Canon PowerShot S90 Download Manual

1
2
3
4
5
Úvod
Obsah v skratke
Základné operácie
Zložitejšie cinnosti
Rozšírené
úpravy a tla c obrázkov
Úprava obrázkov
JPEG/TIFF
Register
Spracovanie ve lkého po ctu obrázkov
Referencie
Obsah tohto návodu na používanie
Skratkou DPP sa ozna cuje program Digital
Photo Professional.
ozna cuje postup výberu v ponuke.
Príklad: Ponuka [Digital Photo Professional]
[Quit Digital Photo Professional/Ukon ci t program Digital Photo Professional].
Hranaté zátvorky ozna cujú položky, ako sú názvy ponúk, tla cidiel a okien, ktoré sa zobrazujú na obrazovke po cíta ca.
Text ohrani cený symbolmi < > ozna cuje kláves na klávesnici.
str. ** ozna cuje referen cnú stranu.
Kliknutím prejdete na príslušnú stranu.: Ozna cuje užito cné informácie v prípade, ke d sa vyskytne problém.: Ozna cuje praktické tipy pre používanie softvéru.: Ozna cuje informácie, ktoré si treba pre cíta t pred používaním.: Ozna cuje dalšie informácie, ktoré by mohli by t pre vás užito cné.
© CANON INC. 2014 CEL-SV1PA2R0
Prepínanie medzi stranami
Kliknite na šípky v pravom dolnom rohu obrazovky.: nasledujúca strana: predchádzajúca strana: návrat na predchádzajúcu zobrazenú stranu
Kliknutím na nadpis kapitoly na pravej strane obrazovky sa prepnete na stranu s obsahom danej kapitoly. Na príslušnú stranu sa presuniete aj kliknutím na položku v obsahu, ktorú si chcete pre cíta t.
Pomocník a klávesové skratky
Informácie o používaní programu DPP nájdete v položke Help (Pomocník) v ponuke [Help/
Pomocník].
V položke Help (Pomocník) v casti „Shortcut
Key List (Zoznam klávesových skratiek)“ nájdete zoznam klávesových skratiek, ktoré sú praktické pri rýchlom ovládaní programu.
Softvér na spracovanie, zobrazovanie a úpravu obrázkov RAW
Digital Photo Professional
Ver. 3.14
Návod na používanie
SLOVENSKY2
1
2
3
4
5
Úvod
Obsah v skratke
Základné operácie
Zložitejšie cinnosti
Rozšírené
úpravy a tla c obrázkov
Úprava obrázkov
JPEG/TIFF
Register
Spracovanie ve lkého po ctu obrázkov
Referencie
Úvod
Program Digital Photo Professional (dalej ozna covaný ako „DPP“) predstavuje výkonný softvér na spracovanie, zobrazovanie a upravovanie obrázkov RAW pre fotoaparáty EOS. Ludia si casto myslia,
že práca s obrázkami RAW je v porovnaní s obrázkami JPEG náro cnejšia, no pomocou programu DPP však môžete jednoducho vykonáva t aj zložité úpravy a tla ci t obrázky RAW.
Obrázky RAW a ich vlastnosti
Obrázok RAW tvoria obrazové údaje, ktoré predstavujú zaznamenané výstupné údaje obrazového sníma ca. Pretože spracovanie obrázka neprebieha vo fotoaparáte pri jeho nasnímaní a fotografia sa uloží v
špeciálnom formáte, ktorý obsahuje „obrazové údaje RAW + informácie o podmienkach spracovania v case nasnímania záberu“, je na zobrazenie a upravovanie obrázka potrebný špeciálny softvér.
* „RAW“ znamená „v pôvodnom stave“ alebo „bez spracovania ci úprav“.
Ak by sme ho chceli prirovna t ku klasickému filmu, predstavuje obrázok
RAW nasnímaný záber, ktorý ešte nebol vyvolaný (latentný obraz).
V prípade filmu sa obrázok prvýkrát objaví až pri vyvolaní. Ani v prípade obrázkov RAW si ich nemôžete prezrie t v po cíta ci, pokia l nevykonáte následné spracovanie obrazového signálu.
Z tohto dôvodu, hoci ide o digitálnu technológiu, sa toto spracovanie ozna cuje ako „vyvolanie“.
Program DPP automaticky vykoná toto „vyvolanie“ pri zobrazení obrázkov RAW v programe DPP.
Znamená to, že obrázky RAW zobrazené v programe DPP sú obrázky, pri ktorých bol uskuto cnený postup vyvolania.
Pomocou programu DPP môžete zobrazova t, upravova t a tla ci t obrázky RAW, pri com nemusíte venova t príliš ve lkú pozornos t samotnému spracovaniu, t. j. „vyvolávaniu“.
Co je obrázok RAW?
Co je vyvolanie obrázka RAW?
Kedy sa vykonáva vyvolanie obrázka RAW?
Obrázky RAW sa zaznamenávajú vo formáte, ktorý obsahuje „obrazové
údaje v kompresii RAW + informácie o podmienkach spracovania v case nasnímania záberu“. Ke d otvoríte obrázok RAW v programe DPP, automaticky sa „vyvolá“ a môžete si ho prezrie t ako obrázok, na ktorý boli použité podmienky spracovania záberu v case jeho nasnímania.
Aj v prípade, že otvorený obrázok rôznym spôsobom upravíte
(zakaždým sa vykoná proces automatického „vyvolania“), pri com sa zmenia len podmienky spracovanie obrázka (podmienky „vyvolania“) a „pôvodné obrazové údaje“ zostanú nezmenené. Z toho vyplýva, že nehrozí poškodenie obrázka, takže tento druh obrazových údajov je skvelý pre tých používate lov, ktorí chcú obrázky po nasnímaní kreatívne upravova t.
V programe DPP sa „informácie o podmienkach spracovania obrázka“, ktoré je možné upravova t, ozna cujú ako „postup spracovania“.
Aké sú výhody obrázka RAW?
Obrazové údaje v kompresii RAW

Informácie o podmienkach spracovania obrázka3
1
2
3
4
5
Úvod
Obsah v skratke
Základné operácie
Zložitejšie cinnosti
Rozšírené
úpravy a tla c obrázkov
Úprava obrázkov
JPEG/TIFF
Register
Spracovanie ve lkého po ctu obrázkov
Referencie
Hlavné funkcie programu DPP
V nasledujúcej casti sú uvedené hlavné úlohy, ktoré môžete vykonáva t s obrázkami, ktoré ste uložili do svojho po cíta ca.
Zobrazovanie a organizovanie obrázkov RAW
Úprava obrázka RAW v reálnom case
Rozli cné úpravy obrázka pri zachovaní jeho pôvodnej podoby
Vo lné používanie štýlov Picture Style
Zobrazenie obrázka pred a po úprave v tom istom okne
Orezanie a nastavenie uhla obrázka
Zmena ve lkosti obrázka
Korekcia aberácie objektívu
Automatické alebo manuálne vymazanie ne cistôt z obrázka
Konverzia obrázka RAW na obrázok typu
JPEG alebo TIFF a jeho uloženie
Hromadné spracovanie ve lkého množstva obrázkov RAW
Prenos obrázka do programu na úpravu obrázkov
Tla c obrázka RAW
Zobrazovanie a organizovanie obrázkov
JPEG a TIFF
Úprava obrázka JPEG a TIFF v reálnom case
Rozli cné úpravy obrázka pri zachovaní jeho pôvodnej podoby
Tla c obrázkov JPEG a TIFF
Zabezpe cenie kompatibility s technológiami na riadenie farieb
Simulácia CMYK pre komer cnú tla c
Systémové požiadavky
* Odporú ca sa Core 2 Duo alebo výkonnejší procesor
Tento softvérový program nie je kompatibilný s diskmi vo formáte UFS
(UNIX File System).
Na webovej lokalite spolo cnosti Canon si overte najaktuálnejšie systémové požiadavky vrátane podporovaných verzií opera cného systému.
Podporované obrázky
Tento softvér podporuje nasledujúce typy obrázkov.
*
1
Kompatibilné s obrázkami RAW nasnímanými pomocou modelov
EOS D6000 alebo EOS D2000, ktoré boli skonvertované na obrázky typu RAW pomocou programu CR2 Converter a majú príponu „.CR2“.
Informácie o programe CR2 Converter nájdete na webovej lokalite spolo cnosti Canon.
*
2
• Platí iba pre modely, u ktorých je program Digital Photo Professional uvedený v položke „Typ údajov“ v casti „Technické parametre“ na konci užívate lskej príru cky k fotoaparátu.
• Na preberanie obrázkov z fotoaparátu PowerShot do po cíta ca používajte výlu cne ur cenú aplikáciu CameraWindow. Podrobné informácie nájdete v úvodnej príru cke k softvéru.
• Korekciu aberácie objektívu je možné používa t iba pri ur citých modeloch fotoaparátov a objektívov.
• Automatické vymazanie ne cistôt ani iné funkcie špecifické pre fotoaparát EOS nie je možné používa t.
Opera cný systém
Mac OS X 10.7 až 10.9
Po cíta c
Po cíta c platformy Macintosh, ktorý má nainštalovaný jeden z horeuvedených opera cných systémov
Procesor* Procesor Intel
Opera cná pamä t RAM
Minimálne 1 GB
Displej
Rozlíšenie : 1024 × 768 alebo vyššie
Farby : Tisíce a viac
Typ obrázka Prípona
Obrázky RAW
Obrázky RAW*
1
nasnímané pomocou fotoaparátov EOS (neplatí pre EOS
DCS1 a EOS DCS3)
Obrázky RAW*
2
nasnímané pomocou fotoaparátov PowerShot
.CR2
.TIF
.CRW
Obrázky JPEG
Obrázky JPEG kompatibilné so
štandardom Exif 2.2, 2.21 alebo 2.3
.JPG, .JPEG
Obrázky TIFF
Obrázky TIFF kompatibilné so systémom Exif
.TIF, .TIFF4
1
2
3
4
5
Úvod
Obsah v skratke
Základné operácie
Zložitejšie cinnosti
Rozšírené
úpravy a tla c obrázkov
Úprava obrázkov
JPEG/TIFF
Register
Spracovanie ve lkého po ctu obrázkov
Referencie
Prevzatie obrázkov do po cíta ca
Prevzatie obrázkov pripojením fotoaparátu k po cíta cu str. 7
Prevzatie obrázkov pomocou cíta cky pamä tových kariet str. 9
Zobrazenie a kontrola obrázkov RAW
Rýchle zvä cšenie castí obrázka str. 11
Triedenie obrázkov (zna cky, hodnotenie) str. 18, str. 19
Zobrazenie obrázka nasnímaného sú casne ako obrázok RAW aj obrázok JPEG ako jedného obrázka
str. 22
Zobrazenie obrázkov v zozname miniatúr vo vysokom rozlíšení
str. 23
Kontrola informácií o snímaní, napríklad dátumu snímania str. 10, str. 23
Úprava obrázkov RAW (prispôsobenie)
Nastavenie jasu/tmavosti
Použitie automatického nastavenia
Zmena štýlu Picture Style
str. 12, str. 26
str. 33
str. 26
Zostrenie modulácie a kontrastu farieb (kontrast) str. 29
Dosiahnutie zdravšieho vzh ladu pokožky (farebný tón) str. 30
Dosiahnutie živších farieb obrázka (sýtos t farieb) str. 30
Dosiahnutie ostrejšieho obrázka (ostros t) str. 31
Úprava obrázka na dosiahnutie prirodzenejšieho farebného tónu (vyváženie bielej)
str. 28
Zmena obrázka na ciernobiely alebo na obrázok v
štýle sépia (monochromatický)
str. 30
Orezanie obrázka a nastavenia uhla obrázka str. 38
Nastavenie pomeru strán, ktorý zodpovedá ve lkosti papiera ur ceného na tla c obrázka
str. 38
Vymazanie ne cistôt zachytených pri snímaní obrázka str. 75, str. 77
Vymazanie nechcených castí obrázka str. 79
Automatická korekcia obrázkov RAW pomocou funkcie
Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizácia
úrovne osvetlenia)
str. 61
Nastavenie jasu tmavých/jasných oblastí str. 57
Zníženie šumu v obrázku str. 62
Korekcia aberácie objektívu str. 63
Použitie digitálnej optimalizácie objektívu str. 70
Používanie súboru Picture Style str. 59
Efektívne spôsoby úprav str. 34
Úprava obrázka s porovnaním jeho vzh ladu pred a po úprave
str. 53
Synchronizácia viacerých obrázkov str. 54
Zobrazenie oblasti mimo nastaveného rozsahu ako varovný indikátor (varovanie pri príliš svetlom/tmavom zábere)
str. 55
Obnovenie upraveného obrázka do pôvodného stavu v case snímania
str. 43
Zlu covanie obrázkov str. 80
Vytváranie obrázkov HDR (s vysokým dynamickým rozsahom)
str. 83
Tla c
Kvalitná tla c na tla ciarni Canon
str. 43, str. 89, str. 90, str. 91
Verná reprodukcia farby snímaného objektu pri tla ci
str. 43, str. 89, str. 90, str. 91
Tla c s informáciami o snímaní str. 87
Tla c zoznamu s miniatúrami obrázkov str. 88
Priblíženie farieb zobrazených na obrazovke a na tla cových výstupoch
str. 95
Konverzia obrázkov
Konverzia obrázka RAW na obrázok typu JPEG
str. 42, str. 102
Úprava v programe Photoshop
str. 79, str. 103
Hromadné spracovanie str. 102
Úprava (prispôsobenie) obrázka JPEG str. 106
Obsah v skratke1
5
1
2
3
4
5
Úvod
Obsah v skratke
Základné operácie
Zložitejšie cinnosti
Rozšírené
úpravy a tla c obrázkov
Úprava obrázkov
JPEG/TIFF
Register
Spracovanie ve lkého po ctu obrázkov
Referencie
Základné operácie
V tejto casti je vysvetlený základný pracovný postup – od prevzatia nasnímaných obrázkov z fotoaparátu po kontrolu, úpravu, uloženie a tla c obrázka RAW.
Spustenie programu DPP.......................................... 6
Zobrazenie hlavného okna ........................................... 6
Prevzatie obrázkov do po cíta ca ................................ 7
Prevzatie obrázkov pomocou cíta cky pamä tových kariet ...... 9
Zobrazenie obrázka................................................. 10
Zobrazenie obrázkov ako miniatúr v hlavnom okne ............... 10
Zmena ve lkosti miniatúr obrázkov.......................... 10
Zvä cšenie a zobrazenie obrázka v okne úprav ..................... 11
Zvä cšenie a zobrazenie konkrétnej oblasti............. 11
Úprava obrázka ....................................................... 12
O palete s nástrojmi.................................................... 12
O postupoch spracovania........................................... 12
Uloženie obrázka..................................................... 13
Ukladanie.................................................................... 13
Tla c obrázka............................................................ 14
Tla c............................................................................. 14
Ukon cenie programu DPP....................................... 146
1
2
3
4
5
Úvod
Obsah v skratke
Základné operácie
Zložitejšie cinnosti
Rozšírené
úpravy a tla c obrázkov
Úprava obrázkov
JPEG/TIFF
Register
Spracovanie ve lkého po ctu obrázkov
Referencie
Spustenie programu DPP
Kliknite na ikonu v Doku.
Spustí sa program DPP a zobrazí sa hlavné okno (okno [Folder/
Prie cinok]).
Kliknite
Hlavné okno (okno [Folder/Prie cinok])
V hlavnom okne môžete pomocou kariet vybra t okno [Folder/Prie cinok] alebo okno [Collection/Zbierka]. V okne [Folder/Prie cinok] sa zobrazujú obrázky v prie cinkoch v po cíta ci, zatia l co v okne [Collection/Zbierka]
(str. 36) sa zobrazujú obrázky lubovo lne vybraté používate lom z jedného alebo viacerých prie cinkov a zhromaždené na jednom mieste.
Pokia l nie je uvedené inak, odteraz sa bude ozna cením hlavné okno popisova t okno [Folder/Prie cinok].
Zobrazenie hlavného okna
Okno [Folder/Prie cinok]
Okno [Collection/Zbierka]7
1
2
3
4
5
Úvod
Obsah v skratke
Základné operácie
Zložitejšie cinnosti
Rozšírené
úpravy a tla c obrázkov
Úprava obrázkov
JPEG/TIFF
Register
Spracovanie ve lkého po ctu obrázkov
Referencie
Prevzatie obrázkov do po cíta ca
Pripojte fotoaparát k po cíta cu pomocou dodaného kábla a prevezmite obrázky uložené na pamä tovej karte vloženej vo fotoaparáte.
Ak chcete prevzia t obrázky, z programu DPP spustite a použite softvér fotoaparátu – nástroj „EOS Utility“.
1
Vyberte miesto uloženia obrázkov.
Vyberte miesto uloženia obrázkov v oblasti prie cinkov na lavej strane hlavného okna.
Pri vytváraní prie cinka si pozrite informácie na str. 50.
2
Spustite nástroj EOS Utility.
Vyberte ponuku [Tools/Nástroje] [Start EOS Utility/Spusti t nástroj EOS Utility].
Nástroj EOS Utility sa spustí.
Nástroj EOS Utility (zobrazené položky sa líšia v závislosti od pripojeného fotoaparátu)8
1
2
3
4
5
Úvod
Obsah v skratke
Základné operácie
Zložitejšie cinnosti
Rozšírené
úpravy a tla c obrázkov
Úprava obrázkov
JPEG/TIFF
Register
Spracovanie ve lkého po ctu obrázkov
Referencie
3
Prepojte fotoaparát s po cíta com a zapnite fotoaparát.
Prepojte fotoaparát s po cíta com pomocou prepojovacieho kábla dodaného s fotoaparátom a zapnite fotoaparát.
Podrobné pokyny na prepojenie fotoaparátu a po cíta ca nájdete v príru cke „EOS Utility Návod na používanie“ (elektronická príru cka vo formáte PDF).
4
Prevezmite obrázky.
Spustí sa preberanie obrázkov.
Prevzaté obrázky sa uložia do prie cinka vybratého v kroku 1 a zobrazia sa v hlavnom okne programu DPP.
Prevzaté obrázky sa pri uložení roztriedia do prie cinkov pod la dátumu.
Kliknite
Použitie nástroja EOS Utility na prevzatie obrázkov zjednodušuje ich organizáciu pri preberaní, triedení a ukladaní do prie cinkov pod la dátumu.
Výhody použitia nástroja EOS Utility na preberanie obrázkov
Nástroj EOS Utility nemožno spusti t v okne [Collection/Zbierka]
(str. 6, str. 36).
Ke d spustíte nástroj EOS Utility z programu DPP , nebudete môc t používa t nasledujúce funkcie.
• Zobrazenie okna rýchlej kontroly (str. 16)
• Orezanie a nastavenie uhla obrázka (str. 38, str. 114)
• Digitálna optimalizácia objektívu (str. 70)
•Zlu covanie obrázkov (str. 80)
• Vytváranie obrázkov HDR (s vysokým dynamickým rozsahom) (str. 83)
• Vymazanie ne cistôt (funkcia kopírovania vzorky)
(str. 75 až str. 79, str. 117 až str. 121)
• Hromadná zmena názvov súborov (funkcia premenovania) (str. 104)
•Tla c pomocou programu Easy-PhotoPrint EX alebo Easy-
PhotoPrint (Tla c pomocou prídavných modulov) (str. 43, str. 46)
• Prenos obrázkov do programu Photoshop (str. 79)
• Hromadné ukladanie obrázkov (hromadné spracovanie) (str. 102)9
1
2
3
4
5
Úvod
Obsah v skratke
Základné operácie
Zložitejšie cinnosti
Rozšírené
úpravy a tla c obrázkov
Úprava obrázkov
JPEG/TIFF
Register
Spracovanie ve lkého po ctu obrázkov
Referencie
Obrázky môžete prevzia t do po cíta ca aj pomocou cíta cky pamä tových kariet od iného výrobcu.
1
Vložte pamä tovú kartu do cíta cky pamä tových kariet.
2
Otvorte ikonu vymenite lného disku v oblasti prie cinkov a presu nte prie cinok [DCIM] na vhodné miesto, ako je napríklad [Desktop/Pracovná plocha].
Prie cinok [DCIM] sa prevezme do po cíta ca.
Všetky obrázky sú uložené v samostatných prie cinkoch v rámci prie cinka [DCIM].
Prevzatie obrázkov pomocou cíta cky pamä tových kariet
3
Zobrazte obrázky prevzaté do po cíta ca.
V prie cinku [DCIM], ktorý ste skopírovali na pracovnú plochu, vyberte prie cinok, v ktorom sú uložené nasnímané obrázky.
Obrázky v prie cinku sa zobrazia v hlavnom okne programu DPP.
Ak v programe DPP vyberiete priamo prie cinok pamä tovej karty, obrázky v tomto prie cinku sa zobrazia v programe DPP, takže môžete nasnímané obrázky skontrolova t.
Kontrola pred prevzatím obrázkov
Ak je na pamä tovej karte uložené ve lké množstvo nasnímaných obrázkov, kopírovanie do po cíta ca môže ur citý cas trva t.
Podrobné informácie o štruktúre prie cinka [DCIM] a názvoch súborov nasnímaných obrázkov nájdete v casti „Štruktúra prie cinkov a názvy súborov na pamä tovej karte“ v príru cke
„EOS Utility Návod na používanie“ (elektronická príru cka vo formáte PDF).10
1
2
3
4
5
Úvod
Obsah v skratke
Základné operácie
Zložitejšie cinnosti
Rozšírené
úpravy a tla c obrázkov
Úprava obrázkov
JPEG/TIFF
Register
Spracovanie ve lkého po ctu obrázkov
Referencie
Obrázky prevzaté do po cíta ca sa zobrazia v podobe zoznamu s miniatúrami v hlavnom okne. Ak dvakrát kliknete na niektorý obrázok, môžete ho otvori t v okne úprav a zobrazi t vo vä cších rozmeroch.
Zobrazenie obrázkov ako miniatúr v hlavnom okne
Hlavné okno
Oto cenie zvoleného obrázka
Výber obrázka kliknutím
Zobrazené miniatúry všetkých obrázkov v prie cinku v oblasti prie cinkov na lavo
Obrázky zobrazené s ikonou [ ] sú súbory videozáznamov a nemožno ich prehráva t v programe DPP.
Ak sa zobrazí správa [Insufficient memory./Nedostatok pamäte.], v jednom prie cinku sa nachádza príliš ve la obrázkov. Znížte po cet obrázkov v jednom prie cinku, napríklad jeho rozdelením na viacero menších prie cinkov.
Ke d je informácia o pomere strán pripojená k obrázku nasnímanému fotoaparátom EOS-1D X, EOS-1D C, EOS-1D Mark IV, EOS-1Ds Mark III,
EOS-1D Mark III, EOS 5D Mark III, EOS 6D, EOS 7D, EOS 70D, EOS 60D,
EOS 700D, EOS 100D, EOS 650D, EOS 600D, EOS 1200D, EOS M2 alebo
EOS M, obrázok sa zobrazí ako orezaný (str. 38, str. 114).
Zoznam funkcií hlavného okna nájdete na str. 127.
Zmena ve lkosti miniatúr obrázkov
Môžete zmeni t ve lkos t miniatúr obrázkov zobrazených v hlavnom okne a zobrazi t ich spolu s informáciami o snímaní.
Vyberte ponuku [View/Zobrazi t] požadovanú položku.
Zobrazenie sa zmení pod la zvolenej položky.
Zobrazenie obrázka11
1
2
3
4
5
Úvod
Obsah v skratke
Základné operácie
Zložitejšie cinnosti
Rozšírené
úpravy a tla c obrázkov
Úprava obrázkov
JPEG/TIFF
Register
Spracovanie ve lkého po ctu obrázkov
Referencie
Zobrazí sa okno úprav.
Opätovné prekreslenie obrázka môže ur citý cas trva t.
Ak chcete zatvori t okno úprav, kliknite na symbol [ ] v lavom hornom rohu okna.
Zvä cšenie a zobrazenie obrázka v okne úprav
Dvakrát kliknite
Okno úprav
Paleta s nástrojmi
Výberom ponuky [View/Zobrazi t] [AF Point/Bod AF] v okne úprav môžete zobrazi t body AF vybraté vo fotoaparáte v case snímania.
Body AF sa však nezobrazia pre obrázky, ktorých ve lkos t obrázka bola zmenená a boli skonvertované a uložené (str. 42, str. 137), obrázky, pri ktorých sa na korekciu skres lujúcej aberácie objektívu typu rybieho oka použil iný efekt ako [Shot settings/Nastavenia záberu], alebo obrázky, pri ktorých boli ur cené nastavenia korekcie skreslenia a korekcie chromatickej aberácie po cas spracovania obrázkov RAW vo fotoaparáte.
Zoznam funkcií okna úprav nájdete na str. 130.
Zvä cšenie a zobrazenie konkrétnej oblasti
Dvakrát kliknite na oblas t, ktorú chcete zvä cši t.
Oblas t, na ktorú ste dvakrát klikli, sa zvä cší na ve lkos t 100 % (skuto cná ve lkos t pixelov). Treba chví lku po cka t, aby sa kvalita zobrazenia zvýšila.
Opätovným dvojitým kliknutím sa vrátite do úplného zobrazenia.
Ak chcete zmeni t polohu zobrazenia, pomocou myši uchopte a presu nte obrázok alebo polohu zvä cšeného zobrazenia na palete s nástrojmi.
Dvakrát kliknite
Poloha zvä cšenia zobrazenia na palete s nástrojmi
Presunutím zme nte polohu zvä cšenia zobrazenia
Vyberte ponuku [View/Zobrazi t] [200% view/Zobrazenie 200 %] alebo
[50% view/Zobrazenie 50 %].
Ak chcete zobrazi t obrázok v inom pomere zvä cšenia ako 100 %
Pomer zvä cšenia môžete zmeni t dvojitým kliknutím (str. 93).12
1
2
3
4
5
Úvod
Obsah v skratke
Základné operácie
Zložitejšie cinnosti
Rozšírené
úpravy a tla c obrázkov
Úprava obrázkov
JPEG/TIFF
Register
Spracovanie ve lkého po ctu obrázkov
Referencie
Úprava obrázka
Pomocou palety s nástrojmi v okne úprav môžete vykona t viacero úprav obrázka, napríklad upravi t jeho jas alebo zmeni t štýl Picture Style.
Stla cením tla cidla [ ] môžete jednoducho obnovi t pôvodné nastavenia obrázka, ak ste použili nesprávnu úpravu. Vyskúšajte rozli cné úpravy.
Ako príklad je v tejto casti uvedený postup na úpravu jasu obrázka.
Jas obrázka sa mení v reálnom case pod la intenzity úprav.
Obnoví pôvodné nastavenia obrázka
Presu nte posúva c do lava alebo doprava
Paleta s nástrojmi
Vyberte ponuku [View/Zobrazi t] [Tool palette/Paleta s nástrojmi].
Paleta s nástrojmi sa nezobrazuje
Obrázky môžete upravi t pomocou palety s nástrojmi, pri com pod la svojich požiadaviek na úpravy môžete prepína t medzi kartami [RAW],
[RGB], [NR/ALO] a [LENS/OBJEKTÍV].
Ke dže úpravy uskuto cnené pomocou palety s nástrojmi (zakaždým sa vykoná proces automatického vyvolania obrázka) zmenia len podmienky spracovanie obrázka, samotné pôvodné obrazové údaje zostanú nezmenené. Prípadné znehodnotenie obrázka pri úpravách preto nepredstavuje problém a úpravy možno meni t neobmedzene mnoho ráz.
V nasledujúcej kapitole 2 nájdete podrobnejšie informácie o rozli cných funkciách palety s nástrojmi.
V programe DPP sa všetky úpravy (informácie o podmienkach spracovania) uskuto cnené pomocou palety s nástrojmi ukladajú spolu s obrázkom v podobe údajov, ktoré sa ozna cujú ako „postup spracovania“ (str. 99).
O palete s nástrojmi
O postupoch spracovania
Zoznam funkcií palety s nástrojmi nájdete na str. 131.13
1
2
3
4
5
Úvod
Obsah v skratke
Základné operácie
Zložitejšie cinnosti
Rozšírené
úpravy a tla c obrázkov
Úprava obrázkov
JPEG/TIFF
Register
Spracovanie ve lkého po ctu obrázkov
Referencie
Uloženie obrázka
Ak vykonáte postup uloženia popísaný v tejto casti, môžete uloži t všetky
úpravy (postup spracovania) uskuto cnené na obrázku RAW pomocou palety s nástrojmi.
Vyberte ponuku [File/Súbor] [Save/Uloži t].
Obsah vašich úprav (postup spracovania) sa uloží k obrázku.
Pomocou programu DPP môžete na základe vašich požiadaviek vykona t nasledujúce typy uloženia. Podrobné informácie o jednotlivých spôsoboch uloženia nájdete v nasledujúcej kapitole 2.
Save (Uloži t) (str. 41)
Pridá obsah úprav (postup spracovania) uskuto cnených pomocou palety s nástrojmi k obrázku RAW a vykoná jeho uloženie.
Save as (Uloži t ako) (str. 41)
Pridá obsah úprav (postup spracovania) uskuto cnených pomocou palety s nástrojmi k obrázku RAW a uloží ho ako samostatný obrázok
RAW. Pôvodný obrázok RAW zostane nezmenený.
Add thumbnail to image and save (Prida t miniatúru k obrázku aul ož i t)* (str. 23)
Vytvorí novú miniatúru obrázka v hlavnom okne a uloží ju k jednotlivým obrázkom.
Kvalita obrázkov v hlavnom okne sa zlepší a zrýchli sa ich prekres lovanie.
Convert and save (Skonvertova t a uloži t) (str. 42)
Skonvertuje upravený obrázok RAW na obrázok JPEG alebo TIFF a uloží ho.
Pôvodný obrázok RAW zostane nezmenený.
Batch process (Hromadné spracovanie) (str. 102)
Vykoná hromadnú konverziu viacerých upravených obrázkov typu
RAW na obrázky typu JPEG alebo TIFF a uloží ich.
Pôvodné obrázky RAW ostanú nezmenené.
* Možnos t dostupná v hlavnom okne.
Ukladanie14
1
2
3
4
5
Úvod
Obsah v skratke
Základné operácie
Zložitejšie cinnosti
Rozšírené
úpravy a tla c obrázkov
Úprava obrázkov
JPEG/TIFF
Register
Spracovanie ve lkého po ctu obrázkov
Referencie
Tla c obrázka
Obrázky môžete vytla ci t na tla ciarni. Ako príklad je v tejto casti popísaný postup tla ce jedného obrázka na jeden hárok papiera.
Ak chcete nastavi t ve lkos t papiera a pod., vyberte ponuku [File/Súbor]
[Print/Tla ci t].
Pomocou programu DPP môžete na základe vašich požiadaviek vykona t nasledujúce typy tla ce. Podrobné informácie o jednotlivých spôsoboch tla ce nájdete v nasledujúcej kapitole 2.
Tla c jedného obrázka (str. 49)
Tla c pomocou atramentovej tla ciarne Canon (str. 43, str. 46)
Tla c pomocou vysokokvalitnej tla ciarne Canon (str. 89)
Tla c s informáciami o snímaní (str. 87)
Tla c zoznamu s miniatúrami obrázkov (kontaktná tla c) (str. 88)
1
Vyberte ponuku [File/Súbor] [Print/Tla ci t].
Zobrazí sa dialógové okno [Print/Tla ci t].
2
Vykonajte tla c.
V dialógovom okne nastavení tla ce na tla ciarni zadajte optimálne nastavenia pre tla c fotografií a kliknite na tla cidlo [Print/Tla ci t].
Spustí sa tla c.
Ak chcete zmeni t ve lkos t papiera
Tla c
Ukon cenie programu DPP
V hlavnom okne vyberte ponuku [Digital Photo
Professional] [Quit Digital Photo Professional/
Ukon ci t program Digital Photo Professional].
Program DPP sa ukon cí.
Dialógové okno s potvrdením na uloženie obrázkov sa zobrazí vtedy, ke d sa pokúsite ukon ci t program DPP bez uloženia upraveného obrázka. Kliknite na položku [Yes to all/Áno všetkým], ak chcete uloži t obsah úprav (postup spracovania) pre všetky upravené obrázky.2
15
1
2
3
4
5
Úvod
Obsah v skratke
Základné operácie
Zložitejšie cinnosti
Rozšírené
úpravy a tla c obrázkov
Úprava obrázkov
JPEG/TIFF
Register
Spracovanie ve lkého po ctu obrázkov
Referencie
Zložitejšie cinnosti
V tejto casti sú vysvetlené pokro cilejšie funkcie programu, napríklad efektívna kontrola obrázkov, rozli cné spôsoby úprav obrázka, tla c obrázka RAW na tla ciarni Canon a triedenie obrázkov.
Efektívna kontrola/triedenie obrázkov ...................... 16
Triedenie obrázkov .................................................... 18
Priradenie zna ciek ................................................. 18
Nastavenie hodnotenia .......................................... 18
Triedenie obrázkov v hlavnom okne.......................... 19
Priradenie zna ciek v hlavnom okne ....................... 19
Nastavenie hodnotenia v hlavnom okne................ 19
Usporiadanie obrázkov v hlavnom okne.................... 20
Usporiadanie pod la typu........................................ 20
Lubovo lné usporiadanie ........................................ 21
Zobrazenie obrázka RAW a obrázka JPEG ako jedného obrázka ........................................................ 22
Zlepšenie kvality obrázka v hlavnom okne ....................... 23
Kontrola informácií o obrázku.................................... 23
Úprava obrázka........................................................ 25
O palete s nástrojmi RAW ......................................... 25
Úpravy pomocou palety s nástrojmi v hlavnom okne ... 25
Úprava nastavenia Brightness (Jas).......................... 26
Zmena štýlu Picture Style.......................................... 26
Súbor Picture Style ................................................ 27
Úprava farebného tónu zmenou vyváženia bielej...... 28
Úprava farebného tónu pomocou nastavenia vyváženia bielej kliknutím .......................................... 28
Úprava nastavenia Contrast (Kontrast) ..................... 29
Zmena nastavenia Color tone (Farebný tón) a Color saturation (Sýtost farieb)............................... 30
Úprava nastavenia Monochrome (Monochromatický) .... 30
Úprava ostrosti obrázka.............................................. 31
Podrobné nastavenie ostrosti obrázka ................... 32
Automatická úprava jasu a farby (funkcia Tone curve assist (Podpora úpravy tónovej krivky))............ 33
Efektívne spôsoby úprav ......................................... 34
Úpravy v okne úprav obrázka..................................... 34
Zmena polohy zobrazenia miniatúr na horizontálnu.................... 36
Zhromaždenie a úprava obrázkov v okne Collection (Zbierka) ... 36
Orezanie a nastavenie uhla obrázka....................... 38
Použitie obsahu úprav na iné obrázky..................... 41
Uloženie výsledkov úprav........................................ 41
Uloženie obsahu úprav do obrázka RAW................... 41
Uloženie v podobe obrázka JPEG alebo TIFF ........... 42
Obnovenie obrázka ................................................. 43
Tla c obrázka............................................................ 43
Tla c fotografií pomocou atramentových tla ciarní Canon kompatibilných s programom Easy-PhotoPrint EX .......... 43
Tla c fotografií pomocou atramentových tla ciarní Canon kompatibilných s programom Easy-PhotoPrint................ 46
Tla c fotografií pomocou inej tla ciarne než atramentovej tla ciarne Canon..................................... 49
Organizovanie obrázkov.......................................... 49
Vymazanie nechceného obrázka ............................... 49
Vytvorenie prie cinka na ukladanie obrázkov .............. 50
Premiest novanie obrázkov ......................................... 50
Premiest novanie obrázkov v prie cinkoch ................... 51
Uloženie casto používaných prie cinkov (ulo

TXT / PDF

Available 19 files for PowerShot S90 View all >
HelpDrivers Since March 2000