Sony DSC-P32 Download Manual

2-689-527-81(1) 2006 Sony Corporation
Digital Still Camera
Prírucka Cyber-shot
Handbook
Digital Still Camera
Prírucka Cyber-shot
Handbook
DSC-S500
„Návod na používanie“
(samostatná knižka)
V tejto knižke nájdete nastavenia fotoaparátu a základné funkcie pri snímaní a prehrávaní záberov.
Digital Still Camera
Prírucka
Skôr, ako zacnete zariadenie používat’ , precítajte si pozorne túto prírucku a „Návod na používanie“
(samostatná knižka) a odložte si ich ako prípadný zdroj informácií v budúcnosti.
Radost’ z fotografovania
Práca s ponukou
Menu
Práca s obrazovkou
Setup
Práca s pocítacom
Tlac fotografií
Pripojenie fotoaparátu k televízoru
Riešenie problémov
Iné
Register2
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie daždu ani vlhkosti.
T ento výrobok prešiel testmi a bol uznaný ako vyhovujúci požiadavkám na elektromagnetickú kompatibilitu v smernici
EMC pre používanie prípojných káblov kratších než 3 metre.
Upozornenie
Elektromagnetické pole pri urcitých frekvenciách môže na tomto fotoaparáte ovplyvnit kvalitu obrazu a zvuku.
Poznámka
Ak statická elektrina alebo vplyv elektromagnetického pola zapríciní zlyhanie pocas prenosu dát, zreštartujte aplikáciu alebo odpojte a znova pripojte komunikacný kábel
(USB apod.).
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej
únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)
T ento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byt nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho dorucit do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. T ým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabránit potencionálnemu negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ludské zdravie, ktoré by v opacnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávat prírodné zdroje. Pre získanie dalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajnu, kde ste výrobok zakúpili.
VÝSTRAHA
Informácie pre európskych spotrebitelov
3
Informácie o používaní fotoaparátu
Typy použitelných pamätových kariet „Memory
Stick“ (nedodáva sa)
T ento fotoaparát používa pamätovú kartu „Memory Stick Duo“ ako vymenitelné záznamové médium.
Existujú dva typy pamätových kariet
„Memory Stick“.
„Memory Stick Duo“: Vo vašom fotoaparáte môžete používat pamätovú kartu
„Memory Stick Duo“.
„Memory Stick“: Vo vašom fotoaparáte nemôžete používat pamätovú kartu
„Memory Stick“.
Nie je možné použit iné pamätové karty.
• Bližšie informácie o karte „Memory Stick
Duo“, nájdete na str. 86.
Pri použití pamätovej karty
„Memory Stick Duo“ v zariadení kompatibilnom s kartami „Memory Stick“
Pamätovú kartu „Memory Stick Duo“ môžete použit po vložení do adaptéra na pamätové karty Memory Stick Duo
(nedodáva sa).
Adaptér kariet Memory Stick Duo
Žiadna kompenzácia obsahu záznamu
• Obsah vášho uloženého záznamu, ktorý nie je možné uskutocnit snímaním alebo prehrávaním z dôvodu nefunkcnosti fotoaparátu alebo záznamového média a pod., nie je možné nijakým spôsobom kompenzovat.
Zálohovanie obsahu vnútornej pamäte a pamätovej karty
„Memory Stick Duo“
• Kým svieti indikátor prístupu, nevypínajte fotoaparát, ani nevyberajte batérie ci pamätovú kartu Memory Stick Duo. V opacnom prípade sa môžu znicit údaje uložené vo vnútornej pamäti alebo na pamätovej karte Memory Stick Duo. Údaje vždy chránte vytvorením záložných kópií.
Informácie o zálohovaní údajov nájdete na strane 21.
Informácie o snímaní apr ehráv aní
• T ento fotoaparát nie je odolný voci prachu, voci ošplechnutiu ani voci ponoreniu do vody . Pred zapnutím fotoaparátu si precítajte cast „Preventívne opatrenia“ (str. 90).
• Pred snímaním neopakujúcich sa udalostí vykonajte testovacie snímanie, ktorým si overíte, ci fotoaparát pracuje správne.
• Dávajte pozor, aby ste fotoaparát nenamocili. Natecená voda vo fotoaparáte môže spôsobit jeho poruchu, ktorú v urcitých prípadoch už nemožno opravit.
• Fotoaparátom nemierte do slnka, ani do iného zdroja silného svetla. Môže to spôsobit’ poruchu fotoaparátu.
• Fotoaparát nepoužívajte na miestach, kde dochádza ku generovaniu silných rádiových vln alebo k vyžarovaniu radiácie. Fotoaparát nemusí správne snímat ci prehrávat.
• Používanie fotoaparátu v piesocnatom alebo prašnom prostredí môže spôsobit poruchy .
• Ak si všimnete skondenzované kvapky vody , utrite ich pred použitím fotoaparátu (str. 90).4
• Fotoaparátom netraste ani nenarážajte.
Okrem porúch a neschopnosti nasnímat zábery to môže spôsobit aj znehodnotenie záznamového média a znicenie, poškodenie ci stratu obrazových údajov .
• Pred použitím vycistite povrch blesku.
T epelná energia uvolnená pri blysnutí blesku môže spôsobit, že roztopené necistoty ciastocne zakryjú povrch blesku alebo sa nan prilepia, cím môže dôjst k nedostatocnému osvetleniu.
Poznámky k displeju LCD aob jekt ívu
• Displej LCD je vyrobený použitím velmi presnej technológie, vdaka ktorej správne funguje viac ako 99,4% pixelov . Na displeji
LCD sa však môžu permanentne objavovat malé tmavé a/alebo jasné body (biele, cervené, modré alebo zelené). Tieto body sú výsledkom normálneho výrobného procesu a nijakým spôsobom neovplyvnujú nasnímaný obraz.
• Vystavením displeja LCD alebo objektívu priamemu slnecnému žiareniu na dlhšiu dobu môže dôjst k poruche zariadenia.
Budte opatrní pri ukladaní fotoaparátu blízko okna alebo vo vonkajšom prostredí.
• Nestlácajte displej LCD príliš silno. Farby na displeji by sa mohli stratit ci vyblednút, a to by mohlo spôsobit poruchu.
• V chladnom prostredí môžu v obraze na displeji LCD vznikat závoje. T oto nie je chybná funkcia.
• Fotoaparát je vybavený výsuvným objektívom. Vyhnite sa nárazom alebo vyvíjaniu prílišného tlaku na objektív .
Informácie o kompatibilite obrazových údajov
• T ento fotoaparát vyhovuje univerzálnemu
štandardu DCF (Design rule for Camera File system), ktorý zaviedla spolocnost JEITA
(Japan Electronics and Information
T echnology Industries Association).
• Prehrávanie záznamu nasnímaného týmto fotoaparátom v inom zariadení nie je zarucené a rovnako, prehrávanie záznamov nasnímaných alebo editovaných v inom zariadení nie je v tomto zariadení zarucené.
Upozornenie na ochranu autorských práv
T elevízne programy , filmy , videokazety a dalšie materiály môžu byt chránené autorskými právami. Neautorizovaným snímaním takýchto materiálov sa môžete dopustit viacerých porušení zákonov o autorských právach.
Obrázky použité v tomto návode
Fotografie použité v tomto návode ako príklady obrázkov sú reprodukcie. Nejedná sa o skutocné fotografie nasnímané týmto fotoaparátom.
Cierne, biele, cervené, modré a zelené body
5
Príprava fotoaparátu a okamžité fotenie záberov
„Návod na používanie“ (samostatná knižka)
Príprava
Jednoduché snímanie záberov
Prezeranie/mazanie záberov
Tlac záberov
Riešenie problémov
Iné
Lepšie zoznámenie sa s fotoaparátom
V tomto návode
• Snímanie s oblúbenými nastaveniami (Programované snímanie s automatickým nastavením) t str. 23
• Rôzne režimy snímania/prehrávania pomocou ponuky
Menu t str. 25
• Zmena predvolených nastavení t str. 36
Pripojenie fotoaparátu k pocítacu alebo tlaciarni
V tomto návode
• Kopírovanie obrázkov do pocítaca a ich editovanie rôznymi spôsobmi t str. 46
• Tlac obrázkov pripojením fotoaparátu priamo k tlaciarni (len pre tlaciarne kompatibilné so štandardom
PictBridge) t str. 64
Digital Still Camera
2
1
Využívanie všetkých funkcií digitálneho fotoaparátu6
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu................. 3
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov...... 9
Zaostrenie – Úspešné zaostrenie na objekt ............. 9
Expozícia – Úprava intenzity svetla ........... 10
Farba – Informácie o pôsobení osvetlenia ............. 11
Kvalita – Informácie o „kvalite záberu“ a „velkosti záberu“ ............ 12
Popis jednotlivých castí........... 13
Indikátory na displeji............... 15
Zmena zobrazenia na displeji............ 19
Pocet statických záberov a cas nahrávania videozáznamov .............. 20
Ked nemáte pamätovú kartu „Memory Stick Duo“ (Zaznamenávanie na vnútornú pamät ).........21
Životnost batérie a pocet záberov, ktoré je možné nasnímat ci prezriet ................. 22
Používanie prepínaca režimu ............ 23
Používanie položiek ponuky Menu....... 25
Položky ponuky Menu ....... 26
Ponuka pre snímanie.............. 27
(EV)
(Metering Mode)
WB (White Bal)
ISO
(P .Quality)
Mode (REC Mode)
PFX (P .Effect)
(Saturation)
(Sharpness)
(Setup)
Radost’ z fotografovania
Práca s ponukou Menu
7
Ponuka pre prezeranie.............31
(Folder)
- (Protect)
DPOF
(Print)
(Slide)
(Resize)
(Rotate)
(Setup)
Používanie položiek v ponuke Setup ................36
Camera ......37
Digital Zoom
Red Eye Reduction
Auto Review
Internal Memory Tool ..........39
Format
Memory Stick Tool..............40
Format
Create REC. Folder
Change REC. Folder
Copy
Setup 1.......43
LCD Backlight
Beep
Language
Initialize
Setup 2.......44
File Number
USB Connect
Video Out
Clock Set
Práca s obrazovkou Setup
1
28
Práca s pocítacom vybaveným operacným systémom Windows....... 46
Inštalácia softvéru (dodáva sa) ......... 48
Kopírovanie záberov do pocítaca ...... 49
Prezeranie obrazových súborov na fotoaparáte, ktoré ste uložili na pocítaci (použitím pamätovej karty „Memory Stick Duo“)...... 55
Použitie programu „Cyber-shot Viewer“ (dodáva sa).............. 56
Práca s pocítacom Macintosh .......... 61
Postup pri tlaci statických záberov................63
Priama tlac fotografií použitím tlaciarne kompatibilnej so štandardom
PictBridge....... 64
Tlac vo fotozberni ....... 68
Prezeranie záberov na TV obrazovke ............ 70
Riešenie problémov................ 72
Správy s upozorneniami.......... 84
Informácie o priecinkoch na karte „Memory Stick“ ................ 86
Informácie o batériách............. 88
Preventívne opatrenia.............. 90
Práca s pocítacom
Tlac fotografií
Pripojenie fotoaparátu k televízoru
Riešenie problémov
Iné
Register................ 92Radost’ z fotografovania

9
Radost’ z fotografovania
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Ked do polovice zatlacíte a pridržíte spúšt, fotoaparát automaticky upraví zaostrenie
(funkcia Auto Focus). Nezabudnite, že je dôležité spúšt len pridržat stlacenú na polceste.
Ak je záber rozmazaný alebo roztrasený aj po zaostrení, môže to byt kvôli otrasom fotoaparátu pri fotení. t Pozrite „Co robit, aby zábery neboli rozmazané“ (táto kapitola hned nasleduje).
Zaostrenie
Úspešné zaostrenie na objekt
Nestlácajte spúšt hned úplne na doraz.
Zatlacte a pridržte spúšt do polovice.
Indikátor uzamknutia AE/AF
Bliká , svieti/pípa
Až potom zatlacte spúšt
úplne na doraz.
Zaostrenie Expozícia Farba Kvalita
Táto kapitola popisuje základné funkcie fotoaparátu. Dozviete sa, akým spôsobom používat rôzne funkcie fotoaparátu, ako je napr. prepínac režimu (str. 23), ponuky
Menu (str. 25) a pod.
30
VGAFINE
F2.8 3310
Upravením expozície a citlivosti ISO môžete dosiahnut rôzne snímky . Expozícia je množstvo svetla, ktoré vojde do fotoaparátu pri stlacení spúšte.
Co robit, aby zábery neboli rozmazané
Držte fotoaparát pevne zovretý v rukách. Fotoaparát môžete lepšie stabilizovat, ak sa opriete o strom alebo budovu. Úcinné môže byt aj použitie statívu. Na nedostatocne osvetlených miestach sa odporúca používat blesk.
Expozícia
Úprava intenzity svetla
Preexponovanie
= príliš vela svetla
Belavá snímka
V režime automatického nastavenia sa expozícia automaticky nastaví na správnu hodnotu. Môžete ju však rucne upravit použitím nižšie uvedených funkcií.
Úprava hodnoty EV:Umožnuje nastavit expozíciu, ktorá bola urcená fotoaparátom. t str. 27
Metering Mode:Umožnuje zmenit cast objektu, ktorý sa vymeriava pre urcenie hodnoty expozície. t str. 27
Správna expozícia
Podexponovanie
= príliš málo svetla
Tmavšia snímka
Rýchlost uzávierky = Doba, pocas ktorej do fotoaparátu vchádza svetlo
Clona = Velkost otvoru, cez ktorý vchádza svetlo
ISO = Citlivost záznamu
Expozícia:Radost’ z fotografovania

11
Úprava citlivosti ISO
ISO je merná jednotka (citlivost), podla ktorej sa odhaduje množstvo dopadajúceho svetla na zariadenie prenosky obrazu (obdoba klasického fotofilmu). Aj ked je hodnota expozície rovnaká, snímky sa môžu líšit v závislosti od citlivosti ISO.
Dalšie informácie o úprave citlivosti ISO t str. 28
Viditelná farba objektu je ovplyvnená svetelnými podmienkami.
Príklad: Farba na snímke je ovplyvnená zdrojmi svetiel
V režime automatického nastavenia sa farebné tóny upravujú automaticky .
Farebné tóny však môžete upravit rucne použitím funkcie pre vyváženie bielej farby
[White Bal] (str. 28).
Vysoká citlivost ISO
Zaznamená sa svetlá snímka, aj ked sa sníma v tmavom prostredí.
Zaznamenaná snímka však mnohokrát obsahuje farebný šum.
Nízka citlivost ISO
Zaznamená jemnejší záber.
Záber však môže byt tmavší.
Farba
Informácie o pôsobení osvetlenia
Pocasie/osvetlenie Denné svetlo Zamracené Žiarivka Žiarovka
Charakteristika svetla
Biele (štandard) Modravé Sfarbenie do modra
Scervenanie12
Digitálna fotografia je zložená z malinkých bodov , ktoré sa nazývajú pixely .
Ak záber obsahuje velký pocet pixelov , obrázok je tým pádom väcší, zaberie väcšie množstvo pamäti a zobrazuje sa v jemných detailoch. „ V elkost záberu“ sa udáva poctom pixelov . Hoci na displeji fotoaparátu nevidíte žiadne rozdiely , líši sa doba potrebná na spracovanie obrazových údajov kvalitnejšieho záberu pri tlaci alebo zobrazení na obrazovke pocítaca.
Definície pixelov a velkosti záberu
Zvolenie velkosti záberu
Predvolené nastavenia sú oznacené symbolom .
* Zábery sa snímajú v tom istom pomere kompresie 3:2 ako fotografický tlacový papier alebo pohladnice atd.
Zvolenie kombinovanej kvality záberu (pomer kompresie)
(str. 28)
Pri ukladaní digitálnych fotografií môžete zvolit pomer kompresie. Ak zvolíte vysoký pomer kompresie, zo záberu sa vytratí jemnost detailov , ale zmenší sa velkost jeho súboru.
Kvalita
Informácie o „kvalite záberu“ a „velkosti záberu“
1 V elkost záberu: 6M
2 816 pixelov × 2 112 pixelov = 5 947 392 pixelov
2 V elkost záberu: VGA (E-Mail)
640 pixelov × 480 pixelov = 307 200 pixelov
Pixel
Vela pixelov
(Vynikajúca kvalita záberu a velká velkost súboru)
Príklad: Tlac až do formátu A4
Málo pixelov
(Nižšia kvalita záberu, ale vytvorí menší súbor)
Príklad: Vhodné pripojit do odosielaných e-mailov
Velkost záberu Bežné použitie
6M (2816×2112) Väcšia
Menšia
Pre tlac vo formáte A4 alebo zábery s vysokou hustotou vo formáte A5
3:2 (2816×1872)*
3M (2048×1536)
Pre tlac vo formáte pohl’adnice
Pre zaznamenanie vel’kého množstva záberov
Pre pripájanie záberov k e-mailom alebo pre vytváranie webových stránok
2M (1632×1224)
VGA (E-Mail)
(640×480)
2816
2112
480
640
Pocet pixelovRadost’ z fotografovania

13
Popis jednotlivých castí
Podrobnosti o ovládaní pozrite na stránkach, ktorých císla sú uvedené v zátvorkách.
A Spúšt
B Prepínac režimu (23)
C Blesk
D Mikrofón
E Objektív
F Tlacidlo POWER
G Indikátor POWER
H Indikátor samospúšte
I Bzuciak
JKonektor (USB)
K Konektor A/V OUT
L Otvor pre statív
• Skrutka na statíve musí byt kratšia než
5,5 mm. S dlhšími skrutkami ako 5,5 mm nebude možné bezpecne pripevnit fotoaparát na statív . Dlhšia skrutka môže poškodit fotoaparát.
M Kryt pre batériu/pamätovú kartu
„Memory Stick Duo“
N Kryt konektora pre kábel sietového adaptéra
Urcený na pripojenie sietového adaptéra AC-LS5K (nedodáva sa)
16
2
7
3
4
5
9
8q;qaqsqdqf
1
2
3
4
5
Pri zatváraní krytu netlacte na kábel.14
O Snímanie: tlacidlo priblíženia (W/T)
Prezeranie: tlacidlo / (priblíženie pri prehrávaní)/tlacidlo (register)
P Displej LCD (19)
QTlacidlo (Velkost záberu/
Vymazanie)
R Tlacidlo (stav obrazovky) (19)
S Hácik pre remienok na zápästie
T Tlacidlo MENU (25)
U Ovládacie tlacidlo
Zapnutá ponuka: v/V/b/B/z
Vypnutá ponuka: / / /
V Indikátor prístupuqhqjqgqlqkw;wawsRadost’ z fotografovania

15
Indikátory na displeji
Podrobnosti o ovládaní pozrite na stránkach, ktorých císla sú uvedené v zátvorkách.
Pri snímaní statických záberov
Pri snímaní videozáznamu
A
B
+2.0EV F2.8 33
101 VGA
30 30
Zobrazenie Význam
Zostávajúci cas batérie z Uzamknutie AE/AF
Režim záznamu (23, 29)
Vyváženie bielej farby
(28)
STBY
REC
Pohotovostný stav/
Záznam videa
Prepínac režimu (režim výberu scény)
Prepínac režimu (23)
Režim blesku
Nabíjanie blesku
Potlacenie efektu cervených ocí (38)
Ostrost (30)
Sýtost (30)
Režim merania (27)
Obrazové efekty (30)
Zobrazenie Význam
Macro
SL16
CD
E
Zobrazenie Význam

V elkost záberu (12)
FINE STD Kvalita záberu (28)
Priecinok pre ukladanie záznamov (40)
• Toto sa neobjavuje pri použití vnútornej pamäte.
Zostávajúca kapacita vo vnútornej pamäti (20)
Zostávajúca kapacita na pamätovej karte
„Memory Stick“ (20)
00:00:00
[00:00:30]
Cas záznamu [maximálny dostupný cas pre záznam]
(20)
30 Zostávajúci pocet nasmímatelných obrázkov (20)
Samospúšt
Císlo ISO (28)
6M
3:2
3M
2M VGA 320
101
Zobrazenie Význam
E Upozornenie na slabú kapacitu batérie (22, 84)
+ Zameriavací krížik pre bodové meranie (27)
Zameriavací rámcek zóny
AF
Zobrazenie Význam
33 Rýchlost uzávierky
F2.8 Hodnota clony
+2.0EV Úroven hodnoty EV (27)
(nie je zobrazená na znázornení obrazovky na predchádza-júcej strane)
Ponuka (25)Radost’ z fotografovania

17
Pri prehrávaní statických záberov
Pri prehrávaní videozáznamov
A
B
101 VGA
1.3
101 12/12
+2.0EV
F2.8 33
BACK/NEXT
Zobrazenie Význam
Zostávajúci cas batérie

Velkost zá ber u (1 2)
Režim záznamu (23)
N Prehrávanie
- Ochrana proti zmazaniu
(32)
Znacka poradia tlace
(DPOF) (68)
Zmena priecinka (31)
• T oto sa neobjavuje pri použití vnútornej pamäte.
Stupnica priblíženia (37)
Zobrazenie Význam
101-0012 Císlo priecinka –súboru
(31)
Lišta prehrávania
6M
3:2
3M
2M VGA 320
1.318
CD
E
Zobrazenie Význam
Pripojenie k štandardu
PictBridge (65)
Priecinok pre ukladanie záznamov (40)
• Toto sa neobjavuje pri použití vnútornej pamäte.
Priecinok pre prehrávanie (31)
• Toto sa neobjavuje pri použití vnútornej pamäte.
Zostávajúca kapacita vo vnútornej pamäti (20)
Zostávajúca kapacita na pamätovej karte
„Memory Stick“ (20)
8/8 12/12 Císlo záberu/Pocet záberov uložených vo zvolenom priecinku
00:00:12 Pocítadlo
101
101
Zobrazenie Význam
Pripojenie k štandardu
PictBridge (66)
•Kým svieti indikátor, kábel USB neodpájajte.
+2.0EV Úroven hodnoty EV (27)
Císlo ISO (28)
Režim merania (27)
Blesk
Vyváženie bielej farby
(28)
33 Rýchlost uzávierky
F2.8 Hodnota clony
Zobrazenie záberu
Zobrazenie Význam
2006 1 1
9:30 AM
Na prehrávanom zábere je zaznamenaný dátum acas
Ponuka (25)
• Pocas prehrávania videozáznamov sa po stlacení tlacidla MENU nezobrazí panel s ponukami.
BACK/
NEXT
Výber záberov smerom vpred alebo vzad
DPOFRadost’ z fotografovania

19
Zmena zobrazenia na displeji
Každým stlacením tlacidla (stav obrazovky) sa displej zmení nasledovne.
30
VGA
Indikátory vypnuté
Indikátory zapnuté20
Pocet statických záberov a cas nahrávania videozáznamov
Nižšie uvedené tabulky zobrazujú približný cas videozáznamu a približný pocet statických obrázkov , ktoré sa zmestia na pamätovú kartu „Memory Stick Duo“ a do vnútornej pamäte (pribl. 25 MB), naformátovaných v tomto fotoaparáte. Hodnoty sa môžu líšit v závislosti od podmienok pri snímaní. Informácie o velkosti a kvalite záberu nájdete na str. 12.
Pocet statických záberov (horný riadok udáva pocet záberov v kvalite [Fine] a dolný riadok udáva pocet záberov v kvalite
[Standard].) (Císla: Pocet záberov)
• Udávané pocty záberov sú platné, ked je funkcia [Mode] nastavená na hodnotu [Normal].
• Ak je dostupný pocet záberov pre snímanie viac než 9 999, objaví sa indikátor „>9999“ .
• V elkost záberu môžete zmenit neskôr (funkcia [Resize], str. 34).
Maximálna doba nahrávania videozáznamov
(Císla: hodiny: minúty: sekundy)
• Pri prehrávaní záznamu nasnímaného staršími modelmi Sony v tomto fotoaparáte sa môže záznam zobrazit v inej než skutocnej velkosti.
Kapacita
Velkost
Vnútorná pamät
32MB 64MB 128MB 256MB 512MB 1GB 2GB
6M 7 10 21 42 77 157 322 660
14 19 39 79 142 290 592 1215
3:2 7 10 21 42 77 157 322 660
14 19 39 79 142 290 592 1215
3M 15 20 41 82 148 302 617 1266
28 37 74 149 264 537 1097 2250
2M 25 33 66 133 238 484 988 2025
47 61 123 246 446 907 1852 3798
VGA
(E-Mail)
152 196 394 790 1428 2904 5928 12154
258 318 637 1276 2400 4802 9762 19961
Kapacita
Velkost
Vnútorná pamät
32MB 64MB 128MB 256MB 512MB 1GB 2GB
320×240 0:01:20 0:01:40 0:03:20 0:06:40 0:12:50 0:25:20 0:51:30 1:44:10Radost’ z fotografovania

21
Ked nemáte pamätovú kartu „Memory Stick
Duo“ (Zaznamenávanie na vnútornú pamät )
Fotoaparát je vybavený vnútornou pamätou s kapacitou 25 MB. Vnútornú pamät nie je možné vybrat. Aj ked vo fotoaparáte nie je vložená žiadna pamätová karta „Memory
Stick Duo“, môžete zaznamenávat zábery pomocou tejto vnútornej pamäte.
Ak chcete, aby prebehlo kopírovanie (zálohovanie) dát bez problémov , odporúcame dodržat jeden z uvedených postupov .
Kopírovanie (zálohovanie) dát na pamätovú kartu „Memory Stick
Duo“
Prichystajte si pamätovú kartu „Memory Stick Duo“ s kapacitou 32 MB alebo väcšou a potom vykonajte postup popísaný pri funkcii [Copy] (str. 42).
Kopírovanie (zálohovanie) dát na pevný disk vášho pocítaca
Vykonajte postup na str. 49 až 52 bez vloženej pamätovej karty „Memory Stick Duo“ vo fotoaparáte.
• Súbor videozáznamu z pamätovej karty „Memory Stick Duo“ nie je možné presunút do vnútornej pamäte.
• Pomocou pripojenia USB môžete kopírovat uložené dáta z vnútornej pamäti do pocítaca, ale nie je možné kopírovat dáta z pocítaca do vnútornej pamäti.
Ak je vložená pamätová karta
„Memory Stick Duo“
[Snímanie]: Zábery sa práve zaznamenávajú na pamätovú kartu „Memory Stick Duo“.
[Prehrávanie]: Práve sa prehrávajú zábery , ktoré sú uložené na pamätovej karte „Memory Stick Duo“.
[Ponuka, Nastavenie atd.]: Na záberoch z pamätovej karty „Memory Stick Duo“ je možné vykonat niekolko funkcií.
Ked nie je vložená žiadna pamätová karta „Memory Stick
Duo“
[Snímanie]: Zábery sa zaznamenávajú pomocou vnútornej pamäte.
[Prehrávanie]: Prehrávajú sa zábery , ktoré sú uložené na vnútornej pamäti.
[Ponuka, Nastavenie atd.]: Na záberoch z vnútornej pamäte je možné vykonat niekolko funkcií.
Informácie o obrazových údajoch uložených vo vnútornej pamäti
Vnútorná pamät
B
B22
Životnost batérie a pocet záberov, ktoré je možné nasnímat ci prezriet
Nižšie uvedené tabulky zobrazujú približný pocet obrázkov , ktoré je možné nahrat alebo prezerat, a životnost batérie pocas snímania v režime
[Normal] s úplne nabitými batériami a pri okolitej teplote 25 °C. Údaje o pocte záznamov , ktoré je možné nasnímat alebo prezerat sú platné za predpokladu,
že v prípade potreby vymeníte pamätovú kartu „Memory Stick Duo“.
V závislosti od podmienok používania sa môžu skutocné hodnoty od uvedených mierne líšit.
• Kapacita batérie sa tým viac znižuje, cím viac sa zvyšuje pocet použití fotoaparátu a tiež ako sa predlžuje ich cas používania (str. 88).
• Životnost batérie a pocet záberov , ktoré je možné snímat ci prezerat, v nasledovných podmienkach klesá:– Okolitá teplota je nízka.
– Blesk sa používa casto.
– Fotoaparát opakovane zapínate a vypínate.
– Pri castom používaní transfokácie.
– Funkcia [LCD Backlight] je nastavená na hodnotu [Bright].
– Kapacita batérie je nízka.
• Hodnoty uvedené pre alkalické batérie sú založené na obchodných normách a nevztahujú sa na všetky alkalické batérie vo všetkých podmienkach. Hodnoty sa môžu líšit v závislosti od výrobcu alebo typu batérie, podmienok prostredia, nastavení výrobku atd.
• Alkalické batérie (dodávajú sa) sú len na skúšobné použitie. Na bežné používanie fotoaparátu pravdepodobne budete musiet zakúpit dalšie batérie.
Pri snímaní statických záberov
Informácie nájdete v prírucke „Návod na používanie“ v casti „Životnost batérie a pocet záberov , ktoré je možné nasnímat“ .
• Snímanie v nasledovných podmienkach:– (P .Quality) je nastavené na [Fine].
– Jedno snímanie každých 30 sekúnd.
– Striedavá zmena transfokácie z polohy W do polohy T.
– Blesk blysne pri každom druhom snímaní.
– Po 10 snímaniach sa vypne a znova zapne napájanie.
• Meracia metóda je založená na štandarde
CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Pocet snímatelných záberov a životnost batérie sa nemení bez ohladu na velkost záberu.
Pri prezeraní statických záberov
• Prezeranie jednotlivých záberov v poradí s približne 3-sekundovými prestávkami
Pri snímaní videozáznamu
Batéria
Pocet záberov
Životnost batérie (min.)
Alkalická Pribl. 1800 Pribl. 90
NH-AA-DB
(Ni-MH)
Pribl. 4800 Pribl. 240
Batéria
Životnost batérie
(min.)
Alkalická Pribl. 40
NH-AA-DB
(Ni-MH)
Pribl. 120Radost’ z fotografovania

23
Používanie prepínaca režimu
Nastavte prepínac režimu na požadovanú funkciu.
Režimy snímania statických záberov
Táto „Prírucka Cyber-shot Handbook“ zobrazuje dostupné nastavenia prepínaca režimu nasledujúcim spôsobom.: Režim Auto Adjustment
Umožnuje jednoduché snímanie s automaticky upravenými nastaveniami.: Režim výberu scény
Umožnuje snímanie s predvolenými nastaveniami podla aktuálnej scény .: Režim Program auto shooting
Umožnuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (tak rýchlost uzávierky , ako aj hodnotu clony). Rôzne nastavenia môžete tiež navolit pomocou ponuky .
(Bližšie informácie o dostupných funkciách t str. 26)
Prepínac režimu
Ovládacie tlacidlo: Snímanie videozáznamov: Zobrazenie/editovanie
Nie je k dispozícii Je k dispozícii24
Výber scény
Fotoaparát predurcí kombináciu funkcií, aby bolo zarucené správne nasnímanie záberu podla aktuálneho prostredia (scény).
( : je možné vybrat požadované nastavenie)
Macro (blízke objekty)
Blesk
Vyváženie bielej farby
Burst
——
Au t o —
——
/
— /
SLPráca s ponukou Menu

25
Práca s ponukou Menu
Používanie položiek ponuky Menu
1 Zapnite fotoaparát a nastavte prepínac režimu.
Dostupné položky sa líšia v závislosti od nastavenia prepínaca režimu.
2 Stlacením tlacidla MENU zobrazte ponuku.
3 Zvolte požadovanú položku ponuky pomocou tlacidiel b/B na ovládacom tlacidle.
• Ak nie je požadovaná položka zobrazená, opakovane stlácajte tlacidlá b/B, kým sa táto položka neobjaví na displeji.
• Stlacte tlacidlo z po výbere položky , ked je prepínac režimu nastavený na hodnotu .
4 Zvolte nastavenie pomocou tlacidiel v/V.
Vybrané nastavenie sa trochu zväcší a nastaví sa.
5 Stlacením tlacidla MENU ponuku vypnete.
• Ak sa v ponuke nachádza nezobrazená položka, na okraji oblasti sa objaví znacka v/V , ktorá naznacuje, že sa v ponuke ešte musí rolovat. Ak chcete rolovat k nezobrazenej položke v ponuke, vyberte zmienenú znacku pomocou ovládacieho tlacidla.
• Nie je možné nastavit položky , ktoré nie sú k dispozícii pre výber.
Tlacidlo v/V/b/B
Tlacidlo z
Prepínac režimu
Ovládacie tlacidlo
Tlacidlo MENU
80
100
400
200
Auto
ISO
WB ISOBližšie informácie o funkcii
1 str. 25
26
Položky ponuky Menu
Dostupné položky ponuky sa líšia podla nastavenej pozície prepínaca režimu. Na displeji sa objavia len dostupné položky .
Ponuka pre snímanie (str. 27)
( : k dispozícii)
Pozícia prepínaca režimu: Scene
(EV) — —
(Metering Mode) — —
WB (White Bal) — —
ISO — — —
(P .Quality) — — —
Mode (REC Mode) — —
PFX (P .Effect) — —
(Saturation) — — — —
(Sharpness) — — — —
(Setup) —
Ponuka pre prezeranie (str. 31)
(Folder) — — — —
- (Protect) — — — —
DPOF — — — —
(Print) — — — —
(Slide) — — — —
(Resize) — — — —
(Rotate) — — — —
(Setup) — — — —Práca s ponukou Menu

27
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 25
Ponuka pre snímanie
Predvolené nastavenia sú oznacené symbolom .
• Bližšie informácie o expozícii t str. 10.
• Kompenzacnú hodnotu je možné nastavovat v prírastkoch 1/3EV .
• Ak je objekt snímaný v extrémne svetlých alebo tmavých podmienkach, alebo ak používate blesk, nastavená hodnota expozície sa nemusí v skutocnosti aplikovat.
Umožnuje zvolit režim merania, ktorý urcí, ktorá cast objektu sa má merat pre urcenie expozície.
• Bližšie informácie o expozícii t str. 10
(EV)
M +2.0EV Smerom k znacke +: zosvetlí záber.
0EV Fotoaparát automaticky urcí hodnotu expozície.m –2.0EV Smerom k znacke –: záber stmavne.
(Metering Mode)
Spot (bodové meranie)
()
Zameria iba jednu cast daného objektu.
• Túto funkciu je vhodné použit, ked je za snímaným objektom svetlé pozadie alebo ked medzi objektom a pozadím je velký kontrast.
Multi (viacoblastné meranie)
Rozdeluje záber na niekolko oblastí a každú oblast zmeria zvlášt. Fotoaparát urcí optimálne vyrovnanú expozíciu.
Expozíciu nastavte rucne.
Smerom k znacke –
Smerom k znacke +
30
33
Zameriavací krížik pre bodové meranie
Zameria sa na objekt28
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 25
Upravuje farebné tóny podla aktuálnych svetelných podmienok v danej situácii, ked napríklad farby na zábere vyzerajú divne.
• Dalšie informácie o vyvážení bielej farby t str. 11
• Pri snímaní s osvetlením žiarivkou, ktorá bliká, môže funkcia nastavenia vyváženia bielej fungovat nesprávne, aj ked ste zvolili možnost (Fluorescent).
• V závislosti od režimu výberu scény (str. 24) nie sú niektoré možnosti k dispozícii.
Zvolí svetelnú citlivost s jednotkami v ISO. Cím väcšie císlo, tým väcšia citlivost.
• Bližšie informácie o citlivosti ISO t str. 11
• Pri väcšej hodnote citlivosti ISO sa na zábere objavuje väcší šum.
• [ISO] je nastavené na hodnotu [Auto] v režime výberu scény .
Zvolí kvalitu statických záberov .
• Bližšie informácie o kvalite záberu t str. 12
WB (White Bal)n (Incandescent) Upravuje nastavenie pre také miesta, kde sa rýchlo menia svetelné podmienky , napr. pri vecierku v divoko osvetlenej miestnosti alebo pri ostrom svetle, napr. vo fotoštúdiu.
(Fluorescent) Upravuje nastavenie pre osvetlenie pri žiarivke.
(Cloudy) Upravuje nastavenie pre zamracenú oblohu.
(Daylight) Upravuje nastavenie pre fotenie v exteriéri, v noci, snímanie neónového osvetlenia, ohnostroja alebo východu slnka, prípadne snímanie tesne pred/po západe slnka.
Auto Upravuje automaticky vyváženie bielej farby .
ISO
400 Nastavte väcšiu hodnotu pri snímaní v nedostatocných svetelných podmienkach ci pri snímaní rýchlo sa pohybujúceho objektu, alebo nižšiu hodnotu, aby sa dosiahol kvalitný záber.
200
100
80
Auto
(P.Quality)
Fine (FINE) Ukladá zábery s vysokou kvalitou (malá kompresia).
Standard (STD) Ukladá zábery so štandardnou kvalitou (vysoká kompresia).Práca s ponukou Menu

29
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 25
Urcuje, ci fotoaparát bude po stlacení spúšte snímat nepretržitú sériu záberov po sebe alebo nie.
Funkcia [Burst]
• Blesk je nastavený na hodnotu (odpojený blesk).
• Pri snímaní pomocou samospúšte sa zaznamenajú maximálne tri zábery .
• Ked je batéria takmer vybitá, alebo ked sa zaplní vnútorná pamät ci pamätová karta „Memory
Stick Duo“, snímanie v režime Burst sa zastaví.
• V závislosti od režimu výberu scény (str. 24) sa môže stat, že nebudete schopní nasnímat zábery v režime Burst.
• Interval snímania je približne 2 sekundy .
Maximálny pocet po sebe idúcich záberov
(Císla: pocet záberov)
Mode (REC Mode)
Burst ( ) Po zatlacení a pridržaní zatlacenej spúšte zaznamená maximálny pocet snímok idúcich za sebou (pozri nasledujúcu tabulku).
• Po zmiznutí hlásenia „Recording“ môžete nasnímat další záber.
Normal Nesníma nepretržite.
Kvalita
Velkost
Fine (Jemná) Standard
6M 33
3:2 33
3M 33
2M 33
VGA (E-Mail) 3330
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 25
Umožnuje snímanie záberov so špeciálnymi efektmi.
Nastaví sýtost obrazu.
Nastavenie ostrosti obrazu.
Pozrite str. 36.
PFX (P.Effect)
B & W ( ) Nasníma obraz ako monochromatický (ciernobiely).
Sepia ( ) Nasníma obraz v sépiovej farbe (dohneda ako na starých fotografiách).
Off Bez efektu.
(Saturation)
+ (5) Smerom k znacke +: zvýrazní farby .
Normal
– (5) Smerom k znacke –: potlací farby.
(Sharpness)
+ ( ) Smerom k +: Zostrí obraz.
Normal
– ( ) Smerom k –: Zmäkcí obraz.
(Setup)Práca s ponukou Menu

31
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 25
Ponuka pre prezeranie
Predvolené nastavenia sú oznacené symbolom .
Vyberie priecinok obsahujúci záber, ktorý chcete prehrávat ked používate fotoaparát s pamätovou kartou „Memory Stick Duo“.
1 Zvolte požadovaný priecinok pomocou tlacidiel b/B na ovládacom tlacidle.
2 Zvolte možnost [OK] pomocou tlacidla v a potom stlacte tlacidlo z.z Informácie o priecinku
Fotoaparát ukladá zábery do zvláštneho priecinka na pamätovej karte „Memory Stick Duo“
(str. 40). Priecinok môžete zmenit alebo vytvorit nový .
• Vytvorenie nového priecinka t [Create REC. Folder] (str. 40)
• Zmena priecinka pre ukladanie záberov t [Change REC. Folder] (str. 41)
• Ak je na pamätovej karte „Memory Stick Duo“ vytvorených niekolko priecinkov a v danom priecinku je zobrazený prvý alebo posledný súbor, ukážu sa nasledujúce indikátory .: Presun do predchádzajúceho priecinka.: Presun do nasledujúceho priecinka.: Presun delete do predchádzajúcich a nasledujúcich priecinkov .
(Folder)
OK Vykonajte kroky podla nasledujúcej procedúry .
Cancel Zruší výber.
BACK/NEXT
Select Folder
Cancel
OK
Folder Name:102 2/2
Created:No. Of Files:2006
102MSDCF
9
111 : :05:34AM32
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 25
Chráni zábery pred nechceným zmazaním.
Ochrana záberov v režime jedného záberu
1 Zobrazte záber, ktorý chcete zabezpecit pred vymazaním.
2 Stlacením tlacidla MENU zobrazte ponuku.
3 Zvolte možnost [-] (Protect) pomocou tlacidiel b/B na ovládacom tlacidle a potom stlacte tlacidlo z.
Záber je ochránený a na obrázku sa objaví klúcik - (ochrana).
4 Ak chcete ochránit ostatné zábery , zvolte požadovaný záber pomocou tlacidiel b/B a potom stlacte tlacidlo z.
Ochrana záberov v režime registra
1 Stlacením tlacidla (register) zobrazíte obrazovku registra.
2 Stlacením tlacidla MENU zobrazte ponuku.
3 Zvolte [-] (Protect) pomocou tlacidiel b/B na ovládacom tlacidle a potom stlacte tlacidlo z.
4 Zvolte možnost [Select] pomocou tlacidiel v/V a potom stlacte tlacidlo z.
5 Oznacte záber, ktorý chcete ochránit, pomocou tlacidiel v/V/b/B a potom stlacte tlacidlo z.
Na zvolenom zábere sa zobrazí zelený klúcik -.
6 Ochranu pre dalšie zábery nastavte opakovaním kroku 5.
7 Stlacte tlacidlo MENU.
8 Zvolte možnost [OK] pomocou tlacidla B a potom stlacte tlacidlo z.
Indikátor - sa zmení do biela. Zvolený záber bude chránený .
• Ak chcete ochránit všetky zábery v priecinku, zvolte možnost [All In This Folder] v kroku 4 a stlacte tlacidlo z. Zvolte možnost [On] pomocou tlacidla B a potom stlacte tlacidlo z.
- (Protect)
Protect (-) Vykonajte kroky podla nasledujúcej procedúry .
Exit Zruší funkciu ochrany záberov .
VGA
2/9
Protect
Exit
BACK/NEXT
-
TO NEXT MENU
• SELECT
- (zelený)Práca s ponukou Menu

33
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 25
Zrušenie ochrany
V zobrazení samostatného záberu
Stlacte tlacidlo z v kroku 3 alebo 4 v casti „Ochrana záberov v režime jedného záberu“ .
V režime registra
1 V kroku 5 casti „Ochrana záberov v režime registra“ zvolte záber, v ktorom chcete odstránit ochranu proti zmazaniu.
2 Stlacením tlacidla z zmeníte farbu klúcika - na šedú.
3 Vyššie uvedené kroky zopakujte pre všetky zábery , na ktorých chcete zrušit ochranu.
4 Stlacte tlacidlo MENU, zvolte možnost [OK] pomocou tlacidla B a potom stlacte tlacidlo z.
Zrušenie ochrany všetkých chránených záberov v priecinku
Zvolte možnost [All In This Folder] v kroku 4 casti „Ochrana záberov v režime registra“ a stlacte tlacidlo z. Zvolte možnost [Off] pomocou tlacidla B a potom stlacte tlacidlo z.
• Pamätajte na to, že pri formátovaní vnútornej pamäte alebo karty „Memory Stick Duo“ sa vymažú všetky údaje uložené na záznamovom médiu, vrátane chránených záberov . Takto vymazané zábery už nie je možné obnovit.
• Nastavenie ochrany záberu môže chvílu trvat.
Pridá znacku (Poradie tlace) na zábery , ktoré chcete vytlacit (str. 68).
Pozrite str. 64.
Postupne zobrazí zaznamenané zábery v urcitom poradí (Prezentácia).
Interval
DPOF
(Print)
(Slide)
3 sec Nastavenie intervalu prezerania prezentácie.
5 sec
10 sec
30 sec
1 min34
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 25
Image
Repeat
1 Zvolte možnost [Interval], [Image] a [Repeat] pomocou tlacidiel v/V/b/B na ovládacom tlacidle.
2 Zvolte možnost [Start] pomocou tlacidiel V/B a potom stlacte tlacidlo z.
Prezentácia sa spustí.
Ak chcete ukoncit prezentáciu, stlacte tlacidlo z, pomocou tlacidla B vyberte položku [Exit] a potom stlacte tlacidlo z.
• Pocas prezentácie môžete zobrazit predchádzajúci alebo další záber pomocou tlacidiel b/B.
• Cas intervalu je len približný , môže sa líšit v závislosti od velkosti záberu apod.
V elkost záberu môžete zmenit (Zmena velkosti) a upravený záber môžete uložit ako nový súbor. Záber v pôvodnej velkosti zostáva uchovaný .
1 Zobrazte záber, ktorého velkost chcete zmenit.
2 Stlacením tlacidla MENU zobrazte ponuku.
3 Zvolte možnost [ ] (Resize) pomocou tlacidiel b/B na ovládacom tlacidle a potom stlacte tlacidlo z.
4 Zvolte požadovanú velkost záberu pomocou tlacidiel v/V a potom stlacte tlacidlo z.
Záber so zmenenou velkostou sa zaznamená do cielového priecinka ako najnovší súbor.
Folder Prehrávanie všetkých záberov vo zvolenom priecinku.
All Prehrávanie všetkých záberov uložených na pamätovej karte „Memory Stick Duo“.
On Nepretržité opakovanie prehrávania záberov .
Off Po prehraní všetkých záberov sa prehrávanie skoncí.
Start Vykonajte kroky podla nasledujúcej procedúry .
Cancel Zrušenie prezerania prezentácie.
(Resize)
6M Velkost nastavenia slúži ako vodítko (str. 12).
3M
2M
VGA
Cancel Zruší zmenu velkosti.Práca s ponukou Menu

35
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 25
• Podrobné informácie o velkosti záberu [Image Size] nájdete na str. 12.
• Pri zmene z malej velkosti na väcšiu sa kvalita záberu zhorší.
• Nie je možné zmenit velkost záberu na formát [3:2].
• Pri zmene velkosti záberu formátu [3:2] sa v hornej a dolnej casti záberu zobrazia cierne pruhy .
Pootocí statický záber.
1 Zobrazte záber, ktorý chcete pootocit.
2 Stlacením tlacidla MENU zobrazte ponuku.
3 Zvolte možnost [ ] (Rotate) pomocou tlacidiel b/B na ovládacom tlacidle a potom stlacte tlacidlo z.
4 Zvolte možnost [ ] pomocou tlacidla v a potom pootocte záber pomocou tlacidiel b/B.
5 Zvolte možnost [OK] pomocou tlacidiel v/V a potom stlacte tlacidlo z.
• Chránené zábery alebo videozáznamy nemôžete otácat’ .
• Môže sa stat, že sa záber nasnímaný iným zariadením neotocí.
• Pri zobrazení záberu na monitore PC nemusí byt v závislosti od použitého softvéru informácia o otocení záberu akceptovaná.
Pozrite str. 36.
(Rotate)
Pootocí záber. Vykonajte kroky podla nasledujúcej procedúry .
OK Urcí smer pootocenia. Vykonajte kroky podla nasledujúcej procedúry .
Cancel Zruší pootocenie.
(Setup)36
Práca s obrazovkou Setup
Používanie položiek v ponuke Setup
Pomocou obrazovky Setup môžete zmenit preddefinované nastavenia.
1 Zapnite napájanie.
2 Stlacením tlacidla MENU zobrazte ponuku.
3 Po stlacení tlacidla B na ovládacom tlacidle, prejdite na nastavenie
(Setup), potom stlacte znova B.
4 Stlacením v/V/b/B na ovládacom tlacidle zvolte položku, ktorú chcete nastavit.
Rámcek zvolenej položky sa zvýrazní nažlto.
5 Stlacením tlacidla z otvoríte možnosti nastavenia.
Ak chcete vypnút obrazovku (Setup), stlacte tlacidlo MENU.
Ak sa chcete vrátit do ponuky z obrazovky (Setup), opakovane stlacte tlacidlo b na ovládacom tlacidle.
Zrušenie nastavení obrazovky (Setup)
Zvolte možnost [Cancel] (ak sa objaví) a potom stlacte tlacidlo z na ovládacom tlacidle. Ak sa neobjaví, znovu nastavte predchádzajúce nastavenie.
• T oto nastavenie sa uchová aj po vypnutí napájania.
Tlacidlo v/V/b/B
Tlacidlo z
Prepínac režimu
Ovládacie tlacidlo
Tlacidlo MENUPráca s obrazovkou Setup

37
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 36
Camera
Predvolené nastavenia sú oznacené symbolom .
Vyberie režim digitálneho priblíženia. Fotoaparát zväcšuje záber použitím optického priblíženia (až 3×). Ked pomer zväcšenia prekrocí 3×, fotoaparát použije bud metódu inteligentného alebo presného digitálneho priblíženia.
Velkost záberu a maximálna stupnica priblíženia použitím funkcie inteligentnej transfokácie
• Ak stlacíte tlacidlo priblíženia, zobrazí sa škála priblíženia.
• Maximálna stupnica priblíženia v režime inteligentného i presného priblíženia zahrna stupnicu optického priblíženia.
• Pri používaní funkcie inteligentného priblíženia dochádza k zhoršeniu kvality zobrazenia na displeji. T ento jav však nemá žiadny vplyv na nasnímaný záznam.
Digital Zoom
Smart
(Inteligentné priblíženie)
()
Digitálne zväcší záber takmer bez skreslenia. Táto funkcia nie je k dispozícii, ked je velkost záberu nastavená na hodnotu [6M] alebo [3:2].
• Maximálna stupnica inteligentného priblíženia je uvedená v nasledujúcej tabulke.
Precision
(Presné digitálne priblíženie) ( )
Zväcší všetky velkosti záberov až maximálne 6×, ale velmi stráca na kvalite.
Off Nepoužíva inteligentné priblíženie.
Velkost Maximálna stupnica priblíženia
3M pribl. 4,1×
2M pribl. 5,1×
VGA (E-Mail) pribl. 13×
Strana W tejto ciary predstavuje oblast optického priblíženia a strana T je oblast digitálneho priblíženia
Indikátor so stupnicou priblíženia38
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 36
Potlacuje efekt cervených ocí pri snímaní s bleskom. Spôsob vkladania zvolte pred snímaním.
• Pretože do cvaknutia spúšte uplynie asi sekunda, držte fotoaparát pevne zovretý v rukách, aby ste nedostali roztrasený záber. Tiež dbajte na to, aby sa snímaný objekt nepohyboval.
• Redukcia efektu cervených ocí nemusí priniest požadovaný efekt v závislosti od individuálnych rozdielov , vzdialenosti snímaného objektu, ak objekt nezaregistroval predzáblesk apod.
Zobrazí nasnímaný obraz ihned na displeji približne dve sekundy po nasnímaní statického záberu.
• Pocas automatického zobrazenia nasnímaného záberu nie je možné snímat další záber . Ak v tomto casovom intervale ciastocne stlacíte spúšt do polovice, zaznamenaný záber zmizne a bude možné ihned zaznamenat další záber.
Red Eye Reduction
On ( ) Potláca efekt cervených ocí.
• Pred snímaním záberu blesk dvakrát alebo viackrát predblysne.
Off Nepoužíva funkciu potlacenia efektu cervených ocí.
Auto Review
On Aktivuje sa funkcia automatického zobrazovania.
Off Zruší používanie funkcie automatického zobrazovania.Práca s obrazovkou Setup

39
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 36
Internal Memory Tool
Táto položka sa nezobrazí, ak je vložená pamätová karta „Memory Stick Duo“.
Predvolené nastavenia sú oznacené symbolom .
Naformátuje vnútornú pamät.
• Nezabudnite, že formátovanie nezvratne vymaže všetky údaje z vnútornej pamäte, vrátane chránených záberov .
1 Zvolte možnost [OK] pomocou tlacidla v na ovládacom tlacidle a potom stlacte tlacidlo z.
Objaví sa správa „All data in internal memory will be erased Ready?“ (Všetky dáta vo vnútornej pamäti sa vymažú. Chcete pokracovat?).
2 Zvolte možnost [OK] pomocou tlacidla v a potom stlacte tlacidlo z.
Formátovanie karty sa dokoncilo.
Format
OK Vykonajte kroky podla nasledujúcej procedúry .
Cancel Zruší formátovanie karty .40
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 36
Memory Stick Tool
Táto položka sa zobrazí len vtedy , ak je vložená pamätová karta „Memory Stick Duo“.
Predvolené nastavenia sú oznacené symbolom .
Naformátuje pamätovú kartu „Memory Stick Duo“. Pamätové karty „Memory Stick
Duo“ v predajniach sú už naformátované a je ich možné zacat okamžite používat.
• Uvedomte si, že formátovanie nenávratne vymaže všetky údaje na karte „Memory Stick Duo“ vrátane chránených záznamov .
1 Zvolte možnost [OK] pomocou tlacidla v na ovládacom tlacidle a potom stlacte tlacidlo z.
Objaví sa správa „All data in Memory Stick will be erased Ready?“ (Všetky dáta na pamätovej karte Memory Stick sa vymažú. Chcete pokracovat?).
2 Zvolte možnost [OK] pomocou tlacidla v a potom stlacte tlacidlo z.
Formátovanie karty sa dokoncilo.
Vytvorí priecinok pre ukladanie záberov na karte „Memory Stick Duo“.
1 Zvolte možnost [OK] pomocou tlacidla v na ovládacom tlacidle a potom stlacte tlacidlo z.
Objaví sa obrazovka pre vytvorenie priecinka.
2 Zvolte možnost [OK] pomocou tlacidla v a potom stlacte tlacidlo z.
Vytvorí sa nový priecinok. Oznacenie bude o jedno císlo vyššie, než najvyššie císlo naposledy vytvoreného priecinka. Nový priecinok sa stane cielovým priecinkom pre ukladanie záberov .
Format
OK Vykonajte kroky podla nasledujúcej procedúry .
Cancel Zruší formátovanie karty .
Create REC. Folder
OK Vykonajte kroky podla nasledujúcej procedúry .
Cancel Zruší proces vytvorenia priecinka.
Create REC. Folder
Creating REC. folder
102MSDCF
Ready?
OK
CancelPráca s obrazovkou Setup

41
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 36
• Bližšie informácie o priecinkoch nájdete na str. 31.
• Ak nevytvoríte nový priecinok, z výroby je ako cielový priecinok pre ukladanie záberov nastavený priecinok „101MSDCF“ .
• Priecinky môžete vytvárat až do oznacenia „999MSDCF“ .
• Snímané zábery sa ukladajú do novo vytvoreného priecinka, kým nevytvoríte, alebo nezvolíte iný priecinok.
• Pomocou ponuky fotoaparátu nemôžete priecinok odstránit. Ak chcete priecinok odstránit, použite pocítac.
• Do jedného priecinka je možné uložit až 4 000 záberov . Po zaplnení kapacity priecinka sa automaticky vytvorí nový priecinok.
• Bližšie informácie pozrite „Cielové priecinky pre ukladanie záberov a názvy súborov“ (str. 54).
Zvolte možnost aktuálne používaný priecinok na ukladanie záberov .
1 Zvolte [OK] pomocou tlacidla v na ovládacom tlacidle a potom stlacte tlacidlo z.
Objaví sa obrazovka pre výber priecinka.
2 Zvolte požadovaný priecinok pomocou tlacidiel b/B a [OK] pomocou tlacidla v potom stlacte tlacidlo z.
• Priecinok „100MSDCF“ nie je možné zvolit ako cielový priecinok pre ukladanie záberov .
• Nasnímané zábery nemôžete presunút do iného priecinka.
Change REC. Folder
OK Vykonajte kroky podla nasledujúcej procedúry .
Cancel Zruší zmenu priecinka pre ukladanie záberov .
BACK/NEXT
Select REC. Folder
Cancel
OK
Folder Name:102 2/2
Created:No. Of Files:2006
102MSDCF
0
111 : :05:34AM42
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 36
Skopíruje všetky zábery z vnútornej pamäte na pamätovú kartu „Memory Stick Duo“.
1 Vložte pamätovú kartu „Memory Stick Duo“, ktorá má kapacitu 32 MB alebo viac.
2 Zvolte možnost [OK] pomocou tlacidla v na ovládacom tlacidle a potom stlacte tlacidlo z.
Objaví sa správa „All data in internal memory will be copied Ready?“ (Všetky dáta vo vnútornej pamäti sa skopírujú. Chcete pokracovat?).
3 Zvolte možnost [OK] pomocou tlacidla v a potom stlacte tlacidlo z.
Zaháji sa kopírovanie.
• Použite batérie s dostatocnou kapacitou alebo sietový adaptér (nedodáva sa). Ak sa pokúsite skopírovat obrazové súbory a vložené batérie už majú nízku kapacitu, môže sa stat, že batérie sa
úplne vybijú a neskopírujú sa všetky súbory , resp. môžu sa poškodit údaje.
• Nie je možné kopírovat jednotlivé zábery .
• Pôvodné zábery zostanú vo vnútornej pamäti aj po skopírovaní. Ak chcete zmazat obsah vnútornej pamäte, vyberte pamätovú kartu „Memory Stick Duo“ po dokoncení kopírovania, potom vykonajte príkaz [Format] v nástroji (Internal Memory T ool) (str. 39).
• Nie je možné vybrat priecinok, ktorý bol skopírovaný na pamätovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Aj ked skopírujete dáta, znacka (Poradie tlace) sa neskopíruje.
Copy
OK Vykonajte kroky podla nasledujúcej procedúry .
Cancel Zruší kopírovanie.
Copying
102_COPYPráca s obrazovkou Setup

43
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 36
Setup 1
1
Predvolené nastavenia sú oznacené symbolom .
Umožnuje vybrat intenzitu podsvietenia LCD, ked používate fotoaparát napájaný batériami.
• Výberom položky [Bright] sa rýchlejšie spotrebuje kapacita batérií.
Táto funkcia urcuje zvuky , ktoré fotoaparát vydáva pocas cinnosti.
Zvolí jazyk, v ktorom sa na displeji budú objavovat položky ponuky , varovania a oznámenia.
Inicializuje nastavenie na 0001, hodnoty nastavenia.
1 Zvolte možnost [OK] pomocou tlacidla v na ovládacom tlacidle a potom stlacte tlacidlo z.
Objaví sa správa „Initialize all settings Ready?“ (Všetky nastavenia sa vrátia na pôvodné hodnoty . Chcete pokracovat?).
2 Zvolte možnost [OK] pomocou tlacidla v a potom stlacte tlacidlo z.
Nastavenia sa prepíšu na 0001, hodnoty .
• Dozrite na to, aby pocas resetovania nebolo prerušené napájanie fotoaparátu.
LCD Backlight
Bright Zosvetlí podsvietenie displeja.
Normal
Beep
Shutter Po stlacení spúšte zaznie zvuk spúšte.
On Zvuk zaznie po stlacení ovládacieho tlacidla/spúšte.
Off Vypnutie pípania/zvuku spúšte.
Language
Initialize
OK Vykonajte kroky podla nasledujúcej procedúry .
Cancel Zruší resetovanie.44
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 36
Setup 2
2
Predvolené nastavenia sú oznacené symbolom .
Urcí metódu priradovania císel súborov k záberom.
Prepína režim USB pri pripojení fotoaparátu k pocítacu alebo tlaciarni kompatibilnej so štandardom PictBridge pomocou kábla USB.
File Number
Series Postupne priraduje súvislý rad císel súborom, aj ked ste medzitým vymenili pamätovú kartu „Memory Stick
Duo“ alebo zmenili cielový priecinok. (Ak sa na vymenenej karte „Memory Stick Duo“ nachádza súbor s vyšším císlom, než bolo posledné priradené císlo, priradí na dalšiemu súboru císlo o jedno vyššie než je to na vymenenej pamätovej karte.)
Reset Zacne císlovat súbory vždy od 0001, ked zmeníte priecinok. (Ak priecinok pre ukladanie záznamu obsahuje nejaký súbor, priradí sa novému súboru císlo o jedno vyššie, než je posledné císlo súboru.)
USB Connect
PictBridge Pripojí fotoaparát ku tlaciarni kompatibilnej so
štandardom PictBridge (str. 64).
PTP Ak je nastavený protokol [PTP] (Picture Transfer
Protocol) a fotoaparát je pripojený k pocítacu, skopírujú sa do pocítaca zábery zo záznamového priecinka vo fotoaparáte. (Kompatibilné so systémom Windows XP aM a c O S X . )
Mass Storage Aktivuje pripojenie velkokapacitného média medzi fotoaparátom a pocítacom alebo iným zariadením USB
(str. 50).Práca s obrazovkou Setup

45
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 36
Nastavuje výstup videosignálu podla TV systému kódovania farieb pripojeného video zariadenia. Rôzne krajiny a regióny používajú rôzne TV systémy kódovania farieb. Ak chcete prehrávat zábery na TV obrazovke, pozrite na str. 71, kde nájdete dalšie informácie o systéme kódovania farieb pre televízor (TV), ktorý používate na prehrávanie záberov z fotoaparátu v danej krajine ci regióne.
Nastaví dátum a cas.
Video Out
NTSC Nastaví výstupný videosignál do normy NTSC (napr. pre
USA, Japonsko).
PAL Nastaví výstupný vopred nainštalovaný do normy PAL
(napr. Európa).
Clock Set
OK Zvolte možnost [OK] pomocou tlacidla v na ovládacom tlacidle a potom stlacte tlacidlo z. Potom vykonajte postup popísaný v casti „Nastavenie hodín“ .
Cancel Zruší nastavenie dátumu a casu.46
Práca s pocítacom
Práca s pocítacom vybaveným operacným systémom Windows
Bližšie informácie o práci s pocítacom
Macintosh nájdete v casti „Práca s pocítacom Macintosh“ (str. 61).
V tejto casti je uvedený popis obsahu obrazoviek pri použití anglickej verzie.
Najprv nainštalujte softvér (dodáva sa) (str. 48)
Kopírovanie záberov do pocítaca (str. 49)
Zobrazenie záberov na monitore pocítaca
Príjemné prezeranie záberov použitím programu „Cyber-shot Viewer“ (str. 56)
•Zobrazenie záberov uložených na vašom pocítaci
•Prezeranie fotografií zoradených podla dátumu
•Úprava záberov
Tlac záberovPráca s pocítacom

47
Pre pocítac s pripojeným fotoaparátom sa odporúca nasledujúce prostredie.
Odporúcané prostredie pre kopírovanie záberov
OS (vopred nainštalovaný): Microsoft
Windows 2000 Professional, Windows
Millennium Edition, Windows XP
Home Edition alebo Windows XP
Professional
• Fungovanie nie je zaistené v prostredí pre spustenie viacerých operacných systémov alebo v prípade, ak sú tieto operacné systémy aktualizáciou pôvodného operacného systému pocítaca.
Konektor USB: Štandardne k dispozícii
Odporúcané prostredie na používanie aplikácie „Cyber-shot Viewer“
OS (vopred nainštalovaný): Microsoft
Windows 2000 Professional, Windows
Millennium Edition, Windows XP
Home Edition alebo Windows XP
Professional
Zvuková karta: 16-bitová stereo zvuková karta s reproduktormi
Procesor a pamät: Pentium III 500 MHz alebo rýchlejší, 128 MB pamäte RAM alebo viac (odporúcaná konfigurácia: Pentium III 800 MHz alebo rýchlejší,
256 MB pamäte RAM alebo viac)
Softvér: DirectX 9.0c alebo novší
Pevný disk: Miesto na disku potrebné na inštaláciu—200 MB alebo viac
Grafika: Rozlíšenie obrazovky: 800 × 600 bodov alebo viac
Farby: režim High Color (16-bitové farby) alebo vyšší
• T ento softvér je kompatibilný s technológiou DirectX. Program
„DirectX“ musí byt vopred nainštalovaný .
Informácie o pripojení fotoaparátu k pocítacu
• Fungovanie nie je zarucené ani v prípade všetkých vyššie odporúcaných pocítacových prostredí.
• Ak sú pripojené dve alebo viac zariadení
USB k jednému pocítacu súcasne, fungovanie niektorého z pripojených zariadení (vrátane tohto fotoaparátu) nie je zarucené – závisí to od typu zariadenia USB.
• Fungovanie nie je zarucené, ak sa používa rozbocovac USB.
• Pri pripájaní k pocítacu sú pre pripojenie
USB dostupné dva režimy: [Mass Storage]
(predvolené nastavenie) a [PTP]. V tejto casti sa ako príklad uvádza režim [Mass
Storage]. Podrobné informácie o režime
[PTP] nájdete na strane 44.
• Komunikácia medzi fotoaparátom a pocítacom sa po obnovení systému po režime odstavenia alebo spánku nemusí ihned obnovit.
Odporúcané pocítacové prostredie48
Inštalácia softvéru (dodáva sa)
Softvér (dodáva sa) môžete nainštalovat podla nasledujúceho postupu.
• Pri používaní operacného systému Windows
2000/Me nepripájajte fotoaparát k pocítacu pred inštaláciou.
• V systéme Windows 2000/XP sa prihláste s oprávnením administrátora.
1 Zapnite pocítac a vložte disk
CD-ROM (dodáva sa) do jednotky CD-ROM.
Zobrazí sa obrazovka ponuky inštalácie.
• Ak sa nezobrazí, dvakrát kliknite na ikonu (My Computer) t
(CYBERSHOTSOFT).
2 Kliknite na tlacidlo [Install].
Zobrazí sa obrazovka „Choose Setup
Language“ (Výber jazyka inštalácie).
3 Zvolte požadovaný jazyk a potom kliknite na tlacidlo
[Next].
Zobrazí sa obrazovka „License
Agreement“ (Licencná zmluva).
Pozorne si precítajte zmluvu. Ak súhlasíte s podmienkami licencnej zmluvy , zaciarknite prepínac vedla možnosti [I accept the terms of the license agreement] (Súhlasím s podmienkami licencnej zmluvy) a kliknite na tlacidlo [Next].
4 Postupujte podla inštrukcií na obrazovke a dokoncite inštaláciu.
• Ked sa objaví výzva na reštartovanie pocítaca, reštartujte pocítac podla inštrukcií na obrazovke.
• Nainštalujte program „DirectX“ , ak ste ho ešte nenainštalovali.
5 Po dokoncení inštalácie vyberte disk CD-ROM.Práca s pocítacom

49
Kopírovanie záberov do pocítaca
T áto cast popisuje postup pri použití pocítaca so systémom Windows.
Zábery môžete kopírovat z fotoaparátu do pocítaca nižšie uvedeným spôsobom.
V prípade pocítaca so zásuvkou pre pamätovú kartu
Memory Stick
Vyberte pamätovú kartu „Memory Stick
Duo“ z fotoaparátu a vložte ju do adaptéra kariet Memory Stick Duo.
Vložte adaptér kariet Memory Stick
Duo do pocítaca a skopírujte zábery .
Ak sa pamätová karta „Memory Stick
PRO Duo“ nerozpozná, nájdete na str. 80.
V prípade pocítaca bez zásuvky pre pamätovú kartu
Memory Stick
Skopírujte zábery vykonaním krokov 1 až 4 na str. 49 až 53.
• Ak používate operacný systém Windows
2000/Me, pred pokracovaním nainštalujte dodávaný softvér. Ak používate operacný systém Windows XP , inštalácia nie je nutná.
• Uvedené zobrazenia displeja v tejto casti sú príklady pre kopírovanie záberov z pamätovej karty „Memory Stick Duo“.
1 Vložte pamätovú kartu „Memory
Stick Duo“ s nasnímanými zábermi do fotoaparátu.
• Pri kopírovaní záberov vo vnútornej pamäti nie je tento krok potrebný .
2 Do fotoaparátu vložte batérie s dostatocnou kapacitou alebo pripojte fotoaparát k sietovej zásuvke pomocou sietového adaptéra (nedodáva sa).
• Ak kopírujete obrazové súbory a vložené batérie už majú nízku kapacitu, môže sa stat, že ak sa batérie príliš skoro vybijú, neskopírujú sa všetky súbory , resp. môžu sa poškodit údaje.
3 Prepínac režimu nastavte do polohy , potom stlacením tlacidla POWER zapnite fotoaparát a pocítac.
Krok 1: Príprava fotoaparátu a pocítaca
2
1
1
2
POWER50
• V systéme Windows XP sa na ploche objaví sprievodca automatickým prehrávaním.
„USB Mode Mass Storage“ sa objaví na displeji fotoaparátu.
Ked sa prepojenie USB realizuje prvýkrát, pocítac automaticky spustí program používaný na rozpoznanie fotoaparátu. Chvílku pockajte.
* Pocas komunikácie sú indikátory prístupu cervené. Nepracujte s pocítacom, dokial indikátory nezbelejú.
• Ak sa „USB Mode Mass Storage“ neobjaví, nastavte funkciu [USB Connect] na hodnotu
[Mass Storage] (str. 44).
• V operacnom systéme Windows 2000/Me postupujte podla krokov v casti „Krok 3-B: Kopírovanie záberov do pocítaca“ na str. 52.
• Ak sa v systéme Windows XP nezobrazí sprievodca automaticky , postupujte podla návodu v casti „Krok 3-B: Kopírovanie záberov do pocítaca“ na str. 52.
T áto cast popisuje príklad kopírovania záberov do priecinka „My Documents“ .
1 Po naviazaní pripojenia USB v kroku 2 kliknite na položku
[Copy pictures to a folder on my computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard]
(Kopírovat obrázky do priecinka v tomto pocítaci pomocou sprievodcu skenermi a fotoaparátmi od spolocnosti
Microsoft) t [OK], ked sa na ploche automaticky objaví obrazovka so sprievodcom.
Krok 2: Prepojenie fotoaparátu a pocítaca
1Do konektora
(USB)
2Do konektora USB
USB, kábel
USB Mode
MENU Switch on
Mass Storage
Memory Stick
Indikátory prístupu*
Krok 3-A: Kopírovanie záberov do pocítaca
1
2Práca s pocítacom

51
Zobrazí sa obrazovka „Scanner and
Camera Wizard“ (Sprievodca skenermi a fotoaparátmi).
2 Kliknite na tlacidlo [Next].
Zobrazia sa zábery uložené na pamätovej karte „Memory Stick
Duo“.
• Ak nie je vložená žiadna pamätová karta
„Memory Stick Duo“, zábery sa objavia vo vnútornej pamäti.
3 Kliknite na zaciarkávacie polícko nechcených záberov a zrušte zaciarknutie, aby sa tieto zábery nenakopírovali, a potom kliknite na tlacidlo
[Next].
Zobrazí sa obrazovka „Picture Name and Destination“ (Názov a umiestnenie obrázku).
4 Zadajte názov kopírovaných súborov a cielový priecinok, potom kliknite na tlacidlo
[Next].
Spustí sa kopírovanie. Po dokoncení sa zobrazí obrazovka „Other
Options“ (Dalšie možnosti).
• T áto cast popisuje príklad kopírovania snímok do priecinka „My Documents“
(Dokumenty).
5 Kliknutím zaciarknite prepínac vedla možnosti [Nothing. I'm finished working with these pictures] (Nevykonat nic. Práca s obrázkami je ukoncená) a kliknite na tlacidlo [Next].
Zobrazí sa obrazovka „Completing the Scanner and Camera Wizard“
(Prebieha dokoncenie sprievodcu skenermi a fotoaparátmi).
1
2
1
2
1
252
6 Kliknite na tlacidlo [Finish].
Okno sprievodcu sa zatvorí.
• Ak chcete pokracovat v kopírovaní dalších záberov , odpojte kábel USB.
Potom postupujte podla krokov v casti
„Krok 2: Prepojenie fotoaparátu a pocítaca“ na str. 50.
• V operacnom systéme Windows XP postupujte podla krokov v casti „Krok 3-A: Kopírovanie záberov do pocítaca“ na str. 50.
Táto cast popisuje príklad kopírovania snímok do priecinka „My Documents“
(Moje dokumenty).
1 Dvakrát kliknite na položku [My
Computer] t [Removable Disk] t [DCIM].
2 Dvakrát kliknite na priecinok obsahujúci súbory záberov, ktoré chcete skopírovat.
Potom kliknite pravým tlacidlom myši na názov súbor záberu a z miestnej ponuky vyberte príkaz [Copy].
• Bližšie informácie o cielových priecinkoch pre ukladanie súborov nájdete na str. 54.
3 Dvakrát kliknite na priecinok
[My Documents]. Potom kliknite pravým tlacidlom myši do okna
„My Documents“ a z miestnej ponuky vyberte príkaz [Paste].
Obrazové súbory sa skopírujú do priecinka „My Documents“ .
Krok 3-B: Kopírovanie záberov do pocítaca
2
1
1
2Práca s pocítacom

53
• Ak sa pokúsite skopírovat záber do priecinka, ktorý už obsahuje súbor s rovnakým názvom, zobrazí sa výzva na potvrdenie prepísania existujúceho súboru. Ak existujúci súbor prepíšete novým, pôvodný súbor sa vymaže. Ak chcete skopírovat obrazový súbor do pocítaca bez prepísania druhého, zmente názov súboru na iný názov a potom súbor skopírujte. Pamätajte však, že ak zmeníte názov súboru (str. 55), môže sa stat, že tento záber už nebudete schopní prehrat na fotoaparáte.
T áto cast popisuje postup zobrazenia kopírovaných záberov z priecinka „My
Documents“ .
1 Kliknite na tlacidlo [Start] t [My
Documents].
Zobrazí sa obsah priecinka „My
Documents“ .
• Ak nepoužívate operacný systém
Windows XP , na pracovnej ploche dvakrát kliknite na ikonu [My
Documents].
2 Dvakrát kliknite na požadovaný obrazový súbor.
Záber sa zobrazí.
Nižšie uvedené postupy najprv vykonajte, ak:• Odpájate kábel USB
• Vyberáte pamätovú kartu „Memory Stick
Duo“
• Vkladáte pamätovú kartu „Memory Stick
Duo“ do fotoaparátu po skopírovaní záberov z vnútornej pamäte
• Vypínate fotoaparátx Pre systémy Windows
2000/Me/XP
1 Dvakrát kliknite na ikonu na paneli
úloh (vedla hodín).
2 Kliknite na tlacidlo (USB Mass
Storage Device) t [Stop].
3 V okne pre potvrdenie potvrdte jednotku, potom kliknite na tlacidlo
[OK].
Krok 4: Zobrazenie záberov na monitore pocítaca
1
2
Zrušenie pripojenia USB
Kliknite dvakrát sem54
4 Kliknite na tlacidlo [OK].
Zariadenie je odpojené.
• Pre používatelov operacného systému
Windows XP nie je krok 4 potrebný .
Obrazové súbory nasnímané fotoaparátom sú na karte „Memory
Stick Duo“ zoskupené do priecinkov .
Príklad: prezeranie obsahu priecinkov v systéme Windows
XP
A Priecinok obsahujúci obrazové súbory nasnímané fotoaparátom bez funkcie vytvárania priecinkov
B Priecinok obsahujúci obrazové súbory nasnímané týmto fotoaparátom
Ak ste nevytvorili nové priecinky , nájdete tam tieto priecinky:– „Memory Stick Duo“; len „101MSDCF“
– Vnútorná pamät; len „101_SONY“
• Nemôžete snímat zábery do priecinku
„100MSDCF“. Tieto priecinky slúžia iba na prehrávanie.
• Nemôžete snímat ani prehrávat zábery do priecinku „MISC“.
• Obrazovým súborom sú priradované názvy nasledujúcim spôsobom: ssss predstavuje akékolvek císlo od 0001 do
9999. Numerické casti názvu súboru videozáznamu nasnímaného v režime videozáznamu a príslušného indexového

TXT / PDF

Available 11 files for DSC-P32 View all >
HelpDrivers Since March 2000