Canon LEGRIA HF R16 Download Manual

CEL-SP4TA281
HD Camcorder
Gebruiksaanwijzing2
Inleiding
Belangrijke gebruiksinstructiesWAARSCHUWING!
VOORKOM ELEKTRISCHE SCHOKKEN. VERWIJDER DAAROM DE AFDEKKING (OF
ACHTERZIJDE) NIET. IN HET APPARAAT BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE
DE GEBRUIKER ZELF MAG OF KAN REPAREREN. LAAT DIT DOEN DOOR
GEKWALIFICEERD ONDERHOUDSPERSONEEL.
WAARSCHUWING!
VOORKOM BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN. STEL DIT PRODUCT DAAROM
NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.
VOORZICHTIG:VOORKOM ELEKTRISCHE SCHOKKEN EN STORENDE INTERFERENTIES. GEBRUIK DAAROM
ALLEEN DE AANBEVOLEN ACCESSOIRES.
VOORZICHTIG:HAAL DE STEKKER VAN HET NETSNOER UIT HET STOPCONTACT ALS U HET APPARAAT NIET
GEBRUIKT.
Voorkom elektrische schokken door het apparaat niet bloot te stellen aan waterdruppels of waterspetters.
De stekker moet u gebruiken om het apparaat uit te schakelen. U moet de stekker direct kunnen bereiken als zich een ongeval voordoet.
Als de compacte netadapter ingeschakeld is, mag u deze niet in een doek wikkelen of met een doek afdekken, of in een besloten, te krappe ruimte leggen. Doet u dat wel, dan kan de compacte netadapter te heet worden of de plastic behuizing vervormd raken, waardoor u mogelijk bloot komt te staan aan elektrische schokken of brand kan optreden.
Het identificatieplaatje CA-590E bevindt zich aan de onderzijde.
De camcorder kan beschadigd raken als een ander apparaat dan de compacte netadapter CA-590E wordt gebruikt. 3
Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie (en EER).
Met deze symbolen wordt aangegeven dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2002/96/EC), de richtlijn
2006/66/EC betreffende batterijen en accu’s en/of de plaatselijk geldende wetgeving waarin deze richtlijnen zijn geïmplementeerd, niet bij het normale huisvuil mag worden weggegooid.
Dit product dient te worden ingeleverd bij een hiervoor aangewezen inzamelpunt, bijv. door dit in te leveren bij een hiertoe erkend verkooppunt bij aankoop van een gelijksoortig product, of bij een officiële inzameldienst voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur (EEA) en batterijen en accu's. Door de potentiële gevaarlijke stoffen die gewoonlijk gepaard gaan met EEA, kan onjuiste verwerking van dit type afval mogelijk nadelige gevolgen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid. Uw medewerking bij het op juiste wijze weggooien van dit product draagt bij tot effectief gebruik van natuurlijke bronnen.
Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente, afvaldienst, officiële dienst voor klein chemisch afval of afvalstortplaats, of kunt u terecht op www.canon-europe.com/environment.
(EER: Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)
Informatie over handelsmerken
• Het SD-logo is een handelsmerk. Het SDHC-logo is een handelsmerk.
• Microsoft en Windows zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de
VS en/of andere landen.
• Macintosh en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen.
• “x.v.Colour” en het “x.v.Colour”-logo zijn handelsmerken.
• HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC.
• “AVCHD” en het “AVCHD”-logo zijn handelsmerken van Panasonic
Corporation en Sony Corporation.
• Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories.
“Dolby” en het symbool met de dubbele D zijn handelsmerken van Dolby
Laboratories.
• YouTube is een handelsmerk van Google Inc.
• Overige namen en producten die hierboven niet zijn vermeld, kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van de betreffende ondernemingen.
• Dit apparaat omvat exFAT-technologie onder licentie van Microsoft.
• ELK ANDER GEBRUIK VAN DIT PRODUCT DAN HET PERSOONLIJK GEBRUIK DOOR CONSUMENTEN IN
OVEREENSTEMMING MET DE MPEG-2-STANDAARD VOOR HET CODEREN VAN VIDEOINFORMATIE VOOR
VOORBESPEELDE MEDIA IS UITDRUKKELIJK VERBODEN, TENZIJ DE GEBRUIKER BESCHIKT OVER EEN LICENTIE
ONDER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE PATENTEN IN DE MPEG-2 PATENT PORTFOLIO. DEZE LICENTIE IS
VERKRIJGBAAR BIJ MPEG LA, L.L.C, 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206.
• Voor dit product is een licentie verleend op basis van AT&T-patenten voor de MPEG-4-standaard en dit product mag worden gebruikt voor het coderen van MPEG-4-compatibele video en/of decoderen van MPEG-4-compatibele video die alleen (1) voor een persoonlijk en niet-commercieel doel was gecodeerd of (2) door een video-leverancier op basis van AT&T-patenten was gecodeerd om MPEG-4-compatibele video te leveren. Voor elk ander gebruik van de MPEG-4-standaard is, expliciet noch impliciet, geen licentie verleend.4
Opwindende eigenschappen en nieuwe functies
High-Definition Video
De High-Definition-beeldsensor (HD
CMOS) van uw camcorder legt video vast met een resolutie van 1.920 x 1.080 pixels
2
. Video’s worden vervolgens in
High-Definition opgeslagen in het geheugen, met gebruik van AVCHD-specificaties
3
.
Met uw nieuwe HD Camcorder legt u met groot gemak en veel plezier die speciale momenten in uw leven vast met een verbluffende beeldkwaliteit en levensechte kleuren!
// D u a l
Flash-geheugen
Pre-opname
( 5 6 )
U kunt opnamen maken in het interne geheugen of op geheugenkaarten ( 3 4 ) .
Als pre-opname is geactiveerd, begint de camcorder continu video op te nemen in een tijdelijk geheugen van 3 seconden. Als u de knop indrukt, begint de opname 3 seconden eerder dan het moment waarop u met opnemen begint.
1
1.080 lijnen
START/STOP
1
“Full HD 1080” heeft betrekking op Canon-camcorders die compatibel zijn met
High-Definition Video die is samengesteld uit 1.080 verticale pixels (scanlijnen).
2
Video wordt alleen met deze resolutie opgenomen als de opnamemodus op FXP staat. In een andere opnamemodus wordt de opname gemaakt met
1.440 x 1.080 pixels.
3
AVCHD is een standaard voor het opnemen van High-Definition Video. Bij
AVCHD-specificaties wordt het videosignaal opgenomen met MPEG-4 AVC/
H.264-compressie en wordt het audiosignaal opgenomen in Dolby Digital. 5
Smart AUTO
( 2 4 )
Smart AUTO selecteert automatisch de beste scènestand voor de scène die u wilt opnemen. U kunt altijd spectaculaire opnamen maken zonder u te hoeven bekommeren over de instellingen.
Video Snapshot
( 5 5 )
Opnemen van korte scènes en deze rangschikken in een videoclip in combinatie met uw favoriete achtergrondmuziek.
Gezichtsdetectie
( 5 9 )
Beeldstabilisatie
( 126)
De camcorder detecteert automatisch gezichten van mensen en past dienover-eenkomstig de scherpstelling en andere instellingen aan om een mooi resultaat te krijgen.
Dynamic IS compenseert camcordertrillingen als u video-opnamen maakt terwijl u loopt.
Dit geeft u meer vrijheid en mobiliteit als u films opneemt.
Richt de camcorder op het onderwerp en automatisch worden de optimale instellingen geselecteerd6
Genieten van uw opnamen op andere apparaten
AVCHD
MPEG-2
SD-Video
Eye-Fi
SD
Sluit de camcorder aan op een HDTV ( 103)
Sluit de camcorder aan op de optionele DVD-brander
DW-100 ( 106, 108)
AVCHD-schijven Foto-
DVD’s
Speel video rechtstreeks af vanaf de geheugenkaart
AVCHD-compatibele HDTV’s en digitale recorders met een SD-geheugenkaartsleuf
*
Gebruik een Eye-Fi-kaart ( 120) om uw opnamen draadloos te uploaden naar uw computer of naar een website waar u video’s deelt met anderen
Sla uw opnamen op of upload deze naar het web
Standard-Definition
Converteer uw HD-films, in de camcorder zelf, naar Standard-
Definition-formaat ( 109, 117)
High-Definition
Standaard-DVD’s
Gebruik de bijgeleverde software
ImageMixer 3 SE ( 104, 116)
* Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat.Afhankelijk van het apparaat kan het voorkomen dat opnamen niet correct worden afgespeeld, zelfs als het apparaat AVCHD-compatibel is. In dat geval moet u de opnamen op de geheugenkaart afspelen op de camcorder zelf.Inhoudsopgave 7
Inleiding
4 Opwindende eigenschappen en nieuwe functies
11 Wat u moet weten over deze handleiding
13 Kennismaking met de camcorder
13 Bijgeleverde accessoires en CD-ROM’s
15 Namen van onderdelen
Voorbereidingen
18 Beginnen
18 De accu opladen
21 De accessoires voorbereiden
22 De stand en helderheid van het LCD-scherm bijstellen
24 Basisbediening van de camcorder
24 Bedieningsstanden
27 Joystick en joystickaanduiding
28 Gebruik van de menu’s
30 Eerste instellingen
30 De datum en tijd instellen
31 De taal wijzigen
31 De tijdzone wijzigen
32 Bij gebruik van een geheugenkaart
32 Geheugenkaarten die u met de camcorder kunt gebruiken
33 Een geheugenkaart plaatsen en verwijderen
34 // Het geheugen voor de opnamen selecteren
35 Het interne geheugen (alleen //) of de geheugenkaart initialiseren
Inhoudsopgave8 Inhoudsopgave
Video
37 Elementaire opnamefuncties
37 Video opnemen
38 De videokwaliteit selecteren (opnamemodus)
39 Zoomen
40 Snelstartfunctie (Quick Start)
42 Elementaire afspeelfuncties
42 Video afspelen
44 Selecteren welke opnamen u wilt afspelen
46 Zoeken naar scènes
49 Vooraf opnamen in het indexscherm selecteren
50 Scènes verwijderen
52 Geavanceerde functies
52 Programma AE en opnameprogramma’s voor speciale scènes
54 Cinemamodus: Aan uw opnamen een cinematografisch karakter geven
55 Video Snapshot
56 Pre-opname
56 Zelfontspanner
57 Handmatige belichtingsinstelling
58 Handmatige scherpstelling
59 Gezichtsdetectie
60 Witbalans
62 Beeldeffecten
62 Digitale effecten
64 Schermgegevens en datacodering
65 Audio-opnameniveau
66 Het punt selecteren waar met afspelen moet worden begonnen
69 Scènes en de afspeellijst bewerken
69 Opnamen afspelen in combinatie met achtergrondmuziek
71 Scènes splitsen
72 De afspeellijst bewerken: Toevoegen, verwijderen, verplaatsen en afspelen
75 Video Snapshot-opnamen maken van filmscènes
76 // Scènes kopiëren naar een geheugenkaartInhoudsopgave 9
Foto’s
79 Elementaire opnamefuncties
79 Foto’s maken
80 De grootte en kwaliteit van foto’s selecteren
82 Elementaire weergavefuncties
82 Foto’s bekijken
83 Foto’s verwijderen
85 Foto’s tijdens weergave vergroten
86 Overige functies
86 Diashow
87 Foto’s roteren
87 Histogramweergave
88 Foto’s maken van een scène die wordt afgespeeld
89 Foto’s beveiligen
90 // Foto’s kopiëren naar een geheugenkaart
93 Foto’s afdrukken
93 Foto’s afdrukken (Direct Print)
96 Afdrukopdrachten
Externe aansluitingen
99 Aansluitpunten op de camcorder
100 Aansluitschema’s
103 Afspelen op een TV-scherm
104 Uw opnamen opslaan en delen
104 Opnamen opslaan op een computer
106 Films opslaan op High-Definition-schijven (AVCHD/
Blu-ray-schijven)
108 // Films opslaan op Standard-
Definition-schijven (DVD)
113 Foto-DVD’s maken
114 Schijven afspelen met de DVD-brander DW-100
115 Uw opnamen kopiëren naar een externe videorecorder
116 Films uploaden naar websites waar video’s worden gedeeld10 Inhoudsopgave
Overige informatie
122 Bijlage: Menu-opties - Overzicht
122 FUNC.- menu
125 Instellingsmenu’s
135 Schermgegevens en pictogrammen
139 Problemen?
139 Problemen oplossen
146 Overzicht van berichten
155 Wat u wel en niet moet doen
155 Hoe u de camcorder moet behandelen
158 De interne batterij verwijderen
161 Onderhoud/overig
162 Gebruik van de camcorder in het buitenland
163 Algemene informatie
163 Accessoires
164 Optionele accessoires
167 Specificaties
171 IndexInleiding 11
Wat u moet weten over deze handleiding
Bedankt dat u hebt gekozen voor de Canon LEGRIA HF R18 /
LEGRIA HF R17 / LEGRIA HF R16 / LEGRIA HF R106. Neem deze handleiding zorgvuldig door voordat u de camcorder in gebruik neemt en bewaar de handleiding op een gemakkelijk bereikbare plaats, zodat u deze later altijd kunt raadplegen. Mocht uw camcorder niet goed werken, raadpleeg dan de tabel Problemen oplossen ( 139).
Conventies die in deze handleiding worden toegepast
• BELANGRIJK: Onder BELANGRIJK in deze handleiding wordt een beschrijving gegeven van de voorzorgsmaatregelen die betrekking hebben op de bediening van de camcorder.
• OPMERKINGEN: Onder OPMERKINGEN in deze handleiding wordt een beschrijving gegeven van de overige functies die een aanvulling vormen op de basisbediening van de camcorder.
• WAAR U OP MOET LETTEN: Beperkingen of vereisten voor de beschreven functies.
• : Paginanummer ter referentie.
• : Tekst die alleen van toepassing is op de modellen die in het pictogram worden getoond.
• In deze handleiding worden de volgende termen gebruikt:Indien uit de tekst niet af te leiden is dat de term “geheugen” betrekking heeft op enerzijds de “geheugenkaart” of anderzijds het “interne geheugen”, dan heeft deze term betrekking op beide.
“Scène” heeft betrekking op één filmeenheid vanaf het moment waarop u op de knop drukt om met opnemen te beginnen totdat u nog een keer op deze knop drukt om een pauze in te lassen.
De termen “foto” en “stilbeeld” worden afwisselend gebruikt, maar hebben dezelfde betekenis.
• De foto’s in deze handleiding zijn gesimuleerde foto’s die zijn gemaakt met een fotocamera. De afbeeldingen en menupictogrammen hebben betrekking op de , tenzij anders aangegeven.
Om sommige handelingen uit te voeren, moet u ook andere gebruiksaanwijzingen bestuderen. Dit wordt aangegeven met de volgende pictogrammen:Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van ‘Photo Application’ die als PDF-bestand op de bijgeleverde supplementaire schijf staat.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de optionele DVD-brander DW-100.
PHOTO
DW-100
START/STOP12 Inleiding
Vierkante haakjes [ ] worden gebruikt voor menu-opties zoals die op het scherm worden weergegeven.
In deze gebruiksaanwijzing wordt met aangegeven dat een functie beschikbaar is in de vermelde bedieningsstand en wordt met aangegeven dat de functie niet beschikbaar is. Raadpleeg Bedieningsstanden
( 24) voor meer informatie.
De pijl wordt gebruikt om menuselecties af te korten. Raadpleeg
Gebruik van de menu’s ( 28) voor meer informatie over het gebruik van de menu’s. Raadpleeg de bijlage Menu-opties - Overzicht ( 122) voor een beknopte samenvatting van alle beschikbare menu-opties en instellingen.
De namen van de meeste knoppen en schakelaars staan aangeduid binnen een “knop”-kader.
Bijvoorbeeld . FUNC.Inleiding 13
Kennismaking met de camcorder
Bijgeleverde accessoires en CD-ROM’s
De volgende accessoires worden met de camcorder mee geleverd.
Compacte netadapter CA-590E
(incl. netsnoer)
Accu BP-2L5 USB-kabel IFC-300PCU
Stereovideokabel STV-250N Gele • Rode • Witte stekkers
Componentkabel CTC-100/S
Rode • Groene • Blauwe stekkers
Beknopte handleiding14 Inleiding
De volgende CD-ROM’s en softwareprogramma’s zijn met de camcorder mee geleverd.
•D e C D - R O M * PIXELA Application - Disc 1 en de ‘PIXELA
Applications’ Installatiehandleiding
- ImageMixer 3 SE Transfer Utilities - Software voor het opslaan en kopiëren van films en muziekbestanden die u kunt gebruiken als achtergrondmuziek.
•D e C D - R O M * PIXELA Application - Disc 2
- ImageMixer 3 SE Video Tools – Software voor het beheren, bewerken en afspelen van films.
•D e C D - R O M Gebruiksaanwijzing/Photo Applications versie 34*/
Muziekgegevens (in deze gebruiksaanwijzing “supplementaire schijf” genoemd)
- Gebruiksaanwijzing - Volledige gebruiksaanwijzing van de camcorder
(dit PDF-bestand).
- Photo Application - Software voor het opslaan, beheren en afdrukken van foto’s.
- Muziekgegevens - Muziekbestanden die u tijdens het afspelen kunt gebruiken als achtergrondmuziek. Deze muziekbestanden zijn voor exclusief gebruik met de bijgeleverde software ImageMixer 3 SE.
De schijf kan niet worden afgespeeld op CD-spelers. Raadpleeg de
‘ImageMixer 3 SE Softwarehandleiding’ voor meer bijzonderheden.
* De CD-ROM bevat de softwarehandleiding (als PDF-bestand). Inleiding 15
Namen van onderdelen
1 (opnemen/afspelen)-knop
( 2 6 )
2 VIDEO SNAP (Video Snapshot)-knop
( 5 5 )
3 // WEB-knop
( 116)
4 -knop ( 24)/
// INDEX SEL.
(indexselectie)-knop ( 44)/
PLAYLIST-knop ( 44)
5 DISP. (schermgegevens)-knop ( 6 4 )
6 ACCESS-indicator ( 37, 79)
7 Riembevestigingspunt ( 21)
8 Luidspreker ( 4 2 )
9 Handgreepriem ( 2 1 )
A q Stereomicrofoon ( 6 5 )
A a Instant AF-sensor ( 126)
Aanzicht linkerzijde
Aanzicht rechterzijde
Vooraanzicht16 Inleiding
A s Zoomregelaar ( 3 9 )
A d PHOTO-knop ( 79)
A f POWER-knop
A g ON/OFF (CHG) (oplaad)-indicator: Groen – Aan
Oranje – Standby ( 40)
Rood – Bezig met opladen ( 1 8 )
A h LCD-scherm ( 2 2 )
A j Joystick ( 2 7 )
A k FUNC.-knop ( 28, 122)
A l USB-aansluitpunt ( 99, 102)
S q HDMI OUT-aansluitpunt ( 99, 100)
S a COMPONENT OUT-aansluitpunt
( 99, 101)
S s AV OUT-aansluitpunt ( 99, 101)
S d DC IN-aansluitpunt ( 1 8 )
S f START/STOP-knop ( 37)
LCD-paneel
Bovenaanzicht
AchteraanzichtInleiding 17
S g Aansluitpunt statief ( 155)
S h Geheugenkaartsleuf ( 33)
S j Accucompartiment
S k Ontgrendelingsknop accu
S l Afdekking accucompartiment/
Afdekking geheugenkaartsleuf
D q Serienummer
Het label van het serienummer bevindt zich op de afdekking van het accucompartiment.
Onderaanzicht18 Voorbereidingen
Voorbereidingen
In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van de elementaire bedieningshandelingen, zoals het navigeren door menu’s, en de instellingen die u de eerste keer moet verrichten. Zo raakt u snel vertrouwd met uw camcorder.
Beginnen
De accu opladen
De camcorder kan van stroom worden voorzien met een accu of rechtstreeks met de compacte netadapter. Laad de accu vóór gebruik op.
Raadpleeg de tabellen op pagina’s 164-
165 en verder voor informatie over de geschatte oplaad-, opname- en afspeel-duur met een volledig opgeladen accu.
1 Sluit het netsnoer aan op de compacte netadapter.
2 Steek de stekker van het netsnoer van de compacte netadapter in een stopcontact.
3 Sluit de compacte netadapter aan op het DC IN-aansluitpunt van de camcorder.
• Als u de kabel van de compacte netadapter aansluit op de camcorder
(3), zorg er dan voor dat de driehoekmarkeringen op de kabelconnector en op het aansluitpunt van de camcorder tegenover elkaar staan ( ).
DC IN- aansluit-punt
ON/OFF (CHG)
(oplaad)-indicatorVoorbereidingen 19
4 Schuif de afdekking van het accucompartiment weg van de lens en open de afdekking.
5 Verwijder op de accu de afdekking van de aansluitpunten.
6 Plaats de accu in zijn geheel in het compartiment en druk zachtjes op de accu totdat deze vast klikt.
7 Sluit de afdekking en schuif deze naar de lens totdat u een klik hoort.
8 Het laden begint zodra de camcorder is uitgeschakeld.
• Indien de camcorder ingeschakeld was, zal de groene ON/OFF (CHG)-indicator uitgaan zodra u de camcorder uitzet. Na een moment gaat de ON/OFF (CHG)-indicator in rood knipperen (accu bezig met opladen). De rode ON/OFF (CHG)-indicator gaat uit zodra de accu volledig opgeladen is.
• Indien de indicator snel knippert, raadpleeg dan Problemen oplossen
( 139).
4
6
720 Voorbereidingen
De accu verwijderen
1 Schuif de afdekking van het accucompartiment weg van de lens en open de afdekking.
2 Druk op de ontgrendelingsknop en trek de accu naar buiten.
3 Sluit de afdekking en schuif deze naar de lens totdat u een klik hoort.
BELANGRIJK
• Zet de camcorder uit voordat u de compacte netadapter aansluit of verwijdert. Nadat u op hebt gedrukt om de camcorder uit te zetten, worden belangrijke gegevens bijgewerkt in het geheugen. Wacht totdat de groene ON/OFF (CHG)-indicator uitgaat.
• De accu moet de eerste keer volledig opgeladen zijn en u moet de camcorder gebruiken totdat de accu volledig leeg is.
• Sluit op het DC IN-aansluitpunt van de camcorder of op de compacte netadapter geen elektrische apparatuur aan die niet uitdrukkelijk is aanbevolen voor gebruik met deze camcorder.
• Sluit de bijgeleverde compacte netadapter niet aan op spanningsomzetters bij reizen naar andere continenten of op speciale stroombronnen zoals die in vliegtuigen en schepen, DC-AC-omzetters, etc. Anders kan het apparaat uitvallen of te heet worden.
OPMERKINGEN
• De accu wordt alleen opgeladen als de camcorder uit staat.
• Het verdient aanbeveling de accu op te laden bij temperaturen tussen
10 °C en 30 °C. De accu wordt niet opgeladen als de temperatuur lager is dan 0 °C of hoger is dan 40 °C.
• Als resterende accucapaciteit een probleem vormt, kunt u de camcorder van stroom voorzien met de compacte netadapter, zodat de accustroom niet wordt verbruikt.
• Opgeladen accu’s ontladen zich op natuurlijke wijze. Zorg er daarom voor dat u de accu op de dag van gebruik, of de dag ervoor, oplaadt.
U bent dan verzekerd van een volle accu.
Ontgrendelingsknop accu
POWERVoorbereidingen 21
• Wij raden u aan 2 tot 3 maal zoveel opgeladen accu’s bij de hand te houden dan u nodig denkt te hebben.
De accessoires voorbereiden
Maak de handgreepriem vast.
Stel de handgreepriem zo af dat u met uw wijsvinger de zoomregelaar en met uw duim de knop kunt bereiken.
De handgreepriem verwijderen
1 Trek de gevoerde klep van de handgreep omhoog en maak de riem los van het klittenband.
2 Trek de riem eerst uit de voorste beugel op de camcorder, vervolgens uit de handgreep en tot slot uit de achterste beugel op de camcorder.
START/STOP22 Voorbereidingen
Een optionele polsriem bevestigen
Voer het bevestigingsuiteinde van de polsriem door de achterste beugel op de camcorder, haal de polsriem vervolgens door de lus en maak de riem vast.
U kunt de polsriem uit oogpunt van bedieningsgemak en bescherming ook bevestigen aan het riembevestigingspunt op de handgreepriem.
Een optionele schouderriem bevestigen
Voer de uiteinden van de schouderriem door het riembevestigingspunt op de handgreepriem en stel de lengte van de riem bij.
De stand en helderheid van het LCD-scherm bijstellen
Het LCD-paneel draaien
Open het LCD-paneel 90 graden
• U kunt het paneel 90 graden naar beneden draaien.
• U kunt het paneel 180 graden naar de lens draaien. Dit kunt u bijvoorbeeld doen als u uzelf in beeld wilt nemen wanneer u een opname maakt met de zelfontspanner.
180°
90° Het onderwerp kan het LCD-scherm bekijken
180°Voorbereidingen 23
OPMERKINGEN
• Over het LCD-scherm: Het scherm is gefabriceerd met uiterst verfijnde technieken. Meer dan 99,99 % van de pixels functioneert correct.
Minder dan 0,01 % van de pixels kan af en toe mislukken of wordt weergegeven als zwarte, rode, blauwe of groene punten. Dit heeft geen invloed op het opgenomen beeld en betekent niet dat er problemen zijn.
LCD-achtergrondverlichting
Als u opnamen maakt op heldere plaatsen, kan het moeilijk zijn gebruik te maken van het LCD-scherm. Zet de LCD-achtergrondverlichting aan om het scherm helderder te maken.
Houd bij een ingeschakelde camcorder langer dan
2 seconden ingedrukt.
• Herhaal deze actie om de LCD-achtergrondverlichting uit (normaal) of aan (helder) te zetten.
• Indien [LCD-schermdimmer] is ingesteld op [ Aan], kunt u
langer dan 2 seconden indrukken om de schermdimmer uit te schakelen en terug te keren naar de vorige helderheidsinstelling van het
LCD-scherm.
OPMERKINGEN
• De LCD-achtergrondverlichting heeft geen invloed op de helderheid van uw opnamen.
• Gebruik van de heldere instelling bekort de effectieve gebruiksduur van de accu.
• U kunt de helderheid van het LCD-scherm verder afstellen met de optie
[Helderheid], of deze dimmen met de optie [LCD-schermdimmer] voor gebruik op plaatsen waar het licht van het LCD-scherm irritant kan zijn.
DISP.
DISP.24 Voorbereidingen
Basisbediening van de camcorder
Bedieningsstanden
Opnamen maken
De camcorder biedt twee basisstanden voor het maken van video- en foto-opnamen: De Smart AUTO ( )-stand voor beginners of als u zich niet druk wilt maken over gedetailleerde camcorderinstellingen, en de flexibele opnamestand ( ) waarmee u de camcorderfuncties precies zo kunt instellen zoals u dat wilt. Druk op de knop als u naar de stand
wilt gaan en druk opnieuw op de knop als u wilt teruggaan naar de stand . In beide standen kunt u films opnemen door in te drukken of foto’s maken door in te drukken.
* Welk pictogram van de bedieningsstand wordt getoond, hangt af van de optimale stand die wordt geselecteerd door de Smart AUTO-functie.
START/STOP
PHOTO
Bedieningsstand
Scherm-pictogram
Functie
*
Gemakkelijk films opnemen en foto’s maken.
Films opnemen en foto’s maken terwijl u gebruik kunt maken van alle menu’s en geavanceerde functies.
Over de Smart AUTO-stand
• In deze stand zijn alleen de volgende knoppen en functies beschikbaar.
- voor het opnemen van films.
- voor het maken van foto’s.
- Zoomregelaar
- Snelstartfunctie ( 40)
- voor Video Snapshot ( 55)
START/STOP
PHOTO
VIDEO SNAPVoorbereidingen 25
• Als u opnamen maakt in de stand , detecteert de camcorder automatisch bepaalde kenmerken van het onderwerp, de achtergrond, verlichtingsomstandigheden, etc. Op basis hiervan zal de camcorder diverse functies instellen (onder andere scherpstelling, belichting, kleur, beeldstabilisatie en beeldkwaliteit) en de beste instellingen selecteren voor de scène die u wilt opnemen. Het pictogram van de Smart AUTO-stand verandert in een van de volgende pictogrammen.
Smart AUTO-pictogrammen
Het pictogram tussen haakjes verschijnt bij omstandigheden met tegenlicht.
Achtergrond ?
(kleur van het pictogram)
Helder
(grijs)
Blauwe hemel
(lichtblauw)
Levendige kleuren
(groen/rood)
Zonsonder-gangen
(oranje)
Onderwerp ?
Mensen (stilstaand)
()()()

Mensen (bewegend)
()()()

Andere onderwerpen dan mensen, zoals landschappen
()()()
Onderwerpen nabij
()()()

Achtergrond ?
(kleur van het pictogram)
Donker (donkerblauw)
Onderwerp ? Spotlight Nachtscène
Mensen (stilstaand) – –
Mensen (bewegend) – –
Andere onderwerpen dan mensen, zoals landschappen
Onderwerpen nabij – –26 Voorbereidingen
OPMERKINGEN
• In de stand kunt u menu’s niet gebruiken, maar de volgende instellingen kunt u vooraf wijzigen.
- Opnamemodus voor films
- Grootte/kwaliteit van foto’s
- // Uw selectie van opnamemedia voor films/foto’s
- Lengte Video Snapshot
- Automatische langzame sluitertijd
- Alle instellingen onder de tabs , en van de instellingsmenu’s.
• Zelfs in de flexibele opnamestand kan de camcorder u met de instellingen helpen. U kunt bijvoorbeeld de opnameprogramma’s voor speciale scènes gebruiken ( 52) om onder specifieke opname-omstandigheden in één keer een optimale instelling te selecteren.
• Onder bepaalde omstandigheden komt het Smart AUTO-pictogram dat op het scherm verschijnt, mogelijk niet overeen met de feitelijke scène.
Vooral als u opnamen maakt tegen een oranje of blauwe achtergrond, kunnen het pictogram van de zonsondergang of een van de pictogrammen van de blauwe hemel verschijnen en komen de kleuren mogelijk niet natuurlijk over. In een dergelijk geval verdient het aanbeveling de stand [ Programma AE] te gebruiken ( 52).
Opnamen afspelen
Druk op de knop (opnemen/afspelen) als u van de opnamestand naar de afspeelstand wilt gaan of omgekeerd. U kunt op drukken als de camcorder uitgeschakeld is om deze direct in de afspeelstand in te schakelen.
Bedienings-stand
Scherm-pictogram
Functie
Druk op
Films afspelen.
Foto’s bekijkenVoorbereidingen 27
OPMERKINGEN
• // Als u overschakelt naar een afspeelstand, dan zal het geheugen dat wordt geselecteerd voor het afspelen van opnamen, hetzelfde zijn als het geheugen dat op dat moment is toegewezen voor het maken van opnamen.
Joystick en joystickaanduiding
Gebruik de joystick om de menu’s van de camcorder te gebruiken.
Indien de joystickaanduiding niet op het scherm verschijnt, druk dan op of druk op ( , ) van de joystick om de aanduiding op te roepen. Het hangt van de bedieningsstand af welke functies verschijnen.
• De stand of : Selecteer met ( ) een functie en druk op
om de instelling te wijzigen. Bij sommige functies moet u verdere afstellingen verrichten met ( ).
• Stand : Selecteer met ( ) eerst een “rij” functies; druk vervolgens op om de functie in het midden te activeren of druk op ( of ) op de joystick om de functie aan de linker- respectievelijk rechterzijde te activeren.
De joystickaanduiding wordt na 2 seconden geminimaliseerd. Als de joystick geminimaliseerd is, kunt u de geselecteerde functie nog steeds wijzigen of aan/uitzetten; ook kunt u met ( ) de joystickaanduiding maximaliseren om een andere functie te selecteren of met ( ) de joystickaanduiding in zijn geheel verbergen.
Druk op de joystick zelf ( ) om de instellingen op te slaan of een actie te bevestigen. Op menuschermen wordt dit aangegeven met het pictogram
.
Druk de joystick omhoog, omlaag, naar links of rechts ( , ) om een item te selecteren of instellingen te wijzigen.28 Voorbereidingen
Gebruik van de menu’s
Veel camcorderfuncties kunnen worden ingesteld met de menu’s die u kunt openen door op de knop te drukken. In de stand zijn de menu’s niet toegankelijk en worden, met enkele uitzonderingen, de meeste menu-instellingen teruggezet naar de standaardwaarde.
Raadpleeg de bijlage Menu-opties - Overzicht ( 122) voor informatie over de beschikbare menu-opties en instellingen.
Een optie selecteren in het FUNC.- menu
Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe u in de stand een optie in het FUNC.-menu selecteert. In de afspeelstanden hangt de te volgen procedure af van de geselecteerde functie. Raadpleeg, indien nodig, het relevante hoofdstuk.
1D r u k o p .
2 Selecteer in de linkerkolom met
( ) het pictogram van de functie die u wilt wijzigen.
Niet-beschikbare menu-onderdelen worden gedimd weergegeven.
3 Kies uit de beschikbare keuzes in de balk aan de onderzijde met
de gewenste instelling.
• De geselecteerde instelling wordt geaccentueerd in een oranje kleur.
• Bij sommige instellingen moet u verdere keuzes maken en/of op drukken. Volg de extra bedieningsaanduidingen die op het scherm verschijnen (zoals het pictogram , kleine pijlen, etc.).
4 Druk op om de instellingen op te slaan en het menu te sluiten.
U kunt

TXT / PDF

Available 20 files for LEGRIA HF R16 View all >
HelpDrivers Since March 2000