Canon PowerShot A810 Download Manual

Užívatelská príru ckak fotoaparátu
SLOVENSKY
• Pred prvým použitím si precítajte túto príru cku vrátane bezpe cnostných pokynov.
• Prostredníctvom tejto príru cky sa oboznámite so správnym používaním fotoaparátu.
• Príru cku majte poruke, ak by ste ju v budúcnosti potrebovali.2
Pred prvým použitím skontrolujte, ci sa v balení nachádzajú nasledujúce položky.
Ak niektorá z nich chýba, obrá tte sa na predajcu fotoaparátu.
• S fotoaparátom sa nedodáva pamä tová karta (str. 3).
Informácie o dodanom softvéri nájdete v dokumente Program ImageBrowser
EX Užívatelská príru cka na disku CD-ROM DIGITAL CAMERA Manuals Disk
(str. 30).
Obsah balenia
Používate lské príru cky
• Na zobrazenie príru ciek vo formáte PDF sa požaduje program
Adobe Reader. Ak chcete zobrazi t príru cky vo formáte programu
Word, môžete si nainštalova t program Microsoft Word alebo
Word Viewer (požaduje sa iba v prípade príru ciek pre Blízky východ).
Fotoaparát Batéria NB-11L
(s krytom konektorov)
Nabíjacka
CB-2LD/CB-2LDE
Alkalické batérie ve lkosti AA (2 ks)
Prepojovací kábel
IFC-400PCU
Prídržný remen
WS-800
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300
A1300 A810
Dotykové pero
A3400 IS
Brožúra záru cného systému Canon
Úvodná prírucka CD-ROM DIGITAL CAMERA
Solution Disk3
Možno používat nasledujúce pamä tové karty (predávajú sa samostatne) bez oh ladu na ich kapacitu.
• Pamä tové karty SD*
• Pamä tové karty SDHC*
• Pamä tové karty SDXC*
* Vyhovujúce technickým parametrom formátu SD. Niektoré pamä tové karty však nemusia s fotoaparátom fungova t.
• Zhotovením a prezretím úvodných skúšobných záberov skontrolujte, ci sa správne zaznamenali. Spolo cnos t Canon Inc., jej dodávatelia, pobo cky a distribútori nezodpovedajú za žiadne následné škody spôsobené poruchou fotoaparátu alebo príslušenstva vrátane pamä tových kariet, ktorá má za následok nezaznamenanie snímky alebo jej zaznamenanie spôsobom, ktorý nie je citate lný zariadeniami.
• Snímky zhotovené týmto fotoaparátom sú ur cené na osobné použitie.
Zdržte sa neoprávneného zaznamenávania, ktoré porušuje zákony o autorských právach. Pamätajte na to, že fotografovanie predstavení, výstav alebo obchodných priestorov môže by t v rozpore s autorskými alebo inými zákonnými právami, a to aj v prípade, že snímka bola zhotovená na osobné použitie.
• Informácie o záruke na fotoaparát nájdete v dokumente Záru cné informácie dodanom s fotoaparátom.
V dokumente Záru cné informácie nájdete aj kontaktné údaje zákazníckej podpory spolo cnosti Canon.
• Hoci sa monitor LCD vyrába postupmi, pri ktorých sa dodržiava vysoká presnos t, a viac ako 99,99 % pixlov splna ur cené technické parametre, v zriedkavých prípadoch môžu by t niektoré pixle chybné alebo sa môžu zobrazova t ako cervené alebo cierne bodky. Tento stav nesignalizuje poškodenie fotoaparátu ani neovplyvní zaznamenávané snímky.
• Monitor LCD môže by t potiahnutý tenkou plastovou fóliou na ochranu pred
škrabancami, ku ktorým by mohlo dôjs t po cas prepravy. Ak je potiahnutý fóliou, pred prvým použitím fotoaparátu ju odstrá nte.
• Ak sa fotoaparát dlhšie používa, môže sa zahria t. Tento stav nesignalizuje poškodenie.
Kompatibilné pamä t ové karty
• Vždy vopred overte, ci ostatné zariadenia ako cítacie zariadenia kariet ap o cíta ce (vrátane aktuálnej verzie vášho opera cného systému) podporujú pamä tové karty.
Úvodné poznámky a právne informácie4
Názvy castí a pravidlá používané v tejto príru cke
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300
Reproduktor
Ovládac transfokátora
Snímanie: i (priblíženie teleobjektívom)/j (širokouhlá poloha transfokátora)
Prehrávanie: k (zväcšenie)/g (zoznam)
Objektív
Tla cidlo spúšte
Výbojka
Tla cidlo ON/OFF
Mikrofón
Blesk
Závit pre statív
Kryt pamä tovej karty/kryt batérie
Zásuvka na kábel sie tového adaptéra
Miesto na pripojenie reme na
Displej (monitor LCD)
Konektor AV OUT (výstup zvuku a videa)/
DIGITAL
Tla cidlo videosekvencií
Tla cidlo (Pomocník)
Tla cidlo A (Auto)/a (vymazanie jednej snímky)/nahor
Tla cidlo e (makrosnímky)/do lava
Indikátor
Tla cidlo n
Tla cidlo 1 (prehrávanie)
Tla cidlo FUNC./SET
Tla cidlo h (blesk)/doprava
Tla cidlo l (zobrazenie)/nadol
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300Názvy castí a pravidlá používané v tejto príru cke
5
A1300 A810
Ovládac transfokátora
Snímanie: i (priblíženie teleobjektívom)/j (širokouhlá poloha transfokátora)
Prehrávanie: k (zväcšenie)/g (zoznam)
Výbojka
Mikrofón
Objektív
Tla cidlo spúšte
Tla cidlo ON/OFF
Blesk
Závit pre statív
Kryt pamä tovej karty/kryt batérií
Zásuvka na kábel sie tového adaptéra
Miesto na pripojenie reme na
Konektor AV OUT (výstup zvuku a videa)/DIGITAL
Displej (monitor LCD)
Reproduktor
Hladácik
Indikátor
Tla cidlo videosekvencií
Tla cidlo A (Auto)/a (vymazanie jednej snímky)/nahor
Tla cidlo e (makrosnímky)/do lava
Tla cidlo 1 (prehrávanie)
Tla cidlo (Pomocník)
Tla cidlo FUNC./SET
Tla cidlo h (blesk)/doprava
Tla cidlo l (zobrazenie)/nadol
Tla cidlo n
A810 A1300
A1300Názvy castí a pravidlá používané v tejto príru cke
6
• Ikony používané v tejto príru cke predstavujú príslušné tla cidlá fotoaparátu, na ktorých sú zobrazené alebo na ktoré sa podobajú.
• Tieto tla cidlá na zadnej strane fotoaparátu sú znázornené ako ikony: tla cidlo o nahor,tla cidlo q dolava,tla cidlo r doprava,tla cidlo p nadol,tla cidlo m FUNC./SET.
• Text zobrazený na displeji ozna cujú hranaté zátvorky.
• : dôležité informácie, ktoré by ste mali vedie t.
• : poznámky a tipy na odborné používanie fotoaparátu.
• (str. xx): strany so súvisiacimi informáciami (v tomto príklade znaky „xx“ predstavujú císlo strany).
• Pokyny uvedené v tejto príru cke platia pre predvolené nastavenia fotoaparátu.
• Pre vä cšie pohodlie sa všetky podporované pamä tové karty jednoducho ozna cujú ako „pamä tová karta“.
• V polí ckach nad názvami je uvedené, ci sa pomocou príslušnej funkcie zhotovujú fotografie, videosekvencie alebo oboje.: ozna cuje, že sa príslušná funkcia používa pri snímaní alebo prezeraní fotografií.: ozna cuje, že sa príslušná funkcia používa pri snímaní alebo prezeraní videosekvencií.
• Nasledujúce ikony ozna cujú funkcie, ktoré sa líšia v závislosti od modelu fotoaparátu:funkcie a pokyny pre fotoaparáty PowerShot A4000 IS a PowerShot A4050 IS,
funkcie a pokyny len pre fotoaparát PowerShot A3400 IS,
funkcie a pokyny len pre fotoaparát PowerShot A2400 IS,
funkcie a pokyny len pre fotoaparát PowerShot A2300,
funkcie a pokyny len pre fotoaparát PowerShot A1300,
funkcie a pokyny len pre fotoaparát PowerShot A810.
• Vo všetkých vysvetleniach v tejto príru cke sa používajú snímky obrazoviek a ilustrácie modelu PowerShot A4000 IS.
Fotografie
Videosekvencie
A4000 IS
A3400 IS
A2400 IS
A2300
A1300
A8107
Obsah balenia................................... 2
Kompatibilné pamä tové karty ........... 3
Úvodné poznámky a právne informácie ....................................... 3
Názvy castí a pravidlá používané v tejto príru cke ................................ 4
Obsah ............................................... 7
Obsah: základné funkcie................... 9
Bezpe cnostné pokyny..................... 11
Ovládanie dotykového displeja ....... 15
Úvodné prípravy.............................. 16
Otestovanie fotoaparátu.................. 24
Dodaný softvér a príru cky............... 30
Príslušenstvo .................................. 36
Technické parametre ...................... 38
1 Základné funkcie fotoaparátu .......................45
Zapnutie a vypnutie......................... 46
Tla cidlo spúšte................................ 47
Optický h ladá cik ............................. 48
Možnosti obrazoviek snímania........ 49
Ponuka FUNC................................. 50n ............................................. 51
Stav indikátora ................................ 52
2 Automatický režim ...........53
Snímanie v režime Smart Auto ....... 54
Casto používané užito cné funkcie .......................................... 62
Funkcie prispôsobenia snímok ....... 68
Užito cné funkcie snímania.............. 71
Prispôsobenie ovládania fotoaparátu.................................... 72
3 Dalšie režimy snímania ...73
Špeciálne motívy.............................74
Používanie špeciálnych efektov ......78
Špeciálne režimy na iné ú cely.........85
Snímanie videosekvencií iFrame ....88
4 Režim G ............................89
Snímanie v režime naprogramovanej automatickej expozície
(režim G).......................................90
Jas snímky (korekcia expozície) .....90
Farba a sériové snímanie................95
Rozsah pri snímaní a zaostrovanie...............................98
Blesk..............................................106
Dalšie nastavenia..........................108
5 Režim prehrávania .........113
Prezeranie.....................................114
Preh ladávanie a filtrovanie snímok.........................................117
Možnosti prezerania snímok .........119
Ochrana snímok............................121
Vymazávanie snímok ....................122
Otá canie snímok ...........................123
Úprava fotografií............................124
6 Ponuka nastavení ..........129
Úprava základných funkcií fotoaparátu..................................130
ObsahObsah
8
7 Príslušenstvo..................139
Tipy na používanie dodaného príslušenstva ...............................140
Volitelné príslušenstvo...................140
Používanie volite lného príslušenstva ...............................143
Tla c snímok ...................................148
8 Príloha.............................161
Riešenie problémov.......................162
Hlásenia na displeji........................166
Informácie na displeji.....................168
Tabu lky funkcií a ponúk.................172
Pokyny súvisiace s manipuláciou.............................181
Register .........................................1829
4 Snímanie
Používanie nastavení ur cených fotoaparátom (automatický režim).....54
Na miestach, kde nie sú povolené zvuky a blesk (diskrétny režim)...75
S úpravou nastavení snímok (ovládanie v režime živého náh ladu) .....76
Zaostrovanie na tváre....................................................... 54, 74, 99
Bez používania blesku (vypnutý blesk) ........................................ 66
Snímanie vlastnej osoby (samospúšt) .................................. 63, 85
Pridanie dátumu a casu snímania (ozna cenie dátumom) ............ 67
Obsah: základné funkcie
Pt
I
Zhotovovanie dobrých záberov ludí
Snímanie špeciálnych motívov
Používanie špeciálnych efektov
Oproti snehu
(str. 75)
Pri slabom osvetlení
(str. 75)
Oh nostroj
(str. 75)
Monochromatický režim (str. 84)
Portréty
(str. 74)
Efekt hra ckárskeho fotoaparátu (str. 83)
Živé farby
(str. 78)
Efekt plagátu
(str. 78)Obsah: základné funkcie
10
1 Prezeranie
Prezeranie snímok (režim prehrávania)...................................... 114
Automatické prehrávanie (prezentácia)...................................... 120
Na televíznej obrazovke ............................................................. 143
V po cítaci...................................................................................... 30
Rýchle preh ladávanie snímok ............................................ 117, 118
Vymazávanie snímok.................................................................. 122
E Snímanie a prezeranie videosekvencií
Snímanie videosekvencií........................................................ 59, 88
Prezeranie videosekvencií.......................................................... 114c Tla c
Tla c snímok ................................................................................ 148
Ukladanie
Ukladanie snímok v po cítaci......................................................... 3311
• Pred používaním výrobku si pre cítajte bezpe cnostné pokyny uvedené nižšie.
Výrobok vždy používajte správnym spôsobom.
• Bezpecnostné pokyny uvedené na nasledujúcich stranách majú za cie l predíst vášmu poraneniu a poraneniu iných osôb alebo poškodeniu zariadenia.
• Precítajte si aj príru cky dodané so samostatne predávaným príslušenstvom, ktoré používate.
Bezpe cnostné pokyny
Varovanie
Oznacuje možnos t vážneho poranenia alebo smrti.
• Blesk nespúš tajte v blízkosti ocí.
Jeho intenzívne svetlo môže poškodi t zrak. Pri používaní blesku budte predovšetkým od detí vzdialení minimálne jeden meter.
• Zariadenie skladujte mimo dosahu detí a doj ciat.
Reme n: umiestnenie reme na okolo krku die tata môže spôsobi t zadusenie.
• Používajte iba odporú cané zdroje napájania.
• Nepokúšajte sa o rozobratie a úpravy výrobku ani ho nevystavujte pôsobeniu tepla.
• Dávajte pozor, aby nedošlo k pádu výrobku, a nevystavujte ho ani silným nárazom.
• Ak výrobok spadol alebo sa inak poškodil, nedotýkajte sa jeho vnútorných castí, aby nedošlo k poraneniu.
• Ak z výrobku za cne vychádza t dym alebo zvláštny zápach, prípadne za cne fungova t iným nezvycajným spôsobom, okamžite ho prestante používa t.
• Výrobok ne cistite pomocou organických rozpúš tadiel, ako je alkohol, benzín alebo riedidlo.
• Zabránte kontaktu výrobku s vodou (napríklad morskou vodou) alebo s inými kvapalinami.
• Dávajte pozor, aby sa do fotoaparátu nedostali kvapaliny ani cudzie predmety.
Mohlo by dôjs t k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
Ak kvapaliny alebo cudzie predmety prídu do styku s vnútornými cas tami fotoaparátu, fotoaparát okamžite vypnite a vyberte z neho batériu.
Ak navlhne nabíjacka, odpojte ju od elektrickej zásuvky a obrátte sa na predajcu fotoaparátu alebo na stredisko zákazníckej podpory spolo cnosti Canon.
Ak kvapaliny alebo cudzie predmety prídu do styku s vnútornými cas tami fotoaparátu, fotoaparát okamžite vypnite a vyberte z neho batérie.
• Cez hladácik nepozerajte na zdroje jasného svetla (napríklad na slnko po cas jasného dna).
Mohli by ste si poškodi t zrak.
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300
A1300 A810
A1300Bezpecnostné pokyny
12
• Používajte len odporú canú batériu.
• Batériu nenechávajte v blízkosti priameho oh na ani ju don nevhadzujte.
• Napájací kábel pravidelne vy tahujte a pomocou suchej handri cky utierajte prach a necistoty nachádzajúce sa na zástrcke, na vonkajšej casti elektrickej zásuvky a na okolitých castiach.
• Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami.
• Zariadenie nepoužívajte spôsobom, ktorý presahuje menovitý výkon elektrickej zásuvky alebo elektrického vedenia. Nepoužívajte ho ani vtedy, ak je napájací kábel alebo zástrcka poškodená alebo ak zástrcka nie je úplne zasunutá do elektrickej zásuvky.
• Dbajte na to, aby konektory ani zástr cka neprichádzali do styku s ne cistotami a kovovými predmetmi (napríklad špendlíkmi alebo k lú cmi).
Batéria by mohla vybuchnú t alebo vytiec t a spôsobi t tak úraz elektrickým prúdom alebo požiar. Mohlo by dôjs t k poraneniu osôb a poškodeniu okolitých predmetov. V prípade,
že batéria vyte cie a elektrolyt z nej príde do styku s ocami, ústami, pokožkou alebo oble cením, postihnuté miesto okamžite opláchnite vodou.
• Používajte len odporú cané batérie.
• Batérie nenechávajte v blízkosti priameho ohna ani ich do n nevhadzujte.
Batérie by mohli vybuchnú t alebo vytiec t a spôsobi t tak úraz elektrickým prúdom alebo požiar. Mohlo by dôjs t k poraneniu osôb a poškodeniu okolitých predmetov. V prípade,
že batérie vyte cú a elektrolyt z nich príde do styku s ocami, ústami, pokožkou alebo oble cením, postihnuté miesto okamžite opláchnite vodou.
• Vypnite fotoaparát na miestach, kde je jeho používanie zakázané.
Elektromagnetické vlny vyžarované fotoaparátom môžu ruši t prevádzku elektronických prístrojov a iných zariadení. Pri používaní fotoaparátu na miestach, kde je používanie elektronických zariadení obmedzené, napríklad na palube lietadla alebo v zdravotníckych zariadeniach, bu dte opatrní.
• Dodané disky CD-ROM neprehrávajte v prehráva coch diskov CD, ktoré nepodporujú údajové disky CD-ROM.
Ak pri prehrávaní disku CD-ROM v prehrávaci zvukových diskov CD (v hudobnom prehrávaci) budete hlasné zvuky po cúva t pomocou slúchadiel, môžete si vážne poškodi t sluch. Okrem toho by sa mohli poškodi t aj reproduktory.
Upozornenie
Oznacuje možnos t poranenia.
• Ked fotoaparát držíte za remen, dávajte pozor, aby ste ním neudierali, nevystavovali ho silným nárazom ani otrasom ani ho nezachytili o iné predmety.
• Dávajte pozor, aby ste neudierali ani silno netla cili na objektív.
Mohlo by dôjs t k poraneniu alebo poškodeniu fotoaparátu.
• Dávajte pozor, aby ste displej nevystavovali silným nárazom.
Ak displej praskne, môžete sa porani t na rozbitých kúskoch.
• Pri používaní blesku dávajte pozor, aby ste ho nezakrývali prstami ani oble cením.
Mohli by ste sa popáli t alebo poškodi t blesk.
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300
A1300 A810Bezpecnostné pokyny
13
• Výrobok nepoužívajte, neukladajte ani neskladujte na nasledujúcich miestach:- na miestach vystavených intenzívnemu slne cnému žiareniu,
- na miestach vystavených teplote nad 40 °C,
- vo vlhkých alebo prašných oblastiach.
Mohlo by dôjs t k vyte ceniu, prehriatiu alebo výbuchu batérie a následnému úrazu elektrickým prúdom, požiaru, popáleniu alebo inému poraneniu.
Vysoká teplota môže spôsobi t deformáciu fotoaparátu alebo nabíja cky.
Mohlo by dôjs t k vyte ceniu, prehriatiu alebo výbuchu batérií a následnému úrazu elektrickým prúdom, požiaru, popáleniu alebo inému poraneniu.
Upozornenie
Oznacuje možnos t poškodenia zariadenia.
• Fotoaparátom nemierte na zdroje jasného svetla (napríklad na slnko po cas jasného dna).
Mohlo by dôjs t k poškodeniu obrazového sníma ca.
• Pri používaní fotoaparátu na pláži alebo veternom mieste dávajte pozor, aby sa do fotoaparátu nedostal prach ani piesok.
Mohlo by dôjs t k poruche výrobku.
• Pri pravidelnom používaní môže z blesku vychádza t malé množstvo dymu.
Prícinou je spa lovanie prachu a cudzích materiálov prilepených k prednej casti jednotky v dôsledku vysokej intenzity blesku. Pomocou vatového tampónu odstrá nte z blesku necistoty, prach alebo iné cudzie objekty, aby sa neakumulovalo teplo a nepoškodila sa jednotka.
• Ak fotoaparát nepoužívate, vyberte z neho batériu a odložte ju.
Ak batéria ostane vo fotoaparáte, môže vytiec t a spôsobi t poškodenie.
• Ak fotoaparát nepoužívate, vyberte z neho batérie a odložte ich.
Ak batérie ostanú vo fotoaparáte, môžu vytiec t a spôsobi t poškodenie.
• Pred likvidáciou zakryte konektory batérie pomocou pásky alebo inej izolácie.
• Pred likvidáciou zakryte konektory batérií pomocou pásky alebo inej izolácie.
Dotyk s inými kovovými predmetmi by mohol vies t k požiaru alebo výbuchom.
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300
A1300 A810
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300
A1300 A810
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300
A1300 A810Bezpecnostné pokyny
14
• Po dokon cení nabíjania vytiahnite nabíja cku z elektrickej zásuvky. Nabíja cku vytiahnite aj vtedy, ak ju nepoužívate.
• Po cas nabíjania nekla dte na nabíja cku žiadne predmety, napríklad tkaninu.
Ak necháte jednotku dlhý cas pripojenú k elektrickej sieti, môže sa prehria t a deformovat a spôsobi t tak požiar.
• Batériu nenechávajte v blízkosti domácich zvierat.
Domáce zvieratá by mohli batériu prehrýz t a spôsobi t tak jej vyte cenie, prehriatie alebo výbuch a následný požiar alebo škodu.
• Nenabíjajte sú casne batérie rôznych typov a nepoužívajte staršie batérie spolu s novšími.
• Pri vkladaní batérií dávajte pozor, aby ste nezamenili póly + a –.
Mohlo by dôjs t k poruche výrobku.
• Nesadajte si, ked máte fotoaparát vo vrecku.
Mohlo by dôjs t k poruchám alebo poškodeniu displeja.
• Pri vkladaní fotoaparátu do tašky dávajte pozor, aby s displejom neprišli do styku tvrdé predmety.
• K fotoaparátu nepripev nujte žiadne tvrdé predmety.
Mohlo by dôjs t k poruchám alebo poškodeniu displeja.
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300
A1300 A81015
Panel fotoaparátu s dotykovým displejom umož nuje intuitívne ovládanie.
Sta cí sa dotknú t displeja alebo na n tuknút.
Prstom sa nakrátko dotknite displeja.
Toto gesto sa používa na snímanie, konfiguráciu funkcií fotoaparátu at d.
Prstom sa dotknite displeja a potom ho posu nte po displeji.
Toto gesto sa používa v režime prehrávania.
Okrem iných operácií slúži aj na prepnutie na nasledujúcu snímku alebo zmenu priblíženej oblasti snímky.
Ak máte problémy s dotykovým ovládaním fotoaparátu, použite dodané dotykové pero
(str. 2). Dotykový displej ovládajte iba pomocou dodaného dotykového pera. Nepoužívajte ceruzky, perá ani iné ostré predmety.
Ak chcete napravit odchýlky medzi miestom dotyku a rozpoznaným miestom, nakalibrujte displej (str. 136).
Dotykové pero k reme nu môžete pripevni t pod la obrázka.
Ovládanie dotykového displeja
Dotyk
A3400 IS
Posunutie
• Gestá sa nemusia lahko rozpoznat v prípade, že použijete chráni c displeja, pretože displej funguje na základe rozpoznávania tlaku prsta.
Používanie dotykového pera16
Na snímanie sa pripravte pod la nasledujúceho postupu.
Pripevnite remienok.
Jeden koniec remienka prevle cte cez otvor na remienok ( ) a druhý koniec pretiahnite cez slucku na prevle cenom konci ( ).
Omotajte si remienok okolo zápästia.
Pri snímaní majte ramená blízko tela a pevne držte fotoaparát, aby sa nehýbal.
Blesk nezakrývajte prstami.
Pred prvým použitím nabite batériu pomocou dodanej nabíja cky. Batériu nezabudnite nabi t, pretože fotoaparát sa nepredáva s nabitou batériou.
Zložte kryt.
Vložte batériu.
Po zarovnaní zna ciek o na batérii ana bí ja cke zatla cte batériu do polohy ( ) a nadol ( ).
Úvodné prípravy
Pripevnenie remienka
Držanie fotoaparátu
Nabíjanie batérie
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300Úvodné prípravy
17
Nabite batériu.
Nabíja cka CB-2LD: vyklopte zástr cku ( ) aza su nte nabíja cku do elektrickej zásuvky ( ).
Nabíja cka CB-2LDE: jeden koniec napájacieho kábla zasu nte do nabíja cky a druhý do elektrickej zásuvky.
Indikátor nabíjania sa rozsvieti na oranžovo aza cne nabíjanie.
Po dokoncení nabíjania sa indikátor rozsvieti na zeleno.
Vyberte batériu.
Po odpojení nabíja cky vyberte batériu zatla cením do polohy ( ) a nahor ( ).
Vložte dodanú batériu.
Otvorte kryt.
Posu nte ( ) a otvorte ( ) kryt.
CB-2LD
CB-2LDE
• Ak chcete chránit batériu a zachova t jej optimálny stav, nenabíjajte ju nepretržite dlhšie ako 24 hodín.
• Pri nabíja ckách, ktoré používajú napájací kábel, nepripev nujte nabíja cku ani kábel k iným predmetom. Mohlo by to vies t k poruche alebo poškodeniu výrobku.
• Podrobné informácie o case nabíjania, po cte záberov a case záznamu s plne nabitou batériou nájdete v casti „Technické parametre“ (str. 38).
Vkladanie batérie
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300Úvodné prípravy
18
Vložte batériu.
V smere šípky posunte zarážku batérie a vložte batériu pod la obrázka. Potom ju zatlá cajte, kým nezacvakne v uzamknutej polohe.
Ak batériu vložíte nesprávnym spôsobom, nemožno ju uzamknú t v správnej polohe.
Vždy skontrolujte, ci batériu vkladáte správnym spôsobom a ci sa uzamkla.
Zatvorte kryt.
Sklopte kryt ( ) a pri zasúvaní ho podržte stla cený, kým sa nezatvorí a nezacvakne ( ).
Otvorte kryt a v smere šípky stla cte zarážku batérie.
Batéria sa vysunie.
Konektory Zarážka batérie
Vybratie batérieÚvodné prípravy
19
Vložte dodané batérie.
Otvorte kryt.
Posu nte ( ) a otvorte ( ) kryt.
Vložte batérie.
Vložte batérie pod la obrázka.
Zatvorte kryt.
Sklopte kryt ( ) a pri zasúvaní ho podržte stla cený, kým sa nezatvorí a nezacvakne ( ).
Používajte alkalické batérie ve lkosti AA alebo NiMH batérie Canon ve lkosti AA (predávajú sa samostatne, str. 141).
Vkladanie batérií
A1300 A810
Kompatibilné batérie
• Odporúca sa používa t iba ur cené batérie, pretože iné batérie nemusia poskytovat rovnaký výkon.
• NiMH batérie vydržia vo fotoaparáte dlhšie ako alkalické batérie, predovšetkým v chladnom po casí.Úvodné prípravy
20
Vložte pamä tovú kartu (predáva sa samostatne).
Pred použitím novej pamä tovej karty (alebo pamä tovej karty naformátovanej v inom zariadení) by ste mali pamä tovú kartu naformátova t v tomto fotoaparáte (str. 132).
Skontrolujte polohu plôšky na ochranu proti zápisu na pamä tovej karte.
Na pamä tové karty vybavené plôškou na ochranu proti zápisu nemožno zaznamenáva t údaje, kým je plôška v uzamknutej polohe (posunutá nadol).
Posúvajte plôšku nahor, kým nezacvakne v odomknutej polohe.
Otvorte kryt.
Vložte pamätovú kartu.
Vkladajte pamä tovú kartu pod la obrázka, kým nezacvakne v uzamknutej polohe.
Skontrolujte, ci pamä tovú kartu vkladáte správnym spôsobom. Pamä tové karty vložené nesprávnym spôsobom môžu poškodi t fotoaparát.
Zatvorte kryt.
Otvorte kryt a zatlá cajte pamä tovú kartu, kým necvakne. Potom pamä tovú kartu pomaly uvo lnite.
Pamä tová karta sa vysunie.
Vloženie pamä t ovej karty
Štítok
Vybratie pamä tovej kartyÚvodné prípravy
21
Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka nastavenia dátumu a casu. Zadanie dátumu a casu je dôležité, pretože tvorí základ pre dátum a cas pridávaný do snímok.
Zapnite fotoaparát.
Stla cte tla cidlo ON/OFF.
Zobrazí sa obrazovka [Date/Time/Dátum a cas].
Nastavte dátum a cas.
Pomocou tlacidiel qr vyberte požadovanú možnos t.
Pomocou tlacidiel op zadajte dátum a cas.
Po dokon cení stla cte tla cidlo m.
Ak chcete fotoaparát vypnú t, stla cte tla cidlo
ON/OFF.
Nastavenie dátumu a casu
• Ak nenastavíte dátum a cas, obrazovka [Date/Time/Dátum a cas] sa bude zobrazova t po každom zapnutí fotoaparátu. Zadajte správne informácie.
• Ak chcete nastavit letný cas ( cas sa posunie o jednu hodinu dopredu), v kroku c. 2 vyberte ikonu a pomocou tla cidiel op vyberte možnos t .Úvodné prípravy
22
Dátum a cas upravte pod la nasledujúcich pokynov.
Prejdite do ponuky fotoaparátu.
Stla cte tla cidlo n.
Vyberte položku [Date/Time/Dátum a cas].
Posunutím ovláda ca transfokátora vyberte kartu 3.
Pomocou tlacidiel op vyberte položku [Date/
Time/Dátum a cas] a stlacte tlacidlo m.
Zme nte dátum a cas.
Pod la kroku c. 2 na str. 21 upravte nastavenia.
Stla cením tla cidla n zatvorte ponuku.
Zmena dátumu a casu
• Vdaka vstavanému akumulátoru dátumu a casu tohto fotoaparátu (záložnému akumulátoru) možno nastavenie dátumu a casu zachova t približne tri týždne po vybratí hlavnej batérie.
• Ak sa akumulátor dátumu a casu vybije, po zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka [Date/Time/Dátum a cas]. Dátum a cas nastavte pod la krokov na str. 21.
• Po vložení nabitej batérie alebo pripojení fotoaparátu k súprave sie tového adaptéra (predáva sa samostatne, str. 140) možno akumulátor dátumu a casu nabi t približne za štyri hodiny, aj ke d je fotoaparát vypnutý.
• Vložením nových batérií alebo pripojením súpravy sie tového adaptéra
(predáva sa samostatne, str. 140) možno akumulátor dátumu a casu nabi t približne za štyri hodiny, hoci fotoaparát nie je zapnutý.
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300
A1300 A810Úvodné prípravy
23
Jazyk zobrazenia môžete v prípade potreby zmeni t.
Prejdite do režimu prehrávania.
Stla cte tla cidlo 1.
Prejdite na obrazovku nastavenia.
Podržte stlacené tla cidlo m a stlacte tla cidlon.
Nastavte jazyk zobrazenia.
Pomocou tlacidiel opqr vyberte požadovaný jazyk a stla cte tla cidlo m.
Po nastavení jazyka zobrazenia sa už obrazovka nastavenia nebude zobrazova t.
Jazyk zobrazenia
• Jazyk zobrazenia môžete zmeni t aj tak, že stla cíte tlacidlo n a na karte 3 vyberiete položku [Language /Jazyk ].24
Pod la nasledujúcich pokynov zapnite fotoaparát, zhotovte fotografie alebo videosekvencie a potom si ich pozrite.
Ak chcete, aby sa pre konkrétne motívy automaticky vybrali optimálne nastavenia, ur cenie objektu a podmienok snímania nechajte na fotoaparát.
Zapnite fotoaparát.
Stla cte tla cidlo ON/OFF.
Zobrazí sa úvodná obrazovka.
Prejdite do režimu A.
Opakovane stlá cajte tla cidlo o, kým sa nezobrazí ikona .
Namierte fotoaparát na objekt.
Kým fotoaparát urcuje motív, vychádza z neho zvuk slabého cvakania.
Ikony predstavujúce príslušný motív a režim stabilizácie obrazu sa zobrazujú v pravej hornej casti displeja.
V pravej hornej casti displeja sa zobrazí ikona motívu.
Rámy zobrazené okolo rozpoznaných objektov signalizujú, že sa na tieto objekty zaostruje.
Skomponujte záber.
Ak chcete objekt priblíži t a zväcši t, posu nte ovláda c transfokátora k polohe i
(priblíženie teleobjektívom). Ak chcete objekt vzdiali t, posunte ovláda c transfokátora k polohe j (širokouhlá poloha transfokátora).
Otestovanie fotoaparátu
Snímanie (režim Smart Auto)
Fotografie
A4000 IS A3400 IS A2400 IS
A2300 A1300 A810Otestovanie fotoaparátu
25
Zaostrite.
Z lahka stla cte tla cidlo spúšte do polovice.
Po zaostrení fotoaparát dvakrát zapípa a zobrazia sa rámy AF ozna cujúce zaostrené oblasti snímky.
Za cnite sníma t.
Stla cte tla cidlo spúšte úplne nadol.
Po cas snímania znie zvuk uzávierky fotoaparátu a pri slabom osvetlení sa automaticky použije blesk.
Záber ostane zobrazený na displeji približne dve sekundy.
Aj po cas zobrazenia záberu môžete opätovným stla cením tlacidla spúšte zhotovitd alší záber.
Rámy AFOtestovanie fotoaparátu
26
Videosekvencie môžete sníma t pomocou nastavení ur cených fotoaparátom tak, že jednoducho stla cíte tla cidlo videosekvencií.
Pripravte fotoaparát na snímanie.
Pod la krokov c. 1 – 3 na str. 24 zapnite fotoaparát a nastavte ho na režim A.
Potom skomponujte záber.
Spustite snímanie.
Stla cte tla cidlo videosekvencií. Pri spustení zaznamenávania fotoaparát jedenkrát pípne a zobrazí sa ikona [ Rec/Nahrávanie] spolo cne s uplynulým casom.
Cierne pásy zobrazené na hornom a dolnom okraji displeja ozna cujú oblasti snímky, ktoré sa nezaznamenajú.
Po spustení zaznamenávania môžete uvo lni t prst z tla cidla videosekvencií.
Dokon cite snímanie.
Opätovným stla cením tla cidla videosekvencií zastavte snímanie. Po zastavení zaznamenávania fotoaparát dvakrát zapípa.
Po zaplnení pamä tovej karty sa zaznamenávanie zastaví automati

TXT / PDF

Available 14 files for PowerShot A810 View all >
HelpDrivers Since March 2000