Canon PowerShot A810 Download Manual

Instrukcja obs lugi
POLSKI
• Przed u zyciem aparatu nale zy zapozna c si e zniniejsz a instrukcj a, wtym zczesci a „ Srodki ostro zno sci”.
•S lu zy ona do zapoznania si e z prawid low a obs lug a aparatu.
• Warto mie c j a w pobli zu i traktowa c jako podreczne zród lo informacji o aparacie.2
Przed u zyciem aparatu nale zy sprawdzi c, czy w sk lad zestawu wchodz a poni zsze elementy.
W przypadku braku niektórych elementów nale zy skontaktowa c si e ze sprzedawc a aparatu.
• Karta pami eci nie wchodzi w sk lad zestawu (str. 3).
Informacje na temat dostarczonego w zestawie oprogramowania mo zna znalezc w instrukcji ImageBrowser EX Instrukcja obs lugi, która znajduje si e na dysku „DIGITAL CAMERA Manuals Disk” (str. 30).
Zawarto sc zestawu
Instrukcje obs lugi
• Do wy swietlania podr eczników w formacie PDF wymagany jest program Adobe Reader. Do wy swietlania podr eczników w formacie
DOC mo zna zainstalowa c program Microsoft Word/Word Viewer
(wymagany tylko w przypadku podr eczników przeznaczonych dla krajów Bliskiego Wschodu).
Aparat Bateria NB-11L
(z os lona styków)
Ladowarka
CB-2LD/CB-2LDE
Baterie alkaliczne typu AA (2 szt.)
Kabel interfejsu
IFC-400PCU
Pasek
WS-800
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300
A1300 A810
Rysik
A3400 IS
Broszura z opisem systemu gwarancyjnego firmy Canon
Pierwsze kroki Dysk „DIGITAL CAMERA
Solution Disk”3
Mo zna u zywa c poni zszych kart pami eci (sprzedawanych oddzielnie) niezale znie od ich pojemno sci.
• Karty pami eci SD*
• Karty pami eci SDHC*
• Karty pami eci SDXC*
* Zgodne ze specyfikacjami kart SD. Jednak nie wszystkie karty pami eci zostaly zweryfikowane pod k atem wspólpracy z aparatem.
• Warto wykona c i wy swietli c kilka zdj ec próbnych, aby mie c pewno sc, zez o st a ly prawid lowo zarejestrowane. Firma Canon Inc. oraz jej podmioty zale zne i stowarzyszone nie ponosz a odpowiedzialno sci za zadne szkody nast epcze, wynikaj ace z nieprawid lowego dzia lania aparatu fotograficznego lub akcesoriów (w tym kart pami eci), zwi azane z niezapisaniem zdj ecia lub zapisaniem go w postaci niezdatnej do odczytu maszynowego.
• Obrazy zarejestrowane przy u zyciu tego aparatu s a przeznaczone do u zytku osobistego. Nale zy powstrzymywa c si e od nieupowa znionego fotografowania, które stanowi naruszenie praw autorskich, i pami eta c, ze nawet zdj ecia wykonywane na w lasny u zytek podczas wyst epów artystycznych lub wystaw b ad z na terenie placówek handlowych mog a narusza c prawa autorskie lub inne prawa.
• Wiadomo sci na temat gwarancji na aparat fotograficzny mo zna znalezc w dostarczonym wraz z nim dokumencie Informacje dotycz ace gwarancji.
Informacje umo zliwiaj ace skontaktowanie sie z dzialem obs lugi klienta firmy Canon równie z mo zna znale zc we wspomnianym dokumencie.
• Mimo ze monitor LCD zostal wyprodukowany z zastosowaniem bardzo precyzyjnych technik wytwarzania, a ponad 99,99% pikseli spe lnia wymagania konstrukcyjne, w rzadkich przypadkach niektóre piksele mog a by c uszkodzone albo przybiera c na sta le kolor czerwony lub czarny.
Nie oznacza to uszkodzenia aparatu ani nie wp lywa na rejestrowane obrazy.
• Na monitorze LCD mo ze znajdowac si e cienka folia, która chroni ekran przed zarysowaniami w czasie transportu. Nale zy j a zdj ac przed rozpocz eciem korzystania z aparatu.
• Podczas d lugotrwa lego korzystania z aparatu mo ze si e on rozgrza c.
Nie oznacza to uszkodzenia.
Zgodne karty pami eci
• Zawsze warto sprawdzic, czy te karty pami eci sa obs lugiwane w innych posiadanych urz adzeniach, takich jak czytniki kart i komputery (dotyczy to równie z aktualnie uzywanej wersji systemu operacyjnego).
Uwagi wst epne i informacje prawne4
Nazwy elementów aparatu i oznaczenia stosowane w instrukcji
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300
G losnik
Dzwignia powi ekszenia
Fotografowanie: i (zbli zenie)/ j (oddalenie)
Wy swietlanie: k (powi ekszenie)/g (miniatury)
Obiektyw
Przycisk migawki
Lampka
Przycisk ON/OFF
Mikrofon
Lampa b lyskowa
Gniazdo statywu
Pokrywa karty pami eci/baterii
Przylacze kabla zasilania pr adem sta lym
Mocowanie paska
Ekran (monitor LCD)
Wyjscia audio-wideo i cyfrowe
(gniazda AV OUT i DIGITAL)
Przycisk filmowania
Przycisk (Pomoc)
Przycisk A (Auto)/a (Usuwanie pojedynczych zdjec)/Strza lka w gór e
Przycisk e (Makro)/Strza lka w lewo
Wska znik
Przycisk n
Przycisk 1 (Odtwarzanie)
Przycisk FUNC./SET
Przycisk h (Lampa blyskowa)/
Strza lka w prawo
Przycisk l (Monitor)/Strza lka w dó l
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300Nazwy elementów aparatu i oznaczenia stosowane w instrukcji
5
A1300 A810
Dzwignia powi ekszenia
Fotografowanie: i (zbli zenie)/j (oddalenie)
Wy swietlanie: k (powi ekszenie)/g (miniatury)
Lampka
Mikrofon
Obiektyw
Przycisk migawki
Przycisk ON/OFF
Lampa blyskowa
Gniazdo statywu
Pokrywa karty pami eci/baterii
Przylacze kabla zasilania pr adem stalym
Mocowanie paska
Wyjscia audio-wideo i cyfrowe
(gniazda AV OUT i DIGITAL)
Ekran (monitor LCD)
Glosnik
Wizjer
Wska znik
Przycisk filmowania
Przycisk A (Auto)/a (Usuwanie pojedynczych zdjec)/Strza lka w gór e
Przycisk e (Makro)/Strza lka w lewo
Przycisk 1 (Odtwarzanie)
Przycisk (Pomoc)
Przycisk FUNC./SET
Przycisk h (Lampa blyskowa)/Strzalka wp r a w o
Przycisk l (Monitor)/Strza lka w dól
Przycisk n
A810 A1300
A1300Nazwy elementów aparatu i oznaczenia stosowane w instrukcji
6
• W niniejszej instrukcji ikony s lu za do symbolizowania odpowiednich przycisków aparatu, na których si e znajduj a lub które przypominaj a.
• Poni zsze przyciski znajduj ace si e z ty lu aparatu zostaly oznaczone nast epuj acymi ikonami:o Przycisk Strzalka w gór eq Przycisk Strzalka w lewor Przycisk Strzalka w prawop Przycisk Strzalka w dó lm Przycisk FUNC./SET
• Napisy pojawiajace si e na ekranie sa oznaczone nawiasami kwadratowymi.
• : wa zne informacje, które u zytkownik powinien pozna c
• : uwagi i wskazówki dotycz ace zaawansowanej obs lugi aparatu
• (str. xx): strony z pokrewnymi informacjami (w tym przyk ladzie „xx” oznacza numer strony)
• Instrukcje zawarte w niniejszym podr eczniku maj a zastosowanie do aparatu przy poni zszych ustawieniach domyslnych.
• Dla wygody odno snie do wszystkich obs lugiwanych karty pami eci stosuje si e po prostu okre slenie „karta pamieci”.
• Etykietki widoczne nad tytu lami wskazuj a, czy dana funkcja ma zastosowanie do zdjec, filmów czy do jednych i drugich.: wskazuje, ze danej funkcji u zywa si e przy rejestrowaniu lub wy swietlaniu zdj ec.: wskazuje, ze danej funkcji u zywa si e przy rejestrowaniu lub wy swietlaniu filmów.
• Poni zsze ikony s lu za do wskazywania funkcji, które ró zni a si e w zale zno sci od modelu aparatu:Funkcje i srodki ostro zno sci dotycz ace modeli
PowerShot A4000 IS i PowerShot A4050 IS.
Funkcje i srodki ostro zno sci dotycz ace tylko modelu
PowerShot A3400 IS.
Funkcje i srodki ostro zno sci dotycz ace tylko modelu
PowerShot A2400 IS.
Funkcje i srodki ostro zno sci dotycz ace tylko modelu
PowerShot A2300.
Funkcje i srodki ostro zno sci dotycz ace tylko modelu
PowerShot A1300.
Funkcje i srodki ostro zno sci dotycz ace tylko modelu
PowerShot A810.
• We wszystkich obja snieniach zawartych w tej Instrukcji obs lugi s a u zywane ilustracje i zrzuty ekranu odpowiadaj ace modelowi
PowerShot A4000 IS.
Obrazy nieruchome
Filmy
A4000 IS
A3400 IS
A2400 IS
A2300
A1300
A8107
Zawarto sc zestawu ........................... 2
Zgodne karty pamieci........................ 3
Uwagi wstepne i informacje prawne............................................ 3
Nazwy elementów aparatu i oznaczenia stosowane w instrukcji ...................................... 4
Spis tresci ......................................... 7
Spis tresci: podstawowa obs luga...... 9
Srodki ostro zno sci........................... 11
Obs luga ekranu dotykowego .......... 15
Pocz atkowe przygotowania ............ 16
Wypróbowanie aparatu................... 24
Dostarczone w zestawie oprogramowanie i podr eczniki...... 30
Akcesoria ........................................ 36
Dane techniczne ............................. 38
1 Podstawowe informacje o aparacie .........................45
W laczanie/wylaczanie..................... 46
Przycisk migawki............................. 47
Wizjer optyczny............................... 48
Opcje ekranu informacyjnego ......... 49
Menu FUNC.................................... 50n ............................................. 51
Dzia lanie wska zników..................... 52
2 Tryb automatyczny ..........53
Fotografowanie w trybie
Smart Auto.................................... 54
Typowe funkcje u latwiajace obs lug e ......................................... 62
Funkcje dostosowywania obrazu.... 68
Pomocne funkcje fotografowania.... 71
Dostosowywanie dzia lania aparatu .......................... 72
3 Inne tryby fotografowania .................73
Szczególne scenerie .......................74
Stosowanie efektów specjalnych.....78
Tryby specjalne do innych celów.....85
Nagrywanie filmów z funkcj a iFrame...........................................88
4 Tryb G ...............................89
Fotografowanie w trybie Program AE
(tryb G)..........................................90
Jasno sc obrazu
(Kompensacja ekspozycji) ............90
Kolory i serie zdj ec ..........................95
Zasi eg fotografowania i ustawianie ostro sci..........................................98
Lampa blyskowa............................106
Inne ustawienia .............................108
5 Tryb wy swietlania ..........113
Wy swietlanie .................................114
Przegl adanie i filtrowanie zdj ec .....117
Opcje wy swietlania zdj ec ..............119
Ochrona zdj ec ...............................121
Usuwanie zdj ec .............................122
Obracanie zdjec ............................123
Edytowanie zdj ec ..........................124
6 Menu ustawie n ...............129
Dostosowywanie podstawowych funkcji aparatu.............................130
Spis tre sciSpis tre sci
8
7 Akcesoria........................139
Wskazówki dotycz ace korzystania z dostarczonych w zestawie akcesoriów...................................140
Akcesoria opcjonalne.....................140
Korzystanie z akcesoriów opcjonalnych................................143
Drukowanie zdj ec ..........................148
8 Dodatek...........................161
Rozwiazywanie problemów ...........162
Komunikaty ekranowe ...................166
Informacje wy swietlane na ekranie....................................168
Tabele funkcji i menu.....................172
Uwagi dotycz ace obs lugi ...............181
Skorowidz ......................................1829
4 Fotografowanie
Korzystanie z ustawien dobieranych przez aparat
(Tryb automatyczny)..................................................................... 54
Miejsca, w których nie mo zna stosowa c sygnalizacji dzwi ekowej il a m p b lyskowych (Tryb dyskretny).............................................. 75
Regulowanie ustawie n obrazu (Sterowanie z podgl adem na zywo) ....................................................................................... 76
Ustawianie ostro sci na twarzach ...................................... 54, 74, 99
Bez u zycia lampy b lyskowej (Lampa b lyskowa wy laczona) ......... 66
Zdj ecie razem ze mn a (Samowyzwalacz) .............................. 63, 85
Dodawanie daty i godziny rejestracji (Stempel daty).................... 67
Spis tre sci: podstawowa obs luga
Pt
I
Udane fotografowanie osób
Dopasowanie do okre slonych scenerii
Stosowanie efektów specjalnych
Na sniegu
(str. 75)
S labe o swietlenie
(str. 75)
Fajerwerki
(str. 75)
Monochromatyczny
(str. 84)
Portrety
(str. 74)
Efekt aparatu zabawkowego
(str. 83)
Zywe kolory
(str. 78)
Efekt plakatu
(str. 78)Spis tre sci: podstawowa obs luga
10
1 Wy swietlanie
Wy swietlanie zdj ec (Tryb wy swietlania)...................................... 114
Automatyczne wy swietlanie (Pokaz przezroczy)........................ 120
Na ekranie telewizora ................................................................. 143
Na ekranie komputera .................................................................. 30
Szybkie przegl adanie zdjec ................................................ 117, 118
Usuwanie zdj ec........................................................................... 122
E Nagrywanie i wyswietlanie filmów
Nagrywanie filmów.................................................................. 59, 88
Wy swietlanie filmów.................................................................... 114c Drukowanie
Drukowanie zdj ec ....................................................................... 148
Zapisywanie
Zapisywanie zdj ec na dysku komputera....................................... 3311
• Przed rozpocz eciem korzystania z produktu nalezy zapoznac sie z poni zszymi uwagami dotyczacymi bezpieczenstwa. Z produktu nalezy zawsze korzystac zgodnie z zaleceniami.
• Srodki ostrozno sci opisane na nast epnych stronach maja zapobiec ewentualnym obrazeniom cia la uzytkownika aparatu i innych osób oraz uszkodzeniu sprz etu.
• Nalezy równie z zapoznac sie z instrukcjami dolaczonymi do u zytkowanych akcesoriów sprzedawanych oddzielnie.
Srodki ostrozno sci
Ostrze zenie
Ostrze zenia wskazuj a mo zliwosc spowodowania powaznych obrazen lub smierci.
• Nie nale zy wyzwalac lampy b lyskowej w pobli zu oczu.
Silne swiatlo lampy b lyskowej moze spowodowa c uszkodzenie wzroku. W szczególno sci podczas korzystania z lampy b lyskowej nalezy zachowa c odleglosc co najmniej jednego metra od malych dzieci.
• Sprzet fotograficzny nale zy przechowywa c w miejscu niedostepnym dla dzieci.
Pasek mo ze zacisnac si e na szyi dziecka i spowodowac uduszenie.
• Nalezy korzystac wy lacznie z zalecanych zróde l zasilania.
• Nie nale zy demontowa c, modyfikowac ani podgrzewa c produktu.
• Produkt nale zy chroni c przed upadkiem i silnymi wstrz asami.
• Aby unikn ac obra zen, nie nalezy dotyka c wnetrza produktu, je sli zosta l on upuszczony lub uleg l innemu uszkodzeniu.
• Jesli z produktu wydobywa si e dym lub nietypowy zapach albo je sli dzia la on nieprawidlowo, nale zy natychmiast zaprzestac jego u zytkowania.
• Do czyszczenia produktu nie nale zy stosowac zadnych rozpuszczalników organicznych, takich jak alkohol, benzyna lub rozcienczalniki.
• Produkt nale zy chroni c przed kontaktem z wod a (np. morsk a) i innymi cieczami.
• Nie wolno dopuszcza c do przedostania sie cieczy lub cia l obcych do wn etrza aparatu.
Mogloby to spowodowac pozar lub porazenie pr adem.
Jesli do wnetrza aparatu przedostanie si e ciecz lub inne ciala obce, nale zy natychmiast wylaczy c aparat i wyjac baterie.
Jesli ladowarka ulegnie zamoczeniu, nale zy odlaczyc ja od gniazda sieci elektrycznej i skontaktowac sie z dystrybutorem aparatu lub punktem obs lugi klienta firmy Canon.
Jesli do wnetrza aparatu przedostanie si e ciecz lub inne ciala obce, nale zy natychmiast wylaczy c aparat i wyjac baterie.
• Nie nale zy patrze c przez wizjer bezposrednio w stron e silnych zróde l swiat la
(np. s lo nca w bezchmurny dzien).
Mogloby to spowodowac uszkodzenie wzroku.
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300
A1300 A810
A1300Srodki ostroznosci
12
• Nalezy korzystac wy lacznie z zalecanej baterii.
• Nie nale zy umieszczac baterii w pobli zu otwartego ognia.
• Kabel zasilania trzeba regularnie od laczac. Ponadto nale zy za pomoca suchej sciereczki wyciera c kurz i zabrudzenia, które moga gromadzi c sie na wtyczce oraz na zewnetrznej cz esci gniazda sieci elektrycznej i obok niego.
• Nie nale zy dotykac kabla zasilania mokrymi r ekoma.
• Nie nale zy korzystac z urzadze n w sposób powoduj acy przeci azenie gniazdka sieci elektrycznej lub przewodów. Nie nale zy korzystac z urzadze n w przypadku uszkodzenia kabla zasilania lub jego wtyczki. Wtyczka powinna by c wlasciwie pod laczona do gniazdka sieci elektrycznej.
• Nie nale zy dopuscic do zetkni ecia si e zanieczyszcze n lub metalowych przedmiotów (np. szpilek czy kluczy) ze stykami lub wtyczk a.
Bateria moze eksplodowa c lub ulec rozszczelnieniu, a w konsekwencji wywo lac pozar lub pora zenie pr adem. Mogloby to spowodowac obrazenia ciala i szkody w otoczeniu.
W przypadku zetkni ecia sie elektrolitu wyciekaj acego z baterii. z oczami, ustami, skór a bad z odzieza nalezy natychmiast przep lukac je woda.
• Nalezy korzystac wy lacznie z zalecanych baterii.
• Nie nale zy umieszczac baterii w poblizu otwartego ognia.
Baterie moga eksplodowac lub ulec rozszczelnieniu, a w konsekwencji wywo lac pozar lub pora zenie pr adem. Mogloby to spowodowac obrazenia ciala i szkody w otoczeniu. W przypadku zetkni ecia si e elektrolitu wyciekaj acego z baterii z oczami, ustami, skór a b adz odzie za nalezy natychmiast przep lukac je woda.
• Nalezy wylaczac aparat w miejscach, w których jego u zycie jest zabronione.
Fale elektromagnetyczne emitowane przez aparat mog a zak lócac dzia lanie przyrz adów elektronicznych i innych urz adzen. Nalezy zachowywac odpowiedni a ostrozno sc przy uzytkowaniu aparatu w miejscach, w których korzystanie z urz adzen elektronicznych podlega ograniczeniom, takich jak pok lady samolotów i placówki medyczne.
• Dostarczonego dysku CD-ROM nie nale zy odtwarzac za pomoc a odtwarzaczy
CD, które nie obsluguj a dysków CD-ROM z danymi.
W przypadku korzystania ze s luchawek g lo sne odtwarzanie d zwi eków z dysku CD-ROM przy u zyciu odtwarzacza muzycznych p lyt CD mo ze doprowadzi c do uszkodzenia sluchu.
Równie z odtwarzanie takich d zwi eków przez glo sniki mog loby spowodowa c ich uszkodzenie.
Przestroga
Wskazuje mozliwosc spowodowania obra ze n.
• Nosz ac aparat na pasku, nale zy chronic go przed upuszczeniem, silnymi uderzeniami i wstrz asami oraz przed zetkni eciem z innymi przedmiotami.
• Nalezy uwaza c, aby nie uderzac ani zbyt mocno nie naciskac obiektywu.
Mogloby to spowodowac obrazenia cia la lub uszkodzenie aparatu.
• Nalezy uwaza c, aby nie narazic ekranu na silne uderzenia.
P ekniecie ekranu mog loby spowodowa c poranienie jego pot luczonymi fragmentami.
• Nalezy uwaza c, aby podczas korzystania z lampy blyskowej nie zaslania c jej palcami ani odzie za.
Mogloby to spowodowac poparzenia lub uszkodzenie lampy b lyskowej.
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300
A1300 A810Srodki ostroznosci
13
• Nalezy unikac uzytkowania, umieszczania lub przechowywania produktu w nast epuj acych miejscach:- Miejsca nara zone na intensywne swiat lo s loneczne.
- Miejsca, w których temperatura przekracza +40°C.
- Miejsca zakurzone lub o du zej wilgotno sci.
W opisanych wy zej warunkach mo ze doj sc do wycieku elektrolitu z baterii, jej przegrzania lub wybuchu, a w efekcie do pora zenia pr adem, pozaru, poparze n lub innych uszkodze n cia la.
Wysoka temperatura mo ze równiez spowodowa c zniekszta lcenie obudowy aparatu lub ladowarki.
W opisanych wy zej warunkach mo ze doj sc do wycieku elektrolitu z baterii, ich przegrzania lub wybuchu, a w efekcie do pora zenia pr adem, pozaru, poparze n lub innych uszkodze n cia la.
Przestroga
Przestrogi wskazuj a mo zliwosc uszkodzenia sprz etu.
• Nie nale zy kierowac aparatu bezposrednio w stron e silnych zróde l swiat la
(np. s lo nca w bezchmurny dzien).
Mogloby to spowodowac uszkodzenie matrycy.
• Podczas korzystania z aparatu na pla zy lub przy silnym wietrze nale zy uwazac, aby pyl lub piasek nie przedosta ly si e do jego wn etrza.
Mogloby to spowodowac usterke produktu.
• Przy cz estym korzystaniu z lampy b lyskowej moze sie z niej wydobywa c niewielka ilosc dymu.
Przyczyna jest duza intensywno sc b lysków, która powoduje spalanie kurzu i obcych cia l w pobli zu lampy. Nalezy usuwac z lampy blyskowej brud, kurz lub inne cia la obce za pomoc a bawelnianej szmatki, aby zapobiega c jej nadmiernemu nagrzewaniu si e i uszkodzeniu z tego powodu.
• Gdy nie korzysta sie z aparatu, nale zy z niego wyj ac baterie i schowa c w bezpiecznym miejscu.
Pozostawienie baterii w aparacie mog loby spowodowa c wyciek elektrolitu.
• Gdy nie korzysta sie z aparatu, nale zy wyjac z niego baterie i schowa c w bezpiecznym miejscu.
Pozostawienie baterii w aparacie mog loby spowodowa c wyciek elektrolitu.
• Przed wyrzuceniem baterii nale zy zas loni c jej styki ta sm a lub innym izolatorem.
• Przed wyrzuceniem baterii nale zy zasloni c ich styki ta sma lub innym izolatorem.
Kontakt z innymi elementami metalowymi móg lby spowodowa c pozar lub wybuch.
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300
A1300 A810
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300
A1300 A810
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300
A1300 A810Srodki ostroznosci
14
• Ladowark e nale zy odlaczyc od gniazdka sieci elektrycznej po zako nczeniu ladowania lub gdy nie jest u zywana.
• Podczas ladowania nie nale zy umieszczac na ladowarce zadnych przedmiotów
(np. tkanin).
Pozostawienie pod laczonego urz adzenia na d luzszy czas mo ze spowodowa c jego przegrzanie i zniekszta lcenie, a w rezultacie spowodowac pozar.
• Nie nale zy pozostawia c baterii w pobli zu zwierzat.
Pogryzienie przez nie baterii mo ze spowodowa c wyciek elektrolitu albo przegrzanie lub wybuch, a w efekcie po zar lub uszkodzenia.
• Nie nalezy ladowa c jednocze snie baterii róznego typu ani te z stosowac starszych baterii razem z nowszymi.
• Baterii nie wolno wk ladac w sposób powoduj acy zamian e biegunów + i –.
Mogloby to spowodowac usterke produktu.
• Nie nale zy siadac z aparatem umieszczonym w kieszeni spodni.
Mogloby to spowodowac uszkodzenie lub usterk e ekranu.
• W przypadku wk ladania aparatu do torby nale zy sie upewnic, ze ekran nie jest narazony na kontakt z twardymi przedmiotami.
• Nie nalezy mocowa c do aparatu zadnych twardych przedmiotów.
Mogloby to spowodowac uszkodzenie lub usterk e ekranu.
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300
A1300 A81015
Ekran dotykowy aparatu umo zliwia intuicyjn a obslug e poprzez proste dotykanie jego powierzchni lub stukanie w ni a.
Dotknij krótko ekranu palcem.
Ten gest slu zy do fotografowania, konfigurowania funkcji aparatu itd.
Dotknij ekranu i przeci agnij po nim palcem.
Ten gest w trybie wy swietlania s lu zy m.in. do prze laczania si e na kolejny obraz lub do zmiany powi ekszonego obszaru obrazu.
W przypadku trudno sci z dotykow a obs lug a aparatu mo zna u zyc do laczonego rysika
(str. 2). Do obslugi ekranu dotykowego nie wolno zamiast rysika stosowa c o lówków, d lugopisów ani ostrych przedmiotów.
W celu skorygowania ewentualnych rozbie zno sci mi edzy dotkni etym a wykrytym miejscem nale zy skalibrowa c ekran (str. 136).
Rysik mo zna przymocowa c do paska, tak jak pokazano.
Obs luga ekranu dotykowego
Dotkni ecie
A3400 IS
Przeci aganie
• Rozpoznawanie gestów mo ze byc utrudnione po na lo zeniu na ekran folii ochronnej, poniewa z dzia la on na zasadzie wykrywania si ly nacisku palca.
Korzystanie z rysika16
Przygotuj aparat do fotografowania w opisany poni zej sposób.
Zamocuj pasek.
Prze ló z koniec paska przez specjalny otwór
() , a n a s t epnie przeci agnij drugi koniec paska przez p etl e znajduj ac a si e na jego przeciwleg lym ko ncu ( ).
Za ló z pasek na nadgarstek.
Podczas fotografowania trzymaj r ece blisko ciala i chwyc mocno aparat, aby zapobiega c jego przemieszczaniu si e. Nie opieraj palców na lampie b lyskowej.
Przed u zyciem aparatu nale zy na ladowa c bateri e za pomoc a dostarczonej wze s taw i e ladowarki. Nale zy pami eta c o jej pocz atkowym na ladowaniu, poniewa z aparat jest sprzedawany z niena ladowan a bateri a.
Zdejmij pokryw e.
W ló z bateri e.
Po dopasowaniu oznaczenia o na baterii i ladowarce w ló z bateri e, wsuwaj ac j a do wewn atrz ( ) i do do lu ( ).
Pocz atkowe przygotowania
Mocowanie paska
Trzymanie aparatu
Ladowanie baterii
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300Poczatkowe przygotowania
17
Na laduj baterie.
Ladowarka CB-2LD: Wysu n wtyczk e () i pod lacz ladowark e do gniazdka sieci elektrycznej ( ).
Ladowarka CB-2LDE: W ló z kabel zasilania do ladowarki, a nastepnie pod lacz wtyczke na drugim ko ncu kabla do gniazdka sieci elektrycznej.
Lampka ladowania b edzie swieci c na pomara nczowo i rozpocznie si e ladowanie.
Po zako nczeniu ladowania lampka zmieni kolor na zielony.
Wyjmij bateri e.
Po odlaczeniu ladowarki wyjmij bateri e, wsuwaj ac j a do srodka ( ) i unosz ac do góry ( ).
Wló z bateri e dostarczon a w zestawie.
Otwórz pokryw e.
Przesu n pokryw e () i o t w ó r z j a () .
CB-2LD
CB-2LDE
• Baterii nie nale zy ladowa c d lu zej niz 24 godziny, poniewa z grozi to jej uszkodzeniem lub pogorszeniem sprawno sci.
• Ladowarek wyposa zonych w kabel zasilania nie mo zna pod lacza c do innych urz adze n (samego kabla zasilania te z nie), poniewa z mog loby to spowodowa c nieprawid lowe dzia lanie lub uszkodzenie produktu.
• Szczególowe informacje na temat czasu ladowania oraz liczby zdj ec i d lugosci filmów, jakie mo zna zarejestrowa c przy w pelni naladowanej baterii, znajduj a si e w rozdziale „Dane techniczne” (str. 38).
Wk ladanie baterii
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300Poczatkowe przygotowania
18
W ló z bateri e.
Naciskaj ac prze lacznik blokowania baterii w kierunku wskazywanym przez strza lk e, w ló z baterie ustawion a zgodnie z ilustracj a i doci snij ja, a z zatrza snie si e w po lo zeniu blokady.
Bateria w lo zone niew la sciw a stron a nie mo ze si e zablokowa c w odpowiednim po lo zeniu. Przy wk ladaniu baterii nale zy zawsze upewni c si e, ze jest odpowiednio ustawiona i zatrzaskuje si e na swoim miejscu.
Zamknij pokryw e.
Opu sc pokryw e ( ) i dociskaj j a podczas przesuwania, a z zatrza snie si e w po lo zeniu blokady ( ).
Otwórz pokryw e i naci snij prze lacznik blokowania baterii w kierunku wskazanym strzalk a.
Bateria si e wysunie.
Styki Prze lacznik blokowania baterii
Wyjmowanie bateriiPoczatkowe przygotowania
19
Wló z baterie dostarczone w zestawie.
Otwórz pokryw e.
Przesu n pokryw e () i o t w ó r z j a () .
W ló z baterie.
Wló z baterie zgodnie z ilustracj a.
Zamknij pokryw e.
Opu sc pokryw e ( ) i dociskaj j a podczas przesuwania, a z zatrza snie si e w po lo zeniu blokady ( ).
Nale zy stosowa c baterie alkaliczne typu AA lub baterie NiMH typu AA firmy
Canon (sprzedawane oddzielnie, str. 141).
Wk ladanie baterii
A1300 A810
Zgodne baterie
• Ze wzgl edu na niejednolit a jakosc innych baterii zalecane jest stosowanie tylko ich okreslonych typów.
• Baterie NiMH dzialaj a w aparatach dluzej ni z baterie alkaliczne, zw laszcza w niskich temperaturach.Poczatkowe przygotowania
20
Wló z kart e pami eci (sprzedawan a oddzielnie).
Nale zy pami eta c, ze przed u zyciem nowej karty pami eci (lub karty pami eci sformatowanej w innym urz adzeniu) trzeba ja sformatowa c za pomoc a tego aparatu (str. 132).
Sprawd z prze lacznik ochrony przed zapisem na karcie.
Nie mo zna zapisywac danych na kartach pami eci z prze lacznikiem ochrony przed zapisem ustawionym w po lo zeniu blokady
(dolnym). Przesuwaj przelacznik, a z zatrza snie si e w po lo zeniu wy laczenia blokady.
Otwórz pokryw e.
W ló z kart e pami eci.
Wk ladaj kart e pami eci ustawiona zgodnie z ilustracj a, a z zatrza snie si e w po lo zeniu blokady.
Przy wk ladaniu karty pami eci nale zy upewni c si e, ze jest odpowiednio ustawiona. W lo zenie karty pamieci w niew la sciwym kierunku mo ze spowodowac uszkodzenie aparatu.
Zamknij pokryw e.
Otwórz pokryw e i dociskaj kart e pami eci, a z us lyszysz charakterystyczne klikni ecie, ana st epnie powoli j a zwolnij.
Karta pamieci si e wysunie.
Wk ladanie karty pami eci
Etykieta
Wyjmowanie karty pami eciPoczatkowe przygotowania
21
Ekran ustawiania daty i godziny pojawi si e po pierwszym w laczeniu aparatu.
Trzeba ustawi c zegar w aparacie, poniewa z na podstawie jego wskaza n dodawane s a do zdj ec daty i godziny ich rejestracji.
W lacz aparat.
Naci snij przycisk ON/OFF.
Pojawi si e ekran [Data/godz].
Ustaw dat e i godzine.
Wybierz jedn a z opcji za pomoc a przycisków qr.
Ustaw dat e i godzin e za pomoc a przyciskówop.
Na koniec nacisnij przycisk m.
Aby wy laczy c aparat, naci snij przycisk ON/OFF.
Ustawianie daty i godziny
• Dopóki nie ustawisz daty i godziny, ekran [Data/godz] b edzie wy swietlany po ka zdym wlaczeniu aparatu. Wprowad z prawid lowe ustawienia.
• Aby ustawic czas letni (1 godzine do przodu), wybierz w punkcie 2 opcj e , a nast epnie za pomoc a przycisków op wybierz ustawienie .Poczatkowe przygotowania
22
Ustawienia daty i godziny mo zna wyregulowa c w sposób przedstawiony poni zej.
Przejd z do menu aparatu.
Naci snij przycisk n.
Wybierz opcj e [Data/godz].
Za pomoc a d zwigni powiekszenia wybierz kart e 3.
Za pomoc a przycisków op wybierz opcj e
[Data/godz], a nast epnie naci snij przyciskm.
Zmie n dat e i godzin e.
Dostosuj ustawienia, wykonuj ac czynnosci opisane w punkcie 2 na str. 21.
Aby zamkn ac menu, naci snij przyciskn.
Zmiana daty i godziny
• Ustawienia daty i godziny s a przechowywane przez okolo 3 tygodnie po wyj eciu baterii, poniewa z aparat jest wyposa zony w baterie pami eci daty i godziny
(bateri e podtrzymuj aca).
• Jesli bateria pami eci daty i godziny ulegnie wyczerpaniu, po wlaczeniu aparatu pojawi si e ekran [Data/godz]. Aby ustawi c date i godzine, wykonaj instrukcje podane w punktach na str. 21.
• Bateria pami eci daty i godziny mo ze zosta c naladowana w ci agu oko lo 4 godzin po w lozeniu naladowanej baterii lub pod laczeniu aparatu do zestawu zasilaj acego AC Adapter Kit (sprzedawanego oddzielnie, str. 140), nawet gdy aparat jest wylaczony.
• Po wlozeniu nowych baterii lub pod laczeniu zestawu zasilaj acego AC Adapter
Kit (sprzedawanego oddzielnie, str. 140) bateria pami eci daty i godziny mo ze zostac na ladowana w ci agu oko lo 4 godzin, nawet gdy aparat jest wy laczony.
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300
A1300 A810Poczatkowe przygotowania
23
J ezyk monitora mozna swobodnie zmienia c.
Przejd z do trybu wy swietlania

TXT / PDF

Available 14 files for PowerShot A810 View all >
HelpDrivers Since March 2000