Sony DCR-VX1000E Download Manual

3-065-646-32 (1)
Video Camera
Recorder
Operating Instructions
Before operating the unit, please read this manual thoroughly,and retain it for future reference.
Gebruiksaanwijzing
Lees, alvorens het apparaat in gebruik te nemen, de gebruiksaanwijzingaandachtig door en bewaar deze voor eventuele naslag.
CCD-TR728E
CCD-TR618E/TR718E/TR728E
©2001 Sony Corporation2
Bij dit product zijn batterijen geleverd. Wanneerdeze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maarinleveren als KCA.
Gefeliciteerd met de aankoop van deze Sony
Handycam
camcorder. Met de superieure beeld-en geluidskwaliteit van de Handycam kunt u dedierbare momenten in uw leven vastleggen.
Deze camcorder biedt u een scala aangeavanceerde functies en is toch zeer eenvoudigte bedienen, zodat u al gauw in staat zult zijnhome-video’s te maken waar u nog jaren plezieraan beleeft.
WAARSCHUWING
Om het gevaar van brand of elektrischeschokken te voorkomen, mag het apparaat nietworden blootgesteld aan regen of vocht.
Om elektrische schokken te voorkomen, magde behuizing niet worden geopend.
Laat reparaties uitsluitend door vakkundigpersoneel uitvoeren.
Nederlands
Welkom
English
Welcome!
Congratulations on your purchase of this Sony
Handycam

camcorder. With your Handycam,you can capture life’s precious moments withsuperior picture and sound quality. Your
Handycam is loaded with advanced features,but at the same time it is very easy to use. Youwill soon be producing home video that youcan enjoy for years to come.
WARNING
To prevent fire or shock hazard, do not exposethe unit to rain or moisture.
To avoid electrical shock, do not open thecabinet.
Refer servicing to qualified personnel only.
NOTICE ON THE SUPPLIED AC POWER
ADAPTOR FOR CUSTOMERS IN THE
UNITED KINGDOM
A moulded plug complying with BS1363 is fittedto this equipment for your safety andconvenience.
Should the fuse in the plug supplied need tobe replaced, a 5 AMP fuse approved by ASTAor BSI to BS1362 (i.e., marked with or mark) must be used.
If the plug supplied with this equipment has adetachable fuse cover, be sure to attach thefuse cover after you change the fuse. Neveruse the plug without the fuse cover. If youshould lose the fuse cover, please contactyour nearest Sony service station.3
English
Main Features
Functions to adjust exposure (in the recording mode)
•In a dark place
•In dark environments such as sunset, fireworks, orgeneral night views
•Shooting backlit subjects
•In spotlight, such as at the theatre or a formal event
•In strong light or reflected light, such as at a beach inmidsummer or on a ski slope
Functions to give images more impact (in the recording mode)
•Smooth transition between scenes
•Digital processing of images
•Creating a soft background for subjects
•Superimposing a title
Functions to give a natural appearance to your recordings
(in the recording mode)
•Preventing deterioration of picture qualityin digital zoom
The default setting is set to OFF.
(To zoom greater than 20· , select the digital zoom powerin D ZOOM in the menu settings.)
•Focusing manually
•Shooting distant subjects
•Recording fast-moving subjects
Functions to use in editing (in the recording mode)
•Watching the picture on a wide-screen TV
•Recording with the date/time
•Enhancing old tapes
Functions to use after recording (in the playback mode)
•Correcting jitter
•Correcting colour noise
NIGHTSHOT (p. 31)
Sunset & moon mode (p. 46)
BACK LIGHT (p. 30)
Spotlight mode (p. 46)
Beach & ski mode (p. 46)
FADER (p. 41)
PICTURE EFFECT (p. 44)
Soft portrait mode (p. 46)
TITLE (p. 52)
D ZOOM [MENU] (p. 64)
Manual focus (p. 50)
Landscape mode (p. 46)
Sports lesson mode (p. 46)
Wide mode (p. 39)
Date and time (p. 33)
ORC [MENU] (p. 66)
TBC [MENU] (p. 65)
DNR [MENU] (p. 65)4
Functies voor betere belichting (tijdens opnemen)
•In het donker
•Avondschemer, vuurwerk en sfeervolle opnamen’savonds
•Tegenlicht-opnamen
•Onder felle lampen, bij officiële gelegenheden e.d.
•In de volle zon, zoals ’s zomers aan het strand of ’swinters in de sneeuw
Functies die uw opnamen een professioneel tintje geven (tijdens opnemen)
•Soepele overgang tussen opgenomen scènes
•Digitale beeld/kleureffecten
•Diffuse achtergrond voor portretopnamen
•Titelbeelden inlassen
Functies die de kwaliteit van uw opnamen verhogen (tijdens opnemen)
•Onscherpte bij te ver digitaal inzoomen voorkomen
De oorspronkelijke instelling is “OFF”.
(Om verder dan 20· in te zoomen, zult u eerst de digitalezoomfunctie moeten inschakelen via D ZOOM in hetinstelmenu.
•Handmatig scherpstellen
•Duidelijke vergezichten
•Snelle beweging vangen
Nuttige functies voor weergave van video-opnamen (tijdens opnemen)
•Voor weergave op een breedbeeld-TV
•Datum/tijd in het opnamebeeld
•Veilig gebruik van oude videocassettes
Functies voor prettiger weergave van video-opnamen (bij afspelen)
•Verhelpen van “jitter” beeldtrillingen
•Verhelpen van kleurstoringen
Nederlands
Functie-overzicht
NIGHTSHOT (zie blz. 31)
PROGRAM AE schemer- en maanlicht-programma (zie blz. 46)
BACK LIGHT (zie blz. 30)
PROGRAM AE spotlight-programma
(zie blz. 46)
PROGRAM AE strand- en ski-programma (zie blz. 46)
FADER (zie blz. 41)
PICTURE EFFECT (zie blz. 44)
PROGRAM AE portret-programma
(zie blz. 46)
TITLE (zie blz. 52)
D ZOOM (Menu-instelling) (zie blz. 64)
FOCUS op “MANUAL”, NEAR/FAR
(zie blz. 50)
PROGRAM AE landschaps-programma
(zie blz. 46)
PROGRAM AE sport-programma
(zie blz. 46)
Breedbeeld-opnamefunctie (zie blz. 39)
DATE en TIME toetsen (zie blz. 33)
ORC (Menu-instelling) (zie blz. 71)
TBC tijdbasiscorrectie (Menu-instelling)
(zie blz. 70)
DNR storingsonderdrukking (Menu-instelling) (zie blz. 70)5
English
Table of contents
Main Features ............ 3
Checking supplied accessories ......... 7
Quick Start Guide ......... 8
Getting started
Using this manual ............... 12
Step 1 Preparing the power supply ........... 14
Installing the battery pack ........ 14
Charging the battery pack ........ 15
Connecting to the mains ........... 19
Step 2 Setting the date and time ................ 21
Step 3 Inserting a cassette ............... 23
Recording – Basics
Recording a picture ............. 25
Shooting backlit subjects
– BACK LIGHT ................. 30
Shooting in the dark
– NightShot ............ 31
Superimposing the date and time onpictures ...... 33
Playback – Basics
Connections for playback ................ 34
Playing back a tape .............. 36
Advanced Recording Operation
Using the wide mode .......... 39
Using the fader function ................. 41
Using special effects
– Picture effect ............... 44
Using the PROGRAM AE function ............. 46
Adjusting the exposure manually .............. 49
Focusing manually .............. 50
Superimposing a title .......... 52
Making your own titles ...... 54
Using the built-in light ........ 56
Editing
Dubbing a tape ........ 60
Customizing Your Camcorder
Changing the menu settings ........... 62
Troubleshooting
Types of trouble and their solutions ........... 74
Self-diagnosis display ......... 78
Warning indicators and messages .............. 79
Additional Information
Usable cassettes and playback modes ........ 86
About “InfoLITHIUM” battery ...... 88
Using your camcorder abroad ........ 90
Maintenance information andprecautions ....... 91
Specifications ........... 98
Quick Reference
Identifying the parts and controls ............. 100
Index .......... 1096
Nederlands
Inhoudsopgave
Functie-overzicht ...... 4
Controleren van het bijgeleverd toebehoren
....... 7
Snelle startgids ............. 10
Voorbereidingen
Omtrent deze handleiding .............. 12
Stap 1: Voorbereiden van destroomvoorziening ....... 14
Aanbrengen van een batterijpak .......... 14
Opladen van het batterijpak ................ 15
Gebruik op stroom van het lichtnet ..... 19
Stap 2: Instellen van de datum en tijd ....... 21
Stap 3: Inleggen van een videocassette ..... 23
Opnemen – basisbediening
Video-opnamen maken ...... 25
Opnemen bij tegenlicht
– BACK LIGHT ...... 30
Opnemen in het donker
– NightShot ............ 31
Datum en tijd in beeld opnemen .......... 33
Afspelen – basisbediening
Aansluitingen voor video-weergave op TV
..... 34
Afspelen van een videocassette ...... 36
Uitgebreide opnamefuncties
Breedbeeld-opnamefunctie ............. 39
Beelden in- en uit-faden ................. 41
Speciale effecten
– Beeldeffect/kleurenpalet ....... 44
PROGRAM AE belichtingsprogramma’s
..... 46
Handmatig instellen van de belichting ...... 49
Handmatig scherpstellen ................ 50
Een titelbeeld opnemen ...... 52
Eigen titelbeelden samenstellen ................. 54
Gebruik van de ingebouwde videolamp ... 56
Videomontage op andereapparatuur
Kopiëren van video-opnamen ........ 60
Uw camcorder naar eigeninzicht aanpassen
Wijzigen van de oorspronkelijke menu-instellingen ....... 62
Problemen oplossen
Verhelpen van storingen ................ 80
Zelfdiagnose-aanduidingen ............ 83
Waarschuwingsaanduidingen ........ 84
Aanvullende informatie
Diverse cassettes en weergavefuncties ....... 86
Betreffende “InfoLITHIUM” batterijen ...... 88
Gebruik van uw camcorder in hetbuitenland ......... 90
Onderhoud en voorzorgsmaatregelen ....... 91
Technische gegevens ........... 99
Compleet overzicht
Plaats en functie van debedieningsorganen ................. 100
Index .......... 1107
Getting started Voorbereidingen
12 3
45 6
7
8
Controleren van hetbijgeleverd toebehoren
Controleer of de volgende accessoires alle in deverpakking van de camcorder aanwezig zijn.
1 Draadloze afstandsbediening (1) (blz. 105)alleen bij de CCD-TR728E
2 AC-L10A/L10B/L10C netspanningsadapter
(1), en netsnoer (1) (blz. 15)
3 NP-F330 batterijpak (1) (blz. 14, 15)
4 R6 (AA-formaat) batterijen voor deafstandsbediening (2) (blz. 105)alleen bij de CCD-TR728E
5 Audio/video aansluitsnoer (1) (blz. 34)
6 Schouderband (1) (blz. 102)
7 Lensdop (1) (blz. 25, 103)
8 21-polige verloopstekker (1) (blz. 35)alleen bij de CCD-TR718E/TR728E
De kosten van verloren gegane video-opnamen kunnen niet worden vergoed, ookniet als er bij opnemen of weergeven ietsmisgaat door een storing in de camcorder, deopslagmedia e.d.
Checking suppliedaccessories
Make sure that the following accessories aresupplied with your camcorder.
1 Wireless Remote Commander (1)
(p. 105)
CCD-TR728E only
2 AC-L10A/L10B/L10C AC power adaptor (1),
Mains lead (1) (p. 15)
3 NP-F330 battery pack (1) (p. 14, 15)
4 R6 (size AA) battery for Remote
Commander (2) (p. 105)
CCD-TR728E only
5 A/V connecting cable (1) (p. 34)
6 Shoulder strap (1) (p. 102)
7 Lens cap (1) (p. 25, 103)
8 21-pin adaptor (1) (p. 35)
CCD-TR718E/TR728E only
Contents of the recording cannot becompensated if recording or playback is notmade due to a malfunction of the camcorder,storage media, etc.8
Quick Start Guide
EJECT
English
Quick Start Guide
This chapter introduces you to the basic features of yourcamcorder. See the page in parentheses “( )” for moreinformation.
Open the DC INjack cover.
Connect the plug withits v mark facing up.
Connecting the mains lead (p. 19)
Use the battery pack when using your camcorder outdoors (p. 14).
AC power adaptor (supplied)
Inserting a cassette (p. 23)
3 Close the cassettecompartment bypressing the markon the cassettecompartment. Thecassette compartmentautomatically goesdown.
Close the lid of thecassette compartment.
1 Open the lid of thecassette compartment,and press EJECT. Thecompartment opensautomatically.
2 Insert a cassetteinto the cassettecompartmentwith its windowfacing out andthe write-protecttab on thecassette up.9
Quick Start Guide
REW
PLAY
PLAYER
POWER
OFF
CAMERA
(CHARGE)
PLAYER
POWER
OFF
CAMERA
(CHARGE)
PLAYER
POWER
OFF
CAMERA
(CHARGE)
Recording a picture (p. 25)
2 Set the POWERswitch to CAMERAwhile pressing thesmall green button.
The picture appearsin the viewfinder.
1 Remove the lens cap.
Viewfinder
Use the viewfinder placing your eye against its eyecup.
The picture in the viewfinder is black and white.
Monitoring the playback picture in the viewfinder
(p. 27)
NOTE
Do not pick up your camcorder byholding the viewfinder or thebattery pack.
2 Press m to rewind the tape.
3 Press N to start playback.
1 Set the POWERswitch to PLAYERwhile pressing thesmall green button.
When you purchase your camcorder, the clock setting is set to off. If you want to recordthe date and time for a picture, set the clock setting before recording (p. 21)
3 Press the red button.
Your camcorderstarts recording. Tostop recording, pressthe red button again.10
EJECT
Nederlands
Snelle startgids
In dit hoofdstuk vindt u de eerste stappen voor het gebruik vanuw camcorder kort beschreven. Zie voor nadere bijzonderhedende bladzijden waarnaar tussen haakjes ( ) wordt verwezen.
Open het klepjevan de DC INaansluiting.
Sluit de stekker aan methet v driehoekje boven.
Inleggen van een videocassette (zie blz. 23)
Aansluiten van het netsnoer (zie blz. 19)
Voor gebruik buitenshuis dient u een batterijpak aan te brengen (zie blz. 14).
3 Druk op de kant van decassettehouder waar
staat aangegevenom deze te sluiten. Decassettehouder gaatautomatisch omlaag.
Vervolgens sluit u hetdeksel van decassettehouder.
2 Plaats eenvideocassette inde houder, metde vensterzijdenaar buitengericht en hetwispreventienokjevan de cassetteboven.
Netspanningsadapter (bijgeleverd)
1 Open het deksel vande cassettehouder endruk op de EJECTtoets. Decassettehouder gaatdan automatisch open.
Snelle startgids11
REW
PLAY
PLAYER
POWER
OFF
CAMERA
(CHARGE)
Maken van een video-opname (zie blz. 25)
OPMERKING
Til de camcorder nooit aan debeeldzoeker of het batterijpak op.
2 Druk op de m (REW) toetsom de band terug te spoelen.
3 Druk op de N (PLAY) toetsom de weergave te starten.
1 Verwijder de lensdop. 2 Druk het kleine groeneknopje op de POWERschakelaar in en zet deschakelaar in de
“CAMERA” stand.
Er verschijnt een beeldin de zoeker.
3 Druk op de rodeopnametoets (START/
STOP). De camcorderbegint dan metopnemen. Om testoppen met opnemendrukt u nogmaals op derode toets.
Zoeker
U kunt het opgenomen beeld in de zoeker zien door de oogkap tegen uw oog te plaatsen.
De zoeker toont alleen een zwart/wit beeld.
Opgenomen beelden controleren in de zoeker
(zie blz. 27)
1 Druk het kleinegroene knopje op de
POWER schakelaar inen schuif deschakelaar in de
“PLAYER” stand.
PLAYER
POWER
OFF
CAMERA
(CHARGE)
PLAYER
POWER
OFF
CAMERA
(CHARGE)
Snelle startgids
Bij aankoop van uw camcorder is de tijd nog niet ingesteld. Als u de opnamedatum en -tijdvoor beelden wilt vastleggen, zult u voor de opname eerst de klok op de juiste tijd gelijkmoeten zetten (zie blz. 21).12
— Voorbereidingen —
Omtrent dezehandleiding
Types of differences/Verschillen tussen de modellen
CCD- TR618E TR718E TR728E
Digital zoom/
450· 460· 560· Digitale zoomfunctie
Remote sensor/
Afstandsbedieningssensor
–– –– zz Provided/Voorzien
— Not provided/Niet voorzien
In dit boekje vindt u een beschrijving van drieverschillende uitvoeringen van de camcorder,vermeld in de onderstaande tabel. Controleervoor het doorlezen van deze handleiding en hetin gebruik nemen van uw camcorder eerst evenuw modelnummer, dat aan de onderkant van decamcorder vermeld staat. De afbeeldingen indeze gebruiksaanwijzing tonen het model CCD-
TR728E, tenzij er bij de afbeelding een andermodelnummer staat aangegeven. Verschillen inbediening tussen de modellen worden in de tekstduidelijk aangegeven, als bijvoorbeeld “alleenvoor de CCD-TR728E”.
De namen van toetsen of regelaars en instellingenop de camcorder worden in deze handleiding inhoofdletters vermeld. Bijvoorbeeld: Zet de
POWER schakelaar in de “CAMERA” stand.
Bij bepaalde bedieningsfuncties kunnen er één ofmeer pieptonen klinken, om u op het overschake-len te attenderen en vergissingen te voorkomen.
Verschillende televisie-kleursystemen
In verschillende landen en werelddelen wordtgebruik gemaakt van verschillende TV-kleursystemen. Om de videobeelden van dezecamcorder op uw TV-scherm te kunnen bekijken,dient uw TV-toestel geschikt te zijn voor het PALkleursysteem.
— Getting started —
Using this manual
The instructions in this manual are for the threemodels listed in the table below. Before you startreading this manual and operating yourcamcorder, check the model number by lookingat the bottom of your camcorder. The
CCD-TR728E is the model used for illustrationpurposes. Otherwise, the model name isindicated in the illustrations. Any differences inoperation are clearly indicated in the text, forexample, “CCD-TR728E only.”
As you read through this manual, buttons andsettings on your camcorder are shown in capitalletters.e.g. Set the POWER switch to CAMERA.
When you carry out an operation, you can hear abeep sound to indicate that the operation is beingcarried out.
Note on TV colour systems
TV colour systems differ from country tocountry. To view your recordings on a TV, youneed a PAL system-based TV.13
Getting started Voorbereidingen
[a] [b] [c]
Omtrent deze handleiding
Voorzorgen bij gebruik van decamcorder
Lens en LCD scherm/beeldzoeker
(mits voorzien)
•Het LCD scherm en de beeldzoeker van uwcamcorder zijn vervaardigd met precisie-technologie, zodat minstens 99,99% van debeeldpunten voor gebruik beschikbaar is.
Soms kunnen er op het LCD scherm en/of inde zoeker wel eens stippen zwart blijven, ofjuist in een enkele kleur (wit, rood, blauw ofgroen) oplichten. Maakt u zich geen zorgen:deze stippen duiden niet opfabricagefouten, en ze hebben geen enkeleinvloed op uw video-opnamen.
•Laat de camcorder niet nat worden. Houd decamcorder altijd uit de regen en vrij vanopspattend water, vooral zeewater. Water inhet inwendige kan storing veroorzaken, somszodanig dat reparatie niet meer mogelijk is. [a]
•Laat de camcorder nooit achter op plaatsenwaar de temperatuur tot boven de 60°C kanoplopen, zoals op een vensterbank in de vollezon of in een auto die in de zon geparkeerdstaat. [b]
•Wees voorzichtig wanneer u de camcorder inde buurt van een raam of ergens buitenshuisneerlegt. Als er geruime tijd lang direct zonlichtop het LCD scherm, de beeldzoeker of de lensvalt, kan er schade aan deze vitale onderdelenontstaan. [c]
•Pas op dat u de camcorder niet op de zon richt.
Fel zonlicht kan storing in de werking van decamcorder veroorzaken. Alleen bijzonsondergang, als het licht niet meer zo fel is,mag u de zon in beeld nemen. [d]
[d]
Using this manual
Precautions on camcorder care
Lens and LCD screen/finder
(on mounted models only)
•The LCD screen and the finder aremanufactured using extremely high-precision technology so over 99,99% of thepixels are operational for effective use.
However, there may be some tiny blackpoints and/or bright points (white, red, blueor green in colour) that constantly appear onthe LCD screen and the finder. These pointsare normal in the manufacturing process anddo not affect the recording in any way.
•Do not let your camcorder get wet. Keep yourcamcorder away from rain and sea water.
Letting your camcorder get wet may cause yourcamcorder to malfunction. Sometimes thismalfunction cannot be repaired [a].
•Never leave your camcorder exposed totemperatures above 60°C (140°F ), such as in acar parked in the sun or under direct sunlight
[b].
•Be careful when placing the camera near awindow or outdoors. Exposing the LCD screen,the finder or the lens to direct sunlight for longperiods may cause malfunctions [c].
•Do not directly shoot the sun. Doing so mightcause your camcorder to malfunction. Takepictures of the sun in low light conditions suchas dusk [d].14
BATT RELEASE
Aanbrengen van eenbatterijpak
Om uw camcorder buitenshuis te gebruikenbrengt u er een batterijpak op aan.
Schuif het batterijpak omlaag tot het vastklikt.
Losmaken van het batterijpak
Houd het BATT RELEASE knopje ingedrukt enschuif het batterijpak in de richting van de pijlomhoog los.
Stap 1: Voorbereidenvan destroomvoorziening
Installing the battery pack
Install the battery pack to use your camcorderoutdoors.
Slide the battery pack down until it clicks.
To remove the battery pack
Slide the battery pack out in the direction of thearrow while pressing BATT RELEASE down.
Step 1 Preparing thepower supply15
Getting started Voorbereidingen
PLAYER
POWER
OFF
CAMERA
(CHARGE)
4
2
1
Stap 1: Voorbereiden van destroomvoorziening
Opladen van het batterijpak
Voordat u een batterijpak kunt gebruiken, dientu het eerst op te laden.
Deze camcorder werkt alleen met
“InfoLITHIUM” batterijen (van de L-serie).
Zie blz. 88 voor nadere informatie over het
“InfoLITHIUM” batterijpak.
(1) Open het DC IN aansluitklepje en sluit de bijuw camcorder geleverde netspanningsadapteraan op de DC IN gelijkstroomingang, met hetv driehoekje van de stekker boven.
(2) Sluit het netsnoer aan op denetspanningsadapter.
(3) Steek de stekker van het netsnoer in hetstopcontact.
(4) Zet de POWER schakelaar in de “OFF
(CHARGE)” stand. Het opladen begint. Debeschikbare batterij-gebruiksduur in minutenwordt aangegeven in het uitleesvenster.
Het opladen is voltooid wanneer de batterij-gebruiksduur aanduiding verandert in u en deaanduiding “FULL” in het uitleesvensterverschijnt.
Step 1 Preparing the powersupply
Charging the battery pack
Use the battery pack after charging it for yourcamcorder.
Your camcorder operates only with the
“InfoLITHIUM” battery pack (L series).
See page 88 for more information about “Info
LITHIUM” battery pack.
(1) Open the DC IN jack cover and connect the
AC power adaptor supplied with yourcamcorder to the DC IN jack with the plug’s vmark facing up.
(2) Connect the mains lead to the AC poweradaptor.
(3) Connect the mains lead to the mains.
(4) Set the POWER switch to OFF (CHARGE).
Charging begins. The remaining battery timeis indicated in minutes on the displaywindow.
The charging is completed when the remainningbattery indicator changes to u and the FULLappears on the display window.16
Na het opladen van het batterijpak
Trek de stekker van de netspanningsadapter uitde DC IN gelijkstroomingang van de camcorder.
Opmerkingen
•Zorg dat er geen metalen voorwerpen tegen demetalen contactvlakken van de gelijkstroom-stekker van de netspanningsadapter komen.
Dit kan kortsluiting veroorzaken en denetspanningsadapter beschadigen.
•Houd uw batterijpakken vooral goed droog.
•Wanneer u een batterijpak geruime tijd nietmeer gebruikt, dient u het nog eens volledig opte laden en dan nog eenmaal te gebruiken tothet volledig ontladen is. Doe dit minstenseenmaal per jaar. Bewaar het batterijpak daarnaop een koele droge plaats.
Totdat uw camcorder de resterende batterij-gebruiksduur berekent
Voorlopig verschijnt er “– – – – min” in hetuitleesvenster.
Tijdens het opladen van het batterijpak kan ersoms geen aanduiding verschijnen of kan deaanduiding in het uitleesvenster gaanknipperen, in de volgende gevallen:– Als het batterijpak niet juist is geïnstalleerd.
– Als er iets mis is met het batterijpak.
Als de camcorder wordt uitgeschakeld, terwijlde resterende batterijspanningsindicatoraangaf dat het batterijpak nog voldoendestroom kon leveren.
Laad het batterijpak opnieuw volledig op, zodatde batterijspanningsindicator weer de juistegebruiksduur aangeeft.
Stap 1: Voorbereiden van destroomvoorziening
After charging the battery pack
Disconnect the AC power adaptor from the DC
IN jack on your camcorder.
Notes
•Prevent metallic objects from coming intocontact with the metal parts of the DC plug ofthe AC power adaptor. This may cause a short-circuit, damaging the AC power adaptor.
•Keep the battery pack dry.
•When the battery pack is not to be used for along time, charge the battery pack fully, andthen use it until it fully discharges again. Dothis once a year. Keep the battery pack in a coolplace.
Until your camcorder calculates the actualremaining battery time
“– – – – min” appears in the display window.
While charging the battery pack, no indicatorappears or the indicator flashes in the displaywindow in the following cases
– The battery pack is not installed correctly.
– Something is wrong with the battery pack.
If the power may go off although the batteryremaining indicator indicates that the batterypack has enough power to operate.
Charge the battery pack fully again so that theindication on the battery remaining indicator iscorrect.
Step 1 Preparing the powersupply17
Getting started Voorbereidingen
Charging time/Vereiste oplaadtijd
Approximate number of minutes to charge anempty battery pack
Approximate number of minutes when you use afully charged battery pack
* Approximate continuous recording time at
25°C (77°F). The battery life will be shorter ifyou use your camcorder in a coldenvironment.
** Approximate number of minutes whenrecording while you repeat recording start/stop, zooming and turning the power on/off.
The actual battery life may be shorter.
Dit is ongeveer het aantal minuten dat hetopladen van een leeg batterijpak duurt.
Dit is ongeveer het aantal minuten dat u kuntopnemen met een volledig opgeladen batterijpak.
* Gebruiksduur bij benadering, bijononderbroken opnemen bij een temperatuurvan 25°C. Het batterijpak zal minder langmeegaan bij gebruik van de camcorder in eenkoude omgeving.
** Gebruiksduur in minuten bij benadering, bijfilmen met herhaaldelijk starten/stoppen vanhet opnemen, in/uit-zoomen en in/uitschakelen van de stroom. De gebruiksduurvan het batterijpak kan in werkelijkheidkorter uitvallen.
Battery pack/ Full charge /
Batterijpak Voor volledige lading
NP-F330
150
(supplied)/(bijgeleverd)
NP-F530/F550 210
NP-F730/F750 300
NP-F930/F950 390
NP-F960 420
Battery pack/ Continuous*/ Typical**/
Batterijpak Continu* Gemiddeld**
NP-F330
140 75
(supplied)/(bijgeleverd)
NP-F530 245 135
NP-F550 280 155
NP-F730 500 275
NP-F750 580 320
NP-F930 780 430
NP-F950 900 495
NP-F960 1035 570
Recording time/Beschikbare opnameduur
Stap 1: Voorbereiden van destroomvoorziening
Step 1 Preparing the powersupply18
Playing time/Beschikbare speelduur
Battery pack/Batterijpak
NP-F330 (supplied)/(bijgeleverd) 145
NP-F530 260
NP-F550 295
NP-F730 525
NP-F750 610
NP-F930 825
NP-F950 930
NP-F960 1090
Stap 1: Voorbereiden van destroomvoorziening
Dit is ongeveer het aantal minuten dat u video-opnamen kunt afspelen met een volledigopgeladen batterijpak.
Het batterijpak zal minder lang meegaan bijgebruik van de camcorder in een koudeomgeving.
Wat is “InfoLITHIUM” ?
Het “InfoLITHIUM” batterijpak is een lithium-ionen batterijpak dat geschikt is voor hetdoorgeven van het gebruikstempo van de batterijaan de hiervoor geschikte video-apparatuur.
Deze camcorder is geschikt voor elk
“InfoLITHIUM” batterijpak van de L-serie. Uwcamcorder zal alleen goed werken met dit type
“InfoLITHIUM” batterijen. Alle “InfoLITHIUM”batterijen van de L-serie zijn te herkennen aanhet beeldmerk.
“InfoLITHIUM” is een handelsmerk van Sony
Corporation.
Step 1 Preparing the powersupply
Approximate number of minutes when you use afully charged battery pack
The battery life will be shorter if you use yourcamcorder in a cold environment.
What is ”InfoLITHIUM”?
The “InfoLITHIUM” is a lithium ion battery packwhich can exchange data such as batteryconsumption with compatible electronicequipment. This unit is compatible with the
“InfoLITHIUM” battery pack (L series). Yourcamcorder operates only with the
“InfoLITHIUM” battery. “InfoLITHIUM” Lseries battery packs have the mark.
“InfoLITHIUM” is a trademark of Sony
Corporation.19
Getting started Voorbereidingen
2, 3 1
Gebruik op stroom van hetlichtnet
Als u de camcorder geruime tijd achtereen wiltgebruiken, is het aanbevolen het apparaat op hetlichtnet aan te sluiten via de bijgeleverdenetspanningsadapter.
(1) Open het DC IN aansluitklepje en sluit de bijuw camcorder geleverde netspanningsadapteraan op de DC IN gelijkstroomingang, met hetv driehoekje van de stekker boven.
(2) Sluit het netsnoer aan op denetspanningsadapter.
(3) Steek de stekker van het netsnoer in hetstopcontact.
Stap 1: Voorbereiden van destroomvoorziening
Connecting to the mains
When you use your camcorder for a long time,we recommend that you power it from the mainsusing the AC power adaptor.
(1) Open the DC IN jack cover, and connect the
AC power adaptor to the DC IN jack on yourcamcorder with the plug’s v mark facing up.
(2) Connect the mains lead to the AC poweradaptor.
(3) Connect the mains lead to the mains.
Step 1 Preparing the powersupply20
VOORZICHTIG
Zolang de stekker in het stopcontact zit, blijft destroomtoevoer naar het apparaat intact, ook al isde camcorder uitgeschakeld.
Opmerkingen
•U kunt de camcorder ook op stroom van denetspanningsadapter gebruiken wanneer er eenbatterijpak op de camcorder is aangesloten.
•De DC IN gelijkstroomingang heeft voorrang.
Dat wil zeggen dat het batterijpak geen stroomkan leveren zolang het snoer van denetspanningsadapter is aangesloten op de DC
IN aansluiting, ook al zit de stekker van denetspanningsadapter niet in het stopcontact.
•Plaats de netspanningsadapter in de buurt vaneen stopcontact. Als er tijdens gebruik iets misgaat, trekt u dan terstonds de stekker uit hetstopcontact.
Gebruik op stroom van een auto-accu
Gebruik in de auto een Sonygelijkstroomadapter/batterijlader (losverkrijgbaar).
Stap 1: Voorbereiden van destroomvoorziening
Step 1 Preparing the powersupply
PRECAUTION
The set is not disconnected from the AC powersource (mains) as long as it is connected to themains, even if the set itself has been turned off.
Notes
•The AC power adaptor can supply power evenif the battery pack is attached to yourcamcorder.
•The DC IN jack has “source priority”. Thismeans that the battery pack cannot supply anypower if the mains lead is connected to the DC
IN jack, even when the mains lead is notplugged into the mains.
•Place the AC power adaptor near mains.
While using the AC power adaptor, if anytrouble occurs with this unit, disconnect theplug from the mains as soon as possible to cutoff the power.
Using a car battery
Use Sony DC Adaptor/Charger (optional).21
Getting started Voorbereidingen
Stap 2: Instellen van dedatum en tijd
Voor het eerste gebruik van uw camcorder zult ude datum en tijd moeten instellen.
Als u de camcorder 4 maanden of langer nietgebruikt, kan de ingebouwde oplaadbarelithiumbatterij helemaal leeg raken en dan zullende datum en tijd vervallen (zodat er slechtsstreepjes worden aangegeven).
Eerst kiest u het jaar, dan de maand, de dag, hetuur en tenslotte de minuut.
(1) Zet de camcorder in de “CAMERA” stand endruk op de MENU toets om het instelmenu tezien.
(2) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop omin te stellen op het pictogram en druk deregelknop in.
(3) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop omin te stellen op “CLOCK SET” en druk deregelknop in.
(4) Draai weer aan de SEL/PUSH EXECregelknop om in te stellen op het juiste jaartalen druk de regelknop in.
(5) Draai steeds aan de SEL/PUSH EXECregelknop om de maand, het dagnummer enhet juiste uur in te stellen en druk tussendoortelkens op de regelknop om de instelling vastte leggen.
(6) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop omin te stellen op de juiste minuut en druk deregelknop in tegelijk met het tijdsignaal vande radio, TV of telefoon. De klok begint dan telopen.
(7) Druk weer op de MENU toets om hetinstelmenu uit beeld te laten verdwijnen. Nuverschijnt alleen de tijdsaanduiding.
2
4
1,7 3
6
MENU
00 0
[ MENU ] : END
SETUP MENU
CLOCK SET
AUTO DATE
LTR SIZE
DEMO MODE
SETUP MENU
––:––:––
RETURN
[ MENU ] : END
CLOCK SET
AUTO DATE
LTR SIZE
DEMO MODE
SETUP MENU
00 0
2001 1 1
[ MENU ] : END
RETURN
CLOCK SET
AUTO DATE
LTR SIZE
DEMO MODE
SETUP MENU
17 30
[ MENU ] : END
RETURN
CLOCK SET
AUTO DATE
LTR SIZE
DEMO MODE
SETUP MENU
17:30:00
[ MENU ] : END
RETURN
CLOCK SET
AUTO DATE
LTR SIZE
DEMO MODE
2001 7 4
4 7 2001
2001 1 1
00 0
2001 1 1
Step 2 Setting thedate and time
Set the date and time settings when you use yourcamcorder for the first time.
If you do not use your camcorder for about 4months, the date and time settings may bereleased (bars may appear) because the built-inrechargeable lithium cell in your camcorder willhave been discharged.
First, set the year, then the month, the day, thehour and then the minute.
(1) While your camcorder is in CAMERA mode,press MENU to display the menu.
(2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select ,then press the dial.
(3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
CLOCK SET, then press the dial.
(4) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to adjust thedesired year, then press the dial.
(5) Set the month, day and hour by turning the
SEL/PUSH EXEC dial and pressing the dial.
(6) Set the minute by turning the SEL/PUSH
EXEC dial and pressing the dial by the timesignal. The clock starts to move.
(7) Press MENU to make the menu disappear.
The time indicator appears.22
Stap 2: Instellen van de datum entijd
1995 T · · · · t 2001 T · · · · t 2079
Controleren van de ingestelde datumen tijd
Druk op de DATE toets om de ingestelde datumte zien.
Druk op de TIME toets om de tijd te controleren.
Druk na de DATE toets ook de TIME toets in (ofomgekeerd) om zowel de datum als detijdsaanduiding te zien.
Druk na afloop nogmaals op de DATE en/of
TIME toets. De datum en/of tijdsaanduidingverdwijnt.
De jaaraanduiding verspringt als volgt:Automatische datumopname
Wanneer u de camcorder voor de eerste keer ingebruik neemt, dient u na inschakelen eerst dedatum en plaatselijke tijd juist in te stellenalvorens u begint met opnemen (zie blz. 21).
Wanneer u begint met opnemen, zal deingestelde datum automatisch mee wordenopgenomen, zodat deze aan het begin 10seconden lang in beeld verschijnt (automatischedatum-opname). Deze functie treedt normaalslechts eenmaal per dag in werking.
Betreffende de tijdsaanduiding
De ingebouwde klok van deze camcorder geeftde tijd aan volgens een 24-uurs cyclus.
Opmerking betreffende de automatischedatumopname
De AUTO DATE instelling voor de automatischedatumopname kunt u in het instelmenu naarwens op “ON” of “OFF” instellen. Bij inschakelenwerkt de automatische datum opnamefunctieautomatisch eenmaal per dag.
In de volgende gevallen is het mogelijk dat dedatum automatisch meer dan eenmaal per dagwordt opgenomen:– als u tussentijds de datum en/of tijd wijzigt
– als u de videocassette uitneemt en weer insteekt
– als u de eerste opname binnen tien secondenbeëindigt
– als u de AUTO DATE instelling in hetinstelmenu eenmaal op “OFF” en dan weer op
“ON” zet.
To check the preset date and time
Press DATE to display the date indicator.
Press TIME to display the time indicator.
Press DATE (or TIME) and then press TIME (or
DATE) to simultaneously display the date andlocal time indicator.
Press DATE and/or TIME again. The date and/or time indicator disappears.
The year changes as follows:Auto date function
When you use your camcorder for the first time,turn it on and reset the date and time to yourlocal time before you start recording (p. 21). Thedate is automatically recorded for 10 secondsafter you start recording (Auto date function).
This function works only once a day.
Note on the time indicator
The internal clock of your camcorder operates ona 24-hour cycle.
Note on the auto date function
You can change the AUTO DATE setting byselecting ON or OFF in the menu settings. Theauto date function automatically displays thedate once a day.
However, the date may automatically appearmore than once a day if:– you reset the date and time.
– you eject and insert the tape again.
– you stop recording within 10 seconds.
– you set AUTO DATE to OFF once and set itback to ON in the menu settings.
Step 2 Setting the date and time23
Getting started Voorbereidingen
2 3 4
EJECT
Wilt u video-opnamen maken met Hi8 kwaliteit,plaats dan een Hi8 videocassette, .
(1) Zorg dat de camcorder van stroom wordtvoorzien (zie blz. 14).
(2) Open het deksel van de cassettehouder endruk op de EJECT toets. De cassettehoudergaat dan automatisch open.
(3) Plaats een videocassette in de houder, met devensterzijde naar buiten gericht en hetwispreventienokje van de cassette boven.
(4) Druk op de kant van de cassettehouder waar
staat aangegeven om deze te sluiten. Decassettehouder gaat automatisch omlaag.
(5) Sluit het deksel van de cassettehouder.
Uitnemen van de videocassette
Volg de bovenstaande aanwijzingen en neem instap 3 de cassette uit de houder.
Stap 3: Inleggen van eenvideocassette
When you want to record in the Hi8 system, use
Hi8 video cassettes .
(1) Prepare the power supply (p. 14).
(2) Open the lid of the cassette compartment, andpress EJECT. The cassette compartment opensautomatically.
(3) Insert a cassette with its window facing outand the write-protect tab on the cassette up.
(4) Close the cassette compartment by pressingthe mark on the cassette compartment.
The cassette compartment automatically goesdown.
(5) Close the lid of the cassette compartment.
To eject a cassette
Follow the procedure above, and eject thecassette in step 3.
Step 3 Inserting acassette24
Opmerkingen
•Probeer niet de cassettehouder met de handomlaag te drukken. Hierdoor zou u hetapparaat kunnen beschadigen.
•De cassettehouder kan niet dicht gaan wanneeru op een ander punt van de cassettehouder danhet teken drukt.
•Til de camcorder nooit aan het deksel van decassettehouder op.
Voorkomen van per ongeluk wissen
Schuif het wispreventienokje van devideocassette opzij, zodat het rode vlakjezichtbaar wordt.
Stap 3: Inleggen van eenvideocassette
Notes
•Do not press the cassette compartment down.
Doing so may cause a malfunction.
•The cassette compartment may not be closedwhen you press any part of the cassettecompartment other than the mark.
•Do not pick up your camcorder by holding thelid of the cassette compartment.
To prevent accidental erasure
Slide the write-protect tab on the cassette toexpose the red mark.
Step 3 Inserting a cassette25
Recording – Basics Opnemen – basisbediening
4
3
1
2
40min REC 0:00:01
PLAYER
POWER
OFF
CAMERA
(CHARGE)
PLAYER
POWER
OFF
CAMERA
(CHARGE)
— Opnemen – basisbediening —
Video-opnamenmaken
Uw camcorder zal vanzelf op uw onderwerpscherpstellen.
(1) Verwijder de lensdop door de klemmetjes aanweerszijden in te drukken en maak delensdop aan de handgreepband vast.
(2) Sluit een stroombron aan en plaats eenvideocassette. Zie voor nadere aanwijzingen
“Stap 1” tot “Stap 3” (op blz. 14 t/m 24).
(3) Druk het kleine groene knopje op de POWERschakelaar in en zet de schakelaar in de
“CAMERA” stand.
(4) Druk op de START/STOP toets. Decamcorder begint dan met opnemen. Deaanduiding “REC” licht op. Het camera-opnamelampje voorop de camcorder gaatbranden.
Om te stoppen met opnemen drukt unogmaals op de START/STOP toets.tijdens het opnemen gaat in het zoekerbeeldhet opnamelampje branden.
Camera recordinglamp/
Camera-opnamelampje
Microphone/
Microfoon
— Recording – Basics —
Recording a picture
Your camcorder automatically focuses for you.
(1) Remove the lens cap by pressing both knobson its sides and attach the lens cap to the gripstrap.
(2) Install the power source and insert a cassette.
See “Step 1” to “Step 3” for more information
(p. 14 to 24).
(3) Set the POWER switch to CAMERA whilepressing the small green button. Yourcamcorder is set to the standby mode.
(4) Press START/STOP. Your camcorder startsrecording. The REC indicator appears. Thecamera recording lamp located on the front ofyour camcorder lights up. To stop recording,press START/STOP again.
The recording lamp lights up in theviewfinder during recording.26
Opmerking
Trek de handgreepband stevig aan. Let op dat utijdens het opnemen de ingebouwde microfoonniet aanraakt.
Voor soepel aansluitende opnamen
Het begin van een nieuwe video-opname zal ookna uitschakelen van de camcorder altijd directaansluiten op het eind van de voorgaandeopnamen, mits u de videocassette niet uit decamcorder verwijdert. Als u tussentijds hetbatterijpak moet verwisselen, zet u dan eerst de
POWER schakelaar in de “OFF (CHARGE)”stand.
Als u de camcorder met een cassette er inlanger dan 5 minuten in de “STBY” opname-pauzestand laat staan
De camcorder wordt dan automatischuitgeschakeld. Dit is om het onnodig uitputtenvan het batterijpak en slijtage aan decassetteband te voorkomen. Om deopnamepauzestand daarna weer in te schakelen,zet u de POWER schakelaar eerst op “OFF
(CHARGE)” en dan weer terug in de
“CAMERA” stand.
Terugstellen van de tijdteller op 0:00:00
Druk op de COUNTER RESET toets (zie blz. 103).
Na afloop van het opnemen
(1) Zet de POWER schakelaar terug op “OFF
(CHARGE)”.
(2) Neem de videocassette uit de camcorder.
(3) Plaats de lensdop op de lens.
Wanneer u de camcorder niet meer gebruikt
Verwijder het batterijpak van de camcorder, omte voorkomen dat de ingebouwde videolamp perongeluk kan worden ingeschakeld.
Video-opnamen maken
Note
Fasten the grip strap firmly. Do not touch thebuilt-in microphone during recording.
To enable smooth transition
You can make the transition between the lastscene you recorded and the next scene smooth aslong as you do not eject the cassette even if youturn off your camcorder. When you change thebattery pack, set the POWER switch to OFF
(CHARGE).
If you leave your camcorder in the standbymode for 5 minutes while the cassette isinserted
Your camcorder automatically turns off. This isto save battery power and to prevent battery andtape wear. To resume the standby mode, set the
POWER switch to OFF (CHARGE) once, thenturn it to CAMERA again.
To set the counter to 0:00:00
Press COUNTER RESET (p. 103).
After recording
(1) Set the POWER switch to OFF (CHARGE).
(2) Eject the cassette.
(3) Attach the lens cap
After using your camcorder
Remove the battery pack from your camcorder toavoid turning on the built-in light accidentally.
Recording a picture27
Recording – Basics Opnemen – basisbediening
Video-opnamen met de zoeker
– scherpstellen van hetzoekerbeeld
Stel het zoekerlensje scherp zodat u deaanduidingen in het zoekerbeeld optimaal scherpkunt zien.
Klap de zoeker omhoog en draai hetzoekerscherpstelknopje in de beste stand.
Video-opnamen maken Recording a picture
To record pictures with theviewfinder – adjusting theviewfinder
Adjust the viewfinder lens to your eyesight sothat the indicators in the viewfinder come intosharp focus.
Lift up the viewfinder and move the viewfinderlens adjustment lever.28
The right side of the bar shows the digitalzooming zone.
The digital zooming zone appears whenyou select the digital zoom power in
D ZOOM in the menu settings./
De rechterkant van de zoombalk toont hetdigitale zoombereik.
Het digitale zoombereik verschijnt in beeldwanneer u het onderdeel D ZOOM in hetinstelmenu activeert.
T W T W
WT
T W
In- en uit-zoomen
Door de zoomknop geleidelijk te verschuivenkunt u langzaam op uw onderwerp in-zoomen,resp. uit-zoomen. Druk de zoomknop harderopzij voor een snelle zoombeweging. Gebruik hetin- en uit-zoomen met mate, voor een beterresultaat dat niet te onrustig oogt.
“T” kant: voor tele-opnamen
(met het onderwerp “dichter bij” ofgroter in beeld)
“W” kant: voor groothoek-opnamen
(met het onderwerp “verder af”, kleinin een ruimer beeldveld)
Zoombewegingen van meer dan 20· wordendigitaal verkregen.
Om de digitale zoom in te schakelen, activeert ude D ZOOM instelling in het instelmenu.
(zie blz. 69)
Bij de digitale verwerking van het beeld zalechter de beeldkwaliteit wel iets teruglopen.
Video-opnamen maken
Using the zoom feature
Move the power zoom lever a little for a slowerzoom. Move it further for a faster zoom.
Using the zoom function sparingly results inbetter-looking recordings.
“T” side: for telephoto (subject appears closer)
“W” side: for wide-angle (subject appears fartheraway)
Zoom greater than 20· is performed digitally.
To activate digital zoom, select the digital zoompower in D ZOOM in the menu settings (p. 64).
The picture quality deteriorates as the picture isprocessed digitally.
Recording a picture29
Recording – Basics Opnemen – basisbediening
0:00:01 40min REC
Hi8 format indicator
This appears while playing back or recording in Hi8 format./
Hi8-kwaliteit aanduiding
Deze verschijnt tijdens het opnemen of afspelen met Hi8 beeldkwaliteit.
Recording mode indicator/
Opnamesnelheid-aanduiding
STBY/REC indicator/
STBY/REC pauzel/opname-aanduiding
Tape counter indicator/Bandteller-aanduiding
Remaining tape indicator
This appears after you insert a cassette and record or play back for awhile./
Resterende bandlengte-aanduiding
Deze verschijnt nadat u een videocassette plaatst en deze een tijdje langopneemt of afspeelt.
Remaining battery time indicator/
Resterende batterijspanning-aanduiding
Bij moeilijk scherpstellen op een nabijonderwerp
Als u het onderwerp niet goed scherp in beeldkrijgt, druk de zoomknop dan naar de “W” kanttot het beeld scherp is.
Voor scherpstelling op dichtbijzijndeonderwerpen is in de telestand een minimaleafstand van 80 cm vereist, terwijl u in degroothoekstand kunt scherpstellen opvoorwerpen die niet meer dan 1 cm van hetlensoppervlak verwijderd zijn.
Opmerkingen over de digitale zoomfunctie
•Met de digitale zoomfunctie kunt u meer dan
20· op uw onderwerp inzoomen.
•Naarmate u verder naar de “T” tele-kantinzoomt, zal de beeldkwaliteit teruglopen.
Aanduidingen in beeld tijdenshet opnemen
Deze aanduidingen worden niet mee op de bandopgenomen.
Video-opnamen maken
When you shoot close to a subject
If you cannot get a sharp focus, move the powerzoom lever to the “W” side until the focus issharp. You can shoot a subject that is at leastabout 80 cm (about 2 feet 5/8 inch) away fromthe lens surface in the telephoto position, orabout 1 cm (about 1/2 inch) away in thewide-angle position.
Notes on digital zoom
•Digital zoom starts to function when zoomexceeds 20· .
•The picture quality deteriorates as you gotoward the “T” side.
Indicators displayed in therecording mode
The indicators are not recorded on tape.
Recording a picture30
BACK LIGHT
Resterende batterij-gebruiksduur aanduiding
De aanduiding van de resterende batterij-gebruiksduur geeft bij benadering de beschikbareopnameduur aan. Deze aanduiding kan wel eensonjuist zijn, afhankelijk van de omstandighedenvan gebruik.
Opnemen bij tegenlicht
– BACK LIGHT
Voor het maken van tegenlichtopnamen, metachter uw onderwerp een lichtbron of een erglichte achtergrond, kunt u ter correctie detegenlichtcompensatie inschakelen.
Druk op de BACK LIGHT toets met decamcorder in de CAMERA stand.
De . tegenlichtindicator verschijnt in hetzoekerbeeld. Om de tegenlicht-compensatie uit teschakelen, drukt u nogmaals op de BACK LIGHTtoets.
Als u op de EXPOSURE toets drukt tijdens hetopnemen bij tegenlicht
Dan wordt de tegenlichtcompensatieuitgeschakeld.
Video-opnamen maken Recording a picture
Note on the remaining battery time indicator
The remaining battery time indicator roughlyindicates the recording time. The indicator maynot be correct, depending on the conditions inwhich you are recording.
Shooting backlit subjects
– BACK LIGHT
When you shoot a subject with the light sourcebehind the subject or a subject with a lightbackground, use the backlight function.
Press BACK LIGHT in CAMERA mode.
The . indicator appears in the viewfinder.
To cancel, press BACK LIGHT again.
If you press EXPOSURE when shooting backlitsubjects
The backlight function will be canceled.31
Recording – Basics Opnemen – basisbediening
Shooting in the dark
– NightShot
The NightShot function enables you to shoot asubject in a dark place. For example, you cansatisfactorily record the environment ofnocturnal animals for observation when you usethis function.
While your camcorder is in CAMERA mode,slide NIGHTSHOT to ON.
and “NIGHTSHOT” indicators flash in theviewfinder. To cancel the NightShot function,slide NIGHTSHOT to OFF.
Using the NightShot Light
The picture will be clearer with the NightShot
Light on. To enable the NightShot Light, set
N.S.LIGHT to ON in the menu settings (p. 64).
NIGHTSHOT
OFF ON
Opnemen in het donker
– NightShot
Met de NightShot nachtopnamefunctie kunt ueen onderwerp ook bij duisternis helderopnemen. Zo kunt u bijvoorbeeld nachtdieren inhun natuurlijke omgeving observeren enopnemen.
Zet de camcorder in de “CAMERA” stand enschuif de NIGHTSHOT schakelaar in de “ON”stand.
De indicator en de “NIGHTSHOT”aanduiding knipperen in de zoeker. Om de
NightShot nachtopnamefunctie uit te schakelen,schuift u de NIGHTSHOT schakelaar in de
“OFF” stand.
Voor gebruik van de NightShot Lightverlichting
Met de NightShot Light lamp kunt u lichterebeelden verkrijgen. Voor het gebruik van de
NightShot Light lamp zult u eerst het onderdeel
N.S.LIGHT op “ON” moeten zetten in hetinstelmenu (zie blz. 69).
Video-opnamen maken Recording a picture
NightShot Light emitter/
NightShot Lightinfraroodlampje32
Video-opnamen maken
Opmerkingen
•Gebruik de NightShot nachtopnamefunctie nietbij helder licht (dus niet buitenshuis overdag).
Dit zou storing in de werking van de camcorderkunnen veroorzaken.
•Als u de NIGHTSHOT schakelaar op “ON” laatstaan en dan normale opnamen gaat maken,zullen de kleuren daarvan waarschijnlijkonjuist of onnatuurlijk overkomen.
•Als het scherpstellen met de autofocus bij
NightShot nachtopnamen niet goed lukt,kunt u beter handmatig scherpstellen.
Bij het gebruik van de NightShotnachtopnamefunctie zult u de volgendefuncties niet kunnen gebruiken:– Belichtingsregeling
– PROGRAM AE belichtingsprogramma’s
NightShot Light verlichting
De stralen van de NightShot Light verlichtingzijn infrarood en dus onzichtbaar. De maximalereikwijdte van de infrarode NightShot Lightstralen bedraagt ongeveer 3 meter.
Recording a picture
Notes
•Do not use the NightShot function in brightplaces (ex. outdoors in the daytime). This maycause your camcorder to malfunction.
•When you keep NIGHTSHOT set to ON innormal recording, the picture may be recordedin incorrect or unnatural colours.
•If focusing is difficult with the autofocus modewhen using the NightShot function, focusmanually.
While using the NightShot function, you cannot use the following functions:– Exposure
– PROGRAM AE
NightShot Light
NightShot Light rays are infrared and so areinvisible. The maximum shooting distance usingthe NightShot Light is about 3 m (10 feet).33
Recording – Basics Opnemen – basisbediening
DATE TIME
Video-opnamen maken
Datum en tijd in beeldopnemen
U kunt de datum en/of tijdsaanduiding die u inde zoeker ziet ook samen met de beelden op deband opnemen.
Zet de camcorder in de CAMERA stand en volgde onderstaande aanwijzingen.
Druk op de DATE toets om de datum in beeld opte nemen.
Druk op de TIME toets om de tijdsaanduiding opte nemen.
Druk na de DATE toets ook de TIME toets in (ofomgekeerd) om zowel de datum als de tijd op tenemen.
Om te stoppen drukt u nogmaals op de DATEen/of TIME toets. Het opnemen gaat door, maarzonder de datum en/of tijdsaanduiding.
Bij aankoop van uw camcorder is de tijd nog nietingesteld. Voor het gebruik zult u eerst de klokop de juiste tijd gelijk moeten zetten (zie blz. 21).
Opmerking
De datum en/of tijdsaanduiding die u hebtopgenomen kan niet uit het beeld worden gewist.
Als u wel een datum en/of tijdsaanduidingwilt zien, maar niet in de opgenomen beelden
Neem de datum en/of tijdsaanduiding ongeveer
10 seconden lang tegen een zwarte achtergrondop en laat dan de datum en/of tijdsaanduidingweer uit beeld verdwijnen voor u de gewenstebeelden gaat opnemen.
Recording a picture
Superimposing the date andtime on pictures
You can record the date and/or time displayed inthe viewfinder superimposed on the picture.
Carry out the following operations in CAMERAmode.
Press DATE to record the date.
Press TIME to record the time.
Press DATE (or TIME), then press TIME (or
DATE) to record the date and time.
Press DATE and/or TIME again. The date and/or time indicator disappears.
When you purchase your camcorder, the clocksetting is set to off. Set the date and time to yourlocal time before using (p. 21).
Note
The date and time indicators recorded manuallycannot be deleted.
If you do not record the date and time in thepicture
Record the date and time in the black screen asthe background for about 10 seconds, then erasethe date and time indicators before startingactual recording.34: Signal flow/Signaalstroom
S VIDEO OUT
A / V OUT
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
IN
— Afspelen – basisbediening —
Aansluitingen voorvideo-weergave op TV
Sluit de camcorder met het daarbij geleverdeaudio/video-aansluitsnoer aan op uw TV-toestelwanneer u uw video-opnamen wilt weergevenop het TV-scherm. Bij het afspelen van video-opnamen op de camcorder, voor weergave ophet TV-scherm, is het aanbevolen het apparaat opstroom van het lichtnet te gebruiken met behulpvan de netspanningsadapter (zie blz. 19). Zietevens de gebruiksaanwijzing van uw TV-toestel.
Open het dekseltje van de audio/video-stekkerbussen. Sluit de camcorder aan op uw TV-toestel met het audio/video-aansluitsnoer. Steluw TV-toestel met de TV/video schakelaar in opvideo-weergave.
Als uw TV-toestel al isaangesloten op eenvideorecorder
Sluit uw camcorder aan op de lijningangen vande videorecorder (LINE IN), met behulp van hetbij uw camcorder geleverde audio/video-aansluitsnoer. Zet de ingangskeuzeschakelaarvan de videorecorder in de “LINE” stand.
Yellow/Geel
Black/Zwart
— Playback – Basics —
Connections forplayback
Connect your camcorder to your TV with the A/
V connecting cable supplied with yourcamcorder to watch the playback picture on the
TV screen. When monitoring the playbackpicture on the TV screen, we recommend thatyou power your camcorder from the mains usingthe AC power adaptor (p. 19). Refer to theoperating instructions of your TV.
Open the jack cover. Connect your camcorder tothe TV using the A/V connecting cable. Then, setthe TV/VCR selector on the TV to VCR.
If your TV is already connectedto a VCR
Connect your camcorder to the LINE IN input onthe VCR by using the A/V connecting cablesupplied with your camcorder. Set the inputselector on the VCR to LINE.35
Playback – Basics Afspelen – basisbediening
TV
Aansluiten op een TV-toestelzonder audio/video-ingangen
Gebruik voor het aansluiten een RFU-adapter
(los verkrijgbaar).
Zie de gebruiksaanwijzingen van de RFU-adapter en uw TV-toestel.
Als uw TV/videorecorder een
21-polige (EUROCONNECTOR)aansluiting heeft
– alleen voor de CCD-TR718E/TR728E
Gebruik voor het aansluiten de bij uw camcordergeleverde 21-polige verloopstekker.
Als uw TV-toestel beschikt over een S-videoingangsaansluiting
Sluit de camcorder daarop aan met een (losverkrijgbaar) S-video aansluitsnoer voor video-weergave van uitstekende kwaliteit. Bij dezewijze van aansluiten hoeft u de gele (video)stekker van het audio/video-aansluitsnoer nietaan te sluiten. Verbind het S-video aansluitsnoer
(los verkrijgbaar) met de S-video stekkerbussenvan de camcorder enerzijds en uw TV-toestelanderzijds.
Aansluitingen voor video-weergave op TV
To connect to a TV without
Video/Audio input jacks
Use a PAL system RFU adaptor (optional).
Refer to the operating instructions of your TVand the RFU adaptor.
If your TV/VCR has a 21-pinconnector (EUROCONNECTOR)
– CCD-TR718E/TR728E only
Use the 21-pin adaptor supplied with yourcamcorder.
If your TV has an S video jack
Connect using an S video cable (optional) toobtain high-quality pictures. With thisconnection, you do not need to connect theyellow (video) plug of the A/V connecting cable.
Connect the S video cable (optional) to the Svideo jacks on both your camcorder and the TV.
Connections for playback36
2 4 3
PLAYER
POWER
OFF
CAMERA
(CHARGE)
REW PLAY
Afspelen van eenvideocassette
U kunt uw gemaakte video-opnamen weergevenop het TV-scherm, na aansluiten van decamcorder op uw TV-toestel of videorecorder.
Desgewenst kunt u de opgenomen beelden ookcontroleren in de zoeker.
Voor de bediening bij het afspelen kunt u de bijuw camcorder geleverde afstandsbedieninggebruiken. (alleen bij de CCD-TR728E)
(1) Sluit een stroombron aan en plaats eencassette met video-opnamen in de camcorder.
(2) Druk het kleine groene knopje op de POWERschakelaar in en schuif de schakelaar in de
“PLAYER” stand.
(3) Druk op de m toets om de band terug tespoelen.
(4) Druk op de N weergavetoets om te beginnenmet afspelen.
Stoppen met afspelen
Druk op de x stoptoets.
Playing back a tape
You can monitor the playback picture on a TVscreen after connecting your camcorder to a TVor VCR. You can also monitor the picture in theviewfinder. You can control playback using the
Remote Commander supplied with yourcamcorder. (CCD-TR728E only)
(1) Install the power source and insert therecorded tape.
(2) Set the POWER switch to PLAYER whilepressing the small green button.
(3) Press m to rewind the tape.
(4) Press N to start playback.
To stop playback
Press x.37
Playback – Basics Afspelen – basisbediening
Aangeven van de beeldscherm-aanduidingen op TV
– alleen voor de CCD-TR728E seulement
Druk op de DISPLAY toets van deafstandsbediening die bij uw camcorder ismeegeleverd.
De opname-aanduidingen verschijnen dan op het
TV-scherm.
Om de aanduidingen weer te laten verdwijnen,drukt u nogmaals op de DISPLAY toets.
Diverse afspeelfuncties
Voor het gebruik van de bandlooptoetsen dient ueerst de POWER schakelaar in de “PLAYER”stand te zetten.
Stilzetten van het beeld
(weergavepauze-stand)
Druk tijdens afspelen op de X pauzetoets.
Om weer bewegende beelden te zien, drukt uopnieuw op de X pauzetoets of op de Nweergavetoets.
Vooruitspoelen van de band
Druk in de stopstand op de Mvooruitspoeltoets. Om de normale weergave tehervatten, drukt u op de N weergavetoets.
Terugspoelen van de band
Druk in de stopstand op de m terugspoeltoets.
Om de normale weergave te hervatten, drukt uop de N weergavetoets.
Snel opzoeken van een bepaaldescène (beeldzoekfunctie)
Houd tijdens weergave de m of Msnelspoeltoets ingedrukt. Om de normaleweergave te hervatten, laat u de toets op hetgewenste punt los.
Afspelen van een videocassette
DISPLAY
To control the display of thescreen indicators
– CCD-TR728E only
Press DISPLAY on the Remote Commandersupplied with your camcorder. The indicatorsappear on the TV screen. To make the indicatorsdisappear, press DISPLAY again.
Various playback modes
To operate video control buttons, set the
POWER switch to PLAYER.
To view a still picture (playbackpause)
Press X during playback. To resume playback,press X or N.
To advance the tape
Press M in the stop mode. To resume normalplayback, press N.
To rewind the tape
Press m in the stop mode. To resume normalplayback, press N.
To locate a scene monitoring thepicture (picture search)
Keep pressing m or M during playback. Toresume normal playback, release the button.
Playing back a tape38
Afspelen van een videocassette
Beeldweergave tijdens snelspoelen
(snelzoekfunctie)
Houd tijdens terugspoelen de m toetsingedrukt, of tijdens vooruitspoelen de M toets.
Om het gewone snelspoelen te hervatten, laat ude toets los.
Weergeven van beelden met lagesnelheid (vertraagde weergave)
– alleen voor de CCD-TR728E
Druk tijdens weergave op de y vertraagde-weergavetoets van de afstandsbediening.
Om de normale weergave te hervatten, drukt uop de N weergavetoets.
Bij de speciale afspeelfuncties
Het geluid zal hierbij gedempt zijn.
Als u de camcorder langer dan 5 minuten in deweergave-pauzestand laat, met een stilstaandbeeld
De camcorder zal dan automatisch overschakelennaar de stopstand. Om de normale weergave tehervatten, drukt u op de N weergavetoets.
Als u de vertraagde weergave langer dan 1minuut laat doorgaan (alleen bij de
CCD-TR728E)
De camcorder zal dan automatisch overschakelennaar normale weergave.
Bij het afspelen van een videoband
Er kan storing in beeld verschijnen in deweergavepauzestand, bij vertraagde weergave ofbij de beeldzoekfunctie.
Bij terugwaartse weergave van eenvideoband
Er kan een horizontale ruisbalk midden in beeld,of boven en onderaan het scherm verschijnen. Ditis normaal en duidt niet op storing in dewerking.
Playing back a tape
To monitor the high-speed picturewhile advancing or rewinding thetape (skip scan)
Keep pressing m while rewinding or M whileadvancing the tape. To resume rewinding oradvancing, release the button.
To view the picture at slow speed
(slow playback)
– CCD-TR728E only
Press y on the Remote Commander duringplayback. To resume normal playback, press N.
In the various playback modes
Sound is muted.
When the playback pause mode lasts for 5minutes
Your camcorder automatically enters the stopmode. To resume playback, press N.
If slow playback lasts for about 1 minute
(CCD-TR728E only)
Your camcorder automatically returns to normalspeed.
When you play back a tape
Noise may appear during playback pause mode,slow playback or picture search.
When you play back a tape in reverse
Horizontal noise may appear at the centre or topand bottom of the screen. This is not amalfunction.39
Advanced Recording Operations Uitgebreide opnamefuncties
[b]
CINEMA
[a]
[c]
[f]
[g]
CINEMA
16:9FULL
16:9FULL
[e]
[d]
[h]
U kunt video-opnamen maken in een extra-breed
16:9 formaat als van een speelfilm (CINEMA), ofeen 16:9 formaat speciaal voor weergave op eenbreedbeeld-TV (16:9FULL). Zie tevens degebruiksaanwijzing van uw TV-toestel.
CINEMA
In de CINEMA stand verschijnt er zowel bovenals onder in beeld een zwarte balk, op het schermof in de zoeker [a] en op een normaal TV-scherm
[b], en helemaal rondom op een breedbeeld TV-scherm [c]. Als u de weergavefunctie van eenbreedbeeld TV-toestel in de “zoom” stand zet,zullen de zwarte balken verdwijnen, zodat hetbeeld precies het gehele scherm vult [d].
16:9FULL
Het beeld zal er bij opnemen in de 16:9FULLstand [e] en bij weergave op een normaal TV-scherm [f] of een breedbeeld TV-scherm [g]vreemd in elkaar gedrukt uitzien. Als u deweergavefunctie van een breedbeeld TV-toestelin de “schermvullende” stand zet, zal hetgecomprimeerde effect verdwijnen en het beeldprecies het gehele scherm vullen [h].
— Uitgebreide opnamefuncties —
Breedbeeld-opnamefunctie
You can record a cinema-like picture (CINEMA)or a 16:9 wide picture to watch on the 16:9 wide-screen TV (16:9FULL). Refer to the operatinginstructions of your TV.
CINEMA
Black bands appear on the screen duringrecording in the CINEMA mode [a], playingback on a normal TV [b] or a wide-screen TV [c].
If you set the screen mode of the wide-screen TVto the zoom mode, a picture without black bandsappears [d].
16:9FULL
The picture during recording in the 16:9FULLmode [e], or playing back on a normal TV [f] or awide-screen TV [g] is horizontally compressed.
If you set the screen mode of the wide-screen TVto the full mode, you can watch pictures ofnormal images [h].
— Advanced Recording Operation —
Using the wide mode40
MENU
Breedbeeld-opnamefunctie
In de “CAMERA” stand kunt u de breedbeeld-opnamefunctie (16:9WIDE) naar wens instellenop “CINEMA” of op “16:9FULL” onder inhet instelmenu (zie blz. 69).
Uitschakelen van de breedbeeld-opnamefunctie
Zet het onderdeel 16:9WIDE in het instelmenu op
“OFF”.
Tijdens gebruik van de breedbeeld-opnamefunctie
U kunt nu niet de BOUNCE fader-functieinschakelen met de FADER toets.
De da

TXT / PDF

Available 4 files for DCR-VX1000E View all >
HelpDrivers Since March 2000