Sony DCR-TRV27E Download Manual

2002 Sony Corporation
DCR-TRV16E/TRV18E/
TRV24E/TRV25E/TRV27E/
TRV116E/TRV118E
Digital
Video Camera
Recorder
DCR-TRV27E
SERIES
TM
3-075-067-62 (1)
Operating Instructions
Before operating the unit, please read this manual thoroughly,and retain it for future reference.
Bruksanvisning
Innan du använder enheten bör läsa igenom den här bruksanvisningennoga. Förvara den sedan så att du i framtiden kan använda den somreferens.2
Congratulations on your purchase of this Sony
Handycam. With your Handycam you cancapture life’s precious moments with superiorpicture and sound quality.
Your Handycam is loaded with advancedfeatures, but at the same time it is very easy touse. You will soon be producing home video thatyou can enjoy for years to come.
WARNING
To prevent fire or shock hazard, do not exposethe unit to rain or moisture.
To avoid electrical shock, do not open thecabinet.
Refer servicing to qualified personnel only.
NOTICE ON THE SUPPLIED AC POWER
ADAPTOR FOR CUSTOMERS IN THE
UNITED KINGDOM
A moulded plug complying with BS1363 is fittedto this equipment for your safety andconvenience.
Should the fuse in the plug supplied need tobe replaced, a 5 AMP fuse approved by ASTAor BSI to BS1362 (i.e., marked with or mark) must be used.
If the plug supplied with this equipment has adetachable fuse cover, be sure to attach thefuse cover after you change the fuse. Neveruse the plug without the fuse cover. If youshould lose the fuse cover, please contactyour nearest Sony service station.
ATTENTION
The electromagnetic fields at the specificfrequencies may influence the picture and soundof this digital camcorder.
This product has been tested and foundcompliant with the limits set out on the EMC
Directive for using connection cables shorter than
3 meters. (9.8 feet)
Notice
If static electricity or electromagnetism causesdata transfer to discontinue midway (fail), restartthe application or disconnect and connect the
USB cable again.
English
Welcome!
Svenska
Välkommen!
Tack för det förtroende du visat oss genom attvälja Sonys Handycam. Med Handycam kan dufånga livets viktiga händelser med förstaklassigbild- och ljudkvalitet.
Handycam har många avancerade funktioner,men är samtidigt mycket lätt att använda. Snarthar du en samling hemmaproduceradevideofilmer som du får nöje av under flera årframöver.
VARNING!
Utsätt inte videokameran för regn och fukt, såundviker du risken för brand och/ellerelektriska stötar.
Öppna inte höljet. Det kan resultera i risk förelektriska stötar.
Överlåt service till kvalificerad personal.
TÄNK PÅ ATT..!
De elektromagnetiska fälten för de aktuellafrekvenserna kan påverka bild och ljud på denhär digitala videokameran.
Den här produkten har testats och befunnits
överensstämma med de krav som EMC-direktiven ställer upp för användning medkablar som är kortare än 3 meter.
Meddelande
Om statisk elektricitet eller elektromagnetismorsakar att dataöverföring avbryts halvvägs
(misslyckas), starta om programmet eller kopplaur och anslut USB-kabeln igen.3
For the customers in Germany
Directive: EMC Directive 89/336/EEC.
92/31/EEC
This equipment complies with the EMCregulations when used under the followingcircumstances:• Residential area
• Business district
• Light-industry district
(This equipment complies with the EMCstandard regulations EN55022 Class B.)4
Recording movingpictures or still images,and playing them back
• Recording moving pictures on atape (p. 35)
• Recording still images on a tape
(p. 62)
• Playing back a tape (p. 50)
• Recording still images on a
“Memory Stick”*
1)
(p. 58, 150)
• Recording moving pictures on a
“Memory Stick”*
1)
(p. 167)
• Viewing still images recorded on a
“Memory Stick”*
1)
(p. 181)
• Viewing moving pictures recordedon a “Memory Stick”*
1)
(p. 185)
Capturing images on yourcomputer
• Viewing images recorded on a
“Memory Stick” using the USBcable*
1)
(p. 222, 228)
• Viewing images recorded on a tapeusing the USB cable (p. 217)
• Capturing images on yourcomputer from your camcorderusing the USB cable (p. 219)
• Converting an analog signal intodigital to capture images onto yourcomputer*
2)
(p. 230)
English
Main Features
Main Features5
Main Features
Main Features
Other uses
Functions for adjusting exposure in the recording mode
• BACK LIGHT (p. 43)
• NightShot/Super NightShot/Colour Slow Shutter (p. 44)
• PROGRAM AE (p. 75)
• Adjusting the exposure manually (p. 78)
Functions for giving images more impact
• Digital zoom (p. 40)
The default setting is OFF. (To zoom greater than 10×, select the digital zoompower in D ZOOM in the menu settings.)
• Fader (p. 67)
• Picture effect (p. 70)
• Digital effect (p. 72)
• Titles (p. 130)
• MEMORY MIX*
1)
(p. 160)
Functions for giving a natural appearance to your recordings
• Landscape (p. 75)
• Sports lesson (p. 75)
• Manual focus (p. 79)
Functions for using after recording
• END SEARCH/EDITSEARCH/Rec Review (p. 48)
• DATA CODE (p. 52)
• Tape PB ZOOM (p. 89)/Memory PB ZOOM*
1)
(p. 191)
• ZERO SET MEMORY (p. 91)
• TITLE SEARCH (p. 92)
• Digital program editing (p. 104, 175*
1)
)
*
1)
Except DCR-TRV16E/TRV116E
*
2)
DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E only6
Huvudfunktioner
Svenska
Huvudfunktioner
Ta rörliga bilder ellerstillbilder och spela uppdem vid ett senare tillfälle
• Spela in rörliga bilder på band
(sid. 35)
• Spela in stillbilder på band (sid. 62)
• Spela upp band (sid. 50)
• Spela in stillbilder på “Memory
Stick”*
1)
(sid. 58, 150)
• Spela in rörliga bilder på “Memory
Stick”*
1)
(sid. 167)
• Visa stillbilder inspelade på
“Memory Stick”*
1)
(sid. 181)
• Visa rörliga bilder inspelade på
“Memory Stick”*
1)
(sid. 185)
Föra över bilder till endator
• Använda USB-anslutning för attvisa bilder som spelats in på ett
“Memory Stick”*
1)
(sid. 222, 228)
• Visa bandinspelade bilder medhjälp av en USB-kabel (sid. 217)
• Använda USB-anslutning för attföra över bilder från videokamerantill en dator (sid. 219)
• Föra över bilder till en dator genomatt konvertera analoga signaler tilldigitala*
2)
(sid. 230)7
Huvudfunktioner
Huvudfunktioner
Andra användningsområden
Funktioner för justering av exponering i inspelningsläge
• BACK LIGHT (motljusfunktion) (sid. 43)
• NightShot/Super NightShot/Colour Slow Shutter (sid. 44)
• PROGRAM AE (automatisk exponering) (sid. 75)
• Justera exponeringen manuellt (sid. 78)
Funktioner för att förstärka det intryck bilderna ger
• Digital zoom (sid. 40)
Ursprunglig inställning är OFF. (För en zoomning större än 10× väljer du detdigitala zoomläget D ZOOM i menyinställningarna).
• Toning (sid. 67)
• Bildeffekter (sid. 70)
• Digitala effekter (sid. 72)
• Titlar (sid. 130)
• MEMORY MIX*
1)
(sid. 160)
Funktioner som gör inspelningarna mer naturtrogna
• Landskap (sid. 75)
• Sportläge (sid. 75)
• Manuell fokusering (sid. 79)
Funktioner du kan använda när inspelningen är gjord
• END SEARCH/EDITSEARCH/Rec Review (sökmetoder) (sid. 48)
• DATA CODE (sid. 52)
• Band-PB ZOOM (sid. 89)/Minnes-PB ZOOM*
1)
(sid. 191)
• ZERO SET MEMORY (nollställningsminne) (sid. 91)
• TITLE SEARCH (titelsökning) (sid. 92)
• Digital programredigering (sid. 104, 175*
1)
)
*
1)
Gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E
*
2)
Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E8
English
Table of contents
Main Features ........... 4
Quick Start Guide
– Recording on a tape ............ 12
– Recording on a “Memory Stick”*
1)
...... 14
Getting Started
Using this manual ........... 20
Checking supplied accessories .......... 23
Step 1 Preparing the power supply ........ 24
Installing the battery pack ........... 24
Charging the battery pack ........... 25
Connecting to a wall socket ......... 30
Step 2 Setting the date and time ............. 31
Step 3 Inserting a cassette ........... 33
Recording – Basics
Recording a picture......... 35
Shooting backlit subjects
– BACK LIGHT .......... 43
Shooting in the dark
– NightShot/Super NightShot/
Colour Slow Shutter ....... 44
Self-timer recording*
1)
........... 46
Checking recordings – END SEARCH/
EDITSEARCH/Rec Review ......... 48
Playback – Basics
Playing back a tape ......... 50
To display the screen indicators
– Display function .......... 52
Viewing the recording on TV ............ 56
Advanced Recording Operations
Recording still images on a “Memory
Stick” during recording on a tape*
1)
............. 58
Recording still images on a tape
– Tape Photo recording ........ 62
Adjusting the white balance manually
............. 64
Using the wide mode ............ 66
Using the fader function ............. 67
Using special effects – Picture effect ...... 70
Using special effects – Digital effect ....... 72
Using the PROGRAM AE function ........ 75
Adjusting the exposure manually .......... 78
Focusing manually .......... 79
Interval recording ........... 81
Frame by frame recording
– Frame recording ........... 84
Advanced Playback Operations
Playing back tapes with picture effect ... 86
Playing back tapes with digital effect .... 87
Enlarging images recorded on a tape
– Tape PB ZOOM ............ 89
Quickly locating a scene
– ZERO SET MEMORY ........ 91
Searching the boundaries of recordedtape by title – TITLE SEARCH ......... 92
Searching a recording by date
– DATE SEARCH ............ 94
Searching for a photo – PHOTO
SEARCH/PHOTO SCAN ........... 97
Editing
Dubbing a tape ......... 100
Dubbing only desired scenes – Digitalprogram editing (on tapes) ............. 104
Recording video or TV programmes*
2)
........... 119
Inserting a scene from a VCR
– Insert Editing*
2)
........... 123
Audio dubbing ......... 125
Superimposing a title ........... 130
Making your own titles ............. 134
Labelling a cassette ....... 137
“Memory Stick” Operations*
1)
Using a “Memory Stick”
– Introduction ......... 140
Recording still images on a “Memory
Stick”
– Memory Photo recording ............. 150
Recording an image from a tape as astill image ........... 1569
Table of contents
Superimposing a still image in the
“Memory Stick” on an image
– MEMORY MIX ........... 160
Recording moving pictures on a
“Memory Stick”
– MPEG movie recording .......... 167
Recording pictures from a tape as amoving picture ....... 171
Recording edited pictures from a tapeas a moving picture
– Digital program editing
(on “Memory Stick”s) ......... 175
Copying still images from a tape
– PHOTO SAVE ...... 179
Viewing still images
– Memory Photo playback ......... 181
Viewing moving pictures
– MPEG movie playback ........... 185
Copying images recorded on “Memory
Stick”s to a tape*
3)
........... 189
Enlarging still images recorded on a
“Memory Stick”
– Memory PB ZOOM .......... 191
Playing back images in a continuousloop – SLIDE SHOW ........... 193
Preventing accidental erasure
– Image protection .......... 195
Deleting images – DELETE ...... 196
Writing a print mark
– PRINT MARK ...... 199
Using the optional printer ........ 201
Viewing Images Using Your
Computer
Viewing images with your computer
– Introduction ......... 203
Connecting your camcorder to yourcomputer using the USB cable
– For Windows users .......... 207
Viewing images recorded on a tapewith your computer
– For Windows users .......... 217
Viewing images recorded on a
“Memory Stick” with yourcomputer*
1)
– For Windows users .......... 222
Connecting your camcorder to yourcomputer using the USB cable*
1)
– For Macintosh users ......... 225
Viewing images recorded on a
“Memory Stick” on yourcomputer*
1)
– For Macintosh users ......... 228
Capturing images from an analogvideo unit on your computer*
2)
– Signal convert function ........... 230
Customising Your Camcorder
Changing the menu settings ............ 232
Troubleshooting
Types of trouble and how to correcttrouble ......... 252
Self-diagnosis display ........... 259
Warning indicators and messages ........ 260
Additional Information
Usable cassettes ............. 272
About the “InfoLITHIUM” batterypack ............. 276
About i.LINK ............ 278
Using your camcorder abroad ......... 280
Maintenance information andprecautions ......... 281
Specifications ............ 287
Quick Reference
Identifying parts and controls ......... 291
Index ............. 302
*
1)
Except DCR-TRV16E/TRV116E
*
2)
DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118Eonly
*
3)
DCR-TRV25E/TRV27E/TRV118E only10
Svenska
Innehållsförteckning
Huvudfunktioner ....... 6
Snabbstartguide
– Bandinspelning ............ 16
– “Memory Stick”-inspelning*
1)
............. 18
Komma igång
Hur du använder den härhandledningen .......... 20
Kontrollera att du fått med alla tillbehör
............. 23
Steg 1 Förbereda strömförsörjningen ..... 24
Sätta in batteriet ........ 24
Ladda batteriet .......... 25
Ansluta till ett vägguttag ............ 30
Steg 2 Ställa in datum och tid ............ 31
Steg 3 Sätta in en kassett ............. 33
Inspelning – Grunderna
Spela in bilder ...... 35
Fotografera i motljus
– BACK LIGHT .......... 43
Fotografera i mörker
– NightShot/Super NightShot/
Colour Slow Shutter ....... 44
Inspelning med självutlösare*
1)
....... 46
Granska inspelningarna
– END SEARCH/EDITSEARCH/
Rec Review (sökmetoder) ........... 48
Uppspelning – Grunderna
Spela upp band ........... 50
Visa skärmindikatorerna
– Visningsfunktion ......... 52
Visa inspelningarna på en TV ........... 56
Avanceradeinspelningsfunktioner
Spela in stillbilder på ett
“Memory Stick” medan du spelar inpå band*
1)
...... 58
Spela in stillbilder på band
– Bandfotografering ......... 62
Manuell inställning av vitbalansen ........ 64
Använda bredbildsläge .......... 66
Använda toningar ........... 67
Använda specialeffekter
– Bildeffekter ............. 70
Använda specialeffekter
– Digitala effekter ............ 72
Använda PROGRAM AE
(automatisk exponering) ...... 75
Manuell exponering ....... 78
Manuell fokusering......... 79
Intervallinspelning .......... 81
Inspelning bildruta för bildruta
– Bildruteinspelning ......... 84
Avanceradeuppspelningsfunktioner
Spela upp band med bildeffekt ......... 86
Spela upp band med digitala effekter .... 87
Förstora bilder som spelats in på band
– Band-PB ZOOM ............ 89
Hitta ett avsnitt snabbt
– ZERO SET MEMORY ........ 91
Söka inspelningar med hjälp av titeln
– TITLE SEARCH ............ 92
Söka inspelningar efterinspelningsdatum
– DATE SEARCH ............ 94
Söka foton – PHOTO SEARCH/
PHOTO SCAN .......... 97
Redigering
Kopiera band ............ 100
Kopiera valda scener
– Digital programredigering
(på band) ...... 104
Spela in video eller TV-program*
2)
...... 119
Infoga ett avsnitt från envideobandspelare
– Infogningsredigering*
2)
......... 123
Lägga till ljud ............ 125
Lägga till titlar .......... 130
Skapa egna titlar ............ 134
Namnge kassetter ......... 13711
Innehållsförteckning
Använda “Memory Stick”*
1)
Använda “Memory Stick”
– Introduktion ......... 140
Spela in stillbilder på ett “Memory
Stick” – Minnesfotografering .......... 150
Spela in bilder från band somstillbilder ...... 156
Lägga stillbilder från “Memory Stick”på bilder – MEMORY MIX ......... 160
Spela in rörliga bilder på “Memory
Stick” – MPEG-inspelning ......... 167
Spela in bilder från band som rörligabilder ........... 171
Spela in redigerade bilder från bandsom rörling bild
– Digital programredigering
(på “Memory Stick”) ........... 175
Kopiera stillbilder från band
– PHOTO SAVE ...... 179
Visa stillbilder – Uppspelning avbilder i minnet ........ 181
Visa rörliga bilder
– MPEG-uppspelning ......... 185
Kopiera bilder inspelade på “Memory
Stick” till band*
3)
............ 189
Förstora stillbilder inspelade på
“Memory Stick”
– Memory PB ZOOM .......... 191
Bildspel – SLIDE SHOW ........... 193
Förhindra radering av misstag
– Bildskydd ............. 195
Radera bilder – DELETE ........... 196
Infoga utskriftsmärken
– PRINT MARK ...... 199
Använda skrivare (extra tillbehör) ....... 201
Visa bilder på en dator
Visa bilder med hjälp av dator
– Introduktion ......... 203
Ansluta videokameran till en datormed hjälp av en USB-kabel
– För Windows-användare ............. 207
Visa bilder inspelade på band på endator – För Windows-användare ... 217
Visa bilder inspelade på “Memory
Stick” på en dator*
1)
– För Windows-användare ............. 222
Ansluta videokameran till en datormed hjälp av en USB-kabel*
1)
– för Macintosh-användare ............. 225
Visa bilder inspelade på “Memory
Stick” på en dator*
1)
– för Macintosh-användare ............. 228
Föra över bilder från en analogvideoenhet till en dator*
2)
– Signalkonvertering ........... 230
Anpassa videokameran
Ändra menyinställningarna ............ 232
Felsökning
Olika typer av problem och hur du
åtgärdar dem ........... 262
Teckenfönster för självdiagnos ............. 269
Varningsindikatorer och meddelanden
........... 270
Ytterligare information
Kassetter du kan använda ........ 272
Om “InfoLITHIUM”-batterier ......... 276
Om i.LINK ........ 278
Använda videokameran utomlands .... 280
Underhåll och försiktighetsåtgärder .... 281
Specifikationer .......... 289
Snabbreferens
Identifiering av delar och reglage ........ 291
Index ............. 303
*
1)
Gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E
*
2)
Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E
*
3)
Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV118E12
English
Quick Start Guide – Recording on a tape
This chapter introduces you to the basic features to record on atape of your camcorder. See the page in parentheses “() ” formore information.
Connecting the mains lead (p. 30)
Use the battery pack when using your camcorder outdoors (p. 24).
Open the DC INjack cover.
Connect the plug with its vmark facing up.
AC power adaptor (supplied)
Quick Start Guide
Inserting a cassette (p. 33)
1 Slide OPEN/EJECTin the direction of thearrow and open the lid.
2 Push the centre of thecassette back to insertthe cassette.
Insert the cassettestraight as far aspossible into thecassette compartmentwith the windowfacing up.
3 Close the cassettecompartment bypressing on thecassette compartment.
After the cassettecompartment goesdown completely,close the lid until itclicks.13
Quick Start Guide
VCR
MEMORY
CAMERA
OFF(CHG)
POWER
VCR
MEMORY
CAMERA
OFF(CHG)
POWER
PLAY
REW
Recording a picture (p. 35)
Monitoring the playback picture on the LCDscreen (p. 50)
When you purchase your camcorder, the clock setting is set to off. If you want to record the dateand time for a picture, set the clock before recording (p. 31).
NOTE
Do not pick up your camcorder byholding the viewfinder, the LCDpanel, or the battery pack.
2 Press m to rewind the tape.
3 Press N to start playback.
1 Remove the lens cap.
3 Open the LCDpanel whilepressing OPEN.
The pictureappears on thescreen.
2 Set the POWER switch to
CAMERA while pressingthe small green button.
4 Press START/STOP. Yourcamcorder starts recording.
To stop recording, press
START/STOP again.
*
1)
DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E only
*
2)
DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E only
1 Set the POWERswitch to
PLAYER*
1)
/VCR*
2)while pressing thesmall green button.
Viewfinder
When the LCD panel is closed, use the viewfinderwith your eye against the eyecup.
Adjust the viewfinder lens to your eyesight (p. 39).14
Quick Start Guide – Recording on a “Memory Stick”
This chapter introduces you to the basic features to record on a
“Memory Stick” of your camcorder. See the page in parentheses
“() ” for more information.
Inserting a “Memory Stick” (p. 143)
Insert a “Memory Stick” in the “Memory Stick” slot as far as it can go with the B markfacing up as illustrated.
Connecting the mains lead (p. 30)
Use the battery pack when using your camcorder outdoors (p. 24).
Open the DC INjack cover.
Connect the plug with its vmark facing up.
AC power adaptor (supplied)
– Except DCR-TRV16E/TRV116E
Quick Start Guide
“Memory Stick” slot
B mark
When ejecting the “Memory
Stick”, press the “Memory
Stick” once lightly.15
Recording a still image on a “Memory Stick” (p. 150)
When you purchase your camcorder, the clocksetting is set to off. If you want to record thedate and time for a picture, set the clock beforerecording (p. 31).
NOTE
Do not pick up your camcorder byholding the viewfinder, the LCDpanel or the battery pack.
VCR
MEMORY
CAMERA
OFF(CHG)
POWER
PHOTO
PHOTO
1 Remove the lens cap.
3 Open the LCDpanel whilepressing
OPEN. Thepicture appearson the screen.
Viewfinder
When the LCD panel is closed, use theviewfinder with your eye against the eyecup.
Adjust the viewfinder lens to your eyesight
(p. 39).
2 Set the POWER switch to
MEMORY while pressingthe small green button.
Make sure that the LOCKswitch is set to the left
(unlock) position.
5 Press PHOTOdeeper.
4 Press PHOTOlightly.
Monitoring the playback still images on the LCDscreen (p. 181)
PLAY
VCR
MEMORY
CAMERA
OFF(CHG)
POWER
1 Set the POWER switchto MEMORY or
PLAYER*
1)
/VCR*
2)while pressing thesmall green button.
2 Press MEMORY PLAY. The last recorded imageis displayed.
Press MEMORY –/+ to select the desired image.
LOCK switch
Quick Start Guide
*
1)
DCR-TRV18E/TRV24E only
*
2)
DCR-TRV25E/TRV27E/TRV118Eonly16
Anslut nätkabeln (sid. 30)
Använd batteriet när du använder videokameran utomhus (sid. 24).
Sätt in en kassett (sid. 33)
Öppna DC IN-kontaktensskyddslock.
Anslut kontakten medmärket v riktat uppåt.
AC-adapter (medföljer)
Svenska
Snabbstartguide – Bandinspelning
Det här kapitlet handlar om de grundläggande funktioner duanvänder när du spelar in på band. Mer information finns på desidor som anges inom parentes “() ”.
2 Skjut in kassetten heltgenom att trycka mittpå ryggsidan.
Skjut in kassetten sålångt det går.
Bandfönstret ska varavänt uppåt.
1 Skjut OPEN/
EJECT i pilens riktningoch öppna sedan locket.
3 Stäng kassettfacketgenom att trycka på
på kassettfacket.
När kassettfacketdragits in i kameranhelt och hållet, stängerdu luckan så att denklickar på plats.
Snabbstartguide
2 Skjut in kassetten heltgenom att trycka mittpå ryggsidan.
Skjut in kassetten sålångt det går.
Bandfönstret ska varavänt uppåt.
1 Skjut OPEN/
EJECT i pilens riktningoch öppna sedan locket.
3 Stäng kassettfacketgenom att trycka på
på kassettfacket.
När kassettfacketdragits in i kameranhelt och hållet, stängerdu luckan så att denklickar på plats.17
Fotografera med kameran (sid. 35)
VCR
MEMORY
CAMERA
OFF(CHG)
POWER
VCR
MEMORY
CAMERA
OFF(CHG)
POWER
PLAY
REW
Obs!
Använd inte sökaren, LCD-skärmeneller batteriet som handtag när dulyfter kameran.
Snabbstartguide
Obs!
Använd inte sökaren, LCD-skärmeneller batteriet som handtag när dulyfter kameran.
När du köper videokameran är klockan avstängd. Om du vill ha med information om datum ochtid i dina inspelningar ställer du klockan innan du börjar spela in (sid. 31).
1 Ta av linsskyddet.
3 Håll OPENintryckt och
öppna LCD-skärmen. Bildensom kameranfångar upp visaspå skärmen.
Sökare
När LCD-skärmen är stängd kan du använda sökarengenom att placera ögat mot ögonmusslan.
Justera sökaren så att bilden i den blir skarp (sid. 39).
2 Håll in den lilla grönaknappen och ställ POWER-omkopplaren på CAMERA.
4 Tryck på START/STOP.
Videokameranbörjar inspelningen. Avbrytinspelningen genom atttrycka på START/STOPigen.
Visa den inspelade filmen på LCD-skärmen (sid. 50)
2 Spola tillbaka bandet genom atttrycka på m.
3 Starta uppspelningen genom atttrycka på N.
*
1)
Endast DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E
*
2)
Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E
1 Håll den lillagrönaknappenintryckt och ställ
POWER-omkopplaren på
PLAYER*
1)
/VCR*
2)
.18
Anslut nätkabeln (sid. 30)
Använd batteriet när du använder videokameran utomhus (sid. 24).
Öppna DC IN-kontaktensskyddslock.
Anslut kontakten medmärket v riktat uppåt.
AC-adapter (medföljer)
Sätt in ett “Memory Stick” (sid. 143)
Skjut in ett “Memory Stick” i “Memory Stick”-facket, så långt det går och med märket Bvänt uppåt på det sätt som bilden visar.
“Memory Stick”-fack
B-märke
Du matar ut “Memory
Stick” genom att tryckain det lätt en gång.
Snabbstartguide – “Memory Stick”-inspelning
Det här kapitlet handlar om de grundläggande funktioner duanvänder vid inspelningar på “Memory Stick”. Mer informationfinns på de sidor som anges inom parentes “() ”.
– Gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E
Snabbstartguide19
Spela in bilder på “Memory Stick” (sid. 150)
VCR
MEMORY
CAMERA
OFF(CHG)
POWER
PHOTO
PHOTO
När du köper videokameran är klockan avstängd. Om du vill ha med information om datum ochtid i dina inspelningar ställer du klockan innan du börjar spela in (sid. 31).
Obs!
Använd inte sökaren, LCD-skärmeneller batteriet som handtag när dulyfter kameran.
Snabbstartguide
Visa inspelade stilldbilder på LCD-skärmen (sid. 181)
1 Ta av linsskyddet.
3 Håll OPENintryckt och
öppna LCD-skärmen. Bildensom kameranfångar uppvisas påskärmen.
Sökare
När LCD-skärmen är stängd kan du användasökaren genom att placera ögat mot
ögonmusslan.
Justera sökaren så att bilden i den blir skarp
(sid. 39).
2 Håll in den lilla grönaknappen och ställ POWER-omkopplaren på MEMORY.
Se till att LOCK-omkopplaren är ställd åtvänster (i upplåst läge).
5 Tryck ned
PHOTO en bit till.
4 Håll PHOTO lättnedtryckt.
LOCK-omkopplare
*
1)
Endast DCR-TRV18E/TRV24E
*
2)
Endast DCR-TRV25E/TRV27E/
TRV118E
PLAY
VCR
MEMORY
CAMERA
OFF(CHG)
POWER
1 Håll in den lilla grönaknappen och ställ
POWER-omkopplarenpå MEMORY eller
PLAYER*
1)
/VCR*
2)
.
2 Tryck på MEMORY PLAY. Den senast inspeladebilden visas.
Välj bild genom att trycka på MEMORY –/+.20
The instructions in this manual are for the sevenmodels listed in the table below. Before you startreading this manual and operating yourcamcorder, check the model number by lookingat the bottom of your camcorder. The DCR-
TRV27E is the model used for illustrationpurposes. Otherwise, the model name isindicated in the illustrations. Any differences inoperation are clearly indicated in the text, forexample, “DCR-TRV27E only”.
As you read through this manual, buttons andsettings on your camcorder are shown in capitalletters.e.g. Set the POWER switch to CAMERA.
When you carry out an operation, you can hear abeep to indicate that the operation is beingcarried out.
— Getting Started —
Using this manual
Types of differences/Vad som skiljer de olika modellerna
DCR- TRV16E TRV18E TRV24E TRV25E TRV27E TRV116E TRV118E
MEMORY mark*
1)
(on the POWERswitch)/
— zzzz— z
MEMORY-märke*
1)
(på POWER-omkopplaren)
VCR mark*
2)
(on the POWERswitch)/
———zzzz
VCR-märke*
2)
(på POWER-omkopplaren)
DV jack/z*
3)z*
3)z*
3)zzzz
DV-kontakt
AUDIO/VIDEOjack/z*
3)z*
3)z*
3)zzzz
AUDIO/VIDEO-anslutning
Intelligentaccessory shoe/ 8 pin/ 15 pin*
4)
/ 15 pin*
4)
/ 15 pin*
4)
/ 15 pin*
4)
/ 8 pin/ 15 pin*
4)
/
Intelligent 8 stift 15 stift*
4)
15 stift*
4)
15 stift*
4)
15 stift*
4)
8 stift 15 stift*
4)tillbehörssko
6.2 cm 6.2 cm 6.2 cm 6.2 cm 8.8 cm 6.2 cm 6.2 cm
LCD screen/ (2.5 type)/ (2.5 type)/ (2.5 type)/ (2.5 type)/ (3.5 type)/ (2.5 type)/ (2.5 type)/
LCD-skärm 6,2 cm 6,2 cm 6,2 cm 6,2 cm 8,8 cm 6,2 cm 6,2 cm
(typ 2,5) (typ 2,5) (typ 2,5) (typ 2,5) (typ 3,5) (typ 2,5) (typ 2,5)z Provided/Finns
— Not provided/Finns ej
Anvisningarna i den här handledningen gäller desju modellerna i nedanstående tabell. Innan dubörjar läsa handledningen och användavideokameran, bör du först kontrolleravideokamerans modellnummer på kameransundersida. DCR-TRV27E är den modell somanvänds i illustrationerna. Annars angesmodellnamnet bredvid illustrationen. Om detfinns några skillnader i användning mellan deolika modellerna, anges det klart och tydligt itexten, t.ex. “endast DCR-TRV27E”.
Knappar och inställningar för videokameranvisas med stora bokstäver (versaler).
Exempel: Ställ POWER-omkopplaren på
CAMERA.
När du utför en funktion bekräftas den med enljudsignal.
— Komma igång —
Hur du använder denhär handledningen21
Getting Started Komma igång
*
1)
Modeller med MEMORY markerat på
POWER-omkopplaren är utrustade medminnesfunktioner.
Mer information finns på sidan 140.
*
2)
Modeller med VCR markerat på POWER-omkopplaren kan spela in bilder från annanutrustning, t.ex. videobandspelare.
Övriga modeller har PLAYER markerat på
POWER-omkopplaren.
*
3)
Endast utgång
*
4)
Den här tillbehörsskon är utformad för attanvändas med skrivare (tillval) (sid. 201).
Om kassettminne (Cassette
Memory)
Den här videokameran är baserad på formatet
DV. Kameran fungerar bara med mini-DV-kassetter. Du rekommenderas att använda bandmed kassettminnesmärke, .
Funktioner som du måste utföra på olika sättberoende på om bandet har kassettminne eller ej
är:– END SEARCH (sökning efter slutet på eninspelning) (sid. 48)
– DATE SEARCH (datumsökning) (sid. 94)
– PHOTO SEARCH (fotosökning) (sid. 97)
Funktioner du bara kan använda med kassettermed kassettminne är:– TITLE SEARCH (titelsökning) (sid. 92)
– Lägga till titlar (sid. 130)
– Namnge kassetter (sid. 137)
Mer information om olika kassetttyper finns påsidan 272.
Det här märket visas vid de funktionersom du bara kan använda när duanvänder kassetter med kassettminne.
Kasetter med kassettminne är märkta med
(Cassette Memory).
Om färgsystem för TV
Olika länder och regioner använder olikafärgsystem för TV. Vill du titta på inspelningarnapå en TV behöver du en TV som använder PAL-systemet.
Att tänka på angåendeupphovsrätten (Copyright)
TV-program, filmer, videoband m.m. kan varaupphovsrättsskyddade. Om du gör inspelningarsom du inte har rätt att göra kan det innebära attdu bryter mot upphovsrättslagen.
Using this manual
*
1)
The model with MEMORY marked on the
POWER switch is provided with memoryfunctions.
See page 140 for details.
*
2)
The models with VCR marked on the POWERswitch can record pictures from otherequipment such as VCR.
The other models have PLAYER mark on the
POWER switch.
*3)
Output only
*4)
This intelligent accessory shoe is designed touse a printer (optional) (p. 201).
Note on Cassette Memory
Your camcorder is based on the DV format. Youcan use only mini DV cassettes with yourcamcorder. We recommend that you use a tapewith cassette memory .
Functions that require different operationsdepending on whether or not the tape has acassette memory are:– END SEARCH (p. 48)
– DATE SEARCH (p. 94)
– PHOTO SEARCH (p. 97)
Functions that you can operate only with thecassette memory are:– TITLE SEARCH (p. 92)
– Superimposing a title (p. 130)
– Labelling a cassette (p. 137)
For details of cassette types, see page 272.
You see this mark in the introduction offeatures that are operated only withcassette memory.
Cassettes with cassette memory are marked by
(Cassette Memory).
Note on TV colour systems
TV colour systems differ depending on thecountry or region. To view your recordings on a
TV, you need a PAL system-based TV.
Copyright precautions
Television programmes, films, video tapes, andother materials may be copyrighted.
Unauthorised recording of such materials may becontrary to copyright laws.
Hur du använder den härhandledningen22
Precautions on camcorder care
Lens and LCD screen/finder (onmounted models only)
• The LCD screen and the finder aremanufactured using extremely high-precision technology, so over 99.99 % of thepixels are operational for effective use.
However, there may be some tiny blackpoints and/or bright points (white, red, blueor green in colour) that constantly appear onthe LCD screen and the finder. These pointsare normal in the manufacturing process anddo not affect the recording in any way.
• Do not let your camcorder become wet. Keepyour camcorder away from rain and sea water.
Letting your camcorder become wet may causeyour camcorder to malfunction. Sometimes thismalfunction cannot be repaired [a].
• Never leave your camcorder exposed totemperatures above 60 °C (140 °F), such as in acar parked in the sun or under direct sunlight
[b].
• Be careful when placing the camera near awindow or outdoors. Exposing the LCD screen,the finder or the lens to direct sunlight for longperiods may cause malfunctions [c].
• Do not directly shoot the sun. Doing so mightcause your camcorder to malfunction. Takepictures of the sun in low light conditions suchas dusk [d].
Using this manual
[c][ d]
[a] [b]
Hur du använder den härhandledningen
Att tänka på vid vård avvideokameran
Lins och LCD-skärm/sökare (endastmonterade modeller)
• LCD-skärm och sökare är tillverkade medmycket hög precision; över 99,99 % avbildpunkterna är aktiva. Trots det kan detförekomma små svarta och/eller ljusapunkter (vita, röda, blå eller gröna) somkonstant syns på LCD-skärmen eller sökaren.
Dessa punkter uppkommer vidtillverkningen och går inte att undvika helt.
De påverkar inte inspelningen på något sätt.
• Se till att inte videokameran blir blöt. Skyddavideokameran mot regn och havsvatten. Omkameran blir våt kan det leda tillfunktionsstörningar. I värsta fall kan det bli felpå kameran som inte går att reparera [a].
• Utsätt aldrig videokameran för temperaturersom överstiger 60 °C (140 °F). Så varmt - ochmer än det - kan det bli t.ex. i en bil som stårparkerad i solen, eller om kameran utsätts fördirekt solbelysning [b].
• Tänk dig för innan du lämnar kameran inärheten av ett fönster eller lägger den ifrån digutomhus. Om LCD-skärmen, sökaren ellerlinsen utsätts för direkt solljus under en längretid kan det leda till funktionsstörningar [c].
• Filma aldrig direkt mot solen. Det kan leda tillfunktionsstörningar. Vill du ta bilder av solenbör du bara göra det när ljuset inte är såintensivt, t.ex. när solen håller på att gå ned [d].23
Getting Started Komma igång
Checking suppliedaccessories
Make sure that the following accessories aresupplied with your camcorder.
1 Wireless Remote Commander (1) (p. 298)
2 AC-L10A/L10B/L10C AC power adaptor (1),
Mains lead (1) (p. 30)
3 R6 (size AA) battery for Remote
Commander (2) (p. 299)
4 Battery pack (1) (p. 24, 25)
NP-FM30:DCR-TRV16E/TRV18E/TRV116E/
TRV118E
NP-FM50:DCR-TRV24E/TRV25E/TRV27E
5 A/V connecting cable (1) (p. 56)
6 Shoulder strap (1) (p. 295)
7 Lens cap (1) (p. 35)
8 “Memory Stick” (1) (p. 140)
(except DCR-TRV16E/TRV116E)
9 USB cable (1) (p. 204)
0 CD-ROM (SPVD-008 USB Driver) (1) (p. 210)qa 21-pin adaptor (1) (p. 57)
Contents of the recording cannot becompensated if recording or playback is notmade due to a malfunction of the camcorder,storage media, etc.
8
12
4 7 5 6
3
9 0 qa
Kontrollera att du fåttmed alla tillbehör
Kameran levereras med följande tillbehör.
1 Trådlös fjärrkontroll (1) (sid. 298)
2 AC-adapter AC-L10A/L10B/L10C (1),
Nätkabel (1) (sid. 30)
3 R6-batteri (storlek AA) för fjärrkontroll (2)
(sid. 299)
4 Batteri (1) (sid. 24, 25)
NP-FM30:DCR-TRV16E/TRV18E/TRV116E/
TRV118E
NP-FM50:DCR-TRV24E/TRV25E/TRV27E
5 A/V-kabel (1) (sid. 56)
6 Axelrem (1) (sid. 295)
7 Linsskydd (1) (sid. 35)
8 “Memory Stick” (1) (sid. 140)
(gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E)
9 USB-kabel (1) (sid. 204)
0 CD-ROM (SPVD-008 USB-drivrutin) (1)
(sid. 210)qa 21-stiftsadapter (1) (sid. 57)
Du kan inte räkna med att få ersättning förinnehållet i en inspelning om inspelning elleruppspelning inte kunnat utföras på grund avfel på videokameran, lagringsmediet ellerliknande.24
Sätta in batteriet
(1) Lyft upp sökaren.
(2) Skjut ned batteriet tills det klickar på plats.
Ta bort batteriet
(1) Lyft upp sökaren.
(2) Håll BATT nedtryckt och skjut ut batteriet ipilens riktning.
Om du använder högkapacitetsbatteri
Om du anväder något av batterierna NP-FM70/
QM71/FM90/FM91/QM91 måste du förlängasökaren.
Steg 1 Förberedaströmförsörjningen
Installing the battery pack
(1) Lift up the viewfinder.
(2) Slide the battery pack down until it clicks.
To remove the battery pack
(1) Lift up the viewfinder.
(2) Slide the battery pack out in the direction ofthe arrow while pressing BATT down.
If you use the large capacity battery pack
If you install the NP-FM70/QM71/FM90/FM91/
QM91 battery pack on your camcorder, extend itsviewfinder.
Step 1 Preparing thepower supply
1
2
1
2
2 BATT releasebutton/
BATT-spärr25
Getting Started Komma igång
Steg 1 Förberedaströmförsörjningen
Ladda batteriet
Batteriet är klart att användas när du har laddatupp det.
Videokameran fungerar bara med
“InfoLITHIUM”-batterier (M-serien).
Mer information om “InfoLITHIUM”-batterierfinns på sidan 276.
(1) Öppna skyddslocket för DC IN-kontakten ochanslut den medföljande AC-adaptern till DC
IN-kontakten. Vänd kontakten så att märket v
är riktat uppåt.
(2) Anslut nätkabeln till AC-adaptern.
(3) Anslut nätkabeln till ett vägguttag.
(4) Ställ POWER-omkopplaren på OFF (CHG).
Uppladdningen börjar. Återstående batteritid
(i minuter) visas i teckenfönstret.
När indikatorn för återstående batteritid ändrastill betyder det att normal uppladdning ärklar. Vill du ladda upp batteriet helt och hållet
(fullständig laddning) lämnar du batterietanslutet i ungefär en timme efter det att dennormala laddningen är klar. Den fullständigaladdningen är klar när FULL visas iteckenfönstret. Ett fullständigt uppladdat batteriräcker längre.
Siffrorna i illustrationen av teckenfönstret är baraexempel; de varierar från situation till situation.
Charging the battery pack
Use the battery pack after charging it for yourcamcorder.
Your camcorder operates only with the
“InfoLITHIUM” battery pack (M series).
See page 276 for details of “InfoLITHIUM”battery pack.
(1) Open the DC IN jack cover. Connect the ACpower adaptor supplied with your camcorderto the DC IN jack on your camcorder with theplug’s v mark facing up.
(2) Connect the mains lead to the AC poweradaptor.
(3) Connect the mains lead to the wall socket.
(4) Set the POWER switch to OFF (CHG).
Charging begins. The remaining battery timeis indicated in minutes on the displaywindow.
When the remaining battery indicator changes to
, normal charge is completed. To fully chargethe battery (full charge), leave the battery packattached for about one hour after normal chargeis completed until FULL appears in the displaywindow. Fully charging the battery allows you touse the battery longer than usual.
Step 1 Preparing the powersupply
1
2
4
VCR
MEMORY
CAMERA
OFF(CHG) POWER
The number in the illustration of the displaywindow may differ from that on your camcorder.26
När batteriet är färdigladdat
Koppla bort AC-adaptern från DC IN-kontaktenpå videokameran.
Obs!
Se till att inga metallföremål kommer i kontaktmed metalldelarna på AC-adapterns DC-kontakt.
Det kan leda till kortslutning och skada AC-adaptern.
Indikator för återstående batteritid
Indikatorn för återstående batteritid iteckenfönstret, visar uppskattad inspelningstidnär du använder sökaren vid inspelning.
Innan videokameran beräknat den aktuella
återstående batteritiden.
“– – – – min” visas i teckenfönstret.
När du använder AC-adaptern
Placera AC-adaptern i närheten av ett vägguttag.
Om det uppstår något problem medan duanvänder AC-adaptern bör du så snabbt sommöjligt bryta strömmen genom att koppla urkontakten från vägguttaget.
Ungefärlig uppladdningstid (i minuter) för etttomt batteri vid 25 °C (77 °F)
Uppladdningstiden kan öka om batteriet ärextremt varmt eller kallt, beroende påtemperaturen i omgivningen.
*
1)
Medföljer DCR-TRV16E/TRV18E/TRV116E/
TRV118E
*
2)
Medföljer DCR-TRV24E/TRV25E/TRV27E
Steg 1 Förberedaströmförsörjningen
After charging the battery pack
Disconnect the AC power adaptor from the DC
IN jack on your camcorder.
Note
Prevent metallic objects from coming into contactwith the metal parts of the DC plug of the ACpower adaptor. This may cause a short-circuit,damaging the AC power adaptor.
Remaining battery time indicator
The remaining battery time indicator in thedisplay window indicates the approximaterecording time when recording using theviewfinder.
Until your camcorder calculates the actualremaining battery time
“– – – – min” appears in the display window.
When you use the AC power adaptor
Place the AC power adaptor near a wall socket.
While using the AC power adaptor, if anytrouble occurs with this unit, disconnect the plugfrom the wall socket as soon as possible to cut offthe power.
Approximate minutes at 25 °C (77 °F) to chargean empty battery pack.
The charging time may increase if the battery’stemperature is extremely high or low because ofthe ambient temperature.
*
1)
DCR-TRV16E/TRV18E/TRV116E/TRV118Esupplied
*
2)
DCR-TRV24E/TRV25E/TRV27E supplied
Step 1 Preparing the powersupply
Charging time/Uppladdningstid
Battery pack/ Full charge (Normal charge)/
Batteri Fullständig uppladdning (Normal uppladdning)
NP-FM30*
1)
145 (85)
NP-FM50*
2)
150 (90)
NP-FM70 240 (180)
NP-QM71 260 (200)
NP-FM90 330 (270)
NP-FM91/QM91 360 (300)27
Getting Started Komma igång
Steg 1 Förberedaströmförsörjningen
Ungefärligt antal minuter med fullständigtuppladdat batteri
* Ungefärlig inspelningstid (i minuter) om duofta startar och stoppar inspelningen, använderzoomning och slår på och av strömmen. Ipraktiken kan den återstående batteritiden varakortare.
Step 1 Preparing the powersupply
Approximate minutes when you use a fullycharged battery
* Approximate number of minutes whenrecording while you repeat recording start/stop, zooming and turning the power on/off.
The actual battery life may be shorter.
Recording time/Inspelningstid
DCR-TRV16E/TRV18E/TRV116E/TRV118E
Recording with Recording with
Battery pack/the viewfinder/ the LCD screen/
Batteri
Inspelning med sökare Inspelning med LCD-skärm
Continuous/ Typical*/ Continuous/ Typical*/
Oavbruten Typisk* Oavbruten Typisk*
NP-FM30 (supplied)/
(medföljer)
125 65 90 45
NP-FM50 200 105 150 75
NP-FM70 415 220 310 165
NP-QM71 485 255 365 190
NP-FM90 630 340 475 255
NP-FM91/QM91 725 390 550 290
DCR-TRV24E/TRV25E
Recording with Recording with
Battery pack/the viewfinder/ the LCD screen/
Batteri
Inspelning med sökare Inspelning med LCD-skärm
Continuous/ Typical*/ Continuous/ Typical*/
Oavbruten Typisk* Oavbruten Typisk*
NP-FM50 (supplied)/
(medföljer)
150 80 120 65
NP-FM70 310 175 250 140
NP-QM71 365 205 290 160
NP-FM90 475 265 380 215
NP-FM91/QM91 550 305 445 245
DCR-TRV27E
Recording with Recording with
Battery pack/the viewfinder/ the LCD screen/
Batteri
Inspelning med sökare Inspelning med LCD-skärm
Continuous/ Typical*/ Continuous/ Typical*/
Oavbruten Typisk* Oavbruten Typisk*
NP-FM50 (supplied)/
(medföljer)
150 80 105 55
NP-FM70 310 175 225 125
NP-QM71 365 205 265 145
NP-FM90 475 265 345 195
NP-FM91/QM91 550 305 400 22528
Approximate minutes when you use a fullycharged battery
Step 1 Preparing the powersupply
Ungefärligt antal minuter med fullständigtuppladdat batteri
Playing time/Uppspelningstid
DCR-TRV16E/TRV18E/TRV116E/TRV118E
Playing time on LCD screen/ Playing time with LCD closed/
Battery pack/Batteri Uppspelningstid med Uppspelningstid med
LCD-skärm LCD-skärmen stängd
NP-FM30 (supplied)/(medföljer) 100 135
NP-FM50 160 220
NP-FM70 335 450
NP-QM71 390 530
NP-FM90 505 685
NP-FM91/QM91 585 785
DCR-TRV24E/TRV25E
Playing time on LCD screen/ Playing time with LCD closed/
Battery pack/Batteri Uppspelningstid med Uppspelningstid med
LCD-skärm LCD-skärmen stängd
NP-FM50 (supplied)/(medföljer) 150 200
NP-FM70 310 415
NP-QM71 365 485
NP-FM90 475 630
NP-FM91/QM91 550 725
DCR-TRV27E
Playing time on LCD screen/ Playing time with LCD closed/
Battery pack/Batteri Uppspelningstid med Uppspelningstid med
LCD-skärm LCD-skärmen stängd
NP-FM50 (supplied)/(medföljer) 135 200
NP-FM70 275 415
NP-QM71 325 485
NP-FM90 425 630
NP-FM91/QM91 490 725
Steg 1 Förberedaströmförsörjningen29
Getting Started Komma igång
Note
Approximate recording time and continuousplaying time at 25°C (77°F).
The battery life will be shorter if you use yourcamcorder in a cold environment.
If the power goes off although the remainingbattery time indicator indicates that thebattery pack has enough power to operate
Charge the battery pack fully again so that theindication on the remaining battery timeindicator is correct.
Recommended charging temperature
We recommend charging the battery pack in anambient temperature of between 10°C to 30°C
(50°F to 86°F).
What is ”InfoLITHIUM”?
The “InfoLITHIUM” is a lithium ion battery packthat can exchange data such as batteryconsumption with compatible electronicequipment. This unit is compatible with the
“InfoLITHIUM” battery pack (M series). Yourcamcorder operates only with the
“InfoLITHIUM” battery. “InfoLITHIUM” Mseries battery packs have the
SERIES
TM
mark.
“InfoLITHIUM” is a trademark of Sony
Corporation.
Step 1 Preparing the powersupply
Steg 1 Förberedaströmförsörjningen
Obs!
Ungefärlig inspelningstid och oavbrutenuppspelningstid vid 25 °C (77 °F).
Batteriets livslängd förkortas om du användervideokameran där det är kallt.
Om strömmen slås av, trots att indikatorn för
återstående batteritid visar att det finnstillräckligt med ström för att videokameranska fungera
Ladda upp batteriet på nytt så att indikatorn för
återstående batteritid visar korrekt värde.
Rekommenderad temperatur vid uppladdning
Du rekommenderas att ladda upp batteriet därtemperaturen håller sig mellan 10 °C och 30 °C
(50 °F och 86 °F).
Vad är “InfoLITHIUM”?
“InfoLITHIUM” är ett litiumjonbatteri som kanutbyta information om t.ex. batteriförbrukningenmed kompatibel elektronisk utrustning. Den härenheten är kompatibel med “InfoLITHIUM”-batterier (M-serien). Videokameran kan baradrivas med batterier av typen “InfoLITHIUM”.
“InfoLITHIUM”-batterier i M-serien är märktamed
SERIES
TM
.
“InfoLITHIUM” är ett varumärke som tillhör
Sony Corporation.30
Connecting to a wall socket
When you use your camcorder for a long time,we recommend that you power it from a wallsocket using the AC power adaptor.
(1) Open the DC IN jack cover. Connect the ACpower adaptor supplied with your camcorderto the DC IN jack on your camcorder with theplug’s v mark facing up.
(2) Connect the mains lead to the AC poweradaptor.
(3) Connect the mains lead to a wall socket.
PRECAUTION
The set is not disconnected from the AC powersupply (wall socket) as long as it is connected tothe wall socket, even if the set itself has beenturned off.
Notes
• The AC power adaptor can supply power evenif the battery pack is attached to yourcamcorder.
• The DC IN jack has “source priority.” Thismeans that the battery pack cannot supply anypower if the AC power adaptor is connected tothe DC IN jack, even when the mains lead is notplugged into a wall socket.
Using a car battery
Use a Sony Car Battery Adaptor (optional). Referto the operating instructions of the Car Battery
Adaptor for further information.
Ansluta till ett vägguttag
När du använder videokameran under en längretid rekommenderas du att driva kameran mednätspänning via AC-adaptern.
(1) Öppna skyddslocket till DC IN-kontaktengenom att dra ut skyddet en bit och vrida det.
Anslut den medföljande AC-adaptern till DC
IN-kontakten. Vänd kontakten så att märket v
är riktat uppåt.
(2) Anslut nätkabeln till AC-adaptern.
(3) Anslut nätkabeln till ett vägguttag.
SE UPP!
Tänk på att videokameran inte är bortkoppladfrån AC-adaptern (nätspänningen) så länge den
är ansluten till vägguttaget, även om du harstängt av videokameran.
Obs!
• AC-adaptern kan förse videokameran medström även när batteriet sitter i videokameran.
• DC IN-kontakten har prioritet som strömkälla.
Det betyder att ingen ström kan tas frånbatteriet när du har anslutit AC-adaptern till
DC IN, oavsett om du har anslutit nätkabeln tillett nätuttag eller ej.
Använda bilbatteri
Använd Sonys bilbatteriadapter (tillval). Merinformation finns i bruksanvisningen tillbilbatteriadaptern.
Steg 1 Förberedaströmförsörjningen
2, 3 1
Step 1 Preparing the powersupply31
Getting Started Komma igång
Steg 2 Ställa indatum och tid
Innan du använder videokameran för förstagången bör du ställa in datum och tid. Innan duhar ställt in datum och tid visas “CLOCK SET”varje gång du ställer POWER-omkopplaren i
CAMERA-läge eller MEMORY-läge (gäller ej
DCR-TRV16E/TRV116E).
Om du inte har använt videokameran underungefär fyra månader finns det risk för attinställningarna för datum och tid har gåttförlorade (då visas streck i stället för datum/tid).
Orsaken är troligen att det inbyggda,
återuppladdningsbara batteriet i videokameranhar laddats ur (sid. 283).
Först ställer du in året, sedan månaden, dagen,timmen och slutligen minuterna.
(1) Ställ POWER-omkopplaren på CAMERA eller
MEMORY (gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E),
öppna sedan menyinställningarna genom atttrycka på MENU.
(2) Välj genom att vrida SEL/PUSH EXEC-ratten, tryck sedan på ratten.
(3) Välj CLOCK SET genom att vrida SEL/PUSH
EXEC-ratten, tryck sedan på ratten.
(4) Ställ in året genom att vrida SEL/PUSH
EXEC-ratten, tryck sedan på ratten.
(5) Ställ in månad, dag och timme genom attvrida SEL/PUSH EXEC-ratten, tryck sedan påratten.
(6) Ställ in minuterna genom att vrida SEL/
PUSH EXEC-ratten, tryck på ratten när tiden
är den rätta (t.ex. när du hör tidssignalen).
Klockan startar.
(7) Stäng menyerna genom att trycka på MENU.
Set the date and time when you use yourcamcorder for the first time. “CLOCK SET” willbe displayed each time that you set the POWERswitch to CAMERA or MEMORY (except DCR-
TRV16E/TRV116E) unless you set the date andtime.
If you do not use your camcorder for about fourmonths, the date and time settings may becleared from memory (bars may appear) becausethe built-in rechargeable battery in yourcamcorder will have been discharged (p. 283).
Set the year, then the month, the day, the hourand then the minute, in that order.
(1) Set the POWER switch to CAMERA or
MEMORY (except DCR-TRV16E/TRV116E),then press MENU to display the menusettings.
(2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select ,then press the dial.
(3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
CLOCK SET, then press the dial.
(4) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to adjust thedesired year, then press the dial.
(5) Set the month, day and hour by turning the
SEL/PUSH EXEC dial and pressing the dial.
(6) Set the minute by turning the SEL/PUSH
EXEC dial and pressing the dial by the timesignal. The clock starts to move.
(7) Press MENU to make the menu settingsdisappear.
Step 2 Setting thedate and time32
Året ändras på följande sätt:Om du inte ställer in datum och tid
“– – – – – – – –” och “– –:– –:– –” spelas in sominformationskod på band och “Memory Stick”
(gäller ej DCR-TRV16E/TRV116E).
Om tidindikatorn
Den interna klockan i videokameran använder
24-timmarssystem.
Steg 2 Ställa in datum och tid
The year changes as follows:If you do not set the date and time
“– – – – – – – –” and “– –:– –:– –” are recorded onthe data code of the tape and the “Memory Stick”
(except DCR-TRV16E/TRV116E).
Note on the time indicator
The internal clock of your camcorder operates ona 24-hour cycle.
Step 2 Setting the date and time
1995 T · · · · t 2002 T · · · · t 2079
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
LTR SIZE
LANGUAGE
DEMO MODE
[MENU] : END
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
LTR SIZE
LANGUAGE
DEMO MODE
RETURN
– – : – – : – –
[MENU] : END
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
LTR SIZE
LANGUAGE
DEMO MODE
RETURN
[MENU] : END
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
LTR SIZE
LANGUAGE
DEMO MODE
RETURN
4 7 2002
17:30:00 PM
[MENU] : END
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
LTR SIZE
LANGUAGE
DEMO MODE
RETURN
2002 7 4
17 30 PM
2002 1 1
0 00 AM
[MENU] : END
2002 1 1
0 00 AM
2002 1 1
0 00 AM
2
4
1,
7
3
6
MENU33
Getting Started Komma igång
(1) Förbered strömkällan.
(2) Skjut OPEN/EJECT i pilens riktning och
öppna sedan locket. Kassettfacket lyfts uppoch öppnas automatiskt.
(3) Skjut in kassetten helt genom att trycka mittpå ryggsidan.
Skjut in kassetten så långt det går.
Bandfönstret ska vara vänt uppåt.
(4) Stäng kassettfacket genom att trycka på på kassettfacket. Kassettfacket drasautomatiskt in i kameran.
(5) När kassettfacket är helt nedsänkt i kameran,stänger du locket så att det klickar på plats.
Mata ut kassetten
Följ ovanstående procedur, och ta ur kassetten isteg 3.
Steg 3 Sätta in enkassett
(1) Prepare the power supply.
(2) Slide OPEN/EJECT in the direction of thearrow and open the lid. The cassettecompartment automatically lifts up andopens.
(3) Push the centre of the cassette back to insertthe cassette.
Insert the cassette straight as far as possibleinto the cassette compartment with thewindow facing up.
(4) Close the cassette compartment by pressing
on the cassette compartment. Thecassette compartment automatically goesdown.
(5) After the cassette compartment going downcompletely, close the lid until it clicks.
To eject a cassette
Follow the procedure above, and take out thecassette in step 3.
Step 3 Inserting acassette
3, 4 5 2
OPEN/EJECT34
Obs!
• Tryck aldrig ned kassettfacket med våld. Gördu det kan du orsaka funktionsstörningar.
• Det är inte säkert att kassettfacket stängs om dutrycker på någon annan del av kassettfacket änpå märket .
När du använder en kassett med kassettminne
För att få mesta möjliga avkassettminnesfunktionen bör du ta del avinformationen om kassettminne (sid. 272).
Förebygga radering av misstag
Skjut skrivskyddsfliken på kassetten så att detröda märket syns.
Vid utmatning av kassetten
Tryck inte på EDITSEARCH.
Steg 3 Sätta in en kassett
Notes
• Do not press the cassette compartment downforcibly. Doing so may cause a malfunction.
• The cassette compartment may not be closedwhen you press any part of the cassettecompartment other than the mark.
When you use a cassette with cassettememory
Read the instruction about cassette memory touse this function properly (p. 272).
To prevent accidental erasure
Slide the write-protect tab on the cassette toexpose the red mark.
When ejecting a cassette
Do not press EDITSEARCH.
Step 3 Inserting a cassette35
Recording – Basics Inspelning – Grunderna
Your camcorder automatically focuses for you.
(1) Remove the lens cap by pressing both knobson its sides and pull the lens cap string to fixit.
(2) Prepare the power supply and insert acassette. See “Step 1” to “Step 3” for moreinformation (p. 24 to 34).
(3) Set the POWER switch to CAMERA whilepressing the small green button. This setsyour camcorder to the standby mode.
(4) To open the LCD panel, press OPEN. Theviewfinder automatically turns off.
(5) Press START/STOP. Your camcorder startsrecording. The REC indicator appears. Thecamera recording lamp located on the front ofyour camcorder lights up. To stop recording,press START/STOP again.
— Recording – Basics —
Recording a picture
1
VCR
MEMORY
CAMERA
OFF(CHG)
POWER
3
4
2
0:00:01 50min REC
5
Microphone/
Mikrofon
LOCK switch/
LOCK-omkopplare
Camera recording lamp/
Kamerans inspelningslampa
— Inspelning – Grunderna —
Spela in bilder
Videokameran ställer automatiskt in skärpan
(fokus).
(1) Ta av linsskyddet genom att trycka på debåda knapparna på sidorna av skyddet. Fästsedan linsskyddet genom att dra åt remmen.
(2) Förbered strömkällan och sätt in en kassett.
Mer information finns under “Steg 1” till
“Steg 3” (sid. 24 till 34).
(3) Håll in den lilla gröna knappen och ställ
POWER-omkopplaren på CAMERA. Dettaställer videokameran i standbyläge.
(4) Öppna LCD-skärmen genom att trycka på
OPEN. Sökaren slås automatiskt av.
(5) Tryck på START/STOP. Videokameran börjarinspelningen. REC-indikatorn visas.
Inspelningslampan på videokameransframsida tänds. Avbryt inspelningen genomatt trycka på START/STOP igen.36
Spela in bilder
Obs!
• Se till att greppremmen sitter fast ordentligt.
• Inspelningsinformation (datum/tid och olikainspelningsinställningar) visas inte medan duspelar in. De spelas däremot automatiskt in påbandet. Vill du visa den inspeladeinformationen trycker du på DATA CODE påfjärrkontrollen när du spelar upp bandet
(sid. 52).
Om inspelningsläget
Videokameran kan både spela in och spela upp i
SP-läget (standardläge) och LP-läget (longplay-läge). Välj SP eller LP i menyinställningarna
(sid. 249). I LP-läget kan du spela in 1,5 gångerden tid som gäller för SP-läget.
När du spelat in ett band i LP-lägetrekommenderas du att använda kameran ävennär du spelar upp bandet.
Om LOCK-omkopplaren (gäller ej DCR-TRV16E/
TRV116E)
När du skjuter LOCK-omkopplaren åt höger kaninte POWER-omkopplaren av misstag ställas iläget MEMORY. LOCK-omkopplaren är ställd åtvänster som ursprunglig inställning.
Hur du får mjuka övergångar
Övergången mellan det sist inpelade avsnittetoch nästa avsnitt sker mjukt så länge som du intetar ur kassetten. Detta gäller även om du slagit avvideokameran.
Du bör ändå tänka på följande:– Blanda inte inspelningar gjorda i SP-läget medinspeningar gjorda i LP-läget på ett och sammaband.
– När du byter batteri ställer du först POWER-omkopplaren i läget OFF (CHG).
– Om du använder kassetter med kassettminneoch använder funktionen END SEARCH
(sid. 48), kan övergången göras mjuk även omdu har tagit ut kassetten.
Recording a picture
Notes
• Fasten the grip strap firmly.
• The recording data (date/time or varioussettings when recorded) are not displayedwhile recording. However, they are recordedautomatically onto tape. To display therecording data, press DATA CODE on the
Remote Commander during playback (p. 52).
Note on recording mode
Your camcorder records and plays back in the SP
(standard play) mode and in the LP (long play)mode. Select SP or LP in the menu settings
(p. 240). In the LP mode, you can record 1.5times as long as in the SP mode.
When you record a tape in the LP mode on yourcamcorder, we recommend playing back the tapeon your camcorder.
Note on the LOCK switch (except DCR-TRV16E/
TRV116E)
When you slide the LOCK switch to the right, the
POWER switch can no longer be set to MEMORYaccidentally. LOCK switch is set to the left as thedefault setting.
To enable smooth transition
Transition between the last scene you recordedand the next scene is smooth as long as you donot eject the cassette even if you turn off yourcamcorder.
However, check the following:– Do not mix recordings in the SP mode and inthe LP mode on one tape.
– When you change the battery pack, set the
POWER switch to OFF (CHG).
– When you use a cassette with cassette memory,however, you can make the transition smootheven after ejecting the cassette if you use the
END SEARCH function (p. 48).37
Recording – Basics Inspelning – Grunderna
Om du lämnar videokameran i standbylägetunder fem minuter medan en bandkassettsitter i
Videokameran stängs automatiskt av. Det spararpå batteriet och du undviker onödigt bandslitage.
Du återgår till standbyläget gemom att vrida
POWER-omkopplaren till OFF (CHG), och sedantillbaka till CAMERA. Du startar inspelningengenom att trycka på START/STOP igen, utan attställa POWER-omkopplaren i ett annat läge.
Kameran slås inte av automatiskt när det intefinns någon videokassett i kameran.
Om du spelar in i SP- och LP-lägena på ettband eller om du spelar in i LP-läget
• Det är inte säkert att övergången mellan olikaavsnitt blir mjuk.
• Störningar (distorsion) kan uppstå i denuppspelade bilden, eller tidkoden kanske inteskrivs korrekt mellan olika avsnitt.
Batterilivslängd när du använder LCD-skärmenvid inspelning
Batteriet räcker inte riktigt lika länge jämfört mednär du använder sökaren.
Efter inspelningen
(1) Ställ POWER-omkopplaren på OFF (CHG).
(2) Stäng LCD-skärmen.
(3) Mata ut kassetten.
(4) Ta bort batteriet.
Ställa in LCD-skärmen
LCD-skärmen kan öppnas ända till en vinkel på
90 grader.
LCD-panelen kan vridas ungefär 90 grader bakåt
(mot sökarsidan), och ungefär 180 grader framåt
(mot linssidan).
Innan du stänger LCD-skärmen vrider du den tillvertikalläget tills du hör ett klick. Fäll sedan inden i videokameran.
Spela in bilder
If you leave your camcorder in the standbymode for five minutes while the cassette isinserted
Your camcorder automatically turns off. This isto save battery power and to prevent battery andtape wear. To return to the standby mode, turnthe POWER switch OFF (CHG) and then back to
CAMERA. To start recording, press the START/
STOP button again without switching the
POWER switch. However, your camcorder doesnot turn off automatically while the cassette isnot inserted.
When you record in the SP and LP modes onone tape or you record in the LP mode
• The transition between scenes may not besmooth.
• The playback picture may be distorted or thetime code may not be written properly betweenscenes.
The battery use time when you record usingthe LCD screen
The battery time is slightly shorter than theshooting time using the viewfinder.
After recording
(1) Set the POWER switch to OFF (CHG).
(2) Close the LCD panel.
(3) Eject the cassette.
(4) Remove the battery pack.
Adjusting the LCD screen
The LCD panel can be opened up to 90 degrees.
The LCD panel moves about 90 degrees to theviewfinder side and about 180 degrees to the lensside.
When closing the LCD panel, set it verticallyuntil it clicks, and swing it into the camcorderbody.
180°
90°
Recording a picture38
Obs!
När du använder LCD-skärmen (med undantagför spegelläget), slås sökaren av automatiskt
(sid. 41).
När du använder LCD-skärmen utomhus idirekt solljus
I solljus kan bilden på LCD-skärmen vara svår attse. I så fall rekommenderas du att iställetanvända sökaren.
När du ställer in vinkeln på LCD-skärmen
Kontrollera att LCD-skärmen är utfälld 90grader.
Justera LCD-skärmens ljusstyrka
(1) Ställ POWER-omkopplaren på CAMERA,
PLAYER*
1)
/VCR*
2)
eller MEMORY (gäller ej
DCR-TRV16E/TRV116E). Välj LCD BRIGHTunder i menyinställningarna (sid. 245)genom att vrida på SEL/PUSH EXEC-ratten,tryck sedan på ratten.
(2) Justera ljusstyrkan på LCD-skärmen med
LCD BRIGHT genom att vrida på SEL/PUSH
EXEC, tryck sedan på ratten.
(3) Stäng menyn genom att trycka på MENU.
*
1)
Endast DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E
*
2)
Endast DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/
TRV118E
LCD-skärmens bakgrundsbely

TXT / PDF

Available 11 files for DCR-TRV27E View all >
HelpDrivers Since March 2000