Canon PowerShot A550 Download Drivers

Inden kameraet tages i brug
Optagelse
Afspilning/sletning
Udskrifts-/overførselsindstillinger
Fejlfinding
Liste over meddelelser
Appendiks
DANSK
Avanceret
Brugervejledning til kamera
Denne vejledning indeholder detaljerede beskrivelser af kameraets funktioner og brugen af dem.Vigtigste funktioner
Optagelse
Undgå de effekter, som opstår, når kameraet rystes, eller slørede motiver, når der optages med stor ISO-følsomhed
Automatisk justering af indstillingerne, så de passer til bestemte forhold
Automatisk registrering af kameraets retning vha. en intelligent retningssensor
Afspilning
Afspilning af film med lyd
Automatisk afspilning vha. Auto visning
Redigering
Optagelse af lydmemoer til stillbilleder
Udskrivning
Knappen Udskriv/Del gør udskrivningen nem
PictBridge-kompatible printere af andre mærker end Canon understøttes
Anvendelse af optagede billeder
Nem overførsel til en computer med knappen Udskriv/Del1
Symboler og tegn i vejledningen
Ikoner, der vises ved siden af eller under titler, angiver de optagetilstande, hvor fremgangsmåden kan anvendes.: Dette tegn angiver, at teksten handler om forhold, som kan påvirke kameraets funktioner.: Dette symbol angiver yderligere emner, der supplerer de grundlæggende betjeningsprocedurer.
Du kan anvende SD-hukommelseskort
SDHC-hukommelseskort og MultiMediaCards til dette kamera. Disse kort kaldes under ét for hukommelseskort i denne vejledning.
Brug af originalt Canon-tilbehør anbefales.
Dette produkt er udviklet til optimal ydelse, når det bruges sammen med originalt Canon-tilbehør. Canon er ikke ansvarlig for beskadigelse af dette produkt og/eller ulykker, f.eks. brand m.v., der er forårsaget af fejl på ikke-originalt Canon-tilbehør
(f.eks. lækage og/eller eksplosion af batterier). Bemærk, at garantien ikke dækker reparationer af produktet som følge af beskadigelse, der er opstået, fordi tilbehør fra andre producenter end Canon ikke fungerer korrekt. Sådanne reparationer kan dog udføres mod betaling.
• Optagetilstande, der ikke er tilgængelige, vises nedtonet.
Postkorttilstand
Optagetilstand
Se Funktioner i de enkelte optagetilstande (s. 117).
I denne vejledning kaldes Grundlæggende brugervejledning til kamera for Grundlæggende vejledning, og Avanceret brugervejledning til kamera kaldes Avanceret vejledning.
Optage/ afspilningstilstand2
Indholdsfortegnelse
Elementer, der er markeret med , er lister eller diagrammer, som opsummerer kamerafunktioner eller fremgangsmåder.
Læs her . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Sikkerhedsforanstaltninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Forhindring af funktionsfejl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Brug af LCD-skærmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Oplysninger, der vises på LCD-skærmen . . . . . . . . . . . . . . .13
Brug af søgeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Energisparefunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Menuer og indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Menuoversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Gendannelse af indstillingernes standardværdier . . . . . . . . .24
Formatering af hukommelseskort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Ændring af antal pixel, der kan optages, og kompression
(stillbilleder) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Brug af digital zoom/ Digital tele-konverter. . . . . . . . . . . . . . .28
Kontinuerlig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Postkorttilstand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Integrering af datoen i billeddataene . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Indstilling af display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Optagelse af film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Valg af AF-område . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Optagelse af motiver, der er vanskelige at fokusere på
(Fokuslås, AF-lås) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Fastlåsning af eksponeringsindstillingen (AE-lås) . . . . . . . . .42
Fastlåsning af blitzeksponerings-indstillingen (FE-lås) . . . . .43
Skift mellem målemetoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Justering af eksponeringskompensation . . . . . . . . . . . . . . . .44
Symboler og tegn i vejledningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Forholdsregler ved håndtering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Inden kameraet tages i brug – Grundlæggende funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Optagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3
Optagelse i tilstanden Langsom lukkertilstand . . . . . . . . . . . 45
Justering af tonen (hvidbalance). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Optagelse i en My Colors-tilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Justering af ISO-følsomheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Indstilling af den automatiske roteringsfunktion . . . . . . . . . . 53
Oprettelse af en billeddestination (folder) . . . . . . . . . . . . . . . 54
Nulstilling af billednumre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Forstørrelse af billeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Visning af billeder i sæt på ni (indeksvisning) . . . . . . . . . 59
Spring til billeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Visning af film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Rotation af billeder på displayet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Tilknytning af lydmemoer til billeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Automatisk afspilning (Auto visning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Beskyttelse af billeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Visning af billeder på et tv-apparat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Sletning af alle billeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Angivelse af DPOF-udskriftsindstillinger. . . . . . . . . . . . . . . . 69
Angivelse af DPOF- overførselsindstillinger . . . . . . . . . . . . . 74
Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Når der tændes for strømmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
LCD-skærm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Optagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Optagelse af film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Afspilning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Batteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Visning på tv-skærm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Udskrivning med en printer med direkte udskrivningsfunktion. . .86
Afspilning/sletning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Udskrifts-/overførselsindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Liste over meddelelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .874
Håndtering af batteri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Håndtering af hukommelseskortet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Brug af strømsættene (sælges separat). . . . . . . . . . . . . . . . .95
Brug af ekstern blitz (sælges separat) . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Udskiftning af datobatteriet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Vedligeholdelse af kameraet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Appendiks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
INDEKS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Funktioner i de enkelte optagetilstande . . . . . . . . . 1175
Forholdsregler ved håndtering
Testoptagelse
Før du forsøger at fotografere vigtige motiver, anbefaler vi, at du tager flere prøvebilleder for at kontrollere, at kameraet fungerer og betjenes korrekt.
Bemærk, at Canon Inc., alle datterselskaber og associerede selskaber samt deres forhandlere ikke kan holdes ansvarlige for skader som følge af forkert betjening af et kamera eller tilbehør, herunder hukommelseskort, der resulterer i, at et billede ikke optages eller ikke optages i et maskinlæsbart format.
Advarsel mod krænkelse af regler om ophavsret
Digitalkameraer fra Canon er beregnet til personlig brug og bør aldrig bruges på en måde, der krænker eller er i modstrid med internationale eller nationale ophavsretlige regler og love. Det er vigtigt at bemærke, at i visse situationer kan kopiering af billeder fra forestillinger, udstillinger eller kommercielle handlinger med et kamera eller andet udstyr opfattes som brud på copyright-lovgivningen eller andre juridiske rettigheder, selvom billedet blev taget i personligt øjemed.
Begrænsning af garanti
Se hæftet Canon European Warranty System (EWS), der blev leveret sammen med kameraet, for at få oplysninger om garantien på dit kamera.
Se bagsiden af hæftet European Warranty System (EWS) for at få oplysninger om, hvordan du kommer i kontakt med
Canon Kundesupport.
Læs her6
Videoformat
Indstil kameraets videosignalformat til det, der anvendes i dit land, før du bruger det sammen med en tv-skærm (s. 67).
Indstilling af sprog
Se Grundlæggende vejledning (s. 8), hvis du vil ændre sprogindstillingen.
Læs sikkerhedsforholdsreglerne nedenfor og i afsnittet
"Sikkerhedsforanstaltninger" i Grundlæggende brugervejledning til kamera. Sørg altid for at betjene kameraet korrekt.
De sikkerhedsregler, der er angivet på de følgende sider, bør læses med henblik på at kunne betjene kameraet og dets tilbehør sikkert og korrekt for at forhindre skader på dig selv, andre personer eller udstyret.
Ordet udstyr henviser til kameraet, batteriet, batteriopladeren
(sælges særskilt) og den kompakte strømadapter (sælges særskilt).
Kameraets temperatur
Hvis kameraet bruges i længere tid ad gangen, kan det blive varmt. Vær opmærksom på dette, og tag højde for det, hvis du bruger kameraet i længere tid.
Om LCD-skærmen
LCD-skærmen er produceret med finpræcisionsteknik. Mere end 99,99 % af pixelene vises i overensstemmelse med specifikationerne. Mindre end 0,01 % af pixelene vises af og til forkert eller som sorte eller røde prikker. Det har ingen betydning for det optagede billede og betyder ikke, at der er opstået en fejl.
Sikkerhedsforanstaltninger7
Advarsler
Udstyr
Ret ikke kameraet direkte mod solen eller kraftige lyskilder.
Det kan skade kameraets CCD eller dit syn.
Opbevar dette udstyr uden for børns rækkevidde.
• Håndledsrem: Remmen kan kvæle et barn, hvis den placeres rundt om barnets hals.
• Hukommelseskort: De kan komme til at sluge kortet. Opsøg
øjeblikkeligt en læge, hvis det sker.
Forsøg ikke at skille kameraet ad eller at ændre nogen dele i udstyret, hvis det ikke er nøje beskrevet i denne vejledning.
For at mindske risikoen for elektrisk stød med højspænding skal du undgå at berøre området omkring blitzen, hvis denne er beskadiget.
Hold øjeblikkeligt op med at bruge udstyret, hvis det begynder at ryge eller lugte underligt.
Undgå, at udstyret kommer i kontakt med eller dyppes i vand eller andre væsker. Hvis ydersiden af kameraet kommer i kontakt med væske eller saltholdig luft, skal du tørre det med en blød, absorberende klud.
Fortsat brug af udstyret kan resultere i brand eller elektrisk stød.
Sluk øjeblikkeligt for kameraet, og fjern batterierne, eller tag vekselstrømskablet eller den kompakte strømadapter ud af stikkontakten.
Henvend dig hos kameraforhandleren eller den nærmeste
Canon-kundesupport.8
Anvend ikke midler, der indeholder alkohol, benzin, fortynder eller andre letantændelige væsker, til at rengøre eller vedligeholde udstyret.
Undlad at skære i, ødelægge, ændre eller placere tunge ting oven på vekselstrømskablet.
Brug kun anbefalet elektrisk tilbehør.
Fjern regelmæssigt vekselstrømskablet, og rengør stikket, stikkontakten og det omgivende område for støv og snavs.
Rør ikke ved netledningen med våde hænder.
Fortsat brug af udstyret kan resultere i brand eller elektrisk stød.
Batteri
Undlad at placere batterierne i nærheden af varmekilder eller udsætte dem for åben ild eller direkte varme.
Batterierne må ikke dyppes i vand, hverken almindeligt vand eller havvand.
Forsøg ikke at skille batteriet ad, ændre det eller opvarme det.
Tab ikke batterierne, og udsæt dem ikke for hårde stød, der kan ødelægge dem.
Brug kun de anbefalede batterier og tilbehørsdele.
Brug af batterier, der ikke udtrykkeligt er anbefalet til dette udstyr, kan forårsage eksplosioner eller lækager, der kan medføre brand, personskade og skader på omgivelserne. Hvis et batteri lækker, og øjne, mund, hud eller beklædning kommer i kontakt med væsken, skal du omgående skylle med vand og opsøge en læge.
Tag batteriopladeren eller den kompakte strømadapter ud af både kamera og stikkontakt efter genopladning eller efter brug for at forhindre risikoen for brand og andre skader.
Undgå at tildække batteriopladeren med f.eks. duge, tæpper, lagner eller puder, mens den oplader.
Hvis enheden er tilsluttet i længere tid ad gange, kan den bilve overophedet og ødelagt, hvilket kan medføre brand.9
Brug kun den angivne batterioplader ved opladningen af Canon NiMH-batterier i AA-størrelse.
Den kompakte strømadapter er fremstillet specielt til dette udstyr. Brug den ikke til andre produkter.
Der er risiko for overophedning og deformering, hvilket kan medføre brand eller elektrisk stød.
Før du kasserer et batteri, skal du dække polerne med tape eller andet isolerende materiale for at forhindre direkte kontakt med andre objekter.
Det kan medføre brand eller eksplosioner, hvis de kommer i kontakt med andre materialers metaldele i affaldscontainere.
Andet
Udløs ikke blitzen tæt på menneske- eller dyreøjne. Synet kan blive beskadiget, hvis øjnene udsættes for det intense lys fra blitzen.
Det er især vigtigt, at du placerer dig mindst én meter væk fra børn, når du optager med blitz.
Genstande, der er følsomme over for magnetiske felter (såsom kreditkort), må ikke komme i nærheden af kameraets højttaler.
Sådanne genstande kan miste data eller kan ophøre med at fungere.10
Forsigtig
Udstyr
Undgå at udsætte kameraet for hårde stød, når du bærer det på dig eller holder det i remmen, da det kan medføre personskade eller ødelægge udstyret.
Undlad at opbevare udstyret på fugtige eller støvede steder.
Metalgenstande (f.eks. nåle eller nøgler) og snavs må ikke komme i kontakt med stikkene på opladeren eller stikket.
Disse situationer kan medføre brand, elektrisk stød eller anden skade.
Undgå at bruge, placere eller opbevare udstyret på steder med stærkt sollys eller høje temperaturer, f.eks. i forruden eller i bagagerummet i en bil.
Brug ikke udstyret på en måde, der overstiger stikkontaktens eller ledningsnettets nominelle kapacitet.
Brug ikke udstyret, hvis vekselstrømskablet eller stikket er beskadiget eller ikke er sat helt ind i stikkontakten.
Brug ikke udstyret i omgivelser med dårlig ventilation.
Ovenstående situationer kan medføre lækage, overophedning eller eksplosion og forårsage brand, forbrændinger eller andre skader. Høje temperaturer kan også medføre deformering af kamerabeklædningen.
Tag batterierne ud af kameraet eller batteriopladeren, og opbevar udstyret et sikkert sted, hvis kameraet ikke skal bruges i længere tid.
Batterier, der efterlades i kameraet, kan anrette skade pga. lækager.
Undlad at slutte strømadaptere eller batteriopladere til enheder, som f.eks. elektriske transformere til rejsebrug, da de kan give anledning til fejlfunktion, varmedannelse, brand, elektrisk stød eller kvæstelser.11
Blitz
Undgå at bruge blitzen, hvis der er snavs, støv eller andre fremmedlegemer på blitzens overflade.
Sørg for ikke at dække blitzen med fingrene eller tøj, når du optager.
Blitzen kan blive beskadiget og afgive røg eller støj. Der sker en opvarmning, som kan beskadige blitzen.
Rør ikke ved blitzens overflade lige efter optagelse af flere billeder hurtigt efter hinanden.
Hvis du gør det, kan du brænde dig.
Forhindring af funktionsfejl
Undgå stærkt magnetiske felter
Du må aldrig placere kameraet i umiddelbar nærhed af elektriske motorer eller andet udstyr, der kan generere stærke elektromagnetiske felter.
Udsættes kameraet for stærke magnetiske felter, kan det medføre fejl eller ødelagte billeddata.
Undgå kondensrelaterede problemer
Hvis du hurtigt flytter udstyret mellem fra kolde omgivelser til varme, kan du undgå kondens ved at placere udstyret i en lufttæt, genlukkelig plasticpose og lade det tilpasse sig den nye temperatur, før du tager det ud af plasticposen.
Flyttes udstyret hurtigt fra kolde til varme temperaturer, kan der opstå kondens (små vanddråber) på både ydre og indre overflader.
I tilfælde af kondensvand inden i kameraet
Hold øjeblikkeligt op med at bruge kameraet.
Fortsat brug kan beskadige udstyret. Fjern hukommelseskortet, batterierne eller den kompakte strømadapter fra kameraet, og brug det først igen, når fugten er helt fordampet.12
Inden kameraet tages i brug – Grundlæggende funktioner
Natskærm
Kameraet gør automatisk LCD-skærmen lysere, når der optages under mørke forhold, så lysstyrken passer til motivet,* og motivet bliver nemmere at indramme.
* Selvom der er støj, og et motiv, der bevæger sig på LCD-skærmen, vises en smule takket, kommer det ikke med på optagelsen. Den lysstyrke, billedet har på skærmen, adskiller sig fra den lysstyrke, som det faktiske billede får.
Brug af LCD-skærmen
1 Tryk på .
Visningstilstanden skifter på følgende måde ved hvert tryk.
Optagelsesoplysningerne vises i ca. 6 sekunder, når en indstilling ændres, uanset den valgte visningstilstand.
Indstillingen for LCD-skærmen (tændt eller slukket) bevares, selvom kameraet slukkes.
LCD-skærmen slukker ikke i tilstanden .
LCD-skærmen skifter ikke til detaljeret visning under indeksvisning (s. 59).
Afspilningstilstand ( )
Ingen oplysninger
Standard
Detaljeret
Optagetilstand ( )
Standard
(Ingen oplysninger)
Detaljeret
(Informationsvisning)
Fra13
Inden kameraet tages i brug – Grundlæggende funktioner
Optagelsesoplysninger (optagetilstand)
Oplysninger, der vises på LCD-skærmen
Hvidbalance (s. 47)
Kompression
(Stillbilleder) (s. 27)
Antal pixel, der kan optages
(side 26, 38)
Målingstilstand (s. 43)
Optage funkt.
(s. 31, Grundlæggende vejledning s. 17)
(Rød)*
2
Kamerarystelse (s. 14)
My Colors (s. 49)
··· *
1

ISO-følsomhed (s. 52)
Billeder/sek. (film) (s. 38)
Optagetilstand
(Grundlæggende vejledning side 11 – 13)
(s. 35)
REC Filmoptagelse (s. 35)
Auto rotering (s. 53)
Blitz (Grundlæggende vejledning s. 14)
AE-måleområde (s. 44)
AF område (s. 39)
Lav batterispænding (s. 91)
···
Eksponeringskompensation (s. 44)
··· Langsom lukkertilstand (s. 45)
• Still billeder: Billedoptagelse
• Film: Resterende
tid/Forløbet tid
Makro (Grundlæggende vejledning s. 16)
Gitter (s. 34)
Zoomforstørrelse (s. 28)
Blitz*
2
/
Lukkerhastighed*
1
(s. 104)/
Blændeværdi*
1
AF-lås (s. 41)
Opret folder (s. 54)
3:2 Guide (s. 34)
Digital tele-konverter (s. 28)
AE-lås (s. 42)
FE-lås (s. 43)
Sikkerhedszoom (s. 28)
*1 Vises, når udløserknappen er trykket halvt ned. Da kameraet automatisk genjusteres for at opnå optimale indstillinger, når der bruges blitz, adskiller de indstillinger, der vises i optagelsesoplysningerne, sig muligvis fra de faktiske indstillinger.
*2 Vises, når udløserknappen er trykket halvt ned.
Linje til eksponeringsskift (film) (s. 37)14
Afspilningsoplysninger (afspilningstilstand)
Standard
Hvis indikatoren blinker orange, og ikonet for kamerarystelser
vises, betyder det, at der er for lidt lys, og at der vil blive valgt en langsom lukkerhastighed. Optag vha. følgende metoder.
- Øg ISO-følsomheden (s. 52).
- Vælg en anden indstilling end (blitz fra).
- Sæt kameraet på et stativ eller lignende.
Beskyttelsesstatus (s. 66)
Lyd i WAVE-format (s. 64)
Dato/tid for optagelse
Nummer på vist billede
Antal billeder i alt
Foldernummer-Filnummer

Kompression (stillbilleder) (s. 27)

Antal pixel, der kan optages
(stillbilleder) (s. 26)

Film (s. 61)15
Inden kameraet tages i brug – Grundlæggende funktioner
Detaljeret
Følgende oplysninger kan også blive vist sammen med visse billeder.
En lydfil i et andet format end WAVE-format er tilknyttet, eller filformatet genkendes ikke
JPEG-billede, der ikke overholder standarderne i designreglerne for kamerafilsystemet. (s. 105)
RAW-billede
Ukendt datatype
Oplysninger om billeder, der er taget med andre kameraer, vises muligvis ikke korrekt.
Histogram (s. 16)
Målingstilstand (s. 43)
···
Eksponeringskompensation (s. 44)
ISO-følsomhed
(s. 52) Blændeværdi
Lukkerhastighed (s. 104)
Hvidbalance (s. 47)
Makro (Grundlæggende vejledning s. 16)
Antal pixel, der kan optages
(stillbilleder) (s. 26)
Optagetilstand
(Grundlæggende vejledning side 11 – 13)
Antal pixel, der kan optages/
Billeder/sek. (film) (s. 38)
Filmlængde (film) (s. 38)
My Colors (s. 49)16
Søgeren (Grundlæggende vejledning s. 2) kan bruges, så der spares strøm ved, at LCD-skærmen slukkes (s. 12), mens der optages.
Histogramfunktion
Histogrammet er en graf, du kan bruge til bedømmelse af billedets lysstyrke. Jo større overvægt i venstre side af grafen, desto mørkere er billedet. Jo større overvægt i højre side af grafen, desto lysere er billedet.
Hvis billedet er for mørkt, skal eksponeringskompensationen justeres til en positiv værdi. Tilsvarende skal du justere eksponeringskompensationen til en negativ værdi, hvis billedet er for lyst (s. 44).
Brug af søgeren
Eksempler på histogrammer
Balanceret billede Mørkt billede Lyst billede
Viser billedets midtpunkt
Søger17
Inden kameraet tages i brug – Grundlæggende funktioner
Dette kamera er udstyret med en strømbesparende funktion.
Der slukkes for strømmen i følgende situationer. Tryk på
ON/OFF-knappen for at tænde for strømmen igen.
* Dette tidsrum kan ændres.
Energisparefunktion
Optagetilstand Slukker cirka 3 minutter efter seneste brug af en funktion på kameraet. LCD-skærmen slukker automatisk ca. 1 minut* efter, at der sidst er benyttet en funktion, selvom [Auto sluk] er indstillet til [Fra]. Tryk på en vilkårlig knap bortset fra ON/OFF-knappen, eller drej kameraet for at tænde LCD-skærmen igen.
Afspilningstilstand
Tilsluttet en printer
Slukker cirka 5 minutter efter seneste brug af en funktion på kameraet.
Energisparefunktionen aktiveres ikke under en diasvisning (Auto visning), eller når kameraet er tilsluttet en computer.
Du kan ændre indstillingerne for energispare-funktionen (s. 23).18
Menuer bruges til at vælge indstillinger for optagelse, afspilning og udskrivning samt kameraindstillinger som f.eks. dato og klokkeslæt og elektroniske biptoner.
Menuen FUNC.
Menuerne Rec., Afspil, Print og Opsætning
Menuen FUNC.
Angiver mange af de funktioner, der ofte anvendes under optagelse.aIndstil programvælgeren på den ønskede optagetilstand.bTryk på knappen FUNC./SET.cBrug knappen eller til at vælge et menupunkt.
• Ikke alle punkter kan vælges i alle optagetilstande.dBrug knappen eller til at vælge en indstilling for et menupunkt.
• For visse indstillinger kan du vælge yderligere indstillinger ved hjælp af knappen MENU.
• Du kan trykke på udløserknappen og tage et billede med det samme, du har valgt en indstilling. eTryk på knappen FUNC./SET.
Menuer og indstillingera bcde
• Dette eksempel viser menuen FUNC. i .19
Inden kameraet tages i brug – Grundlæggende funktioner
Menuerne Rec., Afspil, Print og Opsætning
I disse menuer kan du nemt vælge indstillinger til optagelse, afspilning eller udskrivning.aTryk på knappen MENU.bBrug knappen eller til at skifte mellem menuer.
• Du kan også skifte mellem menuer vha. zoomknappen.cBrug knappen eller til at vælge et menupunkt.
• Ikke alle punkter kan vælges i alle optagetilstande.dBrug knappen eller til at vælge en indstilling.
• Menupunkter efterfulgt af en ellipse (...) kan kun vælges, efter at der er trykket på knappen FUNC./SET for at åbne den næste menu.
Tryk på knappen FUNC./SET igen for at bekræfte indstillingen.eTryk på knappen MENU.bc d
Du kan skifte mellem menuerne vha. knappen eller
, når denne del er valgt.
Menuen Opsætning
• Dette eksempel viser menuen Rec. i tilstanden .
• I afspilningstilstand vises menuerne Afspil, Print og Opsætning.ae
Menuen Rec.20
Se Funktioner i de enkelte optagetilstande (s. 117).
Menuen FUNC.
Ikonerne nedenfor er standardindstillingerne.
Menuoversigt
Menupunkt Sidehenvisning
Specialmotiv Grundlæggende vejledning s. 12
Filmtilstand s. 35
Eksponeringskompensation s. 44
Langsom lukkertilstand s. 45
Hvidbalance s. 47
My Colors s. 49
Målingstilstand s. 43
Kompression (stillbillede) s. 26
Billeder/sek (film) s. 38
Antal pixel, der kan optages
(stillbilleder)s. 26
Pixel, der kan optages (film) s. 3821
Inden kameraet tages i brug – Grundlæggende funktioner
Menuen Rec. ( )
*Standardindstilling
*1 Standardindstillingen er 3 optagelser.
Menuen Afspil ( ) Menuen Print ()
Menupunkt Indstillinger
Oversigt/
Sidehenvisning
AiAF Til*/Fra s. 39
Digital Zoom s. 28
(Stillbillede) Standard*/Fra/1,5x/1,9x
(Film) Standard*/Fra
(i standardfilmtilstand)
Langsom sync. Til/Fra* Grundlæggende vejledning s. 15
Rød-øje Til*/Fra Grundlæggende vejledning s. 15
Selvudløser */ / Grundlæggende vejledning s. 17
(Bruger def.) Interval: 0 – 10*, 15, 20, 30 sek.
Optagelser: 1 – 10*
1
AF-hjælpe lys Til*/Fra –
Vis billede Fra/2*10/sekunder/Lås Grundlæggende vejledning s. 10
Display s. 34
(Stillbillede) Fra*/Gitter/3:2 Guide/Begge
(Film) Fra*/Gitter
Datomærke Fra*/Dato/Dato & Tid s. 33
Menupunkt Sidehenvisning
Auto visning s. 65
Lydmemo s. 64
Beskyt s. 66
Roter s. 63
Slet alt s. 68
Transfer række s. 74
Menupunkt Sidehenvisning
Prints. 69
Vælg billeder og stk.
Vælg alle billeder
Fj. alle markeringer
Print indstillinger22
Menuen Opsætning ()
*Standardindstilling
Menupunkt Indstillinger Oversigt/Sidehenvisning
Dæmp Til/Fra
*
Vælg [Til] for at gøre alle funktioners lyde lydløse undtagen advarselslyde
(Grundlæggende vejledning s. 9).
Lydstyrke Fra / 1 /2*/ 3 / 4 / 5 Justerer lydstyrken for opstart-, betjenings-, selvudløser-, lukker- og afspilningslydene.
Lydstyrken kan ikke justeres, hvis [Dæmp] er indstillet til [Til].
Opstarts lyd Justerer styrken på opstartlyden, når der tændes for kameraet.
Betjenings lyd Justerer lydstyrken på den betjeningslyd, der bipper, hvis der trykkes på en anden knap end udløserknappen.
Selvudløse lyd
Justerer styrken på selvudløserlyden, som høres, 2 sekunder før lukkeren udløses.
Lukker lyd Justerer styrken på den lyd, der afspilles, når lukkeren udløses. Lukkerlyden afspilles ikke, når der optages film.
Lydstyrke Justerer lydstyrken for film og lydmemoer.23
Inden kameraet tages i brug – Grundlæggende funktioner
Opstart billede Til*/Fra Angiver, om startskærmen skal vises, når kameraet tændes.
Energisparer s. 17
Auto sluk

Til*/Fra Angiver, om kameraet automatisk skal slukkes efter en bestemt periode, hvor det ikke har været betjent.
Display fra 10 sek./20 sek./
30 sek./1 min.*/
2 min./3 min.
Angiver, hvor lang tid der skal gå, inden LCD-skærmen slukkes, når der ikke udføres en kamerafunktion.
Dato/Tid Grundlæggende vejledning s. 8
Formater Der kan også vælges dybdeformatering (s. 25).
Filnummerering Kontinuerlig*/
Autoresets. 56
Opret folder s. 54
Opret ny folder Afkrydsning (Til)/
Ingen afkrydsning
(Fra)
Opretter en folder ved næste optagelse.
Auto opret Fra*/Daglig/
Mandag-Søndag/
Månedlig
Du kan også angive et automatisk oprettelsestidspunkt.
Auto rotering Til*/Fra s. 53
Obj. lukket 1 minut*/
0 sekunder
Angiver objektivets tilbagetrækningstid ved skift mellem optagelse og afspilning.
Sprog Grundlæggende vejledning s. 8
Video System NTSC/ PAL s. 68
Print metode Auto*/ s. 24*
1
Menupunkt Indstillinger Oversigt/Sidehenvisning24
*1 Printeren kan tilsluttes på en anden måde. Selvom det normalt ikke er nødvendigt at ændre denne indstilling, kan du vælge ved udskrivning af et billede uden kant, der er optaget i tilstanden (widescreen), på bredt papir med Canons kompakte fotoprinter SELPHY CP730/CP720/
CP710/CP510. Da denne indstilling gemmes i hukommelsen, selv når der slukkes for strømmen, skal du vælge [Auto] igen for at udskrive en anden billedstørrelse end (men tilslutningsmåden kan ændres, mens kameraet er tilsluttet printeren).
Nulstil alt s. 24
Gendannelse af indstillingernes standardværdier
1
Menuen (Opsætning) (Nulstil alt).
Se Menuer og indstillinger (s. 19).
2 Vælg [OK], og tryk på .
Indstillinger kan ikke nulstilles, når kameraet er tilsluttet en computer eller en printer.
Følgende kan ikke nulstilles.
- Optagetilstand
- Indstillingerne (Dato/Tid), (Sprog) og
(Video System) i menuen (Opsætning) (s. 23)
- Data vedrørende hvidbalance registreret med den brugerdefinerede hvidbalancefunktion (s. 48)
Menupunkt Indstillinger Oversigt/Sidehenvisning25
Inden kameraet tages i brug – Grundlæggende funktioner
Du skal altid formatere et nyt hukommelseskort eller et kort, du vil slette alle billeder og andre data fra.
Formatering af hukommelseskort
Bemærk, at formatering (initialisering) af et hukommelseskort sletter alle data, he

TXT / PDF

Available 19 files for PowerShot A550 View all >
HelpDrivers Since March 2000