Sony DCR-TRV265E Download Manual

2006 Sony Corporation 2-887-236-31(1)
Digitalt stillbilledkamera
Cyber-shot Håndbog
DSC-T50
Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne håndbog og "Betjeningsvejledning" grundigt og gemme den til fremtidig brug.
Indholdsfortegnelse
Grundlæggende betjening
Avanceret betjening
Brug af menuen
Brug af skærmbilledet
Opsætning
Visning af billeder på en tv-skærm
Brug af computeren
Udskrivning af stillbilleder
Fejlfinding
Andet
Indeks
VKLIK!
DK2
Bemærkninger om brug af kameraet
Typer af "Memory Stick", som kan bruges (medfølger ikke)
Det IC-optagemedie, der bruges af dette kamera, er en "Memory Stick Duo". Der er to typer "Memory Stick".
"Memory Stick Duo": Du kan bruge en
"Memory Stick Duo" til dette kamera.
"Memory Stick": du kan ikke bruge en
"Memory Stick" til kameraet.
Der kan ikke anvendes andre hukommelseskort.
• For oplysninger om "Memory Stick Duo", se side 113.
Ved brug af en "Memory Stick Duo" sammen med "Memory Stick" kompatibelt udstyr
Du kan bruge "Memory Stick Duo" ved at sætte den i Memory Stick Duo-adapteren
(medfølger ikke).
Memory Stick Duo-adapter
Bemærkninger om "InfoLITHIUM"-batterienheden
Oplad batterienheden (med følger), før kameraet bruges første gang.
Batterienheden kan oplade s, selvom den ikke er fuldstændigt afladet. Selvom batterienheden ikke er fuldstændigt opladet, kan du desuden bruge den delvist opladede kapacitet i batterienheden, som den er.
Hvis du ikke skal bruge batterienheden i længere tid, bør du opbruge den eksisterende ladning, fjerne batteriet fra kameraet og opbevare det et køligt, tørt sted. På den måde bevares batterienhedens funktionsevne bedst.
For oplysninger om anvendelige batterienheder, se side 115.
Carl Zeiss-objektiv
Dette kamera er udstyret med et Carl Zeiss-objektiv, som er i stand til at gengive skarpe billeder med fremragende kontrast.
Objektivet til dette kamera er fremstillet efter et kvalitetssikringssystem, der er certificeret af Carl Zeiss i overensstemmelse med kvalitetsstandarderne hos Carl Zeiss i
Tyskland.
Bemærkninger vedrørende LCD-skærmen og objektivet
LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af en teknologi, der er kendetegnet ved ekstrem høj præcision, således at andelen af effektive pixler udgør 99,99%. Der kan dog forekomme små sorte og/eller lyse prikker (hvide, røde, blå eller grønne), som konstant vises på LCD-skærmen.
Disse punkter er normale i fremstillingsprocessen og påvirker på ingen måde optagelserne.
Hvis LCD-skærmen eller objektivet udsættes for direkte sollys i længere perioder, kan det resultere i, at kameraet ikke fungerer korrekt.
Vær forsigtig, hvis kameraet placeres tæt på et vindue eller udendørs.
Tryk ikke på LCD-skærmen. Skærmen kan blive misfarvet, hvilket kan medføre funktionsfejl.
Billeder kan trække et spor hen over LCD-skærmen i kolde omgivelser. Dette er ikke en fejl.
Pas på ikke at støde objektivet, og undlad at bruge vold mod kameraet.
Billeder, der bruges i denne Håndbog
De fotografier, der bruges som billedeksempler i denne Håndbog, er gengivelser af billeder og er ikke billeder, som rent faktisk er optaget med dette kamera.
Sorte, hvide, røde, blåeller grønne punkter3
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet .................2
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder.............7
Fokus – Fokusering på et motiv........... 7
Eksponering – Justering af lysets intensitet ............... 8
Farve – Om lysforholdenes effekt........ 9
Kvalitet – Om "billedkvalitet" og "billedstørrelse" ...... 10
Identifikation af kameraets dele...........11
Indikatorer på skærmen ............13
Ændring af skærmdisplayet.......17
Brug af den interne hukommelse ........18
Betjen berøringspanelet ............19
Nem optagelse af billeder (automatisk justeringsindstilling) ......21
Vis/slet billeder .............26
Valg af den ønskede kamerafunktion ...............28
Indstilling af optagetilstand .............. 28
Valg af motiv: Valg af den bedste tilstand til motivet............. 29
(EV): Manuel justering af eksponeringen............. 31
9 (Fokus): Ændring af fokuseringsmetoden .......... 32
Visning af billeder som et diasshow .................34
Maling eller påsætning af stempler på billeder..............37
Grundlæggende betjening
Avanceret betjening4
Indholdsfortegnelse
Brug af menupunkter .......... 39
Menupunkter ............ 40
Optagemenu ................ 42
COLOR (Farvetilstand): Ændring af billedets livagtighed eller tilføjelse af specielle effekter
(Målemetode): Valg af målemetode
WB (Hvidbalance): Justering af farvetoner
ISO: Vælger en lysfølsomhed
(B.kvalitet): Vælger stillbilledets kvalitet
Mode (Opt.funktion): Vælger metoden til kontinuert optagelse
BRK (Niveautrin): Skifter EV i [Eksp.niv]-tilstanden
(Interval): Vælger billedintervallet i [Multi Burst]-tilstand
(Blitzniveau): Justerer mængden af blitzlys
(Kontrast): Justerer billedets kontrast
(Skarphed): Justerer billedets skarphed
(Opsætning): Ændring af opsætningsindstillinger
Visningsmenu .............. 51
(Diasshow): Afspilning af en serie billeder
(Male): Maling på stillbilleder
(Slet): Sletning af billeder
(Lydstyrke): Justerer lydstyrken
(Mappe): Valg af mappen til visning af billeder
- (Beskyt): Forhindring af sletning ved et uheld
DPOF: Tilføjelse af et udskriftsbestillingsmærke
(Udskriv): Udskrivning af billeder ved hjælp af en printer
(Tilpas): Ændring af billedformatet for et optaget billede
(Roter): Rotering af et stillbillede
(Del): Beskæring af film
(Opsætning): Ændring af opsætningsindstillinger
(Beskær): Optagelse af et forstørret billede
Brug af menuen
M5
Indholdsfortegnelse
Brug af opsætningsindstillinger ...............58
Kamera 1 ................59
Kamera 2 ................62
Intern hukommelse ..............63
Format
Memory Stick..........64
Opsætning 1............66
Opsætning 2............67
Opsætning 3............68
Opsætning 4............70
Visning af billeder på en tv-skærm.......71
Brug af skærmbilledet Opsætning
Visning af billeder på en tv-skærm
1
AF-funktion
Digital zoom
Rødøjereduk.
AF-lampe
2
Autom. visn. STEADY SHOT
Format
Opret lagr.mappe
Skift lagr.mappe
Kopier
1
Hent musik Format musik
2
LCD-baggr.lys
Bip
Sprog
Initialiser
3
Filnummer
USB-tilslut
Video ud
Urindstilling
4
Kalibrering6
Indholdsfortegnelse
Brug af en Windows-computer............ 73
Installation af softwaren (medfølger)................ 75
Kopiering af billeder til computeren...... 76
Visning af billedfiler, der er gemt på en computer, med kameraet (ved hjælp af en "Memory Stick Duo")........ 83
Brug af "Picture Motion Browser" (medfølger) .............. 84
Brug af "Music Transfer" (medfølger) ............... 88
Brug af en Macintosh-computer.......... 89
Sådan udskrives stillbilleder...... 91
Direkte udskrivning af billeder vha. en PictBridge-kompatibel printer..... 92
Udskrivning i en fotoforretning ............ 96
Fejlfinding........ 98
Advarselsindikatorer og meddelelser............. 109
Sådan bruger du kameraet i udlandet — Strømkilder.............. 112
Om "Memory Stick"................ 113
Om "InfoLITHIUM"-batteriet ..............115
Om batteriopladeren .............. 116
Indeks ........... 117
Brug af computeren
Udskrivning af stillbilleder
Fejlfinding
Andet
Indeks7
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder
Når du trykker udløserknappen halvvejs ned, justerer kameraet automatisk fokuseringen
(Automatisk fokusering). Husk, at udløserknappen kun skal trykkes halvvejs ned.
Sådan tager du et stillbillede af et motiv, der er svært at fokusere på t [Fokus] (side 32)
Hvis billedet ser sløret ud selv efter fokusering, kan det skyldes kamerarystelser. t Se "Tip til forebyggelse af sløring" (nedenfor).
Fokus
Fokusering på et motiv
Tryk pludselig udløserknappen helt ned.
Tryk udløserknappen halvvejs ned.
AE/AF-låsindikatorblinkende ,
-indikator/bipper
Tryk derefter udløserknappen helt ned.
Tip til forebyggelse af sløring
Hold kameraet roligt, og hold armene ind til kroppen. Det anbefales at læne sig op af et træ eller en bygning, så du står stabilt. Optagelse ved brug af selvudløseren med 2-sekunders forsinkelse, aktivering af anti-slørfunktionen eller brug af et stativ er også effektivt. Brug blitzen, når du tager et billede under svage lysforhold.
Fokus Eksponering Farve Kvalitet
Dette afsnit beskriver de grundlæggende funktioner i dit kamera. Det fortæller, hvordan du bruger kameraets forskellige funktioner ved at trykke på knapperne på skærmen
(side 19).8
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder
Du kan tage forskellige billeder ved at justere eksponeringen og ISO-følsomheden.
Eksponering er den mængde lys, som kameraet modtager, når du udløser lukkeren.
Justering af ISO-følsomheden
ISO er en måleenhed (følsomhed), som anslår, hvor meget lys en billedeoptageenhed
(svarende til en fotofilm) modtager. Selv når eksponeringen er den samme, er der forskel på billeder afhængigt af ISO-følsomheden.
Sådan justeres ISO-følsomheden, se side 45.
Eksponering
Justering af lysets intensitet
Overeksponering
= for meget lys
Hvidligt billede
Eksponeringen indstilles automatisk til den korrekte værdi i automatisk justeringsindstilling. Du kan imidlertid justere den manuelt ved at bruge funktionerne nedenfor.
Justering af EV:Giver dig mulighed for at justere den eksponering, der blev bestemt af kameraet
(side 31).
Målemetode:Giver dig mulighed for at ændre den del af motivet, som der måles på for at bestemme eksponeringen (side 43).
Korrekt eksponering
Undereksponering
= for lidt lys
Mørkere billede
Høj ISO følsomhed
Optager et lyst billede, selv når det optages i mørke omgivelser.
Imidlertid opstår der ofte støj i billedet.
Lav ISO følsomhed
Optager et blødere billede.
Hvis eksponeringen imidlertid er utilstrækkelig, kan billedet blive mørkere.
Lukkerhastighed = Det tidsrum, kameraet modtager lys
Blænde = Størrelsen på den åbning, som lyset passerer igennem
ISO = Optagefølsomhed
Eksponering:9
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder
Motivets tilsyneladende farve påvirkes af lysforholdene.
Eksempel: Farven på et billede, der påvirkes af lyskilder
Farvenuancerne justeres automatisk i automatisk justeringsindstilling.
Du kan imidlertid justere farvenuancerne manuelt med [Hvidbalance] (side 44).
Farve
Om lysforholdenes effekt
Vejr/belysning Dagslys Overskyet Fluorescens Skinnende
Lysets karakteristika
Hvidt (standard) Blåligt Blåt farveskær Rødligt10
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder
Et digitalt billede består af en samling små punkter, som kaldes pixel.
Hvis det indeholder et stort antal pixel, bliver billedet stort, det fylder meget i hukommelsen, og billedet vises med mange detaljer. "Billedstørrelse" vises ud fra antallet af pixel. Selvom du ikke kan se forskellen på kameraets skærm, er der forskel på detaljeringsgraden og databehandlingstiden, når billedet udskrives eller vises på en computerskærm.
Beskrivelse af pixel og billedstørrelse
Valg af det billedformat, der skal bruges (side 25)
Valg af billedkvalitet (komprimeringsforhold) i kombination (side 46)
Du kan vælge komprimeringsforhold, når digitale billeder gemmes. Når du vælger et højt komprimeringsforhold, bliver billedet ikke så detaljeret, men filstørrelsen bliver mindre.
Kvalitet
Om "billedkvalitet" og "billedstørrelse"
1 Billedstørrelse: 7M
3072 pixel × 2304 pixel = 7.077.888 pixel
2 Billedstørrelse: VGA(E-mail)
640 pixel × 480 pixel = 307.200 pixel
Pixel
Mange pixel (Fin billedkvalitet og stor filstørrelse)
Eksempel: Udskrivning i op til
A3-format
Få pixel (Grovkornet billedkvalitet, men lille filstørrelse)
Eksempel: Et billede, der skal sendes som vedhæftelse til en e-mail
3072
2304
480
640
Pixel11
Identifikation af kameraets dele
Se flere oplysninger om betjening på siderne, der nævnes i parentes.
A (STEADY SHOT) knap (22)
B Udløserknap (21)
C POWER-knap/POWER-lampe
D Krog til håndledsrem
E Mikrofon
F Blitz (23)
G Objektiv
H Selvudløserlampe (24)/AF-lampe (61)
I Objektivdæksel
A Funktionsvælger (21, 28, 40)
B LCD-/berøringsskærm (17, 19)
C Ved optagelse: Zoom-knap (W/T) (22)
Ved visning: / (Zoom ved afspilning)-knap/ (Indeks)-knap
(27)
D (skærmtast) knap (19)
Tryk i længere tid på denne knap for at få vist (Opsætning)-skærmbilledet.
E (Kontakt til visning af skærmbillede) -knap (17)
Tryk i længere tid på denne knap for at
ændre lysstyrken af LCD-baggrundsbelysningen.
F Batteri/"Memory Stick Duo"-dæksel
G Adgangsindikator
H "Memory Stick Duo" åbning
I Åbning til batteriindsættelse
J Udløsergreb til batteri
5
6
7
8
9
1
2
3
4
2
1 3
4
5
6 789 0qaqsqd12
Identifikation af kameraets dele
K Multistik (bund)
Når du bruger en AC-LS5K-lysnetadapter (medfølger ikke)
Du kan ikke oplade batterienheden ved at tilslutte kameraet til AC-LS5K-lysnetadapteren. Brug batteriopladeren til at oplade batterienheden.
L Højttaler
M Stik til kamerastativ (bund)
Brug et kamerastativ med en skruelængde på under 5,5 mm. Hvis skruerne er længere end 5,5 mm, vil du ikke være i stand til at fastgøre kameraet sikkert til stativet, og du kan beskadige kameraet.
2 Til multistikket
1 Til DC IN-stik
3 Til stikkontaktv-mærke
Kabel til flerfunktions-terminal13
Indikatorer på skærmen
Se flere oplysninger om betjening på siderne, der nævnes i parentes.
Ved optagelse af stillbilleder
Ved optagelse af film
A
B
Skærm Beskrivelse
60min Resterende batteriz AE/AF-lås (21)
BRK Optagetilstand (21, 47)
Hvidbalance (44)
STBY
OPT
Standby/Optagelse af en film
Kameratilstand (Program)
(28)
Kameratilstand (Valg af motiv) (29)
Blitzindstilling (23)
1
2
3
4
5
B & W
1
2
3
4
5
60min
STBY
B & W
M
WB
SL
Blitzen oplades
Zoomskalering (22, 59)
Rødøjereduktion (60)
Skarphed (50)
Kontrast (50)
AF-lampe (61)
Målemetode (43)
VIVID
NATURAL
SEPIA B&W
Farvetilstand (42)
Skærm Beskrivelse
Histogram (17, 31)
NR langsom lukker
Når lukkerhastigheden bliver langsommere end en bestemt hastighed ved lav belysning, aktiveres NR
(Noise Reduction) langsom lukkerfunktion automatisk for at reducere billedstøjen.
+2.0EV Eksponeringsværdi (31)
F3.5 Aperturværdi
125 Lukkerhastighed
Skærm Beskrivelse
1.314
Indikatorer på skærmen
C
D
E
Skærm Beskrivelse
Billedstørrelse (25)
vises kun, når Multi
Burst er aktiveret.
FINE STD Billedkvalitet (46)
Optagemappe (64)
Denne vises ikke, når der anvendes intern hukommelse.
Resterende intern hukommelseskapacitet
Resterende "Memory
Stick"-kapacitet
00:00:00
[00:28:05]
Optagetid [maksimal optagetid]
1/30" Multi Burst-interval (49)
400 Resterende antal billeder, der kan optages
Selvudløser (24)
C:32:00 Selvdiagnosticerings-display (109)
ISO-tal (45)
±0.7EV Værdi for niveautrin (49)
Skærm Beskrivelse
Advarsel om vibration
Indikerer, at vibration måske vil betyde, at du ikke kan optage klare billeder pga. utilstrækkelig belysning. Selv om vibrationsadvarslen vises, kan du stadig optage billeder. Det anbefales dog, at du slår anti-slørfunktionen til, at du bruger blitz for at opnå bedre belysning, eller at du bruger et kamerastativ eller stabiliserer kameraet på anden måde (side 7).
3:2 7M 5M
1M 3M 2M
16:9 VGA
FINE
640
STD
640 160
1M
101
E Advarsel om lavt batteriniveau (109)
+ Kryds til punktmåling (43)
Ramme for AF-områdesøger (32)
Skærm Beskrivelse
STEADY SHOT (22)
Indikator for AF-områdesøgerramme (32)
AF-tilstand (59)
Makro/Forstørrelsesglas
(24)
1.0 m Forudindstillet fokuseringsafstand (32)
Skærm Beskrivelse
S AF M AF15
Indikatorer på skærmen
Ved afspilning af stillbilleder
Ved afspilning af film
A
B
M
1
2
3
4
VOL.
1
2
3
4
Skærm Beskrivelse
60min Resterende batteri
Optagetilstand (21, 47)
- Beskyt (52)
Udskriftsbestillingsmærke
(DPOF) (96)
N Afspille
Skift mappe (51)
Denne vises ikke, når der anvendes intern hukommelse.
Zoomskalering (26)
Tr i n
12/16
Afspilning billede for billede (48)
Skærm Beskrivelse
Histogram (17, 31)
vises, når histogramvisning er deaktiveret.
Afspilningsbjælke
Styringsguide (20)
M
1.316
Indikatorer på skærmen
CD
Skærm Beskrivelse
Billedstørrelse (25)
PictBridge-tilslutning (92)
Optagemappe (64)
Denne vises ikke, når der anvendes intern hukommelse.
Afspilningsmappe (51)
Denne vises ikke, når der anvendes intern hukommelse.
Resterende intern hukommelseskapacitet
Resterende "Memory
Stick"-kapacitet
101-0012 Mappe- og filnummer (51)
8/8 12/12 Billednummer/antal billeder, der er optaget i den valgte mappe
C:32:00 Selvdiagnosticerings-display (109)
00:00:12 Tæller
3:2 7M 5M
1M 3M 2M
16:9 VGA
FINE
640
STD
640 160
101
101
Skærm Beskrivelse
PictBridge-tilslutning (94)
Tag ikke kablet til flerbrugerterminalen ud, mens ikonet vises.
+2.0EV Eksponeringsværdi (31)
ISO-tal (45)
Målemetode (43)
Blitz
Hvidbalance (44)
500 Lukkerhastighed
F3.5 Aperturværdi
Afspilning af billede
2006 1 1
9:30 AM
Optaget dato/klokkeslæt for billedet, der afspilles
Juster lydstyrke
WB17
Ændring af skærmdisplayet
Hver gang du trykker på
(Skærmvisningsknap)-knappen, skifter visningen på følgende måde.
Ved at trykke længere på
(Skærmvisningsknap)-knappen kan du øge
LCD-baggrundsbelysningen.
Når du slår histogramvisningen til, vises billedoplysningerne ved afspilning.
Histogrammet vises ikke i følgende situationer:Under optagelse
– Når menuen vises.
– Når der optages film
Under afspilning
– Når menuen vises.
– I indekstilstand
– Når du bruger zoom under afspilning.
– Når du roterer stillbilleder.
– Under afspilning af film
Der kan være stor forskel på det viste histogram under optagelse og afspilning, når:– Blitzen udløses.
– Lukkerhastigheden er langsom eller høj.
Histogrammet vises muligvis ikke for billeder, som er optaget med andre kameraer.
Histogram til
Indikatorer fra
Indikatorer til
Histogramdisplay
(side 31)18
Brug af den interne hukommelse
Kameraet har ca. 56 MB intern hukommelse. Hukommelsen er ikke udskiftelig. Selv når der ikke er sat nogen "Memory Stick Duo" i kameraet, kan du optage billeder ved hjælp af denne interne hukommelse.
Film med billedstørrelsen indstillet til [640(Fin)] ka n ikke optages ved hjælp af den interne hukommelse.
Det anbefales, at du kopierer data (sikkerhedskopierer) uden fejl ved hjælp af en af følgende metoder.
Kopiering (sikkerhedskopi) af data på en "Memory Stick Duo"
Klargør en "Memory Stick Duo" med en kapacitet på 64 MB eller mere, og udfør derefter den procedure, som er beskrevet i [Kopier] (side 65).
Kopiering (sikkerhedskopi) af data på en harddisk i din computer
Udfør proceduren på siderne 76 til 79 uden en "Memory Stick Duo" sat i kameraet.
Du kan ikke kopiere billeddata på en "Mem ory Stick Duo" til den interne hukommelse.
Du kan kopiere data, der er lagret i den interne hukommelse, til en pc ved at tilslutte kameraet og en computer med et kabel til flerbrugerterminalen. Du kan imidlertid ikke kopiere data på en computer til den interne hukommelse.
Når en "Memory Stick Duo" indsættes
[Optagelse]: Der optages billeder på "Memory Stick
Duo".
[Afspilning]: Der afspilles billeder fra "Memory Stick
Duo".
[Menu, Opsætning osv.]: Du kan anvende forskellige funktioner til billeder på "Memory Stick Duo".
Når der ikke er isat en "Memory Stick Duo"
[Optagelse]: Der optages billeder ved hjælp af den interne hukommelse.
[Afspilning]: Billeder, der er lagret i den interne hukommelse, afspilles.
[Menu, Opsætning osv.]: Du kan anvende forskellige funktioner til billeder i den interne hukommelse.
Om billeddata lagret i den interne hukommelse
Intern hukommelse
B
B19
Grundlæggende betjening
Grundlæggende betjening
Betjen berøringspanelet
1 Tryk på (skærmtast) for at få vist knapperne på berøringspanelet.
Spring dette trin over, når funktionsvælgeren er indstillet til .
2 Tryk let med fingeren på knapperne på skærmen.
Tryk på (skærmtast) for at slå berøringspanelets knapper fra.
Om knapperne på berøringspanelet
Når det punkt, du ønsker at indstille, ikke vises på skærmen, skal du trykke på v/V for at skifte side.
Du kan vende tilbage til det forrige skærmbillede ved at trykke på .
Betjen berøringspanelet ved at trykke let på det med fingeren eller med den medfølgende malepen.
Tryk ikke på berøringspanelet med andre spidse genstande end den medfølgende malepen.
Tryk ikke mere end nødvendigt på LCD-skærmen.
Funktionsvælger
(skærmtast) knap
Berøringspanel
2M MENU
OFF
AUTO AUTO
OFF
2M MENU
OFF
AUTO AUTO
OFF20
Betjen berøringspanelet
Sådan skifter du billede ved at lade fingeren glide
Du kan lade din finger glide på skærmen under afspilningen for at skifte stillbillede eller spole en film hurtigt frem eller tilbage. Du kan bruge denne funktion ved at afbryde knapperne på berøringspanelet ved at trykke på (skærmtast).
Stillbilleder
Film
Afspilningszoom
Når de optagne billeder vises på et TV (side 71), kan du ikke skifte billede ved at lade fingeren glide.
Når du ser billeder, der er optaget i Multi Burst-tilstand, skal du trykke på skærmen for at holde pause i visningen. Lad din finger glide til højre eller venstre under en pause for at spole billederne frem eller tilbage ét billede ad gangen.
Billedet skifter, når du slipper med fingeren.
Tryk på skærmen for at starte afspilning.
Lad din finger glide til højre eller venstre for at spole en film hurtigt frem eller tilbage.
Tryk igen under afspilningen for at hold pause.
Når du lader din finger glide op, ned, til venstre eller til højre, flyttes den del af det zoomede billede, der er uden for skærmen, og den del af billedet, der ikke vises, trækkes ind i visningsområdet.
Forrige billede
Næste billede
STD
64021
Grundlæggende betjening
Nem optagelse af billeder (automatisk justeringsindstilling)
Proceduren til at begynde at tage billeder ved hjælp af standardindstillingerne er angivet nedenfor.
1 Vælg en tilstand med funktionsvælgeren.
Stillbillede (automatisk justeringstilstand): Vælg .
Film: Vælg .
2 Hold kameraet roligt, og hold armen ind til kroppen.
3 Optag med udløserknappen.
Stillbillede: 1Tryk på udløserknappen, og hold den halvvejs nede for at fokusere på motivet.z (AE/AF-lås)-indikatoren (grøn) blinker, der høres bip-lyde, indikatoren holder op med at blinke og forbliver tændt.
Funktionsvælger
Zoom-knap
(STEADY
SHOT)-knap
Udløserknap
(skærmtast)-knap
Berøringspanel
Anbring motivet i midten af fokuseringsområdet.22
Nem optagelse af billeder (automatisk justeringsindstilling)
2Tryk udløserknappen helt ned.
Film: Tryk udløserknappen helt ned.
Tryk udløserknappen helt ned igen for at stoppe optagelse.
Hvis du tager et stillbillede af et motiv, der er svært at fokusere på
Den korteste optageafstand er ca. 50 cm. Optag i nærbillede (Makro)-tilstand eller Forstørrelsesglas-tilstand (side 24), når du skal tage et motiv, der er tættere på end den korteste optageafstand.
Når kameraet ikke kan fokusere på et motiv automa tisk, blinker AE/AF-låseindikatoren langsomt, og der høres ikke noget bip. Stil ind på motivet igen, og fokuser igen.
De motiver, der er svære at fokusere på er:– Langt fra kameraet og mørkt
– Kontrasten mellem motivet og baggrunden er dårlig.
–G e n n e m g l a s
– Hurtig bevægelse
– Reflekterende lys eller med en blank finish
– Blitz
– Modlys
W/T Brug af zoom
Tryk på zoomknappen.
Når zoomskalaen overstiger 3×, bruge r kameraet funktionen Digital zoom.
Hvis du vil have oplysninger om [Digital zoom]-indstillingerne og billedkvaliteten, henvises der til side 59.
Kameraet zoomer langsomt under optagelse af en film.
Anti-slørfunktion
Anti-slørfunktionen aktiveres altid, når (Kamera) indstilles til [Auto].
Tryk udløserknappen halvejs ned for at bekræfte, at anti-slørfunktionen aktiveres, og se efter et (STEADY SHOT)-ikon på skærmen.
Bortset fra den automatiske [Auto] justeringsindstilling:Tryk på knappen (STEADY SHOT) for at annullere anti-slørfunktionen. Tryk på -knappen igen for at aktivere for anti-slørfunktionen.
Du kan ændre anti-slørfunktionen (side 62).
AE/AF-låsindikator23
Grundlæggende betjening
Nem optagelse af billeder (automatisk justeringsindstilling)
Tryk på (skærmtast) for at få vist knapperne på berøringspanelet.
Blitz (Valg af en blitz-indstilling til stillbilleder)
Tryk på -skærmen. Tryk på det ønskede punkt og derefter på .
Auto: Udløser blitz, når der ikke er tilstrækkelig lys eller baggrundsbelysning (standardindstilling)
Tvung. blitz ( )
Langsom synkro (Tvungen blitz) ( ): Lukkerhastigheden er langsom i mørke omgivelser, så der optages et klart billede af baggrunden, som ligger uden for blitzlyset.
Ingen blitz ( )
Blitzen udløses to gange. Første gang er for at justere lysmængden.
Under opladning af blitzen vises .
Indstilling af blitztilstand/Selvudløser/Makrooptagelse/Billedstørrelse
2M MENU
OFF
AUTO AUTO
OFF
Brug af blitzen til stillbilleder
Brug af selvudløseren
Fotografere nærbillede
Ændre billedstørrelse
SL24
Nem optagelse af billeder (automatisk justeringsindstilling)
Brug af selvudløseren
Tryk på -skærmen. Tryk på det ønskede punkt og derefter på .
10 sek ( ): Indstilling af selvudløseren med 10-sekunders forsinkelse
2 sek ( ): Indstilling af selvudløseren med 2-sekunders forsinkelse
Fra: Ikke brug af selvudløseren
Tryk på udløserknappen, selvudløserlampen blinker, og biplyden høres, indtil lukkeren betjenes.
Tryk på (skærmtast) for at annullere.
Hvis du bruger selvudløseren med 2-sekunders forsinkelse, kan du muligvis undgå sløring.
Makro/Forstørrelsesglas (fotografere nærbillede)
Tryk på -skærmen. Tryk på det ønskede punkt og derefter på .
Makro ( ): W-siden: Ca. 8 cm eller længere, T-siden: Ca. 25 cm eller længere væk
Forstørr.glas ( ): låst til W-siden: Ca. 1 cm til 20 cm
Fra: Makro fra
Makro
Det anbefales at indstille zoom helt til W-siden.
Fokuseringsområdet bliver smalt, og hele motivet er muligvis ikke helt i fokus.
Den automatiske fokuseringshastighed falder.
Forstørrelsesglas
Brug denne tilstand til endnu kortere afstande end (Makro) optagelse.
Optisk zoom er låst til W-siden og kan ikke bruges.
Når du trykker på zoomknappen, forstørres billedet ved hjælp af digital zoom.
Denne tilstand annulleres, hvi s du slukker for strømmen eller skifter til en anden tilstand.
Selvudløserlampe25
Grundlæggende betjening
Nem optagelse af billeder (automatisk justeringsindstilling)
Ændring af billedformat
Tryk på -skærmen. Tryk på det ønskede punkt og derefter på .
Flere oplysninger om billedformat, se side 10.
Standardindstillingerne er markeret med .
1) Billeder optages med det samme bredde-højde-forhold på 3:2 som fotopapir eller postkort osv.
2) Begge billedets kanter kan skæres af ved udskrivningen (side 106).
3) Ved at bruge en Memory Stick-åbning eller USB-forbindelse kan du opnå billeder i højere kvalitet.
Jo større billedstørrelse, desto højere billedkvalitet.
Jo flere billeder pr. sekund du afspiller, desto mere jævn bliver afspilningen.
Billedformat Retningslinjer Antal billeder Udskrivning
7M (3072×2304) Op til A3/11×17" udskrift Mindre
Flere
Fin
Grovkornet
3:2
1)
(3072×2048) Bredde-højde-forholdet 3:2
5M (2592×1944) Op til A4/8×10" udskrift
3M (2048×1536) Op til 13×18cm/5×7"udskrift
2M (1632×1224) Op til 10×15cm/4×6" udskrift
VGA(E-mail)
(640×480)
Til e-mail
16:9(HDTV)
2)

(1920×1080)
Til visning på 16:9 HDTV
3)
Filmbilledstørrelse Billede/sekund Retningslinjer for brug
640(Fin) (640×480) Ca. 30 Vis på tv (høj kvalitet)
640(Standard) (640×480) Ca. 17 Vis på tv (standard)
160 (160×112) Ca. 8 Til e-mail26
Vis/slet billeder
1Vælg med funktionsvælgeren.
2 Vælg et billede med / .
Film: Tryk på B.
Tilbagespoling/Hurtig fremspoling: / (Tilbage til normal afspilning: B)
Lydstyrke: Tryk på [MENU] t [Lydstyrke] t +/– for at justere t [Afslut].
Stop afspilning: x
Film med billedformatet [160] vises i et mindre format.
Sådan sletter du billeder
Få vist det billede, du ønsker at slette, og tryk derefter på [MENU] t [Slet] t [Slet] t [OK].
Sådan annullerer du sletningen
Tryk på [Afslut] i 2 eller [Fortryd] i 3.
Sådan vises et forstørret billede (afspilningszoom)
Tryk på , mens der vises et stillbillede.
Tryk på for at fortryde zoom.
Sådan gemmes forstørrede billeder: [Beskær] (side 57)
Funktionsvælger
(Afspilningszoom)-knap
(Indeks)/
(Afspilningszoom)-knap
Berøringspanel
123
MENU x1.0
1.3
Justér sekvensen: v/V/b/B
Annullér afspilningszoom27
Grundlæggende betjening
Vis/slet billeder
Visning af et indeksskærmbillede
Tryk på (Indeks). Tryk på det billede, du ønsker at få vist, på enkeltskærmbilledet.
Tryk på b/B for at få vist det forrige/næste indeksskærmbillede.
Hvis du trykker på (Indeks) igen, vises 12-billede indeksskræmbilledet.
Sådan slettes billeder i indekstilstand
1 Tryk på [MENU] t [Slet] t [Vælg], når indeksskærmbilledet vises.
2 Tryk på det billede, du ønsker at slette, for at få vist (Slet)-indikatoren.
3 Tryk på [OK] t [OK].
Hvis du vil slette billederne i mappen, skal du vælge [Alle i denne mappe] i trin 1 i stedet for [Vælg].
Grøn udvælgelsesramme
Sådan annulleres et valg
Tryk på det billede, du ønsker at slette, for at slå -indikatoren på billedet fra.28
Avanceret betjening
Valg af den ønskede kamerafunktion
Brug funktionsvælgeren til at vælge tilstanden.
I denne håndbog er den tilgængelige position for menupunktet som vist i det følgende.
Indstilling af optagetilstand
Optageindstillinger for stillbilleder
Du kan vælge mellem tre tilstande, når du skal optage billeder: Auto, Program og Valg af motiv. Auto-tilstanden er indstillet som standard. Udfør trinnene herunder for at ændre den aktuelle indstilling til en anden tilstand end [Auto].
1 Tryk på (skærmtast).
2 Tryk på (Kamera).
3 Tryk på den ønskede tilstand.
Auto: Automatisk justeringsindstilling
Giver dig mulighed for let optagelse, hvor indstillingerne justeres automatisk (side 21).
Program (P): Automatisk programmeret optageindstilling
Giver mulighed for at optage med eksponeringen justeret automatisk (både lukkerhastigheden og blændeværdien). Du kan også vælge forskellige indstillinger ved hjælp af menuen.
Oplysninger om tilgængelige funktioner t (side 40): Indstillinger for valg af motiv
Giver dig mulighed for at optage med forvalgte indstillinger afhængigt af motivet (side 29).
P
Afspil/rediger Optagelse af film
(skærmtast)-knap
Utilgængelig Tilgængelig29
Avanceret betjening
Valg af den ønskede kamerafunktion
Følgende indstillinger er forudbestemt, så de passer til billedet ud fra forholdene.
*Lukkerhastigheden bliver langsommere, så det anbefales at bruge et kamerastativ.
Valg af motiv: Valg af den bedste tilstand til motivet
Høj følsomhed
Gør det muligt at optage billeder uden blitz ved lav belysning med reduceret slør.
Tusmørke*
Muliggør natoptagelser på lang afstand, uden at den mørke atmosfære ved omgivelserne går tabt.
Tusm. portræt*
Egnet til portrætoptagelser på mørke steder. Muliggør optagelse af skarpe billeder af personer på mørke steder, uden at den mørke atmosfære ved omgivelserne går tabt.
Blødt snap
Muliggør optagelse af hudfarver med lysere og varmere toner, så billederne bliver smukkere. Hertil kommer, at soft-fokuseringseffekten skaber en blid atmosfære til portrætter af personer, blomster osv.
Panorama
Fokuserer på et fjernt motiv til optagelse af landskaber osv.
Højhast.-lukker
Muliggør optagelse af motiver i bevægelse udendørs eller på andrelyse steder.
Lukkerhastigheden bliver hurtigere, så billeder, der optages på mørke steder, bliver mørkere.
Strand
Ved optagelse ved hav- eller søbredden bliver det blå vand optaget tydeligt.
Sne
Brug denne tilstand ved optagelse af sekvenser med sne eller andre steder, hvor hele skærmen ser hvidud, for at undgå forringede farver, og få tydelige billeder.
Fyrværkeri*
Muliggør optagelse af fyrværkeri ial dets glans. 30
Valg af den ønskede kamerafunktion
Funktionerne kan ikke kombineres Ved valg af motiv
En kombination af funktioner bestemmes af kameraet for at opnå en passende optagelse af et billede ud fra forholdene omkring motivet. Visse funktioner er ikke tilgængelige, afhængigt af
Valg af motiv.
( : du kan vælge den ønskede indstilling)
Makro/
Forstørrelsesglas
Blitz
AF-afstandsmåler
Forudindstillet fokus
Hvidbalance
Burst/
Ekspone-ringsniveau/
Multi Burst
Blitzniveau
/— —
—/— — —
/— Auto/ —
/—
—/— /
/— /
/— /
/— /
—/— — — —
SL WB31
Avanceret betjening
Valg af den ønskede kamerafunktion
1 Tryk på (skærmtast).
2 Sæt (Kamera) til en anden indstilling end [Auto], og tryk derefter på .
3 Tryk på (EV).
4 Vælg en værdi ved at trykke på v(lysere)/V(mørkere).
Flere oplysninger om eksponering, se side 8.
Kompensationsværdien kan indstilles i intervaller på 1/3EV.
Hvis et motiv optages under ekstremt lyse eller mørke forhold, eller hvis blitzen bruges, er justeringen af eksponering muligvis ikke effektiv.z Justering EV (Eksponeringsværdi) ved visning af et histogram
Et histogram er et diagram, som viser et billedes lysstyrke. Tryk på (skærmvisningsknap) flere gange for at få vist histogrammet på skærmen.
Diagrammet indikerer et lyst billede, når overvægten er mod højre, og et mørkt billede, når overvægten er mod venstre. Vælg [Program] eller en tilstand til valg af motiv for (Kamera), og juster EV , mens du kontrollerer eksponeringen ved hjælp af histogrammet.
A Antal pixel
B Lysstyrke
Histogrammet vises også i følgende tilfælde, men her kan du ikke justere eksponeringen.
– Når (Kamera) indstilles til [Auto]
– Ved afspilning af et enkelt stillbillede
(EV): Manuel justering af eksponeringen
2M MENU
OFF
OFF
AUTO P
0EV
EV
-2.0EV
EV
0EV
EV
+2.0EV
Lys Mørk
A
B32
Valg af den ønskede kamerafunktion
Du kan ændre fokuseringsmetoden. Brug menuen, når det er svært at opnå korrekt fokus med automatisk fokuseringsindstilling.
1 Tryk på (skærmtast).
2 Sæt (Kamera) til en anden indstilling end [Auto], og tryk derefter på .
3 Tryk på 9 (Fokus).
4 Tryk på den ønskede indstilling.
Standardindstillingerne er markeret med .
9 (Fokus): Ændring af fokuseringsmetoden
Multi-AF
(Multipunkts-AF)
(Stillbillede )
(Film )
Fokuserer automatisk på et motiv i hele afstandsmålerens ramme.
Denne funktion er praktisk, når motivet ikke er i centrum af rammen.
Center-AF
()
Fokuserer automatisk på et motiv i centrum af områdesøgerens ramme.
Anvendt sammen med funktionen AF-lås giver dette dig mulighed for at optage i den ønskede billedkomposition.
Spot-AF (Flexibel Spot-AF)
()
Ved at flytte AF-afstandsmålerens ramme til det ønskede sted på skærmen kan du fokusere på et meget lille motiv eller et smalt område.
Hvis du vil indstille Fleksibel Spot AF, skal du se side 33.
Det er en praktisk funktion, når du bruger et kamerastativ til optagelsen, og motivet er uden for centerområdet.
Sørg for at holde kameraet stille, når du optager et motiv i bevægelse, så motivet ikke afviger fra områdesøgerens ramme.
Ramme for AF-områdesøger
Indikator for AF-afstandsmålerramme
Ramme for AF-afstandsmåler
Indikator for AF-afstandsmålerramme
Ramme for AF-afstandsmåler
Indikator for AF-afstandsmålerramme33
Avanceret betjening
Valg af den ønskede kamerafunktion
AF står for Auto-fokus.
Oplysningerne om afstandsindstillingerne ved [Fokus] er omtrentlige. Hvis du peger opad eller nedad med objektivet, øges fejlen.
Når du optager film, anbefales [Multi-AF], da AF virker selv med en vis mængde vibrationer.
Når du bruger digital zoom eller AF-lampe, prioriteres AF-bevægelse for motiver i eller tæt på rammens centrum. I dette tilfælde blinker indikatoren , eller , og AF-afstandsmålerens ramme vises ikke.
Visse funktioner er ikke tilgængelige, afhængigt af motivindstillingen (side 30).
Sådan bruger du [Spot-AF]
A Sæt (Kamera) til en anden indstilling end [Auto], og tryk derefter på .
B Tryk på 9 (Fokus)t [Spot-AF].
C Tryk på (skærmtast) for at slå menuen fra.
D Tryk der, hvor du ønsker at fokusere optagelsen.
(ubegrænset afstand) Fokuserer på motivet ved hjælp af en tidligere indstillet afstand til motivet. (Forudindstillet fokus)
Når et motiv optages gennem et net eller gennem vinduesglas, er det svært at opnå korrekt fokus med automatisk fokuseringsindstilling. I disse tilfælde er det praktisk at bruge
[Fokus].
7.0m
3.0m
1.0m
0.5m34
Visning af billeder som et diasshow
Du kan få vist en serie billeder med effekter og musikledsagelse (diasshow).
Billeder, der er lagret i "Memory Stick Duo" eller i den interne hukommelse, afspilles.
Regulere musikkens lydstyrke
Tryk på (skærmtast) under afspilning, og tryk derefter på +/– for at justere lydstyrken.
Eller tryk på [Lydstyrke] i menuen, og juster lydstyrken, før du starter diasshowet.
Sådan afbrydes diasshowet midlertidigt
Tryk på skærmen.
Tryk på [Fortsæt] for at genoptage. Diasshowet genoptages fra det billede, hvor du holdt pause, men musikken begynder imidlertid fra begyndelsen.
Vise det foregående/næste billede
Tryk på / under pause.
Sådan annulleres diasshowet
Tryk på [Afslut] under pause.
Du kan ikke afspille et diasshow, mens du er tilsluttet PictBridge.
Sådan indstilles diasshow-indstillingerne
Du kan indstille, hvordan diasshowet skal udføres.
A Tryk på [MENU] t [Diasshow].
B Tryk på det menupunkt, du vil indstille.
C Tryk på den ønskede indstilling og derefter på .
Diasshow
Male
Slet
Lydstyrke
A Sæt funktionsvælgeren på .
2 Tryk på [MENU]t
[Diasshow]t[Start].
3 Diasshowet starter.ppp35
Avanceret betjening
Visning af billeder som et diasshow
Følgende indstillinger er tilgængelige.
Standardindstillingerne er markeret med .
Ved indstilling til [Enkel], [Nostalgisk], [Stilfuld] eller [Aktiv]:– Der vises kun stillbilleder.
– Når billederne optages med Multi Burst, vises det første billede i den kontinuerte billedserie.
Der afspillet ikke musik (indstillet til [Fra]) under et [Normal] diasshow. Filmlyden høres.
Effekter
Enkel Et enkelt diasshow, som er egnet til et stort udvalg af sekvenser.
Nostalgisk Et stemningsfyldt diasshow, som gengiver atmosfæren i en filmsekvens.
Stilfuld Et stilfuldt diasshow, der kører i et jævnt tempo.
Aktiv Et diasshow i højt tempo, der er egnet til aktive sekvenser.
Normal Et grundlæggende diasshow, som skifter billeder med foruddefinerede mellemrum.
Musik
Den forudindstillede Musik afhænger af den effekt, du har valgt.
Music1 Standardindstillingen for et [Enkel] diasshow.
Music2 Standardindstillingen for et [Nostalgisk] diasshow.
Music3 Standardindstillingen for et [Stilfuld] diasshow.
Music4 Standardindstillingen for et [Aktiv] diasshow.
Fra Indstillingen for et [Normal] diasshow. Ingen musik tilgængelig.
Billede
Mappe Afspiller alle billederne i den valgte mappe.
Alle Afspiller alle billederne i en "Memory Stick Duo" i rækkefølge.
Gentag
Til Afspiller billeder i en kontinuerlig løkke.
Fra Når alle billeder er blevet afspillet, slutter diasshowet.36
Visning af billeder som et diasshowz Tilføjelse/ændring af musikfiler
Du kan overføre en bestemt musikfil fra dine cd'er eller MP3-filer til kameraet, som afspilles under diasshowet. Du kan overføre musikken ved [Hent musik] i menuen (Opsætning) ved hjælp af softwaren
"Music Transfer" (medfølger), der er installeret på en computer. Yderligere oplysninger findes på side 88 og
90.
Du kan optage op til fire stykker musik med kameraet (de fire forudindstillede stykker musik (Musik 1-4) kan erstattes med dem, du har overført).
Den maksimale længde af hver musikfil til musikafspilning med kameraet er 180 sekunder.
Hvis du ikke kan afspille en musikfil på grund af, at filen er beskadiget eller på anden måde ikke fungerer, skal du udføre [Format musik] (side 66) og overføre musikken igen.
Interval
3 sek Indstiller visningsintervallet af billeder til et [Normal] diasshow.
5 sek
10 sek
30 sek
1 min
Start Starter diasshowet.37
Avanceret betjening
Maling eller påsætning af stempler på billeder
Du kan male eller sætte stempler på stillbilleder og gemme dem separat. Brug malepennen
(medfølger) til denne handling.
Du kan ikke male eller sætte stempler på Multi Burst-billeder eller film.
Når du ser optagne billeder på et TV (side 71), kan du ikke male billederne.
Sådan får du vist malingen
1 Sæt funktionsvælgeren på .
2 Tryk på [MENU] t [Male].
Sådan males tegn eller grafik
A Tryk på .
B Vælg linjetykkelse.
Tryk på knappen til valg af tykkelse, derefter på den ønskede tykkelse og derefter på .
C Mal tegnene eller grafikken.
Stempling
A Tryk på .
B Vælg et stempel.
Tryk på knappen til valg af stempel, derefter på det ønskede stempel og derefter på .
C Anbring stemplet på billedet.
1
2
3
4
5
6789
A (pen) knap
B (stempel) knap
C (sletteværktøj) knap
D Knap til valg af tykkelse/stempel
E Knap til valg af farve
F (tilbage) knap
G (slet alt) knap
H (gem intern hukommelse) knap/
("Memory Stick" gem) knap
I (afslut) knap38
Maling eller påsætning af stempler på billeder
Ændring af farven på linjen eller stemplet
Tryk på knappen til valg af farve, derefter på den ønskede farve og derefter på .
Den valgte farve anvendes til både linjen og stemplet.
Sådan foretages korrektioner
Tryk på , skrub derefter på den del, du ønsker at slette, med malepennen. Tryk i modsat fald på for at gå tilbage til den tidligere tilstand (hvis du trykker på igen, vender den tilbage til den seneste tilstand).
Du kan vælge tykkelsen på sletteværktøjet på samm e måde, som du gør for pennen, ved at bruge knappen til valg af tykkelse. Den valgte tykkelse anvendes til både linjen og sletteværktøjet.
Sletning af al maling
A Tryk på .
"Ryd alle" vises.
B Tryk på [OK].
Al maling forsvinder fra billedet.
Tryk på [Fortryd] for at annullere handlingen.
Sådan gemmes malingen
A Tryk på (eller ).
"Gem" vises.
B Tryk på [OK].
Det tilpassede billede optages i optagemappen som den nyeste fil.
Tryk på [Fortryd] for at annullere handlingen.
Billedet gemmes i [VGA] billedstørrelse og [Fint] billedkvalitet.
Sådan afsluttes maletilstand
A Tryk på .
"Afslut" vises.
B Tryk på [OK].
Tryk på [Fortryd] for at annullere handlingen.
Hvis du trykker på , før du gemmer billedet, går malingen tabt. Sørg for at gemme malingen ved at trykke på / , hvis du vil gemme den.39
Brug af menuen
Brug af menuen
Brug af menupunkter
1 Indstil funktionsvælgeren.
Forskellige punkter er tilgængelige, afhængigt af funktionsvælgerens indstilling og (Kamera) menuindstillingerne.
2 Tryk på (skærmtast) for at få vist knapperne på berøringspanelet.
Når funktionsvælgeren er indstillet til , skal du springe denne handling over.
3 Tryk på [MENU] for at få vist menuen.
4 Tryk på det punkt, du vil indstille.
5 Tryk på indstillingen.
6 Tryk på (skærmtast) for at slå menuen fra.
Hvis der ikke vises et v/V-mærke, er der nogle punkter, som ikke vises på skærmen. Tryk på v/V-mærket for at skifte skærmbillede.
Du kan ikke indstille punkter, som ikke kan vælges.
Funktionsvælger
(skærmtast)-knap
Berøringspanel
WB
ISO
COLOR
Farvetilstand
Normal
Målemetode
Multi
Hvidbalance
ISO
Auto
Auto40
Flere oplysninger om betjening
1 side 39
Menupunkter
De tilgængelige menupunkter varierer afhængigt af funktionsvælgerens position. Kun de tilgængelige menupunkter vises på skærmen.
*Betjeningen er begrænset svarende til Valg af motiv (side 30).
( : tilgængelig)
Funktionsvælgerens position:Auto Program Scene
Menu til optagelse (side 42)
COLOR (Farvetilstand) — — —
(Målemetode) — —
WB (Hvidbalance) — —
ISO — — —
(B.kvalitet) — — —
Mode (Opt.funktion) — —
BRK (Niveautrin) — * ——
(Interval) — * ——
(Blitzniveau) — * ——
(Kontrast) — — — —
(Skarphed) — — — —
(Opsætning) —
M41
Brug af menuen
Menupunkter Flere oplysninger om betjening
1 side 39
*Kun tilgængelig til zoom under afspilning.
( : tilgængelig)
Funktionsvælgerens position:Auto Program Scene
Menu for visning (side 51)
(Diasshow) — — — —
(Male) — — — —
(Slet) — — — —
(Lydstyrke) — — — —
(Mappe) — — — —
- (Beskyt) — — — —
DPOF — — — —
(Udskriv) — — — —
(Tilpas) — — — —
(Roter) — — — —
(Del) — — — —
(Opsætning) — — — —
(Beskær)* ————42
Flere oplysninger om betjening
1 side 39
Optagemenu
Standardindstillingerne er markeret med .
Du kan ændre billedets livagtighed, ledsaget af effekter.
Du kan kun vælge [S-H] og [Sepia] ved optagelse af film.
Når [Multi Burst] vælges, indstilles farvetilstanden til [Normal].
COLOR (Farvetilstand): Ændring af billedets livagtighed eller tilføjelse af specielle effekter
Normal
Vivid (VIVID) Indstiller billedet til lys og dyb farve.
Naturlig (NATURAL) Indstiller billedet til rolig farve.
Sepia (SEPIA) Indstiller billedet til sepia.
S-H (B & W) Indstiller billedet til sort-hvid.43
Brug af menuen
Optagemenu Flere oplysninger om betjening
1 side 39
Vælger den målemetode, som indstiller, hvilken del af motivet der skal måles på for at bestemme eksponeringen.
Flere oplysninger om eksponering, se side 8.
Ved brug af Punktmåling eller Centreret måling, anbefales det at indstille 9 (Fokus) til [Center-AF] for at fokusere på målepositionen (side 32).
(Målemetode): Valg af målemetode
Multi (Måling på flere mønstre)
Deler motivet op i flere områder, og måler hvert område.
Kameraet bestemmer en afbalanceret eksponering.
Centreret (Centreret måling)
()
Måler centrum af et billede og bestemmer eksponeringen baseret på motivets lysstyrke på dette sted.
Spot (Punktmåling)
()
Måler kun en del af motivet.
Denne funktion er praktisk, når motivet belyses bagfra, eller når der er kraftig kontrast mellem motivet og baggrunden.
Kryds til punktmåling
Placeres på motivet44
Optagemenu Flere oplysninger om betjening
1 side 39
Indstiller farvetonerne svarende til lysforholdene i en situation, hvor f.eks. farverne på et billede ser mærkelige ud.
WB (Hvidbalance): Justering af farvetoner
Auto Justerer hvidbalancen automatisk.
Dagslys ( ) Justerer for udendørsbelysning, natoptagelser, neonlys, fyrværkeri, solopgang eller forhold lige før eller efter solnedgang.
Overskyet ( ) Justerer for en overskyet himmel.
Fluorescens ( ) Justerer for flourescerende belysning.
Skinnende(n) Justerer for steder, hvor lysforholdene ændres hurtigt, f.eks. i en festsal, eller under kraftig belysning, f.eks. i et fotostudie.45
Brug af menuen
Optagemenu Flere oplysninger om betjening
1 side 39
Flere oplysninger om hvidbalancen, se side 9.
Under flourescerende belysning, som blinker, f ungerer hvidbalancen måske ikke korrekt, selvom du vælger [Fluorescens] ( ).
Undtagen i tilstandene [Blitz] ( ) indstilles [WB] til [Auto], når blitzen udløses.
Visse funktioner er ikke tilgængelige, afhængigt af motivindstillingen (side 29).
Vælger en lysfølsomhed med ISO-enheder. Jo større tal, desto højere er lysfølsomheden.
Flere oplysninger om ISO-følsomhed, se side 8.
Bemærk, at der ofte opstår mere støj i billedet, når ISO-følsomheden øges.
[ISO] er indstillet til [Auto] ved Valg af motiv.
Ved optagelse under lysere forhold øger kamera et automatisk tonegengivelsen og hjælper med at forhindre, at billederne bliver hvidlige (undtagen, når [ISO] er indstillet til [80] eller [100]).
Blitz ( ) Justerer for blitzforholdene.
Du kan ikke vælge dette punkt ved optagelse af film.
ISO: Vælger en lysfølsomhed
Auto Vælg et højt tal ved optagelse i mørke omgivelser eller ved optagelse af et motiv, der bevæger sig med høj hastighed.
Vælg et lavt tal for at opnå en høj billedkvalitet.
80
100
200
400
800
1000
WB
WB
Stort nummer Lille nummer46
Optagemenu Flere oplysninger om betjening
1 side 39
Vælger stillbilledets kvalitet.
(B.kvalitet): Vælger stillbilledets kvalitet
Fint (FINE) Optager med høj kvalitet (lav komprimering).
Når (Kamera) indstilles til [Auto], vælges [Fint].
Standard (STD) Optager med standardkvalitet (høj komprimering).47
Brug af menuen
Optagemenu Flere oplysninger om betjening
1 side 39
Vælger, hvorvidt kameraet udfører kontinuert optagelse, når du trykker på udløserknappen.
Mode (Opt.funktion): Vælger metoden til kontinuert optagelse
Normal Optager ikke uafbrudt.
Burst ( ) Optager det maksimale antal billeder i rækkefølge (se den følgende tabel), når du trykker på udløserknappen og holder den nede.
Når "Optager" forsvinder, kan du optage det næste billede.
Blitzen er indstillet til (ingen blitz).
Eksp.niv (BRK) Optager en serie på tre billeder, hvor eksponeringsværdierne automatisk ændres.
Hvis du ikke kan bestemme de n rigtige eksponering, skal du optage i Exp Brktg-tilstand ved at ændre eksponeringsværdien.
Du kan bagefter vælge billedet med den bedste eksponering.
Blitzen er indstillet til (ingen blitz).
Multi Burst ( ) Optager 16 billeder i rækkefølge som en stillbilledfil, når du trykker på udløserknappen.
Størrelsen af billeder, der er optaget i Multi Burst-tilstanden, er
1M.
Dette er f.eks. praktisk, hvis du vil kontrollere din form ved sport.
Du kan vælge Multi Burst-lukkerintervallet i tilstanden
[Interval] (side 49).
Billederne vises i sekvens på kameraets skærm.
Billedet udskrives som et enkelt billede med 16 billeder.
Blitzen er indstillet til (ingen blitz).
M48
Optagemenu Flere oplysninger om betjening
1 side 39
Om [Burst]
Ved optagelse med selvudløseren optages en serie på maksimalt fem billeder.
Optageintervallet er ca. 0,92 sekunder.
Når batteriniveauet er lavt, elle r når den interne hukommelse eller "Memory Stick Duo" er fuld, stopper
Burst-funktionen.
Du kan muligvis ikke optage billeder i Burst-tilstanden afhængig af Valg af motiv (side 30).
Det maksimale antal fortløbende optagelser
(Enheder: billeder)
Om [Eksp.niv]
Fokus og hvidbalancen justeres for det første billede, og disse indstillinger bruges også til de øvrige billeder.
Når eksponeringen justeres manuelt (side 31), ændres eksponeringen baseret på den justerede lysstyrke.
Optageintervallet er ca. 1 sekunder.
Hvis motivet er for lyst eller for mørkt, kan du muligvis ikke optage korrekt med den valgte værdi for eksponeringsniveau.
Du kan muligvis ikke optage billeder i Eksponeringsniveau-tilstand afhængig af Valg af motiv (side 30).
Om [Multi Burst]
Du kan afspille billeder i rækkefølge, der er optag et med Multi Burst ved brug af følgende procedurer:– Pause/genoptag: Tryk på X.
– Afspil billede for billede: Tryk på c/C i pausetilstanden. Tryk på B for at genoptage afspilning i serier.
Det er ikke muligt at anvende følge nde funktioner i Multi Burst-tilstanden:–S m a r t z o o m
– Opdeling af en serie af billeder i Multi Burst-tilstand
– Udtrækning eller sletning af et billede i en serie af billeder, der er optaget i Multi Burst-tilstand
– Indstilling af billedintervallet til en anden tilstand end [1/30], når (Kamera) er indstillet til [Auto]
Ved afspilning af en serier billeder, der er optaget med Multi Burst, ved hjælp af en computer eller et kamera, der ikke er udstyret med Multi Burst-funktionen, vises billedet som et enkelt billede med 16 enkeltbilleder.
Du kan muligvis ikke optage billeder i Multi Burst-tilstanden afhængig af Valg af motiv (side 30).
Kvalitet
Format
Fint Standard
7M 5 8
3:2 5 8
5M 6 11
3M 9 17
2M 15 27
VGA(E-mail) 85 100
16:9(HDTV) 15 2749
Brug af menuen
Optagemenu Flere oplysninger om betjening
1 side 39
Optager en serie på tre billeder, hvor eksponeringsværdierne automatisk ændres.
BRK (Niveautrin) vises ikke ved visse valg af motiv.
Vælger billedintervallet i [Multi Burst]-tilstand (side 47).
(Interval) vises ikke ved visse valg af motiv.
Justerer mængden af blitzlys.
Ændring af blitzindstilling, se side 23.
Du kan muligvis ikke indstille blitzniveauet afhængig af Valg af motiv (side 30).
BRK (Niveautrin): Skifter EV i [Eksp.niv]-tilstanden
±1.0EV Ændrer eksponeringsværdien med plus eller minus 1,0EV.
±0.7EV Ændrer eksponeringsværdien med plus eller minus 0,7EV.
±0.3EV Ændrer eksponeringsværdien med plus eller minus 0,3EV.
(Interval): Vælger billedintervallet i [Multi Burst]-tilstand
1/30 (1/30") Vælg [Multi Burst] i [Mode] først, og indstil derefter det
ønskede rammeinterval i [Interval]. Når du vælger en anden funktion end [Multi Burst], er denne funktion ikke tilgængelig
(side 47).
1/15 (1/15")
1/7.5 (1/7.5")
(Blitzniveau): Justerer mængden af blitzlys
+ ( +) Mod +: Giver et højere blitzniveau.
Normal
– ( –) Mod –: Giver et lavere blitzniveau.
M50
Optagemenu Flere oplysninger om betjening
1 side 39
Justerer billedets kontrast.
Justerer billedets skarphed.
Se side 58.
(Kontrast): Justerer billedets kontrast
+ ( ) Mod +: Øger kontrasten.
Normal
– ( ) Mod –: Reducerer kontrasten.
(Skarphed): Justerer billedets skarphed
+ ( ) Mod +: Gør billedet skarpere.
Normal
– ( ) Mod –: Gør billedet blødere.
(Opsætning): Ændring af opsætningsindstillinger
Mod + Mod –
Mod + Mod –51
Flere oplysninger om betjening
1 side 39
Brug af menuen
Visningsmenu
Afspiller optagne billeder i rækkefølge med effekter og ledsaget af musik.
Se side 34.
Maler tegn eller grafik på stillbilleder.
Se side 37.
Sletter unødvendige billeder.
Se side 26.
Justerer lydstyrken.
Se side 26.
Vælger mappen med det billede, du vil afspille, når du bruger kameraet med "Memory Stick
Duo".
1 Vælg den ønskede mappe med v/V .
2 Tryk på [OK].
(Diasshow): Afspilning af en serie billeder
(Male): Maling på stillbilleder
(Slet): Sletning af billeder
(Lydstyrke): Justerer lydstyrken
(Mappe): Valg af mappen til visning af billeder
OK Se fremgangsmåden nedenfor.
Fortryd Annullerer valget.52
Visningsmenu Flere oplysninger om betjening
1 side 39z Om mapper
Kameraet gemmer billeder i en angiven mappe på en "Memory Stick Duo". Du kan ændre mappen eller oprette en ny.
Sådan opretter du en ny mappe t [Opret lagr.mappe] (side 64)
Sådan ændres mappen til optagelse af billeder t [Skift lagr.mappe] (side 65)
Når der er oprettet flere mapper på "Memory Stick Duo", og det første eller sidste billede i mappen vises, kan du se følgende indikatorer.: Flytter til den forrige mappe.: Flytter til den næste mappe.: Flytter til enten den forrige eller den næste mappe.
Beskytter billeder mod utilsigtet sletning.
Sådan beskyttes billeder i enkeltbilledtilstand
1 Vis det billede, du vil beskytte.
2 Tryk på [MENU] for at få vist menuen.
3 Tryk på v/V for at få vist [-] (Beskyt), og tryk derefter på den.
4 Tryk på [Beskyt].
Billedet er beskyttet, og indikatoren - (Beskyt) vises på billedet.
5 Hvis du vil beskytte andre billeder, skal du få vist det ønskede billede med / og derefter trykke på [Beskyt].
Sådan beskyttes billeder i indekstilstand
1 Tryk på (Indeks) for at få vist indeksskærmbilledet.
2 Tryk på [MENU] for at få vist menuen.
3 Tryk på [Beskyt] t [Vælg].
4 Tryk på det billede, du vil beskytte.
Der vises en grøn --indikator på det valgte billede.
- (Beskyt): Forhindring af sletning ved et uheld
Beskyt (-) Se fremgangsmåden nedenfor.
Afslut Afslutter beskyttelsesfunktionen.
-
- (grøn)53
Brug af menuen
Visningsmenu Flere oplysninger om betjening
1 side 39
5 Gentag trin 4 for at beskytte andre billeder.
6 Tryk på [OK] t [OK].
Hvis du vil beskytte alle billederne i mappen, skal du trykke på [Beskyt] t [Alle i denne mappe] t
[Til].
Sådan annulleres beskyttelsen
I enkeltbilledtilstand
Få vist det billede, du ønsker at beskytte, og tryk på [MENU] t [Beskyt] t [Beskyt].
I indekstilstand
1 Vælg det billede, som du vil ophæve beskyttelsen for, i trin 4 under "Sådan beskyttes billeder i indekstilstand".
2 Gentag handlingen ovenfor for alle billeder, hvor beskyttelsen skal ophæves.
3 Tryk på [OK] t [OK].
Sådan ophæves beskyttelsen af alle billeder i mappen
Vælg [Alle i denne mappe] i trin 3 af "Sådan beskyttes billeder i indekstilstand", og tryk derefter på [Fra].
Bemærk, at formatering af den interne hukommelse el ler "Memory Stick Duo" sletter alle data, som er gemt på optagemediet, selvom billederne er beskyttet, og disse billeder kan ikke gendannes.
Det kan tage et stykke tid at beskytte et billede.
Tilføjer et -mærke (Udskriftsbestilling) på billeder, som du vil udskrive (side 96).
Se side 92.
Du kan ændre billedstørrelsen for et optaget billede (Tilpas) og gemme det som en ny fil. Det oprindelige billede bevares efter tilpasning.
DPOF: Tilføjelse af et udskriftsbestillingsmærke
(Udskriv): Udskrivning af billeder ved hjælp af en printer
(Tilpas): Ændring af billedformatet for et optaget billede
Lille størrelse Stor størrelse54
Visningsmenu Flere oplysninger om betjening
1 side 39
1 Viser det billede, du vil tilpasse.
2 Tryk på [MENU] for at få vist menuen.
3 Tryk på v/V for at få vist (Tilpas), og tryk derefter på den.
4 Tryk på den ønskede størrelse og derefter på [OK].
Det tilpassede billede optages i optagemappen som den nyeste fil.
Du finder flere oplysninger om Billedstørrelse på side 10.
Du kan ikke ændre størrelsen på film eller Multi Burst-billeder.
Når du ændrer fra en lille størrelse til en stor størrelse, forringes billedets kvalitet.
Du kan ikke ændre et billedformat på 3:2 eller 16:9.
Når du ændrer størrelse på et 3:2- eller 16:9-billede, vises de øverste og nederste sorte dele af billedet.
Roterer et stillbillede.
1 Vis det billede, der skal roteres.
2 Tryk på [MENU] for at få vist menuen.
3 Tryk på v/V for at få vist (Roter), og tryk derefter på den.
4 Vælg [ ] for at rotere billedet.
5 Tryk på [OK].
Du kan ikke rotere beskyttede billeder, film eller Multi Burst-billeder.
Du kan muligvis ikke rotere billeder, som er optaget med andre kameraer.
Når du får vist billeder på en computer, afspejles oplysningerne om billedrotation muligvis ikke, afhængigt af softwaren.
7M Du finder flere oplysninger om billedformat på side 25.
5M
3M
2M
VGA
(Roter): Rotering af et stillbillede
Roterer et billede. Se fremgangsmåden nedenfor.
OK Bestemmer rotationen. Se fremgangsmåden nedenfor.
Fortryd Annullerer rotationen.55
Brug af menuen
Visningsmenu Flere oplysninger om betjening
1 side 39
Klipper film eller sletter unødvendige scener af film. Dette er en anbefalet funktion, når kapaciteten af den interne hukommelse eller "Memory Stick Duo" er utilstrækkelig, eller når du vedhæfter film til dine e-mail-meddelelser.
Bemærk, at den originale film slettes, og at nu mmeret springes over. Bemærk også, at du ikke kan gendanne filer, når du først har klippet dem.
Eksempel: Klipning af en film med nummeret 101_0002
I dette afsnit vises et eksempel på opdeling af en film med nummeret 101_0002 og sletning af den i den følgende filkonfiguration.
1 Klipning af scene A.
Opdele
101_0002 opdeles i 101_0004 og 101_0005.
2 Klipning af scene B.
Opdele
101_0005 opdeles i 101_0006 og 101_0007.
(Del): Beskæring af film
OK Se fremgangsmåden nedenfor.
Fortryd Annullerer opdeling.
Del
Filmens forløb ,
Del
1 2
101_0002
101_0003
3
101_0001
1 2 3 AB
101_0002
101_0004
12 3 B A
101_000556
Visningsmenu Flere oplysninger om betjening
1 side 39
3 Sletning af scene A og B, hvis de er unødvendige.
Slet Slet
4 Kun de ønskede scener bliver tilbage.
Procedure
1 Vis den film, der skal opdeles.
2 Tryk på [MENU] for at få vist menuen.
3 Tryk på v/V for at få vist (Del), og tryk derefter på den.
4 Tryk på [OK].
Afspilningen af filmen startes.
5 Tryk på x ved det ønskede klippepunkt.
Når du ønsker at justere klippepunktet, skal du trykke på c/C (billede tilbage/frem).
Tryk på B, hvis du vil ændre klippepunktet. Afspilningen af filmen startes igen.
6 Tryk på [OK] t [OK].
Filmen klippes.
De klippede film tildeles nye numre og registreres derefter som de nyeste filer i den valgte optagemappe.
Du kan ikke klippe følgende slags billeder.
– Stillbilleder
– Film, der ikke er tilstrækkelige lange til at klippe (kortere end 2 sekunder)
– Beskyttede film (side 52)
Se side 58.
(Opsætning): Ændring af opsætningsindstillinger
13
101_0004 101_0007
101_0006
AB 2
13 2
101_000657
Brug af menuen
Visningsmenu Flere oplysninger om betjening
1 side 39
Optager et forstørret billede (side 26) som en ny fil.
1 Tryk på [MENU] under zoom under afspilning for at få vist menuen.
2 Tryk på (Beskær).
3 Tryk på billedformatet.
4 Tryk på [OK].
Billedet optages, og det oprindelige billede vises igen.
Det beskårede billede optages som den nyeste fil i den valgte optagemappe, og det oprindelige billede bevares.
Kvaliteten af beskårne billeder kan blive forringet.
Du kan ikke klippe til en billedstørrelse på billedformat 3:2 eller 16:9.
(Beskær): Optagelse af et forstørret billede
7M Du finder flere oplysninger om billedformat på side 25.
5M
3M
2M
VGA58
Brug af skærmbilledet Opsætning
Brug af opsætningsindstillinger
Du kan ændre standardindstillingerne ved hjælp af (Opsætning)-skærmen.
1 Tryk på (skærmtast) for at få vist knapperne på berøringspanelet.
Når funktionsvælgeren er indstillet til , skal du springe denne handling over.
2 Tryk på [MENU] for at få vist menuen.
3 Tryk på V for at få vist (Opsætning), og tryk derefter på den.
4 Tryk på v/V for at få vist det punkt, du
ønsker at indstille, og tryk derefter på det.
5 Tryk på det punkt, du vil indstille.
Det valgte punkt skifter til blå og indstilles.
Tryk på (skærmtast) for at slå skærmbilledet (Opsætning) fra.
Hvis du vil tilbage til menuen fra skærmbilledet (Opsætning), skal du trykke på gentagne gange.
Tryk lukkerknappen halvvejs ned for at gå tilbage til optagetilstand fra skærmbilledet (Opsætning).
Når menuen ikke vises
Tryk på (skærmtast) i længere tid for at få vist skærmbilledet (Opsætning).
Sådan annulleres indstillingen af (Opsætning)
Tryk på [Fortryd], hvis den vises. Hvis denne mulighed ikke vises, skal du vælge den forrige indstilling igen.
Indstillingen gemmes, også nå r der slukkes for strømmen.
Funktionsvælger
(skærmtast)-knap
Berøringspanel
Filnummer
Serie
USB-tilslut
Auto
Video ud
NTSC
Urindstilling
Opsætning3
2006 1 1 10:35:25 AM59
Flere oplysninger om betjening
1 side 58
Brug af skærmbilledet Opsætning
Kamera 1
1
Standardindstillingerne er markeret med .
Vælger betjeningsindstillingen for automatisk fokusering.
Vælger digital zoom. Kameraet forstørrer billedet ved hjælp af optisk zoom (op til 3×). Når zoomskalaen overstiger 3×, bruger kameraet enten funktionen Smart eller Præcision

TXT / PDF

Available 10 files for DCR-TRV265E View all >
HelpDrivers Since March 2000