Canon LEGRIA HF R16 Download Manual

CEL-SP4TA251
HD-kamera
Användarhandbok2
Inledning
Viktiga anvisningarVARNING!
UNDVIK RISK FÖR ELSTÖT GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER
BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN SERVAS AV
ANVÄNDAREN. LÅT KVALIFICERAD TEKNIKER SKÖTA SERVICEN.
VARNING!
UNDVIK RISK FÖR ELDSVÅDA ELLER ELSTÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA
PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT.
FÖRSIKTIGT:ANVÄND ENDAST REKOMMENDERADE TILLBEHÖR, SÅ UNDVIKER DU RISK FÖR ELSTÖT OCH
IRRITERANDE STÖRNINGAR.
FÖRSIKTIGT:DRA UT NÄTKONTAKTEN FRÅN ELUTTAGET NÄR PRODUKTEN INTE ANVÄNDS.
Undvik risk för elstöt genom att inte utsätta produkten för fukt eller stänk.
Nätkabeln används för att stänga av strömförsörjningen till kameran. Använd ett lättåtkomligt eluttag så att du snabbt kan dra ur nätkontakten i en nödsituation.
Om du använder nätadapter, se till att aldrig täcka över eller vira in den i tyg. Placera den inte i trånga utrymmen. Det kan orsaka värmealstring, som i sin tur kan leda till deformering av plasthöljet, elstötar eller eldsvåda.
CA-590E har en typskylt på undersidan.
Om du använder annan enhet än nätaggregatet CA-590E kan kameran skadas. 3
Endast för EU (och EEA).
De här symbolerna anger att produkten inte får slängas i hushållssoporna enligt WEEE-direktivet (2002/96/EG), batteridirektivet (2006/66/EG) och/eller nationell lagstiftning som implementerar dessa direktiv.
Produkten ska lämnas in på en därför anvisad insamlingsplats, t.ex. hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, liknande köps (en mot en) eller på en
återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) samt batterier och ackumulatorer. Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som vanligen återfinns i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av produkten bidrar till effektiv användning av naturresurserna.
Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den här produkten, kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet eller företag för avfallshantering, eller besök www.canon-europe.com/environment.
(EEA: Norge, Island och Liechtenstein)
Varumärken
• SD-logotypen är ett varumärke. SDHC-logotypen är ett varumärke.
• Microsoft och Windows är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
• Macintosh och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc. och som registrerats i USA och andra länder.
• ”x.v.Colour” och ”x.v.Colour”-logotypen är varumärken.
• HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC.
• ”AVCHD” och ”AVCHD”-logotypen är varumärken som tillhör Panasonic
Corporation och Sony Corporation.
• Tillverkad på licens från Dolby Laboratories.
”Dolby” och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby
Laboratories.
• YouTube är ett varumärke som tillhör Google Inc.
• Andra namn och produkter som inte nämns ovan kan vara varumärken eller registrerade varumärken för respektive företag.
• Den här enheten innehåller exFAT-teknik, på licens från Microsoft.
• ALL ANNAN ANVÄNDNING AV DEN HÄR PRODUKTEN ÄN PERSONLIG KONSUMENTANVÄNDNING SOM PÅ NÅGOT
SÄTT ÖVERENSSTÄMMER MED STANDARDEN MPEG-2 FÖR KODNING AV VIDEOINFORMATION, AVSEENDE
FÖRPACKADE MEDIA, ÄR UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN UTAN LICENS ENLIGT GÄLLANDE PATENT I MPEG-2
PATENTSERIEN. LICENS BEVILJAS AV MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO
80206.
• Den här produkten licensieras enligt AT&T-patenten för MPEG-4-standarden och används för kodning av
MPEG-4-kompatibel video och/eller avkodning av MPEG-4-kompatibel video som har kodats (1) för privat och icke kommersiellt bruk eller (2) av en videoleverantör på licens enligt AT&T-patenten i syfte att tillhandahålla
MPEG-4-kompatibel video. Ingen licens beviljas eller inkluderas för något annat bruk vad gäller MPEG-4-standarden.4
Nya, spännande funktioner
High definition video
Kamerans bildsensor för high definition
(HD CMOS) spelar in video med en upplösning på 1 920 x 1 080 pixlar
2
.
Videosekvenserna spelas in med high definition, i enlighet med AVCHD-specifikationerna
3
.
Den här nya HD-kameran fångar de där verkligt speciella stunderna i livet, med enastående bildkvalitet och autentiska, livfulla färger!
// D u a l
Flash-minne
Förinspelning
( 5 6 )
Det går att spela in antingen i det inbyggda minnet eller på ett vanligt minneskort ( 34).
När funktionen förinspelning har valts spelar kameran in video i ett temporärt 3-sekundersminne.
När du trycker på -knappen får du alltså en videosekvens som började
3 sekunder innan du startade inspelningen.
1
1 080 linjer
START/STOP
1
”Full HD 1080” syftar på Canon-kameror som är kompatibla med high definition video, som består av 1 080 pixlar vertikalt (scanninglinjer).
2
Video spelas endast in med den här upplösningen om inspelningsläget FXP har valts. Övriga inspelningslägen spelar in med 1 440 x 1 080 pixlar.
3
AVCHD är en standard för inspelning av high definition video. AVCHD-specifikationerna innebär att videosignalen spelas in med MPEG-4 AVC/H.264-komprimering och ljudsignalen spelas in i Dolby Digital. 5
Smart AUTO
( 2 4 )
Smart AUTO väljer automatiskt ut de bästa inställningarna för aktuell videosekvens.
Inspelningarna blir optimala, utan att användaren behöver fundera över inställningarna.
Video Snapshot
( 5 5 )
Spela in eller hämta korta videosekvenser och arrangera dem till videoklipp med favoritmusiken i bakgrunden.
Ansiktsigenkänning
( 5 9 )
Bildstabilisering
( 126)
Kameran identifierar automatiskt människors ansikten och justerar fokus och övriga inställningar på bästa sätt, för perfekt resultat.
Dynamisk bildstabilisator kompenserar för kameraskakningar om du spelar in video medan du går. På så sätt
ökar flexibiliteten och rörligheten vid inspelning.
Kameran riktas helt enkelt mot motivet, och väljer automatiskt ut de bästa inställningarna6
Visa inspelningarna med hjälp av annan utrustning
AVCHD
MPEG-2
SD-Video
Eye-Fi
SD
Anslut kameran till en
HDTV ( 103)
Anslut kameran till
DW-100 DVD-brännare (extra tillbehör) ( 106, 108)
AVCHD-skivor
Photo DVD-skivor
Spela upp video direkt från minneskortet
AVCHD-kompatibla HDTV och digitala inspelare med kortfack för SD-minneskort
*
Använd ett Eye-Fi-kort ( 120) för att ladda upp inspelningar trådlöst till dator eller till webben
Spara eller ladda upp till webben
Standard definition
Konvertera HD-videosekvenser till standard definition-filer direkt i kameran ( 109, 117)
High definition
DVD-skivor av standardtyp
Använd den medföljande programvaran
ImageMixer 3 SE ( 104, 116)
* Se enhetens användarhandbok. Beroende på vilken typ av utrustning som används kan det uppstå problem vid uppspelning, även om enheten är AVCHD-kompatibel. Du måste i så fall spela upp inspelningarna på minneskortet med den här kameran.Innehållsförteckning 7
Inledning
4 Nya, spännande funktioner
11 Om den här handboken
13 Lära känna kameran
13 Medföljande tillbehör och CD-skivor
15 Namn på delar
Förberedelser
18 Komma igång
18 Ladda batteriet
21 Förbereda tillbehören
22 Justera LCD-skärmens position och ljusstyrka
24 Kamerans grundläggande funktioner
24 Funktionslägen
27 Joystick och joystickguide
28 Använda menyerna
30 Inställningar när du startar kameran första gången
30 Ställa in datum och klockslag
31 Byta språk
31 Byta tidszon
32 Använda minneskort
32 Minneskort som är kompatibla med den här videokameran
33 Sätta i och ta ur minneskort
34 / / Välja minne för inspelningarna
35 Formatera det inbyggda minnet (endast / /
) eller minneskortet
Innehållsförteckning8 Innehållsförteckning
Video
37 Grundläggande inspelning
37 Spela in video
38 Välja videokvalitet (inspelningsmetod)
39 Zooma
40 Snabbstart
42 Grundläggande uppspelningsfunktioner
42 Spela upp video
44 Välja vilka inspelningar som ska spelas upp
46 Söka sekvenser
49 I förväg välja inspelningar via indexfönstret
50 Radera sekvenser
52 Avancerade funktioner
52 Programautomatik och inspelningsprogram för specialmotiv
54 Bioläge: Ge dina inspelningar biokänsla
55 Video Snapshot
56 Förinspelningsfunktion
56 Självutlösare
57 Justera exponeringen manuellt
58 Manuell fokusering
59 Ansiktsigenkänning
60 Vitbalansering
62 Bildeffekter
62 Digitala effekter
64 Skärminformation och datakod
65 Ljudinspelningsnivå
66 Välja startpunkt för uppspelningen
69 Sekvens- och spellistehantering
69 Spela upp inspelningar med bakgrundsmusik
71 Dela videosekvenser
72 Redigera spellistan: Lägga till, radera, flytta och spela upp
75 Hämta video snapshot-sekvenser från en videoinspelning
76 / / Kopiera över sekvenser till minneskortInnehållsförteckning 9
Stillbilder
79 Grundläggande inspelning
79 Stillbilder
80 Välja storlek och kvalitet på fotografiet
82 Grundläggande uppspelningsfunktioner
82 Visa stillbilder
83 Radera stillbilder
85 Förstora stillbilder vid uppspelning
86 Övriga funktioner
86 Bildspel
87 Rotera stillbilder
87 Histogram
88 Hämta stillbilder från en videouppspelning
89 Skrivskydda stillbilder
90 / / Kopiera över stillbilder till minneskort
93 Skriva ut stillbilder
93 Skriva ut stillbilder (Direktutskrift)
96 Kopiebeställningar
Externa anslutningar
99 Kontakter på kameran
100 Kopplingsscheman
103 Spela upp på en TV-skärm
104 Spara och dela inspelningar
104 Spara inspelningar i en dator
106 Spara video på high definition-skivor (AVCHD/Blu-ray
Discs)
108 / / Spara video på standard definition-skivor (DVD)
113 Skapa Photo DVD-skivor
114 Spela upp skivor med DW-100 DVD-brännare
115 Kopiera över inspelningar till extern videoenhet
116 Ladda upp video till webbplats för videodelning10 Innehållsförteckning
Övrig information
122 Bilaga: Listor över menyalternativ
122 FUNC.- menyn
125 Inställningsmenyer
135 Ikoner och information på skärmen
139 Problem?
139 Felsökning
145 Lista över meddelanden
155 Gör så här
155 Säkerhetsanvisningar
159 Underhåll/Övrigt
160 Använda kameran utomlands
161 Allmän information
161 Tillbehör
162 Extra tillbehör
165 Tekniska data
169 RegisterInledning 11
Om den här handboken
Vi gratulerar till valet av Canon LEGRIA HF R18/LEGRIA HF R17/
LEGRIA HF R16/LEGRIA HF R106. Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder kameran och spara den sedan som referensmaterial.
Om din kamera inte fungerar som den ska kan du använda kapitlet
Felsökning ( 139).
Så här läser du handboken
• VIKTIGT: Anvisningar som rör kamerans drift.
• ANMÄRKNINGAR: Information som kompletterar de grundläggande anvisningarna.
• ATT KONTROLLERA: Begränsningar eller krav avseende den beskrivna funktionen.
• : Sidhänvisning i den här handboken.
• : Text som enbart gäller angiven modell/angivna modeller.
• Vi har använt följande termer i den här handboken:Om termen ”minne” inte är närmare specificerad, som ”minneskort” eller ”inbyggt minne”, syftar den på båda.
”Sekvens” avser en inspelad videoenhet, från den punkt där du trycker på -knappen för att starta inspelningen till dess att du trycker igen för att pausa.
Termerna ”bild” och ”stillbild” har samma innebörd.
• Bilderna i den här handboken är simulerade stillbilder som har tagits med stillbildskamera. Om inte annat anges refererar bilder och menyikoner till .
Vissa funktioner kräver tillgång till andra användarhandböcker. Detta anges med hjälp av följande ikoner:Se användarhandboken till ’Fotoapplikation’, som finns som PDF på den extraskiva som medföljer kameran.
Se användarhandboken till DW-100 DVD-brännare (extra tillbehör).
PHOTO
DW-100
START/STOP12 Inledning
Välja videokvalitet (inspelningsmetod)
Kameran har fyra olika inspelningslägen. Om du byter inspelningsmetod förändras minnets inspelningstid. Välj FXP eller XP+ för att få bättre videokvalitet, välj LP om du vill ha längre inspelningstider. I tabellen nedan visar vi ungefärliga inspelningstider.
ANMÄRKNINGAR
• Kameran kodar video med variabel bithastighet (VBR), d.v.s. de faktiska inspelningstiderna kan variera beroende på vad videosekvenserna innehåller.
• Kameran bibehåller din senaste inställning, även när du ställer in kameran på .
Funktionslägen:[ Standard 7 Mbps] Önskat inspelningsläge FUNC.
FUNC.
Hakparentes [ ] används för att illustrera menyalternativ, så som de ser ut på skärmen.
anger att en funktion är tillgänglig i angivet funktionsläge och anger att funktionen inte är tillgänglig. Du får mer detaljerad information i avsnittet Funktionslägen ( 24).
-pilen används vid förkortning av menyalternativ. Det finns mer utförliga anvisningar om hur du använder menyerna under Använda menyerna ( 28). Du hittar en sammanställning av alla tillgängliga menyalternativ och inställningar i bilagan Listor över menyalternativ
( 122).
Namnen på de flesta knappar och väljare visas i en
”knappram”.
Exempel . FUNC.Inledning 13
Lära känna kameran
Medföljande tillbehör och CD-skivor
De här tillbehören levereras tillsammans med kameran:CA-590E Nätaggregat (inkl. nätkabel)
BP-2L5 Batteri IFC-300PCU USB-kabel
STV-250N Stereovideokabel Gul • Röd • Vit kontakt
CTC-100/S Komponentkabel
Röd • Grön • Blå kontakt
Snabbguide14 Inledning
De här CD-skivorna och programvarorna levereras tillsammans med din videokamera:•C D - s k i v a n PIXELA Application - Disc 1* och ’PIXELA Applications’
Installationshandbok
- ImageMixer 3 SE Transfer Utilities - Programvara som hjälper till att spara och överföra videosekvenser och musikfiler, som kan användas som bakgrundsmusik.
•C D - s k i v a n PIXELA Application - Disc 2*
- ImageMixer 3 SE Video Tools - Programvara för hantering, redigering och uppspelning av videosekvenser.
• CD-skiva med Användarhandbok/Fotoapplikationer Ver.34*/
Musikdata (i handboken kallas den för ”Extraskiva till kameran”)
- Användarhandbok - Komplett version av kamerans användarhandbok
(denna PDF).
- Fotoapplikation - Programvara som hjälper till att spara, hantera och skriva ut stillbilder.
- Musikdata - Musikfiler som kan användas som bakgrundsmusik vid uppspelning. Dessa musikfiler är avsedda att användas med medföljande programvara ImageMixer 3 SE. Skivan kan inte spelas upp på CD-spelare. Mer information finns i ’ImageMixer 3 SE
Mjukvaruguide’.
* På CD-skivan finns även programvaruhandboken (som PDF-fil).Inledning 15
Namn på delar
1 -knapp (kamera/uppspelning)
( 2 6 )
2 VIDEO SNAP-knapp (video snapshot)
( 5 5 )
3 // WEB-knapp
( 116)
4 -knapp ( 24)/
// INDEX SEL.
-knapp (val av index) ( 44)/
PLAYLIST-knapp ( 44)
5 DISP.-(skärminformation) ( 6 4 )
6 ACCESS-indikator ( 37, 79)
7 Fäste för axelrem ( 2 1 )
8 Högtalare ( 4 2 )
9 Handrem ( 2 1 )
A q Stereomikrofon ( 65)
A a Instant AF-sensor ( 126)
Från vänster
Från höger
Framifrån16 Inledning
A s Zoomspak ( 3 9 )
A d PHOTO-knapp ( 7 9 )
A f POWER-knapp
A g ON/OFF (CHG)-indikator (laddning): Grön – På
Orange – Standby ( 4 0 )
Röd – Laddar ( 1 8 )
A h LCD-skärm ( 2 2 )
A j Joystick ( 2 7 )
A k FUNC.-knapp ( 28, 122)
A l USB-kontakt ( 99, 102)
S q HDMI OUT-utgång ( 99, 100)
S a COMPONENT OUT-utgång
( 99, 101)
S s AV OUT-utgång ( 99, 101)
S d DC IN-ingång ( 1 8 )
S f START/STOP-knapp ( 3 7 )
LCD-panel
Ovanifrån
BakifrånInledning 17
S g Stativfäste ( 155)
S h Fack för minneskort ( 33)
S j Batterifack
S k Batterispärr
S l Lock över batterifack/Lock över minneskortfack
D q Serienummer
Serienumret sitter på locket över batterifacket.
Underifrån18 Förberedelser
Förberedelser
I det här kapitlet beskriver vi grundläggande hantering, som exempelvis menynavigering, samt de inställningar du måste göra innan du kan börja använda kameran.
Komma igång
Ladda batteriet
Kameran kan drivas med ett laddningsbart batteri eller med nätaggregatet. Ladda batteriet innan du använder det.
Information om ungefärliga laddningstider och inspelnings-/uppspelningstider med fulladdat batteri finns i tabellerna på sidorna 162-163.
1 Anslut nätkabeln till nätaggregatet.
2 Anslut nätkabelns andra ände till ett vanligt eluttag.
3 Anslut nätaggregatet till kamerans
DC IN-uttag.
• När nätaggregatet ansluts till kameran (3) ska triangelmarkeringen på kabelns kontakt matchas mot markeringen på kamerans uttag
() .
DC IN-uttag
ON/OFF (CHG)-indikator (laddning)Förberedelser 19
4 Öppna batterifacket genom att skjuta locket åt sidan, från objektivet.
5 Ta bort kontaktskyddet från batteriet.
6 För in batteriet så långt det går i facket och tryck till så att batteriet fäster med ett klickljud.
7 Stäng locket genom att föra det mot objektivet tills det fäster med ett klickljud.
8 Laddningen startar så snart kameran stängs av.
• Om kameran var igång släcks den gröna ON/OFF (CHG)-indikatorn när du stänger av kameran. Efter en stund börjar ON/OFF (CHG)-indikatorn att blinka rött (batteriet laddas). Den röda ON/OFF (CHG)-indikatorn släcks när batteriet är fulladdat.
• Om indikatorn blinkar snabbt, gå till
Felsökning ( 139).
4
6
720 Förberedelser
Lossa det laddningsbara batteriet
1 Öppna batterifacket genom att skjuta locket åt sidan, från objektivet.
2 Tryck på batterispärren och dra ut batteriet.
3 Stäng locket genom att skjuta det mot objektivet tills det fäster med ett klickljud.
VIKTIGT
• Stäng av kameran innan du ansluter eller kopplar ur nätaggregatet. När du har stängt av kameran med uppdateras viktiga data i minnet. Du måste vänta tills den gröna ON/OFF (CHG)-indikatorn släcks.
• Första gången du använder ett batteri bör du ladda det fullt och sedan använda kameran till dess att batteriet är helt urladdat.
• Anslut aldrig sådan elektrisk utrustning till kamerans DC IN-ingång eller till nätaggregatet som inte uttryckligen har rekommenderats för detta.
• Undvik kraftig värmeutveckling och skador på utrustningen: anslut aldrig medföljande nätaggregat till spänningsomvandlare vid utlandsresor, speciella spänningsuttag ombord på flygplan och båtar eller till växelriktare, etc.
ANMÄRKNINGAR
• Batteriet laddas bara när kameran är avstängd.
• Vi rekommenderar att batteriet laddas i en temperatur på mellan 10 °C och 30 °C. Laddningen fungerar inte utanför temperaturintervallet 0 °C till 40 °C.
• Om du är orolig för batteriets laddningsstatus kan du driva kameran med nätaggregatet så att batteriets laddning inte förbrukas.
• Laddade batterier laddas ur naturligt även om de inte används. För att vara säker på att få maximal laddning bör du ladda batterierna dagen innan eller samma dag som du tänker använda dem.
• Vi rekommenderar att det finns batterier till hands för 2 till 3 gånger den planerade inspelningstiden.
Batterispärr
POWERFörberedelser 21
Förbereda tillbehören
Spänn handremmen.
Ställ in handremmen så att du kan nå zoomspaken med pek-, lång- och ringfingrarna, och -knappen med tummen.
Ta loss handremmen
1 Lyft handremmens vadderade flik och lossa remmen från kardborrbandet.
2 Dra ut remmen ur kamerans främre fäste, ur själva handremmen och slutligen ur kamerans bakre fäste.
START/STOP22 Förberedelser
Fästa extra handledsrem
För handledsremmens ögla igenom kamerans bakre fäste, trä remmen igenom öglan och dra åt.
Du kan även fästa handledsremmen i greppremmens fäste, om du av säkerhetsskäl önskar använda båda remmarna.
Fästa extra axelrem
Trä axelremmens ändar genom handremmens fäste och justera remmens längd.
Justera LCD-skärmens position och ljusstyrka
Rotera LCD-panelen
Öppna LCD-panelen 90°.
• Panelen kan vridas 90° nedåt.
• Panelen kan vridas 180° mot objektivet. Att vrida LCD-panelen 180° är praktiskt om fotografen vill vara med i bild, till exempel vid inspelning med självutlösare.
180°
90° Motivet kan se sig själv på LCD-skärmen
180°Förberedelser 23
ANMÄRKNINGAR
• Om LCD-skärmen: Skärmen är tillverkad med extremt hög precision och
över 99,99 % av pixlarna fungerar enligt specifikationen. Färre än
0,01 % av pixlarna kan ibland tändas felaktigt eller visas som svarta, röda, blå eller gröna punkter. Detta är helt normalt och har ingen betydelse för den inspelade stillbilden.
LCD-bakgrundsbelysning
Om du spelar in i starkt ljus kan det vara svårt att se bilden på LCD-skärmen. Aktivera LCD-bakgrundsbelysning, så blir bilden ljusare.
Låt kameran vara på och håll intryckt i mer än 2 sekunder.
• Upprepa för att stänga av (normal) eller sätta på (ljus) LCD-bakgrundsbelysningen.
• Om [Bildskärmsdimmer] är inställd på [ På], kan du stänga av den genom att hålla intryckt i mer än 2 sekunder. Du återgår då till LCD-skärmens tidigare ljusstyrka.
ANMÄRKNINGAR
• LCD-bakgrundsbelysningen påverkar inte inspelningens ljusstyrka.
• Den ljusstarka inställningen förkortar batteriets användningstid.
• Du kan justera LCD-skärmens ljusstyrka ytterligare med inställningen
[Bildskärmens ljusstyrka], alternativt dämpa den med inställningen [Bildskärmsdimmer] om ljuset från LCD-skärmen verkar störande.
DISP.
DISP.24 Förberedelser
Kamerans grundläggande funktioner
Funktionslägen
Inspelning
Kameran har två basfunktioner för inspelning av video och stillbilder: Smart AUTO ( ) för nybörjare eller för den som vill slippa krångla med kamerans inställningar, och flexibel inspelning ( ) för den som vill kunna ställa in kameran efter eget tycke och smak. Tryck på för att ställa in kameran på och tryck en gång till för att återgå till
. Oavsett vilken funktion man väljer trycker man på för att spela in video och på för att spela in stillbilder.
* Vilken ikon som visas beror på vilken inställning som anges av Smart AUTO-funktionen.
START/STOP
PHOTO
Funktionsläge Skärmikon Funktion
*
Enkel inspelning av video och stillbilder.
Inspelning av video och stillbilder med tillgång till alla menyer och avancerade funktioner.
Om funktionen Smart AUTO
• Det är bara dessa knappar/funktioner som är tillgängliga med den här funktionen.
- för inspelning av video.
- för inspelning av stillbilder.
- Zoomspak
- Snabbstart ( 40)
- för Video Snapshot ( 55)
START/STOP
PHOTO
VIDEO SNAPFörberedelser 25
• När kameran är inställd på identifieras automatiskt vissa egenskaper hos motivet, som bakgrund, belysning etc. Därefter justerar kameran olika inställningar (fokus, exponering, färg, bildstabilisering, bildkvalitet etc.) och väljer de optimala alternativen för aktuell videosekvens. Ikonen för Smart AUTO-funktionen växlar till någon av följande ikoner.
Smart AUTO-ikoner
Ikonen inom parentes visas vid motljus.
Bakgrund ?
(ikonens färg)
Ljus
(grå)
Blå himmel
(ljusblå)
Livfulla färger
(grön/röd)
Solnedgång
(orange)
Motiv ?
Människor (stillastående)
()()()

Människor (rörliga)
()()()

Andra motiv än människor, t.ex. landskap
()()()
Närstående motiv
()()()

Bakgrund ?
(ikonens färg)
Mörk (mörkblå)
Motiv ? Spotlight Kvällsmotiv
Människor (stillastående) – –
Människor (rörliga) – –
Andra motiv än människor, t.ex. landskap
Närstående motiv – –26 Förberedelser
ANMÄRKNINGAR
• Om har aktiverats kan inga menyer öppnas, men följande inställningar kan justeras i förväg.
- Videoinspelningsläge
- Stillbildsstorlek/-kvalitet
- // Val av inspelningsmedia för video/stillbilder
- Video snapshot-längd
- Automatisk lång slutartid
- Alla inställningar på menyflikarna , och .
• Även när flexibel inspelning har valts kan kameran hjälpa till med inställningarna. Du kan exempelvis använda inspelningsprogram för specialmotiv ( 52) för att få optimala inställningar som matchar inspelningssituationen.
• I vissa fall matchar inte Smart AUTO-ikonen på skärmen den sekvens som spelas in. Vid inspelning mot till exempel en orange eller blå bakgrund kan Solnedgång eller någon av Blå himmel-ikonerna visas och färgerna ser onaturliga ut. I det här fallet rekommenderar vi inspelning med [ Prog.automatik] ( 52).
Uppspelning
Tryck på -knappen (kamera/uppspelning) för att växla mellan inspelnings- och uppspelningsläge. När kameran är avstängd kan man trycka på för att starta kameran direkt i uppspelningsläge.
Funktionsläge Skärmikon Funktion
Tryck på
Spela upp videosekvenser.
Visa stillbilder.Förberedelser 27
ANMÄRKNINGAR
• // När uppspelningsläge väljs används automatiskt samma minne för uppspelningen som användes vid inspelningen.
Joystick och joystickguide
Använd joysticken för att manövrera kamerans menyer.
Om joystickguiden inte visas på skärmen kan du få fram den genom att trycka på eller på joysticken ( , ). Vilka funktioner som visas beror på valt funktionsläge.
• eller : Välj ut ( ) en funktion och tryck på för att justera inställningen. Vissa funktioner kräver att du gör fler justeringar
() .
• : Först väljer du ( ) en ”rad” med funktioner. Därefter trycker du på för att aktivera funktionen i mitten eller på joysticken ( eller ) för att aktivera funktionen till vänster eller höger.
Joystickguiden förminskas efter 2 sekunder. Trots att joystickguiden är förminskad kan du fortfarande justera eller aktivera/stänga av vald funktion, du kan även maximera ( ) joystickguiden för att välja en annan funktion eller dölja ( ) guiden.
Tryck på själva joysticken ( ) för att spara inställningen eller bekräfta en åtgärd. I menyerna anges det här med ikonen .
Tryck joysticken uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger ( , ) för att välja ett alternativ eller ändra en inställning.28 Förberedelser
Använda menyerna
Flera av kamerans funktioner kan justeras via de menyer som öppnas när du trycker på . Om kameran är inställd på kommer du inte åt några menyer och de flesta menyalternativen, med några få undantag, återgår till standardinställningarna.
Se bilagan Listor över menyalternativ ( 122) om du vill ha mer information om menyalternativ och inställningar.
Välja ett alternativ i FUNC.- menyn
Här följer ett exempel på hur man väljer alternativ i FUNC.-menyn när kameran är inställd på . Om du har valt en uppspelningsmetod varierar hanteringen beroende på vald funktion: se vid behov relevant kapitel.
1T r y c k p å .
2 I kolumnen till vänster väljer ( ) du ikonen för den funktion du vill ändra.
Icke aktiva menyalternativ gråskuggas.
3 Välj ut ( ) önskad inställning bland alternativen längst ner.
• Valt alternativ markeras med orange.
• Vissa inställningar kräver att du gör flera val och/eller trycker på .
Följ anvisningarna på skärmen (som till exempel -ikonen, små pilar etc.).
4 Tryck på för att spara inställningarna och stänga menyn.
Du kan när som helst stänga menyn genom att trycka på .
FUNC.
FUNC.
FUNC.
FUNC.Förberedelser 29
Välja ett alternativ i inställningsmenyerna
1T r y c k p å .
2 Välj ( , ) [ Meny] och tryck på för att öppna inställningsmenyerna.
Det går även att hålla intryckt i minst 1 sekund, så öppnas inställningsmenyerna direkt.
3 Välj ( ) fliken för önskad meny.
4 Välj ut ( ) den inställning som ska ändras och tryck på .
• En orange ram anger vilket menyalternativ som för tillfället är aktivt.
Menyalternativ som inte är tillgängliga gråskuggas.
• Flytta ( ) den orange urvalsramen till flikarna överst på skärmen om du vill välja en annan meny (steg 3).
5 Välj ( , ) önskat alternativ och tryck på för att spara inställningen.
6T r y c k p å .
Du kan när som helst stänga menyn genom att trycka på .
FUNC.
FUNC.
FUNC.
FUNC.30 Förberedelser
Inställningar när du startar kameran första gången
Ställa in datum och klockslag
Innan du börjar använda kameran måste du ställa in kamerans datum och klocka.
Fönstret [Date/Time-Datum/Klockslag]
(menyfönster för inställning av datum och klockslag) öppnas automatiskt om kamerans klocka inte är inställd.
När fönstret [Date/Time-Datum/Klockslag] visas är årtalet markerat.
1 Ställ in ( ) året och gå vidare ( ) till månaden.
2 Ställ in övriga fält (månad, dag, timmar och minuter) på samma sätt.
3 Välj ( ) [OK] och tryck på för att starta klockan och stänga inställningsmenyn.
ANMÄRKNINGAR
• Om du inte använder kameran på cirka 3 månader har det inbyggda,
återuppladdningsbara litiumbatteriet laddat ur helt och inställningen av datum och klockslag är borta. Du måste då ladda upp litiumbatteriet
( 158) och ställa in tidszon, datum och klockslag på nytt.
• Datumet visas bara i år-månad-dag-formatet i det första fönstret.
Efterföljande fönster anger datum och tid med formatet dag-månad-år
(till exempel [1.Jan.2010 12:00 AM/1.Jan.2010 12:00 FM]). Du kan byta datum- och klockformat (12/24 timmar) med inställningen [Date
Format/Datumformat].
• Datum och klockslag kan även ställas in senare (vid annat tillfälle än det ursprungliga inställningstillfället). Gå till inställningsmenyerna och öppna fönstret [Date/Time-Datum/Klockslag]:[ Menu/Meny] [Date/Time-Datum/
Klockslag]
FUNC.Förberedelser 31
Byta språk
Kamerans standardspråk är engelska.
Du kan välja bland 23 olika språk.
* När du har ställt in kamerans språk på engelska byter du språk genom att välja
[Language /Språk].
ANMÄRKNINGAR
• och , som ibland visas på skärmen, syftar på knappar på kameran och ändras inte, oavsett vilket språk du väljer.
Byta tidszon
Byt tidszon vid behov. Standardinställningen är Paris.
Ställa in din egen tidszon
* När du reser väljer du ikonen och därefter en tidzon som matchar lokal tid på ditt resmål.
**Om du vill justera för sommartid väljer du ett zonnamn som är märkt med en .
Funktionslägen:[ Menu/Meny] [Language /Språk]*
Önskat språk
FUNC.
FUNC.
Funktionslägen:[ Meny] [Tidszon/Sommartid] *
Din lokala tidzon**
FUNC.
FUNC.32 Förberedelser
Använda minneskort
Minneskort som är kompatibla med den här videokameran
Till den här kameran kan du använda helt vanliga SDHC-minneskort (SD high capacity) och SD-minneskort. Beroende på vilket minneskort som används kan vissa problem uppstå vid inspelning av video. Se tabellen nedan.
Från och med oktober 2009 testas videoinspelningsfunktionen för
SD/SDHC-minneskort tillverkade av Panasonic, Toshiba och SanDisk.
* Beroend

TXT / PDF

Available 20 files for LEGRIA HF R16 View all >
HelpDrivers Since March 2000