Sony DCR-PC105E Download Manual

3-081-627-51(1)
©2003 Sony Corporation
Bruksanvisning
Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder utrustningen, ochbehåll bruksanvisningen för framtida bruk.
..c?py.... .. ..c..ya?a..?
?epe? ..c..ya?a..e• A..apa?a ....a?e.... ?p....?e ?a..?epy....?c..? • C?xpa..?e e.. ..? ?a..?e..?x c?pa..?.
DCR-PC103E/PC104E/PC105E
Digital
Video Camera
Recorder
DCR-PC105E2
Pycc..?
..?p? ..?a..?a..!
Vi gratulerar dig till ditt köp av denna Sony
Handycam. Med din Handycam kan du fånga definaste ögonblicken i livet med överlägsen bild-och ljudkvalitet.
Din Handycam är full av avancerade funktioner,men är samtidigt väldigt enkel att använda. Snartkommer du att skapa hemvideor som dukommer att ha glädje av i många år framöver.
VARNING!
Utsätt inte videokameran för regn och fukt, såundviker du risken för brand och/ellerelektriska stötar.
Öppna inte höljet. Det kan resultera i risk förelektriska stötar.
Överlåt service till kvalificerad personal.
TÄNK PÅ ATT..!
De elektromagnetiska fälten för de aktuellafrekvenserna kan påverka bild och ljud på denhär digitala videokameran.
Den här produkten har testats och befunnits
överensstämma med de krav som EMC-direktiven ställer upp för användning memeter.
Meddelande
Om statisk elektricitet eller elektromagnetismorsakar att dataöverföring avbryts halvvägs
(misslyckas), starta om programmet eller kopplaur och anslut USB-kabeln igen.
Svenska
Välkommen!
....pa..?e• Bac c ?p..?pe?e..e?
..?e..a?ep• Sony Handycam. C ......?
..?e..a?ep• Handycam ....? ?a?e?a..e..
..p..?e Ba? ....?e..? ....• C
?pe..cx....? ?a?ec.... ....pa?e..? ?
..y?a.
B..e..a?epa Handycam ?c?a?e?ayc..ep?e?c....a....? ?y......?, .. ? ..
?e ?pe.. ee ..e.. ?e..? ?c......?a...
Bc..pe B? ?y?e?e c..?a?a.. ce?e..?e
..?e..p..pa..?, ....p..• C..?e?e
?ac?a..a..c? ? ..c?e?y..?e .....
........
..? ......... ...... ..?
........? ............? ....? ..
..........? ......? ..........? ....?
..? ....?.
.. ........? ........? ............?
....? .. .......... .......
? ...... ?
............ ........?.
........
.......... .... ..? ............
........ ....? ...... .. ........
..........? ? ....? ...... ........
..........?.
..? ......? ...... ........ ..
............ ..........? ........? ..?
..? ............? ......... ......?,
...... 3 .......
.........
.... ..........? ............? ..?
.......... ........ ? ..........
(............) ........ ......, ..
............? .......... ........? ..?
..........? ? ............ USB-......
....?.
...... ..? ...... DCR-PC104E/
PC105E3
?p..ep?a ?p..a?ae..x
?p..a..e..?c?e?
..e..?ec?, ..? ? ....?e.. ..c?a..?
..?e..a?ep? ?x.... c?e?y..?e
?p..a..e..?c...
1 A?a..ep ?epe?e....? ..?a AC-L15A/
L15B, ?p.... ..e..p....a..? (c?p. 25)
2 ?epe?ap..ae..? ?a?ape.... ....
NP-FM30* (c?p. 24)
3 C?e....?e....? ?a?e.. ay..?/..?e?
(c?p. 59)
4 ?ec?p......? ?y..? ..c?a........?y?pa..e..? (c?p. 309)
(c? ?c?p?e.... ....e..? ?a?ape.... ..?a
“?a..e..a”)
RMT-831: DCR-PC105E
RMT-830: DCR-PC103E/PC104E
5 “Memory Stick” (...... ..?e..
DCR-PC105E, c?p. 138)
6 ?a?e.. USB (c?p. 190)
7 ..c• CD-ROM (?pa..ep USB SPVD-010)
(c?p. 198)
8 ..c..?a? ..a.. (c?p. 294)
9 ?p..?a ?a?ape..?x ....a.... (c?p. 24)
0 21-..?p...... a?a..ep (...... ..?e..c? ..a..? ?a ....e• C..p..e, c?p. 60)
* ?epe?ap..ae..? ?a?ape.... ....
(NP-FM30), ..c?a..?e..• C ?a....
....?
?p..a...
Konttillbehör
Kameran levereras med följande tillbehör.
1 AC-L15A/L15B Nätadapter, Nätkabel
(sid. 25)
2 NP-FM30 uppladdningsbart batteri* (sid. 24)
3 A/V-kabel (sid. 59)
4 Trådlös fjärrkontroll (sid. 309)
(Litiumboch ärinbyggt.)
RMT-831: DCR-PC105E
RMT-830: DCR-PC103E/PC104E
5 ”Memory Stick” (endast DCR-PC105E,sid. 138)
6 USB-kabel (sid. 190)
7 CD-ROM (SPVD-010 USB-drivrutin) (sid. 198)
8 Rengöringsduk (sid. 294)
9 Batterilock (sid. 24)
0 Adapter med 21 stift (Endast modeller medmärket tryckt på undersidorna, sid. 60)
* Det uppladdningsbara batteriet (NP-FM30) sommedföljer din videokamera finns inte att köpa.eller/
..?
Du kan inte räkna med att få någonersättning för innehållet i en inspelning ominspelning eller uppspelning inte kupå videokameran,lagringsmediet eller liknande.
C..ep....e ?a..ca....? ?a?ep?a?a
?e........ ..cc?a......, ec.. ?a..c?
..? ..c?p....e?e..e ?e ..?y....c? ..
?p....e ?e?c?pa..?c.. ..?e..a?ep?,
..c..e.. ? ?.?.
9
1q;
56
2
7
3
8
4
RMT-831 RMT-8304
Svenska
Huvudfunktioner
Ta rörliga bilder ellerstillbilder och spela upp demvid ett senare tillfälle
•Spela in rörliga bilder på band
(sid. 37)
•Spela in stillbilder på band*
1)
(sid. 64)
•Spela upp ett band (sid. 53)
•Spela in stillbilder på ett ”Memory
Stick”*
2)
(sid. 61, 148)
•Spela in rörliga bilder på ett ”Memory
Stick”*
2)
(sid. 163)
•Visa stillbilder Stick”*
2)
(sid. 174)
•Visa rörliga bilder som spelats in påett ”Memory Stick”*
2)
(sid. dator
•Visa rörliga bilder USB-kabeln (sid. 209)
•Visa bilder somStick” via USB-kabeln*
2)
(sid. 218, 226)
•Spela in bilder på datorn viavideokameran med hjälp av USB-kabeln (sid. 212)
•Föra över bilder till en dator genomatt konvertera en analog signal till endigital signal*
3)
(sid. 228)
•DVD-videobränning med VAIO
(sid. 230)
4
Huvudfunktioner5
Huvudfunktioner
5
Andra användningsområden
Funktioner föunder inspelning
•Back light (Motljusfunktion) (sid. 47)
•NightShot/Super NightShot/Colour Slow Shutter (sid. 48)
•PROGRAM AE (automatisk exponering) (sid. 79)
•Manuell exponering (sid. 81)
•Flexibel spotmätare (sid. 82)
•Spela in bilder med blixt*
2)
(sid. 152)
Funktioner för att förstärka det intryck bilderna ger
•Digital zoom (sid. 46)
Standardinställningen är OFF. (Om du vill ha kraftigadet digitala zoomläget D ZOOM i menyinställningarna.)
•Toning (sid. 72)
•Bildeffekter (sid. 75, 91)
•Digitala effekter (sid. 76, 92)
•Titel (sid. 130)
•MEMORY MIX*
2)
(sid. 156)
Funktioner som gör inspelningarna mer naturtrogna
•PROGRAM AE (automatisk exponering) (sid. 79)
– SPORTS
– LANDSCAPE
•Manuell fokus (sid. 83)
•Spotfokus (sid. 85)
Funktioner som används efter inspelningen
•End search/Edit search/Rec Review (sid. 51)
•Data code (sid. 55)
•Band PB ZOOM (sid. 93)/Minnes-PB ZOOM*
2)
(sid. 181)
•Zero set memory (nollställning av minnet) (sid. 95)
•Title search (titelsökning) (sid. 97)
•Digital programredigering (sid. 108, 169*
2)
)
*
1)
Endast DCR-PC103E/PC104E
*
2)
Endast DCR-PC105E
*
3)
Endast DCR-PC104E/PC105E
Huvudfunktioner
Innan du börjar läsa bruksanvisningen och använda videokameran, bör du förstkontrollera videokamerans modellnummer på kamerans undersida. DCR-PC105E
är den modell som används i illustrationerna. I annat fall anges modellnamnetbredvid illustrationen. Om det finns några skillnader i användning mellan de olikamodellerna, anges det klart och tydligt i texten, t.ex. ”endast DCR-PC105E”.6
Pycc..?
Oc....?e ?y....?
?a..c? ....y..xc? ?
?e........x ....pa?e..? ?
?x ..c?p....e?e..e
•?a..c? ....y..xc? ....pa?e..?
?a ?acce?y (c?p. 37)
•?a..c? ?e........x ....pa?e..?
?a ?acce?y*
1)
(c?p. 64)
•B?c?p....e?e..e ?acce.. (c?p. 53)
•?a..c? ?e........x ....pa?e..?
?a “Memory Stick”*
2)
(c?p. 61, 148)
•?a..c? ....y..xc? ....pa?e..?
?a “Memory Stick”*
2)
(c?p. 163)
•?p?c..?p ?e........x
....pa?e..?, ?a..ca..?x ?a
“Memory Stick”*
2)
(c?p. 174)
•?p?c..?p ....y..xc?
....pa?e..?, ?a..ca..?x ?a
“Memory Stick”*
2)
(c?p. 177)
?a..c? ....pa?e..? ?a
......?ep
•?p?c..?p ....y..xc?
....pa?e..?, ?a..ca..?x ?a
?acce?y, c ......? ?a?e.. USB
(c?p. 209)
•?p?c..?p ....pa?e..?,
?a..ca..?x ?a “Memory Stick”, c
......? ?a?e.. USB*
2)
(c?p. 218, 226)
•?a..c? ....pa?e..• C
..?e..a?ep? ?a ......?ep c
......? ?a?e.. USB (c?p. 212)
•?pe..pa..?a..e a?a........c..?a?a ? ..?p.... ..? ?a..c?
....pa?e..? ?a ......?ep*
3)
(c?p. 228)
•C..?a..e ..?e? ?a DVD c ......?
......?epa cep.. VAIO (c?p. 230)
6
Oc....?e ?y....?7
Oc....?e ?y....?
?p..?e ?p..e?e..?
?y....? ..• Pe?y..p.... ..c......? .. ?pe.. ?a..c?
• ?y....? ?a..e? ..?c?e..? (c?p. 47)
• NightShot/Super NightShot/Colour Slow Shutter (c?p. 48)Pe?y..p..?a ..c......? ?py..y? (c?p. 81)
• ....epca....? ..?e.... ......c....?e?p (c?p. 82)
• ?a..c? ....pa?e..• C? ?c......*
2)
(c?p. 152)
?y....? ..? ?p..a..? ..?e.... ?a..ca.... ....pa?e....
• ..?p..a? ?pa?c..?a..? (c?p. 46)
?c?a....a .. y....a..? - OFF (..• Y?e..?e..? ..?ee, ?e? ? 10 pa?,
..?ep..e c?e?e.. ..?p.... ?pa?c..?a..? ? ?y..?e D ZOOM ?yc?a....ax ?e..).
• ?e..ep (c?p. 72)
• ..?e.. ....pa?e..? (c?p. 75, 91)
• ..?p.... ..?e.. (c?p. 76, 92)
• T..p (c?p. 130)
• MEMORY MIX*
2)
(c?p. 156)
?y....? ..? ?p..a..? ?a..c.. ec?ec..e....? ..?aSPORTS
– LANDSCAPE
• Py..a? ..?yc?p..?a (c?p. 83)
• T..e.... ..?yc (c?p. 85)
?y....?, ?c....?ye..e ..c?e ?a..c?
• ..?c? ....a/M..?a.... ..?c?/?p?c..?p ?a..c? (c?p. 51)
• ..? ?a..?x (c?p. 55)
• PB ZOOM ..? ?acce.. (c?p. 93)/?y....• PB ZOOM ?a....*
2)
(c?p. 181)
• ?a.... ?y?e..? ..?e..? (c?p. 95)
• ..?c? ..?pa (c?p. 97)
• ..?p.... ....a? ?p..pa..? (c?p. 108, 169*
2)
)
*
1)
T....? ..?e.. DCR-PC103E/PC104E
*
2)
T....? ..?e.. DCR-PC105E
*
3)
T....? ..?e.. DCR-PC104E/PC105E
Oc....?e ?y....?
?pe..e ?e? ?p?c?y.... ? ..e..? ?a....• Py....?c..a ? ..c..ya?a..?
..?e..a?ep?, ?p..ep..e ..?ep ..?e.. ?a ....e• C..p..e ..?e..a?ep?.
..? ....c?pa..? ?c....?ye?c? ..?e.. DCR-PC105E. B ?py..x c?y?a?x
..?ep ..?e.. y?a?a? ?a p?cy..ax. ?a..e-.... pa...... ? ..c..ya?a..?
?e..• Y?a?a.. ? ?e?c?e, ?a?p..ep, “...... ..?e.. DCR-PC105E”.
78
Svenska
Innehållsförteckning
Kontrollera att du fått med alla tillbehör ..... 3
Huvudfunktioner ............. 4
Snabbstartguide
– Spela in på band .......... 12
– Spela in på ”Memory Stick”
(endast DCR-PC105E) .......... 14
Komma igång
Hur du använder bruksanvisningen .......... 20
Steg 1 Förbereda strömkällan ......... 24
Sätta i batteriet ......... 24
Uppladdning av batteriet ......... 25
Kontroll av batteriets tillstånd
– Batteriinformation ........... 28
Använda videokameran medan den äransluten till nätspänning .......... 29
Steg 2 Justera greppremmen ........... 30
Steg 3 Ställa in datum och tid ......... 32
Steg 4 Använda den beröringskänsligaskärmen ............. 34
Inspelning – Grunderna
Spela in bilder ......... 37
Filma föremål i motljus
– Funktionen Back light ............ 47
Filma i mörker
– NightShot/Super NightShot/
Colour Slow Shutter ........... 48
Granska inspelningarna
– End search/Edit search/
Rec Review ....... 51
Uppspelning – Grunderna
Spela upp ett band .......... 53
Visa skärmindikatorerna
– Visningsfunktion ............. 54
Titta på en inspelning på en TV ............ 59
Avanceradeinspelningsfunktioner
Spela in stillbilder på ett ”Memory Stick” istandbyläget eller vid inspelning på band
(endast DCR-PC105E) .......... 61
Spela in stillbilder på band
– Bandfotografering
(endast DCR-PC103E/PC104E) ............ 64
Inspelning med självutlösare .......... 66
Manuell justering av vitbalans ....... 68
Använda bredbildsläge ...... 70
Använda toningsfunktionen ........... 72
Använda specialeffekter
– Bildeffekter ............ 75
Använda specialeffekter
– Digitala effekter ......... 76
Använda PROGRAM AE ........... 79
Manuell exponeringsinställning ........... 81
Spotljusmätare
– Flexibel spotmätare ........... 82
Manuell fokusering ............. 83
Använda spotfokusfunktionen
– Spotfokus ....... 85
Intervallinspelning ......... 86
Inspelning bildruta för bildruta
– Bildruteinspelning ............ 88
Använda sökaren ............ 89
Avanceradeuppspelningsfunktioner
Spela upp ett band med bildeffekt ......... 91
Spela upp ett band med digitala effekter ... 92
Förstora bilder somPB ZOOM ......... 93
Hitta ett avsnitt snabbt
– Nollställning av minnet ......... 95
Söka efter en inspelning beroende på titel
– Titelsökning ........... 97
Söka efter en inspelning beroende på datum
– Datumsökning ........... 99
Söka efter ett foto
– PHOTO SEARCH/PHOTO SCAN
(endast DCR-PC103E/PC104E) .......... 102
Redigering
Kopiera band ......... 105
Kopiering av utvalda avsnitt – Digitalprogramredigering
(på band) ......... 108
Spela in video eller TV-program
(endast DCR-PC104E/PC105E) .......... 120
Infoga ett avsnitt från en videobandspelare
– Infoga redigering
(endast DCR-PC104E/PC105E) .......... 123
Överdubbning av ljud ...... 125
Lägga in en titel på en kassett som harkassettminne .......... 130
Skapa egna titlar ........... 1339
Innehållsförteckning
Sätta etikett på en kassett som harkassettminne .......... 135
Radera alla data i kassettminnet ......... 137
”Memory Stick”-funktioner
(endast DCR-PC105E)
Använda ett ”Memory Stick”
– Introduktion ............. 138
Välja bildkvalitet och storlek ........ 144
Spela in stillbilder på ett ”Memory Stick”
– Minnesfotografering ............ 148 ett band som enstillbild ............ 154
Lägga en stillbild från ett ”Memory Stick”ovanpå en bild – MEMORY MIX ....... 156
Intervallfotoinspelning ............ 161
Spela in rörliga bilder på ett ”Memory Stick”
– MPEG MOVIE-inspelning ......... 163
Inspelning med självutlösare ........ett band som rörligabilder .......... 167
Spela in redigerade bilder från ett band somrörliga bilder – Digitalprogramredigering
(på ett ”Memory Stick”) ......... 169
Ändra inspelningsmapp ..........Uppspelning av minnesfoto ............ 174
Visa rörliga bilder
– MPEG MOVIE-uppspelning ............ 177
Välja en uppspelningsmapp ......... 180
Förstora en stillbilStick”
– Minnes-PB ZOOM ........... 181
Spela upp bilder kontinuerligt
– Bildspel ........ 183
Förhindra oavsiktlig radering
– Bildskydd ...... 184
Radera bilder – DELETE ........... 185
Skriva en utskriftsmarkering
– Utskriftsmarkering .......... 188
Ändra bildstorlek – Resize ............ 189
Visa bilder på en dator
Visa bilder på en dator – Introduktion ..... 190
Ansluta videokameran till en dator med en
USB-kabel (Windows-användare) ..... 195
Visa bandinspeladStreaming
(Windows-användare) ............ 209
Visa bilder som spelats in på ett ”Memory
Stick” på en dator (Windows-användare)
(endast DCR-PC105E) ............. 218
Ansluta videokameran till en dator med en
USB-kabel (Macintosh-användare)
(endast DCR-PC105E) ............. 223
Visa bilder som spelats in på ett ”Memory
Stick” på en dator (Macintosh-användare) (endast DCR-PC105E) ..... 226
Spela in bilder från en analog videoenhet tilldatorn – Signalkonvertering
(endast DCR-PC104E/PC105E) .......... 228
Kopiera bilder till DVD med VAIO .......... 230
Göra personliga inställningar påvideokameran
Ändra menyinställningarna .......... 233
Felsökning
Olika sorters problem och hur du åtgärdardem ............. 257
Teckenfönster för självdiagnos ............ 265
Varningsindikatorer .......... 266
Varningsmeddelanden ............ 267
Ytterligare information
Användbara videokassetter .......... 281
Angående ”InfoLITHIUM”
-batteriet .......... 285
Angående i.LINK ......... 288
Använda videokameran utomlands ......... 291
Underhåll och försiktighetsåtgärder ........ 292
Specifikationer ...... 300
Snabbreferens
Delar och kontroller .......... 304
Index ............ 31310
Pycc..?
C..ep?a..e
?p..ep?a ?p..a?ae..x
?p..a..e..?c?e? ............ 3
Oc....?e ?y....? ........... 6
?pa..?e py....?c..?
– ?a..c? ?a ?acce?y ...... 16
– ?a..c? ?a “Memory Stick”
(...... ..?e.. DCR-PC105E) ........ 18
........?a ? ..c..ya?a..?
?c......?a..e ?a....• Py....?c..a .... 20
?y..? 1 ........?a ?c......a
..?a..? ...... 24
?c?a....a ?a?ape....? ....a ........ 24
?ap..?a ?a?ape....? ....a ............ 25
?p..ep?a c?c...... ?a?ape....?
....a – ....p?a..? • C?c......
?a?ape....? ....a ........ 28
?c......?a..e ..?e..a?ep• C
......?e..e? • Ce..
?epe?e....? ..?a ......... 29
?y..? 2 Pe?y..p..?a pe..? ..?
?ax?a?a ....... 30
?y..? 3 ?c?a....a ?a.. ? ?pe?e.. ..... 32
?y..? 4 ?c......?a..e ce?c?p..?
?a?e.. ........ 34
?a..c? – Oc....?e ....?e..?
?a..c? ....pa?e..? ........... 37
C?e..a ..?e.... c ?a..e?
..?c?e....
– ?y....? ?a..e? ..?c?e..? .... 47
C?e..a ? ?e....e
– NightShot/Super NightShot/
Colour Slow Shutter ........ 48
?p..ep?a ?a..ce?
– ..?c? ....a/M..?a.... ..?c?/
?p?c..?p ?a..c? ........... 51
B?c?p....e?e..e – Oc....?e
....?e..?
B?c?p....e?e..e ?acce.. ....... 53
..? ....pa?e..? ..pa..?x
....?a..p..
– ?y....? ....?a..? .......... 54
?p?c..?p ?a..c? ?a ..pa?e
?e?e....pa ......... 59
?c..ep?e?c....a..?e ..epa..?c?e..?
?a..c? ?e........x ....pa?e..? ?a
“Memory Stick” .. ?pe.. ....a..?
?a..c? ?a ?acce?y ..? ?a..c? ?a
?acce?y (...... ..?e.. DCR-
PC105E) ...... 61
?a..c? ?e.......... ....pa?e..? ?a
?acce?y – ....c?e..a ?a ?acce?y
(...... ..?e.. DCR-PC103E/
PC104E) ...... 64
?a..c? .. ?a..epy ca..?a?yc?a ........... 66
Pe?y..p..?a ?a?a?ca ?e.... ?py..y? .... 68
?c......?a..e ..p....?pa....?pe..?a ....... 70
?c......?a..e ?y....? ?e..epa ........ 72
?c......?a..e c?e..a....x ..?e....
– ..?e.. ....pa?e..? ............ 75
?c......?a..e c?e..a....x ..?e....
– ..?p.... ..?e.. ........... 76
?c......?a..e ?y....?
PROGRAM AE ......... 79
Pe?y..p..?a ..c......? ?py..y? ........ 81
?c......?a..e ?y....? ..?e....?
......c....?e?pa
– ....epca....? ..?e....
......c....?e?p ........... 82
..?yc?p..?a ?py..y? .......... 83
?c......?a..e ?y....? ..?e....?
..?yca – T..e.... ..?yc ......... 85
?a..c• C ..?ep?a?a.. .......... 86
?a..c? ?a?p.. ...... ?a ?py..?
– ..?a?p..a? ?a..c? .......... 88
?c......?a..e ....?c?a?e.. ......... 89
?c..ep?e?c....a..?e ..epa..?
..c?p....e?e..?
B?c?p....e?e..e ?acce.. c ..?e....
....pa?e..? ........... 91
B?c?p....e?e..e ?acce.. c
?c......?a..e? ..?p....?
..?e..a ...... 92
..e..?e..e ....pa?e..?, ?a..ca..?x
?a ?acce?e – PB ZOOM ..?
?acce.. ...... 93
..c?p.. ..?c? ......a
– ?a.... ?y?e..? ..?e..? ......... 95
..?c? ?a..c? .. ..?py – ..?c? ..?pa .... 97
.?a.. ..... 99
..?c? .... – PHOTO SEARCH/PHOTO
SCAN (...... ..?e.. DCR-PC103E/
PC104E) ............ 102
M..?a?
?epe?a..c? ?acce.. ........... 105
?epe?a..c? ...... ?y..?x ........
– ..?p.... ....a? ?p..pa..?
(?a ?acce?e) .......... 108
?a..c? ..?e?- ..? ?e?e?p..pa.. (......
..?e.. DCR-PC104E/PC105E) ...... 120
Bc?a..a ......a c ..?e..a........a
– M..?a? ?c?a..? (...... ..?e..
DCR-PC104E/PC105E) ...... 123
Ay....epe?a..c? ........ 12511
C..ep?a..e
Ha..?e..e ..?pa ?a ?acce?y c
?acce.... ?a....? ........... 130
C..?a..e c..c..e..?x ..?p.. ............ 133
Map..p..?a ?acce.. c ?acce....
?a....? ........... 135
..a?e..e ?cex ?a..?x .. ?acce....
?a.... ...... 137
O?epa..• C “Memory Stick”
(...... ..?e.. DCR-PC105E)
?c......?a..e ?ap..
“Memory Stick” – B?e?e..e ............ 138
B..?p ?a?ec..a • Pa..epa
....pa?e..? ......... 144
?a..c? ?e.......... ....pa?e..? ?a
“Memory Stick”
– ....c?e..a ? ?a......... 148
?a..c? ....pa?e..• C ?acce.. ?a?
?e.......... ....pa?e..? ......... 154
Ha..?e..e ?e.......... ....pa?e..?,
..e..e..c? ?a “Memory Stick”, ?a
....pa?e..e – MEMORY MIX ....... 156
....c?e..a c ..?ep?a..? ...... 161
?a..c? ....y?e..c? ....pa?e..? ?a
“Memory Stick” – ?a..c? ....?a
MPEG MOVIE ........ 163
?a..c? .. ?a..epy ca..?a?yc?a ......... 165
?a..c? ....pa?e..• C ?acce.. ?a?
....y?e..c? ....pa?e..? ........... 167
?a..c? ..pe?a..?p..a..?x ....pa?e..?c ?acce.. ?a? ....y?e..c?
....pa?e..? – ..?p.... ....a?
?p..pa..? (?a “Memory Stick”) ..... 169
B..?p ?a..? ..? ?a..c? ......... 172
?p?c..?p ?e.......... ....pa?e..?
– B?c?p....e?e..e ....c...... ..
?a.... ...... 174
?p?c..?p ....y?e..c? ....pa?e..?
– B?c?p....e?e..e ....?a MPEG
MOVIE ....... 177
B..?p ?a..? ..? ..c?p....e?e..? .... 180
..e..?e..e ?e.......... ....pa?e..?,
?a..ca....? ?a “Memory Stick”
– ?y....• PB ZOOM ?a.... ......... 181
He?pep....e ..c?p....e?e..e
....pa?e..?
– ?e..?c?pa..• C?a.... ......... 183
?pe....pa?e..e c?y?a....• C..pa..?
– ?a..?a ....pa?e..? ............ 184
..a?e..e ....pa?e..? – DELETE ...... 185
?a..c? ..a?a ?e?a.. – ..a? ?e?a.. .... 188
..?e?e..e pa..epa ....pa?e..?
– ..?e?e..e pa..epa ....... 189
?p?c..?p ....pa?e..• C
......? ......?epa
?p?c..?p ....pa?e..• C ......?
......?epa – B?e?e..e .......... 190
......?e..e ..?e..a?ep? ? ......?epyc ......? ?a?e.. USB
(..? ......?a?e?e• Windows)....... 195
?p?c..?p ....pa?e..?, ?a..ca..?x ?a
?acce?e, c ......? ......?epa
– USB Streaming (..? ......?a?e?e?
Windows) ........... 209
?p?c..?p ....pa?e..?, ?a..ca..?x ?a
“Memory Stick”, c ......?
......?epa (..? ......?a?e?e?
Windows) (...... ..?e..
DCR-PC105E) ........ 218
......?e..e ..?e..a?ep? ? ......?epyc ......? ?a?e.. USB
(..? ......?a?e?e• Macintosh)
(...... ..?e.. DCR-PC105E) ...... 223
?p?c..?p ....pa?e..?, ?a..ca..?x ?a
“Memory Stick”, c ......?
......?epa (..? ......?a?e?e?
Macintosh) (...... ..?e..
DCR-PC105E) ........ 226
?ax?a? ....pa?e..• C a?a........
..?e?y....? ?pe..pa..?a..• C..?a?a
(...... ..?e..
DCR-PC104E/PC105E) ...... 228
....p..a..e ....pa?e..? ?a ..c.. DVDc ......? ......?epa cep..
VAIO .......... 230
B....?e..e ......?ya....xyc?a....? ?a ..?e..a?epe
..?e?e..e yc?a....? ?e.. .......... 233
..?c? • Yc?pa?e..e
?e?c?pa..?c?e?
T..? ?e?c?pa..?c?e? • C..c..? ?xyc?pa?e..? ............ 269
....?a..• Ca....a..?c.... ......... 277
?pe?y?pe..a..?e ....?a..p? ......... 278
?pe?y?pe..a..?e c....e..? ........... 279
........e..?a? ....p?a..?
?c....?ye..e ?acce.. ........... 281
O ?a?ape.... ....e “InfoLITHIUM” .... 285
O c?a..ap?e i.LINK ............ 288
?c......?a..e ..?e..a?ep? ?a
?pa..?e? ........... 291
....p?a..? .. yx..y ?a a..apa..? ?
?ep? ?pe..c..p....c.. ......... 292
Tex..?ec..e xapa..ep?c.... ......... 302
?pa.... c?pa......
O....a?e..e ?e?a?e? ? ?p?a..?y?pa..e..? ........... 304
A..a...... y?a?a?e............. 31412
Svenska
Snabbstartguide – Spela in på band
Ansluta nätkabeln
Använd batteriet när du filmar utomhus (sid. 24).
Mata ut kassetten
Följ anvisningarnnär kassettfacket öppnats helt och hållet i steg 2.
Obs!
Tvinga inte ner kassettfacket. Gör du det kan du orsaka funktionsstörninTryck kassettensmittparti bakåt för attsätta in kassetten. Sätt inkassetten rakt, så långtsom möjligt ikassettfacket, medfönstret uppåt.
3 Stäng kassettfacketgenom att trycka på
på kassettfacket.
När kassettfacketdragits in i kameran heltoch hållet, stänger duluckan så att den klickarpå plats.
Hur man håller videokameran
Ansluär riktatmot greppremmen.
Öppna luckan tillanslutningskontakterna.
1
2
Nätadapter (medföljer)
1 Skjut OPEN/ZEJECT i pilens riktning och
öppna sedan locket.
Snabbstartguide
3
Håll i videokameran med remmen omhandleden, och låt dina fingrar vila lättmot fingerstödet (sid. 30).
Fingerstöd13
Spela37)
Visa den inspelade filmen på LCD-skärmen (sid. 53)
Klockan är inte ställd när du köper videokameran. Om du vill ha med på lningar ställer du klin (sid. 32).
2 Håll in den lillagröna knappenoch ställ
POWER-omkopplarenpå CAMERA.
4 Tryck på START/
STOP.
Videokameranpåbörjarinspelningen.
Avbrytinspelningengenom att trycka på
START/STOP igen.
1 Ta av linsskyddet.
3 Tryck på OPENför att öppna
LCD-skärmen.
Bilden somkameran fångarin visas påskärmen.
Sökare
Stäng LCD-skärmen, dra utsökaren och sätt ögat mot
ögonmusslan.
Justera sökaren så att denpassar ditt öga (sid. 44).
1 Håll in den lillagröna knappenoch ställ POWER-omkopplaren på
PLAYER*
1)
/
VCR*
2)
.
3 Tryck på på den beröringskänsligaskärmen för att starta uppspelningen.
Obs!
Tryck lätt på den beröringskänsliga skärmensknappar med fingret, och stötta samtidigt
LCD-skärmens baksida. Tryck inte på LCD-skärmen med vassa föremål som pennor ellerliknande.
2 Tryck på på den beröringskänsligaskärmen för att spola tillbaka bandet.
Lyft intevideokameran idelarna på detsätt sombilderna visar.
Snabbstartguide
*
1)
Endast DCR-PC103E
*
2)
Endast DCR-PC104E/PC105E
Sökare LCD-skärm Batteri Blixt
LOCK
MEMORY
CAMERA
VCR
(CHG)OFF
POWER
LOCK
MEMORY
CAMERA
VCR
(CHG)OFF
POWER
LOCK
MEMORY
CAMERA
VCR
(CHG)OFF
POWER14
Sätta in ett ”Memory Stick”
Skjut in ett ”Memory Stick” så långt det går i ”Memory Stick”-facket och med märket Bvänt mot greppremmen så som bilden visar.
Mata ut ”Memory Stick” genom att trycka aktivitetslampan lyser eller blinkar
Se upp så du inte skakar eller stöter till videokameran när den läser information från ett ”Memory
Stick” eller skriver information till ”Memory Stick”. Slå heller inte av strömmen, mata inte ut
”Memory Stick” så fall kan dina bilddata skadas.
Snabbstartguide – Spela in på ”Memory
Stick” (endast DCR-PC105E)
Ansluta nätkabeln
Använd batteriet när du filmar utomhus (sid. 24).
Öppna luckan tillanslutningskontakterna.
Ansluärriktat mot greppremmen.
Nätadapter (medföljer)
Märke B
1
2
3
Snabbstartguide
Hur man håller videokameran
Håll i videokameran med remmen omhandleden, och låt dina fingrar vila lättmot fingerstödet (sid. 30).
Aktivitetslampa
Fingerstöd15
Spela in stillbilder och spara dem på ett ”Memory Stick” (sid. 148)
Visa en inspelad stillbild på LCD-skärmen (sid. 174)
1 Håll in den lilla grönaknappen och ställ POWER-omkopplaren på MEMORY.
Se till att LOCK-omkopplaren är ställd åthöger (i upplåst läge).
2 Tryck på PLAY. Den senastinspelade bilden visas.
1 Ta av linsskyddet.
Sökare
Stäng LCD-skärmen, dra utsökaren och sätt ögat mot
ögonmusslan.
Justera sökaren så att den passarditt öga (sid. 44).
3 Tryck på OPEN föratt öppna LCD-skärmen.
Bilden somkameran fångar invisas på skärmen.
2 Håll in den lilla gröna knappenoch ställ POWER-omkopplaren på
MEMORY.
Se till att LOCK-omkopplaren ärställd åt höger (i upplåst läge).
LOCK
MEMORY
CAMERA
VCR
(CHG)OFF
POWER
Klockan är inte ställd när du köper videokameran. Om du villha med information om datum och tid på lningarställer du klin (sid. 32).
LOCK
MEMORY
CAMERA
VCR
(CHG)OFF
POWER
PLAY
Snabbstartguide
Blixt
5 Tryck ned PHOTOdjupare.
Bilden som visades närdu tryckte ned PHOTOytterligare spelas in på
”Memory Stick”.
4 Tryck in PHOTO enaning.
Dsymbolen zslutar blinka och lysermed ett fast sken.
12 FINE 640
FINE 640
Lyft intevideokameran idelarna på detsätt sombilderna visar.
Sökare LCD-skärm Batteri16
Pycc..?
?pa..?e py....?c..? – ?a..c? ?a ?acce?y
..?c?e..?e..e ?p....a ..e..p....a..?
?p? ?c......?a..? ..?e..a?ep? ..e ..?e?e..? ....?y..ec? ?a?ape.... ......
(c?p. 24).
..? ....e?e..? ?acce..
B......?e y?a?a..y? ..?e ?p..e?ypy ? ....?e ?acce?y ..c?e ...., ?a? ?acce.... ..ce?
....?c..? ..?p?e?c? ? ?a?e 2.
?p..e?a..e
He ?a..?a..e c yc..?e? ?a ?acce.... ..ce?. ..? ..?e? ?p..ec.. ? ?e?c?pa..?c...
?c?a....a ?acce..
2 Ha....e ?a ?e..p
?a..e• C..p..?
?acce.., ....?
?c?a.... ee. Bc?a..?e
?acce?y .. ?p.... ?
?acce.... ..ce? ..y..pa ?a?, ....?
...... .... ..pa?e..
..epx.
3 ?a?p..?e ?acce....
..ce?, ?a?a? ?e..y
?a ?acce....
..ce?e.
..c?e ...., ?a?
?acce.... ..ce?
....?c..? ..yc..?c?
...., ?a?p..?e ?p..?y
.. ?e..?a.
?a? ?ep?a.. ..?e..a?epy
..?c?e....?e ..e?ep ?a?, ....? ?e..a v ?a ?e?
..?a ?a?pa..e?a • C..p..y pe..? ..? ?ax?a?a.
O..p..?e
?p..?y ..e...
1
2
A?a..ep ?epe?e....? ..?a
(?p..a?ae?c?)
?pa..?e py....?c..?
3
?p..ep..?a? ..?e..a?epy, ?p?cy..?epy?y ?epe• Pe?e..?, a ?a....
?c..p.... ......?e ?a y..p ..?
?a..?e? (c?p. 30).
1 ?epe......e
?epe....a?e..
OPEN/ZEJECT ?
?a?pa..e..• C?pe..? ?
..?p..?e ?p..?y.
..?p ..?
?a..?e?17
?a..c? ....pa?e..? ?a ?acce?y (c?p. 37)
....p..? ..c?p..........? ....pa?e..? ?a
..pa?e ..? (c?p. 53)
?p? ..?y..e ..?e..a?eEc.. ?e..x....? ?a..ca.. ?a?y ?
?pe.. ....pa?e..?, ?epe? ......e..e? ?a..c• Yc?a....?e ?ac? (c?p. 32).
2 ?c?a....?e
?epe....a?e..
POWER ?
....?e..e
CAMERA, ?a?a?
?a?e..?y?
?e?e?y? ....?y.
4 Ha....e ....?y
START/STOP.
B..e..a?epa
?a..e? ?a..c?.
..? ?c?a....?
?a..c? ?a....e
....?y START/
STOP e?e pa?.
1 C....?e ?p..?y ..?e....a.
3 Ha....e OPEN,
....? ..?p..?
?a?e.. ..?.
Ha ..pa?e
......c?
....pa?e..e.
B....c?a?e..
Ec.. ?a?e.. ..? ?a?p..a,
........e ....?c?a?e..,
....? ? ..y..p.
O?pe?y..py..e ..?e....
....?c?a?e.. • C....e?c....c• C.... ?pe..e? (c?p. 44).
1 ?c?a....?e
?epe....a?e..
POWER ?
....?e..e
PLAYER*
1)
/VCR*
2)
,
?a?a? ?a?e..?y?
?e?e?y? ....?y.
3 Ha....e ....?y ?a ce?c?p..?
?a?e.. ..? ?a?a?a ..c?p....e?e..?.
?p..e?a..e
?p? ?c......?a..• Ce?c?p..? ?a?e.. c?e..a
?a..?a..e ?a ...... y?pa..e..?,
?p..ep..?a? ?a?e.. ..? ?a..?a.. c
?py.? ..pa?y
..? ?c?p..? ?pe..e?a.., ?a?p..ep,py.....
2 Ha....e ....?y ?a ce?c?p..?
?a?e.. ..? ?epe....? ?e..? ?a?a?.
LOCK
MEMORY
CAMERA
VCR
(CHG)OFF
POWER
LOCK
MEMORY
CAMERA
VCR
(CHG)OFF
POWER
LOCK
MEMORY
CAMERA
VCR
(CHG)OFF
POWER
?pa..?e py....?c..?
*
1)
T....? ..?e.. DCR-PC103E
*
2)
T....? ..?e.. DCR-PC104E/PC105E
B....c?a?e.. ?a?e.. ..? ?a?ape.... .... Bc....a
He ......a..e
..?e..a?epy,y?ep..?a• Ee
?a ?ac..,
..?a?a..?e ?ap?cy..e.18
?c?a....a ?ap.. “Memory Stick”
Bc?a..?e “Memory Stick” • C..? “MeB ....?a ....
?a?pa..e?a • C..p..y pe..? ..? ?ax?a?a, ?a? ..?a?a.. ?a p?cy..e.
....? ....e.. “Memory Stick”, .... pa• C?e..a ?a....e ?a “Memory Stick”.
Ec.. ....?a..p ..pa?e..? ..p.. ..? ..?ae?
He ?p?c..e ..?e..a?epy ? ?e y?ap..?e .. ?e?, ....?y ..? ..?e..a?epa c....?ae? ?a..?ec “Memory Stick” ..? ?a..c..ae? ?a..?e ?a “Memory Stick”. He ......a..e ..?a..e, ?e
....?a..e “Memory Stick” ? ?e c..?a..e ?a?ape.... ..... B ?p......• C?y?ae ?a..?e
....pa?e..? ..?y? .... ..?pe..e...
?pa..?e py....?c..? – ?a..c? ?a “Memory
Stick” (...... ..?e.. DCR-PC105E)
O..p..?e
?p..?y ..e...
..?c?e....?e ..e?ep ?a?, ....? ?e..av ?a ?e? ..?a ?a?pa..e?a • C..p..ype..? ..? ?ax?a?a.
A?a..ep ?epe?e....? ..?a
(?p..a?ae?c?)
Me..a B
1
2
3
?pa..?e py....?c..?
?a? ?ep?a.. ..?e..a?epy
?p..ep..?a? ..?e..a?epy, ?p?cy..?epy?y ?epe• Pe?e..?, a ?a....
?c..p.... ......?e ?a y..p ..?
?a..?e? (c?p. 30).
..?c?e..?e..e ?p....a ..e..p....a..?
?p? ?c......?a..? ..?e..a?ep? ..e ..?e?e..? ....?y..ec? ?a?ape.... ......
(c?p. 24).
....?a..p
..pa?e..?
..?p ..?
?a..?e?19
?a..c? ?e........x ....pa?e..? ?a “Memory Stick” (c?p. 148)
....p..? ..c?p........?x ?e........x
....pa?e..? ?a ..pa?e ..? (c?p. 174)
1 ?c?a....?e ?epe....a?e..
POWER ? ....?e..e MEMORY,
?a?a? ?a?e..?y? ?e?e?y?
....?y.
..e..?ec?, ..? ?epe....a?e..
LOCK yc?a....e? ? ?pa..e
....?e..e (pa......p..a?).
2 Ha....e ....?y PLAY.
......c? ..c?e..ee
?a..ca..?e ....pa?e..e.
1 C....?e ?p..?y ..?e....a.
B....c?a?e..
Ec.. ?a?e.. ..? ?a?p..a,
........e ....?c?a?e.., ....? ?
..y..p.
O?pe?y..py..e ..?e....
....?c?a?e.. • C....e?c.... c?c.... ?pe..e? (c?p. 44).
3 Ha....e OPEN,
....? ..?p..?
?a?e.. ..?.
Ha ..pa?e ......c?
....pa?e..e.
2 ?c?a....?e ?epe....a?e.. POWER ?
....?e..e MEMORY, ?a?a?
?a?e..?y? ?e?e?y? ....?y.
..e..?ec?, ..? ?epe....a?e.. LOCKyc?a....e? ? ?pa..e ....?e..e
(pa......p..a?).
LOCK
MEMORY
CAMERA
VCR
(CHG)OFF
POWER
?p? ..?y..e ..?e..a?eEc..
?e..x....? ?a..ca.. ?a?y ? ?pe.. ....pa?e..?, ?epe?
......e..e? ?a..c• Yc?a....?e ?ac? (c?p. 32).
LOCK
MEMORY
CAMERA
VCR
(CHG)OFF
POWER
PLAY
?pa..?e py....?c..?
Bc....a
5 Ha....e ....?y PHOTOc....ee.
?p? ..?ee c......
?a?a..? ...... PHOTO
....pa?ae..e
....pa?e..e ?y?e?
?a..ca.. ?a “Memory
Stick”.
4 C?e..a ?a....e ....?y
PHOTO.
?a..c? ....? ?a..?a..,
....a ?e?e..?
....?a..p z
?epec?a?e? ..?a.. ?
?y?e? ..pe.. ..c.......
12 FINE 640
FINE 640
B....c?a?e.. ?a?e.. ..? ?a?ape.... ....
He ......a..e
..?e..a?epy,y?ep..?a• Ee
?a ?ac..,
..?a?a..?e ?ap?cy..e.20
— ........?a ? ..c..ya?a..? —
?c......?a..e
?a....• Py....?c..a
LOCK
MEMORY
CAMERA
VCR
(CHG)OFF
POWER
..c?py.... ? ?a.... py....?c..e
?pe..a..a?e.. ..? 3 ..?e?e?,
?epe..c?e..?x ? ?a....e ?a c?e?y..e?c?pa..?e. ?pe..e ?e? ?p?c?y.... ? ..e..?
?a....• Py....?c..a ? ..c..ya?a..?
..?e..a?ep?, ?p..ep..e ..?ep ..?e.. ?a
....e• C..p..e ..?e..a?ep?. ..?
....c?pa..? ?c....?ye?c? ..?e.. DCR-
PC105E. B ?py..x c?y?a?x ..?ep ..?e..y?a?a? ?a p?cy..ax. ?a..e-.... pa...... ?
..c..ya?a..? ?e..• Y?a?a.. ? ?e?c?e,
?a?p..ep, “...... ..?e.. DCR-PC105E”.
?p? ..e..? ?a....• Py....?c..a y....?a..e,
..? ...... • Yc?a....? ?a ..?e..a?epe
..?a?a.. ?a..a....? ?y..a...
..c?e pa..e?a “?c..ep?e?c....a..?e
..epa..• C?e..?” ....?e..? ?epe....a?e..
POWER ?y?y? ?pe?c?a..e.. c?e?y....?
..a..a...: ?c?a....?e ?epe....a?e..
POWER ? ....?e..e PLAYER
(...... ..?e.. DCR-PC103E).: ?c?a....?e ?epe....a?e..
POWER ? ....?e..e VCR
(...... ..?e.. DCR-PC104E/
PC105E).: ?c?a....?e ?epe....a?e..
POWER ? ....?e..e
CAMERA.: ?c?a....?e ?epe....a?e..
POWER ? ....?e..e
MEMORY
(...... ..?e.. DCR-PC105E).
?p? ......e..? ..epa..? ?a ..?e..a?epe
....• Yc..?a.. ..y....• C..?a?,
....?ep..a.... ......e..e ..epa..?.
— Komma igång —
Hur du använderbruksanvisningen
Instruktionerna i den här bruksanvisningen avserde 3 modeller som räknas upp i tabellen på nästasida. Innan du börjar läsa bruksanvisningen ochanvända videokameran, bör du först kontrolleravideokamerans modellnummer på kameransundersida. DCR-PC105E är den modell somanvänds i illustrationerna. I annat fall angesmodellnamnet bredvid illustrationen. Om detfinns några skillnader i användning mellan deolika modellerna, anges det klart och tydligt itexten, t.ex. ”endast DCR-PC105E”.
Knappar och inställningar för videokameranvisas med stora bokstäver (versaler).
I avsnitten från ”Avanceradeinspelningsfunktioner” och framåt visas
POWER-omkopplarens läge med ikonernanedan.: Ställ POWER-omkopplaren iläget PLAYER.
(Endast DCR-PC103E): Ställ POWER-omkopplaren på
VCR.
(Endast DCR-PC104E/PC105E): Ställ POWER-omkopplaren på
CAMERA.: Ställ POWER-omkopplaren på
MEMORY.
(Endast DCR-PC105E)
När du utfört en funktion bekräftas den med enljudsignal.21
Komma igång ........?a ? ..c..ya?a..?
?c......?a..e ?a....?py....?c..a
*
1)
..? ..?e.. c? ..a..• MEMORY ?a
?epe....a?e?e POWER ....?
?c......?a.. ?y....? “Memory Stick”.
..?p....e c?e?e..? ?p..e?e.. ?ac?p. 138.
*
2)
M..e.. c? ..a..• VCR ?a ?epe....a?e?e
POWER ..?y? ?a..c..a.. ....pa?e..• C
?py.... ..?py..?a..?, ?a?p..ep,
..?e..a........a. M..e.. DCR-PC103E
..ee? ..a• PLAYER ?a ?epe....a?e?e
POWER.
*
3)
T....? ..x..
?p..e?a..e .. ?acce....
?a....
B..e..a?epa pa..?ae? ? ..p?a?e DV. B?
..?e?e ?c......?a.. ..? ..?e..a?ep?
...... ?acce.. mini DV. Pe..?e..ye?c?
?c......?a.. ?acce?y c ?acce.... ?a....?
.
Ha ?acce?ax c ?acce.... ?a....? ..ee?c?
..a? (?acce..a? ?a....).
DCR-PC 103E 104E 105E
Inbyggd blixt/
Bc?p?e..a? ?c....a
—— z
MEMORY-märke*
1)
(på POWER-omkopplaren)/
..a• MEMORY*
1)
(?a ?epe....a?e?e POWER)
—— z
VCR-märke*
2)
(på POWER-omkopplaren)/
..a• VCR*
2)
(?a ?epe....a?e?e POWER)
— zz
AUDIO/VIDEO-kontakt/
..e..• AUDIO/VIDEO
z*
3)zz
DV-kontakt/
..?ep?e?c DV
z*
3)zz
Hur du använder bruksanvisningenz Medföljer/..ee?c?
— Medföljer ej/O?cy?c..ye?
*
1)
Modellen som har ordet MEMORY på
POWER-omkopplaren har funktioner för
”Memory Stick”.
Se sidan 138 för mer information.
*
2)
Modellerna som har ordet VCR på POWER-omkopplaren kan spela in bilder från annanutrustning som exempelvifinns ordet PLAYER på POWER-omkopplaren.
*
3)
Endast utgång
Obs! Vid användning avkassettminne
Videokameran arbetar med DV-formatet. Du kanbara använda mini-DV-kassetter i videokameran.
Vi rekommenderar att du använder en kassettmed kassettminne .
Kassetter med kassettminne har märket
(Cassette Memory).
Vad som skiljer de olika modellerna åt/T..• Pa......22
C?c?e.. ..e....? ?e?e..?e..?
B pa......x c?pa?ax • Pe....ax
?c....?y..c• Pa..?e c?c?e.. ..e....?
?e?e..?e..?. ..? ?p?c..?pa Ba..x ?a..ce?
?a ..pa?e ?e?e....pa ?e..x....?
?c......?a.. ?e?e....p c?c?e.. PAL.
?pe..c?epe?e..e .. a..?pc..?
?pa?e (...... ..?e..
DCR-PC104E/PC105E)
Te?e........e ?p..pa..?, ..........,
..?e..acce.. ? ?py..e ?a?ep?a.. ..?y? ....
?a..?e.. a..?pc..? ?pa..?.
Heca......?p..a..a? ?a..c? ?a..x
?a?ep?a..? ..?e? ?p....?pe.... ?a..?a? ..a..?pc..? ?pa?e.
?p..e?a..? .. ......?e..? ?
?py..• A..apa?ype
?p? ......?e..? ..?e..a?ep? ? ?py..?
..?e?a..apa?ype ..? ......?epy c
?c......?a..e? ?a?e?e• USB ..• I.LINK
..pa..?e ....a..e ?a c....e?c..?epa..e..? ? ..e...
Ec.. ?p......? ......e yc..?e ?p?
......?e..?, ..e..? ..?e? ....
..?pe..e.., ..? ?p..e?e? ? ?e?c?pa..?c..
..?e..a?ep?.
Mep? ?pe..c..p....c.. ?p?yx..e ?a ..?e..a?ep..
O..e.... ? ..pa? ..?/....?c?a?e..
(...... ?a ....?pye..x ..?e..x)
• ..pa? ..? ? ....?c?a?e.. ........e..c ?c......?a..e? ..c........?
?ex......?, ? ..?ee 99,99% ..?e?pa..?a.. ? ..?e...... ?c....?y..? ....?c?a?e?e
..?y? ..c...... ........c? ?ep..e ..?
?p..e ..e..?e ....? (?e..e, ?pac..e,c..?e ..? ?e?e..e). ....?e..e ..?x
..?e? ...... c..?a.. c
?p......c..e.... ?p..ecc.., ? ..?
...... ..pa..? ?e ...... ?a ?a..c?.
Om färgsystem för TV
Olika länder/områden och regioner har olika
TV-färgsystem. Vill du titta på inspelningarna påen TV bePAL-systemet.
Information om upphovsrätt
(endast DCR-PC104E/PC105E)
TV-program, filmer, videoband m.m. kan varaupphovsrättsskyddade.
Otillåten inspelning av sådant material kan stridamot upphovsrättslagarna.
Obs! Vid anslutning av annanutrustning
Kontrollera hur anslutningskontakten ser ut närdu ansluter din videokamera till annanvideoutrustning, eller till en dator med hjälp aven USB-kabel eller i.LINK-kabel.
Om du sätter in kontakten alltför hårdhänt kananslutningen skadas, vilket kan göra attvideokameran slutar fungera.
Att tänka på vid skötsel avvideokameran
Objektiv och LCD-skärm/sökare (påmodeller som har utrustningen)
•LCD-skärmen och sökaren är tillverkade medmycket hög precision - över 99,99 % avbildpunkterna är aktiva. Trots det kan detförekomma små svarta och/eller ljusapunkter (vita, röda, blå eller gröna) somkonstant syns på LCD-skärmen eller isökaren. Dessa punkter uppkommer vidtillverkningen och går inte att undvika helt.
De påverkar inte inspelningen på något sätt.
?c......?a..e ?a....?py....?c..a Hur du använder bruksanvisningen23
Komma igång ........?a ? ..c..ya?a..?
• He ....ep?a..e ..?e..a?epy ....e?c....
..a... ?pe..xpa....e ..?e..a?epy ..
....? ? ..pc..? .....
B?a?a ..?e? ?p..ec.. ? ?e..?a..a? ?pa..?e ..?e..a?ep?. ....?a ?e?c?pa..?c..yc?pa.... ?e........ [a].
• H....?a ?e ?c?a....?e ..?e..a?epy ?
?ec?ax, ..e ?e..epa?ypa ......ae?c? ..?e
60°C, ?a?p..ep, • A........e,
?p..ap..?a.... • C..?e.... ?ec?e, ..?
..? ....e?c..?e? ?p..?x c..?e..?x ?y?e?
[b].
• ?y..?e ....a?e...., ....a ?c?a..?e?e
?a?epy ...... ..?a ..? ..e ..?e?e..?.
B..?e?c..?e ?p....• C..?e....• C?e?a ?a
..pa? ..?, ....?c?a?e.. ..? ..?e.... ?
?e?e..e ....e...... ?pe?e.. ..?e?
?p..ec.. ? ?x ?e?c?pa..?c.. [c].
• He ?a....?e ..?e....?e? ?p..ec.. ? ?e?c?pa..?c..
..?e..a?ep?. B........e c?e..y c....a ?yc....?x ...... ?c?e?e..?c.., ?a?p..ep,
?p? ?a?a?e c....a [d].
•Låt inte videokameran bli våt. Hållvideokameran borta från regn och havsvatten.
Om videokameran blir våt kan den slutafungera. Ibland kan felet inte repareras [a].
•Utsätt aldrig videokameran för temperaturer
över 60 °C, till exempel i en bil som stårparkerad i solsken, eller i direkt solljus [b].
•Tänk dig för innan du lämnar kameran inärheten av ett fönster eller lägger den ifrån sökaren ellerobjektivet utsätts för direkt solljus under enlängre tid kan det leda till funktionsstörningar
[c].
•Filma aldrig direkt mot solen. Det kan leda tillfunktionsstörnsolenbör du bara göra det när t.ex. i skymningen när solen håller påatt gå ned [d].
?c......?a..e ?a....?py....?c..a Hur du använder bruksanvisningen
[a]
[b]
[c] [d]24
?c?a....a ?a?ape....? ....a
?p? ?a?e?e ?a?ape....? ....a ....a?e....yc?a....?e ?epe....a?e.. POWER ?
....?e..e OFF (CHG).
(1) ?p? ?epe?e?e..• P..a..a c....?
?a?ape....? ....a BATT ? ?a?pa..e..?c?pe..? 1 c....?e ?p..?y ?a?ape..?x
....a.... ? ?a?pa..e..• C?pe..? 2.
(2) C......e ?a?ape.... .... .... ..
?e..?a.
..• C....? ?a?ape....? ....a
?epe?ec..• P..a..• C....? ?a?ape....?
....a BATT, c....?e ?a?ape.... .....
Sätta i batteriet
Försäkra dig om att du ställer POWER-omkopplaren på OFF (CHG) när du byter batteri.
(1) Skjut BATT-spaken (batteri) i pilens riktning
1 och skjut samtidigt batterilocket i pilensriktning 2.
(2) Skjut ned batteriet tills det klickar på plats.
Ta bort batteriet
Ta ut batteriet samtidigt som du skjuter BATT-spaken (batteri).
?y..? 1 ........?a
?c......a ..?a..?
Steg 1 Förberedaströmkällan
1
BATT-spak (för att lossa batteriet)/
P..a..• C....? ?a?ape....? ....a BATT
2
1
225
Komma igång ........?a ? ..c..ya?a..?
?y..? 1 ........?a ?c......a
..?a..?
2
3
1
5
LOCK
MEMORY
CAMERA
VCR
(CHG)OFF
POWER
Uppladdning av batteriet
Batteriet är klart att användas när du har laddatupp det.
Videokameran fungerar bara med
”InfoLITHIUM”-batterier (M-serien).
Mer information om ”InfoLITHIUM”-batterierhittar du på sid. 285.
(1) Sätt in batteriet i videokameran.
(2) Anslut nätadaptern som följde medvideokameran till anslutningskontapå kontakten till kameran
är riktat mot greppremmen.
(3) Anslut nätkabeln till nätadaptern.
(4) Anslut nätkabeln till ett vägguttag.
(5) Ställ POWER-omkopplaren på OFF (CHG).
Laddningslampan CHARGE tänds näruppladdningen börjar. När laddningen är klarsläcks laddningslampan CHARGE
(videokameran är då fullt uppladdad).
När batteriet är färdigladdat
Koppla bort nätadaptern från DC IN-anslutningen på videokameran.
Steg 1 Förbereda strömkällan
?ap..?a ?a?ape....? ....a
?c....?y..e ?a?ape.... .... ..?
..?e..a?ep? ..c?e e.. ?ap.....
B..e..a?epa pa..?ae? ...... c ?a?ape....
...... “InfoLITHIUM” (cep.. M).
..?p....e c?e?e..? ? ?a?ape.... ....e
“InfoLITHIUM” ?p..e?e.. ?a c?p. 285.
(1) ?c?a....?e ?a?ape.... .... ?a
..?e..a?epy.
(2) ..?c?e....?e a?a..ep ?epe?e....? ..?a,
?p..a?ae..? ? ..?e..a?epe, ? ..e..y DC
IN ..?e..a?ep? ?a?, ....? ?e..a v ?a
..e?epe ..c........ ..?a ..?a
?a?pa..e?a • C..p..y pe..? ..? ?ax?a?a.
(3) ..?c?e....?e ?p.... ..e..p....a..? ?a?a..epy ?epe?e....? ..?a.
(4) ..?c?e....?e ?p.... ..e..p....a..? ?ce?e..• P..e..e.
(5) ?c?a....?e ?epe....a?e.. POWER ?
....?e..e OFF (CHG).
....a ?a..e?c? ?ap..?a, ?a..p..c?
....?a..p CHARGE. ..c?e ....?a..?
?ap.... ....?a..p CHARGE ..?ac?e?
(....a? ?ap..?a).
..c?e ?ap.... ?a?ape....? ....a
O?c?e....?e a?a..ep ?epe?e....? ..?a ..
..e..a DC IN ?a ..?e..a?epe.
Laddningslampan CHARGE/
....?a..p CHARGE26
?p..e?a..?
• He ..?yc?a..e c..p..?c..?e..?
?e?a....ec..x ?pe..e..• C
?e?a....ec.... ?ac.... ..e?epa
..c........ ..?a a?a..epa ?epe?e....?
..?a. ..? ..?e? ?p..ec.. ? ..p....?y
?a..?a..? ? ..?pe..e..• A?a..epa
?epe?e....? ..?a.
• ?p• Yc?a....e ?a ..?e..a?epy ?a?ape....?
....a NP-FM91/QM91/QM91D ..?e..a?epa
?y?e? ?eyc......a, ec.. ........ ee ?ac..? ? ?.?.
?p? ?c......?a..• A?a..epa ?epe?e....?
..?a
Pa..ec..?e a?a..ep ?epe?e....? ..?a p....c ce?e..• P..e..... Ec.. ?p? ?c......?a..?a?a..epa ?epe?e....? ..?a ......?y? ?a..e-
.... ?p..?e.. c .... yc?p..c...., ....?e
....y .. ce?e..• P..e..? ?a? ....? ..c?pee
..? ......e..? ..?a..?.
B? ?pe.. ?ap.... ?a?ape....? ....a
....?a..p CHARGE ?y?e? ..?a.. ?c?e?y..?x c?y?a?x:– ?a?ape.... .... yc?a....e? ?e?pa......;
– ?e?c?pa..?c.. ?a?ape....? ....a.
?PE?OCTEPE?EH?E
A..apa? ?e ......ae?c? .. ?c......a
?epe?e....? ..?a (..e..p?ce..) .. ?ex ..p,
..?a .. ....?e? • Ce?e?y• P..e..y, ?a?eec.. ca• A..apa? ......e?.
?p......?e....e ?pe.. ? ..?y?ax ..?
?ap.... ....?c..• Pa?p..e....?
?a?ape....? ....a ?p? 25°C.
Bpe.. ?ap.... ..?e• Y?e......c?, ec..
?e..epa?ypa ?a?ape....? ....a ..e..
..c..a? ..? ....a? ? ?a..c..?c.. ..
?e..epa?yp? ..py?a..e• Cpe...
Obs!
•Se till att inga metallföremål kommer i kontaktmed metalldelarna i nätadapterns DC-kontakt
(den kontakt som ska sättas in i videokameran).
Det kan leda till kortslutning och skadanätadaptern.
•Din videokamera kommer att bli mindre stadigom du ställer den på ett bord eller liknande, närbatteriet NP-FM91/QM91/QM91D sitter i.
När du använder nätadaptern
Placera nätadaptern i närheten av ett vägguttag.
Om det uppstår något problem medan duanvänder nätadaptern bör du så snabbt sommöjligt bryta strömmen genom att dra urkontakten ur vägguttaget.
Batteriladdningslampan CHARGE kan blinkaunder laddningen, vilket kan bero på något avföljande:– Du har inte satt i batteriet på rätt sätt.
– Det är fel på batteriet.
SE UPP!
Tänk på att även om du har stängt avvideokameran så är den fortfarande ansluten tillnätspänningen, så länge som den är ansluten tillnätadaptern och adaptern är kopplad tillnätspänningen.
Uppladdningstid/Bpe.. ?ap....
Ungefärlig uppladdningstid i minuter för etttomt batteri vid 25°C.
Laddningstiden kan öka om du laddar batterietdär det är extremt varmt eller kallt.
?y..? 1 ........?a ?c......a
..?a..?
Batteri/?a?ape.... .... Fullt uppladdat/....a? ?ap..?a
NP-FM30 (medföljer/?p..a?ae?c?) 145
NP-FM50 150
NP-FM70 240
NP-QM71/QM71D 260
NP-FM91/QM91/QM91D 360
Steg 1 Förbereda strömkällan27
Komma igång ........?a ? ..c..ya?a..?
Ungefärligt antal minuter med fullständigtuppladdat batteri
* Ungefärlig inspelningstid när du ofta använderfunktioner som start/stopp, zoomning och närdu slår på/av strömmen. Batteriets verkligaanvändningstid kan vara kortare.
?p......?e....e ?pe.. ? ..?y?ax ?p?
?c......?a..? ....?c..? ?ap..e....?
?a?ape....? ....a
* ?p......?e....e ?pe.. ?a..c• C
?e....?pa.... ?yc..?/?c?a...... ?a..c?,
?pa?c..?a..e? ? ....?e..e?/
......e..e? ..?a..?. ?a....ec..• Cp..c?y..? ?a?ape....? ....a ..?e? ....
..p..e.
?y..? 1 ........?a ?c......a
..?a..?
Oavbruten/ Typiskt*/ Oavbruten/ Typiskt*/O avbruten/ Typiskt*/
He?pep..?a• T....?a?* He?pep..?a• T....?a?* He?pep..?a• T....?a?*
NP-FM30 100 55 80 45 95 50
(medföljer/?p..a?ae?c?)
NP-FM50 160 90 135 75 155 90
NP-FM70 335 195 275 160 320 190
NP-QM71/QM71D 390 225 325 190 375 220
NP-FM91/QM91/ 585 345 490 285 565 330
QM91D
Inspelning med LCD-skärm/
?a..c• C ......? ..pa?a ..• Inspelning med sökare/
?a..c• C ......?
....?c?a?e..
?p......?e....e ?pe.. ? ..?y?ax ?p?
?c......?a..? ....?c..? ?ap..e....?
?a?ape....? ....a
?p..e?a..e
?p......?e....e ?pe.. ?a..c? ?
?e?pep...... ..c?p....e?e..? ?p? 25°C.
?p? ?c......?a..? ..?e..a?ep? • X......xyc....?x cp.. c?y..? ?a?ape....? ....ac..pa?ae?c?.
Batteri/
?a?ape....
....
Bakgrundsbelysning på/
?a.... ..?c?e..a
....?e?a
Bakgrundsbelysning av/
?a.... ..?c?e..a
......e?a
Inspelningstid/Bpe.. ?a..c?
Ungefärligt antal minuter med fullständigtuppladdat batteri
Obs!
Ungefärlig inspelningstid och oavbrutenuppspelningstid vid 25 °C. Batteriets livslängdförkortas om du använder videokameran där det
är kallt.
Steg 1 Förbereda strömkällan
Batteri/
?a?ape.... ....
NP-FM30 (medföljer/?p..a?ae?c?) 110 135
NP-FM50 180 220
NP-FM70 370 450
NP-QM71/QM71D 430 530
NP-FM91/QM91/QM91D 645 785
Uppspelningstid när LCD-skärmen är stängd/
Bpe.. ..c?p....e?e..? ?p?
?a?p.... ..pa?e ..?
Uppspelningstid på LCD-skärmen/
Bpe.. ..c?p....e?e..? ?a
..pa?e ..?
Uppspelningstid/Bpe.. ..c?p....e?e..?28
Kontroll av batteriets tillstånd
– Batteriinformation
(1) Ställ POWER-omkopplaren på OFF (CHG).öppna LCD-skärmen.INFO.
Batteriets laddningsnivå (procent återståendebatteritid) och återstående batteritid visasunder cirka 7 sekunder när du använder
LCD-skärmen eller sökaren.
Om du fortsätter trycka på DISPLAY/BATT
INFO visas indikatorerna cirka 20 sekunder.
Den tid som visas är det tillgängligautrymmet för inspelning när LCD
BACKLIGHT-omkopplaren för skärmensbakgrundsbelysning är ställd på ON.
Obs!
Om BATTERY INFO inte visas kan det bero pånågot av följande:– Du har inte satt i batteriet.
– Det är fel på batteriet.
– Batteriet är helt urladdat.
Batteriinformation
Den siffra som visas som batteriinformation
(Battery Info) är den ungefärligainspelningstiden.
Medan den återstående batteritiden beräknas
”CALCULATING BATTERY INFO ...” visas.
?y..? 1 ........?a ?c......a
..?a..?
?p..ep?a c?c...... ?a?ape....?
....a – ....p?a..? ?c?c...... ?a?ape....? ....a
(1) ?c?a....?e ?epe....a?e.. POWER ?
....?e..e OFF (CHG).
(2) Ha....e OPEN, ....? ..?p..? ?a?e..
..?.
(3) Ha....e ....?y DISPLAY/BATT INFO.
?p..e.. ?ap.... ?a?ape....? ....a
(..a?e..e ? ?p..e..ax, c....e?c..y..ee
?c?a..e?yc? ?pe?e.. pa....) ?
?c?a..eec? ?pe.. pa.... ?a?ape....?
....a ....pa?ae?c? ?a ..pa?e ..? ..? ?
....?c?a?e?e ....? 7 ce?y...
Ec.. y?ep..?a.. ....?y DISPLAY/BATT
INFO ?a?a..?, ....?a..p? ?y?y?
....pa?a..c? ? ?e?e..e ....? 20 ce?y...
Ec.. ?epe....a?e.. LCD BACKLIGHTyc?a....e? ? ....?e..e ON, .. ?y?e?
....pa?a..c? ?c?a..eec? ?pe.. ?a..c?.
?p..e?a..e
....?a..p BATTERY INFO ..?e? ?e
....pa?a..c? • C?e?y..?x c?y?a?x.
– ?a?ape.... .... ?e yc?a....e?.
– He?c?pa..?c.. ?a?ape....? ....a.
– ?a?ape.... .... ....?c..• Pa?p..e?.
....p?a..? • C?c...... ?a?ape....?
....a
..c.., ....pa?a..ee ?c?a..eec? ?pe..pa.... ?a?ape....? ....a, c....e?c..ye?
?p......?e....?y ?pe?e.. ?a..c?.
B? ?pe.. pac?e?a ?c?a..e..c? ?pe?e..pa.... ?a?ape....? ....a
O..?pa?ae?c? ?a..?c? “CALCULATING
BATTERY INFO ...”.
DISPLAY/
BATT INFO
BATTERY INFO
BATTERY CHARGE LEVEL
REC TIME AVAILABLE
LCD SCREEN
VIEWFINDER::64
80minmin
0% 50% 100%
BATTERY INFO
BATTERY CHARGE LEVEL
REC TIME AVAILABLE
LCD SCREEN
VIEWFINDER::80
100minmin
0% 50% 100%
3
Under laddning/
B? ?pe.. ?ap....
Helt uppladdat/
....a? ?ap..?a
Steg 1 Förbereda strömkällan29
Komma igång ........?a ? ..c..ya?a..?
?y..? 1 ........?a ?c......a
..?a..• Steg 1 Förbereda strömkällan
Använda videokameran medanden är ansluten till nätspänning
Anslut nätadaptern på samma sätt som när duladdar batteriet (sid. 25).
Ansluta till ett vägguttag
•Nätadaptern kan driva videokameran från ettvägguttag även när batteriet sitter i kameran.
•DC IN-anslutningen har prioritet somströmkälla. Det innebär att batteriet ärbortkopplat från kameran så länge nätkabeln ärkopplad till DC IN-anslutningen (oavsett omnätkabeln är ansluten till ett vägguttag eller ej).
?c......?a..e ..?e..a?ep• C
......?e..e? • Ce..
?epe?e....? ..?a
..?c?e....?e a?a..ep ?epe?e....? ..?a ?a?
?e, ?a? ?p? ?ap..?e ?a?ape....? ....a
(c?p. 25).
..?c?e..?e..e • Ce?e..• P..e..e
• A?a..ep ?epe?e....? ..?a ..?e? ..?a?a..
..?a..e .. ce?e..• P..e..? ?a?e ? ..?c?y?ae, ec.. ?a?ape.... .... ?p..pe..e? ?
..?e..a?epe.
• ..e..• DC IN ..?a?ae? “?p..p..e..?
?c......a”. ..? ..?a?ae?, ..? ..?a..e ..
?a?ape....? ....a ?e ..?ae?c?, ..?a
?p.... ..e..p....a..? ..?c?e..?e? ?
..e..y DC IN, ?a?e ec.. ?p....
..e..p....a..? ?e ....?e? • Ce?e?y?p..e..y.30
?y..? 2 Pe?y..p..?ape..? ..? ?ax?a?a
Steg 2 Justeragreppremmen
Den grepprem som medföljer din videokamerakan användas som en vanlig grepprem eller somen handledsrem.
Använda den som grepprem
Stick handen genom greppremmen.
Dra åt greppremmen ordentligt.
Om greppremmen hänger ut för långt kan dustoppa in den i handskyddet.
Använda greppremmen som enhandledsrem
(1) Öppna handskyddet. Ta loss remmen frånspännet och dra ut remmen frånhandskyddet.
(2) Droch för in bältetgenom spännet igebältesjusteraren och stänghandkudden.
Obs!
•Håll i videokameran med remmen omhandleden, och låt dina fingrar vila lätt motfingerstödet.
•Handskyddet kan tas bort från remmen.
2
1
3
4
Pe?e.. ..? ?ax?a?a, ?p..a?ae..? ? ....
..?e..a?epe, ....? ?c......?a.. ?a?
......? ..?c ..• Pe?e..?.
?c......?a..e ? ?a?ec..epe..? ..? ?ax?a?a
?p?cy..?e py?y ?epe• Pe?e.. ..? ?ax?a?a.
Ha?e..? ?p..pe..?e pe?e.. ..? ?ax?a?a.
Ec.. pe?e.. ..? ?ax?a?a c...... ......?,
?a?pa..?e e.. ? ..?y?e..y ..• Py...
?c......?a..e pe..? ..?
?ax?a?a ? ?a?ec..e pe?e..a
(1) O..p..?e ..?y?e..y ..• Py... O..e..?epe?e..? .. ?ac?e..? ? ..?a..?e e.. ..
..?y?e..? ..• Py...
(2) B......e pe?e..? .. ....?a ? ?p..yc..?epe?e..• C..?a ?epe? ?ac?e..y.
(3) ?p..yc..?e pe?e..? ?epe• Pe?y....p
....• Pe..?, ?a?e? ?a?p..?e ..?y?e..y
..• Py...
?p..e?a..?
• ?p..ep..?a? ..?e..a?epy, ?p?cy..?e py?y
?epe• Pe?e..?, a ?a.... ?c..p....
......?e ?a y..p ..? ?a..?e?.
• ..?y?e..y ..• Py.. ....• C.... cpe?e..a.
Fingerstöd/
..?p ..? ?a..?e?
Remmar och liknande som finns i handeln kanfästas på denna ring./
? ....y ....?y ....? ?p..pe.... ?ax?a.. ?
?.?., ..e..?ec? ? ?p..a?e.31
Komma igång ........?a ? ..c..ya?a..?
?y..? 2 Pe?y..p..?a pe..? ..?
?ax?a?a Steg 2 Justera greppremmen
1
2
3
Handkudde/
..?y?e..a ..• Py..
Bältesjusterar/
Pe?y....p ....• Pe..?
Greppremsring/
...... ..• Pe?e..a32
?y..? 3 ?c?a....a
?a.. ? ?pe?e..
?p? ?ep..? ?c......?a..? ..?e..a?ep?
........e yc?a....y ?a.. ? ?pe?e... ..?a
?e ?y?e? ......e?a yc?a....a ?a.. ?
?pe?e.., ?a.... pa? ?p? ?epe..?e
?epe....a?e.. POWER ? ....?e..e
CAMERA ..• MEMORY (...... ..?e.. DCR-
PC105E) ?y?e? ....pa?a..c? ....?a..?
“CLOCK SET”.
Ec.. ?e yc?a....e.. ?a?a ? ?pe.., .. ?
?a?ec..e ..?a ?a..?x ?a ?acce?y ..?
“Memory Stick” (...... ..?e.. DCR-PC105E)
?y?e? ?a..c..a..c? ....?a..? “-- -- ----” ?
“--:--:--”.
Ec.. ..?e..a?epa ?e ?c......?a?ac? ....?
3 ?ec..e?, yc?a....? ?a.. ? ?pe?e.. ..?y?
?c?e..y.. (......c? ?ep....?), ..c....?y
?c?p?e..a• A..y?y....p?a? ?a?ape..a,yc?a....e..a? ? ..?e..a?epe, pa?p....c?
(c?p. 295). B .... c?y?ae ?ap....e
?c?p?e..y• A..y?y....p?y? ?a?ape..y ?yc?a....?e ..?, ?ec.., ?e.., ?ac ? ..?y...
(1) ?c?a....?e ?epe....a?e.. POWER ?
....?e..e CAMERA ..• MEMORY (......
..?e.. DCR-PC105E).
(2) Ha....e OPEN, ....? ..?p..? ?a?e..
..?.
(3) Ha....e FN (?y....?) ..? ....pa?e..?
....?a..• PAGE1 (c?p. 34).
(4) Ha....e ....?y MENU ..? ....pa?e..?
?e...
(5) Ha....e r/R ..? ....pa , ?a?e?
?a....e EXEC.
(6) Ha....e r/R ..? ....pa CLOCK SET,
?a?e? ?a....e EXEC.
(7) Ha....e r/R ..? ....pa ?y....? ..?a,
?a?e? ?a....e EXEC.
(8) ?c?a....?e ?ec.., ?e.. ? ?ac c ......?
?p..e?yp?, ..?ca.... ? ?y..?e 7.
(9) Ha....e r/R ..• Yc?a....? ..?y?, ?a?e?
?a....e EXEC ? ..?e.. ?epe?a.. c..?a?a
......? ?pe?e... ?ac? ?a..y• Pa..?a...
Steg 3 Ställa in datumoch tid
Innan du använder videokameran för förstagången bör du ställa in datum och tid. Indikatorn
”CLOCK SET” visas varje gång du ställer in
POWER-omkopplaren på CAMERA eller
MEMORY (endast DCR-PC105E), såvida du inteställer in datum oin datum och tid spelasinformationen ”-- -- ----” och ”--:--:--” in påbandet eller på ett ”Memory Stick” (endast DCR-
PC105E) som datakod.
Om du inte använder videokameran under cirka
3 månader kan datum- och tidsinställningarnaförsvinna (streck kan visas i stället), eftersom detinbyggda uppladdningsbara batteriet ivideokameran laddas ur (sförst ladda batteriet och därefter ställa in år,månad, dag, timme och minut.
(1) Ställ POWER-omkopplaren på CAMERA eller
MEMORY (endast DCR-PC105E).öppna LCD-skärmen.
(3) Tryck på FN (Function) för att visa PAGE1
(sid. 34).
(4) Visa menyn genom att trycka på MENU.
(5) Tryck på r/R för att välja , och tryck sedanpå EXEC.
(6) Tryck på r/R för att välja CLOCK SET, ochtryck sedan på EXEC.
(7) Tryck på r/R för att välja önskat år, och trycksedan på EXEC.
(8) Ange månad, dag och timme på samma sättsom i steg 7.
(9) Tryck på r/R för att ställa in minuterna, ochtryck sedan på EXEC vid tidssignalen.
Klockan aktiveras.33
Komma igång ........?a ? ..c..ya?a..?
3
FN
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
LANGUAGE
DEMO MODE
EXIT
RET. EXEC
––:––:––
5
9
6
7 8
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
LANGUAGE
DEMO MODE
EXIT
RET. EXEC
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
LANGUAGE
DEMO MODE
EXIT
RET. EXEC
2003 1 1
0 00 17 00
17 30
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
LANGUAGE
DEMO MODE
EXIT
RET. EXEC
2003 7 4
2003 7 4
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
LANGUAGE
DEMO MODE
EXIT
RET. EXEC
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
LANGUAGE
DEMO MODE
EXIT
RET. EXEC
472003
17:30:20
2003 1 1
0 00
..? ....pa?a • FN (?y....?)
Ha....e EXIT.
?p..e?a..e .. ....?a..py ?pe?e..
Bc?p?e..?e ?ac? .... ..?e..a?ep?pa..?a.. ? 24-?ac.... pe..?e.
Steg 3 Ställa in datum och tid
Återgå till FN (Function)
Tryck på EXIT.
Om tidindikatorn
Den interna klockan i videokameran använder
24-timmarssystemet.
?y..? 3 ?c?a....a ?a.. ?
?pe?e..34
?y..? 4 ?c......?a..ece?c?p..? ?a?e..
Steg 4 Använda denberöringskänsliga skärmen
2 1
3
SPOT
METER
MENU
SPOT
FOCUS
FADER END
SCH
EXPO-
SURE
PAGE2 PAGE3 EXIT PAGE1
När POWER-omkopplaren är ställdpå CAMERA/
Ec.. ?epe....a?e.. POWERyc?a....e? ? ....?e..e CAMERA
Ha ..pa?e ..? ..?e..a?ep? ..e..c?
...... y?pa..e..?.
?p..?c..?ec? ? ..pa?y ..? ?e..cpe?c..e..?
?a..?e? ..• Y?pa..e..? ?a.... ?y....e?.
(1) ?c?a....?e ?epe....a?e.. POWER ?
....?e..e CAMERA ..? ?a..c?, ?
....?e..e PLAYER*
1)
/VCR*
2)
..?
..c?p....e?e..? ..? ? ....?e..e
MEMORY*
3)
..? ?c......?a..? “Memory
Stick”.
(2) Ha....e OPEN, ....? ..?p..? ?a?e..
..?.
(3) Ha....e FN. ...... y?pa..e..? ..?
PAGE1 ....pa?a..c? ?a ..pa?e ..?.
Ec.. ....?a..• FN c?e..a ?p..?c..?ec? ? ..pa?y ..?,
....? ..a ......ac?. M.... y?pa....?
..c..ee• C ......? ...... DISPLAY/
BATT INFO ?a ..?e..a?epe.
(4) Ha....e PAGE2/PAGE3 ..? ....pa?e..?
PAGE2/PAGE3. ...... y?pa..e..• PAGE2/
PAGE3 ....pa?a..c? ?a ..pa?e ..?.
(5) Ha....e ?y.... ..e?e.. y?pa..e..?. C?.c....e?c..y..?e c?pa.... ....?py....?c..a ..? ?a.... ?y....?.
*
1)
T....? ..?e.. DCR-PC103E
*
2)
T....? ..?e.. DCR-PC104E/PC105E
*
3)
T....? ..?e.. DCR-PC105E
DISPLAY/BATT INFO
Videokameran har funktionsknappar på LCD-skärmen.
Du kan röra vid LCD-skärmen med fingret för attaktivera respektive funktion.
(1) Sätt POWER-omkopplaren i läget CAMERAför inspelning, i läget PLAYER*
1)
/VCR*
2)
föruppspelning, eller MEMORY*
3)
när du skaanvända ett ”Memory Stick”.öppna LCD-skärmen.
(3) Tryck på FN. Funktionsknapparna på PAGE1visas på LCD-skärmen.
Om FN inte visas på LCD-skärmen vidrör du
LCD-skärmen lätt för att visa den. Du kanstyra visningen med DISPLAY/BATT INFOpå videokameran.
(4) Tryck på PAGE2/PAGE3 för att visa PAGE2/
PAGE3. Funktionsknapparna på PAGE2/
PAGE3 visas på LCD-skärmen.
(5) Tryck på önskad funktion. Se aktuella sidor ibruksanvisningen för information omrespektive funktion.
*
1)
Endast DCR-PC103E
*
2)
Endast DCR-PC104E/PC105E
*
3)
Endast DCR-PC105E35
Komma igång ........?a ? ..c..ya?a..?
Återgå till FN
Tryck på EXIT.
Verkställa inställningarna
Tryck på OK. LCD-skärmen återgår till attvisa PAGE1/PAGE2/PAGE3.
Avbryta inställningarna
Tryck på OFF. LCD-skärmen återgår till attvisa PAGE1/PAGE2/PAGE3.
Stänga av indikatorerna på skäINFO.
Funktionsknappar påskärmbilderna
När POWER-omkopplaren är ställd på
CAMERA
När POWER-omkopplaren är inställd på
PLAYER (endast DCR-PC103E)/VCR (endast
DCR-PC104E/PC105E)
När POWER-omkopplaren är inställd på
MEMORY (endast DCR-PC105E)
Minne/kamera
Minne/uppspelning
?y..? 4 ?c......?a..e ce?c?p..?
?a?e..
PAGE1 MENU, CAM, PB FOLDR, DEL
PAGE2 PB ZOOM, CAM, RESIZE, DATA CODE
PAGE3 LCD BRT, CAM, VOL
PAGE1 SPOT FOCUS, SPOT METER, MENU, PLAY, PB FOLDR, EXPOSURE
PAGE2 SELFTIMER, PLAY, MEM MIX
PAGE3 LCD BRT, PLAY, VOL
PAGE1 MENU, LCD BRT, VOL, END SCH
PAGE2 PB ZOOM, DIG EFFT, BURN DVD, DATA CODE
PAGE3 V SPD PLAY, A DUB CTRL, REC CTRL*
2)
*
2)
Endast DCR-PC104E/PC105E
Steg 4 Använda denberöringskänsliga skärmen
..? ....pa?a • FN
Ha....e EXIT.
..? ......e..• Yc?a....?
Ha....e OK. C..?a ....pa..?c• PAGE1/
PAGE2/PAGE3.
..? ..?e.. yc?a....?
Ha....e OFF. C..?a ....pa..?c• PAGE1/
PAGE2/PAGE3.
..? ..?e.. ....pa?e..? ..pa..?x
....?a..p..
Ha....e ....?y DISPLAY/BATT INFO.
...... y?pa..e..? ?a ?a....
..pa?e
Ec.. ?epe....a?e.. POWER yc?a....e? ?
....?e..e CAMERA
Ec.. ?epe....a?e.. POWER yc?a....e? ?
....?e..e PLAYER (...... ..?e..
DCR-PC103E)/VCR (...... ..?e..
DCR-PC104E/PC105E)
Ec.. ?epe....a?e.. POWER yc?a....e? ?
....?e..e MEMORY (...... ..?e..
DCR-PC105E)
B? ?pe.. ?a..c? ? ?a....
B? ?pe.. ..c?p....e?e..? .. ?a....
PAGE1 SPOT FOCUS, SPOT METER, MENU, FADER, END SCH, EXPOSURE
PAGE2 SELFTIMER, DIG EFFT, LCD BRT, VOL, MEM MIX*
1)
PAGE3 SUPER NS, COLR SLW S
*
1)
Endast DCR-PC105E *
1)
T....? ..?e.. DCR-PC105E
*
2)
T....? ..?e.. DCR-PC104E/PC105E36
?p..e?a..?
• ?p? ?c......?a..• Ce?c?p..? ?a?e..c?e..a ?a..?a..e ?a ...... y?pa..e..?,
?p..ep..?a? ?a?e.. ..? ?a..?a.. c
?py..? ? ..pa?y ..? ?c?p..?
?pe..e?a.., ?a?p..ep, py.....
• He ?a..?a..e c....? ?a ..? ..pa?y ..? ..a....?py?a...
?p? ......e..? ?e?c....,c....e?c..y..e.. ?a....y ..e?e..y
Ha? ..e?e.... ......c? ?e?e?a? ....ca.
Ec.. ..e?e..? ?e..c?y..?
?x ..e? ..?e..e?c? ?a cep...
?p? ?c......?a..? ....?c?a?e..
M.... ?cy?ec...... y?pa..e..e

TXT / PDF

Available 7 files for DCR-PC105E View all >
HelpDrivers Since March 2000