Canon LEGRIA FS37 Download Manual

CEL-SP3PA281
Digitale Video Camcorder
Gebruiksaanwijzing2
Inleiding
Belangrijke gebruiksinstructies


WAARSCHUWING!
VOORKOM ELEKTRISCHE SCHOKKEN. VERWIJDER DAAROM DE
AFDEKKING (OF ACHTERZIJDE) NIET. IN HET APPARAAT BEVINDEN ZICH
GEEN ONDERDELEN DIE DE GEBRUIKER ZELF MAG OF KAN REPAREREN.
LAAT DIT DOEN DOOR GEKWALIFICEERD ONDERHOUDSPERSONEEL.
WAARSCHUWING!
VOORKOM BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN. STEL DIT PRODUCT
DAAROM NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.
VOORZICHTIG:VOORKOM ELEKTRISCHE SCHOKKEN EN STORENDE INTERFERENTIES. GEBRUIK
DAAROM ALLEEN DE AANBEVOLEN ACCESSOIRES.
VOORZICHTIG:HAAL DE STEKKER VAN HET NETSNOER UIT HET STOPCONTACT ALS U HET APPARAAT NIET GEBRUIKT.
WAARSCHUWING:Voorkom elektrische schokken door het apparaat niet bloot te stellen aan waterdruppels of waterspetters.
De stekker moet u gebruiken om het apparaat uit te schakelen. U moet de stekker direct kunnen bereiken als zich een ongeval voordoet.
Als de compacte netadapter ingeschakeld is, mag u deze niet in een doek wikkelen of met een doek afdekken, of in een besloten, te krappe ruimte leggen. Doet u dat wel, dan kan de compacte netadapter te heet worden of de plastic behuizing vervormd raken, waardoor u mogelijk bloot komt te staan aan elektrische schokken of brand kan optreden.
Het identificatieplaatje CA-570 bevindt zich aan de onderzijde.
De camcorder kan beschadigd raken als een ander apparaat dan de compacte netadapter CA-570 wordt gebruikt.
Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie (en EER).
Met deze symbolen wordt aangegeven dat dit product in overeenstemming met de
AEEA-richtlijn (2002/96/EC), de richtlijn 2006/66/EC betreffende batterijen en accu's en/of de plaatselijk geldende wetgeving waarin deze richtlijnen zijn geïmplementeerd, niet bij het normale huisvuil mag worden weggegooid.
Dit product dient te worden ingeleverd bij een hiervoor aangewezen inzamelpunt, bijv. door dit in te leveren bij een hiertoe erkend verkooppunt bij aankoop van een gelijksoortig product, of bij een officiële inzameldienst voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur (EEA) en batterijen en accu's. Door de potentiële gevaarlijke stoffen die gewoonlijk gepaard gaan met EEA, kan onjuiste verwerking van dit type afval mogelijk nadelige gevolgen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid. Uw medewerking bij het op juiste wijze weggooien van dit product draagt bij tot effectief gebruik van natuurlijke bronnen.
Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente, afvaldienst, officiële dienst voor klein chemisch afval of afvalstortplaats, of kunt u terecht op www.canon-europe.com/environment.
(EER: Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) 3
Kennismaking met de camcorder
Wat is er zo speciaal aan het opnemen met flashgeheugen?
Uw video’s en foto’s worden opgeslagen in het interne geheugen (alleen / ) of op een geheugenkaart (SD- of SDHC-kaart). Opnames maken met het flashgeheugen houdt in dat er geen bewegende delen aanwezig zijn in de opname-eenheid van de camcorder. Hierdoor is de camcorder kleiner, lichter en sneller.
Andere eigenschappen van deze camcorder
Of u nu gebruik maakt van de camcorder als beginneling of als ervaren gebruiker, deze camcorder heeft talloze functies die heel eenvoudig te gebruiken zijn. Hierna ziet u slechts een paar voorbeelden van de vele functies die kunnen bijdragen aan het plezier van het maken van opnames.
• Dubbele opname ( 2 1 ) : In de modus voor dubbele opname ( -modus) maakt u heel eenvoudig een opname door een knop in te drukken en de zoomregelaar te bedienen. De camcorder zorgt voor de rest!
• Beeldstabilisatie ( 7 9 ) : Dynamic IS biedt compensatie voor camcordertrillingen als u tijdens het lopen video-opnamen maakt. Dit geeft u meer vrijheid en mobiliteit als u films opneemt.
• Opnameprogramma’s voor speciale scènes (Special Scene) ( 40): Bij het maken van opnames onder uiteenlopende omstandigheden (bijvoorbeeld aan het strand), selecteert de camcorder automatisch de optimale instellingen voor de situatie.
• Functie vooropname (Pre-recording) ( 45): Om ervoor te zorgen dat u de zeldzame momenten niet mist, begint de camcorder 3 seconden voordat u een opname maakt met opnemen.
• Momentopname van een video (Video Snapshot) ( 4 3 ) : Hiermee kunt u een montage maken van scènes en zelfs van muziek voorzien bij het afspelen.4
Inhoudsopgave
Inleiding ________________________________
3 Kennismaking met de camcorder
8 Wat u moet weten over deze handleiding
10 Overzicht
10 Meegeleverde accessoires en CD-ROM’s
11 Overzicht van bedieningselementen
13 Schermgegevens
Voorbereidingen __________________________
16 Beginnen
16 De accu opladen
18 De accessoires voorbereiden
19 De stand en helderheid van het LCD-scherm bijstellen
21 Basisbediening van de camcorder
21 Bedieningsmodi
22 Joystick en joystickaanduiding
23 Gebruik van de menu’s
25 Eerste instellingen
25 De datum en tijd instellen
25 De taal wijzigen
26 De tijdzone wijzigen
27 Bij gebruik van een geheugenkaart
27 Geheugenkaarten die u met de camcorder kunt gebruiken
27 Een geheugenkaart plaatsen en verwijderen
28 / Het geheugen selecteren waar de opgenomen beelden moeten worden opgeslagen
28 Het interne geheugen (alleen / ) of de geheugenkaart initialiseren5
Inhoudsopgave
Video ____________________________________
30 Elementaire opnamefuncties
30 Video opnemen
31 De videokwaliteit selecteren (opnamemodus)
31 Zoomen: Optische, Geavanceerde en Digitale zoom
33 Snelstartfunctie (Quick Start)
34 Elementaire weergavefuncties
34 Video afspelen
35 Selecteren welke opnamen u wilt afspelen
36 Scènes aan de hand van de opnamedatum selecteren
37 Het begin voor het afspelen selecteren op de filmtijdlijn
38 Vooraf opnamen van het indexscherm selecteren
39 Scènes verwijderen
40 Geavanceerde functies
40 Opnameprogramma voor Speciale Scènes
41 De sluitersnelheid en andere functies bedienen tijdens het opnemen
43 Mini-videolamp
43 Video Snapshot
45 Vooropnamefunctie
46 Zelfontspanner
46 Automatische tegenlichtcorrectie en handmatige belichtingsinstelling
47 Handmatige scherpstelling
48 Witbalans
49 Beeldeffecten
49 Digitale effecten
50 Schermgegevens en datacodering
51 De afspeellijst en bewerkingen van scènes
51 Splitsen van scènes
52 De afspeellijst bewerken: Scènes aan de afspeellijst toevoegen, verwijderen en verplaatsen
54 / Scènes kopiëren6
Foto’s ___________________________________
55 Elementaire opnamefuncties
55 Foto’s maken
55 De grootte en kwaliteit van foto’s selecteren
56 Een foto wissen direct nadat deze is gemaakt
57 Elementaire weergavefuncties
57 Foto’s bekijken
59 Foto’s tijdens weergave vergroten
59 Foto’s verwijderen
61 Aanvullende functies
61 Histogramweergave
61 Foto’s beveiligen
62 / Foto’s kopiëren
63 Andere functies voor het maken van foto’s
63 Foto’s afdrukken
63 Foto’s afdrukken
64 De afdrukinstellingen selecteren
66 Afdrukopdrachten
Externe aansluitingen ______________________
69 Aansluitpunten op de camcorder
69 Aansluitschema’s
70 Opnamen afspelen op een TV-scherm
71 Uw opnamen opslaan
71 Op uw computer opnamen opslaan
71 Persoonlijke DVD-schijven en foto-DVD’s maken
74 Kopieeropdrachten
74 Uw opnamen kopiëren naar een externe videorecorder
75 Foto’s kopiëren naar een computer7
Inhoudsopgave
Aanvullende informatie ______________________
77 Bijlage: Menu-opties - Overzicht
77 FUNC.-menu
79 Instellingsmenu’s
85 Problemen?
85 Problemen oplossen
89 Overzicht van berichten
97 Wat u wel en niet moet doen
97 Hoe u de camcorder moet behandelen
100 De batterij verwijderen
101 Voeding/overig
101 Gebruik van de camcorder in het buitenland
102 Muziekbestanden
103 Algemene informatie
103 Systeemschema
104 Optionele accessoires
106 Specificaties
109 IndexInleiding
8
Bedankt dat u hebt gekozen voor de Canon LEGRIA FS37/FS36/FS307/FS306/
FS305*. Neem deze handleiding zorgvuldig door voordat u de camcorder in gebruik neemt en bewaar de handleiding op een gemakkelijk bereikbare plaats, zodat u deze later altijd kunt raadplegen. Mocht uw camcorder niet goed werken, raadpleeg dan de tabel Problemen oplossen ( 85).
* De verkrijgbaarheid verschilt per regio.
Conventies die in deze handleiding worden toegepast
• BELANGRIJK: Onder BELANGRIJK in deze handleiding wordt een beschrijving gegeven van de voorzorgsmaatregelen die betrekking hebben op de bediening van de camcorder.
• OPMERKINGEN: Onder OPMERKINGEN in deze handleiding wordt een beschrijving gegeven van de overige functies die een aanvulling vormen op de basisbediening van de camcorder.
• WAAR U OP MOET LETTEN: Beperkingen of vereisten voor de beschreven functies.
• : Paginanummer ter referentie.
• : Informatie die alleen van toepassing is op het model dat staat afgebeeld in het pictogram.
• In deze handleiding worden de volgende termen gebruikt:Indien niet aangegeven als “geheugenkaart” of als “intern geheugen” heeft de term
“geheugen” betrekking op beide (alleen / ).
“Scène” heeft betrekking op één filmeenheid vanaf het moment waarop u op de
-toets drukt om met opnemen te beginnen totdat u nog een keer op deze toets drukt om een pauze in te lassen.
• De foto’s in deze handleiding zijn gesimuleerde foto’s die zijn gemaakt met een fotocamera. Tenzij anders aangegeven, hebben afbeeldingen en pictogrammen betrekking op de .
Wat u moet weten over deze handleiding
Voor sommige bedieningshandelingen is het nodig dat u ook de handleiding van de optionele DVD-brander DW-100 raadpleegt. Dit wordt aangegeven met het pictogram en de naam van het relevante hoofdstuk of gedeelte.
Start/Stop9
Vierkante haakjes [ ] worden gebruikt voor menu-opties zoals die op het scherm worden weergegeven. In tabellen in deze handleiding is de standaardwaarde vet afgedrukt.
Bijvoorbeeld [AAN], [UIT]
In deze handleiding wordt de pijl gebruikt om menuselecties in te korten. Raadpleeg Gebruik van de menu’s ( 2 3 ) voor een gedetailleerde beschrijving hiervan.
Namen van andere toetsen en schakelaars dan die van de joystick worden aangeduid binnen een
“toets”-kader.
Bijvoorbeeld . FUNC.Inleiding
10
Overzicht
De volgende accessoires worden met de camcorder meegeleverd.
De volgende CD-ROM’s en software worden met de camcorder meegeleverd.
* De CD-ROM bevat de gebruikshandleiding voor de software (elektronische versie als PDF-bestand).
Meegeleverde accessoires en CD-ROM’s
Compacte netadapter
CA-570 (incl. netsnoer)
Accu BP-808 Stereovideokabel STV-250N
Gele • Rode • Witte stekkers
USB-kabel IFC-300PCU
Beknopte handleiding
• De CD-ROM* PIXELA Application - Disc 1 en de ‘PIXELA Applications
Installatiehandleiding’
- ImageMixer 3 SE Transfer Utility - Voor het opslaan en kopiëren van films.
- Music Transfer Utility - Voor het kopiëren van muziekbestanden naar een geheugenkaart die is aangesloten op een computer en die tijdens het afspelen van scènes op de camcorder kunnen worden gebruikt.
• De CD-ROM* PIXELA Application - Disc 2
- ImageMixer 3 SE Video Tools - Voor het beheren, bewerken en afspelen van films.
• De CD-ROM Gebruiksaanwijzing / Muziekgegevens-disc Bevat de complete gebruiksaanwijzing van de camcorder (PDF-bestand) en de muziekbestanden die u tijdens het afspelen van opnamen kunt gebruiken als achtergrondmuziek. Deze CD-
ROM kunt u niet op een CD-speler afspelen. De muziekbestanden op deze CD-ROM zijn uitsluitend bestemd voor gebruik in combinatie met de bijgeleverde PIXELA-applicaties, Music Transfer Utility en ImageMixer 3 SE Video Tools. Raadpleeg voor meer bijzonderheden de ‘Music Transfer Utility Softwarehandleiding’ en de
‘ImageMixer 3 SE Softwarehandleiding’ op de CD-ROM PIXELA Application - Disc 1.11
Overzicht van bedieningselementen
Aanzicht linkerzijde
Vooraanzicht
Aanzicht rechterzijde
RESET-knop ( 8 8 )
VIDEO SNAP (Video Snapshot)-toets
( 43)/
(afdrukken/delen)-toets ( 6 4 )
DISP. (schermgegevens)-toets
( 50, 61)/
BATT. INFO-toets ( 1 5 )
USB-aansluitpunt ( 6 9 )
AV OUT-aansluitpunt ( 6 9 )
Luidspreker ( 3 4 )
Bevestigingspunt riem ( 1 8 )
ACCESS (geheugen lezen)-indicator
( 30, 55)
Handgreepriem
DC IN-aansluitpunt ( 1 6 )
Mini-videolamp ( 4 3 )
StereomicrofoonInleiding
12
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Bovenaanzicht
LCD-scherm ( 1 9 )
ON/OFF(CHG) (aan/uit- en oplaad)-indicator ( 1 7 )
Camerakeuzewiel ( 2 1 )
Start/Stop-toets ( 30)
(camera/afspelen)-toets ( 2 2 )
PLAYLIST-toets ( 5 1 ) /
Inzoom T (telepositie)-toets ( 3 1 )
(stop)-toets ( 3 4 ) /
Uitzoom W (groothoek)-toets ( 3 1 )
/ ( a f s p e l e n / p a u z e ) - t o e t s ( 3 4 ) /
START/STOP-toets ( 3 0 )
FUNC.-toets ( 23, 77)
Joystick ( 2 2 )
PHOTO-toets ( 55)
Zoomregelaar ( 3 1 )
POWER-toets
Aansluitpunt statief ( 9 7 )
Ontgrendelingslipje accu ( 1 7 )
Geheugenkaartsleuf ( 2 7 )
Accucompartiment ( 1 6 )
Afdekking accucompartiment/Afdekking geheugenkaartsleuf
Serienummer
Het serienummer bevindt zich aan de buitenkant van de afdekking van het accucompartiment.13
Films opnemen
Films afspelen
(Tijdens afspelen)
Schermgegevens
Bedieningsmodus ( 2 1 )
Opnameprogramma ( 40, 41)
Witbalans ( 48)
Beeldeffecten ( 4 9 )
Digitale effecten ( 4 9 )
Opnamemodus ( 3 1 )
Handmatige scherpstelling ( 47)
Beeldstabilisator ( 7 9 )
Functie vooropname ( 4 5 )
Opname/afspeelfunctie ( 1 5 )
Aantal opgenomen scènes
(opnamepauze)/Tijdscodering (uren : minuten : seconden, tijdens het opnemen)
Resterende opnameduur
Op de geheugenkaart
/ In het interne geheugen
Resterende tijd batterijgebruik ( 1 5 )
Windscherm uitgeschakeld ( 7 9 )
Tegenlichtcorrectie ( 4 6 )
Joystickaanduiding ( 22)
Mini-videolamp ( 4 3 )
Horizontaalmarkering ( 8 1 )
Audioniveau-indicator ( 8 1 )
Tijdcode/afspeelduur
(uren : minuten : seconden)
Scènenummer
Datacodering ( 8 1 )Inleiding
14
Foto’s maken
Foto’s weergeven
Zoom ( 3 1 ) , Belichting
( 46)
Opnameprogramma ( 40, 41)
Witbalans ( 48)
Beeldeffect ( 4 9 )
Digitaal effect ( 4 9 )
Fotokwaliteit/grootte ( 5 5 )
Handmatige scherpstelling ( 4 7 )
Resterende tijd batterijgebruik ( 1 5 )
Aantal nog te maken foto’s ( 1 5 )
Op de geheugenkaart
/ In het interne geheugen
Zelfontspanner ( 4 6 )
AF-kader ( 8 0 )
Joystickaanduiding ( 22)
Mini-videolamp ( 4 3 )
Scherpstellings- en belichtingsvergrendeling ( 5 5 )
Camcordertrillingswaarschuwing ( 80)
Fotonummer ( 15, 84)
Huidige foto / totaal aantal foto’s
Histogram ( 6 1 )
Datum en tijd van opname
Symbool dat foto beveiligd is ( 6 1 )
Handmatige belichting ( 46)
Fotogrootte ( 5 5 )
Bestandsgrootte
Diafragmagetal
Sluitersnelheid ( 41)15
Opname/afspeelfuncties
Opnemen, Opnamepauze,
Afspelen, Afspeelpauze,
Versneld afspelen,
Versneld achteruit afspelen,
Vertraagd afspelen,
Vertraagd achteruit afspelen
Resterende opnameduur
Als er geen ruimte meer beschikbaar is in het geheugen, zal [ EINDE] (intern geheugen, alleen / /) of [ EINDE]
(geheugenkaart) worden getoond en zal het opnemen stoppen.
, Resterende tijd batterijgebruik
• Het pictogram laat een grove schatting zien van de resterende lading van de accu als een deel van een volledig opgeladen accu. Naast het pictogram wordt in minuten de resterende opname/afspeeltijd van de accu getoond.
• Als in rood wordt weergegeven, dan moet u de accu door een volledig opgeladen accu vervangen.
• Wanneer u een lege accu plaatst, wordt mogelijk de voeding uitgeschakeld zonder dat
wordt getoond.
• De accu moet de eerste keer volledig opgeladen zijn en u moet de camcorder gebruiken totdat de accu volledig leeg is.
Hiermee zorgt u ervoor dat de resterende opnametijd nauwkeurig wordt weergegeven.
• Mogelijk wordt de resterende accucapaciteit niet nauwkeurig aangegeven. Dit hangt af van de omstandigheden waaronder de camcorder en accu worden gebruikt.
• Als de camcorder uit staat, moet u op
drukken om de laadtoestand van de accu weer te geven. Het Intelligent System zal gedurende 5 seconden de laadtoestand (als een verhouding) en de resterende opnametijd weergeven. Wanneer de accu volledig leeg is, wordt de informatie over de accu niet weergegeven.
Aantal beschikbare foto’sin rood: Geen kaart aanwezigin groen: 6 of meer foto’sin geel: 1 tot 5 foto’sin rood: Er kunnen geen foto’s meer worden gemaakt
• Tijdens het bekijken van foto’s is het scherm altijd groen.
• Het kan voorkomen dat het getal dat aangeeft hoeveel foto’s nog kunnen worden gemaakt, niet afneemt nadat een foto is gemaakt. Ook kan het voorkomen dat het aantal foto’s dat nog kan worden gemaakt, op het display na een opname ineens met 2 afneemt, afhankelijk van de opnameomstandigheden.
Fotonummer
Het fotonummer geeft de naam en locatie aan van het bestand op de geheugenkaart. Voorbeeld: de bestandsnaam van een foto met het nummer
101-0107 is “IMG_0107.JPG”, opgeslagen onder de map “DCIM\101CANON”.
BATT.INFO16
Voorbereidingen
In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van de elementaire bedieningshandelingen, zoals het navigeren door menu’s, en de instellingen die u de eerste keer moet verrichten. Zo raakt u snel vertrouwd met uw camcorder.
De accu opladen
De camcorder kan van stroom worden voorzien met een accu of rechtstreeks met de compacte netadapter. Laad de accu vóór gebruik op.
Raadpleeg de tabellen op pagina 104-
105 voor informatie over de geschatte oplaad-, opname- en afspeeltijd met een volledige accu.
1 Sluit het netsnoer aan op de compacte netadapter.
2 Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact.
3 Sluit de compacte netadapter aan op het DC IN-aansluitpunt van de camcorder.
4 Schuif de afdekking van het accucompartiment naar de achterkant van de camcorder en open het compartiment.
5 Schuif de accu voorzichtig helemaal naar binnen en druk er voorzichtig op totdat de accu vastklikt.
6 Sluit de afdekking en schuif die voorzichtig in de richting van de lens totdat u een klik hoort.
Beginnen
DC IN- aansluitpunt17
7 Het laden begint zodra de camcorder is uitgeschakeld.
• De ON/OFF(CHG)-indicator begint in rood te knipperen. De indicator gaat uit als de accu is opgeladen.
• Indien de indicator snel knippert, raadpleeg dan Problemen oplossen ( 85).
1 Koppel de compacte netadapter van de camcorder los.
2 Trek de stekker uit het stopcontact en het netsnoer uit de compacte netadapter.
1 Schuif de afdekking van het accucompartiment naar de achterkant van de camcorder en open het compartiment.
2 Druk op het ontgrendelingslipje en verwijder de accu.
3 Sluit de afdekking en schuif die voorzichtig in de richting van de lens totdat u een klik hoort.
BELANGRIJK
• Zet de camcorder uit voordat u de compacte netadapter aansluit of verwijdert. Nadat u de camcorder hebt uitgezet, worden belangrijke gegevens in het geheugen opgeslagen. Wacht totdat de ON/OFF (CHG)-indicator uit gaat.
• Het verdient aanbeveling om de accu op te laden bij een temperatuur tussen
10 °C en 30 °C. De accu wordt niet opgeladen als de temperatuur lager is dan 0 °C of hoger dan 40 °C .
• Sluit op het DC IN-aansluitpunt van de camcorder of op de compacte netadapter geen elektrische apparatuur aan die niet uitdrukkelijk is aanbevolen voor gebruik met deze camcorder.
• Sluit de bijgeleverde compacte netadapter niet aan op
ZODRA DE ACCU VOLLEDIG OPGELADEN IS
ON/OFF(CHG)-indicator
DE ACCU VERWIJDEREN
Ontgrendelingslipje accuVoorbereidingen
18spanningsomzetters bij reizen naar andere continenten of op speciale stroombronnen zoals die in vliegtuigen en schepen, DC-AC-omzetters, etc.
Anders kan het apparaat uitvallen of te heet worden.
OPMERKINGEN
• Zet de camcorder uit voordat u de accu oplaadt. De accu zal niet worden opgeladen wanneer de camcorder aan staat.
• Als resterende accucapaciteit een probleem vormt, kunt u de camcorder van stroom voorzien met de compacte netadapter, zodat de accustroom niet wordt verbruikt.
• Opgeladen accu’s ontladen zich op natuurlijke wijze. Zorg er daarom voor dat u de accu op de dag van gebruik, of de dag ervoor, oplaadt. U bent dan verzekerd van een volle accu.
• Wij raden u aan 2 tot 3 maal zoveel opgeladen accu’s bij de hand te houden dan u nodig denkt te hebben.
De accessoires voorbereiden
Maak de handgreepriem vast.
Stel de handgreepriem zo af dat u met uw wijsvinger de zoomregelaar en met uw duim de -toets kunt bereiken.
1 Trek de flap van het beklede gedeelte van de handgreep omhoog en maak het riempje los van de klittenbandbekleding.
2 Trek aan het riempje om het eerst uit de voorste bevestiging te halen, schuif het riempje uit de handgreep en haal het uit de achterste bevestiging op de camcorder.
Voer het bevestigingsuiteinde van de polsband door de achterste bevestiging op de camcorder, voer het bandje door de lus en sluit de flap.
DE HANDGREEPRIEM VERWIJDEREN
EEN POLSBAND BEVESTIGEN
Start/Stop19
U kunt de polsriem uit oogpunt van bedieningsgemak en bescherming ook bevestigen aan het riembevestigingspunt op de handgreepriem.
Voer de uiteinden van de schouderriem door het riembevestigingspunt op de handgreepriem en stel de lengte van de riem bij.
Ook kunt u de handgreepriem verwijderen en de schouderriem aan de achterste bevestiging op de camcorder vastmaken.
1 Voer het uiteinde van het bandje door de achterste bevestiging op de camcorder.
2 Trek het bandje door de beklede handgreep en voer het door de voorste bevestiging op de camcorder.
3 Stel de handgreepriem naar eigen keuze in, maak het bandje aan de klittenbandbekleding vast en sluit de flap.
De stand en helderheid van het LCD-scherm bijstellen
Het LCD-paneel draaien
Open het LCD-paneel 90 graden
• U kunt het paneel 90 graden naar beneden draaien.
• U kunt het paneel 180 graden naar de lens draaien. 180 graden draaien van het LCD-paneel komt van pas als u uzelf wilt opnemen met gebruik van de zelfontspanner.
OPMERKINGEN
Over het LCD-scherm: Het scherm is gefabriceerd met uiterst verfijnde technieken. Meer dan 99,99 % van de pixels functioneert correct. Minder dan
0,01 % van de pixels kan af en toe mislukken of wordt weergegeven als zwarte, rode, blauwe of groene punten. Dit heeft geen invloed op het opgenomen
EEN SCHOUDERRIEM BEVESTIGEN
DE HANDGREEPRIEM OPNIEUW BEVESTIGEN
180°
90°
180°
Het onderwerp kan het LCD-scherm bekijkenVoorbereidingen
20beeld en betekent niet dat er problemen zijn.
LCD-achtergrondverlichting
U kunt de helderheid van het scherm instellen op gedimd, normaal of helder.
Om het scherm te dimmen, schakel
[LCD-DIMMER] in (s 81). Om te schakelen tussen normaal en helder of om [LCD-DIMMER] uit te schakelen, voert u de volgende handelingen uit.
Met de camcorder ingeschakeld, houdt u langer dan 2 seconden
ingedrukt.
Herhaal de handeling als u wilt schakelen tussen normaal en helder.
OPMERKINGEN
• Deze instelling heeft geen invloed op de helderheid van de opname.
• Gebruik van de heldere instelling bekort de effectieve gebruiksduur van de accu.
• Staat de helderheid van het scherm ingesteld op normaal, dan zal de helderheid automatisch wijzigen naar helder wanneer u de compacte netadapter aansluit.
DISP.21
Bedieningsmodi
De bedieningsmodus van de camcorder wordt bepaald door de stand van de
-toets en de stand van het programmakeuzewiel. In deze handleiding betekent dat u de functie in de getoonde bedieningsmodus kunt gebruiken en betekent dat de functie niet beschikbaar is. Bekijk de volgende tabel voor een overzicht van de bedieningsmodi.
Opnemen: Dubbele opname (Dual Shot) en flexibele camcorder-instellingen (Flexible recording)
Voor het maken van films en video’s heeft de camcorder twee standaardmodi: Dubbele opname
(Dual Shot) ( -modus) voor beginners of wanneer u geen zin hebt de camera-instellingen te wijzigen, en flexibel opnemen waarmee u de camcorder-instellingen naar eigen voorkeur kunt aanpassen.
Zet het programmakeuzewiel op om de -modus in te schakelen. U hoeft zich geen zorgen meer te maken over de instellingen en kunt video-opnamen maken door eenvoudigweg te gebruiken of foto’s te maken door eenvoudigweg te gebruiken. U kunt ook gebruik maken van de zoomregelaar, Quick Start ( 3 3 ) en
Video Snapshot ( 4 3 ) .
Voor het aanpassen van de instellingen van de camera, moet u het programmakeuzewiel voor films zetten op en voor foto’s op . U hebt
Basisbediening van de camcorder
Bedieningsmodus
Weergegeven pictogram
Functie
Films of foto’s opnemen met het geheugen (Dual Shot) 21
(groen)
Films opnemen met het geheugen 30
(blauw)
Foto’s opnemen met het geheugen 55
(groen)
Film uit het geheugen afspelen (druk op terwijl het camerakeuzewiel in de modus of staat)
34
(blauw)
Foto’s uit het geheugen bekijken (druk op terwijl het camerakeuzewiel in de modus staat)
57
Start/Stop
PHOTOVoorbereidingen
22toegang tot de menu’s en kunt naar eigen voorkeur de instellingen aanpassen. Ook in deze modus krijgt u via de camcorder ondersteuning voor de instellingen. U kunt bijvoorbeeld de opnameprogramma’s voor speciale scènes gebruiken ( 4 0 ) om in één keer een optimale instelling te kiezen voor speciale omstandigheden tijdens een opname.
Opnamen afspelen
Druk op als u wilt schakelen tussen de opnamestand die wordt aangegeven door het programmakeuzewiel en de afspeelstand ( / het geselecteerde opnamemedium blijft hetzelfde). Wanneer het programmakeuzewiel op of op staat, zal door het indrukken van de camcorder overschakelen naar de afspeelstand voor films. Wanneer het programmakeuzewiel op , staat, zal door het indrukken van de camcorder overschakelen naar de afspeelstand voor foto’s.
Ook als de camcorder uitstaat, zal door het indrukken van de camcorder in de gekozen afspeelstand opstarten.
OPMERKINGEN
In de -modus hebt u geen toegang tot de menu’s of de joystickaanduiding, maar u kunt deze instellingen eerst aanpassen voordat u de camcorder in de
-modus zet.
- Opnamemodus voor films
- Grootte/kwaliteit van foto’s
- Breedbeeld
- Automatische langzame sluitertijd
- Alle instellingen in het menu
[ SYSTEEM SETUP]
- LCD-schermdimmer
- Demonstratiemodus
- Beeldstabilisator (als u eerder de optie
[ DYNAMISCH] hebt geselecteerd, wordt [BEELD STAB] ingesteld op [
DYNAMISCH]; als u eerder de optie
[ STANDAARD] of [ UIT] hebt geselecteerd, wordt [BEELD STAB] ingesteld op [ STANDAARD].)
Joystick en joystickaanduiding
Gebruik de joystick om de menu’s van de camcorder te gebruiken.
De functies die verschijnen tijdens de joystickaanduiding hangen af van de bedieningsmodus. Standaard is de joystickaanduiding minimaal. Druk op de joystick ( ) voor weergave daarvan.
Tijdens de - of -modus selecteert u met ( ) en functie en drukt u op om de instelling te veranderen. Bij bepaalde functies moet
Druk op de joystick zelf ( ) om de instellingen op te slaan of een actie te bevestigen. Op menuschermen wordt dit aangegeven met het pictogram ( ).
Druk de joystick omhoog, omlaag, naar links of rechts ( , ) om een item te selecteren of instellingen te wijzigen.
OFF
OFF
OFF
A
M23u verdere aanpassingen doen
(aangeduid met kleine pijlen).
Tijdens de afspeelstand selecteert u met ( ) een “rij” functies en drukt u op om toegang te krijgen tot de middelste functie of verplaatst u de joystick ( ) naar links of naar rechts om een functie links of rechts van de rij te kiezen.
In elke modus zal na een aantal seconden de joystickaanduiding weer minimaal worden, maar u kunt nog steeds gebruik maken van de gekozen optie. U kunt ook op de joystick ( ) drukken om de joystickaanduiding te verbergen.
Gebruik van de menu’s
Veel camcorderfuncties kunnen worden ingesteld met de menu’s die u kunt openen door op de toets FUNC. te drukken ( ). Stel de camcorder in op de flexibele opnamestand als u de menu’s wilt openen. In de -modus keren de meeste menu-instellingen, enkele uitgezonderd, terug naar de standaardwaarden.
Raadpleeg de bijlage Menu-opties -
Overzicht ( 77) voor informatie over de beschikbare menu-opties en instellingen.
In het FUNC.-menueen optie selecteren in de opnamestand
1 Druk op .
2 Selecteer in de linkerkolom met
( ) het pictogram van de functie die u wilt wijzigen.
Niet-beschikbare menu-onderdelen worden gedimd weergegeven.
3 Kies uit de beschikbare opties in de balk aan de onderzijde met de gewenste instelling.
• De geselecteerde instelling wordt geaccentueerd in een oranje kleur.
• Bij sommige instellingen moet u verdere keuzes maken en/of op
drukken. Volg de extra bedieningsaanduidingen die op het scherm verschijnen (zoals het pictogram , kleine pijlen, etc.).
4 Druk op om de instellingen op te slaan en het menu te sluiten.
U kunt op elk moment op drukken om het menu te sluiten.
FUNC.
FUNC.
FUNC.
FUNC.Voorbereidingen
24
Een optie selecteren in de instellingsmenu’s
1 Druk op .
2 Selecteer met ( , ) het pictogram en druk op om de instellingsmenu’s te openen.
U kunt ook langer dan 1 seconde ingedrukt houden om het scherm van de instellingsmenu’s rechtstreeks te openen.
3 Selecteer in de linkerkolom met
( ) het gewenste menu en druk op .
De titel van het geselecteerde menu verschijnt aan de bovenzijde van het scherm en daaronder ziet u de lijst met opties.
4 Selecteer met ( ) de optie die u wilt wijzigen en druk op .
• De oranje keuzebalk geeft de momenteel geselecteerde menu-instelling aan. Items die niet beschikbaar zijn, worden in zwart weergegeven.
• Druk ( ) op de joystick in om terug te keren naar het menukeuzescherm (stap 3).
5 Selecteer met ( ) de gewenste instelling en druk op om de instelling op te slaan.
6 Druk op .
U kunt op elk moment op drukken om het menu te sluiten.
FUNC.
FUNC.
FUNC.
FUNC.25
De datum en tijd instellen
U moet de datum en tijd van de camcorder instellen voordat u deze kunt gebruiken. Het [DATE/TIME-
DATUM/TIJD] -scherm zal automatisch verschijnen als de klok niet is ingesteld.
Als het scherm [DATE/TIME-DATUM/
TIJD] verschijnt, wordt het jaar weergegeven in oranje en aangeduid met omhoog/omlaag-pijlen.
1 Wijzig met ( ) het jaar en ga met
( ) naar de maand.
2 Wijzig de rest

TXT / PDF

Available 12 files for LEGRIA FS37 View all >
HelpDrivers Since March 2000