Sony DCR-HC33E Download Manual

DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-63(1) DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-63(1)
2005 Sony Corporation
DCR-HC32E/HC33E/
HC39E/HC42E/HC43E
2-584-907- 63 (1)
Digital Video Camera Recorder
B r u k s a n v i s n i n g

SE
R U
Printed in Japan 25849076302
DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-63(1)
Läs det här först
Innan du använder enheten bör läsa igenom den här bruksanvisningen noga. Förvara den sedan så att du i framtiden kan använda den som referens.
VARNING!
Utsätt inte videokameran för regn och fukt, så undviker du risken för brand och/eller elektriska stötar.
FÖR KUNDER I EUROPA
TÄNK PÅ ATT..!
De elektromagnetiska fälten för de aktuella frekvenserna kan påverka bild och ljud på den här digitala videokameran.
Den här produkten har testats och befunnits
överensstämma med de krav som EMC-direktiven ställer upp för användning med kablar som är kortare än 3 meter.
Obs!
Om statisk elektricitet eller elektromagnetism gör att informationsöverföringen avbryts
(överföringen misslyckas) startar du om programmet eller kopplar bort anslutningskabeln
(USB-kabel eller liknande) och sätter tillbaka den igen.
Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den
Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall.
Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Användbara tillbehör: ”Memory Stick Duo” och fjärrkontroll
Att observera angående användning
Videokameran levereras med två olika bruksanvisningar.
– ”Bruksanvisning” (den bruksanvisning du läser just nu)
– ”First Step Guide (Förenklad guide)” för hantering av den medföljande programvaran (medföljer på den medföljande CD-ROM-skivan)
Om de olika typer av inspelningsmedia som du kan använda med den här videokameran
• Mini-DV-kassetter med märket
(videokameran hanterar inte mini-DV-kassetter med Cassette Memory)
(sid. 103).
• ”Memory Stick Duo” med märket
,
(sid. 104).
Att observera angående användning av videokameran
• Håll eller bär inte videokameran i följande delar.
Sökare LCD-panel
Batter i3
DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-63(1)
• Innan du ansluter videokameran till andra enheter med en USB- eller i.LINK-kabel, bör du vara säker på att du har vänt kontakten rätt. Om du trycker in kontakten felvänd kan terminalen skadas eller så kan det orsaka funktionsstörning hos videokameran.
Om menyalternativen, LCD-panelen, sökaren och linsen
• Ett menyalternativ som är nedtonat är inte tillgängligt under de aktuella inspelnings- eller uppspelningsförhållandena.
• LCD-skärm och sökare är tillverkade med mycket hög precision; över 99,99% av bildpunkterna är aktiva. Trots det kan det förekomma små svarta och/eller ljusa punkter (vita, röda, blå eller gröna), som hela tiden syns på LCD-skärmen eller i sökaren. De här punkterna uppkommer vid tillverkningen och går inte helt att undvika. De påverkar inte inspelningen på något sätt.
• Om LCD-skärmen, sökaren eller linsen utsätts för direkt solljus under en längre tid kan det leda till funktionsstörningar.
• Rikta inte kameran direkt mot solen. Det kan leda till funktionsstörningar. Vill du ta bilder av solen bör du bara göra det när ljuset inte är så intensivt, t.ex. när solen håller på att gå ned.
Om inspelning
• Innan du startar inspelningen bör du göra en testinspelning för att kontrollera att bild och ljud spelas in utan problem.
• Du kan inte räkna med att få ersättning för innehållet i en inspelning om du inte har kunnat göra en inspelning eller uppspelning på grund av att det var fel på videokameran, lagringsmediet eller liknande.
• Olika länder och regioner använder olika TV-färgsystem. Om du vill titta på inspelningarna på en TV behöver du en
TV som använder PAL-systemet.
• TV-program, ?lmer, videoband och annat material kan vara upphovsrättsskyddat.
Om du gör inspelningar som du inte har rätt att göra kan det innebära att du bryter mot upphovsrättslagarna.
Om den här bruksanvisningen
• Bilderna av LCD-skärmen och sökaren som används i den här bruksanvisningen som illustrationer har tagits med en digitalkamera och kan därför skilja sig från hur du ser dem.
• Skärmmenyerna på respektive språk används för att beskriva de olika procedurerna. Om det behövs byter du språk för skärmmenyerna innan du använder videokameran (sid. 14).
• Illustrationerna i den här bruksanvisningen är baserade på modell
DCR-HC42E.
Om Carl Zeiss-linsen
Den här videokameran är utrustad med en
Carl Zeiss-lins, en lins som utvecklats i samarbete med Carl Zeiss i Tyskland och av Sony Corporation. Carl Zeiss-linsen ger oöverträffad bildkvalitet. Den använder mätsystemet MTF* för videokameror och har samma kvalitet som en typisk Carl
Zeiss-lins.
* MTF står för Modulation Transfer Function.
Värdet visar hur mycket av ljuset från motivet som kommer in genom linsen.
SE4
DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-61(1)
Innehållsförteckning
Komma igång
Steg 1: Kontrollera de medföljande tillbehören ...........7
Steg 2: Ladda batteriet ..........8
Steg 3: Slå på videokameran och se till att du håller den stadigt ............12
Steg 4: Ställ in LCD-panelen och sökaren ........13
Steg 5: Använda pekskärmen .............14
Ändra språkinställningen ...........14
Visa information om skärmindikatorerna (hjälpinformation) .........14
Steg 6: Ställa in datum och tid .............15
Steg 7: Sätt in ett band eller ett ”Memory Stick Duo” ............16
Steg 8: Välj bildproportioner för inspelningen (16:9 eller 4:3)
(DCR-HC39E/HC42E/HC43E) ..........17

Inspelning/uppspelning
Förenklad inspelning/uppspelning (Easy Handycam) ...........18
Inspelning ........20
Uppspelning ...........21
Funktioner för inspelning/uppspelning m.m. ......22
Inspelning
Använda zoomfunktionen
Inspelning i mörker (NightShot plus)
Ställa in exponeringen för motiv i motljus
Ställa in fokus för motiv som inte ligger i mitten av bilden
Låsa exponeringen för det valda motivet (?exibel exponeringsmätare)
Spela in i spegelläge
Använda stativ
Uppspelning
Spela upp bilder i en följd efter varandra
Använda zoomning vid uppspelning
Inspelning/uppspelning
Kontrollera batteriets tillstånd (batteriinformation)
Stänga av ljudsignalen som bekräftar olika åtgärder
Använda specialeffekter
Återställa inställningarna
Namn på övriga delar och deras funktioner
Indikatorer som visas under inspelning/uppspelning ............265
DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-61(1)
Fortsättning ?
Söka efter startpunkten .............29
Söka efter det sista avsnittet i den senaste inspelningen (END SEARCH) ............ 29
Manuell sökning (EDIT SEARCH) .........29
Granska de senast inspelade avsnitten (inspelningsgranskning) ...........29
Fjärrkontroll ............30
Snabbsökning efter önskat avsnitt (nollställningsminne) ............30
Söka avsnitt efter inspelningsdatum (datumsökning) ..........31
Visa ?lmen på en TV ...........32
Använda menyerna
Använda menyalternativen .............34
Menyalternativ .........36
CAMERA SET -menyn ...........38
Inställningar för att justera videokameran efter inspelningsförhållandena
(EXPOSURE/WHITE BAL./STEADYSHOT osv.)
MEMORY SET -menyn .........43
Inställningar för ”Memory Stick Duo”(QUALITY/IMAGE SIZE/BURST/ALL
ERASE/NEW FOLDER osv.)
PICT.APPLI.-menyn ............46
Specialeffekter för bildbehandling och ytterligare funktioner för inspelning/uppspelning (PICT. EFFECT/SLIDE SHOW/INT.REC-STL osv.)
EDIT/PLAY -menyn .............50
Inställningar för redigering eller uppspelning i olika lägen (VAR.SPD PB/END
SEARCH osv.)
STANDARD SET -menyn .....51
Inställningar när du spelar in på band och andra grundläggande inställningar (REC MODE/MULTI-SOUND/LCD/VF SET/DISP OUTPUT/USB osv.)
Menyn TIME/LANGU. .........55
(CLOCK SET/WORLD TIME/LANGUAGE)
Egna inställningar för den personliga menyn ...........55
Kopiering/redigering
Ansluta till en videobandspelare eller TV .........57
Kopiering till andra inspelningsenheter ............59
Spela in bilder från en videobandspelare eller en TV
(DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E) ...........60
Kopiera bilder från band till ”Memory Stick Duo” ...........61
Lägga till ljud på ett inspelat band ..........62
Radera inspelade bilder från ”Memory Stick Duo” ........646
DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-61(1)
Märka bilder på ”Memory Stick Duo” med speci?k information
(bildskydd/utskriftsmärkning) .............65
Skriva ut inspelade bilder (PictBridge-kompatibel skrivare) .......66
Kontakter för anslutning av externa enheter ......68
Använda en dator
Innan du använder ”Förenklad guide” på datorn ...........69
Installation av programvaran och ”Förenklad guide (First Step Guide)” på en dator ..........72
Visa ”Förenklad guide (First Step Guide)” ........75
Skapa en DVD-skiva (Direktåtkomst av ”Click to DVD”) .............76
Ansluta en analog videobandspelare till datorn via videokameran
(funktion för signalkonvertering) (DCR-HC32E/HC33E/HC42E/
HC43E) ..........79
Felsökning
Felsökning .......81
Varningsindikatorer och meddelanden .............98
Övrig information
Använda videokameran utomlands ...........102
Användbara kassettband .........103
Om ”Memory Stick” ...........104
Om ”InfoLITHIUM”-batterier .........106
Om i.LINK ......107
Underhåll och försiktighetsåtgärder ...........109
Använda greppremmen som handlovsrem ............112
Fästa axelremmen ......113
Tekniska data .............113
Index .............1177
Komma igång
DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-61(1)
Steg 1: Kontrollera de medföljande tillbehören
Kontrollera att du fått med följande tillbehör tillsammans med videokameran.
Siffran inom parentes visar antalet av respektive tillbehör.
”Memory Stick Duo” 16 MB (1) (sid. 16,
104)
(DCR-HC33E/HC43E)
Memory Stick Duo-adapter (1) (sid. 105)
(DCR-HC33E/HC43E)
Nätad apter (1) (sid. 8)
Nätkabel (1) (sid. 8)
Handycam Station (1) (sid. 8)
Trådlös fjärrkontroll (1) (sid. 30)
Ett litiumbatteri av knappcellstyp är redan installerat i videokameran.
A/V-kabel (1) (sid. 32, 57)
USB-kabel (1) (sid. 69)
Axelrem (1) (sid. 113)
Uppladdningsbart batteri (1) (sid. 8, 106)
NP-FP30 (DCR-HC32E/HC33E)
NP-FP50 (DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
CD-ROM-skiva ”Picture Package Ver.1.5”
(1) (sid. 69)
21-stiftsadapter (1)
Endast för modeller med märket tryckt på undersidan.
Skydd till tillbehörsskon (1)
Sitter på videokameran.
Bruksanvisning (den bruksanvisning du läser just nu) (1)8
DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-61(1)
Steg 2: Ladda batteriet
Du kan ladda upp ”InfoLITHIUM”-batteriet genom att sätta in batteriet (P series) (sid. 106) i videokameran.
POWER-omkopplare
Likströmskontakt
(DC)
Handycam
Station
DC IN-kontakt
Nätadapter
Till ett vägguttag
1 Sätt i batteriet genom att skjuta det i pilens riktning tills det klickar på plats.
2 Skjut upp POWER-omkopplaren till OFF (CHG). (Ursprunglig inställning.)
3 Anslut nätadaptern till DC IN-kontakten på Handycam Station.

Med märket • Riktat uppåt
DC IN-kontakt
4 Anslut nätkabeln till nätadaptern och till ett vägguttag.
5 Sätt videokameran i Handycam
Station och tryck den ända ned så att den sitter ordenligt.
CHG-lampa (uppladdning)
CHG-lampan (uppladdning) tänds och uppladdningen börjar.
• Stäng skyddet över DC IN-kontakten när du sätter videokameran i Handycam Station.9
Komma igång
DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-61(1)
6 CHG-lampan (uppladdning) släcks när batteriet har laddats upp helt. Koppla bort nätadaptern från DC IN-kontakten.
Koppla bort nätadaptern från DC IN-kontakten på videokameran genom att greppa både Handycam Station och kontakten.
Ladda batteriet enbart med hjälp av nätadaptern
Slå av strömmen och anslut sedan nätadaptern till DC IN-kontakten på videokameran.
• Du kan använda videokameran ansluten till en strömkälla, t.ex. ett vägguttag, på det sätt som bilden visar.
I det här fallet laddas inte batteriet ur.
DC IN-kontakt
Med märket • Riktat nedåt
Nätadapter
Till ett vägguttag
Ta bort videokameran från Handycam
Station
Slå av strömmen och ta sedan bort videokameran från Handycam Station genom att greppa både videokameran och
Handycam Station.
Hur du tar bort batteriet
Slå av strömmen och skjut sedan batteriet i pilens riktning samtidigt som du tycker på
PUSH-knappen.
PUSH-knapp

POWER-omkopplare
Förvaring av batteriet
Innan du förvarar batteriet under en längre tid bör du ladda ur det helt (sid. 106).
Fortsättning ?10
DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-61(1)
Uppladdningstid
Ungefärlig tid (antal min.) som krävs för att fulladda ett helt tomt batteri.
Batteri Uppladdningstid
NP-FP30 (medföljer
DCR-HC32E/
HC33E)
115
NP-FP50 (medföljer
DCR-HC39E/
HC42E/HC43E)
125
NP-FP70 155
NP-FP90 220
Inspelningstid
Ungefärlig tid som du har till förfogande
(antal min.) när du använder ett fulladdat batteri.
För DCR-HC32E/HC33E:Batteri
Oavbruten inspelningstid
Typisk inspelningstid*
NP-FP30
(medföljer)
80
95
40
45
NP-FP50 110
135
55
65
NP-FP70 235
280
115
140
NP-FP90 415
500
205
250
• Alla tiderna är uppmätta under följande förhållanden:Övre raden: Inspelning med LCD-skärmen.
Undre raden: Inspelning med sökaren när LCD-panelen är stängd.
För DCR-HC39E/HC42E/HC43E:Batteri
Oavbruten inspelningstid
Typisk inspelningstid*
NP-FP50
(medföljer)
95
110
110
50
60
60
Batteri
Oavbruten inspelningstid
Typisk inspelningstid*
NP-FP70 200
235
235
110
130
130
NP-FP90 355
415
415
195
230
230
• Alla tiderna är uppmätta under följande förhållanden:Övre raden: När LCD-skärmens bakgrundsbelysning tänds.
Mellersta raden: När LCD-skärmens bakgrundsbelysning slocknar.
Undre raden: Inspelningstid när du spelar in med sökaren och LCD-panelen är stängd.
* Typisk inspelningstid visar tiden när du upprepar start/stopp under inspelning, slår av/på strömmen och utför zoomning.
Uppspelningstid
Ungefärlig tid som du har till förfogande (antal min.) när du använder ett fulladdat batteri.
För DCR-HC32E/HC33E:Batteri
LCD-panelen
öppen
LCD-panelen stängd
NP-FP30
(medföljer)
85 105
NP-FP50 120 150
NP-FP70 255 310
NP-FP90 455 550
För DCR-HC39E/HC42E/HC43E:Batteri
LCD-panelen
öppen*
LCD-panelen stängd
NP-FP50
(medföljer)
105 135
NP-FP70 225 280
NP-FP90 400 500
* När LCD-skärmens bakgrundsbelysning tänds.
Steg 2: Ladda batteriet (Fortsättning)11
Komma igång
DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-61(1)
Om batteriet
• Innan du byter batteri skjuter du upp POWER-omkopplaren till OFF (CHG).
• CHG-lampan (uppladdning) blinkar under uppladdning eller så visas inte batteriinformationen (sid. 24) korrekt i följande situationer.
– Batteriet är inte korrekt isatt.
– Batteriet är skadat.
– Batteriet är helt urladdat. (Endast batteriinformation.)
• Strömmen tas inte från batteriet så länge som nätadaptern är ansluten till DC IN-kontakten på kameran eller Handycam Station, trots att nätkabeln är bortkopplad från vägguttaget.
Om uppladdningstid/inspelningstid/uppspelningstid
• Tiderna är uppmätta vid en kameratemperatur på 25 °C. (10 till 30 °C rekommenderas.)
• Inspelnings- och uppspelningstiden blir kortare om du använder videokameran där det är kallt.
• Inspelnings- och uppspelningstiden kan bli kortare beroende på under vilka förhållanden som du använder videokameran.
Om nätadaptern
• När du använder nätadaptern bör du använda ett lättåtkomligt vägguttag. Om du råkar ut för en funktionsstörning av något slag när du använder videokameran bör du genast koppla bort nätadaptern från vägguttaget.
• Använd inte nätadaptern om den ligger i ett trångt utrymme, t.ex. mellan en vägg och en möbel.
• Kortslut inte nätadapterns likströmskontakt
(DC) eller batteriterminalen med något metallföremål. Det kan orsaka funktionsstörningar.
VARNING!
• Även om videokameran är avstängd, ligger strömmen från nätet på så länge kameran är ansluten till ett vägguttag via nätadaptern.12
DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-61(1)
Steg 3: Slå på videokameran och se till att du håller den stadigt
För att spela in eller spela upp skjuter du
POWER-omkopplaren ?era gånger så att respektive lampa tänds.
När du använder den för första gången visas skärmen [CLOCK SET] (sid. 15).
LENS COVER-omkopplare
POWER-omkopplare
1 Skjut LENS COVER-omkopplaren till OPEN.
2 Tänd respektive lampa genom att skjuta POWER-omkopplaren ?era gånger i pilens riktning.
Om POWER-omkopplaren är ställd på OFF skjuter du den nedåt samtidigt som du trycker på den gröna knappen.
Lampor som tänds
CAMERA-TAPE: För inspelning på band.
CAMERA-MEMORY: För inspelning på ett ”Memory Stick Duo”.
PLAY/EDIT: För att spela upp eller redigera bilder.
• När du skjuter POWER-omkopplaren för att tända CAMERA-TAPE- eller CAMERA-
MEMORY-lampan, visas aktuellt datum och aktuell tid på LCD-skärmen under ungefär 5 sekunder.
3 Stoppa handleden genom greppremmen.
Du kan ställa in längden på greppremmen.
4 Håll videokameran som bilden visar.
Stänga av strömmen
• Skjut POWER-omkopplaren uppåt till OFF
(CHG) samtidigt som du trycker på den gröna knappen.
• Ställ LENS COVER-omkopplaren på
CLOSE.
• Vid leverans är strömmen inställd för att slås av automatiskt om du låter videokameran stå oanvänd under ungefär 5 minuter. Det är en funktion för att spara batteriet. ([A.SHUT
OFF], sid. 54).13
Komma igång
DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-61(1)
Steg 4: Ställ in LCD-panelen och sökaren
LCD-panelen
Öppna LCD-panelen 90 grader mot videokameran (?) och vrid den sedan till den vinkel som bäst passar för inspelning eller uppspelning (?).
DISP/BATT INFO
2
1
Högst 180 grader
Högst 90 grader

90 grader mot videokameran
• Se upp så att du inte råkar trycka på knapparna på LCD-skärmens ram när du öppnar eller ställer in LCD-panelen.
• Om du vrider LCD-panelen 180 grader mot linsen kan du stänga LCD-panelen med LCD-skärmen riktad utåt. Det är ett praktiskt läge vid uppspelning.
• När POWER-omkopplaren är ställd på
CAMERA-TAPE eller CAMERA-MEM visas
(sid. 46).
• Om du roterar LCD-skärmen 180 grader mot linsen, kan du se bilden i sökaren.
För DCR-HC39E/HC42E/HC43E:För att mörka ned LCD-skärmen
Tryck in DISP/BATT INFO under några sekunder tills visas.
Den här inställningen är användbar när du använder videokameran där det är ljust eller när du vill spara batteri. Den inställning du gör här påverkar inte det du spelar in.
Tryck och håll ner DISP/BATT INFO några sekunder tills försvinner, för att tända
LCD-skärmens bakgrundsbelysning.
• Hur du gör för att ställa in LCD-skärmens ljusstyrka ?nns beskrivet under [LCD
BRIGHT] (sid. 51).
Sökaren
När du stänger LCD-skärmen kan du kan titta på bilden i sökaren. På det sättet sparar du batteri.
Sökare
Sökarens lins och justeringsspak
Använd inställningsspaken och ställ in bilden i sökaren så att den blir skarp.
• Du kan ställa in sökarens ljusstyrka genom att välja [LCD/VF SET] - [VF B.LIGHT] (sid. 52).14
DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-61(1)
Steg 5: Använda pekskärmen
Du kan spela upp inspelade bilder (sid. 21) och ändra inställningar (sid. 34) med hjälp av pekskärmen.
Stöd LCD-panelen genom att hålla handen bakom den när du använder pekskärmen. Sedan pekar du på de knappar som visas på skärmen.
DISP/BATT INFO
Peka på knappen på LCD-skärmen.
• Utför samma procedurer som beskrivits ovan när du trycker på knapparna på LCD-skärmens ram.
• Se upp så att du inte av misstag trycker på någon av knapparna på LCD-skärmens ram när du använder pekskärmen.
Dölja skärmindikatorerna
Växla mellan att stänga av eller slå på skärmindikatorerna (t.ex. tidskoden osv.) genom att trycka på DISP/BATT INFO.
Ändra språkinställningen
Du kan byta språk för menyerna och de meddelanden som visas på skärmen. Välj språk för menyerna under [LANGUAGE] i menyn (TIME/LANGU.) (sid. 34, 55).
Visa information om skärmindikatorerna
(hjälpinformation)
Du kan enkelt ta reda på vad de olika skärmindikatorerna som visas på LCD-skärmen betyder.
1 Peka på .
Peka på [MENU] när du använder Easy
Handycam.
M E NU
E X P O -
S U R E
1 / 3
0 : 0 0 : 0 0 6 0 m i n
T E L E
M A CR O
F A D E R
D I S P
G U ID E
S P O T
F OCUS
2 Peka på [DISP GUIDE].
Indikatorerna varierar efter inställningarna.
S e l e c t a r e a f o r g u i d e .
DISP G U I D E E N D
3 Peka på området med den indikator som du vill ha information om.
Vad indikatorerna inom det valda området betyder visas på skärmen. Om du inte ser den indikator du vill ha information om kan du växla mellan indikatorerna genom att peka på / .
När du pekar på återgår skärmen till fönstret för val av område.
D I S P G U I D E
E N D
F O C U S :M A N U A L
P R O G R A M A E :S P O T L I G H T
W I D E S E L E C T :1 6 : 9 W I D E
1 / 2
4 Peka på [END].15
Komma igång
DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-61(1)
Steg 6: Ställa in datum och tid
Innan du använder videokameran för första gången bör du ställa in datum och tid. Så länge du inte har ställt in datum och tid visas skärmen [CLOCK SET] varje gång du slår på videokameran eller ändrar läge på POWER-omkopplaren.
• Om du inte använder videokameran under ungefär 3 månader laddas det inbyggda uppladdningsbara batteriet ur och det ?nns risk för att tidsinställningarna raderas ur minnet.
I så fall laddar du upp det uppladdningsbara batteriet och ställer in datum och tid igen
(sid. 111).

POWER-omkopplare
Om det är första gången du ställer klockan fortsätter du med steg 4.
1 Peka på ?[MENU].
O K
6 0 m i n
P R O G R A M A E
C A M E R A S E T
S P O T M E T E R
E X P O S U R E
– : – – : – –
2 Välj menyn (TIME/LANGU.) med / . Peka sedan på .
O K
6 0 m i n
C L O C K S E T
A . S H U T O F F
W O R L D
M E N U R O T A T E
L A N G U A G E
D I S P L A Y
P R O G R A M A E
– – : – – : – –
– : – – : – –
3 Välj [CLOCK SET] med / .
Peka sedan på .
OK
C L O C K S E T
D A T E
2 0 0 5 Y 1 M 1 D 0 : 0 0
– : – – : – –
4 Välj [Y] (year) med / . Peka sedan på .
Du kan ställa in vilket år som helst, fram till år 2079.
OK
C L O C K S E T
D A T E
2 0 0 5 Y 1 M 1 D 0 : 0 0
– : – – : – –
5 Ställ in [M] (månad), [D] (dag), timme och minut. Peka sedan på
.
Klockan startar.16
DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-61(1)
Steg 7: Sätt in ett band eller ett ”Memory Stick
Duo”
Kassettband
Du kan bara använda kassetter av formatet mini-DV (sid. 103).
• Inspelningstiden varierar beroende på läget för
[REC MODE] (sid. 51).
1 Skjut och håll OPEN/EJECT-spaken i pilens riktning och
öppna sedan locket.
OPEN/EJECT -spak
Lock
Kassettfacket skjuts ut och öppnas automatiskt.
2 Sätt in en kassett med bandfönstret riktat uppåt. Tryck sedan på .

Sida med bandfönster
Tryck lätt mitt på kassettens baksida.
Kassettfacket skjuts automatiskt in.
Sätt inte in kassetten i kassettfacket med våld. Det kan orsaka funktionsstörningar.
3 Stäng locket.
Mata ut kassetten
Fortsätt med samma steg som när du sätter in ett kassettband.
”Memory Stick Duo”
Du kan bara använda ”Memory Stick Duo” som är märkta med eller
(sid. 104).
• Antalet bilder och den tid du kan spela in varierar beroende på bildkvalitet och bildstorlek. Mer information ?nns på sid.43.
Skjut in ett rättvänt ”Memory Stick
Duo” i ”Memory Stick Duo”-facket tills det klickar på plats.
Aktivitetslampa
Med märket • Vänt åt vänster
• Om du tvingar in ett felvänt ”Memory Stick
Duo” i facket ?nns det risk att ”Memory
Stick Duo”, ”Memory Stick Duo”-facket eller bildinformationen skadas.
Mata ut ett ”Memory Stick Duo”
Tryck in ”Memory Stick Duo” lätt en gång.
• När aktivitetslampan lyser eller blinkar skriver eller läser videokameran information. Då måste du vara extra försiktig så att du inte skakar eller stöter till videokameran; du får inte heller stänga av den, mata ut ”Memory Stick Duo” eller ta bort batteriet. Du riskerar i så fall att bildinformationen skadas.17
Komma igång
DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-61(1)
Steg 8: Välj bildproportioner för inspelningen
(16:9 eller 4:3)
(DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
Genom att spela in i läget 16:9
(bredbildsläge) kan du få bredbildsvisning med högupplösta bilder.
• Om du tänker visa bilderna på en bredbilds-
TV rekommenderas du att spela in i läget 16:9
(bredbildsläge).
WIDE SELECT -knapp
POWER-omkopplare
Välja bildproportioner för
?lminspelning på band
Ställ POWER-omkopplaren på CAMERA-
TAPE.
Välj önskade skärmproportioner genom att trycka ?era gånger på
WIDE SELECT.
16:9* 4:3*
* När du visar bilderna på en LCD-skärm.
Det är möjligt att bilderna ser annorlunda ut jämfört med hur de ter sig i sökaren.
• Skillnaderna i betraktningsvinkeln mellan 4:3 och 16:9 varierar beroende på zoomläget.
• När du spelar upp på en TV bör du ställa in bildproportionerna med [TV TYPE] efter TV:n (sid. 32).
• När du visar bilder som spelats in i läget 16:9 med [TV TYPE] ställt på [4:3] kan vissa motiv göra bilden oskarp (sid. 32).
Spela in ?lmer eller stillbilder på
”Memory Stick Duo”
• Ställ POWER-omkopplaren på
[CAMERA-MEMORY].
Bildproportionerna för bilden växlar
över till 4:3.
• Välj önskade skärmproportioner genom att trycka ?era gånger på WIDE
SELECT.
• Storleken för stillbilder är låst på 1152 × 648
( ) i läget 16:9 (bredbildsläge). I läget 4:3 kan du välja upp till 1152 × 864 ( ).
• Om du spelat in ?lm (MPEG MOVIE EX) i läget 16:9 (bredbildsläge), visas svarta band upptill och nedtill på skärmen när du spelar upp
?lmen.
• Information om antalet inspelningsbara bilder
?nns på sid. 43.18
DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-61(1)
Förenklad inspelning/uppspelning
(Easy Handycam)
Med Easy Handycam är de ?esta av videokamerans inställningar automatiskt optimalt inställda, vilket gör att du slipper tänka på ?njusteringar.
Eftersom bara de grundläggande funktionerna blir tillgängliga, samtidigt som skärmen blir mer lättläst genom att teckenstorleken ökar, kan även förstagångsanvändare använda kameran utan besvär.
Innan du börjar bör du gå igenom procedurerna som beskrivs under steg 1 till 8 (sid. 7 till 17).
E
A
C
D
B

Öppna linsskyddet.
DCR-HC32E/
HC33E:Förenklad inspelning
1 Välj inspelningsmedium genom att tända motsvarande lampa genom att skjuta POWER-omkopplaren ? ?era gånger i pilens riktning.
Om POWER-omkopplaren ?
är ställd på OFF skjuter du den nedåt samtidigt som du trycker på den gröna knappen.

Spela in ?lmer : Tänd CAMERA-
TAPE-lampan.
Spela in stillbilder : Tänd CAMERA-
MEMORY-lampan.
2 Tryck på EASY ?.
EASY-lampan tänds och lyser blått.
E a s y H a n d y c a mo p e r a t i o n
O N
3 Starta inspelningen.

Filmer
Tryck på REC START/STOP ?
(eller ?).
Stillbilder (4:3)
Tryck på PHOTO ?.
[STBY] ?[REC]
60m i n 30
Ljudsignal Ljud fr ån slutar en
M E N U
Blinkar ?Tänds
Du stoppar inspelningen genom att peka på ? (eller ?) en gång till.
Ställ in fokus genom att trycka lätt på den här knappen och hålla den intryckt.
Spela in genom att trycka in den helt.19
Inspelning/uppspelning
DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-61(1)
Förenklad uppspelning
1 Tänd PLAY/EDIT-lampan genom att skjuta POWER-omkopplaren ? ?era gånger i pilens riktning.
2 Tryck på EASY ?.
EASY-lampan tänds och lyser blått.
E a s y H a n d y c a mo p e r a t i o n
O N
3 Starta uppspelningen.
Filmer
Starta uppspelningen genom att peka på . Peka sedan på .
Uppspelning med låg hastighet kan utföras med fjärrkontrollen.
A
B
C
• Stopp
• Pekknapp för att växla mellan uppspelning och paus
• Snabbspolning bakåt/framåt
Stillbilder
Välj bild genom att peka på
? / .
M E NU
A B C
• Banduppspelning
• Föregående/nästa
• Radera (sid. 64)
Om du vill avbryta Easy Handycam
Tryck på EASY • En gång till.
EASY-lampan släcks och alla inställningar
återgår till sina tidigare lägen.
• Inspelningsläge för band och bildstorlek
(DCR-HC39E/HC42E/HC43E) och kvalitet för “Memory Stick Duo” återgår till standardinställningar.
• Vad du kan göra när du använder Easy
Handycam
– Ställa in vissa menyalternativ (sid. 36)
Om du rör vid [MENU], visas justerbara alternativ. Alternativ som inte visas återgår till standardinställningar.
– Zooma (under inspelning) (sid. 22)
– Använda NightShot plus (sid. 22)
– Visa/släcka skärmindikatorerna (sid. 14)
– ”Visa ?lmen på en TV” (sid. 32)
– ”Kopiering till andra inspelningsenheter”
(sid. 59)
• [Invalid during Easy Handycam operation] visas om du försöker utföra funktioner som inte
är tillgängliga när du använder Easy Handycam.20
DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-61(1)
Inspelning

Öppna linsskyddet.
PHOTO
DCR-HC32E/HC33E: POWER-omkopplare
REC START/
STOP ?
REC START/
STOP ?
1 Välj inspelningsmedium genom att tända motsvarande lampa genom att skjuta POWER-omkopplaren ?era gånger i pilens riktning.

På band: Tänd CAMERA-TAPE-lampan.
Om POWER-omkopplaren är ställd på OFF skjuter du den nedåt samtidigt som du trycker på den gröna knappen.
På ”Memory Stick Duo”: Tänd
CAMERA-MEMORY-lampan.
2 Starta inspelningen.
Filmer
Tryck på REC START/STOP ?
(eller ?).
[STBY] (endast band) ?[REC]
• Ljudet för ?lmer (MPEG MOVIE EX) som spelas in på ”Memory Stick Duo” blir i mono.
Stillbilder
Ställ in fokus genom att hålla
PHOTO lätt intryckt (?), Tryck sedan in knappen helt (?).
60 m i n 30 F I N E
P - M E N U
1 1 5 2
1 0 1
Ljudsignal Ljud fr ån slutar en
A B
Blinkar ?Tänds
Ett ljud från slutaren hörs. När slocknar har bilden spelats in.
Avbryta ?lminspelning
Tryck på REC START/STOP en gång till.
• Du kan spela in en stillbild på ett ”Memory
Stick Duo” samtidigt som du spelar in ?lm på band eller när kameran är i standbyläge.
För DCR-HC39E/HC42E/HC43E:Storleken för stillbilder är låst på [640 × 360] för 16:9-bilder och [640 × 480] för 4:3-bilder under inspelning i läget CAMERA-TAPE.
Granska den senaste inspelningen som du har gjort på ett ”Memory Stick
Duo”.
Peka på . Om du vill radera bilden pekar du på ? [YES]. Du återgår till standbyläget genom att peka på .21
Inspelning/uppspelning
DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-61(1)
Uppspelning
1 Tänd PLAY/EDIT-lampan genom att skjuta POWER-omkopplaren ?era gånger i pilens riktning.
2 Starta uppspelningen.
Filmer
Från band:Starta uppspelningen genom att peka på . Peka sedan på .
A
B
C
• Stopp
• Pekknapp för att växla mellan uppspelning och paus
• Snabbspolning bakåt/framåt
• Uppspelningen avbryts automatiskt om pausläget varar längre än 3 minuter.
På ”Memory Stick Duo”:Peka på ? / för att välja en bild med . Peka sedan på .
Stillbilder
Peka på .
Den bild du spelade in senast visas.
A B C
• Banduppspelning
• Föregående/nästa
• Knapp för indexskärm
• Du kan radera bilder från ett ”Memory
Stick Duo” som du inte längre vill ha kvar
(sid. 64).

Ställa in volymen
Du ställer in volymen genom att peka på
?[VOLUME]. Peka sedan på /
.
• Om du inte hittar [VOLUME] under pekar du på [MENU].
Söka efter ett avsnitt under uppspelning
Fortsätt att peka på / under uppspelning (bildsökning) eller / under snabbspolning av bandet framåt eller bakåt (snabbsökning).
• Du kan spela upp i olika lägen ([V AR. SPD
PB], sid. 50).
Visa bilder från ett ”Memory Stick
Duo” på indexskärmen
Peka på . Peka på den bild du vill visa i läget för enbildsvisning.
Om du vill visa bilder i andra mappar pekar du på
? ?[PB FOLDER] och väljer en mapp med / . Peka sedan på (sid. 45).
A
B
C
• Föregående/nästa 6 bilder
• Bilden som visades innan du växlade över till indexskärmen.
• Film-ikon22
DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-61(1)
Funktioner för inspelning/uppspelning m.m.
1
3
2
För DCR-HC39E/HC42E/HC43E:4
5
6
7
För DCR-HC32E/HC33E:7
6
4
5
8
Inspelning
Använda zoomfunktionen ....... ? ?
Om du vill zooma långsamt rör du zoomspaken • Bara en liten bit. Om du vill zooma snabbare rör du spaken mer.
Bredare synfält: (Vidvinkel)
Motivet verkar närmare: (Teleläge)
• Du kan inte påverka zoomningshastigheten med zoomknapparna • På LCD-skärmens ram.
• Det minsta avstånd som krävs mellan videokamera och motiv för att bilden ska bli skarp är ungefär 1 cm i vidvinkelläget och ungefär 80 cm i teleläget.
• Om du vill använda en zoomning som är större
än följande kan du aktivera [DIGITAL ZOOM]
(sid. 42):– 20 gånger (DCR-HC32E/HC33E)
– 12 gånger (DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
Inspelning i mörker
(NightShot plus) .........?
Ställ NIGHTSHOT PLUS-omkopplaren • På ON. ( och [“NIGHTSHOT PLUS”] visas.)
• Om du behöver spela in bilden ljusare kan du använda funktionen Super NightShot plus (sid.
41).
Om du vill spela in med mer naturtrogna färger använder du funktionen Color Slow Shutter
(sid. 41).
• NightShot plus och Super NightShot plus använder infraröd belysning. Se upp så att du inte blockerar den infraröda sändaren • Med
?ngrarna eller på något annat sätt.
• Om det är svårt att få rätt skärpa med den automatiska fokuseringen får du ställa in skärpan manuellt ([FOCUS], sid. 40)
• Använd inte de här funktionerna där det är ljust. 23
Inspelning/uppspelning
DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-61(1)
Det kan orsaka funktionsstörningar.
Ställa in exponeringen för motiv i motljus ....... ?
För att ställa in exponeringen för motiv i motljus trycker du på BACK LIGHT • Så att • Visas. Du avbryter motljusfunktionen genom att trycka på BACK LIGHT igen.
Ställa in fokus för motiv som inte ligger i mitten av bilden ............. ?
Se [SPOT FOCUS] på sid. 39.
Låsa exponeringen för det valda motivet (?exibel exponeringsmätare)
............ ?
Se [SPOT METER] på sid. 38.
Spela in i spegelläge ........... ?
Öppna LCD-panelen • Så att den bildar
90 grader (rät vinkel) mot videokameran
(?) och vrid den sedan 180 grader (ett halvt varv) mot linssidan (?).
2
1
• På LCD-skärmen visas motivet spegelvänt, men den inspelade bilden blir normal.
Använda stativ ............ ?
Fäst stativet (tillval: skruvlängden måste vara mindre än 5,5 mm i stativfästet • Med en stativskruv.
Uppspelning
Spela upp bilder i en följd efter varandra ......?
Se [SLIDE SHOW] på sid. 46.
Använda zoomning vid uppspelning
............ ? ?
Du kan förstora bilderna från ungefär 1,1 till 5 gånger den ursprungliga storleken.
• Spela upp den bild du vill förstora.
• Förstora bilden med T (telefoto).
• Peka på skärmen på det område av bilden som du vill förstora inom den givna ramen.
• Justera förstoringen med W (vidvinkel)/
T (telefoto).
Om du vill avbryta pekar du på [END].
• Du kan inte påverka zoomningshastigheten med zoomknapparna • På LCD-skärmens ram.
Fortsättning ?24
DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-61(1)
9qa
3qs
0
6q d
Inspelning/uppspelning
Kontrollera batteriets tillstånd
(batteriinformation) ............ ?
Ställ upp POWER-omkopplaren på OFF
(CHG). Tryck sedan på DISP/BATT
INFO ?. Batteriinformationen visas under ungefär 7 sekunder. Om du vill visa informationen under ungefär 20 sekunder håller du knappen intryckt.
Återstående batteritid (ungefärlig)
Inspelningskapacitet (ungefärlig)
Stänga av ljudsignalen som bekräftar olika åtgärder ............ ?
Se [BEEP] (sid. 54).
Använda specialeffekter .............?
Se (PICT.APPLI.)-menyn (sid. 46).
Återställa inställningarna ........... ?
Du återställer alla inställningarna, även datum och tid, genom att trycka på
RESET ?.
(Menyalternativ som du ställt in i den personliga menyn återställs inte.)
Namn på övriga delar och deras funktioner
• Högtalare
Högtalarna används för att spela upp ljudet.
• Hur du gör för att ställa in ljudvolymen
?nns beskrivet på sid. 21.
• REC-lampa
REC-lampan lyser rött under inspelning
(sid. 54).
• Fjärrkontrollsensor
Du kan utföra olika åtgärder på videokameran om du pekar med fjärrkontrollen (sid. 30) mot fjärrsensorn.
• Inbyggd stereomikrofon
För DCR-HC39E/HC42E/HC43E:När du ansluter en extern mikrofon får den prioritet över alla andra ljudkällor.
Funktioner för inspelning/uppspelning m.m. (Fortsättning)25
Inspelning/uppspelning
DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-61(1)26
DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-61(1)
Indikatorer som visas under inspelning/uppspelning
Inspelning av ?lmer
På band
1 3 2 4 5
7 6
?
Återstående batteritid (ungefärlig)
?
Inspelningsläge (.. eller ..) (51)
?
Inspelningsstatus ([STBY]
(standbyläge) eller [REC] (inspelning))
?
Tidkod (timmar: minuter: sekunder: bildrutor)/Bandräkneverk (timmar: minuter: sekunder)
?
Bandets inspelningskapacitet
(ungefärlig) (53)
?
END SEARCH/EDIT SEARCH/Knapp för granskning av inspelning (29)
?
Knapp för personlig meny (34)
På ett ”Memory Stick Duo”
A B
C
D
E
• Inspelningsmapp (45)
• Inspelningskapacitet (ungefärlig)
• Filmstorlek (44)
• Indikator för inspelningsstart
(visas under ungefär 5 sekunder)
• Knapp för granskning av inspelning (20)
Spela in stillbilder
3 0
P - M E N U
6 0 m i n F I N E 1 1 5 2
1 01
8 1 9 0 q a
7 q s
?
Inspelningsmapp (45)
?
Bildstorlek (20, 43)
?
Kvalitet ([FINE] eller [STD]) (43)
?
Indikator för ”Memory Stick Duo” och antal bilder som kan spelas in
(ungefärligt antal)
?
Knapp för granskning av inspelning
(20)
Informationskod under uppspelning
Information om datum/tid och kamerans inställningar spelas in automatiskt. De visas inte på skärmen under inspelning, men du kan däremot kontrollera dem som [DATA
CODE] under uppspelning (sid. 53).27
Inspelning/uppspelning
DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-61(1)
( ) anger sidor med mer information (referenssidor).
Indikatorerna som visas under inspelningen spelas inte in.
Visa ?lmer
På band
1 2 q d 4 5
7 q f
?
Indikator för bandtransport
?
Knappar för videokontroll (21)
När det sitter ett ”Memory Stick Duo” i videokameran ändras (STOP) till
(”Memory Stick Duo”-uppspelning) om du inte använder ett band för uppspelning.
På ”Memory Stick Duo”
0 : 0 0 : 0 0 A
B
C
D
F
E
• Filnamn
• Knapp för uppspelning/paus (21)
• Knapp för föregående/nästa bild (21)
• Bildstorlek (44)
• Uppspelningstid
• Knapp för föregående/nästa avsnitt
En ?lm?l kan maximalt delas upp i 60 avsnitt. Antalet uppdelade avsnitt beror på hur lång ?lmen är. När du bestämt från vilket avsnitt uppspelningen ska starta, startar du uppspelningen genom att peka på .
Visa stillbilder
M EM O R Y P LA Y
11 5 2
1 q g 9 q h q jq kq l
7 w sw d w fw a w ;
?
Filnamn
?
Bildnummer/Totalt antal inspelade bilder i den aktuella uppspelningsmappen
?
Uppspelningsmapp (45)
?
Ikon för föregående/nästa mapp
Följande indikatorer visas när den första eller sista bilden i den aktuella mappen visas och det ?nns ?era mappar på ett och samma
”Memory Stick Duo”.: Du kan gå till föregående mapp genom att peka på .: Du kan gå till nästa mapp genom att peka på .: Du kan gå till föregående eller nästa mapp genom att peka på / .
?
Knapp för radering av bilder (64)
?
Knapp för val av banduppspelning (21)
?
Knapp för föregående/nästa bild (21)
?
Knapp för indexskärm (21)
?
Bildskyddsmärke (65)
?
Utskriftsmärke (65)
Fortsättning ?28
DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-61(1)
Indikatorer när du gjort
ändringar
Med hjälp av [DISP GUIDE] (sid. 14) kan du se efter vilken funktion de olika indikatorerna på LCD-skärmen har.
Vänster upptill

Höger upptill
Undertill

Mitten
Vänster upptill
Indikator Betydelse
EXT SUR MIC (51)
AUDIO MODE (51)

Seriefotografering (43)
Inspelning med självutlösare (41)
Intervallinspelning av stillbilder (49)
Den här indikatorn visas när du använder videoblixt (tillval). (40)
Höger upptill
Indikator Betydelse
A/V?DV OUT (52)
DV-ingång (60)
Nollställningsminne (zero set memory) (30)

Bildspel (46)
Indikator Betydelse
LCD-bakgrundsbelysningen avstängd (13)
Mitten
Indikator Betydelse
NightShot plus (22)
Super NightShot plus (41)
Color Slow Shutter (41)
PictBridge-anslutning
(66)
.. Varning! (98)
Undersida
Indikator Betydelse
Bildeffekter (48)
Digitala effekter (47)
?
Manuell fokusering (40)

PROGRAM AE (38)
?

Bakgrundsbelysning (23)

?

Vitbalans (39)
Val av VIDVINKEL (17)
SteadyShot av (42)
Telemakro (40)
Flexibel exponeringsmätare (38)/
EXPOSURE (39)
LCD-skärm av (46)
Indikatorer som visas under inspelning/uppspelning
(Fortsättning)
( ) anger sidor med mer information
(referenssidor).29
Inspelning/uppspelning
DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-61(1)
Söka efter startpunkten
Se till att CAMERA-TAPE-lampan tänds.
Söka efter det sista avsnittet i den senaste inspelningen (END SEARCH)
Du kan inte använda funktionen [END
SEARCH] om du har matat ut kassetten efter inspelningen.
Peka på ? .
E N D S E A R C H
E X E C U T I N G
C A N C E L
0 : 0 0 : 0 0 1 6 0 m i n
Peka här om du vill avbryta proceduren.
Det sista avsnittet av den allra senaste inspelningen spelas upp under ungefär
5 sekunder och videokameran växlar sedan över till standbyläge vid den punkt där den senaste inspelningen avslutades.
• Funktionen [END SEARCH] fungerar inte som den ska om det ?nns oinspelade avsnitt mellan de inspelade avsnitten på bandet.
• Du kan också välja [END SEARCH] från menyn. När PLAY/EDIT-lampan tänds väljer du genvägen [END SEARCH] i den personliga menyn (sid. 34).
Manuell sökning (EDIT SEARCH)
Du kan söka efter startpunkten där nästa inspelning ska startas från samtidigt som du granskar bilden på skärmen. Ljudet spelas inte upp under sökningen.
1 Peka på .
0 : 0 0 : 0 0 S T B Y 6 0 m i n
E D I T
2 Fortsätt att peka på (för att gå bakåt)/ (för att gå framåt) och avbryt pekandet där du vill att inspelningen ska starta.
Granska de senast inspelade avsnitten
(inspelningsgranskning)
Du kan visa ungefär 2 sekunder av det avsnitt du spelade in alldeles innan du avbröt inspelningen.
Peka på ? .
0 : 0 0 : 0 0 S T B Y 6 0 m i n
E D I T
De sista 2 sekunderna (ungefär) av det senast inspelade avsnittet spelas upp. Sedan växlar videokameran över till standbyläge.30
DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-61(1)
Fjärrkontroll
Ta bort isoleringsarket innan du använder fjärrkontrollen.
Isoleringsark
6
1q ;
2
3
4
5
7
8
9
• PHOTO (sid. 20)
Den bild som visas på skärmen när du trycker på den här knappen spelas in som en stillbild.
• SEARCH M.* (sid. 29)
? ? ?*
• Videokontrollknappar (snabbspolning bakåt, uppspelning, snabbspolning framåt, paus, stopp, långsam uppspelning) (sid.
21)
• ZERO SET MEMORY*
• Sändare
• REC START/STOP (sid. 20)
• Zoomning (sid. 22)
• DISPLAY (sid. 14)
• Minneskontrollknappar (index*, –/+, minnesuppspelning) (sid. 21)
* När du använder Easy Handycam kan du inte använda de här knapparna.
• Du kontrollerar videokameran med fjärrkontrollen genom att peka med den mot fjärrsensorn (sid. 24).
• Mer information om hur du byter batterier ?nns på sid. 111.
Snabbsökning efter önskat avsnitt (nollställningsminne)
1 Under uppspelning trycker du på
ZERO SET MEMORY • Vid den punkt som du senare vill hitta tillbaka till.
Bandräkneverket nollställs på ”0:00:00” och visas på skärmen.
0 : 0 0 : 0 0 6 0 m i n
P - M E N U
Om bandräkneverket inte visas trycker du på DISPLAY ?.
2 När du vill avbryta uppspelningen trycker du på STOP ?.
3 Tryck på ?REW ?.
Bandet stannar automatiskt när bandräkneverket når ”0:00:00”.
4 Tryck på PLAY ?.
Uppspelningen startar från punkten
”0:00:00” på bandräkneverket.31
Inspelning/uppspelning
DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-61(1)
• Skillnaden i tid mellan tidskoden och bandräkneverket kan vara ?era sekunder.
• Nollställning av minnet fungerar inte som det ska om det ?nns oinspelade partier mellan inspelade avsnitt på bandet.
Avbryta proceduren
Tryck en gång till på ZERO SET
MEMORY ?.
Söka avsnitt efter inspelningsdatum
(datumsökning)
Du kan söka efter en punkt där inspelningsdatum ändras.
1 Slå på PLAY/EDIT-lampan genom att skjuta POWER-omkopplaren nedåt.
2 Tryck på SEARCH M. ?.
3 Välj inspelningsdatum genom att trycka på ?(föregående)/
?(nästa) ?.
3 0 m i n
D A T E - 01
S E A C H
6 0 m i n 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0
P - M E N U
Avbryta proceduren
Tryck på STOP ?.
• Funktionen för datumsökning fungerar inte som den ska om det ?nns oinspelade partier mellan de inspelade avsnitten på bandet.32
DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-61(1)
Visa ?lmen på en TV
För den här funktionen ansluter du videokameran till vägguttaget med den medföljande nätadaptern (sid. 8). Se även bruksanvisningarna som följer med de komponenter du tänker ansluta.
1
2

A/V- eller A/V OUT -kontakt
(Gul) (Vit) (Röd)
IN
Videobandspelare eller TV: Signal?öde
• A/V-kabel (medföljer)
Anslut till ingången på den andra enheten.
• A/V-kabel med S VIDEO (tillval)
När du ansluter till en annan enhet via
S VIDEO-kontakten med en A/V-kabel med S VIDEO-kabel (tillval), får du mer verklighetstrogna bilder än om du ansluter med den medföljande A/V-kabeln.
Anslut de vita och röda kontakterna
(vänster och höger ljudkanal) och S
VIDEO-kontakten (S VIDEO-kanalen) på en A/V-kabel (tillval). I det här fallet behöver du inte ansluta den gula kontakten
(standardvideo). Om du bara använder S
VIDEO-anslutningen får du inget ljud.
När TV:n är ansluten till en videobandspelare
Anslut videokameran till LINE IN-ingången på videobandspelaren. Ställ videobandspelarens ingångsväljare på
LINE.
För DCR-HC39E/HC42E/HC43E:Ställa in bildproportionerna efter den anslutna TV:n (16:9/4:3)
Anpassa inställningen efter skärmstorleken på den TV som du ska visa bilderna på.
• Tänd PLAY/EDIT-lampan genom att skjuta
POWER-omkopplaren nedåt.
• Peka på ? ? [MENU] ?
(STANDARD SET) ? [TV TYPE] ?
[16:9] eller [4:3] ? .
• När du ställer [TV TYPE] på [4:3], eller när bildens proportioner växlar mellan lägena 16:9 och 4:3, är det möjligt att bilden ?addrar.
• På vissa TV-apparater med 4:3-format visas inte stillbilder, som spelats in med bildproportionerna 4:3, som fullskärmsbilder.33
Inspelning/uppspelning
DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-61(1)
• När du spelar upp en ?lm som spelats in med bildproportionerna 16:9 på en 4:3-formats TV som inte kan hantera 16:9-signaler, ställer du
[TV TYPE] på [4:3].
Om du har en TV som ger ljudet i mono (TV:n har bara en ljudingång)
Anslut A/V-kabelns gula kontakt till videobandspelarens videoingång och den vita (vänster kanal) eller röda kontakten
(höger kanal) till ljudingången på TV:n eller videobandspelaren.
• Anslut inte A/V-kablar till både videokameran och Handycam Station samtidigt. Ljud och bild kan innehålla störningar.
• Du kan visa tidskoden på TV-skärmen genom att ställa [DISP OUTPUT] på [V-OUT/PANEL]
(sid. 54).
Om TV:n eller videobandspelaren har en adapter med 21 stift
(EUROCONNECTOR)
Använd 21-stiftsadaptern som medföljer videokameran (endast för modeller med märket tryckt på undersidan.). Den här adaptern är bara avsedd för utsignaler.
TV/ videobandspelare34
DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-61(1)
Använda menyalternativen
Nedanstående instruktioner beskriver hur du använder de olika menyalternativ som ?nns med i listan som följer efter den här sidan.
1 Tänd respektive lampa genom att skjuta POWER-omkopplaren nedåt.
[CAMERA-TAPE]-lampa: inställningar för band
[CAMERA-MEMORY]-lampa: inställningar för
”Memory Stick Duo”
[PLAY/EDIT]-lampa: inställningar för visning/redigering

2 Välj menyalternativ genom att peka på LCD-skärmen.
Alternativ som inte är tillgängliga visas nedtonade.
• Använda den personliga menyns genvägar
Den personliga menyn är avsedd för genvägar till de menyalternativ du ofta använder.
• Du kan anpassa den personliga menyn så att du får den som du själv vill ha den (sid. 55).
• Peka på .
1 / 3
0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 6 0 m i n
M E N U
V O L U M E
E N D
S E A R C H
D I S P
GU I DE
R E C
C T R L
V A R .
S P D P B
• Peka på önskat alternativ.
Om önskat alternativ inte visas på skärmen pekar du på / tills alternativet visas.
• Välj önskad inställning och peka sedan på .
• Att använda menyalternativen
Du kan anpassa menyalternativ som inte ?nns med i den personliga menyn.

? ? ? ?
B URN D V D
B U R N VC D
E N D S E A R C H
• Peka på ?[MENU].
Menyindexskärmen visas.
• Välj önskad meny.
Välj alternativ genom att peka på / . Peka sedan på . (Proceduren för steg ? är densamma som för steg ?.)
• Välj önskat alternativ.
• Du kan också välja ett alternativ genom att direkt peka på det.35
Använda menyerna
DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-61(1)
• Anpassa alternativet.
När inställningarna är klara stänger du menyskärmen genom att peka på ? (stäng).
Om du ångrar dig och inte vill ändra inställningen pekar du på och kommer då tillbaka till föregående skärm.36
DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-62(1)
Menyalternativ
*
1
DCR-HC32E/HC33E
*
2
DCR-HC39E/HC42E/HC43E
*
3
DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E
*
4
DCR-HC39E
Lampans läge: TAPE MEMORY PLAY/EDIT
CAMERA SET-menyn (sid. 38)
PROGRAM AE ? ? ×
SPOT METER ? ? ×
EXPOSURE ? ? ×
WHITE BAL. ? ? ×
AUTO SHUTTER ? × ×
SPOT FOCUS ? ? ×
FOCUS ? ? ×
TELE MACRO ? ? ×
FLASH SET ? ? ×
SUPER NSPLUS ? × ×
NS LIGHT ? ? ×
COLOR SLOW S ? × ×
SELF-TIMER ? ?* ×
DIGITAL ZOOM ? × ×
WIDE SELECT*
1
? × ×
STEADYSHOT ? × ×
MEMORY SET-menyn (sid. 43)
STILL SET × ? ?
MOVIE SET × ? ?
ALL ERASE* × × ?
FORMAT × ? ?
FILE NO. × ? ?
NEW FOLDER × ? ?
REC FOLDER × ? ?
PB FOLDER × × ?
PICT.APPLI.-menyn (sid. 46)
FADER ? × ×
SLIDE SHOW × × ?
D. EFFECT ? × ?
PICT. EFFECT ? × ?
SMTH INT. REC*
2
? × ×
INT. REC-STL × ? ×
DEMO MODE ? × ×
PRINT × × ?37
Använda menyerna
DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-63(1)
Vilka menyalternativ ( ?) som är tillgängliga beror på vilket läge som lampan visar.
*De här funktionerna är tillgängliga när du använder Easy Handycam.
Lampans läge: TAPE MEMORY PLAY/EDIT
EDIT/PLAY-menyn (sid. 50)
VAR. SPD PB × × ?
REC CTRL*
3
× × ?
AUD DUB CTRL × × ?
REC MOVIE × × ?
BURN DVD × × ?
BURN VCD × × ?
END SEARCH ? × ?
STANDARD SET-menyn (sid. 51)
REC MODE*
3
? × ?
REC MODE*
4
? × ×
AUDIO MODE*
3
? × ?
AUDIO MODE*
4
? × ×
VOLUME* × × ?
MULTI-SOUND × × ?
AUDIO MIX × × ?
EXT SUR MIC*
2
? × ×
LCD/VF SET ? ? ?
A/V • DV OUT*
3
× × ?
VIDEO INPUT*
3
× × ?
TV TYPE*
2
? ? ?
USB-CAMERA ? × ×
USB-PLY/EDT × × ?
DISP GUIDE* ? ? ?
DATA CODE* × × ?
REMAINING ? × ?
REMOTE CTRL ? ? ?
REC LAMP ? ? ×
BEEP* ? ? ?
DISP OUTPUT ? ? ?
MENU ROTATE ? ? ?
A.SHUT OFF ? ? ?
CALIBRATION × × ?
TIME/LANGU.-menyn (sid. 55)
CLOCK SET* ? ? ?
WORLD TIME ? ? ?
LANGUAGE ? ? ?38
DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-61(1)
CAMERA SET-menyn
Inställningar för att justera videokameran efter inspelningsförhållandena
(EXPOSURE/WHITE BAL./STEADYSHOT osv.)
De ursprungliga inställningarna
(standardinställningarna) är markerade med ?.
Indikatorerna inom parentes visas när du valt alternativen.
Mer information om hur du väljer menyalternativ ?nns på sid. 34.
PROGRAM AE
PROGRAM AE är ett effektivt verktyg för inspelning av bilder i olika situationer.
• AUTO
Välj det här läget om du vill ha ett effektivt inspelningsläge utan att använda
[PROGRAM AE].
SPOTLIGHT*( )
Välj det här läget om du vill motverka tendensen att ansikten som spelas in i stark belysning blir så extremt vita.
PORTRAIT (mjukt porträttläge) ( )
Välj det här läget när du vill framhäva motivet, t.ex. människor eller blommor, samtidigt som bakgrunden mjukas upp.
SPORTS* (sportläge) ( )
Välj det här läget om du behöver minimera kameraskakningarna när du ?lmar motiv som rör sig snabbt.
BEACH&SKI*( )
Välj det här läget om du behöver motverka tendensen att människors ansikten blir för mörka, ett fenomen som kan uppstå när du
?lmar där det är mycket ljust, t.ex. på en sandstrand i sommarsol eller på vintern i en skidbacke.
SUNSET&MOON**( )
Välj det här läget om du vill bevara stämningen när du ?lmar solnedgångar, nattmotiv och fyrverkerier.
LANDSCAPE**( )
Välj det här läget om du vill att kameran ska fokusera på motiv som ligger långt bort. Läget gör att videokameran fokuserar på det egentliga motivet istället för på glaset i ett fönster, eller nätet i en skärm, när du ?lmar genom dem.
• Alternativ med en asterisk (*) kan du bara justera för att fokusera på näraliggande motiv. Alternativ med två asterisker (**) kan du justera för att fokusera på mer avlägsna motiv.
SPOT METER (?exibel exponeringsmätare)
Du kan ställa in och låsa exponeringen på motivet så att det spelas in tillräckligt ljust
även om det är stor kontrast mellan motivet och bakgrunden, t.ex. strålkastarbelysta motiv på en scen.
1
2
• På skärmen pekar du på den punkt som du vill justera och låsa exponeringen för.
visas.
• Peka på [END].39
Använda menyerna
DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-61(1)
Du återställer den automatiska exponeringen genom att peka på
[AUTO]?[END].

• Om du väljer [SPOT METER] ställs
[EXPOSURE] automatiskt på [MANUAL].
EXPOSURE
Du kan låsa bildens ljusstyrka manuellt.
Om du t.ex. spelar in inomhus en dag när det är vackert väder kan du undvika motljusskuggor på personer som står nära fönstren genom att låsa exponeringen på rummets väggsida.
2
1
3
• Peka på [MANUAL].
• Justera exponeringen genom att peka på
/ .
• Peka på .
visas.
Du återställer den automatiska exponeringen genom att peka på [AUTO]?
.
• Du kan justera [EXPOSURE] och [FADER] när du använder sökaren genom att vrida LCD-panelen 180 grader (ett halvt varv) och sedan stänga den med skärmen riktad utåt (sid. 46).
WHITE BAL. (vitbalans)
Du kan ställa in färgbalansen efter ljusförhållandena i omgivningen.
• AUTO
Vitbalansen ställs in automatiskt.
OUTDOOR ( )
Vitbalansen ställs in för att passa inspelning utomhus eller i ljuset från dagsljuslysrör.
INDOOR (?)
Vitbalansen ställs in efter vitheten hos ljuset från ett lysrör med varmt, vitt sken.
ONE PUSH ( )
Vitbalansen ställs in efter ljusförhållandena i omgivningen.
• Peka på [ONE PUSH].
• Ställ upp ett vitt föremål, t.ex. en bit vitt papper, som fyller ut hela skärmen under samma ljusförhållanden som kommer att gälla när du ?lmar motivet.
• Peka på [ ].
blinkar snabbt. När vitbalansen är inställd och har lagrats i minnet slutar indikatorn att blinka.
• Skaka inte videokameran när blinkar snabbt.
• blinkar långsamt om det inte gick att ställa in vitbalansen.
• Om fortsätter att blinka även efter det att du har pekat på ställer du
[WHITE BAL.] på [AUTO].
• Om du har bytt batteri samtidigt som du använder läget [AUTO], eller om du tar med dig videokameran ut från att ha varit inomhus samtidigt som du använder låst exponering, väljer du [AUTO] och riktar videokameran mot ett näraliggande vitt föremål under 10 sekunder, så får du en bättre inställning av färgbalansen.
• Utför proceduren för [ONE PUSH] ytterligare en gång om du ändrar inställningarna för
[PROGRAM AE] eller om du tar med dig videokameran ut från att ha varit inomhus, eller tvärtom.
• Ställ [WHITE BAL.] på [AUTO] eller [ONE
PUSH] när du använder kameran i belysningen från lysrör med vitt eller kallt vitt ljus.
• Inställningen återgår till [AUTO] när strömmen till videokameran varit bortkopplad under mer
än 5 minuter.
AUTO SHUTTER
Aktiverar automatiskt den elektroniska slutaren, så att slutarhastigheten anpassas när du spelar in i ljusa omgivningar, om du ställer den på [ON] (ursprunglig inställning).
SPOT FOCUS
Du kan välja att ställa in skärpan på ett motiv som inte be?nner sig i mitten av
Fortsättning ?40
DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-61(1)skärmen.
1
2
• Peka på motivet på skärmen.
• Visas.
• Peka på [END].
Om du vill att fokus ska ställas in automatiskt pekar du på [AUTO]?[END].
• Om du väljer [SPOT FOCUS] ställs [FOCUS] automatiskt på [MANUAL].
FOCUS
Du kan ställa in fokus manuellt. Om du medvetet vill fokusera på ett visst motiv kan du välja det här läget.
• Peka på [MANUAL].
• Visas.
• Peka på (fokusering på näraliggande motiv)/ (fokusering på avlägsna motiv) för att ställa in skärpan. visas när du nått det minsta möjliga avståndet för fokuseringen och visas när du nått det största möjliga avståndet för fokuseringen.
• Peka på .
Om du vill att fokus ska ställas in automatiskt pekar du på [AUTO]• I steg ?.
• Det är lättare att ställa in fokus om du först zoomar in genom att föra zoomspaken mot
T (telefoto), sedan ställer du in det rätta zoomningsläget för inspelningen genom att föra spaken mot W (vidvinkel). Om du vill spela in nära ett motiv för du zoomspaken mot W
(vidvinkel) så att bilden förstoras och ställer sedan in fokus.
• Det minsta avstånd som krävs mellan videokamera och motiv för att bilden ska bli skarp är ungefär 1 cm i vidvinkelläget och ungefär 80 cm i teleläget.
TELE MACRO
Då kan du spela in små motiv, som t.ex. blommor och insekter. Eftersom du kan ta närbilder på avstånd slipper du att få med din egen skugga på bilden samtidigt som motivet framträder tydligare.
När du ställer [TELE MACRO] på [ON]
?yttas zoomen (sid. 22) automatiskt till översidan av T (telefoto) vilket gör att du kan spela in näraliggande motiv enligt följande:För DCR-HC32E/HC33E: ned till ungefär
39cm.
För DCR-HC39E/HC42E/HC43E:ned till ungefär 35 cm.
Peka på [OFF] eller zooma in vidvinkel
(W-sida).
• Om du spelar in ett avlägset motiv kan det vara svårt att fokusera på det och fokuseringen kan ta lång tid.
• Om det är svårt att få rätt skärpa med den automatiska fokuseringen kan du ställa in skärpan manuellt ([FOCUS], sid. 40).
FLASH SET
Tänk på att de här lägena inte fungerar ihop med blixtrar som inte kan hantera de här lägena.
• FLASH MODE
• ON
Blixten utlöses alltid.
ON (DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
Blixten utlöses för att minska röda ögon-effekten.
AUTO
Blixten utlöses automatiskt.
CAMERA SET-menyn (Fortsättning)41
Använda menyerna
DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-61(1)
AUTO (DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
Blixten utlöses automatiskt för att minska röda ögon-effekten.
• Om blixten inte klarar av att minska röda ögon-effekten kan du bara välja [ON] eller [AUTO].
• FLASH LEVEL
HIGH( )
Höjer nivån på blixten.
• NORMAL( )
LOW( )
Sänker nivån på blixten.
• Inställningen återställs till [NORMAL] när strömmen till videokameran varit bortkopplad under mer än 5 minuter.
SUPER NSPLUS (Super NightShot plus)
Bilden spelas in med upp till 16 gånger den känslighet som inspelning med NightShot plus ger om du ställer [SUPER NSPLUS] på [ON] när också NIGHTSHOT PLUS-omkopplaren (sid. 22) är ställd på ON.
och [”SUPER NIGHTSHOT PLUS”] visas på skärmen.
Om du vill återgå till den normala inställningen ställer du NIGHTSHOT
PLUS-omkopplaren på OFF.
• Använd inte NightShot plus/[SUPER
NSPLUS] där det är ljust. Det kan orsaka funktionsstörningar.
• Se upp så att du inte blockerar infrarödsändaren med ?ngrarna eller på något annat sätt.
• Om det är svårt att få rätt skärpa med den automatiska fokuseringen får du ställa in skärpan manuellt ([FOCUS], sid. 40).
• Videokamerans slutarhastighet ställs automatiskt in efter rådande ljusförhållanden.
Det kan göra rörelserna i ?lmen långsammare.
NS LIGHT (NightShot Light)
När du spelar in med antingen NightShot plus (sid. 22) eller [SUPER NSPLUS] (sid.
41) kan du få klarare bilder om du använder den (osynliga) infraröda belysningen genom att ställa [NS LIGHT] på [ON]
(ursprunglig inställning).
• Se upp så att du inte blockerar infrarödsändaren med ?ngrarna eller på något annat sätt.
• Det största avståndet vid fotografering med [NS
LIGHT] är ungefär 3 m. Om du spelar in där det är mörkt, t.ex. tar nattscener eller ?lmar i månljus, ställer du [NS LIGHT] på [OFF]. På det här sättet kan du få djupare färger i bilden.
COLOR SLOW S
(Color Slow Shutter)
När du ställer in [COLOR SLOW S] till
[ON] kan du spela in en bild med mer verklighetstrogna färger.
och [COLOR SLOW SHUTTER] visas på skärmen.
Om du vill avbryta [COLOR SLOW S] pekar du på [OFF].
• Videokamerans slutarhastighet ställs automatiskt in efter rådande ljusförhållanden.
Det kan göra rörelserna i ?lmen långsammare.
• Om det är svårt att få rätt skärpa med den automatiska fokuseringen får du ställa in skärpan manuellt ([FOCUS], sid. 40).
SELF-TIMER
Självutlösaren börjar spela in efter ungefär
10 sekunder.
• Peka på ?[SELF-TIMER]?
[ON]? .
visas.
• Om du vill ?lma trycker du på REC
START/STOP, om du vill spela in stillbilder trycker du på PHOTO.
Om du vill avbryta nedräkningen pekar du på [RESET].
Om du vill stänga av självutlösaren väljer du [OFF] i steg ?.
• Du kan också använda självutlösaren med fjärrkontrollen (sid. 30).
Fortsättning ?42
DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-61(1)
DIGITAL ZOOM
Om du vill använda en zoomning som är större än 20 × (DCR-HC32E/HC33E) eller
12 × (DCR-HC39E/HC42E/HC43E) när du spelar in på band, kan du välja maximal zoomningsnivå. Tänk på att bildkvaliteten försämras när du använder digital zoomning.
Stapelns högra sida visar det digitala zoomningsområdet. Zoomningsområdet visas när du valt zoomningsnivå.
För DCR-HC32E/HC33E:• OFF
Zoomning upp till 20 × utförs optiskt.
40 ×
Zoomning upp till 20 × utförs optiskt, efter det utförs zoomning upp till 40 × digitalt.
800 ×
Zoomning upp till 20 × utförs optiskt, efter det utförs zoomning upp till 800 × digitalt.
För DCR-HC39E/HC42E/HC43E:• OFF
Zoomning upp till 12 × utförs optiskt.
24 ×
Zoomning upp till 12 × utförs optiskt, efter det

TXT / PDF

Available 11 files for DCR-HC33E View all >
HelpDrivers Since March 2000