Canon PowerShot SX130 IS Download Manual

EESTIKEELNE
LATVISKI
LIETUVI K.canon-europe.comyou can
CEL-SP8UA2M0Alustamine
EESTIKEELNE
• Lugege see juhend (kaasa arvatud Ohutusjuhiste osa) enne kaamera kasutamist läbi.
• Jätke see juhend tulevikus kasutamiseks alles.
• Palun kasutage seda juhendit koos teiste DIGITAL
CAMERA Manuals Disk plaadil olevate juhenditega (lk. 2).2
Kontrollige, kas kaamera pakendis on olemas järgmised esemed.
Kui midagi on puudu, siis võtke ühendust kaamera müünud edasimüüjaga.
Juhendite vaatamine
Vaadake ka DIGITAL CAMERA Manuals Disk plaadil asuvaid juhendeid.
• [Camera User Guide/Kaamera kasutusjuhend]
Pärast põhitoimingutega tutvumist saate kasutada kaamera erifunktsioone veelgi põnevamate fotode tegemiseks.
• [Personal Printing Guide/Fotode ise printimise juhend]
Lugege seda kaamera printeriga (eraldi müügil) ühendamise ja printimise kohta juhiste saamiseks.
• [Software Guide/Tarkvara juhend]
Lugege seda juhendit siis, kui soovite kasutada kaasasolevat tarkvara.
• Mälukaarti ei ole komplektis kaasas.
• PDF-juhendite vaatamiseks peab arvutisse olema installeeritud programm Adobe Reader. Word-juhendite vaatamiseks saab kasutada programmi Microsoft Word/Word Viewer (ainult Lähis-Idas).
Pakendi sisu kontrollimine
Kaamera
Liidesekaabel
IFC-400PCU
AA-tüüpi leelispatareid (x2)
AV-stereokaabel
AVC-DC400ST
Randmerihm
WS-800
Alustamine
(käesolev juhend)
DIGITAL CAMERA
Solution Disk plaat
Canoni garantiisüsteemi brošüür3
Testvõtted ja kohustustest loobumine
Kaamera korrektse toimimise tagamiseks tehke mõned testvõtted ning taasesitage pildid. Kui kaamera, selle tarviku või mälukaardi vea tõttu ebaõnnestub pildi salvestamine või arvutisse lugemine, ei vastuta Canon Inc. ja tema tütarettevõtted, esindajad ning edasimüüjad info kaotsimineku eest.
Autoriõigused
Selle kaameraga salvestatud pildid on mõeldud isiklikuks kasutamiseks. Ärge salvestage pilte, mille kasutamine on kaitstud autoriõiguste seadustega ning ilma omaniku loata keelatud. Mõnel juhul võib sündmuse, näituse või eraomandi piltide kopeerimine olla vastuolus autoriõiguse vms seadusega, hoolimata sellest, et pilt salvestati isiklikuks otstarbeks.
Garantiipiirangud
Lisateavet kaamera garantii kohta leiate kaameraga kaasasolevast Canoni garantiisüsteemi brošüürist.
Canoni klienditoe andmed leiate Canoni garantiisüsteemi brošüürist.
Vedelkristallekraan
• Kaamera vedelkristallekraan on kõrgtehnoloogiline toode. Enam kui
99,99% pikslitest toimivad vastavalt nõuetele, kuid aeg-ajalt võib ekraanile ilmuda mõni hele või tume punkt. See ei ole rike ning see ei mõjuta salvestatud pilti.
• Vedelkristallekraan on tarnimisel kriimustuste vältimiseks kaetud õhukese kilega. Kui ekraanil on kile, siis eemaldage see enne kasutamist.
Kaamera kere temperatuur
Palun arvestage, et pikaajalisel kaamera kasutamisel võib kaamera kere muutuda soojaks. See ei ole rike.
CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
Lugege see kõigepealt läbi4
• Tekstis on kasutatud kaamera nuppude ja juhtketta tähistamiseks ikoone.
• Selles juhendis on toodud kaamera ekraaniteated nurksulgude [ ] vahel.
• Suunanupud, juhtketas ning nupp FUNC./SET on tähistatud järgmiste ikoonidega.
• : ettevaatust nõudvad asjaolud
• : veaotsingu nõuanded
• : nõuanded kaamera paremaks kasutamiseks
• : lisainformatsioon
• (lk. xx): Viidatud leheküljed (“xx” tähistab leheküljenumbrit)
• Selles juhendis eeldatakse, et kehtivad funktsioonide vaikemäärangud, kui pole teisiti mainitud.
• Selle kaameraga kasutatavaid erinevaid mälukaardi tüüpe nimetatakse selles juhendis ühiselt mälukaartideks.
Selles juhendis kasutatud lühendid
Paremale-nupp
Nupp FUNC./SET Üles-nupp
Vasakule-nupp
Alla-nupp Juhtketas5
• Enne kaamera kasutamist lugege läbi alltoodud ohutusjuhised. Kontrollige alati, et kaamera toimiks korrektselt.
• Järgmistel lehekülgedel toodud ohutusjuhised on mõeldud selleks, et vältida kasutajate ja seadmete vigastusi.
• Palun tutvuge ka eraldimüüdavate lisaseadmete kasutusjuhenditega.
Hoiatus
Tähistab hoiatusi, mille eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.
• Ärge pildistage välguga inimese või looma silmadele liiga lähedal.
Ere valgus võib vigastada silmanägemist. Olge eriti ettevaatlik imikute pildistamisel ning olge välgu kasutamisel vähemalt 1 meetri kaugusel.
• Hoidke seadet lastele ja imikutele kättesaamatus kohas.
Rihm: rihma sattumine lapse kaela ümber võib põhjustada lämbumist.
Kellaaja/kuupäeva patarei: allaneelamisel võib olla ohtlik. Kui nii peaks juhtuma, võtke kohe ühendust arstiga.
• Kasutage ainult soovitatud toiteallikaid.
• Ärge üritage toodet koost lahti võtta, modifitseerida või kuumutada.
• Vältige toote mahapillamist või selle põrutamist.
• Vigastuste vältimiseks ärge puudutage toote sisemust, kui see on kukkunud maha või saanud muud moodi viga.
• Lõpetage toote kasutamine kohe, kui sealt tuleb suitsu, ebatavalist lõhna või see toimib muidu ebatavalisel viisil.
• Ärge kasutage kaamera puhastamiseks orgaanilisi lahusteid, näiteks alkoholi, benseeni või värvilahusteid.
• Vältige toote kokkupuudet veega (näiteks mereveega) või muude vedelikega.
• Vältige vedelike või võõrkehade sattumist kaamera sisemusse.
See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi ohu.
Kui vedelikke või võõrkehasid peaks sattuma kaamera sisemusse, siis lülitage kaamera kohe välja ning eemaldage patareid/akud.
• Ärge esitage kaasasolevaid CD-ROM-plaate CD-mängijas, mis ei toeta andmetega CD-plaate.
CD-plaadi kasutamine audio CD-mängijaga (pleier) võib kahjustada kõlareid. CD-mängija abil kõrvaklappidega CD-plaadilt valjude helide kuulamisel võib ka kõrvakuulmine saada viga.
• Kasutage ainult soovitatud patareisid/akusid.
• Ärge asetage patareisid/akusid tule lähedusse.
Patareid/akud võivad plahvatada või lekkida, põhjustades elektrilöögi või tulekahju. See võib vigastada inimesi ja ümbritsevat ruumi. Juhul kui patareid/akud peaksid lekkima ning nende sisemuses olev hape peaks puutuma kokku silmade, suuga, nahaga või riietega, siis peske kokkupuutunud kohti kohe veega.
OhutusjuhisedOhutusjuhised
6
Ettevaatust
Tähistab vigastusohtu.
• Olge ettevaatlik ning ärge põrutage kaamerat, kui see ripub rihma otsas.
• Olge ettevaatlik ning ärge lükake objektiivi jõuga või vajutage tugevalt objektiivile.
See võib kaamerat vigastada.
• Kui kasutate välklampi, siis ärge katke seda oma sõrmedega või riideesemetega.
See võib põhjustada põletusi või vigastada välklampi.
• Vältige toote kasutamist, asetamist ning säilitamist järgmistes kohtades.
- Otsese päikesevalguse käes olevad kohad.
- Üle 40 °C temperatuuriga kohad.
- Niisked või tolmused kohad.
See võib põhjustada lekkeid, ülekuumenemist või aku plahvatusi, mille tulemuseks võivad olla elektrilöök, tulekahju, põletused või muud vigastused.
• Slaidiesituse üleminekuefektid võivad põhjustada halba enesetunnet, kui vaatate esitust liiga kaua.
Ettevaatust
Tähistab hoiatusi, mille eiramine võib tekitada seadme kahjustusi.
• Ärge suunake kaamerat erksate valgusallikate poole (päikese jne).
See võib vigastada pildisensorit.
• Kui kasutate kaamerat rannas või tuulises kohas, siis olge ettevaatlik ning vältige tolmu ning liiva sisenemist kaamerasse.
See võib põhjustada vigu kaamera töös.
• Tavakasutuse käigus võib välklambist tulla vähesel määral suitsu.
Selle põhjuseks on tänu välklambi suurele rakendumisvõimsusele süttinud tolm ja võõrkehad välklambi pinnal. Palun kasutage mustuse, tolmu ja teiste võõrainete eemaldamiseks välklambilt puuvillast riidelappi. See aitab vältida liigset kuumust ja välklambi vigastusi.
• Kui te ei kasuta kaamerat, siis eemaldage akud või patareid.
Kui patareid/akud jätta kaamerasse, siis võivad need lekkida ning vigastada kaamerat.
• Enne patareide/akude minemaviskamist katke klemmid isoleerlindiga või muu isoleeriga.
Teiste metallesemetega kokkupuutumine võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.
• Ärge laadige või kasutage samaaegselt eri tüüpi või eri vanusega akusid.
• Ärge sisestage akusid/patareisid ümberpööratud polaarsusega (+ ja -).
See võib põhjustada vigu kaamera töös.Ohutusjuhised
7
Kaubamärgid
• SDXC Logo on SD-3C, LLC kaubamärk.
• Seadmes kasutatakse Microsoftilt litsentsitud exFAT tehnoloogiat.
Teave MPEG-4 litsentsimise kohta
This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding
MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.
No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Teatis on kuvatud inglise keeles, vastavalt nõuetele.
• Ärge istuge, kui kaamera on teie tagataskus.
See võib põhjustada ekraani häireid või seda vigastada.
• Kui asetate kaamera kotti, siis kontrollige, et teised kõvad esemed ei puutuks kokku ekraaniga.
• Ärge kinnitage lisaseadmeid kaamera rihma külge.
See võib põhjustada ekraani häireid või seda vigastada.89
Pakendi sisu kontrollimine .....................................................................2
Lugege see kõigepealt läbi....................................................................3
Selles juhendis kasutatud lühendid .......................................................4
Ohutusjuhised........................................................................................5
Randmerihma kinnitamine/kaamera hoidmine ......................................9
Ühilduvad mälukaardid (eraldi müügil) ................................................10
Patareide ja mälukaardi paigaldamine.................................................10
Kuupäeva ja kellaaja määramine.........................................................14
Ekraaniteadete keele määramine........................................................16
Mälukaartide vormindamine.................................................................17
Päästikunupu vajutamine.....................................................................18
Pildistamine (Smart Auto)....................................................................19
Piltide vaatamine .................................................................................22
Piltide kustutamine...............................................................................23
Pildistamine või piltide vaatamine lihtsas režiimis ...............................24
Video salvestamine..............................................................................25
Video vaatamine..................................................................................27
Piltide laadimine arvutisse ...................................................................28
Varustus...............................................................................................32
Eraldi müüdav varustus .......................................................................33
• Kinnitage komplektis olev rihm kaamera külge ja kandke seda alati pildistamise ajal ümber randme, et vältida kaamera maha pillamist.
• Hoidke oma käsi vastu keha ning hoidke kaamerat kindlalt külgedelt.
Kontrollige, et näpud ei blokeeriks välklampi, kui see on üles tõstetud.
Sisukord
Randmerihma kinnitamine/kaamera hoidmine
Rihm10
• SD mälukaardid (2 GB ja vähem)*
• SDHC-mälukaardid
(üle 2 GB, kuni 32 GB k.a.)*
• SDXC-mälukaardid
(üle 32 GB)*
• MultiMediaCard mälukaardid
• MMCplus mälukaardid
• HC MMCplus mälukaardid
* See mälukaart on ühilduv SD standardiga. Sõltuvalt tootjast ja margist ei pruugi kõik kaardid korrektselt toimida
Sisestage kaamerasse kaasasolevad patareid ja mälukaart (eraldi müügil).
Kontrollige kaardi kirjutuskaitse lüliti asendit.
? Kui mälukaardil on kirjutuskaitse lüliti, siis ei ole pilte võimalik salvestada, kui lüliti on lukustatud asendis. Nihutage lülitit, kuni kuulete klõpsatust.
Avage kaas.
? Nihutage ja hoidke kaaneriivi tagasi ( ), samal ajal nihutage ja avage kaas ( ) näidatud viisil.
Sõltuvalt arvutis olevast operatsioonisüsteemi versioonist, ei pruugi arvuti eraldi müüdavat mälukaardilugejat kasutades SDXC mälukaarte toetada Kontrollige eelnevalt, et kasutatav operatsioonisüsteem toetaks seda funktsiooni.
Ühilduvad mälukaardid (eraldi müügil)
Patareide ja mälukaardi paigaldaminePatareide ja mälukaardi paigaldamine
11
Sisestage patareid.
? Sisestage patareid vastavalt näidatud (+) ja (-) poolustele.
Sisestage mälukaart.
? Sisestage mälukaart näidatud viisil, kuni see lukustub klõpsatusega.
? Sisestage mälukaart kindlasti õigetpidi.
Mälukaardi sisestamine vale ots ees võib vigastada kaamerat.
Sulgege kaas.
? Sulgege kaas ( ) ja vajutage seda paigale nihutamise ajal allapoole, kuni see klõpsuga kinnitub ( ).
Etikett
Mida teha, kui ekraanile ilmub teade [Memory card locked/
Mälukaart on lukustatud]?
SD, SDHC ja SDXC mälukaartidel on kirjutuskaitse lüliti. Kui see lüliti on lukustatud-asendis, siis ilmub kaamera ekraanile teade [Memory card locked/
Mälukaart on lukustatud], kui üritate pilte salvestada või kustutada.Patareide ja mälukaardi paigaldamine
12
Mälukaardi eemaldamine
? Vajutage mälukaardile kuni kuulete klõpsatust ning seejärel vabastage see aeglaselt.
Mälukaart hüppab välja.
Ligikaudne võtete arv
* Võtete arv põhineb Camera & Imaging Products Association (CIPA) testistandarditel.
• Teatud võttetingimuste korral võib tegelik võimalike võtete arv olla väiksem.
• Sõltuvalt kasutatavate leelispatareide tootjast võib võtete arv olla erinev.
• NiMH-akude andmed põhinevad täislaetud akudel.
Ühilduvad akud ja patareid
AA-tüüpi leelispatareid ja AA-tüüpi NiMH-akud (eraldi müügil) (lk. 32, 33).
Toiteallikas
Leelispatareid
(komplektis)
NiMH-akud
(eraldi müüdavad)
Võtete arv* 130 370
Taasesituse aeg 7h 9h
Kas kasutada saab ka teist tüüpi akusid või patareisid?
Me ei soovita kasutada teist tüüpi patareisid või akusid, kui ülal loetletud, sest nende jõudlus võib olla märgatavalt erinev.
Miks kasutada NiMH-akusid?
NiMH-akud peavad palju kauem vastu kui leelispatareid, eriti külma ilmaga.Patareide ja mälukaardi paigaldamine
13
Aku laadimise indikaator
Kui patarei/aku laetuse tase on madal, siis ilmuvad ikoon ja teade.
Kui patareid/akud on täislaetud, siis ikooni ja teadet ei kuvata.
Ligikaudne võtete arv (mälukaardi kohta)
• Väärtused põhinevad vaikemäärangutel.
• Võimalike võtete arv sõltub kaameramäärangutest, võtteobjektist ning kasutatavast mälukaardist.
Ekraaniteade Selgitus
Peaaegu tühi. Seadke valmis uued patareid/akud.
“Change the batteries/Vahetage patareid”
Patarei/aku on tühi. Vahetage patereid/akud.
Mälukaart
4GB 1 6G B
Võtete arv 1231 5042
Kuidas kontrollida veel mälukaardile mahtuvate võtete
(piltide) kogust?
Saate kontrollida võimalike võtete arvu, kui kaamera on võtterežiimis (lk. 19).
Võimalike võtete arv14
Kuupäeva/kellaaja määramise menüü ilmub kaamera ekraanile esmakordsel sisselülitamisel. Kuna kuupäev ja kellaaeg lisatakse salvestatud piltidele (vastavalt siin tehtud määrangule), siis ärge unustage seda määrangut tegemast.
Lülitage kaamera sisse.
? Vajutage nuppu ON/OFF.
Ekraanile ilmub kuupäeva/kellaaja menüü.
Määrake kuupäev ja kellaaeg.
? Kasutage valiku tegemiseks nuppe qr.
? Vajutage väärtuse määramiseks nuppudele op või keerake ketast Â.
Kinnitage määrang.
? Vajutage nuppu m.
Pärast kuupäeva ja kellaaja määramist kuupäeva/kellaaja määramise menüü sulgub.
? Uuesti nupule ON/OFF vajutamine lülitab kaamera välja.
Kuupäeva ja kellaaja määramine
Korduvalt ilmuv kuupäeva/kellaaja menüü
Määrake kehtiv kuupäev ja kellaaeg. Kui te ei määra kuupäeva ja kellaaega, siis ilmub kuupäeva/kellaaja menüü iga kord, kui lülitate kaamera sisse.
Suveaja määrangud
Kui valite punktis 2 ja valite nuppude op või ketta  abil menüüst , valitakse kaameras kasutusele suveaeg (kella keeratakse tunni võrra edasi).Kuupäeva ja kellaaja määramine
15
Kuupäeva ja kellaaja muutmine
Vajadusel saate muuta kuupäeva ja kellaaega.
Kuvage menüü.
? Vajutage nuppu n.
Valige vahelehelt 3 [Date/Time/
Kuupäev/Kellaaeg].
? Valige nuppudega qr vaheleht 3.
? Vajutage nuppudele op või keerake ketast  ning valige [Date/Time/
Kuupäev/Kellaaeg], seejärel vajutage nupule m.
Muutke kuupäeva ja kellaaega.
? Järgige määrangu reguleerimiseks punkte
2 ja 3 lk. 14.
? Nupule n vajutamine suleb menüü.
Kuupäeva/kellaaja patarei
Kui [Date/Time/Kuupäev/Kellaaeg] menüü ilmub ekraanile pärast kuupäeva ja kellaaja määramist, siis sisestage kaamerasse uus kuupäeva/kellaaja patarei
(vt. [Camera User Guide/Kaamera kasutusjuhend]).16
Teil on võimalik muuta ekraanil kuvatavate teadete keelt.
Valige taasesituse režiim.
? Vajutage nuppu 1.
Kuvage määrangute menüü.
? Vajutage ja hoidke nuppu m all, seejärel vajutage kohe nuppu n.
Määrake ekraaniteadete keel.
? Vajutage nuppudele opqr või keerake ketast  ning valige keel, seejärel vajutage nupule m.
Kui ekraaniteadete keel on määratud, siis määrangute menüü sulgub.
Ekraaniteadete keele määramine
Mida teha, kui nupu m vajutamisel ilmub kell?
Kell ilmub ekraanile, kui punktis 2 jääb nupu m ja nupu n vajutamise vahele liiga pikk paus. Kui kell ilmub, siis vajutage kella eemaldamiseks nuppu m ning korrake punkti 2.
Samuti saate muuta ekraaniteadete keelt kui vajutate nupule n, valite vahelehe 3 ning seejärel menüüelemendi [Language/Keel].17
Enne uue mälukaardi kasutamist või teistes seadmetes vormindatud mälukaardi kasutamist kaameras peaksite vormindama mälukaardi selle kaameraga.
Mälukaardi vormindamine kustutab kõik kaardile salvestatud andmed. Kuna kustutatud infot ei saa taastada, siis peaksite olema mälukaardi vormindamisel ettevaatlik ning eelnevalt kontrollima, kas kaardil pole olulist informatsiooni.
Kuvage menüü.
? Vajutage nuppu n.
Valige [Format/Vorminda].
? Valige nuppudega qr vaheleht 3.
? Vajutage nuppudele op või keerake ketast  ning valige [Format/Vorminda], seejärel vajutage nupule m.
Valige [OK].
? Vajutage nuppudele qr või keerake ketast  ning valige [OK], seejärel vajutage nupule m.
Vormindage mälukaart.
? Vajutage nuppudele op või keerake ketast  ning valige [OK], seejärel vajutage nupule m.
Mälukaart vormindatakse.
Lõpetage vormindamine.
Kui vormindamine on lõpetatud, ilmub ekraanile teade [Memory card formatting complete/Mälukaardi vormindamine on lõpetatud].
? Vajutage nuppu m.
Mälukaartide vormindaminePäästikunupu vajutamine
18
Teravustatud piltide tegemiseks vajutage kõigepealt kergelt päästikunupule
(pooleldi alla), et kaamera teravustaks võtteobjekti ning alles seejärel vajutage nupp võtte tegemiseks lõpuni alla.
Vajutage pooleldi alla (vajutage teravustamiseks kergelt).
? Vajutage kergelt, kuni kaamera annab kaks helisignaali ja ekraanile ilmuvad kohtadesse, kuhu kaamera teravustas, iseteravustamisraamid.
Vajutage lõpuni (vajutage pildistamiseks lõpuni).
Kaamerast kostub katikuheli ning võte sooritatakse.
? Kuna võte tehakse katikuheli kostumise ajal, siis olge ettevaatlik, et te kaamerat ei liiguta.
Mälukaardi vormindamine või sellelt info kustutamine muudab vaid failide haldusinfot (failipaigutustabelit) kaardil ning ei taga, et kõik andmed ka tegelikult
ära kustutatakse. Olge mälukaardi üleandmisel või minemaviskamisel ettevaatlik. Kui soovite mälukaarti minema visata, siis võtke isikliku info kaitsmiseks kasutusele vastavad ettevaatusabinõud, näiteks purustage kaart.
Vormindamise menüüs kuvatav mälukaardi mälumaht võib olla väiksem, kui kaardil kuvatav väärtus.
Päästikunupu vajutamine
Kas katikuheli pikkus muutub?
• Kuna kaamera võtteaeg sõltub pildistatavast võtteobjektist, siis võib ka katikuheli pikkus olla erinev.
• Kui kaamera või võtteobjekt liiguvad katikuheli kostumise ajal, võib salvestatav pilt jääda udune (mitteterav).
Kui vajutate päästikunupu kohe lõpuni alla, siis võib salvestatud pilt olla fookusest väljas (mitteterav) ja udune.19
Kuna kaamera on suuteline võtteobjekti ning võttetingimused kindlaks tegema, on võimalik lubada kaameral võtte jaoks parimad määrangud seada ning lihtsalt pildistada. Kaamera on suuteline ka nägusid tuvastama, teravustama ja määrama optimaalsed värvid ning heledustaseme.
Lülitage kaamera sisse.
? Vajutage nuppu ON/OFF.
Ekraanile ilmub käivituspilt.
Valige režiim A.
? Keerake režiimiketas asendisse A.
? Kui suunate kaamera objektile, siis kostub võtte tuvastamise ajal kaamerast vaikne heli.
Ekraani ülemises parempoolses osas kuvatakse määratud võtte ikooni.
Kaamera teravustab kaadrist leitud näod ja kuvab nende ümber raamid.
Kadreerige võte.
? Suumi hoova liigutamine i-suunas suumib võtteobjekti sisse ning teeb selle kaadris suuremaks. Suumi hoova liigutamine j-suunas suumib võtteobjektist eemale ning teeb selle kaadris väiksemaks. (Ekraanil kuvatakse suumiriba, mis näitab suumimise taset.)
Pildistamine (Smart Auto)
Teravustamise piirkond (ligikaudne)
Suumi indikaatorPildistamine (Smart Auto)
20
Teravustage.
? Vajutage teravustamiseks päästikunupp pooleldi alla.
Kui kaamera teravustab, annab see kaks helisignaali ja ekraanile ilmuvad kohtadesse, kuhu kaamera teravustab, iseteravustamisraamid.
Kui kaamera teravustab rohkem kui ühte kohta, siis ilmub mitu iseteravustamisraami.
? Kui ekraanile ilmub teade [Raise the flash/
Tõstke välklamp üles], siis tõstke välk pildistamiseks käsitsi üles.
Kui lasete välklambi käsitsi alla ja sulgete selle, siis välklampi ei kasutata.
Sooritage võte.
? Vajutage päästikunupp lõpuni alla.
Kaamerast kostub katikuheli ning pilt salvestatakse. Kui välklamp on üles tõstetud, siis see rakendub vähese valgustuse korral automaatselt.
Pilti ilmub umbes kaheks sekundiks ekraanile.
? Ka pildi kuvamise ajal on võimalik salvestada järgmine pilt, kui vajutate uuesti päästikunupule.
Iseteravusta
Mida teha, kui ekraani ülemises paremas nurgas kuvatakse ikoon?
Ekraani ülemises parempoolses osas kuvatakse määratud võtte ikooni.
Lisateavet kuvatavate ikoonide kohta leiate lõigust “Scene Icons/Võtteikoonid”
(vt. [Camera User Guide/Kaamera kasutusjuhend]).Pildistamine (Smart Auto)
21
Mida teha, kui...
• Mida teha kui piltide värvid ja heledustase pole need, mida ootasite?
Ekraanil kuvatav võtteikoon (vt. [Camera User Guide/Kaamera kasutusjuhend]) ei pruugi vastata võttetingimustele. Kui see juhtub, siis proovige pildistada G-režiimis
(vt. [Camera User Guide/Kaamera kasutusjuhend]).
• Mida teha, kui kaamera suunamisel objektile ilmuvad ekraanile valged ja hallid raamid?
Kui kaamera tuvastab kaadrist näo, siis ilmub valge raam peamise võtteobjekti näo
ümber ning hallid raamid ilmuvad teiste nägude ümber. Raamid liiguvad objektidega ka teatud ulatuses kaasa (vt. [Camera User Guide/Kaamera kasutusjuhend]).
Kui peamine võtteobjekt liigub, siis hallid raamid kaovad ning ekraanile jääb ainult valge raam.
• Mida teha, kui päästikunupu pooleldi allavajutamisel ilmub ekraanile sinine raam?
Kui tuvastatakse liikuv võtteobjekt, ilmub ekraanile sinine raam ning kaamera reguleerib teravust ja säri pidevalt (servo-iseteravustamine).
• Mida teha, kui signaaltuli vilgub oranžilt ja ekraanil vilgub ikoon ?
Asetage kaamera statiivile, et selle liikumine ei hägustaks pilti.
• Mida teha, kui kaamerast ei kostu helisignaale?
Kui vajutate nupule l kaamera sisselülitamise ajal, siis vaigistatakse kõik kaamera helid peale hoiatushelide. Heli sisselülitamiseks vajutage nupule n ning valige vahekaardilt 3 [Mute/Vaigistus], seejärel valige nuppude qr abil [Off/Välja].
• Mida teha, kui pilt salvestatakse liiga tumedalt isegi välklambi kasutamisel?
Võtteobjekt on kaamera välklambist liiga kaugel. Pildistage välklambi tööpiirkonnas, milleks on 50 cm – 3,0 m maksimaalse lainurga (j) kasutamisel, ning 1,0 cm – 2,0 m maksimaalse telekaadri (i) kasutamisel.
• Mida teha, kui päästikunupu pooleldi allavajutamisel kostub ühekordne helisignaal?
Võtteobjekt võib asuda liiga lähedal. Liigutage suumi hooba j-suunas ja hoidke seda all, kuni objektiiv peatub. Kaamera kasutab maksimaalset lainurka ja te saate teravustada objekte, mis on objektiivist 1 cm kaugusel või kaugemal.
Liigutage suumi hooba i-suunas ja hoidke seda all, kuni objektiiv peatub.
Kaamera kasutab maksimaalset telekaadrit ja te saate teravustada objekte, mis on objektiivist 1 m kaugusel või kaugemal.
• Mida teha, kui päästikunupu pooleldi allavajutamisel süttib lamp?
Pimedas pildistamisel võib punasilmsuse vähendamiseks ning teravustamise hõlbustamiseks süttida lamp.
• Ekraan lülitub pildi tegemise ajal välja?
Välgu laadimise alguses lülitub ekraan välja. Ekraan lülitub laadimise lõppedes uuesti sisse.22
Saate vaadata salvestatud pilte kaamera ekraanilt.
Valige taasesituse režiim.
? Vajutage nuppu 1.
Ekraanile ilmub viimasena salvestatud pilt.
Valige pilt.
? Nupule q vajutamine või ketta  keeramine vastupäeva võimaldab liikuda piltide vahel salvestamise järjekorrale vastupidises järjekorras, uuematest piltidest vanemateni.
? Nupule r vajutamine või ketta  keeramine päripäeva võimaldab liikuda piltide vahel salvestamise järjekorras, vanematest piltidest uuemateni.
? Kui hoiate nuppe qr allavajutatuna, liiguvad pildid kiiremini edasi, aga nad on vähem detailsed.
? Objektiiv tõmbub pärast ligikaudu 1 minuti möödumist tagasi.
? Nupu 1 vajutamine sel ajal, kui objektiiv on liikunud kaamera sisse, lülitab kaamera välja.
Piltide vaatamine
Lülitamine võtterežiimile
Kui vajutate taasesituse režiimis päästikunupu pooleldi alla või keerate režiimiketast, lülitub kaamera võtterežiimile.23
Saate valida ja kustutada pilte ükshaaval. Ärge unustage, et kustutatud pilte ei saa enam taastada. Harjuge failide kustutamisse ettevaatusega suhtuma.
Valige taasesituse režiim.
? Vajutage nuppu 1.
Ekraanile ilmub viimasena salvestatud pilt.
Valige kustutatav pilt.
? Vajutage kustutatava pildi valimiseks nuppudele qr või keerake ketast Â.
Kustutage pilt.
? Vajutage nuppu a.
? Vajutage nuppudele qr või keerake ketast  ning valige [Erase/Kustuta], seejärel vajutage nupule m.
Kuvatav pilt kustutatakse.
? Kustutamise tühistamiseks vajutage nuppudele qr või keerake ketast  ning valige [Cancel/Tühista], seejärel vajutage nupule m.
Piltide kustutamine24
Lihtsas režiimis kuvatakse ekraanil kasutusjuhiseid ning kasutada saab ainult sellel leheküljel kirjeldatud kaamera nuppe ja suumi hooba. Nii on võimalik vältida kaamera vale kasutamist ning ka algajad saavad muretsemata pildistada.
Pildistamine
? Keerake režiimiketas asendisse 9.
? Järgige pildistamiseks punktides 3–5 toodud juhiseid lk. 19 – 20.
Vaatamine
? Vajutage nupule 1, seejärel kasutage piltide vahetamiseks nuppe qr või ketastÂ.
? Vajutage nupule 1 ja seejärel nupule m ning kaamera hakkab 3 sekundi kaupa kuvama kõiki salvestatud pilte. Vajutage slaidiesituse lõpetamiseks uuesti nupulem.
? Piltide kustutamiseks järgige juhiseid lk. 23.
Pildistamine või piltide vaatamine lihtsas režiimis25
Kaamera valib automaatselt kõik määrangud – video salvestamiseks peate vaid vajutama päästikunupule. Heli salvestatakse stereona.
Valige režiim E.
? Keerake režiimiketas asendisse E.
Kadreerige võte.
? Suumi hoova liigutamine i-suunas suumib võtteobjekti sisse ning teeb selle kaadris suuremaks. Suumi hoova liigutamine j-suunas suumib võtteobjektist eemale ning teeb selle kaadris väiksemaks.
Teravustage.
? Vajutage teravustamiseks päästikunupp pooleldi alla.
Kui kaamera teravustab, kostub kahekordne helisignaal.
Salvestage.
? Vajutage päästikunupp lõpuni alla.
Video salvestamine
Salvestusaega järelVideo salvestamine
26
Video salvestamine algab ning ekraanil kuvatakse teade [ Rec/Salvestus] ning möödunud aja teade.
? Pärast salvestamise alustamist võtke sõrm päästikunupult ära.
? Kui muudate salvestamise ajal võtte kadreeringut, siis reguleeritakse teravust, heledustaset ja värvitoone automaatselt.
? Ärge puudutage salvestamise ajal mikrofoni.
? Ärge vajutage salvestamise ajal teisi nuppe peale päästikunupu. Nuppude poolt tehtav heli salvestatakse videosse.
Lõpetage salvestamine.
? Vajutage päästikunupp uuesti lõpuni alla.
Kaamera annab ühekordse helisignaali ning video salvestamine lõpetatakse.
Video salvestatakse mälukaardile.
Salvestamine lõpeb automaatselt, kui mälukaart saab täis.
Hinnangulised salvestamise ajad
• Salvestusajad põhinevad vaikemäärangutel.
• Maksimaalne videolõigu pikkus on umbes 10 minutit.
• Mõningate mälukaartide kasutamisel võib salvestamine lõppeda ka enne, kui maksimaalne faili suurus täitub. Soovitame kasutada SD Speed Class 4 või kiiremaid mälukaarte.
Möödunud aeg
Mikrofon
Objekti suurendamine salvestamise ajal
Salvestamise ajal suumi hoova vajutamine võimaldab suumida võtteobjekti sisse või välja. Samas salvestatakse ka selle toimingu helid.
Mälukaart
4GB 1 6GB
Salvestusaeg 20 min 43 s 1 h 24 min 54 s27
Saate vaadata salvestatud videolõike kaamera ekraanilt.
Valige taasesituse režiim.
? Vajutage nuppu 1.
Ekraanile ilmub viimasena salvestatud pilt.
Videolõikude juures on tähis .
Valige video.
? Vajutage nuppudele qr või keerake ketast  ning valige video, seejärel vajutage nupule m.
Ekraanile ilmub video juhtpaneel.
Taasesitage video.
? Vajutage nuppudele qr või keerake ketast
 ning valige (esitus), seejärel vajutage nupule m.
Kaamera esitab videolõigu.
? Kui vajutate nupule m, siis saate pausida või jätkata taasesitust.
? Kasutage helitugevuse muutmiseks nuppeop.
Pärast video taasesituse lõppu ilmub ekraanile ikoon .
Video vaatamine
Mida teha, kui videolõike ei õnnestu taasesitada arvutis?
• Installeerige kaasasolev tarkvara (lk. 29).
• Kui vaatate videot arvutist, siis sõltuvalt arvuti jõudlusest võidakse osad kaadrid jätta vahele, video esitus ei pruugi olla sujuv ning heli esitamine võidakse peatada ootamatult.
• Kui kasutate video mälukaardile tagasikopeerimiseks kaasasolevat tarkvara, siis saate esitada videot sujuvalt. Soovi korral võite ühendada taasesituseks kaamera ka televiisoriga.28

TXT / PDF

Available 19 files for PowerShot SX130 IS View all >
HelpDrivers Since March 2000