Canon PowerShot SX210 IS Download Drivers

Alustamine EESTIKEELNE
CEL-SP1DA2M0
Darba uzs akšana
Parengimo darbui instrukcija
LATVISKI
LIETUVI U K.Alustamine
EESTIKEELNE
• Lugege see juhend enne kaamera kasutamist läbi.
• Jätke see juhend tulevikus kasutamiseks alles.
• Palun kasutage seda juhendit koos teiste DIGITAL CAMERA Manuals
Disk plaadil olevate juhenditega (lk. 2)2
Kontrollige, kas kaamera pakendis on olemas järgmised esemed. Kui midagi on puudu, siis võtke ühendust kaamera müünud edasimüüjaga.
Juhendite vaatamine
Vaadake ka DIGITAL CAMERA Manuals Disk plaadil asuvaid juhendeid.
• [Camera User Guide/Kaamera kasutusjuhend]
Pärast põhitoimingutega tutvumist saate kasutada kaamera erifunktsioone veelgi põnevamate fotode tegemiseks.
• [Personal Printing Guide/Fotode ise printimise juhend]
Lugege seda kaamera printeriga (eraldi müügil) ühendamise ja printimise kohta juhiste saamiseks.
• [Software Guide/Tarkvara juhend]
Lugege seda juhendit siis, kui soovite kasutada kaasasolevat tarkvara.
• Mälukaarti ei ole komplektis kaasas.
• PDF-juhendite vaatamiseks peab arvutisse olema installeeritud programm
Adobe Reader. Word-juhendite vaatamiseks saab kasutada programmi
Microsoft Word/Word Viewer (ainult Lähis-Idas).
Pakendi sisu kontrollimine
Kaamera
Aku NB-5L
(kontaktikaanega)
Liidesekaabel
IFC-400PCU
AV-STEREOKAABEL
AVC-DC400ST
Randmerihm
WS-DC9
Alustamine
(käesolev juhend)
DIGITAL CAMERA
Solution Disk plaat
Akulaadija
CB-2LX/CB-2LXE
Canoni garantiisüsteemi brošüür3
Testvõtted
Kaamera korrektse toimimise tagamiseks tehke mõned testvõtted ning taasesitage pildid. Kui kaamera, selle tarviku või mälukaardi vea tõttu ebaõnnestub pildi salvestamine või arvutisse lugemine, ei vastuta Canon Inc. ja tema esindajad ning edasimüüjad info kaotsimineku eest.
Autoriõigused
Selle kaameraga salvestatud pildid on mõeldud isiklikuks kasutamiseks. Ärge salvestage pilte, mille kasutamine on kaitstud autoriõiguste seadustega ning ilma omaniku loata keelatud. Mõnel juhul võib sündmuse, näituse või eraomandi piltide kopeerimine olla vastuolus autoriõiguse vms seadusega, hoolimata sellest, et pilt salvestati isiklikuks otstarbeks.
Garantiipiirangud
Lisateavet kaamera garantii kohta leiate kaameraga kaasasolevast Canoni garantiisüsteemi brošüürist.
Canoni klienditoe andmed leiate Canoni garantiisüsteemi brošüürist.
Vedelkristallekraan
• Vedelkristallekraan on valmistatud tugevdatud klaasist, kuid võib tõsise põrutuse korral siiski puruneda. Palun lugege hoolikalt ohutusjuhiseid
(lk. 4). Juhul, kui klaas peaks purunema, olge ettevaatlik, et mitte ennast kildudega vigastada.
• Kaamera vedelkristallekraan on kõrgtehnoloogiline toode. Enam kui
99,99% pikslitest toimivad vastavalt nõuetele, kuid aeg-ajalt võib ekraanile ilmuda mõni hele või tume punkt. See ei ole rike ning see ei mõjuta salvestatud pilti.
• Vedelkristallekraan on tarnimisel kriimustuste vältimiseks kaetud õhukese kilega. Kui ekraanil on kile, siis eemaldage see enne kasutamist.
Kaamera kere temperatuur
Palun arvestage, et pikaajalisel kaamera kasutamisel võib kaamera kere muutuda soojaks. See ei ole rike.
CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
Lugege see kõigepealt läbi4
• Enne kaamera kasutamist lugege läbi alltoodud ohutusjuhised. Kontrollige alati, et kaamera toimiks korrektselt.
• Järgmistel lehekülgedel toodud ohutusjuhised on mõeldud selleks, et vältida kasutajate ja seadmete vigastusi.
• Palun tutvuge ka eraldimüüdavate lisaseadmete kasutusjuhenditega.
Kaamera
Aku ja akulaadija
Hoiatus
Tähistab hoiatusi, mille eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.
Ettevaatust
Tähistab vigastusohtu.
Ettevaatust
Tähistab hoiatusi, mille eiramine võib tekitada seadme kahjustusi.
Hoiatus
• Ärge pildistage välguga inimese silmadele liiga lähedal.
See võib vigastada silmanägemist. Olge eriti ettevaatlik imikute pildistamisel ning olge välgu kasutamisel vähemalt 1 meetri kaugusel.
• Hoidke seadet lastele ja imikutele kättesaamatus kohas.
Rihm: rihma sattumine lapse kaela ümber võib põhjustada lämbumist.
Mälukaart: allaneelamisel võib olla ohtlik. Kui nii peaks juhtuma, võtke kohe ühendust arstiga.
• Ärge üritage võtta koost lahti või modifitseerida mitte ühtegi seadet, kui seda pole selles juhendis otseselt nõutud.
• Vigastuste vältimiseks ärge puudutage seadme sisemust, kui kaamera on kukkunud maha või saanud muud moodi viga.
• Lõpetage kaamera kasutamine kohe, kui sealt tuleb suitsu, ebatavalist lõhna või kaamera toimib muidu ebatavalisel viisil.
• Ärge kasutage kaamera puhastamiseks orgaanilisi lahusteid, näiteks alkoholi, benseeni või värvilahusteid.
• Vältige vedelike või võõrkehade sattumist kaamera sisemusse.
See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi ohu.
Kui vedelikke või võõrkehasid peaks sattuma kaamera sisemusse, siis lülitage kaamera kohe välja ning eemaldage aku.
• Kasutage ainult soovitatud toiteallikaid.
Muude toiteallikate kasutamine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
• Kasutage ainult soovitatud akusid.
• Ärge asetage akut tule lähedusse.
• Vältige aku kokkupuudet veega (näiteks mereveega) või muude vedelikega.
• Ärge üritage akut koost lahti võtta, muuta või kuumutada.
OhutusjuhisedOhutusjuhised
5
Muud hoiatused
• Vältige kaamera mahapillamist või selle põrutamist.
See võib põhjustada plahvatusi või lekkeid, mille tulemuseks võib olla tulekahju, vigastused või keskkonnakahjud. Kui aku peaks lekkima ning silmad, suu, nahk või riietus peaks lekkinud ainetega kokku puutuma, siis loputage kohe pind veega ning võtke ühendust arstiga.
Kui akulaadija saab märjaks, siis eemaldage see elektrivõrgust ning võtke ühendust lähima
Canoni hoolduskeskusega.
• Kasutage aku laadimiseks ainult selle jaoks mõeldud laadijat.
• Eemaldage toitejuhtme pistik regulaarselt seinapistikupesast ning pühkige minema tolm ja mustus, mis on pistiku ümber kogunenud, puhastage samuti seinapistikupesa ja ümbritsev ala.
• Ärge käsitsege toitejuhet märgade kätega.
• Ärge kasutage seadmeid sellisel viisil, et nende võimsus ületaks seinapistikupesa või kaablite maksimaalse koormustaluvuse. Kui toitejuhe või pistik on saanud viga, siis ärge kasutage neid ning ärge asetage seinapistikupessa.
• Vältige akulaadija klemmide või toitejuhtme pistikukontaktide kokkupuutumist mustusega või metallist objektidega (näiteks nõelad või võtmed).
See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi ohu.
• Ärge esitage kaasasolevaid CD-ROM-plaate CD-mängijas, mis ei toeta andmetega CD-plaate.
CD-mängija abil kõrvaklappidega CD-plaadilt valjude helide kuulamisel võib ka kõrvakuulmine saada viga. CD-plaadi kasutamine audio CD-mängijaga (pleier) võib kahjustada kõlareid.
Ettevaatust
• Olge ettevaatlik ning ärge põrutage kaamerat, kui see ripub rihma otsas.
• Olge ettevaatlik ning ärge lükake objektiivi jõuga või vajutage tugevalt objektiivile.
See võib kaamerat või teid ennast vigastada.
• Pärast kasutamist vältige kaamera säilitamist järgmistes kohtades.
- Otsese päikesevalguse käes olevad kohad.
- Üle 40 °C temperatuuriga kohad.
- Niisked või tolmused kohad.
See võib põhjustada lekkeid, ülekuumenemist või aku plahvatusi, mille tulemuseks võivad olla elektrilöök, tulekahju, põletused või muud vigastused. Kõrge temperatuur võib vigastada ka kaamera korpust.
• Slaidiesituse üleminekuefektid võivad põhjustada halba enesetunnet, kui vaatate esitust liiga kaua.
• Kui kasutate välklampi, siis ärge katke seda oma sõrmedega või riideesemetega.
See võib põhjustada põletusi või vigastada välklampi.Ohutusjuhised
6
Ettevaatust
• Ärge suunake kaamerat erksate valgusallikate poole (päikese jne).
See võib põhjustada pildisensori (CCD) häireid või seda vigastada.
• Kui kasutate kaamerat rannas või tuulises kohas, siis olge ettevaatlik ning vältige tolmu ning liiva sisenemist kaamerasse.
See võib põhjustada vigu kaamera töös.
• Tavakasutuse käigus võib välklambist tulla vähesel määral suitsu.
Selle põhjuseks on tänu välklambi suurele rakendumisvõimsusele süttinud tolm ja võõrkehad välklambi pinnal. Palun kasutage mustuse, tolmu ja teiste võõrainete eemaldamiseks välklambilt puuvillast riidelappi. See aitab vältida liigset kuumust ja välklambi vigastusi.
• Lahutage akulaadija alati elektrivõrgust kui te lõpetate aku laadimise või kui te seda ei kasuta.
• Ärge asetage laadimise ajal esemeid (näiteks riideid) akulaadija peale.
Kui laadija jääb väga pikaks ajaks vooluvõrku, võib see kuumeneda üle ning sulada, mis omakorda võib põhjustada tulekahju ohu.
• Kui te ei kasuta kaamerat, siis eemaldage aku kaamerast.
Kui aku jätta kaamerasse, siis võib see lekkida ning vigastada kaamerat.
• Enne akude minemaviskamist katke klemmid isoleerlindiga või muu isoleeriga.
Teiste metallesemetega kokkupuutumine prügikastis võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.
• Ärge asetage akut lemmikloomade lähedusse või haardeulatusse.
Kui loom hammustab akut, võib see põhjustada lekkeid, ülekuumenemist või plahvatusi, mille tulemuseks võivad olla tulekahju või vigastused.
• Ärge istuge, kui kaamera on teie tagataskus.
See võib põhjustada ekraani häireid või seda vigastada.
• Kui asetate kaamera kotti, siis kontrollige, et teised kõvad esemed ei puutuks kokku ekraaniga.
• Ärge kinnitage lisaseadmeid kaamera rihma külge.
See võib põhjustada ekraani häireid või seda vigastada.7
Pakendi sisu kontrollimine ................................................................... 2
Lugege see kõigepealt läbi.................................................................. 3
Ohutusjuhised...................................................................................... 4
Randmerihma kinnitamine/kaamera hoidmine............................................ 7
Aku laadimine ...................................................................................... 8
Ühilduvad mälukaardid (eraldi müügil) .............................................. 10
Aku ja mälukaardi paigaldamine........................................................ 10
Kuupäeva ja kellaaja määramine....................................................... 13
Ekraaniteadete keele muutmine ........................................................ 15
Mälukaartide vormindamine............................................................... 16
Päästikunupu vajutamine................................................................... 17
Pildistamine (automaatrežiim) ........................................................... 18
Piltide vaatamine ............................................................................... 21
Piltide kustutamine............................................................................. 22
Lihtsas režiimis pildistamine .............................................................. 23
Piltide vaatamine ja kustutamine lihtsas režiimis............................... 24
Video salvestamine............................................................................ 25
Video vaatamine................................................................................ 27
Piltide laadimine arvutisse ................................................................. 28
Varustus............................................................................................. 32
Eraldi müüdav varustus ..................................................................... 33
• Kinnitage komplektis olev rihm kaamera külge ja kandke seda alati pildistamise ajal ümber randme, et vältida kaamera maha pillamist.
• Hoidke oma käsi vastu keha ning hoidke kaamerat kindlalt külgedelt.
Kontrollige, et näpud ei blokeeriks välklampi.
Sisukord
Randmerihma kinnitamine/kaamera hoidmine
Rihm8
Kasutage aku laadimiseks kaasasolevat akulaadijat. Laadige aku kindlasti täis, sest see ei ole ostuhetkel täis laetud.
Eemaldage kaas.
Sisestage aku.
? Seadke tähised o akul ja laadijal kohakuti, seejärel nihutage aku laadijasse ja vajutage alla .
Laadige aku täis.
? CB-2LX kasutamisel: tõmmake pistik välja
ja sisestage laadija pistikupessa .
? CB-2LXE kasutamisel: asetage toitejuhe laadijasse, seejärel ühendage juhtme teine ots seinapistikupesaga.
Laadimise lamp süttib punaselt ning laadimine algab.
Kui laadimine lõpeb, siis süttib lamp roheliselt. Aku täislaadimine kestab umbes
2 tundi ja 5 minutit.
Eemaldage aku.
? Eemaldage akulaadija toitevõrgust, seejärel nihutage eemaldamiseks akut ja tõstke üles .
Aku laadimine
CB-2LX
CB-2LXE
Aku kaitsmiseks ja aku eluea pikendamiseks ärge laadige akut järjest üle
24 tunni.Aku laadimine
9
Ligikaudne võtete arv
• Võtete arv põhineb Camera & Imaging Products Association (CIPA) testistandarditel.
• Teatud võttetingimuste korral võib tegelik võimalike võtete arv olla väiksem.
Akuindikaator
Ekraanile ilmub ikoon või teade, mis tähistab aku laetuse taset.
Võtete arv
260
Taasesituse aeg (tundi) 6
Ekraaniteade Selgitus
Laetud.
Veidi tühjenenud, kuid piisav.
(vilgub punaselt) Peaaegu tühi. Laadige aku täis.
“Change the battery pack./Vahetage aku.” Aku on tühi. Laadige akut.
• Laadige aku täis samal päeval, kui soovite kaamerat kasutada, või päev varem.
Laetud akud tühjenevad isegi siis, kui te neid ei kasuta.
• Akude säilitamine pika aja jooksul:Kulutage aku tühjaks ning eemaldage kaamerast. Kinnitage kontaktikaas ning asetage aku säilituskohta. Kui säilitate akut ilma seda enne tühjaks kulutamata pika aja jooksul (umbes aasta), siis võib see vähendada aku jõudlust.
• Akulaadijat saab kasutada ka reisil.
Laadijat saab kasutada kõikjal, kus elektrivõrgu pinge on 100 – 240 V (50/60 Hz).
Kui pistikud ei sobi pessa, siis kasutage eraldi müüdavat adapterit. Ärge kasutage reisil elektripinge muundureid, sest need võivad põhjustada vigastusi.
• Aku kuju võib veidi deformeeruda.
See on akude puhul tavaline ning üldjuhul ei ole probleemiks. Kuid kui aku deformeerub nii palju, et see ei mahu enam kaamerasse, siis võtke palun
ühendust Canoni klienditoega.
• Kui aku saab kiirelt tühjaks isegi pärast täislaadimist,siis on arvatavasti selle eluiga jõudnud lõpuni. Sellisel juhul ostke uus aku.
Aku ja laadija efektiivne kasutamine
Kinnitage kaas laetud akule nii, et märk o oleks nähtav.10
• SD mälukaardid (2 GB ja vähem)*
• SDHC mälukaardid (üle 2 GB, kuni 32 GB k.a.)*
• SDXC mälukaardid (üle 32 GB)*
• MultiMediaCard mälukaardid
• MMCplus mälukaardid
• HC MMCplus mälukaardid
• Eye-Fi mälukaardid
* See mälukaart vastab SD-standarditele. Osad kaardid ei pruugi toimida korralikult,sõltuvalt tootjast.
Teave Eye-Fi mälukaartide kohta
See toode ei pruugi toetada kõiki Eye-Fi mälukaartide funktsioone
(sh. juhtmevaba andmete ülekandmine). Probleemide korral Eye-Fi mälukaardiga kontrollige ühilduvuse kohta kaardi tootjalt.
Palun arvestage ka, et paljudes riikides ja piirkondades on Eye-Fi kaardi kasutamiseks vaja luba. Ilma nõusolekuta pole kaardi kasutamine lubatud.
Kui pole selge, kas antud piirkonnas on kaardi kasutamine lubatud, palun kontrollige selle kohta kaardi tootjalt.
Sisestage kaamerasse kaasasolev aku ja mälukaart (eraldi müügil).
Kontrollige kaardi kirjutuskaitse lüliti asendit.
? Kui mälukaardil on kirjutuskaitse lüliti, siis ei ole pilte võimalik salvestada, kui lüliti on lukustatud asendis. Nihutage lülitit, kuni kuulete klõpsatust.
Sõltuvalt arvutis olevast operatsioonisüsteemi versioonist, ei pruugi arvuti eraldi müüdavat mälukaardilugejat kasutades SDXC mälukaarte toetada. Kontrollige eelnevalt, et kasutatav operatsioonisüsteem toetaks seda funktsiooni.
Ühilduvad mälukaardid (eraldi müügil)
Aku ja mälukaardi paigaldamineAku ja mälukaardi paigaldamine
11
Avage kaas.
? Nihutage kaant ja avage see .
Sisestage aku.
? Vajutage akulukku noole suunas ning sisestage aku joonisel näidatud viisil kuni see lukustub klõpsatusega oma kohale.
? Sisestage aku kindlasti õiges suunas, vastasel juhul see ei lukustu oma kohale.
Sisestage mälukaart.
? Sisestage mälukaart näidatud viisil, kuni see lukustub klõpsatusega.
? Sisestage mälukaart kindlasti õigetpidi.
Mälukaardi sisestamine vale ots ees võib vigastada kaamerat.
Sulgege kaas.
? Sulgege kaas ja vajutage seda paigale nihutamise ajal allapoole, kuni see klõpsuga kinnitub .
Kontaktid Akulukk
Etikett
SD, SDHC ja SDXC mälukaartidel on kirjutuskaitse lüliti. Kui see lüliti on lukustatud-asendis, siis ilmub kaamera ekraanile teade [Memory card locked/
Mälukaart on lukustatud], kui üritate salvestada või kustutada pilte.
Mida teha, kui ekraanile ilmub teade [Memory card locked/Mälukaart on lukustatud]?Aku ja mälukaardi paigaldamine
12
Aku ja mälukaardi eemaldamine
Eemaldage aku.
? Avage kaas ning vajutage akulukku noolega tähistatud suunas.
Aku hüppab välja.
Eemaldage mälukaart.
? Vajutage mälukaardile kuni kuulete klõpsatust ning seejärel vabastage see aeglaselt.
Mälukaart hüppab välja.
Ligikaudne võtete arv (mälukaardi kohta)
• Väärtused põhinevad vaikemäärangutel.
• Võimalike võtete arv sõltub kaameramäärangutest, võtteobjektist ning kasutatavast mälukaardist.
Mälukaart
4 GB 16 GB
Võtete arv 1058 4334
Saate kontrollida võimalike võtete arvu, kui kaamera on võtterežiimis (lk. 18).
Kuidas kontrollida veel mälukaardile mahtuvate võtete (piltide) kogust?
Võimalike võtete arv13
Kuupäeva/kellaaja määramise menüü ilmub kaamera ekraanile esmakordsel sisselülitamisel. Kuna kuupäev ja kellaaeg lisatakse salvestatud piltidele (vastavalt siin tehtud määrangule), siis ärge unustage seda määrangut tegemast.
Lülitage kaamera sisse.
? Vajutage nupule ON/OFF.
Ekraanile ilmub kuupäeva/kellaaja menüü.
Määrake kuupäev ja kellaaeg.
? Kasutage valiku tegemiseks nuppe qr.
? Vajutage väärtuse määramiseks nuppudele op või keerake ketast Â.
Kinnitage määrang.
? Vajutage nupule m.
Pärast kuupäeva ja kellaaja määramist kuupäeva/kellaaja määramise menüü sulgub.
? Uuesti nupule ON/OFF vajutamine lülitab kaamera välja.
Kuupäeva ja kellaaja määramine
Määrake kehtiv kuupäev ja kellaaeg. Kui te ei määra kuupäeva ja kellaaega, siis ilmub kuupäeva/kellaaja menüü iga kord, kui lülitate kaamera sisse.
Kui valite punktis 2 ja valite nuppude op või ketta  abil menüüst , valitakse kaameras kasutusele suveaeg (kella keeratakse tunni võrra edasi).
Korduvalt ilmuv kuupäeva/kellaaja menüü
Suveaja määrangudKuupäeva ja kellaaja määramine
14
Kuupäeva ja kellaaja muutmine
Vajadusel saate muuta kuupäeva ja kellaaega.
Kuvage menüü.
? Vajutage nupule n.
Valige vahelehelt 3 [Date/Time/
Kuupäev/Kellaaeg].
? Valige nuppudega qr vaheleht 3.
? Vajutage nuppudele op või keerake ketast  ning valige [Date/Time/
Kuupäev/Kellaaeg], seejärel vajutage nupule m.
Muutke kuupäeva ja kellaaega.
? Järgige määrangu reguleerimiseks punkte
2 ja 3 lk. 13.
? Nupule n vajutamine suleb menüü.
• Kaamerasse on sisseehitatud kuupäeva/kellaaja aku (mäluaku), mis võimaldabhoida salvestatud kuupäeva ja kellaaega meeles ka siis, kui aku polekaameraga ühendatud.
• Kui sisestate laetud aku või ühendate vahelduvpinge adapteri (müüakse eraldi,lk. 33), siis laetakse kuupäeva/kellaaja aku automaatselt umbes 4 tunniga täisisegi siis, kui kaamera pole sisse lülitatud.
• Kui kuupäeva/kellaaja aku on saanud tühjaks, siis ilmub kaamera sisselülitamiselekraanile kuupäeva/kellaaja sisestamise menüü. Järgige lk. 13 toodud juhiseidkuupäeva ja kellaaja määramiseks.
Kuupäeva/kellaaja aku15
Teil on võimalik muuta ekraanil kuvatavate teadete keelt.
Valige taasesituse režiim.
? Vajutage nupule 1.
Kuvage määrangute menüü.
? Vajutage ja hoidke nuppu m all, seejärel vajutage kohe nuppu n.
Määrake ekraaniteadete keel.
? Vajutage nuppudele opqr või keerake ketast  ning valige keel, seejärel vajutage nupule m.
Kui ekraaniteadete keel on määratud, siis määrangute menüü sulgub.
Ekraaniteadete keele muutmine
Kell kuvatakse siis, kui punktis 2 möödub nupu m ja nupu n vajutamise vahel liiga palju aega. Kui kell ilmub, siis vajutage kella sulgemiseks nupule m ning tehke punkti 2 toiming uuesti.
Samuti saate muuta ekraaniteadete keelt kui vajutate nupule n, valite vahelehe 3 ning seejärel menüüelemendi [Language/Keel].
Mis siis, kui nupu m vajutamisel ilmub kell?16
Enne uue mälukaardi kasutamist või teistes seadmetes vormindatud mälukaardi kasutamist kaameras peaksite vormindama mälukaardi selle kaameraga.
Mälukaardi vormindamine kustutab kõik kaardile salvestatud andmed. Kuna kustutatud infot ei saa taastada, siis peaksite olema mälukaardi vormindamisel ettevaatlik ning eelnevalt kontrollima, kas kaardil pole olulist informatsiooni.
Enne Eye-Fi kaardi vormindamist installeerige kindlasti arvutisse kaardiga kaasasolev tarkvara.
Kuvage menüü.
? Vajutage nupule n.
Valige [Format/Vorminda].
? Valige nuppudega qr vaheleht 3.
? Vajutage nuppudele op või keerake ketast  ning valige [Format/Vorminda], seejärel vajutage nupule m.
Vormindage mälukaart.
? Vajutage nuppudele qr või keerake ketast  ning valige [OK], seejärel vajutage nupule m.
Ekraanile ilmub kinnitusmenüü.
? Vajutage nuppudele op või keerake ketast  ning valige [OK], seejärel vajutage nupule m.
Mälukaart vormindatakse.
Kui vormindamine on lõpetatud, ilmub ekraanile teade [Memory card formatting complete/
Mälukaardi vormindamine on lõpetatud].
? Vajutage nupule m.
Mälukaartide vormindamine
Mälukaardi vormindamine või sellelt info kustutamine muudab vaid failide haldusinfot (failipaigutustabelit) kaardil ning ei taga, et kõik andmed ka tegelikult ära kustutatakse. Olge mälukaardi üleandmisel või minemaviskamisel ettevaatlik. Kui soovite mälukaarti minema visata, siis võtke isikliku info kaitsmiseks kasutusele vastavad ettevaatusabinõud, näiteks purustage kaart.
Vormindamise menüüs kuvatav mälukaardi mälumaht võib olla väiksem, kui kaardil kuvatav väärtus.17
Teravustatud piltide tegemiseks vajutage kõigepealt kergelt päästikunupule
(pooleldi alla), et kaamera teravustaks võtteobjekti ning alles seejärel vajutage nupp võtte tegemiseks lõpuni alla.
Vajutage pooleldi alla
(teravustamiseks).
? Vajutage kergelt, kuni kaamera annab kaks helisignaali ja ekraanile ilmuvad kohtadesse, kuhu kaamera teravustas, iseteravustamisraamid.
Vajutage lõpuni alla (võtte sooritamiseks).
Kaamerast kostub katikuheli ning võte sooritatakse.
? Kuna võte tehakse katikuheli kostumise ajal, siis olge ettevaatlik, et te kaamerat ei liiguta.
Päästikunupu vajutamine
• Kuna kaamera võtteaeg sõltub pildistatavast võtteobjektist, siis võib kakatikuheli pikkus olla erinev.
• Kui kaamera või võtteobjekt liiguvad katikuheli kostumise ajal, võib salvestatavpilt jääda udune (mitteterav).
Kui vajutate päästikunupu kohe lõpuni alla, siis võib salvestatud pilt olla fookusest väljas (mitteterav) ja udune.
Kas katikuheli pikkus muutub?18
Kuna kaamera on suuteline võtteobjekti ning võttetingimused kindlaks tegema, on võimalik lubada kaameral võtte jaoks parimad määrangud seada ning lihtsalt pildistada. Kaamera on suuteline ka nägusid tuvastama, teravustama ja määrama optimaalsed värvid ning heledustaseme.
Lülitage kaamera sisse.
? Vajutage nupule ON/OFF.
Ekraanile ilmub käivituspilt.
Välklamp rakendub automaatselt.
? Samuti võite tõsta või langetada välklambi käsitsi (langetamisel lülitatakse välklamp välja).
Valige režiim A.
? Keerake režiimiketas asendisse A.
? Kui suunate kaamera objektile, siis kostub võtte tuvastamise ajal kaamerast vaikne heli.
Ekraani ülemises parempoolses osas kuvatakse määratud võtte ikooni.
Kaamera teravustab kaadrist leitud näod ja kuvab nende ümber raamid.
? Ekraani vasakule ja paremale küljele ilmuvad mustad ribad. Neid alasid ei salvestata.
Kadreerige võte.
? Suumi hoova liigutamine i-suunas suumib võtteobjekti sisse ning teeb selle kaadris suuremaks. Suumi hoova liigutamine j-suunas suumib võtteobjektist eemale ning teeb selle kaadris väiksemaks. Kuvatakse suumi riba.
? Kui liigutate suumi hoova lõpuni vasakule või paremale, siis võtteobjekti suurus muutub kiiresti; kui liigutate hooba vähehaaval, siis muutub suurus aeglasemalt (v.a. videolõikude puhul).
Pildistamine (automaatrežiim)
Teravustamise piirkond (ligikaudne)
Suumi indikaatorPildistamine (automaatrežiim)
19
Teravustage.
? Vajutage teravustamiseks päästikunupp pooleldi alla.
Kui kaamera teravustab, annab see kaks helisignaali ja ekraanile ilmuvad kohtadesse, kuhu kaamera teravustab, iseteravustamisraamid.
Kui kaamera teravustab rohkem kui ühte kohta, siis ilmub mitu iseteravustamisraami.
Sooritage võte.
? Vajutage päästikunupp lõpuni alla.
Kaamerast kostub katikuheli ning pilt salvestatakse. Vähese valgustuse tingimustes rakendub välklamp automaatselt.
Pilti ilmub umbes kaheks sekundiks ekraanile.
? Ka pildi kuvamise ajal on võimalik salvestada järgmine pilt, kui vajutate uuesti päästikunupule.
Võtte ikoonid
Kaamera kuvab tuvastatud võtte ikooni ning teravustab automaatselt ja valib parimad võtteobjekti heledustaseme ja värvi määrangud.
* Ilmub siis, kui kaamera on asetatud statiivile.
Iseteravustamisraam
Taust Hele
Kaasaarvatud sinine taevas Päikese-loojangud
Tume
Objekt
Taust-valgustus
Taust-valgustus
Statiivi kasutamisel
Inimesed

*
Liikumisel —— —
Inimestest erinevad objektid/maastikud
*
Lähedalasuvad objektid


Ikooni taustavärv Hall Helesinine Oranž TumesininePildistamine (automaatrežiim)
20
Teatud tingimustel ei pruugi kuvatav ikoon tegeliku võttega sobida. Eriti juhul, kui taust on oranž või sinine (näiteks sein), võivad ilmuda [ ] või
“Kaasaarvatud sinine taevas” ikoonid ning õige värviga pildistamine ei pruugi
õnnestuda. If Kui see juhtub, siis proovige pildistada G-režiimis ([Camera
User Guide/Kaamera kasutusjuhend]).
• Mida teha, kui kaamera suunamisel objektile ilmuvad ekraanile valged ja hallid raamid?
Kui kaamera tuvastab kaadrist näo, siis ilmub valge raam peamise võtteobjekti näo ümber ning hallid raamid ilmuvad teiste nägude ümber. Raamid liiguvad objektidega ka teatud ulatuses kaasa. Kui peamine võtteobjekt liigub, hallid raamid aga kaovad.
• Mida teha kui päästikunupu kergel vajutamisel kuvatakse sinine raam?
Kui tuvastatakse liikuv võtteobjekt, ilmub ekraanile sinine raam ning kaamera reguleerib teravust ja säri pidevalt (servo-iseteravustamine).
• Mida teha, kui signaaltuli vilgub oranžilt ja ekraanil vilgub ikoon ?
Asetage kaamera statiivile, et selle liikumine ei hägustaks pilti.
• Mida teha, kui kaamerast ei kostu helisignaale?
Kui vajutate nupule l kaamera sisselülitamise ajal, siis vaigistatakse kõik kaamera helid peale hoiatushelide. Helisignaalide sisselülitamiseks vajutage nupule n, valige vaheleht 3 ning seejärel valige [Mute/Vaigista].
Kasutage määrangu [Off/Väljas] valimiseks nuppe qr.
• Mida teha siis, kui indikaator vilgub oranžilt ning ekraanil kuvatakse [Raise the flash/Tõstke välklamp]?
Pildistamiseks tõstke välklamp käsitsi üles. Välklamp rakendub automaatselt.
• Mida teha, kui pilt salvestatakse liiga tumedalt isegi välklambi kasutamisel?
Võtteobjekt on kaamera välklambist liiga kaugel. Liigutage suumi hooba j-suunas ja hoidke seda all, kuni objektiiv peatub. Kaamera kasutab maksimaalset lainurka ja te saate pildistada välklambi tööraadiuses, mis on ligikaudu 75 cm – 3,5 m.
Liigutage suumi hooba j-suunas ja hoidke seda all, kuni objektiiv peatub.
Kaamera kasutab maksimaalset telekaadrit ja te saate pildistada välklambi tööraadiuses, mis on ligikaudu 1,0 – 2,0 m.
• Mida teha, kui päästikunupu pooleldi allavajutamisel kostub ühekordne helisignaal?
Võtteobjekt võib asuda liiga lähedal. Liigutage suumi hooba j-suunas ja hoidke seda all, kuni objektiiv peatub. Kaamera kasutab maksimaalset lainurka ja te saate teravustada objekte, mis on objektiivist 5 cm kaugusel või kaugemal.
Liigutage suumi hooba i-suunas ja hoidke seda all, kuni objektiiv peatub.
Kaamera kasutab maksimaalset lainurka ja te saate teravustada objekte, mis on objektiivist 1 m kaugusel või kaugemal.
Mida teha, kui...Piltide vaatamine
21
Saate vaadata salvestatud pilte kaamera ekraanilt.
Valige taasesituse režiim.
? Vajutage nupule 1.
Ekraanile ilmub viimasena salvestatud pilt.
Valige pilt.
? Nupu q vajutamine või ketta  keeramine vastupäeva võimaldab liikuda piltide vahel nende tegemisele vastupidises järjekorras
(uuematest vanemateni).
? Nupu r vajutamine või ketta  keeramine päripäeva võimaldab liikuda piltide vahel nende tegemise järjekorras (vanematest uuemateni).
? Kui hoiate nuppu qr all, siis vahetuvad pildid kiiremini.
? Objektiiv tõmbub pärast ligikaudu 1 minuti möödumist tagasi.
? Kui objektiiv tõmbub kaamerasse tagasi, siis uuesit nupu 1 vajutamine lülitab toite välja.
• Mida teha, kui päästikunupu pooleldi allavajutamisel süttib lamp?
Pimedas pildistamisel võib punasilmsuse vähendamiseks ning teravustamise hõlbustamiseks süttida lamp.
• Mida teha, kui proovite pildistada, kuid ikoon h vilgub?
Välklampi laetakse. Saate pildistada pärast laadimise lõpetamist.
Kahe halli joone vaheline ala salvestatakse videolõiku. Video salvestamiseks vajutage lihtsalt videonupule – sõltumata sellest, millises asendis on režiimiketas (lk. 25).
Mida teha, kui ekraanile ilmuvad hallid jooned?
Piltide vaatamine
Kui vajutate taasesituse režiimis päästikunupu pooleldi alla või keerate režiimiketast, lülitub kaamera võtterežiimile.
Lülitamine võtterežiimile22
Saate valida ja kustutada pilte ükshaaval. Ärge unustage, et kustutatud pilte ei saa enam taastada. Harjuge failide kustutamisse ettevaatusega suhtuma.
Valige taasesituse režiim.
? Vajutage nupule 1.
Ekraanile ilmub viimasena salvestatud pilt.
Valige kustutatav pilt.
? Vajutage kustutatava pildi valimiseks nuppudele qr või keerake ketast Â.
Piltide kustutamine
? Vajutage nupule p.
Ekraanile ilmub [Erase?/Kustuta?].
? Vajutage nuppudele qr või keerake ketast  ning valige [Erase/Kustuta], seejärel vajutage nupule m.
Kuvatav pilt kustutatakse.
? Kustutamise tühistamiseks vajutage nuppudele qr või keerake ketast  ning valige [Cancel/Tühista], seejärel va

TXT / PDF

Available 20 files for PowerShot SX210 IS View all >
HelpDrivers Since March 2000