Sony DCR-TRV265E Download Manual

3-087-936-92(1)
2004 Sony Corporation
Digital Video Camera Recorder
Sprievodcapocítacovými aplikáciami
A számítógépes alkalmazások használati útmutatója
SK
HU2
Najskôr si precítajte tento návod
Dodávaný disk CD-ROM obsahuje nasledujúci softvér.
Pre pocítace so systémom Windows: balík
Picture Package
Pre pocítace so systémom Macintosh: ImageMixer VCD2
Systémové požiadavky
Pre používatelov systému Windows
Pri prezeraní obrázkov zaznamenaných na pásku na pocítaci
• Operacný systém: Microsoft Windows
98SE, Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition, Windows
XP Home Edition alebo Windows XP
Professional.
Vyžaduje sa štandardná inštalácia.
V prípade inovácie operacného systému nie je zarucená funkcnos .
Ak pocítac používa systém Windows 98, nebudete pocu zvuk. Môžete len prenáša a zobrazova statické obrázky.
• CPU: procesor Intel Pentium III 500 MHz alebo rýchlejší (odporúca sa 800 MHz alebo rýchlejší).
• Program: DirectX 9,0b alebo novší (Tento produkt používa technológiu DirectX.
Musíte ma nainštalovanú súcas
DirectX.),
Windows Media Player 7,0 alebo novší,
Macromedia Flash Player 6,0 alebo novší.
• Zvukový systém: 16-bitová stereofónna zvuková karta a stereofónne reproduktory.
• Pamä : aspon 64 MB.
• Pevný disk: Dostupná pamä potrebná na inštaláciu: aspon 200 MB.
Odporúcané dostupné volné miesto na pevnom disku: aspon 6 GB (v závislosti od velkosti upravovaných obrazových súborov).
• Obrazovka: grafická karta 4 MB VRAM, minimálne rozlíšenie 800 × 600 bodov, režim High color (16-bitové farby,
65 000 farieb), ovládac displeja s podporou funkcie DirectDraw (s rozlíšením 800 ×
600 bodov alebo menej a s 256 farbami alebo s menším poctom farieb nebude tento produkt pracova správne).
• Iné: port USB (musí by štandardnou súcas ou), rozhranie DV (IEEE1394, i.LINK) (na prepojenie pomocou kábla i.LINK), disková jednotka (na vytváranie diskov Video CD je potrebná jednotka
CD-R. Zoznam kompatibilných jednotiek je k dispozícií na lokalite http://www.ppackage.com/).
Pri prehrávaní obrázkov nahratých na pamä ovej karte „Memory Stick“ na pocítaci (iba typy s otvorom pre pamä ovú kartu Memory Stick)
• Operacný systém: Microsoft Windows 98,
Windows 98SE, Windows 2000
Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition alebo
Windows XP Professional.
Vyžaduje sa štandardná inštalácia.
V prípade inovácie operacného systému nie je zarucená funkcnos .
• CPU: procesor MMX Pentium 200 MHz alebo rýchlejší.
• Program: Windows Media Player
(vyžaduje sa na prehrávanie filmov).
• Iné: port USB (musí by štandardnou súcas ou), disková jednotka.
Pre používatelov systému Macintoshb Poznámka
• Ak pripojíte kamkordér k pocítacu so systémom
Macintosh pomocou kábla USB, nemôžete kopírova obrázky nahraté na páske na pocítac.
Ak chcete obrázky skopírova , pripojte kamkordér k pocítacu pomocou kábla i.LINK a použite štandardný softvér operacného systému.
Pri používaní softvéru ImageMixer VCD2
• Operacný systém: Mac OS X (verzia 10,1,5 alebo novšia).
Vyžaduje sa štandardná inštalácia.
• Informácie o ovládaní kamery nájdete v v prírucke Kamera Návod na používanie dodanej s kamkordérom.3
SK
• Program: QuickTime 4,0 alebo novší
(vyžaduje sa na prehrávanie filmov).
• Iné: port USB (musí by štandardnou súcas ou), rozhranie DV (IEEE1394, i.LINK) (na pripojenie pomocou kábla i.LINK), disková jednotka.
Pri kopírovaní obrázkov nahratých na pamä ovej karte „Memory Stick“ na pocítac (iba typy s otvorom pre pamä ovú kartu Memory Stick)
• Operacný systém: Mac OS 9,1/9,2 alebo
Mac OS X (verzia 10,0/10,1/10,2/10,3).
• Programy: QuickTime 3,0 alebo novší
(vyžaduje sa na prehrávanie filmov).
• Iné: port USB (musí by štandardnou súcas ou), disková jednotka.
Popis návodu
• Oznacenie vypínaca kamkordéra sa môže líši v závislosti od typu kamkordéra.
Nahrávanie na pásku: CAMERA-TAPE alebo CAMERA.
Prehrávanie: PLAY/EDIT, PLAYER alebo VCR.
V tejto prírucke sa používajú oznacenia
CAMERA-TAPE a PLAY/EDIT. Dalšie informácie získate v prírucke Kamera
Návod na používanie, ktorá sa dodáva s kamkordérom.
• V tejto prírucke sú použité obrázky obrazoviek systému Windows XP.
Obrazovky sa môžu líši v závislosti od operacného systému.
Ochrana autorských práv
Hudobné diela, zvukové nahrávky a hudobný obsah od iných spolocností, ktoré získate z diskov CD, z Internetu alebo iných zdrojov, (dalej len „hudobný obsah“) podliehajú autorským právam príslušných vlastníkov a chránia ich zákony o autorských právach a iné príslušné zákony každej krajiny. Mimo rozsahu výslovne povoleného príslušnými zákonmi nemôžete používa (vrátane a bez obmedzenia kopírova , upravova , reprodukova , odovzdáva , odosiela alebo umiestnova do externej siete prístupnej verejnosti, prenáša , distribuova , požiciava , udelova licencie, predáva a publikova ) nijaký hudobný obsah bez toho, aby ste získali oprávnenie alebo súhlas príslušného vlastníka. Licencia na balík Picture Package spolocnosti Sony Corporation sa nebude chápa ako prepožicanie (nepriame, ako prekážka uplatnenia alebo iné) nijakej licencie alebo práva používa hudobný obsah.
Obchodné známky
• Picture Package je obchodná známka spolocnosti Sony Corporation.
• „Memory Stick“ a sú obchodné známky spolocnosti Sony Corporation.
• Microsoft, Windows a Windows Media sú ochrannými alebo obchodnými známkami spolocnosti Microsoft Corporation v
Spojených štátoch alebo v iných krajinách.
• Macintosh, iMac, Mac OS, iBook a Power
Mac sú obchodné známky spolocnosti
Apple Computer.
• QuickTime a logo QuickTime sú obchodné známky spolocnosti Apple
Computer.
• Roxio je ochranná známka spolocnosti
Roxio, Inc.
• Toast je obchodná známka spolocnosti
Roxio, Inc.
• Macromedia a Macromedia Flash Player sú obchodnými alebo ochrannými známkami spolocnosti Macromedia, Inc. v
Spojených Štátoch a v iných krajinách.
• Pentium je obchodná alebo ochranná známka spolocnosti Intel Corporation.
Všetky ostatné názvy produktov uvedené v tomto dokumente môžu by obchodnými alebo ochrannými známkami príslušných spolocností. Okrem toho, v prírucke nie sú vždy uvedené znacky „ ?“ a „ ?“.4
Najskôr si precítajte tento návod ........... 2
Pripojenie k pocítacu so systémom Windows
Úvod do úpravy obrázkov v pocítaci ..... 6
Funkcie ...6
Prehlad prípravy ..7
Krok c. 1: Inštalácia softvéru na pocítac 8
Krok c. 2: Pripojenie kamkordéra k pocítacu.... 10
Použitie kábla USB (je súcas ou) pri zobrazovaní obrázkov na páske ........11
Použitie kábla USB (je súcas ou) pri kopírovaní obrázkov na pamä ovú kartu
„Memory Stick“ ........13
Použitie kábla i.LINK (volitelné príslušenstvo) .......16
Spravovanie obrázkov v pocítaci so systémom Windows
Kopírovanie, prezeranie a vytváranie obrázkov 17
Zobrazenie videa a obrázkov na pocítaci
– Picture Package Viewer .....17
Vytvorenie originálneho videa
– Picture Package Auto Video ...........18
Vytvorenie originálnej prehliadky záberov
– Picture Package Auto Slide 21
Uloženie obrázkov na disk CD-R
– Picture Package CD Backup ...........23
Vytvorenie disku Video CD (Priamy prístup k napalovaniu diskov Video CD)
– Picture Package VCD Maker ...........24
Kopírovanie obrázkov pomocou funkcie MEMORY MIX na pamä ovú kartu
„Memory Stick“ (iba typy s otvorom pre pamä ovú kartu „Memory Stick“) .......27
Pripojenie k pocítacu so systémom Macintosh
Pripojenie kamkordéra k pocítacu ....... 28
Kopírovanie obrázkov nahratých na karte „Memory Stick“
(iba typy s otvorom pre pamä ovú kartu Memory Stick) ....... 29
Inštalácia softvéru na pocítac . 29
Obsah5
Dalšie funkcie
Vytvorenie disku DVD (Priamy prístup k funkcii „Click to DVD“) 31
Pripojenie analógového videorekordéra k pocítacu prostredníctvom kamkordéra
— funkcia digitálnej konverzie ........ 34
Dalšie informácie
Riešenie problémov ... 36
Register......... 42Pripojenie k pocítacu so systémom Windows
6
Pripojenie k pocítacu so systémom
Windows
Úvod do úpravy obrázkov v pocítaci
Funkcie
Nainštalovaním balíka Picture Package z dodaného disku CD-ROM môžete spravova statické obrázky a filmy nahraté na kamkordéri ako digitálne údaje v pocítaci a využi niekolko funkcií.
Automatické kopírovanie obrázkov z pamä ovej karty „Memory Stick“
Pripojením kamkordéra k pocítacu môžete jednoducho prenies obrázky nahraté na pamä ovej karte „Memory Stick“.
Vytvorenie vlastného originálneho videa
Obrázky nahraté na páske môžete použi ako podklad a pomocou nich jednoducho vytvori originálne videá a pridáva k nim hudbu a efekty. Môžete vytvára aj disky Video CD.
Vytvorenie vlastnej prehliadky záberov
Z vybratých oblúbených obrázkov importovaných z pamä ovej karty „Memory Stick“ môžete jednoducho vytvori originálnu prehliadku záberov a prida k nej hudbu a efekty.
Uloženie obrázkov na disk CD-R
Obrázky skopírované do pocítaca môžete uloži na disk CD-R.Pripojenie k pocítacu so systémom Windows
Pripojenie k pocítacu so systémom Windows
7
Prehlad prípravy
Podla pokynov uvedených nižšie dokoncite prípravu.
* Tieto ilustrácie znázornujú typy so zariadením Handycam Station.
Ak máte typ kamkordéra so zariadením Handycam Station, umiestnite ho do zariadenia Handycam
Station a potom pripojte zariadenie Handycam Station k pocítacu. Nie je možné kamkordér priamo pripoji k pocítacu.
Disk CD-ROM (je súcas ou)
Kamkordér
Krok c. 2: Pripojenie kamkordéra k pocítacu
Pocítac (iba pri prvom použití)
Krok c. 1: Inštalácia softvéru na pocítac
Teraz zacnite krokom c. 1.
Existujú dva spôsoby pripojenia kamkordéra k pocítacu:• pripojenie pomocou kábla USB (je súcas ou)
• pripojenie pomocou kábla i.LINK (volitelné príslušenstvo)
Podrobné informácie nájdete v téme „Krok c. 2: Pripojenie kamkordéra k pocítacu“ (s. 10).Pripojenie k pocítacu so systémom Windows
8
Krok c. 1: Inštalácia softvéru na pocítac
Ak sa chcete zabavi s nahratými statickými obrázkami a filmami, je potrebné na pocítac nainštalova príslušný softvér. Inštalácia je potrebná iba pri prvom použití. Pri dalšom použití stací iba pripoji kamkordér k pocítacu.
Systém Windows 2000 a Windows XP
Pred inštaláciou sa prihláste ako clen skupiny Administrators.b Poznámka
• Pred inštaláciou softvéru nepripájajte kábel
USB (je súcas ou).
1 Zapnite pocítac.
Pred inštaláciou softvéru zavrite všetky spustené programy v pocítaci.
2 Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky CD v pocítaci.
Zobrazí sa obrazovka inštalácie.
Ak sa obrazovka inštalácie nezobrazí
1 Dvakrát kliknite na priecinok [My
Computer].
2 Dvakrát kliknite na položku
[PICTUREPACKAGE] (jednotka
CD)*.
* Názvy jednotiek (napr. (E:)) sa môžu líši v závislosti od pocítaca.
3 Kliknite na tlacidlo [Install].
4 Vyberte jazyk inštalácie a potom kliknite na tlacidlo [Next].
5 Kliknite na tlacidlo [Next].
6 Precítajte si licencnú zmluvu [License
Agreement]. Ak s nou súhlasíte, oznacte možnos [I accept the terms of the license agreement] a potom kliknite na tlacidlo [Next].Pripojenie k pocítacu so systémom Windows
Pripojenie k pocítacu so systémom Windows
9
7 Vyberte umiestnenie, do ktorého sa nainštaluje softvér, a potom kliknite na tlacidlo [Next].
8 Na obrazovke [Ready to Install the
Program] kliknite na tlacidlo [Install].
Spustí sa inštalácia.
9 Uistite sa, že je oznacená možnos
[Yes, I want to restart my computer now.], a potom kliknite na tlacidlo
[Finish].
Pocítac sa vypne a potom sa opä automaticky zapne (reštartovanie). Na pracovnej ploche (desktop) sa zobrazia ikony s odkazom [Picture Package
Menu] a [Picture Package Menu destination Folder].
Ak nie je v pocítaci nainštalovaná súcas DirectX 9.0b alebo novšia, podla krokov uvedených nižšie nainštalujte súcas DirectX 9.0b.
1 Precítajte si licencnú zmluvu [License
Agreement] a potom kliknite na tlacidlo [Next].
,pokracovaniePripojenie k pocítacu so systémom Windows
10
2 Kliknite na tlacidlo [Next].
3 Kliknite na tlacidlo [Finish].
Pocítac sa automaticky reštartuje a na pracovnej ploche (desktop) sa zobrazí ikona s odkazom [Picture Package
Menu].
10Disk CD-ROM vyberte z jednotky
CD v pocítaci.
Ak máte otázky týkajúce sa balíka
Picture Package
Podrobné informácie nájdete v návode na používanie na disku CD-ROM dodanom s kamkordérom alebo v pomocníkovi online.
Krok c. 2: Pripojenie kamkordéra k pocítacu
Pripojenie
Existujú dva spôsoby pripojenia kamkordéra k pocítacu: – pomocou kábla USB (je súcas ou)
– pomocou kábla i.LINK (volitelné príslušenstvo)
Pripojenie pomocou kábla USB (je súcas ou)
Táto metóda je vhodná na kopírovanie obrázkov a zvuku nahratého na páske do pocítaca, kopírovanie súborov z pamä ovej karty „Memory Stick“ do pocítaca a kopírovanie súborov na pamä ovú kartu
„Memory Stick“.
• Ked pripájate kamkordér k pocítacu pomocou kábla USB (je súcas ou), pocítac a kamkordér sa musia vopred rozpozna .
Postupujte podla krokov uvedených nižšie.
– Použitie kábla USB (je súcas ou) pri zobrazovaní obrázkov na páske (s. 11)
– Použitie kábla USB (je súcas ou) pri kopírovaní obrázkov na kartu „Memory
Stick“ (s. 13)
Pripojenie pomocou kábla i.LINK
(volitelné príslušenstvo)
• Táto metóda je vhodná na kopírovanie obrázkov a zvuku nahratého na páske.
Obrazové údaje sa prenesú s vyššou presnos ou ako prostredníctvom kábla
USB.b Poznámky
• Ak používate na pripojenie kamkordéra k pocítacu kábel USB alebo i.LINK, uistite sa, že ste konektor zastrcili správnym smerom. Ak zastrcíte konektor násilím, môže sa poškodi a spôsobi poruchu kamkordéra.
• Prostredníctvom kábla i.LINK nie je možné kopírova obrázky z pamä ovej karty „Memory
Stick“.Pripojenie k pocítacu so systémom Windows
Pripojenie k pocítacu so systémom Windows
11
• Ak používate systém Windows 98 alebo
Windows 98SE, nie je možné uskutocni pripojenie prostredníctvom kábla i.LINK.
Použitie kábla USB (je súcas ou) pri zobrazovaní obrázkov na páske
Pred vykonaním postupu uvedeného nižšie sa uistite, že máte na pocítaci nainštalovaný balík Picture Package (s. 8).b Poznámky
• Zatial nepripájajte kamkordér k pocítacu.
• Ak pripojíte kamkordér k pocítacu použitím kábla USB (dodávané príslušenstvo) pred zapnutím kamkordéra, pocítac ho nemusí rozpozna .
1 Zapnite pocítac.
Zavrite všetky programy spustené v pocítaci.
Systém Windows 2000 a Windows
XP
Prihláste sa ako clen skupiny
Administrators.
2 Pripravte zdroj napájania kamkordéra a potom posunutím prepínaca POWER vyberte režim
PLAY/EDIT.
Ako zdroj napájania použite dodaný sie ový adaptér.
Oznacenie vypínaca kamkordéra sa môže líši v závislosti od typu kamkordéra.z Tip
• Posunutím prepínaca POWER vyberte režim CAMERA-TAPE a môžete priamo na pocítaci zobrazi obrázky z kamkordéra - funkcia prúdenia údajov prostredníctvom rozhrania USB.
3 V nastaveniach ponuky na kamkordéri nastavte položku [USB
STREAM] na hodnotu ON.
Postup nastavenia ponuky sa líši v závislosti od typu kamkordéra.
4 Pripojte kábel USB (je súcas ou) do konektorovej zásuvky USB na kamkordéri.
Umiestnenie konektorovej zásuvky
USB sa líši v závislosti od typu kamkordéra. Informácie o jej umiestnení nájdete v prírucke Kamera
Návod na používanie, ktorá sa dodáva s kamkordérom.
Ak máte typ kamkordéra so zariadením
Handycam Station, pripojte kábel USB do konektorovej zásuvky USB na zariadení Handycam Station a potom nastavte prepínac USB ON/OFF na hodnotu ON.
5 Pripojte druhý koniec kábla USB do konektorovej zásuvky USB na pocítaci.
Pri prvom pripojení prostredníctvom kábla USB môže pocítacu trva urcitý cas, kým rozpozná kamkordér.
Potom sa spustí nástroj [USB Streaming
Tool].
Do konektorovej zásuvky USB
Kábel USB (je súcas ou)
Do konektorovej zásuvky USB Úplne zasunte.
,pokracovaniePripojenie k pocítacu so systémom Windows
12
Ak sa zobrazí okno [Found New
Hardware Wizard], kliknite na tlacidlo
[Continue Anyway] a dokoncite inštaláciu.
Systém Windows 2000 a Windows
XP
Ked sa zobrazí dialógové okno s výzvou na potvrdenie digitálneho podpisu, vyberte možnos [Yes] (ak používate systém Windows 2000) alebomožnos [Continue Anyway] (ak používate systém Windows XP).z Tip
• Aj ked vyberiete možnos [Yes] alebo
[Continue Anyway], môžete potvrdi , že sa nevyskytol problém.
6 Kliknite na tlacidlo (Prehra ).
Presvedcte sa, že film nahratý na páske sa prehráva.
7 Presvedcte sa, že je pocu zvuk, potom kliknite na tlacidlo [Next].
b Poznámka
• Ak nepocujete zvuk, vyberte iné zariadenie.
8 Nastavte kvalitu obrázka a potom kliknite na tlacidlo [Next].
Ak nastavíte jazdec v smere (+), kvalita obrázka sa zvýši, ak ho nastavíte v smere
(-), kvalita obrázka sa zníži.
b Poznámka
• Ked nastavíte kvalitu obrázka, obraz a zvuk sa na chvílu prerušia.z Tip
• Ak film nie je plynulý, nastavte jazdec v smere (-).
9 Nastavte jas a potom kliknite na tlacidlo [Next].
Ak nastavíte jazdec v smere (+), obraz bude jasnejší, ak ho nastavíte v smere
(-), obraz bude tmavší.Pripojenie k pocítacu so systémom Windows
Pripojenie k pocítacu so systémom Windows
13
10Kliknite na položku [Done].
Spustí sa ponuka [Picture Package
Menu].
Nastavenia vykonané v kroku 7 až 9 sa uložia. Pri dalšom použití sa už nástroj
[USB Streaming Tool] nespustí.z Tip
• Ak chcete nastavi kvalitu a jas obrázka pri dalších pripojeniach kamkordéra k pocítacu, vyberte položky [Start], [Programs] ([All
Programs] v systéme Windows XP), [Picture
Package], [Handycam Tools] a [USB Streaming
Tool] a potom spustite nástroj [USB Streaming
Tool].
Ked pripojíte kamkordér k pocítacu, spustí sa ponuka [Picture Package Menu] a obrázky nahraté na pamä ovej karte
„Memory Stick“ sa automaticky skopírujú do pocítaca. Pred vykonaním postupu uvedeného nižšie sa uistite, že máte na pocítaci nainštalovaný balík Picture
Package (s. 8).
Ak je na pocítaci otvor pre pamä ovú kartu Memory Stick
Do otvoru pre pamä ovú kartu Memory
Stick vložte pamä ovú kartu „Memory
Stick“, na ktorej sú nahraté obrázky. Ked sa obrázky automaticky skopírujú, spustí sa program [Picture Package Viewer]. Môžete preskoci nasledujúce kroky. Ak chcete zisti , kde na pamä ovej karte „Memory
Stick“ sú obrázky uložené, pozrite stranu 14. b Poznámky
• Zatial nepripájajte kamkordér k pocítacu.
• Ak pripojíte kamkordér k pocítacu použitím kábla USB (dodávané príslušenstvo) pred zapnutím kamkordéra, pocítac ho nemusí rozpozna .
1 Zapnite pocítac.
Zavrite všetky programy spustené v pocítaci.
Systém Windows 2000 a Windows
XP
Prihláste sa ako clen skupiny
Administrators.
2 Do kamkordéra vložte pamä ovú kartu „Memory Stick“.
3 Pripravte zdroj napájania kamkordéra a potom posunutím prepínaca POWER vyberte režim
PLAY/EDIT.
Použitie kábla USB (je súcas ou) pri kopírovaní obrázkov na pamä ovú kartu
„Memory Stick“
Do konektorovej zásuvky USB
Kábel USB
(je súcas ou)
Do konektorovej zásuvky USB
,pokracovaniePripojenie k pocítacu so systémom Windows
14
Ako zdroj napájania použite dodaný sie ový adaptér. Oznacenie vypínaca kamkordéra sa môže líši v závislosti od typu kamkordéra.
4 Nastavte položku [STD-USB] v nastaveniach ponuky na kamkordéri na hodnotu ON.
Postup nastavení ponuky sa líši v závislosti od typu kamkordéra.
5 Pripojte kábel USB (je súcas ou) do konektorovej zásuvky USB na kamkordéri.
Umiestnenie konektorovej zásuvky
USB sa líši v závislosti od typu kamkordéra. Informácie o jej umiestnení nájdete v prírucke Kamera
Návod na používanie, ktorá sa dodáva s kamkordérom.
Ak máte typ kamkordéra so zariadením
Handycam Station, pripojte kábel USB do konektorovej zásuvky USB na zariadení Handycam Station a potom nastavte prepínac USB ON/OFF na hodnotu ON.
6 Pripojte druhý koniec kábla USB do konektorovej zásuvky USB na pocítaci.
Na obrazovke LCD kamkordéra sa zobrazí nápis [USB MODE].
Pri prvom pripojení prostredníctvom kábla USB môže pocítacu trva urcitý cas, kým rozpozná kamkordér.
Spustí sa ponuka [Picture Package
Menu] a obrázky na pamä ovej karte
„Memory Stick“ sa automaticky skopírujú do pocítaca.
.
Po skopírovaní všetkých obrázkov do pocítaca sa spustí program [Picture
Package Viewer].
Systém Windows XP
V predvolenom nastavení sa spustí sprievodca automatickým prehrávaním.
Podla pokynov uvedených nižšie môžete toto nastavenie vypnú . (Pri dalšom prehrávaní môžete tento postup vynecha .)
1 V ponuke [Picture Package Menu] kliknite na položku [Settings].
2 Zaciarknite polícko [Do not automatically launch Windows
AutoPlay.] (Iba ak používate pamä ové zariadenie v systéme Windows XP.)
3 Kliknite na tlacidlo [OK].
Zmena nastavení ponuky Picture
Package Menu
Ak chcete zmeni položky [Basic], [Copy] a
[Delete], kliknite na príkaz [Copy automatically] t [Settings].
Ak sa chcete vráti k predvolenému nastaveniu, kliknite na položku [Restore defaults].
Kopírovanie obrázkov do pocítaca bez použitia ponuky Picture
Package Menu
Dvakrát kliknite na ikonu [Removable
Disk] alebo [Sony MemoryStick] zobrazenú v priecinku [My Computer]. Potom pomocou myši presunte obrázok z priecinka na pevný disk pocítaca.
Cielové priecinky a názvy súborov
Obrázky presunuté do pocítaca použitím ponuky Picture Package Menu
Obrázky sa skopírujú do priecinkov [Date] v balíku [Picture Package] vytvorenom v priecinku [My Documents] alebo [My
Pictures]. Umiestnenie uložených obrázkov sa líši v závislosti od operacného systému.Pripojenie k pocítacu so systémom Windows
Pripojenie k pocítacu so systémom Windows
15
Obrázky na pamä ovej karte „Memory
Stick“
Obrázky sú uložené v priecinku [Removable
Disk] alebo [Sony MemoryStick] zobrazenom v okne [My Computer].
A Priecinok s obrazovými súbormi, ktoré boli nahraté na inom kamkordéri bez funkcie vytvárania priecinkov (len na prehrávanie)
B Priecinok s obrazovými súbormi nahratými pomocou kamkordéra
Ak sa nevytvorili žiadne nové priecinky, zobrazí sa iba priecinok [101MSDCF].
C Priecinok s údajmi filmov, ktoré boli nahraté na inom kamkordéri bez funkcie vytvárania priecinkov (len na prehrávanie)ssss predstavuje akékolvek císlo medzi 0001 a
9999.
Odpojenie kábla USB
Systém Windows 2000, Windows Me a
Windows XP
Ak sa na obrazovke LCD zobrazuje nápis
[USB MODE], podla postupu uvedeného nižšie odpojte kábel USB.
1 Kliknite na ikonu [Unplug or eject hardware] na paneli úloh.
2 Kliknite na príkaz [Safely remove Sony
Camcorder] ([Unplug or eject hardware] v systéme Windows 2000 a
Windows Me).
3 V systéme Windows 2000 a Windows
Me kliknite na tlacidlo [OK].
4 Odpojte kábel USB od kamkordéra a pocítaca.
Ak sa na obrazovke LCD nezobrazuje nápis
[USB MODE], vykonajte iba krok c. 4 uvedený vyššie.
Systém Windows 98 a Windows 98SE
Vykonajte iba krok c. 4 uvedený vyššie.b Poznámky
• Ak svieti indikátor prístupu, kábel USB neodpájajte.
• Pred vypnutím kamkordéra skontrolujte, ci ste odpojili kábel USB (dodávané príslušenstvo).
Odporúcané pripojenie
Na správnu cinnos kamkordéra je potrebné pripoji ho podla nasledujúcich ilustrácií.
Priecinok Súbor Význam
101 MSDCF
(až po 999
MSDCF)
DSC0ssss.JPG
Súbor so statickým obrázkom
MOV0ssss.MPG
Súbor s filmom
A
B
C
Kliknite na túto ikonu.
Panel úloh
Kliknite sem.
,pokracovaniePripojenie k pocítacu so systémom Windows
16
• Pripojte kamkordér k pocítacu pomocou kábla USB (je súcas ou). Uistite sa, že k pocítacu nie sú pripojené iné zariadenia prostredníctvom rozhrania USB.
• Ak má pocítac ako štandardné vybavenie klávesnicu a myš pripojenú prostredníctvom rozhrania USB, nechajte ich pripojené k rozhraniu USB a kamkordér pripojte pomocou kábla USB
(je súcas ou) do volnej konektorovej zásuvky USB.b Poznámky
• Ak je k pocítacu pripojených viac zariadení prostredníctvom rozhrania USB, nie je zarucené fungovanie.
• Ak pripojíte kábel USB do konektorovej zásuvky USB na klávesnici alebo do rozbocovaca USB, nie je zarucené fungovanie.
• Uistite sa, že ste kábel pripojili do konektorovej zásuvky USB na pocítaci.
• Fungovanie nie je zarucené vo všetkých odporúcaných prostrediach.
Použitie kábla i.LINK
(volitelné príslušenstvo)
Umiestnenie rozhrania DV sa líši v závislosti od typu kamkordéra. Informácie o jeho umiestnení nájdete v prírucke Kamera
Návod na používanie, ktorá sa dodáva s kamkordérom.
Ak máte typ dodávaný so zariadením
Handycam Station, pripojte kábel i.LINK do rozhrania DV na zariadení Handycam
Station.z Tip
• Na úpravu nahratých obrázkov môžete použi iný softvér na úpravu obrázkov, ktorý dokáže cíta videosignály. Podrobné informácie o fungovaní iného softvéru nájdete v súboroch pomocníka alebo v návode na používanie príslušného softvéru.
Odpojenie kábla i.LINK
Vypnite napájanie kamkordéra a odpojte kábel i.LINK od kamkordéra a pocítaca.
Do konektora i.LINK
(IEEE1394)
Kábel i.LINK (volitelné príslušenstvo)
Do rozhrania
DVSpravovanie obrázkov v pocítaci so systémom Windows
Spravovanie obrázkov v pocítaci so systémom Windows
17
Spravovanie obrázkov v pocítaci so systémom Windows
Kopírovanie, prezeranie a vytváranie obrázkov
Táto kapitola popisuje spôsob práce s aplikáciami, ktoré obsahuje balík Picture
Package.
Balík obsahuje aplikácie, ktoré sa zobrazujú v ponuke [Picture Package Menu] a aplikáciu, ktorá sa spúš a z ponuky [Start] pocítaca.
Aplikácie, ktoré sa zobrazujú v ponuke Picture Package Menu
Ponuka [Picture Package Menu] sa zobrazí po dvojnásobnom kliknutí na ikonu [Picture
Package Menu] na pracovnej ploche
(desktop).
V ponuke [Picture Package Menu] sa zobrazujú nasledujúce aplikácie.
Picture Package Viewer (s. 17)
Obrázky skopírované z kamkordéra môžete prezera výberom z miniatúr. Statické obrázky a filmy sa ukladajú do priecinkov podla dátumu.
Picture Package Auto Video (s. 18)
Použitím obrázkov nahratých na páske môžete jednoducho vytvori originálne videá a prida k nim hudbu a efekty.
Picture Package Auto Slide (s. 21)
Z vybratých oblúbených obrázkov importovaných z pamä ovej karty „Memory
Stick“ môžete jednoducho vytvori originálnu prehliadku záberov a prida k nej hudbu a efekty.
Picture Package CD Backup (s. 23)
Obrázky skopírované do pocítaca môžete uloži na disk CD-R.
Picture Package VCD Maker (s. 24)
Z obrázkov nahratých na páske môžete vytvori disk Video CD.
Aplikácia, ktorá sa spúš a z ponuky [Start] pocítaca
MEMORY MIX Image Tool (s. 27)
Obrázky je možné pomocou funkcie
MEMORY MIX kopírova na pamä ovú kartu „Memory Stick“.
Podrobné informácie o funkcii MEMORY
MIX nájdete v samostatnom Kamera Návod na používanie dodávanom s kamkordérom.b Poznámky
• Pred vykonaním postupu uvedeného nižšie sa uistite, že máte v pocítaci nainštalovaný balík
Picture Package (s. 8).
• Ak máte pocítac so systémom Windows 2000 alebo Windows XP, prihláste sa ako správca systému.z Tip
• Aplikácie, ktoré sa zobrazujú v ponuke, je možné zmeni na obrazovke [Settings].
Zobrazenie videa a obrázkov na pocítaci
– Picture Package Viewer
Obrázky skopírované z kamkordéra sa ukladajú do priecinkov podla dátumu.
Obrázky môžete prezera výberom z miniatúr.
1 Zapnite pocítac.
,pokracovanieSpravovanie obrázkov v pocítaci so systémom Windows
18
2 Dvakrát kliknite na ikonu [Picture
Package Menu] na pracovnej ploche
(desktop).
Spustí sa ponuka [Picture Package
Menu].
3 Kliknite na položku [Viewing video and pictures on PC].
Spustí sa aplikácia [Picture Package
Viewer] a zobrazia sa obrázky v najnovšom priecinku.
4 Dvakrát kliknite na obrázok, ktorý si chcete prezrie .
Vybratý obrázok sa zobrazí.
Súbory so statickými obrázkami
Použitím tlacidiel vo vrchnej casti obrazovky môžete vytlaci , roztiahnu alebo otoci obrázky. Po kliknutí na tlacidlo (Exif) sa zobrazia údaje o nahrávaní, napríklad rýchlos uzávierky, expozícia, clona atd.
Súbory s filmom
Použitím tlacidiel vo vrchnej casti obrazovky môžete prehráva filmy, zastavi alebo pozastavi prehrávanie.
Funkcie priecinka
Pri použití aplikácie [Picture Package
Viewer] sa obrázky skopírované z kamkordéra ukladajú do priecinkov podla dátumu. Priecinky sú zoskupené podla rokov. Môžete vybra a prezera obrázky z lubovolného priecinka alebo pamä ového zariadenia.
Pridanie komentárov k priecinku
Kliknite pravým tlacidlom myši na požadovaný priecinok a vložte komentáre.
Taktiež môžete zmeni dátum priecinka. Ak zmeníte dátum priecinka, zmení sa poradie priecinkov.
Vytvorenie originálneho videa
– Picture Package Auto Video
Môžete vytvori originálne video, ktoré sa automaticky upraví tak, aby sa zhodovalo s hudbou a efektmi podla vášho výberu.
Maximálna dlžka takto vytvorených originálnych filmov na pocítaci je 10 minút.z Tip
• Na túto funkciu môžete použi kábel i.LINK.
1 Zapnite pocítac.Spravovanie obrázkov v pocítaci so systémom Windows
Spravovanie obrázkov v pocítaci so systémom Windows
19
2 Pripravte zdroj napájania kamkordéra a potom opakovaným posúvaním prepínaca POWER vyberte režim PLAY/EDIT.
Ako zdroj napájania použite dodaný sie ový adaptér.
Oznacenie vypínaca kamkordéra sa môže líši v závislosti od typu kamkordéra.
3 Nastavte položku [USB STREAM] v nastaveniach ponuky na kamkordéri na hodnotu ON.
Postup nastavenia ponuky sa líši v závislosti od typu kamkordéra.z Tip
• Táto operácia nie je nevyhnutná, ak je kamkordér pripojený k pocítacu pomocou kábla i.LINK (s. 16).
4 Vyhladajte miesto na páske, od ktorého chcete spusti kopírovanie.
5 Pripojte kamkordér k pocítacu pomocou kábla USB (je súcas ou) alebo kábla i.LINK (volitelné príslušenstvo) (s. 11, 16).
Automaticky sa spustí ponuka [Picture
Package Menu].
6 Kliknite na položku [Automatic
Video Producer].
Spustí sa aplikácia [Picture Package
Auto Video].
.
7 Kliknite na položku [Music settings] a vyberte hudbu.
Hudbu môžete vybra spomedzi hudobných súborov v pocítaci alebo hudobných diskov CD iných, než je ukážková hudba aplikácie. Vyberte hudbu a kliknite na tlacidlo [OK].
.
8 Kliknite na položku [Effect settings] a vyberte efekt.
,pokracovanieSpravovanie obrázkov v pocítaci so systémom Windows
20
Môžete vybra jeden spomedzi 5 efektov. Vyberte efekt a kliknite na tlacidlo [OK].
.
9 Kliknite na tlacidlo [Output settings] a vyberte miesto, na ktoré sa majú obrázky uloži .
Ak ako miesto uloženia obrázkov vyberiete disk [Video CD], do jednotky
CD vložte nový disk CD-R. Vyberte miesto, na ktoré sa uložia obrázky, a potom kliknite na tlacidlo [OK].
.bPoznámka
• Nie je možné použi disky CD-RW.
10Kliknite na tlacidlo [Start].
Film sa automaticky skopíruje z kamkordéra a upraví sa vybratou hudbou a efektmi. Na obrazovke pocítaca sa zobrazí zostávajúci cas.
.
11Ak chcete skonci , kliknite na tlacidlo
[No].
.
Ak chcete vytvori dalšiu kópiu s rovnakým obsahom, kliknite na tlacidlo
[Yes] a do jednotky CD vložte nový disk
CD-R.b Poznámky
• Lubovolný hudobný obsah od iných spolocností získaný z diskov CD, Internetu alebo iných zdrojov podlieha autorským právam príslušných vlastníkov a okrem rozsahu chráneného príslušnými zákonmi nie je povolené používa
žiaden hudobný obsah iných spolocností. Dalšie Spravovanie obrázkov v pocítaci so systémom Windows
Spravovanie obrázkov v pocítaci so systémom Windows
21informácie o používaní hudobného obsahu od iných spolocností nájdete v casti „Ochrana autorských práv“ v téme „Najskôr si precítajte tento návod“ (s. 3).
• Ak vyberiete hudobný súbor dlhší než 10 minút, prehrávanie automaticky stíchne.z Tipy
• Ak je nahratý cas filmu na páske dlhší než vybratý hudobný súbor, film sa automaticky upraví podla dlžky hudobného súboru.
• Ak chcete najskôr previnú pásku na zaciatok a potom zaca kopírovanie, kliknite na položku
[Options] a zaciarknite polícko [Rewind the tape to the beginning, then capture].
• Ak ste vytvorený film uložili na pevný disk, môžete si ho pozrie pomocou aplikácie [Picture
Package Viewer].
• Ak ste ako miesto uloženia vybrali disk CD-R, vytvorené video si môžete pozrie z disku Video
CD. Ak chcete získa podrobné informácie o prehrávaní diskov Video CD, pozrite stranu 26.
Vytvorenie originálnej prehliadky záberov
– Picture Package Auto Slide
K vybratým obrázkom uloženým v pocítaci je možné prida hudbu a efekty a automaticky vytvori prehliadku záberov. V prehliadke záberov je možné kombinova statické obrázky a filmy.
Maximálna dlžka takto vytvorenej originálnej prehliadky záberov v pocítaci je
10 minút.
1 Zapnite pocítac.
2 Dvakrát kliknite na ikonu [Picture
Package Menu] na pracovnej ploche
(desktop).
Spustí sa ponuka [Picture Package
Menu].
3 Kliknite na položku [Automatic Slide show Producer].
Spustí sa aplikácia [Picture Package
Auto Slide].
4 Otvorte požadovaný priecinok na lavej strane obrazovky a vyberte obrázky, ktoré budú tvori podklad pre prehliadku záberov.
Vybratý obrázok sa oznací znackou .
.
5 Kliknite na kartu [View selected pictures] a skontrolujte, ci sú požadované obrázky vybraté.
.
6 Kliknite na kartu [Create slide show].
,pokracovanieSpravovanie obrázkov v pocítaci so systémom Windows
22
7 Kliknite na položku [Music settings] a vyberte hudbu.
Hudbu môžete vybra spomedzi hudobných súborov v pocítaci alebo hudobných diskov CD iných, než je ukážková hudba aplikácie. Vyberte hudbu a kliknite na tlacidlo [OK].
.
8 Kliknite na položku [Effect settings] a vyberte efekt.
Môžete vybra jeden spomedzi 5 efektov. Vyberte efekt a kliknite na tlacidlo [OK].
.
9 Kliknite na tlacidlo [Output settings] a vyberte miesto, na ktoré sa majú obrázky uloži .
Ak ako miesto uloženia obrázkov vyberiete disk [Video CD], do jednotky
CD vložte nový disk CD-R. Vyberte miesto, na ktoré sa uložia obrázky, a potom kliknite na tlacidlo [OK].
.bPoznámka
• Nie je možné použi disky CD-RW.Spravovanie obrázkov v pocítaci so systémom Windows
Spravovanie obrázkov v pocítaci so systémom Windows
23
10Kliknite na tlacidlo [Start].
Spustí sa vytváranie prehliadky záberov.
Na obrazovke pocítaca sa zobrazí zostávajúci cas.
.
11Ak chcete skonci , kliknite na tlacidlo
[No].
.
Ak chcete vytvori dalšiu kópiu s rovnakým obsahom, kliknite na tlacidlo
[Yes] a do jednotky CD vložte nový disk
CD-R.b Poznámky
• Lubovolný hudobný obsah od iných spolocností získaný z diskov CD, Internetu alebo iných zdrojov podlieha autorským právam príslušných vlastníkov a okrem rozsahu chráneného príslušnými zákonmi nie je povolené používa
žiaden hudobný obsah iných spolocností. Dalšie informácie o používaní hudobného obsahu od iných spolocností nájdete v casti „Ochrana autorských práv“ v kapitole „Najskôr si precítajte tento návod“ (s. 3).
• Ak vyberiete hudobný súbor dlhší než 10 minút, prehrávanie automaticky stíchne.z Tipy
• Ak ste vytvorenú prehliadku záberov uložili na pevný disk, môžete si ju pozrie ako súbor s filmom pomocou aplikácie [Picture Package
Viewer].
• Ak ste ako miesto uloženia vybrali disk CD-R, vytvorenú prehliadku záberov si môžete pozrie z disku Video CD. Ak chcete získa podrobné informácie o prehrávaní diskov
Video CD, pozrite stranu 26.
Obrázky skopírované do pocítaca môžete uloži ako zálohu na disk CD-R.
1 Zapnite pocítac.
2 Dvakrát kliknite na ikonu [Picture
Package Menu] na pracovnej ploche
(desktop).
Spustí sa ponuka [Picture Package
Menu].
3 Kliknite na položku [Save the images on CD-R].
Spustí sa aplikácia [Picture Package CD
Backup].
4 Otvorte požadovaný priecinok na lavej strane obrazovky a vyberte obrázky, ktoré chcete uloži .
Vybratý obrázok sa oznací znackou .
.
Uloženie obrázkov na disk
CD-R
– Picture Package CD Backup
,pokracovanieSpravovanie obrázkov v pocítaci so systémom Windows
24
5 Kliknite na kartu [View selected pictures] a skontrolujte, ci sú požadované obrázky vybraté.
.
6 Kliknite na kartu [Write to CD-R].
.
Do jednotky CD vložte nový disk CD-R.b Poznámka
• Nie je možné použi disky CD-RW.
7 Kliknite na tlacidlo [Start].
Spustí sa ukladanie na disk CD-R. Na obrazovke pocítaca sa zobrazí zostávajúci cas.
.
8 Ak chcete skonci , kliknite na tlacidlo
[No].
Priestor pre disk sa automaticky otvorí.
.
Ak chcete vytvori dalšiu kópiu s rovnakým obsahom, kliknite na tlacidlo
[Yes] a do jednotky CD vložte nový disk
CD-R.
Filmy nahraté na páske môžete kopírova na disk Video CD použitím pocítaca vybaveného jednotkou CD kompatibilnou s diskami CD-R.
Nasledujúci postup popisuje spôsob vytvorenia disku Video CD z obrazu nahratého na páske (maximálna dlžka približne jedna hodina).b Poznámky
• Niektoré typy nie sú s touto funkciou kompatibilné. Ak máte podporovaný typ,
Vytvorenie disku Video CD
(Priamy prístup k napalovaniu diskov Video
CD)
– Picture Package VCD
MakerSpravovanie obrázkov v pocítaci so systémom Windows
Spravovanie obrázkov v pocítaci so systémom Windows
25skontrolujte, ci je v registri prírucky Kamera
Návod na používanie uvedená funkcia Burn
VCD.
• Na túto operáciu môžete použi iba kábel USB.
Nie je možné použi kábel i.LINK.
1 Zapnite pocítac.
2 Pripravte zdroj napájania kamkordéra a potom opakovaným posúvaním prepínaca POWER vyberte režim PLAY/EDIT.
Vzhladom na to, že vytvorenie disku
Video CD trvá niekolko hodín, ako zdroj napájania použite dodaný sie ový adaptér.
Oznacenie vypínaca kamkordéra sa môže líši v závislosti od typu kamkordéra.z Tip
• Posunutím prepínaca POWER vyberte režim CAMERA-TAPE a priamo na pocítaci môžete zobrazi obrázky nahraté na kamkordéri – funkcia prúdenia údajov prostredníctvom rozhrania USB.
3 Nastavte položku [USB STREAM] v nastaveniach ponuky na kamkordéri na hodnotu ON.
Postup nastavenia ponuky sa líši v závislosti od typu kamkordéra.
4 Do kamkordéra vložte nahratú kazetu.
5 Pripojte kamkordér k pocítacu pomocou kábla USB (je súcas ou)
(s. 11).
Automaticky sa spustí ponuka [Picture
Package Menu].b Poznámka
• Ked pripájate kamkordér k pocítacu, uistite sa, že ste konektor zastrcili správnym smerom. Ak zastrcíte konektor násilím, môže sa poškodi a spôsobi poruchu kamkordéra.
6 Ak máte typ s dotykovým panelom, vyberte položku [BURN VCD] v ponuke alebo kamkordéra.
Ak máte typ s ovládacom SEL/PUSH
EXEC, stlacte tlacidlo BURN DVD/
VCD na kamkordéri a potom vyberte položku [VCD] v ponuke [SELECT
DISC].
Spustí sa aplikácia [Picture Package
VCD Maker].
Postup nastavenia ponuky sa líši v závislosti od typu kamkordéra.
7 Vložte nový disk CD-R do jednotky
CD v pocítaci.b Poznámka
• Nie je možné použi disky CD-RW.
8 Ak máte typ s dotykovým panelom, vyberte položku [EXEC] kamkordéra.
Ak máte typ s ovládacom SEL/PUSH
EXEC, stlacte ovládac kamkordéra.
.
Stav cinnosti pocítaca sa zobrazuje na obrazovke LCD na kamkordéri.
CAPTURING: obraz nahratý na páske sa kopíruje do pocítaca.
CONVERTING: obraz sa konvertuje na formát MPEG1.
WRITING: obraz sa zapisuje na disk
CD-R.b Poznámky
• Obrazovka sa líši v závislosti od typu kamkordéra.
BURN VCD
START
EXEC
0:00:00:00
CREATE VCD?
CANCEL
,pokracovanieSpravovanie obrázkov v pocítaci so systémom Windows
26
• Ked sa na obrazovke LCD kamkordéra zobrazí nápis [Finalizing VCD.], operáciu nie je možné zruši .
9 Vytvorenie disku Video CD dokoncite podla pokynov uvedených nižšie.
Ak máte typ s dotykovým panelom
Vyberte položku [ END] alebo
[NO] na kamkordéri.
Ak máte typ s ovládacom SEL/PUSH
EXEC
Stlacte tlacidlo BURN DVD/VCD na kamkordéri.
Priestor pre disk sa automaticky otvorí.
.
Ak chcete vytvori další disk Video CD s rovnakým obsahom, postupujte podla inštrukcií na obrazovke, vložte nový disk CD-R do jednotky CD a potom zopakujte kroky 8 a 9.b Poznámka
• Obrazovka sa líši v závislosti od typu kamkordéra.z Tip
• Kroky 8 a 9 môžete vykona aj z pocítaca.b Poznámky
• Importovanie obrazu automaticky skoncí, ak je na páske prázdne miesto s dlžkou minimálne 10 sekúnd.
• V nastavení [Temporary folder] na obrazovke
[Options] vyberte pevný disk, na ktorom je dostatok volného miesta (aspon 6 GB).
• Po vytvorení disku Video CD už nie je možné pridáva dalšie obrázky na ten istý disk CD-R.
• Na vytvorenom disku Video CD sa môže po každých približne 10 minútach vyskytnú prestávka trvajúca niekolko sekúnd. Je to spôsobené tým, že formát AVI, ktorý sa používa na tvorbu diskov Video CD, rozdeluje obraz každých 10 minút (približne 4 GB), aby ho zapísal na disk CD-R.
• Obraz, ktorý sa zapisuje na disk CD-R, sa nezobrazuje na obrazovke pocítaca.z Tip
• Importovanie obrazu sa automaticky ukoncí, ked páska dosiahne koniec.
Prehrávanie diskov Video CD
Disky Video CD je možné prehráva na nasledujúcich zariadeniach. Dalšie informácie získate v návode k príslušnému prehrávacu.
– prehrávac diskov DVD kompatibilný s diskami Video CD
– pocítac s jednotkou DVD a softvérom kompatibilným s diskami Video CD
– pocítac s programom Windows Media
Player. (Môže sa sta , že v závislosti od konfigurácie pocítaca, vrátane faktorov ako je operacný systém alebo hardvér, sa disky Video CD nebudú da prehráva .
Funkcie ponuky prehrávaca Windows
Media Player nefungujú.)
Nasledujúci postup popisuje spôsob prehrávania diskov Video CD pomocou prehrávaca Windows Media Player.
1 Do jednotky CD pocítaca vložte disk
Video CD a spustite prehrávac
Windows Media Player.
Systém Windows XP
V ponuke [Start] kliknite na položky
[All Programs], [Accessories],
[Entertainment] a potom kliknite na položku [Windows Media Player].
Iné operacné systémy
V ponuke [Start] kliknite na položky
[Programs], [Accessories],
[Entertainment] a potom kliknite na položku [Windows Media Player].
2 Dvakrát kliknite na ikonu [My
Computer], potom na položku [CD-R] a potom otvorte priecinok [MPEGAV].
Pomocou myši presunte súbor s filmom
[sss*.DAT] na obrazovku prehrávaca Windows Media Player.
*sss oznacuje skutocný názov súboru.
BURN VCD
COMPLETED
YES
0:00:00:00
Create anothercopy?
Disctray opens.
NOSpravovanie obrázkov v pocítaci so systémom Windows
Spravovanie obrázkov v pocítaci so systémom Windows
27
Pomocou funkcie MEMORY MIX môžete kopírova obrázky na pamä ovú kartu
„Memory Stick“.
Dalšie informácie o funkcii MEMORY
MIX získate v prírucke Kamera Návod na používanie, ktorá sa dodáva s kamkordérom.
1 Zapnite pocítac.
2 Do kamkordéra vložte pamä ovú kartu „Memory Stick“.
3 Pripravte zdroj napájania kamkordéra a potom opakovaným posúvaním prepínaca POWER vyberte režim PLAY/EDIT.
Oznacenie vypínaca kamkordéra sa môže líši v závislosti od typu kamkordéra.
4 Nastavte položku [STD-USB] v nastaveniach ponuky na kamkordéri na hodnotu ON.
Postup nastavenia ponuky sa líši v závislosti od typu kamkordéra.
Podrobné informácie získate v prírucke
Kamera Návod na používanie, ktorá sa dodáva s kamkordérom.
5 Pripojte kamkordér k pocítacu pomocou kábla USB (je súcas ou)
(p. 12).
Ak sa automaticky spustí ponuka
[Picture Package Menu], kliknite na tlacidlo .
6 Spustite aplikáciu [MEMORY MIX
Image Tool].
Systém Windows XP
V ponuke [Start] kliknite na položky
[All Programs], [Picture Package],
[Handycam Tools] a [MEMORY MIX
Image Tool].
Iné operacné systémy
V ponuke [Start] kliknite na položky
[Programs], [Picture Package],
[Handycam Tools] a [MEMORY MIX
Image Tool].
7 Kliknite na tlacidlo [Copy].
.
Po skoncení kopírovania sa zobrazí nový priecinok.
Obycajne sa vytvorí nový priecinok s císlom o jeden vyšším než naposledy vytvorený priecinok.b Poznámka
• Nie je možné kopírova obrázky, ak už sú použité všetky priecinky od 100 do 999.
Kopírovanie obrázkov pomocou funkcie MEMORY
MIX na pamä ovú kartu
„Memory Stick“ (iba typy s otvorom pre pamä ovú kartu
„Memory Stick“)Pripojenie k pocítacu so systémom Macintosh
28
Pripojenie k pocítacu so systémom
Macintosh
Pripojenie kamkordéra k pocítacub Poznámka
• Ak pripojíte kamkordér k pocítacu použitím kábla USB (dodávané príslušenstvo) pred zapnutím kamkordéra, pocítac ho nemusí rozpozna .
1 Do kamkordéra vložte pamä ovú kartu „Memory Stick“.
2 Pripravte zdroj napájania kamkordéra a potom opakovaným posúvaním prepínaca POWER vyberte režim PLAY/EDIT.
Ako zdroj napájania použite dodaný sie ový adaptér.
Oznacenie vypínaca kamkordéra sa môže líši v závislosti od typu kamkordéra.
3 Nastavte položku [STD-USB] v nastaveniach ponuky na kamkordéri na hodnotu ON.
Postup nastavenia ponuky sa líši v závislosti od typu kamkordéra.
4 Pripojte kábel USB (je súcas ou) do konektorovej zásuvky USB na kamkordéri.
Umiestnenie konektorovej zásuvky
USB sa líši v závislosti od typu kamkordéra. Informácie o jej umiestnení nájdete v prírucke Kamera
Návod na používanie, ktorá sa dodáva s kamkordérom.
Ak máte typ kamkordéra so zariadením
Handycam Station, pripojte kábel USB do konektorovej zásuvky USB na zariadení Handycam Station a potom nastavte prepínac USB ON/OFF na hodnotu ON.b Poznámka
• Ked pripájate kamkordér k pocítacu, uistite sa, že ste konektor zastrcili správnym smerom. Ak zastrcíte konektor násilím, môže sa poškodi a spôsobi poruchu kamkordéra.
5 Pripojte druhý koniec kábla USB do konektorovej zásuvky USB na pocítaci.
Na obrazovke LCD kamkordéra sa zobrazí nápis [USB MODE] a na pracovnej ploche (desktop) sa zobrazí ikona „Memory Stick“.
Odpojenie kábla USB/ Vypnutie kamkordéra/ Vysunutie karty
„Memory Stick“
1 Zavrite všetky programy spustené na pocítaci.
2 Pomocou myši presunte ikonu karty
„Memory Stick“ alebo jednotky na pracovnej ploche (desktop) do priecinka [Trash].
3 Odpojte kábel USB od kamkordéra a pocítaca.b Poznámky
• Pred vypnutím kamkordéra skontrolujte, ci ste odpojili kábel USB (dodávané príslušenstvo).
• Ak používate systém Mac OS X, pred odpojením kábla USB a vysunutím karty
„Memory Stick“ vypnite pocítac.Pripojenie k pocítacu so systémom Macintosh
Pripojenie k pocítacu so systémom Macintosh
29
Kopírovanie obrázkov nahratých na karte
„Memory Stick“
(iba typy s otvorom pre pamä ovú kartu Memory
Stick)
Dvakrát kliknite na ikonu „Memory
Stick“. Potom pomocou myši presunte požadovaný súbor s obrázkom na ikonu pevného disku.
Prehrávanie filmov
Je potrebné ma v pocítaci nainštalovaný program QuickTime, verziu 3,0 alebo vyššiu.
Obraz alebo zvuk môžu vypadáva , ak prehrávate obraz priamo z pamä ovej karty
„Memory Stick“. Pred prehrávaním skopírujte súbor s obrázkom na pevný disk.b Poznámky
• Podrobné informácie o pamä ových kartách
„Memory Stick“, ktoré je možné použi s kamkordérom, nájdete v samostatnej prírucke
Kamera Návod na používanie dodávanej s kamkordérom.
• Ak chcete skopírova obrázky nahraté na páske, najskôr ich skopírujte na kartu „Memory Stick“ v kamdordéri.
Inštalácia softvéru na pocítac
Ak nainštalujete program ImageMixer
VCD2 z dodávaného disku CD-ROM, môžete vytvára disky Video CD použitím obrázkov a filmov nahratých v pocítaci.
Vytvorí sa súbor s obrazom kompatibilný s tvorbou diskov Video CD v programe
Roxio’s Toast. Disk Video CD je možné vytvori zapísaním súboru s obrazom na disk v programe Toast.b Poznámka
• Pomocou programu ImageMixer VCD2 nie je možné kopírova do pocítaca obrázky nahraté na páske. Ak chcete obrázky skopírova , pripojte kamkordér k pocítacu pomocou kábla i.LINK a použite štandardný softvér operacného systému.
1 Spustite pocítac.
Pred inštaláciou softvéru zavrite všetky programy spustené na pocítaci.
2 Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky CD na pocítaci.
3 Dvakrát kliknite na ikonu disku CD-
ROM.
4 Skopírujte súbor [IMXINST.SIT] v priecinku [MAC] do priecinka podla vlastného výberu.
5 Dvakrát kliknite na súbor
[IMXINST.SIT] v priecinku, do ktorého ste ho skopírovali.
6 Dvakrát kliknite na dekomprimovaný súbor [ImageMixerVCD2_Install].
,pokracovaniePripojenie k pocítacu so systémom Macintosh
30
7 Ked sa zobrazí obrazovka so súhlasom používate a, zadajte vaše meno a heslo.
Spustí sa inštalácia softvéru.
Podrobné informácie o programe
ImageMixer VCD2 nájdete v pomocníkovi online softvéru.Dalšie funkcie
Dalšie funkcie
31
Dalšie funkcie
Vytvorenie disku
DVD (Priamy prístup k funkcii
„Click to DVD“)b Poznámky
• Niektoré typy nie sú kompatibilné s touto funkciou. Ak máte podporovaný typ, skontrolujte, ci je v registri prírucky Kamera
Návod na používanie uvedená funkcia Burn
DVD.
• Na túto operáciu môžete použi iba kábel i.LINK. Nie je možné použi kábel USB.
Disky DVD môžete vytvára , ked pripojíte kamkordér k pocítacu série Sony
VAIO*, ktorý podporuje funkciu „Click to DVD“ , prostredníctvom kábla i.LINK
(volitelné príslušenstvo). Obraz sa automaticky skopíruje a zapíše na disk
DVD.
Nasledujúci postup popisuje spôsob vytvorenia disku DVD z obrazu nahratého na páske.
Informácie o požiadavkách na systém a prevádzku získate na nasledujúcej adrese
URL:* Potrebujete pocítac Sony VAIO s jednotkou
DVD, ktorú je možné použi na zapisovanie na disky DVD. Potrebujete tiež pocítac s nainštalovaným programom „Click to DVD
Ver.1.2“ alebo novším (originálny softvér od spolocnosti Sony).
– Európahttp://www.vaio-link.com/
–U S Ahttp://www.ita.sel.sony.com/support/dvimag/
– Ázia a tichomorská oblas http://www.css.ap.sony.com/
–K ó r e ahttp://scs.sony.co.kr/
– Taiwanhttp://vaio-online.sony.com/tw/vaio/
–C í n ahttp://www.sonystyle.com.cn/vaio/
– Thajskohttp://www.sony.co.th/vaio/index.html
– Latinská Amerikahttp://vaio-online.sony.com/
Prvé použitie priameho prístupu k funkcii „Click to DVD“
Ak je kamkordér pripojený k pocítacu, priamy prístup k funkcii „Click to DVD“ umožnuje jednoducho kopírova obrázky nahraté na páske na disk DVD. Pred použitím priameho prístupu k funkcii „Click to DVD“ postupujte podla krokov uvedených nižšie a spustite program „Click to DVD Automatic Mode Launcher“.
1 Zapnite pocítac.
2 Kliknite na ponuku Start a vyberte položku [All Programs].
3 Zo zobrazených programov vyberte položku [Click to DVD] a potom kliknite na položku [Click to DVD
Automatic Mode Launcher].
Spustí sa program [Click to DVD
Automatic Mode Launcher].z Tipy
• Po prvom spustení programu [Click to DVD
Automatic Mode Launcher] sa bude program spúš a automaticky po zapnutí pocítaca.
• Program [Click to DVD Automatic Mode
Launcher] je nastavený osobitne pre každého používatela systému Windows XP.
1 Zapnite pocítac.
Do konektora i.LINK
(IEEE1394)
Kábel i.LINK (volitelnépríslušenstvo)
Do rozhrania
DV
,pokracovanieDalšie funkcie
32
Skoncite všetky aplikácie, ktoré používajú kábel i.LINK.
2 Pripravte zdroj napájania kamkordéra a potom opakovaným posunutím prepínaca POWER vyberte režim PLAY/EDIT.
Vzhladom na to, že vytvorenie disku
DVD trvá niekolko hodín, ako zdroj napájania použite dodaný sie ový adaptér. Oznacenie vypínaca kamkordéra sa môže líši v závislosti od typu kamkordéra.
3 Do kamkordéra vložte nahratú kazetu.
4 Pripojte kamkordér k pocítacu pomocou kábla i.LINK (volitelné príslušenstvo) (s. 16).b Poznámka
• Ked pripájate kamkordér k pocítacu, uistite sa, že ste konektor zastrcili správnym smerom. Ak zastrcíte konektor násilím, môže sa poškodi a spôsobi poruchu kamkordéra.
5 Ak máte typ s dotykovým panelom, vyberte položku [BURN DVD] v ponuke alebo kamkordéra.
Ak máte typ s ovládacom SEL/PUSH
EXEC, stlacte tlacidlo BURN DVD/
VCD na kamkordéri a potom vyberte položku [DVD] v ponuke [SELECT
DISC].
Spustí sa funkcia „Click to DVD“ a na obrazovke pocítaca sa zobrazia pokyny.
Postup nastavenia ponuky sa líši v závislosti od typu kamkordéra.
6 Vložte zapisovatelný disk DVD do jednotky DVD na pocítaci.
7 Ak máte typ s dotykovým panelom, vyberte položku [EXEC] na kamkordéri.
Ak máte typ s ovládacom SEL/PUSH
EXEC, stlacte ovládac na kamkordéri.
Stav cinnosti pocítaca sa zobrazuje na obrazovke LCD na kamkordéri.
CAPTURING: obraz nahratý na páske sa kopíruje do pocítaca.
CONVERTING: obraz sa konvertuje na formát MPEG2.
WRITING: obraz sa zapisuje na disk
DVD.b Poznámka
• Obrazovka sa líši v závislosti od typu kamkordéra.z Tip
• Ak použijete disk DVD-RW/+RW, na ktorom sú uložené iné údaje, na obrazovke
LCD kamkordéra sa zobrazí správa [This is a recorded disc. Delete and overwrite?]. Ak vyberiete možnos [EXEC], existujúce
údaje sa vymažú a zapíšu sa nové údaje.
8 Podla pokynov uvedených nižšie dokoncite vytvorenie disku DVD.
Ak máte typ s dotykovým panelom
Vyberte položku [ END] alebo
[NO] na kamkordéri.
Ak máte typ s ovládacom SEL/PUSH
EXEC
Stlacte tlacidlo BURN DVD/VCD na kamkordéri.
BURN DVD
START
0:00:00:00
CREATE DVD?
EXEC CANCELDalšie funkcie
Dalšie funkcie
33
Priestor pre disk sa automaticky otvorí.
Ak chcete vytvori další disk DVD s rovnakým obsahom, postupujte podla inštrukcií na obrazovke a potom zopakujte kroky 7 a 8. Ked sa priestor pre disk otvorí, umiestnite do jednotky
DVD nový zapisovatelný disk DVD.b Poznámka
• Obrazovka sa líši v závislosti od typu kamkordéra.
Zrušenie operácie
Ak máte typ s dotykovým panelom
Vyberte položku [CANCEL] na obrazovke
LCD kamkordéra.
Ak máte typ s ovládacom SEL/PUSH
EXEC
Stlacte tlacidlo BURN DVD/VCD na kamkordéri.b Poznámky
• Ked sa na obrazovke LCD kamkordéra zobrazí nápis [Finalizing DVD.], operácia sa nedá zruši .
• Kým sa obraz úplne neskopíruje do pocítaca, neodpájajte kábel i.LINK ani nenastavujte prepínac POWER na kamkordéri do iného režimu.
• Disk DVD sa vytvorí aj vtedy, ak odpojíte kábel i.LINK (volitelné príslušenstvo) alebo vypnete napájanie kamkordéra, ked je zobrazený nápis
[WRITING] alebo [CONVERTING].
• V nasledujúcich prípadoch sa kopírovanie obrazu zruší. Vytvorí sa disk DVD obsahujúci
údaje až po bod, v ktorom bola operácia zrušená.
Podrobné informácie nájdete v súboroch pomocníka programu „Click to DVD
Automatic Mode Launcher“.
– Ak je na páske prázdne miesto s dlžkou minimálne 10 sekúnd.
– Ak údaje na páske obsahujú skorší dátum ako je dátum nahrávania dalších obrázkov.
– Ak sú na tej istej páske nahraté obrázky s normálnou aj širokouhlou velkos ou.
– Ak je položka [A/V t DV OUT] v nastaveniach ponuky na kamkordéri nastavená na hodnotu ON.
• V nasledujúcich situáciách nie je možné ovláda kamkordér:– pocas prehrávania pásky,
– pocas nahrávania obrázkov na pamä ovú kartu
„Memory Stick“,
– ak spustíte funkciu „Click to DVD“ z pocítaca.
• Disk DVD sa možno nebude da vytvori z 8 mm pásky, ak obsahuje obrázky nahraté v inom formáte ako je formát Digital 8.
BURN DVD
COMPLETED
0:00:00:00
Create anothercopy?
Disctray opens.
YES NODalšie funkcie
34
Pripojenie analógového videorekordéra k pocítacu prostredníctvom kamkordéra
— funkcia digitálnej konverzieb Poznámky
• Niektoré typy nie sú s touto funkciou kompatibilné. Ak máte podporovaný typ, skontrolujte, ci je v registri prírucky Kamera
Návod na používanie uvedená funkcia digitálnej konverzie.
• Dodaný kábel A/V sa líši v závislosti od typu kamkordéra. Informácie nájdete v osobitnej prírucke Kamera Návod na používanie, ktorá sa dodáva s kamkordérom a v návode na používanie analógového videozariadenia.
Analógový výstupný signál z analógového zariadenia, napr. videorekordéra, môžete konvertova na digitálny signál a prostredníctvom kamkordéra ho prenáša na digitálne zariadenie, napr. pocítac.
Na pocítaci musí by nainštalovaný softvér, ktorý dokáže digitalizova videosignály.
Rozhranie DV
Do konektora i.LINK
(IEEE1394)
Kábel i.LINK (volitelné príslušenstvo)
Prípojný kábel A/V (je súcas ou)
Konektory AUDIO a VIDEO
Konektorová zásuvka A/V
(zvuk a video): Tok signálu
Videorekordér
(Biely)
(Cervený)
(Žltý)
Konektor
S video
(Cierny)Dalšie funkcie
Dalšie funkcie
35
Predtým, než zacnete
V nastaveniach ponuky nastavte položku
[DISPLAY] na hodnotu [LCD PANEL]
(predvolené nastavenie).
1 Zapnite analógové videozariadenie.
2 Opakovaným posúvaním prepínaca
POWER vyberte režim PLAY/EDIT.
Ako zdroj napájania použite dodaný sie ový adaptér.
Oznacenie vypínaca kamkordéra sa môže líši v závislosti od typu kamkordéra.
3 Nastavte položku [A/V t DV OUT] v nastaveniach ponuky na kamkordéri na hodnotu ON.
Postup nastavenia ponuky sa líši v závislosti od typu kamkordéra.
4 Spustite prehrávanie na analógovom videozariadení.
5 Na pocítaci spustite digitalizáciu videa. Informácie o používaní nájdete v návode na používanie dodanom so softvérom alebo v pomocníkovi online.
Po skoncení digitalizácie obrázkov a zvuku
Na pocítaci zastavte digitalizáciu videa a zastavte prehrávanie na analógovom videozariadení.b Poznámky
• Softvérové balíky Picture Package a
ImageMixer VCD2 nepodporujú funkciu digitálnej konverzie.
• V závislosti od podmienok vstupu analógového videosignálu do kamkordéra sa možno nebude da uskutocni správny výstup obrázkov.
• Nie je možné prenáša do pocítaca obrázky so signálmi na ochranu autorských práv.
• Na prenos obrázkov do pocítaca môžete namiesto kábla i.LINK (volitelné príslušenstvo) použi kábel USB. Zobrazovaný obraz však možno nebude taký plynulý.
• Umiestnenie konektora USB a tvar kábla sa líšia v závislosti od typu kamkordéra. Podrobné informácie získate v prírucke Kamera Návod na používanie, ktorá sa dodáva s kamkordérom.
• Ak používate na pripojenie kamkordéra k pocítacu kábel USB alebo i.LINK, uistite sa, že ste konektor zastrcili správnym smerom. Ak zastrcíte konektor násilím, môže sa poškodi a spôsobi poruchu kamkordéra.Dalšie informácie
36
Dalšie informácie
Riešenie problémov

Príznak Prícina a riešenie
Pocítac nerozpoznal kamkordér.cOdpojte kábel od pocítaca a kamkordéra a znovu ho pevne pripojte.cAk máte typ kamkordéra so zariadením Handycam
Station, nastavte prepínac USB ON/OFF do polohy ON.cAk máte typ kamkordéra so zariadením Handycam
Station, pripojte zariadenie Handycam Station pevne ku kamkordéru.cOdpojte od pocítaca všetky zariadenia USB okrem klávesnice, myši a kamkordéra.cOdpojte kábel od pocítaca a kamkordéra, reštartujte pocítac a potom ich opä správne pripojte (s. 11, 13, 28).
Na pocítaci sa nezobrazujú obrázky z kamkordéra.cOdpojte kábel od pocítaca, zapnite kamkordér a kábel znovu pripojte.cOpakovaným posúvaním prepínaca POWER vyberte režim CAMERA-TAPE. V nastaveniach ponuky kamkordéra nastavte položku [USB STREAM] na hodnotu ON.
Na pocítaci sa nedajú prezera obrázky nahraté na páske.cOdpojte kábel od pocítaca, zapnite kamkordér a kábel znovu pripojte.cOpakovaným posúvaním prepínaca POWER vyberte režim PLAY/EDIT. V nastaveniach ponuky kamkordéra nastavte položku [USB STREAM] na hodnotu ON.
Na pocítaci so systémom
Macintosh sa nedajú prezera obrázky nahraté na páske. (Iba pre typy s otvorom pre pamä ovú kartu Memory
Stick.)cObrázky nahraté na páske skopírujete do pocítaca so systémom Macintosh tak, že ich najprv skopírujete na pamä ovú kartu „Memory Stick“ v kamkordéri a potom skopírujete obrázky z pamä ovej karty „Memory Stick“ na pocítac.
Na pocítaci sa nedajú prezera obrázky nahraté na pamä ovej karte „Memory Stick“. (Iba pre typy s otvorom pre pamä ovú kartu Memory
Stick.)cPevne zasunte pamä ovú kartu „Memory Stick“.cNie je možné použi kábel i.LINK. Pripojte kamkordér k pocítacu pomocou kábla USB.cOpakovaným posúvaním prepínaca POWER vyberte režim PLAY/EDIT. V nastaveniach ponuky kamkordéra nastavte položku [STD-USB] na hodnotu ON.
• Pocítac nerozpoznal pamä ovú kartu „Memory Stick“ pocas prevádzky kamkordéra, napr. pocas prehrávania pásky alebo vykonávania úprav.cUkoncite prevádzku kamkordéra predtým, ako ho pripojíte k pocítacu.Dalšie informácie
Dalšie informácie
37
Pri použití kábla USB sa v nástroji [USB Streaming Tool] nezobrazuje obraz.cOvládac USB sa nezaregistroval správne, pretože pocítac bol pripojený ku kamkordéru pred dokoncením inštalácie ovládaca USB. Podla postupu uvedeného nižšie správne nainštalujte balík [Picture Package].
Systém Windows 98*, Windows 98SE a Windows Me
* Kopírovanie a prehrávanie obrázkov z pásky nie je zarucené na pocítaci so systémom Windows 98.
1 Skontrolujte, ci je kamkordér pripojený k pocítacu.
2 Pravým tlacidlom myši kliknite na priecinok [My
Computer] a potom kliknite na položku [Properties].
Zobrazí sa obrazovka [System Properties].
3 Kliknite na kartu [Device Manager].
4 Ak sú zariadenia uvedené nižšie už nainštalované, kliknite na ne pravým tlacidlom myši a potom ich odstránte kliknutím na položku [Remove].
Kopírovanie a zobrazenie obrázkov nahratých na páske
• [USB Audio Device] v priecinku [Sound, video and game controllers],
• [USB Device] v priecinku [Other devices],
• [USB Composite Device] v priecinku [Universal Serial
Bus Controller].
Kopírovanie a zobrazenie obrázkov nahratých na pamä ovej karte „Memory Stick“. (Iba typy s otvorom pre pamä ovú kartu Memory Stick.)
• [• Sony Handycam] alebo [• Sony DSC] oznacené znackou „?“ v priecinku [Other devices].
5 Ked sa zobrazí obrazovka [Confirm Device Removal], kliknite na tlacidlo [OK].
6 Vypnite napájanie kamkordéra, odpojte kábel USB a potom reštartujte pocítac.
7 Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky CD na pocítaci.
8 Podla postupu uvedeného nižšie sa znovu pokúste nainštalova ovládac USB.
1 Dvakrát kliknite na priecinok [My Computer].
2 Pravým tlacidlom myši kliknite na položku
[PICTUREPACKAGE] (jednotka CD)*.
* Názvy jednotiek (napr. (E:)) sa môžu líši v závislosti od pocítaca.
3 Kliknite na tlacidlo [Open].
4 Dvakrát kliknite na položku [Driver].
5 Dvakrát kliknite na súbor [Setup.exe].b Poznámka
• Odstránenie iného zariadenia ako [USB Audio Device], [USB
Device], [USB Composite Device], [• Sony Handycam] a [• Sony
DSC] môže spôsobi poruchu pocítaca.
Príznak Prícina a riešenie
,pokracovanieDalšie informácie
38
Pri použití kábla USB sa v nástroji [USB Streaming Tool] nezobrazuje obraz.
(Pokracovanie z predchádzajúcej strany.)
Systém Windows 2000
Prihláste sa ako clen skupiny Administrators.
1 Skontrolujte, ci je kamkordér pripojený k pocítacu.
2 Pravým tlacidlom myši kliknite na priecinok [My
Computer] a potom kliknite na položku [Properties].
Zobrazí sa obrazovka [System Properties].
3 Kliknite na kartu [Hardware].
4 Kliknite na položku [Device Manager].
5 Kliknite na položku [View] a potom kliknite na položku
[Devices by type].
6 Ak sú zariadenia uvedené nižšie už nainštalované, kliknite na ne pravým tlacidlom myši a odstránte ich kliknutím na tlacidlo [Uninstall].
Kopírovanie a zobrazenie obrázkov nahratých na páske
• [USB Composite Device] v priecinku [Universal Serial
Bus Controller],
• [USB Audio Device] v priecinku [Sound, video and game controllers],
• [Composite USB Device] v priecinku [Other devices].
Kopírovanie a zobrazenie obrázkov nahratých na pamä ovej karte „Memory Stick“. (Iba typy s otvorom pre pamä ovú kartu Memory Stick.)
• [• Sony Handycam] alebo [• Sony DSC] oznacené znackou „?“ v priecinku [Other devices].
7 Ked sa zobrazí obrazovka [Confirm Device Removal], kliknite na tlacidlo [OK].
8 Vypnite napájanie kamkordéra, odpojte kábel USB a potom reštartujte pocítac.
9 Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky CD na pocítaci.
10 Podla postupu uvedeného nižšie sa znovu pokúste nainštalova ovládac USB.
1 Dvakrát kliknite na priecinok [My Computer].
2 Pravým tlacidlom myši kliknite na položku
[PICTUREPACKAGE] (jednotka CD)*.
* Názvy jednotiek (napr. (E:)) sa môžu líši v závislosti od pocítaca.
3 Kliknite na tlacidlo [Open].
4 Dvakrát kliknite na položku [Driver].
5 Dvakrát kliknite na súbor [Setup.exe].b Poznámka
• Odstránenie iného zariadenia ako [USB Composite Device], [USB
Audio Device], [Composite USB Device], [• Sony Handycam] a [?
Sony DSC] môže spôsobi poruchu pocítaca.
Príznak Prícina a riešenieDalšie informácie
Dalšie informácie
39
Pri použití kábla USB sa v nástroji [USB Streaming Tool] nezobrazuje obraz.
(Pokracovanie z predchádzajúcej strany.)
Systém Windows XP
Prihláste sa ako clen skupiny Administrators.
1 Skontrolujte, ci je kamkordér pripojený k pocítacu.
2 Kliknite na tlacidlo [Start].
3 Pravým tlacidlom myši kliknite na priecinok [My
Computer] a potom kliknite na položku [Properties].
Zobrazí sa obrazovka [System Properties].
4 Kliknite na kartu [Hardware].
5 Kliknite na položku [Device Manager].
6 Kliknite na položku [View] a potom kliknite na položku
[Devices

TXT / PDF

Available 10 files for DCR-TRV265E View all >
HelpDrivers Since March 2000