Sony DCR-TRV19E Download Manual

2-689-527-61(1) 2006 Sony Corporation
Digital Still Camera
Prírucka k produktu
Cyber-shot
Digital Still Camera
Prírucka k produktu
Cyber-shot
DSC-S500
„Návod k obsluze“ (samostatná publikace)
Vysvetluje nastavení a základní cinnosti fotografování / prehrávání s vaším fotoaparátem.
Digital Still Camera
Prírucka
Než zacnete prístroj používat, prectete si peclive tuto prírucku a „Návod k obsluze“ (samostatná publikace) a ponechte si ji pro prípadné další použití.
Používání fotoaparátu
Používání menu
Používání obrazovky nastavení
Používání pocítace
T isk statických snímku
Pripojení fotoaparátu k televizoru
Odstranení problému
Ostatní
Rejstrík2
Nevystavujte prístroj dešti ani vlhkosti; omezíte tak nebezpecí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
T ento prístroj byl testován a splnuje omezení daná v direktive EMC pro používání propojovacích kabelu kratších než 3 m.
Upozornení
Elektromagnetické pole muže pri specifických frekvencích ovlivnit obraz a zvuk tohoto fotoaparátu.
Poznámka
Jestliže statická elektrina nebo elektromagnetické pole zpusobí prerušení prenosu dat (selhání prenosu dat), aplikaci spustte znovu nebo odpojte a znovu pripojte komunikacní kabel (USB apod.).
Nakládání s nepotrebným elektrickým a elektronickým zarízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatnujících oddelený systém sberu)
T ento symbol umístený na výrobku nebo jeho balení upozornuje, že by s výrobkem po ukoncení jeho životnosti nemelo být nakládáno jako s bežným odpadem z domácnosti. Místo toho by mel být odložen do sberného místa, urceného k recyklaci elektronických výrobku a zarízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadum na životní prostredí a zdraví lidí, které naopak muže být ohroženo nesprávným nákladním s výrobkem pri jeho likvidaci. Recyklováním materiálu, z nichž je vyroben, pomužete zachovat prírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte, prosím, místní orgány státní správy , místní firmu zabezpecující likvidaci a sber odpadu nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
VAROVÁNÍ
Pro zákazníky v Evropé
3
Poznámky k používání fotoaparátu
Typy použitelných karet
„Memory Stick“ (nepriložena)
Interním záznamovým médiem tohoto fotoaparátu je pametová karta
„Memory Stick Duo“. K dispozici jsou dva typy karet „Memory Stick“.
„Memory Stick Duo“: s fotoaparátem lze používat karty „Memory Stick Duo“.
„Memory Stick“: s fotoaparátem nelze používat karty „Memory Stick“.
Jiné pametové karty používat nelze.
• Podrobnosti o kartách „Memory Stick Duo“ viz str. 85.
Pri použití karty „Memory Stick
Duo“ s vybavením kompatibilním s kartami
„Memory Stick“
Karty „Memory Stick Duo“ lze používat po vložení do adaptéru Memory Stick
Duo (nepriložena).
Adaptér karty Memory Stick Duo
Za obsah nahrávek se neposkytuje žádná kompenzace
• Pokud není možno nahrávat nebo prehrávat v dusledku poruchy fotoaparátu, nahrávacího média atd., nelze nijak kompenzovat obsah nahrávky.
Vnitrní pamet a zálohování na kartu „Memory Stick Duo“
• Dokud svítí kontrolka prístupu, nevypínejte fotoaparát ani nevyjímejte akumulátor nebo kartu „Memory Stick Duo“, nebot by mohlo dojít k poškození dat ve vnitrní pameti nebo na karte „Memory Stick Duo“. Svá data vždy chrante vytvorením záložní kopie.
Informace o zálohování dat najdete na str. 21.
Poznámky k nahrávání/prehrávání
• Tento fotoaparát není prachotesný, není odolný proti stríkancum ani vodotesný. Pred použitím fotoaparátu si prectete
„Upozornení“ (str. 89).
• Než se rozhodnete nahrát neopakovatelné události, vyzkoušejte si nahrávání a overte si, že fotoaparát pracuje správne.
• Dávejte pozor, aby fotoaparát nenavlhnul.
Pokud se dovnitr fotoaparátu dostane voda, muže zpusobit poškození, v nekterých prípadech neopravitelné.
• Nemirte fotoaparátem do slunce ani jiného prímého svetla. Také to muže zpusobit poškození fotoaparátu.
• Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti zdroju silných radiových vln nebo zárení. Je možné,
že fotoaparát pak nebude nahrávat nebo prehrávat správne.
• Používání fotoaparátu v prašném nebo písecném prostredí muže zpusobit poškození.
• Jestliže dochází ke kondenzaci par, pred použitím fotoaparátu ji odstrante (str. 89).
• Nevystavujte fotoaparát otresum a úderum.
Krome poruch funkce fotoaparátu to muže znemožnit nahrávání snímku, výsledkem muže být nepoužitelné nahrávací médium, nebo muže dojít ke zhroucení dat snímku, jejich poškození nebo ztráte.4
• Pred použitím ocistete blesk. Teplo vznikající pri cinnosti blesku muže zpusobit zbarvení necistot na povrchu okénka blesku nebo jejich prilepení na povrch, címž dojde k omezení propustnosti svetla.
Poznámky k LCD displeji aobjektivu
• LCD displej je vyroben za použití extrémne presné technologie, takže více než 99,4 % pixelu je funkcních k efektivnímu použití.
Presto se na LCD displeji mohou trvale objevovat ojedinelé cerné a/nebo jasné svetelné body (bílé, cervené, modré nebo zelené). Tyto body jsou ve výrobním procesu normální a nahrávání nijak neovlivnují.
• Dlouhodobé vystavení LCD displeje nebo objektivu prímému slunecnímu zárení muže zpusobit poruchy. Dbejte opatrnosti pri ukládání fotoaparátu v blízkosti okna nebo venku.
• Na LCD displej nepusobte žádným tlakem.
Mohlo by dojít k nesprávnému zobrazení barev a jeho poruše.
• Ve studeném prostredí se mohou obrázky na
LCD displeji posouvat. Nejedná se o závadu.
• Tento fotoaparát je vybaven objektivem s motorovým transfokátorem. Chrante objektiv pred nárazy a nemanipulujte s ním silou.
Kompatibilita dat snímku
• Tento fotoaparát splnuje univerzální zásady standardu DCF (Design rule for Camera
File system) zavedené spolecností JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Není zaruceno prehrávání snímku porízených tímto fotoaparátem na jiném vybavení ani prehrávání snímku nahraných nebo upravovaných jiným vybavením na tomto fotoaparátu.
Varování k autorským právum
T elevizní programy , filmy , videokazety a další materiály mohou být chráneny autorskými právy . Neautorizované nahrávání takových materiálu muže být v rozporu ustanoveními zákonu na ochranu autorských práv .
Fotografie použité v tomto návodu
Fotografie použité jako príklady snímku v tomto návodu jsou reprodukované obrázky , nikoli skutecné snímky porízené tímto fotoaparátem.
Cerné, bílé, cervené, modré a zelené body
5
K plnému použití digitálního fotoaparátu
Príprava fotoaparátu a snadné porizování snímku
„Návod k obsluze“ (samostatná publikace)
Príprava
Snadné fotografování
Prohlížení/mazání snímku
Tisk snímku
Odstranování problému
Ostatní
Seznamte se podrobneji se svým fotoaparátem
Ta to prírucka
• Fotografujte se svým oblíbeným nastavením
(Fotografování s programovou automatikou)t str. 23
• Využívejte ruzných zpusobu fotografování/prehrávání snímku pomocí menu t str. 25
• Zmena výchozího nastavení t str. 36
Pripojte fotoaparát k pocítaci nebo tiskárne
Ta to prírucka
• Zkopírujte své snímky do pocítace a upravujte je nejruznejšími zpusoby t str. 45
• Vytisknete snímky po pripojení fotoaparátu prímo k tiskárne (jen tiskárny vyhovující standardu PictBridge) t str. 64
Digital Still Camera
2
16
Obsah
Poznámky k používání fotoaparátu ................. 3
Základní techniky k získání lepších snímku......9
Ostrení – Úspešné zaostrování na objekt................. 9
Expozice – Nastavení intenzity svetla........ 10
Barva – Vliv osvetlení........... 11
Kvalita – „Kvalita snímku“ a „velikost snímku“....... 11
Popis soucástí ............ 13
Indikátory na displeji............... 15
Zmena zobrazení na displeji.............. 19
Pocet statických snímku a doba nahrávání videoklipu........... 20
Nemáte-li kartu „Memory Stick Duo“ (nahrávání s vnitrní pametí)...... 21
Doba provozu akumulátoru a pocet snímku, které lze nahrát/prohlížet ...............22
Použití ovladace režimu........... 23
Použití položek menu ........ 25
Položky menu.......... 26
Menu fotografování................. 27
(EV)
(Režim merení)
WB (Vyváž. bílé)
ISO
(Kval. snímku)
Mode (Nahr. režim)
PFX (Obraz. efekt)
(Sytost)
(Ostrost)
(Nastavení)
Používání fotoaparátu
Používání menu
7
Menu prohlížení...........31
(Složka)
- (Chránit)
DPOF
(Tisk)
(Post. prehr.)
(Zmena vel.)
(Otocit)
(Nastavení)
Použití položek nastavení...........36
Fotoaparát..............37
Digitál. transf.
Bez cerv . ocí
Autom. Prohlížení
Nástroj vnitrní pameti..........39
Formátovat
Nástroj Memory Stick.........40
Formátovat
Tvorba nahr. složky
Zmena nahr. složky
Kopírovat
Nastavení 1.............42
Podsvícení LCD
Zvuk
Jazyk
Inicializace
Nastavení 2.............43
Císlo souboru
Spojení USB
Videovýstup
Nastav . hodin
Používání obrazovky nastavení
1
28
Využití pocítace se systémem Windows........ 45
Instalace softwaru (priložen) ............. 47
Kopírování snímku do pocítace ........ 48
Prohlížení souboru snímku uložených v pocítaci fotoaparátem (pomocí karty „Memory Stick Duo“)...... 55
Použití prohlížece „Cyber-shot Viewer“ (priložen)...... 56
Používání pocítace Macintosh .......... 61
Jak vytisknout statické snímky .........63
Tisk snímku prímo na tiskárne odpovídající standardu PictBridge ..... 64
Tisk v provozovne ....... 68
Prohlížení snímku na televizoru.........70
Odstranení problému.............. 72
Výstražné zprávy......... 83
Karta „Memory Stick“.............. 85
O bateriích...... 87
Upozornení.................89
Používání pocítace
Tisk statických snímku
Pripojení fotoaparátu k televizoru
Odstranení problému
Ostatní
Rejstrík ................. 91Používání fotoaparátu

9
Používání fotoaparátu
Základní techniky k získání lepších snímku
Stisknete-li zpola tlacítko spoušte, fotoaparát automaticky upraví zaostrení
(automatické zaostrení). Nezapomínejte, že tlacítko spoušte je treba stisknout jen zpola.
Jestliže obraz vypadá rozostrený i po zaostrení, muže to být v dusledku chvení fotoaparátu. t Viz „Rady na ochranu pred rozmazáním” (v dalším textu).
Ostrení
Úspešné zaostrování na objekt
Stisknete tlacítko spoušte nadoraz.
Zpola stisknete tlacítko spoušte.
Indikátor nastavení
AE/AF
Bliká , svítí/pípne
Poté zcela stisknete tlacítko spoušte.
Rady na ochranu pred rozmazáním
Fotoaparát držte klidne, paže mejte volne u tela. Fotoaparát mužete také stabilizovat, oprete-li se o strom nebo budovu vedle sebe. Lze také použít stativ.
Na tmavých místech se doporucuje používat blesk.
Ostrení Expozice Barva Kvalita
Tato cást popisuje základy, abyste mohli využívat svuj fotoaparát. Seznámí vás se zpusobem použití nejruznejších funkcí fotoaparátu – napríklad s volicem režimu
(str. 23), soustavou menu (str. 25) a podobne.
30
VGAFINE
F2.8 3310
Nastavením expozice a citlivosti ISO lze vytváret ruzné snímky. Expozice je množství svetla, které pronikne do fotoaparátu, když spustíte záverku.
Nastavení citlivosti ISO
ISO je jednotkou hodnocení citlivosti, která odhaduje, kolik svetla prijme zarízení k zachycení snímku (ekvivalentní fotografickým filmum). I když expozice je stejná, snímky se liší podle citlivosti ISO.
Nastavení citlivosti ISO t str. 28
Expozice
Nastavení intenzity svetla
Preexponováno
= príliš mnoho svetla
Belavé snímky
V režimu automatického nastavení se expozice automaticky nastavuje na správnou hodnotu. Pomocí funkcí uvedených dále ji však mužete nastavovat také rucne.
Nastavení EV:Umožnuje upravit dobu expozice zjištenou fotoaparátem. t str. 27
Režim merení:Umožnuje zmenit cást objektu, který se bude vyhodnocovat ke stanovení expozice. t str. 27
Správná expozice
Podexponováno
= príliš málo svetla
Tmavší snímek
Vysoká citlivost ISO
Zaznamenává jasné snímky, i když fotografujete na tmavých místech.
Snímky však mají sklon k vyššímu šumu.
Nízká citlivost ISO
Zaznamenává obrázek s hladšími prechody.
Snímek však muže být ponekud tmavý .
Rychlost záverky = délka casového úseku, po který do fotoaparátu proniká svetlo
Clona = velikost otvoru, který umožnuje svetlu procházet do fotoaparátu
ISO = citlivost záznamu
Expozice:Používání fotoaparátu

11
Zdánlivá barva objektu je ovlivnena svetelnými podmínkami.
Príklad: Barva snímku je ovlivnena zdroji svetla
Barevné tóny se v režimu automatického nastavení upravují automaticky.
Barevné tóny však mužete nastavovat rucne pomocí [Vyváž. bílé] (str. 28).
Digitální obraz je tvoren sadou malých bodu, kterým se ríká pixely.
Pokud obraz obsahuje velký pocet pixelu, je velký, zabírá více pameti a zobrazuje i jemné detaily. „Velikost snímku“ se uvádí v poctu pixelu. Trebaže na displeji fotoaparátu nepozorujete žádný rozdíl, jemné detaily a zpracování dat se liší pri tisku snímku nebo jeho zobrazení na obrazovce pocítace.
Popis pixelu a velikosti snímku
Barva
Vliv osvetlení
Pocasí/osvetlení Denní svetlo Oblacno Zárivky Žárovky
Charakteristiky svetla
Bílé (standardní) Namodralé Zbarvené modre
Nacervenalé
Kvalita
„Kvalita snímku“ a „velikost snímku“
1 V elikost snímku: 6M
2 816 pixelu × 2 112 pixelu = 5 947 392 pixelu
2 V elikost snímku: VGA (E-mail)
640 pixelu × 480 pixelu = 307 200 pixelu
2816
2112
480
640
Pixely12
Výber velikosti snímku k použití
Výchozí nastavení je oznaceno .
* Snímky se zaznamenávají ve stejném poměru stran 3:2, jako je fotografický papír, pohlednice apod.
Výber kvality snímku (kompresní pomer) v kombinaci (str. 29)
Pri ukládání digitálních obrázku lze volit kompresní pomer snímku. Vyberete-li vysoký kompresní pomer, bude snímek postrádat jemnost detailu, ale velikost souboru bude menší.
Pixel
Vysoký pocet pixelu (jemná kvalita snímku a znacná velikost souboru)
Príklad: Tisk až do velikosti A4
Nízký pocet pixelu
(hrubá kvalita snímku, ale malá velikost souboru)
Príklad: Obrázek k odeslání v príloze elektronické pošty
Velikost snímku Pokyny pro použití
6M (2816×2112) Vetší
Menší
Pro tisk na formát A4 nebo snímku s vysokou hustotou ve formátu A5
3:2 (2816×1872)*
3M (2048×1536)
Pro tisk ve formátu pohlednice
Pro záznam velkého poctu snímku
Pro pripojení snímku do e-mailu nebo pro vytvorení webových stránek
2M (1632×1224)
VGA (E-mail)
(640×480)Používání fotoaparátu

13
Popis soucástí
Podrobnosti k ovládání naleznete na stránkách, jejichž císla jsou uvedena v závorce.
A Tlacítko spoušte
B Ovladac režimu (23)
C Blesk
D Mikrofon
E Objektiv
F Tlacítko POWER
G Kontrolka POWER
H Kontrolka samospoušte
I Bzucák
JZdírka (USB)
K Zdírka A/V OUT
L Závit stativu
• Používejte stativ se šroubem o max. délce 5,5 mm. Pomocí šroubu delších než
5,5 mm nelze fotoaparát bezpecne upevnit ke stativu a muže dojít k poškození fotoaparátu.
M Kryt akumulátoru/karty „Memory
Stick Duo“
N Kryt kabelu napájecího adaptéru
Pro pripojení napájecího adaptéru
AC-LS5K (nepriložen)
16
2
7
3
4
5
9
8q;qaqsqdqf
1
2
3
4
5
Pri uzavírání krytu neskrípnete kabel.14
O Pri fotografování: Tlacítko transfokátoru (W/T)
Pri prohlížení: Tlacítko /
(Transfokace pri prehrávání)/
(Prehled)
P LCD displej (19)
QTlacítko (velikost snímku/vymazání)
R Tlacítko (Stav na displeji) (19)
S Úchyt na pásek na zápestí
T Tlacítko MENU (25)
U Ovládací tlacítko
Menu zapnuté: v/V/b/B/z
Menu vypnuté: / / /
V Kontrolka prístupuqhqjqgqlqkw;wawsPoužívání fotoaparátu

15
Indikátory na displeji
Podrobnosti k ovládání naleznete na stránkách, jejichž císla jsou uvedena v závorce.
Pri snímání statických snímku
Pri snímání videoklipu
A
B
+2.0EV F2.8 33
101 VGA
30 30
Displej Indikace
Zbývající kapacita akumulátoruz Nastavení AE/AF
Režim záznamu (23, 29)
Vyvážení bílé (28)
STBY
NAHR
Pohotovostní režim/nahrávání videoklipu
Ovladac režimu (Výber scény)
Ovladac režimu (23)
Režim blesku
Nabíjení blesku
Redukce jevu cervených ocí (38)
Ostrost (30)
Nasycení (30)
Režim merení (27)
Obrazové efekty (30)
Displej Indikace
Makrosnímek
SL16
CD
E
Displej Indikace
V elikost snímku (11)
FINE STD Kvalita obrazu (29)
Složka záznamu (40)
• Pri používání vnitrní pameti se nezobrazuje.
Zbývající kapacita vnitrní pameti (20)
Zbývající kapacita karty
„Memory Stick“ (20)
00:00:00
[00:00:30]
Doba nahrávání
[maximální doba záznamu] (20)
30 Zbývající pocet snímku, jež je možné uložit (20)
Samospoušt
Císlo ISO (28)
6M 3:2 3M
2M VGA 320
101
Displej Indikace
E Varování pred nízkou kapacitou akumulátoru
(22, 83)
+ Nitkový kríž bodového merení expozice (27)
Rámecek AF
Displej Indikace
33 Rychlost záverky
F2.8 Hodnota clony
+2.0EV Hodnota úrovne EV (27)
(nezobrazeno na obrazovce na predchozí strane)
Menu (25)Používání fotoaparátu

17
Pri prehrávání statických snímku
Pri prehrávání videoklipu
A
B
C
Displej Indikace
Zbývající kapacita akumulátoru
Velikost snímku (11)
Režim záznamu (23)
N Prehrávání
- Ochrana (32)
Znacka poradí tisku
(DPOF) (68)
Zmena složky (31)
• Pri používání vnitrní pameti se nezobrazuje.
Transfokace (37)
Displej Indikace
101-0012 Císlo složky-souboru (31)
Sloupec prehrávání
Displej Indikace
Pripojení PictBridge (65)
Složka záznamu (40)
• Pri používání vnitrní pameti se nezobrazuje.
Složka prehrávání (31)
• Pri používání vnitrní pameti se nezobrazuje.
Zbývající kapacita vnitrní pameti (20)
Zbývající kapacita karty
„Memory Stick“ (20)
8/8 12/12 Císlo snímku/pocet snímku nahraných ve vybrané složce
00:00:12 Pocítadlo
6M 3:2 3M
2M VGA 320
1.3
101
10118
D
E
Displej Indikace
Pripojení PictBridge (66)
•Neodpojujte kabel USB, je-li zobrazena tato ikona.
+2.0EV Hodnota úrovne EV (27)
Císlo ISO (28)
Režim merení (27)
Blesk
Vyvážení bílé (28)
33 Rychlost záverky
F2.8 Hodnota clony
Prehrávání obrázku
Displej Indikace
2006 1 1
9:30 AM
Datum/cas porízení prehrávaného snímku
Menu (25)
•Pokud behem prehrávání videoklipu stisknete tlacítko MENU, pruh nabídek se nezobrazí.
ZPET/
DALŠÍ
Výber snímku
DPOFPoužívání fotoaparátu

19
Zmena zobrazení na displeji
Kdykoliv stisknete tlacítko (Stav na displeji), zmení se obsah displeje následovne.
30
VGA
Indikátory vypnuty
Indikátory zapnuty20
Pocet statických snímku a doba nahrávání videoklipu
Tabulka zobrazuje približný pocet statických snímku a délku videoklipu, které lze nahrát a uložit na kartu „Memory Stick Duo“ a na interní pamet (približne 25 MB) naformátovanou v tomto fotoaparátu. Tyto hodnoty se mohou lišit podle podmínek fotografování a nahrávání. Informace o velikosti a kvalite snímku najdete na str. 11.
Pocet statických snímku (kvalita snímku je nastavena na [Lepší] v horním rádku displeje a [Standard] v dolním rádku.)
(Jednotky: Snímky)
• Uvedený pocet snímku platí pro prípad, kdy je [Mode] nastaven na [Normální].
• Je-li pocet zbývajících snímku, které lze uložit, vetší než 9 999, zobrazí se indikace „>9999“.
• Velikost snímku lze zmenit pozdeji ([Zmena vel.], str. 34).
Doba záznamu videoklipu (Jednotky: hodiny : minuty : sekundy)
• Pri prehrávání snímku porízených staršími modely Sony na tomto fotoaparátu se muže zobrazovaná velikost lišit od skutecné.
Kapacita
Velikost
Vnitrní pamet
32MB 64MB 128MB 256MB 512MB 1GB 2GB
6M 7 10 21 42 77 157 322 660
14 19 39 79 142 290 592 1215
3:2 7 10 21 42 77 157 322 660
14 19 39 79 142 290 592 1215
3M 15 20 41 82 148 302 617 1266
28 37 74 149 264 537 1097 2250
2M 25 33 66 133 238 484 988 2025
47 61 123 246 446 907 1852 3798
VGA (E-mail) 152 196 394 790 1428 2904 5928 12154
258 318 637 1276 2400 4802 9762 19961
Kapacita
Velikost
Vnitrní pamet
32MB 64MB 128MB 256MB 512MB 1GB 2GB
320×240 0:01:20 0:01:40 0:03:20 0:06:40 0:12:50 0:25:20 0:51:30 1:44:10Používání fotoaparátu

21
Nemáte-li kartu „Memory Stick Duo“
(nahrávání s vnitrní pametí)
Tento fotoaparát je vybaven približne 25 MB vnitrní pameti. Tuto pamet nelze vyjmout. Dokonce i v prípade, že není k dispozici karta „Memory Stick Duo“, lze snímky nahrávat pomocí této vnitrní pameti.
Doporucujeme data vždy zkopírovat (zálohovat) nekterým z následujících postupu.
Kopírování (zálohování) dat na kartu „Memory Stick Duo“
Pripravte si kartu „Memory Stick Duo“ s kapacitou 32 MB nebo vyšší a poté provedte postup vysvetlený v cásti [Kopírovat] (str. 41).
Kopírování (zálohování) dat na pevný disk pocítace
Provedte postupy na str. 48 až 51, aniž by byla karta „Memory Stick Duo“ vložena do fotoaparátu.
• Data uložená na karte „Memory Stick Duo“ nelze presouvat do vnitrní pameti.
• Pri spojení fotoaparátu s pocítacem prostrednictvím USB kabelu lze kopírovat data uložená ve vnitrní pameti do pocítace, ale nelze kopírovat data z pocítace do vnitrní pameti.
Jestliže je vložena karta „Memory
Stick Duo“
[Nahrávání] : Snímky se nahrávají do karty „Memory
Stick Duo“.
[Prehrávání]: Snímky na karte „Memory Stick Duo“ se prehrávají.
[Menu, nastavení, atd.]: Se snímky na karte
„Memory Stick Duo“ lze provádet ruzné funkce.
Není-li vložena žádná karta
„Memory Stick Duo“
[Nahrávání]: Snímky se nahrávají pomocí vnitrní pameti.
[Prehrávání]: Snímky uložené ve vnitrní pameti se prehrávají.
[Menu, nastavení, atd.]: Se snímky ve vnitrní pameti lze provádet ruzné funkce.
Snímky uložené ve vnitrní pameti
Vnitrní pamet
B
B22
Doba provozu akumulátoru a pocet snímku, které lze nahrát/prohlížet
Níže uvedená tabulka obsahuje približný pocet snímku, které lze nahrát ci prohlížet, a životnost akumulátoru pri fotografování v režimu [Normální] s plnou kapacitou akumulátoru a pri teplote 25 °C. Pocet snímku, které lze nahrát nebo prehrát, zahrnuje výmenu karty „Memory Stick Duo“ podle potreby.
Vezmete prosím na vedomí, že podle podmínek použití muže být skutecný pocet nižší než zde uvedený.
• Kapacita akumulátoru klesá s casu použití a také s postupem poctem (str. 89).
• Pocet snímku, které lze nahrát/prohlížet a doba provozu akumulátoru se snižují v následujících podmínkách:– Nízká okolní teplota.
– Blesk se používá casto.
– Casté vypínání a zapínání fotoaparátu.
– Casté používání transfokátoru.
– [Podsvícení LCD] je nastaveno na [Jasný].
– Nízké napetí akumulátoru.
• Hodnoty pro alkalické baterie vycházejí z komercních norem a neplatí pro všechny alkalické baterie za všech podmínek. Tyto hodnoty se mohou lišit podle výrobce a typu baterií, okolních podmínek, nastavení produktu atd.
• Alkalická baterie (priložena) je urcena pouze pro zkušební provoz. Pro bežný provoz fotoaparátu bude treba zakoupit další baterii.
Pri snímání statických snímku
Viz cást „Životnost akumulátoru a pocet snímku, které lze nahrát“ v prírucce
„Návod k obsluze“.
• Fotografování za následujících podmínek:– (Kval. snímku) je nastaven na [Lepší].
– Fotografování každých 30 sekund.
– Strídavé použití transfokátoru mezi stranami W a T.
– Použití blesku pro každý druhý snímek.
– Vypnutí a zapnutí po každých deseti snímcích.
• Zpusob merení je založen na standardu
CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Pocet porízených snímku/doba provozu akumulátoru jsou nezávislé na velikosti snímku.
Pri prehrávání statických snímku
• Postupné zobrazování snímku v intervalu
3 sekund
Pri snímání videoklipu
Akumulátor
Pocet snímku
Doba provozu bloku akumulátoru
(min.)
Alkalické baterie
Zhruba 1800 Zhruba 90
NH-AA-DB
(Ni-MH)
Zhruba 4800 Zhruba 240
Akumulátor
Doba provozu bloku akumulátoru (min.)
Alkalické baterie Zhruba 40
NH-AA-DB
(Ni-MH)
Zhruba 120Používání fotoaparátu

23
Použití ovladace režimu
Nastavení ovladace režimu na požadovanou funkci.
Režimy fotografování statických snímku
V této „Prírucce k produktu Cyber-shot“ jsou dostupná nastavení ovladace režimu zobrazena takto.: režim Automatické nastav.
Umožnuje snadné fotografování s automatickým nastavením.: režim výberu scény
Umožnuje fotografovat s predem nastaveným nastavením podle scény.: režim programové automatiky
Umožnuje fotografovat s expozicí nastavenou automaticky (rychlost záverky a hodnota clony). Mužete také pomocí menu volit ruzná nastavení.
(Podrobnosti k dostupným funkcím t str. 26)
Ovladac režimu
Ovládací tlacítko : Porizování videoklipu: Prehrávání/úpravy
Nedostupné Dostupné24
Výber scény
K fotografování snímku podle podmínek scény fotoaparát zvolí kombinaci funkcí.
( : mužete volit požadované nastavení)
Makro Blesk Vyvážení bílé Série
——
Au t o —
——
/
— /
SLPoužívání menu

25
Používání menu
Použití položek menu
1 Zapnete fotoaparát a nastavte ovladac režimu.
K dispozici jsou ruzné položky, záleží na umístení ovladace režimu.
2 Stisknutím MENU vyvoláte menu.
3 Vyberte požadovanou položku menu pomocí b/B ovládacího tlacítka.
• Jestliže je požadovaná položka menu mimo displej, pridržte stisknuté tlacítko b/B, dokud se požadovaná položka nezobrazí na displeji.
• Po výberu položky stisknete tlacítko z, ovladac režimu musí být nastaven na .
4 Nastavení vyberte pomocí v/V.
Vybrané nastavení se zvetší a nastaví.
5 Stisknutím MENU vypnete zobrazení menu.
• Jestliže se nekterá položka nezobrazuje, objeví se znacka v/V na okrajích displeje v míste, kde se položky menu obvykle zobrazují. K zobrazení položky, která není zobrazena, vyberte pomocí ovládacího tlacítka príslušnou znacku.
• Položky, které nejsou k dispozici na výber, nelze nastavit.
Tlacítko v/V/b/B
Tlacítko z
Ovladac režimu
Ovládací tlacítko
Tlacítko MENUPodrobnosti o ovládání 1 str. 25
26
Položky menu
Dostupné položky menu se liší podle polohy ovladace režimu. Na displeji se zobrazují jen dostupné prvky menu.
( : k dispozici)
Poloha ovladace režimu: Scéna
Menu fotografování (str. 27)
(EV) ——
(Režim merení) ——
WB (Vyváž. bílé) ——
ISO —— —
(Kval. snímku) —— —
Mode (Nahr. režim) ——
PFX (Obraz. efekt) ——
(Sytost) — ———
(Ostrost) — ———
(Nastavení) —
Menu prohlížení (str. 31)
(Složka) ————
- (Chránit) ————
DPOF ————
(Tisk) ————
(Post. prehr.) ————
(Zmena vel.) ————
(Otocit) ————
(Nastavení) ————Podrobnosti o ovládání 1 str. 25
Používání menu

27
Menu fotografování
Výchozí nastavení je oznaceno .
• Podrobnosti o expozici t str. 10
• Hodnotu kompenzace lze nastavit v krocích po 1/3EV.
• Pokud je objekt fotografován za extrémne jasných nebo tmavých podmínek nebo za použití blesku, nemusí být upravení expozice úcinné.
Vybere režim merení expozice, který stanoví, která cást objektu bude vyhodnocena ke stanovení expozice.
• Podrobnosti o expozici t str. 10
(EV)
M +2.0EV Smerem k +: Svetlejší obrázek.
0EV Expozice odpovídá hodnote zvolené fotoaparátem.m –2.0EV Smerem k –: Tmavší obrázek.
(Režim merení)
Jednobod.
(Jednobodové merení)
()
Vyhodnocuje pouze cást objektu.
• Tato funkce je užitecná v prípadech, kdy je objekt v protisvetle, nebo pokud je mezi objektem a pozadím silný kontrast.
Víceb. (Vícebodové merení)
Rozdelí snímek na více oblastí a vyhodnocuje všechny oblasti. Fotoaparát stanoví dobre vyváženou expozici.
Nastavuje expozici rucne.
Smerem k – Smerem k +
30
33
Nitkový kríž bodového merení expozice
Namirte na objektPodrobnosti o ovládání 1 str. 25
28
Nastavuje barevné tóny podle podmínek osvetlení napríklad v situaci, kdy barvy obrázku vypadají neprirozene.
• Podrobnosti o vyvážení bílé t str. 11
• V prípade blikajících zárivkových svetel nemusí funkce vyvážení bílé pracovat správne ani v prípade, že je vybrána možnost (Zárivky).
• Podle zvoleného režimu scény nejsou nekteré funkce k dispozici (str. 24).
Vybere citlivost na svetlo odpovídající jednotkám ISO. Cím vyšší je toto císlo, tím vyšší je citlivost.
• Podrobnosti o citlivosti ISO t str. 10
• Pri vetší citlivosti ISO mohou snímky obsahovat více šumu.
• [ISO] je nastaveno na [Auto] v režimu scéna.
WB (Vyváž. bílé)n (Žárovky) Nastaví fotoaparát na místa, kde se rychle mení svetelné podmínky – napríklad spolecenské místnosti nebo jasné osvetlení ve fotografických studiích.
(Zárivky) Nastaví fotoaparát na zárivkové osvetlení.
(Oblacno) Nastaví fotoaparát na zamracenou oblohu.
(Denní svetlo) Nastaví fotoaparát na exteriéry, fotografování nocních scén, neonových svetel, ohnostroju nebo východ slunce nebo podmínky pred soumrakem a po západu slunce.
Auto Provede automatické vyvážení bílé.
ISO
400 Pri fotografování za špatných svetelných podmínek nebo u rychle se pohybujících objektu volte vyšší císlo, pro kvalitní zábery volte císlo nižší.
200
100
80
AutoPodrobnosti o ovládání 1 str. 25
Používání menu

29
Vybere požadovanou kvalitu statického snímku.
• Podrobnosti o kvalite snímku t str. 11
Rozhoduje o tom, zda fotoaparát po stisknutí tlacítka spoušte vyfotografuje sérii snímku nebo ne.
V režimu [Série]
• Blesk je nastaven na (bez blesku).
• Pri fotografování se samospouští se uloží až tri snímky.
• Je-li kapacita akumulátoru témer vycerpána nebo je-li vnitrní pamet ci karta „Memory Stick
Duo“ plná, režim porizování Série snímku se zastaví.
• Podle režimu scény muže být nemožné porizovat snímky v režimu Série (str. 24).
• Interval záznamu je zhruba 2 s.
Maximální pocet plynule porízených snímku
(Jednotky: snímky)
(Kval. snímku)
Lepší (FINE) Nahrává s vysokou kvalitou (nízká komprese).
Standard (STD) Nahrává se standardní kvalitou (vysoká komprese).
Mode (Nahr. režim)
Série ( ) Po stisknutí a pridržení tlacítka spoušte nahrává sérii maximálního poctu snímku po sobe (viz následující tabulka).
• Jakmile „Nahrávání“ zmizí, lze nahrávat další snímek.
Normální Nefotografuje plynule.
Kvalita
Velikost
Jemný Standard
6M 3 3
3:2 3 3
3M 3 3
2M 3 3
VGA (E-mail) 3 3Podrobnosti o ovládání 1 str. 25
30
Umožnuje fotografovat s použitím speciálních efektu.
Nastavuje sytost snímku.
Nastavuje ostrost snímku.
Viz str. 36.
PFX (Obraz. efekt)
Cernobílý ( ) Zaznamenává snímek monochromaticky (cernobíle).
Sépie ( ) Zaznamenává snímek v sépiové barve (jako na starých fotografiích).
Vyp. Žádný efekt.
(Sytost)
+ (5) Smerem +: Jasnejší barva.
Normální
– (5) Smerem –: Tmavší barva.
(Ostrost)
+ ( ) Smerem +: Zaostrení snímku.
Normální
– ( ) Smerem –: Zjemnení snímku.
(Nastavení)Podrobnosti o ovládání 1 str. 25
Používání menu

31
Menu prohlížení
Výchozí nastavení je oznaceno .
Vybere složku obsahující snímek, který chcete prehrávat pri použití fotoaparátu s kartou „Memory Stick Duo“.
1 Vyberte požadovanou složku pomocí b/B ovládacího tlacítka.
2 Vyberte [OK] pomocí v a poté stisknete z.z O složce
Fotoaparát ukládá obrázky do zadané složky na kartu „Memory Stick Duo“ (str. 40). Prístroj umožnuje zmenit složku nebo vytvorit novou.
• Vytvorení nové složky t [Tvorba nahr. složky] (str. 40)
• Vytvorení složky k nahrávání snímku t [Zmena nahr. složky] (str. 41)
• Jestliže je na karte „Memory Stick Duo“ vytvoreno nekolik složek a zobrazí se první nebo poslední snímek ve složce, objeví se následující indikátor.: Posun do predchozí složky.: Posun do následující složky.: Prechod k predchozí nebo následující složce.
(Složka)
OK Viz následující postup.
Zrušit Zruší výber.
ZPET/DALŠÍ
Výber složky
Zrušit
OK
Jm. Složky:102 2/2
Vytvoreno:Poc.Slož.:2006
102MSDCF
9
111 : :05:34AMPodrobnosti o ovládání 1 str. 25
32
Ochrana snímku pred nechteným smazáním.
Ochrana snímku pri zobrazení jednoho snímku
1 Zobrazte snímek, který si prejete chránit.
2 Stisknutím MENU vyvoláte menu.
3 Vyberte [-] (Chránit) pomocí b/B ovládacího tlacítka a poté stisknete z.
Snímek je chránen a u snímku se zobrazí indikátor - (chránit).
4 Chcete-li chránit další snímek, vyberte požadovaný snímek pomocí b/B, a poté stisknete z.
Ochrana snímku pri zobrazení prehledu snímku
1 Stisknutím (Prehled) zobrazte prehled snímku.
2 Stisknutím MENU vyvoláte menu.
3 Vyberte [-] (Chránit) pomocí b/B ovládacího tlacítka a poté stisknete z.
4 Vyberte [Vybrat] pomocí v/V a poté stisknete z.
5 Vyberte snímek, který chcete chránit, pomocí v/V/b/B a poté stisknete z.
U vybraného snímku se zobrazí zelený indikátor -.
6 Pro ochranu dalších snímku opakujte krok 5.
7 Stisknete MENU.
8 Vyberte [OK] pomocí B, poté stisknete z.
Indikátor - se zbarví bíle. Vybrané snímky jsou chránené.
• Chcete-li chránit všechny snímky ve složce, vyberte [Vše ve složce] v kroku 4 a stisknete z.
Vyberte [Zap.] pomocí B, poté stisknete z.
- (Chránit)
Chránit (-) Viz následující postup.
Ukoncit Ukoncí funkci ochrany.
VGA
2/9
Ukoncit
ZPET/DALŠÍ
Chránit
-
DALŠÍ MENU
• VYBRAT
- (zelený)Podrobnosti o ovládání 1 str. 25
Používání menu

33
Zrušení ochrany
Pri zobrazení jednoho snímku
Stisknete z v kroku 3 nebo 4 postupu „Ochrana snímku pri zobrazení jednoho snímku“.
Pri zobrazení prehledu snímku
1 Vyberte snímek, u kterého chcete odstranit ochranu nastavenou v kroku 5 postupu
„Ochrana snímku pri zobrazení prehledu snímku“ .
2 Stisknutím z se zmení barva indikátoru - na šedou.
3 Uvedený postup zopakujte pro všechny snímky , u nichž chcete zrušit ochranu.
4 Stisknete MENU, vyberte [OK] pomocí B, a poté stisknete z.
Zrušení ochrany všech snímku ve složce
V kroku 4 postupu „Ochrana snímku pri zobrazení prehledu snímku“ zvolte [Vše ve složce] a pak stisknete z. Vyberte [Vyp.] pomocí B, poté stisknete z.
• Vezmete na vedomí, že formátování vnitrní pameti nebo karty „Memory Stick Duo“ smaže všechna data uložená na záznamovém médiu i v prípade, že snímky jsou chráneny, a tyto snímky nelze obnovit.
• Nastavení ochrany snímku muže chvilku trvat.
Pridá znacku (poradí tisk) snímkum, které chcete vytisknout (str. 68).
Viz str. 64.
Postupne prehrává nahrané snímky (prezentace).
Interval
DPOF
(Tisk)
(Post. prehr.)
3 s Nastavuje interval mezi snímky prezentace.
5 s
10 s
30 s
1 minPodrobnosti o ovládání 1 str. 25
34
Snímek
Opakovat
1 Vyberte [Interval], [Snímek] a [Opakovat] pomocí v/V/b/B ovládacího tlacítka.
2 Vyberte [Start] pomocí V/B a poté stisknete z.
Spustí se prezentace snímku.
Chcete-li ukoncit prezentaci, stisknete z, vyberte [Ukoncit] pomocí B, poté stisknete z.
• Behem prezentace mužete zobrazit predchozí/další snímek pomocí b/B.
• Cas intervalu je jen orientacní, a proto se muže lišit napríklad podle velikosti snímku atd.
Velikost nahraného snímku lze zmenit (prenastavit) a snímek lze uložit jako nový soubor. Puvodní snímek je zachován i po zmene velikosti.
1 Zobrazte snímek, u nehož si prejete zmenit velikost.
2 Stisknutím MENU vyvoláte menu.
3 Vyberte [ ] (Zmena vel.) pomocí b/B ovládacího tlacítka a poté stisknete z.
4 Vyberte požadovanou velikost pomocí v/V , poté stisknete z.
Snímek se zmenenou velikostí je uložen ve složce pro ukládání jako nejnovejší soubor.
Složka Prehrává všechny snímky ze zvolené složky.
Vše Prehrává všechny obrázky uložené na karte „Memory
Stick Duo“.
Zap. Prehrává snímky opakovane dokola.
Vyp. Po prehrání všech snímku se prehrávání zastaví.
Start Viz následující postup.
Zrušit Ukoncuje postupné prehrávání snímku.
(Zmena vel.)
6M Nastavení velikosti je jen orientacní (str. 12).
3M
2M
VGA
Zrušit Zruší zmenu velikosti.Podrobnosti o ovládání 1 str. 25
Používání menu

35
• Podrobnosti týkající se položky [Velik. snímku], viz str. 12.
• Pokud meníte velikost z malé na vetší, kvalita snímku se zhorší.
• Nelze menit velikost snímku na [3:2].
• Pokud meníte velikost snímku [3:2], objeví se na snímku nahore a dole cerné pruhy.
Pootocí statický snímek.
1 Zobrazte snímek, který chcete pootocit.
2 Stisknutím MENU vyvoláte menu.
3 Vyberte [ ] (Otocit) pomocí b/B ovládacího tlacítka a poté stisknete z.
4 Vyberte [ ] pomocí v , poté snímek otocte pomocí b/B.
5 Vyberte [OK] pomocí v/V a poté stisknete z.
• Nelze otocit chránené snímky nebo videoklipy.
• Nekdy nelze otácet snímky porízené jinými fotoaparáty.
• Pri zobrazení snímku v pocítaci nemusí být podle použitého softwaru informace o pootocení vyhodnocena správne.
Viz str. 36.
(Otocit)
Pootocí snímek. Viz následující postup.
OK Stanoví pootocení. Viz následující postup.
Zrušit Zruší pootocení.
(Nastavení)36
Používání obrazovky nastavení
Použití položek nastavení
Prístroj umožnuje zmenit pomocí obrazovky nastavení výchozí nastavení.
1 Zapnete fotoaparát.
2 Stisknutím MENU vyvoláte menu.
3 Po stisknutí B ovládacího tlacítka prejdete na nastavení (Nastavení), poté stisknete znovu B.
4 Stisknutím v/V/b/B ovládacího tlacítka vyberte položku, kterou chcete nastavit.
Orámování položky se zbarví žlute.
5 Stisknete z a zadejte nastavení.
Chcete-li obrazovku (Nastavení) vypnout, stisknete MENU.
K návratu na menu z obrazovky (Nastavení) opakovane stisknete b ovládacího tlacítka.
Zrušení nastavení (Nastavení)
Jestliže se zobrazí [Zrušit], vyberte tuto možnost, poté stisknete z ovládacího tlacítka.
Jestliže se tato položka menu nezobrazí, vyberte znovu predchozí nastavení.
• Nastavení zustává i po vypnutí fotoaparátu.
Tlacítko v/V/b/B
Tlacítko z
Ovladac režimu
Ovládací tlacítko
Tlacítko MENU
Císlo souboru:Spojení USB:Videovýstup:Nastav. hodin:OK
Zrušit
Nastavení 2Podrobnosti o ovládání 1 str. 36
Používání obrazovky nastavení

37
Fotoaparát
Výchozí nastavení je oznaceno .
Vybírá režim digitálního transfokátoru. Fotoaparát zvetšuje snímek pomocí optické transfokace (až 3×). Jestliže stupnice priblížení prekrocí 3×, fotoaparát použije inteligentní nebo presnou digitální transfokaci.
Velikost snímku a maximální stupen priblížení pomocí inteligentního transfokátoru
• Po stisknutí tlacítka transfokátoru se zobrazí stupnice transfokace.
• Maximální stupen priblížení funkce inteligentního transfokace/presné transfokace zahrnuje stupen optické transfokace.
• Pri používání inteligentní transfokace muže snímek na displeji vypadat hrube. Tento jev nemá
žádný vliv na zaznamenaný snímek.
Digitál. transf.
Smart
(Transfokátor Smart)
()
Zvetšuje snímek digitálne témer bez zkreslení. Tato možnost není dostupná, je-li velikost snímku nastavena na [6M] nebo [3:2].
• Maximální stupen priblížení inteligentního transfokátoru je zobrazen v následující tabulce.
Presný
(Presná digitální transfokace) ( )
Zvetšuje všechny velikosti snímku až na maximum 6×, ale kvalita snímku se tím zhoršuje.
Vyp. Nepoužívá digitální transfokaci.
Velikost Maximální rozsah transfokátoru
3M Zhruba 4,1×
2M Zhruba 5,1×
VGA (E-mail) Zhruba 13×
Strana W tohoto rádku je oblast optické transfokace a strana T je oblast digitální transfokace
Indikátor rozsahu transfokátoruPodrobnosti o ovládání 1 str. 36
38
Redukuje jev cervených ocí pri použití blesku. Tuto možnost vyberte pred porízením snímku.
• Protože trvá zhruba sekundu, než spoušt spustí, pridržte fotoaparát pevne, aby se neprojevily
úcinky vibrací. Objekt by se také nemel pohybovat.
• Redukce jevu cervených ocí nemusí vždy poskytnout požadovaný výsledek. Záleží na individuálních rozdílech, vzdálenosti od objektu, na tom, zda fotografovaný videl záblesky, na dalších podmínkách.
Ihned po porízení statického snímku se zobrazí nahraný snímek na displeji zhruba na dve sekundy.
• V režimu automatického prohlížení nelze fotografovat další snímek. Pokud v tuto dobu stisknete záverku zpola, nahraný snímek zmizí a mužete okamžite fotografovat další.
Bez cerv. ocí
Zap. ( ) Redukuje jev cervených ocí.
• Blesk dvakrát nebo vícekrát blikne pred porízením snímku.
Vyp. Nepoužívá redukci jevu cervených ocí.
Autom. Prohlížení
Zap. Použití automatického prohlížení.
Vyp. Nepoužívá automatické prohlížení.Podrobnosti o ovládání 1 str. 36
Používání obrazovky nastavení

39
Nástroj vnitrní pameti
Je-li do fotoaparátu vložena karta „Memory Stick Duo“, tato položka se nezobrazí.
Výchozí nastavení je oznaceno .
Naformátujte vnitrní pamet.
• Nezapomínejte, že formátování nevratne vymaže všechna data ve vnitrní pameti vcetne chránených snímku.
1 Vyberte [OK] pomocí v ovládacího tlacítka a stisknete z.
Objeví se hlášení „Data ve vnitrní pameti budou vymazána Pripraven?“ .
2 Vyberte [OK] pomocí v a poté stisknete z.
Formátování je dokonceno.
Formátovat
OK Viz následující postup.
Zrušit Zruší formátování.Podrobnosti o ovládání 1 str. 36
40
Nástroj Memory Stick
Tato položka se zobrazí jen tehdy, je-li do fotoaparátu vložena karta „Memory Stick
Duo“.
Výchozí nastavení je oznaceno .
Zformátuje kartu „Memory Stick Duo“. Bežne dodávané karty „Memory Stick Duo“ jsou již naformátovány a lze je ihned zacít používat.
• Formátování nenávratne maže veškerá data na karte „Memory Stick Duo“ vcetne chránených snímku.
1 Vyberte [OK] pomocí v ovládacího tlacítka a stisknete z.
Objeví se hlášení „Data na Memory Stick budou vymazána Pripraven?“ .
2 Vyberte [OK] pomocí v a poté stisknete z.
Formátování je dokonceno.
Vytvorí složku na karte „Memory Stick Duo“ k nahrávání snímku.
1 Vyberte [OK] pomocí v ovládacího tlacítka a stisknete z.
Zobrazí se obrazovka k vytvorení složky.
2 Vyberte [OK] pomocí v a poté stisknete z.
Vytvorí se nová složka s císlem o jedno vetším než nejvyšší císlo složek a daná složka se stane aktuální složkou pro záznam snímku.
• Podrobnosti o složce viz str. 31.
• Pokud nevytvoríte novou složku, ukládají se snímky do složky „101MSDCF“.
• Mužete vytváret složky s názvem do „999MSDCF“.
• Snímky se ukládají do této nové složky, dokud není vytvorena nebo vybrána složka jiná.
• Ve fotoaparátu nelze složku smazat. Ke smazání složky použijte pocítac apod.
• Do jedné složky lze uložit až 4 000 snímku. Když je kapacita složky vycerpána, automaticky se vytvorí nová.
• Podrobnosti viz „Názvy a ukládání obrazových souboru“ (str. 53).
Formátovat
OK Viz následující postup.
Zrušit Zruší formátování.
Tvorba nahr. složky
OK Viz následující postup.
Zrušit Zruší vytvorení složky .
Pripraven?
Tvorba nahr. složky
Tvorba nahr. Složky
102MSDCF
Zrušit
OKPodrobnosti o ovládání 1 str. 36
Používání obrazovky nastavení

41
Zmení složku práve používanou k nahrávání snímku.
1 Vyberte [OK] pomocí v ovládacího tlacítka a stisknete z.
Zobrazí se obrazovka k výberu složky.
2 Vyberte požadovanou složku pomocí b/B, a [OK] pomocí v , poté stisknete z.
• Složku „100MSDCF“ nemužete vybrat jako složku pro ukládání.
• Nahrané snímky nelze presouvat do jiné složky.
Zkopíruje všechny snímky ve vnitrní pameti na kartu „Memory Stick Duo“.
1 Vložte kartu „Memory Stick Duo“ o kapacite 32 MB nebo vetší.
2 Vyberte [OK] pomocí v ovládacího tlacítka a stisknete z.
Objeví se hlášení „Data ve vnitrní pameti budou zkopírována Pripraven?“ .
3 Vyberte [OK] pomocí v a poté stisknete z.
Kopírování se spustí.
• Používejte akumulátory s dostatecnou kapacitou nebo napájecí adaptér (nepriložen). Pri kopírování snímku do pocítace pomocí nedostatecne nabitých akumulátoru se akumulátory mohou vybít a muže dojít k poškození dat snímku.
• Snímky nelze kopírovat jednotlive.
• Puvodní snímky uložené ve vnitrní pameti se zachovají i po zkopírování. Ke smazání obsahu vnitrní pameti vyjmete po kopírování kartu „Memory Stick Duo“, poté vyvolejte povel
[Formátovat] v (Nástroj vnitrní pameti) (str. 39).
• Nelze vybrat složku zkopírovanou na kartu „Memory Stick Duo“.
• Pri kopírování dat se nastavená znacka (Vytisknout) pridaná ke snímku nezkopíruje.
Zmena nahr. složky
OK Viz následující postup.
Zrušit Zruší zmenu složky k nahrávání snímku.
Kopírovat
OK Viz následující postup.
Zrušit Zruší kopírování.
ZPET/DALŠÍ
Výber nahr. složky
Zrušit
OK
Jm. Složky:102 2/2
Vytvoreno:Poc.Slož.:2006
102MSDCF
0
111 : :05:34AM
Kopírování
102_COPYPodrobnosti o ovládání 1 str. 36
42
Nastavení 1
1
Výchozí nastavení je oznaceno .
Nastavení jasu podsvícení LCD displeje pri používání fotoaparátu s akumulátory.
• Volba [Jasný] zpusobuje rychlejší vybití akumulátoru.
Vybere zvuk, který se vygeneruje pri ovládání fotoaparátu.
Vybere jazyk, který se bude používat k zobrazení položek menu, varování a zpráv.
Inicializuje nastavení fotoaparátu na výchozí nastavení.
1 Vyberte [OK] pomocí v ovládacího tlacítka a stisknete z.
Objeví se hlášení „Inicializace všech nastavení Pripraven?“ .
2 Vyberte [OK] pomocí v a poté stisknete z.
Možnosti se nastaví na výchozí hodnoty nastavení.
• Zajistete, aby behem resetování nedošlo k odpojení napájení.
Podsvícení LCD
Jasný Zesvetlí.
Normální
Zvuk
Záverka Pri stisku tlacítko spoušte zapne zvuk záverky .
Zap. Zapne zvukový signál/zvuk záverky pri stisku ovládacího tlacítka/tlacítko spoušte.
Vyp. Vypíná zvukový signál/zvuk záverky.
Jazyk
Inicializace
OK Viz následující postup.
Zrušit Zruší resetování.Podrobnosti o ovládání 1 str. 36
Používání obrazovky nastavení

43
Nastavení 2
2
Výchozí nastavení je oznaceno .
Vybere zpusob používaný k pridelení císel souboru snímkum.
Nastavení režimu USB, použité pri pripojení fotoaparátu k pocítaci nebo tiskárne vyhovující standardu PictBridge pomocí USB kabelu.
Císlo souboru
Série Priradí poradová císla souborum i v prípade, že se zmení složka k nahrávání snímku nebo karta „Memory Stick
Duo“. (Jestliže vymenená karta „Memory Stick Duo“ obsahuje soubor s císlem vyšším, než bylo poslední prirazené císlo, priradí se císlo o jedno vyšší než bylo nejvyšší dosud prirazené císlo.)
Resetovat Pri každé zmene složky zapocne pocítat od 0001. (Pokud nahrávací složka obsahuje soubor, prirazuje císlo o jednu vyšší než nejvyšší císlo ve složce.)
Spojení USB
PictBridge Pripojí fotoaparát k tiskárne odpovídající norme
PictBridge (str. 64).
PTP Je-li nastavena možnost [PTP] (Picture Transfer Protocol
– protokol prenosu obrazu) a fotoaparát je pripojen k pocítaci, snímky ve složce k nahrávání ve fotoaparátu se prekopírují do pocítace. (Kompatibilní se systémy
Windows XP a Mac OS X.)
Velkokap pam Zavádí spojení velkokapacitní pameti mezi fotoaparátem a pocítacem nebo jiným zarízením USB (str. 49).Podrobnosti o ovládání 1 str. 36
44
Nastaví výstup signálu videa podle barevného televizního systému pripojeného video zarízení. Ruzné zeme a oblasti používají ružné barevné televizní systémy. Chcete-li zobrazit snímky na televizní obrazovce, overte si barevný televizní systém zeme nebo oblasti, kde fotoaparát používáte – vis str. 71.
Nastaví datum a cas.
Videovýstup
NTSC Nastaví výstup signálu videa na režim NTSC (napríklad pro USA, Japonsko).
PAL Nastaví výstup signálu videa na režim PAL (napríklad pro Evropu).
Nastav. hodin
OK Vyberte [OK] pomocí v ovládacího tlacítka a stisknete z. Poté provedte postup popsaný v kapitole „Nastavení hodin“ .
Zrušit Zruší nastavení hodin.Používání pocítace

45
Podrobnejší informace k využití pocítace Macintosh viz kapitola
„Používání pocítace Macintosh“
(str. 61).
Tato cást popisuje anglickou verzi obsahu obrazovky.
Nejdríve instalujte software (priložen) (str. 47)
Kopírování snímku do pocítace (str. 48)
Prohlížení snímku v pocítaci
Prohlížení snímku pomocí prohlížece „Cyber-shot Viewer“ (str. 56)
•Zobrazení snímku uložených v pocítaci
•Zobrazení fotografií usporádaných podle data
•Úpravy snímku
Tisk snímku
Používání pocítace
Využití pocítace se systémem
Windows46
K pripojení pocítace k fotoaparátu se doporucuje následující prostredí.
Doporucené prostredí ke kopírování snímku
OS (predinstalován): Microsoft
Windows 2000 Professional, Windows
Millennium Edition, Windows XP
Home Edition nebo Windows XP
Professional
• Cinnost není zarucena v prostredí založeném na aktualizaci operacních systému popsaných výše nebo v prostredí s možností nactení více systému.
Konektor USB: Standardní soucást konfigurace
Doporucené prostredí pro použití aplikace „Cyber-shot
Viewer”
OS (predinstalován): Microsoft
Windows 2000 Professional, Windows
Millennium Edition, Windows XP
Home Edition nebo Windows XP
Professional
Zvuková karta: 16bitová stereofonní zvuková karta s reproduktory
Procesor/pamet: Pentium III 500 MHz nebo rychlejší, 128 MB pameti RAM nebo více (doporuceno: Pentium III
800 MHz nebo rychlejší, 256 MB pameti RAM nebo více)
Software: DirectX 9.0c nebo novejší
Pevný disk: K instalaci je treba volná kapacita disku 200 MB a více
Displej: Rozlišení obrazovky; 800 × 600 bodu nebo více
Barvy: Tisíce barev (16bitové barvy) ci více
• T ento software je kompatibilní s technologií DirectX. Software „DirectX“ musí být nainstalován.
Poznámky k pripojení fotoaparátu k pocítaci
• Funkcnost není zarucena ani pro všechny doporucené konfigurace zmínené výše.
• Jestliže pripojujete k pocítaci soucasne dve nebo více zarízení USB, nekterá zarízení
(vcetne fotoaparátu) nemusí pracovat. To závisí na typech používaných USB zarízení.
• Funkcnost není zarucena pri použití rozbocovace USB.
• Pri pripojení k pocítaci pomocí kabelu USB existují dva režimy - [Velkokap pam]
(výchozí nastavení) a [PTP]. V této cásti je v príkladech užit režim [Velkokap pam].
Podrobnosti týkající se režimu [PTP] najdete na strane viz str. 43.
• Jestliže se cinnost pocítace obnovuje z režimu pozastavení nebo spánku, komunikace mezi fotoaparátem a pocítacem se nemusí obnovit soucasne.
Doporucená konfigurace pocítacePoužívání pocítace

47
Instalace softwaru (priložen)
Software (priložen) lze instalovat následujícím postupem.
• Pri použití systému Windows 2000/Me nepripojujte fotoaparát k pocítaci pred instalací.
• V systému Windows 2000/XP se prihlaste jako administrátor.
1 Zapnete pocítac a vložte disk
CD-ROM (priložen) do jednotky
CD-ROM pocítace.
Objeví se instalacní obrazovka s nabídkou.
• Jestliže se nezobrazí, poklepejte na
(My Computer) t
(CYBERSHOTSOFT).
2 Klepnete na [Install].
Objeví se okno „Choose Setup
Language“ (volba jazyka instalace).
3 Vyberte požadovaný jazyk a poté klepnete na [Next].
Objeví se okno „License
Agreement“ (licencní smlouva).
Prectete si peclive smlouvu. Jestliže prijímáte podmínky smlouvy , klepnete na prepínac vedle textu
[I accept the terms of the license agreement] (Prijímám podmínky licencní smlouvy) a klepnete na
[Next].
4 Podle instrukcí na obrazovce dokoncete instalaci.
• Jakmile se zobrazí zpráva vyžadující potvrzení restartu pocítace, restartujte pocítac podle pokynu na obrazovce.
• Software „DirectX“ bude nainstalován, pokud jste jej již nenainstalovali.
5 Po skoncení instalace vyjmete disk CD-ROM z jednotky.48
Kopírování snímku do pocítace
Tato cást popisuje príklad postupu použití pocítace se systémem Windows.
Snímky z fotoaparátu mužete kopírovat do pocítace následovne.
U pocítacu vybavených slotem
Memory Stick
Vyjmete kartu „Memory Stick Duo“ z fotoaparátu a vložte ji do adaptéru
Memory Stick Duo. Adaptér Memory
Stick Duo vložte do pocítace a snímky zkopírujte.
Jestliže fotoaparát kartu „Memory Stick
PRO Duo“ nerozpozná, viz str. 79.
U pocítacu nevybavených slotem Memory Stick
Pri kopírování snímku postupujte podle kroku 1 až 4 na str. 48 až 52.
• Pri použití systému Windows 2000/Me instalujte priložený software dríve, než budete pokracovat. U systému Windows XP není instalace treba.
• Na obrazovce zobrazené v této cásti jsou príklady kopírování snímku z karty
„Memory Stick Duo“.
1 Do fotoaparátu vložte kartu
„Memory Stick Duo“ s nahranými snímky.
• Pri kopírování snímku ve vnitrní pameti není tento krok treba.
2 Do fotoaparátu vložte dostatecne nabité akumulátory nebo fotoaparát pripojte prostrednictvím napájecího adaptéru (nepriložen) k sítové zásuvce.
• Pri kopírování snímku do pocítace pomocí nedostatecne nabitých akumulátoru muže kopírování selhat nebo se mohou data snímku poškodit, pokud se akumulátory vybijí príliš brzy.
Krok 1: Príprava fotoaparátu a pocítace
2
1
1
2Používání pocítace

49
3 Nastavte ovladac režimu na , poté stisknutím vypínace
POWER zapnete fotoaparát a pocítac.
• V systému Windows XP se na obrazovce pocítace zobrazí Pruvodce automatického prehrávání.
Na displeji fotoaparátu se objeví „Režim
USB Velkokap pam“.
Pri první aktivaci pripojení USB spustí pocítac automaticky program, který fotoaparát rozpozná. Chvíli vyckejte.
* Behem komunikace svítí kontrolky prístupu cervene. Nepracujte s pocítacem, dokud indikátory nezbelají.
• Jestliže se „Režim USB Velkokap pam“ nezobrazí, nastavte [Spojení USB] na
[Velkokap pam] (str. 43).
• U systému Windows 2000/Me se ridte postupem vysvetleným v cásti „Krok 3-B: Kopírování snímku do pocítace“ na str. 51.
• Jestliže se v systému Windows XP nezobrazí automaticky obrazovka pruvodce, ridte se postupem vysvetleným v cásti „Krok 3-B: Kopírování snímku do pocítace“ na str. 51.
Tato cást popisuje príklad kopírování snímku do složky „My Documents“
(Dokumenty).
Krok 2: Propojení fotoaparátu a pocítace
POWER
1 Ke konektoru
(USB)
2 Ke konektoru USB
USB kabel
Krok 3-A: Kopírování snímku do pocítace
Režim USB
MENU Zapnete
Velkokap pam
Memory Stick
Indikátory prístupu*50
1 Po propojení USB v kroku 2 klepnete na [Copy pictures to a folder on my computer using
Microsoft Scanner and Camera
Wizard] (zkopírovat snímky do složky v pocítaci pomocí pruvodce pro skenery a fotoaparáty Microsoft) t [OK], jakmile se na obrazovce pocítace zobrazí automaticky okno pruvodce.
Objeví se okno „Scanner and
Camera Wizard“ (pruvodce pro skenery a fotoaparáty).
2 Klepnete na [Next].
Zobrazí se snímky fotoaparátu uložené na karte „Memory Stick
Duo“.
• Není-li vložena žádná karta „Memory
Stick Duo“, zobrazí se snímky ve vnitrní pameti.
3 Chcete-li, aby se nekteré snímky nekopírovaly, klepnete do zaškrtávacího polícka.
Zaškrtnutí se zruší. Poté klepnete na [Next].
Objeví se okno „Picture Name and
Destination“ (název a umístení snímku).
4 Vyberte název a cílové umístení snímku a poté klepnete na
[Next].
Kopírování snímku zacne. Po skoncení kopírování se objeví okno
„Other Options“ (další volby).
• Tato cást popisuje príklad kopírování snímku do složky „My Documents“
(Dokumenty).
1
2
1
2
1
2Používání pocítace

51
5 Klepnete na prepínac vedle textu [Nothing. I’m finished working with these pictures]
(Nic, práce se snímky dokoncena); polícko se zaškrtne, poté klepnete na
[Next].
Objeví se okno „Completing the
Scanner and Camera Wizard“
(dokoncení pruvodce pro skenery a fotoaparáty).
6 Klepnete na [Finish].
Okno pruvodce se zavre.
• Chcete-li kopírovat další snímky, odpojte USB kabel. Ridte se postupem vysvetleným v cásti „Krok 2: Propojení fotoaparátu a pocítace“ na str. 49.
• U systému Windows XP se ridte postupem vysvetleným v cásti „Krok 3-A: Kopírování snímku do pocítace“ na str. 49.
Tato cást popisuje príklad kopírování snímku do složky „My Documents“
(Dokumenty).
1 Poklepejte na [My Computer]
(Tento pocítac) t [Removable
Disk] t [DCIM].
1
2
Krok 3-B: Kopírování snímku do pocítace52
2 Poklepejte na složku, do které chcete soubory zkopírovat aulož it.
Poté klepnutím pravým tlacítkem myši na soubor snímku vyvolejte zobrazení místní nabídky a klepnete na
[Copy].
• Informace o cílovém umístení souboru snímku viz str. 53
3 Poklepejte na složku [My
Documents]. Poté klepnutím pravým tlacítkem myši na „My
Documents“ vyvolejte zobrazení místní nabídky a klepnete na
[Paste].
Obrazové soubory se zkopírují do složky „My Documents“.
• Jestliže v cílové složce existují snímky se stejným názvem souboru, zobrazí se dotaz s požadavkem na potvrzení prepsání souboru. Pokud prepíšete existující snímek novým, puvodní data ze složky budou vymazána. K prepsání souboru snímku do pocítace bez prepisování zmente název souboru na jiný a poté soubor snímku zkopírujte.
Mejte však na pameti, že pokud zmeníte název souboru (str. 55), možná nebudete schopni prehrávat daný snímek ve fotoaparátu.
Tato cást popisuje postup prohlížení zkopírovaných snímku ve složce „My
Documents“.
1 Klepnete na [Start] t [My
Documents].
Zobrazí se obsah složky „My
Documents“.
• Jestliže nepoužíváte systém Windows
XP, poklepejte na [My Documents] na pracovní ploše pocítace.
2
1
1
2
Krok 4: Prohlížení snímku v pocítaci
1
2Používání pocítace

53
2 Poklepejte na požadovaný soubor se snímkem.
Snímek se zobrazí.
Následující postup provedte predem pri techto cinnostech:• Odpojení USB kabelu
• Vyjmutí karty „Memory Stick Duo“
• Vložení karty „Memory Stick Duo“ do fotoaparátu po zkopírování snímku z vnitrní pameti
• Vypnutí fotoaparátux Pro systémy Windows
2000/Me/XP
1 Poklepejte na ikonu na prepínac.
2 Klepnete na tlacítko (pametové médium USB) t [Stop].
3 Potvrdte zarízení v okne potvrzení a pak klepnete na [OK].
4 Klepnete na [OK].
Prístroj je odpojen.
• U systému Windows XP je krok 4 zbytecný.
Soubory snímku nahrané vaším fotoaparátem jsou na karte „Memory
Stick Duo“ sestaveny jako složky.
Príklad: prohlížení složek v systému Windows XP
A Složka obsahující data snímku nahraná pomocí fotoaparátu, který není vybaven funkcí vytvárení složek.
B Složka obsahující data snímku nahraná pomocí tohoto fotoaparátu.
Nejsou-li vytvoreny žádné další složky, jsou k dispozici následující složky:– „Memory Stick Duo“; pouze
„101MSDCF“
– Vnitrní pamet; pouze „101_SONY“
• Do složky „100MSDCF“ nelze nahrávat
žádné snímky. Snímky v techto složkách jsou k dispozici pouze pro prohlížení.
• Do složky „MISC“ nelze nahrávat/nelze z ní prehrávat žádné snímky.
Odstranení pripojení USB
Poklepejte zde
Názvy a ukládání obrazových souboru
A
B54
• Soubory snímku jsou pojmenovány následovne. ssss znamená libovolné císlo z rozsahu 0001 až 9999. Numerické cásti názvu souboru videoklipu nahraného v režimu videoklipu a jeho odpovídající indexový soubor snímku jsou shodné.
– Soubory se statickými snímky: DSC0ssss.JPG
– Soubory videoklipu: MOV0ssss.A VI
– Indexové soubory videoklipu, které se nahrávají pri nahrávání videoklipu: MOV0ssss.THM
• Podrobnejší informace o složkách viz str. 31 a40.Používání pocítace

55
Prohlížení souboru snímku uložených v pocítaci fotoaparátem (pomocí karty „Memory Stick Duo“)
Tato cást popisuje príklad postupu použití pocítace se systémem Windows.
Pokud soubor snímku po zkopírování do pocítace nezustává na karte „Memory
Stick Duo“, lze daný snímek opet zobrazit ve fotoaparátu, jestliže soubor snímku zkopírujete z pocítace na kartu
„Memory Stick Duo“.
• Jestliže se název snímku nastavený fotoaparátem nezmenil, není treba provádet krok 1.
• Nekteré snímky nebude možno prehrát kvuli jejich velikosti.
• Jestliže byl soubor snímku zpracován pocítacem nebo byl soubor snímku nahrán pomocí jiného modelu fotoaparátu, nelze prehrávání na tomto fotoaparátu zarucit.
• Pokud není k dispozici složka, nejprve ji fotoaparátem vytvorte (str. 40) a pak prekopírujte obrazové soubory.
1 Klepnete pravým tlacítkem myši na soubor se snímkem a pak klepnete na [Rename]. Zmente název souboru na
„DSC0ssss“.
Zadejte císlo od 0001 do 9999 pro ssss.
• Jestliže se zobrazí zpráva vyžadující potvrzení prepsání souboru, zadejte jiné císlo.
• Podle nastavení pocítace se muže zobrazit i prípona souboru. Prípona souboru se statickými snímky je JPG a s videoklipem AVI. Príponu nemente.
2 Zkopírujte soubor snímku do složky na karte „Memory Stick
Duo“ následujícím postupem.
1Klepnete pravým tlacítkem myši na soubor se snímkem a pak klepnete na [Copy].
2Poklepejte na [Removable Disk] nebo [Sony MemoryStick] v okne
[My Computer] (T ento pocítac).
3Klepnete pravým tlacítkem myši na složku [sssMSDCF] ve složce
[DCIM], poté klepnete na [Paste].
• sss znamená jakékoli císlo v rozsahu od 100 do 999.
1
256
Použití prohlížece „Cyber-shot
Viewer“ (priložen)
Statické snímky a videoklipy z fotoaparátu mužete používat lépe než kdy v minulosti díky výhodám daného softwaru.
Tato cást uvádí prehled prohlížece
„Cyber-shot Viewer“ a základní návody.
S prohlížecem „Cyber-shot Viewer“ mužete:• Importovat snímky porízené fotoaparátem a zobrazovat je na obrazovce.
• Organizovat snímky v pocítaci podle kalendáre a zobrazovat je.
• Retušovat, tisknout a odesílat statické snímky jako prílohy zpráv elektronické pošty, menit datum porízení snímku a další.
• Podrobnosti o prohlížeci „Cyber-shot
Viewer“ viz Help.
Chcete-li vyvolat Help, klepnete na
[Start] t [Programs] (v systému
Windows XP, [All Programs]) t [Sony
Picture Utility] t [Help] (Nápoveda) t [Cyber-shot Viewer].
Spuštení prohlížece „Cyber-shot Viewer“
Poklepejte na ikonu (Cyber-shot
Viewer) na pracovní ploše.
Nebo v nabídce Start: Klepnete na
[Start] t [Programs] (v systému
Windows XP [All Programs]) t [Sony
Picture Utility] t [Cyber-shot Viewer].
Ukoncení prohlížece „Cyber-shot Viewer“
Klepnete na tlacítko v pravém horním rohu obrazovky.
Tyto kroky provedte pri importu a zobrazení snímku z fotoaparátu.
Import snímku
1 Overte si, zda beží nástroj
„Media Check Tool“* (Nástroj je kontrole média).
* „Media Check Tool“ je program, který automaticky detekuje a importuje snímky, jakmile vložíte kartu „Memory
Stick“ nebo pripojíte fotoaparát.
V hlavním panelu najdete ikonu
(Media Check Tool).
• Není-li zobrazena žádná ikona nástroje: Klepnete na [Start] t [Programs]
(v systému Windows XP, [All
Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Cyber-shot Viewer] t [Tools]
(Nástroje) t [Media Check Tool].
2 Pripojte fotoaparát k pocítaci pomocí USB kabelu.
Po automatickém detekování fotoaparátu se na obrazovce zobrazí
[Import Images] (Import snímku).
• Budete-li používat slot Memory Stick, prectete si nejdríve informace na str. 48.
• Jestliže se v systému Windows XP zobrazí Pruvodce automatickým prehráváním, uzavrete ho.
Prehled prohlížece
„Cyber-shot Viewer“
Spuštení a ukoncení prohlížece „Cyber-shot
Viewer“
Základní pokynyPoužívání pocítace

57
3 Importujte snímky.
Chcete-li spustit import snímku, klepnete na tlacítko [Import]
(Import).
Ve výchozím stavu se snímky importují do složky vytvorené ve složce „My Pictures“ (Obrázky), která má název obsahující datum importu.
• Pokyny ke zmene „Folder to be imported“ viz strana 59.
Prohlížení snímku
1 Kontrola importovaných snímku
Po skoncení importu se spustí prohlížec „Cyber-shot Viewer“.
Zobrazí se miniatury importovaných snímku.
• Složka „My Pictures“ je nastavena jako výchozí složka v cásti „Viewed folders“
(Zobrazené složky).
• Chcete-li zobrazit samotný snímek, poklepejte na jeho miniaturu.
2 Zobrazení snímku ve složkách
„Viewed folders“ (Zobrazené složky) usporádané v kalendári podle data porízení
1Klepnete na kartu [Calendar].
Uvedou se roky , kdy byly porízeny snímky .
2Klepnete na rok.
Zobrazí se snímky porízené v daném roce; jsou usporádány v kalendári podle data porízení.
3Chcete-li zobrazit snímky podle mesícu, klepnete na požadovaný mesíc.
Zobrazí se miniatury snímku porízených v daném mesíci.
4Chcete-li zobrazit snímky podle casu, klepnete na požadovaný den.
Zobrazí se miniatury snímku porízených daného dne; jsou usporádány podle hodin.
Obrazovka zobrazení roku
Obrazovka zobrazení mesíce
1
2
3
458
Obrazovka zobrazení hodiny
• Chcete-li uvést snímky z urcitého mesíce nebo roku, klepnete na požadované období vlevo na obrazovce.
3 Zobrazení jednotlivých snímku
Chcete-li zobrazit samotný snímek v samostatném okne, poklepejte miniaturu snímku na obrazovce obsahující obsah dané hodiny.
• Zobrazené snímky lze upravovat po klepnutí na tlacítko panelu nástroju.
Zobrazení snímku v režimu celé obrazovky
K zobrazení prezentace aktuálních

TXT / PDF

Available 8 files for DCR-TRV19E View all >
HelpDrivers Since March 2000