Sony DCR-TRV19E Download Manual

2-689-526-71(1) 2006 Sony Corporation
Digital Still Camera
Cyber-shot-handboek
Digital Still Camera
Cyber-shot-handboek
DSC-S500
"Gebruiksaanwijzing" (los boekje)
Beschrijft het instellen en de basisbedieningen voor opnemen/weergeven met uw camera.
Digital Still Camera
Handboek
V oordat u het apparaat gebruikt, moet u dit handboek en de
"Gebruiksaanwijzing" (los boekje) aandachtig doorlezen en deze bewaren als referentiemateriaal.
De camera leren gebruiken
Het menu gebruiken
Het Setup-scherm gebruiken
De camera met uw computer gebruiken
Stilstaande beelden afdrukken
Uw camera op een tv aansluiten
Problemen oplossen
Overige
Index2
Om het gevaar van brand of elektrische schokken te verkleinen, mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht.
Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere
Europese landen met gescheiden ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. V oor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Dit product is getest volgens de EMC-richtlijn voor het gebruik van aansluitkabels korter dan
3 meter en voldoet aan de hierin gestelde voorwaarden.
Let op
De elektromagnetische velden bij de specifieke frequenties kunnen het beeld en het geluid van deze camera beïnvloeden.
Opmerking
Als door statische elektriciteit of elektromagnetisme de gegevensoverdracht tussentijds wordt onderbroken (mislukt), start u het softwareprogramma opnieuw op of koppelt u de aansluitkabel (USB-kabel, enz.) los en sluit u deze weer aan.
Dit apparaat bevat een vast ingebouwde batterij die niet vervangen hoeft te worden tijdens de levensduur van het apparaat.
Raadpleeg uw leverancier indien de batterij toch vervangen moet worden.
De batterij mag alleen vervangen worden door vakbekwaam servicepersoneel.
Gooi de batterij niet weg maar lever deze in als klein chemisch afval (KCA).
Lever het apparaat aan het einde van de levensduur in voor recycling, de batterij zal dan op correcte wijze verwerkt worden.
WAARSCHUWING
Voor klanten in Europa
Voor klanten in Nederland3
Opmerkingen over het gebruik van de camera
Typen "Memory Stick" die kunnen worden gebruikt (niet bijgeleverd)
Deze camera gebruikt het IC-opnamemedium "Memory Stick Duo". Er zijn twee typen "Memory Stick".
"Memory Stick Duo": u kunt een
"Memory Stick Duo" gebruiken in uw camera.
"Memory Stick": u kunt in deze camera geen "Memory Stick" gebruiken.
Andere geheugenkaarten kunnen niet worden gebruikt.
• V oor verdere informatie over de "Memory Stick
Duo", zie blz. 85.
Bij gebruik van een "Memory Stick
Duo" in een "Memory Stick"-compatibel apparaat
U kunt de "Memory Stick Duo" gebruiken door deze in de Memory Stick Duo-adapter
(niet bijgeleverd) te steken.
Memory Stick Duo-adapter
Geen compensatie voor de inhoud van de opnamen
• V oor mislukte opnamen door een gebrekkige werking van uw camera of opnamemedia, enz. kan geen schadevergoeding worden geëist.
Reservekopieën van het ingebouwde geheugen en de "Memory Stick Duo"
• Schakel de camera niet uit en verwijder de batterijen of "Memory Stick Duo" niet terwijl het toegangslampje brandt, omdat hierdoor de gegevens in het interne geheugen of op de
"Memory Stick Duo" kunnen worden beschadigd. Bescherm uw gegevens altijd door een reservekopie te maken. Zie bladzijde 21 voor het maken van een reservekopie.
Opmerkingen over opnemen/weergeven
• Deze camera is niet stofdicht, niet spatwaterdicht en niet waterdicht. Lees
"V oorzorgsmaatregelen" (blz. 89) alvorens de camera te bedienen.
• Maak een proefopname om te controleren of de camera juist werkt voordat u eenmalige gebeurtenissen opneemt.
• Let er goed op dat de camera niet nat wordt.
Water dat de camera binnendringt, kan een storing veroorzaken die niet in alle gevallen kan worden verholpen.
• Richt de camera niet naar de zon of ander fel licht. Als u dit wel doet, kan er een storing in de camera optreden.
• Gebruik de camera niet in de buurt van een plaats waar sterke radiogolven worden gegenereerd of straling wordt uitgestraald. Het is mogelijk dat de camera dan niet goed kan opnemen of weergeven.
• Als u de camera in zanderige of stoffige plaatsen gebruikt, kunnen storingen optreden.
• Als er condens op de camera is gevormd, verwijdert u dit voordat u de camera gebruikt
(blz. 89).
• Niet met de camera schudden of er tegenaan stoten. Dit kan niet alleen leiden tot storingen en het weigeren om beelden op te nemen, maar kan ook het opnamemedium onbruikbaar maken, en beeldgegevens vervormen, beschadigen of verloren doen gaan.
• Maak het venster van de flitser schoon vóór deze te gebruiken. De hitte die vrijkomt bij het afgaan van de flitser kan eventueel vuil op het venster van de flitser doen verbranden of vastbakken waardoor onvoldoende licht het voorwerp bereikt.
NL4
Opmerkingen over het LCD-scherm en de lens
• Het LCD-scherm is vervaardigd met behulp van precisietechnologie zodat meer dan 99,4% van de beeldpunten effectief werkt. Er kunnen echter enkele kleine zwarte en/of heldere (witte, rode, blauwe of groene) punten zijn die permanent op het LCD-scherm aanwezig zijn. Dit is normaal en heeft geen enkele invloed op het opgenomen beeld.
• Als het LCD-scherm of de lens langdurig wordt blootgesteld aan direct zonlicht, kan dit tot defecten leiden. Wees voorzichtig wanneer u de camera bij een venster of buiten neerzet.
• Druk niet op het LCD-scherm. Het scherm kan dan verkleuren, waardoor een storing wordt veroorzaakt.
• In een koude omgeving kunnen de beelden op het LCD-scherm nasporen vertonen. Dit is normaal.
• Deze camera is uitgerust met een elektrische zoomlens. Wees voorzichtig dat u niet tegen de lens stoot en er geen kracht op uitoefent.
Opmerkingen over de compatibiliteit van beeldgegevens
• Deze camera voldoet aan de universele DCF-norm (Design rule for Camera File system) zoals vastgesteld door JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries
Association).
• Er worden geen garanties gegeven dat beelden, welke met deze camera zijn opgenomen, kunnen worden weergegeven op andere apparatuur, of dat beelden die met andere apparatuur zijn opgenomen of bewerkt, kunnen worden weergegeven op deze camera.
Waarschuwing over copyright
Televisieprogramma's, films, videobanden en ander materiaal kunnen beschermd zijn met auteursrechten. Het zonder toestemming opnemen van dergelijk materiaal, kan in strijd zijn met de wetten op de auteursrechten.
De beelden in deze gebruiksaanwijzing
De foto's die in deze gebruiksaanwijzing gebruikt worden als voorbeelden, zijn gereproduceerde beelden die niet daadwerkelijk met deze camera zijn opgenomen.
Zwarte, witte, rode, blauwe en groene punten5
Alle mogelijkheden van de camera gebruiken
Bereid de camera voor en neem eenvoudig beelden op
"Gebruiksaanwijzing" (los boekje)
Voorbereiding
Beelden eenvoudig opnemen
Beelden weergeven/wissen
Beelden afdrukken
Problemen oplossen
Overigen
Leer uw camera beter kennen
Deze gebruiks-aanwijzing
• Opnemen met uw favoriete instellingen (Geprogrammeerd automatisch opnemen) t blz. 23
• Opnemen/weergeven op diverse manieren met behulp van het menu t blz. 25
• De standaardinstellingen veranderen t blz. 36
De camera aansluiten op een PC of printer
Deze gebruiks-aanwijzing
• Beelden naar een computer kopiëren om ze op diverse manieren te bewerken t blz. 45
• Beelden afdrukken door de camera rechtstreeks aan te sluiten op een printer (alleen PictBridge-compatibele printers) t blz. 63
Digital Still Camera
2
16
Inhoud
Opmerkingen over het gebruik van de camera............... 3
Basistechnieken voor betere beelden................ 9
Scherpstellen – Het onderwerp met succes scherpstellen................. 9
Belichting – De lichtintensiteit instellen ........ 10
Kleur – Over het effect van de lichtbron....... 11
Kwaliteit – Over "beeldkwaliteit" en "beeldformaat" ............... 12
Plaats van de onderdelen ......... 13
Indicators op het scherm .......... 15
Het weergavescherm veranderen........ 19
Aantal stilstaande beelden en opnameduur van bewegende beelden.... 20
Als u geen "Memory Stick Duo" hebt (Opnemen in het interne geheugen)..............21
Gebruiksduur van de batterijen en aantal beelden dat kan worden opgenomen/bekeken............. 22
De modusknop gebruiken......... 23
De menuonderdelen gebruiken............... 25
Menuonderdelen ................. 26
Menu voor opnemen ................ 27
(EV)
(Lichtmeetfun.)
WB (Witbalans)
ISO
(Beeldkwaliteit)
Mode (Opn.functie)
PFX (Beeldeffect)
(Verzadiging)
(Scherpte)
(Setup)
De camera leren gebruiken
Het menu gebruiken7
Menu voor weergeven ..............31
(Map)
- (Beveiligen)
DPOF
(Afdrukken)
(Dia)
(Ander form.)
(Roteren)
(Setup)
De Setup-onderdelen gebruiken .............36
Camera ......37
Digitale zoom
Rode-ogeneff.
Auto Review
Intern geheugen-tool............39
Formaat
Memory Stick tool ...............40
Formaat
Opnamemap maken
Opnamemap wijz.
Kopiëren
Setup 1 .......42
LCD-verlicht
Pieptoon
Taal
Initialiseren
Setup 2 .......43
Bestandsnr.
USB-aansl.
Video-uit
Klokinstel.
Het Setup-scherm gebruiken
1
28
Werken met uw Windows-computer ................ 45
De software installeren (bijgeleverd)................ 47
Beelden kopiëren naar uw computer ............... 48
Beeldbestanden opgeslagen op een computer weergeven op uw camera
(met behulp van een "Memory Stick Duo") ........55
De "Cyber-shot Viewer"-software (bijgeleverd) gebruiken ......... 56
Uw Macintosh-computer gebruiken ................. 60
Stilstaande beelden afdrukken............ 62
Rechtstreeks beelden afdrukken op een PictBridge-compatibele printer.................63
Beelden afdrukken in een winkel ........ 67
Beelden bekijken op een tv-scherm................. 69
Problemen oplossen ................ 71
Waarschuwingsberichten.......... 83
Over de "Memory Stick"............ 85
Over de batterijen ........ 87
Voorzorgsmaatregelen.............. 89
De camera met uw computer gebruiken
Stilstaande beelden afdrukken
Uw camera op een tv aansluiten
Problemen oplossen
Overige
Index.............. 91De camera leren gebruiken
9
De camera leren gebruiken
Basistechnieken voor betere beelden
Als u de sluiterknop half indrukt, stelt de camera automatisch scherp (Automatische scherpstelling). Vergeet niet dat de sluiterknop slechts half ingedrukt moet worden.
Als het beeld zelfs na scherpstellen wazig is, kan dit komen doordat de camera is bewogen. t Zie "Tips om wazige beelden te voorkomen" (hierna).
Scherp-stellen
Het onderwerp met succes scherpstellen
Druk de sluiterknop gelijk helemaal in.
Druk de sluiterknop half in.
AE/AF-vergrendelingsindicator
Knippert , brandt/piept
Druk daarna de sluiterknop helemaal in.
Tips om wazige beelden te voorkomen
Houd de camera stil en uw armen langs uw zijde. U kunt de camera ook stabiliseren door tegen een boom of gebouw te leunen. Het kan ook handig zijn een statief te gebruiken. U kunt bovendien het beste de flitser gebruiken op donkere plaatsen.
Scherp-stellen
Belichting Kleur Kwaliteit
Dit gedeelte beschrijft de basishandelingen voor het gebruik van uw camera. Het beschrijft het gebruik van diverse camerafuncties, zoals de modusknop (blz. 23), de menu's (blz. 25), enz.
30
VGAFINE
F2.8 3310
U kunt diverse beelden creëren door de belichting en de ISO-gevoeligheid in te stellen. Belichting is de hoeveelheid licht die door de lens in de camera valt wanneer u de sluiterknop indrukt.
Belich-ting
De lichtintensiteit instellen
Overbelichting
= te veel licht
Te licht beeld
In de automatische instelfunctie wordt de belichting automatisch ingesteld op de juiste waarde. U kunt deze echter ook handmatig instellen met behulp van de hieronder beschreven functies.
Instellen EV-waarde:Hiermee kunt u de belichting die door de camera is ingesteld veranderen. t blz. 27
Lichtmeetfun.:Hiermee kunt u het deel van het onderwerp veranderen dat wordt gemeten om de belichting in te stellen. t blz. 27
Juiste belichting
Onderbelichting
= te weinig licht
Te donker beeld
Sluitertijd = De tijdsduur gedurende welke het licht in de camera valt
Diafragma = De grootte van de opening waardoor het licht in de camera valt
ISO = Gevoeligheid van het opnamemedium
Belichting:De camera leren gebruiken
11
De ISO-gevoeligheid instellen
ISO is de eenheid waarin de gevoeligheid wordt uitgedrukt door te schatten hoeveel licht er op het beeldopnameapparaat (soortgelijk aan fotofilm) valt. Zelfs wanneer de belichting hetzelfde is, zullen de beelden verschillen afhankelijk van de ISO-gevoeligheid.
De ISO-gevoeligheid instellen t blz. 28
De natuurlijke kleur van het onderwerp wordt beïnvloed door de belichtingsomstandigheden.
Voorbeeld: De kleur van een beeld wordt beïnvloed door de lichtbronnen
In de automatische instelfunctie worden de kleurtinten automatisch ingesteld.
U kunt de kleurtinten echter ook handmatig instellen met [Witbalans] (blz. 28).
Hoge ISO-gevoeligheid
Neemt een helder beeld op, zelfs op donkere plaatsen.
Het beeld wordt echter korrelig.
Lage ISO-gevoeligheid
Neemt een vloeiender beeld op.
Het beeld kan echter donkerder worden.
Kleur
Over het effect van de lichtbron
Weer/lichtbron Daglicht Bewolkt Fluorescerend Lamplicht
Eigenschappen van het licht
Wit (standaard) Blauwachtig Blauwgetint Roodachtig12
Een digitaal beeld is samengesteld uit een groot aantal kleine puntjes, genaamd pixels.
Als een beeld uit veel pixels bestaat, zal het beeld groot zijn, meer geheugenruimte in beslag nemen en met scherpe details worden weergegeven. Het "beeldformaat" wordt aangegeven met het aantal pixels. Ondanks dat u op het scherm van de camera het verschil niet kunt zien, verschillen de kleine details en de verwerkingstijd wanneer het beeld wordt afgedrukt of weergegeven op een computerscherm.
Beschrijving van de pixels en het beeldformaat
Het te gebruiken beeldformaat kiezen
De standaardinstellingen worden aangegeven met .
* De beelden worden opgenomen in dezelfde 3:2 beeldverhouding als fotopapier, briefkaarten, enz.
De beeldkwaliteit kiezen (compressieverhouding) in combinatie (blz. 29)
U kunt de compressieverhouding kiezen die gebruikt wordt voor het opslaan van de digitale beelden. Als u een hoge compressieverhouding kiest, mist het beeld de fijne details, maar is het beeldbestand kleiner.
Kwaliteit
Over "beeldkwaliteit" en "beeldformaat"
1 Beeldformaat: 6M
2.816 pixels × 2.112 pixels = 5.947.392 pixels
2 Beeldformaat: VGA (E-Mail)
640 pixels × 480 pixels = 307.200 pixels
Pixel
Veel pixels (Hoge beeldkwaliteit en groot bestand)
V oorbeeld: Afdrukken van maximaal A4-formaat
Weinig pixels (Lage beeldkwaliteit en klein bestand)
V oorbeeld: Beeld versturen als bijlage bij e-mailberichten
Beeldformaat Aanwijzingen voor gebruik
6M (2816×2112) Groter
Kleiner
Beelden met A4-formaat of HD-beelden (high density) met A5-formaat afdrukken
3:2 (2816×1872)*
3M (2048×1536)
2M (1632×1224) Afdrukken met briefkaartformaat
Een groter aantal beelden opnemen
Beelden als bijlage toevoegen aan e-mailberichten of webpagina's maken
VGA (E-Mail)
(640×480)
2816
2112
480
640
PixelsDe camera leren gebruiken
13
Plaats van de onderdelen
Nadere bijzonderheden over de bediening vindt u op de tussen haakjes vermelde bladzijden.
A Sluiterknop
B Modusknop (23)
C Flitser
D Microfoon
E Lens
F POWER-toets
G POWER-lampje
H Zelfontspannerlampje
I Zoemer
J (USB)-aansluiting
K A/V OUT-aansluiting
L Schroefgat voor statief
• Gebruik een statief met een schroeflengte van minder dan 5,5 mm. U kunt de camera niet stevig bevestigen op een statief waarvan de schroef langer is dan 5,5 mm. Bovendien kan hierdoor de camera beschadigd worden.
M Deksel van de batterijen/"Memory Stick
Duo"
N Klepje voor snoer van netspanningsadapter
De netspanningsadapter AC-LS5K (niet bijgeleverd) gebruiken
16
2
7
3
4
5
9
8q;qaqsqdqf
1
2
3
4
5
Zorg ervoor dat het snoer niet beklemd raakt wanneer u het klepje sluit.14
O V oor opnemen: Zoomtoets (W/T)
V oor weergeven: /
(Weergavezoom) toets/ (Index) toets
P LCD-scherm (19)
Q (Beeldformaat/Wissen)-toets
R (Schermstatus) toets (19)
S Bevestigingsoog voor de polsriem
T MENU-toets (25)
U Regeltoets
Menu aan: v/V/b/B/z
Menu uit: / / /
V Toegangslampjeqhqjqgqlqkw;wawsDe camera leren gebruiken
15
Indicators op het scherm
Nadere bijzonderheden over de bediening vindt u op de tussen haakjes vermelde bladzijden.
Bij opname van stilstaande beelden
Bij opname van bewegende beelden
A
B
+2.0EV F2.8 33
101 VGA
30 30
101
+
[00:00:30] 00:00:00 STBY
+2.0EV
Scherm Indicatie
Resterende batterijduurz AE/AF-vergrendeling
Opnamefunctie (23, 29)
Witbalans (28)
STBY
OPNEMEN
Standby/Opname voor bewegende beelden
Modusknop (Scènekeuze)
Modusknop (23)
Flitsfunctie
Opladen flitser
Vermindering van het rode-ogeneffect (38)
Scherpte (30)
Verzadiging (30)
Lichtmeetfunctie (27)
Beeldeffecten (30)
Scherm Indicatie
Macro
SL16
CD
E
Scherm Indicatie

Beeldformaat (12)
FINE STD Beeldkwaliteit (29)
Opnamemap (40)
• Dit wordt niet weergegeven wanneer het interne geheugen wordt gebruikt.
Resterende opslagcapaciteit van het interne geheugen
(20)
Resterende opslagcapaciteit van de "Memory Stick"
(20)
00:00:00
[00:00:30]
Opnameduur [maximale opnameduur] (20)
30 Resterend aantal opneembare beelden (20)
Zelfontspanner
ISO-nummer (28)
6M 3:2
3M
2M VGA 320
101
Scherm Indicatie
E Waarschuwing voor zwakke batterijen (22, 83)
+ Dradenkruis van de puntlichtmeting (27)
AF-bereikzoekerframe
Scherm Indicatie
33 Sluitertijd
F2.8 Diafragmawaarde
+2.0EV Belichtingswaarde (27)
(niet weergegeven op het scherm op de voorgaande bladzijde)
Menu (25)De camera leren gebruiken
17
Bij weergave van stilstaande beelden
Bij weergave van bewegende beelden
A
B
C
101 VGA
1.3
101 12/12
+2.0EV
F2.8 33
VORIGE/VOLGENDE
Scherm Indicatie
Resterende batterijduur

Beeldformaat (12)
Opnamefunctie (23)
N Weergave
- Beveiliging (32)
Afdrukmarkering (DPOF)
(67)
Map veranderen (31)
• Dit wordt niet weergegeven wanneer het interne geheugen wordt gebruikt.
Zoomvergroting (37)
Scherm Indicatie
101-0012 Map-bestandsnummer (31)
Weergavebalk
Scherm Indicatie
PictBridge-aansluiting (64)
Opnamemap (40)
• Dit wordt niet weergegeven wanneer het interne geheugen wordt gebruikt.
Weergavemap (31)
• Dit wordt niet weergegeven wanneer het interne geheugen wordt gebruikt.
Resterende opslagcapaciteit van het interne geheugen
(20)
Resterende opslagcapaciteit van de "Memory Stick"
(20)
8/8 12/12 Beeldnummer/Aantal beelden opgenomen in de gekozen map
00:00:12 Teller
6M 3:2
3M
2M VGA 320
1.3
101
10118
D
E
Scherm Indicatie
PictBridge-aansluiting (65)
• Koppel de USB-kabel niet los als het pictogram wordt weergegeven.
+2.0EV Belichtingswaarde (27)
ISO-nummer (28)
Lichtmeetfunctie (27)
Flitser
Witbalans (28)
33 Sluitertijd
F2.8 Diafragmawaarde
Weergavebeeld
Scherm Indicatie
2006 1 1
9:30 AM
Opgenomen datum/tijd van het weergavebeeld
Menu (25)
• Als u tijdens het weergeven van bewegende beelden op
MENU drukt, wordt de menubalk niet weergegeven.
VORIGE/
VOLGENDE
Beelden kiezen
DPOFDe camera leren gebruiken
19
Het weergavescherm veranderen
Bij elke druk op de toets (Schermstatus) wordt het scherm als volgt gewijzigd.
30
VGA
Indicators uit
Indicators aan20
Aantal stilstaande beelden en opnameduur van bewegende beelden
De tabellen geven bij benadering het aantal stilstaande beelden en de opnameduur van bewegende beelden aan die kunnen worden opgenomen op een "Memory Stick Duo" en in het interne geheugen (ongeveer 25 MB) die in deze camera zijn geformatteerd. De waarden kunnen variëren afhankelijk van de opnameomstandigheden. Zie bladzijde 12 voor meer informatie over beeldformaat en beeldkwaliteit.
Het aantal stilstaande beelden (zie de bovenste regel voor de beeldkwaliteit [Fijn] en de onderste regel voor [Standaard]) (Eenheid: Beelden)
• Het aantal vermelde beelden geldt voor wanneer [Mode] is ingesteld op [Normaal].
• Als het aantal resterende opneembare beelden hoger is dan 9.999, wordt de indicator ">9999" weergegeven.
• U kunt het beeldformaat later veranderen ([Ander form.], blz. 34).
De opnameduur van bewegende beelden (Eenheid: uren : minuten : seconden)
• Wanneer beelden die zijn opgenomen met eerdere Sony-modellen worden weergegeven op deze camera, kan de weergave afwijken van het werkelijke beeldformaat.
Capaciteit
Formaat
Intern geheugen
32MB 64MB 128MB 256MB 512MB 1GB 2GB
6 M 71 02 14 27 71 5 73 2 26 6 0
14 19 39 79 142 290 592 1215
3:2 7 10 21 42 77 157 322 660
14 19 39 79 142 290 592 1215
3M 15 20 41 82 148 302 617 1266
28 37 74 149 264 537 1097 2250
2M 25 33 66 133 238 484 988 2025
47 61 123 246 446 907 1852 3798
VGA
(E-Mail)
152 196 394 790 1428 2904 5928 12154
258 318 637 1276 2400 4802 9762 19961
Capaciteit
Formaat
Intern geheugen
32MB 64MB 128MB 256MB 512MB 1GB 2GB
320×240 0:01:20 0:01:40 0:03:20 0:06:40 0:12:50 0:25:20 0:51:30 1:44:10De camera leren gebruiken
21
Als u geen "Memory Stick Duo" hebt (Opnemen in het interne geheugen)
De camera heeft een intern geheugen van ongeveer 25 MB. Dit geheugen kan niet uit de camera worden verwijderd. Zelfs als geen "Memory Stick Duo" in de camera is geplaatst, kunt u beelden opnemen in dit interne geheugen.
Wij adviseren u altijd een reservekopie (back-up) te maken door een van de onderstaande procedures te volgen.
Een reservekopie (back-up) maken van de gegevens op een "Memory Stick Duo"
Bereid een "Memory Stick Duo" voor met een opslagcapaciteit van 32 MB of meer en volg de procedure beschreven in [Kopiëren] (blz. 41).
Een reservekopie (back-up) maken van de gegevens op een vaste schijf
V olg de procedure op bladzijden 48 t/m 51 zonder dat een "Memory Stick Duo" in de camera is geplaatst.
• U kunt beeldgegevens die op een "Memory Stick Duo" zijn opgeslagen niet verplaatsen naar het interne geheugen.
• Door de camera aan te sluiten op een computer met behulp van een USB-kabel, kunt u de gegevens die in het interne geheugen zijn opgeslagen kopiëren naar de computer, maar u kunt niet de gegevens die in de computer zijn opgeslagen kopiëren naar het interne geheugen.
Als een "Memory Stick Duo" is geplaatst
[Opnemen]: De beelden worden op de "Memory Stick
Duo" opgenomen.
[Weergave]: De beelden op de "Memory Stick Duo" worden weergegeven.
[Menu, Setup, enz.]: Diverse functies kunnen worden toegepast op de beelden op de "Memory Stick Duo".
Als er geen "Memory Stick Duo" is geplaatst
[Opnemen]: De beelden worden in het interne geheugen opgenomen.
[Weergave]: De beelden die in het interne geheugen zijn opgeslagen worden weergegeven.
[Menu, Setup, enz.]: Diverse functies kunnen worden toegepast op de beelden die in het interne geheugen zijn opgeslagen.
Intern geheugen
B
B
Over beeldgegevens die in het interne geheugen zijn opgeslagen22
Gebruiksduur van de batterijen en aantal beelden dat kan worden opgenomen/bekeken
De tabellen geven bij benadering het maximale aantal beelden aan dat kan worden opgenomen/weergegeven en de gebruiksduur van de batterijen wanneer u beelden opneemt in de functie [Normaal] met volle batterijen bij een omgevingstemperatuur van 25°C. Het aantal beelden dat kan worden opgenomen of weergegeven maken het mogelijk de
"Memory Stick Duo" te wisselen, indien noodzakelijk.
Merk op dat afhankelijk van de gebruiksomstandigheden de werkelijke aantallen lager kunnen uitvallen dan hier aangegeven.
• De capaciteit van de batterijen neemt af naarmate deze langer wordt gebruikt en tevens met het verstrijken van de tijd (blz. 87).
• Het aantal beelden dat kan worden opgenomen/weergegeven en de gebruiksduur van de batterijen neemt af onder de volgende omstandigheden:– Wanneer de omgevingstemperatuur laag is.
– Wanneer de flitser veelvuldig wordt gebruikt.
– Wanneer de camera veelvuldig in- en uitgeschakeld wordt.
– Wanneer de zoom veelvuldig wordt gebruikt.
– Wanneer [LCD-verlicht] is ingesteld op
[Helder].
– Wanneer de batterijen zwak zijn.
• De waarden die voor alkalinebatterijen worden weergegeven, zijn gebaseerd op industrienormen en zijn niet van toepassing op alle alkalinebatterijen in alle omstandigheden.
De waarden zijn afhankelijk van de fabrikant en het type van de batterijen, de omgeving, de productinstellingen, enzovoort.
• De alkalinebatterij (bijgeleverd) is alleen bedoeld voor testgebruik. U moet wellicht een extra batterij aanschaffen voor gewoon cameragebruik.
Bij opname van stilstaande beelden
Raadpleeg "Gebruiksduur van de batterijen en aantal beelden dat kan worden opgenomen" in de "Gebruiksaanwijzing".
• Opnemen in de volgende situaties:– (Beeldkwaliteit) staat op [Fijn].
– Als u iedere 30 seconden eenmaal opneemt.
– Als de zoom beurtelings tussen de uiterste W- en T-kant omschakelt.
– Als de flitser iedere twee keer eenmaal afgaat.
– Als de camera na iedere tien opnamen eenmaal uit- en ingeschakeld wordt.
• De meetmethode is gebaseerd op de CIPA-norm.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Het aantal opneembare beelden en de gebruiksduur van de batterijen verandert niet met de beeldgrootte.
Weergeven van stilstaande beelden
• Weergeven van enkelvoudige beelden op volgorde met tussenpozen van drie seconden
Bij opname van bewegende beelden
Batterij Aantal beelden
Gebruiksduur van de batterijen
(min.)
Alkaline Ong. 1800 Ong. 90
NH-AA-DB
(Ni-MH)
Ong. 4800 Ong. 240
Batterij
Gebruiksduur van de batterijen (min.)
Alkaline Ong. 40
NH-AA-DB
(Ni-MH)
Ong. 120De camera leren gebruiken
23
De modusknop gebruiken
Zet de modusknop op de gewenste functie.
Opnamefuncties voor stilstaande beelden
In dit "Cyber-shot-handboek" worden de beschikbare standen van de modusknop als volgt weergegeven.: Autom. instellen-modus
V oor eenvoudig opnemen met automatisch ingestelde instellingen.: Scènekeuzefunctie
V oor opnemen met vooraf ingestelde instellingen voor de betreffende scène.: Geprogrammeerd automatisch opnemen
V oor opnemen met automatisch ingestelde belichting (zowel de sluitertijd als de diafragmawaarde). U kunt ook de diverse instellingen kiezen op het menu.
(V oor verdere informatie over de beschikbare functies t blz. 26)
Modusknop
Regeltoets: Opnemen van bewegende beelden
Niet beschikbaar Beschikbaar: Weergeven/bewerken24
Scènekeuzefunctie
Om afhankelijk van de scène, het beeld op de juiste wijze op te nemen, bepaalt de camera de meest geschikte combinatie van functie-instellingen.
( : u kunt de gewenste instelling kiezen)
Macro Flitser Witbalans Burst
——
Autom. —
——
/
— /
SLHet menu gebruiken
25
Het menu gebruiken
De menuonderdelen gebruiken
1 Schakel de stroom in en zet de modusknop in de gewenste stand.
Afhankelijk van de stand van de modusknop zijn verschillende onderdelen beschikbaar.
2 Druk op MENU om het menu weer te geven.
3 Kies het gewenste menuonderdeel met b/B op de regeltoets.
• Als het gewenste item niet zichtbaar is, houdt u b/B ingedrukt totdat het item op het scherm verschijnt.
• Druk op z nadat u een onderdeel hebt geselecteerd wanneer de modusknop op is gezet.
4 Kies de gewenste instelling met v/V.
De instelling die u kiest wordt groter en ingesteld.
5 Druk op MENU om het menu uit te schakelen.
• Als een menuonderdeel niet wordt weergegeven, wordt de indicator v/V weergegeven aan het uiteinde van waar de menuonderdelen normaal gesproken worden weergegeven. Om de niet-weergegeven menuonderdelen weer te geven, kiest u deze indicator met de regeltoets.
• De menuonderdelen die niet voor keuze beschikbaar zijn kunnen niet ingesteld worden.v/V/b/B toetsz toets
Modusknop
Regeltoets
MENU-toets
80
100
400
200
Autom.
ISO
WB ISOVoor informatie over de bediening
1 blz. 25
26
Menuonderdelen
Afhankelijk van de gekozen functie, zijn niet alle menuonderdelen beschikbaar. Alleen de beschikbare menuonderdelen worden op het scherm weergegeven.
( : beschikbaar)
Modusknop: Scène
Menu voor opnemen (blz. 27)
(EV) — —
(Lichtmeetfun.) — —
WB (Witbalans) — —
ISO — — —
(Beeldkwaliteit) — — —
Mode (Opn.functie) — —
PFX (Beeldeffect) — —
(Verzadiging) — — — —
(Scherpte) — — — —
(Setup) —
Menu voor weergeven (blz. 31)
(Map) — ———
- (Beveiligen) — ———
DPOF — ———
(Afdrukken) — ———
(Dia) — ———
(Ander form.) ————
(Roteren) — ———
(Setup) — — ——Voor informatie over de bediening
1 blz. 25
Het menu gebruiken
27
Menu voor opnemen
De standaardinstellingen worden aangegeven met .
• V oor meer informatie over de belichting t blz. 10
• De aanpassingswaarde kan worden ingesteld in stappen van 1/3EV .
• Als een onderwerp wordt opgenomen onder zeer heldere of donkere omstandigheden of als de flitser wordt gebruikt, heeft de aanpassing van de belichting wellicht geen effect.
Met deze instelling kunt u de lichtmeetfunctie kiezen die bepaalt welk deel van het onderwerp wordt gemeten voor de berekening van de belichting.
• V oor verdere informatie over de belichting t blz. 10
(EV)
M +2.0EV Naar +: Het beeld wordt helderder.
0EV De belichting wordt automatisch bepaald door de camera.m –2.0EV Naar –: Het beeld wordt donkerder.
(Lichtmeetfun.)
Punt (Puntlichtmeting)
()
Hiermee wordt slechts een deel van het onderwerp gebruikt voor de lichtmeting.
• Deze functie is handig wanneer het onderwerp van achteren wordt belicht of wanneer er een sterk contrast is tussen het onderwerp en de achtergrond.
Multi (Lichtmeting met meerdere patronen)
Hiermee wordt het beeld onderverdeeld in meerdere delen en wordt op ieder deel een lichtmeting uitgevoerd. De camera berekent een uitgebalanceerde belichting.
Hiermee kunt u de belichting handmatig aanpassen.
Naar – Naar +
30
33
Dradenkruis van de puntlichtmeting
Plaats dit op het onderwerpVoor informatie over de bediening
1 blz. 25
28
Met deze instelling kunt u de kleurtinten compenseren aan de hand van de lichtomstandigheden tijdens het opnemen, bijvoorbeeld wanneer de kleuren van het beeld vreemd lijken.
• V oor verdere informatie over de witbalans t blz. 11
• Het is mogelijk dat de witbalansfunctie niet goed werkt onder fluorescerende lampen die flikkeren, ondanks dat u (Fluorescerend) hebt ingesteld.
• Sommige opties zijn, afhankelijk van de scènefunctie, niet beschikbaar (blz. 24).
Met deze instelling kunt u de lichtgevoeligheid instellen in de eenheid ISO. Hoe hoger de waarde, hoe gevoeliger voor licht.
• V oor verdere informatie over de ISO-lichtgevoeligheid t blz. 11
• Merk op dat het beeld meer ruis zal vertonen naar mate de ISO-gevoeligheidswaarde hoger wordt.
• [ISO] is ingesteld op [Autom.] in de scènekeuzefunctie.
WB (Witbalans)n (Gloeilamp) Hiermee wordt gecompenseerd voor plaatsen waar de belichtingsomstandigheden snel veranderen, zoals in een feestzaal of onder felle verlichting zoals in een fotostudio.
(Fluorescerend) Hiermee wordt gecompenseerd voor fluorescerende verlichting.
(Bewolkt) Hiermee wordt gecompenseerd voor een bewolkte lucht.
(Daglicht) Hiermee wordt gecompenseerd voor het buitenshuis opnemen van nachtscènes, neonreclame, vuurwerk of zonsopkomst, of voor omstandigheden voor of na zonsondergang.
Autom. Hiermee wordt automatisch gecompenseerd en de witbalans automatisch ingesteld.
ISO
400 Kies een hoog nummer wanneer u op een donkere plaats of een snel bewegend onderwerp opneemt, of kies een laag nummer om een hoge beeldkwaliteit te krijgen.
200
100
80
Autom.Voor informatie over de bediening
1 blz. 25
Het menu gebruiken
29
Met deze instelling kunt u de kwaliteit kiezen van stilstaande beelden.
• V oor verdere informatie over de beeldkwaliteit t blz. 12
Met deze instelling kunt u kiezen of de camera meerdere beelden achter elkaar opneemt of niet wanneer u op de sluiterknop drukt.
Over [Burst]
• De flitser staat op (altijd flitsen uitgeschakeld).
• Als u opneemt met de zelfontspanner, wordt een serie van maximaal drie beelden opgenomen.
• Als de batterijen bijna leeg zijn, of wanneer het interne geheugen of de "Memory Stick Duo" vol is, stopt de Burst-functie.
• Afhankelijk van de scènefunctie is het mogelijk dat u geen beelden kunt opnemen in de Burst-functie
(blz. 24).
• De opname-interval is ongeveer 2 seconden.
Maximaal aantal opnamen achter elkaar
(Eenheden: beelden)
(Beeldkwaliteit)
Fijn (FINE) Hiermee wordt op hoge kwaliteit (lage compressie) opgenomen.
Standaard (STD) Hiermee wordt op standaardkwaliteit (hoge compressie) opgenomen.
Mode (Opn.functie)
Burst ( ) Hiermee wordt het maximale aantal beelden achter elkaar opgenomen (zie de tabel op de volgende bladzijde) wanneer u de sluiterknop ingedrukt houdt.
• Nadat "Neemt op" is uitgegaan, kunt u het volgende beeld opnemen.
Normaal Hiermee worden niet meerdere beelden achter elkaar opgenomen.
Kwaliteit
Formaat
Fijn Standaard
6M 3 3
3:2 3 3
3M 3 3
2M 3 3
VGA (E-Mail) 3 3Voor informatie over de bediening
1 blz. 25
30
Hiermee kunt u een beeld opnemen met speciale effecten.
Hiermee kunt u de verzadiging van het beeld aanpassen.
De scherpte van het beeld instellen.
Zie blz. 36.
PFX (Beeldeffect)
Z-W ( ) Het beeld wordt monochroom opgenomen (zwart-wit).
Sepia ( ) Het beeld wordt in sepiakleuren opgenomen (als een oude foto).
Uit Geen effect.
(Verzadiging)
+ (5) Naar +: De kleur wordt helderder.
Normaal
– (5) Naar –: De kleur wordt donkerder.
(Scherpte)
+ ( ) Naar +: Het beeld wordt scherper.
Normaal
– ( ) Naar –: Het beeld wordt waziger.
(Setup)Voor informatie over de bediening
1 blz. 25
Het menu gebruiken
31
Menu voor weergeven
De standaardinstellingen worden aangegeven met .
Kiest de map met daarin het beeld dat u wilt weergeven wanneer u de camera gebruikt met een
"Memory Stick Duo".
1 Kies de gewenste map met b/B op de regeltoets.
2 Kies [OK] met v en druk daarna op z.z Over de map
De camera slaat de opgenomen beelden op in een opgegeven map op de "Memory Stick Duo" (blz. 40). U kunt de map veranderen of een nieuwe maken.
• Om een nieuwe map voor opgenomen beelden te maken t [Opnamemap maken] (blz. 40)
• Om de map voor opgenomen beelden te veranderen t [Opnamemap wijz.] (blz. 41)
• Wanneer meerdere mappen worden gemaakt in de "Memory Stick Duo" en het eerste of laatste beeld in de map wordt weergegeven, worden de volgende indicators weergegeven.: U kunt naar de voorgaande map gaan.: U kunt naar de volgende map gaan.: U kunt naar zowel de voorgaande als volgende map gaan.
(Map)
OK Zie de onderstaande procedure.
Annul. Hiermee wordt de keuze geannuleerd.
102 2/2
2006
102MSDCF
9
111 : :05:34AM
OK
VORIGE/VOLGENDE
Map kiezen
Annul.
Mapnaam:Gemaakt:Aant. best.:Voor informatie over de bediening
1 blz. 25
32
Met deze instelling kunt u de beelden beveiligen tegen per ongeluk wissen.
Beelden beveiligen in de enkelbeeldfunctie
1 Geef het beeld weer dat u wilt beveiligen.
2 Druk op MENU om het menu weer te geven.
3 Kies [-] (Beveiligen) met b/B op de regeltoets en druk daarna op z.
Het beeld is beveiligd en de indicator - (Beveiligen) wordt op het beeld weergegeven.
4 Als u andere beelden wilt beveiligen, kiest u het gewenste beeld met b/B en drukt u daarna op z.
Beelden beveiligen in de indexfunctie
1 Druk op (Index) om het indexscherm weer te geven.
2 Druk op MENU om het menu weer te geven.
3 Kies [-] (Beveiligen) met b/B op de regeltoets en druk daarna op z.
4 Kies [Kiezen] met v/V en druk daarna op z.
5 Kies het beeld dat u wilt beveiligen met v/V/b/B en druk daarna op z.
Een groene - indicator wordt op het gekozen beeld weergegeven.
6 Herhaal stap 5 om andere beelden te beveiligen.
7 Druk op MENU.
8 Kies [OK] met B en druk daarna op z.
De - indicator wordt wit. De geselecteerde beelden zijn beveiligd.
• Om alle beelden in de map te beveiligen, kiest u [Alle in deze map] in stap 4 en drukt u daarna op z.
Kies [Aan] met B en druk daarna op z.
- (Beveiligen)
Beveiligen (-) Zie de onderstaande procedure.
Sluiten Hiermee wordt de beveiliging opgeheven.
VGA
2/9
-
MENU
- (groen)Voor informatie over de bediening
1 blz. 25
Het menu gebruiken
33
Om de beveiliging te annuleren
In de enkelbeeldfunctie
Druk op z in stap 3 of 4 van "Beelden beveiligen in de enkelbeeldfunctie".
In de indexfunctie
1 Kies het beeld waarvan u de beveiliging wilt opheffen in stap 5 van "Beelden beveiligen in de indexfunctie".
2 Druk op z om de - indicator grijs te laten worden.
3 Herhaal bovenstaande bediening bij alle beelden waarvan u de beveiliging wilt opheffen.
4 Druk op MENU, kies [OK] met B en druk daarna op z.
De beveiliging van alle beelden in een map annuleren
Kies [Alle in deze map] in stap 4 van "Beelden beveiligen in de indexfunctie" en druk op z.
Kies [Uit] met B en druk daarna op z.
• Merk op dat door het formatteren van het intern geheugen of de "Memory Stick Duo" alle gegevens zullen worden gewist die op het opnamemedium zijn opgenomen, zelfs als de beelden zijn beveiligd, en deze beelden zullen niet kunnen worden hersteld.
• Het activeren van de beveiliging van een beeld kan enige tijd duren.
Met deze instelling kunt u een (afdrukmarkering) aanbrengen op de beelden die u wilt afdrukken (blz. 67).
Zie blz. 63.
Met deze instelling kunt u de opgenomen beelden op volgorde weergeven (diavoorstelling).
Interval
DPOF
(Afdrukken)
(Dia)
3 sec Het interval voor een diavoorstelling instellen.
5 sec
10 sec
30 sec
1 minVoor informatie over de bediening
1 blz. 25
34
Beeld
Herhalen
1 Kies [Interval], [Beeld] en [Herhalen] met v/V/b/B op de regeltoets.
2 Kies [Start] met V/B en druk daarna op z.
De diavoorstelling begint.
Als u de diavoorstelling wilt beëindigen, drukt u op z, selecteert u [Sluiten] met B en drukt u op z.
• Tijdens een diavoorstelling kunt u het vorige/volgende beeld weergeven met b/B.
• De intervaltijd is slechts een richtlijn en kan dus variëren afhankelijk van het beeldformaat, enz.
Met deze instelling kunt u het beeldformaat van een opgenomen beeld veranderen (Ander form.) en het opslaan als een nieuw bestand. Ook nadat u het formaat hebt veranderd, blijft het oorspronkelijke beeld bewaard.
1 Geef het beeld weer waarvan u het beeldformaat wilt veranderen.
2 Druk op MENU om het menu weer te geven.
3 Kies [ ] (Ander form.) met b/B op de regeltoets en druk daarna op z.
4 Kies het gewenste formaat met v/V en druk daarna op z.
Het beeld met het nieuwe formaat wordt opgenomen en opgeslagen in de opnamemap als het meest recente bestand.
Map Geeft alle beelden weer in de geselecteerde map.
Alle Geeft alle beelden weer die op de "Memory Stick Duo" zijn opgeslagen.
Aan Geeft alle beelden weer in een continu herhaalde weergave.
Uit Nadat alle beelden zijn weergegeven, eindigt de diavoorstelling.
Start Zie de onderstaande procedure.
Annul. De diavoorstelling annuleren.
(Ander form.)
6M Het ingestelde beeldformaat is slechts een richtlijn (blz. 12).
3M
2M
VGA
Annul. Hiermee wordt het veranderen van het beeldformaat geannuleerd.Voor informatie over de bediening
1 blz. 25
Het menu gebruiken
35
• Zie bladzijde 12 voor meer informatie over [Beeldformaat].
• Wanneer u van een klein formaat overschakelt naar een groot formaat, neemt de beeldkwaliteit af.
• U kunt het formaat van een beeld niet wijzigen in het beeldformaat [3:2].
• Wanneer u het formaat van een [3:2]-beeld wijzigt, worden zwarte randen aan de boven- en onderkant van het beeld weergegeven.
Met deze instelling kunt u een stilstaand beeld roteren.
1 Geef het beeld weer dat u wilt roteren.
2 Druk op MENU om het menu weer te geven.
3 Kies [ ] (Roteren) met b/B op de regeltoets en druk daarna op z.
4 Kies [ ] met v en roteer daarna het beeld met b/B.
5 Kies [OK] met v/V en druk daarna op z.
• U kunt beveiligde beelden en bewegende beelden niet draaien.
• Beelden die met andere camera's zijn opgenomen, kunnen soms niet worden geroteerd.
• Wanneer u beelden op een computer weergeeft, is het afhankelijk van de gebruikte software mogelijk dat de beeldrotatie-informatie niet tot uitdrukking komt.
Zie blz. 36.
(Roteren)
Hiermee wordt een beeld geroteerd. Zie de onderstaande procedure.
OK Hiermee wordt het geroteerde beeld vastgelegd. Zie de onderstaande procedure.
Annul. Hiermee wordt het roteren geannuleerd.
(Setup)36
Het Setup-scherm gebruiken
De Setup-onderdelen gebruiken
U kunt de standaardinstellingen veranderen met behulp van het Setup-scherm.
1 Schakel de stroom in.
2 Druk op MENU om het menu weer te geven.
3 Druk op B op de regeltoets, ga naar de instelling (Setup), en druk daarna nog een keer op B.
4 Druk op v/V/b/B op de regeltoets en kies het onderdeel dat u wilt instellen.
De rand rond het gekozen onderdeel wordt geel.
5 Druk op z om de instelling in te voeren.
Druk op MENU om het (Setup)-scherm uit te schakelen.
Om terug te keren naar het menu vanaf het scherm (Setup), drukt u herhaaldelijk op b op de regeltoets.
De (Setup)-instelling annuleren
Kies [Annul.] als dit wordt weergegeven en druk daarna op z op de regeltoets. Als dit niet wordt weergegeven, kiest u de voorgaande instelling opnieuw.
• Deze instelling blijft ook na het uitschakelen van de camera bewaard.v/V/b/B toetsz toets
Modusknop
Regeltoets
MENU-toetsVoor informatie over de bediening
1 blz. 36
Het Setup-scherm gebruiken
37
Camera
De standaardinstellingen worden aangegeven met .
Met deze instelling kunt u de digitale zoomfunctie kiezen. De camera vergroot het beeld met behulp van optische zoom (max. 3×). Zodra de zoomvergrotingsfactor hoger wordt dan 3×, gebruikt de camera de slimme-zoomfunctie of de precisie-digitale-zoomfunctie.
Beeldformaat en maximale zoomvergrotingsfactor bij gebruik van Slimme-zoomfunctie
• Als u op de zoomtoets drukt, wordt de zoomvergroting weergegeven.
• De maximale zoomvergrotingsfactor in de slimme-zoomfunctie/precisie-zoomfunctie is inclusief de optische-zoomvergrotingsfactor.
• Bij gebruik van de slimme-zoomfunctie kan het beeld op het scherm er grof uitzien. Dit verschijnsel heeft echter geen effect op het opgenomen beeld.
Digitale zoom
Slim
(Slimme-zoomfunctie)
()
Hiermee wordt het beeld vrijwel zonder vervorming digitaal vergroot. Dit is niet beschikbaar wanneer het beeldformaat is ingesteld op [6M] of [3:2].
• De maximale zoomvergroting in de Slimme-zoomfunctie wordt aangegeven in de onderstaande tabel.
Nauwkeurig
(Precisie-digitale-zoom)
()
Hiermee worden alle beeldformaten tot maximaal 6× vergroot, maar de beeldkwaliteit verslechtert.
Uit Hiermee wordt de digitale zoomfunctie niet gebruikt.
Formaat Maximale zoomvergrotingsfactor
3M Ong. 4,1×
2M Ong. 5,1×
VGA (E-Mail) Ong. 13×
De W-kant van deze lijn is de optische zoom en de T-kant is de digitale zoom
Zoom-vergrotingsindicatorVoor informatie over de bediening
1 blz. 36
38
Met deze instelling kunt u het rode-ogeneffect verminderen bij gebruik van de flitser. Maak deze instelling voordat u begint met opnemen.
• Omdat het ongeveer een seconde duurt voordat de sluiter klikt, moet u de camera stilhouden om de invloed van trillingen te vermijden. Zorg er ook voor dat het onderwerp niet beweegt.
• Afhankelijk van individuele verschillen, de afstand tot het onderwerp, het niet opmerken van de voorflitser door de gefotografeerde persoon of andere omstandigheden, zal de functie voor vermindering van het rode-ogeneffect niet altijd het gewenste resultaat opleveren.
Met deze instelling kunt u het opgenomen beeld, onmiddellijk nadat een stilstaand beeld is opgenomen, gedurende twee seconden op het scherm weergeven.
• Tijdens de weergave met Auto Review kunt u het volgende beeld niet opnemen. Als u gedurende deze tijd de sluiterknop half indrukt, verdwijnt de afbeelding van het opgenomen beeld en kunt u onmiddellijk het volgende beeld opnemen.
Rode-ogeneff.
Aan ( ) Hiermee vermindert u het rode-ogeneffect.
• De flitser gaat vóór het opnemen twee of meerdere malen af.
Uit Hiermee wordt de rode-ogeneffect vermindering niet gebruikt.
Auto Review
Aan Hiermee wordt de Auto Review gebruikt.
Uit Hiermee wordt de Auto Review niet gebruikt.Voor informatie over de bediening
1 blz. 36
Het Setup-scherm gebruiken
39
Intern geheugen-tool
Dit menuonderdeel wordt niet weergegeven als een "Memory Stick Duo" in de camera is geplaatst.
De standaardinstellingen worden aangegeven met .
Met deze instelling kunt u het interne geheugen formatteren.
• Merk op dat door het interne geheugen te formatteren alle daarin opgeslagen gegevens onherroepelijk gewist zullen worden, zelfs als de beelden beveiligd zijn.
1 Kies [OK] met v op de regeltoets en druk daarna op z.
De melding "Alle data in het intern geheugen wordt gewist Klaar?" verschijnt.
2 Kies [OK] met v en druk daarna op z.
Het formatteren is klaar.
Formaat
OK Zie de onderstaande procedure.
Annul. Hiermee wordt het formatteren geannuleerd.Voor informatie over de bediening
1 blz. 36
40
Memory Stick tool
Dit menuonderdeel wordt alleen weergegeven als een "Memory Stick Duo" in de camera is geplaatst.
De standaardinstellingen worden aangegeven met .
De "Memory Stick Duo" formatteren. Een in de handel verkrijgbare "Memory Stick Duo" is reeds geformatteerd en kan onmiddellijk worden gebruikt.
• Merk op dat door het formatteren alle in de "Memory Stick Duo" opgeslagen beeldgegevens onherroepelijk gewist zullen worden, zelfs beveiligde beelden.
1 Kies [OK] met v op de regeltoets en druk daarna op z.
De melding "Alle data in de Memory Stick wordt gewist Klaar?" verschijnt.
2 Kies [OK] met v en druk daarna op z.
Het formatteren is klaar.
Met deze instelling kunt u een map maken op een "Memory Stick Duo" om opgenomen beelden in op te slaan.
1 Kies [OK] met v op de regeltoets en druk daarna op z.
Het scherm voor het maken van mappen wordt weergegeven.
2 Kies [OK] met v en druk daarna op z.
Een nieuwe map wordt gemaakt met een nummer dat één hoger is dan het hoogste nummer, en de nieuwe map wordt ingesteld als de nieuwe opnamemap.
• V oor verdere informatie over mappen, zie blz. 31.
• Wanneer u niet een nieuwe map aanmaakt, wordt de map "101MSDCF" gekozen als de opnamemap.
• U kunt mappen maken tot en met nummer "999MSDCF".
• De beelden worden opgeslagen in de nieuw gemaakte map totdat een andere map wordt gemaakt of gekozen.
• U kunt een map niet vanaf de camera wissen. Als u een map wilt wissen, doet u dit vanaf een computer, enz.
• Maximaal 4.000 beelden kunnen in een map worden opgeslagen. Wanneer de capaciteit van de map is opgebruikt, wordt automatisch een nieuwe map gemaakt.
• V oor verdere informatie, zie "Beeldbestand-geheugenlocaties en bestandsnamen" (blz. 53).
Formaat
OK Zie de onderstaande procedure.
Annul. Hiermee wordt het formatteren geannuleerd.
Opnamemap maken
OK Zie de onderstaande procedure.
Annul. Hiermee wordt het maken van een map geannuleerd.Voor informatie over de bediening
1 blz. 36
Het Setup-scherm gebruiken
41
Met deze instelling kunt u de huidig ingestelde opnamemap veranderen.
1 Kies [OK] met v op de regeltoets en druk daarna op z.
Het scherm voor het selecteren van mappen wordt weergegeven.
2 Kies de gewenste map met b/B, en [OK] met v en druk daarna op z.
• U kunt de map "100MSDCF" niet kiezen als de opnamemap.
• U kunt de opgenomen beelden niet verplaatsen naar een andere map.
Met deze instelling kunt u alle beelden die in het interne geheugen zijn opgeslagen kopiëren naar een "Memory Stick Duo".
1 Plaats een "Memory Stick Duo" met een opslagcapaciteit van 32 MB of groter.
2 Kies [OK] met v op de regeltoets en druk daarna op z.
De melding "Alle data in het intern geheug. gekopieerd Klaar?" verschijnt.
3 Kies [OK] met v en druk daarna op z.
Het kopiëren begint.
• Gebruik batterijen met voldoende capaciteit of de netspanningsadapter (niet bijgeleverd). Als u probeert beeldbestanden te kopiëren met batterijen die bijna leeg zijn, kunnen de batterijen tijdens het kopiëren leeg raken, waardoor het kopiëren kan mislukken of de gegevens beschadigd kunnen raken.
• U kunt geen afzonderlijke beelden kopiëren.
• De oorspronkelijke beelden blijven ook na het kopiëren bewaard in het interne geheugen. Om de beeldgegevens die in het interne geheugen zijn opgeslagen te wissen, haalt u na het kopiëren eerst de
"Memory Stick Duo" eruit en voert u daarna [Formaat] uit van (Intern geheugen-tool) (blz. 39).
• U kunt niet een map selecteren die is gekopieerd naar een "Memory Stick Duo".
• Zelfs als u gegevens kopieert, wordt de (afdrukmarkering) niet gekopieerd.
Opnamemap wijz.
OK Zie de onderstaande procedure.
Annul. Hiermee wordt het veranderen van de opnamemap geannuleerd.
Kopiëren
OK Zie de onderstaande procedure.
Annul. Hiermee wordt het kopiëren geannuleerd.
102 2/2
2006
102MSDCF
0
111 : :05:34AM
VORIGE/VOLGENDE
Opnamemap kiezen
Annul.
OK
Mapnaam:Gemaakt:Aant. best.:Voor informatie over de bediening
1 blz. 36
42
Setup 1
1
De standaardinstellingen worden aangegeven met .
Hiermee selecteert u de helderheid van de achtergrondverlichting van het LCD-scherm wanneer u de camera gebruikt op batterijen.
• Als u [Helder] selecteert, raken de batterijen sneller leeg.
Met deze instelling kunt u het geluid kiezen dat klinkt wanneer u de camera bedient.
Met deze instelling kunt u de taal kiezen waarin de menuonderdelen, waarschuwingen en meldingen worden weergegeven.
Met deze instelling kunt u alle instellingen terugstellen op de standaardinstellingen.
1 Kies [OK] met v op de regeltoets en druk daarna op z.
De melding "Alle instellingen initialiseren Klaar?" verschijnt.
2 Kies [OK] met v en druk daarna op z.
Alle instellingen worden teruggesteld op de standaardinstellingen.
• Zorg ervoor dat tijdens het terugstellen de stroomvoorziening niet wordt onderbroken.
LCD-verlicht
Helder Hiermee wordt het scherm helderder.
Normaal
Pieptoon
Sluiter Hiermee wordt het sluitergeluid, dat klinkt als u de sluiterknop indrukt, ingeschakeld.
Aan Hiermee wordt de pieptoon/het sluitergeluid die/dat klinkt als u de regeltoets/sluiterknop indrukt, ingeschakeld.
Uit Hiermee wordt de pieptoon/het sluitergeluid uitgeschakeld.
Taal
Initialiseren
OK Zie de onderstaande procedure.
Annul. Hiermee annuleert u het terugstellen.Voor informatie over de bediening
1 blz. 36
Het Setup-scherm gebruiken
43
Setup 2
2
De standaardinstellingen worden aangegeven met .
Met deze instelling kunt u de methode kiezen volgens welke bestandsnummers worden toegekend aan de beelden.
Met deze instelling kunt u de USB-functie selecteren die moet worden gebruikt wanneer de camera wordt aangesloten op een computer of een PictBridge-compatibele printer met de
USB-kabel.
Bestandsnr.
Reeks Hiermee worden de nummers op volgorde aan de bestanden toegekend, zelfs als de opnamemap of de "Memory Stick
Duo" wordt veranderd. (Als de nieuw geplaatste "Memory
Stick Duo" een bestand bevat met een hoger nummer dan het laatst toegekende bestandsnummer, wordt een nummer één hoger dan het hoogste bestandsnummer toegekend.)
Terugstel. Hiermee beginnen de toegekende bestandsnummers iedere keer opnieuw vanaf 0001 wanneer de opnamemap wordt veranderd. (Als de opnamemap een bestand bevat, wordt een nummer hoger dan het hoogste reeds toegekende nummer toegewezen.)
USB-aansl.
PictBridge Hiermee wordt de camera aangesloten op een PictBridge-compatibele printer (blz. 63).
PTP Wanneer [PTP] (Picture Transfer Protocol) is gekozen en de camera is aangesloten op een computer, worden de beelden opgeslagen in de opnamemap van de camera, gekopieerd naar de computer. (Compatibel met Windows XP en Mac OS X.)
Mass Storage Brengt een Mass Storage-verbinding tot stand tussen de camera en een computer of ander USB-apparaat (blz. 49).Voor informatie over de bediening
1 blz. 36
44
Met deze instelling kunt u de videosignaaluitgang instellen overeenkomstig het tv-kleursysteem of het aangesloten videoapparaat. Verschillende landen en gebieden gebruiken verschillende tv-kleursystemen. Als u de beelden op een tv-scherm wilt bekijken, controleert u het tv-kleursysteem van het land of gebied waarin u de camera gebruikt op blz. 70.
Met deze instelling kunt u de datum en tijd instellen.
Video-uit
NTSC Hiermee wordt het video-uitgangssignaal ingesteld op de
NTSC-functie (bijv. voor de VS en Japan).
PAL Hiermee wordt het video-uitgangssignaal ingesteld op de
PAL-functie (bijv. voor Europa).
Klokinstel.
OK Kies [OK] met v op de regeltoets en druk daarna op z. Volg vervolgens de procedure beschreven in "De klok instellen".
Annul. Hiermee wordt het instellen van de klok geannuleerd.De camera met uw computer gebruiken
45
De camera met uw computer gebruiken
Werken met uw Windows-computer
V oor informatie over het gebruik van een
Macintosh-computer, leest u "Uw
Macintosh-computer gebruiken" (blz. 60).
Dit gedeelte beschrijft Engelse versie van de menuteksten.
Eerst de software (bijgeleverd) installeren (blz. 47)
Beelden kopiëren naar uw computer (blz. 48)
Beelden bekijken op uw computer
Werken met beelden met de "Cyber-shot Viewer"-software (blz. 56)
• Beelden weergeven die op de computer zijn opgeslagen
• Beelden weergeven die gesorteerd zijn op datum
• Beelden bewerken
Beelden afdrukken46
Een computer die op de camera wordt aangesloten dient aan de volgende vereisten te voldoen.
Aanbevolen computeromgeving voor het kopiëren van beelden
Besturingssysteem
(voorgeïnstalleerd): Microsoft
Windows 2000 Professional, Windows
Millennium Edition, Windows XP Home
Edition of Windows XP Professional
• De juiste werking kan niet worden gegarandeerd in een computeromgeving die is opgewaardeerd tot een van de bovenstaande besturingssystemen of in een computeromgeving met meerdere besturingssystemen (multi-boot).
USB-poort: Standaard geleverd
Aanbevolen computeromgeving voor het gebruik van "Cyber-shot Viewer"
Besturingssysteem
(voorgeïnstalleerd): Microsoft
Windows 2000 Professional, Windows
Millennium Edition, Windows XP Home
Edition of Windows XP Professional
Geluidskaart: 16-bit stereo geluidskaart met luidsprekers
CPU/Geheugen: Pentium III 500 MHz of sneller, 128 MB RAM of meer
(Aanbevolen: Pentium III 800 MHz of sneller en 256 MB RAM of meer)
Software: DirectX 9.0c of hoger
Vaste schijf: Vrije schijfruimte benodigd voor installatie—200 MB of meer
Computerscherm: Computerscherm;
800 × 600 pixels of meer
Kleuren: hoge kleuren (16-bits kleuren) of meer
• Deze software is compatibel met DirectX-technologie. "DirectX" moet worden geïnstalleerd voor gebruik.
Opmerkingen over het aansluiten van uw camera op een computer
• Voor alle bovenstaande aanbevolen computeromgevingen kan een behoorlijke werking niet worden gegarandeerd.
• Als u twee of meer USB-apparaten tegelijkertijd op een computer aansluit, is het mogelijk dat sommige apparaten, waaronder ook uw camera, niet werken afhankelijk van het type USB-station dat is aangesloten.
• Bij gebruik van een USB-hub kan een juiste werking niet worden gegarandeerd.
• Er zijn twee modi beschikbaar voor de USB-verbinding bij aansluiting op een computer: de modi [Mass Storage] (standaardinstelling) en
[PTP]. In dit gedeelte wordt [Mass Storage] als voorbeeld beschreven. Zie bladzijde 43 voor meer informatie over [PTP].
• Wanneer de computer wordt hersteld uit de waak- of slaapstand, is het mogelijk dat de communicatie tussen uw camera en uw computer zich niet op hetzelfde moment herstelt.
Aanbevolen computeromgevingDe camera met uw computer gebruiken
47
De software installeren (bijgeleverd)
U kunt de software (bijgeleverd) installeren volgens de onderstaande procedure.
• Als op de computer Windows 2000/Me draait, mag u de camera niet op de computer aansluiten vóórdat u de software hebt geïnstalleerd.
• In Windows 2000/XP meldt u zich aan als beheerder.
1 Schakel de computer in en plaats de CD-ROM (bijgeleverd) in het
CD-ROM-station.
Het installatiescherm wordt weergegeven.
• Als het niet wordt weergegeven, dubbelklikt u op (My Computer) t
(CYBERSHOTSOFT).
2 Klik op [Install].
Het scherm "Choose Setup Language"
(Kies taal voor installatie) verschijnt.
3 Kies de gewenste taal en klik daarna op [Next].
Het scherm "License Agreement"
(Licentieovereenkomst) verschijnt.
Lees de overeenkomst aandachtig door.
Als u de voorwaarden van de overeenkomst accepteert, vinkt u het selectievakje naast [I accept the terms of the license agreement] (Ik accepteer de voorwaarden in de licentie overeenkomst) aan en klikt u daarna op
[Next].
4 Volg de aanwijzingen op het scherm om het installeren te voltooien.
• Wanneer de bevestigingsmelding voor opnieuw opstarten wordt weergegeven, start u de computer opnieuw op aan de hand van de aanwijzingen op het scherm.
• "DirectX" wordt geïnstalleerd als dit nog niet is geïnstalleerd.
5 Verwijder de CD-ROM als de installatie voltooid is.48
Beelden kopiëren naar uw computer
Dit gedeelte beschrijft de bediening op een
Windows-computer.
U kunt als volgt de beelden vanaf de camera naar de computer kopiëren.
Voor een computer met een Memory
Stick-sleuf
Haal de "Memory Stick Duo" uit de camera en steek deze in een Memory Stick Duo-adapter. Steek de Memory Stick Duo-adapter in de computer en kopieer de beelden.
Als de "Memory Stick PRO Duo" niet herkend wordt, zie blz. 79.
Voor een computer zonder een
Memory Stick-sleuf
Voer de Fasen 1 t/m 4 uit op bladzijden
48 t/m 52 om de beelden te kopiëren.
• Als op de computer Windows 2000/Me draait, moet u de bijgeleverde software installeren vóórdat u verder gaat. Als op de computer
Windows XP draait, hoeft u het niet te installeren.
• De schermen die in dit gedeelte als illustratie worden gebruikt, zijn voorbeelden voor het kopiëren van beelden vanaf een "Memory Stick
Duo".
1 Plaats een "Memory Stick Duo" met daarop opgenomen beelden in de camera.
• Deze stap is niet nodig wanneer u beelden kopieert die in het interne geheugen zijn opgeslagen.
2 Plaats batterijen met voldoende capaciteit in de camera of sluit de camera met de netspanningsadapter (niet bijgeleverd) aan op een stopcontact.
• Als u beelden naar uw computer kopieert met batterijen die bijna leeg zijn, kan het kopiëren mislukken of kunnen de beeldgegevens beschadigd raken als de batterijen tussentijds leeg raken.
Fase 1: De camera en de computer voorbereiden
2
1
1
2De camera met uw computer gebruiken
49
3 Zet de modusknop op en druk op POWER om de camera en de computer in te schakelen.
• Als op de computer Windows XP draait, wordt de AutoPlay Wizard automatisch weergegeven.
"USB-functie Mass Storage" wordt weergegeven op het scherm van de camera.
Als een USB-verbinding voor het eerst tot stand wordt gebracht, draait de computer automatisch een programma om de camera te herkennen. Wacht een poosje.
* Tijdens communicatie zijn de toegangsindicators rood. Gebruik de computer niet totdat de aanduidingen wit zijn geworden.
• Als "USB-functie Mass Storage" niet wordt weergegeven, stelt u [USB-aansl.] in op [Mass
Storage] (blz. 43).
• Als op de computer Windows 2000/Me draait, volgt u de procedure beschreven in "Fase 3-B: Beelden naar een computer kopiëren" op blz. 51.
• V oor Windows XP, als het wizard-venster niet automatisch wordt weergegeven, volgt u de procedure beschreven in "Fase 3-B: Beelden naar een computer kopiëren" op blz. 51.
Dit gedeelte beschrijft het kopiëren van beelden naar de map "My Documents".
Fase 2: De camera en de computer op elkaar aansluiten
POWER
1 Naar de
(USB)-aansluiting
2 Naar de USB-aansluiting
USB-kabel
Fase 3-A: Beelden naar een computer kopiëren
MENU
Mass Storage
Memory Stick
Toegangs-indicators*50
1 Nadat u een USB-verbinding tot stand hebt gebracht in Fase 2 en het wizard-venster automatisch op het computerscherm wordt weergegeven, klikt u op [Copy pictures to a folder on my computer using Microsoft Scanner and Camera Wizard] (Beelden kopiëren naar een map op mijn computer met de Microsoft-wizard voor scanners en camera's) t
[OK].
Het scherm "Scanner and Camera
Wizard" (Wizard voor scanner en camera) wordt weergegeven.
2 Klik op [Next].
De beelden die op de "Memory Stick
Duo" in de camera zijn opgeslagen worden op het computerscherm weergegeven.
• Als geen "Memory Stick Duo" is geplaatst, worden de beelden die in het interne geheugen zijn opgeslagen weergegeven.
3 Klik op het selectievakje van niet-gewenste beelden, zodat ze niet meer zijn geselecteerd en dus niet worden gekopieerd, en klik daarna op [Next].
Het scherm "Picture Name and
Destination" (Naam en bestemming van beeld) wordt weergegeven.
4 Kies de naam en de bestemming van de beelden en klik daarna op
[Next].
Het beeld wordt nu gekopieerd.
Wanneer het kopiëren is voltooid, verschijnt het scherm "Other Options"
(Overige opties).
• Dit deel beschrijft een voorbeeld van het kopiëren van beelden naar de "My
Documents" map.
1
2
1
2
1
2De camera met uw computer gebruiken
51
5 Vink het selectievakje aan naast
[Nothing. I'm finished working with these pictures] (Niets. Ik ben klaar met het werken met deze beelden) om deze te selecteren en klik daarna op [Next].
Het scherm "Completing the Scanner and Camera Wizard" (V oltooien van wizard voor scanner en camera) verschijnt.
6 Klik op [Finish].
Het wizard-venster wordt gesloten.
• Als u wilt doorgaan met het kopiëren van andere beelden, koppelt u de USB-kabel los.
V olg daarna opnieuw de procedure beschreven in "Fase 2: De camera en de computer op elkaar aansluiten" op blz. 49.
• Als op de computer Windows XP draait, volgt u de procedure beschreven in "Fase 3-A: Beelden naar een computer kopiëren" op blz. 49.
Dit deel beschrijft een voorbeeld van het kopiëren van beelden naar de "My
Documents" map.
1 Dubbelklik op [My Computer] t
[Removable Disk] t [DCIM].
2 Dubbelklik op de map waarin de beeldbestanden die u wilt kopiëren zijn opgeslagen.
Klik daarna met de rechtermuisknop op een beeldbestand zodat het snelmenu wordt weergegeven en klik op de menuopdracht [Copy].
• V oor verdere informatie over de opslagbestemming van de beeldbestanden, zie blz. 53.
Fase 3-B: Beelden naar een computer kopiëren
1
2
2
152
3 Dubbelklik op de map [My
Documents]. Klik daarna met de rechtermuisknop in het venster
"My Documents" zodat h

TXT / PDF

Available 8 files for DCR-TRV19E View all >
HelpDrivers Since March 2000