Sony DCR-TRV265E Download Manual

2006 Sony Corporation 2-887-235-91(1)
Digital stillbildskamera
Bruksanvisning till
Cyber-shot
DSC-T50
Innan du använder enheten bör du läsa igenom hela den här bruksanvisningen och
”Handledning” noggrant och sedan spara dem för framtida referens.
Innehållsförteckning
Grundläggande hantering
Avancerad hantering
Använda menyn
Använda inställningsskärmen
Visa bilder på en TV-skärm
Använda datorn
Skriva ut stillbilder
Felsökning
Övrigt
Register
VKLICKA!
SE2
Att observera när det gäller användning av kameran
”Memory Stick”-typer som kan användas (medföljer ej)
Det IC-lagringsmedium som används i den här kameran är ”Memory Stick Duo”. Det finns två olika typer ”Memory Stick”.
”Memory Stick Duo”: Du kan använda
”Memory Stick Duo” i den här kameran.
”Memory Stick”: Du kan inte använda
”Memory Stick” i den här kameran.
Inga andra minneskort kan användas.
Mer information om ”Memory Stick Duo” finns på sid. 113.
När du använder ett ”Memory Stick
Duo” med ”Memory Stick”-kompatibel utrustning
Du kan använda ”Memory Stick Duo” om du placerar det i en Memory Stick Duo-adapter (medföljer ej).
Memory Stick Duo-adapter
Om ”InfoLITHIUM”-batteriet
Innan du använder kameran för första gången laddar du upp batteriet (medföljer).
Batteriet går att ladda up p även om det inte är helt urladdat. Det går också att använda batteriet
även när det bara är delvis uppladdat.
Om du vet med dig att det kommer att dröja innan du använder batteriet igen, bör du använda det tills det är tomt och sedan ta ur det från kameran och förvara det på ett torrt och svalt ställe. Det är viktigt för att batteriet ska fortsätta att fungera.
Mer information om vilket batteri du kan använda finns på sid. 115.
Carl Zeiss-objektivet
Kameran är utrustad med ett Carl Zeiss-objektiv, känt för att ge skarpa bilder med utmärkt kontrast.
Tillverkningen av objektivet på den här kameran styrs av ett kvalitetssäkringssystem som certifierats av
Carl Zeiss i överensstämmelse med de kvalitetskrav som gäller för Carl Zeiss i
Tyskland.
Att tänka på när det gäller LCD-skärmen och objektivet
LCD-skärmen är tillverkad med mycket hög precision – över 99,99% av bildpunkterna är aktiva. Trots det kan det förekomma enstaka små punkter som alltid är svarta och/eller alltid lyser vitt, rött, blått eller grönt på LCD-skärmen.
Detta är dock normalt och beror på tillverkningsmetoden, och påverkar inte de bilder som lagras på något sätt.
Funktionsstörningar kan inträffa om LCD-skärmen eller objektivet utsätts för direkt solljus en längre tid. Tänk dig för innan du lämnar kameran i närheten av ett fönster eller lägger den ifrån dig utomhus.
Tryck inte på LCD-skärmen. Skärmen kan missfärgas vilket i sin tur kan leda till funktionsstörningar.
På kalla platser kan de t hända att det uppstår efterbilder på LCD-skärmen. Det är inte ett tecken på att något är fel.
Var försiktig så att du inte råkar stöta till objektivet och utsätt det inte för våld av något slag.
Bilderna som förekommer i bruksanvisningen
Fotoexemplen som förekommer i denna bruksanvisning är reproduktioner, och inte bilder som tagits med den här kameran.
Svarta, vita, röda, blåaeller gröna punkter3
Innehållsförteckning
Att observera när det gäller användning av kameran......2
Grundläggande tekniker för bättre bilder............7
Skärpa – Hur du ställer in skärpan på ett motiv ......... 7
Exponering – Justering av ljusstyrkan........... 8
Färg – Belysningens inverkan ............. 9
Kvalitet – ”Bildkvalitet” och ”bildstorlek” ...... 10
Delarnas namn.............11
Indikatorer på skärmen .............13
Ändra visningen på skärmen.....17
Använda internminnet ..............18
Använd pekskärmen ................19
Ta bilder så enkelt som möjligt (Automatiska inställningar)........21
Visa/Radera bilder........26
Välja önskad kamerafunktion ..............28
Välja tagningsläge................ 28
Scenval: Välja bästa läget för ett visst sceneri......... 29
(EV): Ställa in exponeringen manuellt...... 31
9 (Skärpa): Ändra skärpeinställningsmetod .......... 32
Visa bilder som diabildsvisning ...........34
Måla på eller sätta stämplar på stillbilder .........37
Grundläggande hantering
Avancerad hantering4
Innehållsförteckning
Använda menyalternativen .......... 39
Menyalternativ ......... 40
Tagningsmeny.............. 42
COLOR (Färgläge): Ändra bildens livlighet eller lägga till effekter
(Mätmetod): Välja mätmetod
WB (Vitbalans): Justera färgtonerna
ISO: (Ställa in ljuskänsligheten)
(Bildkvalitet): Välja kvalitet för stillbilder
Mode (Insp.sätt): Välja läge för kontinuerlig tagning
BRK (Gafflingssteg): Ställa in hur exponeringsvärdet ska skiftas i läget [Gaffling]
(Intervall): Med det här alternativet ställer du in intervallet mellan bildrutorna i läget
[Multi burst]
(Blixtnivå): Ställa in mängden blixtljus
(Kontrast): Ställa in bildkontrasten
(Skärpa): Ställa in bildskärpan
(Inst.): Ändra inställningsalternativen
Visningsmeny............... 51
(Diabildsvisn.): Spela upp en bildserie
(Måla): Måla på stillbilder
(Radera): Radera bilder
(Volym): Ställa in volymen
(Mapp): Välja mapp för visning av bilder
- (Skydda): Förhindra oönskad radering
DPOF: Lägga till en utskriftsmarkering
(Skriv ut): Skriva ut bilder med en skrivare
(Ändra storl.): Ändra bildstorlek på en inspelad bild
(Rotera): Rotera stillbilder
(Dela): Klippa filmer
(Inst.): Ändra inställningsalternativen
(Trimma): Spela in en förstorad bild
Använda menyn
M5
Innehållsförteckning
Använda inställningsalternativen.............58
Kamera 1 ................59
Kamera 2 ................62
Internminne.............63
Format
Memory Stick..........64
Inställningar 1 ..........66
Inställningar 2 ..........67
Inställningar 3 ..........68
Inställningar 4 ..........70
Visa bilder på en TV-skärm .......71
Använda inställningsskärmen
Visa bilder på en TV-skärm
1
AF-metod
Digital zoom
Rögödereduc.
AF-lampa
2
Autom. granskn. STEADY SHOT
Format
Skapa lagr.mapp
Byt lagr.mapp
Kopiera
1
Ladda ner musik Formatera musik
2
LCD-bakgr.bel.
Pip
Språk
Initialisera
3
Filnummer
USB-ansl.
Video ut
Klockinställning
4
Kalibrering6
Innehållsförteckning
Använda en Windows-dator...... 73
Installera programvaran (medföljer)................. 75
Kopiera bilder till datorn ............76
Visa bildfiler som är lagrade på en dator med hjälp av kameran (med ett
”Memory Stick Duo”)................ 83
Använda programvaran ”Picture Motion Browser” (medföljer)............... 84
Använda programvaran ”Music Transfer” (medföljer)................ 88
Använda en Macintosh-dator .............. 89
Hur du skriver ut stillbilder......... 91
Direktutskrift med en PictBridge-kompatibel skrivare ................ 92
Utskrift i en fotoaffär................. 96
Felsökning....... 98
Varningsindikatorer och meddelanden ..........109
Använda kameran utomlands — Strömförsörjning ................. 112
Om ”Memory Stick”................ 113
Om ”InfoLITHIUM”-batteriet .............. 115
Om batteriladdaren ................116
Register......... 117
Använda datorn
Skriva ut stillbilder
Felsökning
Övrigt
Register7
Grundläggande tekniker för bättre bilder
När du trycker ner avtryckaren halvvägs ställer kameran automatiskt in skärpan (Autofokus).
Kom ihåg att du bara ska trycka ner avtryckaren halvvägs.
Ta stillbilder när det är svårt att ställa in skärpan t [Skärpa] (sid. 32)
Om bilden är suddig trots att skärpan är inställd kan det bero på kameraskakningar. t Se
”Tips för att undvika suddiga bilder” (följande avsnitt).
Skärpa
Hur du ställer in skärpan på ett motiv
Tryck ned avtryckaren helt.
Tryck ned avtryckaren halvvägs.
AE/AF-låsindikatorblinkar , tänds/piper
Tryck sedan ned avtryckaren helt.
Tips för att undvika suddiga bilder
Håll kameran stadigt; låt armarna ta stöd mot kroppen. Försök att ta stöd emot ett träd eller en byggnad. Du kan också använda självutlösaren med 2 sekunders fördröjning, aktivera bildstabiliseringsfunktionen eller använda ett stativ. Använd blixten när du tar bilder där belysningen är svag.
Skärpa Exponering Färg Kvalitet
I det här kapitlet beskrivs grunderna för hur du använder kameran. Här får du veta hur du använder olika funktioner på kameran genom att peka på knapparna på skärmen (sid. 19).min8
Grundläggande tekniker för bättre bilder
Du kan skapa olika bildeffekter genom att variera exponeringen och ISO-känsligheten.
Exponeringen är den mängd ljus som släpps in i kameran när du öppnar slutaren.
Justera ISO-känsligheten
ISO-värdet är ett mått på känsligheten och ger en uppskattning av hur mycket ljus en kameraenhet (eller en fotografisk film) tar emot. Även om exponeringen är densamma blir bilderna olika beroende på ISO-känsligheten.
Justera ISO-känsligheten, se sid. 45.
Exponering
Justering av ljusstyrkan
Överexponering
= för mycket ljus
Bilden blir vitaktig
I läget automatiska inställningar ställs exponeringen automatiskt in på ett lämpligt värde. Du kan också ställa in exponeringen manuellt på följande sätt.
Justering av exponeringsvärdet
(EV):Du kan justera den exponering som kameran har ställt in (sid. 31).
Mätmetod:Du kan bestämma vilket parti av motivet som ska mätas för exponeringsinställningen (sid. 43).
Korrekt exponering
Underexponering
= för lite ljus
Bilden blir mörkare
Hög ISO-känslighet
Bilderna blir ljusa även när du fotograferar där det är mörkt.
Samtidigt ökar störningarna i bilden.
Låg ISO-känslighet
Bilderna blir mjukare.
Å andra sidan kan bilderna bli för mörka när exponeringen inte är tillräcklig.
Slutartid = Den tid under vilken kameran släpper in ljus
Bländare = Storleken på den öppning som ljuset kommer in igenom
ISO = Inspelningskänslighet
Exponering:9
Grundläggande tekniker för bättre bilder
Motivets skenbara färg påverkas av belysningsförhållandena.
Exempel: Färgerna i en bild påverkas av belysningsförhållandena
I läget automatiska inställningar ställs färgtonerna in automatiskt.
Du kan också ställa in färgtonerna manuellt med hjälp av alternativet [Vitbalans] (sid. 44).
Färg
Belysningens inverkan
Väder/belysning Dagsljus Molnigt Lysrör Glödlampa
Ljusets egenskaper Vitt (standard) Blåaktigt Blåtonat Rödaktigt10
Grundläggande tekniker för bättre bilder
En digital bild består av ett antal små punkter som kallas för bildpunkter (”pixlar”).
Ju fler bildpunkterna är, desto större blir bilden och desto mer minne tar den upp, men samtidigt blir bilden mer detaljerad. ”Bildstorleken” är ett mått på antalet bildpunkter. Även om det inte går att se skillnaden på kameraskärmen blir såväl detaljerna som databearbetningstiden annorlunda när bilden skrivs ut eller visas på en datorskärm.
Förhållandet mellan bildpunkter och bildstorlek
Välja bildstorlek som du vill använda (sid. 25)
Välja bildkvalitet i kombination med komprimeringsgrad (sid. 46)
Du kan ställa in komprimeringsgraden när du sparar digitala bilder. Om du väljer en hög komprimeringsgrad försvinner en del fina detaljer, men filerna blir mindre.
Kvalitet
”Bildkvalitet” och ”bildstorlek”
1 Bildstorlek: 7M
3072 bildpunkter × 2304 bildpunkter = 7 077 888 bildpunkter
2 Bildstorlek: VGA(E-Mail)
640 bildpunkter × 480 bildpunkter = 307 200 bildpunkter
Bildpunkt
Många bildpunkter
(högre bildkvalitet, men större filer)
Exempel: För utskrift i upp till A3-format
Få bildpunkter
(sämre bildkvalitet, men mindre filer)
Exempel: Bilder som ska skickas via email
3072
2304
480
640
Bildpunkter11
Delarnas namn
Se sidorna inom parentes för mer information om hur de olika delarna används.
A (STEADY SHOT)-knapp (22)
B Avtryckare (21)
C POWER-knapp/POWER-lampa
D Ögla för handlovsrem
E Mikrofon
F Blixt (23)
G Objektiv
H Självutlösarlampa (24)/AF-belysning
(61)
I Linsskydd
A Lägesomkopplare (21, 28, 40)
B LCD-skärm/pekskärm (17, 19)
C Vid fotografering: Zoomknapp (W/T)
(22)
Vid visning: /
(Uppspelningszoom)-knapp/
(index)-knapp (27)
D (skärmtangent)-knapp (19)
Visa skärmen (Inst.) genom att trycka lite längre på den här knappen.
E (Skärmvisningsomkopplare)-knapp
(17)
Ändra LCD-skärmens bakgrundsbelysning genom att trycka på den här knappen lite längre.
F Batteri/”Memory Stick Duo”-skydd
G Åtkomstlampa
H ”Memory Stick Duo”-fack
I Batterifack
J Batteriutmatningsknapp
5
6
7
8
9
1
2
3
4
2
1 3
4
5
6 789 0qaqsqd12
Delarnas namn
K Multikontakt (på undersidan)
När du använder nätadaptern AC-LS5K
(medföljer ej)
Du kan inte ladda batteriet genom att ansluta kameran till nätadaptern AC-LS5K. Ladda istället upp batteriet med hjälp av batteriladdaren.
L Högtalare
M Stativfäste (på undersidan)
Använd ett stativ med en skruvlängd på högst 5,5 mm. Det går inte att skruva fast kameran ordentligt på stativ med en skruv som är längre än 5,5 mm. Med en sådan skruv riskerar du också att skada kameran.
2 Till multi-kontakten
1 Till DC IN-kontakten
3 Till ett vägguttagv -märke
Multikabel13
Indikatorer på skärmen
Se sidorna inom parentes för mer information om hur de olika delarna används.
När du tar stillbilder
När du spelar in film
A
B
Visning Betydelse
60min Återstående batteritidz AE/AF-lås (21)
BRK Inspelningsläge (21, 47)
Vitbalans (44)
STBY
INSP
Standbyläge/filminspelning
Kameraläge (Program) (28)
Kameraläge (Scenval) (29)
Blixtläge (23)
1
2
3
4
5
60 min
B & W
1
2
3
4
5
60min
STBY
B & W
M
WB
SL
Blixtuppladdning
Zoomningsgrad (22, 59)
Rödögereducering (60)
Skärpa (50)
Kontrast (50)
AF-lampa (61)
Mätmetod (43)
VIVID
NATURAL
SEPIA B&W
Färgläge (42)
Visning Betydelse
Histogram (17, 31)
Slutarbrusreducering
När slutartiden blir längre
än en viss tid i svag belysning, aktiveras automatiskt NR
(slutarbrusreduceringen), så att bildstörningarna minskas.
+2.0EV Exponeringsvärde (31)
F3.5 Bländarvärde
125 Slutartid
Visning Betydelse
1.314
Indikatorer på skärmen
C
D
E
Visning Betydelse
Bildstorlek (25)
visas bara när Multi burst är aktiverat.
FINE STD Bildkvalitet (46)
Inspelningsmapp (64)
Visas inte när internminnet används.
Återstående internminneskapacitet
Återstående ”Memory
Stick”-kapacitet
00:00:00
[00:28:05]
Inspelningstid [maximal inspelningstid]
1/30" Multi burst-intervall (49)
400 Antalet återstående bilder du kan ta
Självutlösare (24)
C:32:00 Självdiagnosfunktion (109)
ISO-värde (45)
±0.7EV Gafflingssteg (49)
Visning Betydelse
Vibrationsvarning
Ger en varning om att vibrationer kan göra det omöjligt att ta skarpa bilder på grund av att belysningen
är otillräcklig. Du kan ta bilder även om vibrationsvarningen visas.
Du bör ändå aktivera bildstabiliseringsfunktionen, använda blixt för att få bättre belysning, använda stativ eller stabilisera kameran på något annat sätt
(sid. 7).
E Varning för svagt batteri
(109)
+ Spotmätningshårkors (43)
3:2 7M 5M
1M 3M 2M
16:9 VGA
FINE
640
STD
640 160
1M
101
Autofokusram (32)
Visning Betydelse
STEADY SHOT (22)
Autofokusramindikator
(32)
AF-metod (59)
Makro/Förstoringsglas (24)
1.0m Förinställt fokusavstånd
(32)
Visning Betydelse
S AF M AF15
Indikatorer på skärmen
Vid visning av stillbilder
Vid uppspelning av filmer
A
B
M
1
2
3
4
60 min
STOPP BAK FRAM
VOL.
1
2
3
4
60 min
Visning Betydelse
60min Återstående batteritid
Inspelningsläge (21, 47)
- Bildskydd (52)
Utskriftsmarkering (DPOF)
(96)
N Uppspelning
Mappbyte (51)
Visas inte när internminnet används.
Zoomningsgrad (26)
Steg
12/16
Uppspelning bildruta för bildruta (48)
Visning Betydelse
Histogram (17, 31)
visas när histogramvisningen är avstängd.
Uppspelningsstapel
Kontrollguide (20)
M
1.316
Indikatorer på skärmen
CD
Visning Betydelse
Bildstorlek (25)
PictBridge-anslutning (92)
Inspelningsmapp (64)
Visas inte när internminnet används.
Uppspelningsmapp (51)
Visas inte när internminnet används.
Återstående internminneskapacitet
Återstående ”Memory
Stick”-kapacitet
101-0012 Nummer på mapp-fil (51)
8/8 12/12 Bildnummer/Antal inspelade bilder i den valda mappen
C:32:00 Självdiagnosfunktion (109)
00:00:12 Räkneverk
3:2 7M 5M
1M 3M 2M
16:9 VGA
FINE
640
STD
640 160
101
101
Visning Betydelse
PictBridge-anslutning (94)
Koppla inte bort multikabeln när ikonen visas.
+2.0EV Exponeringsvärde (31)
ISO-värde (45)
Mätmetod (43)
Blixt
Vitbalans (44)
500 Slutartid
F3.5 Bländarvärde
Uppspelad bild
2006 1 1
9:30 AM
Inspelningsdatum och inspelningstid för den uppspelade bilden
Ställ in volymen
WB17
Ändra visningen på skärmen
Varje gång du trycker på
(Skärmvisningsomkopplare)-knappen
ändras det som visas på skärmen på följande sätt.
Du kan öka bakgrundsbe lysningen på LCD-skärmen genom att hålla
(Skärmvisningsomkopplare)-knappen nedtryckt längre.
När histogramvisningen är aktiverad visas bildinformationen under uppspelning.
Histogrammet visas inte i följande situationer:Under tagning
– När menyn visas.
– När du spelar in filmer
Under uppspelning
– När menyn visas.
– I indexläget
– När du använder uppspelningszoomen.
– När du roterar stillbilder.
– Under uppspelning av filmer
Det kan var stora skillnader mellan det histogram som visas och under tagning och det som visas vid uppspelning när:– Blixten utlöses.
– När slutartiden är lång eller kort.
Det kan hända att inget histogram visas för bilder som är tagna med andra kameror.
60min
60min
Histogrammet visas
Indikatorerna släckta
Indikatorerna visas
Histogramvisning
(sid. 31)18
Använda internminnet
Kameran har ett internminne på ungefär 58 MB. Det här minnet går inte att ta ut. Även om det inte sitter något ”Memory Stick Duo” i kameran kan du ta bilder med hjälp av internminnet.
Filmer med bildstorleken inställd på [640(Fi n)] går inte att spela in på internminnet.
Du bör under alla förhållanden kopiera (säkerhetskopiera) bilddata på något av följande sätt.
Kopiera (säkerhetskopiera) data till ett ”Memory Stick Duo”
Förbered ett ”Memory Stick Duo” med en kapacitet på minst 64 MB, och utför sedan proceduren som beskrivs i avsnittet [Kopiera] (sid. 65).
Kopiera (säkerhetskopiera) data till en dators hårddisk
Utför proceduren på sidorna 76 till 79 utan något ”Memory Stick Duo” isatt i kameran.
Det går inte att kopiera bilddata från ett ”Memory Stick Duo” till internminnet.
Genom att ansluta kameran till en dator med en multikabel, kan du kopiera de data som sparats i internminnet till en dator. Du kan däremot inte kopiera data från datorn till internminnet.
När du har satt i ett ”Memory Stick Duo”
[Inspelning]: Bilderna spelas in på ”Memory Stick Duo”.
[Uppspelning]: Bilderna på ”Memory Stick Duo” spelas upp.
[Meny, inställningar osv.]: Du kan utföra olika funktioner på de bilder som du har sparat på ”Memory
Stick Duo”.
När inget ”Memory Stick Duo”är isatt
[Inspelning]: Bilderna spelas in på internminnet.
[Uppspelning]: Bilderna som spelats in på internminnet spelas upp.
[Meny, inställningar osv.]: Du kan utföra olika funktioner på de bilder som du har sparat på internminnet.
Om bilddata som sparats i internminnet
Internminne
B
B19
Grundläggande hantering
Grundläggande hantering
Använd pekskärmen
1 Visa knapparna på pekskärmen genom att trycka på (skärmtangent).
Hoppa över det här steget när lä gesomkopplaren är ställd på .
2 Rör lätt vid knapparna på skärmen med fingret.
Du släcker pekskärmsknappa rna genom att trycka på
(skärmtangent).
Om knapparna på pekskärmen
Om det alternativ du vill ställa in inte visas på skärmen byter du skärmsida genom att peka på v/V.
Du återvänder till föregående skärm genom att peka på .
Du använder pekskärmen genom att trycka lätt på den med fingret, eller med den medföljande ritpennan.
Tryck aldrig på pekskärmen med andra spetsiga föremål än den medföljande ritpennan.
Tryck inte hårdare än nödvändigt på LCD-skärmen.
Lägesomkopplare
(skärmtangent)-knapp
Pekskärm
2M MENU
OFF
AUTO AUTO
OFF
2M MENU
OFF
AUTO AUTO
OFF
Bildstorlek 9 bld
7M
5M
3M
7M
3:2 3:2
5M
3M20
Använd pekskärmen
Byta bild genom att dra med fingret
Du kan växla mellan stillbilder och snabbspola en film framåt/bakåt under uppspelning genom att dra med fingret på skärmen. För att använda den här funktionen måste du först stänga av pekskärmsknapparna genom att trycka på (skärmtangent)-knappen.
Stillbilder
Filmer
Uppspelningszoom
När du visar inspelade bilder på en TV (sid. 71) kan du inte växla bilder genom att dra fingret på skärmen.
Under visning av bilder som är tagna i Multi burst-läget pekar du på skärmen för att göra paus i uppspelningen. Under paus går du en bildruta framåt eller bakåt genom att dra fingret åt höger eller vänster.
En ny bild visas när du släpper upp fingret.
Starta uppspelningen genom att peka på skärmen.
Du kan snabbspola en film bakåt eller framåt genom att dra fingret åt höger eller åt vänster.
Du kan göra paus genom att peka en gång till under uppspelning.
När du drar fingret uppåt, ne dåt, åt vänster eller höger, kommer dolda delar av bilden (en bild som du zoomat in så pass mycket att den inte syns helt och hållet på skärmen) fram på skärmen.
2M
3/9
101-0012
2006 1 1
9:30AM
60min
TILLBAKA NÄSTA
Föregående bild
Nästa bild
3/9
101-0012
2006 1 1
9:30AM
00:00:00
STD
640 60min
TILLBAKA NÄSTA SPELA
1.3
FLYTTA21
Grundläggande hantering
Ta bilder så enkelt som möjligt (Automatiska inställningar)
Hur du gör för att börja ta bilder med standardinställningarna visas nedan.
1 Välj ett läge med lägesomkopplaren.
Stillbild (automatiska inställningar): Välj .
Film: Välj .
2 Håll kameran stadigt – stöd armarna mot kroppen.
3 Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.
Stillbild: 1Fokusera genom att hålla avtryckaren halvvägs intryckt.
En blinkande grön z (AE/AF-lås)-indikator visas, en ljudsignal hörs och indikatorn slutar sedan att blinka och lyser i stället med fast sken.
Lägesomkopplare
Zoomknappp
(STEADY
SHOT)-knapp
Avtryckare
(skärmtangent)-knapp
Pekskärm
Se till att motivet befinner sig i mitten av fokusramen.22
Ta bilder så enkelt som möjligt (Automatiska inställningar)
2Tryck ned avtryckaren helt.
Film: Tryck ned avtryckaren helt.
Du avbryter inspelningen genom att trycka ned avtryckaren helt igen.
Ta stillbilder av motiv som är svåra att ställa in skärpan på
Det minsta avståndet för tagning är ca 50 cm. Ta bilderna i närbildsläget (Makro) eller i förstoringsglasläget (sid. 24) när du fotograferar motiv som befinner sig närmare än tagningsavståndet.
När kameran inte automatiskt kan fokusera på motivet börjar AE/AF-låsindikatorn blinka långsamt och ingen ljudsignal hörs. Komponera om bilden och försök sedan fokusera igen.
Motiv som kan vara svåra att fokusera på är:– Mörka motiv som befinner sig långt bort
– När kontrasten mellan motiv och bakgrund är dålig.
– Motiv som befinner sig på andra sidan av en glasyta
– Motiv som rör sig fort
– Motiv som reflekterar ljus eller med en blank yta
– Motiv som blinkar
– Motiv i motljus
W/T Använda zoomfunktionen
Tryck på zoomknappen.
När zoomförstoringen överskrider 3× anvä nder kameran den digitala zoomfunktionen.
Mer information om inställningarna för [Digital zoom] och bildkvalitet finns på sid. 59.
När du spelar in film zoomar kameran långsamt.
Bildstabiliseringsfunktion
Bildstabiliseringsfunktionen är alltid aktiverad när (Kamera) är ställd på [Auto].
Om du vill veta om bildstabiliseringsfunktionen är aktiverad trycker du in avtryckaren halvvägs och ser sedan efter om (STEADY SHOT)-ikonen visas på skärmen.
Andra lägen än läget [Auto]:Du stänger av bildstabiliseringsfunktionen genom att trycka på (STEADY SHOT)-knappen. Du aktiverar bildstabiliseringsfunktionen genom att trycka på -knappen en gång till.
Du kan ändra bildstabiliseringsläget (sid. 62).
60min
AE/AF-låsindikator23
Grundläggande hantering
Ta bilder så enkelt som möjligt (Automatiska inställningar)
Visa knapparna på pekskärmen genom att trycka på (skärmtangent).
Blixt (välja blixtläge för stillbilder)
Peka på på skärmen. Peka på önskat alternativ och peka sedan på .
Auto: Utlöses när belysningen eller bakgrundsbelysningen är otillräcklig (standardinställning)
Forcerad blixt ( )
Långs. synk. (forcerad blixt på) ( ): Slutartiden är lång i dålig belysning för att bakgrunden, som är utom räckhåll för blixten, ska komma med ordentligt.
Ingen blixt ( )
Blixten utlöses två gånger. Förs ta gången blixten utlöses är för att rätt mängd ljus ska ställas in.
När blixten laddas upp visas .
Ställa in blixtläge/självutlösare/makroinspelning/bildstorlek
2M MENU
OFF
AUTO AUTO
OFF
Använda blixten för stillbilder
Använda självutlösaren
Ta närbilder
Ändra bildstorleken
Blixt
Auto
Forcerad blixt
Långs. synk.
Ingen blixt
SL24
Ta bilder så enkelt som möjligt (Automatiska inställningar)
Använda självutlösaren
Peka på på skärmen. Peka på önskat alternativ och peka sedan på .
10 s ( ): Självutlösaren är inställd på 10 sekunders fördröjning
2 s ( ): Självutlösaren är inställd på 2 sekunders fördröjning
Av: Utan att använda självutlösaren
När du trycker på avtryckaren börjar självutlösarens lampa blinka och en ljudsignal hörs tills slutaren aktiveras.
Om du vill avbryta trycker du på (skärmtangent).
I vissa lägen kan du få skarpare bilder om du anvä nder självutlösaren med en fördröjning på 2 sekunder.
Makro/Förstoringsglas (Närbildstagning)
Peka på på skärmen. Peka på önskat alternativ och peka sedan på .
Makro ( ): W-sidan: Ca 8 cm eller mer , T-sidan: Ca 25 cm eller mer
Förstoringsglas ( ): låst till W-sidan: Ca 1 cm till 20 cm
Av: Makro av
Makro
Du bör ställa zoomen så långt det går mot W-sidan.
Skärpedjupet minskar och det är inte sä kert att hela motivet kommer i fokus.
Autofokus fungerar långsammare.
Förstoringsglas
Det här läget använder du när du vill ta bilder på ännu kortare avstånd än med (Makro).
Den optiska zoomen är låst på W-sidan och kan inte användas.
När du trycker på zoomknappen förstoras b ilden med hjälp av den digitala zoomen.
Det här läget avbryts om du slår av strömmen eller växlar läge.
Självutl.
10 s
2 s
Av
Självutlösarens lampa
Makro
Makro
Av
Förstoringsglas25
Grundläggande hantering
Ta bilder så enkelt som möjligt (Automatiska inställningar)
Ändra bildstorlek
Peka på på skärmen. Peka på önskat alternativ och peka sedan på .
Mer information om bildstorleken finns på sid. 10.
Standardinställningarna är markerade med .
1) Bilderna lagras med samma 3:2-proportioner som används för fotopapper, vykort osv.
2) Bildens båda kanter blir eventuellt beskurna vid utskriften (sid. 106).
3) Genom att använda ett Memory Stick-fack eller en USB-anslutning kan du få högre bildkvalitet.
Ju större bildstorlek, desto högre bildkvalitet.
Ju fler bildrutor per sekund som spelas upp, desto jämnare blir uppspelningen.
Bildstorlek Användningsområden Antal bilder Utskrift
7M (3 072×2 304) Utskrift i upp till A3-format Färre
Fler
Fin
Grov
3:2
1)
(3 072×2 048) 3:2-aspekt
5M (2 592×1 944) Utskrift i upp till A4-format
3M (2 048×1 536) Utskrift i upp till 13×18 cm
2M (1 632×1 224) Utskrift i upp till 10×15 cm
VGA(E-Mail)
(640×480)
För email
16:9(HDTV)
2)

(1 920×1 080)
Visning på 16:9 HDTV
3)
Filstorlek för filmer Bildrutor/sekund Användningsområde
640(Fin) (640×480) Ca 30 Visning på en TV (hög kval.)
640(Standard) (640×480) Ca 17 Visning på en TV (normalkval.)
160 (160×112) Ca 8 För email26
Visa/Radera bilder
1Välj med lägesomkopplaren.
2 Välj en bild med / .
Film: Peka på B.
Snabbspola bakåt/framåt: / (Återgå till normal uppspelning: B)
V olym: Peka på [MENU] t [V olym] t +/– för att ställa in t [Avsl.].
Avbryta uppspelningen: x
Filmer med bildstorleken [160] visas en storlek mindre.
Radera bilder
Visa den bild du vill radera och peka sedan på [MENU] t [Radera] t [Radera] t [OK].
Avbryta raderingen
Peka på [Avsl.] under 2, eller [Ångra] under 3.
Visa en förstorad bild (uppspelningszoom)
Tryck på när en stillbild visas.
Gå ur zoomen genom att trycka på .
Spara förstorade bilder: [Trimma] (sid. 57)
Lägesomkopplare
(Uppspelningszoom)-knapp
(Index)/
(Uppspelningszoom)-knapp
Pekskärm
VGA
3/9
VGA
3/9 Diabildsvisn.
Måla
Radera
Radera
Radera
60 min
OK Ångra
Volym
Avsl.
60 min
123
MENU x1.0
1.3
Ändra zoompositionen: v/V/b/B
Avbryter uppspelningszoom27
Grundläggande hantering
Visa/Radera bilder
Visa en indexskärm
Tryck på (Index). Peka på den bild som du vill visa på enbildsskärmen.
För att visa föregående/nästa skärm pekar du på b/B.
Om du trycker på (Index) en gång till visas indexskärmen med 12 bilder.
Radera bilder i indexläget
1 När en indexskärm visas pekar du på [MENU] t [Radera] t [Välj].
2 Peka på den bild du vill radera så att den markeras med indikatorn (radera).
3 Peka på [OK] t [OK].
Om du vill ta bort alla bilderna i mappen väljer du [Alla i mappen] i steg 1 istället för [Välj].
Grön valram
Avbryta ett val
Om du vill avbryta raderingen av en bild pekar du på bilden så att indikatorn för bilden slocknar.
MENU MENU
101-0012
2006 1 1
9:30PM
60 min
OK Avsl.28
Avancerad hantering
Välja önskad kamerafunktion
Välj läge med hjälp av lägesomkopplaren.
I den här bruksanvisningen visas de tillgängliga lägena för menyalternativen på följande sätt.
Välja tagningsläge
Lägen för stillbildstagning
När du tar stillbilder kan du välja mellan tre lägen: auto, program och scenval. Auto är valt som standardläge. Om du vill ändra den aktuella inställningen till ett annat läge än
[Auto] följer du nedanstående steg.
1 Tryck på (skärmtangent).
2 Peka på (Kamera).
3 Peka på önskat läge.
Auto: Automatiska inställningar
Gör att du kan ta bilder på enklaste sätt med automatiska inställningar (sid. 21).
Program (P): Autoprogramtagning
Gör att du kan ta bilder med exponeringen (såväl slutartid som bländare) automatiskt inställd. Du kan också välja olika inställningar på menyn.
(För mer information om vilka funktioner du kan välja t (sid. 40)): Scenvalsläge
Gör att du kan ta bilder med förinställningar som optimerats för de rådande inspelningsförhållandena (sid. 29).
P
Kamera
Auto
Program
Hög känslighet
Skymning
Uppspelning/redigering Spela in filmer
(skärmtangent)-knapp
Kan inte väljas Kan väljas29
Avancerad hantering
Välja önskad kamerafunktion
Följande lägen är förinställda för att passa olika tagningsförhållanden.
* Eftersom slutartiden blir längre bör du använda stativ.
Scenval: Välja bästa läget för ett visst sceneri
Hög känslighet
Gör att du kan ta bilder i svag belysning utan blixt, med minskad risk för suddiga bilder.
Skymning*
Gör att du kan ta nattscener på långa avstånd utan att omgivningens mörka atmosfär går förlorad.
Skymningsportr.*
Passar om du vill ta porträtt i mörka miljöer. Gör att du kan ta skarpa bilder av personer på mörka platser utan att omgivningens mörka atmosfär går förlorad.
Soft Snap
Gör att du kan ta bilder där hudfärgerna framträder klarare och varmare, vilket kan ge vackrare bilder. Den mjuka skärpan skapar en mild atmosfär som kan passa för porträttfotografering, fotografering av blommor m.m.
Landskap
Fokuserar bara på avlägsna motiv när du tar bilder av landskap eller liknande.
Snabbslutar
Gör att du kan ta bilder av rörliga motiv utomhus eller på andra platser där det är ljust.
Slutartiden blir kortare och därför blir bilderna mörkare om du fotograferar i mörka miljöer.
Strand
När du tar bilder vid stranden vid havet eller en sjö, återges vattnets blåa färg klarare.
Snö
När du tar bilder i miljöer med mycket snö, eller andra platser därhela omgivningen är vit, kan du använda det här läget för att motverka att färgerna förlorar sin styrka och för att få skarpare bilder.
Fyrverkeri*
Gör att du kan ta bilder av ett fyrverkeri i hela dess prakt. 30
Välja önskad kamerafunktion
Funktioner som inte kan kombineras med scenval
Kameran ställer in en lämplig kombination av de olika funktionerna för att göra tagningen av bilder för ett visst sceneri optimal. Vissa funktioner är inte tillgängliga beroende på scenvalsläget.
( : inställningen är tillgänglig)
Makro/
Förstoringsglas
Blixt Autofokus
Förinställt fokus
Vitbalans
Burst/
Exponeringsgaffling/
Multi burst
Blixtnivå
/— —
—/— — —
/— Auto/ —
/—
—/— /
/— /
/— /
/— /
—/— — — —
SL WB31
Avancerad hantering
Välja önskad kamerafunktion
1 Tryck på (skärmtangent).
2 Ställ (Kamera) på en annan inställning än [Auto] och peka sedan på .
3 Peka på (EV).
4 Välj ett värde genom att peka på v(ljusare)/V(mörkare).
Mer information om exponeringen finns på sid. 8.
Kompensationsvärdet kan ställas in i steg om 1/3 EV.
Om du tar en bild på ett motiv där det är mycket ljust eller mycket mörkt, eller om du använder blixt, kan det hända att exponeringsjusteringen inte får så stor effekt.z Ställa in EV (Exponeringsvärde) med ledning av ett histogram
Histogram är ett diagram som grafiskt visar bildens ljusstyrka. Visa histogrammet på skärmen genom att trycka flera gånger på
(Skärmvisningsomkopplare). Diagrammet anger att bilden är ljus när det skevar åt höger och att bilden är mörk när det skevar åt vänster. Välj
[Program] eller ett scenvalsläge för (Kamera) och ställ in exponeringsvärdet (EV), samtidigt som du kontrollerar exponeringen med histogrammet.
A Antal bildpunkter
B Ljusstyrka
Histogrammet visas också i följande fall, men då kan du inte ställa in exponeringen.
– När (Kamera) är ställt på [Auto]
– Vid visning av en enskild stillbild
(EV): Ställa in exponeringen manuellt
2M MENU
OFF
OFF
AUTO P
0EV
EV
-2.0EV
EV
0EV
EV
+2.0EV
Ljus Mörkt
A
B32
Välja önskad kamerafunktion
Du kan ändra skärpeinställningsmetod. Om det är svårt att ställa in skärpan ordentligt i autofokusläget kan du använda menyn.
1 Tryck på (skärmtangent).
2 Ställ (Kamera) på en annan inställning än [Auto] och peka sedan på .
3 Peka på 9 (Skärpa).
4 Peka på önskat alternativ.
Standardinställningarna är markerade med .
9 (Skärpa): Ändra skärpeinställningsmetod
Multi-AF
(Flerpunktsautofokus)
(Stillbild )
(Film )
Skärpan ställs automatiskt in på ett motiv i valfri del av sökarramen.
Det här läget är användbart när motivet inte befinner sig mitt i bilden.
Centrumv. AF
()
Skärpan ställs automatiskt in på motiv i mitten av sökarramen.
Genom att använda det här läget tillsammans med AF-låsfunktionen kan du komponera bilden som du vill ha den.
Spot-AF (Flexibel spot-AF)
()
Genom att flytta autofokusramen till önskat ställe på skärmen kan du ställa in skärpan på ett ytterst litet motiv eller ett litet begränsat område.
För att ställa in Flexibel spot-AF, se sid. 33.
Det här läget kommer väl till pass när du tar bilder med kameran monterad på stativ och motivet inte befinner sig mitt i bilden.
Om motivet är rörligt måste du hålla kameran stadigt så att inte motivet hamnar utanför inställningsramen.
60min
Autofokusram
Autofokusramindikator
60min
Autofokusram
Autofokusramindikator
60min
Autofokusram
Autofokusramindikator33
Avancerad hantering
Välja önskad kamerafunktion
AF är en förkortning av autofokus (dvs. automatisk skärpeinställning).
Informationen om avståndsinställni ngen i läget [Skärpa] är bara ungefärlig. Om du riktar objektivet uppåt eller nedåt ökar felet.
När du spelar in filmer bör du använda läget [Multi-AF]. Då fungerar autofokusen även om kameran skakar en aning.
När du använder digital zoom eller autofokuslampan ställs skärpan in med prioritet på motiv i mitten eller nära mitten av ramen. I så fall blinkar indikatorn , eller och autofokusramen visas inte.
Vissa alternativ är inte tillgängliga beroende på scenläget (sid. 30).
Hur du använder [Spot-AF]
A Ställ (Kamera) på en annan inställning än [Auto] och peka sedan på .
B Peka på 9 (Skärpa) t [Spot-AF].
C Stäng menyn genom att trycka på (skärmtangent).
D Peka på den punkt som du vill fokusera tagningen på.
(oändligheten) Skärpan ställs in på ett motiv som befinner sig på ett i förväg inställt avstånd. (Förinställt fokus)
När du tar bilder på motiv so m befinner sig bakom ett nät eller en glasruta är det svårt få att rätt skärpeinställning i autofokusläget. Då är det bättre att du använder det läget
[Skärpa].
7.0m
3.0m
1.0m
0.5m
2M
98
S AF
60 min
2M
98
60min34
Visa bilder som diabildsvisning
Du kan visa en serie bilder med effekter och musik (Diabildsvisning).
Bilderna som spelats in på ”Memory Stick Duo” eller internminnet spelas upp.
Justera volymen för musiken
Ställ in volymen genom att peka på (skärmtangent) under uppspelning, och peka sedan på
+/–. Du kan också peka på [V olym] i menyn och ställa in volymen innan du startar diabildsvisningen.
Göra paus i diabildsvisningen
Peka på skärmen.
Återgå genom att peka på [Forts.]. Diabildsvisningen startar om från den bild som du gjorde paus på, men musiken spelas upp från början igen.
Visa föregående/nästa bild
Peka på / i pausläge.
Avbryta diabildsvisningen
Peka på [Avsl.] i pausläge.
Du kan inte spela upp en diabildsvisning samtidigt som du har en aktiv PictBridge-anslutning.
Göra inställningar för diabildsvisningen
Du kan välja hur diabildsvisningen ska spelas upp.
A Peka på [MENU] t [Diabildsvisn.].
B Peka på det menyalternativ som du vill ställa in.
C Peka på önskad inställning och peka sedan på .
Diabildsvisn.
Effekter
Elegant
Musik
Music3
Bild
Mapp
Start
Diabildsvisn.
Måla
Radera
Volym
A Ställ lägesomkopplaren på .
2 Peka på [MENU]t
[Diabildsvisn.]t[Start].
3 Diabildsvisningen startar.ppp35
Avancerad hantering
Visa bilder som diabildsvisning
Du kan göra följande inställningar.
Standardinställningarna är markerade med .
När du valt [Enkel], [Nostalgisk], [Elegant] eller [Aktiv]:– Bara stillbilder visas.
– För bilder som är tagna med Multi burst visas bara den första bildrutan av de kontinuerligt tagna bilderna.
Musik spelas inte upp (är ställd på [Av]) under en diabildsvisning av typen [Normal]. Filmjudet hörs istället.
Effekter
Enkel En enkel diabildsvisning som passar många olika bildtyper.
Nostalgisk En teatralisk diabildsvisning som påminner om en bioföreställning.
Elegant En smakfull diabildsvisning som visar bilderna i ett avmätt tempo.
Aktiv En diabildsvisning med högt tempo som passar bilder med mycket aktivitet.
Normal En normal diabildsvisning som växlar bilder med ett förutbestämt tidsintervall.
Musik
Den förinställda musiken varierar beroende på vilken effekt du valt.
Music 1 Standardinställning för en diabildsvisning av typen [Enkel].
Music 2 Standardinställning för en diabildsvisning av typen
[Nostalgisk].
Music 3 Standardinställning för en diabildsvisning av typen [Elegant].
Music 4 Standardinställning för en diabildsvisning av typen [Aktiv].
Av Inställning för en diabildsvisning av typen [Normal]. Ingen musik är tillgänglig.
Bild
Mapp Alla bilderna i den valda mappen spelas upp.
Alla Alla bilderna på ett ”Memory Stick Duo” spelas upp i tur och ordning.
Upprepa
På Bilderna spelas upp i en kontinuerlig slinga.
Av När alla bilderna har spelats upp avbryts diabildsvisningen.36
Visa bilder som diabildsvisningz Lägga till/byta ut musikfiler
Du kan överföra en önskad musikfil från en CD-skiva eller en MP3-fil till kameran och låta den spelas upp under diabildsvisningen. Du kan överföra musiken med [Ladda ner musik] under (Inst.) med programvaran ”Music Transfer” (medföljer) installerad på en dator. Mer information finns på sid. 88 och 90.
Du kan spela in upp till fyra olika musikstycken på kameran (de fyra förinställda musikstyckena (Music 1-
4) kan bytas ut mot dem som du själv överfört).
Maximal längd för varje enskild musikfil för uppspelning på kameran är 180 sekunder.
Om du inte kan spela upp en musikfil på grund av a tt filen är skadad eller inte fungerar bra, startar du
[Formatera musik] (sid. 66) och för över musiken igen.
Intervall
3 s Ställer in växlingsintervallet för bilderna i en diabildsvisning av typen [Normal].
5 s
10 s
30 s
1 min
Start Startar diabildsvisningen.37
Avancerad hantering
Måla på eller sätta stämplar på stillbilder
Du kan måla eller sätta stämplar på stillbilder och spara dem separat. För den här funktionen använder du ritpennan (medföljer).
Du kan inte måla eller sätta stämplar på Multi burst-bilder eller filmer.
När du visar inspelade bilder på en TV (sid. 71) kan du inte måla på bilderna.
Visa det du målat
1 Ställ lägesomkopplaren pa .
2 Peka på [MENU] t [Måla].
Måla tecken eller grafik
A Peka på .
B Välj tjocklek på linjen.
Peka på tjockleksvalsknappen, sedan på önskad tjocklek och därefter på .
C Nu kan du måla tecken eller grafik.
Stämpla
A Peka på .
B Välj en stämpel.
Peka på stämpelvalsknappen, sedan på önskad stämpel och därefter på .
C Sätt stämplar på bilden.
1
2
3
4
5
6789
A (penn)-knapp
B (stämpel)-knapp
C (radergummi)-knapp
D Tjockleksvalsknapp/stämpelvalsknapp
E Färgvalsknapp
F (ångra)-knapp
G (radera allt)-knapp
H (spara i internminnet)-knapp/
(spara på ”Memory Stick”)-knapp
I (avsluta)-knapp38
Måla på eller sätta stämplar på stillbilder
Ändra färg på linje eller stämpel
Peka på önskad färgvalsknapp, sedan på önskad färg och därefter på .
Den valda färgen väljs för både linjen och stämpeln.
Göra korrigeringar
Peka på och sudda sedan med ritpennan över den del du vill radera. Du kan dessutom peka på för att gå tillbaka till föregående läge (om du pekar på en gång till kommer du tillbaka till det senaste läget).
Med hjälp av tjockleksvalsknappen kan du välja tjoc klek på radergummit på samma sätt som för pennan.
Den valda tjockleken används för både linje och radergummi.
Radera allt du målat
A Peka på .
”Nollställ allt” visas.
B Peka på [OK].
Allt det du målat försvinner från bilden.
Avbryt det här läget genom att peka på [Ångra].
Spara det du målat
A Peka på (eller ).
”Spara” visas.
B Peka på [OK].
Den bild du målat på spelas in i inspelningsmappen som senast sparad fil.
Avbryt det här läget genom att peka på [Ångra].
Bilden sparas med bildstorlek [VGA] och i bildkvalitet [Fin].
Gå ur målarläget
A Peka på .
”Avsl.” visas.
B Peka på [OK].
Avbryt det här läget genom att peka på [Ångra].
Om du pekar på innan du sparar bilden raderas det du målat. Om du vill spara det du har målat måste du spara det genom att peka på / .39
Använda menyn
Använda menyn
Använda menyalternativen
1 Ställ in lägesomkopplaren.
Vilka alternativ som är tillgängliga beror på i vilket läge lägesomkopplaren står och på inställningarna i menyn (Kamera).
2 Tänd knapparna på pekskärmen genom att trycka på (skärmtangent).
När lägesomkopplaren är ställd på behöver du inte utföra den här åtgärden.
3 Visa menyn genom att peka på [MENU].
4 Peka på det alternativ som du vill ställa in.
5 Peka på inställningen.
6 Stäng menyn genom att trycka på (skärmtangent).
O m m ä r k e t v/V visas, är det vissa alternativ som inte visas på skärmen. Peka på märket v/V för att ändra det som visas på skärmen.
Du kan inte ställa in alternativ som inte är tillgängliga som val.
Lägesomkopplare
(skärmtangent)-knapp
Pekskärm
WB
ISO
COLOR
Färgläge
Normal
Mätmetod
Multi
Vitbalans
ISO
Auto
Auto40
Mer information om hur du gör 1 sid. 39
Menyalternativ
Vilka menyalternativ som du kan ställa in beror på i vilket läge lägesomkopplaren står. Bara alternativ som går att ställa in visas på skärmen.
*Vilka åtgärder som du kan utföra beror på scenläget (sid. 30).
( : går att ställa in)
Lägesomkopplarens position:Auto Program Scen
Menyn vid tagning (sid. 42)
COLOR (Färgläge) — — —
(Mätmetod) — —
WB (Vitbalans) — —
ISO — — —
(Bildkvalitet) — — —
Mode (Insp.sätt) — —
BRK (Gafflingssteg) — * ——
(Intervall) — * ——
(Blixtnivå) — * ——
(Kontrast) — — — —
(Skärpa) — — — —
(Inst.) —
M41
Använda menyn
Menyalternativ Mer information om hur du gör 1 sid. 39
*Endast tillgängligt för uppspelningszoom.
( : går att ställa in)
Lägesomkopplarens position:Auto Program Scen
Menyn vid visning (sid. 51)
(Diabildsvisn.) — — — —
(Måla) — — — —
(Radera) — — — —
(Volym) — — — —
(Mapp) — — — —
- (Skydda) — — — —
DPOF — — — —
(Skriv ut) — — — —
(Ändra storl.) — — — —
(Rotera) — — — —
(Dela) — — — —
(Inst.) — — — —
(Trimma)* ————42
Mer information om hur du gör 1 sid. 39
Tagningsmeny
De ursprungliga inställningarna är markerade med .
Du kan ändra bildens livlighet i kombination med olika effekter.
Du kan bara välja [Svartvit] och [Brunton] när du spelar in filmer.
När du valt [Multi burst] ställs färgläget på [Normal].
COLOR (Färgläge): Ändra bildens livlighet eller lägga till effekter
Normal
Levande (VIVID) Ställer om bildfärgerna till klara och intensiva färger.
Naturligt (NATURAL) Ställer om bildfärgerna till lugna och milda färger.
Brunton (SEPIA) Ställer om bildfärgerna till bruntoner.
Svartvit (B&W) Ställer om bildfärgerna till svartvitt.43
Använda menyn
Tagningsmeny Mer information om hur du gör 1 sid. 39
Med det här alternativet väljer du vilken metod som ska användas för att avgöra vilken del av motivet som ska mätas för exponeringsinställningen.
Mer information om exponeringen finns på sid. 8.
När du använder spotmätning eller centrumvägd mätning bör du ställa 9 (Skärpa) på [Centrumv. AF] så att skärpan ställs in på samma position som du använde för mätningen (sid. 32).
(Mätmetod): Välja mätmetod
Multi (Flerfältsmätning) Bilden delas upp i flera områden som mäts var för sig.
Därefter ställer kameran in en välbalanserad exponering.
Centrumv. (Centrumvägd mätning) ( )
Mitten av bilden mäts upp och exponeringen ställs in efter ljusstyrkan där.
Spot (Spotmätning)
()
Endast en viss del av motivet mäts.
Den här funktionen kan du anvä nda när motivet befinner sig i motljus eller när det är stark kontrast mellan motivet och bakgrunden.
60min
Spotmätningshårkors
Rikta in hårkorset över motivet44
Tagningsmeny Mer information om hur du gör 1 sid. 39
Med det här alternativet justerar du färgtonerna efter belysningsförhållandena t.ex. när färgerna i en bild blir onormala.
WB (Vitbalans): Justera färgtonerna
Auto Med det här alternativet ställs vitbalansen in automatiskt.
Dagsljus ( ) Med det här alternativet ställer du in för utomhustagningar, nattscener, neonljus, fyrverkerier, soluppgångar, eller de förhållanden som råder innan och efter solnedgången.
Molnigt ( ) Med det här alternativet ställer du in för fotografering under en molnig himmel.
Lysrör ( ) Med det här alternativet ställer du in för fotografering i lysrörsbelysning.
Glödlampa (n) Med det här alternativet ställer du in för fotografering där ljusförhållandena ändras snabbt, t.ex. i festlokaler, eller i stark belysning som i en fotostudio.45
Använda menyn
Tagningsmeny Mer information om hur du gör 1 sid. 39
Mer information om vitbalansen finns på sid. 9.
I ljuset från flimrande lysrör kan det hända att det inte går att ställa in vitbalansen ordentligt, även om du väljer [Lysrör] ( ).
Förutom i lägena [Blixt] ( ) är [WB] ställd på [Auto] när blixten utlöses.
Vissa alternativ är inte tillgängliga beroende på scenläget (sid. 29).
Används för att ställa in ljuskänsligheten som ett ISO-värde. Ju högre värde, desto högre känslighet.
För mer information om ISO-känsligheten, se sid. 8.
Observera att bildstörningarna har en tendens att öka när ISO-känsligheten ökar.
[ISO] ställs på [Auto] i scenläget.
När du fotograferar på ljusa platser ökar kameran au tomatiskt tonåtergivningen och motverkar att bilderna bli vitaktiga (utom när [ISO] är ställt på [80] eller [100]).
Blixt ( ) Med det här alternativet ställer du in för fotografering med blixtbelysning.
Det här alternativet är inte tillgängligt när du spelar in filmer.
ISO: (Ställa in ljuskänsligheten)
Auto Välj ett högt värde vid tagning där det är mörkt eller när du tar motiv som rör sig snabbt. Välj ett lågt värde när du vill ha bättre bildkvalitet.
80
100
200
400
800
1000
WB
WB
Högt värde Lågt värde46
Tagningsmeny Mer information om hur du gör 1 sid. 39
Med det här alternativet ställer du in bildkvaliteten för stillbilder.
(Bildkvalitet): Välja kvalitet för stillbilder
Fin (FINE) Det här alternativet ger bilder med hög upplösning (låg komprimering).
När (Kamera) är ställt på [Auto] väljs [Fin] .
Standard (STD) Det här alternativet ger bilder med normal upplösning (hög komprimering).47
Använda menyn
Tagningsmeny Mer information om hur du gör 1 sid. 39
Bestämmer om kameran ska utföra kontinuerlig tagning eller ej när du trycker ned avtryckaren.
Mode (Insp.sätt): Välja läge för kontinuerlig tagning
Normal Tar inte bilder kontinuerligt.
Burst ( ) Kameran tar högsta möjliga antalet bilder i en följd (se följande tabell) när du trycker ner avtryckaren och håller den nedtryckt.
När ”Inspelning pågår” släcks kan du ta nästa bild.
Blixten är ställd på (Ingen blixt).
Gaffling (BRK) Det här läget använder du för att ta en serie på tre bilder med exponeringsvärden som automatiskt ändras något mellan tagningarna.
När du inte kan bestämma korrekt exponering kan du ta bilderna med läget Exp Brktg (exponeringsgaffling) som varierar exponeringen. Efteråt kan du välja bilden med den bästa exponeringen.
Blixten är ställd på (Ingen blixt).
Multi burst ( ) Kameran tar 16 bildrutor i en följd som en enda stillbildsfil när du trycker på avtryckaren.
Bildstorleken för bilder som du tagit i läget Multi burst är 1M.
Det här läget kan du använda t.ex. om du vill kontrollera din form i olika sporter.
Du kan ställa in slutarintervallet för Multi burst i läget [Intervall]
(sid. 49).
Bilderna visas i en kontinuerlig följd på kamerans skärm.
Bilden skrivs ut som en enda bild med 16 bildrutor.
Blixten är ställd på (Ingen blixt).
M48
Tagningsmeny Mer information om hur du gör 1 sid. 39
Om [Burst]
När självutlösaren används tar kameran högst fem bilder i följd.
Tagningsintervallet är ungefär 0,92 sekunder.
När batterierna blir för svaga, eller när internminnet eller ”Memory Stick Duo” är fullt, avbryts Burst-tagningen.
Beroende på vilket scenläge du har valt kan det hända att du inte kan ta bilder i läget Multi burst (sid. 30).
Maximalt antal bilder som går att ta kontinuerligt
(Enhet: bilder)
Om [Gaffling]
Skärpan och vitbalansen ställs in för den första bild en, därefter används samma inställningar också för de andra bilderna.
När du ställer in exponeringen manue llt (sid. 31) ändras exponeringsvärdet i förhållande till den inställda ljusstyrkan.
Tagningsintervallet är ungefär 1 sekunder.
Om motivet är för ljust eller för mörkt kan det hända att det inte går att fotografera ordentligt med det inställda gafflingssteget.
Beroende på vilket scenläge du va lt kan det hända att du inte kan ta bilder i läget Exponeringsgaffling
(sid. 30).
Om [Multi burst]
Bilder som du har tagit i läget Multi burst kan du spela upp i en följd på följande sätt:– Paus/återgå: Peka på X.
– Spela upp bildruta för bildruta: Peka på c/C i pausläget. Peka på B för att fortsätta spela upp bilderna i tur och ordning.
Följande funktioner går inte att använda i läget Multi burst:–S m a r t z o o m
– Uppdelning av en bildserie som är tagen i läget Multi burst
– Extrahera eller radera en enskild bildruta i en bildserie som är tagen i läget Multi burst
– Ställa in bildruteintervallet på något annat läge än [1/30] när (Kamera) är ställd på [Auto]
När du spelar upp en bildserie som är tagen i läget Multi burst på en dator eller med en annan kamera som saknar funktionen Multi burst, visas bilderna som en enda bild uppdelad i 16 rutor.
Beroende på vilket scenläge du har valt kan det hända att du inte kan ta bilder i läget Multi burst (sid. 30).
Kvalitet
Storlek
Fin Standard
7M 5 8
3:2 5 8
5M 6 11
3M 9 17
2M 15 27
VGA(E-Mail) 85 100
16:9(HDTV) 15 2749
Använda menyn
Tagningsmeny Mer information om hur du gör 1 sid. 39
Det här läget använder du för att ta en serie på tre bilder med exponeringsvärden som automatiskt ändras något mellan tagningarna.
BRK (Gafflingssteg) visas inte i vissa scenlägen.
Med det här alternativet ställer du in intervallet mellan bildrutorna i läget [Multi burst]
(sid. 47).
(Intervall) visas inte i vissa scenlägen.
Med det här alternativet ställer du in mängden blixtljus.
Information om hur du gör för att ändra blixtläget finns på sid. 23.
Beroende på vilket scenläge du ha r valt kan det hända att du inte kan ställa in blixtnivån (sid. 30).
BRK (Gafflingssteg): Ställa in hur exponeringsvärdet ska skiftas i läget
[Gaffling]
±1.0EV Ställer in exponeringsvärdet med plus eller minus 1,0 EV.
±0.7EV Ställer in exponeringsvärdet med plus eller minus 0,7 EV.
±0.3EV Ställer in exponeringsvärdet med plus eller minus 0,3 EV.
(Intervall): Med det här alternativet ställer du in intervallet mellan bildrutorna i läget [Multi burst]
1/30 (1/30") Välj först [Multi burst] under [Mode] och ställ sedan in önskat bildruteintervall under [Intervall]. Den här funktionen är bara tillgänglig när du använder [Multi burst] (sid. 47).
1/15 (1/15")
1/7.5 (1/7,5")
(Blixtnivå): Ställa in mängden blixtljus
+ ( +) Mot +: Höjer nivån på blixten.
Normal
– ( –) Mot –: Sänker nivån på blixten.
M50
Tagningsmeny Mer information om hur du gör 1 sid. 39
Med det här läget ställer du in bildkontrasten.
Med det här alternativet ställer du in bildskärpan.
Se sid. 58.
(Kontrast): Ställa in bildkontrasten
+ ( ) Mot +: Ökar kontrasten.
Normal
– ( ) Mot –: Minskar kontrasten.
(Skärpa): Ställa in bildskärpan
+ ( ) Mot +: Gör bilden skarpare.
Normal
– ( ) Mot –: Gör bilden mjukare.
(Inst.): Ändra inställningsalternativen
Mot + Mot –
Mot + Mot –51
Mer information om hur du gör 1 sid. 39
Använda menyn
Visningsmeny
Spelar upp inspelade bilder i tur och ordning med effekter och musik.
Se sid. 34.
Måla tecken eller grafik på stillbilder.
Se sid. 37.
Raderar oönskade bilder.
Se sid. 26.
Ställer in volymen.
Se sid. 26.
Med det här alternativet anger du vilken mapp som innehåller den bild som du vill spela upp när du använder kameran med ”Memory Stick Duo”.
1 Välj önskad mapp med v/V .
2 Peka på [OK].
(Diabildsvisn.): Spela upp en bildserie
(Måla): Måla på stillbilder
(Radera): Radera bilder
(Volym): Ställa in volymen
(Mapp): Välja mapp för visning av bilder
OK Se följande procedur.
Ångra Avbryter valet.
OK
102MSDCF
102 2/2
6
2006 1 1 1:05:34AM52
Visningsmeny Mer information om hur du gör 1 sid. 39z Om mappar
Kameran sparar bilderna i en specificerad mapp på ett ”Memory Stick Duo”. Du kan byta mapp och skapa nya mappar.
Skapa en ny mapp t [Skapa lagr.mapp] (sid. 64)
Byta inspelningsmapp (mapp där bilderna sparas vid tagning) t [Byt lagr.mapp] (sid. 65)
När det finns flera mappar på ”Memory Stick Duo”och den första eller sista bilden i en mapp visas, tänds följande indikatorer.: Går till föregående mapp.: Går till nästa mapp.: Byter till föregående eller nästa mapp.
Med det här alternativet skyddar du bilder från att raderas av misstag.
Skydda bilder i enbildsläget
1 Visa den bild som du vill skydda.
2 Visa menyn genom att peka på [MENU].
3 Peka på v/V för att visa [-] (Skydda) och peka sedan på det.
4 Peka på [Skydda].
Bilden är nu skyddad och indikatorn - (Skydda) visas på bilden.
5 Om du vill skydda fler bilder väljer du önskad bild med / och pekar sedan på [Skydda].
Skydda bilder i indexläget
1 Tryck på (Index) för att visa indexskärmen.
2 Visa menyn genom att peka på [MENU].
3 Peka på [Skydda] t [Välj].
4 Peka på den bild som du vill skydda.
En grön indikator - visas på den bild du valt.
- (Skydda): Förhindra oönskad radering
Skydda (-) Se följande procedur.
Avsl. Lämnar bildskyddsfunktionen.
2M
3/9
101-0012
2006 1 1
9:30AM
60min
Skydda
Avsl.
-
OK Avsl.
- (grön)53
Använda menyn
Visningsmeny Mer information om hur du gör 1 sid. 39
5 Upprepa steg 4 om du vill skydda fler bilder.
6 Peka på [OK] t [OK].
Om du vill skydda alla bilderna i mappen pekar du på [Skydda] t [Alla i mappen] t [På].
Ta bort bildskyddet
I enbildsläget
Visa den bild som du vill ta bort skyddet från och peka sedan på [MENU] t [Skydda] t
[Skydda].
I indexläget
1 Välj den bild som du vill ta bort bildskyddet för i steg 4 under ”Skydda bilder i indexläget”.
2 Upprepa ovanstående steg för alla bilder som du vill ta bort bildskyddet för.
3 Peka på [OK] t [OK].
Ta bort bildskyddet för alla bilderna i mappen
Välj [Alla i mappen] i steg 3 under ”Skydda bilder i indexläget” och peka sedan på [Av].
Tänk på att alla data, inklusive skyddade bilder, raderas från internminnet eller ”Memory Stick Duo” när du formaterar det. Bilderna går sedan inte att återställa.
Det kan ta några ögonblick att bildskydda en bild.
Lägger till en (Utskriftsmarkering) för de bilder du vill skriva ut (sid. 96).
Se sid. 92.
Du kan ändra storleken på en inspelad bild (Ändra storl.) och spara den som en ny fil.
Originalfilen finns kvar även efter storleksändringen.
DPOF: Lägga till en utskriftsmarkering
(Skriv ut): Skriva ut bilder med en skrivare
(Ändra storl.): Ändra bildstorlek på en inspelad bild
Liten storlek Stor storlek54
Visningsmeny Mer information om hur du gör 1 sid. 39
1 Visa den bild du vill ändra storlek på.
2 Visa menyn genom att peka på [MENU].
3 Peka på v/V för att visa (Ändra storl.) och peka sedan på det.
4 Peka på önskad storlek och peka sedan på [OK].
Den storleksändrade bilden spelas in i inspelningsmappen som senast sparad fil.
Mer information om Bildstorlek finns på sid. 10.
Du kan inte ändra storlek på filmer eller Multi burst-bilder.
När du ändrar storlek från liten till större sjunker bildkvaliteten.
Du kan inte ändra storlek till 3:2 eller 16:9.
Om du ändrar storlek på en bild med proportionerna 3:2 eller 16:9 visas svarta band upptill och nedtill på bilden.
Med det här alternativet roterar du en stillbild.
1 Visa bilden som ska roteras.
2 Visa menyn genom att peka på [MENU].
3 Peka på v/V för att visa (Rotera) och peka sedan på det.
4 Rotera bilden genom att välja [ ].
5 Peka på [OK].
Du kan inte rotera skyddade bilder, inte heller filmer eller Multi burst-bilder.
Det kan hända att det inte går att rotera bilder som tagits med andra kameror.
När du visar bilderna på en dator kan det hända att programvaran inte återger bildroteringsinformationen.
7M Mer information om hur du väljer bildstorlek finns på sid. 25.
5M
3M
2M
VGA
(Rotera): Rotera stillbilder
Roterar en bild. Se följande procedur.
OK Fixerar roteringen. Se följande procedur.
Ångra Avbryter roteringen.55
Använda menyn
Visningsmeny Mer information om hur du gör 1 sid. 39
Klipper filmer eller raderar oönskade scener i filmer. Det här är den funktion som du kan använda när utrymmet i internminnet eller på ”Memory Stick Duo” tryter, eller när du vill bifoga filmer till email.
Observera att ursprungsfilmen raderas och motsvara nde nummer hoppas över. Tänk också på att det inte går att återställa en fil när du har klippt den.
Exempel: Klippa en film som har numret 101_0002
I det här avsnittet beskrivs hur du delar en film som har numret 101_0002 och raderar de bortklippta delarna i följande filkonfiguration.
1 Klippa scen A.
Dela
101_0002 delas upp i 101_0004 och 101_0005.
2 Klippa scen B.
Dela
101_0005 delas upp i 101_0006 och 101_0007.
(Dela): Klippa filmer
OK Se följande procedur.
Ångra Avbryter uppdelningen.
Dela
Filmriktning ,
Dela
1 2
101_0002
101_0003
3
101_0001
1 2 3 AB
101_0002
101_0004
12 3 B A
101_000556
Visningsmeny Mer information om hur du gör 1 sid. 39
3 Radera scen A och B om du inte längre vill ha kvar dem.
Radera Radera
4 Bara de önskade scenerna blir kvar.
Procedur
1 Visa den film som ska delas upp.
2 Visa menyn genom att peka på [MENU].
3 Peka på v/V för att visa (Dela) och peka sedan på det.
4 Peka på [OK].
Filmen börjar spelas upp.
5 Peka pa x vid önskad delningspunkt.
Om du vill justera delningspunkten pekar du på c/C (bildrutematning bakåt/framåt).
Vill du byta punkt för klippningen pekar du på B. Filmen börjar spelas upp igen.
6 Peka på [OK] t [OK].
Filmen klipps.
De klippta filmerna får nya nummer och lagras som de senaste filerna i den valda inspelningsmappen.
Du kan inte klippa följande bildtyper.
– Stillbilder
– Filmer som är för korta för att klippas (kortare än ungefär två sekunder)
– Skyddade filmer (sid. 52)
Se sid. 58.
(Inst.): Ändra inställningsalternativen
13
101_0004 101_0007
101_0006
AB 2
13 2
101_0006
10/10
101-0012
2006 1 1
9:30AM
00:00:02
60min
Delning-spunkt
OK
Avsl.57
Använda menyn
Visningsmeny Mer information om hur du gör 1 sid. 39
Sparar en förstorad bild (sid. 26) som en ny fil.
1 Peka på [MENU] under uppspelningszoom för att visa menyn.
2 Peka på (Trimma).
3 Peka på bildstorleken.
4 Peka på [OK].
Bilden sparas och sedan visas den ursprungliga bilden igen.
Den trimmade bilden sparas som den senaste filen i den valda inspelningsmappen. Även originalbilden blir kvar.
Det kan hända att bildkvaliteten sjunker på trimmade bilder.
Du kan inte trimma till en bildstorlek med proportionerna 3:2 eller 16:9.
(Trimma): Spela in en förstorad bild
7M Mer information om hur du väljer bildstorlek finns på sid. 25.
5M
3M
2M
VGA58
Använda inställningsskärmen
Använda inställningsalternativen
Du kan ändra standardinställningarna via skärmen (Inställningar).
1 Visa knapparna på pekskärmen genom att trycka på (skärmtangent).
När lägesomkopplaren är ställd på behöver du inte utföra den här åtgärden.
2 Visa menyn genom att peka på [MENU].
3 Peka på V för att visa (Inst.) och peka sedan på det.
4 Peka på v/V för att visa det alternativ du vill ställa in och peka sedan på det.
5 Peka på det alternativ du vill ställa in.
Det alternativ du har valt visas blått och ställs in.
För att stänga av skärmen (Inst.) trycker du på (skärmtangent).
För att återgå till menyn från skärmen (Inst.) pekar du flera gånger på .
För att återgå till tagningsläge från skärmen (Inst.) trycker du ned avtryckaren halvvägs.
När menyn inte visas.
Visa skärmen (Inst.) genom att trycka längre på (skärmtangent).
Avbryta inställningen (Inst.)
Peka på [Ångra] om det visas. Om alternativet inte visas väljer du föregående inställning igen.
Den här inställningen sparas i minnet även när kameran stängs av.
L

TXT / PDF

Available 10 files for DCR-TRV265E View all >
HelpDrivers Since March 2000