Sony DCR-PC5E Download Manual

3-062-115-42 (1)
©2000 Sony Corporation
DCR-PC4E/PC5E
DCR-PC5E
Istruzioni per l’uso
Prima di usare l’apparecchio, leggere attentamente questo manuale econservarlo per riferimenti futuri.
Gebruiksaanwijzing
Lees, alvorens het apparaat in gebruik te nemen, degebruiksaanwijzingaandachtig door en bewaar deze voor eventuele naslag.
Digital
Video Camera
Recorder2
Italiano
Benvenuti!
Congratulazioni per l’acquisto di questavideocamera Sony Digital Handycam. Conquesta Digital Handycam potrete catturare imomenti preziosi della vostra vita con immaginie suono di qualità superiore.
Questa Digital Handycam dispone di numerosefunzioni avanzate, ma è molto facile da usare.
Presto potrete produrre video personali di cuipotrete godere negli anni a venire.
ATTENZIONE
Per evitare il rischio di incendi o scosseelettriche, non esporre l’apparecchio allapioggia o all’umidità.
Per evitare scosse elettriche, non aprire ilrivestimento.
Per riparazioni rivolgersi esclusivamente apersonale qualificato.
ATTENZIONE
I campi elettromagnetici a determinate frequenzepotrebbero influenzare l’immagine e l’audio diquesta videocamera digitale.
Nederlands
Welkom
Gefeliciteerd met de aankoop van deze Sony
Digital Handycam camcorder. Met de superieurebeeld- en geluidskwaliteit van de Digital
Handycam kunt u de dierbare momenten in uwleven vastleggen.
Deze camcorder biedt u een scala aangeavanceereenvoudigte bedienen, zodat u al gauw in staat zult zijnhnog jaren plezieraan beleeft.
WAARSCHUWING
Om het gevaar van brand of elektrischeschokken te voorkomen, mag het apparaat nietworden blootgesteld aan regen of vocht.
Om elektrische schokken te voorkomen, magde behuizing niet worden geopend.
Laat reparaties uitsluitend door vakkundigpersoneel uitvoeren.
Bij dit product zijn batterijen geleverd. Wanneerdeze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maarinleveren als KCA.
ATTENTIE
Elektromagnetische velden met bepaaldefrequenties kunnen het beeld en geluidvan deze digitale camcorder beïnvloeden.3
Italiano
Indice
Controllo degli accessori in dotazione ........... 5
Guida rapida all’uso ....... 6
Preparativi
Uso del manuale ............. 10
Punto 1 Preparazione della fonte dialimentazione .......... 13
Carica del blocco batteria ........ 13
Installazione del blocco batteria .......... 17
Collegamento alla rete elettrica ........... 18
Punto 2 ............ 19
Punto 3 Uso del pannello a tocco .......... 20
Registrazione – Operazioni basilari
Registrazione di immagini ......... 22
Ripresa di soggetti in controluce
(BACK LIGHT) .......... 29
Riprese al buio
(NightShot/Super NightShot) .......... 30
Registrazione con timer automatico .......... 32
Ricerca della fine (END SEARCH) ...... 33
Riproduzione – Operazioni basilari
Riproduzione di un nastro ......... 34
Visione delle registrazioni su un televisore ....... 40
Operazioni di registrazione avanzate
Registrazione di un fermo immagine sul nastro
– Registrazione di foto su nastro ......... 42
Regolazione manuale del bilanciamento delbianco ...... 46
Uso del modo ampio ...... 48
Uso della funzione di dissolvenza ......... 49
Uso degli effetti speciali – Effetto immagine ..... 52
Uso degli effetti speciali – Effetto digitale ......... 54
Uso della funzione PROGRAM AE ....... 57
Regolazione manuale dell’esposizione ......... 60
Uso del modo di esposimetro localizzato
– Esposimetro flessibile ............ 61
Messa a fuoco manuale .......... 63 avanzate
Riproduzione di un nastro con effetti immagine
......... 65
Riproduzione di un nastro con effetti digitali ... 66
Ingrandimento delle immagini registrate suinastri – PB ZOOM ....... 67
Localizzazione rapida di una scena con lafunzione di memoria del punto zero ......... 69
Ricerca di una registrazione tramite titolo
– Ricerca di titolo ......... 71
Ricerca di una registrazione tramite data
– Ricerca di data ........... 73
Ricerca di una foto
– Ricerca foto/scorrimento foto ........... 75
Montaggio
Duplicazione di nastri ............ 78
Duplicazione delle sole scene desiderate
– Montaggio programmato digitale ........... 81
Doppiaggio audio ........... 93
Sovrapposizione di titoli ............. 96
Creazione di titoli personali ............ 100
Assegnazione di nomi alle cassette ...... 102
Personalizzazione della videocamera
Cambiamento delle impostazioni di menu ..... 105
Regolazione di data e ora ......... 116
Operazioni con il “Memory Stick”
(solo DCR-PC5E)
Uso del “Memory Stick” – Introduzione .......... 118
Registrazione di fermi immagine sul “Memory
Stick” – Registrazi126
Sovrapposizione di un fermo immagine dal
“Memory Stick” ad MEMORY MIX ........ 130
Registrazione di un’immagine da un nastro mini
DV come fermo immagine ........... 135
Copia di fermi immagine da un nastro mini DV
– Salvataggio foto ....... 137
Visione di un fermo immagine
– Riproduzione di foto in memoria .......... 139
Ingrandimento di fermi immagine registrati su
“Memory Stick” – Memory PB ZOOM .......... 143
Riproduzione delle immagini in successione
– SLIDE SHOW .......... 145
Protezione da cancellazioni accidentali
– Protezione immagini ........... 147
Cancellazione delle immagini .......... 148
Scrittura di simboli di stampa
– PRINT MARK ......... 151
Altre informazioni
Uso del mirino .......... 152
Cassette utilizzabili ...... 154
Riguardo i.LINK ........... 157
Soluzione di problemi .......... 159
Indicazioni di autodiagnostica ............. 165
Indicatori............. 166
Uso della videocamera all’estero .......... 177
Infore precauzioni
............ 178
Caratteristiche tecniche ............. 185
Riferimento rapido
Identificazione delle parti e dei comandi ......... 187
Guida rapida alle funzioni ....... 196
Indice analitico ......... 1984
Nederlands
Inhoudsopgave
Controleren van het bijgeleverd toebehoren ....... 5
Snelle startgids ........... 8
Voorbereidingen
Omtrent deze handleiding ......... 10
Stap 1 Voorbereiden van de stroomvoorziening
......... 13
Opladen van het batterijpak ........... 13
Aanbrengen van het batterijpak .......... 17
Gebruik op stroom van het lichtnet ........... 18
Stap 2 Inleggen van een videocassette ......... 19
Stap 3 Bediening via het aanraakpaneel ........... 20
Opnemen – basisbediening
Video-opnamen maken ......... 22
Opnemen bij tegenlicht (BACK LIGHT) ......... 29
Opnemen in het donker
(NightShot/Super Nightshot) ........... 30
Opnemen met de zelfontspanner ........ 32
Eindzoekfunctie (END SEARCH) ....... 33
Afspelen – basisbediening
Afspelen van een videocassette ......... 34
Aansluitingen voor videoweergave op TV ........ 40
Uitgebreide opnamefuncties
Stilstaande beelden op de band opnemen
– Foto-bandopname ...... 42
Handmatig instellen van de kleurbalans ........... 46
Breedbeeld-opnamefunctie ........ 48
Beelden in- en uit-faden ......... 49
Speciale effecten – Beeldeffect/kleurenpalet ..... 52
Speciale effecten – Digitale opname-effecten .... 54
PROGRAM AE belichtingsprogramma’s .......... 57
Handmatig instellen van de belichting ......... 60
Preciese belichting op het aangewezen punt
– SPOT METER keuzescherm ......... 61
Handmatig scherpstellen ........... 63
Uitgebreide weergavefuncties
Videoweergave met beeld/kleureffecten .......... 65
Videoweergave met digitale beeldeffecten ........ 66
Vergroot weergeven van op de band opgenomenbeelden – PB ZOOM ............ 67
Snel opzoeken van een scène met denulpunt-terugkeer ....... 69
Opzoeken van een gewenste opname aan de titel
– titel-zoekfunctie ........ 71
Opzoeken van een gewenste opname aan dedatum – datum-zoekfunctie ........... 73
Opzoeken van een foto-opname – foto-zoekfunctie/foto-serieweergave ......... 75
Videomontage
Video-opnamen overkopiëren ........... 78
Kopiëren van geselecteerde beelden
– Digitale programmamontage ............ 81
Nieuwe geluidsopnamen inlassen ......... 93
Een titel in beeld opnemen ......... 96
Uw eigen titelbeelden samenstellen ........... 100
Een videocassette van een naam voorzien ....... 102
Uw camcorder naar eigen inzicht aanpassen
Wijzigen van de oorspronkelijkemenu-instellingen ...... 105
Instellen van de datum en tijd ......... 116
“Memory Stick” functies
(alleen voor de DCR-PC5E)
Gebruik van de “Memory Stick” – inleiding ... 118
Opnemen van stilstaaStick”
– MEMORY foto-opnamefunctie ....... 126
Een stilstaand beeld van een “Memory Stick”samenvoegen met bewegende beelden
(MEMORY MIX) ........ 130
Overnemen van een scène van een mini-DVcassette als stilstaand beeld ........... 135
Kopiëren van stilstaande beelden van eenmini-DV cassette – Foto-opslagfunctie .......... 137
Bekijken van een stilstaand beeld
– MEMORY foto-weergavefunctie ........... 139
Vergroten van beelden op een “Memory Stick”
– MEMORY PB ZOOM .......... 143
Weergeven van een doorlopende serie beelden
– SLIDE SHOW .......... 145
Beveiligen tegen per ongeluk wissen
– Wispreventie ............ 147
Wissen van beelden ...... 148
Markeren van af te drukken beelden
– PRINT MARK ......... 151
Aanvullende informatie
Gebruik van de beeldzoeker ........... 152
Geschikte videocassettes .......... 154
Betreffende de i.LINK aansluiting ....... 157
Verhelpen van storingen .......... 168
Zelfdiagnose-aanduidingen ............ 174
Waarschuwingsaanduidingen en mededelingen
............ 175
het buitenland 177
Onderhoud en voorzorgsmaatregelen ............. 178
Technische gegevens ............ 186
Compleet overzicht
Plaats en functie van de bedieningsorganen ... 187
Nuttige functies in één oogopslag ........ 197
Index ........ 1995
Preparativi Voorbereidingen
7
1
5
2 3
4 6
890 qa
RMT-812 RMT-809o / ofqs qd
1 Telecomando (1) (p. 192)
RMT-812: DCR-PC5E
RMT-809: DCR-PC4E
2 TrCavo dialimentazione (1) (p. DK-115 (1) (p. 18)
4 Blocco batteria NP-FS11 (1) (p. 13, 17)
per iltelecomando (2) (p. 193)
6 Cavo seriale per PC (1) (p. 142)
Solo DCR-PC5E
7 “Memory Stick” (1) (p. 118)
Solo DCR-PA/V (1) (p. 40)
9 Copriobiettivo (1) (p. 22)
0 Adattatore per presa a 21 terminali (1)
(p. 41)qa Software applicativo: PictureGear 4.1 Lite
(CD-ROM) (1) (p. 142) Solo DCR-PC5Eqs Coperchio terminali batteria (1) (p. 17)qd Panno di pulizia (1) (p. 179)
Controllo degliaccessori in dotazione
Assicurarsi che i seguenti accessori siano presentiinsieme con la videocamera.
Controleren van hetbijgeleverd toebehoren
1 Draadloze afstandsbediening (1) (blz. 192)
RMT-812: DCR-PC5E
RMT-809: DCR-PC4E
2 AC-VF10 netspanningsadapter (1),
Netsnoer (1) (blz. 13)
3 DK-115 aansluitsnoer (1) (blz. 18)
4 NP-FS11 batterijpak (1) (blz.batterijen voor deafstandsbediening (2) (blz. 193)
6 Seriële PC-aansluitkabel (1) (blz. 142)
Alleen bij de DCR-PC5E
7 “Memory Stick” (1) (blz. 118)
Alleen bij de DCR-PC5E
8 Audio/video aansluitsnoer (1) (blz. 40)
9 Lensdop (1) (blz. 22)
0 21-polige verloopstekker (1) (blz. 41)qa Toepassingsprogramma: PictureGear
4.1 Lite (CD-ROM) (1) (blz. 142)
Alleen bij de DCR-PC5Eqs Batterij-aansluitdekseltje (1) (blz. 17)qd Reinigingsdoekje (1) (blz. 179)
Controleer of de volgende accesvan de camcorder aanwezig zijn.6
2
3
Italiano
Guida rapida all’uso
Questo capitolo presenta le caratteristicheprincipali della videocamera. Vedere le paginetra pinformazioni.
Tirare in basso l’impugnatura per tenere lavideocamera come illustrato.
Spostare la leva BATT
RELEASE per rimuovere lapiastrina di collegamentodalla videocamera.
Piastrina dicollegamento
Collegamento del cavo di alimentazione (p. 18)
Usare il blocco batteria quando si usa la videocamera in esterni (p. 17).
Trasformatore CA
(in dotazione)
Cavo di collegamento
DK (in dotazione)
Rimuovere il coperchioterminali batteria. Quindiapplicare la piastrina dicollegamento allavideocamera.
1 Spostare OPEN/
ZEJECT in direzionedella freccia e aprireil coperchio.
2 Spingere al centro deldorso della cassettaper inserirla. Inserirela cassetta diritta afondo nel compartocassetta con lafinestrella rivoltaverso l’esterno.
3 Chiudere il compartocassetta premendosulla scritta sulcomparto cassetta.
4 Dopo che il compartocassetta si è abbassatocompletamente,chiudere il coperchiofino a sentire unoscatto.
Guida rapida all’uso
Impugnatura
(p. 19)7
POWER LOCK
PLAYER
MEMORY
CAMERA OFF
POWER LOCK
PLAYER
MEMORY
CAMERA OFF
POWER LOCK
PLAYER
MEMORY
CAMERA OFF
Re22)
1 Togliere il copriobiettivo.
3 Regolare l’interruttore POWER su
CAMERA tenendo premuto ilpiccolo tasto verde. La spia dialPremere START/STOP. Lavideocamera inizia a registrare. Perinterrompere la registrazione,premere di nuovo START/STOP.
NOTA
Non sollevare la videocameratenendola per il mirino, ilpannello LCD, il bloccobatteria o il copriprese.
1 Regolare l’interruttore POWER su
PLAYER teneverde.
4 Premere del pannello a toccoper avviare la riproduzione.
NOTA
Quando si usa il pannello a tocco,premere i tasti operativi leggermentecon il polretrodel pannello LCD. Non premere loschermo LCD con oggetti appuntiticome una penna.
2 Premere
OPEN peraprire ilpannello
LCD.
Guida rapida all’uso
2 Quando ilpannello
LCD èchiuso,estrarre ilmirino finoa che scatta.
Usare ilmirinoappoggiandol’occhiosull’oculare.
Controllo desulloschermo LCD (p. 34)
3 Premere del pannello a toccoper riavvolgere il nastro.8
Inleggen van een videocassette (zie blz. 19)
2
3
Nederlands
Snelle startgids
In dit hoofdstuk vindt u de eerste stappen voorhet gebruik van uw camcorder kort beschreven.
Zie voor nadere bijzonderheden de bladzijdenwaarnaar tussen haakjes ( ) wordt verwezen.
Trek de handgreep omlaag om uw camcorderdhier afgebeeld.
Om het aansluitplaatje los temaken, drukt u het BATT
RELEASE knopje opzij.
Aansluitplaatje
Aansluiten van het netsnoer (zie blz. 18)
Voor gebruik buitenshuis dient u een battblz. 17).
1 Schuif de OPEN/Z
EJECT knop in derichting van de pijl enopen het deksel vande cassettehouder.
2 Druk midden tegende rugzijde van devideocassette omdeze in te schuiven.
Schuif devideocassette met devensterzijde naarboven recht in decassettehouder.
Netspanningsadapter
(bijgeleverd)
3 Druk op de kant vande cassettehouderwaar staataangegeven om dezete sluiten.
4 Wanneer decassettehouder geheelomlaag is geschoven,sluit u het dekseltotdat dit vastklikt.
DK aansluitsnoer
(bijgeleverd)
Verwijder het batterij-aansluitdekseltje. Maakvervolgens het aansluitplaatjevast aan uw camcorder.
Handgreep
Snelle startgids9
Maken van een video-opname (zie blz. 22)
OPMERKING
Til de camcorder nooit aande beeldzoeker, het LCDscherm, het batterijpak ofhet aansluitdekseltje op.
1Druk het kleine groene knopje op de
POWER schakelaar in en schuif deschakelaar in de “PLAYER” stand.
3 Druk op de toets op hetaanraakpaneel om de band terug tespoelen.
4 Druk op de toets op hetaanraakpaneel om de weergave testarten.
OPMERKING
Voor de bediening via hetaanraakpaneel drukt u de aangegeventoetsen licht met uw duim in, terwijl uhet LCD scherm aan de achterkant metuw vingers ondersteunt. Raak het LCDscherm in geen geval aan met eenscherp of puntig voorwerp zoals eenpen of potlood.
1 Verwijder de lensdop.
3 Druk het kleine groene knopje op de
POWER schakelaar in en schuif deschakelaar in de “CAMERA” stand.
Het spanningslampje licht op.
2 Houd de
OPEN toetsingedrukt enklap het LCDscherm open.
4 Druk op de START/STOPopnametoets. De camcorder begintdan met opnemen. Om te stoppenmet opnemen drukt u nogmaals opde START/STOP toets.
2 Met het
LCDschermdichtschuift u dezoeker uittotdat dezevastklikt.
Vooropnemenhoudt u hetoculair vande zoekervoor uwoog.
Controleren van de laatste opnamen op het LCDscherm (zie blz. 34)
POWER LOCK
PLAYER
MEMORY
CAMERA OFF
POWER LOCK
PLAYER
MEMORY
CAMERA OFF
POWER LOCK
PLAYER
MEMORY
CAMERA OFF
Snelle startgids10
— Preparativi —
Uso del manuale
Le istruzioni in questo manuale sono per i duemodelli indicati nella tabella sotto. Prima diiniziare la lettura del manuale e usare lavideocamera, controllare il numero di modelloriportato sul fondo della videocamera. La
DCR-PC5E è il modello usato per le illustrazioni.
Negli altri casi il numero di modello è indicatonell’illustrazione. Eventuali differenze nelfunzionamento sono chiaramente indicate neltesto, ad esempio con “solo DCR-PC5E”.
Nel testo del manuale, tasti e regolazioni sullavideocamera sono indicati in lettere maiuscole.
P.es. Regolare l’interruttore POWER su
CAMERA.
Quando si esegue un’operazione, si può unale acustico che indica l’esecuzionedell’operazione.
Tipi di differenze
DCR- PC4E PC5E
Posizione MEMORY*
— z
(sull’interruttore POWER)
Presa DIGITAL I/O — zz Presente
— Non presente
* Il modello dotato di posizione MEMORYsull’interruttore POWER è dotato di funzioni dimemoria. Vedere pagina 118 per dettagli.
— Voorbereidingen —
Omtrent deze handleiding
In deze gebruiksaanwijzing vindt u eenbeschrijving van twee verschillende uitvoeringenvan de camcotabel isaangegeven. Controleer voor het doorlezen vandeze handleiding en het in gebruik nemen vanuw camcorderdataan de onderkant van de camcorder vein dezegebruiksaanwijzing tonen het model DCR-PC5E,tenzij er bij de afbeelding een andermodelnummer staat aangegeven. Verschillen inbediening tussen de modellen worden in de tekstduidelijk aangegeven, als bijvoorbeeld “alleenvoor de DCR-PC5E”.
De namen instellingenop de camcorder worden in deze handleiding inhoofdletters vermeld.
Bijvoorbeeld: Zet de POWERstand.
Bij bepaalde bedieningsfuncties kunnen erpieptonen klinken, om u op het overschakelen tte voorkomen.
Verschillen tussen de uitvoeringen
DCR- PC4E PC5E
MEMORY stand*
— z
(op de POWER schakelaar)
DIGITAL I/O aansluiting — zz Voorzien
— Niet voorzien
* Het model voorzien van een MEMORYmarkering op de POWER schakelaar beschiktover een aantal geheugenfuncties. Zie blz. 118voor nadere bijzonderheden hieromtrent.11
Preparativi Voorbereidingen
Nota sulla memoria cassetta
Questa videocamera è basata sul formato DV. Sipossono usare solo videocassette mini DV conquesta videocamera. Consigliamo di impiegarecassette dotate di memoria cassetta .
Le funzioni che dipendono dalla presenza oassenza di memoria cassetta sul nastro sono:•Ricerca della fine (p. 33, 39)
•Ricerca di una registrazione tramite data
– Ricerca di data (p. 73)
•Ricerca di foto (p. 75)
Le funzioni che sono utilizzabili solo con lamemoria cassetta sono:•Ricerca di una registrazione tramite titolo
– Ricerca di titolo (p. 71)
•Sovrapposizione di un titolo (p. 96)
•Creazione di titoli personali (p. 100)
•Assegnazione di nomi alle cassette (p. 102)
Per dettagli vedere pagina 154.
Questo marchio appare nell’introduzionedelle funzioni che agiscono solo con lamemoria cassetta.
I nastri dotati di memoria cassetta sonocontrassegnati con (Cassette Memory).
Nota sistema seconda deipaesi. Per vedere le registrazioni su un televisore
è necessario un televisore basato sul sistema
PAL.
Precauzione per i dirittid’autore
Programmi televisivi, film, videocassette e altrimateriali possono essere coperti da dirittid’autore.
La registrazione non autorizzata di tali materialipuò contravvenire alle leggi sui diritti d’autore.
Uso del manuale
Betreffende hetcassettegeheugen
Deze camcorder werkt volgens het DV-formaaten is uitsluitend geschikt voor mini-DVvideocassettes. Wij raden u aan gebruik te makenvan videocassettes met het cassettegeheugen-beeldmerk .
De werking van de volgende functies isafhankelijk van het cassettegeheugen van devideocassette:•Eindzoekfunctie (blz. 33, 39)
•Datumzoekfunctie – Opzoeken van opnamenaan de datum (blz. 73)
•Fotozoekfunctie (blz. 75)
De volgende functies werken uitsluitend bijvideocassettes met een cassettegeheugen:•Titelzoekfunctie – Opzoeken van opnamen aanhun titels (blz. 71)
•Titelbeelden aanbrengen (blz. 96)
•Eigen titelbeelden maken (blz. 100)
•Betitelen (naamgeving) van een cassette
(blz. 102)
Zie voor nadere bijzonderheden blz. 154.
Dit beeldmerk zult u aantreffen bij debeschwerkenmet het cassettegeheugen.
Cassettes met een cassettegeheugen zijn teherkennen aan het (cassettegeheugen)beeldmerk.
Verschillende televisie-kleursystemen
Televisie-kleursystemen verschillen van land van deze cammoet het TV-toestelwerken met het PAL kleursysteem.
Auteursrechten
Televisieprogramma’s, films, videobanden enander beeldmateriaal kunnen beschermd zijndoor auteursrechten.
Het zonder toestemming opnemen van dergelijkmateriaal kan in strijd zijn met dezeauteursrechten.
Omtrent deze handleiding12
Uso del manuale
Precauzioni per la cura dellavideocamera
•Lo schermo LCD e il mirino sono statifabbricati con tecnologia ad alta precisione.
Tuttavia possono essere presenti alcuniminuscoli puntini neri e/o puntini luminosi
(rossi, blu, verdi o bianchi) che rimangonofissi sullo schermo LCD e nel mirino. Talipuntini sono un normale risultato delprocesso di fabbricazione e non influisconoin alcun modo sull’immagine registrata. Ilrapporto di pixel effettivi e/o schermo è il
99,99% o più.
•Evitare che la videocamera si bagni. Proteggerela videocamera dalla pioggia e dall’acquamarina. Se la videocamera si bagna possonoessere causati guasti a volte irreparabili [a].
•Non lasciare mai la videocamera esposta atemperature superiori a 60°C, come all’internodi un’auto pluogodove batte direttamente il sole [b].
•Non collocare la videocamera in modo che ilmirino o lo schermo LCD rimanga puntatoverso il sole. L’interno e danneggiato [c].
Il contenuto della registrazione non può esserecompensato se la registrazione o lariproduzione non viene eseguita a causa diproblemi di funzionamento della videocamera,videocassetta, ecc.
Omtrent deze handleiding
Voorzorgen bij gebruik van decamcorder
•Het LCD scherm en de zoeker van uwcamcorder zijn vervaardigd met precisie-technologie. Somde zoeker wel eens stippen zwart blijven,of juist wit of in een enkele kleur (rood,blauw, groen of wit) oplichten. Maakt u zichgeen zorgen: deze stippen worden niet opde band opgenomen en ze duiden niet oaantal effectievebeeldpunten bedraagt in elk geval meer dan
99,99%.
•Laat de camcorder niet nat worden. Zorg dat ergeen regen of opspattend water, voorkomt. Water in decamcorder kan storingen veroorzaken, somszodanig dat reparatie niet meer mogelijk is. [a]
•Laat de camcorder nde temperatuur tot boven de 60°C kanoplopen, zoals op een vensterbank in de in de zon geparkeerdstaat. [b]
•Richt de camera niet met de beeldzoeker of het
LCD scherm recht op de zon. Het inwendigevan de zoeker of het LCD scherm kan doordirect zonlicht beschadigd worden. [c]
Verloren gegane video-opnamen kunnen nietworden vergoed, ook niet als er bij opnemen ofweergeven iets misgaat door de videocassette e.d.
[a] [b] [c]13
Preparativi Voorbereidingen
1 2 3
CHARGE
Punto 1 Preparazionedella fonte dialimentazione
Carica del blocco batteria
Usare il blocco batteria dopo averlo caricato perla videocamera.
La videocamera funziona solo con blocchibatteria “InfoLITHIUM” (serie S).
(1) Collegare il cavo di alimentazione altrasformatore CA.
(2) Collegare il cavo di alimentazione alla presadi corrente.
(3) Allineare i ganci del blocco batteria con iltrasformatore CA. Quindi applicare il bloccobatteria in direzione delcaricainizia.
Quando la spia CHARGE si spegne, la caricanormale è stata completata. Per una caricacompleta, che permette di usare il blocco batteriaper un tempo più lungo del solito, lasciareapplicato il blocco batteria per circa un’ora dopoche la spia CHARGE si è spenta.
Tempo di carica / Vereiste oplaadtijd
Stap 1 Voorbereidenvan destroomvoorziening
Opladen van het batterijpak
Voordat u de camcorder kunt gebruiken, dient ueerst het batcamcorder werkt alleen met
“InfoLITHIUM” batterijen (van de S-serie).
(1) Sluit het netsnoer aan op denetspanningsadapter.
(2) Steek de stekker van het netsnoer in hetstopcontact.
(3) Houd het batterijpak met de uitsparingentegenover de nokken van denetspanningsadapter. Druk het batrichting van de pijl vast.
Het CHARGE oplaadlampje (oranje) licht op.
Het opladen begint.
Wanneer het CHARGE oplaadlampje dooft, ishet batterijpak grotendeels opgeladen en hetnormale opladen voltooid. Voor maximaalopladen, zodat u het batterijpak langer dangemiddeld kunt gebruiken, laat u het batterijpaknog ongeveer een uur langer op denetspanningsadapter zitten nadat het CHARGEoplaadlampje gedooaantal minuten dat hetopladen van een leeg batterijpak duurt.
Blocco batteria / Carica completa (Carica normale) /
Batterijpak Voor volledige lading (resp. normale lading)
NP-FS11
(in dotazione)/(bijgeleverd)
170 (110)
NP-FS21 265 (205)
NP-FS31 360 (300)
NP-F10 145 (85)
NP-F20 220 (160)
NP-F30 295 (235)
Numero approssimativo di minuti necessari percaricare un blocco batteria scarico.14
Numero approssimativo di mibatteria completamente carico.
I numeri tra parentesi “( )” indicano il tempoquando si usa un blocco batteria normalmentecarico.
* Tempo approssimativo di registrazionecontinua a 25°C. La durata del blocco batteriasarà inferiore se si usa la videocamera inambienti freddi.
** Numero approssimativo di minuti quando siregistra ripetendo le operazioni di avvio/arresto, zoom e accensione/spegnimento. Ladurata effettiva del blocco batteria può essereinferiore.
DCR-PC4E
Registrazione con il mirino / Registrazione con lo schermo LCD /
Blocco batteria / Opnemen met de zoeker Opnemen met het LCD scherm
Batterijpak Continua* / Tipica** / Continua* / Tipica** /
Continu* Gemiddeld** Continu* Gemiddeld**
NP-FS11(in dotazione)/
(bijgelever30 (25)
NP-FS21 180 (160) 90 (80) 135 (120) 65 (60)
NP-FS31 270 (240) 135 (120) 205 (185) 100 (50 (45) 25 (20)
NP-F20 140 (125) 70 (6205 (185) 100 (90) 155 (140) 75 (70)
Punto 1 Preparazione della fontedi alimentazione
Tempo di registrazione / Beschikbare opnaaantal minuten dat u kuntopnemen met een volledig opgeladen batterijpak.
De cijfers tussen haakjes ( ) geven degebruiksduur van een normaal (grotendeels)opgeladen batterijpak aan.
* Gebruiksduur bij benadering, bijononderbroken opnemen bij een temperatuurvan 25°C. Het batterijpak zal minder langmeegaan bij eenkoude omgeving.
** Gebruiksduur in minuten bij benadering, bijfilmen met herhaaldelijk starten/stoppen vanhet opnemen, in/uit-zoomen en in/uitschakelen van de stroom. De gebruiksduurvan het batterijpak kan in werkelijkheid weleens korter uitvallen.
Stap 1 Voorbereiden van destroomvoorziening
DCR-PC5E
Registrazione con il mirino / Registrazione con lo schermo LCD /
Blocco batteria / Opnemen met de zoeker Opnemen met het LCD scherm
Batterijpak Continua* / Tipica** / Continua* / Tipica** /
Continu* Gemiddeld** Continu* Gemiddeld**
NP-FS11(in dotazione)/
(bijgelever30 (25)
NP-FS21 170 (155) 85 (75) 130 (115) 65 (55)
NP-FS31 260 (235) 130 (115) 200 (180) 100 (50 (45) 25 (20)
NP-F20 135 (120) 65 (6195 (175) 95 (85) 150 (135) 75 (65)15
Preparativi Voorbereidingen
Punto 1 Preparazione della fontedi alimentaz/ Beschikbare speelduur
Stap 1 Voorbereiden van destroomvoorziening
DCR-Tempo di riproduzione con
Blocco batteria / sullo scchiuso /
Batterijpak Speelduur op het Speelduur met het LCD
LCD scherm scherm gesloten
NP-FS11(in dotazione)/
(bijgeleverd)
65 (60) 90 (80)
NP-FS21 140 (125) 195 (175)
NP-FS31 220 (195) 290 (265)
NP-110 (100) 150 (135)
NP-F30 165 (150) 225 (200)
DCR-Tempo di riproduzione con
Blocco batteria / sullo scchiuso /
Batterijpak Speelduur op het Speelduur met het LCD
LCD scherm scherm gesloten
NP-FS11(in dotazione)/
(bijgeleverd)
60 (55) 85 (75)
NP-FS21 135 (125) 185 (165)
NP-FS31 210 (190) 280 (250)
NP-110 (95) 145 (130)
NP-F30 160 (145) 215 (190)
Numero approssimativo di mibatteria completamente carico.
I numeri tra parentesi “( )” indicano il tempoquando si usa un blocco batteria normalmentecarico.
La durata del blocco batteria sarà inferiore se siusa la videocamera in ambienti freddi.
Note sul trasformatore CA
•Applicare saldamente il blocco batteria.
•Caricare il blocco batteria su una superficiepiana non soggetta a vibrazioni.
•Scollegin dotazione
(DK-115) da questo apparechio. Se è collegato,la carica è impossibile.
•Il tempo di carica può variare a seconda dellecondizioni del blocco batteria e dellatemperatura ambientale.
•Quando viene installato un blocco batteriacompletamente carico, la spia CHARGE siillumina momentaneamenla spia CHARGE non si illumina olampeggia, controllare che il blocco batteria siaapplicato correttamente al trasformatore CA. Senon è applicato, non sarà caricato.
•Evitare che oggetti metallici vengano incontatto con le parti metalliche del cavo dicollegamento del trasformatore CA. Questo puòcausare cortocircuiti e danneggiare iltrasformatoaantal minuten dat u video-opnamen kunt afspelen met een volledigopgeladen batterijpak.
De cijfers tussen haakjes ( ) geven degebruiksduur van een normaal (grotendeels)opgeladen batterijpak aan. Het batterijpak zalminder lang meegaan bij gebruik van decamcorder in een koude omgeving.
Betreffende de netspanningsadapter
•Breng het op te laden batterijpak stevig aan.
•Kies voor het opladen een stevige ondergrondzonder trillingen.
•Maak het bijgeleverde aansluitsnoer (DK-115)van dit apparaat los. Zolang dit aangesloten is,kunt u het batterijpak niet opladen.
•De oplaadtijd hangt af van deomgevingstemhetbatterijpak.
•Als u een volledig opgeladen batterijpakbevestigt, zal het CHARGE oplaadlampjeeenmaal oplichten en dan doven.
•Als het CHARGE oplaadlampje niet oplicht ofknippert, controleer dan of het batterijpak juisten stevig aan de netspanningsadapter isbevestigd. Als het niet goed vast zit, zal het nietworden opgeladen.voorwerp tegen demetalen delen van het aansluitsnoer van denetspanningsadapter kan komen. Kortsluitingdoor een metalen voorwerp kan denetspanningsadapter beschadigen.16
Punto 1 Preparazione della fontedi alimentazione
•Tenere asciutti i blocchi batteria.
•Quandobloccobatteria per un lungo periodo, caricarlo primacompletamente e quindi usarlo fino a che ècompletamente scarico. Conservare il bloccobatteria in un luogo fresco.
Temperature per la carica
La gamma di temperature per la carica è da 0°C a
40°C.
Tuttavia, per ottenere la massima efficienza daiblocchi batteria, la gamma di temperatureconsigliate per la carica è da 10°C a 30°C.
Se la sel’indicatore di tempo di funzionamentorimanente del blocco batteria indica cherimane ancora energia
Caricare di nuovo completamente il bloccobatteria in modo che l’indicazione di tempo difunzionamento rimanente del blocco batteria siacorretta.
Dopo aver caricato il blocco batteria
Rimuovere il blocco batteria dal trasformatore
CA.
Nota sullo NP-F10/FS11
La durata del blocco batteria sarà inferiorequando si esegue la registrazione in luoghi aperto. Consigliamo diusare il blocco batteria a grande capacità
NP-FS21/FS31 (non in dotazione).
Inserire a fondo il cavo di alimentazione
Assicurarsi di inserire a fondo il cavo dialimentazione nel terminale sul trasformatore CAin modo che sia saldamente bloccato. Se rimanedello spazio tra la spina del cavo dialimentazione e il terminale sul trasformatore
CA, questo non influisce sull’efficienza deltrasformatore CA.
Che cosa è “InfoLITHIUM”?
“InfoLITHIUM” è un tipo di blocco batteria aioni di litio che può scambiare dati, come adesempioapparecchielettronici compatibili. Questo apparecchio ècompatibile con i blocchi batteria
“InfoLITHIUM” (serie S). La videocamera puòessere alimentata solo con blocchi batteria
“InfoLITHIUM”.
I blocchi batteria “InfoLITHIUM” serie S hanno ilmarchio .
“InfoLITHIUM” è un marchio di Sony
Corporation.
Stap 1 Voorbereiden van destroomvoorziening
•Zorg dat het batterijpak droog blijft.
•Als u een batterijpak voorlopig niet meergebruikt, dient u het eerst nog eens volledigop te gebruiken tothet totaal leeg is. Bewaar het batterijpak daarnaop een koele droge plaats.
Oplaadtemperatuur
Het toegestane temperatuurbereik voor opladenis van 0°C tot 40°C.
Voor een optimale werking van de batterij is hetechter aanbevolen het opladen te verrichten bijeen temperatuur van 10°C tot 30°C.
Als de stroom uitvalt terwijl er volgens debatterijtijd-aanduiding nog wel voldoendespanning over is voor gebruik
Laad het batterijpak eenmaal volledig op, dan zalde aanduiding van de resterende batterij-gebruiksduur wel weer juist zijn.
Wanneer het batterijpak is opgeladen
Maak het batterijpak los van denetspanningsadapter.
Betreffende het NP-F10/FS11 batterijpak
De gebruiksduur van het batterijpak zal korterzijn bij opnemen in een koude omgeving of methet LCD scherm ohetaanbevolen het langer meegaande NP-FS21/FS31batterijpak (niet bijgeleverd) te gebruiken.
Sluit de netsnoerstekker stevig op de adapteraan
Steek de stekker van het netsnoer zo ver mogelijkin de aansluitbus van de netspanningsadapter,voor een stevige aansluiting. Ook al blijft erietwat ruimte open tussen de netsnoerstekker ende aanslstevig vast zitzal een beetje speling geen nadelige invloedhebben op de werking van denetspanningsadapter.
Wat is ”InfoLITHIUM”?
Het “InfoLITHIUM” batterijpak is een lithium-ionen batterijpak dat geschikt is voor hetdoorgeven van het gebruikstempo van de batterijaan de hiervoor geschikte elektronischeapparatuur. Deze camcorder is geschikt voor elk
“InfoLITHIUM” batterijpak van de S-serie. Uwcamcorder zal alleen goed werken met dit type
“InfoLITHIUM” batterijen.
Alle “InfoLITHIUM” batthet beeldmerk.
“InfoLITHIUM” is een handelsmerk van Sony
Corporation.17
Preparativi Voorbereidingen
1 2
1
2
Aanbrengen van het batterijpak
Om uw camcorder buitenshuis te gebruiken,brengt u er als volgt een batterijpak op aan.
(1) Druk het BATT RELEASE knopje in derichting van de pijl 1 en schuif het batterij-aansluitdeksede pijl
2.
(2) Breng het batde pijlop het aansluitvlak aan tot het vastklikt.
Installazione del blocco batteria
Installare il blocco batteria per usare lavideocamera in esterni.
(1) Tenendo spostato BATT RELEASE indirezione deilcoperchio terminali batteria in direzione dellafreccia 2.
(2) Inserire il blocco batteria in direzione dellafreccia fino a che scatta.
Punto 1 Preparazione della fontedi alimentazione
Stap 1 Voorbereiden van destroomvoorziening
Per rimuovere il blocco batteria
Il blocco batteria va rimosso nello stesso mododel coperchio terminali batteria.
Verwijderen van het batterijpak
Het batterijpak kunt u op dezelfde manierlosmaken als het batterij-aansluitdekseltjehierboven.
Dopo aver installato il blocco batteria
Non trasportare la videocamera tenendola per ilblocco batteria. Altrimenti il blocco batteriapotrebbe sfilarsi accidentalmente dallavideocamera, danneggiando la videocamera.
Note sull’indicatore di tempo difunzionamento rimanente del blocco batteria
L’indicatore di tempo di funzionamentorimanente del blocco batteria sullo schermo LCDo nel mirino indica il tempo di registrazioneapprossimativo. L’indicatore può non esserecorretto, a seconda delle condizioni di ripresa.
Quande quindi lo siriapre, occorre circa 1 minuto prima che siavisualizzato il tempo di funzionamentorimanente corretto.
Nota sul coperchio terminali batteria
Per proteggere i terminali batteria, installare ilcoperchio terminali batteria dopo aver rimosso ilblocco batteria.
Na aanbrengen van het batterijpak
Til uw camcorder niet op aan het batterijpak. Alshet los raakt, kan de val uw camcorder ernstigbeschadigen.
Betreffende de resterende batterijtijd-aanduiding
De aanduiding van de resterende batterij-gebruiksduur op het LCD scherm of in debeeldzoeker geeft bij benadering de beschikbareopnameduur aan. Deze aanduiding kan wel eensonjuist zijn, afhankelijk van de omstandighedenvan gebruik. Wanneer u het LCD scherm sluit enweer opent, zal het ongeveer 1 minuut durenvoordat de juiste resterende batterij-gebruiksduur weer aangegeven wordt.
Betreffende het batterij-aansluitdekseltje
Om de batterij-aansluitingen te beschermen,dient u na het verwijderen van het batterijpakaltijd weer zo spoedig mogelijk het batterij-aansluitdekseltje aan te brengen.18
Per rimuovere la piastrina dicollegamento
Lva rimossa nellostesso modo del blocco batteria.
ATTENZIONE
Il cavo di alimentazione e sostituitosolo presso un centro assistenza qualificato.
PRECAUZIONE
L’apparecchio non è scollegato dalla fonte dialrete) fintanto checorrente, anche sel’apparecchio stesso è stato spento.
Uso con una batteria d’auto
Usare il trasformatore CC/caricatore Sony (nonin dotazione).
Verwijderen van het aansluitplaatje
U kunt het aansluitplaatje op dezelfde manierlosmaken als het batterijpak.
WAARSCHUWING
Mocht het nodig zijn het netsnoer te vervangen,laat dit dan uitsluitend bij een erkendeonderhoudsdienst verrichten.
VOORZICHTIG
Zolang de stekker in het stopcontact zit, blijft destroomtoevoer naar het apparaat intact, ook al ishet apparaat zelf uitgeschakeld.
Gebruik op stroom van een auto-accu
Gebruik in de auto een Sonygelijkstroomadapter/batterij-lader
(niet bijgeleverd).
3 1, 2
4
Punto 1 Preparazione della fontedi alimentazione
Stap 1 Voorbereiden van destroomvoorziening
Collegamento alla rete elettrica
Quando si usa la videocamera per un tempolungo, consigliamo di alimentarla con correntedomestica usando il trasformatore CA.
(1) Collegin dotazionealla presa DC OUT sul trasformatore CA.
(2) Fcollegamento indirezione della freccia.
(3) Collegare il cavo di alimentazione altrasformatore CA.
(4) Collegare il cavo di alimentazione alla presadi corrente.
Gebruik op stroom van hetlichtnet
Als u de camcorder geruime tijd achtereen wiltgebruiken, is het aanbevolen het apparaat op hetlichtnet aan te sluiten via de bijgeleverdenetspanningsadapter.
(1) Sluit het bijgeleverde aansluitsnoer aan op de
DC OUT gelijkstroomuitgang van denetspanningsadapter.
(2) Schuif het aansluidepijl vast op uw camcorder.
(3) Sluit het netsnoer aan op denetspanningsadapter.
(4) Steek de stekker van het netsnoer in hetstopcontact.19
Preparativi Voorbereidingen
2 3, 4 5
Si possono usare solo cassette mini DV con ilmarchio *.
* è un marchio.
(1) Installare il blocco batteria o collegare iltrasformatore CA per fornire alimentazione
(p.13~18).
(2) Spostare OPEN/Z EJECT in direzione dellafreccia e aprire il coperchio. Il compaapre automaticamente.
(3) Premere al centro del dorso della cassetta perinserirla.
Inserire la cassetta diritta e a fondo nelcomparto cassetta con la finestrella rivoltaverso l’esterno.
(4) Chiudere il comparto cassetta premendo sullascritta sul comparto cassetta. Ilcomparto cassetta si abbassaautomaticamente.
(5) Dopo che il comparto cassetta si è abbassatocompletamente, chiudere il coperchio fino ache scatta.
Punto 2 Inserimento diuna cassetta
In deze camcorder kunt u uitsluitend gebruikmaken van mini-DV* videocassettes met het
MiniDV beeldmerk.
* Mini-DV is een handelsmerk.
(1) Plaats een opgeladen batterijpak of sluit denetspanningsadapter aan voor destroomvoorziening (zie blz. 13~18). knop in de het deksel van decassettehouder. Dan komt de cassettehouderautomatisch omhoog en gaat open.
(3) Druk mdevideocassette om deze in te schuiven.
Schuif de videocassette met de vensterzijdenaar boven recht in de cassettehouder.
(4) Druk op de kant van de cassettehouder waar
staat aangegeven om deze te sluiten. Decassettehouder gaat dan verder vanzelfomlaag.
(5) Wanneer de cassettehouder geheel omlaag isgeschoven, sluit u het deksel totdat ditvastklikt.
Stap 2 Inleggen van eenvideocassette
OPEN/Z EJECT
Per estrarre una cassetsopra e al punto 3estrarre la cassetta.
Note
•Non premere in giù sul comparto cassetta. Taleazione può causare problemi di funzionamento.
•Il comparto cassetta può non chiudersi quandosi preme una parte del coperchio diversa daquella con la scritta .
Quando si usa una cassetta mini DV conmemoria cassetta
Leggere le istruzioni sulla memoria cassetta perusare correttamente questa funzione (p. 154).
Per evitare cancellazioni accidentalprotezione dalla scritturadella cassetta in modo da esporre la parte rossa.
Uitnemen van de videocassetteaanwijzingen, maarneede houder.
Opmerkingen
•Probeer niet de cassettehouder met de handomlaag te drukken. Hierdoor zou u hetapparaat kunnen beschadigen.
•De cassettehouder kan niet dicht gaan wanneeru op een ander punt van het deksel dan het
teken drukt.
Gebruik van een mini-DV cassette metcassettegehomtrent hetcassettegeheugen om gebruik te maken van debeschikbare geheugenfuncties (zie blz. 154).
Voorkomen van per ongeluk wissen
Schuif het wispreventienokje van devideocassette opzij, zodat het rode vlakjezichtbaar wordt.20
La videocamera dispone di tasti operativi sulloschermo LCD. Toccare direttamente il pannello
LCD per controllare ciascuna funzione.
In modo CAMERA/PLAYER
(1) Installare il blocco batteria o collegare iltrasformatore CA per fornire alimentazione
(p. 13~18).
(2) Regolare l’interruttore POWER su CAMERA
(modo di attesa/registrazione)/PLAYER
(modo di riproduzione), tenendo premuto ilpiccolo tasto verde.
(3) Premere OPEN per aprire il pannello LCD.
(4) Premere FN. I tasti operativi appaiono sulloschermo LCD.
(5) Premere PAGE2 per passare a PAGE2. I tastioperativi appaiono sullo schermo LCD.
(6) Premere PAGE3 per passare a PAGE3. I tastioperativi appaiono sullo schermo LCD.
(7) Premere la voce della funzione desiderata.
Fare riferimento alla pagina corrispondenteper ciascuna funzione.
Punto 3 Uso delpannello atocco
Uw camcorder biedt een aantal bedieningstoetsenop het LCD scherm. Deze toetsen kunt ugebruiken door ze op het LCD scherm met uwvinger aan te raken.
In de CAMERA/PLAYER stand
(1) Plaats een opgeladen batterijpak of sluit denetspanningsadapter aan voor destroomvoorziening (zie blz. 13 tot 18).
(2) Druk het kleine groene knopje op de POWEschakelaar in de
“CAMERA” stand (voor opnemen/opnamepauzestand) of op “PLAYER” (voor afspelen).
(3) Houd de OPEN toets ingedrukt en klap het
LCD scherm open.
(4) Raak de FN toets aan. Dan verschijnen erenkele bedieningstoetsen op het LCD scherm.
(5) Raak de PAGE2 tte zien. Nu verschijnen er anderebedieningstoetsen op het LCD scherm.
(6) Raak de PAGE3 tte zien. Er verschijnen weer anderebedieningstoetsen op het LCD schermscherm voor de gewenstebedieningsfunctie aan. Zie voor eenbeschrijving van de verschillende functies debijbehorende pagina’s.
Stap 3 Bediening viahetaanraakpaneel
Terugkeren naar het FN beginscherm
Raak de EXIT toets aan.
Uitvoeren van de gekozeninstellingen
Druk op deOp hetscherm verschijnen weer de PAGE1/PAGE2/
PAGE3 toetsen.
2 4 5,6
1
3
FN
PAGE1 PAGE2 PAGE3 EXIT
MENU END
SCH
FADER DIG
EFFT
MEM
MIX
EXPO–
SURE
TITLE LCD
BRT
VOL
SELF
TIMER
PAGE1 PAGE2 PAGE3 EXIT
PAGE1 PAGE2 PAGE3 EXIT
POWER LOCK
PLAYER
MEMORY
CAMERA OFF
Per tornare a FN
Premere EXIT.
Per eseguire le impostazioni
Premere EXEC o OK. La visualizzazioneritorna a PAGE1/PAGE2/PAGE3.
In modo CAMERA /
In de “CAMERA” stand21
Preparativi Voorbereidingen
Punto 3 Uso del pannello a tocco
Per annullare le impostazioni
Premere OFF per tornare a PAGE1/PAGE2/
PAGE3.
Note
•Quando si usa il pannello a tocco, premere itasti operativi con il pollice trattenendo il retrodel pannello LCD oppure premere i tastileggermente con l’indice. Non premerli conoggetti appuntiti come una penna.
•Non premere lo schermo LCD con troppa forza.
•Non toccare lo schermo LCD con le manibagnate.
•Se FN non è indicato sullo schermo LCD,toccare leggermente lo schermo LCD per farloapparire. Si può controllare la visualizzazionecon DISPLAY/TOUCH PANEL dellavideocamera.
•Quanoperativi non funzionano anchese sono premuti, è necessario eseguire unaregolazione (CALIBRATION) (p. 181).
•Quando lo schermo LCD è sporco, usare ilpanno di pulizia in dotazione.
Quando si esegue ciascuna voce
La barra verde avoci non sono disponibili
Il colore della voce diventa grigio.
Pannello a tocco
Si può controllare con il pannello a tocco mentresi usa il mirino (p. 152).
Premere FN per visualizzare i seguenti tasti:In modo CAMERA
PAGE1 MENU, END SEARCH, FADER,
DIGITAL EFFECT,
MEMORY MIX (solo DCR-PC5E),
EXPOSURE
PAGE2 TITLE, LCD BRIGHT, VOLUME
PAGE3 SELFTIMER
In modo PLAYER
PAGE1 MENU, LCD BRIGHT, VOLUME,
END SEARCH
PAGE2 TITLE, DIGITAL EFFECT,
PB ZOOM
PAGE3 DATA CODE
Vedere p. 122 per il modo MEMORY (solo DCR-
PC5E).
Stap 3 Bediening via hetaanraakpaneeldeinstelom terug te keren naarhet PAGE1/PAGE2/PAGE3 scherm.
Opmerkingen
•Voor de bediening via het aanraakpaneel druktu de aangegeven toetsen licht met een vinger ofduim in, terwijl u het LCD scherm aan deachterkant met uw vingers ondersteunt. Raakhet LCD scherm in geen geval aan met eenscherp of puntig voorwerp zoals een pen ofpotlood.
•Druk vooral niet te hard op het LCD scherm.
•Raak het LCD scherm nooit met natte handenaan.
•Als de FN toets niet op het LCD scherm wordtaangegeven, raak het LCD scherm dan evenlicht aan om de FN toets te laten verschijnen.
De aanduidingen op het scherm kunt u in- enuitschakelen met de DISPLAY/TOUCH
PANEL toets van de camcorder.
•Als de bedieningstoetsen ook bij een stevigeaanraking geen effect opleveren, kunt u degevoeligheid ervan bijstellen (via de
CALIBRATION functie, zie blz. 181).
•Als het LCD scherm vuil is, kunt u hetschoonvegen met het bijgeleverdereinigingsdoekje.
Bij uitvoeren van een bedieningsfunctie
Boven de gekozen toets verschijnt een groenestreep.
Als bepaalde functies niet beschikbaar zijn in grijs aangegeven.
Aanraakpaneel
U kunt de camcorder ook bedienen via hetaanraakpaneel bij gebruik van de beeldzoeker
(zie blz. 152).
Druk op de FN toets om de volgendebedieningstoetsen te laten verschijnen:In de “CAMERA” stand
PAGE1 MENU, END SEARCH, FADER,
DIGITAL EFFECT,
MEMORY EXPOSURE
PAGE2 TITLE, LCD BRIGHT, VOLUME
PAGE3 SELFTIMER
In de “PLAYER” stand
PAGE1 MENU, LCD BRIGHT, VOLUME,
END SEARCH
PAGE2 TITLE, DIGITAL EFFECT,
PB ZOOM
PAGE3 DATA CODE
Zie voor de “MEMORY” stand blz. 122 (alleenvoor de DCR-PC5E).22
6
5
3
2
1
4
40min REC 0:00:01
POWER LOCK
PLAYER
MEMORY
CAMERA OFF
POWER LOCK
PLAYER
MEMORY
CAMERA OFF
— Registrazione – Operazioni basilari —
Registrazione diimmagini
La videocamera mette a fuoco automaticamente.
(1) Togliere il copriobiettivo e tirare il cordino delcopriobiettivo per fissarlo.
(2) Installare la fonte di alimentazione e inserireuna cassetta. Vedere “Punto 1” e “Punto 2”per maggiori informazioni (p.13~19).
(3) Estrarre il mirino fino a che scatta.
(4) Abbassare l’impugnatura.
Tenere saldamente la videocamera comeillustrato.
(5) Regolare l’interruttore POWER su CAMERAtenendo premuto il piccolo tasto verde. Lavideocamera enPremere START/STOP. La videocamera iniziaa registrare. Appare l’indicatore “REC”. Laspia di registrazione videocamera sul davantidella videocamera si illumina. Perinterrompere la registrazione, premere dinuovo START/STOP.
LOCK
— Opnemen – basisbediening —
Video-opnamenmaken
Uw camcorder zal vanzelf op uw gekozenonderwerp scherpstellen.
(1) Verwijder de lensdop en trek het kote klemmen.
(2) Sluit een stroombron aan en plaats eenvideocassette. Zie voor nadere aanwijzingeblz. 13 t/m 19).
(3) Trek de beeldzoeker uit totdat likt.
(4) Trek de handgreep omlaag.
Houd uw camcorder stevig vast zoalshieronder afgebeeld.
(5) Druk het kleine groene knopje op de POWEschakelaar in de
“CAMERA” stand. De camcorder komt dan inde opnamepauzestand.
(6) Druk op de START/STOP toets. Decamcorder begint dan met opnemen. Deaanduiding “REC” licht op. Het camera-opnamelampje voorop de camcorder gaatbranden. Om te stoppen met opnemen, druktu nogmaals op de START/STOP toets.
Microfono /
Microfoon
Spia di registrazionevideocamera /
Camera-opnamelampje23
Registrazione – Operazioni basilari Opnamen – besisbediening
Dopo la registrazione
(1) Regolare l’interruttore POWER su OFF.
(2) Riportare l’impugnatura e il mirino allaposizione originale.
(3) Estrarre la cassetta.
(4) Rimuovere il blocco batteria.
Note
•Fissare saldamente la cinghia dell’impugnatura.
Non toccare il microfono incorporato durante laregistraestratto fino a che scatta,l’immagine non appare nel mirino anche se ilpannello LCD è chiuso.
Nota sul modo di registrazione
Questa videocamera registra e riproduce inmodo SP (riproduzione normale) e modo LP
(riproduzione prolungata). Selezionare SP o LPnelle impostazioni di menu (p. 105). In modo LP,si può registrare per un tempo 1,5 volte piùlungo che in modo SP.
Quando si registra un nastro in modo LP sullavideocamera, consigliamo di riprodurlo poi suquesta videocamera.
Nota sul fermo LOCK (solo DCR-PC5E)
Quando si sposta LOCK verso sinistra,l’interruttore POWER non può più essereregolato accièsulla posizione di destra come impostazioneoriginale.
Per ottenere transizioni uniformi
Si possono ottenere transizioni senza stacchi tral’ultima scena registrata e quella successivafintanto che non si estrae la cassetta, anche se sispegne la videocamera.
Tuttavia, controllare quanto segue:•Non mischiare registrazioni in modo SP conaltre in modo LP su uno stesso nastro.
•Quando si sostituisce il blocco batteria, regolarel’interruttore POWER su OFF.
•Quando si usa un nastro con memoria cassetta,però, si possono ottenere transizioni senzastacchi anche dopo l’espulsione della cassetta sesi usa la funzione di ricerca della fine (p. 33).
Reafloop van het opnemen
(1) Zet de POWER schakelaar terug op “OFF”. de beeldzoeker terugin de camcorder.
(3) Neem de videocassette uit de camcorder.
(4) Verwijder het batterijpak.
Opmerkingen
•Trek de handgreepband stevhet opnemen de ingebouwde microfoonniet aanraakt.
•Als de beeldzoeker niet volledig isuitgeschoven tot de kliverschijnen, ook al is het LCD schermgesloten.
Betreffende de opnamesnelheid
Deze camcorder kan opnemen en afspelen metde SP (standaard) opnamesnelheid of de LP
(langspeel) snelheid. Kies de stand SP of LP inhet instelmenu (zie blz. 105). Met de LPlangspeelsnelheid kunt u anderhalf (1,5) keer zolang opnemen als met de SP snelheid.
Een videoband die is opgenomen met de LPlangspeel-snelheid op deze camcorder, kunt ubeter ook afspelen op deze camcorder.
Betreffende het LOCK vergrendelknopje
(alleen de DCR-PC5E)
Wanneer u het LOCK vergrendelknopje naarlinks schuift, kan de POWER schakelaar nietmeer per ongeluk in de “MEMORY” standworden gezet. Bij aflevering vanaf de fabriek ishet LOCK vergrendelknopje naar rechts in devrije stand geschoven.
Voor soepel aansluitende opnamen
Het begin van een nieuwe video-opname zalaltijd directdevoorgaande opnamen, ook al schakelt u decamcorder uit, mits u de videocassette niet uit decamcorder verwijdert. Let echter wel op devolgende punten:•Maak op dezelfde videocassette geen opnamenmet de SP snelheid en met de LP snelheid doorelkaar.
•Als u tijdens het opnemen het batterijpak moetverwisselen, zet dan eerst de POWERschakelaar in de ”OFF” stand.
•Bij gebruik van een videoband metcassettegeheugen kunt u zelfs na hetverwijderen van de cassette de video-opnamenweer perfect laten aansluiten, door gebruik vande END SEARCH eindzoekfunctie (zie blz. 33).
Video-opnamen maken24
Se si lascia la videocamera in modo di attesaper 5 minuti mentre è inserita una cassetta
La videocamera si spegne automaticamente.
Questo serve a conservare la carica del bloccobatteria e ad evitare usura del blocco batteria edel nastro. Per tornare al modo di attesa, spostarel’interrudi nuovosu CAMERA.
Tuttavia la videocamera non si spegneautomaticamente se non è inserita una cassetta.
Quando si registra in entrambi i modi SP o LPsu un nastro o quando transizione tra le scene può non essereuniforme.
può essere distortao il codice temporale può non essere scrittocorrettamente tra le scene.
Regolazione del mirino
Se si registra tenendo chiuso il pannello LCD,mirino. Regolare lalente del mirino in base alla propria vista inmodo che gli indicatori nel mirino sianonettamente a fuoco.
Estrarre il mirino e spostare la leva di regolazionedella lente del mirino.
Registrazione di immagini
Als u de camcorder met daarin een cassettelanger dan 5 minuten in deopnamepauzestand laat staan
De camcorder wordt dan automatischuitgeschakeld. Dit is om het onnodig uitputtenvan het decassetteband te voorkomen. Om deopnamepauzestand daarna weer in te schakelen,zet u de POWER schakelaar eerst op “OFF” endan weer terug in de “CAMERA” stand.
De camcorder zal niet automatisch wordenuitgeschakeld als er geen cassette in aanwezig is.
Als u op een enkele videocassette zowel metde SP als de LP snelheid opneemt of als ubepaalde scènes tussendoor opneemt met de
LP snelheid
•Er zullen geen soepele overgangen tussen debeelden zijn.
•Bij weergave kan er vervorming in het beeldoptreden of kan de tijdcode tussen de scènesniet juist verlopen.
Instellen van het zoekerbeeld
Bij het maken van video-opnamen met het LCDscherm gesloten kunt u het beeld controleren inde zoeker. Om het zoekerbeeld scherp te stellen,verschuift uu deaanduidingen optimaal scherp in beeld krijgt.
Schuif voor gebruik de beeldzoeker volledig uiten verstel het zoekerscherpstelknopje.
Video-opnamen maken
Nota
Se il mirino non viene estratto fino a che scatta,l’immagine non appare nel mirino.
Opmerking
Als de beeldzoeker niet volledig wordtuitgeschoven tot de klide zoeker verschijnen.25
Registrazione – Operazioni basilari Opnamen – besisbediening
Ripresa con lo schermo LCD
Premere OPEN per aprire il pannello LCD.
Il pannello LCD si muove di circa 90 gradi versoil mirino e di 180 gradi verso l’obipannello LCD in modo che siarivolto in direzione opposta, l’indicatore appare nel mirino e sullo schermo LCD (modo aspecchio).
Quando si chiude il pannello LCD, disporlo inposizione verticale fino a che scatta e quindiportarlo contro il corpo della videocamera.
Note
•La ripresa con lo schermo LCD abbrevia ladurata del blocco batteria rispetto a quando siusa il mirino.
•Qutranne che nelmodo a specchio, il mirino si spegneautomaticamente.
Quando si usa lo schermo LCD in esterni alsole
Lo schermo LCD può essere difficile da vedere.
In questo caso consigliamo di usare il mirino.
Quando si regola l’angolazione del pannello
LCD
Assisia aperto a 90gradi.
Immagine nel modo a specchio
L’immagine sullo schermo LCD è un’immaginespeculare. Tuttavia l’immagine registrata ènormale.
Durante la registrazione nel modo a specchio
ZERO SET MEMORY sul telecomando nonfunziona.
Indicatori nel modo a specchio
L’indicatore STBY Alcuni degli altri indicatori appaiono invertitie altri non sono visualizzati.
Quando si preme FN
non appare sullo schermo LCD o nel mirino.
FN nel modo a specchio
FN appare invertito nel mirino.
Registrazione di immagini Video-opnamen maken
Opnemen met zicht op het LCDscherm
Houd de OPEN toets ingedrukt en klap het LCDscherm open.
Het LCD scherm is horizontaal tot ongeveer 90°uit te klappen en verticaal ongeveer 180°draaibaar, naar de lens toe.
Wanneer u het LCD scherm zo omklapt de camcorder wijsteen indicator in devorm van een hoofdje (de spiegelstand-indicator).
Om het LCD scherm te sluiten, kantelt u hetstand tot het klikt en danklapt u het dicht, tegen de camcorder aan.
Opmerkingen
•Bij opnemen met het LCD scherm zal hetbatterijpak minder lang meegaan dan bijgebruik van de beeldzoeker.
•Bij gebruik van hetdus niet in de spiegelstand, wordt debeeldzoeker automatisch uitgeschakeld.
Als u het LCD scherm buitenshuis in de vollezon gebruikt
In de zon kan de weergave op het LCD schermwel eens flets of onduidelijk zijn. In dat geval ishet aanbevolen in plaats van het LCD scherm degewone beeldzoeker te gebruiken.
Voor het inLCDscherm
Klap het LCD scherm eerst volledig tot 90° uitalvorens u het kantelt.
Beeldweergave in de spiegelstand
Het beeld op het LCD scherm verschijnt in despiegelstand ook werkelijk in spiegelbeeld, metlinks en rechts verwisseld. De opgenomenbeelden zijn echter wel normaal, dus niet inspiegelbeeld.
Bij opnemen in de spiegelstand
Tijdens hetkunt ude ZERO SET MEMORY toets van deafstandsbediening niet gebruiken.
Aanduidingen in de spiegelstand
De “STBY” pauze-aanduiding verschijnt als Xzen de “REC” opname-aandui. Andereaanduidingen ensommige aanduidingen zullen in de spiegelstandniet zichtbaar zijn.
Na indrukken (aaspiegelstand-indicator zal dan niet meerop het LCD scherm of in het zoekerbeeldverschijnen.
De FN aanduiding in de spiegelstand
De letters FN in dezoeker.26
1 2,3
FN
180 90 LCD
BRT
LCD BRT
–+
OK
Regolazione della luminositàdello schermo LCD
(1) In modo CAMERA/MEMORY (solo DCR-
PC5E), premere FN e selezionare PAGE2
(p. 20).
In modo PLAYER, premere FN pervisualizzare PAGE 1.
(2) Premere LCD BRT. Appare la schermata perla regolazione della luminosità dello schermo
LCD.
(3) Regolare la luminosità dello schermo LCDusando –/+.
– : per rendere più fioco
+ : per rendere più luminoso
(4) Premere OK per tornare a PAGE1/
PAGE2.
Per tornare a FN
Premere EXIT.
Retroilluminazione dello schermo LCD
Si può cambiare l’intensità dellaretroilluminazione. Selezionare LCD B.L. nelleimpostazioni di menu (p. 1retroilluminazione delloschermo LCD o la luminosità dello schermo
LCD
L’immagine registrata non ne viene influenzata.
Registrazione di immagini
Helderheid van het LCD scherminstellde ”CAMERA” of
”MEMORY” stand (druk op de FN toets en kies de PAGE2bedieningstoetsen (zie blz. ”PLAYER”, drPAGE1 scherm te latenverschijnen.
(2) Druk op de LCD BRT toets. Nu verschijnt ereen instelbalkje voor het bijregelen van dehelderheid van het LCD scherm.
(3) Stel de helderheid van het LCD scherm naarwens in met de –/+ toetsen.
– : minder helder
+ : helderder
(4) Druk op de OK toets om terug te kerennaar het PAGE1/PAGE2 scherm.
Terugkeren naar het FN beginscherm
Raak de EXIT toets aan.
Verlichting van het LCD scherm
Desgewenst kunt u de achtergrondverlichtingvan het LCD scherm omschakelen. Kies bij hetonderdeel LCD B.L. in het instelmenu degewenste schermverlichting (zie blz. 105).
Bij omschakelen van de LCD schermverlichtingof bijregelen van de helderheid van het LCDscherm
Dit heeft geen invloed op de opgenomenbeelden.
Video-opnamen maken
Indicatore a barre /
LCD BRT-instelbalkje
OPEN27
Registrazione – Operazioni basilari Opnamen – besisbediening
W
T
T W
T W
T W
Il lato destro della barra mostra la zonadi zoom digitaappare quando si regola
D

TXT / PDF

Available 8 files for DCR-PC5E View all >
HelpDrivers Since March 2000