Canon PowerShot A1000 IS Download Drivers

Uživatelská p ríru cka k fotoaparátu
CESKY2
Zkontrolujte, zda balení fotoaparátu obsahuje následující položky.
Pokud n ekterá položka chybí, kontaktujte prosím prodejce, od kterého jste fotoaparát zakoupili.
Fotoaparát
Alkalické baterie velikosti AA (2x)
Pam etová karta
(32 MB)
Kabel rozhraní
IFC-400PCU
AV kabel
AVC-DC400
P rídržný remen
WS-800
CD-ROM Canon Digital Camera
Solution Disk
Brožura záru cního systému Canon
P ríru cka Za cínáme CD-ROM Canon Digital
Camera Manuals Disk
• P riloženou pametovou kartu m užete použít k vyzkoušení nového fotoaparátu a k po rízení n ekolika snímk u.
• Ke zobrazení p ríru cek ve formátu PDF musí být nainstalován program
Adobe Reader. K prohlížení p ríru cek ve formátu pro aplikaci Word lze nainstalovat aplikaci Microsoft Word Viewer 2003 (platí pouze pro
St rední východ). Nemáte-li tento software v po cíta ci nainstalován, m užete jej stáhnout z následujícího webu: http://www.adobe.com (v p rípad e formátu PDF)http://www.microsoft.com/downloads/ (v p rípad e formátu pro aplikaci Word)
Kontrola obsahu balení3
• Jazyk, který se zobrazí na obrazovce, je v hranatých závorkách [ ].
• Tla cítka na t ele fotoaparátu jsou zastoupena následujícími ikonami.
• : Rady pro odstra nování b ežných problém u.
• : Rady pro lepší využití fotoaparátu.
• : Poznámky k zajišt ení bezproblémového provozu.
• : Dopl nující vysv etlení.
• (str. xx): xx znamená odkazovou stranu.
• V této p ríru cce se p redpokládá, že všechny funkce jsou ve výchozím nastavení, pokud není uvedeno jinak.
• Pro tento fotoaparát m užete použít r uzné typy pam etových karet.
Ty jsou v této p ríru cce ozna covány spole cn e jako pam etové karty.
Konvence použité v této p ríru cce
Tla cítko
Tla cítko
Tla cítko
Tla cítko
Tla cítko FUNC./SET (Funkce/Nast.)
Tla cítko MENU
Tla cítko DISP. (Zobrazení)4
Zkušební snímky
Po ri dte n ekolik zkušebních snímk u a p rehrajte je, abyste se ujistili, že obrazy byly zaznamenány správn e. Upozor nujeme vás, že spole cnost
Canon Inc., její dce riné firmy a pobo cky ani distributo ri nenesou žádnou odpov ednost za jakékoli následné škody vzniklé nesprávnou funkcí fotoaparátu nebo p ríslušenství, v cetn e pam etových karet, jež mají za následek poškození snímku, který má být zaznamenán anebo který má být zaznamenán ve strojov e citelném formátu.
Varování p red porušováním autorských práv
Upozor nujeme, že digitální fotoaparáty Canon jsou ur ceny výhradn e pro osobní použití a nikdy by nem ely být použity zp usobem, který porušuje nebo obchází mezinárodní nebo místní zákony a p redpisy na ochranu autorských práv. Upozor nujeme dále, že kopírování snímk u zhotovených na vystoupeních, výstavách nebo v obchodních prostorách fotoaparátem nebo jiným za rízením m uže v ur citých p rípadech vést k porušení autorského práva nebo jiných práv, a to i v p rípad e, že takový snímek byl po rízen pro osobní pot rebu.
Omezení záruky
Informace ohledn e záruky na fotoaparát naleznete v brožu re záru cního systému Canon, kterou obdržíte s tímto fotoaparátem.
Kontakty na zákaznickou podporu Canon naleznete v brožu re záru cního systému Canon.
LCD monitor
LCD monitor je zhotoven mimo rádn e složitou a p resnou technologií. Více než 99,99 % pixel u je zobrazeno p resn e podle specifikace, ale ob cas se mohou nefunk cní pixely zobrazit jako jasné nebo tmavé te cky. Fotoaparát není poškozen. Také to nemá to žádný vliv na zaznamenávaný obraz.
Teplota t ela fotoaparátu
P ri dlouhodobém používání p rístroje dbejte náležité opatrnosti, protože t elo fotoaparátu se m uže zah rát. Fotoaparát není poškozen.
Nejprve si p re ct ete5
Zachy tte své nejkrásn ejší vzpomínky6
Jaký úkol si p rejete provést?
4
Fotografovat
? Fotografovat s nastavením, které provede fotoaparát . . . . . . . . 22
? Jenom fotografovat (režim Snadné) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
? Zaznamenat r uzné scény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55–58
- Zhotovit p ekné snímky osob
- Zhotovit p ekné snímky krajiny
- Zaznamenat r uzné jiné scény
? Zaost rit na obli ceje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
? Fotografovat na místech, kde nelze použít blesk
(vypnutý blesk). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
? Fotografovat a být také na snímku (samospouš t) . . . . . . . . . . . 60
? Vložit do snímk u datum a cas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
? Zhotovit detailní snímky objektu (makrofotografie) . . . . . . . . . . . 64
? Zhotovit snímky v odstínech barvy sépie a cernobílé snímky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
? Zm enit velikost fotografovaného obrazu (záznamové pixely) . . . 70
? Fotografovat souvisle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
? Fotografovat bez rozt resení snímku (stabilizace obrazu) . . . . . 124
? Fotografovat bez rozt resení snímku i v podmínkách slabého osv etlení (vysoká citlivost ISO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58, 72
IF wP
V noci
(str. 55)
Na pláži
(str. 57)
Na sn ehu
(str. 57)
C
D eti a zví rata
(str. 55)
Portréty
(str. 55)
J,OU
Krajina
(str. 55)
No cní krajina
(str. 57)
Listí
(str. 57)
Západ slunce
(str. 57)
HtyZ
Interiér
(str. 56)
Oh nostroj
(str. 58)
Akvárium
(str. 58)
Slabé osv etlení
(str. 58)Jaký úkol si p rejete provést?
7
1
? Prohlédnout si snímky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
? Automaticky p rehrát snímky (prezentace). . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
? Prohlédnout si snímky v televizoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
? Rychle vyhledat snímky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
? Smazat snímky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 101
? Chránit snímky p red necht eným smazáním . . . . . . . . . . . . . . . 102
Zobrazovat
E
? Nahrávat filmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
? Prohlížet filmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Nahrávat/prohlížet
2
? Snadno tisknout snímky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Tisknout
? Uložit snímky do po cíta ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 108, 109
Uložit
3
? Vypnout zvuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Jiné8
V kapitolách 1 – 3 jsou vysv etleny základní operace a casto používané funkce tohoto fotoaparátu. V kapitolách 4 – 9 jsou vysv etleny pokro cilé funkce, které se nau cíte ovládat postupn e, b ehem dalšího pro cítání.
Kontrola obsahu balení......................2
Konvence použité v této p ríru cce ......3
Nejprve si p re ct ete.............................4
Jaký úkol si p rejete provést? .............6
Bezpe cnostní upozorn ení................10
LCD monitor – upozorn ení...............12
Vložení baterií a pam etové karty........................14
Nastavení data a casu.....................18
Nastavení jazyka zobrazování.........20
Stisknutí tla cítka spoušt e.................21
Po rizování snímk u ...........................22
Prohlížení snímk u............................24
Mazání snímk u ................................25
Tisk snímk u......................................26
Záznam film u ...................................28
Prohlížení film u................................30
P renos snímk u do po cíta ce................ 31
P ríslušenství ....................................36
Samostatn e prodávané p ríslušenství ...............................38
Pr uvodce komponentami.................40
Indikátory .........................................42
Funkce Úspora energie
(Autom. vypnutí) .........................42
Informace zobrazované na monitoru.. 43
P repínání displeje............................45
Nabídka FUNC. – základní operace ........................................ 46
Funkce nabídky MENU - základní operace......................................... 47
Resetování fotoaparátu ...................48
Formátování pam etových karet ...... 49
Zm ena zvuk u................................... 51
Zm ena doby zobrazení snímk u....... 52
9 Jenom fotografovat
(režim Snadné) .......................... 54
Fotografování r uzných scén............ 55
K Fotografování speciálních scén ........................ 56
! Vypnutí blesku............................ 59h Zapnutí blesku............................. 59
Q Používání samospoušt e ............. 60
P riblížení vzdálených objekt u.......... 61
Vložení data a casu.................. 63e Fotografování detail u (Makro) .... 64u Fotografování vzdálených objekt u ....................................... 65
G Fotografování v programu AE..... 68
W Souvislé fotografování ............... 69
Zm ena záznamových pixel u
(velikost snímku) ........................ 70
Zm ena kvality snímku
(Pom er komprese) ..................... 70
Zm ena citlivosti ISO ........................ 72
Nastavení tónu (Vyvážení bílé) ....... 73
Úprava jasu
(Kompenzace expozice) ............ 74
Zm ena tónu snímku
(Mé barvy).................................. 75
Obsah
1Z a cínáme ........................ 13
2 Další informace .............. 39
3 Fotografování speciálních scén pomocí b ežných funkcí ..............................53
4 Nastavení snímk u tak, jak chcete Vy ..................679
Zm ena fotografované kompozice
(Blokování zaost rení)................. 76
Fotografování pomocí hledá cku...... 77
Fotografování pomocí televize........ 77
$ Uživatelské nastavení samospoušt e ............................. 78
Zm ena ráme cku AF ........................ 80
Kontrola zaost rení a výraz utvá rí
(Zoom bodu AF)......................... 82
0 Vyberte tvá r pro zaost rení
(Výb er a sledování tvá re)........... 83
Kontrola zaost rení ihned po fotografování
(Kontrola zaost rení) ................... 84
Zm ena režimu merení..................... 85
% Fotografování s Blokováním AF........................ 85
& Fotografování s Blokováním AE ....................... 86
( Fotografování s Blokováním FE........................ 87
Nastavení nižší rychlosti záv erky
(Režim Dlouhá záv.) .................. 88
Zm ena režimu Film ......................... 90
Zm ena kvality snímku v režimu X.. 90
Nahrávání film u s pevným nastavením expozice ................. 91
Další funkce nahrávání ................... 92
Funkce p rehrávání.......................... 92
Rychlé vyhledání snímk u................ 94
; T ríd ení snímk u podle kategorie
(Má kategorie)............................ 96k Zv etšování snímk u .....................97
. Prohlížení prezentací ..................98
Kontrola zaost rení a výraz u tvá rí
(zobrazení Kont. zaost.) .............99
Prohlížení snímk u na televizoru ....100
+ Zm ena p rechodových efekt u snímk u......................................101
/ Mazání všech snímk u ...............101: Ochrana snímk u .....................102
= Zm ena velikosti snímk u ............103
\ Otá cení snímk u.........................104
] Korekce jevu cervených o cí......105
^ P ripojení zvukových poznámek ...................................107
P renos snímk u do po cíta ce ..............108
{ Ozna cení snímk u pro p renos
(DPOF).....................................109
Ozna cování snímk u pro tisk
(DPOF).....................................111
Zm ena funkcí.................................118
Zm ena funkcí fotografování...........121
Použití elektrické zásuvky v domácnosti ............................126
Použití dopl nkového blesku...........126
Upozorn ení k manipulaci...............127
Máte-li podez rení na problém........128
Chybová hlášení............................132
Funkce dostupné v jednotlivých režimech fotografování ............................134
Nabídky .........................................136
Specifikace....................................140
Rejst rík ..........................................142
5 Ješt e více funkcí vašeho fotoaparátu ..................... 79
6 Použití r uzných funkcí pro filmy.......................... 89
7 R uzné zp usoby p rehrávání a další funkce ............................. 93
8 Uživatelské nastavení fotoaparátu ................... 117
9 Užite cné informace pro používání fotoaparátu ................... 12510
• P red používáním fotoaparátu si prostudujte níže uvedená bezpe cnostní upozorn ení.
Dbejte vždy na to, abyste fotoaparát obsluhovali správným zp usobem.
• Bezpe cnostní upozorn ení uvedená na následujících stranách jsou ur cena k tomu, aby vám poskytla instrukce, jak zabránit vašemu zran ení, zran ení jiných osob nebo poškození za rízení.
• V každém p rípad e si p re ct ete p ríru cky p riložené ke každému samostatn e prodávanému p ríslušenství.
Za rízení
Varování Ozna cuje možnost vážného zran ení nebo smrti.
Upozorn ení Ozna cuje možnost zran ení nebo poškození za rízení.
Varování
• Nedívejte se hledá ckem fotoaparátu do jasných sv etelných zdroj u (do slunce apod.).
P usobení intenzivního sv etla m uže poškodit zrak.
• Za rízení skladujte mimo dosah d etí a batolat.
Remen: Remínek fotoaparátu se m uže omotat dít eti okolo krku a zp usobit udušení.
Pam etová karta, baterie pro zálohování data a casu: Nebezpe cná v p rípad e náhodného polknutí. V takovém p rípad e okamžit e vyhledejte léka rskou pomoc.
• Nespoušt ejte blesk v bezprost rední blízkosti o cí osob.
P usobení intenzivního sv etla vytvo reného bleskem m uže poškodit zrak. P ri fotografování sb l e s k e m p redevším udržujte odstup minimáln e jeden metr od malých d etí.
• Nepokoušejte se za rízení rozebírat nebo upravovat jakoukoli jeho cást, pokud to není výslovn e uvedeno v této p ríru cce.
• Aby se zabránilo úrazu, nedotýkejte se vnit rních cástí fotoaparátu, pokud byl upušt en nebo jinak poškozen.
• Zjistíte-li, že z fotoaparátu vychází kou r, nep ríjemný zápach nebo fotoaparát reaguje nezvykle, okamžit e p rerušte jeho používání.
• Zabra nte, aby do vnit rku fotoaparátu vnikly kapaliny nebo cizí p redm ety.
Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
Pokud vnit rní cásti fotoaparátu p rijdou do tyku s kapalinami nebo cizími p redm ety, okamžit e vypnete napájení fotoaparátu a vyjm ete baterie.
• Pro cišt ení za rízení nepoužívejte organická rozpoušt edla jako líh, benzín nebo redidla.
• Používejte pouze doporu cené napájecí zdroje.
Bezpe cnostní upozorn eníBezpe cnostní upozorn ení
11
Baterie
• Používejte pouze doporu cené baterie.
• Nepokládejte baterie do blízkosti otev reného ohn e nebo do ohn e.
• Zabra nte, aby baterie p rišly do styku s vodou (nap r. mo rskou) nebo jinými kapalinami.
• Baterie nerozebírejte, neupravujte, ani je nevystavujte vysokým teplotám.
• Zabra nte pádu baterií a nevystavujte je silným náraz um.
Mohlo by dojít k explozi nebo úniku chemikálií a k požáru, zran ení nebo poškození okolí. V p rípad e, že dojde k úniku kapaliny z baterií a dojde k pot rísn ení o cí, úst, pokožky nebo od evu, okamžit e postižená místa opláchn ete vodou a vyhledejte léka rskou pomoc.
• P red likvidací baterie zakryjte elektrické kontakty samolepicí páskou nebo jiným izola cním materiálem.
Kontakt s kovovými p redm ety v odpadcích m uže vést ke vzniku požáru nebo výbuchu.
Upozorn ení
• Nemi rte fotoaparátem do jasných sv etelných zdroj u (do slunce apod.).
Jinak by mohlo dojít k chybné funkci nebo poškození obrazového sníma ce (CCD).
• P ri nošení fotoaparátu za remínek dbejte na to, abyste p rístrojem neude rili nebo jej nevystavili silným náraz um nebo ot res um.
• Neuho dte do objektivu a ani na n ej siln e netla cte.
Mohlo by dojít k úrazu nebo poškození fotoaparátu.
• P ri používání fotoaparátu na pláži nebo p ri silném v etru zabra nte, aby do fotoaparátu vnikl prach nebo písek.
Mohlo by to vést k chybné funkci fotoaparátu.
• Vyvarujte se používání, umís tování nebo ukládání fotoaparátu na následujících místech.
- Místa vystavená silnému slune cnímu zá rení.
- Místa vystavená teplotám nad 40 °C.
- Vlhká a prašná místa.
Mohlo by dojít k úniku kapalin, p reh rátí nebo výbuchu s rizikem požáru, popálení nebo jinému úrazu. Vysoké teploty mohou zp usobit deformace pouzdra.
• Pokud fotoaparát nepoužíváte, vyjm ete z n ej baterie a uložte je.
Ponecháte-li baterie uvnit r fotoaparátu, hrozí nebezpe cí jeho poškození kapalinami uniklými z baterií.
• Nepoužívejte blesk, pokud na jeho optice ulp ely ne cistoty, prach nebo jiné cástice nebo pokud blesk zakrýváte prsty nebo od evem.
Mohlo by to vést k chybné funkci fotoaparátu.12
• Nesedejte si, pokud máte fotoaparát v kapse.
Jinak by mohlo dojít k chybné funkci nebo poškození monitoru LCD.
• Pokud ukládáte fotoaparát do tašky, zajist ete, aby nep rišly tvrdé p redm ety do styku s monitorem LCD.
Jinak by mohlo dojít k chybné funkci nebo poškození monitoru LCD.
• Nep ripojujte p ríslušenství k remenu.
Jinak by mohlo dojít k chybné funkci nebo poškození monitoru LCD.
LCD monitor – upozorn ení13
Za cínáme
V této cásti jsou vysv etleny p ríprava fotoaparátu na použití a fotografování v režimu A, p rehrávání, smazání a tisk snímk u.
P ripevn ení p rídržného remenu/držení fotoaparátu
• P ri používání fotoaparátu používejte dodaný remen, abyste fotoaparát neupustili.
• Fotoaparát držte pevn e ob ema rukama na obou stranách a paže op rete o trup. Zkontrolujte, že se prsty nedotýkáte blesku.
1
P rídržný remen14
Vložte do fotoaparátu dodané baterie a pam etovou kartu.
Zkontrolujte desti cku ochrany proti zapisování na pam etové kart e.
? Pokud má pam etová karta desti cku ochrany proti zapisování, nebudete moci fotografovat, pokud desti cka bude v poloze bránící zápisu. Posu nte desti cku, až uslyšíte cvaknutí.
Otev rete kryt.
? Posu nte a podržte zámek krytu , poté posu nte a otev rete kryt , jak je znázorn eno na obrázku.
Vložte baterie.
? Vložte baterie se správnou orientací stran (+) a (-).
Vložte pametovou kartu.
? Zasu nte pametovou až na doraz se štítkem v orientovaným znázorn eným sm erem.
? Ujist ete se, že karta je správn e orientovaná.
Vložení karty v nesprávném sm eru by mohlo poškodit fotoaparát.
Vložení baterií a pam etové karty
ŠtítekVložení baterií a pam etové karty
15
Zav rete kryt.
? Zav rete kryt , zatla cte na n ej a posunujte jej, až se zajistí v aretované poloze .
Vyjmutí pam etové karty
? Zatla cte na pam etovou kartu, až uslyšíte cvaknutí, poté kartu uvoln ete a vytáhn ete.Vložení baterií a pam etové karty
16
P ribližný po cet snímk u, které lze po rídit
*P o cet snímk u, které lze po rídit, vychází ze standardu asociace CIPA (Camera & Imaging
Products Association).
• Podle podmínek fotografování m uže být aktuální po cet snímk u, které lze po rídit, menší.
• Podle zna cky použitých alkalických baterií se m uže aktuální po cet snímk u, které lze po rídit, podstatn e lišit.
• Hodnoty pro baterie NiMH se vztahují k pln e nabitým bateriím.
Kompatibilní baterie.
Baterie velikosti AA nebo baterie NiMH Canon velikosti AA (prodávané samostatne) (str. 36).
Nelze u cinit žádné doporu cení, pokud jde o jiné než výše uvedené baterie, protože se kvalita baterií liší.
Vydrží déle než alkalické baterie, zejména v chladném po casí.
Indikátor stavu baterií
Je-li kapacita napájení malá, zobrazí se monitoru ikona nebo zpráva.
Jsou-li baterie dobity, ikona ani zpráva zobrazeny nebudou.
Zdroj napájení
Alkalické baterie
(dodané)
Baterie NiMH
(prodávané samostatn e)
Po cet snímk u
LCD monitor zapnutý*
220 450
LCD monitor vypnutý
650 1000
Doba p rehrávání (hodiny) 81 0
Lze použít i jiné baterie?
Pro c používat baterie NiMH?
Monitor P rehled
Nízká kapacita baterie. Pro další používání fotoaparátu p ripravte nové baterie.
„Vym enit baterie“ Baterie jsou vybité. Vložte nové baterie.Vložení baterií a pam etové karty
17
P ribližný po cet snímk u, které lze uložit na pam etovou kartu
• Hodnoty se vztahují k výchozímu nastavení fotoaparátu.
• Po cet snímk u, které lze uložit, se m ení podle nastavení fotoaparátu, objektu a použité pam etové karty.
Po cet snímk u, které lze uložit, je zobrazen na monitoru, je-li fotoaparát v režimu fotografování (str. 22).
Kompatibilní pam etové karty
• Pam etové karty SD
• Pam etové karty SDHC
• Pam etové karty MultiMediaCard
• Pam etové karty MMCplus
• Pam etové karty HC MMCplus
Pam etová karta SD a SDHC mají desti cku proti zapisování. Pokud je desti cka v poloze bránící zápisu, na monitoru se zobrazí zpráva „Karta zam cena!“ a nebudete moci fotografovat ani mazat snímky.
Pam etová karta 32 MB (dodaná) 2 GB 8 GB
Po cet snímk u 11 749 2994
Jak lze zkontrolovat po cet snímk u, které lze uložit?
K cemu slouží desti cka pro ochranu proti zápisu?
Po cet snímk u, které lze uložit.18
P ri prvním zapnutí napájení fotoaparátu se zobrazí obrazovka nastavení
[Datum/ cas]. Toto nastavení je zaznamenáno do snímk u, proto datum a cas nastavte.
Zapn ete fotoaparát.
? Stiskn ete tla cítko ON/OFF.
Zobrazí se nabídka [Datum/ cas].
Nastavte datum a cas.
? Stisknutím tla cítek qr zvolte nastavení.
? Stisknutím tla cítek op nastavte hodnotu.
Uložte nastavení.
? Stiskn ete tla cítko m.
Jakmile se datum a cas nastaví, nabídka
[Datum/ cas] se zav re.
Nastavení data a casuNastavení data a casu
19
Zm ena data a casu
Datum a cas lze podle pot reby zm enit.
Zobrazte nabídky.
? Stiskn ete tla cítko ·.
Na kart e 3 zvolte [Datum/ cas].
? Pomocí tla cítek qr vyberte kartu 3.
? Pomocí tla cítek op vyberte [Datum/ cas] a poté stiskn ete tla cítko m.
Zm ente datum a cas.
? Postupem podle bod u 2 a 3 na levé stránce zm ente datum a cas.
? Zav rete nabídku stisknutím tla cítka ·.
• Nastavte správné datum a cas. Pokud datum a cas nenastavíte, zobrazí se nabídka [Datum/ cas] p ri každém zapnutí fotoaparátu.
• Pokud jsou z fotoaparátu vyjmuty baterie, m uže dojít po p ribližn e 3 týdnech k vymazání data a casu. V takovém p rípad e nastavte datum a cas znovu.
Opakované zobrazování nabídky [Datum/ cas]
Datum a cas v tomto fotoaparátu jsou zálohovány zabudovanou dobíjecí lithium-iontovou baterií. Baterie se dobíjí po vložení alkalických baterií velikosti AA nebo použití samostatn e prodávaného napájecího adaptéru za p ribližn e 4 hodiny. P ri dobíjení není t reba zapínat fotoaparát.20
Jazyk nabídek a zpráv zobrazených na monitoru lze zm enit.
P rejd ete do režimu p rehrávání.
? Stiskn ete tla cítko 1.
Zobrazte nabídku jazyka.
? Stiskn ete a podržte tla cítko m a poté stiskn ete tla cítko · .
Nastavte jazyk zobrazování.
? Stisknutím tla cítek opqr vyberte jazyk a poté stiskn ete tla cítko m.
Jakmile se nastaví jazyk, nabídka jazyka se zav re.
Nastavení jazyka zobrazování
Jazyk lze rovn ež zm enit, a to stisknutím tla cítka · a výb erem položky
[Jazyk] na kart e 3. 21
Tla cítko spoušt e má dv e pracovní polohy. P red po rízením snímku nejprve zaost rete stisknutím tla cítka spoušt e do poloviny a teprve poté po ri dte snímek.
Namá ckn ete tla cítko do poloviny
(zlehka na první doraz).
Fotoaparát zaost rí a automaticky provede nezbytná nastavení pro fotografování, nap r. úpravu jasu a barev.
Jakmile fotoaparát zaost rí, dvakrát zazní elektronický zvukový signál a indikátor se rozsvítí zelen e.
Domá ckn ete tla cítko spoušt e
(na druhý doraz).
Fotoaparát po rídí snímek.
Stisknutí tla cítka spoušt e
Pokud stisknete tla cítko bez namá cknutí do poloviny, snímek nemusí být zaost ren. 22
Fotoaparát provádí všechna nastavení automaticky, takže m užete fotografovat pouhým stisknutím tla cítka spoušt e (režim Auto).
Zapn ete fotoaparát.
? Stiskn ete tla cítko ON/OFF.
Zazní úvodní zvuk a na monitoru se zobrazí úvodní obrázek.
? Op etovným stisknutím tla cítka ON/OFF se fotoaparát vypne.
Vyberte režim filmování.
? Oto cte voli c režim u do polohy A.
P ripravte kompozici snímku objektu.
? P resunutím pá cky zoomu ke zna cce i dojde k p riblížení a zv etšení objektu.
P resunutím pá cky sm erem ke zna cce j se objekt oddálí a zmenší.
Zaost rete.
? Zaost rete namá cknutím tla cítka spoušt e
(do poloviny).
Jakmile fotoaparát zaost rí, dvakrát zazní elektronický zvukový signál a indikátor se rozsvítí zelen e (oranžov e, bude-li použit blesk).
Jakmile je objekt zaost ren, zobrazí se zelené ráme cky AF.
Po rizování snímk u
Indikátor
Ráme cek AFPo rizování snímk u
23
Po ri dte snímek.
? Domá ckn ete tla cítko spoušt e.
Zazní zvuk záv erky a snímek se zaznamená. P ri nedostate cném osv etlení se automaticky spustí blesk.
Po dobu zaznamenávání snímku na pam etovou kartu bude indikátor blikat zelen e.
Na monitoru na dobu p ribližn e dvou sekund zobrazí snímek. Po dobu zobrazení snímku m užete pokra covat ve fotografování.
• ...se p ri zapnutém fotoaparátu nic nezobrazí?
Stiskn ete tla cítko / a zapn ete displej (str. 43).
• …fotoaparát nevydává žádný zvuk?
Stisknutím tla cítka / p ri zapínání fotoaparátu se vypne veškerý zvuk krom e varování. Chcete-li zvuk zapnout, stiskn ete tla cítko ·, vyberte kartu 3 a poté položku [Ztlumení]. Pomocí tla cítek qr vyberte položku [Vyp].
• …je snímek je tmavý i po použití blesku?
Objekt je p ríliš vzdálen pro použití blesku. Po rizujte sníme v ú cinné vzdálenosti p ribližn e 30 cm – 4,0 m p ri maximáln e širokoúhlém nastavení objektivu
(na stranu j) a p ribližn e 30 cm – 2,0 m p ri nastavení maximálního teleobjektivu
(na stranu i).
• …po namá cknutí tla cítka spoušt e do poloviny svítí indikátor žlut e a zazní jeden zvukový signál?
Objekt je p ríliš blízko. Odstupte od objektu na vzdálenost nejmén e 50 cm.
Namá ckn ete tla cítko spoušt e do poloviny a p red po rízením snímku se ujist ete,
že indikátor nebliká žlut e.
• …se p ri po rízení snímku monitor vypne?
Když za cne p ri zapnutém monitoru nabíjení blesku, rozbliká se indikátor oranžov e a monitor se m uže vypnout. Po dokon cení nabíjení se monitor op et zapne.
• …svítí sv etlo na fotoaparátu?
Aby p ri nedostate cném osv etlení nedošlo p ri fotografování s bleskem k jevu cervených o cí, rozsvítí se sv etlo (sv etlo pro redukci jevu cervených o cí).
Svítí rovn ež jako pomoc p ri zaost rování (Pomocné sv etlo AF).
Co když...24
Po rízené snímky lze prohlížet na monitoru.
P rejd ete do režimu p rehrávání.
? Stiskn ete tla cítko 1.
? Zobrazí se poslední po rízený snímek.
Vyberte snímek.
? Stisknutím tla cítka q m užete cyklicky procházet po rízenými snímky v obráceném po radí jejich po rízení.
? Stisknutím tla cítka r m užete cyklicky procházet po rízenými snímky v po radí jejich po rízení.
? Pokud podržíte tla cítka qr stisknutá, bude p rehrávání snímk u probíhat rychleji, avšak snímky budou zobrazeny pouze hrub e.
Oto cením voli ce režim u do polohy 9 (Režim Snadné) m užete po rizovat i p rehrávat snímky. Tento režim lze doporu cit za cáte cník um, kte rí nejsou s fotoaparátem dob re seznámeni.
Oto cte voli c režim u do polohy 9.
Po ri dte snímek.
? Zaost rete namá cknutím tla cítka spoušt e
(do poloviny).
Jakmile je objekt zaost ren, zobrazí se zelený ráme cek AF.
? Exponujte snímek domá cknutím tla cítka spoušt e.
Prohlížení snímk u.
? Stiskn ete tla cítko 1.
? Pro zobrazení požadovaného snímku použijte tla cítka qr.
Prohlížení snímk u
Doporu cení pro za cáte cníky: Režim 9 Snadné
Režim Snadné25
Snímky m užete vybírat a mazat jeden po druhém. Pamatujte, že smazané snímky již nelze obnovit. Než snímek smažete, v enujte mu náležitou pozornost.
P rejd ete do režimu p rehrávání.
? Stiskn ete tla cítko 1.
Zobrazí se poslední po rízený snímek.
Vyberte snímek, který chcete smazat.
? Stisknutím tla cítek qr vyberte snímek, který chcete smazat.
Smažte snímek.
? Stiskn ete tla cítko p.
? Pomocí tla cítek qr vyberte [Smazat] a poté stiskn ete tla cítko m.
Zobrazení snímek bude smazán.
? Chcete-li mazání stornovat, pomocí tla cítek qr vyberte p ríkaz [Storno] ap otés tis k n ete tla cítko m.
Mazání snímk u26
Snímky lze snadno vytisknout po p ripojení fotoaparátu k tiskárn e vyhovující standardu PictBridge (prodávaná samostatn e).
Co pot rebujete
• Fotoaparát a tiskárnu vyhovující standardu PictBridge (prodávaná samostatn e)
• Kabel rozhraní dodávaný s fotoaparátem (str. 2)
Vypn ete fotoaparát a tiskárnu.
P ripojte fotoaparát k tiskárn e.
? Otev rete kryt konektor u na fotoaparátu az as tr cte menší zástr cku kabelu rozhraní zp usobem uvedeným na obrázku.
? V etší zástr cku kabelu p ripojte k tiskárn e.
Podrobn ejší informace o p ripojení naleznete v uživatelské p ríru cce dodávané s tiskárnou.
Zapn ete tiskárnu.
Zapn ete fotoaparát.
? Stisknutím tla cítka 1 zapn ete fotoaparát.
Na monitoru se zobrazí a tla cítko c za cne blikat mod re.
Tisk snímk uTisk snímk u
27
Vyberte snímek, který chcete vytisknout.
? Pomocí tla cítek qr vyberte snímek.
Vytiskn ete snímky.
? Stiskn ete tla cítko c.
Zahájí se tisk a tla cítko c bude blikat mod re.
? Chcete-li tisknout další snímky, opakujte po ukon cení tisku kroky 5 a 6.
? Po ukon cení tisku vypn ete fotoaparát a tiskárnu a odpojte kabel rozhraní.
Tiskárny Canon vyhovující standardu PictBridge
(prodávané samostatn e)
P ripojením fotoaparátu k n ekteré z tiskáren Canon vyhovujících standardu
PictBridge m užete tisknout snímky jako fotografie bez použití po cíta ce.
Podrobn ejší informace obdržíte u nejbližšího prodejce Canon.
Podrobnosti k tisku, v cetn e tisku na tiskárnách kompatibilních s funkcí p rímého tisku, naleznete v Uživatelské p ríru cce k p rímému tisku.
Tiskárny Compact Photo
Printer (série SELPHY)
Inkoustové tiskárny28
Oto cením voli ce režim u do polohy E (Film) m užete zaznamenávat filmy.
Nastavte režim Film.
? Oto cte voli c režim u do polohy E.
? Zkontrolujte, zda se na monitoru zobrazila ikona .
P ripravte kompozici snímku objektu.
? P resunutím pá cky zoomu ke zna cce i dojde k p riblížení a zv etšení objektu.
P resunutím pá cky sm erem ke zna cce j

TXT / PDF

Available 20 files for PowerShot A1000 IS View all >
HelpDrivers Since March 2000