Canon PowerShot S90 Download Manual

1
2
3
4
5
Wprowadzenie
Przegl ad spisu tre sci
Czynno sci podstawowe
Czynno sci zaawansowane
Zaawansowana edycja i drukowanie obrazów
Edycja obrazów
JPEG/TIFF
Skorowidz
Przetwarzanie du zej liczby obrazów
Informacje pomocnicze
Zawarto sc instrukcji obs lugi
Skrót DPP oznacza program Digital Photo Professional.
Symbol sygnalizuje sekwencj e polece n wybieranych w menu.
Przyklad: menu [Digital Photo Professional]
[Quit Digital Photo Professional/Zamknij program Digital Photo Professional].
Nawiasy kwadratowe s lu za do oznaczania takich elementów, jak nazwy menu, przycisków i okien, które s a wy swietlane na ekranie komputera.
Tekst wewn atrz nawiasów ostrych < > oznacza klawisz na klawiaturze komputera.
Oznaczenie str. ** sygnalizuje odwo lanie do strony.
Kliknij go, aby przej sc do odpowiedniej strony.:t a i kona sygnalizuje informacje przydatne w sytuacji wyst apienia problemu.: ta ikona sygnalizuje wskazówki dotycz ace efektywnego korzystania z oprogramowania.: ta ikona sygnalizuje informacje, które nale zy przeczyta c przed u zyciem programu.: ta ikona sygnalizuje dodatkowe informacje, które mog a okaza c si e przydatne.
© CANON INC. 2014 CEL-SV1PA2G0
Prze laczanie mi edzy stronami
Klikanie strza lek w prawym dolnym rogu ekranu umo zliwia:: przej scie do nast epnej strony: przej scie do poprzedniej strony: powrót do poprzednio wy swietlonej strony
Klikni ecie tytu lu rozdzia lu po prawej stronie ekranu umo zliwia przej scie do spisu tre sci tego rozdzia lu. Natomiast klikni ecie pozycji spisu tre sci umo zliwia przej scie do strony zawieraj acej informacje na dany temat.
Pomoc i skróty klawiaturowe
Informacje na temat korzystania z programu
DPP mo zna znale zc w pomocy dost epnej w menu [Help/Pomoc].
List e skrótów klawiszowych przyspieszaj acych wykonywanie operacji mo zna znale zc w plikach pomocy, w czesci zatytu lowanej „Shortcut Key
List (Lista skrótów klawiaturowych)”.
Oprogramowanie do wy swietlania, edycji i obróbki obrazów RAW
Digital Photo Professionalwer. 3.14
Instrukcja obs lugi
POLSKI2
1
2
3
4
5
Wprowadzenie
Przegl ad spisu tre sci
Czynno sci podstawowe
Czynno sci zaawansowane
Zaawansowana edycja i drukowanie obrazów
Edycja obrazów
JPEG/TIFF
Skorowidz
Przetwarzanie du zej liczby obrazów
Informacje pomocnicze
Wprowadzenie
Digital Photo Professional (zwane dalej „DPP”) to zaawansowane oprogramowanie do przegl adania i edycji i obróbki obrazów RAW przeznaczone do u zytku z aparatami EOS. Cz esto uwa za si e, ze obrazy
RAW s a trudne w obs ludze w porównaniu ze zwyk lymi obrazami JPEG, jednak korzystaj ac z programu DPP, mo zna z latwo sci a wykonywa c zaawansowane czynno sci edycyjne oraz drukowa c obrazy RAW.
Obrazy RAW i ich w la sciwo sci
Plik RAW zawiera dane obrazu zarejestrowane przez matryc e swiat loczula. Poniewa z po zrobieniu zdj ecia aparat nie przetwarza obrazu, a zdj ecie jest rejestrowane w formacie „dane obrazu RAW + informacje o warunkach przetwarzania obrazu w czasie fotografowania”, do wy swietlania lub edycji obrazu potrzebne jest specjalne oprogramowanie.
* „RAW” oznacza „w warunkach naturalnych” lub „bez przetwarzania i poprawiania”.
U zywaj ac terminologii dotycz acej fotografii tradycyjnej z u zyciem kliszy, obraz RAW mo zna porówna c z wykonanym zdj eciem, które nie zosta lo jeszcze wywo lane (obraz utajony).
Obraz na kliszy po raz pierwszy pojawia si e po jej wywo laniu. Podobnie nie mo zna wy swietli c na komputerze obrazów RAW, dopóki nie zostan a wykonane dalsze czynno sci przetwarzania sygna lu obrazu.
Z tego wzgl edu przetwarzanie to, mimo i z jest procesem cyfrowym, nosi nazw e „wywo lywania”.
Program DPP automatycznie przeprowadza proces „wywo lywania” podczas wy swietlania obrazów RAW w programie DPP.
W wyniku tego obrazy RAW wy swietlane w programie DPP s a obrazami, w przypadku których proces wywo lywania zosta l zako nczony.
Program DPP umo zliwia przegl adanie, edycj e i drukowanie obrazów
RAW, przy czym u zytkownik nie musi mie c zadnej szczególnej wiedzy o procesie wywo lywania.
Co to jest obraz RAW?
Co to jest wywo lywanie RAW?
Kiedy nast epuje wywo lywanie RAW?
Obrazy RAW s a rejestrowane w formacie „dane obrazu RAW + informacje o warunkach przetwarzania obrazu w czasie fotografowania”. Obraz RAW otwierany w programie DPP jest automatycznie wywo lywany, dzi eki czemu mo zna wy swietli c go zu wz g l ednieniem warunków przetwarzania zdj ecia w czasie fotografowania.
Nawet je sli otwarty obraz zostanie poddany ró znym korekcjom
(za ka zdym razem b edzie wykonywany proces automatycznego wywo lywania), b ed a zmienia ly si e tylko warunki przetwarzania obrazu
(warunki wywo lywania), a oryginalne dane obrazu pozostan a niezmienione. Dzi eki temu pogorszenie jako sci obrazu nie stanowi problemu, a dane obrazu doskonale nadaj a si e dla u zytkowników, którzy chc a twórczo modyfikowa c obrazy po wykonaniu zdj ec.
W programie DPP „informacje o warunkach przetwarzania obrazu”, które mo zna modyfikowa c, nosz a nazw e „przepisu”.
Jakie zalety ma obraz RAW?
Dane obrazu RAW

Informacje o warunkach przetwarzania obrazu3
1
2
3
4
5
Wprowadzenie
Przegl ad spisu tre sci
Czynno sci podstawowe
Czynno sci zaawansowane
Zaawansowana edycja i drukowanie obrazów
Edycja obrazów
JPEG/TIFF
Skorowidz
Przetwarzanie du zej liczby obrazów
Informacje pomocnicze
G lówne funkcje programu DPP
Poni zej przedstawiono najwa zniejsze czynno sci, które mo zna wykona c na obrazach pobranych do komputera.
Przegl adanie i porz adkowanie obrazów RAW
Modyfikowanie obrazu RAW w czasie rzeczywistym
Ró zne korekcje obrazu z zachowaniem orygina lu
Swobodne stosowanie stylu obrazów
Wy swietlanie w tym samym oknie obrazu przed korekcj a i po korekcji
Kadrowanie i regulacja k ata obrazu
Zmiana wielko sci obrazu
Korekcja aberracji obiektywu
Automatyczne/r eczne usuwanie kurzu
Przekszta lcanie obrazu RAW na obraz
JPEG lub TIFF i jego zapisywanie
Przetwarzanie pakietów zawieraj acych duza liczb e obrazów RAW
Przenoszenie obrazu do oprogramowania do edycji obrazów
Drukowanie obrazu RAW
Przegl adanie i porz adkowanie obrazów
JPEG i TIFF
Modyfikowanie obrazów JPEG i TIFF w czasie rzeczywistym
Ró zne korekcje obrazu z zachowaniem orygina lu
Drukowanie obrazów JPEG i TIFF
Zgodno sc z systemami zarz adzania kolorami
Symulacja CMYK na potrzeby profesjonalnego drukowania
Wymagania systemowe
* Zalecany procesor Core 2 Duo lub szybszy
To oprogramowanie nie jest zgodne z dyskami z systemem plików
UFS (UNIX File System).
Sprawd z najnowsze wymagania systemowe, w tym obs lugiwane systemy operacyjne, w witrynie firmy Canon.
Obs lugiwane obrazy
Oprogramowanie obs luguje poni zsze rodzaje obrazów.
*1 Zgodny z obrazami wykonanymi aparatem EOS D6000 lub EOS
D2000, które zosta ly skonwertowane do postaci obrazu RAW za pomoc a programu CR2 Converter i maj a rozszerzenie „.CR2”.
Informacje dotycz ace programu CR2 Converter mo zna znale zc w witrynie internetowej firmy Canon.
*
2
• Tylko w przypadku modeli, do których dolaczono Instrukcj e obs lugi uwzgl edniaj ac a program Digital Photo Professional w rozdziale
„Dane techniczne”, w punkcie „Rodzaj danych”.
• Aby pobra c obrazy z aparatu PowerShot do komputera, nale zy skorzysta c z dedykowanej aplikacji CameraWindow. Szczegó lowe informacje znajduj a si e we Wprowadzeniu do oprogramowania.
• Funkcji korygowania zniekszta lce n obiektywu mo zna u zywa c tylko w przypadku niektórych modeli aparatów i obiektywów.
• Procedura automatycznego usuwania kurzu oraz inne funkcje specjalne aparatu EOS nie mog a by c u zywane.
System operacyjny
Mac OS X od 10.7 do 10.9
Komputer
Komputer Macintosh z zainstalowanym jednym z powy zszych systemów operacyjnych
Procesor* Intel
Pami ec RAM 1 GB lub wi ecej
Grafika
Rozdzielczosc: 1024 × 768 lub wy zsza
Liczba kolorów: tysi ace lub wi ecej
Rodzaj obrazu Rozszerzenie
Obrazy RAW
Obrazy RAW*
1
wykonane aparatami EOS, zw y j atkiem modeli EOS DCS1 i EOS DCS3
Obrazy RAW*
2
wykonane aparatami PowerShot
.CR2
.TIF
.CRW
Obrazy JPEG
Obrazy JPEG zgodne ze standardem
Exif 2.2, 2.21 lub 2.3
.JPG, .JPEG
Obrazy TIFF Obrazy TIFF zgodne ze standardem Exif .TIF, .TIFF4
1
2
3
4
5
Wprowadzenie
Przegl ad spisu tre sci
Czynno sci podstawowe
Czynno sci zaawansowane
Zaawansowana edycja i drukowanie obrazów
Edycja obrazów
JPEG/TIFF
Skorowidz
Przetwarzanie du zej liczby obrazów
Informacje pomocnicze
Pobieranie obrazów do komputera
Pobieranie obrazów po pod laczeniu aparatu do komputera
str. 7
Pobieranie obrazów przy u zyciu czytnika kart str. 9
Wy swietlanie i przegl adanie obrazów RAW
Szybkie powi ekszanie cz esci obrazu str. 11
Sortowanie obrazów (znaczniki wyboru, ocena) str. 18, str. 19
Wy swietlanie obrazu RAW i obrazu JPEG zarejestrowanych jednocze snie jako pojedynczego obrazu
str. 22
Wy swietlanie obrazów na li scie miniatur w wysokiej rozdzielczo sci
str. 23
Przegl adanie informacji o obrazie, takich jak data fotografowania
str. 10, str. 23
Edycja obrazów RAW (korekcja)
Korekcja jasno sci
Korzystanie z funkcji korekcji automatycznej
Zmiana stylu obrazów
str. 12, str. 26
str. 33
str. 26
Wyostrzanie modulacji i kontrastu kolorów (kontrast) str. 29
Poprawianie wygl adu odcienia skóry (ton koloru) str. 30
Nadawanie kolorom obrazu zywszych odcieni
(nasycenie koloru)
str. 30
Wyostrzanie obrazu (ostrosc) str. 31
Korekcja obrazu w celu uzyskania bardziej naturalnego tonu koloru (balans bieli)
str. 28
Zmiana obrazu na czarno-bia ly lub w tonacji sepii
(obraz monochromatyczny)
str. 30
Kadrowanie i regulacja k ata obrazu str. 38
Okre slanie formatu obrazu odpowiadaj acego formatowi papieru, na którym ma by c wydrukowany obraz
str. 38
Usuwanie kurzu zarejestrowanego na obrazie str. 75, str. 77
Usuwanie niepotrzebnych fragmentów obrazu str. 79
Automatyczna korekcja obrazów RAW za pomoc a opcji Auto
Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasno sci)
str. 61
Korekcja jasno sci cieni/jasnych partii str. 57
Redukcja zak lóce n na obrazie str. 62
Korekcja aberracji obiektywu str. 63
U zywanie cyfrowego optymalizatora obiektywu str. 70
U zywanie pliku stylu obrazów str. 59
Skuteczna edycja str. 34
Edycja obrazu z porównywaniem wygl adu przed korekcj a i po korekcji
str. 53
Synchronizowanie wielu obrazów str. 54
Wy swietlanie obszaru poza ustawionym zakresem w postaci wska znika ostrze zenia (ostrze zenie przed swiat lami/cieniami)
str. 55
Przywracanie skorygowanego obrazu do stanu z chwili fotografowania
str. 43
Obrazy kompozytowe str. 80
Tworzenie obrazów HDR (wysoki zakres dynamiki) str. 83
Drukowanie
Drukowanie na drukarce Canon
str. 43, str. 89, str. 90, str. 91
Dok ladne odwzorowywanie koloru obiektu podczas drukowania
str. 43, str. 89, str. 90, str. 91
Drukowanie z wykorzystaniem informacji o obrazie
str. 87
Drukowanie listy miniatur obrazów str. 88
Ujednolicanie koloru widocznego na ekranie z wynikami drukowania
str. 95
Przekszta lcanie obrazów
Przekszta lcanie obrazu RAW na obraz JPEG str. 42, str. 102
Edycja w programie Photoshop
str. 79, str. 103
Przetwarzanie pakietowe str. 102
Edycja (korekcja) obrazu JPEG str. 106
Przegl ad spisu tre sci1
5
1
2
3
4
5
Wprowadzenie
Przegl ad spisu tre sci
Czynno sci podstawowe
Czynno sci zaawansowane
Zaawansowana edycja i drukowanie obrazów
Edycja obrazów
JPEG/TIFF
Skorowidz
Przetwarzanie du zej liczby obrazów
Informacje pomocnicze
Czynno sci podstawowe
W tej cz esci opisano przebieg czynno sci podstawowych — od pobierania do komputera obrazów wykonanych za pomoc a aparatu po przegl adanie, edycj e, zapisywanie i drukowanie obrazu RAW.
Uruchamianie programu DPP.................................... 6
Widok okna g lównego .................................................. 6
Pobieranie obrazów do komputera............................ 7
Pobieranie obrazów przy u zyciu czytnika kart.............. 9
Wy swietlanie obrazów............................................. 10
Wy swietlanie miniatur obrazów w oknie g lównym ................. 10
Zmiana rozmiaru obrazów ...................................... 10
Powi ekszanie i wy swietlanie obrazu w oknie edycji ............... 11
Powi ekszanie i wy swietlanie okre slonego obszaru.......... 11
Korekcja obrazu....................................................... 12
Informacje dotycz ace palety narz edzi ........................ 12
Informacje dotycz ace przepisów ................................ 12
Zapisywanie obrazu................................................. 13
Zapisywanie................................................................ 13
Drukowanie obrazów............................................... 14
Drukowanie................................................................. 14
Zamykanie programu DPP ...................................... 146
1
2
3
4
5
Wprowadzenie
Przegl ad spisu tre sci
Czynno sci podstawowe
Czynno sci zaawansowane
Zaawansowana edycja i drukowanie obrazów
Edycja obrazów
JPEG/TIFF
Skorowidz
Przetwarzanie du zej liczby obrazów
Informacje pomocnicze
Uruchamianie programu DPP
Kliknij ikon e na pasku zada n.
Zostanie uruchomiony program DPP i pojawi si e okno g lówne
(okno [Folder]).
Kliknij
Okno g lówne (okno [Folder])
W oknie g lównym mo zna za pomoc a kart wybra c okno [Folder] lub [Collection/Kolekcja]. W oknie [Folder] s a wy swietlane obrazy znajduj ace si e w folderach na dysku komputera; z kolei w oknie
[Collection/Kolekcja] (str. 36) s a wy swietlane obrazy dowolnie wybrane przez u zytkownika z jednego lub kilku folderów i zgromadzone w jednym miejscu.
Z wyj atkiem wyra znie okre slonych przypadków okno [Folder] b edzie od tej pory nazywane oknem g lównym.
Widok okna g lównego
Okno [Folder]
Okno [Collection/Kolekcja]7
1
2
3
4
5
Wprowadzenie
Przegl ad spisu tre sci
Czynno sci podstawowe
Czynno sci zaawansowane
Zaawansowana edycja i drukowanie obrazów
Edycja obrazów
JPEG/TIFF
Skorowidz
Przetwarzanie du zej liczby obrazów
Informacje pomocnicze
Pobieranie obrazów do komputera
Podlacz aparat do komputera za pomoc a kabla dolaczonego do zestawu i pobierz obrazy zapisane na karcie pami eci, znajduj acej si e wap arac ie.
Aby pobra c obrazy, skorzystaj z oprogramowania aparatu „EOS Utility”, uruchamianego w menu programu DPP.
1
Wybierz miejsce zapisu obrazów.
Wybierz miejsce zapisu w obszarze folderów z lewej strony okna g lównego.
W przypadku tworzenia folderu — patrz informacje na str. 50.
2
Uruchom program EOS Utility.
Wybierz kolejno: menu [Tools/Narz edzia] [Start EOS Utility/
Uruchom program EOS Utility].
Zostanie uruchomiony program EOS Utility.
EOS Utility (zakres wy swietlanych opcji zale zy od pod laczonego aparatu)8
1
2
3
4
5
Wprowadzenie
Przegl ad spisu tre sci
Czynno sci podstawowe
Czynno sci zaawansowane
Zaawansowana edycja i drukowanie obrazów
Edycja obrazów
JPEG/TIFF
Skorowidz
Przetwarzanie du zej liczby obrazów
Informacje pomocnicze
3
Pod lacz aparat do komputera i w lacz aparat.
Podlacz aparat do komputera za pomoc a kabla interfejsu znajduj acego si e na wyposa zeniu aparatu i wlacz aparat.
Szczegó lowe instrukcje pod laczania aparatu do komputera mo zna znalezc w dokumencie „EOS Utility Instrukcja obs lugi”
(instrukcja elektroniczna w formacie PDF).
4
Pobierz obrazy.
Rozpocznie si e pobieranie obrazów.
Pobrane obrazy s a zapisywane w folderze wybranym w punkcie
1 i wy swietlane w oknie g lównym programu DPP.
Pobrane obrazy s a sortowane do folderów wed lug dat i zapisywane.
Kliknij
U zywanie programu EOS Utility do pobierania obrazów u latwia ich porz adkowanie, poniewa z s a one pobierane, sortowane w folderach wed lug daty i zapisywane.
Zalety u zywania programu EOS Utility do pobierania obrazów
Programu EOS Utility nie mo zna uruchomi c z poziomu okna
[Collection/Kolekcja] (str. 6, str. 36).
Po uruchomieniu programu EOS Utility za pomoc a DPP nie mo zna korzysta c z nast epuj acych funkcji:• Okno szybkiego przegl adu (str. 16)
• Kadrowanie i regulacja k ata obrazu (str. 38, str. 114)
• Cyfrowy optymalizator obiektywu (str. 70)
•Sk ladanie obrazów (str. 80)
• Tworzenie obrazów HDR (wysoki zakres dynamiki) (str. 83)
• Procedura usuwania kurzu (funkcja klonowania fragmentu obrazu) (od str. 75 do str. 79, od str. 117 do str. 121)
• Pakietowa zmiana nazw plików (funkcja zmiany nazwy)
(str. 104)
• Drukowanie za pomoc a programu Easy-PhotoPrint EX lub
Easy-PhotoPrint
(Drukowanie z u zyciem nak ladek) (str. 43, str. 46)
• Przenoszenie obrazów do programu Photoshop (str. 79)
• Pakietowe zapisywanie obrazów (przetwarzanie pakietowe)
(str. 102)9
1
2
3
4
5
Wprowadzenie
Przegl ad spisu tre sci
Czynno sci podstawowe
Czynno sci zaawansowane
Zaawansowana edycja i drukowanie obrazów
Edycja obrazów
JPEG/TIFF
Skorowidz
Przetwarzanie du zej liczby obrazów
Informacje pomocnicze
Obrazy mo zna równie z pobra c do komputera za pomoc a czytnika kart innej firmy.
1
W ló z kart e pami eci do czytnika kart.
2
W obszarze folderów otwórz ikon e dysku wymiennego i przenie s znajduj acy si e na nim folder
[DCIM] do odpowiedniego miejsca, na przyk lad na
[Desktop/Pulpit].
Folder [DCIM] zostanie pobrany do komputera.
Wszystkie obrazy s a zapisane w folderach wewn atrz folderu
[DCIM].
Pobieranie obrazów przy u zyciu czytnika kart
3
Wy swietl obrazy pobrane do komputera.
W folderze [DCIM] skopiowanym na pulpit wybierz folder, wk t ó r y m s a zapisane zarejestrowane obrazy.
Obrazy z tego folderu zostan a wy swietlone w oknie g lównym programu DPP.
Wybranie folderu karty pami eci bezpo srednio w programie DPP spowoduje wy swietlenie obrazów z tego folderu w programie DPP iumo zliwi przejrzenie zarejestrowanych obrazów.
Przegl adanie obrazów przed pobraniem
Je sli na karcie pami eci zosta lo zapisanych wiele zarejestrowanych obrazów, ich skopiowanie do komputera mo ze zaj ac du zo czasu.
Szczegó lowe informacje na temat struktury folderu [DCIM] oraz nazw plików zarejestrowanych obrazów mo zna znale zc wc z esci „Struktura folderów i nazwy plików na karcie pami eci” w dokumencie „EOS Utility Instrukcja obs lugi” (instrukcja elektroniczna w formacie PDF).10
1
2
3
4
5
Wprowadzenie
Przegl ad spisu tre sci
Czynno sci podstawowe
Czynno sci zaawansowane
Zaawansowana edycja i drukowanie obrazów
Edycja obrazów
JPEG/TIFF
Skorowidz
Przetwarzanie du zej liczby obrazów
Informacje pomocnicze
Obrazy pobrane na komputer s a wy swietlane jako miniatury w oknie g lównym. Dwukrotne klikni ecie obrazu umo zliwia jego otwarcie w oknie edycji i wy swietlenie w powi ekszeniu.
Wy swietlanie miniatur obrazów w oknie g lównym
Okno g lówne
Obracanie zaznaczonego obrazu
Kliknij, aby zaznaczy c obraz
Wy swietlanie miniatur wszystkich obrazów w folderze, który zaznaczono w obszarze
Obrazy oznaczone ikon a [] s a plikami filmowymi i nie mog a zosta c otwarte w programie DPP.
Wy swietlenie komunikatu [Insufficient memory./Brak pami eci.] oznacza, ze w jednym z folderów znajduje si e zbyt wiele obrazów. Zmniejsz liczb e obrazów w jednym z folderów, na przyk lad przez podzielenie go na mniejsze foldery.
Je sli do obrazu zarejestrowanego za pomoc a aparatu EOS-1D X,
EOS-1D C, EOS-1D Mark IV, EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark III,
EOS 5D Mark III, EOS 6D, EOS 7D, EOS 70D, EOS 60D, EOS 700D,
EOS 100D, EOS 650D, EOS 600D, EOS 1200D, EOS M2 lub EOS
M dolaczono informacje o formacie obrazu, wy swietlany obraz zostanie wykadrowany (str. 38, str. 114).
Lista funkcji okna g lównego — patrz str. 127.
Zmiana rozmiaru obrazów
Istnieje mo zliwo sc zmiany rozmiaru miniatur obrazów wy swietlanych wo k n i e g lównym oraz wy swietlenia ich z dolaczonymi informacjami o obrazie.
Wybierz kolejno: menu [View/Widok] zadana pozycja.
Wygl ad ekranu zmieni si e zgodnie z dokonanym wyborem.
Wy swietlanie obrazów11
1
2
3
4
5
Wprowadzenie
Przegl ad spisu tre sci
Czynno sci podstawowe
Czynno sci zaawansowane
Zaawansowana edycja i drukowanie obrazów
Edycja obrazów
JPEG/TIFF
Skorowidz
Przetwarzanie du zej liczby obrazów
Informacje pomocnicze
Pojawi si e okno edycji.
Ponowne wy swietlenie obrazu mo ze potrwa c pewien czas.
Kliknij przycisk [ ] w lewym górnym rogu okna edycji, aby zamkn ac okno.
Powi ekszanie i wy swietlanie obrazu w oknie edycji
Kliknij dwukrotnie
Okno edycji Paleta narz edzi
Wybranie w oknie edycji kolejno: menu [View/Widok] [AF Point/
Punkt AF] pozwala wy swietli c punkty AF wybrane w aparacie w chwili fotografowania.
Jednak punkty AF nie zostan a wy swietlone w przypadku obrazów, których wielkosc obrazu zosta la zmieniona i które zosta ly skonwertowane i zapisane (str. 42, str. 137), obrazów, dla których jako korekcj e aberracji obiektywu typu „rybie oko” wybrano efekt inny ni z
[Shot settings/Ustawienia fotografowania], lub obrazów, dla których okre slono ustawienia podczas przetwarzania RAW w aparacie dla korygowania aberracji chromatycznej i zniekszta lce n.
Lista funkcji okna edycji — patrz str. 130.
Powi ekszanie i wy swietlanie okreslonego obszaru
Kliknij dwukrotnie obszar, który chcesz powi ekszy c.
Zostanie on powi ekszony do 100% (rzeczywistego rozmiaru w pikselach). Po chwili wy swietlany obraz stanie si e wyra zniejszy.
Ponownie kliknij dwukrotnie, aby powróci c do wy swietlania ca lego obrazu.
Aby zmieni c pozycj e wy swietlania, przeci agnij obraz lub przeci agnij celownik powi ekszenia w oknie palety narz edzi.
Kliknij dwukrotnie
Celownik powi ekszenia w oknie palety narz edzi
Przeci agnij, aby zmieni c pozycj e celownika powi ekszenia
Wybierz kolejno: menu [View/Widok] [200% view/Widok 200%] lub
[50% view/Widok 50%].
Wy swietlanie obrazu ze wspó lczynnikiem powi ekszenia innym ni z 100%12
1
2
3
4
5
Wprowadzenie
Przegl ad spisu tre sci
Czynno sci podstawowe
Czynno sci zaawansowane
Zaawansowana edycja i drukowanie obrazów
Edycja obrazów
JPEG/TIFF
Skorowidz
Przetwarzanie du zej liczby obrazów
Informacje pomocnicze
Korekcja obrazu
Korzystaj ac z palety narz edzi w oknie edycji, mo zna dokona c wielu ró znych modyfikacji obrazu, np. skorygowa c jasnosc lub zmieni c styl obrazów. Je sli wprowadzona zmiana okaza la si e niew la sciwa, przyciskiem [ ] mo zna latwo przywróci c pocz atkowe ustawienia obrazu. Warto wypróbowa c ró zne modyfikacje.
W tym miejscu jako przyk lad opisano procedur e korekcji jasno sci obrazu.
Jasnosc obrazu zmienia si e w czasie rzeczywistym w zale zno sci od stopnia modyfikacji.
Przywrócenie pocz atkowych ustawie n obrazu
Przeci agnij suwak w lewo lub w prawo
Paleta narz edzi
Wybierz kolejno: menu [View/Widok] [Tool palette/Paleta narz edzi].
Paleta narz edzi nie jest wy swietlana.
Obrazy mo zna korygowa c przy u zyciu palety narz edzi, w zale zno sci od potrzeb prze laczaj ac karty mi edzy [RAW], [RGB], [NR/ALO/Redukcja zak lóce n/ALO] i [LENS/OBIEKTYW].
Poniewa z korekcja dokonana za pomoc a palety narz edzi (za ka zdym razem wykonywany jest proces automatycznego wywo lywania) powoduje zmian e wy lacznie warunków przetwarzania obrazu, oryginalne dane obrazu pozostaj a niezmienione. Dlatego nie wyst epuj a problemy z pogorszeniem jako sci obrazu wynikaj ace z edycji, a obrazy mo zna modyfikowa c dowoln a liczb e razy.
Bardziej szczegó lowe informacje na temat poszczególnych funkcji palety narz edzi mo zna znalezc w rozdziale 2 w dalszej cz esci tego dokumentu.
W programie DPP wszystkie modyfikacje (informacje o warunkach przetwarzania obrazu) wprowadzone za pomoc a palety narz edzi s a zapisywane w obrazie jako dane okre slane mianem „przepisu” (str. 99).
Informacje dotycz ace palety narz edzi
Informacje dotycz ace przepisów
Lista funkcji palety narz edzi — patrz str. 131.13
1
2
3
4
5
Wprowadzenie
Przegl ad spisu tre sci
Czynno sci podstawowe
Czynno sci zaawansowane
Zaawansowana edycja i drukowanie obrazów
Edycja obrazów
JPEG/TIFF
Skorowidz
Przetwarzanie du zej liczby obrazów
Informacje pomocnicze
Zapisywanie obrazu
Wykonanie opisanej w tym miejscu operacji zapisywania umo zliwia zapisanie wszystkich modyfikacji (przepisu) wprowadzonych za pomoc a palety narz edzi na obrazie RAW.
Wybierz kolejno: menu [File/Plik] [Save/Zapisz].
Modyfikacje (przepis) zostan a zapisane w obrazie.
Korzystaj ac z programu DPP, mo zna — w zale zno sci od potrzeb — wykona c poni zsze typy operacji zapisywania. Szczegó lowe informacje na temat poszczególnych metod zapisywania — patrz rozdzia l 2 in a st epne.
Save (Zapisz) (str. 41)
Umo zliwia dodanie do obrazu RAW modyfikacji (przepisu) wprowadzonych za pomoc a palety narz edzi i ich zapisanie.
Save as (Zapisz jako) (str. 41)
Umo zliwia dodanie do obrazu RAW modyfikacji (przepisu) wprowadzonych za pomoc a palety narz edzi i ich zapisanie w oddzielnym obrazie RAW. Oryginalny obraz RAW pozostanie niezmieniony.
Add thumbnail to image and save (Dodaj miniatur e do obrazu iza pisz ) * (str. 23)
Utwórz nowe miniatury obrazów w oknie g lównym i zapisz je z poszczególnymi obrazami.
Spowoduje to popraw e jako sci obrazów w oknie g lównym oraz szybsze wy swietlanie samych obrazów.
Convert and save (Przekszta lc i zapisz) (str. 42)
Umo zliwia przekszta lcanie zmodyfikowanego obrazu RAW na obraz
JPEG lub TIFF i jego zapisanie.
Oryginalny obraz RAW pozostanie niezmieniony.
Batch process (Przetwarzanie pakietowe) (str. 102)
Umo zliwia przekszta lcenie pakietu zawieraj acego wiele zmodyfikowanych obrazów RAW na obrazy JPEG lub TIFF i ich zapisanie.
Oryginalne obrazy RAW pozostan a niezmienione.
* Opcja dost epna w oknie g lównym.
Zapisywanie14
1
2
3
4
5
Wprowadzenie
Przegl ad spisu tre sci
Czynno sci podstawowe
Czynno sci zaawansowane
Zaawansowana edycja i drukowanie obrazów
Edycja obrazów
JPEG/TIFF
Skorowidz
Przetwarzanie du zej liczby obrazów
Informacje pomocnicze
Drukowanie obrazów
Obrazy mo zna wydrukowa c na drukarce. W tym miejscu jako przyk lad opisano procedur e drukowania jednego obrazu na jednym arkuszu papieru.
Aby okre sli c format papieru itp., wybierz kolejno: menu [File/Plik]
[Print/Drukuj].
Korzystaj ac z programu DPP, mo zna — w zale zno sci od potrzeb — wykona c poni zsze typy operacji drukowania. Szczegó lowe informacje na temat poszczególnych metod drukowania — patrz rozdzia l 2 in a st epne.
Drukowanie pojedynczego obrazu (str. 49)
Drukowanie na drukarce atramentowej Canon (str. 43, str. 46)
Drukowanie na nowoczesnej drukarce firmy Canon (str. 89)
Drukowanie z wykorzystaniem informacji o obrazie (str. 87)
Drukowanie listy miniatur (drukowanie arkusza stykowego) (str. 88)
1
Wybierz kolejno: menu [File/Plik] [Print/Drukuj].
Zostanie wy swietlone okno dialogowe [Print/Drukuj].
2
Rozpocznij drukowanie.
W oknie dialogowym ustawie n drukowania okre sl optymalne ustawienia drukowania fotografii i kliknij przycisk [Print/Drukuj].
Rozpocznie si e drukowanie.
Zmiana formatu papieru
Drukowanie
Zamykanie programu DPP
W oknie g lównym wybierz kolejno: menu
[Digital Photo Professional] [Quit Digital
Photo Professional/Zamknij program Digital
Photo Professional].
Program DPP zostanie zamkni ety.
W przypadku próby zamkni ecia programu DPP bez zapisania skorygowanego obrazu zostanie wy swietlone okno dialogowe potwierdzenia. Kliknij przycisk [Yes to all/Tak dla wszystkich], aby zapisa c modyfikacje (przepis) wprowadzone we wszystkich skorygowanych obrazach.2
15
1
2
3
4
5
Wprowadzenie
Przegl ad spisu tre sci
Czynno sci podstawowe
Czynno sci zaawansowane
Zaawansowana edycja i drukowanie obrazów
Edycja obrazów
JPEG/TIFF
Skorowidz
Przetwarzanie du zej liczby obrazów
Informacje pomocnicze
Czynno sci zaawansowane
W tej cz esci opisano bardziej zaawansowane czynno sci — od efektywnego przegladania obrazów po ró zne metody edycji obrazu, drukowanie obrazu RAW na drukarce Canon i sortowanie obrazów.
Efektywne przegl adanie i sortowanie obrazów ........ 16
Sortowanie obrazów .................................................. 18
Do laczanie znaczników wyboru............................. 18
Ustawianie ocen .................................................... 18
Sortowanie obrazów w oknie g lównym...................... 19
Do laczanie znaczników wyboru w oknie g lównym ..................... 19
Ustawianie ocen w oknie g lównym ........................ 19
Sortowanie obrazów w oknie g lównym...................... 20
Sortowanie wed lug typu......................................... 20
Rozmieszczanie swobodne ................................... 21
Wy swietlanie obrazu RAW i obrazu JPEG jako pojedynczego obrazu................................................. 22
Poprawianie jako sci obrazu w oknie g lównym ................. 23
Przegl adanie informacji o obrazie.............................. 23
Edycja obrazu .......................................................... 25
Informacje dotycz ace palety narz edzi RAW .............. 25
Edycja przy u zyciu palety narz edzi w oknie g lównym.... 25
Korekcja jasno sci....................................................... 26
Zmiana stylu obrazów................................................ 26
Plik stylu obrazów .................................................. 27
Korekcja tonu koloru przez zmian e balansu bieli....... 28
Korekcja tonu koloru przy u zyciu funkcji ustawiania balansu bieli klikni eciem ............................................ 28
Korekcja kontrastu..................................................... 29
Zmiana tonu koloru i nasycenia koloru ...................... 30
Korekcja trybu monochromatycznego ................... 30
Korekcja ostro sci obrazu ............................................ 31
Szczegó lowe ustawienie ostro sci obrazu ............... 32
Automatyczna korekcja jasno sci i koloru (Tone Curve
Assist (U zycie krzywej tonalnej))................................ 33
Skuteczna edycja .................................................... 34
Edycja w oknie edycji obr

TXT / PDF

Available 19 files for PowerShot S90 View all >
HelpDrivers Since March 2000