Canon LEGRIA HF S30 Download Manual

Slovensky
Photo Application
Verzia 35
Návod na používanie2
Obsah
Obsah
Najprv si pre cítajte toto ............................................................................................. 4
Kontrola dodaného príslušenstva .......................................................................... 4
Systémové požiadavky.............................................................................................. 5
Co je aplikácia Photo Application? .......................................................................... 6
Okná ............................................................................................................................7
Aplikácia CameraWindow...................................................................................... 7
Okno [Import Images from Camera/Importova t snímky z kamery] ................... 7
Okno [Organize Images on Camera/Usporiada t snímky v kamere] ................. 8
Okno [Import Images from Camera/Importova t snímky z kamery] ................... 9
Okno [Organize Images on Camera/Usporiada t snímky v kamere] ............... 10
Okno Main ............................................................................................................11
Okno [Image Viewer/Prehliada c obrázkov].......................................................... 15
Okno [Red Eye Correction/Korekcia cervených o cí] ....................................... 16
Okno [Auto Adjustment/Automatické nastavenie] ........................................... 17
Okno [Color/Brightness Adjustment-Nastavenie farby a jasu] ........................ 17
Okno [Sharpness/Ostros t] .............................................................................. 18
Okno [Trim Image/Oreza t obrázok] ................................................................ 18
Okno [Insert Text/Vloži t text] ........................................................................... 19
Inštalácia Photo Application a Návodu na používanie videokamery.................. 20
Inštalácia Photo Application................................................................................. 22
Inštalácia Návodu na používanie videokamery ................................................... 25
Pred stiahnutím nepohyblivých obrázkov............................................................. 26
Pripojenie videokamery k po cíta cu...................................................................... 26
Nastavenia na videokamere ........................................................................... 26
Pripojenie videokamery ................................................................................... 26
S tahovanie nepohyblivých obrázkov .................................................................... 28
Spustenie CameraWindow .................................................................................. 29
S tahovanie statických snímok do po cíta ca ......................................................... 30
Stiahnutie neprenesených snímok .................................................................. 30
Stiahnutie vybratých snímok ........................................................................... 31
Stiahnutie všetkých snímok z videokamery .................................................... 33
Používanie cíta cky/zapisova cky kariet ................................................................ 34
Automatické s tahovanie .................................................................................35
Nastavenie automatického s tahovania ........................................................... 35
S tahovanie vybraných nepohyblivých obrázkov zo ZoomBrowsera EX ......... 37
Tla c nepohyblivých obrázkov................................................................................. 38
[Photo Print/Tla c fotografií] ............................................................................. 38
[Index Print/Tla c indexu] ................................................................................. 40
Organizovanie obrázkov.......................................................................................... 42
Používanie hodnotenia a k lú cových slov............................................................. 42
Klasifikovanie obrázkov ....................................................................................... 43
Premenovanie viacerých súborov........................................................................ 45
Vyh ladávanie obrázkov ....................................................................................... 47
Exportovanie obrázkov............................................................................................ 50
Zmena typu súboru a uloženie ............................................................................ 50
Ukladanie na disky CD-R/RW.............................................................................. 54
Posielanie nepohyblivých obrázkov do videokamery .......................................... 57
Zmazanie statických snímok z videokamery ....................................................... 58
Usporiadanie snímok vo videokamere ............................................................ 583
Obsah
Windows
Používanie rôznych funkcií..................................................................................... 59
Pripojovanie nepohyblivých obrázkov k e-mailovým správam............................. 59
Spustenie prezentácie obrázkov.......................................................................... 61
Pridanie zvuku k nepohyblivému obrázku ........................................................... 63
Prezeranie a zmena mena vlastníka videokamery.............................................. 64
Odinštalácia softvéru a Návodu na používanie videokamery.............................. 65
Odinštalovanie programu ZoomBrowser EX ....................................................... 65
Odinštalácia Návodu na používanie videokamery............................................... 66
Odstra novanie problémov....................................................................................... 674
Najprv si pre cítajte toto
Najprv si pre cítajte toto
Zrieknutie sa zodpovednosti
•A j k e d bolo vynaložené všetko úsilie, aby informácie v tejto príru cke boli presné a
úplné, nepreberá spolo cnos t Canon žiadnu zodpovednos t za vzniknuté chyby a opomenutia. Spolo cnos t Canon si vyhradzuje právo meni t opísané hardvérové a softvérové technické údaje kedyko lvek a bez predchádzajúceho oznámenia.
• Žiadnu cas t tejto príru cky nie je dovolené reprodukova t, prenáša t, prepisova t, uklada t vo vyh ladávacom systéme alebo preklada t do iného jazyka v žiadnej forme a žiadnymi prostriedkami bez predchádzajúceho písomného súhlasu spolo cnosti Canon.
• Spolo cnos t Canon neposkytuje žiadne záruky za škody v dôsledku poškodených alebo stratených dát, ktoré vzniknú nesprávnou obsluhou alebo chybnou funkciou videokamery, softvéru, pamä tových kariet (karty SD, SDHC a SDXC), osobných po cíta cov, periférnych zariadení alebo používaním pamä tových kariet inicializovaných inou videokamerou než Canon.
Ochranné známky
• Microsoft, Windows, Windows Media a Windows Vista sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spolo cnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.
• Logá SD, SDHC a SDXC sú ochranné známky spolo cnosti SD-3C, LLC.
• Ostatné názvy a produkty vyššie neuvedené môžu by t ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
© Canon Inc. 2011 Všetky práva vyhradené.
Bezpe cnostné pokyny
Neprehrávajte dodané disky CD-ROM na CD prehráva ci, ktorý nepodporuje dátové
CD. Prehrávanie disku CD-ROM na audio CD prehráva coch (hudobných prehráva coch) môže poškodi t reproduktory. Pri posluchu hlasného zvuku disku
CD-ROM prehrávaného na hudobnom CD prehráva ci cez slúchadlá hrozí aj nebezpe censtvo poškodenia sluchu.
Kontrola dodaného príslušenstva
Na s tahovanie zaznamenaných obrázkov z pamä tovej karty do po cíta ca použite dalej uvedené príslušenstvo.
• Dodaný kábel USB
Kábel dodaný s videokamerou sa môže líši t od toho, ktorý je opísaný v tejto príru cke.
• Disk Návod na používanie/Photo
Applications Ver. 35.0/Hudobné dáta/
Image Mix Data
( dalej uvedený ako „Doplnkový disk k videokamere“)5
Systémové požiadavky
Windows
Systémové požiadavky
Softvér nainštalujte do po cíta ca vyhovujúceho nasledujúcim minimálnym požiadavkám.
* V prípade použitia systému Windows XP musíte nainštalova t balí cek Microsoft .NET
Framework 3.0 alebo novší (maximálne 500 MB). Inštalácia môže trva t dlhšie závisí to od prostredia opera cného systému.
Správnu cinnos t nemožno zaru ci t pre žiadny konkrétny systém, aj ke d sp lna vyššie uvedené požiadavky.
Inštalácia softvéru vyžaduje jednotku CD-ROM.
V tomto návode na používanie sú názvy produktov skrátené takto:OS: Windows 7
Windows Vista (Service Pack 1 alebo 2)
Windows XP (Service Pack 3)
* Správnu cinnos t nemožno zaru ci t na opera cných systémoch, pri ktorých bol vykonaný upgrade z predchádzajúcich verzií.
Model po cíta ca: Po cíta ce dodávané s predinštalovaným vyššie uvedeným
OS a zabudovanými portami USB.
CPU: Pentium 1,3 GHz alebo lepší
RAM: Windows 7 64 bit.: 2 GB alebo viac
Windows 7 32 bit./Windows Vista: 1 GB alebo viac
Windows XP: 512 MB alebo viac
Rozhranie: USB
Vo lné miesto na pevnom disku:• Canon Utilities
- ZoomBrowser EX: 200 MB alebo viac
- CameraWindow: 150 MB* alebo viac
Displej: 1 024 x 768 pixelov alebo viac/far. h lbka High Color
(16 bitov) alebo lepšia
Microsoft Windows 7: Windows 7
Microsoft Windows Vista (Service Pack 1 alebo 2): Windows Vista
Microsoft Windows XP (Service Pack 3): Windows XP
Vo vysvetlivkách v tejto príru cke sa používajú hlavne zábery obrazoviek z
Windows 7. Kroky a okná sa môžu líši t v závislosti od po cíta ca a verzie softvéru.6
Co je aplikácia Photo Application?
Co je aplikácia Photo Application?
Aplikácia Photo Application umož nuje stiahnu t statické snímky, ktoré ste zaznamenali videokamerou, do po cíta ca a usporiadava t ich, tla ci t a upravova t.
ZoomBrowser EX
• Prezeranie nepohyblivých obrázkov ako zmenšeniny
• Spravovanie pod la prie cinkov s dátumom fotografovania
• Triedenie, organizovanie a preh ladávanie ve lkých po ctov nepohyblivých obrázkov
•T l a c nepohyblivých obrázkov
• Strih nepohyblivých obrázkov
• Zmena dátumu pri fotografiách a ich uloženie ako nové súbory
• Pripojenie nepohyblivých obrázkov k e-mailu
• Zobrazenie fotografií v prezentácii
• Pridanie zvuku k nepohyblivému obrázku
CameraWindow
•S tahovanie nepohyblivých obrázkov do po cíta ca
• Zobrazenie statických snímok uložených vo videokamere a ich zmazanie
Tento návod na používanie vysvet luje, ako si nainštalova t softvér, aké sú jeho hlavné funkcie a ako ich ovláda t. Podrobnejšie pokyny pre obsluhu nájdete v menu Help jednotlivých softvérových programov.
Táto videokamera nemusí podporova t všetky funkcie softvéru.7
Okná
Windows
Okná
Aplikácia CameraWindow
Ke d pripojíte videokameru k po cíta cu, môžete na stiahnutie statických snímok do po cíta ca použi t aplikáciu CameraWindow. Navyše môžete zmaza t statické snímky uložené vo videokamere bez toho, aby ste ich museli s tahova t do po cíta ca, a statické snímky môžete odosla t* z po cíta ca do videokamery ( 57). Takisto môžete potvrdi t a zmeni t uvedené meno majite la videokamery ( 64). Podrobnosti o spúš taní softvéru nájdete v casti Spustenie CameraWindow ( 29).
* Táto funkcia nie je dostupná na niektorých modeloch videokamier.
Okno [Import Images from Camera/Importova t snímky z kamery]
Ke d pripojíte videokameru k po cíta cu, použite toto okno na stiahnutie statických snímok do po cíta ca.
Stiahnu t vybraté snímky.
Stiahnu t iba tie snímky, ktoré ešte neboli importované do po cíta ca.
Stiahnu t všetky snímky.8
Okná
Okno [Organize Images on Camera/Usporiada t snímky v kamere]
Zmažte statické snímky uložené vo videokamere bez toho, aby ste ich museli stahova t do po cíta ca, a statické snímky môžete odosla t* z po cíta ca do videokamery .
* Táto funkcia nie je dostupná na niektorých modeloch videokamier.9
Okná
Windows
Okno [Import Images from Camera/Importova t snímky z kamery]
Návrat do okna menu CameraWindow. Zobrazenie menu Help (Pomocník).
Konfigurácia nastavení Preferences (Predvo lby)
(meno majite la videokamery, cie lové miesto s tahovania at d.).
Nastavenie ve lkosti zmenšenín.
Presúvanie medzi zobrazeniami dátumu/ casu odfotografovania a názvom súboru.
Výber všetkých statických snímok.
Zrušenie výberu statických snímok.
Stiahnutie snímok do po cíta ca.
Obrázok so zvukom. Obrázok, ktorý ešte nebol stiahnutý do po cíta ca.
Chránený obrázok.10
Okná
Okno [Organize Images on Camera/Usporiada t snímky v kamere]
Vymazanie statických snímok vo videokamere.
Odoslanie vybratých statických snímok do videokamery.
(Táto funkcia nie je dostupná na niektorých modeloch videokamier.)
Zobrazenie menu Help (Pomocník). Návrat do okna menu CameraWindow.
Konfigurácia nastavení Preferences (Predvo lby)
(meno majite la videokamery, cie lové miesto s tahovania at d.).
Nastavenie ve lkosti zmenšenín.
Presúvanie medzi zobrazeniami dátumu/ casu odfotografovania a názvom súboru.11
Okná
Windows
Okno Main
ZoomBrowser EX je softvérový program, ktorý sa používa na organizovanie, tla c a úpravu stiahnutých nepohyblivých obrázkov. Ak chcete spusti t ZoomBrowsera EX bez pripojenia videokamery alebo cíta cky/zapisova cky kariet, dvakrát kliknite na na ploche, alebo kliknite vo Windows na menu [Štart] a zvo lte [Všetky programy]
[Canon Utilities] [ZoomBrowser EX] a [ZoomBrowser EX].
Ak chcete ukon ci t ZoomBrowsera EX, kliknite na alebo zvo lte [Exit/Koniec] z menu [File/Súbor].
1O b l a s t úloh
* Táto služba nie je dostupná vo všetkých krajinách.
[Acquire & Camera Settings/
Nastavenia s tahovania a fotoaparátu]:Použite na zobrazenie okna Camera Control pre stahovanie nepohyblivých obrázkov, tla c nepohyblivých obrázkov bez ich stiahnutia do po cíta ca a na konfigurovanie nastavení videokamery.
[View & Classify/
Zobrazi t a triedi t]:Použite na zobrazenie a triedenie nepohyblivých obrázkov.
[Edit/Upravi t]: Použite na upravenie nepohyblivých obrázkov.
[Export/Exportova t]: Toto použite pre zmenu dát nepohyblivých obrázkov a ich uloženie ako nové súbory, zálohovanie na CD-R/RW alebo exportovanie vlastností fotografovania do textového súboru.
[Print & Email/Tla c a E-mail]: Po stiahnutí nepohyblivých obrázkov do po cíta ca použite na ich vytla cenie alebo pripojenie k e-mailu.
[CANON iMAGE GATEWAY]: Použite na pripojenie do CANON iMAGE GATEWAY*.
1
2
3
4
5
612
Okná
2O b l a s t prie cinkov
Umož nuje vybra t prie cinok pre zobrazovanie v prezeracej oblasti. Na paneli [Last
Acquired Images/Posledné stiahnuté obrázky] sa novo stiahnuté nepohyblivé obrázky umiestnia do virtuálnych prie cinkov roztriedených pod la dátumu záznamu.
Na dolnom paneli sa zobrazia prie cinky, do ktorých sa skuto cne uložia stiahnuté nepohyblivé obrázky. Pri výbere karty [Favorite Folders/Ob lúbené prie cinky] sa zobrazia len prie cinky zaregistrované ako ob lúbené. Karta [All Folders/Všetky prie cinky] zobrazuje všetky dostupné prie cinky. ozna cuje, že novo stiahnuté nepohyblivé obrázky sú v prie cinku. Ak chcete zaregistrova t prie cinky ako ob lúbené (Favorites), ria dte sa pokynmi nižšie.
Ak chcete odobra t zaregistrovaný prie cinok, zvo lte ho a kliknite na [Remove/
Odstráni t].
3O b l a s t prezerania
Táto oblas t zobrazuje obrázky z vybraného prie cinka. Ak umiestnite kurzor na zmenšeninu v prezeracej oblasti, zobrazí sa v pravom hornom rohu . Kliknutím na presko cíte cez prie cinky a urobíte priblíženie do zamýš laného prie cinka.
Kliknutím na 2 obrázky pri pridržovanom klávese [Shift] vyberiete aj všetky obrázky, ktoré sú medzi nimi.
Kliknutím na rôzne obrázky pri pridržovanom klávese [Ctrl] vyberiete viac obrázkov.
4 Ovládací panel zobrazenia obrázkov
Položky menu sa menia v závislosti od režimu prezerania.
Ak je zvolená karta [Favorite Folders/Ob lúbené prie cinky]:Kliknite na [Add/Prida t] a zvo lte prie cinok.
Ak je zvolená karta [All Folders/Všetky prie cinky]:Zvo lte prie cinok a kliknite na [Add to Favorites/Prida t k ob lúbeným].
1 Predchádzajúci/
Nasledujúci
Zobrazí predchádzajúci/nasledujúci obrázok v aktuálnom prie cinku.
2 Nahor Zobrazí prie cinok o úrove n vyššie v hierarchii prie cinkov.
3Z v o l i t Umož nuje vybra t všetky obrázky alebo ich výber zruši t.
4 Informácie Umož nuje vám vybra t, ktoré informácie sa budú zobrazova t.
Môžete aj skry t vyskakovacie okno vymazaním zaškrtávacieho polí cka. Vyskakovacie okno sa objaví, ke d presuniete ukazovate l na zmenšeninu.
5P a n Zmení oblas t zobrazovanú pri priblížení do prie cinka alebo na obrázok v prezeracej oblasti, a umož nuje premiestni t zoznam so zmenšeninami.
6 Obnovi t ve lkos t zobrazenia
Zmení ve lkos t zoznamu so zmenšeninami pod la okna.
7 Zoom Slider Zvä cšuje/zmenšuje zmenšeniny v prezeracej oblasti.
8F i l t e r Umož nuje vám vybra t si, ktoré nepohyblivé obrázky sa majú zobrazi t pod la hodnotenia. Ak chcete zmeni t hodnotenie, pozrite si Používanie hodnotenia a k lú cových slov ( 42).
2 3 4 8 1 6 5 713
Okná
Windows
5 Režim zobrazenia
Umož nuje vybra t režim, ktorým sa obrázky v prezeracej oblasti zobrazia.
[Zoom Mode/Režim zoomu]: Obrázky vo zvolenom prie cinku sa zobrazia ako zmenšeniny.
[Scroll Mode/Režim rolovania]: Dvojitým kliknutím na prie cinok si zobrazíte zmenšeniny nepohyblivých obrázkov vo vnútri.
[Preview Mode/Režim náh ladu]: Dvojité kliknutie na prie cinky v dolnej casti okna otvorí prie cinok a zobrazí ve lký nepohyblivý obrázok v prie cinku spolu s podrobnými informáciami. Meni t môžete názov súboru a komentáre. Ak chcete zobrazi t iný obrázok, kliknite na [Previous/Predchádzajúci]/[Next/Nasledujúci] alebo zvo lte obrázok zobrazený v dolnej casti okna.14
Okná
6 Ovládacie tla cidlá
1 View Image/
Zobrazi t obrázok
Zobrazí vybraný obrázok v okne [Image Viewer/
Prehliada c obrázkov].
2 Properties/
Vlastnosti
Zobrazí vlastnosti zvoleného nepohyblivého obrázka.
Ak zvolíte iný obrázok pri otvorenom okne [Properties/
Vlastnosti], informácie sa zmenia pod la vybraného obrázka. Okno [Properties/Vlastnosti] sa nedá zobrazi t v [Preview Mode/Režim náh ladu].
3 Slide Show/
Prezentácia
Zobrazí nepohyblivé obrázky v prezentácii.
4 Search/H ladat Umož nuje vyh ladáva t obrázky (4 7 ) .
5 Delete/Odstráni t Odstráni vybrané obrázky.
6 Rotate/Oto ci t Otá ca vybrané nepohyblivé obrázky. Filmy sa nedajú otá ca t.
1 2 3 4 5 615
Okná
Windows
Okno [Image Viewer/Prehliada c obrázkov]
Okno [Image Viewer/Prehliada c obrázkov] sa zobrazí, ke d zvolíte obrázok a kliknete na [View Image/Zobrazi t obrázok] alebo ke d dvakrát kliknete na obrázok.
1 Predchádzajúci/
Nasledujúci
Zobrazí predchádzajúci/nasledujúci obrázok v aktuálnom prie cinku.
2 Zvä cši t/Zmenši t Zvä cší alebo zmenší nepohyblivý obrázok.
3 Pan Ak je obrázok zvä cšený nad rozmer okna, môžete ním pohybova t v požadovanom smere.
4 Tla c Vytla cí zvolený nepohyblivý obrázok. Pozri [Photo Print/
Tla c fotografií] ( 38).
5 Edit/Upravi t Umož nuje vám vykona t nasledujúce cinnosti: korekcia cervených o cí, autokorekcia, korekcia farby a jasu, nastavenie ostrosti, orezanie, vloženie textu alebo registrácia externých aplikácií na editovanie obrázkov.
6 Rámik automatického zaostrovania
Táto funkcia sa nedá použi t pre obrázky zaznamenané videokamerou.
7 Informácie o fotografovaní
Zobrazí informácie o fotografovaní k danému obrázku.
8 Show/Zobrazi t Umož nuje zobrazi t naraz viac obrázkov.
13
12
11
10
14
1 3 8 5 6 7 9 4 216
Okná
Okno [Red Eye Correction/Korekcia cervených o cí]
Zvo lte [Red Eye Correction/Korekcia cervených o cí] z menu [Edit/Upravi t] alebo kliknite na ikonu a zvo lte [Red Eye Correction/Korekcia cervených o cí].
Použite na opravu nepohyblivých obrázkov, ak na nich majú ludia cervené o ci.
9 Synchronize/
Synchronizova t
Synchronizuje funkcie View pri všetkých zobrazovaných obrázkoch.
10 Prispôsobi t oknu Prispôsobí ve lkos t obrázkov ve lkosti okna Image Viewer.
11 Obnovi t Obnoví ve lkos t štandardného zobrazovania.
12 Zoom Slider Umož nuje zvä cši t alebo zmenši t zobrazený obrázok.
13 Zobrazi t obrázok na celú obrazovku
Zobrazí obrázok na celej ploche obrazovky.
14 Zmena hodnotenia Umož nuje vám meni t hodnotenie.17
Okná
Windows
Okno [Auto Adjustment/Automatické nastavenie]
Zvo lte [Auto Adjustment/Automatické nastavenie] z menu [Edit/Upravi t] alebo kliknite na ikonu a zvo lte [Auto Adjustment/Automatické nastavenie].
Použite na automatickú opravu farebného vyváženia nepohyblivého obrázka.
Okno [Color/Brightness Adjustment-Nastavenie farby a jasu]
Zvo lte [Color/Brightness Adjustment-Nastavenie farby a jasu] z menu
[Edit/Upravi t] alebo kliknite na ikonu a zvo lte [Color/Brightness
Adjustment-Nastavenie farby a jasu]. Použite na nastavenie jasu, sýtosti, kontrastu, úrovní, tonálnej krivky a RGB nepohyblivého obrázka.18
Okná
Okno [Sharpness/Ostros t]
Zvo lte [Sharpness/Ostros t] z menu [Edit/Upravi t] alebo kliknite na ikonu a zvo lte [Sharpness/Ostros t]. Umož nuje zvýrazni t a vy cisti t obrysy osôb a objektov.
Okno [Trim Image/Oreza t obrázok]
Zvo lte [Trim/Oreza t] z menu [Edit/Upravi t] alebo kliknite na ikonu a zvo lte
[Trim/Oreza t]. Zvo lte oblas t v nepohyblivom obrázku, ktorú chcete oreza t, a kliknite na [Trim Image/Oreza t obrázok].19
Okná
Windows
Okno [Insert Text/Vloži t text]
Zvo lte [Insert Text/Vloži t text] z menu [Edit/Upravi t] alebo kliknite na ikonu a zvo lte [Insert Text/Vloži t text]. Použite na napísanie textu na nepohyblivé obrázky.
Tieto nástroje na korekciu obrázkov môžete vybra t kliknutím na [Edit/Upravi t]
[Edit Image/Upravi t obrázok] v oblasti úloh okna Main.20
Inštalácia Photo Application a Návodu na používanie videokamery
Inštalácia Photo Application a Návodu na používanie videokamery
Pred pripojením videokamery k po cíta cu sa uistite, že ste nainštalovali aplikáciu Photo Application.
Pre inštalovanie programov musíte ma t oprávnenia správcu po cíta cového systému.
Táto digitálna videokamera používa bežný Picture Transfer Protocol (PTP).
Tento protokol vám umožní s tahova t nepohyblivé obrázky jednoduchým pripojením videokamery k po cíta cu káblom USB (aplikácie, ako je [Import pictures and videos/Import obrázkov a videa] sa spustia automaticky).
Pamätajte však, že pri s tahovaní nepohyblivých obrázkov takýmto spôsobom existujú ur cité obmedzenia. Aby ste sa im vyhli, nainštalujte si Photo
Application na s tahovanie nepohyblivých obrázkov.
Kým budete môc t po pripojení videokamery nepohyblivé obrázky s tahova t, môže to trva t nieko lko minút.
Nepohyblivé obrázky s ochranou nastavenou vo videokamere môžu toto nastavenie po stiahnutí do po cíta ca strati t.
1 Skontrolujte, ci videokamera nie je pripojená k po cíta cu.
Keby bola videokamera pripojená k po cíta cu, nedal by sa nainštalova t softvér normálne. Ak je videokamera pripojená, odpojte kábel USB od po cíta ca.
2 Vložte Doplnkový disk k videokamere do jednotky CD-ROM v po cíta ci.
• Windows 7 / Windows Vista:Ke d sa zobrazí okno [Autom. prehrávanie], otvorte prie cinok vo lbou
[Otvori t prie cinok a zobrazi t súbory] a potom dvakrát kliknite na
[Disc_Setup.exe]. Postupujte pod la pokynov v okne [User Account Control/
Kontrola používatelských kont], ktoré sa otvorí po chvíli.
Ak sa okno [Autom. prehrávanie] neotvorí automaticky, zobrazte ho pod la nasledujúceho postupu.
1) Z menu Štart otvorte [Tento po cíta c].
2) Pravým tla cidlom myši kliknite na ikonu disku CD-ROM a v menu, ktoré sa zobrazí, zvo lte [Otvori t].
3) Dvakrát kliknite na ikonu [Disc_Setup.exe].
4) Postupujte pod la pokynov v zobrazenom okne [User Account Control/
Kontrola užívate lského ú ctu].21
Inštalácia Photo Application a Návodu na používanie videokamery
Windows
• Windows XP:Panel prie cinkov sa zobrazí automaticky.
Dvakrát kliknite na ikonu [Disc_Setup.exe].
Ak sa prie cinok neotvorí automaticky, zobrazte ho pod la nasledujúceho postupu.
1) Z menu [Štart] otvorte [Tento po cíta c].
2) Pravým tla cidlom myši kliknite na ikonu disku CD-ROM a v menu, ktoré sa zobrazí, zvo lte [Otvori t].
3) Dvakrát kliknite na ikonu [Disc_Setup.exe].
Prípona súboru „.exe“ sa nemusí zobrazi t – závisí to od nastavení vášho po cíta ca.
3 V Paneli inštalátora si môžete zvoli t, ci sa nainštaluje Photo
Application alebo Návod na používanie videokamery.22
Inštalácia Photo Application a Návodu na používanie videokamery
Inštalácia Photo Application
1 Zvo lte Photo Application.
2 Zvo lte oblas t.
3 Zvo lte krajinu alebo región.
4 Zvo lte požadovaný jazyk.
5 V okne aplikácie Photo Application kliknite na [Easy
Installation/Jednoduchá inštalácia].
Ak chcete nainštalova t softvér individuálne, kliknite na [Custom Installation/
Užívate lská inštalácia].
Panel inštala cného programu23
Inštalácia Photo Application a Návodu na používanie videokamery
Windows
6 Ak máte spustený iný softvér, zatvorte všetky programy a kliknite na [OK].
7 Po kontrole nastavení inštalácie kliknite na [Install/
Inštalova t].
8 Pre cítajte si licen cnú zmluvu a kliknutím na [Yes/Áno] akceptujte jej podmienky a spus tte inštaláciu.24
Inštalácia Photo Application a Návodu na používanie videokamery
9 Kliknite na [Next/ Dalej].
10 Po dokon cení inštalácie skontrolujte, ci je zvolené [Restart computer immediately (Recommended)/Reštartova t po cíta c ihne d (odporú came)] a kliknite na [Restart/Reštartova t].
Ke d nie je potrebný reštart po cíta ca, zobrazí sa obrazovka [Finish/Dokon ci t].
Kliknite na [Finish/Dokon ci t]; vyberte Doplnkový disk k videokamere z jednotky
CD-ROM a prejdite k Pred stiahnutím nepohyblivých obrázkov ( 26).
11 Ke d sa po cíta c reštartoval a zobrazí sa normálna obrazovka plochy, vyberte Doplnkový disk k videokamere z jednotky
CD-ROM.
Po skon cení inštalácie vyberte Doplnkový disk k videokamere ešte pred pripojením videokamery k po cíta cu.25
Inštalácia Photo Application a Návodu na používanie videokamery
Windows
Inštalácia Návodu na používanie videokamery
1 Na zobrazenie Panela inštalátora zopakujte postup (2 0 ) .
2 Zvo lte [Instruction Manual of the Camcorder/Návod na používanie videokamery].
3 Zvo lte jazyk.
4 Po skon cení inštalácie sa ikona návodu na používanie objaví na ploche.26
Pred stiahnutím nepohyblivých obrázkov
Pred stiahnutím nepohyblivých obrázkov
Pripojenie videokamery k po cíta cu
Pred pripojením videokamery k po cíta cu sa uistite, že ste nainštalovali aplikáciu Photo Application.
Pred pripojením videokamery k po cíta cu zabezpe cte, aby videokamera bola napájaná sie tovým adaptérom zo siete.
Kábel USB pripojte priamo do niektorého z hlavných portov USB po cíta ca.
Rozhranie nemusí pracova t správne, ak je videokamera pripojená cez rozbo cova c USB.
Pripojenie nemusí pracova t správne, ak sú zárove n pripojené dalšie zariadenia USB, s výnimkou myši a klávesnice USB. Ak nastane taký problém, odpojte ostatné zariadenia od po cíta ca a skúste videokameru pripoji t znovu.
Nepripájajte k po cíta cu dve alebo viac videokamier. Nemuseli by pracova t normálne.
Ak máte videokameru pripojenú cez rozhranie USB, nedovo lte, aby sa po cíta c prepol do pohotovostného režimu.
Informácie o tom, kde sa na vašom po cíta ci nachádzajú porty USB, nájdete v príru cke k tomuto prístroju.
Dalšie informácie o zmene nastavení videokamery a pripojení videokamery k po cíta cu nájdete v návode na používanie videokamery.
Nastavenia na videokamere
Pred pripojením videokamery k po cíta cu vopred zme nte nasledujúce nastavenia videokamery.
• Na obrazovke indexov statických snímok si vyberte statické snímky, ktoré chcete prehra t (zo vstavanej pamäte alebo pamä tovej karty).
Pripojenie videokamery
1 Pripojte kompaktný sie tový adaptér k videokamere.
2 Ak s tahujete obrázky z pamä tovej karty, vložte pamä tovú kartu do videokamery.
3 Nastavte videokameru do režimu prehrávania nepohyblivých obrázkov.
Vy ckajte, kým prestane blika t indikátor ACCESS.27
Pred stiahnutím nepohyblivých obrázkov
Windows
4 Dodaný kábel USB zapojte do portu USB po cíta ca a do konektora USB na videokamere.
• Reštartujte po cíta c, ak ste na to vyzvaní pri prvom pripojení videokamery k po cíta cu.
• Zobrazí sa okno umož nujúce zvoli t aplika cný program, ktorý sa má spusti t.
• Pokyny pre spustenie ZoomBrowsera EX a s tahovanie obrázkov do po cíta ca nájdete v casti S tahovanie nepohyblivých obrázkov ( 28).
Kábel USB Konektor USB na videokamere
Strana videokamery
Strana po cíta ca
Port USB na po cíta ci28
S tahovanie nepohyblivých obrázkov
S tahovanie nepohyblivých obrázkov
Ke d bliká na videokamere indikátor prístupu, dbajte na dalej uvedené upozornenia. Ak to neurobíte, môže dôjs t k zni ceniu niektorých dát.
- Nevyberajte pamä tovú kartu ani neodpájajte kábel USB.
- Nevypínajte videokameru ani po cíta c.
- Neprepínajte medzi režimami snímania a prehrávania.
Nepohyblivé obrázky, ktoré ste zaznamenali alebo stiahli na pevný disk, sú dôležité originálne súbory dát. Než s nimi za cnete v po cíta ci pracova t, urobte si kópie.
Neotá cajte obrázky v iných programoch než je ZoomBrowser EX. Tým sa zmení formát súboru pôvodného obrázka, a obrázok už nebude možné zobrazi t v programe ZoomBrowser EX alebo vo videokamere.
Ak sa pri pripojení videokamery k po cíta cu zobrazí okno Server busy/Server je zaneprázdnený, kliknite na [Retry/Znova].
Ak vstavaná pamä t alebo pamä tová karta obsahujú vysoký po cet snímok, nemusí by t možné správne pripojenie k po cíta cu. Maximálny po cet snímok závisí od typu použitej videokamery, takže viac informácií nájdete v príslušnej kapitole návodu na používanie vašej videokamery.
V takom prípade prekopírujte snímky zo vs

TXT / PDF

Available 15 files for LEGRIA HF S30 View all >
HelpDrivers Since March 2000