Canon PowerShot A810 Download Manual

Användarhandbokför kameran
SVENSKA
• Läs igenom den här handboken, inklusive säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran.
• Den här handboken förklarar hur du gör för att använda kameran på bästa möjliga sätt.
• Spara handboken för framtida användning.2
Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen.
Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas.
• Inget minneskort medföljer (s. 3).
Mer information om den medföljande programvaran finns i ImageBrowser EX
Användarhandbok på CD:n DIGITAL CAMERA Manuals Disk (s. 30).
Förpackningens innehåll
Användarhandböcker
• Du behöver Adobe Reader för att kunna visa PDF-handböckerna.
För Word-handböckerna kan Microsoft Word/Word Viewer installeras (behövs endast för handböcker för Mellanöstern).
Kamera Batteri NB-11L
(med kontaktskydd)
Batteriladdare
CB-2LD/CB-2LDE
Alkaliska AA-batterier (2 st)
Gränssnittskabel
IFC-400PCU
Handlovsrem
WS-800
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300
A1300 A810
Pekpenna
A3400 IS
Häfte om Canons garantisystem
Starthandbok CD:n DIGITAL CAMERA
Solution Disk3
Följande typer av minneskort (säljs separat) kan användas, oavsett kapacitet.
• SD-minneskort*
• SDHC-minneskort*
• SDXC-minneskort*
* Följer specifikationerna för SD-standarden. Vi kan dock inte garantera att kameran kan användas med samtliga minneskort på marknaden.
• Börja med att ta några provbilder och granska dem för att kontrollera att bilderna sparas korrekt. Observera också att Canon Inc., dess underleverantörer och dotterbolag samt distributörer inte kan hållas ansvariga för följdskador som kan uppstå på grund av felaktigheter i en kamera eller ett tillbehör, till exempel minneskort, som resulterar i att en bild inte kan sparas eller inte kan sparas på ett sätt som är maskinläsbart.
• Bilder som tas med den här kameran är avsedda för privat bruk. Du bör inte ta bilder eller spela in videoscener som kan bryta mot lagar om upphovsrätt. Observera att i vissa fall kan fotografering av innehåll från föreställningar, utställningar eller kommersiell egendom bryta mot lagar om upphovsrätt och liknande, även om bilden har tagits för privat bruk.
• Information om garantin för din kamera finns i garantiinformationen som medföljer kameran.
Kontaktinformation till Canons kundtjänst finns i garantiinformation.
• Kamerans LCD-skärm tillverkas med mycket hög precision och minst
99,99 % av skärmens pixlar uppfyller tillverkningskraven. I sällsynta fall kan dock vissa pixlar vara defekta och synas som röda eller svarta punkter.
Detta innebär inte att kameran är skadad och påverkar inte de bilder som tas med kameran.
• LCD-skärmen kan vara täckt med en tunn plastfilm som skyddar mot repor vid transport. Ta i så fall bort plastfilmen innan du använder kameran.
• Kameran kan bli varm om du använder den under en längre tid. Detta innebär inte att kameran har skadats.
Kompatibla minneskort
• Kontrollera alltid i förväg att minneskorten även stöds på andra enheter som kortläsare och datorer (inklusive den aktuella operativsystemsversionen).
Allmän och juridisk information4
Delarnas namn och konventioner i den här handboken
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300
Högtalare
Zoomreglage
Fotografering: I (tele)/j (vidvinkel)
Visning: k (förstora)/g (index)
Objektiv
Avtryckare
Lampa
ON/OFF-knapp
Mikrofon
Blixt
Stativgänga
Lucka till minneskort/batteri
Kabelport för strömadapter
Fäste för rem
Bildskärm (LCD-skärm)
AV OUT- (audio/video-utgång)/
DIGITAL-kontakt
Filmknapp
-knapp (Hjälp)
A-knapp (Auto)/a-knapp (Radera bild)/uppknappe-knapp (närbild)/vänsterknapp
Indikeringslampan-knapp
1-knapp (visning)
FUNC./SET-knapph-knapp (blixt)/högerknappl-knapp (visning)/nedknapp
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300Delarnas namn och konventioner i den här handboken
5
A1300 A810
Zoomreglage
Fotografering: i (tele)/j (vidvinkel)
Visning: k (förstora)/g (index)
Lampa
Mikrofon
Objektiv
Avtryckare
ON/OFF-knapp
Blixt
Stativgänga
Lucka till minneskort/batteri
Kabelport för strömadapter
Fäste för rem
AV OUT- (audio/video-utgång)/
DIGITAL-kontakt
Bildskärm (LCD-skärm)
Högtalare
Sökare
Indikeringslampa
Filmknapp
A-knapp (Auto)/a-knapp (Radera en bild)/uppknappe-knapp (närbild)/vänsterknapp
1-knapp (visning)
-knapp (Hjälp)
FUNC./SET-knapph-knapp (blixt)/högerknappl-knapp (visning)/nedknappn-knapp
A810 A1300
A1300Delarnas namn och konventioner i den här handboken
6
• I den här handboken visas kamerans knappar med de ikoner som används på kameran eller ikoner som liknar dem.
• Följande knappar på kamerans baksida representeras av ikoner.o Uppknappq Vänsterknappr Högerknappp Nedknappm FUNC./SET-knapp
• Text som visas på kamerans skärm visas inom hakparenteser ([ ]) i den här handboken.
• : Viktig information som du bör läsa
• : Anmärkningar och tips om avancerad kameraanvändning
• (s. xx): Sidor med relaterad information (i det här exemplet representerar
”xx” ett sidnummer)
• Instruktionerna i den här handboken avser en kamera med standardinställningar.
• För enkelhets skull betecknas samtliga typer av minneskort som stöds av kameran som ”minneskort”.
• Flikarna som visas ovanför rubrikerna anger om den aktuella funktionen kan användas för stillbilder, videoscener eller både och.: Anger att funktionen kan användas vid fotografering eller visning av stillbilder.: Anger att funktionen kan användas vid inspelning eller visning av videoscener.
• Följande ikoner används för att ange funktioner som varierar beroende på kameramodellen:Funktioner och föreskrifter som enbart gäller PowerShot A4000 IS och PowerShot A4050 IS
Funktioner och föreskrifter som enbart gäller PowerShot A3400 IS
Funktioner och föreskrifter som enbart gäller PowerShot A2400 IS
Funktioner och föreskrifter som enbart gäller PowerShot A2300
Funktioner och föreskrifter som enbart gäller PowerShot A1300
Funktioner och föreskrifter som enbart gäller PowerShot A810
• Bilderna och skärmbilderna i den här handboken visar PowerShot A4000 IS.
Stillbilder
Videoscener
A4000 IS
A3400 IS
A2400 IS
A2300
A1300
A8107
Förpackningens innehåll................... 2
Kompatibla minneskort ..................... 3
Allmän och juridisk information ......... 3
Delarnas namn och konventioner i den här handboken....................... 4
Innehåll ............................................. 7
Innehåll: grundläggande funktioner... 9
Säkerhetsföreskrifter....................... 11
Användning av pekskärmen............ 15
Förberedande åtgärder................... 16
Testa kamerans funktioner ............. 24
Medföljande programvara, handböcker................................... 30
Tillbehör .......................................... 36
Tekniska data.................................. 38
1 Grundläggande kamerafunktioner.............45
På/Av .............................................. 46
Avtryckare....................................... 47
Optisk sökare.................................. 48
Visning av fotograferingsinformation.............. 49
FUNC.-meny................................... 50n ............................................. 51
Indikeringslampans funktioner ........ 52
2 Auto-läge ..........................53
Fotografera med
Smart Auto-läget........................... 54
Vanliga användbara funktioner ....... 62
Funktioner för anpassningav bilder ........................................ 68
Hjälpfunktioner för fotografering...... 71
Anpassa kamerans funktioner ........ 72
3 Övriga fotograferingsmetoder ....73
Särskilda motiv................................74
Använda specialeffekter..................78
Metoder för speciella motiv .............85
Spela in iFrame-filmer .....................88
4G-läge ...............................89
Fotografera med programautomatik (G)...................90
Bildens ljusstyrka
(Exponeringskompensation) .........90
Färger och bildseriefotografering ....95
Fotograferingsavstånd och fokusering......................................98
Blixt................................................106
Övriga inställningar........................108
5 Visningsläge...................113
Visa ...............................................114
Bläddra och filtrera bilder ..............117
Alternativ för visning av bilder .......119
Skydda bilder.................................121
Radera bilder.................................122
Rotera bilder..................................123
Redigera stillbilder.........................124
6 Inställningsmenyn .........129
Justera grundläggande kamerafunktioner ........................130
InnehållInnehåll
8
7 Tillbehör..........................139
Tips om användning av medföljande tillbehör ...................140
Extra tillbehör.................................140
Använda extra tillbehör..................143
Skriva ut bilder...............................148
8 Bilaga..............................161
Felsökning .....................................162
Meddelanden som visas på skärmen.......................................166
Information som visas på skärmen.......................................168
Funktioner och menytabeller .........172
Hanteringsföreskrifter ....................181
Index..............................................1829
4 Fotografera
Fotografera med automatiska inställningar (Auto-läge)................ 54
Situationer där blixt och ljud inte får användas (Diskret läge) ...... 75
Justera inställningar när du fotograferar (Livejustering) ............... 76
Fokus på ansikten ............................................................ 54, 74, 99
Fotografera utan att använda blixten (avstängd blixt) .................. 66
Ta bilder där jag själv är med (självutlösare).......................... 63, 85
Lägga till fotograferingsdatum och -tid (Datumstämpel)............... 67
Innehåll: grundläggande funktioner
Pt
I
Ta bra bilder av människor
Fotografera speciella motiv
Använda specialeffekter
Mot snö
(s. 75)
Svagt ljus
(s. 75)
Fyrverkerier
(s. 75)
Monokrom
(s. 84)
Porträtt
(s. 74)
Leksakskameraeffekt
(s. 83)
Kraftiga färger
(s. 78)
Affischeffekt
(s. 78)Innehåll: grundläggande funktioner
10
1 Visa
Visa bilder (visningsläge)............................................................ 114
Automatisk visning av bilder (bildspel)........................................ 120
Visa bilder på en tv ..................................................................... 143
Visa bilder på en dator.................................................................. 30
Bläddra igenom bilder snabbt............................................. 117, 118
Radera bilder .............................................................................. 122
E Spela in/visa videoscener
Spela in videoscener .............................................................. 59, 88
Visa videoscener ........................................................................ 114c Skriva ut
Skriva ut bilder............................................................................ 148
Spara
Spara bilder på en dator ............................................................... 3311
• Innan du använder produkten bör du ha läst igenom de säkerhetsföreskrifter som beskrivs nedan. Använd alltid produkten på rätt sätt.
• Säkerhetsföreskrifterna på följande sidor är avsedda att förhindra att du skadar dig själv, andra personer eller utrustningen.
• Läs även handböckerna som följer med eventuella separat inköpta tillbehör som du använder.
Säkerhetsföreskrifter
Varning!
Visas vid risk för allvarlig skada eller död.
• Utlös inte blixten nära ögon.
Det intensiva blixtljuset kan skada synen. Tänk särskilt på att inte stå närmare än en meter från barn när du använder blixt.
• Placera utrustningen utom räckhåll för barn.
Rem: Om kameraremmen läggs runt halsen på ett barn kan det orsaka kvävning.
• Använd endast rekommenderade strömkällor.
• Försök inte öppna, ändra eller hetta upp produkten.
• Undvik att tappa produkten och utsätt den inte för hårda stötar.
• För att undvika risk för personskador ska du inte vidröra produktens inre delar om du har tappat den eller om den har skadats på annat sätt.
• Sluta omedelbart använda produkten om det kommer rök eller konstig lukt från den, eller om den på annat sätt fungerar onormalt.
• Använd aldrig organiska lösningsmedel som alkohol, bensin eller thinner när du rengör produkten.
• Låt inte produkten komma i kontakt med vatten (t.ex. havsvatten) eller andra vätskor.
• Låt inte vätskor eller främmande objekt komma in i kameran.
Det kan orsaka elektrisk stöt eller eldsvåda.
Om vätskor eller främmande objekt kommer i kontakt med kamerans inre delar ska du omedelbart stänga av kameran och ta ur batteriet.
Om batteriladdaren blir våt drar du ut stickkontakten ur vägguttaget och rådfrågar din kameraleverantör eller kontaktar Canons kundtjänst.
Om vätskor eller främmande objekt kommer i kontakt med kamerans inre delar ska du omedelbart stänga av kameran och ta ur batterierna.
• Titta inte i sökaren när kameran är riktad mot starka ljuskällor (t.ex. mot solen en molnfri dag).
Det kan skada synen.
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300
A1300 A810
A1300Säkerhetsföreskrifter
12
• Använd endast de batterier som rekommenderas.
• Placera inte batterier nära eller i öppen eld.
• Dra då och då ur nätkabeln och använd en torr trasa för att torka bort eventuellt damm och smuts som har samlats på kontakten, utsidan av eluttaget och det omgivande området.
• Hantera inte nätkabeln med blöta händer.
• Använd inte utrustningen på ett sätt som överskrider den nominella kapaciteten på eluttaget eller elkomponenterna. Använd inte kameran om nätkabeln eller kontakten är skadad, eller inte helt isatt i uttaget.
• Låt inte smuts eller metallföremål (t.ex. nålar och nycklar) komma i kontakt med kontakterna eller stickkontakten.
Batterier kan explodera eller börja läcka, vilket kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.
Det kan leda till personskador eller skador på omgivningen. Om ett batteri läcker och batteriets innehåll kommer i kontakt med ögon, mun, hud eller kläder ska kontaktområdet omedelbart sköljas med vatten.
• Använd endast de batterier som rekommenderas.
• Placera inte batterier nära eller i en öppen låga.
Batterierna kan explodera eller börja läcka, vilket kan orsaka elektrisk stöt eller eldsvåda.
Det kan leda till personskador eller skador på omgivningen. Om batterierna läcker och batteriernas innehåll kommer i kontakt med ögon, mun, hud eller kläder ska kontaktområdet omedelbart sköljas med vatten.
• Stäng av kameran när du befinner dig på platser där du inte får fotografera.
Kameran avger elektromagnetisk strålning som kan störa elektroniska instrument och annan apparatur. Använd kameran med försiktighet på platser där elektronik endast får användas i begränsad omfattning, t.ex. i flygplan och inom sjukvården.
• Spela inte den medföljande cd-skivan (eller -skivorna) i en cd-spelare som inte stöder cd-romskivor av datatyp.
Att lyssna i hörlurar på det höga ljudet från en cd-skiva som spelas upp i en cd-musikspelare kan leda till hörselskador. Vid lyssning på hög volym kan eventuellt
även anslutna högtalare skadas.
Akta!
Visas vid risk för personskada.
• Var försiktig så att kameran inte slår i, utsätts för slag och stötar eller fastnar i andra föremål när du håller den i remmen.
• Var försiktig så att du inte stöter till eller trycker hårt på objektivet.
Det kan leda till personskador eller skador på kameran.
• Utsätt inte skärmen för stötar.
Om skärmen går sönder kan skärvorna orsaka personskador.
• När du använder blixten ska du se till att den inte skyms av dina fingrar eller kläder.
Det kan leda till brännskador eller skador på blixten.
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300
A1300 A810Säkerhetsföreskrifter
13
• Undvik att använda, placera eller förvara produkten på följande platser:- Platser med starkt solljus
- Platser med temperaturer över 40 °C
- Utrymmen som är fuktiga eller dammiga
Det kan göra att batteriet börjar läcka, överhettas eller exploderar, vilket kan ge upphov till elektriska stötar, brand, brännskador eller andra personskador.
Höga temperaturer kan medföra att kamerans eller batteriladdarens ytterhölje deformeras.
Det kan göra att batterierna börjar läcka, överhettas eller exploderar, vilket kan ge upphov till elektriska stötar, brand, brännskador eller andra personskador.
Akta!
Visas vid risk för skador på utrustningen.
• Rikta inte kameran mot starka ljuskällor (t.ex. mot solen en molnfri dag).
Det kan skada bildsensorn.
• Var försiktig så att du inte får in damm eller sand i kameran om du använder den på stranden eller på en blåsig plats.
Det kan orsaka funktionsfel.
• Vid normal användning kan blixten avge små mängder rök.
Det beror på att blixtens höga intensitet bränner bort damm och annat som kan ha fastnat på enhetens framsida. Ta bort smuts, damm och annat från blixten med en bomullstopp för att förhindra värmeutveckling och skador på enheten.
• Ta ut och förvara batteriet på annan plats när du inte använder kameran.
Om batteriet lämnas kvar inuti kameran kan skada orsakad av läckage uppstå.
• Ta ut och förvara batterierna på annan plats när du inte använder kameran.
Om batterierna lämnas kvar inuti kameran kan skada orsakad av läckage uppstå.
• Täck över kontakterna med tejp eller annan isolering innan du slänger batteriet.
• Täck över kontakterna med tejp eller annan isolering innan du slänger batterierna.
Kontakt med andra metallföremål kan leda till brand eller explosioner.
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300
A1300 A810
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300
A1300 A810
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300
A1300 A810Säkerhetsföreskrifter
14
• Koppla ur batteriladdaren från eluttaget när batteriet är fulladdat eller när du inte använder den.
• Placera inte något föremål, t.ex. en trasa, ovanpå batteriladdaren medan batteriet laddas.
Om du lämnar enheten i eluttaget en längre tid kan den överhettas och ta skada, vilket kan leda till eldsvåda.
• Placera inte batteriet inom räckhåll för djur.
Om ett djur biter i batteriet kan detta kan ge upphov till läckage, överhettning eller explosion, vilket kan orsaka brand eller skador.
• Ladda inte olika sorters batterier samtidigt. Använd inte heller delvis urladdade batterier tillsammans med nya.
• Sätt inte i batterierna med polerna för + och – vända åt fel håll.
Det kan orsaka funktionsfel.
• Sätt dig inte ned om kameran ligger i bakfickan.
Du kan skada skärmen eller orsaka funktionsfel.
• Om du lägger kameran i en väska ska du kontrollera att hårda föremål inte kan komma i kontakt med skärmen.
• Fäst inte några hårda föremål i kameran.
Du kan skada skärmen eller orsaka funktionsfel.
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300
A1300 A81015
Pekskärmen gör det möjligt att styra kameran på ett intuitivt sätt genom att peka och knacka på skärmen.
Peka snabbt på skärmen med fingret.
På det här sättet tar du till exempel bilder och konfigurerar kamerans funktioner.
Peka och dra fingret över skärmen.
I visningsläget kan du göra på det här sättet för att till exempel växla till nästa bild och ändra zoomområde.
Om du har svårt att hantera kameran med pekgester kan du i stället använda den medföljande pekpennan (s. 2). Använd endast den medföljande pekpennan på kamerans skärm. Använd inte någon annan sorts penna eller vassa föremål.
Du kan kalibrera pekskärmen för att få en mer exakt funktion om kameran inte lyckas identifiera rätt position när du pekar på skärmen (s. 136).
Pekpennan kan fästas vid remmen så som visas.
Användning av pekskärmen
Peka
A3400 IS
Dra
• Eftersom kameran har en tryckkänslig pekpanel kan den kanske inte identifiera pekgesterna om du använder ett skärmskydd.
Använda pekpennan16
Förbered kameran för användning.
Sätt fast kameraremmen.
För remmens ände genom hålet på kameran ( ) och dra sedan den andra
änden genom öglan ( ).
Placera remmen runt handleden.
Håll armarna mot kroppen och håll kameran i ett fast grepp när du fotograferar.
Kontrollera att inga fingrar blockerar blixten.
Använd den medföljande batteriladdaren för att ladda batteriet innan du använder kameran. Glöm inte att ladda batteriet först eftersom det inte är laddat vid inköpstillfället.
Ta bort kontaktskyddet.
Sätt i batteriet.
Rikta in o-märkena på batteriet och laddaren. Sätt sedan i batteriet genom att trycka det inåt ( ) och nedåt ( ).
Förberedande åtgärder
Fastsättning av kameraremmen
Hålla kameran
Ladda batteriet
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300Förberedande åtgärder
17
Ladda batteriet.
För CB-2LD: Vrid ut stickproppen ( ) och anslut laddaren till ett eluttag ( ).
För CB-2LDE: Anslut nätkabeln till laddaren och anslut sedan nätkabelns stickpropp till ett eluttag.
Laddningslampan lyser orange och laddningen startar.
Lampan växlar färg till grönt när batteriet
är fulladdat.
Ta ur batteriet.
Koppla ur batteriladdaren ur eluttaget och ta sedan ur batteriet genom att trycka det inåt ( ) och uppåt ( ).
Sätt i det medföljande batteriet.
Öppna luckan.
Skjut luckan utåt ( ) och öppna den ( ).
CB-2LD
CB-2LDE
• Du kan skydda batteriet och hålla det i bästa möjliga kondition genom att inte ladda det längre än 24 timmar åt gången.
• Om du har en batteriladdare med sladd ska du inte ansluta batteriladdaren eller sladden till andra föremål. Det kan leda till fel eller skador på produkten.
• Mer information om laddningstid samt antal bilder och inspelningstid med ett fulladdat batteri finns i ”Tekniska data” (s. 38).
Sätta i batteriet
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300Förberedande åtgärder
18
Sätt i batteriet.
Skjut batterilåset i pilens riktning och sätt i batteriet enligt bilden. Tryck sedan batteriet inåt tills det låses fast med ett klick.
Om du sätter i ett batteri åt fel håll kan det inte låsas fast i kameran. Kontrollera alltid att batteriet är vänt åt rätt håll när du sätter i det och att det låses fast.
Stäng luckan.
Stäng luckan ( ) och tryck den nedåt samtidigt som du skjuter den inåt tills den låses fast med ett klick ( ).
Öppna luckan och skjut batterilåset i pilens riktning.
Batteriet kommer att fjädra upp.
Kontakter Batterilås
Ta ur batterietFörberedande åtgärder
19
Sätt i de medföljande batterierna.
Öppna luckan.
Skjut luckan utåt ( ) och öppna den ( ).
Sätt i batterierna.
Sätt i batterierna enligt bilden.
Stäng luckan.
Stäng luckan ( ) och tryck den nedåt samtidigt som du skjuter den inåt tills den låses fast med ett klick ( ).
Använd alkaliska AA-batterier eller Canons NiMH-batterier av AA-typ (säljs separat, s. 141).
Sätta i batterierna
A1300 A810
Kompatibla batterier
• Eftersom prestandan hos andra batterityper inte alltid är tillräcklig bör du endast använda de rekommenderade batterityperna.
• NiMH-batterier har högre kapacitet än alkaliska batterier, särskilt i kallt väder.Förberedande åtgärder
20
Sätt i ett kompatibelt minneskort (säljs separat).
Innan du använder ett nytt minneskort (eller ett minneskort som har formaterats i en annan enhet) måste du formatera kortet i den här kameran (s. 132).
Kontrollera minneskortets skrivskyddsflik.
Om minneskortet är utrustat med en skrivskyddsflik och fliken är i positionen för låsning av kortet (den nedre positionen) kan du inte ta några bilder. Skjut skrivskyddsfliken uppåt tills den låses fast i positionen för upplåsning.
Öppna luckan.
Sätt i minneskortet.
Sätt i minneskortet enligt bilden och tryck det inåt tills det låses fast med ett klick.
Kontrollera alltid att minneskortet är åt rätt håll när du sätter i det i kameran. Om du sätter i ett minneskort åt fel håll kan du skada kameran.
Stäng luckan.
Öppna luckan och tryck in minneskortet tills du hör ett klickljud. Släpp sedan minneskortet försiktigt.
Minneskortet kommer att fjädra upp.
Sätta i minneskortet
Etikett
Ta ur minneskortetFörberedande åtgärder
21
En skärm för inställning av datum och tid visas första gången du startar kameran. Det är viktigt att du ställer in rätt datum och tid om de datum- och tidsuppgifter som läggs till för dina bilder ska bli korrekta.
Slå på kameran.
Tryck på ON/OFF-knappen.
Skärmen [Datum/tid] visas.
Ställ in datum och tid.
Välj ett alternativ med qr-knapparna.
Ställ in datum och tid med hjälp av op-knapparna.
Tryck på m-knappen när du är klar.
Om du trycker på ON/OFF-knappen stängs kameran av.
Ställa in datum och tid
• Om du inte har ställt in datum och tid kommer skärmen [Datum/tid] att visas varje gång du slår på kameran. Ange den begärda informationen.
• Du kan ställa in klockan till sommartid (1 timme framåt) genom att välja i steg 2 och sedan välja med hjälp av op-knapparna.Förberedande åtgärder
22
Ställ in datum och tid enligt följande beskrivning.
Öppna kamerans meny.
Tryck på n-knappen.
Välj [Datum/tid].
Välj fliken 3 med hjälp av zoomreglaget.
Välj [Datum/tid] med hjälp av op-knapparna och tryck sedan påm-knappen.
Ändra datum och tid.
Följ steg 2 på s. 21 för att justera inställningarna.
Tryck på n-knappen för att stänga menyn.
Ändra datum och tid
• Kameran har ett inbyggt klockbatteri (reservbatteri) som behåller inställningarna för datum/tid i cirka tre veckor efter att kamerans batteri har tagits ur.
• Om klockbatteriet är urladdat visas skärmen [Datum/tid] när du slår på kameran.
Följ stegen på s. 21 för att ställa in datum och tid.
• När du sätter i ett laddat batteri eller ansluter en nätadaptersats (säljs separat, s. 140) tar det omkring fyra timmar att ladda klockbatteriet, även om kameran
är avstängd.
• Du kan ladda klockbatteriet på cirka fyra timmar, även om kameran inte är påslagen, genom att sätta in nya batterier eller ansluta en nätadaptersats
(säljs separat) (s. 140).
A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300
A1300 A810Förberedande åtgärder
23
Du kan välja vilket språk som ska visas på kameran.
Gå till visningsläget.
Tryck på 1-knappen.
Gå till inställningsskärmen.
Håll ned m-knappen och tryck sedan på n-knappen.
Ställ in visningsspråket.
Välj ett språk med hjälp av opqr-knapparna och tryck sedan påm-knappen.
När visningsspråket har ställts in stängs inställningsskärmen.
Visningsspråk
• Du kan även ändra visningsspråket genom att trycka på n-knappen och välja menyalternativet [Språk ] på fliken 3.24
De här instruktionerna talar om hur du slår på kameran, tar stillbilder, spelar in och sedan visar det på kameraskärmen.
I det här läget identifierar kameran motivet och fotograferingsförhållandena och väljer automatiskt de bästa inställningarna.
Slå på kameran.
Tryck på ON/OFF-knappen.
Startbilden visas.
Gå till A.
Tryck på o-knappen upprepade gånger tills visas.
Rikta kameran mot motivet. Kameran avger ett svagt klickande ljud när den identifierar motivet.
En motivikon och en ikon för det bildstabiliseringsläge som används visas i skärmens övre högra hörn.
En motivikon visas längst upp till höger på skärmen.
Ramar visas runt de motiv som har identifierats av kameran och är i fokus.
Komponera bilden.
Du zoomar in och förstorar motivet genom att trycka zoomreglaget mot i (teleläge) och zoomar ut och förminskar motivet genom att trycka zoomreglaget mot j (vidvinkelläge).
Testa kamerans funktioner
Fotografera (Smart Auto)
Stillbilder
A4000 IS A3400 IS A2400 IS
A2300 A1300 A810Testa kamerans funktioner
25
Fokusera.
Fokusera genom att försiktigt trycka ned avtryckaren halvvägs. Kameran piper två gånger när den har fokuserat och autofokusramar visas för att ange vilka delar av bilden som är i fokus.
Fotografera.
Tryck ned avtryckaren helt.
Ett slutarljud spelas upp när kameran tar bilden. Blixten utlöses automatiskt vid svagt ljus.
Den tagna bilden visas på skärmen i cirka två sekunder.
Du kan ta en till bild genom att trycka på avtryckaren igen, även om en bild visas på skärmen.
AutofokusramarTesta kamerans funktioner
26
Du kan spela in videoscener med inställningar som väljs av kameran genom att bara trycka ned filmknappen.
Förbered kameran för fotografering.
Slå på kameran och ställ in den på A genom att följa stegen 1 – 3 på s. 24 och komponera sedan bilden.
Starta inspelningen.
Tryck på filmknappen. Kameran piper en gång när inspelningen börjar och [ INSP] samt inspelningstiden visas.
Svarta staplar visas längst upp och längst ned på skärmen för att ange vilka delar av motivet som inte kommer med i videoscenen.
Ta bort fingret från filmknappen när inspelningen börjar.
Avsluta fotograferingen.
Tryck på filmknappen igen för att avsluta inspelningen. Kameran piper två gånger när inspelningen avslutas.
Om minneskortet blir fullt avbryts inspelningen automatiskt.
Spela in videoscener
Videoscener
Inspelad tidTesta kamerans funktioner
27
När du har tagit bilder eller videoscener kan du visa dem på skärmen.
Gå till visningsläget.
Tryck på 1-knappen.
Den senaste bilden visas.
Bläddra igenom dina bilder.
Tryck på q-knappen om du vill visa föregående bild. Tryck på r-knappen om du vill visa nästa bild.
Tryck på qr-knapparna och håll dem nere om du vill bläddra igenom bilderna snabbt.
Medan du gör det ser bilderna gryniga ut.
Videoscener är utmärkta med ikonen .
Gå till steg 3 om du vill spela upp videoscener.
Spela upp videoscener.
Tryck på m-knappen för att öppna kontrollpanelen för videoscener, välj med hjälp av qr-knapparna och tryck sedan påm-knappen igen.
Uppspelningen startar. När uppspelningen av videoscenen är klar visas .
Du kan justera ljudvolymen med hjälp av op-knapparna.
Visa
Stillbilder VideoscenerTesta kamerans funktioner
28
Dra från höger till vänster över skärmen om du vill visa nästa bild, och från vänster till höger om du vill visa föregående bild.
Du kan välja bilder du inte behöver och radera dessa en i taget. Var försiktig när du raderar bilder, eftersom de inte går att få tillbaka.
Välj en bild som ska raderas.
Välj en bild med hjälp av qr-knapparna.
Radera bilden.
Tryck på o-knappen.

TXT / PDF

Available 14 files for PowerShot A810 View all >
HelpDrivers Since March 2000