera när kameran ansluts till en dator
• Vi kan inte garantera att programmet fungerar i alla de rekommenderade datormiljöer som nämns ovan.
• Om man ansluter två eller flera USB-enheter till en dator samtidigt kan det hända att vissa apparater, inklusive den här kameran, inte fungerar ordentligt, beroende på vilka sorters
USB-enheter som används.
• Vi garanterar inte att förbindelsen fungerar om den sker via en USB-hubb.
• När du ansluter en dator finns det två lägen för en USB-anslutning, [Lagringsenh.]
(standardinställning) och lägena [PTP]. I det här avsnittet beskrivs [Lagringsenh.] som exempel.
Mer information om [PTP] finns på sidan 43.
• När datorn fortsätter från viloläget eller sleep-läget kan det hända att kommunikationen mellan kameran och datorn inte återupptas samtidigt.
Rekommenderad datormiljöHur man använder kameran tillsammans med en dator
47
Installation av den medföljande mjukvaran
Installera den medföljande mjukvaran med hjälp av följande procedur.
• Om du använder Windows 2000/Me så vänta med att ansluta kameran till datorn tills installationen är klar.
• I Windows 2000/XP måste du logga in som administratör.
1 Slå på datorn och lägg i den medföljande CD-ROM-skivan i
CD-ROM-enheten.
Installationsmenyskärmen tänds.
• Om skärmen inte tänds så dubbelklicka på
(My Computer) t
(CYBERSHOTSOFT).
2 Klicka på [Install].
Skärmen ”Choose Setup Language”
(Välj installationsspråk) tänds.
3 Välj önskat språk och klicka sedan på [Next].
Skärmen ”License Agreement”
(Licensöverenskommelse) tänds.
Läs noga igenom överenskommelsen först. Om du accepterar villkoren i avtalet så klicka på radioknappen bredvid [I accept the terms of the license agreement] (Jag accepterar villkoren i licensöverenskommelsen) och klicka sedan på [Next].
4 Följ anvisningarna på skärmen för att göra klart installationen.
• När det tänds ett meddelande om att datorn behöver startas om så starta om datorn enligt anvisningarna på skärmen.
• ”DirectX” kommer att installeras om det inte redan är installerat.
5 Ta ut CD-ROM-skivan när installationen är klar.48
Kopiering av bilder till datorn
I det här avsnittet beskrivs hur man gör med en Windows-dator som exempel.
Det går att kopiera bilder från kameran till datorn på följande sätt.
För en dator med Memory Stick-fack
Ta ut ”Memory Stick Duo”-minneskortet ur kameran och sätt i det i Memory Stick Duo-adaptern. Sätt i Memory Stick Duo-adaptern i datorn och kopiera bilderna.
Om datorn inte upptäcker ”Memory Stick
PRO Duo”-minneskortet så se sidan 76.
För en dator utan Memory Stick-fack
Utför steg 1 till 4 på sidan 48 till 52 för att kopiera bilder.
• Om du använder Windows 2000/Me så installera den medföljande mjukvaran innan du går vidare. För Windows XP behövs ingen installation.
• Skärmarna som visas i det här avsnittet är exempel vid kopiering av bilder från ett
”Memory Stick Duo”-minneskort.
1 Sätt i ett ”Memory Stick Duo”-minneskort med inspelade bilder i kameran.
• Vid kopiering av bilder från internminnet behövs inte detta steg.
2 Sätt i batterier med tillräcklig kapacitet i kameran eller anslut kameran till ett vägguttag med hjälp av nätadaptern (medföljer ej).
• Om du försöker kopiera filer till datorn och batterierna inte har tillräcklig laddning kvar kan kopieringen misslyckas eller, i värsta fall, leda till förstörda data om batterierna tar slut för fort.
Steg 1: Förberedelser på kameran och datorn
2
1
1
2Hur man använder kameran tillsammans med en dator
49
3 Ställ kamerans lägesomkopplare på och tryck sedan på POWER för att slå på kameran och datorn.
• I Windows XP tänds AutoPlay-guiden på skrivbordet.
”USB-läge Lagringsenh.” tänds på skärmen på kameran.
Första gången man ansluter kameran via
USB kör datorn automatiskt ett program för att upptäcka kameran. Vänta en liten stund.
* Medan kommunikationen pågår lyser läsnings/skrivningsindikatorerna rött. Vänta med att använda datorn tills indikatorerna blivit vita.
• Om ”USB-läge Lagringsenh.” inte visas så ställ in punkten [USB-ansl.] på [Lagringsenh.] (sidan 43).
• Om du använder Windows 2000/Me så följ proceduren i ”Steg 3-B: Kopiering av bilder till datorn” på sidan 51.
• För Windows XP: om guideskärmen inte tänds automatiskt så utför proceduren som beskrivs i
”Steg 3-B: Kopiering av bilder till datorn” på sidan 51.
I det här avsnittet beskrivs hur man kopierar bilder till mappen ”My Documents” som exempel.
Steg 2: Anslutning av kameran till datorn
POWER
2Till USB-uttaget
1Till (USB)-uttaget
USB-kabel
Steg 3-A: Kopiering av bilder till datorn
MENU
Lagringsenh.
Memory Stick
USB-läge
Slå på
Läsnings/skrivn-ingsindika-torer*50
1 Anslut först kameran via USB på det sätt som beskrivs i Steg 2 och klicka sedan på [Copy pictures to a folder on my computer using
Microsoft Scanner and Camera
Wizard] (Kopiera bilder till en mapp på datorn med hjälp av
Microsofts skanner- och kameraguide) t [OK] när guideskärmen automatiskt tänds på skrivbordet.
Skärmen ”Scanner and Camera Wizard”
(Skanner- och kameraguide) tänds.
2 Klicka på [Next].
Bilderna som finns lagrade på ”Memory
Stick Duo”-minneskortet i kameran visas.
• Om det inte sitter i något ”Memory Stick
Duo”-minneskort visas bilderna i internminnet.
3 Ta bort bocken ur kryssrutan för de bilder som du inte vill kopiera, och klicka sedan på [Next].
Skärmen ”Picture Name and
Destination” (Bildnamn och kopieringsdestination) tänds.
4 Välj namn och destination för bilderna, och klicka sedan på
[Next].
Bildkopieringen startar. När kopieringen
är färdig tänds skärmen ”Other Options”
(Andra möjligheter).
• I exemplet i detta avsnitt beskrivs hur man kopierar bilderna till mappen ”My
Documents”.
1
2
1
2
1
2Hur man använder kameran tillsammans med en dator
51
5 Klicka på radioknappen vid
[Nothing. I'm finished working with these pictures] (Ingenting.
Jag är klar med de här bilderna) för att välja det alternativet, och klicka sedan på [Next].
Skärmen ”Completing the Scanner and
Camera Wizard” (Avslutning av skanner- och kameraguiden) tänds.
6 Klicka på [Finish].
Guideskärmen stängs.
• Om du vill fortsätta att kopiera fler bilder kopplar du bort USB-kabeln. Gör sedan om proceduren i avsnittet ”Steg 2: Anslutning av kameran till datorn” på sidan 49.
• För Windows XP följer man proceduren som beskrivs i ”Steg 3-A: Kopiering av bilder till datorn” på sidan 49.
I exemplet i detta avsnitt beskrivs hur man kopierar bilderna till mappen ”My
Documents”.
1 Dubbelklicka på [My Computer] t
[Removable Disk] t [DCIM].
2 Dubbelklicka på mappen där de bildfiler som du vill kopiera finns lagrade.
Högerklicka sedan på en bildfil för att tända menyn och klicka på
[Copy].
• Se sidan 53 angående lagringsdestinationerna för bildfiler.
Steg 3-B: Kopiering av bilder till datorn
1
2
2
152
3 Dubbelklicka på mappen [My
Documents]. Högerklicka sedan i
”My Documents”-fönstret för att tända menyn och klicka på
[Paste].
Bildfilerna kopieras till mappen ”My
Documents”.
• Om det redan finns en bild med samma filnamn i destinationsmappen tänds ett meddelande för bekräftelse av
överskrivningen. När man skriver över den gamla bilden med en ny raderas originalfilen. Om du vill kopiera bildfilen till datorn utan att skriva över den gamla filen, så ändra filnamnet och kopiera sedan bildfilen. Observera dock att om man ändrar filnamnet (sidan 54) kan det hända att det inte går att spela upp den bilden på kameran längre.
I detta avsnitt beskrivs hur man gör för att titta på bilder som kopierats till mappen
”My Documents”.
1 Klicka på [Start] t [My
Documents].
Innehållet i mappen ”My Documents” visas.
• Om du inte använder Windows XP, så dubbelklicka på [My Documents] på skrivbordet.
2 Dubbelklicka på önskad bildfil.
Bilden visas.
1
2
Steg 4: Titta på bilder på datorn
1
2Hur man använder kameran tillsammans med en dator
53
Utför först nedanstående procedurer innan du:• Kopplar bort USB-kabeln
• Tar ut ”Memory Stick Duo”-minneskortet.
• Sätter i ett ”Memory Stick Duo”-minneskort i kameran efter att ha kopierat bilder från internminnet.
• Stänger av kameran.x För Windows 2000/Me/XP
1 Dubbelklicka på i aktivitetsfältet.
2 Klicka på (USB Mass Storage Device) t [Stop].
3 Kontrollera enheten i bekräftelsefönstret, och klicka sedan på [OK].
4 Klicka på [OK].
Därmed är enheten bortkopplad.
• Steg 4 behöver inte utföras för Windows XP.
Bildfilerna som spelas in på kameran är grupperade i mappar på ”Memory Stick
Duo”-minneskortet.
Exempel: för att se mapparna i Windows
XP
A Mapp med bilddata som spelats in på en kamera utan funktion för att skapa mappar.
B Mapp med bilddata som spelats in med den här kameran.
Om man inte har skapat några nya mappar finns bara följande mappar:– ”Memory Stick Duo”: endast
”101MSDCF”
– Internminnet: endast ”101_SONY”
• Det går inte att lagra några bilder i mappen
”100MSDCF”. Bilderna i de mapparna går bara att titta på.
• Det går inte att lagra eller spela upp några bilder i mappen ”MISC”.
• Bildfilernas namn ser ut på följande sätt. ssss står för ett nummer mellan 0001 och
9999. Sifferdelen för namnet på en filmfil som
är inspelad i filmläget och motsvarande indexbildfil är densamma.
– Stillbildsfiler: DSC0ssss.JPG
– Filmfiler: MOV0ssss.A VI
– Indexbildfiler som lagras vid filminspelning: MOV0ssss.THM
• Se sidan 31 och 40 för närmare information om mappar.
För att avsluta USB-anslutningen
Lagringsdestinationer och filnamn för bildfiler
Dubbelklicka här
A
B54
Visning av bildfiler som är lagrade på en dator på kameran
(med hjälp av ett ”Memory Stick Duo”-minneskort)
I det här avsnittet beskrivs hur man gör med en Windows-dator som exempel.
Om en bildfil som kopierats till en dator inte längre finns kvar på ”Memory Stick
Duo”-minneskortet, går det ändå att se den bilden igen på kameran genom att kopiera tillbaka bildfilen från datorn till ett
”Memory Stick Duo”-minneskort.
• Steg 1 kan hoppas över om filnamnet som ställdes in av kameran inte har ändrats.
• Det kan hända att det inte går att spela upp vissa bilder beroende på bildstorleken.
• Vi kan inte garantera att det går att spela upp bilder på kameran om bildfilen har bearbetats på en dator eller om bilden är tagen med en annan kameramodell.
• Om det inte finns någon mapp så skapa först en mapp med kameran (sidan 40) och kopiera sedan bildfilen.
1 Högerklicka på bildfilen, och klicka sedan på [Rename] (Döp om). Ändra filnamnet till
”DSC0ssss”.
Mata in ett nummer mellan 0001 och
9999 i stället för ssss.
• Om det tänds ett meddelande för bekräftelse av överskrivning så mata in ett annat nummer.
• Vissa datorer kan vara inställda så att filtillägget inte visas. Filtillägget för stillbilder är JPG och A VI för filmer. Ändra inte filtillägget.
2 Kopiera bildfilen till ”Memory
Stick Duo”-mappen i följande ordning.
1Högerklicka på bildfilen, och klicka sedan på [Copy].
2Dubbelklicka på [Removable Disk] eller
[Sony MemoryStick] i [My Computer].
3Högerklicka på mappen
[sssMSDCF] inuti mappen [DCIM], och klicka sedan på [Paste].
• sss står för ett nummer mellan 100 och 999.
1
2Hur man använder kameran tillsammans med en dator
55
Hur man använder ”Cyber-shot Viewer”
(medföljer)
Med hjälp av mjukvaran kan du utnyttja de stillbilder och filmer du tagit med kameran på ännu fler sätt än tidigare.
Det här avsnittet innehåller en översikt över
”Cyber-shot Viewer” och det grundläggande användningssättet.
Med ”Cyber-shot Viewer” går det att:• Importera bilder som tagits med kameran och titta på dem på datorns bildskärm.
• Organisera bilderna på en kalender på datorn efter tagningsdatumet.
• Retuschera, skriva ut och skicka stillbilder som bilagor till epost-meddelanden, ändra tagningsdatumet, mm.
• Se hjälpfilerna (Help) för närmare detaljer om
”Cyber-shot Viewer”.
För att öppna hjälpfilerna (Help) klickar man på [Start] t [Programs] (i Windows
XP, [All Programs]) t [Sony Picture
Utility] t [Help] t [Cyber-shot Viewer].
För att starta ”Cyber-shot Viewer”
Dubbelklicka på (Cyber-shot Viewer)-ikonen på skrivbordet.
Eller från startmenyn: Klicka på [Start] t
[Programs] (i Windows XP , [All Programs]) t [Sony Picture Utility] t [Cyber-shot
Viewer].
För att avsluta ”Cyber-shot Viewer”
Klicka på -knappen i det övre högra hörnet på skärmen.
Följ dessa steg för att importera och titta på bilder från kameran.
För att importera bilder
1 Kontrollera att ”Media Check
Tool”* är igång.
* ”Media Check Tool” är ett program som automatiskt upptäcker bilder och importerar dem när man sätter i ett Memory Stick-minneskort eller ansluter kameran.
Kontrollera att (Media Check Tool)-ikonen visas i aktivitetsfältet.
• Om -ikonen inte visas: Klicka på [Start] t [Programs] (i Windows XP , [All
Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Cyber-shot Viewer] t [Tools] t [Media
Check Tool].
2 Anslut kameran till datorn med
USB-kabeln.
Kameran up

TXT / PDF

Available 11 files for DSC-P32 View all >
HelpDrivers Since March 2000