Canon LEGRIA FS37 Download Manual

CEL-SP3PA2R1
Digitálne videokamery
Návod na používanie2
Úvod
Dbajte na tieto upozornenia


VAROVANIE!
NEODSTRANUJTE KRYT (ANI ZADNÚ STENU). ZABRÁNITE TÝM RIZIKU
ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. VO VNÚTRI PRÍSTROJA NIE SÚ ŽIADNE
DIELY, KTORÉ BY MOHOL OPRAVOVAT UŽÍVATEL. NA TO JE OPRÁVNENÝ
LEN KVALIFIKOVANÝ SERVISNÝ PRACOVNÍK.
VAROVANIE!
NEVYSTAVUJTE PRÍSTROJ DAŽDU ANI VLHKOSTI, HROZÍ
NEBEZPECENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
UPOZORNENIE:POUŽÍVAJTE LEN ODPORÚCANÉ PRÍSLUŠENSTVO. ZAMEDZÍTE TÝM RIZIKU ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM A MAXIMÁLNE OBMEDZÍTE MOŽNOST RUŠENIA.
UPOZORNENIE:AK PRÍSTROJ NEPOUŽÍVATE, VYTIAHNITE ZÁSTRCKU ZO SIETOVEJ ZÁSUVKY.
VAROVANIE:Pre zmenšenie rizika úrazu elektrickým prúdom nevystavujte tento výrobok kvapkajúcej a striekajúcej vode.
Sietová zástrcka slúži aj na odpojenie zariadenia od napájacej siete. Sietová zástrcka by mala byt vždy prístupná, aby ste ju mohli vytiahnut zo zásuvky v prípade nehody.
Ked používate kompaktný sietový adaptér, nezabalujte ho ani ho nezakrývajte, napr. látkou, a ani ho nemajte v príliš tesných priestoroch. Mohlo by dôjst k nárastu teploty s následnou deformáciou plastového puzdra, co by mohlo viest k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
Identifikacný štítok CA-570 je na spodnej strane.
Akékolvek iné zariadenie než kompaktný sietový adaptér CA-570 môže poškodit videokameru.
Len Európska únia (a EHP).
Tieto symboly oznacujú, že podla smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 2002/96/ES, smernice o batériách (2006/66/ES) a/alebo podla vnútroštátnych právnych predpisov zahrnajúcich tieto smernice sa tento product nesmie likvidovat spolu s domácim odpadom.
Tento produkt je potrebné odovzdat do urcenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového podobného produktu, alebo do autorizovaného zberného miesta na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení (EEZ) a batérií a akumulátorov. Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mat negatívny vplyv na životné prostredie a ludské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpecné látky. Vašou spoluprácou na správnej likvidácii tohto produktu prispejete k úcinnému využívaniu prírodných zdrojov
Dalšie informácie o recyklácii tohto produktu získate od svojho miestneho úradu, úradu zodpovedného za odpad, zo schváleného plánu o OEEZ alebo od spolocnosti zaistujúcej likvidáciu domáceho odpadu alebo na webovej stránke www.canon-europe.com/environment.
(EHP: Nórsko, Írsko a Lichtenštajnsko) 3
Zoznámenie sa s videokamerou
Co je také zvláštne na zázname do pamäte flash?
Videá a fotografie sa zaznamenajú do zabudovanej pamäte (len / ) alebo na pamätovú kartu (SD alebo SDHC). Záznam do pamäte flash znamená, že v záznamovej jednotke videokamery nie sú žiadne pohyblivé diely. Pre vás to znamená, že videokamera je menšia, lahšia a rýchlejšia.
Iné funkcie tejto videokamery
Ci používate videokameru po prvýkrát alebo ste už hodne skúseným užívatelom, táto videokamera vám ponúka vela jednoducho používatelných funkcií. Dalej je uvedených len zopár príkladov mnohých funkcií, ktoré môžu obohatit vaše možnosti snímania.
•D u á l n y z á z n a m ( 21): V režime duálneho záznamu ( záznam) predstavuje len jednoduché stlacenie tlacidla a používanie pácky zoomu. Videokamera sa sama postará o všetko ostatné!
• Stabilizácia obrazu ( 7 9 ) : Dynamický stabilizátor obrazu (IS) koriguje otrasy videokamery, ked nahrávate video pocas chôdze. To vám poskytne väcšiu volnost a pohyblivost pri nakrúcaní filmov.
• Záznamové programy Špeciálna scéna ( 4 0 ) : Pri zázname v rôznych situáciách, napr. na pláži, videokamera automaticky zvolí optimálne nastavenia pre danú situáciu.
• Funkcia skoršieho záznamu ( 45): Videokamera zacne záznam 3 sekundy predtým než vy spustíte snímanie, cím zabezpecí, že nepremeškáte tie jedinecné okamihy, ktoré sa udejú iba raz.
• Videomomentka ( 4 3 ) : Vytvorte si montáž scén a spojte ich s hudbou, ked ich prehrávate.4
Obsah
Úvod ___________________________________
3 Zoznámenie sa s videokamerou
8O t o m t o n á v o d e
10 Prehlad
10 Dodané príslušenstvo a disky CD-ROM
11 Sprievodca komponentmi
13 Zobrazenia na obrazovke
Príprava _________________________________
16 Oboznámenie sa s prístrojom
16 Nabíjanie akumulátora
18 Príprava príslušenstva
19 Nastavenie polohy a jasu LCD obrazovky
21 Základné operácie s videokamerou
21 Prevádzkové režimy
22 Joystick a pomocník k joysticku
23 Používanie menu
25 Prvé nastavenie
25 Nastavenie dátumu a casu
25 Zmena jazyka
26 Zmena casového pásma
27 Používanie pamätovej karty
27 Pamätové karty vhodné pre používanie v tejto videokamere
27 Vloženie a vybratie pamätovej karty
28 / Volba pamäte pre záznam
28 Inicializácia zabudovanej pamäte (len / ) alebo pamätovej karty5
Obsah
Video ____________________________________
30 Základný záznam
30 Záznam videa
31 Volba kvality videa (režim záznamu)
31 Zoomovanie: Optický, pokrokový a digitálny zoom
33 Funkcia Rýchly štart
34 Základné prehrávanie
34 Prehrávanie videa
35 Volba záznamov na prehrávanie
36 Výber scén podla dátumu záznamu
37 Výber pociatocného bodu prehrávania z casovej osi filmu
38 Predvolenie záznamov v indexovom zobrazení
39 Odstránenie scén
40 Pokrocilé funkcie
40 Programy záznamu Špeciálna scéna
41 Ovládanie expozicného casu a iných funkcií pri snímaní
43 Mini videoreflektor
43 Videomomentka
45 Funkcia skoršieho záznamu
46 Samospúšt
46 Automatická korekcia protisvetla a rucné nastavenie expozície
47 Rucné zaostrovanie
48 Vyváženie bielej
49 Obrazové efekty
49 Digitálne efekty
50 Informácie na obrazovke a dátumový kód
51 Práce so zoznamom prehrávok a scénami
51 Rozdelovanie scén
52 Úprava zoznamu prehrávok: pridanie, vymazanie a premiestnenie scén v zozname prehrávok
54 / Kopírovanie scén6
Fotografie _______________________________
55 Základný záznam
55 Fotografovanie
55 Výber velkosti a kvality fotografie
56 Vymazanie fotografie hned po jej zázname
57 Základné prehrávanie
57 Prezeranie fotografií
59 Zväcšenie fotografií pri prehrávaní
59 Vymazanie fotografií
61 Doplnkové funkcie
61 Histogram
61 Ochrana fotografií
62 / Kopírovanie fotografií
63 Iné funkcie, ktoré môžete použit pri fotografovaní
63 Tlac fotografií
63 Tlac fotografií
64 Výber nastavení tlace
66 Objednávky tlace
Externé pripojenia _________________________
69 Konektory na videokamere
69 Schémy zapojenia
70 Prehrávanie na televízore
71 Ukladanie záznamov
71 Ukladanie záznamov do pocítaca
71 Autorizácia diskov DVD a Photo DVD
74 Objednávky prenosu
74 Kopírovanie záznamov na externý VCR
75 Prenos fotografií do pocítaca7
Obsah
Doplnkové informácie _______________________
77 Príloha: Zoznamy volieb menu
77 Menu FUNC.
79 Menu nastavení
85 Problém?
85 Odstranovanie problémov
89 Zoznam hlásení
97 Co robit a co nerobit
97 Upozornenia pre obsluhu
100 Údržba/Dalšie
100 Používanie videokamery v zahranicí
101 Hudobné súbory
102 Všeobecné informácie
102 Obrázok systému
103 Volitelné príslušenstvo
105 Technické údaje
108 RegisterÚvod
8
Dakujeme vám, že ste si zakúpili Canon LEGRIA FS37/FS36/FS307/FS306/FS305*.
Tento návod si pozorne precítajte pred používaním videokamery a bezpecne si ho uchovajte pre prípadné použitie v budúcnosti. V prípade, že videokamera nebude pracovat správne, postupujte podla informácií v casti Odstranovanie problémov
( 85).
* Dostupnost sa líši podla oblasti.
Symboly v texte použité v tomto návode
• DÔLEŽITÉ: Bezpecnostné opatrenia týkajúce sa prevádzky videokamery.
• POZNÁMKY: Dalšie témy, ktoré doplnajú základné pracovné postupy.
• BODY NA SKONTROLOVANIE: Obmedzenia alebo požiadavky týkajúce sa opisovaných funkcií.
• : Císlo strany s odkazom v tejto prírucke.
• : Text, ktorý sa týka len modelu zobrazeného v ikone.
• V tomto návode sa používajú nasledujúce termíny:Ak nie je výslovne uvedené ako „pamätová karta“ alebo „zabudovaná pamät“, termín „pamät“ samotný sa týka oboch (len / ).
„Scéna“ oznacuje úsek filmu medzi stlaceniami tlacidla - prvým stlacením sa nahrávanie zacne, druhým skoncí.
• Fotografie v tomto návode sú simulované obrázky vyfotografované fotoaparátom.
Ak nie je uvedené inak, ilustrácie a ikony menu sa týkajú .
O tomto návode
Na dokoncenie niektorých cinností si budete musiet pozriet aj návod na používanie volitelnej DVD napa lova cka DW-100. Bude to oznacené ikonou a názvom príslušnej kapitoly alebo casti.
Start/Stop9
Programy záznamu Špeciálna scéna
Zhotovovanie nahrávok na zjazdovkách pod ostrým slnkom, zachytenie farebnej nádhery zapadajúceho slnka alebo zábery ohnostroja sa stávajú jednoduchou záležitostou vdaka jednoduchému výberu programu nahrávania špeciálnej scény. Dalšie informácie o dostupných volbách nájdete v nasledujúcom pruhu.

[ PROGRAM AE/
PROGRAMOVÁ AE]
[ PORTRAIT/PORTRÉT]
Stlacením si zobrazte záznamové programy Špeciálna scéna (SCN) Požadovaný záznamový program
(2 1 )
FUNC.
FUNC.
Hranaté zátvorky [ ] slúžia na oznacenie volieb menu zobrazovaných na obrazovke. V tejto prírucke sú v tabulkách predvolené hodnoty zobrazené tucným písmom.
Napríklad [ON/ZAP], [OFF/VYP].
V tejto prírucke sa šípka používa na skrátenie výberu menu.
Podrobné vysvetlenie nájdete v casti Používanie menu ( 23).
Názvy tlacidiel a spínacov iných než je joystick sú oznacené v rámiku
„tlacidla“.
Napríklad . FUNC.Úvod
10
Prehlad
Nasledujúce príslušenstvo sa dodáva spolu s videokamerou.
Spolu s videokamerou sa dodávajú nasledujúce disky CD-ROM so softvérom.
* Disk CD-ROM obsahuje elektronickú verziu návodu na používanie softvéru (elektronická verzia vo formáte PDF).
Dodané príslušenstvo a disky CD-ROM
Kompaktný sietový adaptér
CA-570 (so sietovou šnúrou)
Akumulátor BP-808 Stereofónny videokábel
STV-250N
Žltý • cervený • biely konektor
Kábel USB IFC-300PCU
Strucný návod na používanie
• Disk CD-ROM* PIXELA Application - Disc 1 a ‚PIXELA Applications Inštalacná prírucka‘
- ImageMixer 3 SE Transfer Utility - na ukladanie a prenos filmov.
- Music Transfer Utility - na prenos hudobných súborov, ktoré sa dajú použit pocas prehrávania vo videokamere na pamätovú kartu pripojenú k pocítacu.
• Disk CD-ROM* PIXELA Application - Disc 2
- ImageMixer 3 SE Video Tools – na správu, úpravu a prehrávanie filmov.
• Disk CD-ROM Disk s návodom na používanie / Hudobné dáta - Obsahuje plnú verziu návodu na používanie videokamery (elektronickú verziu súboru PDF) a hudobné súbory, ktoré možno použit ako hudbu pozadia pre prehrávaní. Tento disk CD-ROM sa nedá prehrat na CD prehrávaci. Hudobné súbory na tomto disku CD-ROM sú urcené na použitie výlucne s dodanými aplikáciami PIXELA, Music Transfer Utility a
ImageMixer 3 SE Video Tools. Dalšie informácie nájdete v ‚Prírucka k softvéru Music
Transfer Utility‘ a ‚Prírucka k softvéru ImageMixer 3 SE‘ na disku CD-ROM PIXELA
Application - Disc 1.11
Sprievodca komponentmi
Pohlad zlava
Pohlad spredu
Pohlad sprava
Tlacidlo RESET ( 8 8 )
Tlacidlo VIDEO SNAP (videomomentka)
( 43)/ tlacidlo (tlac/zdielanie)
( 64)
Tlacidlo DISP. (informácie na obrazovke)
( 50, 61)/ tlacidlo BATT. INFO ( 1 5 )konektor USB ( 6 9 )konektor AV OUT ( 6 9 )
Reproduktor ( 34)
Ocko pre remienok ( 1 8 )indikátor ACCESS (práca s pamätou)
( 30, 55)
Prídržný remen
Konektor DC IN ( 1 6 )video minireflektor ( 4 3 )
Stereofónny mikrofónÚvod
12
Pohlad zozadu
Pohlad zospodu
Pohlad zhora
LCD obrazovka ( 1 9 )indikátor ON/OFF(CHG) (zapnutie/nabíjanie) ( 1 7 )
Volic režimov kamery ( 2 1 )
Tlacidlo Štart/Stop ( 3 0 )
Tlacidlo (záznam/prehrávanie)
( 22)
Tlacidlo PLAYLIST ( 5 1 ) /
Tlacidlo Priblíženie T (teleobjektív) ( 3 1 )
Tlacidlo (stop) ( 34)/
Tlacidlo Oddialenie W (širokouhlý objektív)
( 31)
Tlacidlo / (prehrávanie/pauza)
( 34)/Tlacidlo START/STOP ( 3 0 )
Tlacidlo FUNC. ( 23, 77)
Joystick ( 2 2 )
Tlacidlo PHOTO ( 5 5 )
Pácka zoomu ( 31)
Tlacidlo POWER
Závit pre statív ( 9 7 )
Uvolnovacie pácka akumulátora ( 1 7 )
Otvor pre pamätovú kartu ( 27)
Priestor pre akumulátor ( 1 6 )
Kryt priestoru pre akumulátor/
Kryt otvoru pamätovej karty
Výrobné císlo
Štítok s výrobným císlom je navrchu krytu priestoru pre akumulátor.13
Záznam filmov
Prehrávanie filmov (pocas prehrávania)
Zobrazenia na obrazovke
Prevádzkový režim ( 2 1 )
Záznamový program ( 4 0 , 4 1 )
Vyváženie bielej ( 4 8 )
Obrazové efekty ( 4 9 )
Digitálne efekty ( 4 9 )
Režim záznamu ( 31)
Rucné zaostrovanie ( 4 7 )
Stabilizátor obrazu ( 7 9 )
Funkcia skoršieho záznamu ( 4 5 )
Práca s pamätou ( 1 5 )
Pocet zaznamenaných scén (pauza záznamu)/Casový kód (hodiny : minúty : sekundy, pocas záznamu)
Zvyšná doba nahrávania
na pamätovú kartu
/ do zabudovanej pamäte
Zvyšná kapacita akumulátora ( 15)
Veterný filter vypnutý ( 7 9 )
Korekcia protisvetla ( 4 6 )
Pomocník k joysticku ( 2 2 )
Video minireflektor ( 4 3 )indikátor roviny ( 8 2 )
Indikátor hlasitosti ( 8 1 )
Casový kód/Doba prehrávania
(hodiny : minúty : sekundy)
Císlo scény
Dátumový kód ( 81)Úvod
14
Záznam fotografií
Prezeranie fotografií
Zoom ( 3 1 ) ,
Expozícia ( 4 6 )
Záznamový program ( 40, 41)
Vyváženie bielej ( 4 8 )
Obrazový efekt ( 4 9 )
Digitálny efekt ( 49)
Kvalita a velkost fotografie ( 5 5 )
Rucné zaostrovanie ( 4 7 )
Zvyšná kapacita akumulátora ( 15)
Pocet dostupných fotografií ( 1 5 )
na pamätovej karte
/ do zabudovanej pamäte
Samospúšt ( 4 6 )
Rámik AF ( 8 0 )
Pomocník k joysticku ( 2 2 )
Video minireflektor ( 4 3 )
Pamät zaostrenia a expozície ( 5 5 )
Varovanie pred rozhýbaním ( 80)
Císlo fotografie ( 15, 84)
Aktuálna fotografia / Celkový pocet fotografií
Histogram ( 6 1 )
Dátum a cas záznamu
Znacka ochrany fotografie ( 6 1 )
Rucné nastavenie expozície ( 46)
Velkost fotografie ( 5 5 )
Velkost súboru
Clona
Expozicný cas ( 4 1 )15
Práca s pamätou
Nahrávanie, pauza nahrávania,
prehrávanie, pauza prehrávania,
zrýchlené prehrávanie,
zrýchlené prehrávanie vzad,
pomalé prehrávanie,
pomalé prehrávanie vzad
Zvyšná doba nahrávania
Ak nie je viac volného miesta v pamäti, zobrazí sa
[ END/KONIEC] (zabudovaná pamät, len
/ ) alebo [ END/KONIEC]
(pamätová karta) a záznam sa zastaví.
, Zvyšná kapacita akumulátora
• Ikona zobrazuje hrubý odhad zvyšnej kapacity ako percentá z plnej kapacity akumulátora.
Zvyšná doba záznamu/prehrávania sa zobrazí v minútach vedla ikony.
• Ked sa zobrazí cerveno, vymente akumulátor za plne nabitý.
• Ked je pripojený vybitý akumulátor, napájanie sa môže vypnút bez zobrazenia .
• Ked po prvýkrát používate akumulátor, plne ho nabite a potom používajte videokameru až do jeho úplného vybitia. Tým zabezpecíte, že sa bude zvyšná doba záznamu správne zobrazovat.
• V závislosti od podmienok, v akých používate akumulátor a videokameru, sa nemusí kapacita akumulátora správne zobrazit.
• Ked je videokamera vypnutá, stlacením
zobrazíte stav nabitia akumulátora.
Inteligentný systém na 5 sekúnd zobrazí stav nabitia (ako percentá) a zvyšnú dobu záznamu
(v minútach). Ak je akumulátor vybitý, informácie sa nezobrazia.
Pocet dostupných fotografiícervené: Nie je kartazelené: 6 alebo viac fotografií
žlté: 1 až 5 fotografiícervené: Žiadne dalšie fotografie sa nedajú zaznamenat
• Pri prezeraní fotografií bude vždy v zelenej farbe.
• V závislosti od podmienok nahrávania sa nemusí pocet dostupných fotografií zmenšit napriek tomu, že bol urobený záznam, alebo môže naraz klesnút o 2.
Císlo fotografie
Císlo fotografie oznacuje názov a umiestnenie súboru na pamätovej karte. Napríklad názov súboru fotografie 101-0107 je „IMG_0107.JPG“, uložený v priecinku „DCIM\101CANON“.
BATT.INFO16
Príprava
Táto kapitola opisuje základné operácie, ako je navigácia v menu a prvé nastavenia, aby ste sa naucili nieco o svojej videokamere.
Nabíjanie akumulátora
Videokamera sa môže napájat z akumulátora alebo priamo zo siete pomocou kompaktného sietového adaptéra. Pred používaním akumulátor nabite.
Približné doby nabíjania a doby záznamu a prehrávania s plne nabitým akumulátorom nájdete v tabulkách na stranách 103-104.
1 Koniec sietovej šnúry zapojte do sietového adaptéra.
2 Zapojte zástrcku sietovej šnúry do zásuvky.
3 Kompaktný sietový adaptér pripojte do konektora DC IN na videokamere.
4 Posunte kryt priestoru pre akumulátor prec z objektívu a otvorte ho.
5 Vložte akumulátor celkom do tohto priestoru a jemne stlacte až zaklapne.
6 Zatvorte kryt a posunte ho smerom k objektívu, až zacujete kliknutie.
Oboznámenie sa s prístrojom
Konektor DC IN17
7 Nabíjanie zacne, ked vypnete videokameru.
• Overte si, ci indikátor ON/OFF(CHG) zacne blikat cerveno. Po skoncení nabíjania zhasne.
• Ak indikátor bliká rýchlo, pozrite si cast Odstranovanie problémov
( 85).
1 Odpojte kompaktný sietový adaptér od videokamery.
2 Vytiahnite sietovú šnúru zo sietovej zásuvky a kompaktného sietového adaptéra.
1 Posunte kryt priestoru pre akumulátor prec z objektívu a otvorte ho.
2 Stlacte uvolnovaciu pácku akumulátora a vytiahnite akumulátor.
3 Zatvorte kryt a posunte ho smerom k objektívu, až zacujete kliknutie.
DÔLEŽITÉ
• Pred pripojením alebo odpojením sietového adaptéra vypnite videokameru. Po vypnutí videokamery sa dôležité údaje v pamäti aktualizujú.
Nezabudnite vyckat, kým indikátor
ON/OFF(CHG) nezhasne.
• Akumulátor odporúcame nabíjat v rozsahu teplôt 10 °C až 30 °C. Mimo rozsahu teplôt 0 °C až 40 °C nabíjanie nezacne.
• Do konektora DC IN na videokamere ani do sietového adaptéra nezapájajte
žiadne iné elektrické zariadenie než sú menovite uvedené pre túto videokameru.
• Aby ste zabránili poruche zariadenia alebo nadmernému zohrievaniu,
KED JE AKUMULÁTOR PLNE NABITÝ
Indikátor ON/OFF(CHG)
VYBERTE AKUMULÁTOR
Uvolnovacia pácka akumulátoraPríprava
18nepripájajte dodaný kompaktný sietový adaptér k napätovým konvertorom pre cesty do zámoria alebo špeciálnym napájacím zdrojom, napr. zdrojom na palube lietadiel alebo lodí, napätovým menicom apod.
POZNÁMKY
• Pred nabíjaním akumulátora vypnite videokameru. Akumulátor sa nebude nabíjat, ak je videokamera zapnutá.
• Ak je zvyšná doba napájania z akumulátora kritická, môžete videokameru napájat pomocou kompaktného sietového adaptéra, aby ste celkom nevybili akumulátor.
• Nabitý napájací akumulátor sa samocinne vybíja. Preto ho v den používania alebo den vopred nabite, aby ste mali istotu, že je úplne nabitý.
• Odporúcame, aby ste si pripravili akumulátory na dobu dva- až trikrát dlhšiu než si myslíte, že budete potrebovat.
Príprava príslušenstva
Upevnite prídržný remienok.
Nastavte prídržný remienok tak, aby ste dosiahli na pácku zoomu ukazovákom a prostredníkom a na tlacidlo palcom.
1 Nadvihnite calúnenú chlopnu rukoväte a odopnite remienok zo suchého zipsu.
2 Remienok vytiahnite najprv z prednej konzoly videokamery, potom odpojte z rukoväte a nakoniec zo zadnej konzoly videokamery.
Prevlecte pripojovací koniec remienka na zápästie cez zadnú konzolu videokamery, potom cez slucku a upevnite.
ODMONTOVANIE PRÍDRŽNÉHO REMIENKA
PRIPOJENIE REMIENKA NA ZÁPÄSTIE
Start/Stop19
Remienok na zápästie môžete pripevnit aj na ocko pre remienok na prídržnom remienku, aby ste mohli používat oba pre väcšie pohodlie a ochranu.
Prevlecte konce popruhu cez ocko na prídržnom remienku a nastavte dlžku popruhu.
Tiež môžete odstránit prídržný remienok a pripojit popruh priamo k zadnej konzole videokamery.
1 Prevlecte koniec remienka cez zadnú konzolu videokamery.
2 Prevlecte remienok cez calúnenú rukovät a potom cez prednú konzolu videokamery.
3 Podla potreby upevnite prídržný remienok, prichytte remienok k suchému zipsu na rukoväti a zatvorte chlopnu.
Nastavenie polohy a jasu LCD obrazovky
Otácanie LCD panela
Otvorte LCD panel o 90 stupnov.
• Panel môžete otocit o 90 stupnov v smere od videokamery.
• Panel môžete otocit o 180 stupnov k objektívu. Otocenie LCD panela o 180 stupnov je užitocné vtedy, ked chcete byt aj vy na zábere pomocou samospúšte.
POZNÁMKY
O LCD obrazovke: Obrazovka je vyrobená mimoriadne presnou výrobnou technológiou, takže viac než 99,99 % pixelov pracuje podla údajov. Menej než
0,01 % obrazových bodov sa môže príležitostne zobrazit chybne alebo sa môžu javit ako cierne, cervené, modré alebo zelené body. Nemá to však žiadny
PRIPOJENIE POPRUHU
OPÄTOVNÉ NAMONTOVANIE PRÍDRŽNÉHO
REMIENKA
180°
90°
180°
Snímaná osoba môže sledovat LCD obrazovkuPríprava
20vplyv na kvalitu zaznamenávaného obrazu a nejde ani o chybnú funkciu zariadenia.
Podsvietenie LCD
Jas obrazovky môžete nastavit na tmavý, normálny alebo jasný. Ak chcete nastavit obrazovku na tmavú, normálnu alebo jasnú, zapnite [LCD DIMMER/
STMIEVAC LCD] (s 81). Ak chcete prepnút medzi normálny a jasný alebo vypnút [LCD DIMMER/STMIEVAC
LCD], vykonajte nasledujúci postup.
Ked je videokamera zapnutá, podržte tlacidlo stlacené dlhšie než 2 sekundy.
Pri prepínaní medzi normálnym a jasným zopakujte postup.
POZNÁMKY
• Toto nastavenie neovplyvní jas záznamu.
• Nastavenie na vyšší jas skracuje efektívnu dobu použitelnosti (výdrž).
• Ked je kompaktný sietový adaptér pripojený a jas obrazovky je normálny, jas sa automaticky zmení na jasný.
DISP.21
Prevádzkové režimy
Prevádzkový režim videokamery urcuje tlacidlo a poloha volica režimov kamery. V tejto prírucke oznacuje,
že funkcia je v zobrazenom režime dostupná, a oznacuje, že funkcia nie je dostupná. V nasledujúcej tabulke je prehlad prevádzkových režimov.
Záznam: Duálny záznam a režimy flexibilného záznamu
Videokamera ponúka dva základné režimy záznamu videa alebo fotografií: Duálny záznam (režim ) pre zaciatocníkov alebo ak sa nechcete starat o podrobné nastavenia videokamery, a režim flexibilného záznamu, ktorý vám umožnuje zmenit nastavenia videokamery podla potreby.
Otocením volica režimov na nastavte videokameru do režimu .
Nemusíte sa starat o žiadne nastavenia, a môžete snímat video len pomocou
alebo fotografovat pomocou.
Použit môžete aj pácku zoomu, funkciu rýchly štart ( 33) a videomomentka ( 43).
Ak chcete nastavit videokameru do režimu flexibilného záznamu, otocte volic režimov do polohy pre filmy
Základné operácie s videokamerou
Prevádzkový režim
Zobrazovaná ikona
Operácia
Záznam filmov alebo fotografií do pamäte (duálny záznam) 21
(zelené)
Záznam filmov do pamäte 30
(modré)
Záznam fotografií do pamäte 55
(zelené)
Prehrávanie filmov z pamäte (stlacte , ked je volic režimov nastavený na alebo )
34
(modré)
Prezeranie fotografií z pamäte (stlacte , ked je volic režimov nastavený na )
57
Start/Stop
PHOTOPríprava
22alebo do polohy pre fotografie.
Môžete aj vojst do menu a zmenit nastavenia podla potreby. Aj v režime flexibilného záznamu vám videokamera môže pomôct s nastaveniami.
Napríklad môžete použit záznamové programy Špeciálna scéna ( 40), aby ste nastavili naraz všetky nastavenia na optimum pre príslušné záznamové podmienky.
Prehrávanie
Stlacením prepnete medzi režimom záznamu oznaceným volicom režimov a režimom prehrávania ( /
zvolené médium sa nezmení).
Ked je volic režimov nastavený na alebo , stlacením prepnete videokameru do režimu prehrávania filmov. Ked je volic režimov nastavený na , stlacením prepnete videokameru do režimu prehrávania fotografií.
Aj ked je videokamera vypnutá, stlacením prepnete videokameru do príslušného režimu prehrávania.
POZNÁMKY
V režime nemáte prístup do menu ani do pomocníka k joysticku, ale nasledujúce nastavenia môžete zmenit vopred, skôr než dáte videokameru do režimu .
- Režim záznamu filmov
- Velkost a kvalita fotografií
- Širokouhlý
- Automatické dlhé casy
- Všetky nastavenia v menu [ SYSTEM
SETUP/SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA]
- Stmievac LCD obrazovky
- Predvádzací režim
- Stabilizátor obrazu (ak vopred zvolíte
[ DYNAMIC/DYNAMICKÝ], položka
[IMG STAB/STAB. OBRAZU] sa nastaví na [ DYNAMIC/DYNAMICKÝ];
Ak vopred zvolíte [ STANDARD/
ŠTANDARDNÝ] alebo [ OFF/VYP],
[IMG STAB/STAB. OBRAZU] sa nastaví na [ STANDARD/ŠTANDARDNÝ]).
Joystick a pomocník k joysticku
Joystickom sa ovládajú menu videokamery.
Funkcie, ktoré sa objavujú v pomocníkovi k joysticku, závisia od prevádzkového režimu. Implicitne je pomocník k joysticku minimalizovaný.
Stlacením joysticku ( ) ho zobrazíte.
V režime alebo zvolte funkciu
( ) a stlacte pre zmenu nastavenia. Pri niektorých funkciách
Stlacením joysticku ( ) uložíte nastavenie alebo potvrdíte cinnost.
Na obrazovkách menu je to oznacené ikonou ( ).
Potlacením joysticku nahor, nadol, dolava alebo doprava ( , ) vyberiete položku alebo zmeníte nastavenie.
OFF
OFF
OFF
A
M23budete musiet urobit dalšie nastavenia
(oznacené malými šípkami).
Pocas režimu prehrávania zvolte ( )
„rad“ funkcií a stlacením spustíte funkciu v strede alebo stlacením joysticku ( ) funkciu vlavo alebo vpravo v rade.
Ak v ktoromkolvek režime vyckáte pár sekúnd, pomocník k joysticku sa znova zminimalizuje, ale zvolená funkcia bude nadalej pracovat. Ak chcete skryt pomocníka k joysticku, stlacte joystick ( ).
Používanie menu
Väcšinu funkcií videokamery možno upravovat z menu, ktoré sa otvoria po stlacení tlacidla FUNC. ( ). Pre vstup do menu nastavte videokameru do režimu flexibilného záznamu.
V režime sa okrem pár výnimiek väcšina nastavení menu vráti na svoje predvolené hodnoty .
Dalšie informácie o dostupných možnostiach menu a nastaveniach nájdete v prílohe Zoznamy volieb menu
( 77).
Výber FUNC. Možnost menu v režime záznamu
1Stlacte .
2 Zo stlpca vlavo zvolte ( ) ikonu funkcie, ktorú chcete zmenit.
Nedostupné položky menu budú zobrazené sivo.
3 Zvolte ( ) požadované nastavenie z dostupných možností v spodnom pruhu.
• Vybraná volba bude zvýraznená oranžovou farbou.
• Pri niektorých nastaveniach budete potrebovat urobit dalšie výbery alebo stlacit . Riadte sa podla dodatocných pokynov pre obsluhu, ktoré sa zobrazujú na obrazovke (napr. ikona , malé
šípky, a pod.).
4Stlacením uložte nastavenie a menu zatvorte.
Kedykolvek stlacíte , menu sa zatvorí.
FUNC.
FUNC.
FUNC.
FUNC.Príprava
24
Výber volby z menu nastavení
1Stlacte .
2Zvolte ( , ) ikonu a stlacením otvorte menu nastavení.
Môžete aj podržat stlacené dlhšie než 1 sekundu a otvorit priamo okno menu nastavení.
3 Zvolte ( ) požadované menu zo stlpca vlavo a stlacte .
Nadpis vybraného menu sa zobrazuje v záhlaví obrazovky, pod ním je zoznam nastavení.
4 Vyberte ( ) nastavenie, ktoré chcete zmenit, a stlacte .
• Oranžová výberová lišta oznacuje aktuálne zvolené nastavenie menu.
Nedostupné položky sa zobrazujú cierno.
• Pritlacením joysticku ( ) sa vrátite do obrazovky pre výber menu
(krok 3).
5 Vyberte ( ) požadovanú volbu a stlacením nastavenie uložte.
6Stlacte .
Kedykolvek stlacíte , menu sa zatvorí.
FUNC.
FUNC.
FUNC.
FUNC.25
Nastavenie dátumu a casu
Musíte nastavit dátum a cas videokamery predtým než ju zacnete používat. Obrazovka [DATE/TIME-
DÁTUM/CAS] sa objaví automaticky, ked nie sú hodiny videokamery nastavené.
Ked sa objaví obrazovka [DATE/TIME-
DÁTUM/CAS], rok sa bude zobrazovat oranžovo a bude oznacený šípkami nahor a nadol.
1 Zmente ( ) rok a presunte sa
( ) na mesiac.
2 Zmente ostatné polia (mesiac, den, hodina a minúta) rovnakým spôsobom.
3 Zvolte ( ) [OK] a stlacením spustíte hodiny a zatvoríte obrazovku nastavovania.
DÔLEŽITÉ
• Ak nebudete videokameru asi 3 mesiace používat, môže sa zabudovaný lítiový akumulátor vybit a dôjde k strate nastavenia dátumu a casu. V takom prípade dobite zabudovaný lítiový akumulátor ( 99) a znovu nastavte casové pásmo, dátum a cas.
• Dátum sa zobrazí vo formáte rok-mesiac-den len v prvej obrazovke nastavení. V nasledujúcich informáciách na obrazovke sa dátum a cas zobrazia vo formáte den-mesiac-rok (napríklad, [1.JAN.2010
12:00 AM]). Formát dátumu môžete zmenit ( 8 4 ) .
• Môžete tiež zmenit dátum a cas neskôr
(nie pocas úvodného nastavenia). Ak chcete otvorit obrazovku [DATE/TIME-
DÁTUM/CAS]:[ MENU]
[ DATE/TIME SETUP-NAST.
DÁTUM/CAS]
[DATE/TIME-DÁTUM/CAS]
Zmena jazyka
Možnosti
Predvolená hodnota

[ MENU]
[ DISPLAY SETUP/NAST. ZOBR.]*
[LANGUAGE /JAZYK]*
Požadovaný jazyk
Prvé nastavenie
( 21)
[][ MELAYU][]
[DEUTSCH][ NEDERLANDS][]
[][ POLSKI][]
[ENGLISH]
[PORTUGUĘS][]
[ESPAŃOL][] []
[FRANÇAIS][ TÜRKÇE][]
[ITALIANO][] []
[MAGYAR][ ]
FUNC.
FUNC.
FUNC.Príprava
26
* Pri prvom nastavovaní videokamery alebo po jej resetovaní sa všetky informácie na obrazovke zobrazia v angličtine (predvolený jazyk). Zvolte [ DISPLAY SETUP/NAST.
ZOBR.] [LANGUAGE /JAZYK] a potom zvolte jazyk.
POZNÁMKY
• Ak ste nedopatrením zmenili jazyk na iný, zvolte položku menu so znackou a zmente nastavenie.
• Oznacenia a zobrazované v niektorých obrazovkách menu oznacujú názvy tlacidiel na videokamere a nemenia sa so zvoleným jazykom.
Zmena casového pásma
Zmente casové pásmo podla miesta, kde sa nachádzate. Predvolené nastavenie je Paríž.

[ MENU]
[ D A T E / T I M E S E T U P -
NAST. DÁTUM/CAS]
[T.ZONE/DST-CAS. PÁSMO/
LET. CAS]
Vaše miestne casové pásmo*


[ MENU]
[ DATE/TIME SETUP-
NAST. DÁTUM/CAS]
[T.ZONE/DST-CAS. PÁSMO/
LET. CAS]
Miestne casové pásmo v cieli vašej cesty*
* Pre nastavenie letného casu zvolte názov oblasti oznacený znackou .
( 21)
NASTAVENIE DOMÁCEHO CASOVÉHO PÁSMA
FUNC.
FUNC.
KED STE NA CESTÁCH
FUNC.
FUNC.27
Pamätové karty vhodné pre používanie v tejto videokamere
Na záznam filmov a fotografií v tejto kamere môžete použit bežne dostupné pamätové karty SDHC (SD s vysokou kapacitou) a SD.
V závislosti od pamätovej karty sa však nemusia dat na ne zaznamenat filmy.
Pozrite si nasledujúcu tabulku.
K októbru 2009 bol záznam filmov odskúšaný sa pamätovými kartami
SD/SDHC, ktoré vyrobili spolocnosti
Panasonic, Toshiba a SanDisk.
POZNÁMKY
O triede rýchlosti SD: Trieda rýchlosti SD je norma, ktorá oznacuje minimálnu zarucenú rýchlost prenosu dát pamätových kariet SD/SDHC. Ked si kupujete novú pamätovú kartu, pozrite si logo triedy rýchlosti na obale.
Vloženie a vybratie pamätovej karty
Pred používaním pamätových kariet v tejto videokamere

TXT / PDF

Available 12 files for LEGRIA FS37 View all >
HelpDrivers Since March 2000