Sony DCR-IP7E Download Manual

3-071-133-31 (1)
©2001 Sony Corporation
Gebruiksaanwijzing
Lees, alvorens het apparaat in gebruik te nemen, de gebruiksaanwijzingaandachtig door en bewaar deze voor eventuele naslag.
DCR-IP5E/IP7E
Digital
Video Camera
Recorder2
Welkom
Gefeliciteerd met de aankoop van deze Sony Digital Handycam camcorder. Met desuperieure beeld- en geluidskwaliteit van de Digital Handycam kunt u de dierbare momentenin uw leven vastleggen.
Deze camcorder biedt u een scala aan geavanceerde functies en is toch zeer eenvoudig tebedienen, zodat u al gauw in staat zult zijn home-video’s te maken waar u nog jaren plezieraan beleeft.
WAARSCHUWING
Om het gevaar van brand of elektrischeschokken te voorkomen, mag het apparaatniet worden blootgesteld aan regen of vocht.
Om elektrische schokken te voorkomen,mag de behuizing niet worden geopend.
Laat reparaties uitsluitend door vakkundigpersoneel uitvoeren.
Dit apparaat bevat voor memory back-up eenbatterij die niet vervangen hoeft te wordentijdens de levensduur van het apparaat.
Raadpleeg uw leverancier indien na zeerintensief of langdurig gebruik de batterijvervangen moet worden.
Om gevaar of schade door kortsluiting tevoorkomen mag de batterij alleen vervangenworden door vakbekwaam servicepersoneel.
Gooi de batterij niet weg maar lever deze in alsklein chemisch afval (KCA).
Voor de klanten in Europa
ATTENTIE
Elektromagnetische velden met bepaaldefrequenties kunnen het beeld en geluid vandeze digitale camcorder beïnvloeden.
Dit product heeft in tests gebleken te voldoenaan de eisen gesteld in de Europese EMC
Bepalingen voor het gebruik vanaansluitsnoeren van minder dan 3 meter lang.3
Alleen voor de DCR-IP7E
Hierbij verklaart Sony Corpoation dat hettoestel Handycam in overeenstemming is metde esseniële eisen en de andere relevantebepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Slechts in een beperkt aantal landen engebieden kunt u gebruik maken van denetwerk-communicatie. Zie voor naderebijzonderheden de afzonderlijke bij uwcamcorder geleverde netwerk-gebruiksaanwijzing.4
Belangrijke kenmerken
Bewegende of stilstaande beelden opnemen en afspelen
• Een beeld opnemen op een cassette (p. 29)
• Een stilstaand beeld opnemen op een cassette (p. 47)
• Een cassette afspelen (p. 39)
• Een stilstaand beeld opnemen op een “Memory Stick” (p. 118) (alleen DCR-IP7E)
• Bewegende beelden opnemen op een “Memory Stick” (p. 126) (alleen DCR-IP7E)
• Een stilstaand beeld op een “Memory Stick” bekijken (p. 137) (alleen DCR-IP7E)
• Bewegende beelden op een “Memory Stick” bekijken (p. 140) (alleen DCR-IP7E)
Beelden vastleggen op uw computer
• Een beeldopname op cassette bekijken met uw computer via de i.LINK kabel (p. 155)
• Een beeldopname op een “Memory Stick” bekijken met uw computer via de USBkabel (p. 156) (alleen DCR-IP7E)
Internet-communicatie via Bluetooth-apparatuur (nietmeegeleverd) (alleen DCR-IP7E)
• Op het Internet gaan en e-mail versturen/ontvangen. Meer details vindt u in denetwerkgebruiksaanwijzing van uw camcorder.
Andere toepassingen
Functies voor betere belichting tijdens het opnemen
• Back light (p. 36)
• PROGRAM AE (p. 59)
• Witbalans (p. 62)
• De belichting handmatig regelen (p. 64)Aan de slag
5
Functies om effecten toe te voegen aan een opname
• Digital zoom (p. 102)
De standaard instelling is OFF. (Voor meer dan 10× zoom, moet u D ZOOM in hetmenu instellen.)
• Fader (p. 51)
• Beeldeffect (p. 54)
• Digitaal effect (p. 56)
• Titel (p. 89, 95)
• MEMORY MIX (p. 132) (alleen DCR-IP7E)
Functies die de kwaliteit van uw opnamen verhogen
• Handmatig scherpstellen (p. 65)
• Liggend formaat (p. 59)
Functies na opname
• END SEARCH (p. 38)
• DATA CODE (p. 41)
• Multi-beeldzoekfunctie (p. 71)
• Titelzoekfunctie (p. 75)
• Datumzoekfunctie (p. 77)
• Fotozoekfunctie (p. 79)
Belangrijke kenmerken6
Dit hoofdstuk beschrijft de basishandelingen die moeten worden verricht om decamcorder te bedienen.
Aanschakelen en werkingsstand kiezen
Zie “Stap 1 Voorbereiden van de stroomvoorziening” op pagina 18.
(1) Schuif de POWER schakelaar omlaag terwijl u de kleine groene knopingedrukt houdt en laat dan uw vinger los.
De camcorder schakelt aan en vervolgens over naar de CAMERA stand zodathet CAMERA lampje oplicht.
(2) Schuif de POWER schakelaar omlaag. Telkens wanneer u deze schakelaaromlaag schuift, verandert de werkingsstand als volgt en licht ook telkens hetcorresponderende lampje op.
CAMERA Gebruik deze stand om op te nemen op een cassette.
MEMORY/NETWORK (alleen DCR-IP7E)
MEMORY: gebruik deze stand om op te nemen op een “Memory Stick” ofom een beeld op een “Memory Stick” af te spelen of temonteren.
NETWORK: gebruik deze stand voor de netwerkfunctie. Meer details vindtu in de netwerkgebruiksaanwijzing.
VCR Gebruik deze stand om een beeld dat is opgenomen op een cassette of
“Memory Stick” af te spelen of te monteren (een “Memory Stick” kanalleen worden gebruikt met de DCR-IP7E).
Inleiding – Basishandelingen
1,2
MEMORY/
NETWORK
VCR
CAMERA
(CHG)
POWER
OFF
ON
MODEAan de slag
7
12
Gebruik van de regelknop
De meeste handelingen worden verricht met behulp van de regelknop. Kies een knopdie op het scherm verschijnt met behulp van de regelknop en druk dan op z in hetmidden van de regelknop.
(1) Druk herhaaldelijk op v/V/b/B op de regelknop om de gewenste knop ophet scherm te kiezen.
De gekozen knop wordt oranje.
(2) Druk op z in het midden van de regelknop om de instelling te bevestigen.
Herhaal stap 1 en 2 om de functie uit te voeren.
De bovenstaande procedure staat beschreven als “Kies [XXXX] en druk vervolgensop z in het midden van de regelknop” in deze gebruiksaanwijzing.
Wanneer een item wordt gekozen
Boven het item verschijnt een groen balkje.
Indien sommige items niet beschikbaar zijn
Deze items worden dan grijs.
Inleiding – Basishandelingen
PAGE1 PAGE2 PAGE3 EXIT
LCD
BRT
VOL END
SCH
TITLE
LCD BRT
–+
OK8
Gebruik van het FN-scherm
Wanneer FN niet op het scherm verschijnt, druk dan op DISPLAY of op z in hetmidden van de regelknop.
(1) Kies FN met v/V/b/B op de regelknop en druk vervolgens op z in hetmidden. Het FN scherm verschijnt.
(2) Om van pagina te veranderen, kiest u PAGE1, PAGE2 of PAGE3 met v/V/b/
B op de regelknop en drukt u vervolgens op z in het midden. Het PAGE1/
PAGE2/PAGE3 scherm verschijnt.
(3) Kies het gewenste item met v/V/b/B op de regelknop en druk vervolgens opz in het midden. Het scherm dat bij die knop past verschijnt of de functiewordt uitgevoerd.
Terugkeren naar het FN scherm
Kies OK en vervolgens RETURN of END met v/V/b/B op de regelknop,en druk vervolgens op z in het midden. Kies dan EXIT met v/V/b/B op deregelknop en druk vervolgens op z in het midden.
Instellingen uitvoeren
Kies OK met v/V/b/B op de regelknop en druk vervolgens op z in het midden.
PAGE1/PAGE2/PAGE3 verschijnt weer op het scherm.
Instellingen annuleren
Kies OFF of AUTO met v/V/b/B op de regelknop en druk vervolgens op z in hetmidden. PAGE1/PAGE2/PAGE3 verschijnt weer op het scherm.
Inleiding – Basishandelingen
1–3
DISPLAY
PAGE1 PAGE2 PAGE3 EXIT
MENU FOCUS
FADER SELF
TIMER
MEM
MIX
EXPO–
SURE FN
In CAMERA modeAan de slag
9
De schermknoppen op het PAGE1/PAGE2/PAGE3 scherm
In CAMERA mode
PAGE1 MENU, FADER, SELFTIMER, MEM MIX*, EXPOSURE, FOCUS
PAGE2 LCD BRT, VOL, END SCH, TITLE
PAGE3 DIG EFFT, COUNT RESET
In VCR mode
PAGE1 MENU, VOL, TITLE, MULTI SRCH, x/ PB*, m *, BX *, M *
PAGE2 LCD BRT, DIG EFFT, END SCH, x/ PB*, m *, BX *, M *
PAGE3 DATA CODE, COUNT RESET, qREC CTRL, x/ PB*, m *, BX *, M *
* (alleen DCR-IP7E)
Zie pagina 112 voor de MEMORY/NETWORK mode (alleen DCR-IP7E).
De schermknoppen aan-/uitschakelen
Druk op DISPLAY. De zoeker werkt alleen in de spiegelstand.
Een scherm met de FN knop wordt in deze gebruiksaanwijzing FN schermgenoemd.
Inleiding – Basishandelingen10
Inhoudsopgave
Belangrijke kenmerken ......... 4
Inleiding – Basishandelingen .......... 6
Snelle startgids ............ 12
Aan de slag
Omtrent deze handleiding ............ 14
Controleren van het bijgeleverdtoebehoren ............. 16
Stap 1 Voorbereiden van destroomvoorziening ............ 18
Aanbrengen van het batterijpak ... 18
Opladen van het batterijpak ......... 19
Gebruik op het lichtnet ............ 21
Stap 2 Datum en tijd instellen ............ 23
Stap 3 Inleggen van een cassette ........ 27
Opnemen – basisbediening
Video-opnamen maken ........... 29
Opnemen bij tegenlicht
– BACK LIGHT ........... 36
Opnemen met dezelfontspanner ............. 37
De opname controleren
– END SEARCH ........... 38
Afspelen – basisbediening
Afspelen van een cassette ....... 39
De opname bekijken op een
TV-scherm ............. 45
Uitgebreide opnamefuncties
Een stilstaand beeld opnemen – Tapefoto-opname .......... 47
Breedbeeld-opnamefunctie ........... 49
Beelden in- en uitfaden ........... 51
Speciale effecten – Beeldeffect ............. 54
Speciale effecten
– Digitale opname-effecten ........... 56
Gebruik van de PROGRAM AEfunctie ....... 59
Handmatig instellen van dekleurbalans ............ 62
Handmatig instellen van debelichting .......... 64
Handmatig scherpstellen ........ 65
Uitgebreide weergavefuncties
Videoweergave met beeldeffecten ..... 67
Videoweergave met digitalebeeldeffecten ......... 69
Een scène zoeken
– Multi-beeldzoekfunctie ............. 71
Opzoeken van een gewenste opname optitel – Title search .......... 75
Opzoeken van een gewenste opnamevolgens datum
– datum-zoekfunctie ......... 77
Opzoeken van een foto-opname – Photosearch ........ 79
Videomontage
Video-opnamen overkopiëren ............ 81
Een programma opnemen ...... 84
Een titel in beeld opnemen ............ 89
Uw eigen titelbeelden samenstellen ... 95
Het Micro Cassette Memory ......... 98
Uw camcorder naar eigeninzicht aanpassen
Wijzigen van de oorspronkelijke menu-instellingen .......... 102
“Memory Stick” functies
— alleen DCR-IP7E
Gebruik van de “Memory Stick”
– inleiding ........... 108
Opnemen van stilstaande beelden opeen “Memory Stick”
– Memory foto-opnamefunctie... 118
Een beeld van een cassette opnemen alsstilstaand beeld ........... 123
Opnemen van bewegende beelden opeen “Memory Stick”
– MPEG film-opnamefunctie ...... 126
Een beeld vanaf cassette opnemen alsbewegend beeld .......... 128
Dubbelbeeld van een stilstaand beeldvan een “Memory Stick” samen metbewegende beelden
– MEMORY MIX ............. 132
Kopiëren van stilstaande beelden vanafeen cassette – Photo save ............. 135
Bekijken van een stilstaand beeld
– Memory foto-weergavefunctie 137
Bewegende beelden bekijken
– MPEG movie-weergave ........... 140
Beelden opgenomen op de “Memory
Stick” kopiëren naar decassette ............ 143Aan de slag
11
Inhoudsopgave
Vergroten van stilstaande beelden opeen “Memory Stick”
– Memory PB ZOOM ...... 145
Weergeven van een doorlopende seriebeelden – SLIDE SHOW ......... 147
Ongewenst wissen voorkomen
– Beeldbeveiliging ........... 149
Wissen van beelden .......... 150
Een afdrukmarkering aanbrengen
– PRINT MARK .......... 154
Aansluiting op een computer
Opgenomen beelden bekijken met uwcomputer ......... 155
Opgenomen beelden op een “Memory
Stick” bekijken met uwcomputer
– alleen DCR-IP7E ........... 156
Netwerkbediening
– alleen DCR-IP7E
Toegang tot het netwerk ....... 162
Verhelpen van storingen
Soorten storingen en hunoplossingen ......... 164
Zelfdiagnose-aanduidingen ......... 170
Waarschuwingsaanduidingen enmeldingen ............ 171
Aanvullende Informatie
Compatibele cassettes ........... 173
Betreffende het “InfoLITHIUM”batterijpak ............ 174
Betreffende i.LINK ........... 176
Gebruik van uw camcorder in hetbuitenland ........... 178
Onderhoud envoorzorgsmaatregelen ........... 179
Technische gegevens ............. 185
Compleet overzicht
Plaats en functie van debedieningsorganen .......... 187
Index ......... 194Snelle startgids
12
Snelle startgids
Inleggen van een videocassette (p. 27)
Voorbereiden van de stroomvoorziening cord (p. 21)
Voor gebruik buitenshuis dient u een batterijpak aan te brengen (p. 18).
In deze gids vindt u de eerste stappen voor opname/weergave met de camcorder kort beschreven. Zie voornadere bijzonderheden de pagina’s waarnaar tussen haakjes
“( )” wordt verwezen.
Netspanningsadapter
(meegeleverd)
Sluit de stekker aan met het vteken naar de lens gericht.
Open hetaansluitingsklepje.
1 Schuif de OPEN/
ZEJECT knop in derichting van de pijlen open het dekselvan decassettehouder.
2 Druk midden tegende rugzijde van devideocassette omdeze in te schuiven.
Schuif devideocassette met devensterzijde naarboven recht in decassettehouder.
3 Sluit decassettehouder doorhet deksel halfomlaag te drukken.
Wanneer decassettehoudergeheel omlaag isgeschoven, sluit uhet deksel totdat ditvastklikt.Snelle startgids
13
Opnemen (p. 29)
Controleren van de gemaakte opnamen op het
LCD-scherm (p. 39)
Beeldzoeker
Trek met gesloten
LCD-scherm debeeldzoeker uit tot hijklikt en gebruik hemom de opname tecontroleren.
1 Verwijder de lensdop.
2
Druk op
OPEN om het
LCD-schermte openen.
OPMERKING
Til de camcorder nooitop aan de beeldzoeker,het LCD-scherm, hetbatterijpak of hetaansluitingsdekseltje.
2 Kies en druk vervolgensop z in het midden van deregelknop om de cassette terugte spoelen.
3 Kies en druk vervolgens opz in het midden van deregelknop om de weergave testarten.
MEMORY/
NETWORK
VCR
CAMERA
(CHG)
POWER
OFF
ON
MODE
START/STOP
MEMORY/
NETWORK
VCR
CAMERA
(CHG)
POWER
OFF
ON
MODE
3 Zet de POWER schakelaar inde CAMERA stand.
Het CAMERA lampje lichtop.
4 Druk op START/STOP. Decamcorder begint dan metopnemen. Om te stoppen metopnemen drukt u nogmaalsop START/STOP.
1 Zet de POWER schakelaar in de
VCR stand.
Het VCR lampje licht op.
Bij aankoop is de klok van uw camcorder nogniet ingesteld. Stel de klok in alvorens u begintop te nemen (p. 23).14
— Aan de slag —
Omtrent deze handleiding
De instructies in deze handleiding zijn van toepassing op de twee modellen in deonderstaande tabel. Controleer vóór het doorlezen van deze handleiding en het ingebruik nemen van uw camcorder eerst het modelnummer, dat aan de onderkant vande camcorder vermeld staat. De afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing tonen hetmodel DCR-IP7E, tenzij er bij de afbeelding een ander modelnummer staat aangegeven.
Verschillen in bediening tussen de modellen worden in de tekst duidelijk aangegeven,als bijvoorbeeld “alleen DCR-IP7E”.
De namen van toetsen of regelaars en instellingen op de camcorder worden in dezehandleiding in hoofdletters vermeld.
Bijvoorbeeld: Zet de POWER schakelaar in de CAMERA stand.
Bij bepaalde bedieningsfuncties kunnen er één of meer pieptonen of een melodieklinken, om u op het overschakelen te attenderen en vergissingen te voorkomen.
Verschillen tussen de uitvoeringen
DCR- IP5E IP7E
MEMORY/NETWORK markering
1)
— z
(op de POWER schakelaar)
USB aansluiting — zz Voorzien
— Niet voorzien
1)
Het model voorzien van een MEMORY/NETWORK markering op de POWERschakelaar beschikt over een aantal geheugen- en netwerkfuncties. Zie p. 162 voornadere bijzonderheden hieromtrent.
Opmerking bij het MICROMV formaat
Deze camcorder werkt volgens het MICROMV-formaat en is uitsluitend geschikt voor
MICROMV videocassettes.
• Geschikt voor ong. 60 minuten opname en weergave met dezelfde kwaliteit als DV
(digital video).
• Alle MICROMV cassettes zijn uitgerust met de Micro Cassette Memory functie. Decamcorder krijgt vlot toegang tot elke scène via het geheugen (multi-beeldzoekfunctie).
• Werkt met MPEG2 voor gegevenscompressie. Dit is hetzelfde als voor DVD (digitalvideo disc).
Opmerking betreffende TV-kleursystemen
TV-kleursystemen verschillen van land tot land. Om uw opnamen te bekijken op een
TV, moet deze werken volgens het PAL-systeem.
Auteursrechten
Televisieprogramma’s, films, videocassettes en ander materiaal kan auteursrechtelijkzijn beschermd. Ongeoorloofde opname van dergelijk materiaal kan een inbreukbetekenen op de wetgeving inzake auteursrechten.Aan de slag
15
Omtrent deze handleiding
[a][ b]
[c][ d]
Voorzorgsmaatregelen i.v.m. het onderhoud van de camcorder
Lens en LCD-scherm/beeldzoeker (alleen voor modellen dieermee zijn uitgerust)
• Het LCD-scherm en de beeldzoeker zijn vervaardigd met behulp van ultra-precisietechnologie zodat meer dan 99,99% van de pixels effectief wordenbenut. Toch kunnen er kleine zwarte en/of heldere puntjes (wit, rood, blauw ofgroen) permanent zichtbaar zijn op het LCD-scherm en in de beeldzoeker. Dit isnormaal en heeft geen enkele invloed op het opgenomen beeld.
• Laat de camcorder niet nat worden. Zorg ervoor dat er geen regen of zeewater opterechtkomt. Regen- of zeewater kan de werking van de camcorder verstoren. Somskan de camcorder zelfs onherstelbaar worden beschadigd [a].
• Stel de camcorder nooit bloot aan temperaturen van meer dan 60°C, bijvoorbeeld ineen auto die in de zon geparkeerd staat of in de volle zon [b].
• Let op wanneer u de camcorder in de buurt van een venster of buiten legt. Wanneerhet LCD-scherm, de beeldzoeker of de lens langdurig bloot worden gesteld aandirecte zonnestraling, kunnen ze defect raken [c].
• Film niet direct in de zon. Hierdoor kan de camcorder defect raken. Film de zon bijzwak licht, bijvoorbeeld bij zonsopgang [d].16
7
1
5
3
4 6
89q; qa
2
Controleren van het bijgeleverdtoebehoren
Controleer of de volgende accessoires alle in de verpakking van de camcorder aanwezigzijn.qs qdof
RMT-817
RMT-818Aan de slag
17
1 Draadloze afstandsbediening (1)
(p. 192)
RMT-817: DCR-IP7E
RMT-818: DCR-IP5E
2 AC-L20A AC netspanningsadapter (1),netsnoer (1) (p. 19)
3 NP-FF50 batterijpak (1) (p. 18, 19)
4 R6 (AA-formaat) batterijen voor deafstandsbediening (2) (p. 192)
5 USB-aansluitkabel* (1) (p. 157)
6 “Memory Stick”* (1) (p. 108)
7 A/V-aansluitkabel (1) (p. 45)
8 i.LINK-aansluitkabel (1) (p. 82)
9 Lensdop (1) (p. 29)
0 CD-ROM (SPVD-004 USB Driver)* (1)
(p. 157)qa CD-ROM (Movie Shaker Ver. 3.1. for
MICROMV) (1) (p. 155)qs Batterij-aansluitkap (1) (p. 18)qd 21-polige verloopstekker (1) (p. 46)
Alleen Europese modellen
* alleen DCR-IP7E.
De opname kan niet worden hersteld wanneer die is mislukt door een defect aan de camcorder,opslagmedia, enz.
Controleren van het bijgeleverd toebehoren18
Stap 1 Voorbereiden van destroomvoorziening
Aanbrengen van het batterijpak
Wij raden u aan het batterijpak te gebruiken wanneer u met uw camcorder buitenshuisfilmt.
(1) Duw de VBATT (batterij) grendel in de richting van pijltje 1 en verwijder debatterijklep in de richting van pijltje 2.
(2) Plaats het batterijpak in de richting van het pijltje tot het vastklikt.
Losmaken van het batterijpak
Het batterijpak wordt op dezelfde manier losgemaakt als de batterijklep.
Opmerking bij de batterijklep
Om de batterijklemmen te beschermen, moet u altijd de batterijklep terugplaatsen nadathet batterijpak is verwijderd.
Opmerking bij het aanbrengen van het batterijpak
Zorg ervoor dat het batterijpak correct is aangebracht. Controleer ook of het batterijpakniet scheef op de camcorder zit.
1 2
2
119
Aan de slag
Stap 1 Voorbereiden van de stroomvoorziening
Opladen van het batterijpak
Voordat u de camcorder kunt gebruiken, dient u eerst het batterijpak op te laden.
Deze camcorder werkt alleen met “InfoLITHIUM” batterijen (van de F-serie).
Meer details over het “InfoLITHIUM” batterijpak vindt u op pagina 174.
(1) Open het aansluitklepje en sluit de meegeleverde netspanningsadapter aan op
DC IN met v op de stekker aan de kant van de lens.
(2) Sluit het netsnoer aan op de netspanningsadapter.
(3) Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact.
(4) Zet de POWER schakelaar in de OFF (CHG) stand.
Het CHG lampje licht op wanneer het laden begint. Het CHG lampje dooftnadat de batterij is opgeladen (volledige lading).
Na het opladen van het batterijpak
Trek de stekker van de netspanningsadapter uit de DC IN gelijkstroomingang op uwcamcorder.
Opmerking
Zorg dat er geen metalen voorwerpen tegen de metalen contactvlakken van degelijkstroomstekker van de netspanningsadapter komen. Dit kan kortsluitingveroorzaken en de netspanningsadapter beschadigen.
2
1
4
MEMORY/
NETWORK
VCR
CAMERA
(CHG)
POWER
OFF
ON
MODE
CHG lampje20
Stap 1 Voorbereiden van de stroomvoorziening
Terwijl het batterijpak wordt geladen, knippert het CHG lampje in de volgendegevallen:– Als het batterijpak niet juist is geïnstalleerd.
– Als er iets mis is met het batterijpak.
Wanneer u de netspanningsadapter gebruikt
Plaats de netspanningsadapter in de buurt van een stopcontact. Wanneer er iets mis ismet het toestel, moet u de stekker zo snel mogelijk uit het stopcontact trekken om devoeding uit te schakelen.
Laadduur
Batterijpak Voor volledige lading
NP-FF50 (meegeleverd) 120
NP-FF70 150
De laadduur kan langer zijn bij extreem hoge of lage omgevingstemperaturen.
Aantal minuten bij benadering om een leeg batterijpak op te laden bij een temperatuurvan 25°C
Opnameduur
Opname met Opname met
Batterijpak de beeldzoeker het LCD-scherm
Backlight aan Backlight uit
Continu* Gemiddeld** Continu* Gemiddeld** Continu* Gemiddeld**
NP-FF50 80 45 65 35 80 45
(meegeleverd)
NP-FF70 170 100 140 80 170 100
Opnameduur in minuten (bij benadering) met een volledig opgeladen batterijpak.
* Gebruiksduur bij benadering, bij ononderbroken opnemen bij een temperatuur van
25°C. Het batterijpak zal minder lang meegaan bij gebruik van de camcorder in eenkoude omgeving.
** Gebruiksduur in minuten bij benadering, bij filmen met herhaaldelijk starten/stoppen van het opnemen, in-/uitzoomen en aan-/uitschakelen van de stroom. Degebruiksduur van het batterijpak kan in werkelijkheid korter uitvallen.
Speelduur
Batterijpak
Speelduur op Speelduur met hethet LCD-schermn LCD-scherm gesloten
NP-FF50 (meegeleverd) 65 80
NP-FF70 135 165
Speelduur in minuten (bij benadering) met een volledig opgeladen batterijpak.
Continu speelduur (bij benadering) bij een temperatuur van 25°C. Het batterijpak zalminder lang meegaan bij gebruik van de camcorder in een koude omgeving.21
Aan de slag
Stap 1 Voorbereiden van de stroomvoorziening
Indien het batterijpak snel leeg is terwijl er nog voldoende tijd is aangegeven
Laad het batterijpak volledig op zodat de juiste resterende tijd wordt aangegeven.
Aanbevolen laadtemperatuur
Wij raden u aan het batterijpak op te laden bij een omgevingstemperatuur tussen 10 en
30°C.
Wat is “InfoLITHIUM”?
Het “InfoLITHIUM” batterijpak is een lithium-ionenbatterijpak dat geschikt is voor hetdoorgeven van batterijverbruiksgegevens aan de hiervoor geschikte video-apparatuur.
Deze camcorder is geschikt voor elk “InfoLITHIUM” batterijpak van de F-serie. Uwcamcorder zal alleen goed werken met dit type “InfoLITHIUM” batterijen.
“InfoLITHIUM” F-batterijen zijn te herkennen aan het merkteken.
“InfoLITHIUM” is een handelsmerk van Sony Corporation.
Gebruik op het lichtnet
Als u de camcorder geruime tijd achtereen wilt gebruiken, is het aanbevolen hetapparaat op het lichtnet aan te sluiten via de bijgeleverde netspanningsadapter.
(1) Open het aansluitklepje en sluit de meegeleverde netspanningsadapter aan op
DC IN op uw camcorder met v op de stekker aan de kant van de lens.
(2) Sluit het netsnoer aan op de netspanningsadapter.
(3) Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact.
VOORZICHTIG
Zolang de stekker in het stopcontact zit, blijft de stroomtoevoer naar het apparaat intact,ook al is het apparaat zelf uitgeschakeld.
2,3
122
Stap 1 Voorbereiden van de stroomvoorziening
Opmerkingen
• De camcorder kan niet op stroom van de netspanningsadapter werken wanneer er eenbatterijpak op de camcorder is aangesloten.
• De DC IN gelijkstroomingang heeft voorrang bij de stroomvoorziening. Dat wilzeggen dat het batterijpak géén stroom kan leveren zolang het snoer van denetspanningsadapter is aangesloten op de DC IN aansluiting, ook al zit de stekker vande netspanningsadapter niet in het stopcontact.
Autobatterij
De camcorder kan niet werken op een autobatterij.23
Aan de slag
Stap 2 Datum en tijd instellen
Zorg ervoor dat datum en tijd zijn ingesteld wanneer u de camcorder voor het eerstgebruikt. “CLOCK SET” verschijnt telkens wanneer u de POWER schakelaar op
CAMERA of MEMORY (alleen DCR-IP7E) zet terwijl datum en tijd niet zijn ingesteld.
Als u de camcorder ongeveer 3 maanden lang niet hebt gebruikt, kan de tijd- endatuminstelling zijn vervallen (zodat er slechts streepjes verschijnen) omdat deoplaadbare batterij in de camcorder is uitgeput (p. 181).
Stel eerst uw streek en dan de zomertijd, het jaar, de maand, de dag, het uur en tenslotte de minuten in.
(1) Zet de POWER schakelaar in de CAMERA of MEMORY stand (alleen DCR-
IP7E). Het CAMERA of MEMORY lampje (alleen DCR-IP7E) licht op.
(2) Kies FN en druk vervolgens op z in het midden van de regelknop. Het
PAGE1 scherm verschijnt.
(3) Kies MENU en druk vervolgens op z in het midden van de regelknop. Hetmenu verschijnt.
(4) Kies en druk vervolgens op z of B in het midden van de regelknop.
(5) Kies CLOCK SET en druk vervolgens op z of B in het midden van deregelknop.
4
SETUP MENU
CLOCK SET
LTR SIZE
DEMO MODE
23
SETUP MENU
CLOCK SET
LTR SIZE
DEMO MODE
RETURN
FN
––:––:––
5
CLOCK SET
AREA 1
DST OFF
Lisbon, London
DATE
[EXEC] : NEXT ITEM
Y M D
–––– ––– –– –– : ––
GMT +0.0
MENU
Geïllustreerd: In CAMERA mode24
Stap 2 Datum en tijd instellen
(6) Kies uw streek en druk vervolgens op z in het midden van de regelknop.
(7) Bepaal eerst of de zomertijd in uw streek geldt en druk vervolgens op z in hetmidden van de regelknop.
Wanneer de zomertijd geldt, kiest u ON en indien dat niet zo is, kiest u OFF.
(8) Kies het jaar en druk vervolgens op z in het midden van de regelknop.
(9) Stel maand, dag en uur in zoals beschreven in stap 8.
(10) Stel de minuten in en bevestig de instelling met behulp van een tijdsignaal. Deklok begint dan te lopen.
(11) Druk op DISPLAY om het menu af te zetten. De klokinstelling is voltooid.
De jaaraanduiding verspringt als volgt:Terugkeren naar het FN scherm
Kies , en druk vervolgens na stap 10 op z in het midden van de regelknop. Het
PAGE1 scherm verschijnt. Kies EXIT en druk vervolgens op z in het midden van deregelknop.
SETUP MENU
CLOCK SET
LTR SIZE
DEMO MODE
RETURN
4 7 2002
17:30:00
2002 1 1 12 : 00AM
CLOCK SET
AREA 26
SUMMERTIME OFF
New York, Bogota
DATE
[EXEC] : NEXT ITEM
Y M D
GMT – 5.0
6,7
11
8,10
CLOCK SET
AREA 26
SUMMERTIME OFF
ON
New York, Bogota
DATE
[EXEC] : NEXT ITEM
Y M D
–––– ––– –– –– : ––
GTM – 5.0
CLOCK SET
AREA 26
SUMMERTIME OFF
New York, Bogota
DATE
[EXEC] : NEXT ITEM
Y M D
2002 1 1 12 : 00AM
GMT – 5.0
Geïllustreerd: In CAMERA mode
2000 y 2001 T · · · · t 207925
Aan de slag
Stap 2 Datum en tijd instellen
19 20 21 22 23 24 25 26 2729 30 31 1 234681 0 1 2 1 3 1 4 1 6 1 7 1 8
Als u de datum en tijd niet instelt
“– – – – – – – – –” en “– –:– –:– –” zijn als datacode opgenomen op de cassette of
“Memory Stick” (alleen DCR-IP7E).
Betreffende de tijdsaanduiding
De ingebouwde klok van deze camcorder geeft de tijd aan volgens de 24-uurs cyclus.
Eenvoudig overschakelen op een andere tijdzone
Via het instelmenu kunt u de tijdinstelling eenvoudig omschakelen naar de plaatselijketijd in een andere tijdzone. Stel AREA en SUMMERTIME in het instelmenu in.26
Gebied Tijdzone Gebiedsinstellingcode verschillen
1 GMT Lissabon, Londen
2 GMT+01:00 Berlijn, Parijs
3 GMT+02:00 Helsinki, Caïro
4 GMT+03:00 Moskou, Nairobi
5 GMT+03:30 Teheran
6 GMT+04:00 Abu Dhabi, Baku
7 GMT+04:30 Kaboel
8 GMT+05:00 Karachi, Islamabad
9 GMT+05:30 Calcutta, New Delhi
10 GMT+06:00 Almaty, Dhaka
11 GMT+06:30 Rangoon
12 GMT+07:00 Bangkok, Jakarta
13 GMT+08:00 Hong Kong, Singapore
14 GMT+09:00 Seoul, Tokio
15 GMT+09:30 Adelaide, Darwin
16 GMT+10:00 Melbourne, Sydney
17 GMT+11:00 Solomon Is
18 GMT+12:00 Fiji, Wellington
19 GMT–12:00 Eniwetok, Kwajalein
20 GMT–11:00 Midway Is., Samoa
21 GMT–10:00 Hawaii
22 GMT–09:00 Alaska
23 GMT–08:00 Los Angels, Tijuana
24 GMT–07:00 Denver, Arizona
25 GMT–06:00 Chicago, Mexico City
26 GMT–05:00 New York, Bogota
27 GMT–04:00 Santiago
28 GMT–03:30 St. John’s
29 GMT–03:00 Brazilia, Montevideo
30 GMT–02:00 Fernando de Noronha
31 GMT–01:00 Azoren
Lokale tijd instellen
Kies AREA in het menu en druk vervolgens opz of B in het midden van de regelknop. Kiesvervolgens het land of het gebied waar u zichbevindt aan de hand van de bovenstaandetabel en druk op z in het midden van deregelknop.
Stap 2 Datum en tijd instellen27
Aan de slag
Stap 3 Inleggen van een cassette
(1) Plaats het batterijpak of sluit de netspanningsadapter aan op een stopcontact
(p. 18 tot 22).
(2) Schuif de OPEN/ZEJECT knop in de richting van de pijl en open het dekselvan de cassettehouder. De cassettehouder komt dan automatisch omhoog engaat open.
(3) Druk midden tegen de rugzijde van de cassette om deze in te schuiven. Schuifde cassette met de vensterzijde naar boven recht in de cassettehouder.
(4) Sluit de cassettehouder door het deksel half omlaag te drukken. Decassettehouder gaat dan verder vanzelf omlaag.
(5) Wanneer de cassettehouder geheel omlaag is geschoven, sluit u het deksel totdit vastklikt.
De cassette uitwerpen
Volg weer de bovenstaande aanwijzingen, maar neem in stap 3 de cassette uit dehouder.
Opmerking
• Probeer niet de cassettehouder met de hand stevig omlaag te drukken. Hierdoor kande werking worden verstoord.
• Alvorens de cassetteklep te openen, moet u eerst de A/V-kabel, i.LINK-kabel en USB-kabel loskoppelen (alleen DCR-IP7E). Wanneer u de cassetteklep opent zonder eerstde kabels los te koppelen, kunnen de kabels of kabelstekkers beschadigd worden.
Voorkomen van per ongeluk wissen
Schuif het wispreventienokje van de videocassette opzij, zodat het rode vlakje zichtbaarwordt.
2 3, 4
OPEN/ZEJECT
528
Opmerking betreffende labels
Labels kunnen de werking van de camcorder verstoren. Daarom mag u nooit:• andere labels aanbrengen dan de meegeleverde;
• het label op een andere plaats op de cassette aanbrengen dan in de labelpositie [a].
Stap 3 Inleggen van een cassette
[a]29
Opnemen – basisbediening
Uw camcorder zal vanzelf op uw onderwerp scherpstellen.
(1) Verwijder de lensdop en trek aan het touwtje om hem te bevestigen.
(2) Sluit een stroombron aan. Zie “Stap 1 Voorbereiden van destroomvoorziening” voor meer informatie (p. 18).
(3) Breng een cassette in. Zie “Stap 3 Inleggen van een cassette” voor meerinformatie (p. 27).
(4) Druk op OPEN en open het LCD-scherm.
(5) Zet de POWER schakelaar in de CAMERA stand. Het CAMERA lampje lichtop en uw camcorder schakelt over naar de opnamepauzestand.
(6) Druk op START/STOP. De STBY indicator knippert. Vervolgens gaat de RECindicator knipperen en begint de camcorder op te nemen. Het camera-opnamelampje voor op de camcorder gaat branden. Om te stoppen metopnemen drukt u nogmaals op START/STOP.
Na het opnemen
(1) Zet de POWER schakelaar in de OFF (CHG) stand.
(2) Sluit het LCD-scherm.
(3) Werp de cassette uit.
(4) Koppel de stroombron los.
6
5
2
3
4
1
40min REC 0:00:01
START/STOP
MEMORY/
NETWORK
VCR
CAMERA
(CHG)
POWER
OFF
ON
MODE
Microfoon
Camera-opnamelampje
— Opnemen – basisbediening —
Video-opnamen maken30
Video-opnamen maken
180°
90°
OPEN
Opmerking
Let op dat u tijdens het opnemen de ingebouwde microfoon niet aanraakt.
Voor een vlotte overgang
Het begin van een nieuwe opname zal altijd direct aansluiten op het eind van devoorgaande opnamen, ook al schakelt u de camcorder uit, mits u de cassette niet uit decamcorder verwijdert.
Controleer evenwel het volgende:– Als u tijdens het opnemen het batterijpak moet verwisselen, zet u dan eerst de
POWER schakelaar in de OFF (CHG) stand.
Als u de camcorder, met een cassette erin, langer dan 5 minuten in deopnamepauzestand laat staan
De camcorder wordt dan automatisch uitgeschakeld. Zo voorkomt u onnodig uitputtenvan het batterijpak en slijtage aan de cassetteband. Om in de opnamepauzestand daarnaweer in te schakelen zet u de POWER schakelaar eerst op OFF (CHG) en daarna weerterug in de CAMERA stand. Als er geen cassette is ingebracht, schakelt uw camcorderniet automatisch uit.
Opnamegegevens
De opnamegegevens (datum/tijd of andere instellingen) verschijnen niet tijdens hetopnemen. Deze worden wel automatisch op de videocassette opgenomen. Om deopnamegegevens te tonen, drukt u tijdens de weergave op DATA CODE op deafstandsbediening. Hiervoor kunt u ook DATA CODE op het PAGE3 schermgebruiken. (p. 41).
Bruikbare batterijduur bij opname met het LCD-scherm
De batterijduur is iets korter dan bij opname met de beeldzoeker.
Terwijl de STBY indicator knippert
Wanneer u op START/STOP drukt, keert de camcorder terug naar de wachtstand. (Deopname werd niet verricht.)
Terwijl de REC indicator knippert
De START/STOP knop werkt niet. Wacht tot de camcorder terugkeert naar dewachtstand. (De opname wordt verricht terwijl de REC indicator knippert.)
Bijregelen van de hoek van het LCD-scherm
Het LCD-scherm kan worden gedraaid zoals hieronder afgebeeld.
Om het LCD-scherm te sluiten, plaatst u het horizontaal en klapt u het vervolgens in hetcamcorderhuis.31
Opnemen – basisbediening
Video-opnamen maken
Opmerking
Bij gebruik van het LCD-scherm in gewone stand, dus niet in de spiegelstand, wordt debeeldzoeker automatisch uitgeschakeld.
Het LCD-scherm instellen
Zorg ervoor dat het LCD-scherm 90 graden is uitgeklapt.
Filmen in de spiegelstand
Dankzij deze functie kan het onderwerp zichzelf tijdens het filmen op het LCD-schermzien.
Terwijl u naar het onderwerp kijkt in de beeldzoeker, kan hij of zij zo het opnamebeeldcontroleren op het LCD-scherm.
In de CAMERA of MEMORY (alleen DCR-IP7E) stand.
Schuif de beeldzoeker uit, open het LCD-scherm en draai het zoals hieronderafgebeeld.
De indicator verschijnt in het zoekerbeeld en op het LCD-scherm.
Met de POWER schakelaar in de CAMERA stand, verschijnt Xz in deopnamepauzestand en z in de opnamestand. Sommige aanduidingen verschijnen inspiegelbeeld en sommige aanduidingen zullen in de spiegelstand niet zichtbaar zijn.
Beelden in de spiegelstand
Het beeld op het LCD-scherm verschijnt werkelijk in spiegelbeeld, met links en rechtsverwisseld. De opgenomen beelden zijn echter wel normaal, dus niet in spiegelbeeld.
Bij opnemen in de spiegelstand
FN verschijnt in spiegelbeeld in de beeldzoeker.
Wanneer u op z in het midden van de regelknop drukt terwijl FN zichtbaar is ophet scherm
Het PAGE scherm verschijnt en de indicator is niet zichtbaar.32
Video-opnamen maken
Bijregelen van de helderheid van het LCD-scherm
Om te filmen bij fel licht, zet u de LCD BACKLIGHT schakelaar op OFF.
(1) In de CAMERA, MEMORY (alleen DCR-IP7E), weergave- ofweergavepauzestand, kiest u FN en drukt u vervolgens op z in het middenvan de regelknop. Het PAGE1 scherm verschijnt.
(2) Kies PAGE2 en druk vervolgens op z in het midden van de regelknop. Het
PAGE2 scherm verschijnt.
(3) Kies LCD BRT en druk vervolgens op z in het midden van de regelknop. Hetscherm om de helderheid van het LCD-scherm te regelen verschijnt.
(4) Kies –/+ en druk vervolgens herhaaldelijk op z in het midden van deregelknop om de helderheid te regelen.
– : donkerder
+: lichter
U kunt de helderheid ook regelen door na het kiezen van –/+ herhaaldelijk opb/B te drukken.
(5) Druk op DISPLAY om de schermknoppen te laten verdwijnen.
Terugkeren naar het FN scherm
Kies OK en druk vervolgens na stap 4 op z in het midden van de regelknop. Het
PAGE2 scherm verschijnt. Kies EXIT en druk vervolgens op z in het midden van deregelknop.
Wanneer FN niet op het scherm verschijnt
Druk op DISPLAY of z zodat FN verschijnt. U kunt ook DISPLAY op deafstandsbediening gebruiken.
1 3,4
FN
2
5
LCD
BRT
PAGE2
LCD BRT
– +
OK
OPEN
LCD BRT balkje33
Opnemen – basisbediening
Video-opnamen maken
De kleur van het LCD-scherm
Dit kan worden geregeld met LCD COLOUR in de menu-instellingen (p. 102).
Bij scherminstelling met LCD BRT, LCD COLOUR of de LCD-schermverlichting
Dit heeft geen enkele invloed op de opgenomen beelden.
Instelling van de LCD BACKLIGHT schakelaar
Zet deze normaal op ON. Wanneer u de camcorder gebruikt met het batterijpak in fellicht, zet u de schakelaar op OFF. Zo spaart u de batterij.
Scherpstellen van het zoekerbeeld
Bij opnemen met het LCD-scherm gesloten zult u het opgenomen beeld in de zoekerkunnen volgen. Stel het zoekerlensje scherp zodat u de aanduidingen in hetzoekerbeeld optimaal scherp kunt zien.
Schuif de beeldzoeker uit en draai het zoekerscherpstelknopje in de beste stand.
Achtergrondverlichting beeldzoeker
U kunt de verlichting regelen wanneer u gebruik maakt van het batterijpak. Regel het
VF B.L. item in de menu-instellingen (p. 102).
Zelfs als u de verlichting van de beeldzoeker bijregelt
Dit heeft geen enkele invloed op de opgenomen beelden.34
Video-opnamen maken
In- en uitzoomen
Druk ZOOM iets omhoog of omlaag voor trage zoom. Druk harder snelle zoom.
Gebruik het in- en uitzoomen met mate, voor een beter resultaat dat niet te onrustigoogt.
“T” kant: voor tele-opnamen (met het onderwerp “dichter bij” of groter in beeld)
“W” kant: voor groothoekopnamen (met het onderwer “verder af”)
Zoombewegingen van meer dan 10×
Een zoombeweging van meer dan 10× gebeurt digitaal. Om digitale zoom te activeren,zet u D ZOOM op 20× of 120× in de menu-instellingen. De digitale zoomfunctie staatnormaal op OFF (p. 102).
Opmerking
Tijdens optische zoom of met de zoom-schakelaar aan de “W”-kant werkt de
SteadyShot functie niet.
Scherpstellen op een onderwerp dat erg dichtbij is
Wanneer u niet scherp kunt stellen, drukt u ZOOM naar de “W”-kant tot hetonderwerp scherp is. Voor scherpstelling op dichtbijzijnde onderwerpen is in detelestand een minimale afstand van 80 cm vereist, terwijl u in de groothoekstand kuntscherpstellen op voorwerpen die niet meer dan 1 cm van het lensoppervlak verwijderdzijn.
W
T
T W
T W
T W
De rechterkant van de zoombalk toont hetdigitale zoombereik.
Het digitale zoombereik verschijnt wanneeru D ZOOM op 20× of 120× zet in hetinstelmenu (p. 102)35
Opnemen – basisbediening
Video-opnamen maken
Opmerkingen over de digitale zoomfunctie
• Digital zoom kan worden ingesteld tot 20× of 120×.
• De beeldkwaliteit neemt af wanneer u ZOOM omlaag naar de “T”-kant drukt.
Wanneer de POWER schakelaar in de MEMORY stand staat (alleen DCR-IP7E).
U kunt digital zoom niet gebruiken.
Aanduidingen in de opnamestand
Deze aanduidingen worden niet mee op band opgenomen.
Resterende batterijladingsindicator
De resterende batterijladingsindicator geeft de opnameduur bij benadering aan.
Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden is de indicatie niet altijd evennauwkeurig. Als u het LCD-scherm sluit en weer opent, wordt de resterendebatterijlading pas na ongeveer een minuut correct aangegeven in minuten.
Bandteller
De bandteller kan worden teruggesteld met COUNT RESET op het PAGE3 scherm viahet FN scherm.
Restbandindicator
Deze aanduiding kan niet altijd juist worden aangegeven, afhankelijk van de gebruiktevideocassette.
0:00:01
45min
40min REC
FN
4 7 2002 12 : 05 : 56
Micro Cassette Memory indicator
Resterende batterijspanningsaanduiding
STBY/REC indicator
Restbandindicator
Verschijnt na het inbrengen van een cassette.
Bandtelleraanduiding
FN knop
Kies deze knop om de bedieningsknoppen op het scherm telaten verschijnen.
Tijdaanduiding
De tijd verschijnt circa 5 seconden na het inschakelen van devoeding.
Datumaanduiding
De datum verschijnt circa 5 seconden na het inschakelen vande voeding.36
Video-opnamen maken
Opnamegegevens
De opnamegegevens (datum/tijd of andere instellingen) verschijnen niet tijdens hetopnemen. Deze worden wel automatisch op de videocassette opgenomen. Om deopnamegegevens te tonen, drukt u tijdens de weergave op DATA CODE op deafstandsbediening. Hiervoor kunt u ook DATA CODE op het PAGE3 scherm gebruikenvia het FN scherm (p. 41).
Opnemen bij tegenlicht – BACK LIGHT
Voor het maken van tegenlichtopnamen, met achter het onderwerp een lichtbron of eenerg lichte achtergrond, kunt u ter correctie de BACK LIGHT tegenlichtcompensatieinschakelen.
Druk op BACK LIGHT in CAMERA of MEMORY (alleen DCR-IP7E) mode.
De . aanduiding verschijnt op het scherm.
Om de tegenlichtcompensatie uit te schakelen, drukt u nogmaals op de BACK LIGHTtoets.
Wanneer de backlight-functie is geactiveerd
De backlight-functie wordt geannuleerd wanneer u EXPOSURE op het PAGE1 schermvia het FN scherm op MANUAL zet.
Terwijl het FN scherm zichtbaar is
De backlight-functie is uitgeschakeld.
BACK LIGHT37
Opnemen – basisbediening
Video-opnamen maken
Opnemen met de zelfontspanner
Opname met de zelfontspanner start automatisch na 10 seconden. Hiervoor kunt u ookde afstandsbediening gebruiken.
(1) Kies FN in de wachtstand en druk vervolgens op z in het midden van deregelknop. Het PAGE1 scherm verschijnt.
(2) Kies SELF TIMER en druk vervolgens op z in het midden van de regelknop.
De (zelfontspanner) indicator verschijnt.
(3) Druk op DISPLAY om de schermknoppen af te zetten.
(4) Druk op START/STOP.
De zelfontspanner gaat nu terugtellen vanaf 10, met telkens een pieptoon. Inde laatste 2 seconden van het aftellen klinken de pieptonen korter achtereen endan begint automatisch het opnemen.
Het aftellen stoppen
Druk op START/STOP. Om het aftellen te hervatten, drukt u nogmaals op START/
STOP.
Opnemen van stilstaande beelden met de zelfontspanner
Druk in stap 4 op PHOTO (p. 48).
Uitschakelen van de zelfontspanner-opname
Kies SELF TIMER en druk vervolgens op z in het midden van de regelknop in dewachtstand. De (zelfontspanner) indicator verdwijnt van het scherm.
Opmerking
De zelfontspanner-opnamefunctie wordt automatisch uitgeschakeld wanneer:– de zelfontspanner-opname beëindigd is.
– de POWER schakelaar in de OFF (CHG) of VCR stand wordt gebracht.
Wanneer de POWER schakelaar in de MEMORY stand staat (alleen DCR-IP7E).
Met de zelfontspanner kunt u ook een stilstaand beeld opnemen op de “Memory Stick”
(p. 121).
1
2
3
4
FN
PAGE1 PAGE2 PAGE3 EXIT
MENU FOCUS
FADER SELF
TIMER
MEM
MIX
EXPO–
SURE
START/STOP38
De opname controleren – END SEARCH
U kunt naar het einde van de laatste opname gaan.
(1) Kies FN in de wachtstand en druk vervolgens op z in het midden van deregelknop. Het PAGE1 scherm verschijnt.
(2) Kies PAGE2 en druk vervolgens op z in het midden van de regelknop. Het
PAGE2 scherm verschijnt.
(3) Kies END SCH en druk vervolgens op z in het midden van de regelknop.
De laatste 5 seconden van de opname worden afgespeeld en de camcorderkeert terug naar de wachtstand. Het geluid is hoorbaar via de luidspreker.
Terugkeren naar het FN scherm
Kies EXIT en druk vervolgens op z in het midden van de regelknop.
Stoppen met zoeken
Kies END SCH en druk vervolgens nogmaals op z in het midden van de regelknop.
Zelfs indien u de cassette verwijdert
Werkt de eindezoekfunctie.
1
FN
2
3
END
SCH
PAGE239
Afspelen – basisbediening
5 4
3
6
1
2
VOL
– +
OK
FN
MEMORY/
NETWORK
VCR
CAMERA
(CHG)
POWER
OFF
ON
MODE
U kunt de gemaakte video-opnamen terugzien op het LCD-scherm of, als u het LCD-scherm sluit, in de beeldzoeker. Voor de bediening bij het afspelen kunt u ook de bij uwcamcorder geleverde afstandsbediening gebruiken.
(1) Sluit een stroombron aan en plaats een cassette met video-opnamen in decamcorder.
(2) Druk op OPEN om het LCD-scherm te openen.
(3) Zet de POWER schakelaar in de VCR stand. De camcorder schakelt aan en het
VCR lampje licht op.
(4) Kies en druk vervolgens op z in het midden van de regelknop om decassette terug te spoelen.
(5) Kies en druk vervolgens op z in het midden van de regelknop om deweergave te starten.
(6) Regel het volume zoals hieronder beschreven staat.
1 Kies FN en druk vervolgens op z in het midden van de regelknop. Het
PAGE1 scherm verschijnt.
2 Kies VOL en druk vervolgens op z in het midden van de regelknop. Hetvolumeregelscherm verschijnt.
3 Kies –/+ en druk vervolgens herhaaldelijk op z in het midden van deregelknop om het volume te regelen.
– : om het volume te verlagen
+: om het volume te verhogen
U kunt het volume regelen door na het kiezen van –/+ herhaaldelijk op b/Bte drukken.
(7) Kies OK en druk vervolgens op z in het midden van de regelknop. Het
PAGE1 scherm verschijnt.
— Afspelen – basisbediening —
Afspelen van een cassette
VOL balkje40
Afspelen van een cassette
Terugkeren naar het FN scherm
Kies EXIT en druk vervolgens op z in het midden van de regelknop.
Stoppen met afspelen
Kies en druk vervolgens op z in het midden van de regelknop.
Video-opnamen weergeven op het LCD-scherm
Voor afspelen van video-opnamen kunt u het LCD-scherm helemaal omkeren en danterugklappen tegen de camcorder aan, zodat het LCD-scherm naar buiten gericht staat.
Indien u het toestel enige tijd aan laat staan
Uw camcorder wordt warm. Dat is normaal en duidt niet op storing.
Als u het LCD-scherm opent of sluit
Breng het LCD-scherm in de hieronder afgebeelde stand alvorens het te openen of tesluiten.
Opmerking
Let op dat u de VBATT schakelaar niet aanraakt tijdens het afspelen van een cassette.
Hierdoor kan het batterijpak loskomen van de camcorder.41
Afspelen – basisbediening
DATACODE
CAM
DATA
DATE
DATA
OFF OK
Afspelen van een cassette
DISPLAY
Opname-aanduidingen op het LCD-scherm
– Beeldschermaanduidingen
Druk op DISPLAY op de camcorder of de afstandsbediening. De aanduidingenverdwijnen van het scherm. Druk nogmaals op DISPLAY om de aanduidingen te latenverschijnen.
Automatische opnamegegevens (Data Code)
Bij het opnemen legt uw camcorder tegelijk met de beelden automatisch ook de datumen tijdsaanduiding (en diverse opname-instellingen) op de band vast (Data Code).
Ga tewerk zoals hieronder beschreven om de opnamegegevens te laten verschijnen metde camcorder of de afstandsbediening.
Met de camcorder
Opnamegegevens tonen
(1) Kies FN in de wachtstand en druk vervolgens op z in het midden van deregelknop. Het PAGE1 scherm verschijnt.
(2) Kies PAGE3 en druk vervolgens op z in het midden van de regelknop. Het
PAGE3 scherm verschijnt.
(3) Kies DATA CODE en druk vervolgens op z in het midden van de regelknop.
Het DATA CODE scherm verschijnt.
(4) Kies CAM DATA of DATE DATA en druk vervolgens op z in het midden vande regelknop. Bovenaan de gekozen knop verschijnt een groen balkje.
(5) Kies OK en druk vervolgens op z in het midden van de regelknop.
(6) Kies EXIT en druk vervolgens op z in het midden van de regelknop.42
Opnamegegevens wissen
(1) Kies OFF en druk vervolgens op z in het midden van de regelknop in stap
4.
(2) Kies EXIT en druk vervolgens op z in het midden van de regelknop. Deopnamegegevens verdwijnen van het scherm.
Met de afstandsbediening
Druk in de weergave- of weergavepauzestand op DATA CODE op deafstandsbediening. De aanduiding verandert als volgt:datum/tijd t diverse instellingen (SteadyShot OFF, belichting, kleurbalans,versterking, sluitertijd, diafragma) t geen aanduiding
Geen scherminstellingen laten verschijnen tijdens het gebruik van deafstandsbediening
Zet DATA CODE via op DATE in de menu-instellingen (p. 102).
Het scherm verandert telkens wanneer u op DATA CODE op de afstandsbedieningdrukt: datum/tijd y geen aanduiding
[a] SteadyShot OFF aanduiding
[b] Aanduiding belichtingsregeling
[c] Kleurbalansaanduiding
[d] Versterkingsaanduiding
[e] Sluitersnelheidsaanduiding
[f] Diafragma-aanduiding
Diverse instellingen
Tijdens de opname baseert uw camcorder zich op diverse instellingen. De instellingenverschijnen niet in de opnamestand.
Bij het controleren van de Data Code opnamegegevens kunnen er wel eens enkelstreepjes (-- -- --) verschijnen als:– Er een blanco (onbespeeld) gedeelte van de band wordt afgespeeld.
– De opnamegegevens op de band niet leesbaar zijn, door storing of beschadiging vande band.
– Vóór het opnemen de datum en/of de tijd van de camcorder niet was ingesteld.
– De camcorder bevindt zich in diverse weergavestanden.
Opnamegegevens op TV
Wanneer u de camcorder aansluit op een TV, verschijnen de opnamegegevens ook ophet TV-scherm.
Afspelen van een cassette
Datum/tijd Diverse instellingen
4 7 2002
12:05:56
40min 0:00:23
50 AWB
F1.8 9dB
AUTO
40min 0:00:23
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]43
Afspelen – basisbediening
Afspelen van een cassette
Aanduiding van de resterende batterijspanning tijdens de weergave
De indicator geeft bij benadering de continu weergaveduur aan. Afhankelijk van degebruiksomstandigheden is de indicatie niet altijd even nauwkeurig. Als u het LCD-scherm sluit en weer opent, wordt de resterende batterijlading pas na ongeveer eenminuut correct aangegeven.
Diverse afspeelfuncties
Zet de POWER schakelaar op VCR om de videobedieningstoetsen te kunnen gebruiken.
Stilzetten van het beeld (weergavepauzestand)
• Kies en druk vervolgens op z in het midden van de regelknop tijdens deweergave. Kies en druk vervolgens op z in het midden van de regelknop om denormale weergave te hervatten.
• Druk tijdens de weergave op PAUSE op de afstandsbediening. Druk nogmaals op
PAUSE om de normale weergave te hervatten.
Vooruitspoelen van de band
• Kies en druk vervolgens op z in het midden van de regelknop terwijl de bandniet wordt afgespeeld. Kies en druk vervolgens op z in het midden van deregelknop om de normale weergave te hervatten.
• Druk op FF op de afstandsbediening terwijl de band niet wordt afgespeeld. Druk op
PLAY om de normale weergave te hervatten.
Terugspoelen van de band
• Kies en druk vervolgens op z in het midden van de regelknop terwijl de bandniet wordt afgespeeld. Kies en druk vervolgens op z in het midden van deregelknop om de normale weergave te hervatten.
• Druk op REW op de afstandsbediening terwijl de band niet wordt afgespeeld. Drukop PLAY om de normale weergave te hervatten.
Een bepaalde scène snel zoeken met beeld (beeldzoekfunctie)
• Kies of en hou vervolgens z in het midden van de regelknop ingedrukttijdens de weergave. Om de normale weergave te hervatten, laat u de toets op hetgewenste punt los.
• Hou REW of FF op de afstandsbediening ingedrukt tijdens de weergave. Om denormale weergave te hervatten, laat u de toets op het gewenste punt los.
Beeldweergave tijdens snelspoelen (snelzoekfunctie)
• Kies en hou vervolgens z in het midden van de regelknop ingedrukt tijdens hetterugspoelen van de band, of kies en hou dan z ingedrukt tijdens hetvooruitspoelen van de band. Laat de toets los om het normale terug- ofvooruitspoelen te hervatten.
• Hou REW op de afstandsbediening ingedrukt tijdens het terugspoelen van de band ofhou FF op de afstandsbediening ingedrukt terwijl u de band vooruitspoelt. Laat detoets los om het normale terug- of vooruitspoelen te hervatten.
Opgenomen beelden langzamer weergeven (vertraagdeweergave)
Druk tijdens weergave op SLOW op de afstandsbediening. Druk tijdens de weergaveop PAUSE op de afstandsbediening. Druk op PLAY op de afstandsbediening om denormale weergave te hervatten.44
Afspelen van een cassette
Opzoeken van de laatst opgenomen beelden (END SEARCHeindzoekfunctie)
Kies END SCH op het PAGE2 scherm tot het FN scherm en druk vervolgens op z inhet midden van de regelknop terwijl de band niet wordt afgespeeld. De camcorderspeelt de laatste 5 seconden van elke opname af en stopt dan de weergave.
Videoregelknoppen van de camcorder
Een band afspelen of pauzeren
Een band stoppen
Een band terugspoelen
Een band snel vooruitspoele
Na meer dan 5 minuten in de weergavepauzestand
De weergavepauzestand wordt automatisch verlaten en de camcorder stopt deweergave. Om de weergave te hervatten, kiest u en drukt u vervolgens op z in hetmidden van de regelknop of op PLAY op de afstandsbediening.45
Afspelen – basisbediening
Sluit de camcorder met het daarbij geleverde audio/video-aansluitsnoer aan op uw TV-toestel wanneer u video-opnamen wilt weergeven op het TV-scherm. U kunt hierbij hetafspelen regelen met de videobedieningstoetsen, net als bij weergave op het LCD-scherm. Bij het afspelen van video-opnamen op de camcorder, voor weergave op het
TV-scherm, is het aanbevolen het apparaat op stroom van het lichtnet te gebruiken metbehulp van de netspanningsadapter (p. 21). Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing vanuw TV.
Open het aansluitklepje. Sluit de camcorder aan op uw TV-toestel met het audio/video-aansluitsnoer. Stel uw TV-toestel met de TV/videoschakelaar in op videoweergave.
De meegeleverde A/V-aansluitkabel is voorzien van een S video-stekker en eenvideostekker. Gebruik de S video-stekker of de videostekker afhankelijk van het TV-toestel. Sluit nooit beide stekkers aan op de TV.
Als uw TV-toestel al is aangesloten op een videorecorder
Sluit uw camcorder aan op de lijningangen van de videorecorder (LINE IN) met behulpvan het bij uw camcorder geleverde audio/video-aansluitsnoer. Zet deingangskeuzeschakelaar van de videorecorder in de LINE stand.
Als uw TV-toestel of videorecorder slechts geschikt is voor monogeluid
Sluit de gele of zwarte stekker van de audio/video-aansluitkabel aan op de video- of Svideo-ingang en de witte of rode stekker op de audio-ingang van uw TV-toestel ofvideorecorder. Als u de witte stekker aansluit, zal het geluid van het linker (L) kanaalklinken. Als u de rode stekker aansluit, klinkt het geluid van het rechter (R) kanaal.
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
IN
Geel
Rood
Wit: Signaalverloop
Zwart
A/V
S VIDEO of VIDEO
De opname bekijken op een TV-scherm46
De opname bekijken op een TV-scherm
TV
Als uw TV/videorecorder een 21-polige (EUROCONNECTOR)aansluiting heeft
– Alleen Europese modellen
Gebruik voor het aansluiten de bij uw camcorder geleverde 21-polige verloopstekker.
Als uw TV-toestel beschikt over een S video-ingang
Gebruik de S videostekker voor een natuurgetrouwe weergave. Bij deze wijze vanaansluiten hoeft u de gele (video) stekker van de audio/video-kabel niet aan te sluiten.
Sluit de S videostekker aan op de S video-ingang van de TV of videorecorder. Doordeze wijze van aansluiten zult u videobeelden met betere MICROMV-kwaliteit kunnenweergeven.
Schermaanduidingen tonen op het TV-scherm
Zet in het instelmenu via het onderdeel DISPLAY in de V-OUT/LCD stand (p. 102).
U kunt de schermaanduidingen aan-/uitschakelen met de DISPLAY knop.47
Uitgebreide opnamefuncties
1
• • • • • • •
2
CAPTURE
PHOTO
PHOTO
— Uitgebreide opnamefuncties —
Een stilstaand beeld opnemen – Tapefoto-opname
U kunt een stilstaand beeld opnemen op een cassette. Dat is handig als u de kijker eengoede blik wilt gunnen op een niet-bewegend onderwerp, zoals een schilderij e.d. of alsu een afdruk wilt maken met behulp van een videoprinter (optie). Op een cassette van
60 minuten kunnen ongeveer 510 beelden worden opgenomen.
Uw camcorder kan ook stilstaande beelden opslaan op een “Memory Stick” (alleen
DCR-IP7E) (p. 118).
(1) Houd in de wachtstand de PHOTO toets licht ingedrukt tot er een stilstaandbeeld verschijnt. De aanduiding CAPTURE licht op. Het opnemen begint nogniet.
Desgewenst kunt u nu een ander stilstaand beeld kiezen door de PHOTO toetslos te laten, een ander beeld te kiezen en dan de PHOTO toets opnieuw lichtingedrukt te houden.
(2) Druk nu de PHOTO toets steviger in.
Het stilstaand beeld op het scherm wordt opgenomen gedurende ongeveer 7seconden. Gedurende deze 7 seconden loopt de geluidsopname gewoon door.
Het stilstaand beeld wordt op het scherm getoond tot de opname is voltooid.
Opmerkingen
• Foto-opname kan niet tijdens normale CAMERA opname.
• Tijdens de foto-opname kunt u geen menu-instellingen maken of veranderen.
• Tijdens het opnemen van een stilstaand beeld moet u oppassen dat de camcorder niettrilt. De trilling kan fluctuaties in het beeld veroorzaken.
• Foto-opname werkt niet in combinatie met de volgende functies:– In- en uitfaden
– Digitale opname-effecten
Bij opnemen van een bewegend onderwerp met de foto-opnamefunctie
Wanneer u het resulterende stilstaande beeld weergeeft met andere apparatuur, kan hetbeeld fluctueren.
Maken van een foto-opname met de afstandsbediening
Druk op de PHOTO toets van de afstandsbediening. Uw camcorder neemt meteen hetbeeld op dat zichtbaar is op het scherm.
Scherpere stilstaande beelden opnemen (alleen DCR-IP7E)
Wij raden u aan op te nemen op een “Memory Stick”.48
1
2
4
3
FN
PHOTO
PAGE1 PAGE2 PAGE3 EXIT
MENU FOCUS
FADER SELF
TIMER
MEM
MIX
EXPO–
SURE
Een stilstaand beeld opnemen – Tape foto-opname
PHOTO
Opnemen met de zelfontspanner
U kunt foto-opnamen maken met de zelfontspanner. Hiervoor kunt u ook deafstandsbediening gebruiken.
(1) Kies FN in de wachtstand en druk vervolgens op z in het midden van deregelknop. Het PAGE1 scherm verschijnt.
(2) Kies SELF TIMER en druk vervolgens op z in het midden van de regelknop.
De (zelfontspanner) indicator verschijnt op het scherm.
(3) Druk op DISPLAY om de schermknoppen af te zetten.
(4) Druk nu de PHOTO toets stevig in.
De zelfontspanner gaat nu terugtellen vanaf 10, met telkens een pieptoon. Inde laatste 2 seconden van het aftellen klinken de pieptonen korter achtereen endan begint automatisch het opnemen.
Uitschakelen van de zelfontspanner-opname
Kies opnieuw SELF TIMER op het PAGE1 scherm en druk vervolgens op z in hetmidden van de regelknop in de wachtstand. De (zelfontspanner) indicator verdwijntvan het scherm. U kunt de zelfontspanner-opname niet uitschakelen met behulp van deafstandsbediening.
Opmerking
De zelfontspanner-opnamefunctie wordt automatisch uitgeschakeld wanneer:– de zelfontspanner-opname beëindigd is.
– de POWER schakelaar in de OFF (CHG) of VCR stand wordt gebracht.49
Uitgebreide opnamefuncties
[a]
[c]
[b]
[d]
16:9WIDE
1
FN
2
3,4
5
MENU
CAMERA SET
D ZOOM
16:9 WIDE
STEADY SHOT
RETURN
ON
Breedbeeld-opnamefunctie
U kunt video-opnamen maken in een extrabreed 16:9 formaat speciaal voor weergaveop een 16:9 breedbeeld-TV (16:9WIDE).
Tijdens het opnemen zullen er boven en onder in het beeld zwarte balken verschijnen inde 16:9WIDE stand [a]. Bij weergave op een gewoon TV-scherm [b] of een breedbeeld-televisie [c] ziet u een versmald en in elkaar gedrukt beeld. Wanneer u het breedbeeld-televisietoestel instelt op schermvullende weergave, verdwijnen de zwarte balken enzal het beeld precies op het scherm passen [d].
(1) Kies FN in de wachtstand en druk vervolgens op z in het midden van deregelknop. Het PAGE1 scherm verschijnt.
(2) Kies MENU en druk vervolgens op z in het midden van de regelknop. Hetmenu verschijnt.
(3) Kies 16:9WIDE via en druk vervolgens op z of B in het midden van deregelknop.
(4) Kies ON en druk vervolgens op z in het midden van de regelknop.
(5) Druk op DISPLAY om het menu af te zetten.
Uitschakelen van de breedbeeld-opnamefunctie
Zet het onderdeel 16:9WIDE in het instelmenu op OFF.50
Breedbeeld-opnamefunctie
Terugkeren naar het FN scherm
Kies RETURN, en druk vervolgens op z in het midden van de regelknop. Het
PAGE1 scherm verschijnt. Kies EXIT en druk vervolgens op z in het midden van deregelknop.
Tijdens breedbeeld-opname zult u de volgende functies niet kunnen gebruiken:– Old movie
– Bounce
Tijdens opnemen
U kunt de breedbeeld-opnamefunctie niet tussentijds in- of uitschakelen. Om debreedbeeld-opnamefunctie uit te schakelen, dient u eerst het opnemen te pauzeren endan de 16:9WIDE breedbeeld-opnamefunctie in het instelmenu op OFF te zetten.51
Uitgebreide opnamefuncties
[a] REC STBY
REC STBY [b]
BOUNCE
1) 2)
Met in- en uitfaden kunt u uw video-opnamen een professionele aanblik geven.
MONOTONE zwart-wit in/uitfaden
Bij het infaden neemt het oorspronkelijke zwart-witbeeld geleidelijk steeds meer kleuraan.
Bij uitfaden vervagen de kleuren geleidelijk, om te eindigen met zwart-witbeeld.
1)
U kunt de bounce-functie alleen gebruiken wanneer de D ZOOM functie voor digitaalzoomen in het instelmenu op OFF is gezet.
2)
Alleen infaden.
Beelden in- en uitfaden
NORM. FADER
(normaal in/uitfaden)
MOSC. FADER
(mozaïekbeeld)52
Beelden in- en uitfaden
1
4
FN
FADER
OFF OK
NORM.
FADER
MONO–
TONE
BOUN–
CE
MOSC.
FADER
2,3
FADER
5
(1) Voor infaden [a]
Kies FN in de wachtstand en druk vervolgens op z in het midden van deregelknop. Het PAGE1 scherm verschijnt.
Voor uitfaden [b]
Kies FN tijdens de opname en druk vervolgens op z in het midden van deregelknop. Het PAGE1 scherm verschijnt.
(2) Kies FADER en druk vervolgens op z in het midden van de regelknop. Het
FADER scherm voor het kiezen van de faderstand verschijnt.
(3) Kies de gewenste faderstand en druk vervolgens op z in het midden van deregelknop. Bovenaan de gekozen knop verschijnt een groen balkje.
(4) Druk op DISPLAY om de schermknoppen af te zetten.
(5) Druk op START/STOP. De fader aanduiding knippert en licht dan op. Na hetin-/uitfaden keert de camcorder automatisch terug naar de normale stand.
Terugkeren naar het FN scherm
Kies OK en druk vervolgens na stap 3 op z in het midden van de regelknop. Het
PAGE1 scherm verschijnt. Kies EXIT en druk vervolgens op z in het midden van deregelknop.
Uitschakelen van de fader-functie
Kies OFF voor u op START/STOP drukt en druk vervolgens op z in het middenvan de regelknop.
Opmerking
Tijdens het in- en uitfaden kunt u de volgende functies niet gebruiken, en omgekeerd.
– Digitale opname-effecten
– Foto-opnamefunctie53
Uitgebreide opnamefuncties
Beelden in- en uitfaden
Bij het gebruik van de bounce-functie zult u de volgende functies niet kunnengebruiken:– Belichting
– Scherpstelling
– In- en uitzoomen
– Beeldeffect
Betreffende de bounce-stand
U kunt de bounce-stand niet kiezen in de volgende stand of tijdens het gebruik vandeze functies:– D ZOOM ingesteld op 20× or 120× in de menu-instellingen
– Breedbeeld
– Beeldeffect
– PROGRAM AE
Wanneer de POWER schakelaar in de MEMORY stand staat (alleen DCR-IP7E)
U kunt de fader-functie dan niet gebruiken.54
[a] [b] [c] [d] [e] [f]
3,4
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
WHT BAL
AUTO SHTR
RETURN
OFF
NEG. ART
SEPIA
B&W
SOLARIZE
SLIM
STRETCH
PASTEL
MOSAIC
1
5
FN
2 MENU
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
WHT BAL
AUTO SHTR
RETURN
NEG. ART
Speciale effecten – Beeldeffect
Op digitale wijze kunt u uw video-opnamen zo treffend maken als een speelfilm of TV-productie met speciale effecten.
NEG. ART [a] : De kleur en helderheid van het beeld worden omgekeerd.
SEPIA : Het beeld verschijnt in sepia, de kleur van oude foto’s.
B&W : Het beeld is in zwart, wit en grijstinten.
SOLARIZE [b] : De lichtintensiteit wordt aangescherpt en uw beelden verkrijgen eenabstract effect, zoals van een illustratie.
SLIM [c] : Het beeld wordt smaller, in de hoogte uitgerekt.
STRETCH [d] : Het beeld wordt in de breedte uitgerekt.
PASTEL [e] : Versterkt het beeldcontrast en geeft tekenfilmachtige kleuren.
MOSAIC [f] : Uw onderwerp komt als een mozaïek van kleine blokjes in beeld.
(1) Kies FN in de CAMERA stand en druk vervolgens op z in het midden van deregelknop. Het PAGE1 scherm verschijnt.
(2) Kies MENU en druk vervolgens op z in het midden van de regelknop. Hetmenu verschijnt.
(3) Kies P EFFECT via en druk vervolgens op z of B in het midden van deregelknop.
(4) Kies het gewenste beeldeffect en druk vervolgens op z in het midden van deregelknop.
(5) Druk op DISPLAY om het menu af te zetten.55
Uitgebreide opnamefuncties
Speciale effecten – Beeldeffect
Terugkeren naar het FN scherm
Kies RETURN, en druk vervolgens na stap 4 op z in het midden van deregelknop. Het PAGE1 scherm verschijnt. Kies EXIT en druk vervolgens op z in hetmidden van de regelknop.
Uitschakelen van de beeldeffectfunctie
Zet in het instelmenu het onderdeel P EFFECT in de OFF stand.
Tijdens gebruik van de beeldeffectfunctie
U kunt nu niet de oude-speelfilmsfeer inschakelen met de digitaal effect-functie.
Wanneer u de POWER schakelaar op OFF (CHG) zet
Het beeldeffect wordt dan automatisch uitgeschakeld.56
STILL
LUMI.
Stilstaand beeld Bewegend beeld
Stilstaand beeld Bewegend beeld
Speciale effecten – Digitale opname

TXT / PDF

Available 6 files for DCR-IP7E View all >
HelpDrivers Since March 2000