Sony DCR-TRV27E Download Manual

3-075-067-32 (1)
2002 Sony Corporation
Operating Instructions
Before operating the unit, please read this manual thoroughly,and retain it for future reference.
Gebruiksaanwijzing
Lees, alvorens het apparaat in gebruik te nemen, de gebruiksaanwijzingaandachtig door en bewaar deze voor eventuele naslag.
DCR-TRV16E/TRV18E/
TRV24E/TRV25E/TRV27E/
TRV116E/TRV118E
Digital
Video Camera
Recorder
DCR-TRV27E
SERIES
TM2
Congratulations on your purchase of this Sony
Handycam. With your Handycam you cancapture life’s precious moments with superiorpicture and sound quality.
Your Handycam is loaded with advancedfeatures, but at the same time it is very easy touse. You will soon be producing home video thatyou can enjoy for years to come.
WARNING
To prevent fire or shock hazard, do not exposethe unit to rain or moisture.
To avoid electrical shock, do not open thecabinet.
Refer servicing to qualified personnel only.
NOTICE ON THE SUPPLIED AC POWER
ADAPTOR FOR CUSTOMERS IN THE
UNITED KINGDOM
A moulded plug complying with BS1363 is fittedto this equipment for your safety andconvenience.
Should the fuse in the plug supplied need tobe replaced, a 5 AMP fuse approved by ASTAor BSI to BS1362 (i.e., marked with or mark) must be used.
If the plug supplied with this equipment has adetachable fuse cover, be sure to attach thefuse cover after you change the fuse. Neveruse the plug without the fuse cover. If youshould lose the fuse cover, please contactyour nearest Sony service station.
ATTENTION
The electromagnetic fields at the specificfrequencies may influence the picture and soundof this digital camcorder.
This product has been tested and foundcompliant with the limits set out on the EMC
Directive for using connection cables shorter than
3 meters. (9.8 feet)
Notice
If static electricity or electromagnetismcauses data transfer to discontinuemidway (fail), restart the application ordisconnect and connect the USB cableagain.
English
Welcome!
Nederlands
Welkom
Dit apparaat bevat een vast ingebouwde batterijdie niet vervangen hoeft te worden tijdens delevensduur van het apparaat.
Raadpleeg uw leverancier indien de batterij tochvervangen moet worden. De batterij mag alleenvervangen worden door vakbekwaamservicepersoneel.
Lever het apparaat aan het einde van delevensduur in voor recycling, de batterij zal danop correcte wijze verwerkt worden.
Gooi de batterij niet weg maar lever deze in alsklein chemisch afval (KCA).
Gefeliciteerd met uw aankoop van deze Sony
Handycam. Met de superieure beeld- engeluidskwaliteit van de Handycam kunt u dedierbare momenten in uw leven vastleggen.
Deze camcorder biedt u een scala aangeavanceerde functies en is toch zeer eenvoudigte bedienen, zodat u al gauw in staat zult zijnhome-video’s te maken waar u nog jaren plezieraan beleeft.
WAARSCHUWING
Om het gevaar van brand of elektrischeschokken te voorkomen, mag het apparaat nietworden blootgesteld aan regen of vocht.
Om elektrische schokken te voorkomen, magde behuizing niet worden geopend.
Laat reparaties uitsluitend door vakkundigpersoneel uitvoeren.3
For the customers in Germany
Directive: EMC Directive 89/336/EEC.
92/31/EEC
This equipment complies with the EMCregulations when used under the followingcircumstances:• Residential area
• Business district
• Light-industry district
(This equipment complies with the EMCstandard regulations EN55022 Class B.)
ATTENTIE
Elektromagnetische velden met bepaaldefrequenties kunnen het beeld en geluid van dezedigitale camcorder beďnvloeden.
Dit product heeft in tests gebleken te voldoen aande eisen gesteld in de Europese EMC Bepalingenvoor het gebruik van aansluitsnoeren van minderdan 3 meter lang.
Opmerking
Als door statische elektriciteit ofelektromagnetisme de gegevensoverdrachtwordt onderbroken (of mis gaat), start u hetapplicatieprogramma dan opnieuw, of maak de
USB-kabel even los en sluit deze dan weer aan.4
Recording movingpictures or still images,and playing them back
• Recording moving pictures on atape (p. 35)
• Recording still images on a tape
(p. 62)
• Playing back a tape (p. 50)
• Recording still images on a
“Memory Stick”*
1)
(p. 58, 150)
• Recording moving pictures on a
“Memory Stick”*
1)
(p. 167)
• Viewing still images recorded on a
“Memory Stick”*
1)
(p. 181)
• Viewing moving pictures recordedon a “Memory Stick”*
1)
(p. 185)
Capturing images on yourcomputer
• Viewing images recorded on a
“Memory Stick” using the USBcable*
1)
(p. 222, 228)
• Viewing images recorded on a tapeusing the USB cable (p. 217)
• Capturing images on yourcomputer from your camcorderusing the USB cable (p. 219)
• Converting an analog signal intodigital to capture images onto yourcomputer (p. 230)*
2)
English
Main Features
Main Features5
Main Features
Other uses
Functions for adjusting exposure in the recording mode
• BACK LIGHT (p. 43)
• NightShot/Super NightShot/Colour Slow Shutter (p. 44)
• PROGRAM AE (p. 75)
• Adjusting the exposure manually (p. 78)
Functions for giving images more impact
• Digital zoom (p. 40)
The default setting is OFF. (To zoom greater than 10×, select the digital zoompower in D ZOOM in the menu settings.)
• Fader (p. 67)
• Picture effect (p. 70)
• Digital effect (p. 72)
• Titles (p. 130)
• MEMORY MIX*
1)
(p. 160)
Functions for giving a natural appearance to your recordings
• Landscape (p. 75)
• Sports lesson (p. 75)
• Manual focus (p. 79)
Functions for using after recording
• END SEARCH/EDITSEARCH/Rec Review (p. 48)
• DATA CODE (p. 52)
• Tape PB ZOOM (p. 89)/Memory PB ZOOM*
1)
(p. 191)
• ZERO SET MEMORY (p. 91)
• TITLE SEARCH (p. 92)
• Digital program editing (p. 104, 175*
1)
)
*
1)
Except DCR-TRV16E/TRV116E
*
2)
DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E only
Main Features6
Nederlands
Functie-overzicht
Bewegende beeldenfilmen of stilstaandebeelden opnemen ofweergeven
Beelden vastleggen meteen personal computer
• Bewegende beelden op de bandopnemen (zie blz. 35)
• Stilstaande beelden op de bandopnemen (zie blz. 62)
• Videocassettes afspelen (zie blz. 50)
• Stilstaande beelden vastleggen opeen “Memory Stick”*
1)
(zie blz. 58, 150)
• Bewegende beelden vastleggen opeen “Memory Stick”*
1)
(zie blz. 167)
• Stilstaande beelden op een
“Memory Stick” bekijken*
1)
(zie blz. 181)
• Bewegende beelden op een
“Memory Stick” bekijken*
1)
(zie blz. 185)
• Beelden die zijn vastgelegd op een
“Memory Stick” weergeven via
USB-kabel*
1)
(zie blz. 222, 228)
• Bandopnamen weergeven via USB-kabel (zie blz. 217)
• Beelden van de camcorderovernemen op uw computer via
USB-kabel (zie blz. 219)
• Analoge signalen omzetten indigitale signalen voor overname opuw computer*
2)
(zie blz. 230)
Functie-overzicht7
Functie-overzicht
Andere toepassingen
Aanpassen van de belichting tijdens het opnemen
• BACK LIGHT voor tegenlicht-opnamen (zie blz. 43)
• NightShot/Super NightShot nachtopname/Colour Slow Shutterkleurverbetering (zie blz. 44)
• PROGRAM AE belichtingsprogramma’s (zie blz. 75)
• Handmatig instellen van de belichting (zie blz. 78)
Functies die uw beelden pakkender maken
• Digitaal in-zoomen (zie blz. 40)
Oorspronkelijk staat de digitale zoom met OFF uitgeschakeld. (Om meer dan
10× op uw onderwerp in te zoomen, zult u eerst de D ZOOM functie in hetinstelmenu moeten inschakelen.)
• In/uit-faden (zie blz. 67)
• Speciale beeld/kleureffecten (zie blz. 70)
• Digitale opname-effecten (zie blz. 72)
• Titelbeelden (zie blz. 130)
• MEMORY MIX dubbelbeeldfuncties*
1)
(zie blz. 160)
Functies die uw opnamen een natuurlijke aanblik geven
• Landschap-belichtingsprogramma (zie blz. 75)
• Sport-belichtingsprogramma (zie blz. 75)
• Handmatig scherpstellen (zie blz. 79)
Functies voor optimale videoweergave na het opnemen
• END SEARCH/EDITSEARCH/Rec Review opnamecontrolefuncties (zie blz. 48)
• DATA CODE opnamegegevens (zie blz. 52)
• Tape PB ZOOM uitvergroting van bandopnamen (zie blz. 89)/Memory PB
ZOOM uitvergroting van geheugenfoto’s*
1)
(zie blz. 191)
• ZERO SET MEMORY nulpunt-terugkeer (zie blz. 91)
• Titel-zoekfunctie (zie blz. 92)
• Digitale programmamontage (zie blz. 104, 175*
1)
)
*
1)uitgezonderd de DCR-TRV16E/TRV116E
*
2)alleen voor de DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E
Functie-overzicht8
English
Table of contents
Main Features ........... 4
Quick Start Guide
– Recording on a tape ............ 12
– Recording on a “Memory Stick”*
1)
...... 14
Getting Started
Using this manual ........... 20
Checking supplied accessories .......... 23
Step 1 Preparing the power supply ........ 24
Installing the battery pack .......... 24
Charging the battery pack ........... 25
Connecting to a wall socket ......... 30
Step 2 Setting the date and time ............. 31
Step 3 Inserting a cassette ........... 33
Recording – Basics
Recording a picture ......... 35
Shooting backlit subjects
– BACK LIGHT .......... 43
Shooting in the dark
– NightShot/Super NightShot/
Colour Slow Shutter ....... 44
Self-timer recording*
1)
........... 46
Checking recordings – END SEARCH/
EDITSEARCH/Rec Review ......... 48
Playback – Basics
Playing back a tape ......... 50
To display the screen indicators
– Display function .......... 52
Viewing the recording on TV ............ 56
Advanced Recording Operations
Recording still images on a “Memory
Stick” during recording on a tape*
1)
............. 58
Recording still images on a tape
– Tape Photo recording ........ 62
Adjusting the white balance manually
............. 64
Using the wide mode ............ 66
Using the fader function ............. 67
Using special effects – Picture effect ...... 70
Using special effects – Digital effect ....... 72
Using the PROGRAM AE function ........ 75
Adjusting the exposure manually .......... 78
Focusing manually .......... 79
Interval recording ........... 81
Frame by frame recording
– Frame recording ........... 84
Advanced Playback Operations
Playing back tapes with picture effect ... 86
Playing back tapes with digital effect .... 87
Enlarging images recorded on a tape
– Tape PB ZOOM ............ 89
Quickly locating a scene
– ZERO SET MEMORY ........ 91
Searching the boundaries of recordedtape by title – TITLE SEARCH ......... 92
Searching a recording by date
– DATE SEARCH ............ 94
Searching for a photo – PHOTO
SEARCH/PHOTO SCAN ........... 97
Editing
Dubbing a tape ......... 100
Dubbing only desired scenes – Digitalprogram editing (on tapes) ............. 104
Recording video or TV programmes*
2)
........... 119
Inserting a scene from a VCR
– Insert Editing*
2)
........... 123
Audio dubbing ......... 125
Superimposing a title ........... 130
Making your own titles ............. 134
Labelling a cassette ....... 1379
Table of contents
“Memory Stick” Operations*
1)
Using a “Memory Stick”
– Introduction ......... 140
Recording still images on a “Memory
Stick”
– Memory Photo recording ............. 150
Recording an image from a tape as astill image ........... 156
Superimposing a still image in the
“Memory Stick” on an image
– MEMORY MIX ........... 160
Recording moving pictures on a
“Memory Stick”
– MPEG movie recording .......... 167
Recording pictures from a tape as amoving picture ....... 171
Recording edited pictures from a tapeas a moving picture
– Digital program editing
(on “Memory Stick”s) ......... 175
Copying still images from a tape
– PHOTO SAVE ...... 179
Viewing still images
– Memory Photo playback ......... 181
Viewing moving pictures
– MPEG movie playback ........... 185
Copying images recorded on “Memory
Stick”s to a tape*
3)
........... 189
Enlarging still images recorded on a
“Memory Stick”
– Memory PB ZOOM .......... 191
Playing back images in a continuousloop – SLIDE SHOW ........... 193
Preventing accidental erasure
– Image protection .......... 195
Deleting images – DELETE ...... 196
Writing a print mark
– PRINT MARK ...... 199
Using the optional printer ........ 201
Viewing Images Using Your
Computer
Viewing images with your computer
– Introduction ......... 203
Connecting your camcorder to yourcomputer using the USB cable
– For Windows users .......... 207
Viewing images recorded on a tapewith your computer
– For Windows users .......... 217
Viewing images recorded on a
“Memory Stick” with yourcomputer*
1)
– For Windows users .......... 222
Connecting your camcorder to yourcomputer using the USB cable*
1)
– For Macintosh users ......... 225
Viewing images recorded on a
“Memory Stick” on yourcomputer*
1)
– For Macintosh users ......... 228
Capturing images from an analogvideo unit on your computer*
2)
– Signal convert function ........... 230
Customising Your Camcorder
Changing the menu settings ............ 232
Troubleshooting
Types of trouble and how to correcttrouble ......... 252
Self-diagnosis display ........... 259
Warning indicators and messages ........ 260
Additional Information
Usable cassettes ............. 272
About the “InfoLITHIUM” batterypack ............. 276
About i.LINK ............ 278
Using your camcorder abroad ......... 280
Maintenance information andprecautions ......... 281
Specifications ............ 287
Quick Reference
Identifying parts and controls ......... 291
Index ............. 302
*
1)
Except DCR-TRV16E/TRV116E
*
2)
DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118Eonly
*
3)
DCR-TRV25E/TRV27E/TRV118E only10
Nederlands
Inhoudsopgave
Functie-overzicht ........ 6
Snelle startgids
– Opnemen op cassetteband ....... 16
– Opnemen op een “Memory Stick”*
1)
... 18
Voorbereidingen
Omtrent deze handleiding ......... 20
Controleren van het bijgeleverdtoebehoren ............ 23
Stap 1: Voorbereiden van destroomvoorziening ........... 24
Aanbrengen van het batterijpak ....... 24
Opladen van het batterijpak ............. 25
Aansluiten op het stopcontact .......... 30
Stap 2: Instellen van datum en tijd ......... 31
Stap 3: Inleggen van een videocassette
............. 33
Opnemen – basisbediening
Video-opnamen maken .......... 35
Opnemen bij tegenlicht
– BACK LIGHT compensatie ..... 43
Opnemen in het donker
– NightShot/Super NightShot/
Colour Slow Shutter ....... 44
Opnemen met de zelfontspanner*
1)
............ 46
Controleren van de gemaakte opnamen
– END SEARCH/EDITSEARCH/
Rec Review opnamecontrole ............ 48
Afspelen – basisbediening
Afspelen van een videocassette ......... 50
Opname-aanduidingen op hetbeeldscherm zien
– DISPLAY functie .......... 52
Aansluitingen voor videoweergave op
TV ............. 56
Uitgebreide opnamefuncties
Stilstaande beelden vastleggen op een
“Memory Stick” tijdens normalebandopname*
1)
.......... 58
Stilstaande beelden op de bandopnemen – Foto-bandopname .......... 62
Handmatig instellen van de kleurbalans
............. 64
Breedbeeld-opnamefunctie ........ 66
Beelden in- en uit-faden ......... 67
Speciale effecten
– Beeldeffect/kleurenpalet ......... 70
Speciale effecten
– Digitale opname-effecten ......... 72
PROGRAM AEbelichtingsprogramma’s ....... 75
Handmatig instellen van de belichting
............. 78
Handmatig scherpstellen ............ 79
Interval-opname ......... 81
Beeld-voor-beeld opname
– Animatiefilms ........ 84
Uitgebreide weergavefuncties
Videoweergave met beeld/kleureffecten ......... 86
Videoweergave met digitalebeeldeffecten ............. 87
Bandopnamen vergroot weergeven
– Tape PB ZOOM band-uitvergroting ............. 89
Snel een scčne terugvinden – ZERO SET
MEMORY nulpunt-terugkeer .......... 91
Opzoeken van een gewenste opnameaan de titel – Titel-zoekfunctie ......... 92
Opzoeken van een gewenste opnameaan de datum
– Datum-zoekfunctie ............ 94
Opzoeken van een foto-opname – Foto-zoekfunctie/Foto-serieweergave ..... 97
Videomontage
Video-opnamen overkopiëren ......... 100
Geselecteerde bandopnamen kopiëren
– Digitale programmamontage
(op videoband) ....... 104
Overnemen van video’s of TV-programma’s*
2)
....... 119
Inlassen van beelden vanaf eenvideorecorder – Inlasmontage*
2)
.... 123
Geluidsopnamen inlassen ......... 125
Een titel in beeld opnemen ....... 130
Zelf titelbeelden samenstellen ......... 134
Naamgeving van een videocassette ..... 13711
Inhoudsopgave
“Memory Stick” functies*
1)
Gebruik van een “Memory Stick”
– Inleiding ........... 140
Stilstaande beelden opnemen op een
“Memory Stick”
– Geheugenfoto-opnamefunctie ..... 150
Een scčne van een cassette overnemenals stilstaand beeld ......... 156
Een stilstaand beeld van een “Memory
Stick” samenvoegen metbewegende beelden
– MEMORY MIX ........... 160
Bewegende beelden opnemen op een
“Memory Stick”
– MPEG filmopname .......... 167
Bandopnamen van een cassette over-nemen als bewegende beelden ....... 171
Bandopnamen digitaal verwerken
– Digitale programmamontage
(op een “Memory Stick”) .......... 175
Stilstaande beelden van een cassettekopiëren
– PHOTO SAVE foto-opslag ........... 179
Stilstaande beelden bekijken
– Geheugenfoto-weergave ......... 181
Bewegende beelden bekijken
– MPEG filmweergave ........ 185
Beelden van een “Memory Stick”overnemen op een cassette*
3)
.......... 189
Stilstaande beelden van een “Memory
Stick” uitvergroten
– Memory PB ZOOM .......... 191
Weergeven van een doorlopende seriebeelden – SLIDE SHOW ............ 193
Beveiligen tegen per ongeluk wissen
– Wispreventie ........ 195
Wissen van beelden – DELETE ............. 196
Markeren van af te drukken beelden
– PRINT MARK ...... 199
Beelden afdrukken met een losverkrijgbare printer ............. 201
Beelden bekijken met uwcomputer
Beelden weergeven op uwcomputerscherm – Inleiding ........... 203
De camcorder op uw computeraansluiten met de USB kabel
– voor Windows gebruikers ........... 207
Bandopnamen weergeven via uwcomputer
– voor Windows gebruikers ........... 217
Beelden van een “Memory Stick”bekijken met uw computer*
1)
– voor Windows gebruikers ........... 222
De camcorder op uw computeraansluiten met de USB kabel*
1)
– voor Macintosh gebruikers .......... 225
Beelden van een “Memory Stick”bekijken met uw computer*
1)
– voor Macintosh gebruikers .......... 228
Beelden van analoge video-apparatuurovernemen op uw computer*
2)
– Signaalconversie .......... 230
Uw camcorder naar eigeninzicht aanpassen
Wijzigen van de oorspronkelijkemenu-instellingen .......... 232
Problemen oplossen
Verhelpen van storingen ........... 262
Zelfdiagnose-aanduidingen ............ 269
Waarschuwingsaanduidingen enmededelingen ......... 270
Aanvullende informatie
Geschikte videocassettes ........... 272
Over “InfoLITHIUM” batterijen ........... 276
Over de i.LINK aansluiting ...... 278
Gebruik van uw camcorder in hetbuitenland .......... 280
Onderhoud en voorzorgsmaatregelen
........... 281
Technische gegevens ........... 289
Compleet overzicht
Plaats en functie van debedieningsorganen ......... 291
Index ............. 303
*
1)uitgezonderd de DCR-TRV16E/TRV116E
*
2)alleen voor de DCR-TRV25E/TRV27E/
TRV116E/TRV118E
*
3)alleen voor de DCR-TRV25E/TRV27E/
TRV118E12
English
Quick Start Guide – Recording on a tape
This chapter introduces you to the basic features to record on atape of your camcorder. See the page in parentheses “( )” formore information.
Connecting the mains lead (p. 30)
Use the battery pack when using your camcorder outdoors (p. 24).
Open the DC INjack cover.
Connect the plug with its vmark facing up.
AC power adaptor (supplied)
Quick Start Guide
Inserting a cassette (p. 33)
1 Slide OPEN/EJECTin the direction of thearrow and open the lid.
2 Push the centre of thecassette back to insertthe cassette.
Insert the cassettestraight as far aspossible into thecassette compartmentwith the windowfacing up.
3 Close the cassettecompartment bypressing on thecassette compartment.
After the cassettecompartment goesdown completely,close the lid until itclicks.13
Quick Start Guide
VCR
MEMORY
CAMERA
OFF(CHG)
POWER
VCR
MEMORY
CAMERA
OFF(CHG)
POWER
PLAY
REW
Recording a picture (p. 35)
Monitoring the playback picture on the LCDscreen (p. 50)
When you purchase your camcorder, the clock setting is set to off. If you want to record the dateand time for a picture, set the clock before recording (p. 31).
NOTE
Do not pick up your camcorder byholding the viewfinder, the LCDpanel, or the battery pack.
2 Press m to rewind the tape.
3 Press N to start playback.
1
Remove the lens cap.
3 Open the LCDpanel whilepressing OPEN.
The pictureappears on thescreen.
Viewfinder
When the LCD panel is closed, use the viewfinderwith your eye against the eyecup.
Adjust the viewfinder lens to your eyesight (p. 39).
2 Set the POWER switch to
CAMERA while pressingthe small green button.
4 Press START/STOP. Yourcamcorder starts recording.
To stop recording, press
START/STOP again.
*
1)
DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E only
*
2)
DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E only
1 Set the POWERswitch to
PLAYER*
1)
/VCR*
2)while pressing thesmall green button.14
Quick Start Guide – Recording on a “Memory Stick”
This chapter introduces you to the basic features to record on a
“Memory Stick” of your camcorder. See the page in parentheses
“( )” for more information.
Inserting a “Memory Stick” (p. 143)
Insert a “Memory Stick” in the “Memory Stick” slot as far as it can go with the B markfacing up as illustrated.
Connecting the mains lead (p. 30)
Use the battery pack when using your camcorder outdoors (p. 24).
Open the DC INjack cover.
Connect the plug with its vmark facing up.
AC power adaptor (supplied)
– Except DCR-TRV16E/TRV116E
Quick Start Guide
“Memory Stick” slot
B mark
When ejecting the “Memory
Stick”, press the “Memory
Stick” once lightly.15
Recording a still image on a “Memory Stick” (p. 150)
When you purchase your camcorder, the clocksetting is set to off. If you want to record thedate and time for a picture, set the clock beforerecording (p. 31).
NOTE
Do not pick up your camcorder byholding the viewfinder, the LCDpanel or the battery pack.
VCR
MEMORY
CAMERA
OFF(CHG)
POWER
PHOTO
PHOTO
1 Remove the lens cap.
3 Open the LCDpanel whilepressing
OPEN. Thepicture appearson the screen.
Viewfinder
When the LCD panel is closed, use theviewfinder with your eye against the eyecup.
Adjust the viewfinder lens to your eyesight
(p. 39).
2 Set the POWER switch to
MEMORY while pressingthe small green button.
Make sure that the LOCKswitch is set to the left
(unlock) position.
5 Press PHOTOdeeper.
4 Press PHOTOlightly.
Monitoring the playback still images on the LCDscreen (p. 181)
PLAY
VCR
MEMORY
CAMERA
OFF(CHG)
POWER
1 Set the POWER switchto MEMORY or
PLAYER*
1)
/VCR*
2)while pressing thesmall green button.
2 Press MEMORY PLAY. The last recorded imageis displayed.
Press MEMORY –/+ to select the desired image.
LOCK switch
Quick Start Guide
*
1)
DCR-TRV18E/TRV24E only
*
2)
DCR-TRV25E/TRV27E/TRV118E only16
Snelle startgids
Nederlands
Snelle startgids – Opnemen op cassetteband
In dit hoofdstuk vindt u de eerste stappen voor het maken vanbandopnamen met uw camcorder kort beschreven. Zie voornadere bijzonderheden de bladzijden waarnaar tussen haakjes
“( )” wordt verwezen.
Aansluiten van het netsnoer (zie blz. 30)
Voor gebruik buitenshuis dient u een batterijpak aan te brengen (zie blz. 24).
Inleggen van een videocassette (zie blz. 33)
Open het klepjevan de DC INaansluiting.
Sluit de stekker aan met hetv driehoekje boven.
Netspanningsadapter (bijgeleverd)
1 Schuif de OPEN/
EJECT knop in derichting van de pijl enopen het deksel van decassettehouder.
2 Schuif de videocassettemet de vensterzijdeboven zo ver mogelijkrecht in decassettehouder.
Druk midden tegen derugzijde van devideocassette omdeze in te schuiven.
3 Druk op de kant vande cassettehouderwaar staataangegeven om dezete sluiten.
Wanneer decassettehouder geheelomlaag is geschoven,sluit u het dekselzodat dit vastklikt.17
Snelle startgids
Maken van een video-opname (zie blz. 35)
Controleren van de laatste opnamen op het LCDscherm (zie blz. 50)
Bij aflevering van uw camcorder is de ingebouwde klok ervan nog niet ingesteld. Als u de datumen tijd van opname met de beelden wilt vastleggen, dient u voor het opnemen eerst de tijd in testellen (zie blz. 31).
VCR
MEMORY
CAMERA
OFF(CHG)
POWER
1
Verwijder de lensdop.
3 Houd de OPENknop ingedrukten klap het LCDscherm open.
Het beeld vande cameraverschijnt ophet LCDscherm.
Beeldzoeker
Wanneer het LCD scherm gesloten is, kunt u deopgenomen beelden in de zoeker zien door deoogkap tegen uw oog te plaatsen.
U kunt het zoekerlensje optimaal scherp stellen vooruw ogen (zie blz. 39).
2 Druk het kleine groeneknopje op de POWERschakelaar in en zet deschakelaar in de “CAMERA”stand.
4 Druk op de START/STOPtoets. De camcorder begintdan met opnemen. Om testoppen met opnemendrukt u nogmaals op de
START/STOP toets.
VCR
MEMORY
CAMERA
OFF(CHG)
POWER
PLAY
REW
2 Druk op de m toets om de bandterug te spoelen.
3 Druk op de N toets om deweergave te starten.
1 Druk het kleinegroene knopje op de
POWER schakelaar inen zet de schakelaarin de “PLAYER”*
1)
/
“VCR”*
2)
stand.
OPMERKING
Til de camcorder nooit aan debeeldzoeker, het LCD scherm of hetbatterijpak op.
*
1)uitgezonderd de DCR-TRV16E/TRV18E/TRV24E
*
2)alleen voor de DCR-TRV25E/TRV27E/TRV116E/TRV118E18
Snelle startgids
Snelle startgids – Opnemen op een “Memory Stick”
In dit hoofdstuk vindt u de eerste stappen voor het vastleggenvan beelden op een “Memory Stick” met uw camcorder kortbeschreven. Zie voor nadere bijzonderheden de bladzijdenwaarnaar tussen haakjes “( )” wordt verwezen.
– uitgezonderd de DCR-TRV16E/TRV116E
Aansluiten van het netsnoer (zie blz. 30)
Voor gebruik buitenshuis dient u een batterijpak aan te brengen (zie blz. 24).
Open het klepjevan de DC INaansluiting.
Sluit de stekker aan met hetv driehoekje boven.
Netspanningsadapter (bijgeleverd)
Insteken van de “Memory Stick” (zie blz. 143)
Schuif de “Memory Stick” met het B driehoekje boven zo ver mogelijk in de “Memory
Stick” insteekgleuf, zoals afgebeeld.
“Memory Stick” insteekgleuf
B driehoekje
Voor het uitnemen vande “Memory Stick”hoeft u slechts evenlicht tegen de
“Memory Stick” tedrukken.19
Snelle startgids
Beelden vastleggen op een “Memory Stick” (zie blz. 150)
Bij aflevering van uw camcorder is deingebouwde klok ervan nog niet ingesteld. Als u de datum en tijd van opname met de beeldenwilt vastleggen, dient u voor het opnemen eerst de tijd in te stellen (zie blz. 31).
VCR
MEMORY
CAMERA
OFF(CHG)
POWER
PHOTO
PHOTO
1 Verwijder de lensdop.
3 Houd de OPENknop ingedrukten klap het
LCD schermopen. Het beeldvan de cameraverschijnt ophet LCDscherm.
Beeldzoeker
Wanneer het LCD scherm gesloten is, kunt ude opgenomen beelden in de zoeker zien doorde oogkap tegen uw oog te plaatsen.
U kunt het zoekerlensje optimaal scherpstellen voor uw ogen (zie blz. 39).
2 Druk het kleine groene knopjeop de POWER schakelaar in enzet de schakelaar in de
“MEMORY” stand.
Let op dat het LOCKvergrendelknopje naar links (inde vrije stand) is geschoven.
5 Druk de PHOTOtoets wat dieperin.
4 Druk de PHOTOtoets licht in.
OPMERKING
Til de camcorder nooit aan debeeldzoeker, het LCD scherm of hetbatterijpak op.
Controleren van de laatste opnamen op het LCDscherm (zie blz. 181)
PLAY
VCR
MEMORY
CAMERA
OFF(CHG)
POWER
1 Druk het kleine groeneknopje op de POWERschakelaar in en zet deschakelaar in de
“MEMORY” of
“PLAYER”*
1)
/“VCR”*
2)stand.
2 Druk op de MEMORY PLAY toets. Het laatstopgenomen beeld wordt dan weergegeven.
Druk op de MEMORY –/+ toets om hetgewenste beeld op te zoeken.
LOCKvergrendelknopje
*
1)
alleen voor de DCR-TRV18E/TRV24E
*
2)
alleen voor de DCR-TRV25E/
TRV27E/TRV118E20
In deze gebruiksaanwijzing vindt u eenbeschrijving van zeven verschillendeuitvoeringen van de camcorder, zoals inonderstaande tabel is aangegeven. Controleervoor het doorlezen van deze handleiding en hetin gebruik nemen van uw camcorder eerst evenuw modelnummer, dat aan de onderkant van decamcorder vermeld staat. De afbeeldingen indeze gebruiksaanwijzing tonen het model DCR-
TRV27E, tenzij er bij de afbeelding een andermodelnummer staat aangegeven. Verschillen inbediening tussen de modellen worden in de tekstduidelijk aangegeven, als bijvoorbeeld “alleenvoor de DCR-TRV27E”.
In deze gebruiksaanwijzing worden de namenvan toetsen of regelaars en instellingen op decamcorder in hoofdletters vermeld.
Bijvoorbeeld: Zet de POWER schakelaar in de
“CAMERA” stand.
Bij bepaalde bedieningsfuncties kunnen er één ofmeer pieptonen klinken, om u op hetoverschakelen te attenderen en vergissingen tevoorkomen.
The instructions in this manual are for the sevenmodels listed in the table below. Before you startreading this manual and operating yourcamcorder, check the model number by lookingat the bottom of your camcorder. The DCR-
TRV27E is the model used for illustrationpurposes. Otherwise, the model name isindicated in the illustrations. Any differences inoperation are clearly indicated in the text, forexample, “DCR-TRV27E only”.
As you read through this manual, buttons andsettings on your camcorder are shown in capitalletters.e.g. Set the POWER switch to CAMERA.
When you carry out an operation, you can hear abeep to indicate that the operation is beingcarried out.
— Getting Started —
Using this manual
Types of differences/Verschillen tussen de uitvoeringen
DCR- TRV16E TRV18E TRV24E TRV25E TRV27E TRV116E TRV118E
MEMORY mark*
1)
(on the POWERswitch)/
— zzzz— z
MEMORY stand*
1)
(op de POWERschakelaar)
VCR mark*
2)
(on the POWERswitch)/
———zzzz
VCR stand*
2)
(op de POWERschakelaar)
DV jack/z*
3)z*
3)z*
3)zzzz
DV aansluiting
AUDIO/VIDEOjack/z*
3)z*
3)z*
3)zzzz
AUDIO/VIDEOaansluiting
Intelligentaccessory shoe/ 8 pin/ 15 pin*
4)
/ 15 pin*
4)
/ 15 pin*
4)
/ 15 pin*
4)
/ 8 pin/ 15 pin*
4)
/
Intelligente 8-polig 15-polig*
4)
15-polig*
4)
15-polig*
4)
15-polig*
4)
8-polig 15-polig*
4)accessoireschoen
6.2 cm 6.2 cm 6.2 cm 6.2 cm 8.8 cm 6.2 cm 6.2 cm
LCD screen/ (2.5 type)/ (2.5 type)/ (2.5 type)/ (2.5 type)/ (3.5 type)/ (2.5 type)/ (2.5 type)/
LCD scherm 6.2 cm 6.2 cm 6.2 cm 6.2 cm 8.8 cm 6.2 cm 6.2 cm
(2,5 inch) (2,5 inch) (2,5 inch) (2,5 inch) (3,5 inch) (2,5 inch) (2,5 inch)z Provided/Voorzien
— Not provided/Niet voorzien
— Voorbereidingen —
Omtrent deze handleiding21
Getting Started Voorbereidingen
Using this manual
*
1)
The model with MEMORY marked on the
POWER switch is provided with memoryfunctions.
See page 140 for details.
*
2)
The models with VCR marked on the POWERswitch can record pictures from otherequipment such as VCR.
The other models have PLAYER mark on the
POWER switch.
*3)
Output only
*4)
This intelligent accessory shoe is designed touse a printer (optional) (p. 201).
Note on Cassette Memory
Your camcorder is based on the DV format. Youcan use only mini DV cassettes with yourcamcorder. We recommend that you use a tapewith cassette memory .
Functions that require different operationsdepending on whether or not the tape has acassette memory are:– END SEARCH (p. 48)
– DATE SEARCH (p. 94)
– PHOTO SEARCH (p. 97)
Functions that you can operate only with thecassette memory are:– TITLE SEARCH (p. 92)
– Superimposing a title (p. 130)
– Labelling a cassette (p. 137)
For details of cassette types, see page 272.
You see this mark in the introduction offeatures that are operated only withcassette memory.
Cassettes with cassette memory are marked by
(Cassette Memory).
Note on TV colour systems
TV colour systems differ depending on thecountry or region. To view your recordings on a
TV, you need a PAL system-based TV.
Copyright precautions
Television programmes, films, video tapes, andother materials may be copyrighted.
Unauthorised recording of such materials may becontrary to copyright laws.
Omtrent deze handleiding
*
1)
De modellen met een “MEMORY” stand voorde POWER schakelaar bieden naastbandopname een aantal geheugenfuncties.
Zie blz. 140 voor nadere bijzonderhedenhierover.
*
2)
De modellen met een “VCR” stand voor de
POWER schakelaar kunnen beeldenovernemen van andere apparatuur zoals eenvideorecorder.
De modellen die dat niet kunnen, zijnvoorzien van een “PLAYER” stand voor de
POWER schakelaar.
*3)
Alleen uitgangsaansluiting
*4)
Deze intelligente accessoireschoen is geschiktvoor het aansluiten van een printer (losverkrijgbaar) (zie blz. 201).
Betreffende hetcassettegeheugen
Deze camcorder werkt volgens het DV-formaaten is uitsluitend geschikt voor mini-DVvideocassettes. Wij raden u aan gebruik te makenvan videocassettes met het cassettegeheugen-beeldmerk .
De werking van de volgende functies isafhankelijk van het cassettegeheugen van devideocassette:– END SEARCH (Eindzoekfunctie) (blz. 48)
– DATE SEARCH (Datumzoekfunctie) (blz. 94)
– PHOTO SEARCH (Fotozoekfunctie) (blz. 97)
De volgende functies werken uitsluitend bijvideocassettes met een cassettegeheugen:– TITLE SEARCH (Titelzoekfunctie) (blz. 92)
– Titelbeelden aanbrengen (blz. 130)
– Naamgeving van een cassette (blz. 137)
Zie voor nadere bijzonderheden over decassettetypen blz. 272.
Dit beeldmerk zult u aantreffen bij debeschrijving van de functies die werkenmet het cassettegeheugen.
Cassettes die voorzien zijn van eencassettegeheugen zijn te herkennen aan het
(cassettegeheugen) beeldmerk.
Verschillende televisie-kleursystemen
Televisie-kleursystemen verschillen van land totland. Om de videobeelden van deze camcorderop uw TV te bekijken, moet het TV-toestelwerken met het PAL kleursysteem.
Auteursrechten
Televisieprogramma’s, films, videobanden enander beeldmateriaal kunnen beschermd zijndoor auteursrechten. Het zonder toestemmingopnemen van dergelijk materiaal kan in strijdzijn met deze auteursrechten.22
Precautions on camcorder care
Lens and LCD screen/finder (onmounted models only)
• The LCD screen and the finder aremanufactured using extremely high-precision technology, so over 99.99 % of thepixels are operational for effective use.
However, there may be some tiny blackpoints and/or bright points (white, red, blueor green in colour) that constantly appear onthe LCD screen and the finder. These pointsare normal in the manufacturing process anddo not affect the recording in any way.
• Do not let your camcorder become wet. Keepyour camcorder away from rain and sea water.
Letting your camcorder become wet may causeyour camcorder to malfunction. Sometimes thismalfunction cannot be repaired [a].
• Never leave your camcorder exposed totemperatures above 60 °C (140 °F), such as in acar parked in the sun or under direct sunlight
[b].
• Be careful when placing the camera near awindow or outdoors. Exposing the LCD screen,the finder or the lens to direct sunlight for longperiods may cause malfunctions [c].
• Do not directly shoot the sun. Doing so mightcause your camcorder to malfunction. Takepictures of the sun in low light conditions suchas dusk [d].
Using this manual Omtrent deze handleiding
[c][ d]
[a] [b]
Voorzorgen bij gebruik van decamcorder
Lens en LCD scherm/beeldzoeker
(mits hiervan voorzien)
• Het LCD scherm en de beeldzoeker van uwcamcorder zijn vervaardigd met precisie-technologie, zodat minstens 99,99% van debeeldpunten voor gebruik beschikbaar is.
Soms kunnen er op het LCD scherm en/of inde zoeker wel eens stippen zwart blijven, ofjuist in een enkele kleur (wit, rood, blauw ofgroen) oplichten. Maakt u zich geen zorgen:deze stippen duiden niet opfabricagefouten, en ze hebben geen enkeleinvloed op uw video-opnamen.
• Laat de camcorder niet nat worden. Zorg dat ergeen regen of opspattend water, vooralzeewater, op het apparaat komt. Water in decamcorder kan storingen veroorzaken, somszodanig dat reparatie niet meer mogelijk is. [a]
• Laat de camcorder nooit achter op plaatsenwaar de temperatuur tot boven de 60°C kanoplopen, zoals op een vensterbank in de vollezon of in een auto die in de zon geparkeerdstaat. [b]
• Wees voorzichtig wanneer u de camcorder inde buurt van een raam of ergens buitenshuisneerlegt. Als er geruime tijd lang direct zonlichtop het LCD scherm, de beeldzoeker of de lensvalt, kan er schade aan deze vitale onderdelenontstaan. [c]
• Pas op dat u de camcorder niet op de zon richt.
Fel zonlicht kan storing in de werking van decamcorder veroorzaken. Alleen bijzonsondergang, als het licht niet meer zo fel is,mag u de zon in beeld nemen. [d]23
Getting Started Voorbereidingen
Checking suppliedaccessories
Make sure that the following accessories aresupplied with your camcorder.
1 Wireless Remote Commander (1) (p. 298)
2 AC-L10A/L10B/L10C AC power adaptor (1),
Mains lead (1) (p. 30)
3 R6 (size AA) battery for Remote
Commander (2) (p. 299)
4 Battery pack (1) (p. 24, 25)
NP-FM30:DCR-TRV16E/TRV18E/TRV116E/
TRV118E
NP-FM50:DCR-TRV24E/TRV25E/TRV27E
5 A/V connecting cable (1) (p. 56)
6 Shoulder strap (1) (p. 295)
7 Lens cap (1) (p. 35)
8 “Memory Stick” (1) (p. 140)
(except DCR-TRV16E/TRV116E)
9 USB cable (1) (p. 204)
0 CD-ROM (SPVD-008 USB Driver) (1) (p. 210)qa 21-pin adaptor (1) (p. 57)
Contents of the recording cannot becompensated if recording or playback is notmade due to a malfunction of the camcorder,storage media, etc.
Controleren van hetbijgeleverd toebehoren
8
12
4 7 5 6
3
9 0 qa
Controleer of de volgende accessoires alle in deverpakking van de camcorder aanwezig zijn.
1 Snoerloze afstandsbediening (1) (blz. 298)
2 AC-L10A/L10B/L10C netspanningsadapter
(1), Netsnoer (1) (blz. 30)
3 R6 (AA-formaat) batterijen voor deafstandsbediening (2) (blz. 299)
4 Batterijpak (1) (blz. 24, 25)
NP-FM30:bij de DCR-TRV16E/TRV18E/
TRV116E/TRV118E
NP-FM50:bij de DCR-TRV24E/TRV25E/
TRV27E
5 Audio/video aansluitsnoer (1) (blz. 56)
6 Schouderband (1) (blz. 295)
7 Lensdop (1) (blz. 35)
8 “Memory Stick” (1) (blz. 140)
(niet bij de DCR-TRV16E/TRV116E)
9 USB kabel (1) (blz. 204)
0 CD-ROM (met SPVD-008 USB-stuurprogramma) (1) (blz. 210)qa 21-polige verloopstekker (1) (blz. 57)
Verloren gegane video-opnamen kunnen nietworden vergoed, ook niet als er bij opnemen ofweergeven iets misgaat door een storing in decamcorder, de videocassette e.d.24
Aanbrengen van het batterijpak
(1) Klap de zoeker omhoog.
(2) Schuif het batterijpak omlaag totdat hetvastklikt.
Verwijderen van het batterijpak
(1) Klap de zoeker omhoog.
(2) Houd het BATT ontgrendelknopje ingedrukten schuif het batterijpak in de richting van depijl omhoog en los.
Bij gebruik van een batterijpak met hogecapaciteit
Als u het NP-FM70/QM71/FM90/FM91/QM91batterijpak op uw camcorder aanbrengt, kunt ude zoeker daarboven uitschuiven.
Stap 1: Voorbereiden van destroomvoorziening
Installing the battery pack
(1) Lift up the viewfinder.
(2) Slide the battery pack down until it clicks.
To remove the battery pack
(1) Lift up the viewfinder.
(2) Slide the battery pack out in the direction ofthe arrow while pressing BATT down.
If you use the large capacity battery pack
If you install the NP-FM70/QM71/FM90/FM91/
QM91 battery pack on your camcorder, extend itsviewfinder.
Step 1 Preparing thepower supply
1
2
1
2
2 BATT releasebutton/
BATT (batterij)ontgrendelknopje25
Getting Started Voorbereidingen
Opladen van het batterijpak
Voordat u de camcorder op batterijspanning kuntgebruiken, zult u eerst het batterijpak moetenopladen.
Deze camcorder werkt alleen met “InfoLITHIUM”batterijen (van de M-serie).
Zie blz. 276 voor nadere informatie over het
“InfoLITHIUM” batterijpak.
(1) Open het klepje van de DC IN aansluiting ensluit de bij uw camcorder geleverdenetspanningsadapter aan op de DC INgelijkstroomingang, met het v driehoekje opde stekker boven.
(2) Sluit het netsnoer aan op denetspanningsadapter.
(3) Steek de stekker van het netsnoer in hetstopcontact.
(4) Zet de POWER schakelaar in de “OFF (CHG)”stand. Het opladen begint. De beschikbarebatterij-gebruiksduur in minuten wordtaangegeven in het uitleesvenster.
Wanneer de batterijspanningsindicator een vollebatterij toont, is het normale opladenvoltooid. Voor een maximale lading (volledigopladen) laat u het batterijpak na het normaleopladen nog een tijdje langer op denetspanningsadapter zitten, totdat de aanduiding
“FULL” in het uitleesvenster verschijnt. Navolledig opladen zult u het batterijpak extra langkunnen gebruiken.
Stap 1: Voorbereiden van destroomvoorziening
In het uitleesvenster van uw camcorder kunnenandere getallen verschijnen dan in debovenstaande afbeelding van het uitleesvenster.
Charging the battery pack
Use the battery pack after charging it for yourcamcorder.
Your camcorder operates only with the
“InfoLITHIUM” battery pack (M series).
See page 276 for details of “InfoLITHIUM”battery pack.
(1) Open the DC IN jack cover. Connect the ACpower adaptor supplied with your camcorderto the DC IN jack on your camcorder with theplug’s v mark facing up.
(2) Connect the mains lead to the AC poweradaptor.
(3) Connect the mains lead to the wall socket.
(4) Set the POWER switch to OFF (CHG).
Charging begins. The remaining battery timeis indicated in minutes on the displaywindow.
When the remaining battery indicator changes to
, normal charge is completed. To fully chargethe battery (full charge), leave the battery packattached for about one hour after normal chargeis completed until FULL appears in the displaywindow. Fully charging the battery allows you touse the battery longer than usual.
Step 1 Preparing the powersupply
1
2
4
VCR
MEMORY
CAMERA
OFF(CHG) POWER
The number in the illustration of the displaywindow may differ from that on your camcorder.26
Na het opladen van het batterijpak
Maak de netspanningsadapter los van de DC INaansluiting van uw camcorder.
Opmerking
Zorg dat er geen metalen voorwerpen tegen demetalen contactvlakken van degelijkstroomstekker van de netspanningsadapterkomen. Dit kan kortsluiting veroorzaken en denetspanningsadapter beschadigen.
Resterende batterij-gebruiksduur aanduiding
De resterende batterijtijd-aanduiding in hetuitleesvenster toont de nog resterendegebruiksduur bij benadering voor het opnemenmet de beeldzoeker.
Totdat uw camcorder de resterende batterij-gebruiksduur heeft berekend
Voorlopig verschijnt er eerst “– – – – min” in hetuitleesvenster.
Bij gebruik van de netspanningsadapter
Plaats de netspanningsadapter in de buurt vaneen goed bereikbaar stopcontact. Als er tijdensgebruik van de netspanningsadapter iets misgaat, trekt u dan zo spoedig mogelijk de stekkeruit het stopcontact om de stroom af te sluiten.
De tabel toont het aantal minuten dat hetopladen van een leeg batterijpak ongeveer duurtbij een temperatuur van 25 °C.
Het opladen kan meer tijd vergen als de batterijerg warm of erg koud is, bij een hoge of lageomgevingstemperatuur.
*
1)
Bijgeleverd bij de DCR-TRV16E/TRV18E/
TRV116E/TRV118E
*
2)
Bijgeleverd bij de DCR-TRV24E/TRV25E/
TRV27E
After charging the battery pack
Disconnect the AC power adaptor from the DC
IN jack on your camcorder.
Note
Prevent metallic objects from coming into contactwith the metal parts of the DC plug of the ACpower adaptor. This may cause a short-circuit,damaging the AC power adaptor.
Remaining battery time indicator
The remaining battery time indicator in thedisplay window indicates the approximaterecording time when recording using theviewfinder.
Until your camcorder calculates the actualremaining battery time
“– – – – min” appears in the display window.
When you use the AC power adaptor
Place the AC power adaptor near a wall socket.
While using the AC power adaptor, if anytrouble occurs with this unit, disconnect the plugfrom the wall socket as soon as possible to cut offthe power.
Approximate minutes at 25 °C (77 °F) to chargean empty battery pack.
The charging time may increase if the battery’stemperature is extremely high or low because ofthe ambient temperature.
*
1)
DCR-TRV16E/TRV18E/TRV116E/TRV118Esupplied
*
2)
DCR-TRV24E/TRV25E/TRV27E supplied
Charging time/Vereiste oplaadtijd
Battery pack/ Full charge (Normal charge)/
Batterijpak Volledige lading (resp. normale lading)
NP-FM30*
1)
145 (85)
NP-FM50*
2)
150 (90)
NP-FM70 240 (180)
NP-QM71 260 (200)
NP-FM90 330 (270)
NP-FM91/QM91 360 (300)
Step 1 Preparing the powersupply
Stap 1: Voorbereiden van destroomvoorziening27
Getting Started Voorbereidingen
Recording time/Beschikbare opnameduur
DCR-TRV16E/TRV18E/TRV116E/TRV118E
Recording with Recording with
Battery pack/the viewfinder/ the LCD screen/
Batterijpak
Opnemen met de zoeker Opnemen met het LCD scherm
Continuous/ Typical*/ Continuous/ Typical*/
Continu Gemiddeld* Continu Gemiddeld*
NP-FM30 (supplied)/
(bijgeleverd)
125 65 90 45
NP-FM50 200 105 150 75
NP-FM70 415 220 310 165
NP-QM71 485 255 365 190
NP-FM90 630 340 475 255
NP-FM91/QM91 725 390 550 290
DCR-TRV24E/TRV25E
Recording with Recording with
Battery pack/the viewfinder/ the LCD screen/
Batterijpak
Opnemen met de zoeker Opnemen met het LCD scherm
Continuous/ Typical*/ Continuous/ Typical*/
Continu Gemiddeld* Continu Gemiddeld*
NP-FM50 (supplied)/
150 80 120 65
(bijgeleverd)
NP-FM70 310 175 250 140
NP-QM71 365 205 290 160
NP-FM90 475 265 380 215
NP-FM91/QM91 550 305 445 245
DCR-TRV27E
Recording with Recording with
Battery pack/the viewfinder/ the LCD screen/
Batterijpak
Opnemen met de zoeker Opnemen met het LCD scherm
Continuous/ Typical*/ Continuous/ Typical*/
Continu Gemiddeld* Continu Gemiddeld*
NP-FM50 (supplied)/
(bijgeleverd)
150 80 105 55
NP-FM70 310 175 225 125
NP-QM71 365 205 265 145
NP-FM90 475 265 345 195
NP-FM91/QM91 550 305 400 225
Step 1 Preparing the powersupply
Approximate minutes when you use a fullycharged battery
* Approximate number of minutes whenrecording while you repeat recording start/stop, zooming and turning the power on/off.
The actual battery life may be shorter.
Stap 1: Voorbereiden van destroomvoorziening
Dit is ongeveer het aantal minuten dat u kuntopnemen met een volledig opgeladenbatterijpak.
* Gebruiksduur in minuten bij benadering, bijfilmen met herhaaldelijk starten/stoppen vanhet opnemen, in/uit-zoomen en in/uitschakelen van de stroom.
De gebruiksduur van het batterijpak kan inwerkelijkheid korter uitvallen.28
Approximate minutes when you use a fullycharged battery
Playing time/Beschikbare speelduur
DCR-TRV16E/TRV18E/TRV116E/TRV118E
Playing time on LCD screen/
Playing time with LCD closed/
Battery pack/Batterijpak
Speelduur op het LCD scherm
Speelduur met het LCD schermgesloten
NP-FM30 (supplied)/
(bijgeleverd)
100 135
NP-FM50 160 220
NP-FM70 335 450
NP-QM71 390 530
NP-FM90 505 685
NP-FM91/QM91 585 785
DCR-TRV24E/TRV25E
Playing time on LCD screen/
Playing time with LCD closed/
Battery pack/Batterijpak
Speelduur op het LCD scherm
Speelduur met het LCD schermgesloten
NP-FM50 (supplied)/
(bijgeleverd)
150 200
NP-FM70 310 415
NP-QM71 365 485
NP-FM90 475 630
NP-FM91/QM91 550 725
DCR-TRV27E
Playing time on LCD screen/
Playing time with LCD closed/
Battery pack/Batterijpak
Speelduur op het LCD scherm
Speelduur met het LCD schermgesloten
NP-FM50 (supplied)/
(bijgeleverd)
135 200
NP-FM70 275 415
NP-QM71 325 485
NP-FM90 425 630
NP-FM91/QM91 490 725
Step 1 Preparing the powersupply
Stap 1: Voorbereiden van destroomvoorziening
Dit is ongeveer het aantal minuten dat u video-opnamen kunt afspelen met een volledigopgeladen batterijpak.29
Getting Started Voorbereidingen
Note
Approximate recording time and continuousplaying time at 25°C (77°F).
The battery life will be shorter if you use yourcamcorder in a cold environment.
If the power goes off although the remainingbattery time indicator indicates that thebattery pack has enough power to operate
Charge the battery pack fully again so that theindication on the remaining battery timeindicator is correct.
Recommended charging temperature
We recommend charging the battery pack in anambient temperature of between 10°C to 30°C
(50°F to 86°F).
What is ”InfoLITHIUM”?
The “InfoLITHIUM” is a lithium ion battery packthat can exchange data such as batteryconsumption with compatible electronicequipment. This unit is compatible with the
“InfoLITHIUM” battery pack (M series). Yourcamcorder operates only with the
“InfoLITHIUM” battery. “InfoLITHIUM” Mseries battery packs have the
SERIES
TM
mark.
“InfoLITHIUM” is a trademark of Sony
Corporation.
Step 1 Preparing the powersupply
Stap 1: Voorbereiden van destroomvoorziening
Opmerking
De gebruiksduur geldt bij benadering, bijononderbroken afspelen bij een temperatuur van
25°C.
Het batterijpak zal minder lang meegaan bijgebruik van de camcorder in een koudeomgeving.
Als de camcorder wordt uitgeschakeld, terwijlde batterijspanningsindicator aangaf dat hetbatterijpak nog voldoende stroom konleveren
Laad het batterijpak opnieuw volledig op, danzal de batterijspanningsindicator weer de juistegebruiksduur tonen.
Beste temperatuur voor het opladen
Het is aanbevolen het batterijpak op te laden bijeen omgevingstemperatuur tussen 10°C en 30°C.
Wat is “InfoLITHIUM” ?
Het “InfoLITHIUM” batterijpak is een lithium-ionen batterijpak dat geschikt is voor hetdoorgeven van het gebruikstempo van de batterijaan de hiervoor geschikte video-apparatuur.
Deze camcorder is geschikt voor “InfoLITHIUM”batterijpakken (van de M-serie). Alleen met dittype “InfoLITHIUM” batterijen zal uwcamcorder goed werken. Alle “InfoLITHIUM”batterijen van de M-serie zijn te herkennen aanhet
SERIES
TM
beeldmerk.
“InfoLITHIUM” is een handelsmerk van Sony
Corporation.30
2, 3 1
Connecting to a wall socket
When you use your camcorder for a long time,we recommend that you power it from a wallsocket using the AC power adaptor.
(1) Open the DC IN jack cover. Connect the ACpower adaptor supplied with your camcorderto the DC IN jack on your camcorder with theplug’s v mark facing up.
(2) Connect the mains lead to the AC poweradaptor.
(3) Connect the mains lead to a wall socket.
PRECAUTION
The set is not disconnected from the AC powersupply (wall socket) as long as it is connected tothe wall socket, even if the set itself has beenturned off.
Notes
• The AC power adaptor can supply power evenif the battery pack is attached to yourcamcorder.
• The DC IN jack has “source priority.” Thismeans that the battery pack cannot supply anypower if the AC power adaptor is connected tothe DC IN jack, even when the mains lead is notplugged into a wall socket.
Using a car battery
Use a Sony Car Battery Adaptor (optional). Referto the operating instructions of the Car Battery
Adaptor for further information.
Step 1 Preparing the powersupply
Stap 1: Voorbereiden van destroomvoorziening
Aansluiten op het stopcontact
Als u de camcorder geruime tijd achtereen wiltgebruiken, is het aanbevolen het apparaat op hetlichtnet aan te sluiten via de bijgeleverdenetspanningsadapter.
(1) Open het DC IN aansluitklepje en sluit de bijuw camcorder geleverdenetspanningsadapter aan op de DC INgelijkstroomingang, met het v driehoekje vande stekker boven.
(2) Sluit het netsnoer aan op denetspanningsadapter.
(3) Steek de stekker van het netsnoer in hetstopcontact.
VOORZICHTIG
Zolang de stekker in het stopcontact zit, blijft destroomtoevoer naar het apparaat intact, ook al isde camcorder zelf uitgeschakeld.
Opmerkingen
• U kunt uw camcorder ook op stroom van denetspanningsadapter gebruiken wanneer er eenbatterijpak op de camcorder is aangesloten.
• De DC IN gelijkstroomingang heeft
“voorrang”. Dat wil zeggen dat het batterijpakgeen stroom kan leveren zolang het snoer vande netspanningsadapter is aangesloten op de
DC IN aansluiting, ook al zit de stekker van denetspanningsadapter niet in het stopcontact.
Gebruik op stroom van een auto-accu
Gebruik in de auto een Sony auto-accu adapter
(los verkrijgbaar). Zie voor naderebijzonderheden de gebruiksaanwijzing van deauto-batterijlader.31
Getting Started Voorbereidingen
Set the date and time when you use yourcamcorder for the first time. “CLOCK SET” willbe displayed each time that you set the POWERswitch to CAMERA or MEMORY (except DCR-
TRV16E/TRV116E) unless you set the date andtime.
If you do not use your camcorder for about fourmonths, the date and time settings may becleared from memory (bars may appear) becausethe built-in rechargeable battery in yourcamcorder will have been discharged (p. 283).
Set the year, then the month, the day, the hourand then the minute, in that order.
(1) Set the POWER switch to CAMERA or
MEMORY (except DCR-TRV16E/TRV116E),then press MENU to display the menusettings.
(2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select ,then press the dial.
(3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
CLOCK SET, then press the dial.
(4) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to adjust thedesired year, then press the dial.
(5) Set the month, day and hour by turning the
SEL/PUSH EXEC dial and pressing the dial.
(6) Set the minute by turning the SEL/PUSH
EXEC dial and pressing the dial by the timesignal. The clock starts to move.
(7) Press MENU to make the menu settingsdisappear.
Step 2 Setting thedate and time
Voor het eerste gebruik van uw camcorder zult ude datum en de tijd moeten instellen. Anders zalde aanduiding “CLOCK SET” verschijnen telkenswanneer u de POWER schakelaar in de
“CAMERA” stand (of de “MEMORY” stand,uitgezonderd de DCR-TRV16E/TRV116E) zet,net zolang totdat u de datum en de tijd hebtingesteld.
Als u de camcorder ongeveer vier maandenlang niet hebt gebruikt, kan de instelling vandatum en tijd zijn vervallen (zodat er slechtsstreepjes verschijnen) omdat de ingebouwdeoplaadbare batterij in uw camcorder leeg is
(zie blz. 283).
Eerst kiest u het jaar, dan de maand, de dag, hetuur en tenslotte de minuut.
(1) Zet de POWER schakelaar in de “CAMERA”stand (of de “MEMORY” stand, uitgezonderdde DCR-TRV16E/TRV116E) en druk op de
MENU toets om het instelmenu te zien.
(2) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop,stel in op het pictogram en druk deregelknop in.
(3) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop,stel in op “CLOCK SET” en druk deregelknop in.
(4) Draai weer aan de SEL/PUSH EXECregelknop, stel in op het juiste jaartal en drukde regelknop in.
(5) Stel vervolgens de maand, het dagnummer enhet juiste uur in, door de SEL/PUSH EXECregelknop te draaien en tussendoor in tedrukken om uw keuze vast te leggen.
(6) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop,stel in op de juiste minuut en druk deregelknop in tegelijk met het tijdsignaal vande radio, TV of telefoon. De klok begint dan telopen.
(7) Druk weer op de MENU toets om hetinstelmenu uit beeld te laten verdwijnen.
Stap 2: Instellen vandatum en tijd32
De jaaraanduiding verloopt als volgt:Als u de datum en tijd niet instelt
Dan wordt er in plaats daarvan bij deopnamegegevens slechts “– – – – – – – –” en
“– –:– –:– –” opgenomen op de band (en op de
“Memory Stick”, uitgezonderd de DCR-TRV16E/
TRV116E).
Betreffende de tijdsaanduiding
De ingebouwde klok van deze camcorder geeftde tijd aan volgens een 24-uurs cyclus.
Stap 2: Instellen van datum en tijd
The year changes as follows:If you do not set the date and time
“– – – – – – – –” and “– –:– –:– –” are recorded onthe data code of the tape and the “Memory Stick”
(except DCR-TRV16E/TRV116E).
Note on the time indicator
The internal clock of your camcorder operates ona 24-hour cycle.
Step 2 Setting the date and time
1995 T · · · · t 2002 T · · · · t 2079
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
LTR SIZE
LANGUAGE
DEMO MODE
[MENU] : END
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
LTR SIZE
LANGUAGE
DEMO MODE
RETURN
– – : – – : – –
[MENU] : END
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
LTR SIZE
LANGUAGE
DEMO MODE
RETURN
[MENU] : END
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
LTR SIZE
LANGUAGE
DEMO MODE
RETURN
4 7 2002
17:30:00 PM
[MENU] : END
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
LTR SIZE
LANGUAGE
DEMO MODE
RETURN
2002 7 4
17 30 PM
2002 1 1
0 00 AM
[MENU] : END
2002 1 1
0 00 AM
2002 1 1
0 00 AM
2
4
1,
7
3
6
MENU33
Getting Started Voorbereidingen
(1) Zorg dat de camcorder van stroom wordtvoorzien.
(2) Schuif de OPEN/EJECT knop in derichting van de pijl en open het deksel van decassettehouder. Dan komt de cassettehouderautomatisch omhoog en gaat open.
(3) Schuif de videocassette met de vensterzijdenaar boven zo ver mogelijk recht in decassettehouder.
Druk midden tegen de rugzijde van devideocassette om deze in te schuiven.
(4) Druk op de kant van de cassettehouder waar
staat aangegeven om deze te sluiten. Decassettehouder gaat dan verder vanzelfomlaag.
(5) Wanneer de cassettehouder geheel omlaag isgeschoven, sluit u het deksel zodat ditvastklikt.
Uitnemen van de videocassette
Volg weer de bovenstaande aanwijzingen, maarneem in stap 3 de cassette uit de houder.
Stap 3: Inleggen van eenvideocassette
(1) Prepare the power supply.
(2) Slide OPEN/EJECT in the direction of thearrow and open the lid. The cassettecompartment automatically lifts up andopens.
(3) Push the centre of the cassette back to insertthe cassette.
Insert the cassette straight as far as possibleinto the cassette compartment with thewindow facing up.
(4) Close the cassette compartment by pressing
on the cassette compartment. Thecassette compartment automatically goesdown.
(5) After the cassette compartment going downcompletely, close the lid until it clicks.
To eject a cassette
Follow the procedure above, and take out thecassette in step 3.
Step 3 Inserting acassette
3, 4 5 2
OPEN/EJECT34
Opmerkingen
• Druk de cassettehouder niet met de handomlaag. Daardoor zou u het apparaat kunnenbeschadigen.
• De cassettehouder kan niet dicht gaan wanneeru op een ander punt van het deksel dan het
teken drukt.
Gebruik van een cassette metcassettegeheugen
Lees de aanwijzingen omtrent hetcassettegeheugen om gebruik te maken van debeschikbare geheugenfuncties (zie blz. 272).
Voorkomen van per ongeluk wissen
Schuif het wispreventienokje van devideocassette opzij, zodat het rode vlakjezichtbaar wordt.
Bij het uitnemen van een cassette
Druk niet op de EDITSEARCH toets.
Stap 3: Inleggen van eenvideocassette
Notes
• Do not press the cassette compartment downforcibly. Doing so may cause a malfunction.
• The cassette compartment may not be closedwhen you press any part of the cassettecompartment other than the mark.
When you use a cassette with cassettememory
Read the instruction about cassette memory touse this function properly (p. 272).
To prevent accidental erasure
Slide the write-protect tab on the cassette toexpose the red mark.
When ejecting a cassette
Do not press EDITSEARCH.
Step 3 Inserting a cassette35
Recording – Basics Opnemen – basisbediening
Your camcorder automatically focuses for you.
(1) Remove the lens cap by pressing both knobson its sides and pull the lens cap string to fixit.
(2) Prepare the power supply and insert acassette. See “Step 1” to “Step 3” for moreinformation (p. 24 to 34).
(3) Set the POWER switch to CAMERA whilepressing the small green button. This setsyour camcorder to the standby mode.
(4) To open the LCD panel, press OPEN. Theviewfinder automatically turns off.
(5) Press START/STOP. Your camcorder startsrecording. The REC indicator appears. Thecamera recording lamp located on the front ofyour camcorder lights up. To stop recording,press START/STOP again.
— Recording – Basics —
Recording a picture
1
VCR
MEMORY
CAMERA
OFF(CHG)
POWER
3
4
2
0:00:01 50min REC
5
Microphone/
Microfoon
LOCK switch/
LOCKvergrendelknopje
Camera recording lamp/
Camera-opnamelampje
Uw camcorder zal vanzelf op uw onderwerpscherpstellen.
(1) Verwijder de lensdop door de nokken aanweerszijden in te drukken en trek aan hetkoordje om de lensdop tegen dehandgreepband vast te schuiven.
(2) Sluit een stroombron aan en plaats eenvideocassette. Zie voor nadere aanwijzingen
“Stap 1” t/m “Stap 3” (op blz. 24 t/m 34).
(3) Druk het kleine groene knopje op de POWERschakelaar in en schuif de schakelaar in de
“CAMERA” stand. De camcorder komt dan inde opnamepauzestand.
(4) Druk op de OPEN toets en klap het LCDscherm open. De beeldzoeker wordt danautomatisch uitgeschakeld.
(5) Druk op de START/STOP toets. Decamcorder begint dan met opnemen. Deaanduiding “REC” licht op. Het camera-opnamelampje voorop de camcorder gaatbranden. Om te stoppen met opnemen, druktu nogmaals op de START/STOP toets.
— Opnemen – basisbediening —
Video-opnamen maken36
Recording a picture
Notes
• Fasten the grip strap firmly.
• The recording data (date/time or varioussettings when recorded) are not displayedwhile recording. However, they are recordedautomatically onto tape. To display therecording data, press DATA CODE on the
Remote Commander during playback (p. 52).
Note on recording mode
Your camcorder records and plays back in the SP
(standard play) mode and in the LP (long play)mode. Select SP or LP in the menu settings
(p. 240). In the LP mode, you can record 1.5times as long as in the SP mode.
When you record a tape in the LP mode on yourcamcorder, we recommend playing back the tapeon your camcorder.
Note on the LOCK switch (except DCR-TRV16E/
TRV116E)
When you slide the LOCK switch to the right, the
POWER switch can no longer be set to MEMORYaccidentally. LOCK switch is set to the left as thedefault setting.
To enable smooth transition
Transition between the last scene you recordedand the next scene is smooth as long as you donot eject the cassette even if you turn off yourcamcorder.
However, check the following:– Do not mix recordings in the SP mode and inthe LP mode on one tape.
– When you change the battery pack, set the
POWER switch to OFF (CHG).
– When you use a cassette with cassette memory,however, you can make the transition smootheven after ejecting the cassette if you use the
END SEARCH function (p. 48).
Video-opnamen maken
Opmerkingen
• Trek de handgreepband stevig aan.
• De opnamegegevens (datum/tijd of diverseopname-instellingen) worden tijdens hetopnemen niet aangegeven. Deze gegevensworden echter wel automatisch op de bandvastgelegd. Om later de opnamegegevens inbeeld te zien, drukt u tijdens afspelen op de
DATA CODE toets van de afstandsbediening
(zie blz. 52).
Betreffende de opnamesnelheid
Deze camcorder kan opnemen en afspelen metde SP (standaard) opnamesnelheid of de LP
(langspeel) snelheid. Kies de stand SP of LP inhet instelmenu (zie blz. 249). Met de LPlangspeelsnelheid kunt u anderhalf (1,5) keer zolang opne

TXT / PDF

Available 11 files for DCR-TRV27E View all >
HelpDrivers Since March 2000