Canon LEGRIA HF R16 Download Manual

CEL-SP4TA2R1
Videokamera HD
Návod na používánie2
Úvod
Dbajte na tieto upozorneniaVAROVANIE!
NEODSTRANUJTE KRYT (ANI ZADNÚ STENU). ZABRÁNITE TÝM RIZIKU ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM. VO VNÚTRI PRÍSTROJA NIE SÚ ŽIADNE DIELY, KTORÉ BY
MOHOL OPRAVOVAT UŽÍVATEL. NA TO JE OPRÁVNENÝ LEN KVALIFIKOVANÝ
SERVISNÝ PRACOVNÍK.
VAROVANIE!
NEVYSTAVUJTE PRÍSTROJ DAŽDU ANI VLHKOSTI, HROZÍ NEBEZPECENSTVO
ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
UPOZORNENIE:POUŽÍVAJTE LEN ODPORÚCANÉ PRÍSLUŠENSTVO. ZAMEDZÍTE TÝM RIZIKU ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM A MAXIMÁLNE OBMEDZÍTE MOŽNOST RUŠENIA.
UPOZORNENIE:AK PRÍSTROJ NEPOUŽÍVATE, VYTIAHNITE ZÁSTRCKU ZO SIETOVEJ ZÁSUVKY.
Pre zmenšenie rizika úrazu elektrickým prúdom nevystavujte tento výrobok kvapkajúcej a striekajúcej vode.
Sietová zástrcka slúži aj na odpojenie zariadenia od napájacej siete. Sietová zástrcka by mala byt vždy prístupná, aby ste ju mohli vytiahnut zo zásuvky v prípade nehody.
Ked používate kompaktný sietový adaptér, nezabalujte ho ani ho nezakrývajte, napr. látkou, a ani ho nemajte v príliš tesných priestoroch. Mohlo by dôjst k nárastu teploty s následnou deformáciou plastového puzdra, co by mohlo viest k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
Identifikacný štítok CA-590E je na spodnej strane.
Akékolvek iné zariadenie než kompaktný sietový adaptér CA-590E môže poškodit videokameru. 3
Len Európska únia (a EHP).
Tieto symboly oznacujú, že podla smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 2002/96/ES, smernice o batériách
(2006/66/ES) a/alebo podla vnútroštátnych právnych predpisov zahrnajúcich tieto smernice sa tento produkt nesmie likvidovat spolu s domácim odpadom.
Tento produkt je potrebné odovzdat do urcenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového podobného produktu, alebo do autorizovaného zberného miesta na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení (EEZ) a batérií a akumulátorov. Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mat negatívny vplyv na životné prostredie a ludské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpecné látky. Vašou spoluprácou na správnej likvidácii tohto produktu prispejete k úcinnému využívaniu prírodných zdrojov.
Dalšie informácie o recyklácii tohto produktu získate od svojho miestneho úradu, úradu zodpovedného za odpad, zo schváleného plánu o OEEZ alebo od spolocnosti zaistujúcej likvidáciu domáceho odpadu alebo na webovej stránke www.canon-europe.com/environment.
(EHP: Nórsko, Írsko a Lichtenštajnsko)
Ochranné známky
• Logo SD je ochranná známka. Logo SDHC je ochranná známka.
• Microsoft a Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spolocnosti Microsoft
Corporation v Spojených štátoch a iných krajinách.
• Macintosh a Mac OS sú ochranné známky spolocnosti Apple Inc. registrované v Spojených štátoch a iných krajinách.
• „x.v.Colour“ a logo „x.v.Colour“ sú ochranné známky.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spolocnosti HDMI Licensing LLC.
• „AVCHD“ a logo „AVCHD“ sú ochranné známky spolocností Panasonic
Corporation a Sony Corporation.
• Vyrobené v licencii Dolby Laboratories.
„Dolby“ a symbol dvojitého D sú ochranné známky spolocnosti Dolby
Laboratories.
• YouTube je ochranná známka spolocnosti Google Inc.
• Ostatné názvy a produkty vyššie neuvedené môžu byt ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
• Toto zariadenie obsahuje technológiu exFAT licencovanú od spolocnosti Microsoft.
• AKÉKOLVEK INÉ POUŽITIE TOHTO PRODUKTU NEŽ PRE OSOBNÚ POTREBU SPÔSOBOM, KTORÝ VYHOVUJE
NORME MPEG-2 PRE KÓDOVANIE VIDEOINFORMÁCIÍ PRE BALENÉ MÉDIÁ, JE BEZ LICENCIE POD PLATNÝMI
PATENTMI V MPEG-2 PATENT PORTFOLIO VÝSLOVNE ZAKÁZANÉ. TÚTO LICENCIU MOŽNO ZÍSKAT V MPEG LA,
L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206.
• Tento výrobok je licencovaný v rámci patentov AT&T pre normu MPEG-4 a môže sa používat na zakódovanie videa vyhovujúceho norme MPEG-4 alebo dekódovanie videa vyhovujúceho norme MPEG-4 ktoré bolo zakódované len (1) pre osobné používanie a nekomercné úcely, alebo (2) poskytovatelom videa využívajúcim licenciu na patenty AT&T pre poskytovanie videa vyhovujúceho norme MPEG-4. Nie je poskytnutá ani implikovaná žiadna licencia na akékolvek iné použitie normy MPEG-4.4
Strhujúce vlastnosti a nové funkcie
Video s vysokým rozlíšením
Táto videokamera s obrazovým snímacom s vysokým rozlíšením (HD
CMOS) zachytáva obraz s rozlíšením
1 920 x 1 080 pixelov
2
. Videá sa potom nahrávajú do pamäte vo vysokom rozlíšení pomocou špecifikácií AVCHD
3
.
S vašou novou Videokamera HD bude nakrúcanie zvláštnych chvíl vášho života v úžasnej obrazovej kvalite a verných farbách jednoduché a zábavné!
//
Dvojitá pamät flash
Skorší záznam
( 5 6 )
Nahrávat môžete do zabudovanej pamäte alebo na bežne dostupné pamätové karty ( 3 4 ) .
Ked je zapnutý skorší záznam, videokamera zacne priebežne zaznamenávat video do docasnej
3-sekundovej pamäte. Ked stlacíte tlacidlo , zaznamenaná scéna zacala 3 sekundy predtým, než ste vy spustili záznam.
1
1 080 riadko
START/STOP
1
„Full HD 1080“ sa týka videokamier Canon s videom s vysokým rozlíšením zloženým z 1 080 zvislých pixelov (riadkov).
2
Obraz sa s týmto rozlíšením zaznamená len vtedy, ked je režim záznamu nastavený na FXP . V iných režimoch záznamu sa obraz zaznamená s
1 440 x 1 080 pixelmi.
3
AVCHD je norma pre záznam videa s vysokým rozlíšením. Pomocou špecifikácií
AVCHD sa videosignál zaznamená s kompresiou MPEG-4 AVC/H.264 a zvukový signál v norme Dolby Digital. 5
Smart AUTO
( 2 4 )
Smart AUTO (Inteligentná automatika) automaticky zvolí najlepšie nastavenia pre snímanú scénu. Zakaždým budete mat nádherné zábery bez starostí s nastaveniami.
Videomomentka
( 5 5 )
Nasnímajte alebo zachytte krátke scény a zorganizujte ich do videoklipu spolu s oblúbenou hudbou pozadia.
Detekcia tváre
( 5 9 )
Stabilizácia obrazu
( 126)
Videokamera automaticky nájde tváre ludí a nastaví zaostrenie a iné nastavenia tak, aby boli najlepšie výsledky.
Dynamický stabilizátor obrazu koriguje otrasy videokamery, ked nakrúcate pri chôdzi. Tým získate viac volnosti a mobility pri zázname filmov.
Len namierte videokameru a ona automaticky zvolí najlepšie nastavenia pre daný predmet6
Využite svoje záznamy na iných zariadeniach
AVCHD
MPEG-2
SD-Video
Eye-Fi
SD
Pripojte videokameru k televízoru HDTV ( 103)
Pripojte videokameru k volitelnej DVD napalovacka
DW-100 ( 106, 108)
Disky AVCHD a
Photo DVD
Prehrajte si video priamo z nahranej pamätovej karty
Norme AVCHD vyhovujúce televízory HDTV a digitálne rekordéry s otvorom na pamätovú kartu SD
*
Použite kartu Eye-Fi ( 120) na bezdrôtové posielanie záznamov do pocítaca alebo na zdielanie videa na webových stránkach
Uložte alebo pošlite na web
Štandardné rozlíšenie
Skonvertujte svoje HD filmy priamo vo videokamere na súbory so
štandardným rozlíšením ( 109, 117)
Vysoké rozlíšenie
Bežné disky DVD
Použite dodaný softvér
ImageMixer 3 SE ( 104, 116)
* Pozri návod na používanie zariadenia. V závislosti od použitého zariadenia nemusí byt možné správne prehrávanie, ani ked zariadenie vyhovuje AVCHD. V takom prípade prehrajte záznamy na pamätovej karte touto videokamerou.Obsah 7
Úvod
4 Strhujúce vlastnosti a nové funkcie
11 O tomto návode
13 Zoznámenie sa s videokamerou
13 Dodané príslušenstvo a disky CD-ROM
15 Názvy castí
Príprava
18 Oboznámenie sa s prístrojom
18 Nabíjanie akumulátora
21 Príprava príslušenstva
22 Nastavenie polohy a jasu LCD obrazovky
24 Základné operácie s videokamerou
24 Prevádzkové režimy
27 Joystick a pomocník k joysticku
28 Používanie menu
30 Prvé nastavenie
30 Nastavenie dátumu a casu
31 Zmena jazyka
31 Zmena casového pásma
32 Používanie pamätovej karty
32 Pamätové karty vhodné pre používanie v tejto videokamere
33 Vloženie a vybratie pamätovej karty
34 // Volba pamäte pre záznam
35 Inicializácia zabudovanej pamäte (len //
) alebo pamätovej karty
Obsah8 Obsah
Video
37 Základný záznam
37 Záznam videa
38 Volba kvality videa (režim záznamu)
39 Zoomovanie
40 Funkcia Rýchly štart
42 Základné prehrávanie
42 Prehrávanie videa
44 Volba záznamov na prehrávanie
46 Vyhladávanie scén
49 Predvolenie záznamov v indexovom zobrazení
50 Odstránenie scén
52 Pokrokové funkcie
52 Programová AE a záznamové programy špeciálnej scény
54 Režim Kino: Dajte svojim záznamom vzhlad kina
55 Videomomentka
56 Funkcia skoršieho záznamu
56 Samospúšt
57 Rucné nastavenie expozície
58 Rucné zaostrovanie
59 Detekcia tváre
60 Vyváženie bielej
61 Obrazové efekty
62 Digitálne efekty
64 Informácie na obrazovke a dátumový kód
65 Hlasitost zvukového záznamu
66 Volba pociatocného bodu prehrávania
69 Práce so scénami a zoznamom prehrávok
69 Prehrávanie záznamov s hudbou pozadia
71 Rozdelovanie scén
72 Úprava zoznamu prehrávok: Pridávanie, vymazávanie, premiestnenie a prehrávanie
75 Zachytenie scén videomomentky z filmu
76 // Kopírovanie scén na pamätovú kartuObsah 9
Fotografie
79 Základný záznam
79 Fotografovanie
80 Výber velkosti a kvality fotografie
82 Základné prehrávanie
82 Prezeranie fotografií
83 Vymazanie fotografií
85 Zväcšenie fotografií pri prehrávaní
86 Doplnkové funkcie
86 Prezentácia
87 Otácaníe fotografií
87 Histogram
88 Zachytávanie fotografií z filmu
89 Ochrana fotografií
90 // Kopírovanie fotografií na pamätovú kartu
93 Tlac fotografií
93 Tlac fotografií (priama tlac)
96 Objednávky tlace
Externé pripojenia
99 Konektory na videokamere
100 Schémy zapojenia
103 Prehrávanie na televízore
104 Ukladanie a zdielanie záznamov
104 Ukladanie záznamov do pocítaca
106 Ukladanie filmov na disky s vysokým rozlíšením
(AVCHD/disky Blu-ray)
108 // Ukladanie filmov na disky (DVD) so
štandardným rozlíšením
113 Vytvorenie disku Photo DVD
114 Prehrávanie diskov na DVD napalovacke DW-100
115 Kopírovanie záznamov na externý VCR
116 Posielanie filmov na webové stránky so zdielaním videa10 Obsah
Doplnkové informácie
122 Príloha: Zoznamy volieb menu
122 Menu FUNC.
125 Menu nastavení
135 Informácie a ikony na obrazovke
139 Problém?
139 Odstranovanie problémov
145 Zoznam hlásení
155 Co robit a co nerobit
155 Upozornenia pre obsluhu
159 Údržba/Dalšie
160 Používanie videokamery v zahranicí
161 Všeobecné informácie
161 Príslušenstvo
162 Volitelné príslušenstvo
165 Technické údaje
169 RegisterÚvod 11
O tomto návode
Dakujeme vám, že ste si zakúpili Canon LEGRIA HF R18 / LEGRIA HF
R17 / LEGRIA HF R16 / LEGRIA HF R106. Tento návod si pozorne precítajte pred používaním videokamery a bezpecne si ho uchovajte pre prípadné použitie v budúcnosti. V prípade, že videokamera nebude pracovat správne, postupujte podla informácií v casti Odstranovanie problémov ( 139).
Symboly v texte použité v tomto návode
• DÔLEŽITÉ: Bezpecnostné opatrenia týkajúce sa prevádzky videokamery.
• POZNÁMKY: Dalšie témy, ktoré doplnajú základné pracovné postupy.
• BODY NA SKONTROLOVANIE: Obmedzenia alebo požiadavky týkajúce sa opisovaných funkcií.
• : Císlo strany s odkazom v tejto prírucke.
• : Text, ktorý platí len pre modely zobrazené v ikone.
• V tomto návode sa používajú nasledujúce termíny:Ak nie je výslovne uvedené ako „pamätová karta“ alebo
„zabudovaná pamät“, termín „pamät“ samotný sa týka oboch.
„Scéna“ oznacuje úsek filmu medzi stlaceniami tlacidla
- prvým stlacením sa nahrávanie zacne, druhým skoncí.
Termíny „fotografia“ a „nepohyblivý obrázok“ sú vzájomne zamenitelné s rovnakým významom.
• Fotografie v tomto návode sú simulované obrázky vyfotografované fotoaparátom. Ak nie je uvedené inak, ilustrácie a ikony menu platia pre .
Na dokoncenie niektorých operácií si budete musiet pozriet aj iné návody na používanie. Bude to oznacené nasledujúcimi ikonami:Pozri návod na používanie softvéru „Photo Application“ vo formáte PDF na dodanom Doplnkovom disku k videokamere.
Pozri návod na používanie volitelnej DVD napalovacky
DW-100.
PHOTO
DW-100
START/STOP12 Úvod
Hranaté zátvorky [ ] slúžia na oznacenie volieb menu zobrazovaných na obrazovke .
oznacuje, že funkcia je dostupná v oznacenom prevádzkovom režime a
znamená, že funkcia nie je dostupná. Podrobné vysvetlenie nájdete v casti Prevádzkové režimy ( 24).
Šípka sa používa na skrátený výber v menu. Podrobné vysvetlenie o používaní menu nájdete v casti Používanie menu
( 28). Strucné informácie o všetkých možnostiach menu a nastaveniach nájdete v prílohe Zoznamy volieb menu ( 122).
Názvy väcšiny tlacidiel a spínacov sú oznacené v rámiku
„tlacidla“.
Napríklad . FUNC.Úvod 13
Zoznámenie sa s videokamerou
Dodané príslušenstvo a disky CD-ROM
Spolu s videokamerou sa dodáva nasledujúce príslušenstvo:Kompaktný sietový adaptér CA-590E
(so sietovou šnúrou)
Akumulátor BP-2L5 Kábel USB IFC-300PCU
Stereofónny videokábel STV-250N Žltý • cervený • biely konektor
Zložkový kábel CTC-100/S
s cerveným • zeleným • modrým konektorom
Strucný návod na používanie14 Úvod
Spolu s videokamerou sa dodávajú nasledujúce disky CD-ROM so softvérom.
• Disk CD-ROM PIXELA Application - Disc 1* a „PIXELA Applications“
Inštalacná prírucka.
- ImageMixer 3 SE Transfer Utilities - softvér na ukladanie a prenos filmov a hudobných súborov, ktoré môžete použit ako hudbu pozadia.
• Disk CD-ROM PIXELA Application - Disc 2*
- ImageMixer 3 SE Video Tools - softvér na správu, úpravu a prehrávanie filmov.
• Disk CD-ROM Návod na používanie/Photo Applications verzia 34*/Hudobné dáta (v tomto návode sa oznacuje ako
„Doplnkový disk k videokamere“)
- Návod na používanie - plná verzia návodu na používanie videokamery
(tento súbor PDF).
- Photo Application - softvér na ukladanie, správu a tlac fotografií.
- Hudobné dáta - Hudobné súbory, ktoré sa dajú použit ako hudba pozadia pocas prehrávania. Tieto hudobné súbory sú urcené výlucne na používanie s dodaným softvérom ImageMixer 3 SE. Disk sa nedá prehrávat ne CD prehrávacoch. Podrobnosti nájdete v „Prírucka k softvéru ImageMixer 3 SE“.
* Disk CD-ROM obsahuje elektronickú verziu návodu na používanie softvéru
(elektronická verzia vo formáte PDF). Úvod 15
Názvy castí
1 Tlacidlo (záznam/prehrávanie)
( 2 6 )
2 Tlacidlo VIDEO SNAP (videomomentka)
( 5 5 )
3 // Tlacidlo WEB
( 116)
4Tlacidlo ( 24)/
// Tlacidlo INDEX
SEL. (výber indexu) ( 44)/
Tlacidlo PLAYLIST ( 44)
5 Tlacidlo DISP. (informácie na obrazovke) ( 6 4 )
6 Indikátor ACCESS ( 3 7 , 7 9 )
7 Ocko pre remienok ( 2 1 )
8 Reproduktor ( 4 2 )
9 Prídržný remienok ( 21)
A q Stereofónny mikrofón ( 6 5 )
A a Snímac Okamžitého AF ( 126)
Pohlad zlava
Pohlad sprava
Pohlad spredu16 Úvod
A s Pácka zoomu ( 3 9 )
A d Tlacidlo PHOTO ( 7 9 )
A f Tlacidlo POWER
A g Indikátor ON/OFF (CHG) (nabíjanie): Zelený – Zap.
Oranžový – Pohot. režim ( 4 0 )
Cervený – Nabíjanie ( 1 8 )
A h LCD obrazovka ( 2 2 )
A j Joystick ( 2 7 )
A k Tlacidlo FUNC. ( 28, 122)
A l Konektor USB ( 99, 102)
S q Konektor HDMI OUT ( 99, 100)
S a Konektor COMPONENT OUT
( 99, 101)
S s Konektor AV OUT ( 99, 101)
S d Konektor DC IN ( 1 8 )
S f Tlacidlo START/STOP ( 3 7 )
LCD panel
Pohlad zhora
Pohlad zozaduÚvod 17
S g Závit pre statív ( 155)
S h Otvor pre pamätovú kartu ( 33)
S j Priestor pre akumulátor
S k Uvolnovacia pácka akumulátora
S l Kryt priestoru pre akumulátor/kryt otvoru pamätovej karty
D q Výrobné císlo
Štítok s výrobným císlom je na kryte priestoru pre akumulátor.
Pohlad zospodu18 Príprava
Príprava
Táto kapitola opisuje základné operácie, ako je navigácia v menu a prvé nastavenia, aby ste sa naucili nieco o svojej videokamere.
Oboznámenie sa s prístrojom
Nabíjanie akumulátora
Videokamera sa môže napájat z akumulátora alebo priamo zo siete pomocou kompaktného sietového adaptéra. Pred používaním akumulátor nabite.
Približné doby nabíjania a doby záznamu a prehrávania s plne nabitým akumulátorom nájdete v tabulkách na stranách 162-163.
1 Koniec sietovej šnúry zapojte do sietového adaptéra.
2 Zasunte kompaktný sietový adaptér do zásuvky.
3 Kompaktný sietový adaptér pripojte do konektora DC IN na videokamere.
• Ked zapájate kábel kompaktného sietového adaptéra do videokamery
(3), zabezpecte, aby boli zarovnané trojuholníkové znacky na konektore kábla a konektore videokamery
() .
Konektor
DC IN
Indikátor ON/OFF
(CHG) (nabíjanie)Príprava 19
4 Odsunte kryt priestoru pre akumulátor prec od objektívu a otvorte ho.
5 Odstránte kryt konektora z akumulátora.
6 Vložte akumulátor celkom do priestoru a jemne ho zatlacte, až zaklapne.
7 Zatvorte kryt a posunte ho k objektívu, až zaklapne.
8 Nabíjanie zacne, ked vypnete videokameru.
• Ak bola videokamera zapnutá a vy ju vypnete, zelený indikátor ON/OFF
(CHG) zhasne. Po chvíli zacne indikátor ON/OFF (CHG) blikat cerveno (nabíjanie akumulátora).
Cervený indikátor ON/OFF (CHG) zhasne, ked je akumulátor plne nabitý.
• Ak indikátor bliká rýchlo, pozrite si cast Odstranovanie problémov
( 139).
4
6
720 Príprava
VYBERTE AKUMULÁTOR
1 Odsunte kryt priestoru pre akumulátor prec od objektívu a otvorte ho.
2 Stlacte uvolnovaciu pácku akumulátora a vytiahnite akumulátor.
3 Zatvorte kryt a posunte ho k objektívu, až zaklapne.
DÔLEŽITÉ
• Pred pripojením alebo odpojením sietového adaptéra vypnite videokameru. Po stlacení tlacidla , aby ste videokameru vypli, sa dôležité údaje v pamäti aktualizujú. Nezabudnite vyckat, kým zelený indikátor ON/OFF (CHG) nezhasne.
• Ked po prvýkrát používate akumulátor, plne ho nabite a potom používajte videokameru až do jeho úplného vybitia.
• Do konektora DC IN na videokamere ani do sietového adaptéra nezapájajte žiadne iné elektrické zariadenie než sú menovite uvedené pre túto videokameru.
• Aby ste zabránili poruche zariadenia alebo nadmernému zohrievaniu, nepripájajte dodaný kompaktný sietový adaptér k napätovým konvertorom pre cesty do zámoria alebo špeciálnym napájacím zdrojom, napr. zdrojom na palube lietadiel alebo lodí, napätovým menicom apod.
POZNÁMKY
• Akumulátor sa nabíja, len ked je videokamera vypnutá.
• Akumulátor odporúcame nabíjat v rozsahu teplôt 10 °C až 30 °C. Mimo rozsahu teplôt 0 °C až 40 °C nabíjanie nezacne.
• Ak je zvyšná doba napájania z akumulátora kritická, môžete videokameru napájat pomocou kompaktného sietového adaptéra, aby ste celkom nevybili akumulátor.
• Nabitý napájací akumulátor sa samocinne vybíja. Preto ho v den používania alebo den vopred nabite, aby ste mali istotu, že je úplne nabitý.
Uvolnovacia pácka akumulátora
POWERPríprava 21
• Odporúcame, aby ste si pripravili akumulátory na dobu 2 až 3 dlhšiu než si myslíte, že budete potrebovat.
Príprava príslušenstva
Upevnite prídržný remienok.
Nastavte prídržný remienok tak, aby ste dosiahli na pácku zoomu ukazovákom a prostredníkom a na tlacidlo palcom.
Odstránenie prídržného remienka
1 Nadvihnite chlopnu calúnenej rukoväte a odpojte remienok zo suchého zipsu.
2 Vytiahnite remienok najprv z predného držiaka na videokamere, potom ho vytiahnite z rukoväte a nakoniec ho odpojte zo zadného držiaka na videokamere.
START/STOP22 Príprava
Pripojenie volitelného remienka na zápästie
Pretiahnite pripojovací koniec remienka na zápästie cez zadný držiak na videokamere, prevlecte ho cez slucku a upevnite.
Remienok na zápästie môžete pripevnit aj na ocko pre remienok na prídržnom remienku, aby ste mohli používat oba pre väcšie pohodlie a ochranu.
Pripojenie volitelného popruhu
Prevlecte konce popruhu cez ocko na prídržnom remienku a nastavte dlžku popruhu.
Nastavenie polohy a jasu LCD obrazovky
Otácanie LCD panela
Otvorte LCD panel o 90 stupnov.
• Panel môžete otocit o 90 stupnov v smere od videokamery.
• Panel môžete otocit o 180 stupnov k objektívu. Otocenie LCD panela o
180 stupnov je užitocné, ked chcete byt aj vy na obrázku pri zázname so samospúštou.
180°
90° Snímaná osoba môže sledovat LCD obrazovku
180°Príprava 23
POZNÁMKY
• O LCD obrazovke:Obrazovka je vyrobená mimoriadne presnou výrobnou technológiou, takže viac než 99,99 % pixelov pracuje podla údajov.
Menej než 0,01 % obrazových bodov sa môže príležitostne zobrazit chybne alebo sa môžu javit ako cierne, cervené, modré alebo zelené body. Nemá to však žiadny vplyv na kvalitu zaznamenávaného obrazu a nejde ani o chybnú funkciu zariadenia.
Podsvietenie LCD
Pri nahrávaní na jasných miestach môže byt tažké použit obrazovku
LCD. Zapnite podsvietenie LCD obrazovky, aby ste ju zjasnili.
Ked je videokamera zapnutá, podržte tlacidlo stlacené dlhšie než 2 sekundy.
• Opakovaním budete prepínat podsvietenie LCD medzi vypnutým
(normálne) a zapnutým (jasné).
• Ak je [LCD Screen Dimmer/Stmavovac LCD] nastavený na [
On/Zap], stlacením na viac než 2 sekundy vypnete stmavovac a vrátite LCD obrazovku do predchádzajúceho nastavenia jasu.
POZNÁMKY
• Podsvietenie LCD nemá vplyv na jas záznamov.
• Nastavenie na vyšší jas skracuje efektívnu dobu použitelnosti (výdrž).
• Jas LCD obrazovky môžete upravit aj nastavením [LCD
Brightness/Jas LCD], alebo ju môžete stmavit nastavením [LCD
Screen Dimmer/Stmavovac LCD], aby ste ju mohli používat na miestach, kde by svetlo z LCD obrazovky mohlo rušit.
DISP.
DISP.24 Príprava
Základné operácie s videokamerou
Prevádzkové režimy
Záznam
Videokamera ponúka dva základné režimy pre záznam videa a fotografií: Režim Smart AUTO ( ) pre zaciatocníkov alebo ak sa nechcete starat o nastavenia videokamery, a režim flexibilného záznamu ( ), ktorý vám umožnuje menit nastavenia videokamery podla vašich potrieb. Stlacením tlacidla prepnete videokameru do režimu a dalším stlacením spät do režimu . V oboch režimoch môžete zaznamenávat filmy stlacením alebo fotografovat stlacením .
* Zobrazená ikona režimu sa mení podla optimálneho režimu zvoleného funkciou
Smart AUTO (Inteligentná automatika).
START/STOP
PHOTO
Prevádzkový režim
Ikona na obrazovke
Operácia
*
Jednoduchý záznam filmov a fotografií.
Záznam filmov a fotografií s využitím plného prístupu do menu a pokrocilých funkcií.
O režime Smart AUTO (Inteligentná automatika)
• Len nasledujúce tlacidlá a funkcie sú dostupné v tomto režime.
- pre záznam filmov.
- pre záznam fotografií.
- Pácka zoomu
-R ý c h l y š t a r t ( 40)
- pre videomomentku ( 55).
START/STOP
PHOTO
VIDEO SNAPPríprava 25
• Pri zázname v režime videokamera automaticky zistí isté cha-rakteristiky predmetu, napr. pozadie, osvetlenie a pod. Potom upraví rôzne nastavenia (okrem iných zaostrenie, expozíciu, farbu, stabilizá-ciu obrazu, kvalitu obrazu) a zvolí najlepšie nastavenia pre snímanú scénu. Ikona režimu Smart AUTO sa zmení na niektorú z nasledujú-cich.
Ikony Smart AUTO
Ikona v zátvorke sa objaví pri protisvetle.
Pozadie ?
(farba ikony)
Jasné
(sivá)
Modrá obloha
(svetlomodrá)
Živé farby
(zelená/cervená)
Západ slnka
(oranžová)
Predmet ?
Ludia (bez pohybu)
()()()

Ludia (v pohybe)
()()()

Iné predmety než ludia, napríklad krajina
()()()
Blízke predmety
()()()

Pozadie ?
(farba ikony)
Tmavé (tmavomodrá)
Predmet ? Bodové svetlo Nocná scéna
Ludia (bez pohybu) – –
Ludia (v pohybe) – –
Iné predmety než ludia, napríklad krajina
Blízke predmety – –26 Príprava
POZNÁMKY
• V režime sa nedá vojst do menu, ale nasledujúce nastavenia sa dajú zmenit vopred.
- Režim záznamu filmov
- Velkost a kvalita fotografií
- // Váš výber záznamového média pre filmy a fotografie
- Dlžka videomomentky
- Automatické dlhé casy
- Všetky nastavenia pod menu nastavení , a kartami .
• Aj v režime flexibilného záznamu vám videokamera pomôže s nastaveniami. Napríklad môžete použit záznamové programy Špeciálna scéna ( 52), aby ste nastavili naraz všetky nastavenia na optimum pre príslušné záznamové podmienky.
• Za urcitých podmienok sa ikona Smart AUTO na obrazovke nezhoduje so skutocnou scénou. Hlavne pri snímaní proti oranžovému alebo modrému pozadiu sa môže zobrazit ikona západu slnka alebo niektorej z modrých oblôh a farby budú neprirodzené. V takom prípade odporúcame záznam v režime [ Programmed AE/Programová AE]
( 52).
Prehrávanie
Stlácaním tlacidla (záznam/prehrávanie) prepínate videokameru medzi režimami kamery (záznamu) a prehrávania. Môžete stlacit , ked je videokamera vypnutá, a prepnete ju priamo do režimu prehrávania videa.
Prevádzkový režim
Ikona na obrazovke
Operácia
Stlacte
Prehrávanie filmov.
Prezeranie fotografií.Príprava 27
POZNÁMKY
• // Pri prepnutí do režimu prehrávania bude pamät zvolená pre prehrávanie tá istá, ktorá sa aktuálne používa pre záznam.
Joystick a pomocník k joysticku
Joystickom sa ovládajú menu videokamery.
Ak sa pomocník k joysticku nezobrazí na obrazovke, stlacte alebo stlacte joystick ( , ), aby sa zobrazil. Funkcie, ktoré sa zobrazia, závisia od prevádzkového režimu.
• Režim alebo : Zvolte ( ) funkciu a stlacením zmente nastavenie. Pri niektorých funkciách budete musiet urobit aj dalšie nastavenia ( ).
• Režim : Najprv zvolte ( ) „rad“ funkcií, potom stlacením pracujte s funkciou v strede alebo stlacením joysticku ( alebo ) pracujte s funkciou nalavo alebo napravo.
Pomocník k joysticku sa minimalizuje po 2 sekundách. Ked je pomocník k joysticku minimalizovaný, môžete stále nastavit, zapnút alebo vypnút zvolenú funkciu. Môžete aj maximalizovat ( ) pomocníka k joysticku, aby ste si vybrali inú funkciu, alebo ho celkom skryt ( ).
Stlacením joysticku ( ) uložíte nastavenie alebo potvrdíte cinnost.
Na obrazovkách menu je to oznacené ikonou .
Potlacením joysticku nahor, nadol, dolava alebo doprava ( , ) vyberiete položku alebo zmeníte nastavenie.28 Príprava
Používanie menu
Väcšinu funkcií videokamery možno upravovat z menu, ktoré sa otvoria po stlacení tlacidla ( ). V režime nie je prístup do menu, a okrem pár výnimiek sa väcšina nastavení menu vráti na predvolené hodnoty.
Dalšie informácie o dostupných možnostiach menu a nastaveniach nájdete v prílohe Zoznamy volieb menu ( 122).
Výber možnosti z menu FUNC. Menu
Toto je príklad výberu volby v menu FUNC. v režime . V režime prehrávania sa cinnost mení podla zvolenej funkcie, takže si pozrite príslušnú kapitolu.
1Stlacte .
2 Zo stlpca vlavo zvolte ( ) ikonu funkcie, ktorú chcete zmenit.
Nedostupné položky menu budú zobrazené sivo.
3 Zvolte ( ) požadované nastavenie z dostupných možností v spodnom pruhu.
• Vybraná volba bude zvýraznená oranžovou farbou.
• Pri niektorých nastaveniach budete potrebovat urobit dalšie výbery alebo stlacit . Riadte sa podla dodatocných pokynov pre obsluhu, ktoré sa zobrazujú na obrazovke (napr. ikona , malé
šípky, a pod.).
4 Stlacením uložte nastavenie a menu zatvorte.
Kedykolvek stlacíte , menu sa zatvorí.
FUNC.
FUNC.
FUNC.
FUNC.Príprava 29
Výber volby z menu nastavení
1Stlacte .
2 Zvolte ( , ) [ Menu] a stlacením otvorte menu nastavení.
Môžete tiež podržat stlacené dlhšie než 1 sekundu a otvoríte priamo menu nastavení.
3 Zvolte ( ) kartu požadovaného menu.
4 Vyberte ( ) nastavenie, ktoré chcete zmenit, a stlacte .
• Oranžová výberová lišta oznacuje aktuálne zvolené nastavenie menu.
Nedostupné položky menu budú zobrazené sivo.
• Presunte ( ) oranžový prúžok výberu na karty v hornej casti obrazovky, aby ste vybrali iné menu (krok 3).
5 Vyberte ( , ) požadovanú volbu a stlacením nastavenie uložte.
6Stlacte .
Kedykolvek stlacíte , menu sa zatvorí.
FUNC.
FUNC.
FUNC.
FUNC.30 Príprava
Prvé nastavenie
Nastavenie dátumu a casu
Musíte nastavit dátum a cas videokamery predtým než ju zacnete používat. Ak nie sú hodiny vo videokamere nastavené, obrazovka
[Date/Time-Dátum/Cas] (nastavenie dátumu a casu) sa zobrazí automaticky.
Ked sa objaví obrazovka [Date/Time-Dátum/Cas], bude zvolený rok.
1 Zmente ( ) rok a presunte sa ( ) na mesiac.
2 Zmente ostatné polia (mesiac, den, hodina a minúta) rovnakým spôsobom.
3 Zvolte ( ) [OK] a stlacením spustíte hodiny a zatvoríte obrazovku nastavovania.
POZNÁMKY
• Ak nebudete videokameru asi 3 mesiace používat, môže sa zabudovaný lítiový akumulátor vybit a dôjde k strate nastavenia dátumu a casu. V takom prípade dobite zabudovaný lítiový akumulátor ( 158) a znovu nastavte casové pásmo, dátum a cas.
• Dátum sa zobrazí vo formáte rok-mesiac-den len v prvej obrazovke nastavení. V nasledujúcich informáciách na obrazovke sa dátum a cas zobrazia vo formáte den-mesiac-rok (napríklad, [1.Jan.2010 12:00 AM/
1. jan. 2010, 12:00]). Formát dátumu a hodín (12 alebo 24 hodín) môžete zmenit nastavením [Date Format/Formát dátumu].
• Môžete tiež zmenit dátum a cas neskôr (nie pocas úvodného nastavenia). Z menu nastavení otvorte obrazovku [Date/Time-Dátum/
Cas]:[ Menu] [Date/Time-Dátum/Cas]
FUNC.Príprava 31
Zmena jazyka
Predvolený jazyk videokamery je anglictina. Môžete ho zmenit na ktorýkolvek z 23 iných jazykov.
* Po zmene jazyka videokamery na anglictinu zvolte [Language /Jazyk] pre zmenu jazyka.
POZNÁMKY
• Oznacenia a zobrazované v niektorých obrazovkách menu oznacujú názvy tlacidiel na videokamere a nemenia sa so zvoleným jazykom.
Zmena casového pásma
Zmente casové pásmo podla miesta, kde sa nachádzate. Predvolené nastavenie je Paríž.
Nastavenie domáceho casového pásma
* Ked cestujete, zvolte ikonu a vyberte casové pásmo, v ktorom je miestny cas ciela vašej cesty.
**Pre nastavenie letného casu zvolte názov oblasti oznacený znackou .
Prevádzkové režimy:[ Menu] [Language /Jazyk]*
Požadovaný jazyk
FUNC.
FUNC.
Prevádzkové režimy:[ Menu] [Time Zone/DST-Casové pásmo/LC] * Vaše miestne casové pásmo**

FUNC.
FUNC.32 Príprava
Používanie pamätovej karty
Pamätové karty vhodné pre používanie v tejto videokamere
V tejto videokamere môžete použit bežne dostupné pamätové karty
SDHC (SD s vysokou kapacitou) a SD. Ale v závislosti od použitej pamätovej karty sa nemusia dat zaznamenat filmy. Pozrite si nasledujúcu tabulku.
K októbru 2009 bol záznam filmov odskúšaný sa pamätovými kartami
SD/SDHC, ktoré vyrobili spolocnosti Panasonic, Toshiba a SanDisk.
* V závislosti od použitej pamätovej karty sa nemusia dat zaznamenat filmy.
Karty E

TXT / PDF

Available 20 files for LEGRIA HF R16 View all >
HelpDrivers Since March 2000