Sony DCR-TRV17E Download Manual

3-067-426-32 (1)
©2001 Sony Corporation
Operating Instructions
Before operating the unit, please read this manual thoroughly, andretain it for future reference.
Gebruiksaanwijzing
Lees, alvorens het apparaat in gebruik te nemen, de gebruiksaanwijzingaandachtig door en bewaar deze voor eventuele naslag.
DCR-TRV15E/TRV17E
Digital
Video Camera
Recorder
DCR-TRV17E2
English
Welcome!
NOTICE ON THE SUPPLIED AC POWER
ADAPTOR FOR CUSTOMERS IN THE
UNITED KINGDOM
A moulded plug complying with BS1363 is fittedto this equipment for your safety andconvenience.
Should the fuse in the plug supplied need tobe replaced, a 5 AMP fuse approved by ASTAor BSI to BS1362 (i.e., marked with or mark) must be used.
If the plug supplied with this equipment has adetachable fuse cover, be sure to attach thefuse cover after you change the fuse. Neveruse the plug without the fuse cover. If youshould lose the fuse cover, please contactyour nearest Sony service station.
ATTENTION
The electromagnetic fields at the specificfrequencies may influence the picture and soundof this digital camcorder.
This product has been tested and foundcompliant with the limits set out in the EMC
Directive for using connection cables shorter than
3 meters. (9.8 feet)
For the customers in Germany
Directive: EMC Directive 89/336/EEC.
92/31/EEC
This equipment complies with the EMCregulations when used under the followingcircumstances:•Residential area
•Business district
•Light-industry district
(This equipment complies with the EMCstandard regulations EN55022 Class B.)
Congratulations on your purchase of this Sony
Digital Handycam
camcorder. With your Digital
Handycam, you can capture life’s preciousmoments with superior picture and soundquality.
Your Digital Handycam is loaded with advancedfeatures, but at the same time it is very easy touse. You will soon be producing home video thatyou can enjoy for years to come.
WARNING
To prevent fire or shock hazard, do not exposethe unit to rain or moisture.
To avoid electrical shock, do not open thecabinet.
Refer servicing to qualified personnel only.
Dit apparaat bevat voor memory back-up eenbatterij die niet vervangen hoeft te wordentijdens de levensduur van het apparaat.
Raadpleeg uw leverancier indien na zeerintensief of langdurig gebruik de batterijvervangen moet worden.
Om gevaar of schade door kortsluiting tevoorkomen mag de batterij alleen vervangenworden door vakbekwaam servicepersoneel.
Gooi de batterij niet weg maar lever deze in alsklein chemisch afval (KCA).
ATTENTIE
Elektromagnetische velden met bepaaldefrequenties kunnen het beeld en geluid van dezedigitale camcorder beïnvloeden.
Dit product heeft in tests gebleken te voldoen aande eisen gesteld in de Europese EMC Bepalingenvoor het gebruik van aansluitsnoeren van minderdan 3 meter lang.
Nederlands
Welkom!
Gefeliciteerd met de aankoop van deze Sony
Digital Handycam camcorder. Met de superieurebeeld- en geluidskwaliteit van de Digital
Handycam kunt u de dierbare momenten in uwleven vastleggen.
Deze camcorder biedt u een scala aangeavanceerde functies en is toch zeer eenvoudigte bedienen, zodat u al gauw in staat zult zijnhome-video’s te maken waar u nog jaren plezieraan beleeft.
WAARSCHUWING
Om het gevaar van brand of elektrischeschokken te voorkomen, mag het apparaat nietworden blootgesteld aan regen of vocht.
Om elektrische schokken te voorkomen, magde behuizing niet worden geopend.
Laat reparaties uitsluitend door vakkundigpersoneel uitvoeren.3
English
Main Features
Taking moving or still images, and playing them back
•Recording a picture (p. 28)
•Recording a still image on a tape (p. 49)
•Playing back a tape (p. 41)
•Recording still images on “Memory Stick”s (p. 141) (DCR-TRV17E only)
•Recording moving pictures on “Memory Stick”s (p. 149) (DCR-TRV17E only)
•Viewing a still image recorded on “Memory Stick” (p. 159) (DCR-TRV17E only)
•Viewing a moving picture recorded on “Memory Stick” (p. 163) (DCR-TRV17E only)
Capturing images on your computer
•Viewing images recorded on “Memory Stick” using USB cable (p. 165) (DCR-TRV17E only)
Other uses
Functions to adjust exposure in the recording mode
• Back light (p. 35)
• NightShot/Super NightShot (p. 35)
• PROGRAM AE (p. 63)
• Adjusting the exposure manually (p. 66)
Functions to give images more impact
• Digital zoom (p. 33) The default setting is set to OFF. (To zoom greater than 10×, select the digitalzoom power in D ZOOM in the menu settings.)
• Fader (p. 56)
• Picture effect (p. 59)
• Digital effect (p. 60)
• Digital program editing (p. 90)
• Title (p. 106, 110)
• MEMORY MIX (p. 153) (DCR-TRV17E only)
Functions to give a natural appearance to your recordings
• Landscape mode (p. 63)
• Sports lesson mode (p. 63)
• Manual focus (p. 67)
Functions to use after recording
• END SEARCH/EDITSEARCH/Rec review (p. 39)
• DATA CODE (p. 42)
• SUPER LASER LINK (p. 48)
• Tape PB ZOOM (p. 77)/Memory PB ZOOM (p. 172) (DCR-TRV17E only)
• Zero set memory (p. 78)
• Title search (p. 79)
• HiFi SOUND (p. 116)4
Nederlands
Functie-overzicht
Bewegende of stilstaande beelden opnemen of weergeven
•Beelden opnemen (zie blz. 28)
•Stilstaande beelden op de band opnemen (zie blz. 49)
•Videocassettes afspelen (zie blz. 41)
•Stilstaande beelden vastleggen op een “Memory Stick” (zie blz. 141) (alleen met de DCR-TRV17E)
•Bewegende beelden vastleggen op een “Memory Stick” (zie blz. 149) (alleen met de DCR-TRV17E)
•Een stilstaand beeld op een “Memory Stick” bekijken (zie blz. 159) (alleen met de DCR-TRV17E)
•Bewegende beelden op een “Memory Stick” bekijken (zie blz. 163) (alleen met de DCR-TRV17E)
Beelden vastleggen met een personal computer
•Beelden die zijn vastgelegd op een “Memory Stick” weergeven via een USB-kabel (zie blz. 165)
(alleen met de DCR-TRV17E)
Andere toepassingen
Aanpassen van de belichting tijdens het opnemen
•Tegenlicht-opname (zie blz. 35)
•NightShot/Super NightShot nachtopname (zie blz. 35)
•PROGRAM AE belichtingsprogramma’s (zie blz. 63)
•Handmatig instellen van de belichting (zie blz. 66)
Functies die uw beelden pakkender maken
•Digitaal in-zoomen (zie blz. 33) Oorspronkelijk staat de digitale zoom met OFF uitgeschakeld. (Ommeer dan 10× op uw onderwerp in te zoomen, zult u eerst de D ZOOM functie in het instelmenumoeten inschakelen.)
•In/uit-faden (zie blz. 56)
•Speciale beeld/kleureffecten (zie blz. 59)
•Digitale opname-effecten (zie blz. 60)
•Digitale programmamontage (zie blz. 90)
•Titelbeelden (zie blz. 106, 110)
•MEMORY MIX dubbelbeeldfuncties (zie blz. 153) (alleen met de DCR-TRV17E)
Functies die uw opnamen een natuurlijke aanblik geven
• Handmatig scherpstellen (zie blz. 63)
•Sport-belichtingsprogramma (zie blz. 63)
•Landschap-belichtingsprogramma (zie blz. 67)
Functies voor optimale weergave na het opnemen
• END SEARCH/EDITSEARCH eindzoek/opnamecontrolefuncties (zie blz. 39)
•DATA CODE opnamegegevens (zie blz. 42)
•SUPER LASER LINK afspelen zonder snoeren (zie blz. 48)
•PB ZOOM uitvergroting van foto’s op de band (TAPE, zie blz. 77)/in het geheugen (MEMORY, zieblz. 172) (alleen met de DCR-TRV17E)
•ZERO SET MEMORY nulpunt-terugkeer (zie blz. 78)
•Titel-zoekfunctie (zie blz. 79)
•HiFi SOUND geluidsweergave (zie blz. 124)5
Getting started Voorbereidingen
Checking suppliedaccessories
Make sure that the following accessories aresupplied with your camcorder.
Contents of the recording cannot becompensated if recording or playback is notmade due to a malfunction of the camcorder,storage media, etc.
1 Wireless Remote Commander (1) (p. 228)
2 AC-L10A/L10B/L10C AC power adaptor
(1), Mains lead (1) (p. 18)
3 R6 (Size AA) battery for Remote
Commander (2) (p. 228)
4 NP-FM30 battery pack (1) (p. 17, 18)
5 A/V connecting cable (1) (p. 46, 86)
6 Shoulder strap (1) (p. 223)
7 Lens cap (1) (p. 28)
8 “Memory Stick” (1) (p. 131)
DCR-TRV17E only
9 USB cable (1) (p. 167)
DCR-TRV17E onlyq; CD-ROM (SPVD-004, USB Driver) (1)
(p. 167)
DCR-TRV17E onlyqa 21-pin adaptor (1) (p. 47)
Controleer of de volgende accessoires alle in deverpakking van de camcorder aanwezig zijn.
Verloren gegane video-opnamen kunnen nietworden vergoed, ook niet als er bij opnemen ofweergeven iets misgaat door een storing in decamcorder, de videocassette e.d.
1 Draadloze afstandsbediening (1)
(blz. 228)
2 AC-L10A/L10B/L10Cnetspanningsadapter (1), en Netsnoer (1)
(blz. 18)
3 R6 (AA-formaat) batterijen voor deafstandsbediening (2) (blz. 228)
4 NP-FM30 batterijpak (1) (blz. 17, 18)
5 Audio/video aansluitsnoer (1) (blz. 46, 86)
6 Schouderband (1) (zie blz. 223)
7 Lensdop (1) (blz. 28)
8 “Memory Stick” (1) (blz. 131)alleen bij de DCR-TRV17E
9 USB kabel (1) (blz. 167)alleen bij de DCR-TRV17Eq; CD-ROM (met SPVD-004 USB-besturingsprogramma) (1) (blz. 167)alleen bij de DCR-TRV17Eqa 21-polige verloopstekker (1) (blz. 47)
Controleren van hetbijgeleverdtoebehoren
8
12
7
9 q;
45qa
3
66
English
Table of contents
Main Features ............ 3
Checking supplied accessories ......... 5
Quick Start Guide ............ 10
Getting started
Using this manual .......... 14
Step 1 Preparing the power supply ........... 17
Installing the battery pack ........ 17
Charging the battery pack ........ 18
Connecting to the wall socket ......... 23
Step 2 Setting the date and time ............ 24
Step 3 Inserting a cassette .......... 26
Recording – Basics
Recording a picture ............. 28
Shooting backlit subjects
– BACK LIGHT ...... 35
Shooting in the dark
– Night Shot/Super NightShot ..... 35
Self-timer recording ............ 37
Checking the recording – END SEARCH /
EDITSEARCH / Rec Review .......... 39
Playback – Basics
Playing back a tape ......... 41
Viewing the recording on TV ......... 46
Advanced Recording Operations
Recording a still image on a tape
– Tape Photo recording ............ 49
Adjusting the white balance manually
..... 53
Using the wide mode .......... 55
Using the fader function ............ 56
Using special effects – Picture effect ........... 59
Using special effects – Digital effect ........... 60
Using the PROGRAM AE function ............. 63
Adjusting the exposure manually ......... 66
Focusing manually ......... 67
Interval recording ........... 69
Frame by frame recording
– Cut recording ............. 72
Advanced Playback Operations
Playing back a tape with picture effects
..... 74
Playing back a tape with digital effects
..... 75
Enlarging images recorded on tapes
– Tape PB ZOOM ......... 77
Quickly locating a scene using the zero setmemory function .......... 78
Searching the boundaries of recorded tapeby title – Title search ........... 79
Searching a recording by date
– Date search ............ 81
Searching for a photo
– Photo search/Photo scan ...... 83
Editing
Dubbing a tape ........ 86
Dubbing only desired scenes
– Digital program editing ......... 90
Audio dubbing ...... 102
Superimposing a title ........ 106
Making your own titles ........... 110
Labelling a cassette ............ 112
Customizing Your Camcorder
Changing the menu settings ......... 114
“Memory Stick” Operations
(DCR-TRV17E only)
Using a “Memory Stick”
– introduction ......... 131
Recording still images on “Memory Stick”s
– Memory photo recording ........... 141
Recording an image from a tape as a stillimage .......... 147
Recording moving pictures on “Memory
Stick”s
– MPEG movie recording ....... 149
Recording a picture from a tape as a movingpicture ............. 151
Superimposing a still picture in a “Memory
Stick” on a moving picture
– MEMORY MIX......... 153
Copying still images from a tape
– Photo save ............ 157
Viewing a still picture
– Memory photo playback ............ 159
Viewing a moving picture
– MPEG movie playback ........ 163
Viewing images using computer ......... 165
Enlarging still images recorded on “Memory
Stick”s
– Memory PB ZOOM ......... 172
Playing back images in a continuous loop
– SLIDE SHOW ........... 174
Preventing accidental erasure
– Image protection ...... 176
Deleting images ............ 1787
Writing a print mark
– PRINT MARK ........... 181
Using the printer (optional) .......... 183
Troubleshooting
Types of trouble and their solutions ......... 185
Self-diagnosis display ....... 191
Warning indicators and messages ............ 192
Additional Information
Usable cassettes ...... 203
About the “InfoLITHIUM” battery pack
............. 206
About i.LINK......... 208
Using your camcorder abroad ...... 210
Maintenance information andprecautions ...... 211
Specifications ......... 217
Quick Reference
Identifying the parts and controls ............. 221
Index ............ 232
Table of contents8
Nederlands
Inhoudsopgave
Functie-overzicht ...... 4
Controleren van het bijgeleverdtoebehoren .......... 5
Snelle startgids ............. 12
Voorbereidingen
Omtrent deze handleiding ......... 14
Stap 1 Voorbereiden van destroomvoorziening ....... 17
Aanbrengen van het batterijpak ........... 17
Opladen van het batterijpak ........... 18
Gebruik op stroom van het lichtnet ..... 23
Stap 2 Instellen van de datum en tijd ......... 24
Stap 3 Inleggen van een videocassette ....... 26
Opnemen – basisbediening
Video-opnamen maken ...... 28
Opnemen bij tegenlicht
– BACK LIGHT ...... 35
Opnemen in het donker
– NightShot/Super NightShot ...... 35
Opnemen met de zelfontspanner ......... 37
Controleren van de gemaakte opnamen
– END SEARCH/EDITSEARCH /Rec
Review opnamecontrole ........... 39
Afspelen – basisbediening
Afspelen van een videocassette ...... 41
Aansluitingen voor videoweergave op TV
..... 46
Uitgebreide opnamefuncties
Stilstaande beelden op de band opnemen
– Foto-bandopname ............ 49
Handmatig instellen van de kleurbalans ... 53
Breedbeeld-opnamefunctie ............. 55
Beelden in- en uit-faden...... 56
Speciale effecten – Beeldeffect/kleurenpalet
..... 59
Speciale effecten – Digitale opname-effecten
..... 60
PROGRAM AE belichtingsprogramma’s .. 63
Handmatig instellen van de belichting ...... 66
Handmatig scherpstellen ........... 67
Interval-opname ...... 69
Beeld-voor-beeld opname
– Animatiefilms ............ 72
Uitgebreide weergavefuncties
Videoweergave met beeld/kleureffecten .. 74
Videoweergave met digitale beeldeffecten
..... 75
Beelden van een videoband vergrootweergeven
– PB ZOOM band-uitvergroting .......... 77
Snel opzoeken van een scène met denulpunt-terugkeer ........ 78
Opzoeken van een gewenste opname aan detitel – Titel-zoekfunctie ............. 79
Opzoeken van een gewenste opname aan dedatum – Datum-zoekfunctie ........... 81
Opzoeken van een foto-opname – Foto-zoekfunctie/foto-serieweergave .......... 83
Videomontage
Video-opnamen overkopiëren ........ 86
Geselecteerde bandopnamen kopiëren
– Digitale programmamontage ............ 90
Nieuwe geluidsopnamen inlassen ............ 102
Een titel in beeld opnemen ............ 106
Zelf titelbeelden samenstellen ...... 110
Een videocassette van een naam voorzien
............. 112
Uw camcorder naar eigeninzicht aanpassen
Wijzigen van de oorspronkelijke menu-instellingen ...... 114
“Memory Stick” functies
(alleen voor de DCR-TRV17E)
Gebruik van een “Memory Stick”
– inleiding ....... 131
Stilstaande beelden opnemen op een
“Memory Stick”
– MEMORY foto-opname ....... 141
Een scène van een cassette overnemen alsstilstaand beeld ........... 147
Bewegende beelden opnemen op een
“Memory Stick”
– MPEG filmopname .......... 149
Beelden van een cassette overnemen alsbewegende beelden ........... 151
Een stilstaand beeld van een “Memory Stick”samenvoegen met bewegende beelden
(MEMORY MIX) ......... 153
Stilstaande beelden van een cassette kopiëren
– Foto-opslag .......... 157
Bekijken van een stilstaand beeld
– MEMORY foto-weergave ........... 159
Bekijken van bewegende beelden
– MPEG filmweergave ............ 1639
Beelden bekijken met een personal computer
............. 165
Stilstaande beelden van een “Memory Stick”uitvergroten – MEMORY PB ZOOM
............. 172
Weergeven van een doorlopende seriebeelden – SLIDE SHOW ......... 174
Beveiligen tegen per ongeluk wissen
– Wispreventie ............ 176
Wissen van beelden ........... 178
Markeren van af te drukken beelden
– PRINT MARK .......... 181
Beelden afdrukken met een printer (losverkrijgbaar) ........... 183
Problemen oplossen
Verhelpen van storingen .......... 194
Zelfdiagnose-aanduidingen .......... 200
Waarschuwingsaanduidingen enmededelingen ......... 201
Aanvullende informatie
Geschikte videocassettes .......... 203
Betreffende “InfoLITHIUM” batterijen .... 206
Betreffende i.LINK ............ 208
Gebruik van uw camcorder in het buitenland
............. 210
Onderhoud en voorzorgsmaatregelen ..... 211
Technische gegevens ......... 219
Compleet overzicht
Plaats en functie van de bedieningsorganen
............. 221
Index ............ 233
Inhoudsopgave10
Quick Start Guide
English
Quick Start Guide
This chapter introduces you to the basic features of yourcamcorder. See the page in parentheses “( )” for moreinformation.
Inserting a cassette (p. 26)
Connecting the mains lead (p. 23)
Use the battery pack when using your camcorder outdoors (p. 17).
2 Push the middleportion of the back ofthe cassette to insert.
Insert the cassette in astraight line deeplyinto the cassettecompartment with thewindow facing out.
3 Close the cassettecompartment bypressing the mark on the cassettecompartment.
After the cassettecompartment goingdown completely,close the lid until itclicks.
1 Slide OPEN/
EJECT in thedirection of the arrowand open the lid.
EJECT
Open the DC INjack cover.
Connect the plug with its vmark facing up.
AC power adaptor (supplied)11
REW
PLAY
PLAYER
CAMERA
MEMORY
OFF(CHG)
POWER
PLAYER
CAMERA
MEMORY
OFF(CHG)
POWER
Quick Start Guide
Recording a picture (p. 28)
Monitoring the playback picture on the LCDscreen (p. 41)
NOTE
Do not pick up your camcorder byholding the viewfinder, the LCDpanel, or the battery pack.
1 Set the POWERswitch to
PLAYER whilepressing the smallgreen button.
2 Press m to rewind the tape.
3 Press N to start playback.
When you purchase your camcorder, the clock setting is set to off. If you want to record the dateand time for a picture, set the clock setting before recording (p. 24).
1 Remove the lens cap.
3 To open the LCDpanel, press OPEN.
The picture appears onthe screen.
Viewfinder
When the LCD panel is closed, use the viewfinderplacing your eye against its eyecup.
2 Set the POWER switch to CAMERA whilepressing the small green button.
4 Press START/STOP. Your camcorder startsrecording. To stop recording, press START/
STOP again.12
Snelle startgids
Nederlands
Snelle startgids
In dit hoofdstuk vindt u de eerste stappen voor het gebruik vanuw camcorder kort beschreven. Zie voor nadere bijzonderhedende bladzijden waarnaar tussen haakjes “( )” wordt verwezen.
Aansluiten van het netsnoer (zie blz. 23)
Voor gebruik buitenshuis dient u een batterijpak aan te brengen (zie blz. 17).
Open het klepjevan de DC INaansluiting.
Sluit de stekker aan met hetv driehoekje boven.
Netspanningsadapter (bijgeleverd)
Inleggen van een videocassette (zie blz. 26)
2 Druk midden tegen derugzijde van devideocassette om dezein te schuiven.
Schuif devideocassette met devensterzijde naarboven recht in decassettehouder.
3 Druk op de kant vande cassettehouderwaar staataangegeven om dezete sluiten. Wanneer decassettehouder geheelomlaag is geschoven,sluit u het dekseltotdat dit vastklikt.
1 Schuif de OPEN/
EJECT knop inde richting van de pijlen open het deksel vande cassettehouder.
EJECT13
Snelle startgids
PLAYER
CAMERA
MEMORY
OFF(CHG)
POWER
Maken van een video-opname (zie blz. 28)
Bij aflevering van uw camcorder is de ingebouwde klok ervan nog niet ingesteld. Als u datum entijd van opname met de beelden wilt vastleggen, dient u voor het opnemen eerst de tijd in testellen (zie blz. 24).
1 Verwijder de lensdop.
3 Houd de OPEN toetsingedrukt en klap het
LCD scherm open.
Het beeld van decamera verschijnt ophet LCD scherm.
Zoeker
Wanneer het LCD scherm gesloten is, kunt u de opgenomenbeelden in de zoeker zien, door de oogkap tegen uw oog teplaatsen.
2 Druk het kleine groene knopje op de POWERschakelaar in en zet de schakelaar in de
“CAMERA” stand.
4 Druk op de START/STOP toets. Decamcorder begint dan met opnemen. Om testoppen met opnemen drukt u nogmaals opde START/STOP toets.
REW
PLAY
PLAYER
CAMERA
MEMORY
OFF(CHG)
POWER
Controleren van de laatste opnamen op het LCDscherm (zie blz. 41)
1 Druk het kleinegroene knopje opde POWERschakelaar in en zetde schakelaar in de
“PLAYER” stand.
2 Druk op de m toets om de bandterug te spoelen.
3 Druk op de N toets om deweergave te starten.
OPMERKING
Til de camcorder nooit aan debeeldzoeker, het LCD scherm of hetbatterijpak op.14
In deze gebruiksaanwijzing vindt u eenbeschrijving van twee verschillende uitvoeringenvan de camcorder, zoals in onderstaande tabel isaangegeven. Controleer voor het doorlezen vandeze handleiding en het in gebruik nemen vanuw camcorder eerst even uw modelnummer, dataan de onderkant van de camcorder vermeldstaat. De afbeeldingen in dezegebruiksaanwijzing tonen het model DCR-
TRV17E, tenzij er bij de afbeelding een andermodelnummer staat aangegeven. Verschillen inbediening tussen de modellen worden in de tekstduidelijk aangegeven, als bijvoorbeeld “alleenvoor de DCR-TRV17E”.
In deze gebruiksaanwijzing worden de namenvan toetsen of regelaars en instellingen op decamcorder in hoofdletters vermeld.
Bijvoorbeeld: Zet de POWER schakelaar in de
“CAMERA” stand.
Bij bepaalde bedieningsfuncties kunnen er één ofmeer pieptonen klinken, om u op hetoverschakelen te attenderen en vergissingen tevoorkomen.
*
1)
Het model voorzien van een MEMORYmarkering op de POWER schakelaar beschiktover een aantal geheugenfuncties. Zie blz. 131e.v. voor nadere bijzonderheden hieromtrent.
*
2)
Deze intelligente accessoireschoen is geschiktvoor het aansluiten van een (los verkrijgbare)videoprinter (zie blz. 183).
The instructions in this manual are for the twomodels listed in the table below. Before you startreading this manual and operating yourcamcorder, check the model number by lookingat the bottom of your camcorder. The DCR-
TRV17E is the model used for illustrationpurposes. Otherwise, the model name isindicated in the illustrations. Any differences inoperation are clearly indicated in the text, forexample, “DCR-TRV17E only”.
As you read through this manual, buttons andsettings on your camcorder are shown in capitalletters.e.g. Set the POWER switch to CAMERA.
When you carry out an operation, you can hear abeep sound to indicate that the operation is beingcarried out.
*
1)
The model with MEMORY marked on the
POWER switch is provided with memoryfunctions. See page 131 for details.
*
2)
This intelligent accessory shoe is designed touse a printer (optional) (p. 183).
— Getting started —
Using this manual
Type of differences/Verschillen tussen de uitvoeringen
DCR- TRV15E TRV17E
MEMORY mark*
1)
(on the POWER switch)/
— z
MEMORY stand*
1)
(op de POWER schakelaar)
(USB) jack/
— z
USB aansluiting
Intelligent accessory shoe/ 8 pin/ 15 pin*
2)
/
Intelligente accessoireschoen 8-polig 15-polig*
2)z Provided/Voorzien
— Not provided/Niet voorzien
— Voorbereidingen —
Omtrent dezehandleiding15
Getting started Voorbereidingen
Note on Cassette Memory
Your camcorder is based on the DV format. Youcan only use mini DV cassettes with yourcamcorder. We recommend that you use a tapewith cassette memory .
The functions which require different operationsdepending on whether the tape has the cassettememory or not are:•End search (p. 39)
•Date search (p. 81)
•Photo search (p. 83)
The functions you can operate only with thecassette memory are:•Title search (p. 79)
•Superimposing a title (p. 106)
•Making your own titles (p. 110)
•Labelling a cassette (p. 112)
For details, see page 203.
You see this mark in the introduction ofthe features that are operated only withcassette memory.
Tapes with cassette memory are marked by
(Cassette Memory).
Note on TV colour systems
TV colour systems differ from country tocountry. To view your recordings on a TV, youneed an PAL system-based TV.
Copyright precautions
Television programmes, films, video tapes, andother materials may be copyrighted.
Unauthorised recording of such materials may becontrary to the provision of the copyright laws.
Using this manual
Betreffende hetcassettegeheugen
Deze camcorder werkt volgens het DV-formaaten is uitsluitend geschikt voor mini-DVvideocassettes. Wij raden u aan gebruik te makenvan videocassettes met het cassettegeheugen-beeldmerk .
De werking van de volgende functies isafhankelijk van het cassettegeheugen van devideocassette:•Eindzoekfunctie (blz. 39)
•Datumzoekfunctie (blz. 81)
•Fotozoekfunctie (blz. 83)
De volgende functies werken uitsluitend bijvideocassettes met een cassettegeheugen:•Titelzoekfunctie (blz. 79)
•Titelbeelden aanbrengen (blz. 106)
•Eigen titelbeelden maken (blz. 110)
•Betitelen (naamgeving) van een cassette
(blz. 112)
Zie voor nadere bijzonderheden blz. 203.
Dit beeldmerk zult u aantreffen bij debeschrijving van de functies die werkenmet het cassettegeheugen.
Cassettes die voorzien zijn van eencassettegeheugen zijn te herkennen aan het
(cassettegeheugen) beeldmerk.
Verschillende televisie-kleursystemen
Televisie-kleursystemen verschillen van land totland. Om de videobeelden van deze camcorderop uw TV te bekijken, moet het TV-toestelwerken met het PAL kleursysteem.
Auteursrechten
Televisieprogramma’s, films, videobanden enander beeldmateriaal kunnen beschermd zijndoor auteursrechten. Het zonder toestemmingopnemen van dergelijk materiaal kan in strijdzijn met deze auteursrechten.
Omtrent deze handleiding16
Using this manual
Precautions on camcorder care
Lens and LCD screen/finder (onmounted models only)
•The LCD screen and the finder aremanufactured using extremely high-precision technology so over 99.99% of thepixels are operational for effective use.
However, there may be some tiny blackpoints and/or bright points (white, red, blueor green in colour) that constantly appear onthe LCD screen and the finder. These pointsare normal in the manufacturing process anddo not affect the recording in any way.
•Do not let your camcorder get wet. Keep yourcamcorder away from rain and sea water.
Letting your camcorder get wet may cause yourcamcorder to malfunction. Sometimes thismalfunction cannot be repaired [a].
•Never leave your camcorder exposed totemperatures above 60 °C (140°F), such as in acar parked in the sun or under direct sunlight
[b].
•Be careful when placing the camera near awindow or outdoors. Exposing the LCD screen,the finder or the lens to direct sunlight for longperiods may cause malfunctions [c].
•Do not directly shoot the sun. Doing so mightcause your camcorder to malfunction. Takepictures of the sun in low light conditions suchas dusk [d].
[c][ d]
[a][ b]
Omtrent deze handleiding
Voorzorgen bij gebruik van decamcorder
Lens en LCD scherm/beeldzoeker
(mits hiervan voorzien)
•Het LCD scherm en de beeldzoeker van uwcamcorder zijn vervaardigd met precisie-technologie, zodat minstens 99,99% van debeeldpunten voor gebruik beschikbaar is.
Soms kunnen er op het LCD scherm en/of inde zoeker wel eens stippen zwart blijven, ofjuist in een enkele kleur (wit, rood, blauw ofgroen) oplichten. Maakt u zich geen zorgen:deze stippen duiden niet opfabricagefouten, en ze hebben geen enkeleinvloed op uw video-opnamen.
•Laat de camcorder niet nat worden. Zorg dat ergeen regen of opspattend water, vooralzeewater, op het apparaat komt. Water in decamcorder kan storingen veroorzaken, somszodanig dat reparatie niet meer mogelijk is. [a]
•Laat de camcorder nooit achter op plaatsenwaar de temperatuur tot boven de 60 °C kanoplopen, zoals op een vensterbank in de vollezon of in een auto die in de zon geparkeerdstaat. [b]
•Wees voorzichtig wanneer u de camcorder inde buurt van een raam of ergens buitenshuisneerlegt. Als er geruime tijd lang direct zonlichtop het LCD scherm, de beeldzoeker of de lensvalt, kan er schade aan deze vitale onderdelenontstaan. [c]
•Pas op dat u de camcorder niet op de zon richt.
Fel zonlicht kan storing in de werking van decamcorder veroorzaken. Alleen bijzonsondergang, als het licht niet meer zo fel is,mag u de zon in beeld nemen. [d]17
Getting started Voorbereidingen
Stap 1 Voorbereiden van destroomvoorziening
Aanbrengen van het batterijpak
Om uw camcorder buitenshuis te gebruiken,brengt u er als volgt een batterijpak op aan.
(1) Klap de zoeker omhoog.
(2) Schuif het batterijpak omlaag tot het vastklikt.
Verwijderen van het batterijpak
(1) Klap de zoeker omhoog.
(2) Schuif het batterijpak los in de richting van depijl terwijl u het BATT ontgrendelknopjeingedrukt houdt.
Bij gebruik van een batterijpak met hogecapaciteit
Als u het NP-FM70/FM90/FM91 batterijpak opuw camcorder aanbrengt, kunt u de zoekeruitschuiven.
Step 1 Preparing thepower supply
Installing the battery pack
Install the battery pack to use your camcorderoutdoors.
(1) Lift up the viewfinder.
(2) Slide the battery pack down until it clicks.
To remove the battery pack
(1) Lift up the viewfinder.
(2) Slide the battery pack out in the direction ofthe arrow while pressing BATT down.
If you use the large capacity battery pack
If you install the NP-FM70/FM90/FM91 batterypack on your camcorder, extend its viewfinder.
1
2
1
2
2
BATT release button/
BATT ontgrendel-knopje18
Opladen van het batterijpak
Voordat u de camcorder op batterijspanning kuntgebruiken, zult u eerst het batterijpak moetenopladen.
Deze camcorder werkt alleen met
“InfoLITHIUM” batterijen (van de M-serie).
Zie blz. 206 voor nadere informatie over het
“InfoLITHIUM” batterijpak.
(1) Open het DC IN aansluitklepje en sluit de bijuw camcorder geleverde netspanningsadapteraan op de DC IN gelijkstroomingang, met hetv driehoekje van de stekker boven.
(2) Sluit het netsnoer aan op denetspanningsadapter.
(3) Steek de stekker van het netsnoer in hetstopcontact.
(4) Zet de POWER schakelaar in de “OFF (CHG)”stand.
Het opladen begint. De beschikbare batterij-gebruiksduur in minuten wordt aangegevenin het uitleesvenster.
Wanneer de batterijspanningsindicator een vollebatterij toont, is het normale opladenvoltooid. Voor maximaal of volledig opladenlaat u het batterijpak na het normale opladen nogongeveer een uur langer op denetspanningsadapter zitten, totdat de aanduiding
“FULL” in het uitleesvenster verschijnt. Navolledig opladen zult u het batterijpak extra langkunnen gebruiken.
In het uitleesvenster van uw camcorder kunnenandere getallen verschijnen dan in dezeafbeelding van het uitleesvenster.
Stap 1 Voorbereiden van destroomvoorziening
Charging the battery pack
Use the battery pack after charging it for yourcamcorder.
Your camcorder operates only with the
“InfoLITHIUM” battery pack (M series).
See page 206 for details of “InfoLITHIUM”battery pack.
(1) Open the DC IN jack cover and connect the
AC power adaptor supplied with yourcamcorder to the DC IN jack on yourcamcorder with the plug’s v mark facing up.
(2) Connect the mains lead to the AC poweradaptor.
(3) Connect the mains lead to the wall socket.
(4) Set the POWER switch to OFF (CHG).
Charging begins. The remaining battery timeis indicated in minutes on the displaywindow.
When the remaining battery indicator changes to
, normal charge is completed. To fully chargethe battery (full charge), leave the battery packattached for about one hour after normal chargeis completed until FULL appears in the displaywindow. Fully charging the battery allows you touse the battery longer than usual.
The number in the illustration of the displaywindow may differ from that on your camcorder.
Step 1 Preparing the powersupply
1
2
4
PLAYER
CAMERA
MEMORY
OFF(CHG) POWER19
Getting started Voorbereidingen
Na het opladen van het batterijpak
Maak de netspanningsadapter los van de DC INaansluiting van uw camcorder.
Opmerking
Zorg dat er geen metalen voorwerpen tegen demetalen contactvlakken van degelijkstroomstekker komen. Dit kan kortsluitingveroorzaken en de netspanningsadapterbeschadigen.
Wanneer het batterijpak volledig is opgeladen
Dan verschijnt de aanduiding “FULL” in hetuitleesvenster.
Resterende batterij-gebruiksduur aanduiding
De camcorder toont de beschikbare gebruiksduurvoor het opnemen met de beeldzoeker.
De resterende batterijtijd-indicator in hetuitleesvenster toont ongeveer de nog resterendegebruiksduur voor opname met gebruik van debeeldzoeker.
Totdat uw camcorder de resterende batterij-gebruiksduur heeft berekend
Voorlopig verschijnt er “– – – min” in hetuitleesvenster.
Dit is ongeveer het aantal minuten dat hetopladen van een leeg batterijpak duurt bij eentemperatuur van 25°C.
Stap 1 Voorbereiden van destroomvoorziening
After charging the battery pack
Disconnect the AC power adaptor from the DC
IN jack on your camcorder.
Note
Prevent metallic objects from coming into contactwith the metal parts of the DC plug of the ACpower adaptor. This may cause a short-circuit,damaging the AC power adaptor.
When the battery pack is charged fully
“FULL” appears in the display window.
Remaining battery time indicator
The remaining battery time you record with theviewfinder is displayed.
The remaining battery time indicator in thedisplay window indicates the approximaterecording time with the viewfinder.
Until your camcorder calculates the actualremaining battery time
“– – – min” appears in the display window.
Approximate minutes to charge an empty batterypack at 25 °C (77 °F).
Charging time/Vereiste oplaadtijd
Battery pack/ Full charge (Normal charge)/
Batterijpak Voor volledige lading (resp. normale lading)
NP-FM30 (supplied)/
145 (85)
(bijgeleverd)
NP-FM50 150 (90)
NP-FM70 240 (180)
NP-FM90 330 (270)
NP-FM91 360 (300)
Step 1 Preparing the powersupply20
Step 1 Preparing the powersupply
Recording time/Beschikbare opnameduur
DCR-TRV15E
Recording with Recording withthe viewfinder/ the LCD screen/
Battery pack/
Opnemen met Opnemen met
Batterijpakde zoeker het LCD scherm
Continuous*/ Typical**/ Continuous*/ Typical**/
Continu* Gemiddeld** Continu* Gemiddeld**
NP-FM30 (supplied)/
125 65 90 45
(bijgeleverd)
NP-FM50 200 110 150 75
NP-FM70 415 225 310 165
NP-FM90 630 345 475 255
NP-FM91 725 395 550 290
DCR-TRV17E
Recording with Recording withthe viewfinder/ the LCD screen/
Battery pack/
Opnemen met Opnemen met
Batterijpakde zoeker het LCD scherm
Continuous*/ Typical**/ Continuous*/ Typical**/
Continu* Gemiddeld** Continu* Gemiddeld**
NP-FM30 (supplied)/
120 60 80 40
(bijgeleverd)
NP-FM50 195 105 135 65
NP-FM70 400 220 275 145
NP-FM90 600 330 425 225
NP-FM91 695 380 490 255
Approximate minutes when you use a fullycharged battery
* Approximate continuous recording time at
25 °C (77 °F). The battery life will beshorter if you use your camcorder in a coldenvironment.
** Approximate number of minutes whenrecording while you repeat recording start/stop, zooming and turning the power on/off.
The actual battery life may be shorter.
Stap 1 Voorbereiden van destroomvoorziening
Dit is ongeveer het aantal minuten dat u kuntopnemen met een volledig opgeladen batterijpak.
* Gebruiksduur bij benadering, bijononderbroken opnemen bij een temperatuurvan 25°C. Het batterijpak zal minder langmeegaan bij gebruik van de camcorder in eenkoude omgeving.
** Gebruiksduur in minuten bij benadering, bijfilmen met herhaaldelijk starten/stoppen vanhet opnemen, in/uit-zoomen en in/uitschakelen van de stroom. De gebruiksduurvan het batterijpak kan in werkelijkheid korteruitvallen.21
Getting started Voorbereidingen
Step 1 Preparing the powersupply
Playing time/Beschikbare speelduur
DCR-TRV15E
Playing time Playing time
Battery pack/ on LCD screen/ with LCD closed/
Batterijpak Speelduur op het Speelduur met het
LCD scherm LCD scherm gesloten
NP-FM30 (supplied)/
100 135
(bijgeleverd)
NP-FM50 160 220
NP-FM70 335 450
NP-FM90 505 685
NP-FM91 585 785
DCR-TRV17E
Playing time Playing time
Battery pack/ on LCD screen/ with LCD closed/
Batterijpak Speelduur op het Speelduur met het
LCD scherm LCD scherm gesloten
NP-FM30 (supplied)/
85 130
(bijgeleverd)
NP-FM50 140 210
NP-FM70 295 430
NP-FM90 450 655
NP-FM91 520 755
Approximate minutes when you use a fullycharged battery
Approximate minutes when playing back at
25 °C (77 ºF). The battery life will be shorter ifyou use your camcorder in a cold environment.
The recording and playing times of a normallycharged battery are about 90 % of those of a fullycharged battery.
Stap 1 Voorbereiden van destroomvoorziening
Dit is ongeveer het aantal minuten dat u video-opnamen kunt afspelen met een volledigopgeladen batterijpak.
Gebruiksduur bij benadering, bij ononderbrokenafspelen bij een temperatuur van 25°C. Hetbatterijpak zal minder lang meegaan bij gebruikvan de camcorder in een koude omgeving.
De beschikbare opnameduur en speelduur zijnmet een normaal opgeladen batterijpak ongeveer
90% van die met een volledig opgeladenbatterijpak.22
Step 1 Preparing the powersupply
If the power goes off although the batteryremaining indicator indicates that the batterypack has enough power to operate
Charge the battery pack fully again so that theindication on the battery remaining indicator iscorrect.
What is ”InfoLITHIUM”?
The “InfoLITHIUM” is a lithium ion battery packwhich can exchange data such as batteryconsumption with compatible electronicequipment. This unit is compatible with the
“InfoLITHIUM” battery pack (M series). Yourcamcorder operates only with the
“InfoLITHIUM” battery. “InfoLITHIUM” Mseries battery packs have the
SERIES
TM
mark.
“InfoLITHIUM” is a trademark of Sony
Corporation.
We recommend charging the battery pack in anambient temperature of between 10 °C to 30 °C
(50 °F to 86 °F).
Stap 1 Voorbereiden van destroomvoorziening
Als de stroom uitvalt, terwijl het batterijpakvolgens de batterijtijd-aanduiding nog welvoldoende spanning kan leveren is voorgebruik
Laad het batterijpak nog eens volledig op, danzal de aanduiding van de resterende batterij-gebruiksduur wel weer juist zijn.
Wat is “InfoLITHIUM” ?
Het “InfoLITHIUM” batterijpak is een lithium-ionen batterijpak dat geschikt is voor hetdoorgeven van het gebruikstempo van de batterijaan de hiervoor geschikte video-apparatuur.
Deze camcorder is geschikt voor elk
“InfoLITHIUM” batterijpak van de M-serie. Uwcamcorder zal alleen goed werken met dit type
“InfoLITHIUM” batterijen. Alle “InfoLITHIUM”batterijen van de M-serie zijn te herkennen aanhet
SERIES
TM
beeldmerk.
“InfoLITHIUM” is een handelsmerk van Sony
Corporation.
Het is aanbevolen het batterijpak op te laden bijeen omgevingstemperatuur tussen 10°C en 30°C.23
Getting started Voorbereidingen
Gebruik op stroom van hetlichtnet
Als u de camcorder geruime tijd achtereen wiltgebruiken, is het aanbevolen het apparaat op hetlichtnet aan te sluiten via de bijgeleverdenetspanningsadapter.
(1) Open het DC IN aansluitklepje en trek hetklepje iets naar buiten. Sluit de bij uwcamcorder geleverde netspanningsadapteraan op de DC IN gelijkstroomingang, met hetv driehoekje van de stekker boven.
(2) Sluit het netsnoer aan op denetspanningsadapter.
(3) Steek de stekker van het netsnoer in hetstopcontact.
VOORZICHTIG
Zolang de stekker in het stopcontact zit, blijft destroomtoevoer naar het apparaat intact, ook al isde camcorder zelf uitgeschakeld.
Opmerkingen
•Plaats de netspanningsadapter in de buurt vaneen goed bereikbaar stopcontact. Als er tijdensgebruik van de netspanningsadapter iets misgaat, trekt u dan zo spoedig mogelijk de stekkeruit het stopcontact.
•U kunt uw camcorder ook op stroom van denetspanningsadapter gebruiken wanneer er eenbatterijpak op de camcorder is aangesloten.
•De DC IN gelijkstroomingang heeft
“voorrang”. Dat wil zeggen dat het batterijpakgeen stroom kan leveren zolang het snoer vande netspanningsadapter is aangesloten op de
DC IN aansluiting, ook al zit de stekker van denetspanningsadapter niet in het stopcontact.
Gebruik op stroom van een auto-accu
Gebruik in de auto een Sonygelijkstroomadapter/batterij-lader (losverkrijgbaar). Zie voor nadere bijzonderheden degebruiksaanwijzing van de gelijkstroomadapter/batterij-lader.
Step 1 Preparing the powersupply
Connecting to a wall socket
When you use your camcorder for a long time,we recommend that you power it from a wallsocket using the AC power adaptor.
(1) Open the DC IN jack cover, pulling the coverout a little and rotating it. Connect the ACpower adaptor supplied with your camcorderto the DC IN jack on your camcorder with theplug’s v mark facing up.
(2) Connect the mains lead to the AC poweradaptor.
(3) Connect the mains lead to a wall socket.
PRECAUTION
The set is not disconnected from the AC powersource (wall socket) as long as it is connected tothe wall socket, even if the set itself has beenturned off.
Notes
•Place the AC power adaptor near a wall socket.
While using the AC power adaptor, if anytrouble occurs with this unit, disconnect theplug from the wall socket as soon as possible tocut off the power.
•The AC power adaptor can supply power evenif the battery pack is attached to yourcamcorder.
•The DC IN jack has “source priority.” Thismeans that the battery pack cannot supply anypower if the mains lead is connected to the DC
IN jack, even when the power cord is notplugged into a wall socket.
Using a car battery
Use Sony DC Adaptor/Charger (optional).
Refer to the operating instractions of the DC
Adaptor/Charger for further information.
2, 3 1
Stap 1 Voorbereiden van destroomvoorziening24
Step 2 Setting thedate and time
Set the date and time settings when you use yourcamcorder for the first time. “CLOCK SET” willbe displayed each time that you set the POWERswitch to CAMERA/MEMORY (DCR-TRV17Eonly) unless you set the date and time settings.
If you do not use your camcorder for about fourmonths, the date and time settings may bereleased (bars may appear) because the built-inrechargeable battery in your camcorder will havebeen discharged (p. 212).
First, set the year, then the month, the day, thehour and then the minute.
(1) Set the POWER switch to CAMERA or
MEMORY (DCR-TRV17E only), and thenpress MENU to display the menu settings.
(2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select ,then press the dial.
(3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select
CLOCK SET, then press the dial.
(4) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to adjust thedesired year, then press the dial.
(5) Set the month, day and hour by turning the
SEL/PUSH EXEC dial and pressing the dial.
(6) Set the minute by turning the SEL/PUSH
EXEC dial and pressing the dial by the timesignal. The clock starts to move.
(7) Press MENU to make the menu settingsdisappear.
MANUAL SET
CLOCK SET
LTR SIZE
DEMO MODE
[MENU] : END
SETUP MENU
CLOCK SET – – : – – : – –
LTR SIZE
DEMO MODE
RETURN

[MENU] : END
SETUP MENU
CLOCK SET
LTR SIZE
DEMO MODE 2001 1 1
RETURN

0 00
[MENU] : END
SETUP MENU
CLOCK SET 4 7 2001
LTR SIZE 17:30:00
DEMO MODE
RETURN

[MENU] : END
SETUP MENU
CLOCK SET
LTR SIZE
DEMO MODE 2001 7 4
RETURN

17 30
[MENU] : END
MENU
2001 1 1
0 00
2001 1 1
0 00
2
4
1,
7
3
6
Stap 2 Instellen van dedatum en de tijd
Voor het eerste gebruik van uw camcorder zult u dedatum en de tijd moeten instellen. Anders zal deaanduiding “CLOCK SET” verschijnen telkenswanneer u de POWER schakelaar in de “CAMERA”stand (of de “MEMORY” stand, alleen voor de DCR-
TRV17E) zet, net zolang totdat u de datum en de tijdhebt ingesteld.
Als u de camcorder ongeveer vier maanden lang niethebt gebruikt, kan de instelling van datum en tijdzijn vervallen (zodat er slechts streepjes verschijnen)omdat de ingebouwde oplaadbare batterij in uwcamcorder leeg is (zie blz. 212).
Eerst kiest u het jaar, dan de maand, de dag, het uuren tenslotte de minuut.
(1) Zet de POWER schakelaar in de “CAMERA”stand (of de “MEMORY” stand, alleen voor de
DCR-TRV17E) en druk op de MENU toets omhet instelmenu te zien.
(2) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop, stel inop het pictogram en druk de regelknop in.
(3) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop, stel inop “CLOCK SET” en druk de regelknop in.
(4) Draai weer aan de SEL/PUSH EXEC regelknop,stel in op het juiste jaartal en druk de regelknopin.
(5) Draai steeds aan de SEL/PUSH EXEC regelknopom de maand, het dagnummer en het juiste uurin te stellen en druk tussendoor telkens op deregelknop om de instelling vast te leggen.
(6) Draai aan de SEL/PUSH EXEC regelknop, stel inop de juiste minuut en druk de regelknop integelijk met het tijdsignaal van de radio, TV oftelefoon. De klok begint dan te lopen.
(7) Druk weer op de MENU toets om het instelmenuuit beeld te laten verdwijnen.25
Getting started Voorbereidingen
De jaaraanduiding verloopt als volgt:Als u de datum en tijd niet instelt
Dan wordt er in plaats daarvan bij deopnamegegevens slechts “– –:– –:– –” opgenomenop de band (en op de “Memory Stick”, alleen bijde DCR-TRV17E).
Betreffende de tijdsaanduiding
De ingebouwde klok van deze camcorder geeftde tijd aan volgens een 24-uurs cyclus.
Step 2 Setting the date and time
The year changes as follows:If you do not set the date and time
“– –:– –:– –” is recorded on the data code of thetape and the “Memory Stick” (DCR-TRV17Eonly).
Note on the time indicator
The internal clock of your camcorder operates ona 24-hour cycle.
1995 T · · · · t 2001 T · · · · t 2079
Stap 2 Instellen van de datumen de tijd26
Stap 3 Inleggen van eenvideocassette
(1) Zorg dat de camcorder van stroom wordtvoorzien.
(2) Schuif de OPEN/ EJECT knop in derichting van de pijl en open het deksel van decassettehouder. Dan komt de cassettehouderautomatisch omhoog en gaat open.
(3) Druk midden tegen de rugzijde van devideocassette om deze in te schuiven.
Schuif de videocassette met de vensterzijdenaar boven recht in de cassettehouder.
(4) Druk op de kant van de cassettehouder waar
staat aangegeven om deze te sluiten. Decassettehouder gaat dan verder vanzelfomlaag.
(5) Wanneer de cassettehouder geheel omlaag isgeschoven, sluit u het deksel totdat ditvastklikt.
Uitnemen van de videocassette
Volg weer de bovenstaande aanwijzingen, maarneem in stap 3 de cassette uit de houder.
Step 3 Inserting acassette
(1) Install the power source.
(2) Slide OPEN/ EJECT in the direction ofthe arrow and open the lid. The cassettecompartment automatically lifts up andopens.
(3) Push the middle portion of the back of thecassette to insert.
Insert the cassette in a straight line deeply intothe cassette compartment with the windowfacing out.
(4) Close the cassette compartment by pressingthe mark on the cassette compartment.
The cassette compartment automatically goesdown.
(5) After the cassette compartment going downcompletely, close the lid until it clicks.
To eject a cassette
Follow the procedure above, and take out thecassette in step 3.
3
4
3, 4 5 2
OPEN/ EJECT27
Getting started Voorbereidingen
Opmerking
Probeer niet de cassettehouder met de handomlaag te drukken. Hierdoor zou u het apparaatkunnen beschadigen. De cassettehouder kan nietdicht gaan wanneer u op een ander punt van hetdeksel dan het teken drukt.
Gebruik van een cassette metcassettegeheugen
Lees de aanwijzingen omtrent hetcassettegeheugen om gebruik te maken van debeschikbare geheugenfuncties (zie blz. 203).
Voorkomen van per ongeluk wissen
Schuif het wispreventienokje van devideocassette opzij, zodat het rode vlakjezichtbaar wordt.
Bij het uitnemen van een cassette
Druk niet op de EDITSEARCH toets.
Stap 3 Inleggen van eenvideocassette
Note
Do not press the cassette compartment downforcibly. Doing so may cause a malfunction.
The cassette compartment may not be closedwhen you press any part of the lid other than the
mark.
When you use cassette with cassette memory
Read the instruction about cassette memory touse this function properly (p. 203).
To prevent accidental erasure
Slide the write-protect tab on the cassette toexpose the red mark.
When ejecting a cassette
Do not press EDITSEARCH.
Step 3 Inserting a cassette28
— Recording – Basics —
Recording a picture
Your camcorder automatically focuses for you.
(1) Remove the lens cap by pressing both knobson its sides and attatch the lens cap to the gripstrap.
(2) Install the power source and insert a cassette.
See “Step 1” to “Step 3” for more information
(p. 17 to p. 27).
(3) Set the POWER switch to CAMERA whilepressing the small green button. Yourcamcorder is set to the standby mode.
(4) To open the LCD panel, press OPEN. Theviewfinder automatically turns off.
(5) Press START/STOP. Your camcorder startsrecording. The REC indicator appears. Thecamera recording lamp located on the front ofyour camcorder lights up. To stop recording,press START/STOP again.
— Opnemen – basisbediening —
Video-opnamen maken
Uw camcorder zal vanzelf op uw onderwerpscherpstellen.
(1) Verwijder de lensdop door de nokken aanweerszijden in te drukken en bevestig delensdop met het koordje aan dehandgreepband.
(2) Sluit een stroombron aan en plaats eenvideocassette. Zie voor nadere aanwijzingen
“Stap 1” t/m “Stap 3” (op blz. 17 t/m 27).
(3) Druk het kleine groene knopje op de POWERschakelaar in en schuif de schakelaar in de
“CAMERA” stand. De camcorder komt dan inde opnamepauzestand.
(4) Druk op de OPEN toets en klap het LCDscherm open. De beeldzoeker wordt danautomatisch uitgeschakeld.
(5) Druk op de START/STOP toets. Decamcorder begint dan met opnemen. Deaanduiding “REC” licht op. Het camera-opnamelampje voorop de camcorder gaatbranden. Om te stoppen met opnemen, druktu nogmaals op de START/STOP toets.
0:00:01 40min REC
5
13
2
4
PLAYER
CAMERA
MEMORY
OFF(CHG)
POWER
Camera recording lamp/
Camera-opnamelampje
Microphone/Microfoon
LOCK Switch/
LOCKvergrendelknopje29
Recording – Basics Opnemen – basisbediening
Recording a picture
Notes
•Fasten the grip strap firmly.
•Do not touch the built-in microphone duringrecording.
Note on Recording mode
Your camcorder records and plays back in the SP
(standard play) mode and in the LP (long play)mode. Select SP or LP in the menu settings. In the
LP mode, you can record 1.5 times as long as inthe SP mode.
When you record a tape in the LP mode on yourcamcorder, we recommend playing the tape onyour camcorder.
Note on the LOCK switch (DCR-TRV17E only)
When you slide the LOCK switch to the right, the
POWER switch can no longer be set to MEMORYaccidentally. LOCK switch is set to the left beforeyour camcorder leaves the factory.
To enable smooth transition
Transition between the last scene you recordedand the next scene is smooth as long as you donot eject the cassette even if you turn off yourcamcorder.
However, check the following:•Do not mix recordings in the SP mode and onesin the LP mode on one tape.
•When you change the battery pack, set the
POWER switch to OFF (CHG).
•When you use a tape with cassette memory,however, you can make the transition smootheven after ejecting the cassette if you use the
END SEARCH function (p. 39).
If you leave your camcorder in the standbymode for five minutes while the cassette isinserted
Your camcorder automatically turns off. This isto save battery power and to prevent battery andtape wear. To resume the standby mode, set the
POWER switch to OFF (CHG), and to CAMERAagain.
When you record in the SP and LP modes onone tape or you record some scenes in the LPmode
The playback picture may be distorted or thetime code may not be written properly betweenscenes.
Video-opnamen maken
Opmerkingen
•Trek de handgreepband stevig aan.
•Pas op dat u tijdens opnemen de ingebouwdemicrofoon niet aanraakt.
Betreffende de opnamesnelheid
Deze camcorder kan opnemen en afspelen metde SP (standaard) opnamesnelheid of de LP
(langspeel) snelheid. Kies de stand SP of LP inhet instelmenu. Met de LP langspeelsnelheidkunt u anderhalf (1,5) keer zo lang opnemen alsmet de SP snelheid.
Een videoband die is opgenomen met de LPlangspeel-snelheid op deze camcorder, kunt ubeter ook afspelen op deze camcorder.
Betreffende het LOCK vergrendelknopje
(alleen op de DCR-TRV17E)
Wanneer u het LOCK vergrendelknopje naarrechts schuift, kan de POWER schakelaar nietmeer per ongeluk in de “MEMORY” standworden gezet. Bij aflevering vanaf de fabriek ishet LOCK vergrendelknopje naar links in de vrijestand geschoven.
Voor soepel aansluitende opnamen
Het begin van een nieuwe video-opname zalaltijd direct aansluiten op het eind van devoorgaande opnamen, mits u de videocassetteniet uit de camcorder verwijdert.
Houd echter rekening met de volgende punten:•Maak niet door elkaar opnamen met de SPsnelheid en LP snelheid op dezelfdecassetteband.
•Als u tijdens het opnemen het batterijpak moetverwisselen, zet u dan eerst de POWERschakelaar in de “OFF (CHG)” stand.
•Bij gebruik van een videoband metcassettegeheugen kunt u zelfs na hetverwijderen van de cassette de video-opnamenweer perfect laten aansluiten, door gebruik vande END SEARCH eindzoekfunctie (zie blz. 39).
Als u de camcorder, met een cassette er in,langer dan 5 minuten in de opname-pauzestand laat staan
De camcorder wordt dan automatischuitgeschakeld. Dit is om het onnodig uitputtenvan het batterijpak en slijtage aan decassetteband te voorkomen. Om deopnamepauzestand daarna weer in te schakelen,zet u de POWER schakelaar eerst op “OFF
(CHG)” en dan weer terug in de “CAMERA”stand.
Als u op een enkele videocassette zowel metde SP als de LP snelheid opneemt of als ubepaalde scènes tussendoor opneemt met de
LP snelheid
Dan kan er bij weergave vervorming in het beeldoptreden of kan de tijdcode tussen de scènes nietjuist worden aangebracht.30
Opnamegegevens, datum en tijd
De opnamegegevens (datum/tijd of diverseopname-instellingen) worden tijdens hetopnemen niet aangegeven. Deze gegevensworden echter wel automatisch op de bandvastgelegd. Om later de opnamedatum en -tijd inbeeld te zien, drukt u tijdens afspelen op de
DATA CODE toets van de afstandsbediening.
Instellen van het LCD scherm
Het LCD scherm is horizontaal tot ongeveer 90°uit te klappen en verticaal ongeveer 180°draaibaar naar de lens toe.
Wanneer u het LCD scherm zo omklapt dat hetnaar de voorkant van de camcorder wijst,verschijnt er een indicator in de vorm van eenhoofdje op het LCD scherm en in de zoeker
(d.i. de spiegelstand)
Om het LCD scherm te sluiten, kantelt u het eerstterug in de verticale stand tot het klikt en danklapt u het dicht, tegen de camcorder aan.
Opmerking
Bij gebruik van het LCD scherm in gewone stand,dus niet in de spiegelstand, wordt debeeldzoeker automatisch uitgeschakeld.
Als u het LCD scherm buitenshuis in de vollezon gebruikt
In de zon kan de weergave op het LCD schermwel eens flets en onduidelijk zijn. In dat geval ishet aanbevolen in plaats van het LCD scherm degewone beeldzoeker te gebruiken.
Beeldweergave in de spiegelstand
Het beeld op het LCD scherm verschijnt in despiegelstand ook werkelijk in spiegelbeeld, metlinks en rechts verwisseld. De opgenomenbeelden zijn echter wel normaal, dus niet inspiegelbeeld.
Bij opnemen in de spiegelstand
Tijdens het opnemen in de spiegelstand kunt ude ZERO SET MEMORY toets van deafstandsbediening niet gebruiken.
Aanduidingen in de spiegelstand
De “STBY” pauze-aanduiding verschijnt als Xzen de “REC” opname-aanduiding als z. Andereaanduidingen verschijnen in spiegelbeeld ensommige aanduidingen zullen in de spiegelstandniet zichtbaar zijn.
Recording a picture
Recording data
The recording data (date/time or various settingswhen recorded) are not displayed whilerecording. However, they are recordedautomatically onto tape. To display the recordingdate and time, press DATA CODE on the Remote
Commander during playback.
Adjusting the LCD screen
The LCD panel moves about 90 degrees to theviewfinder side and about 180 degrees to the lensside.
If you turn the LCD panel over so that it faces theother way, the indicator appears on the LCDscreen and in the viewfinder (Mirror mode).
When closing the LCD panel, set it verticallyuntil it clicks, and swing it into the camcorderbody.
Note
When using the LCD screen except in the mirrormode, the viewfinder automatically turns off.
When you use the LCD screen outdoors indirect sunlight
The LCD screen may be difficult to see. If thishappens, we recommend that you use theviewfinder.
Picture in the mirror mode
The picture on the LCD screen is a mirror-image.
However, the picture will be normal whenrecorded.
During recording in the mirror mode
ZERO SET MEMORY on the Remote
Commander does not work.
Indicators in the mirror mode
The STBY indicator appears as Xz and REC asz. Some of the other indicators appear mirror-reversed and others are not displayed.
180°
90°
Video-opnamen maken31
Recording – Basics Opnemen – basisbediening
Instellen van de helderheid vanhet LCD scherm
Regel de lichtsterkte van het LCD scherm naarwens bij via de LCD BRIGHT instelling onder in het instelmenu (zie blz. 125).
Verlichting van het LCD scherm
U kunt de helderheid van de schermverlichtingbijregelen. Kies in het instelmenu het onderdeel
LCD B.L. om de gewenste helderheid in te stellen
(zie blz. 125).
Bij aanpassen van de helderheid of deachtergrondverlichting van het LCD scherm
De schermverlichting of helderheid heeft geenenkele invloed op de opgenomen beelden.
Na afloop van het opnemen
(1) Zet de POWER schakelaar terug op “OFF
(CHG)”.
(2) Sluit het LCD scherm.
(3) Neem de videocassette uit de camcorder.
Recording a picture
Adjusting the brightness of the
LCD screen
Adjust the brightness of the LCD screen with
LCD BRIGHT in in the menu settings (p. 117).
LCD screen backlight
You can change the brightness of the backlight.
Select LCD B.L. in the menu settings
(p. 117).
Even if you adjust the LCD screen backlight orbrightness of the LCD screen
The recorded picture will not be affected.
After recording
(1) Set the POWER switch to OFF (CHG).
(2) Close the LCD panel.
(3) Eject the cassette.
Video-opnamen maken
LCD/VF SET
LCD BRIGHT
[ MENU ] : END
MENU32
Instellen van het zoekerbeeld
Bij het maken van video-opnamen met het LCDscherm gesloten kunt u het beeld controleren inde zoeker. Om het zoekerbeeld scherp te stellen,verstelt u het knopje er onder zo dat u deaanduidingen optimaal scherp in beeld krijgt.
Klap de zoeker omhoog en stel het beeldnauwkeurig scherp met hetzoekerscherpstelknopje.
Verlichting van het zoekerscherm
U kunt de lichtsterkte van de beeldzoekerbijregelen. Kies in het instelmenu het onderdeel
VF B.L. (zie blz. 125).
Recording a picture
Adjusting the viewfinder
If you record pictures with the LCD panel closed,check the picture with the viewfinder. Adjust theviewfinder lens to your eyesight so that theindicators in the viewfinder come into sharpfocus.
Lift up the viewfinder and move the viewfinderlens adjustment lever.
Viewfinder backlight
You can change the brightness of the backlight.
Select VF B.L. in the menu settings. (p. 117)
Video-opnamen maken33
Recording – Basics Opnemen – basisbediening
In- en uit-zoomen
Door de zoomknop voorzichtig te verschuivenkunt u langzaam op uw onderwerp in-zoomen,resp. uit-zoomen. Druk de zoomknop verderopzij voor een snelle zoombeweging.
Gebruik het in- en uit-zoomen met mate, vooreen beter resultaat dat niet te onrustig oogt.
“T” kant: voor tele-opnamen (met hetonderwerp “dichter bij” of groter inbeeld)
“W” kant: voor groothoek-opnamen (met hetonderwerp “verder af”, klein in eenruimer beeldveld)
Voor meer dan 10× inzoomen
Zoombewegingen van meer dan 10× wordendigitaal verkregen. Om de digitale zoomfunctiein te schakelen, kiest u de gewenste zoomfactoronder D ZOOM in het instelmenu. Bij afleveringstaat de digitale zoomfunctie uitgeschakeld, op
“OFF” (zie blz. 123).
Bij moeilijk scherpstellen op een nabijonderwerp
Als u het onderwerp niet goed scherp in beeldkrijgt, drukt u de zoomknop dan naar de “W”kant tot het beeld scherp is. Voor scherpstellingop dichtbijzijnde onderwerpen is in de telestandeen minimale afstand van 80 cm vereist, terwijl uin de groothoekstand kunt scherpstellen opvoorwerpen die niet meer dan 1 cm van hetlensoppervlak verwijderd zijn.
Opmerkingen over de digitale zoomfunctie
•De digitale zoomfunctie wordt ingeschakeldwanneer u meer dan 10× op uw onderwerpinzoomt.
•Naarmate u verder naar de “T” tele-kantinzoomt, zal de beeldkwaliteit teruglopen.
•De digitale zoomfunctie is niet te gebruikenwanneer de POWER schakelaar in de
“MEMORY” stand staat (alleen bij de DCR-
TRV17E).
Using the zoom feature
Move the power zoom lever a little for a slowerzoom. Move it further for a faster zoom.
Using the zoom function sparingly results inbetter-looking recordings.
“T” side: for telephoto (subject appears closer)
“W” side: for wide-angle (subject appears fartheraway)
To use zoom greater than 10×
Zoom greater than 10× is performed digitally. Toactivate digital zoom, select the digital power in
D ZOOM in the menu settings. The digital zoomfunction is set to OFF as a default settings.
(p. 115)
When you shoot close to a subject
If you cannot get a sharp focus, move the powerzoom lever to the “W” side until the focus issharp. You can shoot a subject that is at leastabout 80 cm (about 2 feet 5/8 inch) away fromthe lens surface in the telephoto position, orabout 1 cm (about 1/2 inch) away in the wide-angle position.
Notes on digital zoom
•Digital zoom starts to function when zoomexceeds 10×.
•The picture quality deteriorates as you movethe power zoom lever toward the “T” side.
•You cannot use the digital zoom when the

TXT / PDF

Available 8 files for DCR-TRV17E View all >
HelpDrivers Since March 2000